РНП Менеджм. денна оновлена 2011-2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
Кафедра менеджменту у виробничій сферіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Системи технологій»
для студентів першого курсу
галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
варіативні компоненти:
«Менеджмент у виробничій сфері»,
«Менеджмент у невиробничій сфері»,
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
«Муніципальний менеджмент»,
«Менеджмент інноваційної діяльності»,
«Управління в сфері економічної конкуренції»,
«Менеджмент природоохоронної діяльності»,
«Логістика»
освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр
форма навчання – денна

Затверджена
на засіданні кафедри
менеджменту у виробничій
сфері
протоколом № 1 від 30.08.11Донецьк 2011

Робоча навчальна програма дисципліни «Система технологій» для студентів першого курсу галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» варіативні компоненти «Менеджмент у виробничій сфері», «Менеджмент у невиробничій сфері», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Муніципальний менеджмент», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління в сфері економічної конкуренції», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Логістика» освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр денної форми навчання. /Уклад. В.В.Харченко – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – 24с.Укладачі:
Ст. викл. В.В. Харченко


Завідувач кафедри
д.е.н., проф. С.Ф. Поважний

Голова ПМК
д.т.н., проф. В.О. КузінЗміст


с.


Мета та завдання дисципліни.
4


Розподіл дисципліни (залікового модулю) на змістові модулі, її обсяг і форми модульного контролю..

5


Бальна шкала рейтингової оцінки навчального модуля...
6


Засоби контролю знань студентів з кожного залікового
модуля...................................................

7


Критерії оцінювання знань студентів з кожного модуля.
9


Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів..
10


Плани проведення семінарських занять з кожного змістового модуля з визначенням та переліком питань до самоконтролю...

13


Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролю з кожного змістового
модуля.......................................................................................


21


Список методичної літератури, нормативних матеріалів
22
Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі
Мета дисципліни - формування знань і навичок з аналізу технологічних процесів економіки та пріоритетних напрямків їх розвитку. Дисципліна повинна розкривати студентам перспективи розвитку новітніх технологій та готувати їх до наступного вивчення дисциплін навчального плану.

Головні завдання дисципліни:

Формування у студентів об'єктивних поглядів на технологічні процеси, які є основою виробництва;
Засвоєння студентами закономірностей при різних технологіях;
Уміння застосовувати одержані під час вивчення курсу знання при вивченні економічних дисциплін, практичній діяльності;
Дисципліна входить в цикл природничо-наукової та загально - економічної підготовки студентів.
Під час вивчення дисципліни студенти отримають нові знання, уміння та навички, якими вони повинні оволодіти під час навчання в університеті і які потрібні у майбутній професійній діяльності.

Місце дисципліни у навчальному процесі

Дисципліна «Системи технологій» є складовою професійної підготовки фахівця в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», компонент загально – економічної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності.

Таблиця 1
Дисципліна Системи технологій промисловості

Семестр 1

Курс 1

Тип дисципліни Нормативна, з циклу дисциплін загально – економічної підготовки

Кількість кредитів 2.5 (3 - для спец-тей ММ та МЗД)

- змістових модулів 9

- залікових модулів 2

Форма та методи навчання Лекції, семінарські заняття, індивідуальні заняття, самостійна робота студентів

Загальна кількість годин 90 (108 - для спец-тей ММ та МЗД )Форми та засоби контролю Поточний контроль, модульний контроль, підсумковий контроль

Технологія їх проведення Бальна

Рейтингова шкала 100 бал.(Макс)


2. Розподіл дисципліни навчального модуля на змістові модулі, її обсяг і форми модульного контролю (крім мм та мзд)З/П

Назва
змістових модулів

Всього годин

Денне навчання


Форма контролю
Лек.
Семін.
СРС
Індив.
заняття


1
2
3
4
5
6
7
12

Заліковий модуль 1 Сутність технології. Технології паливно-енергетичного та металургійного комплексів

1.
Сутність технології . Сировина, паливо, вода і повітря в технологічних процесах
12
2
2
5
3
Поточна

2.
Система технологій в енергетиці
8
2
2
1
3
Поточна

3.
Система технологій в видобувній промисловості
10
2
2
3
4
Поточна

4.
Система технологій металургії.
10
2
2
3
3
Поточна

Разом з модулю 1
40
8
8
12
12
Модульний контроль

Заліковий модуль 2 Технології ведучих галузей народного господарства

5.
Система технологій машинобудування

10
2
2
3
3
Поточна

6.
Системи технологій у хімічній промисловості
10
2
2
3
3
Поточна

7.

Система технологій будівництва
12
2
2
5

3
Поточна

8.
Системи технології харчової промисловості
12
2
2
3
5
Поточна

9.
Наука і наукові дослідження
6
2
2
1
1
Поточна

Разом з модулю 2
50
10
10
15
15
Модульний контроль

Всього
90
18
18
27
27
Іспит


Розподіл дисципліни навчального модуля на змістові модулі, її обсяг і форми модульного контролю (для ММ та МЗД)


З/П

Назва
змістових модулів

Всього годин

Денне навчання


Форма контролю
Лек.
Семін.
СРС
Індив.
заняття


1
2
3
4
5
6
7
12

Заліковий модуль 1 Сутність технології. Технології паливно-енергетичного та металургійного комплексів

1.
Сутність технології . Сировина, паливо, вода і повітря в технологічних процесах
14
2
2
7
3
Поточна

2.
Система технологій в енергетиці
10
2
2
3
3
Поточна

3.
Система технологій в видобувній промисловості
12
2
2
5
4
Поточна

4.
Система технологій металургії.
12
2
2
5
3
Поточна

Разом з модулю 1
48
8
8
20
12
Модульний контроль

Заліковий модуль 2 Технології ведучих галузей народного господарства

5.
Система технологій машинобудування

12
2
2
5
3
Поточна

6.
Системи технологій у хімічній промисловості
12
2
2
5
3
Поточна

7.

Система технологій будівництва
14
2
2
7

3
Поточна

8.
Системи технології харчової промисловості
14
2
2
5
5
Поточна

9.
Наука і наукові дослідження
8
2
2
3
1
Поточна

Разом з модулю 2
60
10
10
25
15
Модульний контроль

Всього
108
18
18
45
27
Залік3. Бальна шкала рейтингової оцінки навчального модуля

Академічні успіхи студента оцінюються за бально-рейтинговою шкалою (max 100 балів), що прийнята в ДонДУУ з обов`язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS. Оцінювання знань відбувається одночасно за двома системами, що відображено у таблиці відповідності оцінювання ECTS з національною системою оцінювання в Україні і системою ДонДУУ


Оцінка за шкалою ECTS
Визначення
За шкалоюнаціональною
бально-рейтинговою

A
Відмінно – відмінне виконання роботи або відповідь без помилок
5 (відмінно)
90 - 100

B
Дуже добре – виконання роботи з незначними помилками (до 5 %)
4 (добре)
82 - 89

C
Добре – взагалі правильна робота, відповідь з кількома незначними помилками (до 10 %)

75 - 81

D
Задовільно – непогано, але з певною кількістю помилок, які не заважають достатньо повному висвітленню питання, відповіді (до 25 %)
3 (задовільно)
69 - 74

E
Достатньо – виконання робіт задовольняє мінімальні критерії для позитивної оцінки (до 40 %)

60 - 68

FX
Незадовільно – потрібно додатково працювати для отримання позитивної оцінки
2 (незадовільно)
35 - 59

F
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота для отримання позитивної оцінки

1 - 344. Засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля

Навчальна дисципліна передбачає:

Проведення лекційних занять з викладанням теоретичного матеріалу і практичних прикладів його застосування.
Проведення викладачем семінарських занять з обговоренням теоретичних питань та виконанням практичних завдань.
Самостійна робота, під час якої студенти самостійно вивчають теоретичний матеріал дисципліни і відпрацьовують практичні навички його використання, виконують письмові завдання
При організації навчання за кредитно-модульною системою використовується модульно-рейтингова система оцінювання знань, яка передбачає накопичення балів за виконання усіх запланованих видів роботи. Система оцінювання знань як система контролю успішності студента включає наступні види:
поточний контроль - здійснюється під час проведення семінарських, практичних занять і має основною метою перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль є активною формою поглиблення, систематизації та закріплення знань, отриманих під час лекційних занять та самостійної підготовки студентів. У перебігу поточного контролю у вигляді усного опитування, письмового експрес-опитування, обговорення проблемних питань, тестування тощо оцінюється рівень засвоєння програмного матеріалу, оволодіння студентом конкретних знань і навичок з чітко визначеної проблеми, активність його роботи, старанність і творчий підхід;
підсумковий (модульний) контроль - здійснюється з метою оцінювання результатів навчання студента за кожний заліковий модуль, тобто оцінки рівня опрацювання ним теоретичного і практичного матеріалу у межах окремого залікового модуля. Основна форма проведення даного виду контролю - письмове виконання тестових завдань. Метою модульного контролю є закріплення та поглиблення студентами теоретичних і практичних знань, забезпечення підготовки до семестрового (академічного) контроля, стимулювання студентів до активної роботи протягом всього навчального семестру. Перелік тестових завдань до кожного залікового модуля наведений нижче;
підсумково-модульний контроль за дисципліну - оцінка, що виставляється як середньозважений результат усіх оцінок за кожний заліковий модуль. Результат підсумково-модульного контролю за дисципліну може бути остаточним або зміненим за бажанням самого студента в період проведення тижнів академічного контролю (необхідність підвищення результату);
семестровий (академічний) контроль - остаточна оцінка, яка виставляється як середньозважена за результатами підсумкового (модульного) контролю та з урахуванням перескладання студентом дисципліни з метою підвищення оцінки у період тижнів академічного контролю. В якості остаточної оцінки з дисципліни приймається вища з двох оцінок - залікової та підсумкової за результатами модульного контролю. Залік з дисципліни проводиться в усній формі за переліком питань, наведених у розділі VI.


Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання
Заліковий модуль 1 Сутність технології. Технології паливно-енергетичного та металургійного комплексів

Змістовий
модуль 1.
Змістовий
модуль 2.
Змістовий модуль 3.
Змістовий
модуль 4.
Модульний контроль за заліковий модуль

Кількість балів за видами робіт

Лекція -1
Лекція -1
Лекція -1
Лекція - 1
5

Семінарське
заняття – 4
Семінарське
заняття - 4
Семінарське
заняття – 4
Семінарське
заняття - 4


Індивідуальні
заняття – 1
Індивідуальні
заняття - 1
Індивідуальні
заняття – 1
Індивідуальні заняття - 1


СРС – 4
СРС – 2
СРС – 2
СРС - 2


Тест - 2
Тест - 2
Тест - 2
Тест - 2


Всього - 12
Всього - 10
Всього - 10
Всього - 10


Загальна кількість балів за заліковий модуль 1 - 47

Заліковий модуль 2 Технології ведучих галузей народного господарства

Змістовий
модуль 5.
Змістовий
модуль 6.
Змістовий модуль 7.
Змістовий
модуль 8.

Змістовий
модуль 9.
Модульний контроль за заліковий модуль

Кількість балів за видами робіт

Лекція -1
Лекція -1
Лекция -1
Лекція - 1
Лекція - 0
5

Семінарське заняття - 4
Семінарське заняття - 4
Семінарське заняття - 6
Семінарське
заняття - 4
Семінарське заняття - 2


Індивідуальні заняття - 1
Індивідуальні заняття - 1
Індивідуальні заняття - 1
Індивідуальні заняття - 1
Індивідуальні заняття - 1


СРС - 1
СРС - 1
СРС - 1
СРС – 1
СРС - 1


Тест - 2
Тест - 2
Тест - 2
Тест -2
Тест - 2


Всього - 9
Всього - 9
Всього - 11
Всього - 9
Всього - 6


Загальна кількість балів за 2 заліковий модуль - 47

Науково-дослідницька робота (участь у конференціях, дослідницьких проектах, підготовка наукових статей тощо) - 6

Загалом за навчальну дисципліну - 100 балівПримітка: 1 бал за кожну лекцію передбачає обов`язкову присутність студента на даному виді навчальних занять. У разі відсутності студент має представити викладачу відпрацьований матеріал за дану тему у довільній формі, після чого студенту зараховується цей бал
Тести до залікових модулів додаються окремо до робочої навчальної програми.

5. Критерії оцінювання знань студентів з кожного модуля

Критеріями оцінювання знань студентів з кожного змістового модуля, їх самостійної роботи, старанності і наполегливості є наступні показники:
«5» - засвоєно більше 90 % навчального матеріалу; студент добре обізнаний у теоретичному плані, вільно володіє і оперує законами, категоріями та понятійним апаратом навчальної дисципліни; аргументовано і на високому рівні веде дискусію на семінарському занятті; взмозі розв`язувати проблемні питання, здатний до оригінального творчого мислення; вміє самостійно працювати над навчальним матеріалом;
«4» - засвоєно більше 75 % навчального матеріалу; студент добре обізнаний у теоретичному плані, добре володіє і оперує законами, категоріями та понятійним апаратом навчальної дисципліни; аргументовано і на належному рівні веде дискусію на семінарському занятті; має навички розв`язування типових проблемних питань, здатний до творчого мислення; вміє самостійно працювати над навчальним матеріалом;
«3» - засвоєно більше 60 % матеріалу; студент знайомий з категоріальним апаратом дисципліни, виявляє необхідний мінімум теоретичних і практичних знань; знайомий з основною навчальною літературою з курсу, може розв`язувати типові задачі.
Під час проведення семінарських занять, в першу чергу при відповіді на конкретне запитання, дані критерії співставляються з максимальною кількістю балів, які студент може отримати за одне семінарське заняття (національна оцінка «5» відповідає 4 балам, «4» - 3, «3» - 2, «2» - 1 бал). Тобто, за роботу на семінарському занятті студент може отримати від 1 до 4 балів, за присутність на семінарському занятті – 1 бал.
Крім того, студент може отримати «заохочувальні» бали за наступними видами роботи:

Підготовка реферату або інформаційно-наукового повідомлення за темою семінарського заняття
2 бали

Виконання окремого індивідуального завдання під час самостійної роботи
1 бал

Консультування викладачем
1 бал

Участь у науково-дослідницькій роботі (наукові статті, доповіді на конференціях тощо)
4 бали6. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів

Заліковий модуль 1. Сутність технології. Технології паливно-енергетичного та металургійного комплексів

Поняття про технологію та систему технологій. Промислова та наукова технології. Якою повинна бути сучасна технологія?
Дайте визначення “галузі промисловості”. Ділення галузей в залежності від економічного призначення продукції, що виробляється, та характеру дії на предмети праці.
Поняття про виробничий та технологічний процеси. Що таке “технологічний регламент”?
Типи виробництв та їх основні технологічні ознаки. Що таке “собівартість продукції”?
Економічна оцінка технологічного процесу. Що таке “витрати на амортизацію”?
Визначення сировини, її види. Якість сировини. Чим визначається кількісний склад благородних металів?
Методи збагачення сировини, їх суть. Концентрат та хвости збагачення.
Основні техніко-економічні показники сировини. Показники якості вугілля.
Визначення терміну “паливо”. Склад палива. Вплив складу палива на питому теплоту його згорання.
Умовне паливо, його питома теплота згорання. Співвідношення між умовним та натуральним паливом. Яке значення теплоти горіння умовного палива?
Система технологій теплових електростанцій. Як класифікують ТЕС і в чому суть екологічних проблем теплових електростанцій?
Системи технологій АЕС і проблеми радіаційного захисту. Які найважливіші екологічні проблеми ядерної енергетики?
Екологічно чисті нетрадиційні системи технологій енергетики. Де будують і використовують в Україні вітроелектростанції?
Основні характеристики води, їх визначення.
Способи знезаражування та пом’якшення води.
Способи пом’якшення води. Необхідність пом’якшення і дегазації води при використанні в котлоагрегатах.
Гірничо-геологічні умови розробки корисних копалин. Що таке технологічний цикл видобувного підприємства?
Марки і класи вугілля, що видобувається, показники якості вугілля.
Технологія очисних робіт при видобуванні вугілля підземним способом. Назвіть основні технологічні процеси видобування вугілля.
Технологія видобування нафти та газу, їх транспортування.
Назвіть основні, допоміжні та обслуговуючі цехи металургійного заводу.
Сировина, що використовується при виробництві чавуну. Призначення окремих компонентів, що входять до складу шихти.
Матеріальний баланс роботи домни, його суть.
Будова домни і технологія виплавки чавуну. Для чого потрібні повітронагрівачі, і як вони працюють?
Чавуни, що виплавляються у домні, їх призначення і склад.
Основні напрямки удосконалення роботи домни.
Технологія виплавки сталі в кисневих конвертерах. Сталі, що виплавляються, та їх використання. Маркування сталей.
Технологія виплавки сталі в мартенівських печах. Перевага і недоліки технології. Як працює регенератор?
Технологія виплавки сталі в індуктивних печах. Сталі, що виплавляються. Перевага і недоліки технології. Що таке окатиші і де вони використовуються?
Технологія виплавки сталі в електродугових печах, її особливості. Сталі, що виплавляються. Який склад шихти для електродугової печі?
Міні-металургійні заводи, їх особливості.
Переваги технології безперервної розливки сталі. Що таке піч-ковш?
Продукція прокатного виробництва. Прокатні стани. Що представляють собою блюми і сляби, яке їх призначання?

Заліковий модуль 2. Технології ведучих галузей народного господарства

Волочильне та трубопрокатне виробництво.
Ливарне виробництво. Сировина, моделі, обладнання, технологія виробництво. Технологічна сутність лиття в кокіль.
Обробка металів різанням. Види обробки. Головний рух різання і рух подачі.
Металорізальні станки, їх основні групи.
Поточний метод виробництва в машинобудуванні.
Хімічні методи обробки металів.
Електричні методи обробки металів. Як виникає електрична ерозія?
Плазмено-лазерні методи обробки металів.

Приложенные файлы

  • doc 25043535
    Размер файла: 278 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий