РНП_міжнар інф_спец (1)


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Кафедра економіки і менеджменту
МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КИЇВ – 2015
Міжнародна інформація: робоча програма навчальної дисципліни. – К.: КНУКіМ, 2015. – 15 с.
Розробники:
Л. В. Батченко, доктор економічних наук, професор
М. Л. Ковальова, кандидат економічних наук, доцент

Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Міжнародна інформація» та основні теми для вивчення. Подано завдання семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, перелік літературних джерел.

Схвалено рішенням кафедри економіки та менеджменту
Київського національного університету культури і мистецтв
Протокол № 2 від «11» вересня 2015 р.

Рекомендовано до друку рішенням Головної вченої ради Київського національного університету культури і мистецтв
Протокол № 2 від «14» вересня 2015 р.
ЗМІСТ

13 TOC \o "1-3" \h \z \u 1413 LINK \l "_Toc430530671" 14ВСТУП 13 PAGEREF _Toc430530671 \h 1441515
13 LINK \l "_Toc430530672" 14МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 13 PAGEREF _Toc430530672 \h 1451515
13 LINK \l "_Toc430530673" 141.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 13 PAGEREF _Toc430530673 \h 1461515
13 LINK \l "_Toc430530674" 142. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 13 PAGEREF _Toc430530674 \h 1471515
13 LINK \l "_Toc430530675" 143. ТЕМИ І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 13 PAGEREF _Toc430530675 \h 1471515
13 LINK \l "_Toc430530676" 144. ТЕМИ І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 13 PAGEREF _Toc430530676 \h 1491515
13 LINK \l "_Toc430530677" 145. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 13 PAGEREF _Toc430530677 \h 14101515
13 LINK \l "_Toc430530678" 146.ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО ЗАЛІКУ 13 PAGEREF _Toc430530678 \h 14121515
13 LINK \l "_Toc430530679" 147. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА 13 PAGEREF _Toc430530679 \h 14131515
13 LINK \l "_Toc430530680" 148. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 13 PAGEREF _Toc430530680 \h 14141515
15
ВСТУП
Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика
навчальної дисципліниденна форма навчання
заочна форма навчання

Кількість кредитів –2

Напрям підготовки
Загальноуніверситетска дисципліна

Нормативна


Загальна кількість годин – 72
Спеціалізація


Рік підготовки5-й
5-йСеместр9-й
9-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 7


Освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліст

Лекції18год.
8годПрактичні-год.
-годСемінарські6год.
2год.Лабораторні-год.
-годСамостійна робота48год.
62годІндивідуальні заняття-год.
-год.Вид контролю:залік
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета: формування системи знань у сфері міжнародної інформації в умовах розвитку ринкової економіки, розширення та збагачення знань студентів, посилення теоретико-методологічної і професійної підготовки тих, хто буде розбиратися в міжнародній інформаційній дійсності, складних питаннях міжнародних відносин з урахуванням різноманітності джерел інформації, їх протиріч, виступати в ролі активних суб’єктів інформаційно-аналітичної діяльності.

Завдання:
- дати загальне уявлення про міжнародну інформацію, її соціально-економічний зміст;
- ознайомити студентів із становленням і сучасним розвитком поширення інформації у світі, а також із системою її використання;
- висвітлити еволюцію ставлення міжнародних організацій до проблем інформації і комунікації,
- розкрити нові економічні і правові аспекти міжнародної інформації;
- навчити студентів визначати зміни в міжнародних інформаційних структурах і процесах поширення інформації.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості та закономірності створення, функціонування та розвитку міжнародної інформації, а також закономірності прояву та особливості використання міжнародних інформаційних потоків.

Студент повинен знати:
- загальнотеоретичні поняття та категорії дисципліни «Міжнародна інформація»;
- сутність концепцій та моделей міжнародного співробітництва в галузі інформації і комунікації;
- роль та функції міжнародних організацій у формуванні і реалізації ідеології інформаційного суспільства як чинника міжнародного розвитку;
- практику реалізації міжнародної інформаційної політики на глобальному, регіональному (європейському) та національному рівнях;
- ступінь розвитку національних інформаційних ресурсів, інформаційної інфраструктури, інформаційних потоків, нормативно-законодавчої бази як складових інформаційного простору України;
- напрями та переваги міжнародного співробітництва України в галузі інформації і комунікації з іншими державами, міжнародними організаціями, інститутами, фондами;
Студент повинен уміти:
- використовувати різні методологічні підходи для дослідження процесів інформатизації сучасного суспільства;
- аналізувати особливості і тенденції розвитку інформаційного суспільства;
- визначати й використовувати різні методи управління інформаційними потоками в міжнародних відносинах;
- досліджувати особливості міжнародної інформаційної діяльності;
- розуміти природу та особливості міжнародних інформаційних процесів, їх виклики і ризики для людства;
- уявляти стан, тенденції та перспективи розвитку інформаційної безпеки держави.
Міждисциплінарні зв’язки: «Економіка».
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
Теоретико-методологічні аспекти функціонування міжнародної інформаційної системи
Аналітико-практична складова функціонування міжнародної інформаційної системи.
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

з/п
Назва розділу і теми
Кількість годинденна форма
заочна формаусього
у тому числі
усього
у тому числі
Л
с
П
лаб
інд
с.р.

л
с
п
лаб
інд
с.р.

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні аспекти функціонування міжнародної інформаційної системи

1.1.
Міжнародна інформація як складова глобальної комунікації
10
2
8
8
-
26

1.2.
Міжнародний інформаційний простір
8
2
8
8
2
6

1.3.
Міжнародна інформаційна політика
8
2
8
8
-
8

1.4
Інформаційні стратегії
8
2
28
8
2
6


Разом за 1 розділ
36
8
226
32
4
226

РОЗДІЛ 2. Аналітико-практична складова функціонування міжнародної інформаційної системи

2.1.
Макроекономічний аналіз інформаційних потоків
8
2
6
8
2
-6

2.2.
Інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень
8
2
24
8
-
-8

2.3.
Вплив інформації на економічні інтереси країн світу
8
2
6
8
2
-6

2.4
Нормативно-правове забезпечення міжнародної інформаційної діяльності
8
2
6
8
-
-8

2.5
Тенденції світової інформаційної економіки.
8
2
24
8

8


Разом за 2 розділ
40
10
426
40
4
-36


Разом за семестр
72
18
648
72
8
262


Разом з дисципліни
72
18
648
72
8
262


2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІН
РОЗДІЛ 1.
теоретико-методологічні аспектифункціонування міжнародної інформаційної системи
Міжнародна інформація як складова глобальної комунікації. Поняття інформації та комунікації. Класифікація видів комунікації та інформації. Поняття міжнародної інформації та її функції. Складові поняття «Міжнародна інформація».
Міжнародний інформаційний простір. Поняття інформаційного простору. Структура інформаційного простору. Суб’єкти діяльності інформаційного просторі. Інформаційний простір як об’єкт управління в системі державної інформаційної політики.
Міжнародна інформаційна політика. Структура, тенденції, перспективи інформаційної політики. Інформаційна політика в умовах глобалізації: концептуальні та основні задачі, проблеми та тенденції розвитку.Принципи інформаційної політики. Об’єкти та задачі регулювання інформаційної політики.
Інформаційна безпека як складова частина національної безпеки.Інформаційні стратегії. Основні задачі та принципи інформаційної стратегії. Класифікація інформаційних стратегій. Інформаційні стратегії в рекламі та ЗМІ. Інформаційні стратегії ТНК для просування товарів та послуг в мережі Інтернет.
РОЗДІЛ 2.
аналітико-практична складова функціонування міжнародної інформаційної системи
Макроекономічний аналіз інформаційних потоків. Методологія дослідження світових інформаційних потоків. Проблеми розробки та вдосконалення інформаційно-комунікативних технологій, підвищення їх економічності, ефективності. Вплив інформації на економіку та добробут країни.
Інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень. Методологія дослідження світових інформаційних потоків. Проблеми розробки та вдосконалення інформаційно-комунікативних технологій, підвищення їх економічності, ефективності. Вплив інформації на економіку та добробут країни.
Вплив інформації на економічні інтереси країн світу. НТП: вплив на систему і структуру інформаційних потоків. Інститути перерозподілу інформаційних потоків.
Загальна характеристика основних документів, прийнятих в рамках Європейських Співтовариств та Європейського Союзу.
Нормативно-правове забезпечення міжнародної інформаційної діяльності.Тенденції світової інформаційної економіки. Поняття інформаційного права. Закон України «Про інформацію» Система інформаційного права. Принципи національного інформаційного права. Джерела та принципи інформаційного права України. Поняття міжнародного інформаційного права.
Тенденції світової інформаційної економіки.Поняття інформаційної економіки та її зв’язок із інформаційним суспільством. Закономірності розвитку і проблеми інформаційної економіки.Генезис інформаційної економіки та особливості її становлення в Україні та світі.
Основні тенденції та стратегічні орієнтири подальшого розвитку інформаційної економіки в Україні.

3. ТЕМИ І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
Тема 1.1. Міжнародна інформація як складова глобальної комунікації
План
Поняття інформації та комунікації.
Класифікація видів комунікації та інформації.
Поняття міжнародної інформації та її функції.
Складові поняття «Міжнародна інформація».
Література: 2, 4, 5, 7, 13,14.

Тема 1.2. Міжнародний інформаційний простір
План
Поняття інформаційного простору.
Структура інформаційного простору.
Суб’єкти діяльності інформаційного просторі.
Інформаційний простір як об’єкт управління в системі державної інформаційної політики.
Література: 2, 4,5, 7,13,14.

Тема 1.3. Міжнародна інформаційна політика
План
Структура, тенденції, перспективи інформаційної політики.
Інформаційна політика в умовах глобалізації: концептуальні та основні задачі, проблеми та тенденції розвитку.
Принципи інформаційної політики.
Об’єкти та задачі регулювання інформаційної політики.
Інформаційна безпека як складова частина національної безпеки.
Література: 2, 4, 5, 7, 13,14.

Тема 1.4. Інформаційні стратегії
План
Основні задачі та принципи інформаційної стратегії.
Класифікація інформаційних стратегій.
Інформаційні стратегії в рекламі та ЗМІ.
Інформаційні стратегії ТНК для просування товарів та послуг в мережі Інтернет.
Література: 2, 5, 7, 12.

Тема 2.1. Макроекономічний аналіз інформаційних потоків
План
Методологія дослідження світових інформаційних потоків.
Проблеми розробки та вдосконалення інформаційно-комунікативних технологій, підвищення їх економічності, ефективності.
Вплив інформації на економіку та добробут країни.
Література: 2, 4, 5, 7, 12.

Тема 2.2. Інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень
План
Процес відбору інформації, етапи та стадії
Підготовка управлінського рішення.
Прийняття та реалізація управлінського рішення.
Зв'язок інформації з метою і рішеннями.
Література: 2, 6, 7, 14.

Тема 2.3. Вплив інформації на економічні інтереси країн світу
План
НТП: вплив на систему і структуру інформаційних потоків.
Інститути перерозподілу інформаційних потоків.
Загальна характеристика основних документів, прийнятих в рамках Європейських Співтовариств та Європейського Союзу.
Література: 2, 5, 6, 7, 10.

Тема 2.4. Нормативно-правове забезпечення міжнародної інформаційної діяльності
План
Поняття інформаційного права.
Закон України «Про інформацію»
Система інформаційного права.
Принципи національного інформаційного права. Джерела та принципи інформаційного права України.
Поняття міжнародного інформаційного права.
Література: 2, 4, 5, 12, 14.

Тема 2.5. Тенденції світової інформаційної економіки
План
Поняття інформаційної економіки та її зв’язок із інформаційним суспільством.
Закономірності розвитку і проблеми інформаційної економіки.
Генезис інформаційної економіки та особливості її становлення в Україні та світі.
Основні тенденції та стратегічні орієнтири подальшого розвитку інформаційної економіки в Україні.
Література: 2, 4, 6, 11.

4. ТЕМИ І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1.4. Інформаційні стратегії
Мета: сформувати представлення про поняття міжнародної іеформації, міжнародного інформаційного простору, інформаційної стратегії,
План
Поняття інформації та комунікації.
Поняття міжнародної інформації та її функції.
Складові поняття «міжнародна інформація».
Поняття інформаційного простору.
Структура інформаційного простору.
Основні задачі та принципи інформаційної стратегії.
Інформаційні стратегії та їх класифікація
Тема рефератів
1. Інформаційний простір як об’єкт управління в системі державної інформаційної політики.
2.Інформаційна політика в умовах глобалізації: концептуальні та основні задачі, проблеми та тенденції розвитку.
3.Принципи інформаційної політики.
4.Об’єкти та задачі регулювання інформаційної політики.
5.Інформаційна безпека як складова частина національної безпеки.
6.Інформаційні стратегії ТНК для просування товарів та послуг в мережі Інтернет
Література: 4, 4, 11, 12.

Тема 2.2. Інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень
Мета: сформувати представлення про інформаційні потоки, іх значення в сучасному світі та необхідності їх дослідженя; сформувати алгоритм підготовки та прийняття управлінського рішення на основі існуючої інформації.
План
1. Методологія дослідження світових інформаційних потоків.
2. Вплив інформації на економіку та добробут країни.
3. Процес відбору інформації, етапи та стадії
4. Підготовка управлінського рішення.
5. Зв'язок інформації з метою і рішеннями.
Тема рефератів
Проблеми розробки та вдосконалення інформаційно-комунікативних технологій, підвищення їх економічності, ефективності.
Прийняття та реалізація управлінського рішення.
Визначення цілі і аналіз інформації про завдання, яке підлягає вирішенню; визначення.
Прогнозування розвитку ситуації та формування проблем.
Література: 2, 4, 5,12, 14.Тема 2.5. Тенденції світової інформаційної економіки.
Мета: дослідити та проаналізувати вплив інформації на економічні інтереси країн світу; сформувати поняття про суть та принципи національного та міжнародного інформаційного права.
План
1. НТП: вплив на систему і структуру інформаційних потоків.
2.Поняття інформаційного права.
3. Закон України «Про інформацію»
4. Система інформаційного права.
5. Поняття міжнародного інформаційного права.
6. Поняття інформаційної економіки та її зв’язок із інформаційним суспільством.
Тема рефератів
1. Інститути перерозподілу інформаційних потоків.
2. Загальна характеристика основних документів, прийнятих в рамках Європейських Співтовариств та Європейського Союзу.
3. Принципи національного інформаційного права.
4. Закономірності розвитку і проблеми інформаційної економіки.
5.Генезис інформаційної економіки та особливості її становлення в Україні та світі.
Література: 2, 4, 6, 11.
5. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Самостійна робота студентів (далі СРС) є невід'ємною складовою частиною підготовки фахівців та обов’язковою для кожного студента. СРС спрямована на закріплення й поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, набуття вмінь і удосконалення практичних навичок за відповідними напрямами навчання.
СРС – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.
Самостійна робота виконується студентами особисто або у складі підгрупи студентів, де кожен її член самостійно виконує свою частину колективної роботи. Вона являє собою закінчену розробку, де розкриваються й аналізуються актуальні проблеми з певної теми або її окремих аспектів і демонструє достатню компетентність автора в розкритті питань, що досліджуються.
Самостійна робота поділяється на аудиторну (виконується на навчальних заняттях) і роботу, що виконується за межами аудиторії. Остання охоплює:
- підготовку до аудиторних занять (лекцій, семінарських, практичних, індивідуальних занять, консультацій);
- виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни протягом семестру;
- самостійну роботу над окремими модулями (розділами) навчальної дисципліни відповідно до навчально-тематичного плану тощо.
Головна мета самостійної роботи – активізувати систематичну роботу студентів, індивідуалізація навчання, підвищення якості засвоєння навчальної дисципліни.
Важливе значення в керуванні самостійною роботою студентів мають індивідуальні та групові консультації, мета яки – допомогти студентам у вивченні різних питань, правильно організувати самостійне вивчення предмета.
Успішність підготовки до практичних занять і складання екзамену значною мірою залежить від організації самостійної роботи. У процесі самостійної роботи студентам рекомендується ознайомитися з відповідною нормативно-правовою базою та навчально-методичною літературою, а також публікаціями періодичних видань, інформацією із мережі ІНТЕРНЕТ. Рекомендовану літературу необхідно вивчати систематично, згідно зі списком у такій послідовності:
- ознайомитись за навчальною програмою зі змістом кожної теми;
- засвоїти навчальний матеріал з кожної конкретної теми;
-відповісти на питання для самостійної роботи студентів з кожної теми;
- відповісти на питання для самоконтролю;
- виписати всі незрозумілі питання для розгляду на консультації.

Завдання для самостійної роботи студентів
№ п/п
Тема
Зміст

1.1.
Міжнародна інформація як складова глобальної комунікації
Класифікація видів комунікації та інформації.

1.2.
Міжнародний інформаційний простір
Роль та функції інформаційного простору у сучасному світі.

1.3.
Міжнародна інформаційна політика
Структура, тенденції, перспективи інформаційної політики.

1.4
Інформаційні стратегії
Інформаційні стратегії в рекламі та ЗМІ.

2.1.
Макроекономічний аналіз інформаційних потоків
Інформація як фактор розвитку національної економіки.

2.2.
Інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень
Генерування варіантів можливих управлінських рішень; формування критеріїв і вибір ефективних варіантів управлінських рішень

2.3.
Вплив інформації на економічні інтереси країн світу
Діяльність Європейських Співтовариств та Європейського Союзу щодо захисту персональних даних.

2.4
Нормативно-правове забезпечення міжнародної інформаційної діяльності
Джерела та принципи інформаційного права України.

2.5
Тенденції світової інформаційної економіки.
Основні тенденції та стратегічні орієнтири подальшого розвитку інформаційної економіки в Україні


6. ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Роль поширення інформації для розвитку суспільства.
Генезис розвитку інформації у світі.
Роль інформації та її місце у громадському житті народів.
Міжнародна політика ООН у галузі інформацій та комунікацій.
Європейська політика зі створення інформаційного суспільства.
Входження України в інформаційне суспільство
Законодавство України про інформаційне забезпечення суспільства та кожної особи зв’язком, про застосування міжнародного правового регулювання глобальних мереж зв’язку.
Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК) з урахуванням розвитку міжнародних інформаційних потоків.
Політична інформованість у XVIII ст. та розвиток політичного життя.
Перехід від традиційного поширення інформації до поширення її за допомогою новітніх технологій.
Значення інформації в діяльності політичних сил світу.
Європейські стандарти щодо поширення та використання ін- формації.
Право людини збирати, використовувати та поширювати інформацію.
Поняття інформації як глобального явища у сучасному світі.
Позитивні та негативні наслідки інформатизації сучасного сус пільства.
Позитивні та негативні аспекти глобалізації інформаційної сфе-ри.
Види інформації.
Класифікація джерел інформації.
Поняття інформації з обмеженим доступом.
Міжнародна інформація та її функції.
Джерела міжнародної інформації.
Відкриті та закриті джерела міжнародної інформації. 14.
Міжнародний інформаційний простір.
Складові поняття «міжнародна інформація».
Основні історичні етапи розвитку засобів накопичення та поширення інформації
Поняття та принципи інформаційного суспільства.
Етапи становлення інформаційного суспільства.
Охарактеризуйте ознаки інформаційного суспільства.
Державна інформаційна безпека.
Напрями інформаційної безпеки та її завдання.
Види та ознаки інформації, що потребує захисту.
Інформаційні війни.
Інформаційні загрози та їх різновиди.
Об’єктивна необхідність правового регулювання суспільних від- носин в інформаційній сфері.
Поняття міжнародного інформаційного права та особливості його джерел.
Основні форми міжнародного співробітництва в інформаційній сфері.
Заснування перших міжнародних організацій в інформаційній сфері
Правові проблеми регулювання діяльності транснаціональних корпорацій в інформаційній сфері.
Співробітництво України з Європейським Союзом в інформа ційній сфері.
Законодавство України про інформаційну забезпеченість особи та суспільства.
Закон України «Про інформацію» та його значення для реалізації принципів міжнародного інформаційного права.
Інтернет в інформаційних війнах.

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА
А (90-100 балів) заслуговує відповідь студента, яка виявляє бездоганні знання матеріалу, повноту аргументації; при цьому також враховується активність студента на семінарських заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.
B (84–89 балів) заслуговує відповідь студента на всі питання екзаменаційного білета з можливими окремими неточностями; при цьому також враховується його активність на семінарських заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.
C (74–83 балів) заслуговує відповідь студента на всі питання екзаменаційного білета з неточностями, помилками, неповнотою аргументації; при цьому також враховується його активність на семінарських заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.
D (66–73 балів) заслуговує відповідь, в якій допущені грубі помилки, незнання навчального матеріалу в межах програми навчального курсу; при цьому також враховується його активність на семінарських заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.
E (61–65 балів) є знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, при цьому відповідь неповна і непослідовна, студент допускає неточності у визначенні понять та при використанні знань для вирішення практичних завдань, не вміє доказово обґрунтовувати свої судження
FХ (21–60 балів) студент має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне і другорядне, допускається помилок у визначенні понять, перекручує їх зміст, хаотично і невпевнено викладає матеріал.
F (0–20 балів) студент виявляє повне незнання і нерозуміння навчального матеріалу або відмовляється від відповіді.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалоюдля іспиту, курсового проекту (роботи), практики
для заліку

90–100
A
відмінно
зараховано

84–89
B
добре74–83
C66–73
D
задовільно


61–65
E21–60

незадовільно з можливістю повторного складання
незадовільно з можливістю повторного складання

0–20
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Бачило И. Л. Информационное право: актуальные проб- лемы теории и практики: моногр. / И. Л. Бачило. – М.: Юрайт, 2009. – 530 с.
Боднар І. Р. Міжнародна інформація: навч.-метод. посіб. для самост. вивчення курсу / І. Р. Боднар. – Л.: Львів. комерц. акад., 2003. – Ч.І. – 108 с.
Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием / С. Г. Кара- Мурза. – М.: Эксмо, 2003. – 832 с.
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общес- тво и культура : пер. с англ. под ред. О. И. Шкаратана / М. Кас- тельс. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно- правові основи: навч. посіб. / Б. А. Кормич. – К.: Кондор, 2004. – 384 с.
Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз / В. Г. Король- ко. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001. – 528 с.
Кудрявцева С. П. Міжнародна інформація: навч. посіб. / С. П. Кудрявцева, В. В. Колос. – К.: Вид. Дім “Слово”, 2005. – 400 с.
Макаренко Є. А. Європейська інформаційна політика / Є. А. Макаренко. – К.: Наша культура і наука, 2000. – 367 с.
Макаренко Є. А. Інформаційне суспільство, політика, право в програмній діяльності ЮНЕСКО: моногр. / Є. А. Мака- ренко. – К.: Наша культура і наука, 2000. – 384 с.
Панов М. І. Політологія. Академічний курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Панов, Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: Вид. Дім “Ін Юре”, 2006. – 520 с.
Петрик В. М. Сучасні технології та засоби маніпулю- вання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій: навч. посіб. / В. М. Петрик, В. В. Ост- роухов та ін. – К.: Росава, 2006. – 208 с.
Політична енциклопедія / редкол. : Ю. Левенець, Ю. Ша- повал та ін. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – 808 с.
Почепцов Г. Г. Информационные войны / Г. Г. Почеп- 11 цов. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. – 576 с.
Почепцов Г. Г. Информация и дезинформация / Г. Г. По- чепцов. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. – 256 с.
13PAGE 15


13PAGE 141515
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 25043523
    Размер файла: 190 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий