РНП денна 2013сам

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ

Кафедра адміністративного права та процесуЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри
адміністративного права та процесу
підполковник міліції
___________________ В.В. Ковальська
___________________ 2013 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Адміністративний процес»

Галузь знань – 0304 «Право»

Напрям підготовки – 6.030402 «Правоохоронна діяльність»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалаврм. Харків
2013 рік
Передмова

Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративний процес» для курсантів за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.030402 «Правоохоронна діяльність» на _32_арк.

СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
01.11.2013 Протокол № 10ПОГОДЖЕНО
Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з юридичних дисциплін
30.10.2013 Протокол № 10

____________________________ О.М. Музичук
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри адміністративного права та процесу
13.09.2013 Протокол № 28

_______________ В.В. Ковальська
(підпис)
Рецензенти:
Синявська О.Ю. – начальник навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання ХНУВС, д.ю.н., професор
Коптєв П.Б. – заступник начальника з режиму та кадрового забезпечення УОС ГУУМВС України в Харківській області, к.ю.н.

Розробники: д.ю.н., с.н.с. Ковальська В.В., к.ю.н. Пчелін В.Б. – Харків :
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013 рік© Пчелін В.Б., 2013
© Харківський національний університет внутрішніх справ1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, код та назва напряму підготовки, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕСТS – 2
Загальна кількість годин –72
Кількість модулів – 2
Змістовних модулів – 2
0304 “Право”
6.030402 “Правоохоронна діяльність”
бакалавр
Цикл підготовки професійної та практичної
Навчальний курс 2
Семестр 4
Самостійна робота – 36 год.;
Види контролю: підсумковий модульний контроль

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 36 год.
самостійної роботи – 36 год.
Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
(денна форма навчання)
Лекції – 24 год.;
Семінарські заняття – 12 год.;
Практичні заняття – 0 год.;
Лабораторні заняття – 0 год.;
Самостійна робота – 36 год.;

Індивідуальні завдання:
Реферати – 4, семестр № 4.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення даного курсу полягає у з’ясуванні основних теоретико-правових положень, які стосуються історії, сутності, предмета, методу та принципів адміністративного процесу; правового стану учасників адміністративного процесу; порядку розгляду та вирішення адміністративними судами публічно-правових спорів; особливостей провадження в окремих категоріях справ. У процесі вивчення курсу також передбачається всебічний аналіз чинного законодавства що регулює порядок функціонування адміністративн ої юстиції та практики його застосування, дослідження окремих проблем та шляхів удосконалення процесуального законодавства, підвищення рівня підготовки курсантів щодо вмілого і ефективного в майбутньому застосування його на практиці.
Завдання вивчення даного курсу полягають у визначенні: поняття та ознак адміністративного процесу; системи й організаційної структури адміністративних судів України; компетенції адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ; повноважень основних учасників адміністративного процесу; особливостей процесуального статусу інших осіб, що беруть участь у справі; порядку звернення до адміністративного суду та відкриття провадження у справі; процедури судового розгляду адміністративної справи та порядок ухвалення судових рішень; порядку виконання рішень адміністративного суду; особливостей перегляду судових рішень в порядку апеляційного провадження; особливостей перегляду судових рішень в порядку касаційного провадження; порядку провадження за нововиявленими обставинами; порядку перегляду судових рішень Верховним Судом України; особливостей провадження в окремих категоріях адміністративних справ.
У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант (студент) повинен
знати: поняття, предмет, метод, принципи та систему адміністративного процесуального права; поняття та ознаки адміністративного процесу; систему і організаційну структуру адміністративних судів України; юрисдикцію адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ; предметну, територіальну та інстанційну підсудність адміністративних справ; повноваження основних учасників адміністративного процесу; особливості процесуального статусу інших осіб, що беруть участь у справі; порядок звернення до адміністративного суду та відкриття провадження у справі; процедуру судового розгляду адміністративної справи та порядок ухвалення судових рішень; порядок виконання рішень адміністративного суду; особливості перегляду судових рішень в порядку апеляційного провадження; особливості перегляду судових рішень в порядку касаційного провадження; порядок провадження за нововиявленими обставинами; порядок перегляду судових рішень Верховним Судом України; особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.
Вміти: формулювати визначення основних понять адміністративного процесу; тлумачити адміністративно-процесуальні норми; застосовувати норми адміністративно-процесуального права до конкретних правових ситуацій; складати відповідні адміністративно-процесуальні документи.3. Програма навчальної дисципліни

модуль № 1.

Змістовий модуль № 1: Адміністративне судочинство як спеціальна судова форма захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб в публічній сфері


ТЕМА № 1. «Адміністративно-процесуальне право: поняття, предмет та метод»

Поняття адміністративного процесуального права, його предмет та історичні витоки. Провадження та стадії судового адміністративного процесу. Особливості структурної побудови Кодексу адміністративного судочинства України. Зміст системи адміністративного процесуального права. Поняття, зміст та види адміністративних процесуальних правовідносин. Методи, завдання і джерела адміністративного процесуального права. адміністративного процесуального права. Поняття та види принципів адміністративного процесу.

ТЕМА № 2. «Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних судів»

Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ, її розмежування з іншими публічно-правовими спорами. Компетенція адміністративних судів. Поняття підсудності, її види. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого.
ТЕМА № 3. «Сторони, треті особи та представники сторін і третіх осіб»
Склад осіб, які беруть участь у справі.
Сторони в судовому адміністративному процесі. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність позивача та відповідача. Сутність неналежної сторони в адміністративному процесі та процедури її заміни. Процесуальне правонаступництво в адміністративному процесі.
Треті особи в адміністративному процесі: поняття, ознаки та види.
Представництво в судах адміністративної юрисдикції: поняття та ознаки. Види адміністративних процесуальних представництв та їх особливості. Повноваження представників у судах адміністративної юрисдикції: документальне оформлення та зміст.
Особливості адміністративної процесуальної правосуб’єктності органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свобод та інтереси інших осіб.

ТЕМА № 4. «Інші учасники адміністративного процесу»

Особливості участі осіб, які є іншими учасниками адміністративного процесу при розгляді справи в суді.
Процесуальний статус секретаря судового засідання, судового розпорядника, перекладача.
Процесуальний статус спеціаліста, експерта та свідка, та особи, що надає правову допомогу.
Права та обов’язки спеціаліста, свідка, експерта та особи, що надає правову допомогу, в адміністративному процесі.

ТЕМА № 5. «Адміністративний позов»
Звернення до адміністративного суду. Право на звернення до адміністративного суду. Поняття адміністративного позову, його ознаки. Характеристика елементів адміністративного позову: підстави, предмету, змісту. Види позовів в адміністративному процесі.
Форма і зміст адміністративного позову. Вимоги, що ставляться до адміністративного позову. Наслідки прийняття адміністративного позову адміністративним судом.

ТЕМА № 6. «Судові докази та судові строки»
Сутність і зміст доказування в адміністративному процесі. Поняття та види доказів в адміністративному процесі. Предмет доказування в адміністративному процесі. Обов’язок доказування. Засоби доказування в адміністративному процесі: види та особливості. Забезпечення доказів в адміністративному процесі.
Письмові та речові докази, їх оцінка. Висновок експерта як самостійний засіб доказування.
Поняття судових строків, їх юридична природа.
Основні адміністративні процесуальні строки, їх види.
Особливості строків здійснення забезпечувальних заходів.

модуль № 2.

Змістовий модуль № 2: Провадження в суді першої інстанції. Перегляд судових рішень, їх виконання

ТЕМА № 7. «Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження»
Порушення адміністративної справи. Поняття та ознаки стадії підготовки справи до судового розгляду в адміністративному процесі. Процесуальний зміст стадії підготовки справи до судового розгляду. Попереднє судове засідання. Примирення сторін. Судове доручення. Забезпечення адміністративного позову. Завершення підготовчого провадження. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження. Судові виклики і повідомлення. Зміст повістки та процедури її вручення. Виняткові засоби судових викликів і повідомлень.

ТЕМА № 8. «Судовий розгляд справи»
Поняття стадії судового розгляду адміністративної справи, її особливості. Етапи судового розгляду адміністративної справи. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні. Відкриття судового засідання. Початок розгляду справи по суті. Дослідження доказів. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами. Судові дебати. Таємниця нарадчої кімнати.
Процесуальні перешкоди судового розгляду адміністративної справи. Залишення позовної заяви без розгляду. Зупинення та поновлення провадження у справі. Закриття провадження у справі.

ТЕМА № 9: «Перегляд судових рішень в порядку апеляційного та касаційного порядку»
Суд апеляційної інстанції. Право на апеляційне оскарження. Порядок та строки апеляційного оскарження. Вимоги до заяви про апеляційне провадження та до апеляційної скарги. Прийняття судом апеляційної інстанції апеляційної скарги. Підготовка справи до апеляційного розгляду. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження. Судові рішення суду апеляційної інстанції.
Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження. Порядок і строки касаційного оскарження. Вимоги до касаційної скарги. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції. Підготовка справи до касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні. Судові рішення суду касаційної інстанції.

ТЕМА № 10. «Перегляд судових рішень в порядку виняткового та виключного провадження»
Підстави перегляду судових рішень Верховним Судом України. Право на звернення про перегляд судових рішень. Строки подання заяви про перегляд судових рішень. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень. Допуск Вищим адміністративним судом України справи до провадження. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України. Порядок перегляду судових рішень Верховним Судом України. Повноваження Верховного Суду України за наслідками розгляду справи. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України.
Поняття нововиявленої обставини. Підстави та зміст перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Право на подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Судові рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами.

ТЕМА № 11. «Виконання судових рішень в адміністративних справах»
Сутність та правові засади виконавчого провадження. Процесуальні аспекти виконання судових рішень в адміністративних справах. Учасники виконавчого провадження. Загальні правила та стадії виконавчого провадження. Набрання судовим рішенням законної сили. Постанови суду, які виконуються негайно.
Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. Звернення судових рішень до примусового виконання. Оформлення виконавчого листа. Примирення сторін у процесі виконання. Поворот виконання судових рішень.
Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. Види заходів процесуального примусу та особливості їх застосування.
Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах.

ТЕМА № 12. «Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ»
Загальна характеристика проваджень з окремих категорій адміністративних справ. Особливості розгляду справ щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень. Особливості розгляду справ, пов’язаних з виборчим процесом та процесом референдуму. Особливості вирішення адміністративних справ, які виникають із інших публічно-правових відносин підвідомчих адміністративним судам.

4. Структура навчальної дисципліни

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темами (денна форма навчання)Номер модулю
Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми
Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни
Література, сторінки
Вид контролюВсього
з них:


лекції
Семінарські заняття
Практичні заняття
Лабораторні заняття
Самостійна роботаСеместр № 4

Модуль 1

Змістовий модуль № 1: Адміністративне судочинство як спеціальна судова форма захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб в публічній сфері.


Тема № 1: Адміністративно-процесуальне право: поняття, предмет та метод.

2
1
-
-
2
[1, 35, 36, 40, 42, 43, 46 75,79, 85,86]Тема № 2: Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних судів.

2
1
-
-
2
[40, 42, 46, 63, 65, 66, 67, 69]Тема № 3: Сторони, треті особи та представники сторін і третіх осіб

2
1

-
-
2
[35, 40, 42, 67, 68, 74, 80, 84]Тема № 4: Інші учасники адміністративного процесу

2
1

-
2
[35, 40, 42, 43]Тема № 5: Адміністративний позов

2
1
-
-
2
[38, 40, 41, 42, 43, 104, 105]Тема № 6:
Судові докази та судові строки

2
1
-
-
2
[38, 41-43, 45, 46, 82, 83,97, 100]


Модуль 2
Змістовий модуль № 2: Провадження в суді першої інстанції. Перегляд судових рішень, їх виконання.


Тема № 7: Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження

2
2
-
-
2
[35, 36, 40-43, 68, 85, 91]Тема № 8: Судовий розгляд справи

2
2
-
-
4
[38, 40-43, 45, 46]Тема № 9: Перегляд судових рішень в порядку апеляційного та касаційного провадження.

2
1
-
-
4
[37, 38, 40-43, 45, 46]Тема № 10: Перегляд судових рішень в порядку виняткового та виключного провадження.

2
1
-
-
4
[36, 37, 39-43,62, 92, 93, 96, 99]Тема № 11: Виконання судових рішень в адміністративних справах.

2
-
-
-
4
[35, 37, 38, 40-43, 101]Тема № 12: Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

2
-
-
-
6
[35-37, 40-43, 46, 47, 51]


Всього за семестр № 1/2:

24
-
12
-
36

пмк

4.1.3. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних занять
Структура вивчення навчальної дисципліни
Кількість годин
Вид контролю

Модуль 1

МК


Змістовий модуль № 1: Адміністративне судочинство як спеціальна судова форма захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб в публічній сфері


Тема № 1: Адміністративно-процесуальне право: поняття, предмет та метод.


Лекція за темою № 1 Адміністративно-процесуальне право: поняття, предмет та метод.
2


Семінарське заняття
1


Самостійна робота
2
Тема № 2: Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних судів.


Лекція за темою № 2: Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних судів.
2


Семінарське заняття
1


Самостійна робота
2
Тема № 3: Сторони, треті особи та представники сторін і третіх осіб


Лекція за темою № 3: Сторони, треті особи та представники сторін і третіх осіб
2


Семінарське заняття
1


Самостійна робота
2
Тема № 4: Інші учасники адміністративного процесу


Лекція за темою № 4: Інші учасники адміністративного процесу.
2


Семінарське заняття
1


Самостійна робота
2
Тема № 5: Адміністративний позов


Лекція за темою № 5: Адміністративний позов
2


Семінарське заняття
1


Самостійна робота
2
Тема № 6: Судові докази та судові строки


Лекція за темою № 6: Судові докази та судові строки
2


Семінарське заняття
1


Самостійна робота
2


Модуль 2Змістовий модуль № 2: Провадження в суді першої інстанції. Перегляд судових рішень, їх виконання

Тема № 7: Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження


Лекція за темою № 7: Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження
2


Семінарське заняття
2


Самостійна робота
2
Тема № 8: Судовий розгляд справи


Лекція за темою № 8: Судовий розгляд справи
2


Семінарське заняття
2


Самостійна робота
4
Тема № 9: Перегляд судових рішень в порядку апеляційного та касаційного порядку


Лекція за темою № 9: Перегляд судових рішень в порядку апеляційного та касаційного порядку
2


Семінарське заняття
1


Самостійна робота
4
Тема № 10: Перегляд судових рішень за винятковими та нововиявленими обставинами


Лекція за темою № 10: Перегляд судових рішень за винятковими та нововиявленими обставинами.
2


Семінарське заняття
1


Самостійна робота
4
Тема № 11: Виконання судових рішень в адміністративних справах


Лекція за темою № 11: Виконання судових рішень в адміністративних справах
2


Семінарське заняття
0


Самостійна робота
4
Тема № 12: Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ


Лекція за темою № 12: Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ
2


Семінарське заняття
0


Самостійна робота
6
Всього за заліковим кредитом:
72
ПМК


4.1.4. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни


Завдання, що виносяться на самостійну роботу курсанта
Література:

Модуль № 1Змістовий модуль № 1 Адміністративне судочинство як спеціальна судова форма захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб в публічній сфері
Тема № 1: Адміністративно-процесуальне право: поняття, предмет, метод.
[1, 35, 36, 40, 42, 43, 46 75,79, 85, 86]
а) визначте поняття, предмет та метод адміністративного процесуального права;
б) назвіть систему адміністративних судів в Україні;
в) окресліть стадії адміністративного процесу;
г) визначте основоположні засади адміністративного процесу.
Тема № 2: Юрисдикція і підсудність адміністративних судів
[40, 42, 46, 63, 65, 66, 67, 69]
а) визначте публічно-правові спори, що віднесені до юрисдикції адміністративних судів;
б) назвіть види підсудності адміністративних справ, керуючись Кодексом адміністративного судочинства України;
в) визначте підстави та порядок передачі адміністративної справи з одного суду до іншого;
г) визначте підстави та порядок відводу (самовідводу) судді;
Тема № 3: Сторони, треті особи та представники сторін та третіх осіб.
[35, 40, 42, 67, 68, 74, 80, 84]
назвіть склад осіб, які беруть участь у справі;
визначте процесуальні права та обов’язки основних учасників адміністративного процесу;
визначте порядок заміни неналежної сторони;
визначте процесуальний статус третіх осіб у адміністративному судочинстві та правові наслідки їх вступу у розгляд адміністративної справи;
назвіть особливості участі в адміністративному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб;
Тема № 4: Інші учасники адміністративного процесу
[35, 40, 42, 43]
а) визначте особливості участі спеціаліста та експерта при розгляді адміністративної справи в суді;
б) сформулюйте права та обов’язки свідка в процесі розгляду адміністративної справи;
в) з’ясуйте роль та місце секретаря судового засідання, судового розпорядника та перекладача в адміністративному процесі;
г) визначте порядок надання правової допомоги в адміністративному процесі;
Тема № 5: Адміністративний позов
[38, 40, 41, 42, 43, 104, 105]
визначте порядок звернення з адміністративним позовом до адміністративного суду;
б) визначте правові наслідки відмови у прийнятті адміністративного позову;
в) назвіть мету та підстави забезпечення адміністративного позову;
г) з’ясуйте яким чином викликаються учасники адміністративного процесу до суду;
Тема № 6: Судові докази та судові строки
[38, 41-43, 45, 46, 82, 83,97, 100]
а) сформулюйте поняття доказів в адміністративному процесі;
б) розкрийте сутність належності та допустимості доказів;
в) наведіть поняття предмета доказування;
г) охарактеризуйте засоби доказування, які використовуються в адміністративному процесі;
д) визначте поняття судових строків та їх види;
е) визначте строки звернення до адміністративного суду та наслідки пропущення таких строків;

Модуль 2

Змістовий модуль № 2: Провадження в суді першої інстанції. Перегляд судових рішень, їх виконання
Тема № 7: Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження
[35, 36, 40-43, 68, 85, 91]
визначте процесуальні дії що здійснюються на стадії підготовчого провадження;
б) визначте підстави для роз’єднання справ та об’єднання справ для спільного розгляду;
в) визначте заходи забезпечення своєчасної явки в судове засідання всіх учасників адміністративного процесу;
г) назвіть підстави для залишення позовної заяви без розгляду, зупинення провадження у справі, закриття провадження у справі;
Тема № 8: Судовий розгляд справи
[38, 40-43, 45, 46]
визначте завдання стадії судового розгляду справи;
назвіть правила, за якими здійснюється стадія судового розгляду справи;
визначте юридичну природу та види судових рішень в адміністративному процесі;
визначте зміст постанови і ухвали як судових рішень адміністративного суду;
Тема № 9: Перегляд судових рішень в порядку апеляційного та касаційного провадження.
[37, 38, 40-43, 45, 46]
а) визначте порядок та строки апеляційного оскарження;
б) визначте порядок розгляду апеляційної скарги;
в) визначте повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду;
г) визначте повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду;
д) назвіть порядок та строки касаційного оскарження;
е) назвіть повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги;
Тема № 10: Перегляд судових рішень в порядку виняткового та виключного провадження
[36, 37, 39-43,62, 92, 93, 96, 99]
а) визначте підстави та строки подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України;
б) визначте порядок розгляду заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України;
в) визначте повноваження Верховного Суду України;
г) визначте підстави та строки подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами;
д) визначте порядок відкриття провадження та розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами;
е) визначте повноваження суду за наслідками розгляду заяви про перегляд справи за нововиявленими обставинами;
Тема № 11: Виконання судових рішень в адміністративних справах.
[35, 37, 38, 40-43, 101]
а) визначте порядок набрання судовим рішенням законної сили;
б) з’ясуйте порядок виконання судового рішення;
в) назвіть повноваження суду на стадії виконання судового рішення;
г) визначте особливості повороту виконання судових рішень.
Тема № 12: Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ
[35-37, 40-43, 46, 47, 51]
а) надайте характеристику окремим категоріям адміністративних справ;
б) визначте особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів;
в) визначте особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби;
г) з’ясуйте особливості провадження у справах, пов’язаних з виборчим процесом та процесом референдуму;
д) розкрийте порядок провадження у справах за адміністративними позовами суб’єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання.5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

5.1.1. Теми рефератів

1. Поняття та правила предметної підсудності та наслідки її недотримання.
2. Особливості розмежування предмету адміністративної і конституційної юрисдикцій.
3. Правовий статус спеціаліста, експерта та свідка.
4. Процесуальні права та обов’язки сторін в адміністративному процесі.
5. Треті особи в адміністративному процесі: поняття, ознаки та види.
6. Представництво в судах адміністративної юрисдикції.
7. Поняття адміністративного позову, його ознаки.
8. Види позовів в адміністративному процесі.
9. Форма і зміст адміністративного позову.
10. Поняття та види строків в адміністративному процесі.
11. Попереднє судове засідання. Завершення підготовчого провадження.
12. Особливості апеляційного провадження.
13. Порядок касаційного розгляду адміністративної справи.
14. Судові рішення за наслідками апеляційного провадження.

5.1.3. Теми наукових робіт

Особливості джерел адміністративного процесуального права.
Співвідношення адміністративного процесуального права з іншими галузями права.
Зміст підсудності справ адміністративної юрисдикції.
Види підсудності справ адміністративної юрисдикції.
Підстави та процесуальний порядок передачі адміністративної справи до іншого суду.
Представництво в судах адміністративної юрисдикції.
Порівняльна характеристика сторін та третіх осіб в адміністративному процесі.
Зміст адміністративних процесуальних правовідносин при процесуальному представництві.
Доказування та докази в адміністративному процесі.
Процесуальний зміст стадії підготовки справи до судового розгляду.
Процесуальний зміст стадії підготовки справи до судового розгляду.

6. Методи навчання

Лекційні заняття проводяться із застосуванням прозірок (мультимедійні та бінарні).
Практичні та семінарські заняття передбачають моделювання ситуативних задач, тренінгів, рольових ігр, рішення задач тощо.
7. Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль
1. Поняття, завдання та принципи адміністративного судочинства.
2. Формування системи адміністративних судів в Україні та її сучасний стан.
3. Стадії судового адміністративного процесу.
4.Особливості структурної побудови Кодексу адміністративного судочинства України.
5. Компетенція адміністративних судів.
6. Предметна, інстанційна і територіальна підсудність адміністративних справ.
7. Право звернення до адміністративного суду.
8. Форма і зміст адміністративного позову.
9. Вимоги до позовної заяви.
10. Відкриття провадження в адміністративній справі.
11. Судові виклики і повідомлення.
12. Склад осіб, які беруть участь у справі.
13. Процесуальний статус сторін.
14. Права та обов’язки третіх осіб.
15. Процесуальний статус представників. Особи, які не можуть бути представниками.
16. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
17. Інші учасники адміністративного процесу.
18. Обов’язок доказування. Забезпечення доказів.
19. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників. Показання свідка.
20. Письмові та речові докази.
21. Експертиза та її види у судовому адміністративному процесі.
22. Оцінка доказів.
23. Основні адміністративні процесуальні строки.
24. Структура провадження в суді першої інстанції.
25. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі.
26. Форма і зміст адміністративного позову. Вимоги до позовної заяви.
27. Підготовче провадження.
28. Судове доручення.
29. Забезпечення адміністративного позову.
30. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження.
31. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні. Відкриття судового засідання. Початок розгляду справи по суті.
32. Дослідження доказів. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами.
33. Судові дебати.
34. Види судових рішень суду першої інстанції.
35. Суд апеляційної інста

Приложенные файлы

  • doc 25043532
    Размер файла: 445 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий