РНП господ. пр. 3 курс

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Кафедра господарсько-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
з навчально-методичної
та наукової роботи
підполковник міліції
О.М. Обушенко

_______________ 2014


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

напрямy підготовки 6.030401 «Правознавство»
для студентів 3 курсу
заочної форми навчання

Дніпропетровськ – 2014
Робоча програма навчальної дисципліни «Господарське право» для студентів, 3 курсу заочної форми навчання, підготовки бакалаврів, напряму 6.030401 «Правознавство» / Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 69 с.


РОЗРОБНИКИ:
Зуєва О.А., завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін ДДУВС, кандидат юридичних наук, доцент

Розглянуто на засіданні кафедри господарсько-правових дисциплін
22 серпня 2014 року, протокол № 2


Завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін

___________________ (О.А.Зуєва)

«22» серпня 2014 року( ДДУВС, 2014 рік
( О.А.Зуєва, 2014 рік
1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисциплінизаочної
форма навчання

Кількість кредитів – 6
Галузь знань
0304 «право»
Нормативна


Загальна кількість годин – 216
Напрям підготовки:
«Правознавство»
6.030401
Семестр 6Лекції – 10год.

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 14
самостійної роботи студента – 202
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр
Семінарські/практичні
заняття –4 год.Форма підсумкового контролю: екзамен
2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни: оволодіння комплексною системою знань та формування стійких і практичних навичок щодо використання та застосування норм права, які регулюють відносини у сфері господарювання, задля впровадження відповідного належного суспільного господарського порядку в цій галузі.
навчальна – сприяння становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста у галузі господарського права;
розвиваюча – формування та розвиток правових знань студентів у сфері господарського права, навичок самостійного аналізу проблем у галузі господарського права, уміння використовувати отримані знання та застосовувати відповідні навички при оцінці конкретної ситуації та вирішенні завдань у цій галузі;
виховна – формування ціннісних орієнтирів студентів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховання активної громадянської позиції; сприяння усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української держави; формування у майбутніх юристів правову свідомість та правову культуру, професійні та особисті якості; сприяти затвердженню принципу верховенства права у господарських відносинах, гармонічному поєднанню приватно-правових та публічно-правових норм у системі правового регулювання господарської діяльності.
Завдання: вивчення навчальної дисципліни «Господарське право» є доповнення теоретичних знань з правознавства, що дає можливість сформувати більш повне уявлення про національну правову систему та взаємозв`язку між різними галузями права. Знання з господарського права мають важливе значення для господарського, цивільного, кримінального та адміністративного судочинства тощо.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
1) на понятійному рівні: основні поняття та категорії господарського права й законодавства;
2) на фундаментальному рівні: основні наукові концепції, теорії тощо, які стосуються розуміння та змісту тих чи інших інститутів господарського права;
3) на практично-творчому рівні: основні методики тлумачення та застосування норм господарського права, а так само основи методології науково-дослідницької діяльності у сфері господарського права.
вміти:
1) на репродуктивному рівні: відтворювати отримані знання з дисципліни;
2) на алгоритмічному рівні: застосовувати загальні моделі та послідовності до вивчення тих чи інших інститутів господарського права;
3) на евристичному рівні: на основі методологічно обґрунтованих наукових пошуків продукувати нові знання про предмет дисципліни, що вивчається;
4) на творчому рівні: висловлювати свою науково обґрунтовану позицію з приводу тих чи інших актуальних питань господарського права.
3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль І

Тема 1. господарськЕ правО та ЗАКОНОДАВСТВО.

Господарське право як наука. Господарське право як навчальна дисципліна. Господарське право як галузь вітчизняного права. Предмет регулювання господарського права. Методи правовго регулювання в господарському праві. Місце господарського права в системі національного права.
Поняття, види та сфера виникнення господарських відносин. Господарсько-виробничі відносини. Організаційно-господарські відносини. Внутрішньогосподарські відносини. Розмежування відносин у сфері господарського права з іншими видами відносин.
Поняття та види господарської діяльності. Господарська підприємницька (комерційна) діяльність. Систематичність, ініціативність, самостійність, ризиковість як ознаки господарської підприємницької (комерційної) діяльності Принципи здійснення підприємницької діяльності. Некомерційна господарська діяльність.
Поняття, система та особливості господарського законодавства. Конституційні основи господарювання. Господарський та інші кодекси. Законодавче забезпечення правового регулювання господарської діяльності. Види, місце та значення підзаконних нормативно-правових актів в регулювання господарської діяльності. Міжнародні договори та інші акти міжнародного права в системі регулювання господарських відносин.
Локальні правові акти, що регулюють відносини у сфері господарювання.
Роль і значення теми для діяльності юристів. Дана тема має важливе методологічне значення для підготовки юристів, адже науково коректне розуміння сутності та змісту фундаментальних понять і категорій господарського права та законодавства має не тільки теоретичну, але й практичну спрямованість. Такі поняття, як «господарська діяльність», «господарська комерційна діяльність (підприємництво)», «господарські відносини» та інші активно використовуються у нормативно-правових та інтерпретаційних актах, а також у актах застосування норм права. Саме із правильним розумінням цих понять нерозривно пов’язується і захист прав громадян, гарантованих Конституцією України: ч. 4 ст. 13 – «держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки»; ст. 42 – «кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом» тощо.
Ключові слова. Господарське право, предмет правового регулювання господарського права, метод правового регулювання господарського права, господарська діяльність, підприємництво, самостійність, ініціативність, систематичність, ризиковість, господарські правовідносини, організаційно-господарські відносини.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми. Господарське право як наука. Господарське право як навчальна дисципліна. Господарське право як галузь вітчизняного права. Предмет регулювання господарського права. Методи регулювання господарського права. Місце господарського права в системі національного права.
Господарські відносини. Сфера господарських відносин. Господарсько-виробничі відносини. Організаційно-господарські відносини. Внутрішньогосподарські відносини. Розмежування відносин у сфері господарського права з іншими видами відносин.
Господарська діяльність. Господарська комерційна діяльність (підприємництво). Систематичність, ініціативність, самостійність, ризиковість. Види підприємництва за різними ознаками.
Поняття, система та особливості господарського законодавства. Конституційні основи господарювання. Господарський та інші кодекси. Законодавче забезпечення правового регулювання господарської діяльності. Локальні правові акти, що регулюють відносини у сфері господарювання.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.
Наказ МВС України від 26.08.1996 № 592 „Про оголошення міжнародної Угоди про співробітництво в боротьбі зі злочинами у сфері економіки”.
Наказ МВС України від 11.12.2003 № 1517 „Про заходи щодо вдосконалення організації взаємодії органів внутрішніх справ у розкритті і розслідуванні злочинів у сфері економіки”.
Наказ МВС України від 08.09.2005 № 760 „Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України у виявленні, документуванні та розслідуванні злочинів у сфері економіки”.
Наказ МВС України від 17.04.2006 № 389 „Про додаткові заходи щодо недопущення порушень конституційних прав і свобод громадян”.
Наказ ГПУ, МВС, ДПА, Міноборони, Держмитслужби, АДПС, МНС, ДДУПВП, ДСА від 25.05.2010 № 21/135/281/499/354/367/159/69 „Про затвердження Інструкції про єдиний облік злочинів”.
Перелік службових та процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми.
Рішення про утворення суб’єкта господарювання.
Засновницький договір суб’єкта господарювання.
Статут суб’єкта господарювання.
Положення про відокремлений підрозділ суб’єкта господарювання.
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації суб’єкта господарювання.

Тема 2. правове регулювання державного впливу на господарську діяльність.

Роль і значення теми для діяльності юристів. Зазначена тема має велике значення для підготовки юристів, оскільки дозволяє обґрунтовувати законність і доцільність правових рішень, що приймаються у сфері регулювання господарських відносин. Водночас, уможливлюється кваліфікація відповідних протиправних діянь, зокрема передбачених статтями глави 12 - «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності» Кодексу України про адміністративні правопорушеня (стаття 163-1 - Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків, стаття 163-2 - Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), стаття 163-3 - Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби, стаття 164 - Порушення порядку провадження господарськ діяльності, стаття 166-10 - Порушення порядку видачі документа дозвільного характеру.
Ключові слова. Економічна політика. Форми реалізації державою економічної політики. Довгострокова (стратегічна) і поточна (тактична) економічна і соціальна політика. Економічна стратегія. Економічна тактика. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки.
Обсяг знань, умінь студента після вивчення теми. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності. Форми реалізації державою економічної політики. Довгострокова (стратегічна) і поточна (тактична) економічна і соціальна політика. Економічна стратегія. Економічна тактика.
Засоби державного регулювання господарської діяльності: державне замовлення; ліцензування, патентування і квотування; сертифікація та стандартизація; застосування нормативів та лімітів; регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій.
Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю. Сфери, в яких держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб’єктів господарювання.
Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки Особливості управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.
Наказ МВС України від 06.05.1991 № 019 „Про створення підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю”.
Наказ МВС України від 19.07.1993 № 421 „Про оголошення Протоколу про принципи і форми співробітництва служб, що здійснюють боротьбу із злочинністю в сфері економіки МВС Білорусь, Росії, України”.
Наказ МВС України від 26.08.1993 № 526 „Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю”.
Наказ МВС України від 01.03.2001 № 157 „Про затвердження висновків комісії МВС України з питань розгляду матеріалів та видачі ліцензій суб’єктам підприємницької діяльності” (змінений наказом № 224 від 06.03.2002).
Наказ МВС України від 28.11.2002 № 1228 „Про затвердження Порядку надання Міністерством внутрішніх справ України органам із сертифікації повноважень на проведення робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері”.
Наказ МВС України від 07.02.2003 № 119 „Про затвердження галузевого стандарту України ГСТУ 78.11.010-2003 „Інженерно-технічна укріпленість та системи сигналізації охоронного призначення. Підприємства торгівлі. Загальні вимоги”.
Наказ МВС України від 14.04.2003 № 361 „Про затвердження відомчих будівельних норм ВБН В.2.5-78.11.01-2003 „Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення”.
Спільний наказ Держпідприємництва та МВС України від 21.04.2003 № 50/407 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання платних послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян”.
Наказ МВС України від 16.06.2004 № 767 „Про організаційно-штатні питання щодо реалізації Указу Президента України від 30 квітня 2004 року № 500 „Про створення Єдиного державного реєстру фізичних осіб“. Змінений наказом МВС України від 06.05.2006 № 455.
Наказ МВС України від 11.11.2006 № 1110 „Про затвердження форми направлення на перевірку суб’єкта господарської діяльності та форми журналу реєстрації таких направлень”.
Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми.
Заява про надання ліцензії суб’єкту господарювання.
Заява про надання торгового патенту суб’єкту господарювання.
Податкова декларація.
Позовна заява до адміністративного суду.

Тема 3. ЮРИДИЧНІ ЗАСАДИ ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ Й ЗАХИСТУ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ.

Антимонопольно-конкурентне законодавство. Конкуренція у сфері господарювання. Монопольне (домінуюче) становище суб’єкта господарювання. Природні монополії. Суміжні ринки. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку. Антиконкурентні узгоджені дії суб`єктів господарювання. Антиконкурентні дії суб’єктів владиних повноважень. Концентрація суб`єктів господарювання.
Недобросовісна конкуренція. Порівняльна реклама. Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання. Створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції. Неправомірні дії щодо відомостей, що є комерційною таємницею. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.
Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.
Роль і значення теми для діяльності юристів. Запропонована тема має важливе значення для підготовки юристів, оскільки розуміння сутності та змісту понять і категорій антимонопольно-конкурентного законодавства має не тільки теоретичну, але й практичну спрямованість. Саме із правильним розумінням цих понять нерозривно пов’язується і захист прав громадян, гарантованих Конституцією України: ч. 3 ст. 42 «Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом. Поряд із тим, стає можливою правильна кваліфікація відповідних протиправних діянь, зокрема передбачених статтями глави 12 -«Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності» (стаття 163-1 - Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків, стаття 163-9. Незаконне використання інсайдерської інформації, стаття 164 - Порушення порядку провадження господарської діяльності, стаття 164-3 - Недобросовісна конкуренція, стаття 166-1 - Зловживання монопольним становищем на ринку, стаття 166-2 - Неправомірні угоди між підприємцями, стаття 166-3 - Дискримінація підприємців органами влади і управління, стаття 166-4 - Порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень).
Ключові слова. Монопольне становище на ринку, антиконкурентні узгоджені дії, дискримінація підприємця, природна монополія, контроль за економічною концентрацією підприємців, антимонопольне законодавство, Антимонопольний комітет. Недобросовісна конкуренція, неправомірне використання ділової репутації підприємців, суб’єкт та об’єкт недобросовісної конкуренції, правила, торгові та інші чесні звичаї у підприємницькій діяльності, реклама, принципи рекламної діяльності, ознаки комерційної реклами, рекламодавець, виробник реклами, розповсюджувач реклами, споживачі реклами, підсвідома реклама, соціальна реклама, відокремлення реклами від іншої інформації, внутрішня, зовнішня реклама.
Обсяг знань, умінь студента після вивчення теми. Антимонопольно-конкурентне законодавство. Конкуренція у сфері господарювання. Обмеження конкуренції. Монопольне становище суб’єкта господарювання. Природні монополії. Зловживання монопольним становищем на ринку. Неправомірні угоди між суб’єктами господарювання. Дискримінація суб’єктів господарювання.
Недобросовісна конкуренція. Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання. Створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції. Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.
Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства. .Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.
Наказ МВС України від 11.12.2003 № 1517 „Про заходи щодо вдосконалення організації взаємодії органів внутрішніх справ у розкритті і розслідуванні злочинів у сфері економіки”.
Наказ МВС України від 16.06.2004 № 767 „Про організаційно-штатні питання щодо реалізації Указу Президента України від 30 квітня 2004 року № 500 „Про створення Єдиного державного реєстру фізичних осіб“. Змінений наказом МВС України від 06.05.2006 № 455.
Наказ МВС України від 23.03.2005 № 188 „Про припинення в органах та підрозділах внутрішніх справ дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції”.
Наказ МВС України від 09.08.2006 № 811 „Про виконання рекомендацій Антимонопольного комітету України”.
Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми.
Рішення органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.
Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.
Позовна заява органів Антимонопольного комітету України до господарського суду про примусовий поділ суб’єкта господарювання.
Позовна заява органів Антимонопольного комітету України до господарського суду про примусове припинення суб’єкта господарювання.
Позовна заява суб’єкта господарювання до адміністративного суду.

Тема 4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Суб’єктІВ господарЮВАННЯ.

Учасники господарських відносин. Визначення та ознаки суб’єктів господарювання. Господарська компетенція (сукупність господарських прав та обов’язків).
Види суб’єктів господарської діяльності. Господарські організації: юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України; державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу; інші юридичні особи, що здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.
Фізичні особи – підприємці: громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.
Відокремлені підрозділи суб’єктів господарювання – філії, представництва та інші відокремлені підрозділи (без статусу юридичної особи).
Створення суб’єктів господарювання. Установчі документи. Державна реєстрація суб’єктів господарської діяльності. Припинення господарської діяльності. Загальний порядок ліквідації суб’єктів господарювання. Спеціальний порядок ліквідації суб’єктів господарювання. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб’єктів господарської діяльності.
Роль і значення теми для діяльності юристів. Дана тема має важливе значення для підготовки юристів, адже має не тільки теоретичну, але й практичну спрямованість. Такі поняття, як «учасники відносин у сфері господарювання», «субєкти господарювання», «відокремлені підрозділи субєктів господарювання», «установчі документи суб’єктів господарювання», «державна реєстрація суб’єктів господарювання» та інші активно використовуються у нормативно-правових та інтерпретаційних актах, а також у актах застосування норм права. Саме із правильним розумінням цих понять нерозривно пов’язується і захист прав цих суб’єктів, гарантованих Конституцією України: ч. 4 ст. 13 – «держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки» тощо. З іншого боку, уможливлюється кваліфікація відповідних протиправних діянь, зокрема передбачених статтями глави 12 - «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності» Кодексу України про адміністративні правопорушеня (стаття 164 - Порушення порядку провадження господарськ діяльності, стаття 166-6 - Порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи, стаття 166-11 - Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
Ключові слова. Учасники господарських відносин, суб’єкти господарської діяльності, юридична особа, фізична особа - підприємець, організаційно-правова форма, утворення суб’єкта господарювання, установчі документи, статут, установчий договір, державна реєстрація суб’єкта господарювання, відособлені підрозділи суб’єктів підприємництва, припинення діяльності суб’єкта господарювання.
Обсяг знань, умінь студента після вивчення теми. Учасники господарських відносин. Визначення та ознаки суб’єктів господарювання. Господарська компетенція (сукупність господарських прав та обов’язків).
Види суб’єктів господарської діяльності. Господарські організації: юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України; державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу; інші юридичні особи, що здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.
Фізичні особи – підприємці: громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.
Відокремленні підрозділи суб’єктів господарювання – філії, представництва та інші відокремлені підрозділи (без статусу юридичної особи).
Утворення суб’єктів господарювання. Установчі документи. Державна реєстрація суб’єктів господарської діяльності. Припинення суб’єктів господарювання. Загальний порядок ліквідації суб’єктів господарювання. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб’єктів господарської діяльності.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.
Наказ МВС України від 16.06.2004 № 767 „Про організаційно-штатні питання щодо реалізації Указу Президента України від 30 квітня 2004 року № 500 „Про створення Єдиного державного реєстру фізичних осіб“. Змінений наказом МВС України від 06.05.2006 № 455.
Наказ МВС України від 17.04.2006 № 389 „Про додаткові заходи щодо недопущення порушень конституційних прав і свобод громадян”.
Наказ МВС від 23.11.2009 № 487 „Про затвердження класифікатора платних послуг та базового класифікатора комплексних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державтоінспекції та Технологічної інструкції з імітування платіжних документів для оплати послуг, що надаються підрозділами МВС”.
Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми.
Рішення про утворення суб’єкта господарювання.
Засновницький договір суб’єкта господарювання.
Статут суб’єкта господарювання.
Положення про відокремлений підрозділ суб’єкта господарювання.
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації суб’єкта господарювання.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ

Тема 5. Правовий статус окремих видів субєктів господарСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСті.

Визначення поняття підприємства в національному законодавстві. Підприємство як організаційна форма господарювання. Ознаки підприємства. Види та організаційні форми підприємств за господарським законодавством.
Організаційно-правові форми підприємств. Правове становище підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств. Види підприємств залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду: унітарні та корпоративні підприємства. Види підприємств залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік: малі, середні та великі підприємства.
Правовий статус господарських товариств в Україні. Визначення та ознаки господарських товариств. Особливості правового статусу окремих видів господарських товариств. Акціонерні товариства. Товариства з обмеженою відповідальністю. Товариства з додатковою відповідальністю. Повні товариства. Командитні товариства.
Правове становище та види кооперативів в Україні. Виробничий кооператив. Підприємства споживчої кооперації.
Поняття та види об'єднань підприємств. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств. Холдингові компанії. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії. Дочірні підприємства. Інші форми об’єднань підприємств.
Роль і значення теми для діяльності юристів. Запропонована тема має важливе значення для підготовки юристів, оскільки має не тільки теоретичну, але й практичну спрямованість. Такі поняття, як «підприємства», «господарські товариства», «виробничі кооперативи» та інші активно використовуються у нормативно-правових та інтерпретаційних актах, а також у актах застосування норм права. Саме із правильним розумінням цих понять нерозривно пов’язується і захист прав цих суб’єктів, гарантованих Конституцією України: ч. 4 ст. 13 – «держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки» тощо. Порояд із вказаним, стає можливою кваліфікація відповідних протиправних діянь, зокрема передбачених статтями глави 12 - «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності» Кодексу України про адміністративні правопорушеня (стаття 163 - Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів, стаття 164 - Порушення порядку провадження господарської діяльності.
Ключові слова та поняття. Підприємство, види підприємств залежно від форм власності, види підприємств залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду, види підприємств у залежності від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік, види підприємств залежно від мети їх діяльності.
Господарські товариства, акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.
Кооперативи в Україні. Виробничий кооператив. Підприємства споживчої кооперації.
Поняття та види об'єднань підприємств. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств. Асоціація. Корпорація. Консорціум. Концерн. Холдингові компанії. Промислово-фінансові групи. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії. Дочірні підприємства.
Обсяг знань, умінь студента після вивчення теми. Визначення поняття підприємства в національному законодавстві.
Підприємство як організаційна форма господарювання. Ознаки підприємства. Види та організаційні форми підприємств за господарським законодавством.
Види підприємств залежно від форм власності: приватне підприємство, підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності), комунальне підприємство, державне підприємство, підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об’єднання майна різних форм власності). Правове становище підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств. Види підприємств залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного капіталу: унітарні та корпоративні підприємства. Види підприємств залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік: малі, середні та великі підприємства.
Правовий статус господарських товариств в Україні. Визначення та ознаки господарських товариств. Особливості правового статусу окремих видів господарських товариств. Акціонерні товариства. Товариства з обмеженою відповідальністю. Товариства з додатковою відповідальністю. Повні товариства. Командитні товариства.
Правове становище кооперативів в Україні. Виробничий кооператив. Підприємства споживчої кооперації.
Поняття та види об'єднань підприємств. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств. Холдингові компанії. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії. Дочірні підприємства. Інші форми об’єднань підприємств.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.
Спільний наказ Міністерства фінансів України, Служби безпеки України та МВС України від 15.11.1993 № 98/118/740 „Про затвердження Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку”. (Зареєстровано в Мін’юсті 14.01.94 за № 8/217).
Наказ МВС України від 29.04.2002 № 421 „Про створення Державного підприємства МВС України „Ресурси” та затвердження його Статуту”.
Наказ МВС України від 03.02.2005 № 92 „Про створення Державного підприємства МВС України „Аптека” та затвердження його Статуту”.
Наказ МВС України від 15.12.2005 № 1169 „Про затвердження Статуту державного підприємства „Українське авіатранспортне підприємство Хорів-авіа”. (Цим наказом затверджена нова редакція Статуту).
Наказ МВС України від 29.12.2005 № 1258 „Про затвердження Статуту Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України „СПЕЦСЕРВІС” у новій редакції”.
Спільний наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та МВС України від 09.03.2006 № 22/230 „Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян”. (Зареєстровано в Мін’юсті 23.03.2006 № 310/12184). Відмінений наказом Держкомпідприємництва та МВС від 01.12.2009 № 199/504.
Спільний наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, МВС України від 13.03.2006 № 24/238 „Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян”. (Зареєстровано в Мін’юсті 31.03.2006 № 363/12237).
Наказ МВС України від 24.03.2006 № 315 „Про створення державного підприємства МВС України „Будинок фізичної культури та спорту”.
Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми.
Засновницький договір повного товариства.
Засновницький договір командитного товариства.
Статут публічного акціонерного товариства.
Статут приватного акціонерного товариства.
Статут товариства з обмеженою відповідальністю.
Статут приватного підприємства.
Статут виробничого кооперативу.

Тема 6: майнова основа господарювання.

Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Визначення права власності. Зміст права власності. Інші речові права. Організаційно-установчі повноваження власника. Обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна.
Майно у сфері господарювання. Майнові цінності. Основні фонди. Оборотні засоби. Кошти. Товари. Цінні папери як особливий вид майна суб’єктів господарювання.
Джерела формування майна суб’єктів господарювання. Грошові та матеріальні внески засновників. Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг). Доходи від цінних паперів. Капітальні вкладення і дотації з бюджетів. Надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об’єктів (комплексів), придбання майна інших суб’єктів. Кредити банків та інших кредиторів. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян.
Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання.
Валові витрати. Амортизаційні відрахування.
Підстави виникнення майнових прав та обов’язків суб’єкта господарювання. Майновий стан та облік майна суб’єкта господарювання.
Приватизація державних та комунальних підприємств.
Гарантії та захист майнових прав суб’єктів господарювання.
Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання. Права суб’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів. Обов’язки суб’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів.
Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Об’єкти прав інтелектуальної власності. Правомочності суб’єктів господарювання щодо використання окремих об’єктів права інтелектуальної власності.
Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин. Здійснення корпоративних прав держави. Оцінка корпоративних прав держави. Визначення уповноваженої особи з управління корпоративними правами держави. Реєстр корпоративних прав держави. Законодавство про корпоративні права держави.
Роль і значення теми для діяльності юристів. Із правильним розумінням центральних понять і категорій теми нерозривно пов’язується і захист прав громадян, гарантованих Конституцією України: ч. 4 ст. 13 – «держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом»; стаття 13 «кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону. Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом»; стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. З іншого боку, уможливлюється правильна кваліфікація відповідних протиправних діянь, зокрема передбачених статтями глави 12 «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності» Кодексу України про адміністративні правопорушеня (стаття 164 - Порушення порядку провадження господарської діяльності, стаття 164-1 - Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат, стаття 164-14 - Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти).
Ключові слова. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Визначення права власності. Зміст права власності. Право господарського відання. Право оперативного управління. Організаційно-установчі повноваження власника. Обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна. Майно у сфері господарювання. Майнові цінності. Основні фонди. Оборотні засоби. Кошти. Товари. Цінні папери як особливий вид майна суб’єктів господарювання. Джерела формування майна суб’єктів господарювання. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання.
Обсяг знань, умінь студента після вивчення теми.
Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Визначення права власності. Зміст права власності. Інші речові права. Організаційно-установчі повноваження власника. Обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна.
Майно у сфері господарювання. Майнові цінності. Основні фонди. Оборотні засоби. Кошти. Товари. Цінні папери як особливий вид майна суб’єктів господарювання.
Джерела формування майна суб’єктів господарювання. Грошові та матеріальні внески засновників. Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг). Доходи від цінних паперів. Капітальні вкладення і дотації з бюджетів. Надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об’єктів (комплексів), придбання майна інших суб’єктів. Кредити банків та інших кредиторів. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян.
Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання.
Валові витрати. Амортизаційні відрахування.
Підстави виникнення майнових прав та обов’язків суб’єкта господарювання. Майновий стан та облік майна суб’єкта господарювання.
Приватизація державних та комунальних підприємств.
Гарантії та захист майнових прав суб’єктів господарювання.
Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання. Права суб’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів. Обов’язки суб’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів.
Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Об’єкти прав інтелектуальної власності. Правомочності суб’єктів господарювання щодо використання окремих об’єктів права інтелектуальної власності.
Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин. Здійснення корпоративних прав держави. Оцінка корпоративних прав держави. Визначення уповноваженої особи з управління корпоративними правами держави. Реєстр корпоративних прав держави. Законодавство про корпоративні права держави.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.
Наказ МВС України від 06.05.1991 № 019 „Про створення підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю”.
Наказ МВС України від 19.07.1993 № 421 „Про оголошення Протоколу про принципи і форми співробітництва служб, що здійснюють боротьбу із злочинністю в сфері економіки МВС Білорусь, Росії, України”.
Наказ МВС України від 26.08.1993 № 526 „Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю”.
Спільний наказ Міністерства фінансів України, Служби безпеки України та МВС України від 15.11.1993 № 98/118/740 „Про затвердження Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку”. (Зареєстровано в Мін’юсті 14.01.94 за № 8/217).
Наказ МВС України від 31.05.1999 № 428 „Про затвердження Інструкції про порядок проведення інвентаризації матеріальних цінностей в органах і підрозділах внутрішніх справ та військових частинах внутрішніх військ МВС України, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України”. (змінений наказом № 915 від 24.11.99).
Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми.
Засновницький договір повного товариства.
Засновницький договір командитного товариства.
Статут публічного акціонерного товариства.
Статут приватного акціонерного товариства.
Статут товариства з обмеженою відповідальністю.
Статут приватного підприємства.
Статут виробничого кооперативу.

Тема 7: Господарські зобов’язання.

Поняття господарського зобов’язання. Основні види господарських зобов’язань. Майново-господарські зобов’язання. Організаційно-господарські зобов’язання. Соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання. Публічні зобов’язання суб’єктів господарювання.
Підстави виникнення господарських зобов’язань.
Загальні умови виконання господарських зобов’язань. Виконання господарського зобов’язання третьою особою. Передача (делегування) прав у господарських зобов’язаннях. Виконання господарських зобов’язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов’язаних суб’єктів. Місце виконання господарського зобов’язання. Виконання грошових зобов’язань.
Забезпечення виконання господарських зобов’язань. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов’язань. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов’язань
Загальні умови припинення господарських зобов’язань. Припинення господарського зобов’язання виконанням або зарахуванням. Припинення господарського зобов’язання за згодою сторін чи у разі поєднання його сторін в одній особі. Припинення господарського зобов’язання у разі неможливості виконання.
Недійсність господарського зобов’язання. Наслідки визнання господарського зобов’язання недійсним.
Роль і значення теми для діяльності юристів. Зазначена тема має неабияку значимість для підготовки юристів, оскільки дозволяє обґрунтовувати законність і доцільність правових рішень, що приймаються у сфері регулювання господарських відносин. Водночас, уможливлюється кваліфікація відповідних протиправних діянь, зокрема передбачених статтями глави 12 - «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності» Кодексу України про адміністративні правопорушеня (стаття 164 - Порушення порядку провадження господарської діяльності, стаття 164-14 - Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти), стаття 167 - Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, глави 15 (стаття 188-1 - Невиконання розпорядження державного або іншого органу про працевлаштування.
Ключові слова. Господарське зобов’язання, зобов’язана сторона (у тому числі боржник), управнена сторона (у тому числі кредитор) виконання обов’язку, майново-господарські зобов’язання, організаційно-господарські зобов’язання, соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання, публічні зобов’язання суб’єктів господарювання. Підстави виникнення господарських зобов’язань. Загальні умови виконання господарських зобов’язань. Забезпечення виконання господарських зобов’язань. Загальні умови припинення господарських зобов’язань. Розірвання господарського зобов’язання. Недійсність господарського зобов’язання. Наслідки визнання господарського зобов’язання недійсним.
Обсяг знань, умінь студента після вивчення теми. Поняття господарського зобов’язання. Основні види господарських зобов’язань. Майново-господарські зобов’язання. Організаційно-господарські зобов’язання. Соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання. Публічні зобов’язання суб’єктів господарювання.
Підстави виникнення господарських зобов’язань.
Загальні умови виконання господарських зобов’язань. Виконання господарського зобов’язання третьою особою. Передача (делегування) прав у господарських зобов’язаннях. Виконання господарських зобов’язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов’язаних суб’єктів. Місце виконання господарського зобов’язання. Виконання грошових зобов’язань.
Забезпечення виконання господарських зобов’язань. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов’язань. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов’язань
Загальні умови припинення господарських зобов’язань. Припинення господарського зобов’язання виконанням або зарахуванням. Припинення господарського зобов’язання за згодою сторін чи у разі поєднання його сторін в одній особі. Припинення господарського зобов’язання у разі неможливості виконання.
Недійсність господарського зобов’язання. Наслідки визнання господарського зобов’язання недійсним.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.
Наказ МВС України від 06.05.1991 № 019 „Про створення підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю”.
Наказ МВС України від 19.07.1993 № 421 „Про оголошення Протоколу про принципи і форми співробітництва служб, що здійснюють боротьбу із злочинністю в сфері економіки МВС Білорусь, Росії, України”.
Наказ МВС України від 26.08.1993 № 526 „Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю”.
Спільний наказ МВС, Мінфіну та Мінекономіки України від 05.10.2007 № 369/1105/336 «Про затвердження Розмірів плати за надання послуг органами і підрозділами Міністерства внутрішні справ та Порядку їх справляння». (Зареєстровано в Мін’юсті 31.10.2007 за № 1235/14502). Змінений наказом від 24.02.2009 № 73/272/152.
Спільний наказ МВС, Мінфіну та Мінекономіки України від 05.10.2007 № 369/1105/336 «Про затвердження Розмірів плати за надання послуг органами і підрозділами Міністерства внутрішні справ та Порядку їх справляння». (Зареєстровано в Мін’юсті 31.10.2007 за № 1235/14502). Змінений наказом від 24.02.2009 № 73/272/152.
Наказ МВС від 08.07.2008 № 330 «Про затвердження Порядку здійснення договірної роботи в Міністерстві внутрішніх справ України». Змінений наказом МВС від 26.02.2009 № 82.
Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми.
Пропозиція укласти договір.
Відповідь на пропозицію укласти договір.
Акт приймання-передачі товару (припинення зобов’язань виконанням).
Заява про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог.
Пропозиція розірвати договір (припинення зобов’язань за домовленістю сторін).
Відповідь на пропозицію розірвати договір (припинення зобов’язань за домовленістю сторін).
Лист-вимога про припинення дії договору (припинення зобов’язань на вимогу однієї із сторін).

Тема 8: Господарський договір.

Загальні умови укладання договорів. Зміст договору. Вільне волевиявлення. Примірні договори. Типові договори. Істотні умови господарського договору. Предмет договору (найменування (номенклатура, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості). Ціна договору. Строк дії договору.
Загальний порядок укладання господарських договорів. Форма єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками.
Спрощений спосіб укладення господарських договорів (шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень).
Проект договору. Протокол розбіжностей. Протокол узгодження розбіжностей, листи, телеграмами, телетайпограмами, що підтверджують досягнення сторонами згоди щодо умов договору.
Особливості укладання попередніх договорів.
Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням. Державний контракт.
Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів.
Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах.
Укладання організаційно-господарських договорів.
Укладання господарських договорів за рішенням суду.
Порядок зміни господарських договорів. Порядок розірвання господарських договорів.
Роль і значення теми для діяльності юристів. Пропонована тема має важливе значення для підготовки юристів, адже дозволяє обґрунтовувати законність і доцільність правових рішень, що приймаються у сфері регулювання господарських відносин. Поряд із вказаним, стає можливою кваліфікація відповідних протиправних діянь, зокрема передбачених статтями глави 12 - «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності» Кодексу України про адміністративні правопорушеня (стаття 164 - Порушення порядку провадження господарської діяльності, стаття 164-14 - Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти), стаття 167 - Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, глави 15 (стаття 188-2 - Ухилення від виконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стаття 188-3 - Невиконання вимог органів державного контролю за цінами, стаття 188-9 - Невиконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації); а також статтями розділу 8 Кримінального кодексу України – «Злочини у сфері господарської діяльності» (cтаття 202 - Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг, стаття 203 - Зайняття забороненими видами господарської діяльності, стаття 205 - Фіктивне підприємництво, стаття 226 - Фальсифікація засобів вимірювання тощо).
Ключові слова. Умови укладання господарських договорів. Господарсько-договірні зобов’язання. Зміст договору. Вільне волевиявлення. Примірні договори. Типові договори. Істотні умови господарського договору. Предмет договору. Ціна договору. Строк дії договору. Загальний порядок укладання господарських договорів. Спрощений спосіб укладення господарських договорів. Проект договору. Протокол розбіжностей. Протокол узгодження розбіжностей, листи, телеграмами, телетайпограмами, що підтверджують досягнення сторонами згоди щодо умов договору. Укладання організаційно-господарських договорів. Укладання господарських договорів за рішенням суду. Порядок зміни господарських договорів. Порядок розірвання господарських договорів.
Обсяг знань, умінь студента після вивчення теми. Загальні умови укладання договорів. Зміст договору. Вільне волевиявлення. Примірні договори. Типові договори. Істотні умови господарського договору.
Загальний порядок укладання господарських договорів. Форма єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками.
Спрощений спосіб укладення господарських договорів. Проект договору. Протокол розбіжностей. Протокол узгодження розбіжностей, листи, телеграмами, телетайпограмами, що підтверджують досягнення сторонами згоди щодо умов договору.
Особливості укладання попередніх договорів. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням. Державний контракт. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів. Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах. Укладання організаційно-господарських договорів. Укладання господарських договорів за рішенням суду.
Порядок зміни господарських договорів. Порядок розірвання господарських договорів.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.
Наказ МВС України від 06.05.1991 № 019 „Про створення підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю”.
Наказ МВС України від 19.07.1993 № 421 „Про оголошення Протоколу про принципи і форми співробітництва служб, що здійснюють боротьбу із злочинністю в сфері економіки МВС Білорусь, Росії, України”.
Наказ МВС України від 26.08.1993 № 526 „Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю”.
Спільний наказ МВС, Мінфіну та Мінекономіки України від 05.10.2007 № 369/1105/336 «Про затвердження Розмірів плати за надання послуг органами і підрозділами Міністерства внутрішні справ та Порядку їх справляння». (Зареєстровано в Мін’юсті 31.10.2007 за № 1235/14502). Змінений наказом від 24.02.2009 № 73/272/152.
Наказ МВС від 08.07.2008 № 330 «Про затвердження Порядку здійснення договірної роботи в Міністерстві внутрішніх справ України». Змінений наказом МВС від 26.02.2009 № 82.
Наказ МВС від 02.11.2009 № 461 „Про затвердження Положення про постійно діючий тендерний комітет (конкурсну комісію) Міністерства внутрішніх справ України”.
Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми.
Попередній договір.
Проект договору.
Угода про зміну та доповнення договору.
Угода про розірвання договору.
Договір купівлі-продажу.
Договір поставки.
Договір оренди майна.
Договір зберігання у товарному складі.
Договір перевезення вантажу.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ

ТЕМА 9: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.

Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин. Принципи господарсько-правової відповідальності.
Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції. Адміністративно-господарські санкції.
Підстави господарсько-правової відповідальності
Правопорушення у сфері господарювання.
Невиконання або неналежне виконання господарського зобов’язання. Порушення правил здійснення господарської діяльності.
Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності.
Прострочення боржника. Прострочення кредитора.
Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності. Претензія та її зміст.
Строки реалізації господарсько-правової відповідальності.
Відшкодування збитків. Склад та розмір відшкодування збитків. Вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна. Додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб’єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов’язання другою стороною. Неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов’язання другою стороною. Матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.
Обмежена відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань.
Склад збитків, що підлягають відшкодуванню. Умови і порядок відшкодування збитків. Солідарне відшкодування збитків. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків. Відшкодування збитків у разі порушення грошових зобов’язань.
Штрафні санкції. Неустойка, штраф, пеня. Розмір штрафних санкцій. Порядок застосування штрафних санкцій. Зменшення розміру штрафних санкцій. Обов’язок боржника, який сплатив штрафні санкції, виконати зобов’язання в натурі.
Оперативно-господарські санкції. Види оперативно-господарських санкцій. Підстави та порядок застосування оперативно-господарських санкцій.
Адміністративно-господарські санкції. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів господарювання. Види адміністративно-господарських санкцій. Вилучення прибутку (доходу). Адміністративно-господарський штраф. Стягнення зборів (обов’язкових платежів). Застосування антидемпінгових заходів. Припинення експортно-імпортних операцій. Застосування індивідуального режиму ліцензування. Зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання певних видів господарської діяльності. Анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання окремих видів господарської діяльності. Обмеження або зупинення діяльності суб’єкта господарювання. Скасування державної реєстрації та ліквідація суб’єкта господарювання.
Особливості цивільно-правової відповідальності. Функції цивільно-правової відповідальності. Форми цивільно-правової відповідальності. Взаємозв'язок між обов'язком і відповідальністю. Різниця між цивільно-правовою відповідальністю і засобами оперативного впливу (оперативними санкціями). Компенсаційна роль інституту відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності (договірна та позадоговірна). Часткова, солідарна і субсидіарна відповідальність. Повна, обмежена і підвищена (кратна) відповідальність. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності. Умисел як форма вини. Випадок і непереборна сила як підстави звільнення від відповідальності.
Фінансово-правова відповідальність суб’єктів господарювання. Адміністративна відповідальність суб’єктів господарювання. Кримінальна відповідальність суб’єктів господарювання.
Роль і значення теми для діяльності юристів. Дана тема має важливе методологічне значення для підготовки юристів, оскільки науково коректне розуміння сутності та змісту фундаментальних понять і категорій господарського права та законодавства має не тільки теоретичну, але й практичну спрямованість. Такі поняття, як «правопорушення у сфері господарювання», «господарсько-правова відповідальність», «господарські санкції» та інші активно використовуються у нормативно-правових та інтерпретаційних актах, а також у актах застосування норм права. Саме із правильним розумінням цих понять нерозривно пов’язується і захист прав громадян, гарантованих Конституцією України: стаття 3 – Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави; ч. 4 ст. 13 – «держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки»;. ч. 4 ст. 42 «держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів» тощо.
Ключові слова. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин. Принципи господарсько-правової відповідальності. Підстави господарсько-правової відповідальності. Правопорушення у сфері господарювання. Межі господарсько-правової відповідальності. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції. Адміністративно-господарські санкції.
Обсяг знань, умінь студента після вивчення теми. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин. Принципи господарсько-правової відповідальності. Підстави господарсько-правової відповідальності. Правопорушення у сфері господарювання.
Невиконання або неналежне виконання господарського зобов’язання. Порушення правил здійснення господарської діяльності.
Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності. Прострочення боржника. Прострочення кредитора.
Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності. Претензія та її зміст. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності.
Відшкодування збитків. Склад та розмір відшкодування збитків. Обмежена відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань.
Склад збитків, що підлягають відшкодуванню. Умови і порядок відшкодування збитків. Солідарне відшкодування збитків. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків. Відшкодування збитків у разі порушення грошових зобов’язань.
Штрафні санкції. Неустойка, штраф, пеня. Розмір штрафних санкцій. Порядок застосування штрафних санкцій.
Оперативно-господарські санкції. Види оперативно-господарських санкцій. Підстави та порядок застосування оперативно-господарських санкцій.
Адміністративно-господарські санкції. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів господарювання. Види адміністративно-господарських санкцій.
Фінансово-правова відповідальність суб’єктів господарювання. Адміністративна відповідальність суб’єктів господарювання. Кримінальна відповідальність суб’єктів господарювання.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.
Наказ МВС України від 06.05.1991 № 019 „Про створення підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю”.
Наказ МВС України від 19.07.1993 № 421 „Про оголошення Протоколу про принципи і форми співробітництва служб, що здійснюють боротьбу із злочинністю в сфері економіки МВС Білорусь, Росії, України”.
Наказ МВС України від 26.08.1993 № 526 „Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю”.
Наказ МВС України від 26.08.1996 № 592 „Про оголошення міжнародної Угоди про співробітництво в боротьбі зі злочинами у сфері економіки”.
Наказ МВС України від 11.12.2003 № 1517 „Про заходи щодо вдосконалення організації взаємодії органів внутрішніх справ у розкритті і розслідуванні злочинів у сфері економіки”.
Наказ МВС України від 08.09.2005 № 760 „Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України у виявленні, документуванні та розслідуванні злочинів у сфері економіки”.
Спільний наказ Мінекономіки та МВС України від 18.04.2007 № 102/125 „Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства економіки України та Міністерства внутрішніх справ України з питань застосування спеціальних санкцій”. (Зареєстровано в Мін’юсті 10.05.2007 за № 487/13754).
Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми.
Претензія до суб’єкта господарювання, що порушив господарські зобовязання.
Позовна заява до третейського суду.
Позовна заява до загального суду загальної юрисдикції.
Позовна заява до господарського суду.
Позовна заява до адміністративного суду.

Тема 10: Правове регулювання банкрутства.

Неспроможність суб’єкта підприємництва. Банкрутство. Суб’єкт банкрутства (банкрут).
Кредитори неплатоспроможних боржників. Права кредиторів щодо неплатоспроможних боржників. Збори (комітет) кредиторів.
Заходи щодо запобігання банкрутству суб’єктів підприємництва. Досудова санація.
Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. Розпорядження майном боржника. Мирова угода в справі про банкрутство. Санація (відновлення платоспроможності) боржника. Ліквідація банкрута. Ліквідаційна процедура.
Майнові активи неплатоспроможного боржника.
Державна політика з питань банкрутства. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство. Фіктивне банкрутство. Приховування банкрутства. Умисне доведення до банкрутства.
Роль і значення теми для діяльності юристів. Зазначена тема має важливе значення для підготовки юристів, адже розуміння сутності та змісту понять і категорій законодавства про банкрутство має не тільки теоретичну, але й практичну спрямованість. Саме із правильним розумінням цих понять нерозривно пов’язується і захист прав громадян, гарантованих Конституцією України. Поряд із тим, стає можливою правильна кваліфікація відповідних протиправних діянь, зокрема передбачених статтями глави 12 -«Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності» (стаття 163-1 - Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків, стаття 163-9. Незаконне використання інсайдерської інформації, стаття 164 - Порушення порядку провадження господарської діяльності, стаття 166-7 - Протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації банку), глави 15 Кодексу України про адміністративні правопорушеня (стаття 188-13 - Невиконання законних вимог державного виконавця); а також статтями розділу 8 Кримінального кодексу України – «Злочини у сфері господарської діяльності» (стаття 218 - Фіктивне банкрутство, стаття 219 - Доведення до банкрутства, стаття 220 - Приховування стійкої фінансової неспроможності, стаття 221 - Незаконні дії у разі банкрутства та ін).
Ключові слова. Неспроможність суб’єкта підприємництва. Банкрутство. Суб’єкт банкрутства (банкрут). Кредитори неплатоспроможних боржників. Права кредиторів щодо неплатоспроможних боржників. Збори (комітет) кредиторів. Заходи щодо запобігання банкрутству суб’єктів підприємництва. Досудова санація. Судові процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. Розпорядження майном боржника. Мирова угода. Санація (відновлення платоспроможності) боржника. Ліквідація банкрута. Ліквідаційна процедура. Майнові активи неплатоспроможного боржника. Державна політика з питань банкрутства. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство. Фіктивне банкрутство. Приховування банкрутства. Умисне доведення до банкрутства.
Обсяг знань, умінь студента після вивчення теми. Неспроможність суб’єкта підприємництва. Банкрутство. Суб’єкт банкрутства (банкрут).
Кредитори неплатоспроможних боржників. Права кредиторів щодо неплатоспроможних боржників. Збори (комітет) кредиторів.
Заходи щодо запобігання банкрутству суб’єктів підприємництва. Досудова санація.
Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. Розпорядження майном боржника. Мирова угода в справі про банкрутство. Санація (відновлення платоспроможності) боржника. Ліквідація банкрута. Ліквідаційна процедура. Майнові активи неплатоспроможного боржника.
Державна політика з питань банкрутства. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство. Фіктивне банкрутство. Приховування банкрутства. Умисне доведення до банкрутства.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.
Наказ МВС України від 06.05.1991 № 019 „Про створення підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю”.
Наказ МВС України від 19.07.1993 № 421 „Про оголошення Протоколу про принципи і форми співробітництва служб, що здійснюють боротьбу із злочинністю в сфері економіки МВС Білорусь, Росії, України”.
Наказ МВС України від 26.08.1993 № 526 „Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю”.
Наказ МВС України від 26.08.1996 № 592 „Про оголошення міжнародної Угоди про співробітництво в боротьбі зі злочинами у сфері економіки”.
Наказ МВС України від 11.12.2003 № 1517 „Про заходи щодо вдосконалення організації взаємодії органів внутрішніх справ у розкритті і розслідуванні злочинів у сфері економіки”.
Наказ МВС України від 08.09.2005 № 760 „Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України у виявленні, документуванні та розслідуванні злочинів у сфері економіки”.
Спільний наказ Мінекономіки та МВС України від 18.04.2007 № 102/125 „Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства економіки України та Міністерства внутрішніх справ України з питань застосування спеціальних санкцій”. (Зареєстровано в Мін’юсті 10.05.2007 за № 487/13754).
Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми.
Заява про порушення справи про банкрутство
План санації боржника.
Звіт керуючого санацією.


Тема 11: Правове регулювання ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Господарсько-торговельна діяльність. Види господарсько-торговельної діяльності. Форми господарсько-торговельної діяльності.
Поставка. Матеріально-технічне постачання та збут. Договір поставки. Предмет, кількість і асортимент поставки. Строки і порядок поставки. Якість товарів, що поставляються. Гарантії якості товарів. Претензії у зв’язку з недоліками поставлених товарів. Комплектність товарів, що поставляються. Положення про поставки і Особливі умови поставок.
Контрактація сільськогосподарської продукції. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Особливості виконання договорів контрактації. Відповідальність за договором контрактації.
Енергопостачання. Договір енергопостачання. Кількість і якість енергії. Строки, ціни та порядок розрахунків за договором енергопостачання. Правила користування енергією.
Біржова торгівля. Торговельно-біржова діяльність. Товарна біржа. Права та обов’язки товарної біржі. Правила біржової торгівлі. Біржові торги. Припинення товарної біржі.
Оренда майна та лізинг. Оренда майна у сфері господарювання. Умови договору оренди. Основні права та обов’язки орендаря. Орендна плата. Оренда державного та комунального майна. Суборенда державного та комунального майна. Викуп (приватизація) об’єкта оренди. Оренда землі у сфері господарювання. Припинення договору оренди. Лізинг у сфері господарювання.
Інші види господарсько-торговельної діяльності. Міна (бартер) у сфері господарювання. Зберігання у товарному складі.
Роль і значення теми для діяльності юристів. Запропонована тема має неабияку значимість для підготовки юристів, оскільки дозволяє обґрунтовувати законність і доцільність правових рішень, що приймаються у цій сфері регулювання господарських відносин, а також забезпечити захист прав суб’єктів господарювання і споживачів, гарантованих Конституцією України. Водночас, уможливлюється кваліфікація відповідних протиправних діянь, зокрема передбачених статтями глави 12 - «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності» Кодексу України про адміністративні правопорушеня (стаття 155 - Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, стаття 155-1 - Порушення порядку проведення розрахунків, стаття 155-2 - Обман покупця чи замовника, стаття 160-2 - Незаконна торговельна діяльність, стаття 164 - Порушення порядку провадження господарської діяльності, стаття 164-14 - Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти), стаття 167 - Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, глави 15 а також статтями розділу 8 Кримінального кодексу України – «Злочини у сфері господарської діяльності».
Ключові слова. Господарсько-торговельна діяльність. Матеріально-технічне постачання та збут. Поставка. Контрактація сільськогосподарської продукції. Енергопостачання. Біржова торгівля. Оренда майна та лізинг у сфері господарювання. Міна (бартер) у сфері господарювання. Зберігання у товарному складі.
Обсяг знань, умінь студента після вивчення теми. Господарсько-торговельна діяльність. Види господарсько-торговельної діяльності. Форми господарсько-торговельної діяльності.
Матеріально-технічне постачання та збут. Договір поставки. Предмет, кількість і асортимент поставки. Строки і порядок поставки. Якість товарів, що поставляються. Претензії у зв’язку з недоліками поставлених товарів. Комплектність товарів, що поставляються. Положення про поставки і Особливі умови поставок.
Контрактація сільськогосподарської продукції. Особливості виконання договорів контрактації. Відповідальність за договором контрактації.
Договір енергопостачання. Кількість і якість енергії. Строки, ціни та порядок розрахунків за договором енергопостачання. Правила користування енергією.
Торговельно-біржова діяльність. Права та обов’язки товарної біржі. Правила біржової торгівлі. Припинення товарної біржі.
Оренда майна та лізинг. Умови договору оренди. Оренда державного та комунального майна. Суборенда державного та комунального майна. Викуп (приватизація) об’єкта оренди. Оренда землі у сфері господарювання. Припинення договору оренди. Лізинг у сфері господарювання.
Інші види господарсько-торговельної діяльності. Міна (бартер) у сфері господарювання. Зберігання у товарному складі.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.
Наказ МВС України від 12.05.1998 № 334 „Про заходи виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.1998 № 617 „Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ”.
Спільний наказ Мінекономіки, МВС, ДПА та Держстандарту від 26.02.2002 № 57/188/84/105 „Про затвердження Правил торгівлі на ринках. (Зареєстровано в Мін’юсті 22.03.2002 за 288/6576). (Змінений спільними наказами від 03.07.2003 №172/702/332/108, зареєстрований в Мін’юсті 17.07.2003 за № 617/7938, від 22.09.2005 № 298/778/413/269, зареєстрований в Мін’юсті 28.09.2005 за № 1112/11392, від 26.01.2009 № 38/19/16/39).
Спільний наказ Міністерства аграрної політики України, МВС України та МОЗ України від 18.06.2002 № 163/588/217 „Про посилення державного контролю та нагляду за торгівлею пестицидами і агрохімікатами”. (Зареєстрований в Мін’юсті 01.07.2002 за № 550/8638). (Змінений спільним наказом від 17.02.2006 № 64/1232/73).
Спільний наказ Мінекономіки, МВС, ДПА та Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 22.09.2005 № 298/778/413/269 „Про внесення змін до Правил торгівлі на ринках”. (Зареєстрований в Мін’юсті 28.09.2005 за № 1112/11392).
Наказ Мінекономіки, МВС, ДПА, Держспоживстандарт від 26.01.2009 № 38/19/16/39 „[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]”. (Зареєстровано в Мін’юсті 26.02.2009 за № 183/16199).
Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми.
Договір купівлі-продажу.
Договір поставки.
Договір контрактації сільськогосподарської продукції.
Договір енергопостачання.
Договір оренди майна.
Договір лізингу.
Договір зберігання у товарному складі.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІV

Тема 12: Правове регулювання Фінансової діяльності.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Фінансове посередництво. Страхування у сфері господарювання. Допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування.
Правовий статус банків. Банківська система України. Національний банк України. Рада Національного банку України.
Організаційно-правові форми банків.
Державні банки. Кооперативні банки.
Банківські операції. Депозитні операції банків. Розрахункові операції банків. Банківські рахунки. Відповідальність за порушення строків розрахунків. Міжнародні розрахункові операції.
Кредитні операції банків. Кредитування суб’єктів господарювання. Форми та види банківського кредиту. Банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний та інші форми кредиту. Короткострокові, середньострокові та довгострокові банківські кредити. Контроль банку за використанням кредиту. Кредитні ресурси.
Факторингові послуги банків.
Лізингові операції банків.
Страхування у сфері господарювання. Суб’єкти страхової діяльності у сфері господарювання. Договір страхування. Законодавство про страхування у сфері господарювання.
Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами. Фондова біржа. Посередництво, пов’язане з випуском та обігом цінних паперів. Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів.
Укладання угод щодо цінних паперів. Фондова біржа. Особливі умови припинення діяльності фондової біржі.
Аудит і аудиторська діяльність. Державний фінансовий аудит. Рахункова палата. Державна контрольно-ревізійна служба. Аудитор і аудиторська організація. Аудиторська палата України.
Роль і значення теми для діяльності юристів. Пропонована тема має важливе значення для підготовки юристів, адже дозволяє обґрунтовувати законність і доцільність правових рішень, що приймаються у цій сфері регулювання господарських відносин, а також забезпечити захист прав суб’єктів господарювання і споживачів, гарантованих Конституцією України. Поряд з вказаним, уможливлюється належна кваліфікація відповідних протиправних діянь, зокрема передбачених статтями глави 12 - «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності» Кодексу України про адміністративні правопорушеня (стаття 155-1 - Порушення порядку проведення розрахунків, стаття 155-2 - Обман покупця чи замовника, стаття 162 - Порушення правил про валютні операції, стаття 163-1 - Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків, стаття 164 - Порушення порядку провадження господарської діяльності).
Ключові слова. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Банківська система України. Національний банк України. Організаційно-правові форми банків. Державні банки. Банківські операції. Депозитні операції банків. Розрахункові операції банків. Банківські рахунки. Кредитні операції банків. Форми та види банківського кредиту. Факторингові послуги банків. Лізингові операції банків. Страхування у сфері господарювання. Фондова біржа. Аудит і аудиторська діяльність.
Обсяг знань, умінь студента після вивчення теми. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Фінансове посередництво. Страхування у сфері господарювання. Допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування.
Правовий статус банків. Банківська система України. Національний банк України. Рада Національного банку України. Організаційно-правові форми банків. Державні банки. Кооперативні банки.
Банківські операції. Депозитні операції банків. Розрахункові операції банків. Банківські рахунки. Відповідальність за порушення строків розрахунків. Міжнародні розрахункові операції.
Кредитні операції банків. Кредитування суб’єктів господарювання. Форми та види банківського кредиту. Банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний та інші форми кредиту. Короткострокові, середньострокові та довгострокові банківські кредити. Контроль банку за використанням кредиту. Кредитні ресурси.
Факторингові послуги банків. Лізингові операції банків.
Страхування у сфері господарювання. Суб’єкти страхової діяльності у сфері господарювання. Договір страхування. Законодавство про страхування у сфері господарювання.
Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами. Фондова біржа. Посередництво, пов’язане з випуском та обігом цінних паперів. Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів.
Укладання угод щодо цінних паперів. Фондова біржа. Особливі умови припинення діяльності фондової біржі.
Аудит і аудиторська діяльність. Державний фінансовий аудит. Рахункова палата. Державна контрольно-ревізійна служба. Аудитор і аудиторська організація. Аудиторська палата України.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.
Спільний наказ МВС України і Національного банку України № 365/109 від 11.07.1994 „Про внесення змін і доповнень до Інструкції щодо охорони установ банків України підрозділами міліції охорони при органах внутрішніх справ, затвердженого спільним наказом МВС, Національного банку України від 12.06.92 № 372дск/32дск”.
Наказ МВС України від 10.02.1997 № 97 „Про додаткові організаційні та практичні заходи щодо поліпшення розкриття і розслідування злочинів у небанківських фінансових установах”.
Наказ МВС України від 23.09.1997 № 643 „Про створення в системі Державної служби охорони при МВС України Служби інкасації, охорони грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться, та затвердження нормативних актів з питань діяльності цієї служби”. (Зареєстровано в Мін’юсті 18.11.1997 за № 551/2355).
Наказ МВС України від 27.11.1997 № 798 „Про затвердження організаційних документів щодо забезпечення роботи служби інкасації, охорони грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться, Державної служби охорони при МВС України”. (Додаток 2 втратив чинність на підставі наказу МВС України від 25.11.2003 № 1434).
Наказ МВС України від 10.02.1997 № 97 „Про додаткові організаційні та практичні заходи щодо поліпшення розкриття і розслідування злочинів у небанківських фінансових уста
·.
Наказ МВС України від 01.03.2001 № 157 „Про затвердження висновків комісії МВС України з питань розгляду матеріалів та видачі ліцензій суб’єктам підприємницької діяльності”. (змінений наказом № 224 від 06.03.2002).
Наказ МВС України від 08.09.2005 № 758 „Про затвердження Порядку оформлення і видачі тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина України”. Зареєстровано в Мін’юсті 30.09.2005 за № 1122/11402.
Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми.
Заява на відкриття рахунку.
Картка зі зразками підписів та відбитком печатки.
Договір на розрахунково-касове обслуговування.
Договір про депозитні вклади.
Кредитний договір.
Договір страхування.
Договір банківської гарантії.
Договір факторингу.

Тема 13: ОСОБЛИВОСТІ ПравовОГО регулювання ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКої діяльності.

Агентська діяльність. Підстави виникнення агентських відносин. Предмет агентського договору. Схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень. Немонопольні і монопольні агентські відносини. Передача прав комерційного агента. Взаєморозрахунки в агентських відносинах. Обов’язки щодо нерозголошення конфіденційної інформації в агентських відносинах. Відповідальність за порушення агентського договору. Припинення агентського договору. Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання.
Перевезення вантажів як вид господарської діяльності. Договір перевезення вантажу. Приймання вантажу до перевезення. Зміна умов перевезення. Одержання вантажу в пункті призначення. Плата за перевезення вантажів. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження вантажу. Порядок вирішення спорів щодо перевезень. Договір транспортного експедирування.
Підрядні відносини у капітальному будівництві. Договір підряду на капітальне будівництво. Генеральний підрядник і субпідрядник. Права замовника. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво. Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт.
Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Суб’єкти інвестиційної діяльності. Прямі інвестиції, портфельні інвестиції, реінвестиції, іноземні інвестиції. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій.
Інноваційна діяльність. Інвестування інноваційної діяльності. Види інноваційної діяльності. Державне регулювання інноваційної діяльності. Державні гарантії інноваційної діяльності. Державна експертиза інноваційних проектів. Договір на створення та передачу науково-технічної продукції. Законодавство про інноваційну діяльність.
Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія). Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії. Система актів законодавства про комерційну концесію. Договір комерційної концесії за українським законодавством.

Тема 14: Правове регулювання ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ діяльності.

Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні операції. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічні договори (контракти). Державна реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Валютні рахунки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності. Одержання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності кредитів в іноземних фінансових установах. Захист державою прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Іноземні інвестиції. Правове регулювання інвестування за кордон. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій. Особливості створення та функціонування спільних підприємств. Правові основи створення і функціонування вільних економічних зон в Україні.
Роль і значення теми для діяльності юристів. Запропонована тема має неабияку значимість для підготовки юристів, оскільки дозволяє обґрунтовувати законність і доцільність правових рішень, що приймаються у цій сфері регулювання господарських відносин, а також забезпечити захист прав суб’єктів господарювання і споживачів, гарантованих Конституцією України (стаття 18 - Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права). Водночас, уможливлюється кваліфікація відповідних протиправних діянь, зокрема передбачених статтями глави 12 - «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності» Кодексу України про адміністративні правопорушеня (стаття 155-1 - Порушення порядку проведення розрахунків, стаття 155-2 - Обман покупця чи замовника, стаття 160-2 - Незаконна торговельна діяльність, стаття 164 - Порушення порядку провадження господарської діяльності), стаття 188-2 - Ухилення від виконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стаття 188-3 - Невиконання вимог органів державного контролю за цінами); а також статтями розділу 8 Кримінального кодексу України – «Злочини у сфері господарської діяльності» (стаття 200 - Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення, стаття 201 – Контрабанда, cтаття 202 - Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг, стаття 203 - Зайняття забороненими видами господарської діяльності, стаття 207 - Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, стаття 208 - Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків, стаття 225 - Обман покупців та замовників тощо).
Ключові слова. Зовнішньоекономічна діяльність. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічні операції. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічні договори (контракти). Захист державою прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Іноземні інвестиції. Спільні підприємства. Вільні економічні зони в Україні.
Обсяг знань, умінь студента після вивчення теми. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні операції. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічні договори (контракти). Державна реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Валютні рахунки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності. Одержання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності кредитів в іноземних фінансових установах. Захист державою прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Іноземні інвестиції. Правове регулювання інвестування за кордон. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій. Особливості створення та функціонування спільних підприємств. Правові основи створення і функціонування вільних економічних зон в Україні.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.
Наказ МВС України від 06.05.1991 № 019 „Про створення підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю”.
Наказ МВС України від 19.07.1993 № 421 „Про оголошення Протоколу про принципи і форми співробітництва служб, що здійснюють боротьбу із злочинністю в сфері економіки МВС Білорусь, Росії, України”.
Наказ МВС України від 26.08.1993 № 526 „Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю”.
Наказ МВС України від 26.08.1996 № 592 „Про оголошення міжнародної Угоди про співробітництво в боротьбі зі злочинами у сфері економіки”.
Спільний наказ МВС та Міністерства юстиції України від 25.06.2002 № 607/56/5 „Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб)”. (Зареєстровано в Мін’юсті 27.06.2002 за № 541/6829). Внесено зміни спільним наказом МВС та Мінюсту від 05.07.2004 № 747/60/5, який зареєстрований у Мін’юсті 05.07.2004 № 828/9427.
Спільний наказ Мінекономіки та МВС України від 18.04.2007 № 102/125 „Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства економіки України та Міністерства внутрішніх справ України з питань застосування спеціальних санкцій”. (Зареєстровано в Мін’юсті 10.05.2007 за № 487/13754).
Наказ ГПУ, МВС, ДПА, Міноборони, Держмитслужби, АДПС, МНС, ДДУПВП, ДСА від 25.05.2010 № 21/135/281/499/354/367/159/69 „Про затвердження Інструкції про єдиний облік злочинів”.
Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми.
Зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу.
Зовнішньоекономічний договір поставки.
Арбітражна угода у зовнішньоекономічній діяльності.
Претензія до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, що порушив господарські зобовязання.
Позовна заява до господарського суду до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
Позовна заява до міжнародного комерційного арбітражного (третейського) суду.

ТЕМА №15: ЗАХИСТ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА СПОЖИВАЧІВ.

Поняття захисту прав та законних інтересів субєктів господарської діяльності та споживачів. Механізм захисту прав та законних інтересів субєктів підприємницької діяльності.
Форми захисту прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Нотаріальний захист прав та законних інтересів субєктів господарювання. Адміністративний захист прав та законних інтересів субєктів господарської діяльності. Претензійний порядок врегулювання спорів. Судовий захист прав субєктів господарювання.
Способи і механізми захисту прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Визнання наявності або відсутності прав. Визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб’єктів, що суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб’єкта господарювання або споживачів. Визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом. Відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. Припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення. Присудження до виконання обов’язку в натурі. Відшкодування збитків. Застосування штрафних санкцій. Застосування оперативно-господарських санкцій. Застосування адміністративно-господарських санкцій. Установлення, зміни і припинення господарських правовідносин.
Захист прав субєктів підприємницької діяльності при їхньому порушенні незаконними актами державних органів.
Роль і значення теми для діяльності юристів. Дана тема має важливе методологічне значення для підготовки юристів, оскільки науково коректне розуміння сутності та змісту фундаментальних понять і категорій господарського права та законодавства має не тільки теоретичну, але й практичну спрямованість. Такі поняття, як «правопорушення у сфері господарювання», «господарсько-правова відповідальність», «господарські санкції» та інші активно використовуються у нормативно-правових та інтерпретаційних актах, а також у актах застосування норм права. Саме із правильним розумінням цих понять нерозривно пов’язується і захист прав суб’єктів господарювання і споживачів, гарантованих Конституцією України: стаття 3 - Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави; ч. 4 ст. 13 – «держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки»;. ч. 4 ст. 42 «держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів» тощо.
Ключові слова. Захист прав і законних інтересів субєктів господарської діяльності. Форми захисту прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Розгляд господарських спорів господарськими судами. Захист прав субєктів господарювання при їхньому порушенні незаконними актами державних органів.
Обсяг знань, умінь студента після вивчення теми. Поняття захисту прав та законних інтересів субєктів господарської діяльності та споживачів. Механізм захисту прав та законних інтересів субєктів підприємницької діяльності. Форми захисту прав та інтересів господарюючих суб’єктів.
Способи і механізми захисту прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Визнання наявності або відсутності прав. Визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб’єктів, що суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб’єкта господарювання або споживачів. Визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом. Відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. Припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення. Присудження до виконання обов’язку в натурі. Відшкодування збитків. Застосування штрафних санкцій. Застосування оперативно-господарських санкцій. Застосування адміністративно-господарських санкцій. Установлення, зміни і припинення господарських правовідносин.
Захист прав субєктів підприємницької діяльності при їхньому порушенні незаконними актами державних органів.
Порядок розгляду справ у господарських судах. Розгляд справ у міжнародних судових інстанціях.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.
Наказ МВС України від 17.04.2006 № 389 „Про додаткові заходи щодо недопущення порушень конституційних прав і свобод громадян”.
Наказ МВС України від 12.05.1998 № 334 „Про заходи виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.1998 № 617 „Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ”.
Наказ МВС України від 18.01.1999 № 30 „Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, штатів цього Державного центру, Типового положення про науково-дослідний експертно-криміналіст Наказ МВС України від 02.03.2000 № 126 „Про визнання таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 10.03.1992 № 130 (Про затвердження Тимчасової інструкції про порядок прописки, реєстрації і виписки громадян виконкомами сільських і селищних Рад народних депутатів) та про внесення змін і доповнень до наказу МВС України від 03.02.1992 № 66дск (Про затвердження Тимчасової інструкції про порядок документування і прописки громадян України)”.
Спільний наказ МВС та Міністерства юстиції України від 25.06.2002 № 607/56/5 „Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб)”. (Зареєстровано в Мін’юсті 27.06.2002 за № 541/6829). Внесено зміни спільним наказом МВС та Мінюсту від 05.07.2004 № 747/60/5, який зареєстрований у Мін’юсті 05.07.2004 № 828/9427.
Спільний наказ Мінекономіки та МВС України від 18.04.2007 № 102/125 „Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства економіки України та Міністерства внутрішніх справ України з питань застосування спеціальних санкцій”. (Зареєстровано в Мін’юсті 10.05.2007 за № 487/13754).
Наказ ГПУ, МВС, ДПА, Міноборони, Держмитслужби, АДПС, МНС, ДДУПВП, ДСА від 25.05.2010 № 21/135/281/499/354/367/159/69 „Про затвердження Інструкції про єдиний облік злочинів”.
Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми.
Претензія до суб’єкта господарювання, що порушив господарські зобовязання.
Відповідь на претензію суб’єкта господарювання.
Позовна заява до господарського суду.
Позовна заява до третейського суду.
Позовна заява до міжнародного комерційного арбітражного (третейського) суду.
Роль і значення теми для діяльності юристів.
Зазначена тема має важливе значення для підготовки юристів, оскільки розуміння сутності та змісту понять і категорій господарського законодавства має не тільки теоретичну, але й практичну спрямованість. Саме із правильним розумінням цих понять нерозривно пов’язується і захист прав громадян, гарантованих Конституцією України. Поряд із тим, стає можливою правильна кваліфікація відповідних протиправних діянь, зокрема передбачених статтями глави 12 -«Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності» (стаття 97 - Самовільне будівництво будинків або споруд, стаття 155-2 - Обман покупця чи замовника, стаття 164 - Порушення порядку провадження господарської діяльності); а також статтями розділу 8 Кримінального кодексу України – «Злочини у сфері господарської діяльності» (стаття 202 - Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг, стаття 203 - Зайняття забороненими видами господарської діяльності, стаття 225 - Обман покупців та замовників та ін).
Ключові слова. Агентська діяльність. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності. Підрядні відносини у капітальному будівництві. Поняття та види інвестицій та інвестиційної діяльності. Інноваційна діяльність. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).
Обсяг знань, умінь студента після вивчення теми. Агентська діяльність. Підстави виникнення агентських відносин. Предмет агентського договору. Схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень. Немонопольні і монопольні агентські відносини. Передача прав комерційного агента. Взаєморозрахунки в агентських відносинах. Обов’язки щодо нерозголошення конфіденційної інформації в агентських відносинах. Відповідальність за порушення агентського договору. Припинення агентського договору. Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання.
Перевезення вантажів як вид господарської діяльності. Договір перевезення вантажу. Приймання вантажу до перевезення. Зміна умов перевезення. Одержання вантажу в пункті призначення. Плата за перевезення вантажів. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження вантажу. Порядок вирішення спорів щодо перевезень. Договір транспортного експедирування.
Підрядні відносини у капітальному будівництві. Договір підряду на капітальне будівництво. Генеральний підрядник і субпідрядник. Права замовника. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво. Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт.
Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Суб’єкти інвестиційної діяльності. Прямі інвестиції, портфельні інвестиції, реінвестиції, іноземні інвестиції. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій.
Інноваційна діяльність. Інвестування інноваційної діяльності. Види інноваційної діяльності. Державне регулювання інноваційної діяльності. Державні гарантії інноваційної діяльності. Державна експертиза інноваційних проектів. Договір на створення та передачу науково-технічної продукції. Законодавство про інноваційну діяльність.
Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія). Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії. Система актів законодавства про комерційну концесію. Договір комерційної концесії за українським законодавством.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.
Наказ МВС України від 17.05.1997 № 321 „Про затвердження Інструкції з організації збирання та здавання до Держфонду лому і відходів, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння”.
Наказ МВС України від 22.04.1998 № 286 „Про затвердження Інструкції про порядок обліку суб’єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, і видачу бланків довідок-рахунків”. (Зареєстровано в Мін’юсті 08.05.98 № 296/2736).
Спільний наказ МЗЕЗ, ДПА, МВС, Держспоживзахисту від 03.11.1998 № 722/515/802/42 „Про посилення контролю за реалізацією суб'єктами підприємницької діяльності алкогольних та тютюнових виробів”.
Спільний наказ Мінекономіки, МВС, Державної податкової адміністрації та Держкомстандарту, метрології та сертифікації України від 26.06.2000 № 134/426/375/434 „Про організацію контролю за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності вимог нормативно-правових документів, які регламентують оптову та роздрібну торгівлю аудіовізуальними товарами і примірниками фонограм”. (Зареєстровано в Мін’юсті від 04.10.2000 № 680/4901).
Спільний наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та МВС України від 21.03.2001 №53/213 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, ремонту вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони”. (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 березня 2001 р. за № 307/5498). (Змінений спільним наказом від 09.03.2006 № 21/856).
Наказ МВС України від 08.08.2001 № 666 „Про затвердження висновків щодо видачі ліцензій, копій ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва, ремонту вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,4 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичної зброї калібру понад 4,4 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони”.
Спільний наказ Держпідприємництва та МВС України від 21.04.2003 № 50/407 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання платних послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян”.
Спільний наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та МВС України від 09.03.2006 № 22/230 „Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян”. (Зареєстровано в Мін’юсті 23.03.2006 № 310/12184). Відмінений наказом Держкомпідприємництва та МВС від 01.12.2009 № 199/504.
Спільний наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, МВС України від 13.03.2006 № 24/238 „Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян”. (Зареєстровано в Мін’юсті 31.03.2006 № 363/12237).
Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми.
Агентський договір.
Договір перевезення вантажу.
Договір підряду на капітальне будівництво.
Інвестиційний договір.
Договір комереційної концесії.


4. Структура навчальної дисципліни

№ теми
Назви тем
Всього годин
Кількість годин за видами занять
Самост.р. / індив.р.
Використання ТЗН та інших дидактичних засобів
Взаємозв'язок з іншими навчальними дисциплінами
З НППВсього
Лекції
Семінари
Практ.заняття
Модульний контроль
1
Господарське право та законодавство
14
4
2
2
 
 
10
мультимедійна презентація
цивільне право, адміністративне право, теорія держави та права

2
Правове регулювання державного впливу на господарську діяльність
18
4
2
2
 
 
14
мультимедійна презентація
цивільне право, адміністративне право

3
Юридичні засади обмеження монополізму й захисту від недобросовісної конкуренції
16
2
2
 
 
 
14
мультимедійна презентація
цивільне право, адміністративне право

4
Загальна характеристика суб`єктів господарювання
16
2
2
 
 
 
14
мультимедійна презентація
цивільне право, адміністративне право

5
Правовий статус окремих видів суб’єктів господарювання
14
 
 
 
 
 
14
 
цивільне право, адміністративне право

6
Майнова основа господарювання
14
 
 
 
 
 
14
 
цивільне право, адміністративне право

7
Господарські зобов’язання
14
 
 
 
 
 
14
 
цивільне право, адміністративне право

8
Господарський договір
14
 
 
 
 
 
14
 
цивільне право, адміністративне право

9
Відповідальність суб’єктів господарювання
14
 
 
 
 
 
14
 
цивільне право, адміністративне право

10
Правове регулювання банкрутства
16
2
2
 
 
 
14
мультимедійна презентація
цивільне право, адміністративне право

11
Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності
14
 
 
 
 
 
14
 
цивільне право, адміністративне право

12
Правове регулювання фінансової діяльності
14
 
 
 
 
 
14
 
цивільне право, адміністративне право

13
Особливості правового регулювання окремих видів господарських відносин
14
 
 
 
 
 
14
 
цивільне право, адміністративне право

14
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
14
 
 
 
 
 
14
 
цивільне право, адміністративне право

15
Захист прав суб’єктів господарювання та споживачів
10
 
 
 
 
 
10
 
цивільне право, адміністративне право

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Усього за семестр
216
14
10
4
 
 
202
 
 

 
Форма підсумкового контролю
Екзамен
 
 


Теми семінарських занять

Тема 1. господарськЕ правО та ЗАКОНОДАВСТВО.
Семінарське заняття № – 2 год.
План
Господарське право як галузь вітчизняного права.
1.1. Предмет господарського права.
1.2. Методи правового регулювання господарських відносин.
Визначення, ознаки та види господарської діяльності.
Характеристика господарських відносин та їх видів.
Юридичне розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами правовідносин.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: господарське право, предмет правового регулювання господарського права, метод правового регулювання господарського права, господарська діяльність, підприємництво, самостійність, ініціативність, систематичність, ризиковість, господарські правовідносини, організаційно-господарські відносини, виробничо-господарські відносини, внутрішньо-господарські відносини, норми господарського права, господарське законодавство.

Рекомендована література до Теми 1: 1.1, 1.3.1., 1.3.2., 1.3.7., 2.1, 2.2., 2.3., 2.5. 2.6., 2.10, 3.1, 3.2, 4.2, 4.7, 4.9, 5.3, 5.9, 5.10, 5.16, 5.17, 5.31

Тема 2. правове регулювання державного впливу
на господарську діяльність.

Семінарське заняття № – 2 год.
План
Участь держави та органів місцевого самоврядування в господарській діяльності.
Засоби державного регулювання господарської діяльності.
Ліцензування господарської діяльності.
Патентування у господарській діяльності.
Податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності.
Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.
Захист прав суб’єктів господарювання та споживачів.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: участь органів державної влади та місцевого самоврядування, форми реалізації державою економічної політики, основні напрями економічної політики держави, прогнозування та планування економічного та соціального розвитку, засоби державного регулювання господарської діяльності, єдина регуляторна політика.

Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.6. 1.3.9, 1.4.2, 1.4.9, 2.1, 2.2., 2.3., 2.5. 2.6., 2.8, 2.10, 3.1, 3.2, 4.10, 5.3, 5.14, 5.18, 5.32, 6.1
6. Завдання для самостійної роботи

Тема 1. «господарськЕ правО та ЗАКОНОДАВСТВО».

Визначити предмет правового регулювання господарського права.
Розкрити методи правового регулювання господарського права.
Пояснити предмет вивчення і дослідження господарського права.
Охарактеризувати господарсько-правові норми: поняття та види.
Визначити та надати ознаки комерційної діяльності (підприємництва).
Визначити принципи підприємницької діяльності.
Визначити та розкрити ознаки некомерційної господарської діяльності.
Виділити організаційні форми господарської діяльності.

Рекомендована література до Теми 1: 1.1, 1.3.1., 1.3.2., 1.3.7., 2.1, 2.2., 2.3., 2.5. 2.6., 2.10, 3.1, 3.2, 4.2, 4.7, 4.9, 5.3, 5.9, 5.10, 5.16, 5.17, 5.31

Тема 2. «правове регулювання державного впливу
на господарську діяльність».

Вказати засоби державного регулювання господарської діяльності.
Пояснити значення та мету ліцензування господарської діяльності.
Охарактеризувати патентування у господарській діяльності.
Розкрити місце та значення податків в механізмі державного регулювання господарської діяльності.
Надати правову характеристику державного контролю та нагляду за господарською діяльністю.
Визначити значення процедури легітимації суб’єктів господарювання.
Надати характеристику правового регулювання малого підприємництва в Україні.
Дослідити зарубіжний досвід розвитку малого підприємництва.
Провести порівняльний аналіз розвитку малого підприємництва в Україні та за кордоном.
Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.6. 1.3.9, 1.4.2, 1.4.9, 2.1, 2.2., 2.3., 2.5. 2.6., 2.8, 2.10, 3.1, 3.2, 4.10, 5.3, 5.14, 5.18, 5.32, 6.1

Тема 3. «ЮРИДИЧНІ ЗАСАДИ ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ Й ЗАХИСТУ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ».

Надати визначення термінів "товар", "ринок товару", "конкуренція", "суб'єкт господарювання", "інформація", "контроль" в антимонопольно-конкурентному законодавстві?
Визначити поняття та суб’єкти природної монополії.
Озарактеризувати сферу діяльності суб’єктів природної монополії.
Охарактеризувати порядок розгляду заяв та справ про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання.
Охарактеризувати порядок розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Надати правову характеристику державного контролю за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства.
Які види діяльності кваліфікуються як недобросовісна конкуренція за міжнародними угодами?
Які найпоширеніші види недобросовісної конкуренції характерні для підприємницької практики України?
Які санкції передбачені законодавством за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції?
Рекомендована література до Теми 3: 1.1, 1.2.1, 1.3.19. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.3, 4.5, 5.1, 5.29, 5.40, 6.1

Тема 4. «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Суб’єктІВ господарЮВАННЯ».

Визначити поняття та ознаки юридичної особи в доктрині цивільного права.
Охактеризувати поняття юридичної особи у національному законодавстві.
Визначити види юридичних осіб у Цивільному кодексі України.
Надати правову характеристику особливостям правового статусу суб'єктів організаційно-господарських повноважень.
Охактеризувати правове становище суб'єктів внутрішньогосподарських відносин.
Виначити особливості правового статусу відокремлених підрозділів суб’єктів господарювання.
Охарактеризувати порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб’єкта господарювання.

Рекомендована література до Теми 4: 1.1, 1.2.1, 1.3.12, 1.4.3, 2.1.2,1.2.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.3, 3.8, 4.3, 4.4, 4.9, 5.2, 5.5, 5.8, 5.10, 5.11, 5.23, 5.24, 5.26, 5.33, 5.35, 5.42, 6.1

Тема 5. «Правовий статус окремих видів субєктів господарСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ».
Визначити доктринальне поняття підприємства.
Надати правову характеристику приватному підприємству.
Визначити відмінності колективного підприємства від інших видів підприємств.
Провести порівняльну характеристику унітарних та корпоративних підприємств.
Вказати мету та значення законодавчого поділу підприємств на малі, середні та великі підприємства.
Охарактеризувати види підприємств залежно від мети їх діяльності
Визначити організаційно-правові форми об'єднань підприємств.
Охарактеризувати правовий статус дочірніх підприємств.
Охарактеризувати правовий статус виробничого кооперативу.
Надати правову характеристику підприємств споживчої кооперації.
Вказати особливості правового статусу підприємств об’єднань громадян, релігійних організацій.
Надати правову характеристику фермерському господарству.
Провести порівняльний аналіз орендного та концесійного підприємства.

Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.2.1, 1.3.12, 1.4.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.3, 3.8, 4.3, 4.4, 4.9, 5.2, 5.5, 5.8, 5.10, 5.11, 5.23, 5.24, 5.26, 5.33, 5.35, 5.42, 6.1

Тема 6. : «майнова основа господарювання».
Охарактеризувати основні фонди виробничого та невиробничого призначення.
Вказати особливості оборотних засобів у сфері господарювання.
Визначити значення коштів та товарів у складі майна суб’єктів господарської діяльності.
Пояснити значення цінних паперів як особливого виду майна суб’єктів господарської діяльності
Охарактеризувати організаційно-установчі повноваження власника.
Визначити обмеження правомочності розпорядження щодо окремих видів майна.
Надати характеристику використання природних ресурсів суб’єктами господарювання.
Провести порівняльну характеристику використання природних ресурсів на праві власності та на праві користування.

Рекомендована література до Теми 6: 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.10, 1.3.17, 1.4.1, 1.4.3, 1.5.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.4, 5.11, 5.12, 6.1

Тема 7. «Господарські зобов’язання».

Зробити порівняльний аналіз правового статусу зобов’язаної та управненої сторони.
Визначити загальні умови виконання господарських зобов’язань.
Пояснити порядок виконання грошових зобов’язань.
Охарактеризувати банківську гарантію забезпечення виконання господарських зобов’язань.
Визначити загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов’язань
Охарактеризувати загальні умови припинення господарських зобов’язань.
Вказати особливості порядку розірвання господарського зобов’язання.
Визначити наслідки визнання господарського зобов’язання недійсним.

Рекомендована література до Теми 7: 1.1., 1.2.2, 1.2.11, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 4.7, 4.8, 5.7, 5.12, 6.1

Тема 8. «Господарський договір».

Зробити порівняльну характеристику підстапав укладання господарського договору.
Охарактеризувати істотні умови господарського договору.
Вказати відмінності в порядку встановлення в договорі звичайних та випадкових умов.
Визначити особливості укладання попередніх договорів.
Охарактеризуувати порядок та особливості укладання господарських договорів за державним замовленням.
Пояснити особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів.
Охарактеризувати особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах.
Визначити порядок укладання організаційно-господарських договорів.
Охарактеризувати порядок укладання господарських договорів за рішенням суду.

Рекомендована література до Теми 8: 1.1., 1.2.2, 1.2.11, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 4.7, 4.8, 5.7, 5.12, 6.1

Тема 9. «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ».

Визначити підстави та умови зменшення розміру та звільнення від господарської відповідальності.
Зробити порівняльний аналіз правових наслідків прострочення боржника та прострочення кредитора.
Охарактеризувати господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання.
Визначити порядок відшкодування додаткових витрат, понесених стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов’язання другою стороною.
Охарактеризувати неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов’язання другою стороною.
Вказати порядок визначення розміру штрафних санкцій.
Охарактеризувати порядок застосування штрафних санкцій.
Вказати підстави та умови вилучення прибутку (доходу).
Надати правову характеристику адміністративно-господарським санкціям.
Рекомендована література до Теми 9: 1.1, 1.2.3. 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 5.31, 5.32, 6.1

Тема 10. Правове регулювання банкрутства.

Розкрити зміст розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство.
Надати прааовву характеристику санації боржника у справі про банкрутство.
Визначити мирову угоду як судову процедуру у справі про банкрутство.
Озарактеризувати порядок ліквідаційного провадження у справі про банкрутство.
Розкрити особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємництва.
Визанчити види правопорушень законодавства про банкрутство.
Охарактеризувати відповідальність за порушення законодавства про банкрутство.
Зробити правовий аналіз правового регулювання процедури банкрутства в державах пострадянського простору.
Дослідити умови формування законодавства про банкрутство у країнах Євросоюзу.
Визначити юридичне забезпечення процедури банкрутства: світова практика.

Рекомендована література до Теми 10: 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.16, 1.5.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 5.27, 5.28, 6.1

Тема 11. Правове регулювання ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Дати характеристику видам та формам господарсько-торговельної діяльності.
Провести порівняльну характеристику договору поставки із договором купівлі-продажу.
Проаналізувати Положення про поставки і Особливі умови поставок.
Розкрити особливості договорів контрактації.
Проаналізувати договір енергопостачання.
Провести порівняльну характеристику договорів оренди та лізингу.
Визначити особливості оренди державного та комунального майна.

Рекомендована література до Теми 11: 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.2, 1.4.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 5.6, 5.7, 5.19, 6.1

Тема 12. Правове регулювання Фінансової діяльності

Надати правову характеристику депозитним операціям банків.
Визначити особливості розрахункових операцій банків.
Визначити засоби контролю банку за використанням кредиту.
Надати правову характеристику кредитному договору.
Дослідити особливості факторингових послуг банків.
Визначити умови та порядок проведення лізингових операцій банків.
Надати правову характеристику договору страхування.
Визначити особливі умови припинення діяльності фондової біржі.
Охарактеризувати особливості правового статусу Рахункової палати.
Визначити повноваження Державної контрольно-ревізійної служби.
Охарактеризувати особливості правового статусу Аудиторська палата України.

Рекомендована література до Теми 12: 1.1, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2,1.3.5, 1.4.2, 1.4.5, 1.4.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 5.3, 5.19, 5.21, 6.1

Тема 13. ОСОБЛИВОСТІ ПравовОГО регулювання
ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКої діяльності.

Визначити підстави виникнення агентських відносин.
Охарактеризуквати порядок схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень.
Дослідити порядок передачі прав комерційного агента.
Визначити припинення агентського договору.
Вказати особливості приймання вантажу до перевезення та одержання вантажу в пункті призначення.
Охарактеризувати особливості відповідальності за договором перевезення.
Надати правову характеристику договору транспортного експедирування.
Визначити праовоий статус сторін за договором генерального підряду.
Охарактеризувати умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві.
Визначити особливості розрахунків за договором підряду на капітальне будівництво.
Надати правову характеристику видам інвестицій.
Визначити особливості інноваційної діяльності.
Рекомендована література до Теми 13: 1.1, 1.2.1, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.3.1, 1.3.2,1.3.5, 1.3.11, 1.3.24, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.4, 3.8, 4.1, 4.6, 5.6, 5.7, 5.21, 5.30, 6.1

Тема 14. Правове регулювання ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ діяльності.

Розкрити принципи зовнішньоекономічної діяльності.
Визначити особливості державної реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Охарактеризувати засоби митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Визначити принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Розкрити умови одержання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності кредитів в іноземних фінансових установах.
Охарактеризувати засоби захисту державою прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Визначити особливості створення та функціонування спільних підприємств.
Охарактеризуваати правові основи створення і функціонування вільних економічних зон в Україні.

Рекомендована література до Теми 14: 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.6, 1.3.21, 1.3.24, 1.4.2, 1.4.5, 1.4.6, 1.5.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.2., 3.4, 4.7, 5.6, 6.1

Тема 15: ЗАХИСТ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ТА СПОЖИВАЧІВ.

Охарактеризувати порядок визнання наявності або відсутності прав учасників відносин у сфері господарювання.
Визначити засади визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб’єктів, що суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб’єкта господарювання або споживачів.
Охарактеризувати порядок визнання недійсними господарських угод.
Надати порівняльну характеристику способам захисту прав та законних інтересів осіб у цивільному праві.
Рекомендована література до Теми 15: 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.5, 3.6, 5.2, 5.11, 6.1


7. Індивідуальні завдання

Тема 1: господарськЕ правО та ЗАКОНОДАВСТВО.

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за проблематикою даної теми.
Господарське право як наука.
Господарське право як навчальна дисципліна.
Господарське законодавство України.
Проблеми та перспективи вдосконалення вітчизняного господарського законодавства.
Господарське законодавство країн Євросоюзу.
Роль і місце господарського права в системі права у світовій практиці.
Конституційні основи правопорядку у сфері господарської діяльності в Україні.
Організаційні форми господарської діяльності.
Організаційні форми підприємництва.
Загальні гарантії захисту прав і законних інтересів підприємців та державна підтримка підприємництва.
Нормативно-правове регулювання господарської діяльності.
Учасники господарських відносин.
Сфера господарських відносин.
Види господарських відносин.

Індивідуально-дослідні завдання.
Скласти схему-характеристику «Види норм господарського права».
Підготувати таблицю «Система господарського законодавства».
Розробити таблицю «Види і характеристика колізій у господарському законодавстві».
Скласти схему «Місце науки господарського право в системі юридичних наук».
Підготувати схему «Місце курсу «Господарське право» в системі юридичних навчальних дисциплін».

Тема 2: правове регулювання державного впливу
на господарську діяльність.

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за проблематикою даної теми.
Участь держави та органів місцевого самоврядування у господарській діяльності.
Засоби державного регулювання господарської діяльності.
Ліцензування господарської діяльності.
Патентування у господарській діяльності.
Податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності.
Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.
Легітимація суб’єктів господарювання.
Правове регулювання малого підприємництва в Україні.
Зарубіжний досвід розвитку малого підприємництва.
Порівняльний аналіз розвитку малого підприємництва в Україні та за кордоном.
Здійснення перевірок суб’єктів господарювання контролюючими органами.
Захист прав суб’єктів господарювання та споживачів.

Індивідуально-дослідні завдання.
Скласти порівняльну таблицю «Ліцензування та патентування господарської діяльності».
Розробити схему «Податкове законодавство України».
Підготувати таблицю «Права та обов’язки платників податків і зборів»
Скласти таблицю «Система оподаткування України»
Підготувати таблицю-характеритику «Юридична конструкція (правовий механізм) податку».
Скласти схему «Органи контролю за суб’єктами господарської діяльності в Україні».
Розробити таблицю «Законодавство про підтримку розвитку малого і середнього підприємництва в Україні».

8. Методи навчання
До методів навчання дисципліни «Господарське право» відносять лекції, семінарські заняття, консультації, опитування, бесіди, що передбачають послідовне викладення інформації, активізацію уваги студентів, прийоми порівняння та аналогій, виділення головного, підбиття підсумків та діалог зі студентами тощо. Тип методики, що обирається для проведення заняття певною мірою залежить від особливостей студентської групи.
Семінарське заняття – форма начального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступіів на підставі індивідуально виконаних завдань.
Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією академічною групою. Перелік тем семінарських занять визначається даною програмою. На семінарському занятті теоретичні знання, отримані студентами під час лекції та самостійної роботи мають бути поглиблені та деталізовані.Особливе місце у структурі семінарського заняття має належати обговоренню наукових статей, монографій та научним доповідям, пр. підготовці яких студенти повинні продемонструвати знання та вміння, пов`язані з творчою самостійністю та вмінням сприймати та розуміти навчальні та наукові матеріали.
Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал. Отримані студентами оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.
Під час аудиторних занять також використовуються наочні та практичні методи навчання.
Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.
Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану студента і можуть охоплювати частину або повний обсяг знань з однієї або декількох навчальних дисциплін а в окремих випадках – повний обсяг навчальних занять для конкретного освітнього або кваліфікаційного рівня.
Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи проведення, форми та методи поточного і підсумкового контролю (крім державної атестації) визначаються індивідуальним навчальним планом студента.
У формі консультації студент може отримати відповідні від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів, залежно від того з яких питанб викладач консультує студентів.
Обсяг часу, відведеного викладачу для проведення консультацій з конкретної дисципліни, визначається навчальним планом.
9. Методи контролю
Під час контролю систематичності та активності роботи студентів оцінці можуть підлягати: відвідування семінарських занять, активність та рівень знань при обговоренні питань семінарів, результати виконання індивідулаьних робіт, підготовка завдань для самостійного вивчення, підготовка рефератів та їх презентація на семінарах, участь у конференціях, гуртках, наукових конкурсах та олімпіадах, інші форми робіт.
Викладач може встановлювати заохочувальні бали за активну участь в обговоренні навчального матеріалу, творче виконання завдань, за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню курсу (написання і захист реферату, огляд літератури, участь у науковій роботі, публікації статей, олімпіадах, конференціях, виставках, заявках на винаходи тощо), а також вилучати бали за пропуски занять, несвоєчасне виконання завдань тощо. Слід однак мати на увазі, що під час додаткового нарахування балів їх загальна сума не повинна перевищувати максимально допустиме значення.
Поточний контроль – проведення семінарських занять.
Підсумковий контроль – іспит.

10. Критерії оцінювання аудиторної роботи
студентів на семінарських заняттях

БАЛИ
ПОЯСНЕННЯ

5
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.

4
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.

3
Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.

2
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення.

1
Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.

0
Відсутність на занятті


11. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалоюдля екзамену, курсової роботи, практики
для заліку

90-100
А
Відмінно


зараховано

83-89
В
добре


75-82
С68-74
D
задовільно


60-67
Е35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання
не зараховано з можливістю повторного складання

0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю
Питання:
Господарське право як галузь вітчизняного права.
Система господарського законодавства України.
Конституційні основи правопорядку у сфері господарської діяльності.
Визначення, ознаки та види господарської діяльності.
Загальні принципи господарювання.
Визначення та ознаки комерційної діяльності (підприємництва).
Принципи підприємницької діяльності.
Сфера господарських відносин.
Господарсько-виробничі відносини.
Організаційно-господарські відносини.
Внутрішньогосподарські відносини.
Юридичне розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин.
Учасники господарських відносин.
Засоби державного регулювання господарської діяльності.
Ліцензування господарської діяльності.
Патентування у господарській діяльності.
Податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності.
Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.
Антимонопольно-конкурентне законодавство України.
Конкуренція у сфері господарювання.
Монопольне (домінуюче) становище суб’єктів підприємництва на ринку товару.
Правопорушення законодавства про захист економічної конкуренції та відповідальність за них.
Правопорушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та відповідальність за них.
Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства.
Визначення та ознаки суб’єкта господарювання.
Види суб’єктів господарювання в Україні.
Утворення суб’єкта господарювання.
Установчі документи суб’єкта господарювання.
Державна реєстрація суб’єкта господарювання.
Припинення суб’єкта господарювання.
Загальний порядок ліквідації суб’єкта господарювання.
Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб’єкта господарювання.
Відокремленні підрозділи суб’єктів господарювання – юридичних осіб.
Підприємство як організаційна форма господарювання: визначення та ознаки.
Види підприємств залежно від форм власності.
Види підприємств залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду.
Види підприємств у залежності від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік.
Загальна характеристика господарських товариств.
Акціонерне товариство.
Товариство з обмеженою відповідальністю.
Товариство з додатковою відповідальністю.
Повне товариство.
Командитне товариство.
Поняття та види підприємств колективної власності. Виробничий кооператив.
Поняття та види об’єднань підприємств.
Громадянин як суб’єкт господарювання (фізична особа – підприємець).
Правовий режим майна у сфері господарювання.
Право власності – основне речове право у сфері господарювання.
Право господарського відання.
Право оперативного управління.
Майно у сфері господарювання.
Джерела формування майна суб’єктів господарювання.
Підстави виникнення майнових прав та обов’язків суб’єкта господарювання.
Майновий стан та облік майна суб’єкта господарювання
Визначення та ознаки господарських зобов’язань.
Підстави виникнення господарських зобов’язань
Майново-господарські зобов’язання.
Організаційно-господарські зобов’язання.
Соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання.
Публічні зобов’язання суб’єктів господарювання.
Виконання господарських зобов’язань.
Припинення господарських зобов’язань.
Визначення та ознаки господарського договору.
Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання.
Свобода договору у сфері господарювання.
Форма господарського договору.
Зміст господарського договору.
Істотні умови господарського договору.
Звичайні та випадкові умови господарського договору.
Універсальна модель господарського договору.
Порядок укладання господарських договорів.
Порядок зміни та розірвання господарських договорів.
Визначення та ознаки банкрутства.
Сторони та інші учасники у справі про банкрутство.
Стадії провадження у справах про банкрутство.
Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство.
Ціни і ціноутворення у сфері господарювання.
Поняття та принципи відповідальності учасників господарських відносин.
Підстави та межі відповідальності учасників господарських відносин.
Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.
Господарські санкції як правові засоби відповідальності у сфері господарювання.
Відшкодування збитків.
Штрафні санкції.
Оперативно-господарські санкції
Адміністративно-господарські санкції.
Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності.
Поставка у сфері господарювання.
Контрактація сільськогосподарської продукції.
Оренда майна у господарській сфері.
Лізинг у сфері господарювання.
Зберігання у товарному складі.
Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання.
Правове регулювання перевезення вантажів.
Правове регулювання капітального будівництва.
Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності.
Банківська система та банківські операції.
Кредитування у сфері господарювання.
Страхування у сфері господарювання.
Правові засади аудиту.
Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічні договори (контракти).
Спеціальні режими господарювання.
Поняття та механізм захисту прав і законних інтересів субєктів господарювання та споживачів.
Способи та шляхи захисту прав і законних інтересів субєктів господарювання та споживачів.
Форми захисту прав і законних інтересів учасників відносин у сфері господарювання.
Завдання:
Завдання 1. Фізична особа 13 років звернулась до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності. До заяви було додано нотаріально засвідчену згоду батьків на здійснення їх дитиною підприємницької діяльності. У державній реєстрації було відмовлено. Ці вірні дії державного реєстратора?
Завдання 2. При державній реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю було з’ясовано, що засновники як вклади до статутного капіталу вносять: патент на корисну модель; гроші у сумі 1000000 грн; гроші у сумі 200000 доларів США; букет квітів. Чи підлягає товариство державній реєстрації? Яке майно може бути внесено до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю?
Завдання 3. Між суб'єктом господарювання та не суб'єктом господарювання - фізичною особою був укладений договір купівлі-продажу за яким перший виконав зобов'язання на думку другого неналежним чином. Між сторонами з цього приводу виник спір. Дайте відповіді на наступні запитання:
1.Чи можуть застосовуватися в даному випадку норми Господарського кодексу?
2. Який суд буде розглядати спір між цими сторонами - господарський або загальний суд?
Завдання 4. Зовнішньоекономічна діяльність – це:
будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару;
вивезення за межі України (ввезення з-за меж України) капіталу у будь-якій формі (валютних коштів, продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав) з метою одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської діяльності;
ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару;
діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

13. Інформаційне та методичне забезпечення.
Рекомендована література

1. Основні нормативні акти:
1.1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141;
1.2. акти міжнародного права:
1.2.1. Європейська Конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж (Женева, 1961 р.);
1.2.2. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Відень, 1980р.).
1.2.3. Уніфіковані правила для договірних гарантій (МТП, 1978 р.).
1.2.4. Конвенція про представництво в міжнародній купівлі-продажу товарів (УНІДРУА) (Женева, 1983 р.).
1.2.5. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (редакція 1983р.).
1.2.6. Конвенція з міжнародного факторингу (Оттава, 1988 р ).
1.2.7. Конвенція з міжнародного фінансового лізингу (Оттава, 1988 р)
1.2.8. Конвенція про договір міжнародного транспортного перевезення вантажів (КДПГ) (Женева, 19 травня 1956 р.).
1.2.9. Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) [(Берн, 9 травня 1980р.).
1.2.10. Уніфіковані правила щодо договору міжнародних залізничних перевезень (МГК); Доповнення до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) (Берн, 9 травня 1980 р.).
1.2.11. Конвенція про право міжнародних договорів (Відень, 23 травня 1959р.).
1.3. закони:
1.3.1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 18-22. – Ст. 144
1.3.4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356
1.3.5. Концепція переходу Української PCP до ринкової економіки. Схвалена Верховною Радою Української PCP 01.11.1990 р. // ВВР У PCP. - 1990. - № 48 - Ст. 631.
1.3.6. Закон України „Про ціни і ціноутворення” від 21.06.2012 № 5007-VI // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main
1.3.7. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 р. // ВВР України. - 2001. - № 5-6. - Ст. 30.
1.3.8. Закон України від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність»//Відомості Верховної Ради України. 1991. № 29. - Ст. 377.
1.3.9. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI // Голос України. - 04.12.2010 - № 229-230.
1.3.10 Закон України «Про Фонд державного майна України» від 09.12.2011 № 4107-VI // zakon2.rada.gov.ua/laws/main
1.3.11. Закон України від 18.09.1991 р. «Про інвестиційну діяльність» // ВВР України. - 1991. -№ 47. - Ст. 646.
1.3.12 Закон України від 19.09.1991 р. «Про господарські товариства» // ВВР України. № 49. Ст. 682.
1.3.13. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main
1.3.14 Закон України від 04.03.1992 р. «Про приватизацію державного майна» (в редакції Закону від 19.02.1997 р.) // Голос України. - 1997. - 20 березня.
1.3.15. Закон України від 10.04.1992 р. «Про оренду державного та комунального майна» // ВВР України - 1995. № 15. - Ст. 99.
1.3.16. Закон України від 14.05.1992 р. «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» // ВВР України. - 1999. - № 42-43. - Ст. 378.
1.3.17. Закон України від 02.10.1992 р. «Про заставу» // ВВР України. - 1992. -№ 47. - Ст. 642.
1.3.18. Закон України від 02.10.1992 р. «Про інформацію» // ВВР України. - 1992. -№ 48. - Ст. 650.
1.3.19. Закон України від 26.11.1993 р. «Про Антимонопольний комітет України // ВВР України. - 1993. - № 36. - Ст. 472.
1.3.20. Закон України від 22.12.1993 р. «Про міжнародні договори України» // ВВР України. - 1994. - № 10. - Ст. 45.
1.3.21. Закон України від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" //Відомості Верховної Ради України. 1994. № 40. Ст. 364.
1.3.22. Закон України від 14.10.1994 р. «Про відповідальність підприємств, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» // ВВР України. -1994.-№46.-Ст. 411.
1.3.23. Закон України від 21.11.1995 р. «Про промислово-фінансові групи в Україні» // Голос України. 1996. 21 травня.
1.3.24. Закон України від 15.09.1995 р. № 327/95-ВР "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах//Відомості Верховної Ради України. 2002. - № 6. - Ст. 40.
1.3.25. Закон України від 19.12.95 р. „Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами” // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 46. - Ст. 345.
1.4. підзаконні акти:
1.4.1. Декрет Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 р. «Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається» // ВВР України. - 1993. - № 11. - Ст. 96.
1.4.2. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" //Відомості Верховної Ради України. 1993. № 17. - Ст. 184.
1.4.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2012 № 802 «Про затвердження Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство» // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/802-2012-п
1.4.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.1995 р. № 444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті»// ЗП України. - 1995. - № 9. - Ст. 243.
1.4.6. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21.06.1995 р. № 444 "Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті" //3овнішньоекояомічна діяльність: Збірник систематизованого законодавства. Бухгалтерія. 2002. № 43.
1.4.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 р. № 629 «Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві грошових коштів та цінних паперів».
1.4.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 118 «Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України» //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1996. - № 3. - Є. 33-37.
1.4.9. Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій: затв. постановою КМУ від 07.08.1996 р. № 928 // ЗПУ України. - 1996. - № 17. - Ст. 439.
1.4.10. Постанова КМУ від 07.08.1996 р. № 937 «Про порядок видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна» // ЗП України. - 1996. - № 16. -Ст. 356.
1.5. постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, Верховного тощо):
1.5.1. Постанова КМУ від 05.09.1996 р. № 1061 «Про затвердження Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями» // ЗП України. - 1996. - № 17. - Ст. 477.
1.5.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.1996 р. № 1403 «Про Положення про реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій» // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1997. - № 5. - С. 24-28.
1.5.3. Постанова КМУ від 30.01.1997 р. № 112 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1997. - № 4. - С. 55-57.
1.5.4. Постанова КМУ від 19.09.2012 № 879 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва» // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/870-2012-п

Підручники:
2.1. Булгакова І.В. Господарське законодавство України: Посібник. – К.: Прецедент, 2006. – 141 с.
2.2. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. – 2-е вид., змін. та доп. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.
2.3. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, 0.0. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного, X.: Одіссей, 2010. 424 с.
2.4. Єршова И.В., Іванова Т.М. Підприємницьке право. Навчальний посібник. М.: Юриспруденція, 2006. - 336 с.
2.5. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: У 2 ч. – Ч. 1. – Х.: Право, 2008. – 496 с.
2.6. Пилипенко Ф.Я., Щербина В.С. Господарське право. Курс лекції. Навчальний посібник.- К.: Вентурі, 2006. 288 с.
2.7. Правові основи підприємницької діяльності: навч. посіб. / Ю.М. Крупка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.
2.8. Резнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2007. – 280 с.
2.9. Смолин Г.В. // Господарське право України. Особлива частина: Навчальний посібник. - Л. 2010 р. – 267 с.
2.10. Щербина, B.C. Господарське право: підручник / B.C.Щербина. 4-те вид., перероб. і допов. К.: Юрінком Інтер, 2009. 640 с.

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

3.1. Актуальні проблеми господарського права: навч. посіб. / за ред.. В.С. Щербини. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 528 с.
3.2. Бойко М.Д. Правове регулювання підприємництва в Україні. Навчально-практичний посібник. К.: Атака, - 2007. – 712 с.
3.3. Правові аспекти злиття та поглинання в Україні. Практичний посібник. Александров Д.К., Бартощук A.B., Войцехівська Т.А. та ін. - К.: Юридическая практика, 2006. - 120 с.
3.4. Роз’яснення Вищого господарського суду України. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2007. – 312 с..
3.5. Роїна О.М. Збірник позовних заяв. Практичний посібник (2-е вид.). – К.: КНТ, 2005. –204 с.
3.6. Роїна О.М. Господарський процес: Практичний посібник (2-е вид.). – К.: КНТ, 2006. –208 с.
3.7. Роїна О.М. Договори у господарській діяльності: Практичний посібник (2-е вид., доп.). – К.: КНТ, 2007. – 732 с.
3.8. Селезнев В.В. Юридический справочник предпринимаиеля Украины. Х.: Одиссей, 2008. – 656 с.

Монографії та інші наукові видання:

4.1 Атаманова Ю.Є. Інноваційне право України: проблеми теорії та систематизації: Монографія. - Харків: СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. - 128 с.
4.2. Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 392 с.
4.3. Воловик O.A. Інтереси господарських товариств: проблеми правового забезпечення в корпоративних відносинах: Монографія. - Луганськ, 2006. – 132 с.
4.4. Деревянко Б.В., Грудницька С.М. Державне регулювання функціонування промислово-фінансових груп у сфері підприємницької діяльності, монографія За заг. ред. M.K. Галянтича. - К.: НДІ ППП АПрН України, 2005. - 176 с.
4.5. Журик Ю.В. Розгляд Антимонопольними органами України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції: Монографія. -Кам'янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2006. - 148 с.
4.6. Килимник І.І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу): Монографія. - Харків: Друкарня № 13, 2006. - 161 с.
4.7. Мілаш B.C. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов: Монографія. - Харків, 2007. - 440 с.
4.8. Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: Монографія. - К: Юстиніан, 2006. - 424 с.
4.9. Суб`єкти господарського права : Монографія /В.С.Щербина.- К.Юринком Інтер, 2008 -264 с.
4.10. Шаповалова О.В. Правове забезпечення підтримки і розвитку господарювання: Монографія. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. - 280 с.
4.11. Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія. - Харків: Право, 2006. - 544 с

Інші джерела:
5.1. Базидевич В.Д. Формирование конкурентной среды в транзитивной экономике проблемы, тенденции, противоречия // Конкуренция. - 2003. - № 2. - С. 24-28.
5.2. Бейцун І. Проблема правосуб'єктності об'єднань юридичних осіб. - Підприємництво, господарство, право. - 2004. - № 2. - С. 45-49.
5.3. Бобкова А.Г., Дутов М.М. О некоторых результатах принятия и применения Хозяйственного кодекса Украины: Брошюра / ИЭПИ HAH Украины. - Донецк: Юго-восток, Лтд, 2005. - 22 с.
5.4. Винар Л. Окремі аспекти адаптації правового статусу юридичних осіб, заснованих державою, до стандартів Європейського Союзу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XI регіональної науково-грактичної конференції (3-4 лютого 2005 р.). - Львів, 2005. - С. 213-215.
5.5. Винар Л. Організаційно-правові форми юридичних осіб, заснованих державою // Підприємництво, господарство, право. - 2005. - № 8. - С. 6-10.
5.6. Винокурова Л. Ф. Внешнеэкономические контракты: заключение, исполнение и арбитраж. Актуальные вопросы определения применимого права // Практика международного коммерческого арбитража. - 2006. - № 2. - С. 2-20.
5.7. Витрянский В. Участники договорных отношений, связанных с перевозками // Хозяйство и право. - 2001. - № 2. - С. 26-48.
5.8. Вінник О. Господарське товариство як складна соціальна система: проблеми правового забезпечення балансу інтересів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 р.). - Львів, с. 252-256.
5.9. Віхров О. Роль і місце організаційно-господарських зобов'язань у сучасній економіці // Право України. - 2004. - № 4. - С. 53-57.
5.10. Воловик О. Організаційно-господарські відносини у системі корпоративного правління // Право України. - 2004. - № 7. - С. 58-61.
5.11. Гриненко Р. Коментар до Закону України «Про холдингові компанії в Україні»/, Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 2006. - № 6. - С. 21.
5.12. Гришаев СП. Договор участия в долевом строительстве // Закон. - 2006. -№ 3. - С. 17-21.
5.13. Грошових Ю. Зовнішньоекономічний документообіг як об'єкт тіньових відносин та засіб організації державного і корпоративного контролю за експортно-імпортними угодами // Право України. - 2004. - № 4. - С. 73-77.
5.14. Задихайло Д.В. Держава та економічне ринкове середовище: господарсько-правовий контекст // Вісник Академії правових наук України. 2006. № 3 (42). С. 154-155.
5.15. Задихайло Д.В. Державне регулювання ринкових відносин як актуальна юридична проблема //Українське комерційне право. - 2005. - № 6. - С. 10-17.
5.16. Задихайло Д.В. Конституційний економічний порядок: проблема систематизації нормативно-правового забезпечення // Вісник Академії правових наук України. - 2006. - № 4. - С. 127-137.
5.17. Задихайло Д.В. Правовий господарський порядок в Україні: десятирічний досвід конституційно-правового забезпечення // Вісник Академії правових наук України. 2006. № 3 (46). С. 146.
5.18. Задихайло Д.В. Стратегія держави в системі законодавчого регулювання економічних відносин // Вісник Академії правових наук України. 2006. № 1 (44). С. 135.
5.19. ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної Торгової Палати (редакція 2000 року) // Урядовий кур'єр. - 2002. - №.\і 63, 68.
5.20. Капіца ЮМ. Питання адаптації законодавства України у сфері промислової власності до законодавства Європейського Союзу // Економіка і право. - 2006. -№2(15).-С. 21-26.
5.21. Коморний О. Правова природа угод про розподіл продукції // Право України. - 2002. - № 4. - С. 43-46.
5.22. Коростей В. Система правового регулювання господарювання: реалізація і перспективи // Право України. – 2007. – № 4. – С. 80.
5.23. Кочергіна К. Організаційно-правові форми підприємницьких товариств як об'єкт законотворчого моделювання // Українське комерційне право. - 2005 (№o 6). -С. 65-71.
5.24. Кравець І. Господарські об'єднання: окремі проблеми вдосконалення правового становища // Підприємництво, господарство і право. - 2006 - № 5. - С. 79-81.
5.25. Кравець І. Господарські об'єднання: окремі проблеми вдосконалення правового становища // Підприємництво, господарство і право. - 2006 - № 5. - С. 79-81.
5.26. Кравець І. Поняття, ознаки та класифікація суб'єктів організаційно-господарських повноважень // Підприємництво, господарство і право. - 2006 - №3. -С. 201-206.
5.27. Латинін О.А. Перспективи вдосконалення порядку укладення мирової угоди в процедурі банкрутства / О.А. Латинін // Науковий вісник Ужгородського національного університету, серія «Право». – 2011. - №15. – С. 213-217.
5.28. Латинін О.А. Характеристика окремих заходів, які попереджують порушення прав кредиторів у відносинах неспроможності (банкрутства) / О.А. Латинін // Юридична Україна – 2012. - №6. – С. 67-72.
5.29. Мельник С. Державне регулювання діяльності монополій // Українське комерційне право. - 2005 (№ 6).- С. 29-36.
5.30. Поєдинок В.В. Гарантії для інвесторів у разі примусових вилучень інвестицій // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 2. - С. 236-244.
5.31. Присяжнюк А. Цивільний та Господарський кодекси України: проблемні аспекти практичного застосування // Право України. – 2005. – № 3. – С. 101–103.
5.32. Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи: 36. наук, праць. - К, 2006. -318 с.
5.33. Самойленко A.B. Суб'єктний склад внутрішньогосподарських відносин: деякі правові аспекти // Юридична Україна. - 2006. - № 4. - С. 65-71.
5.34. Саніахметова Н. Поняття державного регулювання підприємництва // Українське комерційне право. - 2005. - № 6. - С. 10-17.
5.35. Соловьева Л. Что хорошо в унитарном предприятии // Юридическая практика. - 2006. - № 1-2 (10.01.2006). - С. 15.
5.36. Сорочинський Ю.В. Інноваційна діяльність як правова категорія // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 6
5.37. Черненко О. Державні підприємства за законодавством України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XI регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2005 р.). - Львів, 2005. - С. 229-232.
5.38. Чувпило A.A. Экономическая политика и право Евросоюза // Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. науч. тр. / HAH Украины. ИЭПИ; Редкол: Мамутов В.К. (отв.ред.) и др. - Донецк: Юго-восток, Лтд, 2005. - С. 101-103.
5.39. Шаповалова О.В. Правове забезпечення підтримки і розвитку господарювання: Монографія. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. - 280 с.
5.40. Шмуклерман М. Поняття концентрації суб'єктів господарювання // Господарство і право. - 2004. - № 9. - С. 44-46.
5.41. Шпомер A.I. Ліцензування господарської діяльності як засіб державного регулювання економіки // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 2. -С. 41-44.
5.42. Щербакова H.B. Поняття та правова природа договорів про злиття та приєднання господарських товариств // Вісник господарського судочинства. - 2006. -№4.-С. 209-216.

Інтернет-ресурси:
6.1. http://zakon№1.rada.gov.ua

13PAGE 15


13PAGE 144415


13PAGE 15
Приложенные файлы

  • doc 25043526
    Размер файла: 639 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий