РНП Форма Н-3.04

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій


Кафедра правового забезпечення господарської діяльності
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи
________________ Головко О.М.
(підпис) (П.І.Б.)
____________________________
(дата, місяць, рік)


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни 2.2.17 «ЕКОЛОГІЯ»


Галузь знань (0304) «Право»
(шифр, назва галузі)
Напрям підготовки (спеціальність) (6.030401) «Правознавство»
(код, назва напряму підготовки або спеціальності)
Спеціалізація _______________________________________________
(вказується тільки для ОКР спеціаліст, магістр)
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
(назва ОКР)
м. Харків

2012

Передмова

Робоча навчальна програма з ЕКОЛОГІЯ для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) «Правознавство» на 50 арк.СХВАЛЕНО
Методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
_______________________ Протокол № _______
(дата, місяць, рік )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою навчально-наукового
інституту права та масових комунікацій
________________________ Протокол № __
(дата, місяць, рік )
______________ Московец В.І.
(підпис)


ПОГОДЖЕНО
Секцією методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
_______________________ Протокол № _______
(дата, місяць, рік )
______________ ________________
(підпис) (П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри правового забезпечення господарської діяльності
________________________ Протокол № __
(дата, місяць, рік )
_______________________ Гетьманець О.П.
Рецензенти:
Бригадир І.В. доцент кафедри трудового та господарського права ННІ ПФКМ ХНУВС к.ю.н., доц
Борисова О.Б. екологічний експерт ХМГО «ЕкоПраво-Харків» к.геогр.н., доц.Розробник: Шуміло Олексій Михайлович – Харків:
(П.І.Б. ) (місто)
ННІПМК ХНУВС, 2012.
(назва установи) (рік)© Шуміло О.М., 2012
© ХНУВС
Опис навчальної дисципліни


Найменування показників
Шифри та назви галузі знань, код та назва напряму підготовки, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕСТS – 1
Загальна кількість годин – 36
Кількість модулів – 3
Змістових модулів – 3
0304 «Право»;
(шифр галузі) (назва галузі знань)
(6.030401) «Правознавство» (код напряму (назва напряму підготовки
або спеціальності) або спеціальності)

БАКАЛАВР
Цикл підготовки: вибірковий
(назва циклу)
Навчальний курс 1
(номер)
Семестр 1
(номер)

Види контролю:
Підсумковий модульний контроль – залік

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – ____
самостійної роботи – ____


Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
(денна форма навчання)
Лекції – 6;
(години)
Семінарські заняття – 6;
(години)
Практичні заняття – ;
(години)
Лабораторні заняття – ______;
(години)
Самостійна робота – 24;
(години)

Індивідуальні завдання:
Курсова робота – ___________
(кількість; № семестру)
Реферати (тощо) – 1 перший
(кількість; № семестру)Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
(заочна форма навчання)

Лекції – 2;
(години)
Семінарські заняття – 2;
(години)
Практичні заняття – ______;
(години)
Лабораторні заняття – ______;
(години)
Самостійна робота – ______;
(години)

Індивідуальні завдання:

Курсова робота – ___________
(кількість; № семестру)
Реферати – 1 перший
(кількість; № семестру
Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Екологія» є продовження базової середньої освіти на наступному, більш високому рівні з метою формування у студентів високої екологічної культури, глибоких екологічних знань та біосферного світогляду. Крім того, в рамках викладення курсу „Екологія” здійснюється диференціація екологічних знань, підготовка майбутніх правознавців для засвоєння та постійного застосування екологічних знань в процесі оволодіння фаховими дисциплінами за профілем навчання. Інтегрований характер екологічних знань створює передумови для виникнення цілісного та різнобічного світогляду людини та фахівця-юриста, що базується на загальносуспільних цінностях.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Екологія» є формування у студентів системних, комплексних знань та практичних навичок їх застосування з питань правової охорони довкілля, забезпечення раціонального природокористування та екологічної безпеки, досягнення сталого розвитку суспільства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати термінологічний апарат науки „Екологія”. В рамках курсу у студентів формуються знання щодо визначення та змісту понять: „екологія”, „екологізація суспільних відносин”, „екологічна політика”, „екологічна криза”, „екосистема”, „охорона та раціональне використання природних ресурсів”, „природний об’єкт”, „біосфера”, „біологічне різноманіття”, „ноосфера”, „екологічний ризик”, „сталий розвиток” тощо;
зв’язок курсу з майбутньою спеціальністю студентів, що передбачає екологізацію професійно-орієнтованих дисциплін, які будуть вивчатись ними в подальшому;
теоретичні засади появи, існування та перспективи розвитку екологічної науки, особливості формування екологічного світогляду людства;
основні екологічні фактори (абіотичні, біотичні), які впливають на довкілля та людину, просторово-географічні особливості природних явищ;
основні правові засади регулювання екологічних відносин;
екологічні проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення, відмінності галузевих, локальних, регіональних і глобальних екологічних проблем;
основні напрямки міжнародного співробітництва при вирішенні екологічних проблем.

вміти: застосовувати практичні екологічні знання в галузі охорони довкілля та природокористування, орієнтовані на майбутню професійну діяльність;
самостійно аналізувати та моделювати екологічні ситуації з орієнтацією на управління ними;
оцінювати екологічні ситуації та ризики і планувати заходи з охорони довкілля з позицій найсучасніших досягнень екології, соціології, політології, економіки та юриспруденції;
активно користуватись сучасними інформаційними технологіями для вирішення екологічних завдань;
застосовувати отриманні при вивченні курсу знання з метою формування екологічного світогляду (екологічного мислення, свідомості і культури) у громадян.


Програма навчальної дисципліни

модуль № 1.

Змістовий модуль № 1 Екологія, людина суспільство:

ТЕМА № 1. “Екологія” як наука та навчальна дисципліна. Взаємозв’язок “Екології” з іншими навчальними дисциплінами.
Поняття екології, її об’єкти та предмет дослідження. Довкілля. Завдання і функції Екології на сучасному етапі розвитку людства. Екологія як наука та навчальна дисципліна. Взаємозв’язок Екології з іншими навчальними дисциплінами. Сучасні екологічні сценарії та прогнози. Методи дослідження екологічних наук. Сучасні досягнення екологічних наук та основні напрямки досліджень. Суспільство як компонент глобальної екосистеми. Вплив діяльності людини на навколишнє природне середовище. Антропогенний вплив, як екологічний фактор.

ТЕМА № 2. Освіта і виховання в галузі охорони довкілля. Екологічна етика та гуманізм.
Освіта і виховання в галузі охорони довкілля. Екологічна етика та гуманізм. Історія взаємовідносин суспільства та природи та їх відображення в суспільній свідомості. Джерела екологічної етики: екологія, філософія, релігія як джерела екологічної етики.


ТЕМА № 3. Історія та перспективи екологізації суспільства. День довкілля.
Історія взаємовідносин суспільства та природи та їх відображення в суспільній свідомості. Зміна економічних пріоритетів екологічними. День довкілля. Екологічні проблеми та причини їх виникнення. Характеристика екологічних проблем сучасності. Демографічний вибух – перша причина екологічної кризи? Неможливість забезпечення людства природними ресурсами із сучаснем рівнем розвитку суспільства. Вичерпність природних ресурсів.

ТЕМА № 4. Конституційні засади державної (регіональної) політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів.
Конституційні засади державної (регіональної) політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів. Характеристика екологічних норм Конституції, як основного нормативного акту України. Конституційні засади екологічних прав громадян. Конституційні засади екологічних прав громадян. Екологічна безпека як мета екологічної політики. Право громадян на екологічну інформацію за Конституцією України. Соціалізована власність на природні обєкти за Конституцією України.

ТЕМА № 5. Екологічні функції держави.
Зовнішні та внутрішні екологічні функції держави. Екологічна безпека як мета екологічної політики. Екологічна безпека та її складові. Уроки Чорнобиля. Організаційні засоби реалізації екологічної політики. Державні органи, що формують та реалізують державну екологічну політику. Участь громадян в формуванні екологічної політики. Проблеми функціонування органів екологічного управління.
Економічні засоби реалізації екологічної політики. Плата за використання природних ресурсів. Фінансування екологічної політики держави. Економічний механізм природокористування. Правові засоби реалізації екологічної політики.

ТЕМА № 6. «Екологія» як сфера практичної діяльності для правознавців та журналістів. Функції правоохоронних органів в галузі охорони довкілля.
«Екологія» як сфера практичної діяльності для правознавців та журналістів. Функції міліції, СБУ, прокуратури, судів у галузі Екології. Природоохоронна операція «Першоцвіт» на Харківщині.

модуль № 2.

Змістовий модуль № 2 Екологічна складова секторальної національної політики:

ТЕМА № 7. Нормативне регулювання охорони та використання навколишнього природного середовища.
Поняття та особливості нормативних актів, що регулюють відносини по охороні та використанню довкілля: їх система. Міжгалузевий підхід в регулюванні еколого-правових суспільних відносин. Конституційні екологічні норми, їх значення для системи екологічного законодавства. Місце міжнародно-правових актів в системі джерел національного екологічного права.
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” та його місце в системі джерел екологічного права.
Спеціальні закони і кодекси як джерела екологічного права України (Земельний, Водний, Лісовий кодекси України, Кодекс України про надра, Закони України: „Про охорону атмосферного повітря”, „Про тваринний світ”, „Про рослинний світ”, „Про природно-заповідний фонд” та ін.). Закони України, що регулюють галузеві інститути (Закони України: „Про екологічну експертизу”, „Про зону надзвичайної екологічної ситуації”, „Про Червону книгу України”, “Про екологічну мережу” та ін.).

ТЕМА № 8. Раціональне використання та охорона земель
Вплив на земельні ресурси геологічної та гірничодобувальної діяльності. Деградація грунтів внаслідок їх хижацького використання. Нормативно правове забезпечення охорони та використання земель. Рекультивація земель та раціональне використання грунтів.

ТЕМА № 9. Тваринний світ, збереження біорізноманіття. Мисливство та рибальство
Правова охорона тваринного світу. Збереження біорізноманіття. Мисливство та рибальство.

ТЕМА № 10. Охорона, використання та відтворення рослинного світу та лісів.
Поняття рослинного світу та його правове регулювання. Поняття лісів та їх правова охорона. Зелена книга України. Ліс – найважливіший природний ресурс.

ТЕМА № 11. Збереження водного фонду України.
Поняття водного фонду України. Нормативно-правове регулювання охорони водного фонду України. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства. Стан водних басейнів України. Охорона водних об’єктів від забруднення, засмічення та виснаження. Екологічні проблеми Дніпра. Екологічні проблеми Чорного й Азовського морів. Проблеми малих річок.

ТЕМА № 12. Охорона та використання надр. Корисні копалини, як вичерпні природні об’єкти.
Охорона та використання надр. Корисні копалини, як вичерпні природні об’єкти. Компексне використання природних копалин.

ТЕМА № 13. Екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря.
Види заходів щодо охорони атмосферного повітря. Контроль у галузі охорони атмосферного повітря. Правове регулювання охорони атмосферного повітря. Джерела забруднення атмосфери. Забруднення атмосфери автотранспортом, зниження токсичних викидів. Захист атмосферного повітря. Шумове та вібраційне забруднення довкілля, боротьба з цим явищем.

ТЕМА № 14. Червона книга України. Зелена книга України. Природно-заповідний фонд України.
Поняття і класифікація об’єктів природно-заповідного фонду. Користування територіями і об’єктами природно-заповідного фонду. Режим охоронних зон територій і об’єктів природно-заповідного фонду.
Особливості організації охорони територій і об’єктів природно-заповідного фонду. Порядок створення й оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Зміна меж, категорії та скасування статусу територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Резервування цінних для заповідання природних територій та об’єктів. Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду його зміст та значення.
Поняття екологічної мережі та особливості її правового режиму. Цілі і завдання створення екологічної мережі. Принципи формування, збереження та використання екологічної мережі.
Охорона, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України. Охорона та відтворення об’єктів Червоної книги України. Охорона природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги.

ТЕМА № 15. Екологічні проблеми урбанізації. Обмеження негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище.
Урбанізація і навколишнє природне середовище. Передумови урбанізації. Вплив антропогенних факторів на екологію міста (шум, електромагнітний вплив). Проблема ліквідації твердих побутових відходів. Проблеми утилізації промислових та побутових відходів.

ТЕМА № 16. Охорона навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту.
Охорона навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту. Автомобільний і залізничний транспорт як джерело впливів на довкілля. Вплив автомобільного та залізничного транспорту на довкілля україни. Шляхи зменшення негативних впливів на довкілля автомобільного та залізничного транспорту.

ТЕМА № 17. Охорона довкілля в агропромисловому комплексі
Агропромислове виробництво та охорона довкілля. Виробництво екологічно безпечної продукції харчування. Шляхи зменшення енерговитрат в сільському господарстві. Сучасний стан грунтів України та шляхи їх покращення. Негативні наслідки використання пестицидів. Опустелювання: причини, розвиток, запобігання.

ТЕМА № 18. Екологічна безпека в енергетиці та ядерній галузі.
Екологічна безпека в аспекті перспективного розвитку енергетики України. Екологічні проблеми теплової енергетики. Пріоритетні завдання радіаційної безпеки. Створення і забезпечення умов функціонування системи безпечного поводження з радіоактивними відходами. Способи одержання енергії. Виробництво і споживання енергії в світі. Проблеми теплової, атомної і гідроенергетики, шляхи їх вирішення. Екологічні аспекти застосування нетрадиційних джерел енергії. Основні напрямки енергозбереження. Енергетика України і навколишнє середовище. Розвиток енергетики і навколишнє природне середовище. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.

ТЕМА № 19. Збереження, раціональне використання та відтворення природних ресурсів при здійсненні військової діяльності і конверсії військово-промислового комплексу.
Мінімізація шкоди, завданої навколишньому природному середовищу внаслідок провадження військової діяльності. Негативний вплив щоденної військової діяльності на довкілля. Охорона земель оборони. Погіршення у ході проведення конверсії оборонної промисловості, ліквідації ракетно-ядерної зброї та хімічної зброї довкілля.

ТЕМА № 20. Запобігання аваріям, катастрофам та надзвичайним ситуаціям.
Надзвичайна екологічна ситуація. Законодавство про зону надзвичайної екологічної ситуації. Порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.

ТЕМА № 21. Економічний механізм природокористування.
Види і зміст платежів за використання природних ресурсів і їх охорону. Платежі за землю.
Особливості плати за воду. Платежі за використання лісових ресурсів. Платежі за використання корисних копалин.

ТЕМА № 22. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище та екологічна експертиза.
Історичні передумови виникнення механізмів екологічної експертизи та оцінки впливу на навколишнє природне середовище.
Основні цілі та принципи проведення оцінки впливу на навколишнє природне середовище. Правове регулювання здійснення оцінки впливу на навколишнє природне середовище. Місце та значення оцінки впливу на навколишнє природне середовище при прийнятті управлінських рішень. Методи оцінки впливу на навколишнє природне середовище.
Об’єкти та суб’єкти екологічної експертизи. Форми екологічної експертизи. Статус експерта екологічної експертизи. Права та обов’язки замовників екологічної експертизи. Порядок проведення екологічної експертизи. Юридичне значення висновку екологічної експертизи.


модуль № 3.

Змістовий модуль № 3 Сталий розвиток, як сучасна міжнародна концепція та міжнародне співробітництво в сфері захисту довкілля:

ТЕМА № 23. Концепція збалансованого використання і відновлення природних ресурсів (сталий розвиток).
Поняття сталого розвитку. Сталий розвиток як сучасна природоохоронна концепція. Історія виникнення концепції сталого розвитку. Сталий розвиток як основна мета екологізації соціально-економічного розвитку. Принципи сталого розвитку.
Міжнародні конференції по охороні навколишнього природного середовища та їх рішення. „Порядок денний на 21 – століття” та забезпечення його виконання.
Соціальні та економічні аспекти сталого розвитку. Бідність та екологія взаємозв’язок понять. Демографічна складова сталого розвитку. Гендерні проблеми досягнення сталого розвитку. Стан довкілля і здоров’я населення.
Збереження і раціональне використання ресурсів з метою сталого розвитку. Заборони щодо перенесення екологічно небезпечних виробництв в країни, що розвиваються. Екологічні проблеми глобалізації. Екологічне безпечне використання біотехнологій.
Посилення ролі основних груп населення в забезпеченні сталого розвитку. Роль бізнесової діяльності і промисловості.

ТЕМА № 24. Контроль за використанням генетично-модифікованих організмів та біобезпека.
Загальна характеристика державної системи біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів. Законодавство України в галузі генетично-інженерної діяльності та поводження з ГМО. Основні принципи державної політики в галузі поводження з ГМО. Державна реєстрація ГМО та встановлення обмеження щодо їх застосування.

ТЕМА № 25. Міжнародне співробітництво з питань зміни клімату.
Етапи становлення міжнародного співробітництва в сфері охорони довкілля та основні тенденції його розвитку на сучасному етапі. Принципи міжнародного співробітництва в сфері охорони довкілля та їх реалізація в процесі формування механізму глобального партнерства.
Держави та міжнародні організації як суб’єкти міжнародного співробітництва, роль та значення громадськості в цьому процесі. Імплементація міжнародних норм охорони довкілля на національному рівні.
Охорона всесвітнього культурного та природного надбань.
Міжнародно-правове регулювання небезпечних і радіоактивних відходів.

ТЕМА № 26. Екологічна політика Європейського Союзу, СНД, міжнародних організацій та органів.
Загальна характеристика діяльності ООН по збереженню довкілля. Програма ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП). Спеціалізовані установи та органи ООН які виконують функції з охорони навколишнього природного середовища (ЮНЕСКО, МАГАТЕ, ЄЕК тощо). Світові та загальноєвропейські екологічні процеси та їх значення для України.
Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища. Міжнародні чинники та проблеми екологізації державного управління в Україні. Екологічна політика Європейського Союзу. Екологічна політика в країнах СНД. Екологічна політика ООН.

ТЕМА № 27. Попередження транскордонного забруднення довкілля.
Міжнародно-правове співробітництво держав у сфері охорони довкілля від транскордонного забруднення. Поняття транскордонного забруднення як предмет міжнародно-правового регулювання. Особливості міжнародно-правового регулювання транскордонного забруднення атмосферного повітря. Роль міжнародних організацій в попередженні транскордонного забруденння довкілля. Попередження транскордонного забруднення атмосферного повітря та охорона озонового шару. Міжнародно-правова забезпечення попередження зміни клімату. Охорона транскордонних водотоків та міжнародних озер.

ТЕМА № 28. Попередження міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни.
Біологічне різноманіття як об’єкт міжнародно-правової охорони. Правове регулювання попередження міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни. Роль України у попередженні міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни. Правоохоронні органи та їх структури, що задіяні в попередженні міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни.

ТЕМА № 29. Проблеми забруднення довкілля внаслідок збройних конфліктів.
Характер екологічних наслідків військових дій. Можливі наслідки так званих «екологічних війн». Природні обєкти, які зазнають в першу чергу пошкодження в разі збройного конфлікту.

4. Структура навчальної дисципліни

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темами (денна форма навчання)

Номер модулю
Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми
Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни
Література, сторінки
Вид контролюВсього
з них:


лекції
Семінарські заняття
Практичні заняття
Лабораторні заняття
Самостійна роботаСеместр № 1

Модуль 1
Змістовий модуль: Екологія, людина суспільство.


Тема № 1. “Екологія” як наука та навчальна дисципліна. Взаємозв’язок “Екології” з іншими навчальними дисциплінами.

2,5

1

10,5
Нормативні акти:1; 37; 44
Основна: 75; 81
Додаткова: 106-108Тема № 2. Освіта і виховання в галузі охорони довкілля. Екологічна етика та гуманізм.

0,5
0,5
Нормативні акти:1; 37; 44
Основна: 75; 81
Додаткова: 106-108Тема № 3. Історія та перспективи екологізації суспільства. День довкілля.

1,510,5
Нормативні акти:1; 37; 44
Основна: 69; 90
Додаткова: 106-108Тема № 4. Конституційні засади державної (регіональної) політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів.

2,5

1

1
0,5
Нормативні акти: 1-2; 44; 58-60
Основна: 69-76; 90
Додаткова: 106-108Тема № 5. Екологічні функції держави.
1,5

1


0,5
Нормативні акти:1-2; 44-46
Основна: 69; 75; 91
Додаткова: 58-66Тема № 6. “Екологія” як сфера практичної діяльності для правознавців. Функції правоохоронних органів в галузі охорони довкілля.
2,5
1
1


0,5
Нормативні акти:1; 30-31; 33; 37; 42; 44; 49-50; 54-55
Основна:69; 79-81; 96
Додаткова:103; 107-108
11
3
5


3Модуль 2
Змістовий модуль: Екологічна складова секторальної національної політики.


Тема № 7. Нормативне регулювання охорони та використання навколишнього природного середовища.
3,5
2
1


0,5
Нормативні акти:1-2; 26-56
Основна:69; 75; 91-94
Додаткова: 105-108Тема № 8. Раціональне використання та охорона земель.

1,5

1


0,5
Нормативні акти:1; 27; 43-44; 53-58
Основна: 69; 75; 77; 89-90
Додаткова: 106-108Тема № 9. Тваринний світ, збереження біорізноманіття. Мисливство та рибальство.

1
1
Нормативні акти:1; 5; 19; 37; 41-42; 44; 47; 49-50; 54-55
Основна: 69; 75; 101
Додаткова: 106-108Тема № 10. Охорона, використання та відтворення рослинного світу та лісів.

1
1
Нормативні акти:1-2; 5; 19; 48; 50; 54-57; 62
Основна: 69; 75; 95
Додаткова: 106-108Тема № 11. Збереження водного фонду України.

1
1
Нормативні акти:1; 11; 15-16; 18; 26; 28; 35-36; 44; 54-55; 59-60
Основна: 69; 75; 81-83; 94
Додаткова: 106-108Тема № 12. Охорона та використання надр. Корисні копалини, як вичерпні природні об’єкти.
1
1
Нормативні акти:1-2; 22; 44; 53-55; 58
Основна: 69; 75; 77
Додаткова: 106-108Тема № 13. Екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря.
1
1
Нормативні акти:1; 4; 21; 27; 44; 54-55; 57-58
Основна: 69; 75; 77; 89; 96
Додаткова: 103; 107-108Тема № 14. Червона книга України. Зелена книга України.

1
1
Нормативні акти:1-2; 19; 44; 48-50; 54-55
Основна: 69; 75; 79; 95
Додаткова: 106-108Тема № 15. Екологічні проблеми урбанізації. Обмеження негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище.
1
1
Нормативні акти:1; 27; 29; 33; 44; 54-55; 63-64
Основна: 69; 75; 88; 92
Додаткова: 106-108Тема № 16. Охорона навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту.

1


1
Нормативні акти:1; 3; 27; 44; 54-55; 60
Основна: 69; 75; 88
Додаткова: 102; 107-108Тема № 17. Охорона довкілля в агропромисловому комплексі.

1


1
Нормативні акти:1; 27; 43-44; 47-48; 51; 54-55; 57-58
Основна: 69; 75; 86
Додаткова: 103; 107-108Тема № 18. Екологічна безпека в енергетиці та ядерній галузі.
1
1
Нормативні акти:1; 23; 27; 44-45; 60
Основна: 66; 69; 75
Додаткова: 106-108Тема № 19. Збереження, раціональне використання та відтворення природних ресурсів при здійсненні військової діяльності і конверсії військово-промислового комплексу.
1
1
Нормативні акти:1; 14; 44
Основна: 69; 75
Додаткова: 106-109Тема № 20. Запобігання аваріям, катастрофам та надзвичайним ситуаціям.
0,5
0,5
Нормативні акти:1; 22; 27; 30-31; 39; 44
Основна: 69; 75; 87
Додаткова: 106-109Тема № 21. Економічний механізм природокористування.
0,5
0,5
Нормативні акти:1; 27; 44; 60-61; 63
Основна:
68-69; 75; 85
Додаткова:
102; 106-108Тема № 22. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище та екологічна експертиза.
1
1
Нормативні акти:1; 20; 27; 31; 44
Основна:
69-70; 75; 77
Додаткова:
105; 107-108
18
3
1


14Модуль
3
Змістовий модуль: Сталий розвиток, як сучасна міжнародна концепція та міжнародне співробітництво в сфері захисту довкілля.


Тема № 23: Концепція збалансованого використання і відновлення природних ресурсів (сталий розвиток).
1


1

11
1
Нормативні акти:1; 6-7; 27; 31; 44; 60
Основна:
66; 69; 75; 81
Додаткова:
105; 107-108Тема № 24: Контроль за використанням генетично-модифікованих організмів та біобезпека.

1
Нормативні акти:1; 12; 33; 44; 47; 51; 54-55
Основна:
69; 75; 81
Додаткова:
106-108Тема № 25: Міжнародне співробітництво з питань зміни клімату.

1
Нормативні акти:
1; 4; 24; 44
Основна:
69-71; 75; 96
Додаткова:
106-108Тема № 26: Екологічна політика Європейського Союзу, СНД, міжнародних організацій та органів.

1
Нормативні акти: 1; 3-25; 44
Основна: 69; 75
Додаткова: 106-108Тема № 27: Попередження транскордонного забруднення довкілля.
11
1
Нормативні акти:1; 3; 18; 21-22; 44
Основна:69; 75-77
Додаткова:106-108Тема № 28: Попередження міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни.

1
Нормативні акти:1; 5-9; 12; 19; 44; 54-55
Основна:69; 75; 81
Додаткова:106-108Тема № 29: Проблеми забруднення довкілля внаслідок збройних конфліктів.
1
1
Нормативні акти:1; 14; 44; 55
Основна:69; 75; 78
Додаткова:106-108
7
7

МК

Всього за семестр № 1:
36
6
6


18

Залік


4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темами (заочна форма навчання)

Номер модулю
Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми
Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни
Література, сторінки
Вид контролюВсього
з них:


лекції
Семінарські заняття
Практичні заняття
Лабораторні заняття
Самостійна роботаСеместр № 1

Модуль 1
Змістовий модуль: Екологія, людина суспільство.


Тема № 1. “Екологія” як наука та навчальна дисципліна. Взаємозв’язок “Екології” з іншими навчальними дисциплінами.

2

1

1
Нормативні акти:1; 37; 44
Основна: 75; 81
Додаткова: 106-108Тема № 2. Освіта і виховання в галузі охорони довкілля. Екологічна етика та гуманізм.

1
1
Нормативні акти:1; 37; 44
Основна: 75; 81
Додаткова: 106-108Тема № 3. Історія та перспективи екологізації суспільства. День довкілля.

11
Нормативні акти:1; 37; 44
Основна: 69; 90
Додаткова: 106-108Тема № 4. Конституційні засади державної (регіональної) політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів.

2

1


1
Нормативні акти: 1-2; 44; 58-60
Основна: 69-76; 90
Додаткова: 106-108Тема № 5. Екологічні функції держави.
1
1
Нормативні акти:1-2; 44-46
Основна: 69; 75; 91
Додаткова: 58-66Тема № 6. “Екологія” як сфера практичної діяльності для правознавців. Функції правоохоронних органів в галузі охорони довкілля.
2

1


1
Нормативні акти:1; 30-31; 33; 37; 42; 44; 49-50; 54-55
Основна:69; 79-81; 96
Додаткова:103; 107-108
9
2
1


6Модуль 2
Змістовий модуль: Екологічна складова секторальної національної політики.


Тема № 7. Нормативне регулювання охорони та використання навколишнього природного середовища.
3

1


2
Нормативні акти:1-2; 26-56
Основна:69; 75; 91-94
Додаткова: 105-108Тема № 8. Раціональне використання та охорона земель.

1
1
Нормативні акти:1; 27; 43-44; 53-58
Основна: 69; 75; 77; 89-90
Додаткова: 106-108Тема № 9. Тваринний світ, збереження біорізноманіття. Мисливство та рибальство.

1
1
Нормативні акти:1; 5; 19; 37; 41-42; 44; 47; 49-50; 54-55
Основна: 69; 75; 101
Додаткова: 106-108Тема № 10. Охорона, використання та відтворення рослинного світу та лісів.

1
1
Нормативні акти:1-2; 5; 19; 48; 50; 54-57; 62
Основна: 69; 75; 95
Додаткова: 106-108Тема № 11. Збереження водного фонду України.

1
1
Нормативні акти:1; 11; 15-16; 18; 26; 28; 35-36; 44; 54-55; 59-60
Основна: 69; 75; 81-83; 94
Додаткова: 106-108Тема № 12. Охорона та використання надр. Корисні копалини, як вичерпні природні об’єкти.
1
1
Нормативні акти:1-2; 22; 44; 53-55; 58
Основна: 69; 75; 77
Додаткова: 106-108Тема № 13. Екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря.
1
1
Нормативні акти:1; 4; 21; 27; 44; 54-55; 57-58
Основна: 69; 75; 77; 89; 96
Додаткова: 103; 107-108Тема № 14. Червона книга України. Зелена книга України.

1
1
Нормативні акти:1-2; 19; 44; 48-50; 54-55
Основна: 69; 75; 79; 95
Додаткова: 106-108Тема № 15. Екологічні проблеми урбанізації. Обмеження негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище.
1
1
Нормативні акти:1; 27; 29; 33; 44; 54-55; 63-64
Основна: 69; 75; 88; 92
Додаткова: 106-108Тема № 16. Охорона навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту.

1


1
Нормативні акти:1; 3; 27; 44; 54-55; 60
Основна: 69; 75; 88
Додаткова: 102; 107-108Тема № 17. Охорона довкілля в агропромисловому комплексі.

1


1
Нормативні акти:1; 27; 43-44; 47-48; 51; 54-55; 57-58
Основна: 69; 75; 86
Додаткова: 103; 107-108Тема № 18. Екологічна безпека в енергетиці та ядерній галузі.
1
1
Нормативні акти:1; 23; 27; 44-45; 60
Основна: 66; 69; 75
Додаткова: 106-108Тема № 19. Збереження, раціональне використання та відтворення природних ресурсів при здійсненні військової діяльності і конверсії військово-промислового комплексу.
1
1
Нормативні акти:1; 14; 44
Основна: 69; 75
Додаткова: 106-109Тема № 20. Запобігання аваріям, катастрофам та надзвичайним ситуаціям.
1
1
Нормативні акти:1; 22; 27; 30-31; 39; 44
Основна: 69; 75; 87
Додаткова: 106-109Тема № 21. Економічний механізм природокористування.
1
1
Нормативні акти:1; 27; 44; 60-61; 63
Основна:
68-69; 75; 85
Додаткова:
102; 106-108Тема № 22. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище та екологічна експертиза.
1
1
Нормативні акти:1; 20; 27; 31; 44
Основна:
69-70; 75; 77
Додаткова:
105; 107-108
18

1


17Модуль
3
Змістовий модуль: Сталий розвиток, як сучасна міжнародна концепція та міжнародне співробітництво в сфері захисту довкілля.


Тема № 23: Концепція збалансованого використання і відновлення природних ресурсів (сталий розвиток).
1


1
1
1
1
Нормативні акти:1; 6-7; 27; 31; 44; 60
Основна:
66; 69; 75; 81
Додаткова:
105; 107-108Тема № 24: Контроль за використанням генетично-модифікованих організмів та біобезпека.

1
Нормативні акти:1; 12; 33; 44; 47; 51; 54-55
Основна:
69; 75; 81
Додаткова:
106-108Тема № 25: Міжнародне співробітництво з питань зміни клімату.

1
Нормативні акти:
1; 4; 24; 44
Основна:
69-71; 75; 96
Додаткова:
106-108Тема № 26: Екологічна політика Європейського Союзу, СНД, міжнародних організацій та органів.

1
Нормативні акти: 1; 3-25; 44
Основна: 69; 75
Додаткова: 106-108Тема № 27: Попередження транскордонного забруднення довкілля.
1
1
1
Нормативні акти:1; 3; 18; 21-22; 44
Основна:69; 75-77
Додаткова:106-108Тема № 28: Попередження міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни.

1
Нормативні акти:1; 5-9; 12; 19; 44; 54-55
Основна:69; 75; 81
Додаткова:106-108Тема № 29: Проблеми забруднення довкілля внаслідок збройних конфліктів.
1
1
Нормативні акти:1; 14; 44; 55
Основна:69; 75; 78
Додаткова:106-108
7
7

МК

Всього за семестр № 1:
36
2
2


32

Залік4.1.3. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять

Структура вивчення навчальної дисципліни
Кількість годин
(денна форма навчання)
Кількість годин
(заочнаформа навчан-ня)

Модуль 1
Змістовий модуль № 1: Екологія, людина суспільство.
11
9Тема № 1. “Екологія” як наука та навчальна дисципліна. Взаємозв’язок “Екології” з іншими навчальними дисциплінами.
2,5
2
Лекція № 1
“Екологія” як наука та навчальна дисципліна. Взаємозв’язок “Екології” з іншими навчальними дисциплінами.
1
1

Семінарське заняття № 1 “Екологія” як наука та навчальна дисципліна. Взаємозв’язок “Екології” з іншими навчальними дисциплінами.
1


Самостійна робота
0,5
1Тема № 2. Освіта і виховання в галузі охорони довкілля. Екологічна етика та гуманізм.
0,5
1

Самостійна робота
0,5
1Тема № 3. Історія та перспективи екологізації суспільства. День довкілля.
1,5
1

Семінарське заняття № 1
Історія та перспективи екологізації суспільства. День довкілля.
1


Самостійна робота
0,5
1Тема № 4. Конституційні засади державної (регіональної) політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів.
2,5
2
Лекція № 1 Конституційні засади державної (регіональної) політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів.
1
1

Семінарське заняття № 2
Конституційні засади державної (регіональної) політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів.
1


Самостійна робота
0,5
1Тема № 5. Екологічні функції держави.
1,5
1

Семінарське заняття № 2
Екологічні функції держави.
1


Самостійна робота
0,5
1Тема № 6. “Екологія” як сфера практичної діяльності для правознавців та журналістів. Функції правоохоронних органів в галузі охорони довкілля.
2,5
2
Лекція № 2
“Екологія” як сфера практичної діяльності для правознавців та журналістів. Функції правоохоронних органів в галузі охорони довкілля.
1


Семінарське заняття № 3
“Екологія” як сфера практичної діяльності для правознавців та журналістів. Функції правоохоронних органів в галузі охорони довкілля.
1
1

Самостійна робота
0,5
1

Модуль 2
Змістовий модуль № 2: Екологічна складова секторальної національної політики.
18
18Тема № 7. Нормативне регулювання охорони та використання навколишнього природного середовища.
3,5
3
Лекція № 2-3
Нормативне регулювання охорони та використання навколишнього природного середовища.
2


Семінарське заняття № 3
Поняття та ознаки об’єктивної сторони злочину
1
1

Самостійна робота
0,5
2Тема № 8. Раціональне використання та охорона земель.
1,5
1
Лекція № 3
Раціональне використання та охорона земель.
1


Самостійна робота
0,5
1Тема № 9. Тваринний світ, збереження біорізноманіття. Мисливство та рибальство
1
1

Самостійна робота
1
1Тема № 10. Охорона, використання та відтворення рослинного світу та лісів.
1
1

Самостійна робота
1
1Тема № 11. Збереження водного фонду України.
1
1

Самостійна робота
1
1Тема № 12. Охорона та використання надр. Корисні копалини, як вичерпні природні об’єкти.
1
1

Самостійна робота
1
1Тема № 13. Екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря.
1
1

Самостійна робота
1
1Тема № 14. Червона книга України. Зелена книга України.
1
1

Самостійна робота
1
1Тема № 15. Екологічні проблеми урбанізації. Обмеження негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище.
1
1

Самостійна робота
1
1Тема № 16. Охорона навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту.
1
1

Самостійна робота
1
1Тема № 17. Охорона довкілля в агропромисловому комплексі.
1
1

Самостійна робота
1
1Тема № 18. Екологічна безпека в енергетиці та ядерній галузі.
1
1

Самостійна робота
1
1Тема № 19. Збереження, раціональне використання та відтворення природних ресурсів при здійсненні військової діяльності і конверсії військово-промислового комплексу.
1
1

Самостійна робота
1
1Тема № 20. Запобігання аваріям, катастрофам та надзвичайним ситуаціям.
0,5
1

Самостійна робота
0,5
1Тема № 21: Економічний механізм природокористування.
0,5
1

Самостійна робота
0,5
1Тема № 22: Оцінка впливу на навколишнє природне середовище та екологічна експертиза.
1
1

Самостійна робота
1
1

Модуль 3
Змістовий модуль № 3: Сталий розвиток, як сучасна міжнародна концепція та міжнародне співробітництво в сфері захисту довкілля.
7
7Тема № 23: Концепція збалансованого використання і відновлення природних ресурсів (сталий розвиток).
1
1

Самостійна робота
1
1Тема № 24: Контроль за використанням генетично-модифікованих організмів та біобезпека.
1
1

Самостійна робота
1
1Тема № 25: Міжнародне співробітництво з питань зміни клімату.
1
1

Самостійна робота
1
1Тема № 26: Екологічна політика Європейського Союзу, СНД, міжнародних організацій та органів.
1
1

Самостійна робота
1
1Тема № 27: Попередження транскордонного забруднення довкілля.
1
1

Самостійна робота
1
1Тема № 28: Попередження міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни.
1
1

Самостійна робота
1
1Тема № 29: Проблеми забруднення довкілля внаслідок збройних конфліктів.
1
1

Самостійна робота
1
1

Всього за заліковим кредитом:
36
364.1.4. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни.
Завдання, що виносяться на самостійну роботу студента
Література:

Модуль 1Змістовий модуль № 1: Екологія, людина суспільство.
Тема № 1. “Екологія” як наука та навчальна дисципліна. Взаємозв’язок “Екології” з іншими навчальними дисциплінами.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання, необхідні для визначення поняття та системи Екології, сформувати цілісне уявлення про Екологію як про науку та навчальну дисципліну.
Навчальні питання:
Поняття екології, її об’єкти та предмет дослідження.
Довкілля.
Екологія як наука та навчальна дисципліна.
Взаємозв’язок Екології з іншими навчальними.
Завдання і функції Екології на сучасному етапі.
Наука Екології.
Додаткові питання:
Загальні та специфічні ознаки Екології.
Зовнішня і внутрішня функція Екології.
Найважливіші принципи Екології
Основні завдання науки Екології.
Система курсу Екології як навчальної дисципліни.

Нормативні акти:1; 37; 44
Основна: 75; 81
Додаткова: 106-108Тема № 2. Освіта і виховання в галузі охорони довкілля. Екологічна етика та гуманізм.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про освіту і виховання у галузі охорони довкілля, про екологічну етику і гуманізм. Зокрема, якими нормами права ці поняття регламентуються?
Навчальні питання:
Освіта і виховання в галузі охорони довкілля.
Екологічна етика та гуманізм.
Джерела екологічної етики: екологія, філософія, релігія як джерела екологічної етики.
Історія взаємовідносин суспільства та природи та їх відображення в суспільній свідомості.
Додаткові питання:
В яких нормативних актах передбачається обовязковість екологічної освіти?
Відмінність етичних норм від правових в галузі Екології?
Нормативні акти:1; 37; 44
Основна: 75; 81
Додаткова: 106-108Тема № 3. Історія та перспективи екологізації суспільства. День довкілля.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про історію та перспективи екологізації суспільства. Виникнення свята Дня довкілля.
Навчальні питання:
Історія та перспективи екологізації суспільства.
Зміна економічних пріоритетів екологічними. День довкілля.
Екологічні проблеми та причини їх виникнення.
Характеристика екологічних проблем сучасності.
Сучасні екологічні сценарії та прогнози.
Додаткові питання:
Екологія у постіндустріальному суспільстві.
Правова регламентація Дня Довкілля в Україні.
Нормативні акти:1; 37; 44
Основна: 69; 90
Додаткова: 106-108Тема № 4. Конституційні засади державної (регіональної) політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про конституційні засади державної (регіональної) політики у галузі охорони довкілля.
Навчальні питання:
Конституційні засади екологічних прав громадян.
Екологічна безпека як мета екологічної політики.
Право громадян на екологічну інформацію.
Додаткові питання:
В чому різниця визначень понять державної чи регіональної екологічної політики держави?
Нормативні акти:1-2; 44; 58-60
Основна: 69-76; 90
Додаткова: 106-108Тема № 5. Екологічні функції держави.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення внутрішні та зовнішні екологічні функції держави.
Навчальні питання:
Поняття внутрішньої екологічної функції держави.
Поняття зовнішньої екологічної функції держави.
Які державні органи виконують внутрішню і зовнішню функцію держави?
Додаткові питання:
Які нормативні акти визначають зовнішню екологічну функцію держави?
Нормативні акти:1-2; 44-46
Основна: 69; 75; 91
Додаткова: 58-66Тема № 6. “Екологія” як сфера практичної діяльності для правознавців та журналістів. Функції правоохоронних органів в галузі охорони довкілля.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання про практичну реалізацію знань у галузі Екології журналістами та правознавцями.
Студент повинен завчасно підготувати та надати на перевірку реферат за модулем, підготуватися до проведення модульної контрольної роботи.
Навчальні питання:
“Екологія” як сфера практичної діяльності для правознавців та журналістів.
Функції міліції, СБУ, прокуратури, судів у галузі Екології.
Додаткові питання:
Які природоохоронні операції здійснюють органи внутрішніх справ? Як вони висвітлюються в засобах масової інформації?

Нормативні акти: 1; 30-31; 33; 37; 42; 44; 49-50; 54-55
Основна:69; 79-81; 96
Додаткова:103; 107-108

Модуль 2Змістовий модуль № 2: Екологічна складова секторальної національної політики.
Тема № 7. Нормативне регулювання охорони та використання навколишнього природного середовища.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання про систему нормативно-правових актів, що здійснюють регулювання у галузі охрони та використання навколишнього природного середовища.
Навчальні питання:
Поняття та особливості нормативних актів, що регулюють відносини по охороні та використанню довкілля: їх система.
Міжгалузевий підхід в регулюванні еколого-правових суспільних відносин.
Конституційні екологічні норми, їх значення для системи екологічного законодавства.
Місце міжнародно-правових актів в системі джерел національного екологічного права.
Додаткові питання:
1.Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” та його місце в системі джерел екологічного права.
2.Спеціальні закони і кодекси як джерела екологічного права України (Земельний, Водний, Лісовий кодекси України, Кодекс України про надра, Закони України: „Про охорону атмосферного повітря”, „Про тваринний світ”, „Про рослинний світ”, „Про природно-заповідний фонд” та ін.). Закони України, що регулюють галузеві інститути (Закони України: „Про екологічну експертизу”, „Про зону надзвичайної екологічної ситуації”, „Про Червону книгу України”, “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки” та ін.).
3.Ієрархія нормативно-правових актів, що регулюють відносини в галузі охорони довкілля.
Нормативні акти:1-2; 26-56
Основна:69; 75; 91-94
Додаткова: 105-108Тема № 8. Раціональне використання та охорона земель

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання про раціональне використання та охорону земель в Україні.
Навчальні питання:
Нормативні акти якими передбачається раціональне використання та охорона земель.
Додаткові питання:
Право власності громадян на земельну ділянку і її охорона.
Які обов’язки у власників та користувачів земельної ділянки щодо її охорони?
Охорона земель сільськогосподарського призначення.
Нормативні акти:1; 27; 43-44; 53-58
Основна: 69; 75; 77; 89-90
Додаткова: 106-108Тема № 9. Тваринний світ, збереження біорізноманіття. Мисливство та рибальство

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання про правову охорону тваринного світу, збереження біорізноманіття.
Навчальні питання:
Правова охорона тваринного світу.
Збереження біорізноманіття.
Мисливство та рибальство.
Додаткові питання:
Яким спеціальним законом регулюється охорона тваринного світу?
Поняття біорізноманіття та його міжнародний захист.
Правове регулювання мисливства та рибальства?
Порядок ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу.
Нормативні акти:1; 5; 19; 37; 41-42; 44; 47; 49-50; 54-55
Основна: 69; 75; 101
Додаткова: 106-108Тема № 10. Охорона, використання та відтворення рослинного світу та лісів.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання про охорону, використання та відтворення рослинного світу та лісів.
Навчальні питання:
Поняття рослинного світу та його правове регулювання.
Поняття лісів та їх правова охорона.
Зелена книга України.
Додаткові питання:
.Яка відмінність права власності на ліси та права власності на землі лісогосподарського призначення?
Державний та громадський контроль за використанням лісів.
Нормативні акти:1-2; 5; 19; 48; 50; 54-57; 62
Основна: 69; 75; 95
Додаткова: 106-108Тема № 11. Збереження водного фонду України.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання про збереження водного фонду України.
Навчальні питання:
Поняття водного фонду України.
Нормативно-правове регулювання охорони водного фонду України.
Юридична відповідальність за порушення водного законодавства.
Додаткові питання:
Право громадян на користування водними обєктами.
Право загального водокористування.
Нормативні акти:1; 11; 15-16; 18; 26; 28; 35-36; 44; 54-55; 59-60
Основна: 69; 75; 81-83; 94
Додаткова: 106-108Тема № 12. Охорона та використання надр. Корисні копалини, як вичерпні природні об’єкти.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання про охорону та використання надр. Корисні копалини, як вичерпні природні об’єкти.
Навчальні питання:
Охорона та використання надр.
Корисні копалини, як вичерпні природні об’єкти.
Додаткові питання:
Право загального надрокористування.
Нормативно-правові акти, що регулюють охорону та використання надр.
Нормативні акти:1-2; 22; 44; 53-55; 58
Основна: 69; 75; 77
Додаткова: 106-108Тема № 13. Екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання про екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря.
Навчальні питання:
Види заходів щодо охорони атмосферного повітря.
Контроль у галузі охорони атмосферного повітря.
Правове регулювання охорони атмосферного повітря.
Додаткові питання:
Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.
Міжнародне співробітництві в галузі охорони атмосферного повітря. Кіотський протокол.
Нормативні акти:1; 4; 21; 27; 44; 54-55; 57-58
Основна: 69; 75; 77; 89; 96
Додаткова: 103; 107-108Тема № 14. Червона книга України. Зелена книга України.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання про значення Червоної та Зеленої книг України в охороні природних обєктів.
Навчальні питання:
Охорона, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України.
Охорона та відтворення об’єктів Червоної книги України.
Охорона природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги.
Додаткові питання:
Державний облік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, та відомості про них.
Умови спеціального використання об’єктів Червоної книги України.
Нормативні акти:1-2; 19; 44; 48-50; 54-55
Основна: 69; 75; 79; 95
Додаткова: 106-108Тема № 15. Екологічні проблеми урбанізації. Обмеження негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання про поняття, ознаки екологічних проблем урбанізації.
Навчальні питання:
Поняття екології й урбанізації.
Передумови урбанізації.
Вплив антропогенних факторів на екологію міста (шум, електромагнітний вплив).
Проблема ліквідації твердих побутових відходів.
Додаткові питання:
Якими нормативними актами передбачено попередження впливу на людину антропогенних факторів?
Види відходів в Україні і проблеми поводження з ними.

Нормативні акти:1; 27; 29; 33; 44; 54-55; 63-64
Основна: 69; 75; 88; 92
Додаткова: 106-108Тема № 16. Охорона навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання та сформувати систему знання відносно охорони навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту.
Навчальні питання:
Охорона навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту.
Автомобільний і залізничний транспорт як джерело впливів на довкілля.
Вплив автомобільного та залізничного транспорту на довкілля україни.
Шляхи зменшення негативних впливів на довкілля автомобільного та залізничного транспорту.
Додаткові питання:
Забруднення атмосферного повітря атомобільним транспортом.
Нормативні акти:1; 3; 27; 44; 54-55; 60
Основна: 69; 75; 88
Додаткова: 102; 107-108Тема № 17. Охорона довкілля в агропромисловому комплексі.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання та сформувати систему знань про охорону довкілля в агропромисловому комплексі.
Навчальні питання:
Агропромислове виробництво та охорона довкілля.
Виробництво екологічно безпечної продукції харчування.
Шляхи зменшення енерговитрат в сільському господарстві.
Додаткові питання:
1. Як агропромислове виробництво впливає на забруднення довкілля ?
2. Яким чином можна зменшити забруднення довкілля пестицидами?
3. Чи можна на забруднених ґрунтах отримати екологічно чисту продукцію ?
4. Яких загальних вимог потрібно дотримуватись, щоб отримувати екологічно безпечну продукцію ?
5. У чому причина значних енергетичних витрат у вітчизняному агропромисловому виробництв ?
6. Назвіть основні шляхи скорочення енерговитрат в агропромисловому виробництві.
Нормативні акти:1; 27; 43-44; 47-48; 51; 54-55; 57-58
Основна: 69; 75; 86
Додаткова: 103; 107-108Тема № 18. Екологічна безпека в енергетиці та ядерній галузі.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні сформувати системне знання про екологічну безпеку в енергетиці та ядерній галузі.
Навчальні питання:
Екологічна безпека в аспекті перспективного розвитку енергетики України.
Екологічні проблеми теплової енергетики.
Пріоритетні завдання радіаційної безпеки.
Створення і забезпечення умов функціонування системи безпечного поводження з радіоактивними відходами.
Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.
Додаткові питання:
Чи вирішує атомна енергія проблем зміни клімату?
Перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні?
Нормативні акти:1; 23; 27; 44-45; 60
Основна: 66; 69; 75
Додаткова: 106-108Тема № 19. Збереження, раціональне використання та відтворення природних ресурсів при здійсненні військової діяльності і конверсії військово-промислового комплексу.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання про збереження, раціональне використання та відтворення природних ресурсів при здійсненні військової діяльності і конверсії військово-промислового комплексу.
Навчальні питання:
Мінімізація шкоди, завданої навколишньому природному середовищу внаслідок провадження військової діяльності.
Негативний вплив щоденної військової діяльності на довкілля.
Охорона земель оборони.
Погіршення у ході проведення конверсії оборонної промисловості, ліквідації ракетно-ядерної зброї та хімічної зброї довкілля.
Додаткові питання:
Охорона навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів у повсякденній діяльності військ в нормах права.
Проблеми забруднення земель та підземних водоймищ отруйними речовинами конверсійної діяльності підприємств.
Якими є головні проблемами екологічної ситуації на території військових підрозділів та підприємств ВПК?
Нормативні акти:1; 14; 44
Основна: 69; 75
Додаткова: 106-109Тема № 20. Запобігання аваріям, катастрофам та надзвичайним ситуаціям.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання про особливості запобігання аваріям, катастрофам та надзвичайним ситуаціям..
Студент повинен завчасно підготувати та надати на перевірку реферат за модулем, підготуватися до проведення модульної контрольної роботи.

Навчальні питання:
Надзвичайна екологічна ситуація.
Законодавство про зону надзвичайної екологічної ситуації.
Порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації.
Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.
Додаткові питання:
Відповідальність за порушення правового режиму в зоні надзвичайної екологічної ситуації.
Нормативні акти:1; 22; 27; 30-31; 39; 44
Основна: 69; 75; 87
Додаткова: 106-109Тема № 21: Економічний механізм природокористування.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання та сформувати вміння, необхідні для визначення поняття та системи економічного механізму природокористування.

Навчальні питання:
Види і зміст платежів за використання природних ресурсів і їх охорону.
Платежі за землю.
Особливості плати за воду.
Платежі за використання лісових ресурсів.
Платежі за використання корисних копалин.

Додаткові питання:
Специфіка платежів за використання природних ресурсів.
Формування і запровадження дієвих економічних інструментів раціонального природокористування.
Екологічне страхування.
Нормативні акти:1; 27; 44; 60-61; 63
Основна:
68-69; 75; 85
Додаткова:
102; 106-108Тема № 22: Оцінка впливу на навколишнє природне середовище та екологічна експертиза.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань студенти повинні отримати знання та сформувати вміння, необхідні для оцінки впливу на навколишнє природне середовище та значення екологічної експертизи в охороні довкілля.

Навчальні питання:
1. Мета, основні завдання та принципи екологічної експертизи.
2. Об’єкти екологічної експертизи та вимоги щодо її проведення.
3. Форми екологічної експертизи.
4. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище.
Додаткові питання:
1. Громадська екологічна експертиза.
Нормативні акти:1; 20; 27; 31; 44
Основна:
69-70; 75; 77
Додаткова:
105; 107-108

Модуль 3Змістовий модуль № 3: Сталий розвиток, як сучасна міжнародна концепція та міжнародне співробітництво в сфері захисту довкілля.
Тема № 23: Концепція збалансованого використання і відновлення природних ресурсів (сталий розвиток).

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати та сформувати вміння, необхідні для встановлення об’єктивних ознак сталого розвитку.

Навчальні питання:
1. Концепція збалансованого (сталого) розвитку та принцип справедливості.
2. Цілі, принципи та завдання сталого розвитку.
3. Національні пріоритети сталого розвитку України.
4. Засоби реалізації Концепції переходу України до сталого розвитку.

Додаткові питання:
1. Концепція сталого розвитку та її наукова дискусійність.
Нормативні акти:1; 6-7; 27; 31; 44; 60
Основна:
66; 69; 75; 81
Додаткова:
105; 107-108Тема № 24: Контроль за використанням генетично-модифікованих організмів та біобезпека.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати та сформувати вміння, необхідні для визначення контролю за використанням генетично-модифікованих організмів та біобезпеки.
Навчальні питання:
1. Загальна характеристика державної системи біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів.
2. Законодавство України в галузі генетично-інженерної діяльності та поводження з ГМО.
3. Основні принципи державної політики в галузі поводження з ГМО.
4. Державна реєстрація ГМО та встановлення обмеження щодо їх застосування.

Нормативні акти:1; 12; 33; 44; 47; 51; 54-55
Основна:
69; 75; 81
Додаткова:
106-108Тема № 25: Міжнародне співробітництво з питань зміни клімату.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати та сформувати вміння, необхідні для визначення міжнародного співробітництва з питань зміни клімату.
Навчальні питання:
1. Міжнародні аспекти зміни клімату. Особливості боротьби зі зміною клімату міждержавними інституціями.
2. Причини та наслідки зміни клімату.
3. Міжнародно-правові засади боротьби зі зміною клімату.
4. Віденська конвенція про охорону озонового шару та Монреальський протокол про речовини, які руйнують озоновий шар. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату.
5. Міжнародно-правове регулювання викидів парникових газів.
Додаткові питання:
1. Участь України у боротьбі зі глобальною зміною клімату.
2. Організаційні засади та національно-правові основи використання Україною міжнародно-правових зобов’язань у сфері зміни клімату.
3. Особливості використання Україною світового досвіду боротьби зі зміною клімату.

Нормативні акти:
1; 4; 24; 44
Основна:
69-71; 75; 96
Додаткова:
106-108Тема № 26: Екологічна політика Європейського Союзу, СНД, міжнародних організацій та органів.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати та сформувати вміння, необхідні для визначення екологічної політики Європейського Союзу, СНД, міжнародних організацій та органів.
Навчальні питання:
1. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища.
2. Міжнародні чинники та проблеми екологізації державного управління в Україні.
3. Екологічна політика Європейського Союзу.
4. Екологічна політика в країнах СНД.
5. Екологічна політика ООН.
Нормативні акти: 1; 3-25; 44
Основна: 69; 75
Додаткова: 106-108Тема № 27: Попередження транскордонного забруднення довкілля.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні розглянути питання щодо попередження транскордонного забруднення довкілля.
Навчальні питання:
1. Міжнародно-правове співробітництво держав у сфері охорони довкілля від транскордонного забруднення.
2. Поняття транскордонного забруднення як предмет міжнародно-правового регулювання.
3. Особливості міжнародно-правового регулювання транскордонного забруднення атмосферного повітря.
4. Роль міжнародних організацій в попередженні транскордонного забруденння довкілля.

Додаткові питання:
1. Договірна практика держав з охорони озонового шару.
Нормативні акти:1; 3; 18; 21-22; 44
Основна:69; 75-77
Додаткова:106-108Тема № 28: Попередження міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання щодо Попередження міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни.
Навчальні питання:
1. Правове регулювання попередження міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни.
2. Роль України у попередженні міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни.
3. Правоохоронні органи та їх структури, що задіяні в попередженні міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни.
Нормативні акти:1; 5-9; 12; 19; 44; 54-55
Основна:69; 75; 81
Додаткова:106-108Тема № 29: Проблеми забруднення довкілля внаслідок збройних конфліктів.

Завдання на самостійну роботу.
Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні розглянути питання проблем забруднення довкілля внаслідок збройних конфліктів.

Навчальні питання:
1. Характер екологічних наслідків військових дій.
2. Можливі наслідки так званих «екологічних війн».
3. Природні обєкти, які зазнають в першу чергу пошкодження в разі збройного конфлікту.
4. Міжнародний день попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.
Нормативні акти:1; 14; 44; 55
Основна:69; 75; 78
Додаткова:106-1085. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

5.1.1. Теми рефератів

Модуль №1
Змістовний модуль №1

Тема № 1. “Екологія” як наука та навчальна дисципліна. Взаємозв’язок “Екології” з іншими навчальними дисциплінами.
Поняття екології, її об’єкти та предмет дослідження. Довкілля.
Завдання і функції Екології на сучасному етапі розвитку людства.

Тема № 2. Освіта і виховання в галузі охорони довкілля. Екологічна етика та гуманізм.

Освіта і виховання в галузі охорони довкілля.
Екологічна етика та гуманізм.
Історія взаємовідносин суспільства та природи та їх відображення в суспільній свідомості.

Тема № 3. Історія та перспективи екологізації суспільства. День довкілля.
Зміна економічних пріоритетів екологічними. День довкілля.
Екологічні проблеми та причини їх виникнення.
Характеристика екологічних проблем сучасності.
Демографічний вибух – перша причина екологічної кризи?
Неможливість забезпечення людства природними ресурсами із сучаснем рівнем розвитку суспільства.
Вичерпність природних ресурсів.

Тема № 4. Конституційні засади державної (регіональної) політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів.
Конституційні засади екологічних прав громадян.
Екологічна безпека як мета екологічної політики.
Право громадян на екологічну інформацію за Конституцією України.
Соціалізована власність на природні обєкти за Конституцією України.

Тема № 5. Екологічні функції держави.
Поняття внутрішньої екологічної функції держави.
Поняття зовнішньої екологічної функції держави.


Тема № 6. “Екологія” як сфера практичної діяльності для правознавців та журналістів. Функції правоохоронних органів в галузі охорони довкілля.
Екологія” як сфера практичної діяльності для правознавців та журналістів.
Функції міліції, СБУ, прокуратури, судів у галузі Екології.
Природоохоронна операція «Першоцвіт» на Харківщині.

Модуль 2
Змістовний модуль №2
Тема № 7. Нормативне регулювання охорони та використання навколишнього природного середовища.
Поняття та особливості нормативних актів, що регулюють відносини по охороні та використанню довкілля: їх система.
Міжгалузевий підхід в регулюванні еколого-правових суспільних відносин.
Конституційні екологічні норми, їх значення для системи екологічного законодавства.
Місце міжнародно-правових актів в системі джерел національного екологічного права.

Тема № 8. Раціональне використання та охорона земель
Вплив на земельні ресурси геологічної та гірничодобувальної діяльності.
Деградація грунтів внаслідок їх хижацького використання.
Нормативно правове забезпечення охорони та використання земель.
Рекультивація земель та раціональне використання грунтів.

Тема № 9. Тваринний світ, збереження біорізноманіття. Мисливство та рибальство
Правова охорона тваринного світу.
Збереження біорізноманіття.
Мисливство та рибальство.

Тема № 10. Охорона, використання та відтворення рослинного світу та лісів.
Поняття рослинного світу та його правове регулювання.
Поняття лісів та їх правова охорона.
Зелена книга України.
Ліс – найважливіший природний ресурс.

Тема № 11. Збереження водного фонду України.
Поняття водного фонду України.
Нормативно-правове регулювання охорони водного фонду України.
Юридична відповідальність за порушення водного законодавства.
Стан водних басейнів України.
Охорона водних об’єктів від забруднення, засмічення та виснаження.
Екологічні проблеми Дніпра.
Екологічні проблеми Чорного й Азовського морів.
Проблеми малих річок.

Тема № 12. Охорона та використання надр. Корисні копалини, як вичерпні природні об’єкти.
Охорона та використання надр.
Корисні копалини, як вичерпні природні об’єкти.
Компексне використання природних копалин.

Тема № 13. Екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря.
Види заходів щодо охорони атмосферного повітря.
Контроль у галузі охорони атмосферного повітря.
Правове регулювання охорони атмосферного повітря.
Джерела забруднення атмосфери.
Забруднення атмосфери автотранспортом, зниження токсичних викидів.
Захист атмосферного повітря.
Шумове та вібраційне забруднення довкілля, боротьба з цим явищем.

Тема № 14. Червона книга України. Зелена книга України.
Охорона, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України.
Охорона та відтворення об’єктів Червоної книги України.
Охорона природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги.

Тема № 15. Екологічні проблеми урбанізації. Обмеження негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище.
Урбанізація і навколишнє природне середовище.
Передумови урбанізації.
Вплив антропогенних факторів на екологію міста (шум, електромагнітний вплив).
Проблема ліквідації твердих побутових відходів.
Проблеми утилізації промислових та побутових відходів.

Тема № 16. Охорона навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту.
Охорона навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту.
Автомобільний і залізничний транспорт як джерело впливів на довкілля.
Вплив автомобільного та залізничного транспорту на довкілля україни.
Шляхи зменшення негативних впливів на довкілля автомобільного та залізничного транспорту.

Тема № 17. Охорона довкілля в агропромисловому комплексі
Агропромислове виробництво та охорона довкілля.
Виробництво екологічно безпечної продукції харчування.
Шляхи зменшення енерговитрат в сільському господарстві.
Сучасний стан грунтів України та шляхи їх покращення.
Негативні наслідки використання пестицидів.
Опустелювання: причини, розвиток, запобігання.

Тема № 18. Екологічна безпека в енергетиці та ядерній галузі.
Екологічна безпека в аспекті перспективного розвитку енергетики України.
Екологічні проблеми теплової енергетики.
Пріоритетні завдання радіаційної безпеки.
Створення і забезпечення умов функціонування системи безпечного поводження з радіоактивними відходами.
Способи одержання енергії. Виробництво і споживання енергії в світі.
Проблеми теплової, атомної і гідроенергетики, шляхи їх вирішення.
Екологічні аспекти застосування нетрадиційних джерел енергії.
Основні напрямки енергозбереження.
Енергетика України і навколишнє середовище.
Розвиток енергетики і навколишнє природне середовище.
Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.

Тема № 19. Збереження, раціональне використання та відтворення природних ресурсів при здійсненні військової діяльності і конверсії військово-промислового комплексу.
Мінімізація шкоди, завданої навколишньому природному середовищу внаслідок провадження військової діяльності.
Негативний вплив щоденної військової діяльності на довкілля.
Охорона земель оборони.
Погіршення у ході проведення конверсії оборонної промисловості, ліквідації ракетно-ядерної зброї та хімічної зброї довкілля.

Тема № 20. Запобігання аваріям, катастрофам та надзвичайним ситуаціям.
Надзвичайна екологічна ситуація.
Законодавство про зону надзвичайної екологічної ситуації.
Порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації.
Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.

Тема № 21. Економічний механізм природокористування.
Види і зміст платежів за використання природних ресурсів і їх охорону.
Платежі за землю.
Особливості плати за воду.
Платежі за використання лісових ресурсів.
Платежі за використання корисних копалин.

Тема № 22. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище та екологічна експертиза.
Мета, основні завдання та принципи екологічної експертизи.
Об’єкти екологічної експертизи та вимоги щодо її проведення.
Форми екологічної експертизи.
Оцінка впливу на навколишнє природне середовище.

Модуль 3
Змістовний модуль №3
Тема № 23. Концепція збалансованого використання і відновлення природних ресурсів (сталий розвиток).
Концепція збалансованого (сталого) розвитку та принцип справедливості.
Цілі, принципи та завдання сталого розвитку.
Національні пріоритети сталого розвитку України.
Засоби реалізації Концепції переходу України до сталого розвитку.

Тема № 24. Контроль за використанням генетично-модифікованих організмів та біобезпека.
Загальна характеристика державної системи біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів.
Законодавство України в галузі генетично-інженерної діяльності та поводження з ГМО.
Основні принципи державної політики в галузі поводження з ГМО.
Державна реєстрація ГМО та встановлення обмеження щодо їх застосування.

Тема № 25. Міжнародне співробітництво з питань зміни клімату.
Міжнародні аспекти зміни клімату. Особливості боротьби зі зміною клімату міждержавними інституціями.
Причини та наслідки зміни клімату.
Міжнародно-правові засади боротьби зі зміною клімату.
Віденська конвенція про охорону озонового шару та Монреальський протокол про речовини, які руйнують озоновий шар. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату.
Міжнародно-правове регулювання викидів парникових газів.

Тема № 26. Екологічна політика Європейського Союзу, СНД, міжнародних організацій та органів.
Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища.
Міжнародні чинники та проблеми екологізації державного управління в Україні.
Екологічна політика Європейського Союзу.
Екологічна політика в країнах СНД.
Екологічна політика ООН.

Тема № 27. Попередження транскордонного забруднення довкілля.
Міжнародно-правове співробітництво держав у сфері охорони довкілля від транскордонного забруднення.
Поняття транскордонного забруднення як предмет міжнародно-правового регулювання.
Особливості міжнародно-правового регулювання транскордонного забруднення атмосферного повітря.
Роль міжнародних організацій в попередженні транскордонного забруденння довкілля.

Тема № 28. Попередження міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни.
Правове регулювання попередження міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни.
Роль України у попередженні міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни.
Правоохоронні органи та їх структури, що задіяні в попередженні міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни.

Тема № 29. Проблеми забруднення довкілля внаслідок збройних конфліктів.
Характер екологічних наслідків військових дій.
Можливі наслідки так званих «екологічних війн».
Природні обєкти, які зазнають в першу чергу пошкодження в разі збройного конфлікту.
Міжнародний день попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.


5.1.3. Теми наукових робіт

Модуль №1
Змістовний модуль №1

Тема № 1. “Екологія” як наука та навчальна дисципліна. Взаємозв’язок “Екології” з іншими навчальними дисциплінами.
Поняття екології, її об’єкти та предмет дослідження.
Завдання і функції Екології на сучасному етапі розвитку людства.

Тема № 2. Освіта і виховання в галузі охорони довкілля. Екологічна етика та гуманізм.

Освіта і виховання в галузі охорони довкілля.
Екологічна етика та гуманізм.

Тема № 3. Історія та перспективи екологізації суспільства. День довкілля.
Екологічні проблеми та причини їх виникнення.
Характеристика екологічних проблем сучасності.
Неможливість забезпечення людства природними ресурсами із сучасним рівнем розвитку суспільства.
Вичерпність природних ресурсів.

Тема № 4. Конституційні засади державної (регіональної) політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів.
Конституційні засади екологічних прав громадян.
Екологічна безпека як мета екологічної політики.
Право громадян на екологічну інформацію за Конституцією України.
Соціалізована власність на природні обєкти за Конституцією України.

Тема № 5. Екологічні функції держави.
Поняття внутрішньої екологічної функції держави.
Поняття зовнішньої екологічної функції держави.

Тема № 6. “Екологія” як сфера практичної діяльності для правознавців та журналістів. Функції правоохоронних органів в галузі охорони довкілля.
Екологія” як сфера практичної діяльності для правознавців та журналістів.
Функції міліції, СБУ, прокуратури, судів у галузі Екології.
Природоохоронна операція «Першоцвіт» на Харківщині.

Модуль 2
Змістовний модуль №2
Тема № 7. Нормативне регулювання охорони та використання навколишнього природного середовища.
Поняття та особливості нормативних актів, що регулюють відносини по охороні та використанню довкілля: їх система.
Міжгалузевий підхід в регулюванні еколого-правових суспільних відносин.

Тема № 8. Раціональне використання та охорона земель
Нормативно правове забезпечення охорони та використання земель.
Рекультивація земель та раціональне використання грунтів.

Тема № 9. Тваринний світ, збереження біорізноманіття. Мисливство та рибальство
Правова охорона тваринного світу.
Збереження біорізноманіття.
Мисливство та рибальство.

Тема № 10. Охорона, використання та відтворення рослинного світу та лісів.
Поняття рослинного світу та його правове регулювання.
Поняття лісів та їх правова охорона.
Ліс – найважливіший природний ресурс.

Тема № 11. Збереження водного фонду України.
Нормативно-правове регулювання охорони водного фонду України.
Юридична відповідальність за порушення водного законодавства.
Стан водних басейнів України.

Тема № 12. Охорона та використання надр. Корисні копалини, як вичерпні природні об’єкти.
Охорона та використання надр.
Корисні копалини, як вичерпні природні об’єкти.


Тема № 13. Екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря.
Правове регулювання охорони атмосферного повітря.
Джерела забруднення атмосфери.
Захист атмосферного повітря.
Шумове та вібраційне забруднення довкілля, боротьба з цим явищем.

Тема № 14. Червона книга України. Зелена книга України.
Охорона, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України.
Охорона та відтворення об’єктів Червоної книги України.

Тема № 15. Екологічні проблеми урбанізації. Обмеження негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище.
Урбанізація і навколишнє природне середовище.
Передумови урбанізації.
Вплив антропогенних факторів на екологію міста (шум, електромагнітний вплив).

Тема № 16. Охорона навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту.
Охорона навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту.
Шляхи зменшення негативних впливів на довкілля автомобільного та залізничного транспорту.

Тема № 17. Охорона довкілля в агропромисловому комплексі
Агропромислове виробництво та охорона довкілля.
Виробництво екологічно безпечної продукції харчування.
Сучасний стан ґрунтів України та шляхи їх покращення.
Негативні наслідки використання пестицидів.

Тема № 18. Екологічна безпека в енергетиці та ядерній галузі.
Екологічна безпека в аспекті перспективного розвитку енергетики України.
Екологічні проблеми теплової енергетики.
Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.

Тема № 19. Збереження, раціональне використання та відтворення природних ресурсів при здійсненні військової діяльності і конверсії військово-промислового комплексу.
Мінімізація шкоди, завданої навколишньому природному середовищу внаслідок провадження військової діяльності.
Негативний вплив щоденної військової діяльності на довкілля.
Охорона земель оборони.

Тема № 20. Запобігання аваріям, катастрофам та надзвичайним ситуаціям.
Надзвичайна екологічна ситуація.
Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.

Тема № 21. Економічний механізм природокористування.
Види і зміст платежів за використання природних ресурсів і їх охорону.
Платежі за землю.

Тема № 22. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище та екологічна експертиза.
Мета, основні завдання та принципи екологічної експертизи.
Оцінка впливу на навколишнє природне середовище.

Модуль 3
Змістовний модуль №3
Тема № 23. Концепція збалансованого використання і відновлення природних ресурсів (сталий розвиток).
Концепція збалансованого (сталого) розвитку та принцип справедливості.
Цілі, принципи та завдання сталого розвитку.
Національні пріоритети сталого розвитку України.

Тема № 24. Контроль за використанням генетично-модифікованих організмів та біобезпека.
Загальна характеристика державної системи біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів.
Законодавство України в галузі генетично-інженерної діяльності та поводження з ГМО.

Тема № 25. Міжнародне співробітництво з питань зміни клімату.
Міжнародні аспекти зміни клімату. Особливості боротьби зі зміною клімату міждержавними інституціями.
Причини та наслідки зміни клімату.
Міжнародно-правові засади боротьби зі зміною клімату.
Міжнародно-правове регулювання викидів парникових газів.

Тема № 26. Екологічна політика Європейського Союзу, СНД, міжнародних організацій та органів.
Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища.
Міжнародні чинники та проблеми екологізації державного управління в Україні.
Екологічна політика Європейського Союзу.
Екологічна політика в країнах СНД.
Екологічна політика ООН.

Тема № 27. Попередження транскордонного забруднення довкілля.
Міжнародно-правове співробітництво держав у сфері охорони довкілля від транскордонного забруднення.
Поняття транскордонного забруднення як предмет міжнародно-правового регулювання.
Роль міжнародних організацій в попередженні транскордонного забруднення довкілля.

Тема № 28. Попередження міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни.
Правове регулювання попередження міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни.
Правоохоронні органи та їх структури, що задіяні в попередженні міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни.

Тема № 29. Проблеми забруднення довкілля внаслідок збройних конфліктів.
Характер екологічних наслідків військових дій.
Можливі наслідки так званих «екологічних війн».
Природні об’єкти, які зазнають в першу чергу пошкодження в разі збройного конфлікту.


6. Методи навчання

При вивченні цієї навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання:
 пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод: викладач організує сприймання та усвідомлення студентами інформації, а учні здійснюють сприймання (рецепцію), осмислення і запам'ятовування її;
 репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого студенти здобувають уміння застосовувати знання за зразком;
 проблемного виконання: викладач формулює проблему і вирішує її, студенти стежать за ходом творчого пошуку (подається своєрідний еталон творчого мислення);
 частково-пошуковий.(евристичний): викладач формулює проблему, поетапне вирішення якої здійснюють студенти під його керівництвом (при цьому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності студентів);
 дослідницький: викладач ставить перед студентами проблему, і ті вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для цього необхідні джерела інформації, прилади, матеріали тощо.
Залежно від особливостей викладання тем застосовуються наступні методи:
 інформаційно-повідомляючий метод викладання і виконавчий метод;
 пояснювальний метод викладання і репродуктивний метод учіння.;
 інструктивно-практичний метод викладання і продуктивно-практичний метод учіння;
 пояснювально-спонукальний метод викладання і частково-пошуковий метод учіння;
 спонукальний метод навчання і пошуковий метод учіння.
Беручи за основу логіку побудови навчального матеріалу, застосовуються індуктивні, дедуктивні та традуктивні методи; логіку викладання аналітичні, систематичні, аналітико-синтетичні, аналогічно-індуктивні, синтетично-дедуктивні; характеру пізнавальної діяльності ілюстративні, продуктивні, творчі, акроматичні, катехізичні (запитальні) методи; методи взаємодії викладача та студентів (наприклад, бесіда, дискусія тощо).
В більшості застосовується бінарний підхід до методів навчання, що враховує одночасно навчальну діяльність викладача і пізнавальну діяльність студента, передбачає: методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності; методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.


7. Методи контролю
Перелік контрольних запитань з курсу “Екологія”.

Поняття Екології. Екологія як наука та навчальна дисципліна.
Екологія як навчальна дисципліна, її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами.
Освіта і виховання в галузі охорони довкілля. Диференціація екологічної освіти у вищих навчальних закладах освіти України.
Екологічна етика та гуманізм. Джерела екологічної етики.
Історія та перспективи екологізації суспільства. Зміна економічних пріоритетів екологічними.
Антропогенний вплив як екологічний фактор.
Екосистеми та умови їх існування, як базові дефініції екології.
Види факторів навколишнього природного середовища, їх класифікація. Абіотичні та біотичні фактори.
Конституційні засади державної (регіональної) політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів.
Зовнішні та внутрішні екологічні функції держави.
Охорона та використання довкілля як сфера практичної діяльності для правознавців.
Функції правоохоронних органів в галузі охорони довкілля.
Нормативне регулювання охорони та використання навколишнього природного середовища.
Поняття та особливості нормативних актів, що регулюють відносини по охороні та використанню довкілля: їх система.
Конституційні екологічні норми, їх зміст.
Загальна характеристика законодавства, що регулює суспільні відносини в сфері екології.
Право громадян на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище. Його реалізація.
Екологічні права та обов’язки громадян.
Право громадян на доступ до екологічної інформації.
Природні ресурси Землі як обмежуючий фактор розвитку людства.
Раціональне використання та охорона земель.
Тваринний світ, збереження біорізноманіття. Мисливство та рибальство.
Охорона, використання та відтворення рослинного світу та лісів.
Збереження водного фонду України.
Охорона та використання надр. Корисні копалини, як вичерпні природні об’єкти.
Екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря.
Охорона та використання рекреаційних ресурсів.
Червона книга України. Зелена книга України.
Екологічні проблеми урбанізації.
Обмеження негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище.
Охорона навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту.
Охорона довкілля в агропромисловому комплексі.
Екологічна безпека в енергетиці та ядерній галузі.
Енергозбереження та альтернативні джерела енергії.
Збереження, раціональне використання та відтворення природних ресурсів при здійсненні військової діяльності і конверсії військово-промислового комплексу.
Запобігання аваріям, катастрофам та надзвичайним екологічним ситуаціям.
Реагування та ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Економічний механізм природокористування.
Класифікація основних впливів на довкілля та шляхи їх мінімізації.
Співвідношення екологічних і економічних вимог.
Стан довкілля і здоров’я населення.
Оцінка впливу на навколишнє природне середовище та екологічна експертиза.
Інтеграція стратегічної екологічної оцінки в секторальну політику держав.
Концепція збалансованого використання і відновлення природних ресурсів (сталий розвиток).
Історія розвитку поглядів на проблему взаємовідносин у системі “людина – суспільство – природа”.
Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Ноосфера як нова стадія еволюції біосфери.
Сучасні екологічні сценарії і прогнози. Характеристика екологічних проблем сучасності.
Контроль за використанням генетично-модифікованих організмів та біобезпека.
Міжнародне співробітництво з питань зміни клімату.
Міжнародне співробітництво з питань збереження озонового шару.
Екологічна політика Європейського Союзу, СНД, міжнародних організацій та органів.
Екологічна діяльність міжнародних та національних неурядових організацій.
Участь України у вирішенні екологічних проблем на міжнародному рівні.
Попередження транскордонного забруднення довкілля.
Попередження міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни.
Глобальна екологічна мережа: проблеми створення і функціонування.
Проблеми забруднення довкілля внаслідок збройних конфліктів.
Екологічні проблеми освоєння космосу.
Бідність і екологія: взаємозв’язок проблем та шляхи їх вирішення.
Екологічні проблеми глобалізації.

8. Розподіл балів, які отримують курсанти, слухачі, студенти з навчальної дисципліни

При розрахунку успішності курсантів (студентів, слухачів) з кожного модулю враховуються таки види робіт: аудиторна робота (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); модульний контроль (виконання тестів, контрольних робіт з конкретного модулю або в іншому вигляді передбаченому в робочій навчальній програмі дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").
Результат аудиторної роботи за конкретний модуль розраховується, як середньоарифметичне з усіх виставлених оцінок під час аудиторних занять цього модулю.

Результат аудиторної роботи за модуль
=
Оцінка, яка отримана на під час 1 аудиторного заняття
+
Оцінка, яка отримана на під час 2 аудиторного заняття
+
Оцінка, яка отримана на під час ... аудиторного заняття
+
Оцінка, яка отримана на під час n аудиторного заняття
:
Кількість виставлених оцінок під час аудиторних занять цього модулю

Формула розрахунку підсумкової оцінки навчальної дисципліни за аудиторну роботу

Результат самостійної та індивідуальної роботи розраховується за такою ж формулою, як і результат аудиторної роботи.
За 100-бальною шкалою максимальна кількість балів з вищезазначених видів робіт, які використовуються при розрахунку успішності курсантів (студентів, слухачів) з кожного модуля, становить:
аудиторна робота – 25;
самостійна та індивідуальна робота – 25;
модульний контроль – 50.
Для переводу результатів вищевказаних видів робіт з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться такі коефіцієнти:
для аудиторної роботи – 5;
для самостійної та індивідуальної роботи – 5;
для модульного контролю – 10.
Якщо курсант (студент, слухач) має за будь-який вид робіт оцінку «незадовільно» то ця оцінка помножається на коефіцієнт, який дорівнюється 0 (нулю).

Кількість балів набраних курсантом (студента, слухача) за модуль
=
Результат аудиторної роботи за модуль (за 4-бальною шкалою)
Х
5
+
Результат самостійної та індивідуальної роботи за модуль (за 4-бальною шкалою)
Х
5
+
Результат модульного контролю (за 4-бальною шкалою)
Х
10

Формула розрахунку балів з модулю

Підсумковий контроль
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються, як середньоарифметичне результатів засвоєння модулів.

Підсумкові бали навчальної дисципліни за результатами вивчення модулів
=
бали набрані за 1 модуль
+
бали набрані за 2 модуль
+
бали набрані за ...
модуль
+
бали набрані за n модуль
:
Кількість модулів

Формула розрахунку підсумкових балів навчальної дисципліни

Курсант (студент, слухач), який бажає підвищити підсумкові бали з навчальної дисципліни, з якої навчальним планом передбачено екзамен, складає підсумковий модульний контроль. Результати складання підсумкового контролю (екзамену) оцінюється за 100 бальною шкалою. Підсумкові бали з урахуванням складання підсумкового контролю (екзамену) розраховуються, як середньоарифметичне результатів підсумкових балів за результатами засвоєння модулів та балів набраних на підсумковому контролі (екзамені).

Підсумкові бали навчальної дисципліни за результатами підсумкового контролю
=
Підсумкові бали навчальної дисципліни за результатами модульних контролів
+
Бали набрані на підсумковому контролі (екзамені)
:
2

Формула розрахунку підсумкових балів навчальної дисципліни за результатами підсумкового контролю (екзамену)

Курсант (студент, слухач), який за результатами засвоєння всіх модулів навчальної дисципліни набрав менш ніж 75 (сімдесят п’ять) балів, зобов’язаний скласти підсумковий контроль (екзамен).
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим контролем у формі підсумкового модульного контролю (заліку) та підсумковим контролем – у формі екзамену, то загальний підсумковий результат визначатися, як середньоарифметичне результатів кожного семестру.

Підсумкові бали навчальної дисципліни

=
Підсумкові бали (оцінка ) за 1 семестр

+
Підсумкові бали (оцінка )
за 2 семестр

+
Підсумкові бали (оцінка ) за ... семестр

+
Підсумкові бали (оцінка ) за n семестр
:
Кількість семестрів в яких вивчалась навчальна дисципліна

Формула розрахунку підсумкових балів навчальної дисципліни, яка вивчається протягом двох і більше семестрів

В цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання модулів (роботу на семінарських, практичних, лабораторних й інших аудиторних заняттях, виконання самостійних навчальних та індивідуальних творчих завдань, модуль-контролів за шкалою ЕСТS). Кафедра визначає вимоги до курсантів (студентів, слухачів) щодо засвоєння змісту модулів, а саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної або індивідуальної роботи при вивченні модулю. Наприклад:

Номер модуля та кількість тем
Критерії оцінювання навчальної дисципліни


Аудиторна робота
Самостійна та індивідуальна робота
Модульний контроль

Модуль № 1
Теми 1-6
Отримати не менше 3 позитивних оцінок
Підготувати реферат, підготувати конспект за темою самостійної роботи, вирішити практичне завдання тощо.
Отримати за модульний контроль не менше 30 балів

Модуль № 2
Теми 7-12
Отримати не менше 2 позитивних оцінок
Підготувати реферат, підготувати конспект за темою самостійної роботи, вирішити практичне завдання тощо.
Отримати за модульний контроль не менше 30 балів

Модуль №
Теми
Отримати не менше 4 позитивних оцінок
Підготувати реферат, підготувати конспект за темою самостійної роботи, вирішити практичне завдання тощо.
Отримати за модульний контроль не менше 30 балів9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах
Оцінка за національною шкалою
Оцінка за шкалою ECTSОцінка
Пояснення

90 – 100
Відмінно
(“зараховано”)
А
„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89
Добре
(“зараховано”)
B
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома - трьома незначними помилками.

75 – 81

C
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.

68 –74
Задовільно
(“зараховано”)
D
„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома значними помилками.

60 – 67

E
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконані, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

35–59
Незадовільно
(„не зараховано”)
FX
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки

1–34

F
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки


10. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

10.1. Методичне забезпечення
1. Навчальна програма;
2. Робоча навчальна програма;
3. Кафедральні навчальні посібники.

10.2. Рекомендована література
Нормативні акти
Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141
Конституція Автономної Республіки Крим // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 5-6. - Ст. 43
Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням 1989.03.22
Віденська конвенція про охорону озонового шару 1985.03.22
Декларація про збереження флори, фауни та середовища їх існування 1988.01.01
Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку 1992.06.03
Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй 2000.09.08
Європейська Конвенція про захист тварин при міжнародному перевезенні 1968.12.13
Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей 1986.03.18
Європейська конвенція про ландшафти (ETS N 176) 2000.10.20
Конвенція ООН з морського права 1982.12.10
Конвенція про біологічну різноманітність 1992.06.05
Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 1998.06.25
Конвенція про заборону військового або будь-якого іншого ворожнечого використання засобів впливу на природне середовище 1977.05.18
Конвенція про запобігання забрудненню моря скидами відходів та іншими матеріалами 1972.12.29
Конвенція про захист Чорного моря від забруднення 1992.04.21
Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, підписану 1973 03 03
Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992.03.17
Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі 1979.09.19
Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті 1991.02.25
Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 1979.11.13
Конвенція про транскордонний вплив виробничих аварій 1992.03.17
Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу 1980.03.03
Рамкова конвенція ООН про зміну клімату // Закон і Бізнес, 2002, 11, 44
Стокгольмська декларація 1972.06.16
Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189
Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. - Ст. 462
Закон України "Про виключну (морську) економічну зону України" // Відомості Верховної Ради України, 1995, № 21 (23.05.95), ст. 152
Закон України "Про відходи" // Відомості Верховної Ради України, 1998, № 36-37, ст. 242
Закон України "Про екологічний аудит" // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 45. - Ст. 500
Закон України „Про екологічну експертизу” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – Ст. 54
Закон України "Про екологічну мережу України" // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 45. - Ст. 502.
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" // Відомості Верховної Ради України, 1994, N 27 (05.07.94), ст. 218
Закон України “Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами” // Відомості Верховної Ради України, 2000, N 44 (03.11.2000), ст. 374
Закон України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 25 (21.06.2002), ст. 172
Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 28. – Ст. 135
Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 27. - Ст. 230
Закон України "Про звернення громадян" // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 47 (19.11.96), ст. 256
Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" // Відомості Верховної Ради України, 2000, N 42 (20.10.2000), ст. 348
Закон України "Про інформацію" // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 48 (01.12.92), ст. 650
Закон України "Про мисливське господарство та полювання" // Відомості Верховної Ради України, 2000, N 18 (05.05.2000), ст. 132
Закон України "Про міліцію" // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 4 (22.01.91), ст. 20
Закон України "Про охорону земель" // Голос України, 2003, 07, 29.07.2003 N 139
Закон "Про охорону навколишнього природного середовища" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 41. - Ст. - 546
Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 16 (16.04.91), ст. 198
Закон України “Про природно-заповідний фонд України” // Відомості Верховної Ради України – 1992. – № 34. – Ст. 502
Закон України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 15 (11.04.2003), ст. 107
Закон України "Про рослинний світ" // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 22-23 (11.06.99), ст. 198
Закон України "Про тваринний світ" // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 14 (05.04.2002), ст. 97
Закон України "Про Червону книгу України" Відомості Верховної Ради України, 2002, N 30 (26.07.2002), ст. 201
Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" // Відомості Верховної Ради України, 1998, N 19, ст. 98
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3 – 4. – Ст. 27
Кодекс України про надра // Відомості Верховної Ради України, 1994, N 36 (06.09.94), ст. 340
Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до N 51, ст. 1122
Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25-26 (29.06.2001), ст. 131
Лісовий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 17. – Ст. 99
Цивільний кодекс України // Офіційний вісник України, 2003, N 11 (28.03.2003), ст. 461
Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища" // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 46 (17.11.92), ст. 637
Постанова Верховної Ради України “Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води” // Голос України. – 1997. – № 53
Постанова Верховної Ради "Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки" // Відомості Верховної Ради України, 1998, N 38-39, ст. 248
Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" // Зібрання постанов Уряду України, 1996, N 18, ст. 505
Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Положення про Зелену книгу України" // Офіційний вісник України, 2002, N 36 (20.09.2002), ст. 1692
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору” // Офіційний вісник України. – 1999. – № 9. – Ст. 347
Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку" // Зібрання постанов Уряду України, 1995, № 10, ст. 252

Базова література
Гігієна та екологія людини: Навч. посіб. для ВНЗ / Даценко І.І. – Л.: Афіша, 2000. – 248 с.,
Екобезпечний розвиток. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Толстоухов А.В., Хилько М.І. – К., 2001. – 333 с.
Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів: Моногр. / Гошовський С.В., Рудько Г.І., Преснер Б.М. – К., 2002. – 624 с.
Екологічна економіка: Підруч. для ВНЗ. Допущено Мін. освіти і науки України / Мельник Л.Г. – Суми: Університетська книга, 2002. – 346 с.
Екологічне право України. Загальна частина : навчальний посібник / За заг. редакцією О. М. Шуміла. – Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 292 с.
Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. посіб. для ВНЗ / Бойчук Ю.Д. – Суми: Університетська книга, 2002. – 284 с.
Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. для ВНЗ. – 2-ге вид., стер. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Джигирей В.С. – К.: Знання, 2002. – 203 с.
Екологія. Охорона природи: Словник-довідник / Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. – К.: Знання, 2002. – 550 с.
Екологія: Підруч.для студентів ВНЗ. Допущено Мін. освіти України / Кучерявий В.П. – Л.: Світ, 2000. – 500 с.
Екологія: Підруч. для мед. ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Романенко О.В., Костильов О.В. – К., 2000. – 150 с.
Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», прийнятого 25.06.91. № 1264-XII зі змінами і доповненнями, станом на 09.02.06./ За загальн. Ред. О.М. Шуміла. – Х.: «Фактор», 2006. – 592 с.
Общая экология: Учеб. для вузов / Степановских А.С. – М., 2001. – 510 с.
Основи екології та охорона навколишкього природного середовища: Навч. посіб. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти України / Джигирей В.С. – Л.: Афіша, 2000. – 272 с.
Основи екології та соцекології: Навч. посіб. для ВНЗ / Назарук М.М. – Л.: Афіша, 1999. – 256 с.
Основи екології: Навч. посіб. для ВНЗ / Михайлов В.А. – К., 2001. – 122 с.
Основи екології: Навч. посіб. для ВНЗ. – 3-тє вид., перероб. і доп. Рекомендовано Мін. освіти і науки України. / Корсак К.В., Плахотнік О.В. – К.: МАУП, 2002. – 296 с.
Основи екології: Підруч. для ВНЗ / Герасимчук А.А. – К., 2001. – 110 с.
Основи екології: Підруч. для ВНЗ. Допущено Мін. освіти і науки України / Запольський А.К., Салюк А.І. – К.: Вища школа, 2001. – 358 с.
Основи екології: Теорія та практикум: Навч. посіб. для ВНЗ / Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. – К.: Лібра, 2002. – 352 с.
Основы экологии и охрана окружающей природной среды: Учеб. пособие для вузов. Рекомендовано Мин. образования и науки Украины / Батлук В.А. – Л.: Афіша, 2001. – 335 с.
Основы экологии и экономика природопользования: Учеб. пособие для вузов / Шимова О.С., Соколовский Н.К. – Мн., 2001. – 367 с.
Основы экологии: Учеб. пособие / Хван Т.А. – Ростов-на-Дону, 2001. – 256 с.
Природно-техногенні катастрофи: проблеми економічного аналізу та управління: Наук. вид. / Данилишин Б.М. – К., 2001. – 260 с.
Промышленно-транспортная экология: Учеб. для вузов / Луканин В.Н., Трофименко Ю.В. – М., 2001. – 273 с.
Шуміло О.М. Правове регулювання охорони атмосферного повітря, земель (ґрунту) та вод від забруднення важкими металами / О.М. Шуміло // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. Конф., Луцьк, 30-31 травня. 2008 р. / Уклад. Т.Д. Климчук. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – С. 417-421.
Шуміло О.М. Конституційне право громадян на земельну ділянку у новітньому періоді історії [Електронний ресурс] / О.М. Шуміло // Форум права. – 2008.- № 3. – С. 551-555– Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Шуміло О.М. Правове забезпечення міжгалузевого підходу щодо поводження та попередження негативного впливу азбесту на людей та довкілля [Електронний ресурс] / О.М. Шуміло // Форум права. – 2009.- № 1. – С. 592-598. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Шуміло О.М. Екологічна політика держави у сфері управління хімічними речовинами / О.М. Шуміло // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. Конф., Луцьк, 29-30 травня. 2009 р. / Уклад. Т.Д. Климчук. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. – С. 465-470.
Шуміло О.М. Правові основи забезпечення екологічної безпеки дитячих іграшок в Україні [Електронний ресурс] / О.М. Шуміло // Форум права. – 2009.- № 3. – С. 697-703 – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Шуміло О.М. Правові засоби залучення заінтересованих осіб (інституцій) до інтегрованого управління водними ресурсами (на прикладі АРК) [Електронний ресурс] / О.М. Шуміло // Форум права. – 2010.- № 1. – С. 428-433 – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Шуміло О.М. Правова охорона рідкісних видів ранньоквітучих рослин / О.М. Шуміло // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнар. наук.-практ. Конф., Луцьк, 04-05 червня. 2010 р. / уклад. Вознюк Н.І., Климчук Т.Д. та ін. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. – С. 532-537.
Шуміло О.М. Забезпечення екологічного правопорядку при міжнародній торгівлі викидами [Електронний ресурс] / О.М. Шуміло // Форум права. – 2010.- № 2. – С. 598-605– Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Экология: Учеб. для вузов / Коробкин В.И. – Ростов-на-Дону, 2001. – 576 с.
Экология: Учеб. для вузов / Потапов А.Д. – М., 2002. – 446 с.
Экология: Учеб. для вузов. – 2-е изд. / Акимова Т.А., Хаскин В.В. – М., 2001. – 566 с.
Экология: Учеб. пособие для вузов / Горелов А.А. – М., 2001. – 312 с.
Экология: Учеб. пособие для вузов / Чистик О.В. – Мн., 2001. – 248 с.

Допоміжна
Экологизация управления предприятием: Моногр. / Кислый В.Н., Лапин Е.В., Трофименко Н.А. – Сумы: Університетська книга, 2002. – 232 с.
Экологические основы природопользования: Учеб. пособие для техникумов / Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. – М., 2002. – 208 с.
Экология города: Учеб. для вузов. Допущено Мин. образования и науки Украины / Под ред. Ф.В. Стольберга. – К.: Лібра, 2000. – 464 с.
Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособ. для вузов / Новиков Ю. В. – М., 2002. – 560 с.
Экология. Природа – Человек – Техника: Учеб. для вузов / Акимова Т.А., Кузьмин А.П., Хаскин В.В. – М., 2001. – 343 с.
Конспекти лекцій.
Методичні рекомендації і вказівки тощо.

10.3. Інформаційні ресурси

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Приложенные файлы

  • doc 25043525
    Размер файла: 685 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий