РНП 2013


Додаток 3
проекФорма N Н-3.04.1

МИРГОРОДСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ
ІМЕНІ М.В.ГОГОЛЯ
ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Циклова комісія загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін


Відділення гуманітарне

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Заступник директора ___________________________О.О.Тараненко "___" _____________________ 20__ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПСИХОЛОГІЯ

спеціальність 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»
напрям підготовки 6.020208 «Образотворче мистецтво»

освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст


м. Миргород 2013 рік
Робоча програма
«Психологія»

для студентів
спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»
напряму підготовки 6.020208 «Образотворче мистецтво»

Укладач:
Кікто С.М., директор коледжу, спеціаліст вищої категорії


Робочу програму розглянуто на засіданні циклової комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Протокол від «___» ____________ 20__ року № ___

Голова циклової комісії ___________________
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліниденна форма навчання
заочна форма навчання

Кількість кредитів
1 нац /1,5 ECTS
Галузь знань 0202 Мистецтво


Напрям підготовки 6.020208 «Образотворче мистецтво»

Спеціальність
5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
молодший спеціаліст
НормативнаКурс3-й
4-йСеместр

Загальна кількість годин - 54

V-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних - 2


30 год
6 годПрактичні, семінарські4 год
2 годЛабораторнігод
годСамостійна робота20 год
46 годІндивідуальні завдання: годВид контролю: ККР, залік


Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи студента становить:
     для денної форми навчання – 1,0:0,5
     для заочної форми навчання -1,0:5,7
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: допомогти студентам стати вільними у психічному, моральному, етичному та духовному самоудосконаленні, пізнати навколишній світ за допомогою знань психології, допомогти майбутнім педагогам відшукати свій власний, оригінальний шлях в оволодінні педагогічною майстерністю.
Завдання:
навчити студентів сукупності відомостей про різні психологічні течії, їх роль у розвитку науки психології;
розкрити суть психологічних явищ на основі найновіших психологічних досліджень;
допомогти студентам виявити своє мислення, інтелект, пізнати суть життя, його цінність, розкрити свої можливості, адекватно оцінити і перетворити їх у дійсність.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
загальні питання психології;
предмет та основні проблеми психологічної науки;
галузі та методи психології;
психічні процеси;
особистість, її структуру і прояви;
індивідуальні психологічні якості особистості.
вміти:
аналізувати історичні погляди на природу людської душі, етапи становлення психології як самостійної науки;
характеризувати психічні процеси (відчуття, сприймання, пам’ять, мовлення, мислення, уяви, уваги);
характеризувати етапи становлення особистості;
розрізняти поняття людина, особистість, індивідуальність;
визначати фактори розвитку здібної особистості;
розрізняти поняття емоції та почуття, давати їх характеристику;
розрізняти поняття характер і темперамент;
визначати темперамент, особливості характеру українця;
володіючи знаннями з психології, на основі інструктивних матеріалів розробляти навчальну документацію, проводити уроки в художніх школах, школах мистецтв.


Сформовані компетенції
базові знання про загальні питання психології, предмет та основні проблеми психологічної науки; галузі та методи психології;
базові уявлення про психічні процеси; особистість, її структуру і прояви; індивідуальні психологічні якості особистості;
здатність використовувати теоретичні знання під час проведення педагогічних практик.
3. Структура навчальної дисципліни

Семестр
Кількість годин


денна форма
заочна форма


всього
у тому числі:
всього
у тому числіл
сп
лаб.
прак. інд
с.р.с.

л
сп
лаб.
д.к.р.
с.р.с.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3
54
30
4
-
-
20
4. Тематичний план

№ заняття
Назва розділу,
теми, теми занять
Кількість годин
Навчально-метод.
література
Форми та засоби контролювсього
у тому числі:


лекції
семінарські
практичні
лабораторні
прак. інд.
с.р.с1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

V семестр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11Розділ І. Психологія як наука1.
Тема 1.1. Вступ до психології, її корені, історичні погляди.
Розвиток психології в Україні від часів Київської Русі до сьогодення: погляди і вчення Саковича, Яворського, Сковороди, Юркевича, Вернадського, Костюка.
Поняття про душу, біоенергетичні поля людини, ауру. Предмет психології.

2

Д.5-23
М.14-19


2.
Тема 1.2. Методи психології.
Завдання і умови дослідження. Поняття про метод. Групи методів:
І.група – організаційні;
ІІ. група – емпіричні методи;
ІІІ. група – методи обробки даних;
ІV. група – інтерпретаційні методи

2
2
Д.36-45
М.55-76


фронтальне опитування

3.
Тема 1.3. Еволюція психіки тварин.
Стадія елементарної психіки. Стадія перцептивної психіки: інстинкт; навичка; інтелектуальна поведінка тварин.

2
2
Д. 56-61
Ск.76-93

вибіркове опитування, перевірка складених схем

4.
Тема 1.4. Мозок і психіка.
Можливості людського мозку. Локалізація мозкової діяльності. Мозок і статеві відмінності. Функції мозку та вікові особливості.

2


Д.48-54
С.76-93

психологічний диктант

5.
Тема 1.5. Семінарське заняття.
Стани свідомості.
Три рівні розвитку свідомості: примітивний, інтелектуальний, творчий.
Сон і сновидіння. Фази сну: повільна, швидка. Види снів (фантастичні, «сни в руку», віщі, літаргічний сон, гіпнотичний, сомнамбулізм). Людина і сон. Стани свідомості. Гіпноз і медитація, алкоголізм і наркоманія.


2


Д.61-74
М.88-97
С.94-100

індивідуальне опитування


Разом за розділом 1
14
8
24
Розділ ІІ. Психічні процеси6.
Тема 2.1. Відчуття.
Поняття про відчуття. Загальна характеристика відчуттів. Процес трансдукції. Якість відчуттів. Концепція про абсолютний поріг чутливості.
Види відчуттів: екстероцептивні (зорові, нюхові, смакові, слухові, шкірні), інтероцептивні, пропріоцептивні (кінестетичні та статичні).

2

Д.76-91.
С.101-112
тестова самостійна робота

7.
Тема 2.2. Сприймання.
Види сприймань. Етапи сприймання: відбір, організація (надання суті), інтерпретація. Вибірковість сприймання. Інтерпретація інформації.

2
2
Д.92-104
С.120-138
Т.185-209
К.124-134
перевірка графічно зображених законів

8.
Тема 2.3. Пам’ять.
Поняття про пам’ять. Пам’ять і мозок. Процеси пам’яті: запам’ятовування, збереження, забування, амнезія, відтворення. Види пам’яті: сенсорна пам’ять, трансдукція, короткочасна пам’ять, довготривала пам’ять.

2
2
Т.236-246
К.140-149
Д.105-12
С.175-203
фронтальне опитування

9.
Тема 2.4. Мова і мовлення.
Поняття про мову і мовлення.
Функції мовлення: комунікативна, експресивна, сигніфікативна, впливу. Види мовлення: зовнішнє і внутрішнє. Поняття активного мовлення, пасивного мовлення.

2

В.112-122
Д.124-137

психологічний диктант

10.
Тема 2.5. Мислення.
Мислення як пізнавальний процес. Мислення і мозок. Процеси мислення: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування, конкретизація. Види мислення: теоретичне та практичне, репродуктивне та продуктивне. Форми мислення: поняття, судження, логічний висновок. Розв’язання логічних задач – гіпотеза, інсайт, метод мозкової атаки.

2
2


Д.137-151
Ц.109-122
С.139-167

тестування

11.
Тема 2.6. Уява.
Поняття про уяву. Природа уяви. Гіпотеза випадковості та гіпотеза рекомбінацій. Види уяви: мимовільна, довільна, абстрактна і конкретна, реалістична та фантастична, наукова, художня та технічна, репродуктивна та творча. Прийоми творчої уяви: аглютинація, акцентування, гіперболізація, типізація, аналогія, порівняння, схематизація.

2
2
Т.322-333
Д.152-161
С.204-214
Ц.134-148
фронтальна бесіда

12.
Тема 2.7. Увага.
Поняття про увагу. Функції уваги: вибір сигналів із зовнішнього світу, аналіз отриманих сигналів. Види уваги: пасивна, активна, зовнішня, внутрішня. Особистість і увага.

2
2Д.161-168
С.244-258
Ц.91-99


психологічне дослідження по вивченню властивостей уваги


Разом за розділом 2
24
14
10
Розділ ІІІ. Особистість, її індивідуальний розвиток і відмінності13.
Тема 3.1. Семінарське заняття.
Становлення особистості. Особистість.
Психологія немовлят. Вплив біологічних та соціальних факторів. Психологія дітей. Психологія юних. Психологія людей зрілого віку. Поняття індивід, особистість, індивідуальність. Види особистості: інтроверти – екстраверти, стабільна – нестабільна. Теорії особистості: психодинамчна, персоналістична, гуманістична, навички і поведінки. Спрямованість особистості, переконання, потреба, інтерес. Поняття про групи за кількісним складом, за способом створення, за ціннісними орієнтаціями.


22

Д.169-197
С.290-315


тестова самостійна робота, індивід. опитування

14.
Тема 3.2. Емоції та розвиток особистості.
Теорії емоції. Емоції та почуття. Емоції тварини та людини. Вираження емоцій. Роль невербальних емоцій. Емоції і мозок. Емоції і стать. Особливості емоцій. Групи емоцій.

2
2В.67-76
Д.205-225
С.219-243
Ц.184-210
фронтальна бесіда, перевірка конспектів

15.
Тема 3.3. Здібності.
Поняття про здібності. Рівні здібностей: загальні та спеціальні. Обдарованість, талант, геніальність. Психологічна характеристика художніх здібностей.

2
2


Д.226-240
С.353-365


психологічний диктант

16.
Тема 3.4. Характер і темперамент.
Поняття про характер. Характер і воля. Вольові риси характеру: цілеспрямованість, наполегливість, витримка, самостійність. Темперамент – холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік. Індивідуальне і типове в характері. Особливості характеру українця. Характер і виховання.

2

Д.240-251
С.316-352

індивід. опитування

17.
Комплексна контрольна робота.Завдання до ККР
Письмова контрольна робота


Разом за розділом 3
16
8
26Всього годин
54
30
4
-
-
-
20
5. Самостійна робота

№ з/п
Назва теми
Короткий зміст
Кількість годин
Форми контролю

1
Галузі психологічних знань
Галузі теоретичної, науково-прикладної та практичної психології.
2
Перевірка таблиці

2
Будова і діяльність нервової системи людини
Центральна, периферична, соматична та вегетативна нервова система. Рефлекторна діяльність людини: умовні і безумовні рефлекси. Вища нервова діяльність людей.
2
Перевірка зошита для с.р.

3
Сприймання

Принципи організації сприймання.
Викривлене сприйняття дійсності.
2
Перевірка графічного зображення одного із видів ілюзії

4
Пам’ять

Індивідуальні особливості пам’яті. Розвиток пам’яті. Прийоми довільного запам’ятовування.


2
Фронтальна бесіда

5
Мислення

Творче мислення та особистість. Інтелектуальні властивості особистості.

2
Перевірка зошита для с.р.

6
Уява

Уява і фантазія. Мрія як особливий вид творчої уяви. Уява й особистість. Розвиток уяви у дітей.

2
Перевірка зошита для с.р.

7
Увага

Властивості уваги: обсяг, концентрація, стійкість, відвертання уваги, розподіл уваги, переключення уваги, неуважність. Розвиток уваги і уважності у дітей.
2
Індивідуальне опитування

8
Діяльність

Поняття про діяльність. Фізичні та інтелектуальні дії. Активність особистості та її джерела. Знання, уміння, навички та звички. Види діяльності: гра, навчання, праця.

2
Перевірка складеної таблиці

9
Емоції та розвиток особистості

Види почуттів. Відмінності між емоціями та почуттями. Емоційні стани: настрій, афект, пристрасть, стрес. Моральні, інтелектуальні, естетичні почуття. Розвиток і формування почуттів у дітей.

2
Фронтальна бесіда

10
Здібності

Фактори розвитку здібної особистості: спадковість, вплив навколишнього середовища, екстрасенсорні впливи, власні вольові зусилля.

2
Перевірка зошита для с.р.

 
Разом

20

6. Методичне забезпечення
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Психологія»
Лекції на електронних носіях
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Презентації навчального матеріалу дисципліни
Посібник «Психологія в схемах і таблицях»


7. Рекомендована література
Основна література
Дубравська Д.М. Основи психології. Навчальний посібник. – Світ, 2001.
Веракіс А. І. Основи психології. Навчальний посібник. – Р.И.Ф., 2005.
Максименко С. Д. Загальна психологія. Навчальний посібник. – Нова книга, 2004.
Скрипченко О. В. Загальна психологія. Навчальний посібник. – Либідь, 2005.
Столяренко О. В. Основи психології. Навчальний посібник. – Фенікс, 2003.
Трофімов Ю. Л. Психологія. Навчальний посібник. – Либідь, 2001.
Цимбалюк І. М. Загальна психологія. Навчальний посібник. – Професіонал, 2004.

Допоміжна
1. Власова О.І. Педагогічна психологія. – Либідь, 2005.
2. Дрозденко К. С. Загальна психологія в таблицях. – Либідь, 2004.
3. Панок В. І. Основи практичної психології. – Либідь, 2003.
4. Трофімов Ю. Л. Інженерна психологія. – Либідь, 2002.

8. Інформаційні ресурси
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
http://bookdn.com/book_315.html


Заголовок 3 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 25043527
    Размер файла: 241 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий