РНП-АВ-2012

МВС УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та масових комунікації

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ХНУВС
з навчально-методичної та наукової роботи
_______________ О.М. Головко

______ ____________________РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Адміністративна відповідальність»
для студентів ННІПМК Харківського національного університету внутрішніх справ


Галузь знань “Право” (0304)

Напрям підготовки (спеціальність): «Правознавство» (6.030401)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр з терміном навчання – 4 роки; бакалавр з терміном навчання 5 років

Форма навчання: денна, заочна
м. Харків
2012

Передмова

Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни “Адміністративна відповідальність” для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.030401 “Правознавство” на 18 арк.СХВАЛЕНО
Методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
_______________________ Протокол № _______


ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою навчально-наукового інституту права і масових комунікацій
«___»_____________2012 р.
Протокол № ____
_____________ В.І.МосковецьПОГОДЖЕНО
Секцією методичної ради
Харківського національного
університету внутрішніх справ
_______________________ Протокол № _______
______________ ________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права
навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС
«___»_____________2012 р.
Протокол № ____
_____________ В.І.Книш

Розробники:
кандидат юридичних наук Книш В.І.;
кандидат юридичних наук, професор Безсмертний О.К.;
кандидат юридичних наук, доцент Панов І.О.;
кандидат юридичних наук, доцент Гуменюк В.А.;
кандидат юридичних наук, доцент Андрєєва О.Б.;
кандидат юридичних наук, доцент Салманова О.Ю.
кандидат юридичних наук, Новіков В.В.;
кандидат юридичних наук, Семіног О.О.;
Шишленко В.Г.

Рецензенти:
Харченко В.Б. - завідувач кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології,доктор юридичних наук, доцент ;
Сергієнко В. В.- завідувач кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету, кандидат юридичних наук, професор;

© В.І. Книш, І.О. Панов, Безсмертний О.К., Гуменюк В.А.,Семіног О.О.,
Андрєєва О.Б., Салманова О.Ю., Новіков В.В.,Шишленко В.Г.
© Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій
© Харківський національний університет внутрішніх справ

Опис навчальної дисципліни


Програма підготовки
6.03402 «Правоохоронна діяльність», бакалавр

Шифри та назви галузі знань, код та назва напряму підготовк
, спеціальності
Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕСТS – 1
Загальна кількість годин – 36
Кількість модулів – 1
6.0304 “Право”
6.030402 “Правознавство”
бакалавр
Цикл професійної та практичної підготовки.
Навчальний курс: 2
Семестр: 4
Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
Лекції – 8 год.;
Практичні заняття – 10 год.;
Самостійна робота – 18 год.;
Види контролю:
Модульний контроль, підсумковий модульний контроль – залік

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
(заочна форма навчання)
Навчальний курс: 3
Семестр: 6

Лекції – 4;
Семінарські заняття – 0;
Практичні заняття – 2;
Лабораторні заняття – 0;
Самостійна робота – 30;

Індивідуальні завдання:
Курсова робота – 0;
Реферати – 6 / 1.


Мета та завдання навчальної дисципліни
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративна відповідальність» розроблена з урахуванням сучасних поглядів на визначення сутності адміністративного правопорушення (адміністративного проступку), системи адміністративних стягнень, органів адміністративної юрисдикції, особливостей провадження в справах про адміністративні правопорушення, проводимих в Україні реформ законодавства про адміністративні правопорушення.
Метою вивчення даного курсу є засвоєння основних теоретико-правових положень, що стосуються поняття, сутності та принципів адміністративної відповідальності; суті, загальноправових ознак та елементів юридичного складу адміністративного правопорушення; системи та характеристики адміністративних стягнень та специфіки їх накладення; аналізу юридичних складів окремих адміністративних правопорушень та особливостей провадження в справах про адміністративні правопорушення уповноваженими на те органами (посадовими особами). Після закінчення вивчення даного курсу студенти
повинні знати:
основні теоретико-правові положення інституту адміністративної відповідальності;
законодавче регулювання адміністративної відповідальності в Україні;
склад адміністративного проступку;
форми вини суб’єкта адміністративного проступку;
характеристику юридичних складів окремих адміністративних правопорушень;
поняття адміністративних стягнень та їх класифікація;
загальні правила накладення адміністративних стягнень;
особливості адміністративної відповідальності окремих категорій суб’єктів;
адміністративно-юрисдикційні повноваження органів внутрішніх справ та інших органів (посадових осіб) адміністративної юрисдикції;
порядок здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення та заходів його забезпечення;
вміти:
застосовувати Кодекс та інше законодавство України про адміністративні правопорушення в конкретних правових ситуаціях;
тлумачити положення окремих його статей;
кваліфікувати конкретні адміністративні правопорушення;
визначати підвідомчість окремих адміністративних проступків;
правильно застосовувати заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення;
складати відповідні адміністративно-процесуальні документи, зокрема, протокол про адміністративне правопорушення та постанову про накладення адміністративного стягнення.Програма навчальної дисципліни

Модуль № 1.
Змістовий модуль № 1: Загальні положення та суб’єкти адміністративного права:
·
Змістовий модуль № 1: Загально-правові заади адміністративної відповідальністі в Україні:

ТЕМА № 1. «Адміністративне правопорушення (проступок) як підстава адміністративної відповідальності».
Поняття та ознаки адміністративної відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності. Нормативно-правова основа адміністративної відповідальності. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
Поняття адміністративного правопорушення (проступку), його ознаки. Юридичний склад адміністративного проступку, його поняття, значення, структура та види. Поняття та види об’єкта проступку. Поняття та структура об’єктивної сторони проступку. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони проступку. Поняття та види суб’єктів адміністративних проступків. Обставини, що виключають протиправність і винність діяння. Види складів адміністративних проступків.
Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. Крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність.

ТЕМА № 2. «Адміністративний примус. Система адміністративних стягнень, загальні правила та строки їх накладення».

Поняття адміністративного примусу. Види адміністративного примусу.
Мета та зміст адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень. Основні і додаткові стягнення.
Загальні правила накладення адміністративних стягнень. Обставини, що пом’якшують і обтяжують адміністративну відповідальність. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. Відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням.
Порядок обчислення строків адміністративних стягнень. Строки накладення адміністративних стягнень. Погашення адміністративних стягнень.
Підстави та порядок звільнення від адміністративної відповідальності.
Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів.

ТЕМА № 3. «Провадження в справах про адміністративні правопорушення».
Завдання, принципи і правове регулювання провадження в справах про адміністративні правопорушення. Докази в справі про адміністративне правопорушення, їх поняття, джерела та оцінка.
Поняття та види стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення. Порушення справи і попереднє з’ясування її обставин. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення і порядок його складення. Розгляд справи і винесення постанови. Оскарження (опротестування) постанови і перегляд справи. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

ТЕМА № 4. «Складення процесуальних документів».
Зміст протоколу про адміністративне правопорушення. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення. Випадки, коли протоколи про адміністративні правопорушення не складаються. Заході забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Зміст протоколу адміністративного затримання, огляду та вилучення речей і документів. Види та зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення.


4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темами (денна форма навчання)

Номер модулю
Номер та назва змістового модулю,
номер та найменування тем

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни
Література, с
орінк

Вид контролюВсього
з
них:


лекції
Семінарські заняття
Практичні заняття
Лабораторні занят
я
Самостійна роботаСеместр № 4

Модуль 1

Змістовий модуль № 1: Загально-правова характеристика адміністративної відповідальності в Україні
36
8
10
0
0
18
Тема № 1: Адміністративне правопорушення (проступок) як підстава адміністративної відповідальності
8
2
2
0
0
4
[2; 3; 7, С. 368-380; 8, С.6-26]Тема № 2:Адміністративний примус. Адміністративний примус. Система адміністративних стягнень, загальні правила та строки їх накладення
8
2
2
0
0
4
[2; 3; 7, С. 380-390; 8, С.26-40]Тема № 3: Провадження в справах про адміністративні правопорушення
12
4
4
0
0
4
[2; 3; 7, С. 416-425; 8, С.41-75]Тема № 4: Складення процесуальних документів
8
0
2
0
0
6
[2, гл.19-20; 3]
МК №1

Всього за семестр:
36
8
10
0
0
18

МК, залік
4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темами (заочна форма навчання)

Номер модулю
Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми
Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни
Література, сторінки
Вид контролюВсього
з них:


лекції
Семінарські заняття
Практичні заняття
Лабораторні заняття
Самостійна роботаСеместр № 8

Модуль 1
Тема № 1: Адміністративне правопорушення (проступок) як підстава адміністративної відповідальності. Адміністративний примус. Адміністративний примус. Система адміністративних стягнень, загальні правила та строки їх накладення
18
2

1

15

Опитування


Тема № 2: Провадження в справах про адміністративні правопорушення. Складення процесуальних документів
18
2

1

15

Опитування МКР 1


Всього за 8 семестр
36
4

2

30

4.1.3. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занятьСтруктура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять
Структура вивчення навчальної дисципліни
Кількість годин
Вид контролю

Модуль 1

МК


Змістовий модуль № 1: Загально-правова характеристика адміністративної відповідальності в Україні
36
Тема № 1: Адміністративне правопорушення (проступок) як підстава адміністративної відповідальності
8

Лекція за темою № 1: Адміністративне правопорушення (проступ
к) як підстава адміністративної відповідальності
2


Семінарське заняття
2


Самостійна робота
4
Тема № 2: Адміністративний примус.Система адміністративних стягнень, загальні правила та строки їх накладення
8

Лекція за темою № 2: Система адміністративних стягне
ь, загальні правила та строки їх накладення
2


Семінарське заняття
2


Самостійна робота
4
Тема № 3: Провадження в справах про адміністративні правопорушення
12

Лекція за темою № 3: Провадження в справа
про адмініст
ативн
правопорушенн

4


Семінарське заняття
4


Самостійна робота
4
Тема № 4: Складення процесуальних документів

8

Лекція за темою № 4: Складання процесуальних документів
0


Семінарське заняття
2


Самостийна робота
6
Всього за заліковим кредитом:
36
МК, залік4.1.4. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни.

Завдання що виносяться на самостійну роботу курсантів
Література:

Модуль № 1Змістовий модуль № 1: Загально-правові засади адміністративної відповідальності в Україні
Тема № 1: Адміністративне правопорушення (проступок) як підстава адміністративної відповідальності
[2, 3, 17, 18, 21, 22]
1. Засвойте поняття: юридична відповідальність; адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення (проступок); склад адміністративного проступку; умисел (прямий, непрямий); протиправна легковажність; необережність; протиправна необачність.

2. Сформулюйте відповіді на запитання:
а) основні риси адміністративної відповідальності;
б) види составів адміністративних правопорушень;
в) юридичний зміст таких складів адміністративних правопорушень, як матеріальні та формальні; однозначні та альтернативні;
г) ознаки, які характеризують об’єктивну сторону адміністративного правопорушення;
д) об’єкт адміністративного правопорушення, види об’єктів;
е) зміст суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення;
є) суб’єк
адміністративного правопоруш
ння, статус загального і спеціа
ьного суб’єктів.

3. Сформулюйте особливості адміністративної відповідальністі посадових осіб, неповнолітніх віком від 16 до 18 років.
Тема № 2:Адміністративний примус. Система адміністративних стягнень, загальні правила та строки їх накладення
[2, 3, 17, 18, 21, 22]
1. Визначте класифікацію адміністративних стягнень. Назвіть основні і додаткові адміністративні стягнення. Чим вони відрізняються?

2. Сформулюйте відповіді на запитання:
а) перелік адміністративних стягнень;
б) до яких категорій громадян не застосовують стягнення у вигляді позбавлення спеціальних прав?
в) особливості застосування адміністративного арешту.

3. Визначте обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративні проступки.

4. Визначте обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні проступки.

5. Підготуйте реферат за темою: «Застосування попередження як виду адміністративного стягнення».

6. Визначте систему органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.

7. Визначте види адміністративного примусу.
[2, 3, 17, 18, 21, 22]Тема № 3: Провадження в справах про адміністративні правопорушення
[2, 3, 17, 18, 21, 22, 26,]
1. Визначте завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.

2. Назвіть обставини, за яких провадження в справі не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю.

3. Визначте: поняття та види джерел доказів в справах про адміністративні правопорушення.

Підготуватися до аудиторної модульної контрольної роботи за наступними питаннями:
поняття і види стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення;
порушення справи і попереднє з’ясування її обставин;
розгляд справи і винесення постанови;
оскарження (опротестування) постанови і перегляд справи;
виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.
[2, 3, 17, 18, 21, 22, 26,]Тема № 4: Складення процесуальних документів
[2, 3, 17, 18, 21, 22, 26,]
Під час підготовки до заняття сформулюйте відповіді на такі питання:
зміст протоколу про адміністративне правопорушення;
зміст постанови про накладення адміністративних стягнень;
види постанов по справі про адміністративні правопорушення.

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1. Теми рефератів

1. Законодавче регулювання адміністративної відповідальності.
2. Форми вини суб’єкта адміністративного проступку.
3. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність
4. Застосування попередження як виду адміністративного стягнення.
5. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх..
6. Повноваження посадових осіб органів внутрішніх справ по розгляду справ про адміністративні правопорушення.
7. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.


6. Методи навчання

Навчання з дисципліни «Адміністративна відповідальність» проходить у формі: лекцій, семінарських занять, а також самостійної роботи. На вивчення навчальної дисципліни відведено 36 години, з яких 8 годин лекційних занять, 10 годин семінарських занять, 18 годин передбачено для самостійного опанування курсантами навчальних питань з дисципліни. Протягом вивчення дисципліни передбачено проведення аудиторної модульної контрольної роботи. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.
Метою лекційного курсу є формування у студентів комплексу сучасних знань, вмінь та навичок у сфері регулювання адміністративно-деліктних відносин. Для досягнення названої мети необхідним уявляється вивчення сучасної наукової та навчальної літератури з адміністративної відповідальності, аналіз європейського законодавства, а також міжнародних нормативно-правових актів та ін.
Аудиторні заняття проводяться у формі семінарських занять, на яких студенти повинні вміти формул

Приложенные файлы

  • doc 25043528
    Размер файла: 319 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий