РНП з курсу ІЕЕД 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

« » 2010 р.

Робоча програма дисципліни
«ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»
для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання
Харків 2010

1. Мета засвоєння дисципліни.
Метою засвоєння дисципліни є поглиблене вивчення і творче опанування змісту провідних економічних вчень у конкретно-історичних умовах їх виникнення та розвитку для формування у студентів навичок самостійних і нетенденційних оцінок та вироблення альтернативних варіантів господарчої політики.
2. Місце дисципліни в структурі ОПП бакалаврата.
Навчальна дисципліна віднесена до групи нормативних дисциплін циклу загальноекономічної підготовки бакалаврів за напрямом «Економіка і підприємництво». Вона є невід’ємною частиною циклу економічних дисциплін, що забезпечують базові знання необхідні для подальшого освоєння професійних дисциплін. З метою найкращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни студенти повинні до його початку опанувати знання і навички в галузі політичної економії, мікроекономіки, макроекономіки, історії.
3. Компетенції студентів, сформовані в результаті засвоєння дисципліни.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен володіти наступними компетенціями:
проводити аналіз, визначати тенденції й напрями економічного розвитку світової економіки;
давати науково обґрунтовані оцінки досягненням минулої та сучасної економічної думки;
робити порівняльний аналіз економічних поглядів, теорій та шкіл, визначаючи їхні позитивні та негативні сторони;
використовувати джерела економічної інформації для оцінки економічних процесів в світи, певних країнах та регіонах;
аргументовано доводити висновки, проводити економічні узагальнення як виявлення культури економічного мислення;
аналізувати тенденції та рівень економічного розвитку країн та ефективність засобів і інструментів економічної політики держави у певні історичні періоди;
формулювати власні теоретичні і практичні рекомендації щодо реалізації економічної політики держави з урахуванням специфіки і традиційних особливостей соціально-економічної системи України.
4. Структура та зміст дисципліни.
Загальна трудомісткість дисципліни становить 5 залікових одиниць 150 годин.Розділи
Дисципліни
семестр
Тиждень
семестру

Види навчальної роботи

Форми поточного контролю успішності

лекції
семінари
самостійна
робота


Модуль 1: Становлення ринкової економіки та ринкової економічної теорії

1
Тема 1. Предмет і метод ІЕЕД

1
1
0,5
2


2
Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій

1
-
0,5
4


3
Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій

1
1
1
5


4
Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя

2
2
1
6
Поточна контрольна робота за темами 1-3

5
Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації

3-4
4
1
7


6
Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина ХVІІ – перша половина ХІХ ст.).

5-6
4
2
10


7
Тема 7. Ринкове господарство країн в період монополі стичної конкуренції (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

7-8
4
2
10


8
Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.)

9
2
2
9
Модульна контрольна робота № 1

Модуль 2: Розвиток ринкової економіки та економічної науки у ХХ - на початку ХХІ ст.

9
Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.)

10-12
6
2
9


10
Тема 10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.)

13-14
4
2
8
Поточна контрольна робота за темами 9-10

11
Тема 11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

15
2
2
8


12
Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.

16-17
4
2
8
Модульна контрольна робота № 2

13
Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ)

18
2
-
10Всього годин


36
18
965. Освітні технології.
При викладанні навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачено застосування таких навчальних технологій, як:
проблемні лекції; робота в малих групах; семінари-дискусії; мозкові атаки; кейс-метод; ділові та рольові ігри; банки візуального супроводження
Використання навчальних технологій
для активізації процесу навчання
Методики актив ізації процесу навчання
Практичне застосування навчальних технологій

1
2

Проблемна лекція
Проблемна лекція з питання: Актуальність вивчення ІЕЕД для підготовки сучасних фахівців. (тема 1)
Проблемна лекція з питання: Особливості рабовласницької системи у країнах Стародавнього Сходу та країнах Античного Світу. (тема 3)
Проблемна лекція з питання: Особливості мануфактурного періоду в країнах Західної Європи та в Україні. (тема 5)
Проблемна лекція з питання: Економіка знань як альтернативна модель створення суспільства загального добробуту. (тема 11)
Проблемна лекція з питання: Які кейнсіанські рецепти оздоровлення економіки мали застосування в Україні, їх результати. (тема 13)

Семінари-дискусії
Семінар-дискусія при вивченні теми 2: Чи згодні ви з думкою, що первісна економіка була «золотою добою» людства?
Семінар-дискусія при вивченні тем 3-4: Чи згодні ви з думкою, що феодалізм був більш прогресивною системою господарювання ніж рабовласництво?
Семінар-дискусія при вивченні теми 11: Глобалізація: позитивні риси та недоліки.
Семінар-дискусія при вивченні теми 12: Чому нова економічна політика прийшла на зміну політиці «воєнного комунізму»?

Робота в малих групах
Робота в малих групах при вивченні теми 1: Спеціальні та універсальні методи дослідження в пізнанні предмету ІЕЕД.
Робота в малих групах при вивченні теми 3: Система колонату як протофеодальні відносини.
Робота в малих групах при вивченні теми 4: Роль ВГВ у розпаді феодальної системи господарювання.
Робота в малих групах при вивченні теми 11: Інформаційна технологічна революція та її значення для світової економіки.
Робота в малих групах при вивченні теми 12: Внесок українських економістів в розвиток економічної теорії.

“Мозкові атаки”
Які завдання вирішувалися в процесі «первісного накопичення капіталу»? (тема 5)
«Прусський» та «американський» шляхи розвитку капіталізму в сільському господарстві: досягнення та недоліки. (тема 6)
Які проблеми економіки України 50-60 р.р. ХХ ст.. свідчать про передкризовий стан? (тема 12)

Рольові ігри
Рольова гра при вивченні теми 11: Чи повинні країни, що розвиваються, брати участь у вільній торгівлі?

Кейс-метод.
Які зміни в господарчому механізмі передбачалися реформою 1965 р. та причини невдачі її реалізації. (тема 12)
Які основні причини виникнення і розвитку прихованої інфляції в Україні в 70-80 р.р.? (тема 12)

Банки візуального супроводження
Комплект структурно-логічних схем з курсу


6. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів.
Для опанування матеріалу дисципліни ІЕЕД окрім лекційних та семінарських занять, тобто аудиторної роботи, значну увагу необхідно приділяти самостійній роботі.
Основні види самостійної роботи студента:
Вивчення додаткової літератури.
Робота з законодавчими, нормативними та інструктивними матеріалами.
Підготовка до семінарських занять.
Підготовка до проміжного та підсумкового контролю.
Контрольна перевірка кожним студентом особистих знань за запитаннями для самоконтролю.

Перелік питань для самостійного опрацювання
Тема 1. Предмет і метод ІЕЕД
1. Критерії періодизації курсу ІЕЕД
2. Актуальність вивчення ІЕЕД для підготовки сучасних фахівців.
Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій
1. Які причини розпаду первісного суспільства?
Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій
1. Фази еволюції рабовласницької системи господарювання.
2. Занепад рабовласницької системи та зародження феодального господарства.
Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя.
1. Форми і характер землеволодіння в епоху середньовіччя в країнах Західної Європи.
2. Фактори розвитку і піднесення міст Західної Європи (XI-XII ст.) «Комунальні революції).
3. Економічна думка епохи феодалізму у Західній Європі.
4. Криза натуральної системи господарювання як початок ринкового господарства.
5. Середньовічні міста. Ремесла. Цехи.
6. Особливості внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Основні торгові шляхи Середньовіччя.
Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації.
1. «Прусський» та «американський» шляхи розвитку капіталізму в сільському господарстві.
2. Буржуазні революції в Європі, їх економічні та фінансові програми.
3. Фінанси та грошей обіг, кредит. Форми організації торгівлі.
4. Внутрішня і зовнішня торгівля. Формування українського національного ринку.
5. Економічний розвиток Запорізької Січі.
Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.).
1. Основний зміст процесу індустріалізації та його наслідки.
2. Загальна характеристика економічного романтизму (С. Сісмонді і П. Ж. Прудон).
3. Спільні риси та розбіжності економічних вчень західноєвропейських соціалістів-утопістів.
4. Економічні ідеї соціалістів-рікардіанців.
Тема 7. Ринкове господарство країн в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
1.Англія. «Колоніальний» імперіалізм.
2.Німеччина. Юнкерський буржуазний імперіалізм.
3.Франція. Лихварський імперіалізм.
4.США. «Хижацький» монополізм. 5.Японія. Військово-феодальний монополізм.
6. . Особливості та представники «старої», «нової» та «найновішої» історичної школи у Німеччині.
7. Модель загальної рівноваги Л. Вальраса.
8. Сутність та практичне значення оптимуму Парето.
Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.)
1. Аграрна реформа 1848-1849 р.р. в західній Україні.
2. Реформістська економічна програма С. Вітте.
3. Наукова спадщина М. Туган-Барановського.
Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.)
1. Особливості виходу з економічної кризи Англії, Франції та Германії.
2. Соціально-психологічний, соціально-правовий та кон’юнктурно-статистичний напрямки старого інституціоналізму.
3. «Кейнсіанська революція».
4. «Основний психологічний закон» в теорії Дж. М. Кейнса.
5. Концепція ефективного попиту.
6. Теорія мультиплікатора інвестицій.
7. Економічна програма Кейнса.
8. Кейнсіанська теорія та економічна політика.
9. Неолібералізм: загальна характеристика та різноманіття теоретичних шкіл.
Тема 10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.)
1. «Економічне диво» в Японії у 50-60-х рр. ХХ ст.
2.Спільний ринок –Європейський Союз.
3. Динаміка та структурні зміни світового господарського розвитку у другій половині ХХ ст.
4. Соціально-економічні проблеми країн, що розвиваються: подолання відсталості, зростаючий зовнішній борг, залежність у сфері НТП, голод, хвороби, екологічні негаразди.
Тема 11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)
1. Моделі переходу від адміністративно-командної економічної системи до сучасної ринкової у вітчизняній теорії ринкових перетворень.
2. Досвід застосування рекомендацій неолібералів в економіці різних країн.
Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.
1. Сталінська індустріалізація в Україні: хід, особливості, наслідки.
2.Колективізація сільського господарства та її наслідки в Україні. Голодомор 19321933 рр.
3. Вплив Світової економічної кризи на економіку Західної України.
4. Кооперативний рух на західноукраїнських землях.
5. Стан економіки України в роки Другої світової війни.
6. Відбудова України після ВВВ.
7. Грошова реформа 1947 року.
8. Реформаторська діяльність М.С. Хрущова.
9. Внесок українських економістів в розвиток економічної теорії.
Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ)
1.Структурна перебудова економіки. 2.Реформування власності: роздержавлення та приватизація.
3. Реформування АПК та аграрних відносин.
4. Реформування фінансової, податкової та банківської систем. Державна антиінфляційна політика.
5. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: лібералізація та її наслідки.
6. Створення та функціонування вільних економічних зон.
7. Об’єктивна необхідність та умови інтеграції України в сучасну міжнародну економічну систему.

Контрольні запитання для самодіагностики:
Яку роль відіграє ІЕЕД в системі вищої економічної освіти?
Що є предметом вивчення ІЕЕД?
Сформулюйте цілі і завдання, які стоять перед курсам ІЕЕД. Які особисті цілі ви ставите перед собою, починаючи його вивчення?
На які універсальні методи дослідження спирається ІЕЕД?
Які спеціальні методологічні підходи застосовуються для
вивчення ІЕЕВ?
Назвіть основні критерії періодизації курсу ІЕЕД.
Назвіть основні риси господарства первісного суспільства.
Назвіть основні риси, етапи господарської еволюції первісного суспільства. Перелічіть фактори, що зумовили перехід від привласнюючого до відтворюючого господарства в період первісної доби.
Розкрийте особливості рабовласницького господарства у країнах Стародавнього Сходу та античного світу.
Які загальні риси економічної думки країн Стародавнього Сходу і античності?
Сформулюйте суть концепцій Аристотеля про багатство, економіку і хрематистику.
Назвіть загальні риси економічної думки Середньовіччя?
Яку загальну спрямованість має економічна думка західноєвропейського Середньовіччя?
Назвіть загальні риси феодального господарства та дайте характеристику етапів його розвитку.
Проаналізуйте форми землеволодіння та соціально-економічні відносини в епоху середньовіччя у країнах Західної Європи.
Яки чинники вплинули на утворення і розвиток міст Західної Європи ХІ – ХІІ ст. В чому полягає сутність так званих «комунальних революцій»?
Охарактеризуйте цеховий лад середньовічного ремесла та характер європейської торгівлі і її вплив на розвиток міст.
Назвіть основні фактори, які сприяли Великим географічним відкриттям. Охарактеризуйте їх економічні наслідки.
Чим на вашу думку різняться системи торгового балансу та монетарного балансу?
Які особливості меркантилізму в різних країнах?
Охарактеризуйте процес первісного накопичення капіталу,
його джерела, методи та результати.
Визначте особливості мануфактурного періоду у розвитку промисловості країн Західної Європи.
Що ви знаєте про мануфактури та їх типи?
Охарактеризуйте мануфактурний період української промисловості.
Охарактеризуйте внутрішню та зовнішню торгівлю. Які чинники спряли формуванню українського національно ринку у ХVІІ – ХVІІІ ст..?
Розкрийте значення буржуазних революцій ХVІ – ХVІІІ ст. для становлення індустріального суспільства.
Порівняйте «прусський» та «американський» шляхи розвитку капіталізму в сільському господарстві.
У чому полягає сутність промислового перевороту? Визначте його особливості у провідних країнах світу.
Охарактеризуйте основний зміст процесу індустріалізації та його наслідки.
Наведіть порівняльну характеристику особливостей та
періодизації процесу індустріалізації XIX – поч. XX ст. в провідних країнах світу.
Загальна характеристика класичної школи політекономії: предмет та метод дослідження, періодизація розвитку.
Перший етап КШПЕ: економічні погляди У. Петті та П. Буа-гільбера.
Теоретична система Ф. Кене та А. Тюрго.
Другий етап розвитку КШПЄ: економічні погляди А. Сміту
Третій етап розвитку КШПЄ: економічні погляди Д. Рікардо, Ж.-Б. Сея, Т.Мальтуса.
Четвертий етап КШПЕ: Дж. Ст. Мілль.
Загальна характеристика альтернативного КШПЕ напрямку політичної економії.
Економічний романтизм: економічні погляди С. Сісмонді та П.Ж. Прудона.
Характерні риси утопічної думки XIX ст.: А.Сен-Сімон,
Ш. Фур’є, Р. Оуен.
Економічні ідеї соціалістів-рікардианців: Т. Томпсона,
Дж. Грея, Дж. Брея, Т. Годскіна.
Назвіть основні здобутки науки, техніки та технології виробництва в останній третинні ХІХ – початок ХХ ст. Вкажіть їх наслідки.
Якими були передумови та наслідки створення монополістичних об’єднань? Назвіть основні форми монополій.
Охарактеризуйте розвиток монополістичної економіки в США (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Охарактеризуйте розвиток монополістичної економіки Німеччини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).
Охарактеризуйте економічний розвиток Англії в кінці ХІХ ст.
Охарактеризуйте процес монополізації у Франції кінець ХІХ ст.
Що було характерним для становлення індустріального суспільства в Японії у другій половині ХІХ ст..
Визначте причини загальної кризи марксизму у XX ст.
Порівняйте погляди на предмет і метод економічної науки представників класичної та історичної шкіл.
Чому можна вважати, що єдиною заслугою історичної школи є започаткований нею метод дослідження?
Назвіть провідні школи 1- го та 2- го етапів «маржинальної революції», визначте спільні риси та суттєві відмінності у економічних поглядах їх представників.
Охарактеризуйте передумови, основні етапи та наслідки промислового перевороту в Східній Україні. Які його особливості?
Розкрийте зміст аграрної реформи 1861 р. в Росії та особливості її реалізації в Східній Україні.
В чому суть індустріалізації України. Якими були її найважливіші наслідки до початку Першої світової війни?
Особливості розвитку банківсько-кредитної системи України?
Які наслідки здійснення столипінської аграрної реформи в Україні ?
Охарактеризуйте розвиток класичної школи політекономії в Україні.
Розвиток маржиналізму в Україні: Київська психологічна школа.
Наукова спадщина М.І. Туган-Барановського, її значення для вітчизняної світової економічної теорії.
Проаналізуйте економічні наслідки Першої світової війни. Як вони вплинули на економіку індустріально розвинутих країн Світу?
У чому полягає суть планів Ч. Дауеса та О. Юнга? Якими були їх причини і наслідки?
Охарактеризуйте особливості протікання світової економічної кризи 1929-1933 рр. у провідних країнах світу.
Назвіть реформи «Нового курсу» президента Ф. Рузвельта.
Охарактеризуйте «старий американський інституціоналізм»: причини виникнення, предмет дослідження та основні напрямки.
У чому полягає новизна економічного вчення Дж. М. Кейнса у методологічному плані ?
Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса.
Визначте спільні риси та відмінності кейнсіанства і неокласицизму.
Історія виникнення, загальна характеристика та різноманіття теоретичних шкіл неолібералізму.
Досвід застосування неолібералів в економіці різних країн.
Які наслідки Другої світової війни. Визначте головну ціль та напрямки плану Маршалла, а також його значення для відбудови європейської економіки.
«Економічне диво» в Німеччині у 50-60-х рр. ХХ ст.
«Економічне диво» в Японії у 50-60-х рр. ХХ ст.
Сутність та наслідки третьої науково-технічної революції.
Загальна характеристика економіки країн, що розвиваються. Соціально-економічні проблеми цих країн.
Охарактеризуйте основні причини, сутність та наслідки світових інтеграційних процесів у ХХ ст.
Спільний ринок – Європейський Союз.
Глобалізаційні процеси в світові економіці та їх наслідки.
Інформаційно-технологічна революція: зміст, особливості та
значення.
Охарактеризуйте економіку перехідних суспільств.
Назвіть головні особливості розвитку світової економіки на порозі ХХI ст. Які групи країн і надалі будуть відігравати провідну роль у світовій економіці і чому ?
У чому, на вашу думку, полягають розбіжності між «старим» та «новим» інституціоналізмом ?
Назвіть представників неоінституціональної теорії, які є Лауреатами Нобелевської премії з економіки. Визначте їх внесок у розвиток економічної науки.
Визначте основні тенденції розвитку світової економічної думки на сучасному етапі.
Розкрийте особливості розвитку економічної теорії у країнах Центральної та Східної Европі.
Економічний експеримент більшовиків в Україні: «воєнний комунізм» та НЕП.
Сталінська індустріалізація в Україні: хід, особливості, наслідки.
Колективізація сільського господарства та її наслідки в Україні. Голодомор 1932 - 1933 рр.
Прослідкуйте економічний розвиток Західноукраїнських земель у 20-30-ті роки ХХ ст. Якими факторами він визначався.
Підведіть господарські підсумки відбудовного періоду. Як проходила індустріалізація та колективізація у Західних областях України?
Якою була грошова реформа 1947 р.? Як вона вплинула на добробут населення?
Як відбувались економічні реформи 1960 – 1970-х рр. в Україні ? Вкажіть наслідки.
Визначте основні причини та форми застійних явищ в економічному житті України в 70-80-х роках ХХ ст..
Охарактеризуйте радянську економічної думки та етапи її розвитку.
Проаналізуйте розвиток української економіки в 1994-2000 р.р. Які проблеми необхідно було вирішити в Україні в ході ринкових пе-ретворень?
Що сприяло проведенню грошової реформи 1996 р. в Україні. В чому полягала її суть.
Українські вчені про формування сучасної економічної парадигми та національної моделі економічного розвитку.

Контрольні заходи охоплюють поточний і підсумковий контроль.
Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться в наступних формах:
1. Оцінювання знань студента під час семінарських занять.
2. Виконання індивідуального завдання.
3. Проведення проміжного тестування.
4. Проведення поточного модульного контролю.
5. Проведення підсумкового письмового іспиту.
Оцінювання знань студента під час семінарських і практичних занять має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є:
а) систематичність, активність та результативність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни безпосередньо на семінарах; відвідування занять;
б) виконання завдань для самостійного опрацювання;
в) рівень виконання модульних завдань.
Оцінювання проводиться за 12-бальною шкалою за такими критеріями:
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни;
3) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються;
4) вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді конкретних прикладів впровадження економічної політики, розв’язанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;
5) логіка, структура, стиль викладання матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та роботи висновки.
12 балів. Студент володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує для виконання практичних завдань, що передбачені навчальною програмою. Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Студент вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами економічної інформації , оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно – наслідкові міжпредметні зв’язки, робить аргументовані висновки. Правильно і усвідомлено використовує всю економічну, довідкову документацію, в межах навчальної програми бездоганно виконує практичні завдання, як з використанням типового алгоритму (послідовності дій), так і за самостійно розробленим алгоритмом. Виказує пізнавально – творчий інтерес до обраної спеціальності.
11 балів. Студент володіє узагальненими знаннями навчального матеріалу в повному обсязі та здатний використовувати для виконання всіх, передбачених навчальною програмою, практичних завдань. Відповідь студента повна, правильна, логічна і містить аналіз, систематизацію, узагальнення навчального матеріалу. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами економічної інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно – наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить аргументовані висновки, правильно та усвідомлено застосовує всі види довідкової економічної інформації. Практичні завдання виконує правильно, у повному обсязі, як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається незначних неточностей, які самостійно виявляє та виправляє. Виказую пізнавально – творчий інтерес до обраної спеціальності.
10 балів Студент вміє усвідомлено засвоювати нову економічну інформацію в обсязі, що передбачений програмою. Володіє глибокими, міцними знаннями навчального матеріалу та здатний їх правильно використовувати для виконання практичних завдань. Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить аналіз та систематизацію. Встановлює причинно – наслідкові та міжпредметні зв’язки, робить аргументовані висновки з незначною консультацією викладача. Вміє самостійно користуватися джерелом економічної інформації. Студент самостійно і правильно застосовує довідково – економічну інформацію. Практичні завдання виконує в цілому правильно, в повному обсязі як з використанням типового алгоритму, так і в дещо змінених умовах. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається окремих неточностей, які може виправити самостійно. Виказує пізнавально – творчий інтерес до обраної спеціальності.
9 балів. Студент володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій та графічній формах та застосовує його при виконанні практичних завдань. Дає визначення основних понять, аналізує порівнює і систематизує інформацію, встановлює зв’язок з обраною спеціальністю та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, логічна і достатньо обґрунтована. Виконує практичні завдання за типовим алгоритмом з консультацією викладача, усвідомлено користується довідковою інформацією. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається несуттєвих помилок, які може виправити.
8 балів. Студент самостійно з розумінням відтворює основний навчальний матеріал та застосовує його при виконанні практичних завдань в типових умовах (стандартних ситуаціях). Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює інформацію, встановлює її зв’язок з обраною професією та робить висновки. Відповідь в цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Виконує практичні завдання за типовим алгоритмом з консультативною допомогою викладача, усвідомлено користується довідковою економічною інформацією. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається несуттєвих помилок, які частково виправляє. Оформлення виконаного завдання має бути охайним.
7 балів. Студент самостійно з порозумінням відтворює суть основних положень навчального матеріалу та застосовує його при виконанні практичних завдань в типових умовах. Дає визначення основних понять, категорій та законів, аналізує, робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, але містить неточності та недостатньо обґрунтована. Виконує практичні завдання за типовим алгоритмом з консультативною допомогою викладача. Користується довідковою економічною інформацією. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається несуттєвих помилок, які частково виправляє.
6 балів. Студент без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та виконує практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. З окремими помилками дає визначення основних понять, категорій, законів. Може частково аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається несуттєвих помилок.
5 балів. Студент на рівні запам’ятовування без достатнього розуміння відтворює основні положення навчального матеріалу та виконує практичні завдання з частковою допомогою викладача. З помилками дає визначення основних понять, може частково обґрунтувати та проаналізувати свою відповідь. При відповіді та виконанні практичних завдань допускається помилок, які самостійно виправити не може.
4 бала. Студент на рівні запам’ятовування без розуміння відтворює навчальний матеріал та виконує практичні завдання з допомогою викладача. Стикається зі значними труднощами при аналізі та порівнянні економічних явищ та процесів. При відповіді та виконанні практичних завдань допускається значної кількості помилок, які самостійно виправити не може.
3 бала. Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.
2 бала. Студент володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні.
1 бал. Студент володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів, що позначається студентом окремими словами чи реченнями.

Поточно-модульний контроль проводиться двічі за семестр. При його проведенні визначається рівень знань студентів з теоретичних та практичних питань навчальної дисципліни.
Поточно-модульний контроль №1 здійснюються та оцінюється як середньозважена величина за двома складовими: за результатами оцінювання знань студента під час семінарських занять та виконання письмового модульного контрольного завдання згідно з графіком навчального процесу. Письмовий модульний контроль включає одне теоретичне питання та 24 теста. Тестові завдання складаються з тестів різного рівня складності 1 – 8 тем курсу «ІЕЕД». Формат тестів: завдання типу «один з чотирьох», коли надається завдання із запропонованими чотирма відповідями, із яких тільки одна вірна.
Поточно-модульний контроль №2 здійснюється таким чином. Спочатку розраховується середньозважена оцінка за результатами знань студента під час семінарських занять та виконанням ІНДЗ. Потім розраховується середньозважена між цією оцінкою та результатами письмового модульного контрольного завдання. Письмове модульне контрольне завдання складається з одного теоретичного питання та 24 тестів. Тести охоплюють питання з 9 по 13 тему курсу «ІЕЕД» по типу «один з чотирьох».
Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовуються такі критерії: 98 – 100% вірних відповідей – 12 балів: 94 – 97 % - 11 балів; 90 – 93% - 10 балів; 86 – 89% - 9 балів; 80– 85% - 8 балів; 75- 79% - 7 балів; 71– 74% - 6 балів; 66 – 70% - 5 балів; 60% - 65% - 4 балів; 20% - 59% - 3 бала; 9 – 19% - 2 бала; 1 – 8% - 1 бал.

Критерії оцінювання відповіді на теоретичне питання
Оцінка, бали
Теоретичні питання

1
2

12
Глибоке розкриття питання; логічність, послідовність викладення матеріалу; повнота, науковість та вірність визначень основних понять, категорій та законів; застосування при відповіді не тільки того матеріалу, який надавався на лекціях, але й додаткової наукової та учбової літератури; творчій підхід, наявність аргументованих висновків; висвітлення точок зору на проблему, яка розглядається, різних шкіл та економістів; спроможність пов’язати теоретичні питання з практикою розвитку України; використання ілюстративного та статистичного матеріалу по Україні.

11
Глибоке розкриття питання в межах програми; логічність, послідовність викладення матеріалу; повнота, вірність визначень основних понять, категорій та законів; застосування при відповіді не тільки того матеріалу, який надавався на лекціях, але й додаткової наукової та учбової літератури; наявність аргументованих висновків; висвітлення точок зору на проблему, яка розглядається, різних шкіл та економістів; спроможність пов’язати теоретичні питання з практикою розвитку України.

10
Достатньо повне розкриття питання в межах програми; логічність, послідовність висвітлення матеріалу; повнота, вірність визначень основних понять, категорій та законів; застосування при відповіді не тільки того матеріалу, який надавався на лекціях, але й додаткової літератури; наявність аргументованих висновків; висвітлення точок зору на проблему, яка розглядається, різних шкіл та економістів; спроможність пов’язати теоретичні питання з практикою розвитку України дещо поверхове.

9
Розкриття питання в межах програми; логічність, послідовність викладення матеріалу; повнота, вірність визначень основних понять, категорій та законів; застосування при відповіді не тільки того матеріалу, який надавався на лекціях, але й додаткової літератури; наявність аргументованих висновків; висвітлення точок зору на проблему, яка розглядається, різних шкіл та економістів; частковий зв’язок з проблемами розвитку країни.

8
Розкриття питання в межах програми; логічність, послідовність викладення матеріалу; повнота, вірність визначень основних понять, категорій та законів; застосування при відповіді тільки того матеріалу, який надавався на лекціях; наявність аргументованих висновків; висвітлення точок зору на проблему різних шкіл, частковий зв’язок з проблемами розвитку країни, або взагалі відсутність останнього.

7
Розкриття питання в межах програми; логічність, послідовність викладення матеріалу; вірність визначень основних понять, категорій та законів; можливі деякі незначні помилки або неточності; застосування при відповіді тільки того матеріалу, який надавався на лекціях; висновки недостатньо аргументовані.

6
Розкриття питання в межах програми; застосування при відповіді тільки лекційного матеріалу; відсутність висновків; можливі помилки у визначеннях понять, теорій або хронологічних даних тощо.

5
Питання розкрито в межах конспекту лекцій; допущені суттєві погрішності, які впливають на зміст відповіді.

4
Розкрито неповністю, значні труднощі у викладанні матеріалу, допущені суттєві помилки, які впливають на зміст відповіді.

3
Практично не розкрито; викладені знання мають фрагментарний характер.

2
Не розкрито, значні труднощі у викладанні матеріалу на елементарному рівні.

1
Не розкрито.


Залежно від ступені відповідності цим вимогам викладач виставляє загальну оцінку по модулю.
Якщо одна із оцінок «три бали», то загальна оцінка не може бути вищою за «шість балів». Загальна оцінка «три бали» є приводом для повторного перескладання іспиту студентом; загальна оцінка «один або два бали» ініціює повторне вивчення дисципліни.
Екзаменаційний білет з історії економіки та економічної думки складається з п’яти завдань.

Критерій оцінювання екзаменаційних завдань з ІЕЕД
Завдання 1 (діагностичне) – 1,6 бали
0,1 - охайність виконання завдання
1,5 - вірність визначень - 0,5 за кожне визначення
Завдання 2 (діагностичне) – 2,2 бали
0,1 - охайність виконання завдання
2,1 - вірність відповідей - 0,7 за кожне визначення
Завдання 3 (стереотипне) – 1,5 бали
0,1 - охайність виконання завдання
0,5 – повнота викладення матеріалу
0,9 - вірність визначень основних понять, категорій та законів - 0,3 за кожне визначення
Завдання 4 (діагностичне)– 2,7 бали
0,1 - охайність виконання завдання
0,3 - вірність визначень основних понять, категорій та законів
0,7 - повнота викладення матеріалу
0,8 - застосування при відповіді додаткової наукової та учбової літератури
0,8 - обґрунтовані висновки, що передбачають визначення не тільки основних результатів будь-яких явищ та процесів, а й причин, які їх викликали
Завдання 5 (евристичне) – 4 бали
0,1 - охайність виконання завдання
0,3 - вірність визначень основних понять, категорій та законів
0,5 - логічність, послідовність викладення матеріалу
0,6 - повнота викладення матеріалу
0,5 – точне визначення дати (0,25 – якщо визначено тільки період)
1,0 - застосування при відповіді додаткової наукової та учбової літератури
1,0 - обґрунтовані висновки, що передбачають визначення не тільки основних результатів будь-яких явищ та процесів, а й причин, які їх викликали.
Зразок екзаменаційного білету

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчальна дисципліна «Історія економіки та економічної думки»
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

1. Установіть відповідність:
1) Т. Мальтус а) теорія економічної людини
2) К. Маркс б) теорія народонаселення
3) А. Сміт в) теорія розширеного відтворення

2. Дайте коротку відповідь:
1) Представником якої економічної школи був Р. Орженський?
2) Які рівні інтеграційних об’єднань країн, виходячи із ступеня інтегрованості, ви знаєте?
3) При якому типові рабовласництва головною продуктивною силою суспільства є вільні люди?

3. Дайте визначення:
1) цех
2) вілла
3) первісне накопичення капіталу

4. Складіть порівняльну характеристику раннього і пізнього етапів канонізму на прикладі поглядів Августина Блаженного і Фоми Аквінського за наступними критеріями:

Критерії
Августин Блаженний
Фома Аквінський

розподіл праціБагатствоОбмінсправедлива цінаГрошіторговий прибуток та позичковий процент
5. Якими країнами і коли був підписаний Версальський договір? Що він означав для Німеччини? Яку суму репарацій передбачав?


1914
1915
1916
1917
1918
1919


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії. Протокол №

Завідувач кафедри_________________ Екзаменатор______________
7. Учбово-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни.
а) основна література:
Конституція України //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – С. 381 – 418.
Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 // Закони України офіційне видання. Т. 1. Ред. кол.: Опришко В. Ф. (голова), Горовий Л. Є., Мацюк А. Р., Осауленко А. І., Теплюк М. О., Ющик О. І. – К., 1996. – С. 6 – 7.
Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки. Про економічну самостійність Української РСР.: Прийнятий Верховною Радою УРСР 3 серпня 1990 р. // Закони України. Офіційне видання. Т. 1. – К., 1996. – С. 10 –15.
Агапова И.И. История экономической мысли. – М.: ВиМ, 1997. – 346 с.
Аникин А.В. Люди науки. Встречи с выдающимися экономистами. – М.: «Дело Лтд», 1995. – 96 с.
Аникин А.В. Юность науки: жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. – 4-е изд. – М.: Политиздат, 1998. – 368 с.
Анчишин А. И. Наука, техника, экономика. – М.: Наука, 1986. – 352 с.
Бартенев С.А. Экономические теории и школы (история и современность): Курс лекций. – М.: БЕК, 1996. – 352 с.
Бартенев С.А. История экономических учений в вопросах и ответах: Учебно-методическое пособие. – М.: Юристь, 1998. –192 с.
Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: Пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 720 с.
Борисов Г.В., Сутырин Ф.Ф., Сыскин М.В. История экономических учений: Учеб. Пособие. СПб.: Изд. Дом «Сентябрь». Изд. Дом «Бизнес - пресса», 2003. – 368 с.
Бункина М.К. Монетаризм. – М.: АО «ДИС», 1994. – 80 с.
Всемирная история экономической мысли: В 6-ти т. /МГУ им. М.В. Ломоносова /Под ред. В.Н. Черковца и др. – М.: Мысль, 1987.
Горкіна Л.П. Нариси з історії політичної економії в Україні: остання третина XIX – перша третина XX ст. – К.: Наукова думка, 1994. – 244 с.
Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений: Пер. с франц. – М.: Экономика, 1995. – 544 с.
История мировой экономики: Учебник для вузов /Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 728 с.
История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920 – 1990 гг.: Учебн. пособие /А. Н. Маркова, А. С. Кривцова, А. С. Квасов и др.; Под ред. проф. А. Н. Марковой. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995. – 192 с.
История экономики: Учебник /Под общ. ред. проф. О. Д. Кузнецовой и проф. И. Н. Шапкина. – М.: ИНФРА - М, 2000. – 384 с.
История экономических учений (современный этап): Уч-к. / Под общ. Ред. А.Г. Худокормова. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 720 с.
История экономических учений: Учебное пособие для студентов высших экономических заведений. /Под ред. В.С. Автономова и др. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 700 с.
Історія економічних вчень. Конспект лекцій /Грігорян Г.М., Сіроштан М.А., Українська Л.О. та ін. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2003. – 252 с.
Історія економічних вчень. Навчальний посібник /Під ред. М.А.Сіроштана. – Харків: РВВ ХДЕУ, 1997. – 102 с.
Історія економічних вчень: Навч. посібник / В.М. Двірських, Н.В. Шибаєва та ін. За ред. Архієреєва С.І., Решетняк Н.Б. – Третє видання (стереотипне). – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – 216 с. – рос. мовою.
Ковалев И.Н. История экономики и экономических учений. – Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 544 с.
Конотопов М.В. История экономики зарубежных стран: Учебник для вузов / М.В. Конотопов, С.И. Сметанин – М.: Изд. «Памотип», 2002. – 264 с.
Костюк В.Н. История экономических учений: Учебн. пос. – М.: Центр, 1997. – 294 с.
Коропецький І.С. Українські економісти XIX століття та західна наука. – К.: Либідь, 1993. – 192 с.
Лановик Б.Д. Економічна історія. Курс лекцій /Б.Д. Лановик, В.М. Лазарович, В.Ф. Чайковський /За ред. Б. Д. Лановіка. – 2-ге вид.; перероб. – К.: Вікар, 2002. – 480 с.
Лойберг М.Я. – История экономики: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 128 с.
Лисовицкий В.Н. История экономических учений – Харьков, ООО «Р.И.Ф.», 2002. - 320с.
Лортикян Э. Л. Государство и рынок: очерки экономической истории Украины. – Х.: ООС «РИРЕГ», 1997. – 174 с.
Лортикян Э.Л. История экономики и экономической мысли Украины. Эволюция рыночной экономики. – Харьков: Консум, 2004. – 360 с.
Лортикян Э.Л. Украинские экономисты первой трети ХХ столетия: очерки истории экономической науки и экономического образования. – Харьков: Изд. «Харьков», 1995. – 194 с.
Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. – М.: Дело, Вита-Прес, 1996. – 544 с.
Негиши Т. История экономической теории. – М.: Аспект Прогресс, 1995.
Свиридов Н.Д., Талгаш Р.А. «История экономики»: Методические указания. – Л., ОАО «ЛОТ», 2001. – 94 с.
Сурин А.И. История экономики и экономических учений. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 200 с.
Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. Учебное пособие. / Под ред. Проф. М.Н. Чепурина. – М.: Юридический Дом «Юсицинфом», 2000. – 496 с.
Тимошина Т. М. Экономическая история зарубежных стран: Учебное пособие. / Под ред. проф. М. Н. Чепурина. – 3-е изд., стер. – М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2002. – 496 с.
Титова Е.В. История экономических учений: Учебник. – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 320 с.
Толмачева Р. П. Экономическая история: генезис рыночной экономики: Учебник. – М.: Торговая корпорация «Дашков и К», 2002. – 604 с.
Царенко О.М., Захарчук А.С. Економіка України і світу. Курс лекцій: Навчальний посібник. – Суми: Видавництво «Університетська книга», 2000. – 310 с.
Черкашина Н.К. Економічна історія: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 196 с.
Економічна історія: Курс лекцій /За ред. Б.Д. Лановіка. – К.: Вікар, 2002. – 408 с.
Економічна історія України і світу. Підручник (Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко. – 4-е вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2001. – 478 с.
Экономическая история зарубежных стран. / Под ред. В.И. Голубовича. – Мн.: Интер-прессервис, 2003. – 592 с.
Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних вчень: Навчальний посібник. – 2-е вид. - К.: Знання – Прес, 2001. – 514 с.
Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 320 с.
Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов: 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2000. – «Серия «Высшее образование» – 480 с.
б) додаткова література:
Аристотель. Сочинения: в 4-х томах. – М.: Прогресс, 1985. – 830с.
Бессмертный Ю. Я. Экономическая история. Проблемы и исследования. – М.: Наука, 1987. – 300 с.
Бор М. З. История мировой экономики: Конспект лекций. – М.: Изд. "Делоп Сервек", 1998. – 288 с.
Вощанова Г. П. История экономики: Учеб. Пособие. – М.:ИНФРА – М, 2001. – 232с.
Доходи та заощадження в перехідній економіці України: Моногр. / За ред. С. Панчишина, М. Савлука; ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 406 с.
Котляров Л.Д. Реформирование экономики Украины: Учебн. пос. – Х., 1998. – 221 с.
Лойберг М. Я. История экономики: Учебное пособие. – М.ИНФРА, 2001. - 128 с.
Маршалл А. Принципы экономической науки. В 3-х т. – М.: Прогресс, Универс, 1993.
Мороз О.О. Аграрні реформи в Україні: теорія, історія, еволюція, парадигма: Моногр. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 234с.
Мочерний С.В., Довбенко М.В. Економічна теорія: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 856 с.
Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности. – М.: ИМЭМО, 1990. – 90 с.
Кейнс Дж. М. Избранные произведения /Пер. с англ. – М., 1993.
Коуз Р. Природа фирмы: истоки /Под ред. О. Уильямсона, С. Уинтера. – М.: Дело, 2001. – С. 53 – 73.
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 188 с.
Норт Д.С. Институты и экономический рост: историческое введение //THESIS. – 1993. – Весна. – Т.1. – Вып. 2. – С. 69-91.
Носова С.С. Пути выхода из экономического кризиса: модели мультипликатора и акселератора. – М., 1993.
Нуреев Р.М. Институционализм: прошлое, настоящее, будущее //Вопросы экономики. – 1999. - № 1. – С. 125 – 131.
Осадчая И. Кейнсианство: прошлое, настоящее и будущее //МЭ и МО. – 1983. - № 12.
Осадчая И. Эволюция кейнсианства в условиях «консервативного сдвига» //МЭ и МО. – 1990. - № 9.
Ойкен В. Основные принципы экономической политики. – М.: Прогресс, Универс, 1995. – 494 с.
Ойкен В. Основные принципы национальной политэкономии. – М., 1992.
Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 416 с.
Павловський С.А. Суспільство та економіка перехідного періоду: Шлях України. – К.: Техніка, 1997. – 150 с.
Пахомов Ю. М., Лук’яненко Д. Г., Губський Б. В. Національні економіки у глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997. – 238 с.
Попов Г. Восстание против кейнсианства: Милтон Фридмен //Вопросы экономики. – 1996. - № 2.
Сіроштан М.А. Коротко про історію реформ: суть та протиріччя. – Х.: РВВ ХДЕУ, 1999. – 104 с.
Сіроштан М.А. Тенденція світового розвитку цивілізацій: еволюція і трансформування капіталізму. Навч. посібник. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2001. – 64 с.
Сорос Дж. Криза глобального капіталізму. – К.: Основи, 1999. – 260 с.
Стиглиц Дж. Ю. Альтернативные подходы к макроэкономике: методологические проблемы и неокейнсианство //МЭ и МО. – 1997. - № 5-7.
Фридмен М. Количественная теория денег. - М., 1996.
Хайек Ф. Безработица и денежная политика. Правительство как генератор «делового цикла» /Экономические науки. – 1991. - № 11. - С. 57-66. № 12. – С.39 – 48.
Хайек Ф. Пагубная самонадеянность: Ошибки социализма. /Под ред. У. Бартли. – М., 1992. – 304 с.
Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. – М., 1959.
Харрод Р. К теории экономической динамики. – М., 1959.
Хаусман Д. Экономическая методология в двух словах //МЭ и МО. – 1994. - № 3.
Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. – 592 с.
Шаститко А.Е. Фридрих Хайек и неоинституционализм //Вопросы экономики. – 1999. - № 6. – С. 43 – 53.
Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия. – М.: Экономика, 1995. – 540 с.
Яковец Ю. Глобальні тенденції соціокультурної динаміки і перспективи взаємодії цивілізації в XXI ст. //Економіка України. – 2000. - № 3. – С. 8 – 14.
в) програмне забезпечення та Інтернет Ресурси
89. http:ie.boom.ru/lectur.htm
90. http: ecoman.narod.ru/inst/OE Will.htm
91. http: ecoman.narod.ru/inst/index.htm

8. Матеріально-технічне забезпечення дисципліни.
ІЕЕД у вигляді матеріального забезпечення має робочу програму ( автори Т.Є., Калашник, І.Ф. Лісна, О.О. Губарев, О.Є. Гапоненко, вид-во 2009 року), Тестові завдання (автор Т.Є., Калашник та Т.В. Ус, 2007 р.), тексти лекцій на Інтернет – сайті ( кол. авторів кафедри, 2010р), сайти викладачів кафедри, презентація лекцій з ІЕЕД з використанням мультимедийного обладнання.
Програма складена до вимог ДСВО і ГСВОУ МОН з урахуванням рекомендацій за напрямом і профілем підготовки

Автори Лісна І.Ф., Калашник Т.Є.

Програма схвалена на засіданні кафедри політичної економії від 11.03.2010р., протокол № 10
13PAGE 15


13PAGE 14415

Приложенные файлы

  • doc 25043529
    Размер файла: 282 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий