РНП МЕДУ 2012-2013(1)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІРобоча навчальна програма
з дисципліни “Міжнародна економічна діяльність україни”
для підготовки студентів зі спеціальності:
6.050100: “Міжнародна економіка”

Київ – 2012


Укладач: Ковалевський Л.Г.
к.е.н., доцент, професор кафедри світового господарства і міжнародної економічної інтеграції

Розглянуто та ухвалено кафедрою світового
господарства та міжнародної економічної інтеграції
27 серпня 2012 р. Протокол № 1


ЗМІСТ


1. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ І ТЕМАМИ

4. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

6. ПЛАНИ семінарських занять ТА ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ

7. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ
ВИКОНАННЯ

8. ТЕМАТИКА курсових РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ
ВИКОНАННЯ

9. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

10. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА Критерії оцінювання знань студентів

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА1. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма курсу “Міжнародна економічна діяльність України”, затверджена Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України, чинним з 06.06.2002 р.
Предмет: система організаційно-економічних і регулятивних взаємовідносин суб'єктів господарювання в процесі реалізації та розвитку форм міжнародної економічної діяльності України.
Об'єктом навчальної дисципліни є економічні відносини між країнами, що виникають у процесі функціонування вітчизняного суб'єкта господарювання.
Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок у галузі міжнародної економічної діяльності України та її регулятивного забезпечення.
Завдання навчальної дисципліни: вивчення сутності й особливостей міжнародної економічної діяльності, форм і методів міжнародного торговельного. інвестиційного та валютно-фінансового співробітництва, оволодіння принципами та інструментами регулювання міжнародної економічної діяльності на макро- і мікрорівнях; набуття вмінь оцінювати стан, ефективність і перспективи участі України в інтеграційних процесах.
Завданнями навчальної дисципліни є також формування наступних умінь:
Модуль № 1 Міжнародні економічні операції:
уміти здійснювати аналіз та розрахунки величини чистого експорту, рівноважного курсу валюти, втрати приросту валового внутрішнього продукту під впливом імпорту, мультиплікатора витрат у відкритій економіці, міжнародних валютно-фінансових операцій.
Модуль № 2. Регулювання міжнародної економічної діяльності:
уміти здійснювати аналіз та розрахунки трудової міграції та імміграції, економічні наслідки утворення митного союзу, участі України у світових інтеграційних процесах.
Зміст дисципліни: розкривається в темах:
1. Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності. Суб'єкти
міжнародних економічних операцій.
Експорт і імпорт товарів.
Особливості міжнародної торгівлі послугами.
Міжнародне пряме та портфельне інвестування.
Міжнародні валютно-фінансові операції.
Науково-технічні зв'язки та міжнародне виробниче кооперування.
Трудова еміграція та імміграція.
Регулювання міжнародної економічної діяльності.
Україна у світових інтеграційних процесах.
Глобальний контекст міжнародного економічного співробітництва.


2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ за модулями і видами занять
Для студентів всіх форм навчання формою підсумкового
контролю є іспит.
Освітньо - кваліфікаційний рівень - бакалавр (денна форма навчання)

п/п
Змістові модулі (теми)
Всього
годин
В тому числі
Лекції
Семінари, практичні заняття
Модуль-
ний контроль

Самостій
на робота

1
2
3
4
5
6
7

Модуль № 1 Міжнародні економічні операції


1
Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності. Суб'єкти міжнародних економічних операцій
16
2
2

12

2
Експорт і імпорт товарів
16
2
2

12

3
Особливості міжнародної торгівлі послугами
18
4
4

10

4
Міжнародне пряме та портфельне інвестування
18
4
4

10

5
Міжнародні валютно-фінансові операції
18
4
4

10

6
Науково-технічні зв'язки та міжнародне виробниче кооперування
18
4
4

102


2Всього модуль № 1
106
20
20
2
64

Модуль № 2 Регулювання міжнародної економічної діяльності


7
Трудова еміграція та імміграція
16
2
2

12

8
Регулювання міжнародної економічної діяльності
18
4
4

10

9
Україна у світових інтеграційних процесах
22
6
6

10

10
Глобальний контекст міжнародного економічного співробітництва
16
2
2

122


2Всього модуль № 2
74
14
14
2
44

ВСЬОГО
180
34
34
4
108Освітньо - кваліфікаційний рівень - бакалавр (заочна форма навчання)


п/п
Змістові модулі (теми)
Всього
годин
В тому числі
Лекції
Семінари, практичні заняття
Самостійна робота

1
2
3
4
5
6


Модуль № 1 Міжнародні економічні операції:


1
Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності. Суб'єкти
міжнародних економічних операцій
2
2

8

2
Експорт і імпорт товарів


-

8

3
Особливості міжнародної торгівлі послугами

2
-
2
8

4
Міжнародне пряме та портфельне інвестування


-

8

5
Міжнародні валютно-фінансові операції


-

10

6
Науково-технічні зв'язки та міжнародне виробниче кооперування


-

8


Всього модуль № 1
4
2
2
50

Модуль № 2 Регулювання міжнародної економічної діяльності

7
Трудова еміграція та імміграція


-

8

8
Регулювання міжнародної економічної діяльності

2
2

8

9
Україна у світових інтеграційних процесах

2
-
2
8

10
Глобальний контекст міжнародного економічного співробітництва

-

8


Всього модуль № 2
4
2
2
32

ВСЬОГО
90
4
4
82


3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ І ТЕМАМИ

МОДУЛЬ № 1 Міжнародні економічні операції

Тема 1. Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності. Суб'єкти міжнародних економічних операцій

Мета навчальної дисципліни. Предмет, об’єкт та завдання навчальної дисципліни. Зміст навчальної дисципліни. Співвідношення понять «міжнародна економічна діяльність» та «зовнішньоекономічна діяльність». Сутність, особливості та суб’єкти міжнародної економічної діяльності. Основні принципи міжнародної економічної діяльності.
Класифікація форм міжнародної економічної діяльності (міжнародна торгівля товарами; надання міжнародних послуг; транскордонний рух капіталів; міжнародний кредит; міжнародні валютно-фінансові відносини; міжнародна міграція робочої сили; участь у діяльності міжнародних економічних організацій; міжнародне співробітництво у виробничих, науково-технічних сферах; спільне розв’язання економічними засобами глобальних проблем розвитку). Платіжний баланс як відображення результатів участі країни у міжнародній економічній діяльності.

Тема 2. Експорт і імпорт товарів

Основні види операцій купівлі-продажу товарів та їх характеристика: експорт; імпорт; реекспорт; реімпорт. Торгово-посередницькі операції: сутність, види, характеристика.
Обсяги та структура світової торгівлі товарами. Найбільші світові експортери та імпортери товарів.
Динаміка, товарна та географічна структура зовнішньої торгівлі України в сучасних умовах. Напрями покращення регіональної і товарної структури зовнішньої торгівлі України та галузеві економічні наслідки вступу в СОТ.

Тема 3. Особливості міжнародної торгівлі послугами

Поняття послуги в міжнародній торгівлі, їх класифікація. Специфіка міжнародної торгівлі послугами. Міжнародний ринок послуг в системі світової торгівлі та його характерні особливості. Динаміка та структура світової торгівлі послугами. Найбільші світові експортери та імпортери послуг.
Місце і роль України на міжнародному ринку послуг. Динаміка і структура експорту та імпорту Україною послуг.
Перспективи розвитку міжнародної торгівлі послугами в Україні в умовах набуття членства в СОТ. Зобов’язання України з доступу до ринку послуг відповідно до положень ГАТС та можливі наслідки вступу в СОТ для окремих секторів послуг.

Тема 4. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

Форми міжнародного руху капіталу: за джерелами походження (офіційний, приватний), за характером використання (підприємницький, позичковий), за строком вкладання (довгостроковий, середньостроковий, короткостроковий), за метою вкладання (прямі та портфельні інвестиції). Економічна сутність інвестицій. Портфельні інвестиції: сутність, особливості та класифікація. Нові форми інвестицій та їх характеристика: неречові, рухомі активи, технологічний трансфер.
Прямі інвестиції як форма руху підприємницького капіталу в міжнародних масштабах. Розподіл надходжень прямих іноземних інвестицій за країнами та регіонами світу.
Іноземні інвестиції в економіці України. Структура інвестицій в основний капітал за джерелами походження. Державне регулювання інвестиційних процесів в Україні.

Тема 5. Міжнародні валютно-фінансові операції

Сутність та класифікація міжнародних валютно-фінансових операцій.
Операції із залучення та розміщення валютних ресурсів: депозитні; лізингові; форфейтингові; з цінними паперами; факторингові; кредитні: надання кредиту та розміщення кредитів на міжбанківському ринку.
Поняття, принципи і форми міжнародного кредиту. Класифікація міжнародних кредитів. Кредитування зовнішньої торгівлі і міжнародний довгостроковий кредит. Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту.
Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації: Міжнародний валютний фонд; Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Міжнародна асоціація розвитку; Європейський інвестиційний банк; Європейський фонд валютного співробітництва; Європейський банк реконструкції і розвитку, Банк міжнародних розрахунків. Співпраця України з міжнародними валютно-кредитними та фінансовими організаціями.


Тема 6. Науково-технічні зв'язки та міжнародне виробниче кооперування

Сутність та особливості науково-технічних зв’язків. Основні форми міжнародних науково-технічних зв’язків. Сутність та форми міжнародної передачі технологій. Технічне сприяння та його організаційні види. Спільні підприємства та їх діяльність в Україні.
Сутність міжнародного виробничого кооперування. Економічні форми міжнародного виробничого кооперування у виробничій сфері. Участь України у міжнародному виробничому кооперуванні.

МОДУЛЬ № 2 Регулювання міжнародної економічної діяльності

Тема 7. Трудова еміграція та імміграція

Міжнародна трудова міграція в структурі світогосподарських зв’язків. Основні типи міжнародних мігрантів. Основні елементи мотиваційної структури еміграції.
Економічна основа сучасної міжнародної трудової міграції. Характерні риси міжнародної міграції в сучасних умовах.
Зміст і особливості формування міжнародного ринку праці. Основні сегменти міжнародного ринку праці.
Можливі соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили.
Передумови та чинники розвитку міжнародної міграції в Україні. Динаміка та обсяги розвитку міжнародної трудової міграції в Україні.

Тема 8. Регулювання міжнародної економічної діяльності

Система міжнародних організацій з регулювання світової торгівлі: глобально-універсальні організації: Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), Міжнародний торговельний центр (МТЦ); міжурядові організації: Всесвітня митна організація (ВМО), Бюро міжнародних виставок (БМВ); неурядові організації: Міжнародна торгова палата (МТП), Спілка міжнародних ярмарків (СМЯ).
Структура й основні елементи сучасної системи багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі в рамках ГАТТ/СОТ. Світова організація торгівлі (СОТ), її основні цілі, функції та організаційна структура. Основні угоди в рамках СОТ. Основні принципи багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі в рамках ГАТТ/СОТ: принцип недискримінації у торгівлі; принцип найбільшого сприяння; принцип надання національного режиму.
Міжнародні організації з регулювання руху чинників виробництва: Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороння агенція з гарантування інвестицій, Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів; Європейська патентна організація, Світова організація інтелектуальної власності; Міжнародна організація праці.
Система регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні.

Тема 9. Україна у світових інтеграційних процесах

Сутність та головні передумови міжнародної економічної інтеграції.
Основні етапи міжнародної економічної інтеграції: зона вільної торгівлі; митний союз; спільний ринок; економічний союз; повна інтеграція. Економічні наслідки інтеграції країн.
Характеристика сучасних інтеграційних об’єднань: Європейський Союз (ЄС), Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ); Европейський економічний простір. Співпраця України з ЄС. Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА); Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН); інтеграційні об’єднання країн Латинської Америки та Африки.
Співдружність незалежних держав (СНД). Iнтеграційні тенденції в рамках СНД. Участь України у міжнародній економічній інтеграції.
Міжнародні організації з економічного співробітництва та сприяння регіональній інтеграції: Азіатсько - Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС); Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ), Організація чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).
Організації системи ООН з регіонального економічного розвитку: Економічна і соціальна рада; Європейська економічна комісія; Економічна і соціальна комісія ООН для Азії та Тихого океану; Економічна комісія ООН для Африки; Економічна комісія ООН для Латинської Америки та Карибського регіону.

Тема 10. Глобальний контекст міжнародного економічного співробітництва

Сутність категорії «глобалізація». Еволюція та прояви глобалізації. Шлях України у глобальний економічний простір.
Причини виникнення та суть глобальних проблем, причини їх загострення. Глобальні проблеми сучасності та їх вплив на міжнародне економічне співробітництво. Екологічна, демографічна, продовольча, сировинна та енергетична глобальні проблеми. Проблеми мирного освоєння космосу та надр світового океану; подолання відсталості слаборозвинутих країн та кризових явищ в країнах з перехідною економікою; ліквідація найнебезпечніших хвороб; боротьба із міжнародним тероризмом, злочинністю, наркоманією; зміцнення миру; вдосконалення системи інформації і комунікацій.

4. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

МОДУЛЬ № 1 Міжнародні економічні операції

Тема 1. Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності. Суб'єкти міжнародних економічних операцій

Предмет, об’єкт, мета та завдання навчальної дисципліни.
Сутність, особливості та суб’єкти міжнародної економічної діяльності.
Класифікація форм міжнародної економічної діяльності.
Платіжний баланс як відображення результатів участі країни у міжнародній економічній діяльності.

Тема 2. Експорт і імпорт товарів

Динаміка та структура світової торгівлі товарами.
Регіональна та товарна структура зовнішньої торгівлі України в сучасних умовах.
Напрями покращення регіональної і товарної структури зовнішньої торгівлі України.
Галузеві економічні наслідки вступу в СОТ.

Тема 3. Особливості міжнародної торгівлі послугами

Поняття послуги в міжнародній торгівлі, їх класифікація.
Сучасний стан і особливості світового ринку послуг в системі світової торгівлі.
Місце і роль України на міжнародному ринку послуг.
Перспективи розвитку міжнародної торгівлі послугами в Україні в умовах набуття членства в СОТ.

Тема 4. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

Форми міжнародного руху капіталу.
Іноземні інвестиції в економіці України.
Особливості інвестиційних процесів в Україні.
Державна політика регулювання інвестиційних процесів в Україні.

Тема 5. Міжнародні валютно-фінансові операції

Основні види міжнародних валютно-фінансових операцій та їх класифікація.
Міжнародні кредитно-розрахункові відносини.
Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації.

Тема 6. Науково-технічні зв'язки та міжнародне виробниче кооперування

Сутність та особливості науково-технічних зв’язків.
2. Основні форми міжнародного виробничого кооперування.

МОДУЛЬ № 2 Регулювання міжнародної економічної діяльності

Тема 7. Трудова еміграція та імміграція

Міжнародна трудова міграція в структурі світогосподарських зв’язків.
Зміст і особливості формування міжнародного ринку праці.
Передумови та чинники розвитку міжнародної міграції в Україні.
Динаміка та обсяги розвитку міжнародної трудової міграції в Україні.

Тема 8. Регулювання міжнародної економічної діяльності

Система міжнародних організацій з регулювання світової торгівлі.
Міжнародні організації з регулювання руху чинників виробництва
Система регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні.

Тема 9. Україна у світових інтеграційних процесах

Сутність та головні передумови міжнародної економічної інтеграції. Основні етапи міжнародної економічної інтеграції. Економічні наслідки інтеграції країн.
Характеристика сучасних інтеграційних об’єднань та особливостей співпраці України з ними.
Міжнародні організації з економічного співробітництва та сприяння регіональній інтеграції.
Організації системи ООН з регіонального економічного розвитку.

Тема 10. Глобальний контекст міжнародного економічного співробітництва

Сутність категорії «глобалізація». Еволюція та прояви глобалізації.
Шлях України у глобальний економічний простір.
Суть глобальних проблем, причини їх виникнення та загострення, їх вплив на міжнародне економічне співробітництво.


5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом навчальної дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України”, засвоєння знань, набуття умінь та навичок у час вільний від обов’язкових навчальних занять. В процесі самостійної роботи студенти вивчають теоретичні питання дисципліни, виконують письмові завдання, готують реферати, здійснюють самоконтроль своїх знань та умінь.
Самостійна робота студента складається із самостійного вивчення окремих питань тем навчальної програми згідно наведеного переліку питань, підготовки до семінарських занять та виконання індивідуального завдання.
Питання для самостійного вивчення студентами спрямовані на формування у них здатності самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу і засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок виконання макроекономічних розрахунків.

Перелік питань для самостійного вивчення студентами:

МОДУЛЬ № 1 Міжнародні економічні операції:

Тема 1. Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності. Суб'єкти міжнародних економічних операцій

Співвідношення понять «міжнародна економічна діяльність» та «зовнішньоекономічна діяльність».
Основні принципи міжнародної економічної діяльності.
Загальні обсяги зовнішньої торгівлі України товарами та послугами.

Тема 2. Експорт і імпорт товарів

Основні форми здійснення операцій купівлі-продажу товарів.
Торгово-посередницькі операції: сутність, види, характеристика.
Галузеві економічні наслідки вступу України в СОТ.

Тема 3. Особливості міжнародної торгівлі послугами

Зобов’язання України з доступу до ринку послуг відповідно до положень ГАТС.
Можливі наслідки вступу в СОТ для окремих секторів послуг.

Тема 4. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

Нові форми інвестицій та їх характеристика.
Форми міжнародного руху капіталу. Розподіл надходжень прямих іноземних інвестицій по країнах та регіонах світу.
Структура інвестицій в Україні в основний капітал за джерелами походження.

Тема 5. Міжнародні валютно-фінансові операції

Класифікація міжнародних кредитів. Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту.
Класифікація валютних операцій. Ліцензії Національного банку України на проведення валютних операцій. Валютний арбітраж та валютні ризики.


Тема 6. Науково-технічні зв'язки та міжнародне виробниче кооперування

Основні форми міжнародних науково-технічних зв’язків.
Участь України у міжнародному виробничому кооперуванні.

МОДУЛЬ № 2 Регулювання міжнародної економічної діяльності

Тема 7. Трудова еміграція та імміграція

Основні елементи мотиваційної структури еміграції.
Основні сегменти міжнародного ринку праці.
Можливі соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили.

Тема 8. Регулювання міжнародної економічної діяльності

Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ). Світова організація торгівлі (СОТ), її основні цілі, функції та організаційна структура.
Особливості регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні в сучасних умовах.

Тема 9. Україна у світових інтеграційних процесах

Економічна діяльність Європейського Союзу та Співдружності незалежних держав.
Співпраця України з сучасними інтеграційними об’єднаннями країн.


Тема 10. Глобальний контекст міжнародного економічного співробітництва

Сутність категорії «глобалізація». Шлях України у глобальний економічний простір.
Характеристика основних глобальні проблеми сучасності.

Тести для самостійної роботи студентів

1. Визначте значення зустрічної торгівлі в міжнародній торгівлі, розглянувши структурні особливості таких її складових, як короткострокова зустрічна компенсація, угода типу «офсет» та угода типу «світч». Розкрийте зміст кожного виду зустрічної торгівлі, віднайшовши відповідне йому визначення:
а) передача експортером своїх фінансових зобов'язань із зустрічних закупівель третій стороні;
б) згода продавця на отримання оплати у вигляді по ставок покупця, які він отримує тільки після реалізації товарів, залучених до зустрічних угод;
в) вільна угода, яка не містить юридичне оформленого зобов'язання експортера відносно зустрічних закупівель.
2. Якій з категорій економічних засад міжнародної співпраці (міжнародний поділ праці, міжнародна спеціалізація, міжнародне кооперування, регіоналізація світової економіки, глобалізація світової економіки) відповідають наведені нижче визначення? Установіть порядок відповідності визначень:
а) спеціалізація сусідніх країн окремого регіону (континенту, частини континенту) у певних галузях виробництва продукції (послуг);
б) наявність між підприємствами як юридичними особами виробничих зв'язків з метою виготовлення певної продукції (послуг);
в) форма суспільного розподілу праці, яка відтворюється в поділі старих та формуванні нових галузей, підгалузей, підприємств, виробництв;
г) кооперування на глобальному рівні національних господарств у вигляді встановлення сталих зв'язків у сфері виробництва товарів (послуг) між галузями, підприємства ми, країнами як в межах континентів, так і на міжконтинентальному рівні;
д) система чи спосіб організації взаємозалежного виробництва, при якому підприємства різних країн спеціалізуються на виготовленні певних товарів (послуг) з метою подальшого здійснення міжнародного обміну.
3. На чому спеціалізується кожна з наведених нижче країн міжнародного простору? Встановіть взаємозалежність згідно з наведеними нижче формами спеціалізації.
I - Канада; II – США; III – Німеччина; IV – Японія; V Великобританія
а) загальне машинобудування;
б) космічні технології;
в) електроніка;
г) автомобілебудування;
д) телекомунікації;
е) нафтопереробка;
є) харчова промисловість;
ж) гірничодобувна промисловість;
з) хімічна промисловість.
4. Який вид спеціалізації суспільного виробництва домінує в Україні?
а) предметна спеціалізація;
б) подетальна спеціалізація;
в) технологічна спеціалізація;
г) змішана спеціалізація.
5. Поясніть трирівневу схему світової регіоналізації на засадах галузевої спеціалізації за допомогою визначення основних її напрямків для «нових індустріальних країн», промислово розвинених країн та менш розвинених країн з числа провідних світових лідерів.
а) випуск товарів, що потребують кваліфікованої робочої сили та сучасних технологій;
б) виробництво трудомістких виробів, постачання сировини на світовий ринок;
в) випуск капіталомістких, високотехнологічних виробів.
6. До якої групи країн у світовій глобалізації слід віднести Україну:
а) країни, в економіці яких переважають галузі та підприємства з високим рівнем залучення виготовленої продукції для подальшої переробки в більш розвинених країнах;
б) країни, в економіці яких переважають галузі та підприємства, які беруть за основу своєї діяльності широке використання сировини та іншої продукції, що виробляється галузями та підприємствами інших країн;
в) країни, в економіці яких наявні галузі та підприємства, які як залучають вироби первинної переробки, так і самі виступають об'єктами використання продукції в галузях і підприємствах інших країн;
г) Україна не належить до жодної з перелічених груп країн світової глобалізації?
7. У яких формах інтернаціоналізації міжнародної економічної діяльності доцільно брати участь Україні:
а) міжнародні транснаціональні корпорації;
б) міжнародні фінансово-промислові групи;
в) вільні економічні зони;
г) жодна з перелічених форм неприйнятна для України?
8. Якому виду інтеграційних об’єднань притаманні такі властивості: «умови зовнішньоторговельних зв'язків їх членів з третіми країнами визначаються колективно (як спільний тарифний бар'єр), члени союзу втрачають частину зовнішньоекономічного суверенітету, проте на зовнішньому ринку виступають як єдиний торговий блок»:
а) митний союз;
б) зона вільної торгівлі;
в) спільний ринок;
г) правильної відповіді немає?


Самостійна робота по підготовці до семінарських занять, модульного контролю проводиться за відповідним планом, в якому міститься перелік тем та питань семінарських занять, а також рекомендована література, тести і задачі для самоконтролю. Спираючись на цю інформацію, студенти повинні заздалегідь готувати тези своїх виступів на семінарських заняттях, реферати.
Самостійна робота передбачає підготовку тез доповідей на семінарські заняття, написання рефератів, виконання завдань з проведенням розрахунків, тестів, розв’язання ситуаційних завдань та здійснення самоконтролю своїх знань. Вона передбачає вивчення навчального матеріалу підручників, посібників, що наведені в списку літератури.6. ПЛАНИ семінарських занять ТА ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ

МОДУЛЬ № 1 Міжнародні економічні операції:

Тема 1. Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності.

Сутність, особливості та суб’єкти міжнародної економічної діяльності. Основні принципи міжнародної економічної діяльності.
Класифікація форм міжнародної економічної діяльності
Платіжний баланс як відображення результатів участі країни у міжнародній економічній діяльності.

Реферати:
Платіжний баланс як відображення результатів участі країни у міжнародній економічній діяльності.
Методи вирівнювання платіжного балансу.
Взаємозв’язок стану платіжного балансу та курсу національної валюти.
Особливості стану платіжного балансу України в 2009 - 2010 р.

Завдання студентам
Які економічні і політичні наслідки може мати від'ємне сальдо платіжного балансу?
Які держави є постійними й незмінними економічними партнерами України у сфері міжнародної економічної діяльності протягом її функціонування у світогосподарському середовищі як незалежної держави?
Що таке світове господарство? Які його характерні риси?
Дайте визначення міжнародної економіки. Які з ознак притаманні світовому ринку та світовому господарству, а які – лише їй?
Яка структура світової економіки? Назвіть форми міжнародної економічної діяльності.
Які переваги мають підприємства, що беруть участь у міжнародній економічній діяльності?

Тести
1. Міжнародний поділ праці – це:
Вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними виробленою продукцією визначеної кількості та якості
Форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби
Взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей виробництва
Об’єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для світового ринку
2. Міжнародна спеціалізація виробництва – це:
Вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними виробленою продукцією визначеної кількості та якості
Форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби
Взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей виробництва
Об’єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для світового ринку
3. Міжгалузева спеціалізація – це:
Вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними виробленою продукцією визначеної кількості та якості
Форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби
Взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей виробництва
Об’єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для світового ринку
4. Міжнародне виробниче кооперування – це:
Вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними виробленою продукцією визначеної кількості та якості
Форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби
Взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей виробництва
Об’єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для світового ринку
5. Що є формами міжнародної економічної діяльності:
Міжнародна торгівля
Міжнародна міграція капіталу
Міжнародна міграція робочої сили
Міжнародна передача технологій
Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини
Міжнародна економічна інтеграція
Спільне вирішення глобальних проблем
Всі відповіді вірні
6. До факторів виробництва належать:
Праця, технологія, земля, капітал
Праця, технологія, земля, капітал, інформація
Праця, земля, капітал
7. Міжнародний поділ факторів виробництва – це:
Вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, що передбачає стійку концентрацію виробництва певної продукції в окремих країнах
Стійкий обмін між країнами продуктами, що виготовляються ними з найбільшою економічною ефективністю
Історично усталена концентрація окремих факторів виробництва у різних країнах, що є передумовою виробництва ними певних товарів, економічно ефективніших, ніж в інших країнах.
8. Міжнародна торгівля – це:
Сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що є сукупністю зовнішньої торгівлі всього світу
Стійкий обмін продуктами виробництва між контрагентами різних країн
Сукупність експортних та імпортних операцій
9. Торгове сальдо – це:
Сума вартісних обсягів експорту та імпорту
Різниця вартісних обсягів експорту та імпорту
Частка вартісних обсягів експорту та імпорту
10. Торговий оборот – це:
Сума вартісних обсягів експорту та імпорту
Різниця вартісних обсягів експорту та імпорту
Частка вартісних обсягів експорту та імпорту


Рекомендована література

Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. О. Кухарська, С. К. Харічков. - Х.: Одіссей, 2007. - 455 с.
Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В. В. Козик [та ін.]. - 7-ме вид., стер. - К.: Знання, 2008. - 406 с.
Міжнародні фінанси: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. Г. Козак [та ін.]; ред. Ю. Г. Козак [та ін.]. - Вид. 3-тє, перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 639 с.
Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Романчиков, І. О. Романенко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.
Ковалевський Л.Г. Макроекономіка. Конспект лекцій. -К.: УАЗТ, 2005. -220 с.
Міжнародна економіка: теорія і практика: підручник / В. О. Шевчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 663 с.
Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 29. - С. 337


Тема 2. Експорт та імпорт товарів

Основні види операцій купівлі-продажу товарів. Торгово-посередницькі операції.
Динаміка, географічна та товарна структура світової торгівлі товарами.
Особливості географічної та товарної структури зовнішньої торгівлі України у сучасних умовах.
Напрями покращення регіональної і товарної структури зовнішньої торгівлі України та галузеві економічні наслідки вступу в СОТ.


Реферати:
Міжнародна торгівля в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків.
Зовнішньоторговельна політика України в сучасних умовах.
Основні види операцій купівлі-продажу товарів
Торгово-посередницькі операції.
Напрями покращення регіональної та товарної структури зовнішньої торгівлі України.
Галузеві економічні наслідки вступу України в СОТ.

Завдання студентам
Охарактеризуйте динаміку сальдо зовнішньоторговельного балансу України за останнє десятиріччя.
Дайте визначення об'єктів інфраструктури міжнародного ринку товарів (послуг).
Які фактори, впливають на конкурентоспроможність експортної продукції?
Сформулюйте поняття факторів виробництва. Які фактори виробництва вам відомі?
Що розуміється під міжнародним поділом праці?
Поясніть, як ви розумієте міжнародний поділ таких факторів виробництва як земля, капітал, технологія, праця.
Дайте визначення світовому ринку. Які його характерні риси?
Дайте визначення світової торгівлі, експорту, імпорту, торгового сальдо, торгового обігу.

Тести
1. Україна встановила контроль над зовнішньою торгівлею з тим, щоб знизити дефіцит платіжного балансу. Одним із наслідків цієї політики є:
А. Зростання ВВП.
Б. Зниження рівня інфляції в країні.
В. Підвищення реальної заробітної плати.
Г. Зменшення українського імпорту.
2. Активне сальдо платіжного балансу України збільшиться, якщо:
А. Зростуть темпи економічного зростання.
Б. Знизяться реальні відсоткові ставки.
В. Зростуть темпи інфляції.
Г. Збільшаться обсяги експорту товарів і послуг.
3. Які шляхи поліпшення зовнішньоекономічної діяльності України?
А. Скасування будь-яких протекціоністських заходів щодо імпорту товарів.
Б. Збільшення іноземних інвестицій.
В. Експортні обмеження.
Г. Виготовлення в Україні імпортозамінної і конкурентоспроможної продукції
4. Як може вплинути на фізичний обсяг експорту та імпорту зниження ціни
гривні з 20 до 15 центів США?
А. Експорт та імпорт зменшаться.
Б. Експорт та імпорт збільшаться.
В. Експорт збільшиться, імпорт зменшиться.
Г. Експорт зменшиться, імпорт збільшиться.
5. Рахунок капітальних операцій не відображає:
А. Отримання іноземних кредитів.
Б. Прямі інвестиції.
В. Поточні трансферти.
Г. Капітальні трансферти.
6. Реальний валютний курс відображає співвідношення:
А. Кількістю валют, що обмінюються.
Б. Кількістю товарів, які обмінюються.
В. Статтями платіжного балансу.
Г. Національними та іноземними цінами.
7. Номінальний валютний курс, який встановлюється на основі паритету
купівельної спроможності, відображає співвідношення між:
А. Кількістю товарів, які обмінюються.
Б. Кількістю валют. які обмінюються.
В. Іноземними та національними цінами.
Г. Експортом та імпортом.
8. Якщо країна девальвувала свою валюту, це означає, що:
А. Внутрішня купівельна спроможність одиниці національної валюти знизилась.
Б. Національний банк підвищив ціну, за якої він буде купувати золото за кордоном.
В. Країна має дефіцит платіжного балансу.
Г. Країна має значний зовнішній борг.
9. Якщо ВВП України зростає. то за системи плаваючих валютних курсів:
А. Імпорт буде зменшуватись, а ціна гривні зростати.
Б. Імпорт буде збільшуватись, а ціна гривні знижуватись.
В. Імпорт і ціна гривні зростатимуть.
Г. Імпорт і ціна гривні знижуватимуться.
10. Що збільшує пропозицію іноземної валюти:
А. Експорт капіталу.
Б. Імпорт товарів та послуг.
В. Експорт товарів та послуг.
Г. Імпорт капіталу.

Задачі
1. У таблиці наведені дані про попит на гривні і їх пропозицію.

Ціна гривні в доларах
Обсяг попиту на гривні, млн.
Обсяг пропозиції гривень, млн.

0,15
500
400

0,17
470
420

0,19
440
440

0,21
410
460

0,23
380
480

Визначте:
а) рівноважний валютний курс гривні;
б) рівноважний валютний курс долара;
в) яку кількість доларів буде куплено на валютному ринку;
г) яку кількість гривень буде куплено на валютному ринку.
2. Економіка країни характеризується такими макроекономічними показниками: гранична схильність до заощадження = 0,25; гранична схильність до імпорту =0,15; граничний коефіцієнт податків = 0,2.
За минулий рік державні закупівлі товарів та послуг збільшились на 30 млн. у.о. Чому дорівнюють втрати приросту ВВП під впливом імпорту?
3. Країна здійснює зовнішньоекономічні зв’язки з іншими країнами світу. Економіка цієї країни у періоді t характеризується такими показниками: приріст внутрішніх валових інвестицій становив 1200 млн. у.о., гранична схильність до заощадження = 0,22, гранична схильність до імпорту = 0,12, граничний коефіцієнт податків = 0,25.
Визначте, як змінився ВВП країни у періоді t? Чому дорівнюють втрати ВВП під впливом імпорту?
4. Економіка країни характеризується такими показниками (млрд.у.о.): експорт = 62; імпорт = 52; споживчі витрати = 96; валові інвестиції = 58; державні витрати = 30; трансфертні платежі = 20. Якщо імпорт збільшиться на 5%, а експорт – на 12%, то чому дорівнюватиме ВВП?
5. Країна має такі показники платіжного балансу (млн. євро): сальдо рахунка поточних операцій – 140, сальдо рахунка капітальних операцій + 100, сальдо статті “Помилки та упущення” + 16.
На скільки слід зменшити резервні активи, щоб урівноважити платіжний баланс?
6. У минулому році вартість повного набору продуктів у США становила 6 тис. дол., а у Німеччині – 9 тис. євро.
Визначте паритет купівельної спроможності долара до євро.

Рекомендована література

Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. О. Кухарська, С. К. Харічков ;. - Х. : Одіссей, 2007. - 455 с.
Міжнародні економічні відносини : навчальний посібник / В. В. Козик [та ін.]. - 7-ме вид., стер. - К. : Знання, 2008. - 406 с.
Міжнародні торговельні зв'язки України: генезис і структура : навч. посіб. / А. С. Філіпенко. - К. : Знання України, 2008. - 223 с.
Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Романчиков, І. О. Романенко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с
Зовнішня торгівля України товарами та послугами / Статистичний збірник. – К.: Держкомстат України, 2009. – Т. 1. – 155 с.
Зовнішня торгівля України товарами / Статистичний збірник. – К.: Держкомстат України, 2009. – Т. 2. – 178 с.
Зовнішня торгівля України товарами / Статистичний збірник. – К.: Держкомстат України, 2009. – Т. 3. – 153
Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / НІСД, авт. кол.; ред. Я.А.Жаліло. – К.: Знання України, 2005. – 388 с.
Міжнародна економіка: теорія і практика : підручник / В. О. Шевчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 663 с.
Міжнародна торгівля: навч. посіб. / Н. В. Крилова. - К.: Знання, 2008. - 365 с.


Тема 3. Особливості міжнародної торгівлі послугами.

Поняття послуги в міжнародній торгівлі, їх класифікація. Специфіка міжнародної торгівлі послугами.
Динаміка та структура світової торгівлі послугами.
Сучасний стан зовнішньої торгівлі України послугами.
Особливості регулювання міжнародної торгівлі послугами відповідно до положень ГАТС. Зобов’язання України з доступу до ринку послуг відповідно до положень ГАТС.


Реферати:
Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України послугами.
Можливі наслідки вступу України в СОТ для окремих секторів послуг.

Завдання студентам
Дайте визначення послуги і назвіть її відмінності від товару.
Які види послуг виділяються в статистиці платіжного балансу?
У чому відмінності факторних і нефакторних послуг?
Визначте поняття міжнародних транспортних послуг і наведіть їх класифікацію
Які заходи державної політики використовуються для обмеження доступу іноземних послуг на внутрішній ринок країни – імпортера?
Які вилучення з національного режиму вважаються дискримінацією іноземних послуг?
Наведіть приклади надання послуги шляхом споживання за кордоном.
Які способи міжнародної торгівлі послугами виділяє ГАТС?
Чи справедливі теорії, що описують закономірності міжнародної торгівлі товарами для торгівлі послугами?

Тести
1. Дайте визначення об'єктів інфраструктури міжнародного ринку товарів (послуг), використовуючи такі ознаки:
а) постійно діючий оптовий ринок чистої конкуренції, на якому здійснюються угоди купівлі-продажу якісно однорідних та взаємозамінних товарів;
б) спеціально організований періодично діючий ринок, де всі угоди купівлі-продажу здійснюються шляхом цінового змагання;
в) організаційна форма здійснення міжнародних операцій, при якій продавець оголошує конкурс для покупців на товар з певними характеристиками;
г) постійно діючий ринок, на якому здійснюються угоди купівлі-продажу цінних паперів.
2. Розташуйте наведені консалтингові послуги, що мають місце у світовій практиці, за значущістю для українських споживачів:
а) аудиторська діяльність;
б) консультації щодо застосування інформаційних технологій;
в) бізнес-планування;
г) інвестиційне проектування;
д) консультації щодо зменшення податкового тягаря;
е) перед - та післяприватизаційна підтримка; є) оціночна діяльність?
3. Які з наведених видів туристичних операцій належать за формою співробітництва до міжнародного туризму:
а) валютний обмін туристичними групами;
б) стаціонарний туризм;
в) молодіжний туризм;
г) безвалютний обмін туристичними групами;
д) організований туризм;
е) короткостроковий туризм?
4. Розташуйте перелічені транспортні послуги в порядку їх значущості для надходження коштів, що фіксуються в платіжному балансі України:
а) послуги залізничного транспорту;
б) послуги автомобільного транспорту;
в) послуги авіатранспорту;
г) послуги трубопровідного транспорту;
д) послуги морського транспорту;
е) послуги річкового транспорту?
5. Які перспективи в Україні для розвитку міжнародних послуг зв'язку (оберіть правильні відповіді):
а) Інтернет-телефонія (ІР-телефонія);
б) міжнародні телефонні переговори;
в) розвиток мобільного зв'язку;
г) розвиток пейджингового зв'язку;
д) розвиток аналогових АТС;
е) впровадження цифрових АТС?
6. Охарактеризуйте окремо операції інжинірингу та реінжинірингу за допомогою наведених тверджень, розподіливши їх за ознаками:
а) інженерно-консультаційні послуги, метою яких є створення підприємств та інших об'єктів;
б) перегляд і перепроектування процесів для досягнення поліпшення за такими показниками результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування та оперативність;
в) процес, пов'язаний з підготовкою і забезпеченням виробництва та реалізації матеріальних благ і послуг;
г) інженерно-консультаційні послуги з перебудови систем організації управління виробничими, торговельними, інвестиційним процесами суб'єкта господарювання з метою підвищення його конкурентоспроможності та фінансової сталості;
д) форма послуг виробничого призначення, яка втілюється в корисному ефекті, що може мати матеріальний носій (проектна й технічна документація, графіки) або не мати його (навчання, управління).
7. В яких з перелічених операцій міжнародної торгівлі об'єктом купівлі-продажу є послуга:
а) інжиніринг;
б) консалтинг;
в) міжнародний аудит;
г) консигнація;
д) комплексне будівництво?


Рекомендована література

Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. О. Кухарська, С. К. Харічков ;. - Х. : Одіссей, 2007. - 455 с.
Міжнародні економічні відносини : навчальний посібник / В. В. Козик [та ін.]. - 7-ме вид., стер. - К. : Знання, 2008. - 406 с.
Міжнародні торговельні зв'язки України: генезис і структура: навч. посіб. / А. С. Філіпенко. - К. : Знання України, 2008. - 223 с.
Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Романчиков, І. О. Романенко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с
Зовнішня торгівля України товарами та послугами / Статистичний збірник. – К.: Держкомстат України, 2009. – Т. 1. – 155 с.
Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Світовий ринок послуг. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. 456 с.
Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг: Підручник. – К.: Знання України, 2005. – 280 с.


Тема 4. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

Заняття 1.
Форми міжнародного руху капіталу.
Економічна сутність та класифікація інвестицій. Нові форми інвестицій та їх характеристика.
Розподіл надходжень іноземних інвестицій за країнами та регіонами світу.

Заняття 2
Особливості інвестиційних процесів в Україні: інвестиційний клімат та його складові.
Динаміка та структура прямих іноземних інвестицій в економіку України.
Українські інвестиції в економіці країн світу.

Реферати:
Портфельне інвестування в Україні
Інвестиційна політика України в сучасних умовах.
Перспективи подальшого розвитку іноземного інвестування в Україні.

Завдання студентам
Чим відрізняється міжнародна міграція капіталу від зовнішньої торгівлі товарами (послугами), а в чому вбачаються їхні спільні риси? Наведіть характеристики, які розкривають зміст міжнародного руху капіталів, і ті, що визначають властивості зовнішньої торгівлі.
У чому полягають причини виникнення міжнародного руху капіталів та фактори, що безпосередньо впливають на цей процес?
Які галузі є привабливими для здійснення прямого іноземного інвестування, а які набувають пріоритетного значення для кредитування з боку України?

Тести
1. Чим відрізняється міжнародна міграція капіталу від зовнішньої торгівлі товарами (послугами), а в чому вбачаються їхні спільні риси? Оберіть з наведених характеристик ті, які розкривають зміст міжнародного руху капіталів, і ті, що визначають властивості зовнішньої торгівлі:
а) реалізація резидентами доданої вартості, створеної працівниками їхніх підприємств;
б) одноразова реалізація доданої вартості;
в) обмін споживчими вартостями;
г) вилучення з національного обороту в даній країні і переміщення в товарній або грошовій формі у виробничий процес і оборот іншої країни?
2. Які з наведених нижче тверджень є причинами виникнення міжнародного руху капіталів, а які факторами, що безпосередньо впливають на цей процес:
а) міжнародна промислова кооперація;
б) можливість опанування місцевих товарних ринків;
в) стабілізація політичного і соціального стану і створення сприятливого інвестиційного клімату;
г) укладання міжнародних угод щодо запобігання подвійного оподаткування доходів і капіталів;
д) невідповідність попиту на капітал його пропозиції в різних сферах світового господарства;
е) економічна політика промислово розвинутих країн, спрямована на залучення значних обсягів капіталу?
3. Які з наведених галузей є привабливі для здійснення прямого іноземного інвестування, а які набувають пріоритетного значення для кредитування з боку України:
а) транспорт;
б) зв'язок;
в) машинобудування;
г) чорна та кольорова промисловість;
д) легка промисловість;
е) харчова промисловість; є) охорона здоров'я;
ж) паливна промисловість;
з) зовнішня торгівля; і) наука?

Рекомендована література

Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В. В. Козик [та ін.]. - 7-ме вид., стер. - К.: Знання, 2008. - 406 с.
Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Романчиков, І. О. Романенко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 256 с
Міжнародна інвестиційна діяльність: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Л. В. Руденко [та ін.] ; заг. ред. Л. В. Руденко; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2008. - 168 c.
Інвестиційна діяльність в Україні: Нормативні документи / Укл. Роїна О.М. К.: КНТ, 2007. 192 с.
Сазонець І.Л., Федорова В.А. Інвестування: міжнародний аспект: Навчальний посібник. К.: ЦНЛ, 2007. 272 с.


Тема 5. Міжнародні валютно-фінансові операції

Заняття 1
Операції із залучення та розміщення валютних ресурсів: депозитні та лізингові.
Форфейтингові операції.
Факторингові операції.
Операції з цінними паперами.

Заняття 2
Сутність принципи і форми міжнародного кредиту. Класифікація міжнародних кредитів.
Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту.
Кредитування зовнішньої торгівлі і міжнародний довгостроковий кредит.

Заняття 3
Міжнародний валютний фонд
Міжнародний та Європейський банки реконструкції і розвитку
Європейські валютно-кредитні та фінансові організації
Співпраця України з міжнародними валютно-кредитними та фінансовими організаціями


Реферати:
Роль міжнародних кредитів для розвитку української економіки.
Міжнародний валютний фонд та його роль для України.
Регіональні валютно-кредитні та фінансові організації.
Банк міжнародних розрахунків (БМР) та його роль у міжнародних валютно-кредитних відносинах.

Завдання студентам
Дайте визначення міжнародного кредиту
Назвіть основні принципи міжнародного кредиту
Назвіть основні елементи вартості міжнародного кредиту
В чому полягає різниця між факторинговими і форфейтинговими операціями?
Охарактеризуйте основні етапи розвитку співпраці України з МВФ.

Тести
1. Які з наведених елементів можна віднести до централізованих, а які - до децентралізованих фінансів:
а) державна бюджетна система;
б) фонд страхування;
в) державний кредит;
г) фінанси суб'єктів господарства;
д) позабюджетні спеціальні фонди?
2. Які з перелічених нижче функцій характеризують міжнародні кредитні відносини:
а) перерозподіл;
б) економія витрат обертання;
в) обслуговування товарообігу;
г) контроль за розподілом ВВП та його цільовими витратами;
д) прискорення НТП;
е) прискорення концентрації капіталу?
3. Валюта резервна – це:
Валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнародні резервні активи, що використовуються для покриття від’ємного сальдо платіжного балансу
Платіжний засіб інших країн, який законно або незаконно використовується на території певної країни
Валюта, яка має здатність вільно обмінюватись для резидентів і нерезидентів на національну валюту і використовуватись в угодах з реальними і фінансовими активами.
4.Міжнародна ліквідність – це:
Сукупність усіх платіжних інструментів
Склад валютного курсу та валютних паритетів
Складний економічний механізм, який забезпечує купівлю та продаж окремих валют
Готівкова частина грошової маси, яка циркулює з рук у руки.
5. Заходи з реструктуризації боргу включають:
Перенесення платежів, скорочення суми боргу, ре капіталізацію боргу, прощення боргу, продаж боргу, конверсію боргу у формі свопів бору на акції
Перенесення платежів, скорочення суми боргу, конверсію боргу у формі свопів боргу на акції
Перенесення платежів, скорочення суми боргу, рекапіталізацію боргу, продаж боргу

Рекомендована література

Лисенков Ю.М. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – К.: Зовнішня торгівля, 2005. – С. 116-203.
Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В. В. Козик [та ін.]. - 7-ме вид., стер. - К.: Знання, 2008. - 406 с.
Міжнародні фінанси: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. Г. Козак [та ін.]; ред. Ю. Г. Козак [та ін.]. - Вид. 3-тє, перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 639 с.
Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посіб. / Т. С. Шемет, А. М. Коряк, О. М. Диба; за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Т. С. Шемет; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2009. - 348 с.
Розвиток відносин України з міжнародними фінансовими організаціями / В. П. Колосова; Науково-дослідний фінансовий ін-т Академії фінансового управління Міністерства фінансів України. - К. : НДФІ, 2008. - 232 с.  


Тема 6. Науково-технічні зв'язки та міжнародне виробниче кооперування

Заняття 1
Сутність, особливості та форми науково-технічних зв’язків.
Сутність та форми міжнародної передачі технологій.
Технічне сприяння та його організаційні види.

Заняття 2
Спільні підприємства та їх діяльність в Україні.
Сутність міжнародного виробничого кооперування.
Економічні форми міжнародного кооперування у виробничій сфері.
Участь України у міжнародному виробничому кооперуванні.

Реферати
Місце України у міжнародному обміні технологіями.
Характеристика актуальних тенденцій міжнародного руху технологій.
Регулювання міжнародного обміну технологіями в рамках угоди TRIPS.

Завдання студентам
В яких випадках технологія може вважатися фактором виробництва, а в яких - товаром?
В яких формах здійснюється міжнародна передача технологій?
Який технічний прогрес вважається працезберігаючим і який – капіталозберігаючим?
Який вплив кожного з типів технологічного прогресу на умови торгівлі?
У чому полягає основна ідея динамічних моделей технологічного розвитку?
Опишіть технологічний цикл життя товару у міжнародній торгівлі.
Які є механізми правового захисту технології і форми її міжнародної передачі?
У чому полягають економічні умови ліцензійних домовленостей?
Як визначається технологічна місткість торгівлі?
Які форми міжнародної технічної допомоги вам відомі?
У чому полягає державне регулювання передачі технології?

Тести
1. Концентрація на розробці і торгівлі технологією в кількох вузьких галузях виробництва має бути стратегією технологічного розвитку:
Індустріальних країн
Країн, що розвиваються
Країн з перехідною економікою
Всі відповіді правильні
2. Міжнародний рух технології може вважатися:
Міжнародною торгівлею специфічним товаром
Міжнародним рухом фактора виробництва
Одночасно і тим і іншим
3. Міжнародна передача технології – це:
Міждержавне переміщення науково-технічних досягнень на комерційній основі
Міждержавне переміщення науково-технічних досягнень на комерційній або безоплатній основі
Міждержавне переміщення науково-технічних досягнень на безоплатній основі
4. Технологія, порівняно з іншими факторами виробництва:
Має більшу міжнародну мобільність
Має меншу міжнародну мобільність
Є стабільним фактором виробництва
Немає правильної відповіді
5. За впливом на зміну співвідношення цін на працю і капітал НТП можна поділити на:
Ресурсозберігаючий, факторозберігаючий, нейтральний
Нейтральний, трудомісткий, капіталомісткий
Нейтральний, працезберігаючий, капіталозберігаючий
6. Якщо міжнародної торгівлі немає, то будь-який тип НТП приводить:
До зростання обсягу виробництва трудомістких товарів
Зростання обсягу виробництва
Зростання обсягу виробництва капіталомістких товарів
Усі відповіді правильні
7. Якщо міжнародна торгівля зростає такими самими темпами як виробництво, то вплив технічного прогресу на зростання виробництва:
Нейтральний
Позитивний
Негативний
Відсутній
8. Якщо міжнародна торгівля зростає швидше ніж виробництво, то вплив технічного прогресу на зростання виробництва:
Нейтральний
Позитивний
Негативний
Відсутній
9. Якщо міжнародна торгівля зростає повільніше ніж виробництво, то вплив технічного прогресу на зростання виробництва:
Нейтральний
Позитивний
Негативний
Відсутній
10. Якщо міжнародна торгівля зростає такими ж темпами як споживання, то зростання споживання в результаті технічного прогресу впливає на міжнародну торгівлю:
Нейтрально
Позитивно
Негативно
Ніяк не впливає

Рекомендована література

Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. О. Кухарська, С. К. Харічков. - Х.: Одіссей, 2007. - 455 с.
Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В. В. Козик [та ін.]. - 7-ме вид., стер. - К.: Знання, 2008. - 406 с.
Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Романчиков, І. О. Романенко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.
Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / НІСД, авт. кол.; ред. Я.А.Жаліло. – К.: Знання України, 2005. – 388 с.
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.


МОДУЛЬ № 2 Регулювання міжнародної економічної діяльності

Тема 7. Трудова еміграція та імміграція

Міжнародна трудова міграція в структурі світогосподарських зв’язків. Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили.
Характерні риси міжнародної міграції в сучасних умовах. Основні сегменти міжнародного ринку праці.
Динаміка та обсяги міжнародної трудової міграції в Україні

Реферати:
Сучасний міжнародний ринок праці – динаміка розвитку та структурні особливості.
Передумови та чинники розвитку міжнародної міграції в Україні.
Сучасна міграційна політика України.

Завдання студентам
Які позитивні наслідки міжнародної трудової міграції можна віднести до еміграційних процесів, а які - до імміграційних?
Які країни є провідними країнами-експортерами робочої сили, а які - країнами-імпортерами робочої сили на сучасному етапі розвитку суспільства? Наведіть при цьому структурні характеристики міграційних процесів.

Тести
1. Які з перелічених нижче позитивних наслідків міжнародної міграції
робочої сили можна віднести до еміграційних процесів, а які - до імміграційних:
а) скорочення безробіття в країні;
б) підвищення конкурентоспроможності товарів, до виробництва яких залучаються мігранти;
в) надходження додаткових валютних коштів (податки з прибутку фірм-посередників, податки з грошових переказів мігрантів, особисте інвестування мігрантів, капіталовкладення від країн-імпортерів робочої сили, що надходять в країни-експортери по міждержавних каналах, субсидії благодійних фондів і міжнародних організацій);
г) економія коштів на підготовку кваліфікованих спеціалістів, на соціальні програми, а також на купівлю па тентів, ноу-хау, ліцензій в інших державах;
д) забезпечення гідного життєвого рівня мігрантів;
е) підвищення конкурентоспроможності країни і здобуття високого рейтингу на міжнародній арені;
є) стимулювання внутрішнього сукупного попиту з боку мігрантів;
ж) надання додаткової еластичності внутрішньому ринку праці шляхом посилення конкуренції у сфері пропозиції робочої сили?
2. Які з наведених нижче країн є, на вашу думку, провідними країнами-експортерами робочої сили, а які - країнами-імпортерами робочої сили на сучасному етапі розвитку суспільства:
а) США;
б) Росія;
в) Україна;
г) Туніс;
д) Китай.

Рекомендована література

Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. О. Кухарська, С. К. Харічков. - Х.: Одіссей, 2007. - 455 с.
Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В. В. Козик [та ін.]. - 7-ме вид., стер. - К. : Знання, 2008. - 406 с.
Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Романчиков, І. О. Романенко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.
Міжнародна міграція робочої сили та механізми її регулювання: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Ступницький ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2008.

Тема 8. Регулювання міжнародної економічної діяльності

Заняття 1
Глобально-універсальні організації: Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), Міжнародний торговельний центр (МТЦ).
Міжурядові організації: Всесвітня митна організація (ВМО), Бюро міжнародних виставок (БМВ).
Неурядові організації: Міжнародна торгова палата (МТП), Спілка міжнародних ярмарків (СМЯ).
Міжнародні організації з регулювання руху чинників виробництва: Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороння агенція з гарантування інвестицій, Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів; Європейська патентна організація, Світова організація інтелектуальної власності; Міжнародна організація праці.

Заняття 2
Світова організація торгівлі (СОТ), її основні цілі, принципи, функції та організаційна структура.
Основні угоди в рамках СОТ.
Система регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні.

Реферати:
Структура й основні елементи сучасної системи багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі в рамках ГАТТ/СОТ.
Особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності України в умовах набутого членства в СОТ.
Дохійський раунд переговорів СОТ: ключові питання та особливості розвитку.

Завдання студентам
Назвіть основні міжнародні економічні організації й опишіть «поділ праці» між ними
Які групи організацій входять до системи ООН?
Дайте визначення основним функціям міжнародних організацій
На яких принципах будується міжнародна торгова система?
Дайте визначення РНС і національного режиму. Чи є вони взаємозамінними принципами, чи такими, що виключають один одного?
Які обмеження імпорту допустимі відповідно до правил СОТ?
Чим СОТ відрізняється від ГАТТ?
У чому полягаю сучасна роль ЮНКТАД, які її досягнення у минулому?
Які організації залучено до регулювання міжнародного інвестування і які межі такого регулювання?

Тести
1. Які з перелічених нижче засобів регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств відносять до нетарифних заходів, а які - до митно-тарифних:
ліцензування;
квотування;
субсидування;
встановлення митних режимів;
введення митних тарифів;
встановлення технічних бар'єрів;
антидемпінгові процедури;
встановлення цінових преференцій?
2. Головна мета Світової організації торгівлі (СОТ) - це:
Ліквідація митних та інших обмежень.
Забезпечення рівних умов для країн-учасниць.
Скорочення митних тарифів.
3. Експортне мито вигідне:
Споживачам країни-імпортера.
Споживачам країни-експортера.
Виробникам країни-імпортера.
Виробникам країни-експортера.
4. На початку свого існування основна увага переговорів у рамках СОТ зосереджувалась на:
Підвищенні митних тарифів країн-учасниць.
Зниженні митних тарифів країн-учасниць.
Ліквідації митних тарифів країн-учасниць.
Встановленні митних тарифів країн-учасниць.
5. Результат Уругвайського раунду:
Підписано договори про двосторонню співпрацю у сфері послуг.
Посилено потенційний захист інтелектуальної власності.
Документально оформлено нові стандарти бухгалтерського обліку.
6. Митні тарифи застосовуються з метою:
Сприяння імпорту.
Спрощення розрахунків на кордоні.
Обмеження ввозу в країну імпортних товарів.
7. Коли країна вводить митний тариф, то споживачі сплачують за імпортний товар:
Більшу ціну, купуючи меншу кількість товарів.
Меншу ціну, купуючи більшу кількість товарів.
Більшу ціну, купуючи більшу кількість товарів.
Попит на імпортний товар не зміниться.
8. В сучасних умовах процес лібералізації і протекціонізму здійснюється на:
Односторонній основі в рамках СОТ.
Двосторонній основі між країнами.
Багатосторонній основі в рамках СОТ.
9. Основні аргументи протекціонізму:
Покращення цінових співвідношень у зовнішній торгівлі.
Захист національного товаровиробника.
Захист внутрішнього ринку.
10. Основні недоліки протекціонізму:
Покращення цінових співвідношень у зовнішній торгівлі.
Захист національного товаровиробника.
Монополія на внутрішньому ринку національних виробників.


Рекомендована література

Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. О. Кухарська, С. К. Харічков. - Х.: Одіссей, 2007. - 455 с.
Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В. В. Козик [та ін.]. - 7-ме вид., стер. - К.: Знання, 2008. - 406 с.
Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Романчиков, І. О. Романенко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.
Розвиток відносин України з міжнародними фінансовими організаціями / В. П. Колосова; Науково-дослідний фінансовий ін-т Академії фінансового управління Міністерства фінансів України. - К.: НДФІ, 2008. - 232 с.  
Міжнародні організації: Навчальний посібник / За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Кутайні З. 2-е вид., перероб. і доп. К.: ЦНЛ, 2007. 440 с.


Тема 9. Україна у світових інтеграційних процесах

Заняття 1
Сутність, та передумови розвитку міжнародної економічної інтеграції.
Основні етапи міжнародної інтеграції.
Економічні наслідки інтеграції країн.
Інтеграційні угрупування країн Європи: Європейський Союз (ЄС), Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ), Европейський економічний простір.

Заняття 2
Співпраця України з ЄС.
Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА).
Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН).
Інтеграційні об’єднання країн Латинської Америки та Африки.

Заняття 3
Співдружність незалежних держав (СНД).
Iнтеграційні тенденції в рамках СНД. Участь України у міжнародній економічній інтеграції.
Міжнародні організації з економічного співробітництва та сприяння регіональній інтеграції: Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС); Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ), Організація чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).
Організації системи ООН з регіонального економічного розвитку: Економічна і соціальна рада; Європейська економічна комісія; Економічна і соціальна комісія ООН для Азії та Тихого океану; Економічна комісія ООН для Африки; Економічна комісія ООН для Латинської Америки та Карибського регіону.

Реферати:
Євроінтеграційні перспективи України
Інтеграційна політика України.
Інтеграційні об’єднання країн Латинської Америки.
Інтеграційні об’єднання країн Африки.
Проблема узгодження торговельної політики інтеграційних об’єднань та принципів СОТ.

Завдання студентам
Сформулюйте необхідні політико-правові, внутрішні та інфраструктурні передумови розвитку національної економіки та її інтеграції до світогосподарського простору.
Розкрийте зміст принципів захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у взаємозв’язку з принципами захисту інтересів суб'єктів міжнародної діяльності.
Наведіть приклади інтеграційних угруповань у різних частинах світу, які мають на меті створення зони вільної торгівлі, митного союзу і спільного ринку.
Які критерії оцінки інтеграції під кутом зору створення вільної від обмежень системи міжнародної торгівлі?
Які типи економічних ефектів виникають при створенні митного союзу?
У чому полягають відмінності між регіональною та глобальною інтеграцією? Які їх переваги та недоліки?
Від чого залежить зростання або зменшення загального рівня добробуту в результаті створення митного союзу?
Дайте характеристику міжнародних товарних угод та покажіть сучасні тенденції у цій сфері.
Назвіть статичні ефекти міжнародної економічної інтеграції.
10. Назвіть динамічні ефекти міжнародної економічної інтеграції.

Тести
1. Які з перелічених нижче необхідних передумов розвитку національної економіки та її інтеграції до світогосподарського простору відносять до політико-правових, які - до внутрішніх, а які - до інфраструктурних:
а) створення адекватної системи національної безпеки;
б) оцінка економічного потенціалу і визначення напрямків структурної перебудови;
в) забезпечення економічної та інституційної підтримки національного суверенітету;
г) побудова демократичної держави на засадах свободи підприємництва, переміщення капіталів і всіх видів ресурсів;
д) зміцнення національної грошової одиниці з її подальшим включенням до системи міжнародних розрахунків;
е) розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних систем з їх подальшою інтеграцією до міжнародної системи комунікацій;
є) опрацювання ефективної експортоорієнтованої стратегії розвитку держави та адекватного механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності?
2. Розкрийте зміст принципу захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який є основою для формування принципу захисту інтересів суб'єктів міжнародної діяльності:
а) регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється тільки за законами України;
б) суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності є рівними перед чинним законодавством, разом з тим їм забороняється здійснювати будь-які дії, які можуть зашкодити інтересам інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
в) Україна має забезпечити рівний захист інтересів усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на власній території відповідно до чинного законодавства;
г) суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть вільно залучатися до сфери зовнішньоекономічних зв'язків, здійснювати зовнішньоекономічні відносини у будь-якій формі, що не заборонена чинним законодавством.
3. У яких роках сальдо зовнішньоторговельного балансу України було позитивним, тобто потік експорту перевищив імпортні потоки:
а) 1997; б) 1998; в) 1999; г) 2000; д) 2001; е) 2002; ж) 2003; з) 2004; і) 2005; к) 2006?
4. Які з перелічених нижче держав є постійними й незмінними економічними партнерами України у сфері міжнародної діяльності протягом її функціонування у світогосподарському середовищі як незалежної держави:
а) Росія; б) США; в) Німеччина; г) Франція; д) Канада; е) Кіпр?
5. Визначте, яка модель розвитку, обрана Україною, може забезпечити досягнення позитивних зрушень і стійкого економічного зростання, зокрема у сфері міжнародної економічної діяльності:
а) інвестиційна;
б) інноваційна;
в) інноваційно-інвестиційна;
г) соціальне орієнтована;
д) маркетингово орієнтована;
е) модель геополітичного кола;
є) модель з тривимірною системою координат: Україна - Росія - Захід?
6. Укажіть, які з наведених характеристик притаманні міжнародній економічній діяльності України у 2005-2006 рр.
а) проблема погашення зовнішньої заборгованості;
б) наявність стійкого зовнішнього державного боргу;
в) заміна зовнішніх комерційних зобов'язань на семирічні єврооблігації, що амортизуються, із середнім терміном 4,4 року;
г) недостатність зовнішнього кредитування;
д) зростання прямих іноземних інвестицій;
е) збільшення кількості закордонних країн-партнерів;
є) збільшення обсягів експортно-імпортних операцій;
ж) зменшення імпортозалежності вітчизняних виробництв;
з) покращання соціальної захищеності населення;
і) інтенсифікація зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств;
к) підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на зовнішніх ринках;
л) посилення адміністративного контролю над здійсненням міжнародних фінансових розрахунків за зовнішніми зобов'язаннями;
м) переважання економічних методів регулювання зовнішньоекономічних відносин України з країнами-лідерами світового господарства.


Рекомендована література

Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В. В. Козик [та ін.]. - 7-ме вид., стер. - К.: Знання, 2008. - 406 с.
Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Романчиков, І. О. Романенко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.
Бочан І.О., Михасюк І.Р. Глобальна економіка: Підручник. К.: Знання, 2007. 403 с.
Міжнародна економіка: теорія і практика: підручник / В. О. Шевчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 663 с.
Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія: Підручник / А.С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2008. – 408 с.

Тема 10. Глобальний контекст міжнародного економічного співробітництва

Сутність категорії «глобалізація». Еволюція та прояви глобалізації.
Причини виникнення та суть глобальних проблем, причини їх загострення.
Глобальні проблеми сучасності та їх вплив на міжнародне економічне співробітництво.

Реферати:
Екологічна, демографічна, продовольча, сировинна та енергетична глобальні проблеми.
Проблеми мирного освоєння космосу та надр світового океану; подолання відсталості слаборозвинутих країн та кризових явищ в країнах з перехідною економікою

Завдання студентам
Дайте визначення категорії «глобалізація».
В чому проявляється процес глобалізації?
В чому виражається асиметрія характеру перебігу процесу глобалізації?
В чому полягають вигоди від процесу глобалізації для країн з різними рівнем економічного розвитку?
Які загрози несе процес глобалізації для країн з різним рівнем економічного розвитку?
Назвіть основні глобальні проблеми сучасності.
Яким критеріям має відповідати проблема, щоб бути віднесеною до класу глобальних?
Які міжнародні організації беруть участь у вирішенні глобальних проблем?
Тести
1. До ключових елементів фінансової глобалізації відносяться:
поглиблення міжнародної фінансової інтеграції, формування системи міжнародних фінансових інститутів
поглиблення міжнародної фінансової інтеграції, формування системи міжнародних фінансових інститутів, швидкий розвиток фінансових інновацій
поглиблення міжнародної фінансової інтеграції, швидкий розвиток фінансових інновацій 
2. Виділяють такі групи глобальних проблем:
політичні, природно-екологічні, соціально-економічні
політичні, соціально-економічні, наукові
політичні, природно-екологічні, соціально-економічні, наукові 
3. До ключових елементів фінансової глобалізації відносяться:
поглиблення міжнародної фінансової інтеграції, формування системи міжнародних фінансових інститутів
поглиблення міжнародної фінансової інтеграції, формування системи міжнародних фінансових інститутів, швидкий розвиток фінансових інновацій
поглиблення міжнародної фінансової інтеграції, швидкий розвиток фінансових інновацій


Рекомендована література

Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. О. Кухарська, С. К. Харічков. - Х.: Одіссей, 2007. - 455 с.
Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В. В. Козик [та ін.]. - 7-ме вид., стер. - К. : Знання, 2008. - 406 с.
Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Романчиков, І. О. Романенко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 256 с
Міжнародна економіка: теорія і практика: підручник / В. О. Шевчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 663 с.
Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія: Підручник / А.С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2008. – 408 с.
Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри / За ред.. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва. – К.: Знання, 2007. – 595 с.7. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ


Платіжний баланс та його значення у міжнародній економічній діяльності України.
Основні види операцій купівлі-продажу товарів та їх характеристика.
Динаміка та структура світової торгівлі товарами. Світові експортери та імпортери товарів.
Динаміка, товарна та регіональна структура зовнішньої торгівлі України в сучасних умовах.
Напрями покращення регіональної і товарної структури зовнішньої торгівлі України та галузеві економічні наслідки вступу в СОТ.
Міжнародний ринок послуг в системі світової торгівлі та його характерні особливості.
Динаміка та структура світової торгівлі послугами. Світові експортери та імпортери послуг.
Місце і роль України на міжнародному ринку послуг. Динаміка і структура експорту та імпорту Україною послуг.
Економічна сутність, види та класифікація інвестицій.
Форми міжнародного руху капіталу в сучасних умовах.
Прямі інвестиції як форма руху підприємницького капіталу в міжнародних масштабах.
Прямі іноземні інвестиції в економіці України.
Сутність та класифікація валютних операцій.
Міжнародний лізинг та його характеристика.
Форфейтингові операції у міжнародній економічній діяльності.
Факторингові операції у міжнародній економічній діяльності.
Основні види міжнародних валютно-фінансових операцій та їх характеристика.
Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації та участь в них України.
Міжнародні науково-технічних зв’язки.
Основні форми міжнародного виробничого кооперування та участь в ньому України.
Міжнародна трудова міграція в структурі світогосподарських зв’язків.
Економічна основа сучасної міжнародної трудової міграції. Характерні риси міжнародної міграції в сучасних умовах.
Зміст, особливості та основні сегменти міжнародного ринку праці. Можливі соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили.
Передумови та чинники розвитку міжнародної міграції в Україні. Динаміка та обсяги розвитку міжнародної трудової міграції в Україні.
Система міжнародних організацій з регулювання світової торгівлі.
Структура й основні елементи сучасної системи багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі в рамках ГАТТ/СОТ.
Світова організація торгівлі (СОТ), її основні цілі, функції та організаційна структура.
Система регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні.
Сутність, головні передумови та етапи міжнародної економічної інтеграції.
Характеристика сучасних інтеграційних угрупувань країн.
Міжнародні економічні організації системи ООН.
Україна у світових інтеграційних процесах.
Сутність глобалізації та її вплив на подальший хід розвитку міжнародного економічного співробітництва.
Причини виникнення та суть глобальних проблем, причини їх загострення та шляхи вирішення.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

У відповідності з навчальним планом студенти заочної форми навчання повинні виконати з дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України” контрольну роботу та скласти іспит. Контрольна робота повинна показати вміння студентів здійснювати аналіз, узагальнення, логічно, послідовно, стисло і точно відповідати на поставлені запитання, підбирати та використовувати для розгляду питань необхідний матеріал.
Процес виконання контрольної роботи поділяється на такі етапи:
вибір теми контрольної роботи;
підготовча робота до написання контрольної роботи;
складання плану роботи;
написання тексту контрольної роботи;
оформлення роботи;
здача на кафедру.

Розподіл тем для виконання контрольної роботи здійснюється згідно з першою літерою прізвища слухача:

А
№1; 15; 29
М, Н
№8; 22; 36

Б, В
№2; 16; 30
о, п
№9; 23; 37

Г, Д
№3; 17; 31
Р, С, Т
№10; 24; 38

Е,Є
№4; 18; 32
У, Ф
№11; 25

Ж, 3
№5; 19; 33
х, Ц, ч
№12; 26

И, І, Ї, Й
№6; 20; 34
ш, щ
№13; 27

к, л
№7; 21; 35
ю, я
№14; 28Перед виконанням контрольної роботи студенту слід вивчити рекомендовану літературу, зібрати, проаналізувати та узагальнити практичний матеріал. Крім того, слід також використати інформацію з чинного законодавства, статті періодичного друку, в яких розглядаються певні економічні питання.
Контрольна робота повинна складатися з наступних частин:
титульний лист;
зміст;
вступ;
основна частина (2 або 3 розділи з їх викладенням у двох-трьох підпунктах) та висновки по кожному розділу;
висновки по роботі;
список використаних джерел.
На титульній сторінці необхідно вказати: Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, кафедра світового господарства і міжнародної економічної інтеграції, назву дисципліни та теми, номер учбової групи, прізвище, імя та по батькові студента, контрольна робота здана на кафедру, оцінка, м. Київ та рік.
Зразок оформлення змісту роботи:

Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. НАЗВА РОЗДІЛУ 4
1.1. Назва підрозділу 4
1.2. Назва підрозділу 6
Висновки до розділу 1 8
РОЗДІЛ 2. 9 2.1. 9 2.2. 12
Висновки до розділу 2 14
РОЗДІЛ 3. 15
3.1. 15
3.2. 18
Висновки до розділу 3 19
Висновки 20
Список джерел посилань 22У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається характеристика сучасного стану теми, її розробленість у вітчизняній на зарубіжній науковій літературі, вказується мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження. Рекомендований обсяг вступу - 1 - 2 сторінки.

Основна частина включає два-три розділи. У першому розглядаються теоретико-методологічні аспекти досліджуваної теми: визначення основних понять та категорій, класифікації, методи дослідження. В другому та третьому розділах необхідно навести статистичні дані з відповідної теми та їх аналіз, а також (залежно від теми роботи) шляхи вдосконалення, прогнози, пропозиції та рекомендації щодо вирішення досліджуваної проблеми. Всі розділи повинні бути логічно пов’язаними між собою. Після кожного розділу слід зробити висновки, в яких узагальнити результати дослідження проблеми. Рекомендований обсяг основної частини – 15-20 сторінок.
У випадку, якщо текст розділів та підрозділів основної частини роботи не відповідає змісту, робота не зараховується.

Для підтвердження поданої в тексті інформації щодо існуючих тенденцій у динаміці розвитку досліджуваного явища, або щодо структурних зрушень у певній сфері, рекомендується навести таблиці зі статистичними даними. В таблицях, крім абсолютних величин, рекомендується наводити також і відносні, наприклад, темпи приросту до базового або попереднього року, частку кожного елементу у відсотках до загального обсягу тощо.
Таблиці мають бути уніфікованими, а цифрова інформація – достовірною. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який відтворює її зміст. Заголовки розміщують над таблицею по центру.
Усі таблиці нумеруються. Праворуч над заголовком з великої літери пишуть слово “Таблиця” та вказують її порядковий номер. Знак “№” перед цифрою не ставиться. Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).
При перенесенні таблиці на іншу сторінку пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовження табл. 1.2”. «Шапку» таблиці повторюють при перенесені на кожну нову сторінку.
Таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Таблиця має розміщуватися уздовж сторінки, або поперек з відповідним поворотом її проти годинникової стрілки.
Назви колонок пишуть з великої літери, а підзаголовки, якщо вони граматично пов’язані з назвою – з малої, в інших випадках – з великої. Колонку “№” в таблицю не включають.
Примітки до таблиці, в яких вказуються довідкові і пояснювальні дані, мають бути розміщені безпосередньо під нею. Коли примітка одна, то її не нумерують і після слова “Примітка” ставлять крапку. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова “Примітки” ставлять двокрапку, наприклад,
“Примітки:
1. ... .
2. ... .”
У колонках таблиць неможливо залишати вільні місця: якщо дані відсутні, слід ставити тире. Якщо табличні колонки заповнені текстом, крапка наприкінці не ставиться. Цифри у колонках таблиць проставляються таким чином, щоб класи чисел по усій колонці знаходилися точно один над іншим. Класи чисел у таблиці не розділяються крапкою. Числові величини в одній колонці повинні мати однакову кількість десяткових знаків.
Коли усі параметри, що розміщуються у таблиці, мають однакову розмірність, то позначення одиниці виміру розміщують над таблицею. Якщо параметри мають різну розмірність, то позначення одиниці виміру подають у заголовку до кожної колонки (графи).

Зразок оформлення таблиці:
Таблиця 3.1
Обсяги експорту-імпорту товарів у розрізі регіонів України у 2011 році

Назва регіону
Експорт
Імпорт

Сальдо,
тис. дол. США


вартість за умов поставки ФОБ,
тис. дол. США
частка у загальному обсязі експорту, %
вартість за умов поставки СІФ,
тис. дол. США
частка у загальному обсязі імпорту, %


Одеська
434666,5
3,44
357075,4
2,43
77591,1

Миколаївська
408458,1
3,23
201289,6
1,37
207168,5

Кіровоградська
59709,6
0,47
37251,3
0,25
22458,3

Укладено та у % розраховано автором. Джерела: [20; 26-29].


Кількість ілюстрацій, які наводяться у роботі, визначається її змістом, їх наявність не є обов’язковою. Всі ілюстрації (графіки, схеми, діаграми тощо) називають рисунками. Підпис під ілюстрацією завжди починається з великої букви. Крапку в кінці підпису не ставлять. Всі ілюстративні матеріали розміщують одразу ж після посилання на них. Ілюстрації рекомендується виконувати чорно-білими, кольорові рисунки в роботі небажані.
Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номеру ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: “Рис. 1.2” (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.
Зразок оформлення рисунку

Рис 3.1. Наслідки створення ЗВТ+ для України
Джерело: [48]

Висновки - це коротке резюме з усього змісту контрольної роботи. Рекомендований обсяг висновків 1 - 2 сторінки.
Невід’ємною частиною контрольної роботи є список використаних джерел, який містить прізвище автора, повне найменування монографії, посібника чи статті, міста, видавництва та року видання. Рекомендована кількість використаних джерел - 10- 55.

Зразок оформлення списку джерел посилань:

Характеристика джерела
Приклад оформлення

Книги, монографії, один, два або три автори
Горбач Л.М., Плотніков О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів вищих навч.закладів .-К.: Кондор, 2005 . - 263с.
Афанасьєв М. В., Укpаїнська Л. О. Питання теоpії і пpактики pозвитку зовнішньої тоpгівлі Укpаїни в умовах пеpеходу до pинкової економіки: Ін-т систем. досліджень освіти та ін. К., 2003. 247 с.
Шнипко О.С., Національна конкурентоспроможність: сутність, проблеми, механізми реалізації. – К.: Наук. думка, 2003. – 334 с. Покрещук О.О., Правове регулювання міжнародної торгівлі у контексті норм і правил ГАТТ/СОТ. –К.: Зовнішня торгівля, 2003. – 512 с.

чотири автори
Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия / А.И. Рымарук, Ю.М. Лысенков, В.В.Капустин, С.А. Синянский / Под ред. А.И. Рымарука. – К.: Юстиниан, 2003. – 543 с.

п'ять та більше авторів
Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г.Білорус, Лук’яненко та ін.; Керівник авторського колективу і наук. Ред. О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с. Інституційні засади інноваційної економіки: міжнародний досвід та вітчизняна практика: Монографія / А.С. Аблов, О.С. Довгий, Л.П. Гальперіна, А.А. Грищенко, Ю.В. Євченко та ін.; За заг. ред. В.Є. Новицького. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 200 с.

Книги, опис за назвою
Україна і світове господарство. Взаємодія на межі тисячоліть. Навч. посібник / А.С.Філіпенко, Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник та ін. К.: Либідь, 2002. – 327 с.
Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації / За ред. Д.Г.Лук’яненка.- К.: КНЕУ, 2001.- 538 с.

Багатотомні видання
Економічна енциклопедія: У трьох томах / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр „Академія”, – 2000 – 2002. Т. 1 – 3.

Перекладні видання
Германское право. Часть II. Торговое уложение и другие законы: Пер. с нем. / Серия зарубежное и международное частное право. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. – 467 с.

Стандарти
Державний стандарт України ДСТУ 3008-95 ("Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000).

Збірки наукових праць
Міжнародно-правове та економічне регулювання торгівлі: проблеми теорії і практики: Збірник матеріалів VII міжнародної науково-практичної конференції 27-28 травня 2004 року.–К.: УАЗТ, 2004.–250 с.

Словники
Короткий тлумачний словник української мови / За ред. Д.Г.Гринчишина. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Радянська школа, 1988. – 320 с.

Довідники
Сучасна українська мова: Довідник / Л.Ю.Шевченко, В.В.Різун, Ю.В.Лисенко; За ред. О.Д.Пономаріва. – К.: Либідь, 1993. – 336с.

Складові частини: книги,
Жаліло Я.А. Пріоритети економічної політики держави // Стратегії розвитку України: теорія і практика / За ред. О.С.Власюка. – К.: НІСД, 2002. – С. 355-389.

збірника,
Марочкин И.Е. Ценность судебной власти // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вип.. 60. – С. 177 – 182.

журналу,
Андрійчук В.Г. Геоекономічні парадигми, стратегічні перспективи розвитку світового господарства та зовнішньоекономічні орієнтири України в пост-біполярній системі міжнародних економічних відносин // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2005, № 1 (18). - С. 26 – 43.

іноземного журналу,
Palmeter D.A. Commentary on the WTO Anti-Dumping Code // Journal of World Trade. – 1996. – Vol. 30. – No. 4. – P. 46.

енциклопедії.
Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 / Редкол.: ...С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін.- К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – 848 с.

Тези доповідей
Журавков В.В. Глобалізація та продовольча безпека у контексті системної методології // Збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції УАЗТ 30 травня 2002 року „Вплив глобалізації на формування та розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України”. – К.: УАЗТ, 2002. - С.56-58.

Дисертації
Вериженко І.О. Українсько-Французькі зовнішньоекономічні зв’язки та перспективи їх розвитку: Дис... канд. економ. наук: 08.05.01. - К., 2006. – 160 с.

Автореферати дисертацій
Адаманова З.О. Інноваційні фактори економічного розвитку в умовах глобалізації Автореф. дис... д-ра економ. наук / НАН України. Інститут економіки. - К., 2006. - 20 с.
Сірик О.М. Регулювання конкуренції та корпоративні політики на світовому ринку чорних : Автореф. дис... канд. економ. наук: 08.05.01. – К., 2006. – 19 с.

Звіт про науково-дослідну роботу
Науково-економічний та правовий аналіз дії міжнародних договорів України про сприяння та взаємний захист інвестицій та їх вплив на інвестиційний клімат України. Звіт про НДР (заключний) / К.: УАЗТ, 2002. - № держ. реєстрації 0101U006911. - Облік. № 0202U006351. - 87 с.

Електронні джерела
Гончаров Ю.В., Світ.Європа. Україна. Трансформація економіки та інтеграція.[Електронний ресурс]/ Ю.В.Гончаров, Ю.О. Петін, О.М. Сальник. – К.:Знание України, 2007.–504 с.– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2010_1/tom1/202.pdf.

Електронні джерела іноземною мовою
EU27 External Trade Detailed Data [Electronic resource] // Eurostat. – 2011. – Access mode: http://epp.eurostat.ec.europa.eu /portal/page/ portal/external_trade /data/database.


При написанні контрольної роботи необхідно подавати в тексті посилання на використані джерела, що дає змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа.
Якщо використовують матеріали з монографій, статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні слід точно вказати номера сторінок, на яке дано посилання.
Посилання у контрольній роботі на джерела слід зазначати порядковим номером за складений переліком видань. Наприклад [8, С. 234], де: 8 -, номер джерела, 234, - сторінка, на яку зроблено посилання.

Посилання на список використаних джерел мають бути обов’язково присутні в тексті у таких випадках.
Після згадування про конкретний документ, закон, міжнародний договір тощо (або після наведення цитати з нього).
Якщо в абзаці тексту роботи наводиться думка одного або кількох авторів, то наприкінці або всередині абзацу повинні бути зазначені номери робіт вказаних науковців, під якими вони розташовані у списку джерел посилань. Наприклад:
Науковці Іванов І.І. та Петров П.П. вважають що процес глобалізації має асиметричний характер [4, C.18; 5, C. 38].
або
На думку ряду вітчизняних експертів [4-8], процес глобалізації має асиметричний характер.
Якщо в абзаці тексту роботи наведено статистичні дані:
запозичені з одного джерела – тоді посилання на це джерело має бути зазначене в кінці абзацу. Наприклад:
Товарний експорт США до ЄС у 2009 р. збільшився на 12% [4, C.18].
запозичені з кількох джерел – тоді посилання на ці джерела мають бути зазначені безпосередньо після наведених статистичних даних.
Наприклад:
Товарний експорт США до Гонконгу у 2009 р. збільшився на 12% [4, C.18], водночас експорт послуг скоротився на 2% [5, C. 8], причиною чого є протекціоністська політика Гонконгу.
Якщо в кількох абзацах поспіль наведено статистичні дані, запозичені із одного джерела, то вказати посилання необхідно в кінці останнього абзацу, що місить такі дані.
Якщо в абзаці наведено кілька цифр, запозичених з одного джерела, то повторювати його після кожної цифри не потрібно
Якщо в абзаці тексту роботи наведено дані, отримані автором самостійно в результаті розрахунків, то в кінці абзацу, або безпосередньо після наведених даних вказується в круглих дужках: (розраховано автором за даними [4]).
Якщо в абзаці тексту роботи наводиться визначення поняття або категорії, то після нього також необхідно зазначити джерело.
Наприклад:
Криза (грец. krisis – рішення, поворотній пункт) – це занепад, тяжкий перехідний стан, перелом, при якому неадекватність засобів досягнення цілей народжує непередбачувані проблеми [1, С. 20].
Потрібно також мати на увазі, що матеріали наукових джерел, оприлюднених до початку 90-х років, характеризуються ідеологізованістю й розглядом процесів виключно з марксистсько-ленінських позицій. Період з початку й до середини 90-х років характеризувався ейфорією реформ, і джерела цього періоду, як правило, не містять критичного аналізу ринкових перетворень. У наступні роки відбулися суттєві зміни в оцінках ролі ринку в економічному житті суспільства. Публікації останніх років віддзеркалюють більш реалістичні погляди на поточні економічні процеси, розкривають як "плюси", так і "мінуси" ринкових механізмів та державного регулювання економічного розвитку.
Механічне переписування тексту з монографій, учбових посібників без глибокого, логічно - послідовного, повного висвітлення питань не зараховується як контрольна робота.
Контрольна робота повинна бути оформлена за допомогою комп’ютера на одному боці білого паперу формату А-4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці.
Текст контрольної роботи слід друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве 25-30 мм, праве - не менше ніж 10 мм, верхнє та нижнє - не менше ніж 20 мм. Шрифт повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої насиченості.
Заголовки структурних частин контрольної роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” друкують великими літерами по центру рядка.
Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.
Відстань між заголовком за текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожну структурну частину контрольної роботи слід починати з нової сторінки (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ).
Шрифт повинен бути чітким, чорного кольору, з однаковою щільністю тексту. Робити пропуски між абзацами тексту всередині підрозділу не потрібно.
Текст роботи має бути написано виключно українською мовою. Якщо при написанні використано іноземні джерела, тоді запозичений з них текст (написи на рисунках та назви рядків у таблицях) обов’язково має бути перекладений українською мовою. У списку використаних джерел іноземна література наводиться мовою оригіналу.
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, таблиць, рисунків подають арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою контрольної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На першому аркуші номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.
Підрозділи нумерують в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна бути крапка, наприклад “1.1.” (перший підрозділ першого розділу. Потім у тому ж рядку подається заголовок підрозділу.
Пункти нумерують в межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: “1.3.2.” (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку подається назва пункту.
Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.
Оформлена у відповідності до зазначених вимог і підписана студентом контрольна робота здається на кафедру світового господарства і міжнародної економічної інтеграції у встановлений графіком термін, але не пізніше 15 днів до початку екзаменаційної сесії.
Контрольна робота, яка не відповідає викладеним в даних методичних вказівках вимогам, повертається студентові, як не зарахована. Студентові слід переробити її згідно з зауваженнями викладача.
Студенти, контрольні роботи яких не відповідають встановленим вимогам, не допускаються до складання іспиту з дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України”.
8. Тематика курсових робіт з дисципліни «Міжнародна економічна діяльність україни» та методичні вказівки до їх виконання

Платіжний баланс та його значення у міжнародній економічній діяльності України.
Торгово-посередницькі операції
Динаміка та структура зовнішньої торгівлі України товарами: продукція легкої промисловості.
Динаміка та структура зовнішньої торгівлі України товарами: продукція хімічної промисловості.
Динаміка та структура зовнішньої торгівлі України товарами: продукція видобувної промисловості.
Динаміка та структура зовнішньої торгівлі України товарами: продукція машинобудівної промисловості.
Динаміка та структура зовнішньої торгівлі України товарами: продукція сільського господарства.
Динаміка та структура зовнішньої торгівлі України товарами: продукція харчової промисловості.
Динаміка та структура зовнішньої торгівлі України товарами: продукція металургійного комплексу.
Галузеві економічні наслідки приєднання України до СОТ (галузь на вибір)
Місце України на міжнародному ринку транспортних послуг
Місце України на міжнародному ринку туристичних послуг
Місце України на міжнародному ринку фінансових послуг
Прямі іноземні інвестиції в економіці України.
Особливості розвитку фондового ринку в Україні
Міжнародний лізинг
Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації та участь в них України.
Валютний ринок і валютні операції в Україні
Міжнародний трансфер технологій та участь України в ньому.
Основні форми міжнародного виробничого кооперування та участь в ньому України.
Міжнародна трудова міграція в структурі світогосподарських зв’язків.
Система неурядових міжнародних організацій з регулювання міжнародної економічної діяльності.
Передумови та чинники розвитку міжнародної міграції в Україні.
Інтеграційні процеси в рамках СНД
Передумови та можливості інтеграції України до ЄС
Причини виникнення та наслідки глобальних економічних криз
Зовнішня заборгованість країни
Структура й основні елементи сучасної системи багатостороннього
регулювання міжнародної торгівлі в рамках ГАТТ/СОТ.
Система регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні.
Сутність, головні передумови та етапи міжнародної економічної інтеграції.
Участь України в ОЧЕС
Спільні підприємства та їх діяльність в Україні
ТНК у системі міжнародного інвестування
Міжнародні економічні організації системи ООН.
Продовольчі проблеми світу і роль України у їхньому розв’язанні
Екологічні проблеми світу та України: сутність та шляхи подолання
Енергетичні проблеми світу та України: сутність та шляхи подолання
Міжнародний кредит
Глобально-унівесальні організації з регулювання міжнародної економічної діяльності
Міжнародні організації з регулювання руху чинників виробництва
Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Північної Америки
Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Африки
Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Азії
Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Європи.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “МІЖНАРОДНА економічна діяльність україни”
У відповідності з навчальним планом студенти повинні виконати з дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України” курсову роботу та скласти іспит. Курсова робота повинна показати вміння студентів здійснювати аналіз, узагальнення, логічно, послідовно, стисло і точно відповідати на поставлені запитання, підбирати та використовувати для розгляду питань необхідний матеріал.
Виконання курсової роботи є одним із заключних етапів вивчення курсу. Цілями курсової роботи є:
поглиблення, систематизація і закріплення теоретичних знань з дисципліни;
набуття навичок використання наукових методів пізнання економічних явищ, самостійної роботи з елементами творчого пошуку, ініціативи;
оволодіння методологією наукових досліджень;
вироблення вміння систематизувати, узагальнювати теоретичний матеріал, здійснювати аналіз навчальної і наукової літератури та робити науково обґрунтовані висновки, практичні рекомендації щодо вдосконалення існуючої практики господарювання.
Процес виконання курсової роботи поділяється на такі етапи:
вибір теми курсової роботи та її затвердження науковим керівником;
підготовча робота до написання курсової роботи;
складання плану роботи та його затвердження науковим керівником;
написання тексту курсової роботи;
оформлення роботи;
рецензування курсової роботи науковим керівником;
захист курсової роботи.
Перед виконанням курсової роботи студенту слід вивчити рекомендовану літературу, зібрати, проаналізувати та узагальнити практичний матеріал. Крім того, слід також використати нормативні та інструктивні матеріали, статті періодичного друку, в яких розглядаються певні економічні питання.


Вибір теми курсової роботи.

Розподіл тем для виконання контрольної роботи здійснюється за останньою цифрою номера залікової книжки. Наприклад, якщо номер Вашої залікової книжки 961, то Ви повинні виконати тему під номером 1, 11 або 21 тощо. Якщо номер залікової книжки 9160, то Ви обираєте тему 10, 20 або 30 тощо.

Структура курсової роботи.

Курсова робота повинна бути логічно побудованою і мати характер цілісного і завершеного самостійного дослідження. Вона повинна складатися з наступних частин:
титульний лист;
зміст;
вступ;
основна частина (3 розділи з їх викладенням у двох-трьох підпунктах) та висновки по кожному розділу;
висновки по роботі;
список використаних джерел;
додатки.


Зразок титульної сторінки курсової роботи.
Міністерство фінансів України
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Кафедра світового господарства і міжнародної економічної інтеграції
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни "Міжнародна економічна діяльність України"
на тему:

"Участь україни у міжнародній економічній інтеграції"Виконав:
Студент факультету
міжнародної економіки та
менеджменту
очної форми навчання
Гр.БдМЕ-4-1
Іванов Іван Іванович


Керівник: к.е.н., доц.
Прізвище та ініціали
Київ - 2011Зразок оформлення змісту роботи:
(зміст має бути розміщено на окремій сторінці)
Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. НАЗВА РОЗДІЛУ 5
1.1. Назва підрозділу 5
1.2. Назва підрозділу 6
1.3.
Висновки до розділу 1 8
РОЗДІЛ 2. 9 2.1. 9 2.2. 12
2.3.
Висновки до розділу 2 14
РОЗДІЛ 3. 15
3.1. 15
3.2. 18
3.3.
Висновки до розділу 3 19
Висновки 20
Список джерел посилань 22
ДОДАТКИВступ
У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається характеристика сучасного стану досліджуваної теми, її розробленість у вітчизняній на зарубіжній науковій літературі, вказується мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження. Рекомендований обсяг вступу – 2 - 3 сторінки.

Основна частина

Основна частина складається з розділів та підрозділів (параграфів).
Кожний розділ починається з нової сторінки. У кінці кожного розділу подається висновок із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів. Новий підрозділ можна починати з нової сторінки, якщо до кінця сторінки лишається не більше ј вільного від тексту аркуша, в іншому разі новий підрозділ починається на тій же сторінці, де закінчився попередній підрозділ.
Основну частину роботи необхідно поділити на три розділи. У першому розглядаються теоретико-методологічні аспекти досліджуваної теми. Другий розділ присвячується аналізу стану проблеми, третій – шляхам вдосконалення, прогнозам, пропозиціям і рекомендаціям щодо вирішення досліджуваної проблеми. Всі ці розділи повинні бути логічно пов’язаними між собою. У межах кожного розділу, як правило, три підрозділи (параграфи), що мають відображати логічну послідовність дослідження й розробки власних пропозицій.
Обсяг основної частини – 25-30 сторінок.

Перший розділ
У першому розділі необхідно викласти сутність проблеми, яка досліджується, розглянути еволюцію підходів до її вирішення, рівень розробки на сучасному етапі. Крім цього, слід зробити аналіз та узагальнення концепцій наукових підходів, які існують у фаховій літературі, визначити дискусійні аспекти й невирішені питання.
Перший розділ є теоретичною основою для розробки прикладних аспектів обраної теми.

Другий розділ
У другому розділі - аналітичному - необхідно детально проаналізувати той аспект зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних економічних відносин, що є предметом дослідження.
Дослідження тенденцій є обов’язковим при виконанні курсової роботи і базується на співставленні динаміки змін об’єкта за певний період часу. При цьому важливою умовою є визначення та характеристика чинників, що мають вплив на об’єкт дослідження.
Основний аналітичний матеріал та отримані кількісні результати подаються в таблицях та рисунках у межах цього розділу або виносяться в додатки.
Даний розділ має бути закінчений аргументованими узагальненнями, де у стислій формі наводяться результати аналізу проблеми.

Вимоги до оформлення таблиць та рисунків
Для підтвердження поданої в тексті інформації щодо існуючих тенденцій у динаміці розвитку досліджуваного явища, або щодо структурних зрушень у певній сфері, необхідно навести таблиці зі статистичними даними. В таблицях, крім абсолютних величин, необхідно наводити також і відносні, наприклад, темпи приросту до базового або попереднього року, частку кожного елементу у відсотках до загального обсягу тощо.
Таблиці мають бути уніфікованими, а цифрова інформація – достовірною. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який відтворює її зміст. Заголовки розміщують над таблицею по центру.
Усі таблиці нумеруються. Праворуч над заголовком з великої літери пишуть слово “Таблиця” та вказують її порядковий номер. Знак “№” перед цифрою не ставиться. Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).
При перенесенні таблиці на іншу сторінку пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовження табл. 1.2”. «Шапку» таблиці повторюють при перенесені на кожну нову сторінку.
Таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Таблиця має розміщуватися уздовж сторінки, або поперек з відповідним поворотом її проти годинникової стрілки.
Назви колонок пишуть з великої літери, а підзаголовки, якщо вони граматично пов’язані з назвою – з малої, в інших випадках – з великої. Колонку “№” в таблицю не включають.
Примітки до таблиці, в яких вказуються довідкові і пояснювальні дані, мають бути розміщені безпосередньо під нею. Коли примітка одна, то її не нумерують і після слова “Примітка” ставлять крапку. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова “Примітки” ставлять двокрапку, наприклад,
“Примітки:
1. ... .
2. ... .”
У колонках таблиць неможливо залишати вільні місця: якщо дані відсутні, слід ставити тире. Якщо табличні колонки заповнені текстом, крапка наприкінці не ставиться. Цифри у колонках таблиць проставляються таким чином, щоб класи чисел по усій колонці знаходилися точно один над іншим. Класи чисел у таблиці не розділяються крапкою. Числові величини в одній колонці повинні мати однакову кількість десяткових знаків.
Коли усі параметри, що розміщуються у таблиці, мають однакову розмірність, то позначення одиниці виміру розміщують над таблицею. Якщо параметри мають різну розмірність, то позначення одиниці виміру подають у заголовку до кожної колонки (графи).
Зразок оформлення таблиці:
Таблиця 3.1
Обсяги експорту-імпорту товарів у розрізі регіонів України у 2011 році

Назва регіону
Експорт
Імпорт

Сальдо,
тис. дол. США


вартість за умов поставки ФОБ,
тис. дол. США
частка у загальному обсязі експорту, %
вартість за умов поставки СІФ,
тис. дол. США
частка у загальному обсязі імпорту, %


Одеська
434666,5
3,44
357075,4
2,43
77591,1

Миколаївська
408458,1
3,23
201289,6
1,37
207168,5

Кіровоградська
59709,6
0,47
37251,3
0,25
22458,3

Укладено та у % розраховано автором. Джерела: [20; 26-29].


Кількість ілюстрацій, які наводяться у роботі, визначається її змістом, їх наявність не є обов’язковою. Всі ілюстрації (графіки, схеми, діаграми тощо) називають рисунками. Підпис під ілюстрацією завжди починається з великої букви. Крапку в кінці підпису не ставлять. Всі ілюстративні матеріали розміщують одразу ж після посилання на них. Ілюстрації виконуються чорно-білими, кольорові рисунки в роботі не допускаються.
Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номеру ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: “Рис. 1.2” (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.
Зразок оформлення рисунку

Рис 3.1. Наслідки створення ЗВТ+ для України
Джерело: [48]Третій розділ
У третьому розділі, який носить прикладний, рекомендаційно-впроваджувальний характер, з вичерпною повнотою викладаються результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми запропонованих методичних підходів, прогнозних оцінок розвитку, розрахунки економічного ефекту. Рекомендації й пропозиції повинні мати наукове обґрунтування й виходити з результатів аналізу, отриманого в попередньому, другому, розділі роботи.
Висновки

Після кожного розділу слід зробити висновки, в яких узагальнити результати дослідження проблеми.
Висновки – це коротке резюме з усього змісту курсової роботи. В них чітко і стисло формулюються загальні результати проведеного дослідження, наводяться конкретні рекомендації та обґрунтовані пропозиції щодо можливостей вирішення проблеми. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках отриманих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання. Будь-які бібліографічні посилання у висновках недоречні, подається виключно авторський текст.
Висновки до розділів повинні бути рубриковані відповідно до параграфів розділу та починатись словами із назви підрозділу.
Наприклад, якщо розділ 2 побудовано таким чином:
2.1. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та тенденцій розвитку економіки Китаю
2.2. Порівняльний аналіз механізмів реформування економік Китаю та України
2.3. Оцінка інструментів зовнішньоекономічної політики в КНР та Україні
То висновки до розділу 2 матимуть наступну структуру:
Висновки до розділу 2
2.1. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та тенденцій розвитку економіки Китаю свідчить про
2.2. Порівняльний аналіз механізмів реформування економік Китаю та України показав, що
2.3. Оцінка інструментів зовнішньоекономічної політики в КНР та Україні показала що
Рекомендований обсяг висновків до розділів 2-4 сторінки.
Загальні висновки по роботі рубрикуються відповідно до розділів роботи (першого, другого та третього), наприклад:
ВИСНОВКИ
1. Узагальнення теоретичних положень щодо дає змогу стверджувати, що
2. Аналіз свідчить про
3. Шляхи вдосконалення мають полягати у
Рекомендований обсяг загальних висновків до роботи - 3-7 сторінок.


Список джерел посилань

Невід’ємною частиною курсової роботи є список використаних джерел, який містить прізвище автора, повне найменування монографії, посібника чи статті, міста, видавництва та року видання.

Зразок оформлення списку джерел посилань:

Характеристика джерела
Приклад оформлення

Книги, монографії, один, два або три автори
Горбач Л.М., Плотніков О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів вищих навч.закладів .-К.: Кондор, 2005 . - 263с.
Афанасьєв М. В., Укpаїнська Л. О. Питання теоpії і пpактики pозвитку зовнішньої тоpгівлі Укpаїни в умовах пеpеходу до pинкової економіки: Ін-т систем. досліджень освіти та ін. К., 2003. 247 с.
Шнипко О.С., Національна конкурентоспроможність: сутність, проблеми, механізми реалізації. – К.: Наук. думка, 2003. – 334 с. Покрещук О.О., Правове регулювання міжнародної торгівлі у контексті норм і правил ГАТТ/СОТ. –К.: Зовнішня торгівля, 2003. – 512 с.

чотири автори
Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия / А.И. Рымарук, Ю.М. Лысенков, В.В.Капустин, С.А. Синянский / Под ред. А.И. Рымарука. – К.: Юстиниан, 2003. – 543 с.

п'ять та більше авторів
Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г.Білорус, Лук’яненко та ін.; Керівник авторського колективу і наук. Ред. О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с. Інституційні засади інноваційної економіки: міжнародний досвід та вітчизняна практика: Монографія / А.С. Аблов, О.С. Довгий, Л.П. Гальперіна, А.А. Грищенко, Ю.В. Євченко та ін.; За заг. ред. В.Є. Новицького. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 200 с.

Книги, опис за назвою
Україна і світове господарство. Взаємодія на межі тисячоліть. Навч. посібник / А.С.Філіпенко, Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник та ін. К.: Либідь, 2002. – 327 с.
Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації / За ред. Д.Г.Лук’яненка.- К.: КНЕУ, 2001.- 538 с.

Багатотомні видання
Економічна енциклопедія: У трьох томах / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр „Академія”, – 2000 – 2002. Т. 1 – 3.

Перекладні видання
Германское право. Часть II. Торговое уложение и другие законы: Пер. с нем. / Серия зарубежное и международное частное право. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. – 467 с.

Стандарти
Державний стандарт України ДСТУ 3008-95 ("Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000).

Збірки наукових праць
Міжнародно-правове та економічне регулювання торгівлі: проблеми теорії і практики: Збірник матеріалів VII міжнародної науково-практичної конференції 27-28 травня 2004 року.–К.: УАЗТ, 2004.–250 с.

Словники
Короткий тлумачний словник української мови / За ред. Д.Г.Гринчишина. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Радянська школа, 1988. – 320 с.

Довідники
Сучасна українська мова: Довідник / Л.Ю.Шевченко, В.В.Різун, Ю.В.Лисенко; За ред. О.Д.Пономаріва. – К.: Либідь, 1993. – 336с.

Складові частини: книги,
Жаліло Я.А. Пріоритети економічної політики держави // Стратегії розвитку України: теорія і практика / За ред. О.С.Власюка. – К.: НІСД, 2002. – С. 355-389.

збірника,
Марочкин И.Е. Ценность судебной власти // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вип.. 60. – С. 177 – 182.

журналу,
Андрійчук В.Г. Геоекономічні парадигми, стратегічні перспективи розвитку світового господарства та зовнішньоекономічні орієнтири України в пост-біполярній системі міжнародних економічних відносин // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2005, № 1 (18). - С. 26 – 43.

іноземного журналу,
Palmeter D.A. Commentary on the WTO Anti-Dumping Code // Journal of World Trade. – 1996. – Vol. 30. – No. 4. – P. 46.

енциклопедії.
Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 / Редкол.: ...С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін.- К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – 848 с.

Тези доповідей
Журавков В.В. Глобалізація та продовольча безпека у контексті системної методології // Збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції УАЗТ 30 травня 2002 року „Вплив глобалізації на формування та розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України”. – К.: УАЗТ, 2002. - С.56-58.

Дисертації
Вериженко І.О. Українсько-Французькі зовнішньоекономічні зв’язки та перспективи їх розвитку: Дис... канд. економ. наук: 08.05.01. - К., 2006. – 160 с.

Автореферати дисертацій
Адаманова З.О. Інноваційні фактори економічного розвитку в умовах глобалізації Автореф. дис... д-ра економ. наук / НАН України. Інститут економіки. - К., 2006. - 20 с.
Сірик О.М. Регулювання конкуренції та корпоративні політики на світовому ринку чорних : Автореф. дис... канд. економ. наук: 08.05.01. – К., 2006. – 19 с.

Звіт про науково-дослідну роботу
Науково-економічний та правовий аналіз дії міжнародних договорів України про сприяння та взаємний захист інвестицій та їх вплив на інвестиційний клімат України. Звіт про НДР (заключний) / К.: УАЗТ, 2002. - № держ. реєстрації 0101U006911. - Облік. № 0202U006351. - 87 с.

Електронні джерела
Гончаров Ю.В., Світ.Європа. Україна. Трансформація економіки та інтеграція.[Електронний ресурс]/ Ю.В.Гончаров, Ю.О. Петін, О.М. Сальник. – К.:Знание України, 2007.–504 с.– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2010_1/tom1/202.pdf.


Електронні джерела іноземною мовою
EU27 External Trade Detailed Data [Electronic resource] // Eurostat. – 2011. – Access mode: http://epp.eurostat.ec.europa.eu /portal/page/ portal/external_trade /data/database.


При написанні курсової роботи необхідно подавати в тексті посилання на використані джерела, що дає змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа.
Посилання у курсовій роботі на джерела слід зазначати порядковим номером за складений переліком видань. Наприклад [8, С. 234], де: 8 -, номер джерела, 234, - сторінка, на яку зроблено посилання.
Джерела слід розміщувати у списку в порядку появи посилань у тексті.

Посилання на список використаних джерел мають бути обов’язково присутні в тексті у таких випадках:
1. Після згадування про конкретний документ, закон, міжнародний договір тощо (або після наведення цитати з нього).
2. Якщо в абзаці тексту роботи наводиться думка одного або кількох авторів, то наприкінці або всередині абзацу повинні бути зазначені номери робіт вказаних науковців, під якими вони розташовані у списку джерел посилань. Наприклад:
Науковці Іванов І.І. та Петров П.П. вважають що процес глобалізації має асиметричний характер [4, C.18; 5, C. 38].
Або
На думку ряду вітчизняних експертів [4-8], процес глобалізації має асиметричний характер.
3. Якщо в абзаці тексту роботи наведено статистичні дані:
запозичені з одного джерела – тоді посилання на це джерело має бути зазначене в кінці абзацу. Наприклад:
Товарний експорт США до ЄС у 2009 р. збільшився на 12% [4, C.18].
запозичені з кількох джерел – тоді посилання на ці джерела мають бути зазначені безпосередньо після наведених статистичних даних.
Наприклад:
Товарний експорт США до Гонконгу у 2009 р. збільшився на 12% [4, C.18], водночас експорт послуг скоротився на 2% [5, C. 8], причиною чого є протекціоністська політика Гонконгу.
Якщо в кількох абзацах поспіль наведено статистичні дані, запозичені із одного джерела, то вказати посилання необхідно в кінці останнього абзацу, що місить такі дані.
Якщо в абзаці наведено кілька цифр, запозичених з одного джерела, то повторювати його після кожної цифри не потрібно.
Якщо в абзаці тексту роботи наведено дані, отримані автором самостійно в результаті розрахунків, то в кінці абзацу, або безпосередньо після наведених даних вказується в круглих дужках: (розраховано автором за даними [4]).
4. Якщо в абзаці тексту роботи наводиться визначення поняття, то після нього також необхідно зазначити джерело.
Наприклад:
Криза (грец. krisis – рішення, поворотній пункт) – це занепад, тяжкий перехідний стан, перелом, при якому неадекватність засобів досягнення цілей народжує непередбачувані проблеми [1, С. 20].
Потрібно також мати на увазі, що матеріали наукових джерел, оприлюднених до початку 90-х років, характеризуються ідеологізованістю й розглядом процесів виключно з марксистсько-ленінських позицій. Період з початку й до середини 90-х років характеризувався ейфорією реформ, і джерела цього періоду, як правило, не містять критичного аналізу ринкових перетворень. У наступні роки відбулися суттєві зміни в оцінках ролі ринку в економічному житті суспільства. Публікації останніх років віддзеркалюють більш реалістичні погляди на поточні економічні процеси, розкривають як "плюси", так і "мінуси" ринкових механізмів та державного регулювання економічного розвитку.
Механічне переписування тексту з монографій, учбових посібників без глибокого, логічно-послідовного, повного висвітлення питань не зараховується як курсова робота.
Якщо текст розділів та підрозділів основної частини роботи не відповідає їхнім назвам та/або темі роботи, то така робота от римує оцінку «незадовільно».

ДОДАТКИ
Додатки оформлюють як продовження курсової роботи після списку використаних джерел. Їх розміщують у порядку появи посилань на них у тексті роботи. Це великі таблиці й рисунки, які важко розмістити в основному тексті, ілюстрації й цифрові дані допоміжного характеру. На всі додатки обов'язково повинні бути зроблені посилання в основному тексті роботи.
Кожний додаток починається з нової сторінки. Він повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої по центру рядка. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток А”, “Додаток Б” і т.д. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.
Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1 - перший підрозділ третього розділу додатка В.
Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: Таблиця 1.1 – перша таблиця додатку Д; рис. Д.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д.


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ
Робота виконується в одному примірнику. Курсова робота повинна бути оформлена за допомогою комп’ютера на одному боці білого паперу формату А-4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці з використанням шрифту Times New Roman текстового редактора Word, розмір 14. Робити пропуски між абзацами тексту всередині підрозділу не потрібно.
Шрифт повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої насиченості. Окремі речення або слова тексту роботи виділяти жирним шрифтом, курсивом чи підкреслюванням не потрібно.
Текст роботи має бути написано виключно українською мовою. Якщо при написанні використано іноземні джерела, тоді запозичений з них текст (написи на рисунках та назви рядків у таблицях) обов’язково має бути перекладений українською мовою. У списку використаних джерел іноземна література наводиться мовою оригіналу.

Текст курсової роботи слід друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве 25-30 мм, праве – не менше ніж 10 мм, верхнє та нижнє – не менше ніж 20 мм.

Заголовки структурних частин курсової роботи ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкують великими літерами по центру рядка. Заголовки підрозділів друкують, маленькими літерами (крім першої великої), з абзацного відступу з орієнтацією тексту по ширині сторінки. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. У заголовках перенос слів не дозволяється.
Підрозділи та висновки до розділів курсової роботи друкуються по черзі. Після закінчення попереднього підрозділу друкується наступний, відстань між текстом підрозділів повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.
Відстань між заголовком за текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожну структурну частину курсової роботи слід починати з нової сторінки (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ).

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, таблиць, рисунків подають арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На першому аркуші номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.
Підрозділи нумерують в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна бути крапка, наприклад “1.1.” (перший підрозділ першого розділу. Потім у тому ж рядку подається заголовок підрозділу.
Пункти нумерують в межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: “1.3.2.” (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку подається назва пункту.
Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Оформлена у відповідності до зазначених вимог і підписана студентом курсова робота здається на кафедру світового господарства і міжнародної економічної інтеграції. Зареєстрована курсова робота проходить рецензування протягом 10 днів з моменту її представлення. Рецензія надається у письмовій формі.
Курсова робота, яка не відповідає викладеним в даних методичних вказівках вимогам, повертається студентові, як не зарахована. Студентові слід переробити її згідно з зауваженнями наукового керівника.
Студенти, курсові роботи яких не відповідають встановленим вимогам не допускаються до складання іспиту з дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України”.
При захисті курсової роботи обсяг тексту доповіді студента має відповідати 5-7 хвилинам виступу, містити основні результати аналізу матеріалів, висновки, пропозиції і рекомендації.
Курсова робота оцінюється за 100-бальною шкалою. Захищена курсова робота залишається на кафедрі.


п/п
Критерії оцінювання курсової роботи
Бали, що знімаються за невиконання вимог

1.
Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам: (значне перевищення обсягу (більше ніж на 5 стор.) текстової частини роботи, шрифт та інтервал не відповідають встановленим, відсутня нумерація сторінок, відсутні заголовки пунктів, неправильне оформлення цифрового та графічного матеріалу, мають місце граматичні та грубі стилістичні помилки)
5, 10, 15

2.
Несвоєчасне затвердження плану або несвоєчасна реєстрація курсової роботи
5

3.
Вступ не відповідає вимогам: (відсутнє обґрунтування актуальності теми та її значимості, не визначені мета і завдання курсової роботи, не представлена характеристика структури роботи)
5

4.
В курсовій роботі відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладу
5, 10

5.
Викладення теоретичної частини курсової роботи не відповідає вимогам:
(відсутні глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу, не показані дискусійні питання, немає посилань на джерела при наведенні визначень термінів та висловів науковців, або наведено недостовірні посилання)
5, 10

6.
Практична частина курсової роботи не відповідає вимогам:
(відсутній табличний та ілюстративний матеріал або його аналіз, використані „застарілі дані”, наведені табличні та графічні дані не пов’язані зі змістом тексту, відсутній аналіз поданого статистичного матеріалу або його динаміка, статистичні дані подано виключно у абсолютних величинах без наведення відносних – наприклад темпів приросту, % до загального обсягу тощо, немає посилань на джерела при наведенні статистичних даних в тексті та після таблиць і рисунків або наведено недостовірні посилання)
5, 10, 15, 20

7.
Проблемна частина курсової роботи не відповідає вимогам:
(не виявлена і не поставлена проблема по даній темі, не визначені шляхи вирішення проблем, не зазначено шляхів вдосконалення існуючої практики, відсутня власна точка зору чи її аргументація)
5, 10, 15

8.
Висновки не відповідають вимогам: (не мають зв’язку з результатами дослідження, не підведені підсумки по всіх висвітлених питаннях, не пов’язані з основним текстом роботи, не визначені шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми)
5, 10

9.
Список літератури не відповідає вимогам:
(неправильно оформлений, відсутня законодавча база та джерела статистичних даних, застаріла періодична література, неправильно оформлені електронні джерела)
5

10.
Недоліки захисту роботи: (при захисті в усному викладі не виділені основні положення теми, на додаткові питання дані недостатньо обґрунтовані або неправильні відповіді)
5
9. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


Предмет, об’єкт та завдання навчальної дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України”.
Сутність, особливості та суб’єкти міжнародної економічної діяльності.
Основні принципи міжнародної економічної діяльності.
Еволюція та сучасний стан міжнародної економічної діяльності України.
Платіжний баланс та його значення у міжнародній економічній діяльності України.
Класифікація форм міжнародної економічної діяльності.
Основні види операцій купівлі-продажу товарів та їх характеристика.
Торгово-посередницькі операції: сутність, види, характеристика.
Динаміка та структура світової торгівлі товарами. Світові експортери та імпортери товарів.
Динаміка, товарна та регіональна структура зовнішньої торгівлі України в сучасних умовах.
Напрями покращення регіональної і товарної структури зовнішньої торгівлі України та галузеві економічні наслідки вступу в СОТ.
Поняття послуги в міжнародній торгівлі, їх класифікація. Специфіка міжнародної торгівлі послугами.
Міжнародний ринок послуг в системі світової торгівлі та його характерні особливості.
Динаміка та структура світової торгівлі послугами. Світові експортери та імпортери послуг.
Місце і роль України на міжнародному ринку послуг. Динаміка і структура експорту та імпорту Україною послуг.
Перспективи розвитку міжнародної торгівлі послугами в Україні в умовах набуття членства в СОТ.
Зобов’язання України з доступу до ринку послуг відповідно до положень ГАТС та можливі наслідки вступу в СОТ для окремих секторів послуг.
Економічна сутність, види та класифікація інвестицій.
Форми міжнародного руху капіталу в сучасних умовах.
Прямі інвестиції як форма руху підприємницького капіталу в міжнародних масштабах.
Розподіл надходжень прямих іноземних інвестицій по країнах та регіонах.
Прямі іноземні інвестиції в економіці України.
Сутність та класифікація валютних операцій.
Операції із залучення та розміщення валютних ресурсів.
Депозитні операції.
Міжнародний лізинг та його характеристика.
Форфейтингові операції у міжнародній економічній діяльності.
.Факторингові операції у міжнародній економічній діяльності.
Основні види міжнародних валютно-фінансових операцій та їх характеристика.
Поняття, принципи і форми міжнародного кредиту. Класифікація міжнародних кредитів.
Кредитування зовнішньої торгівлі і міжнародний довгостроковий кредит.
Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту.
Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації та участь в них України.
Міжнародний валютний фонд та участь в ньому України.
Світовий банк, його організації та діяльність в Україні.
Європейський інвестиційний банк, Європейський фонд валютного співробітництва та Європейський банк реконструкції та розвитку.
Сутність та особливості науково-технічних зв’язків. Основні форми міжнародних науково-технічних зв’язків.
Основні форми міжнародного виробничого кооперування та участь в ньому України.
Міжнародна трудова міграція в структурі світогосподарських зв’язків. Основні типи міжнародних мігрантів.
Економічна основа сучасної міжнародної трудової міграції. Характерні риси міжнародної міграції в сучасних умовах.
Зміст, особливості та основні сегменти міжнародного ринку праці. Можливі соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили.
Передумови та чинники розвитку міжнародної міграції в Україні. Динаміка та обсяги розвитку міжнародної трудової міграції в Україні.
Система міжнародних організацій з регулювання світової торгівлі.
Діяльність Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) та комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).
Міжнародний торговельний центр та його діяльність в сучасних умовах.
Всесвітня митна оюрганізація (ВМО), Міжнародна торгова палата (МТП) та їх роль у міжнародній економічній діяльності.
Структура й основні елементи сучасної системи багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі в рамках ГАТТ/СОТ.
Генеральна угода з тарифів і торгівлі ГАТТ. Світова організація торгівлі (СОТ), її основні цілі, функції та організаційна структура.
Основні принципи багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі в рамках ГАТТ/СОТ
Україна в умовах набуття та членства в СОТ.
Система регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні.
Сутність, головні передумови міжнародної економічної інтеграції. Основні етапи міжнародної інтеграції.
Характеристика сучасних інтеграційних угрупувань країн.
Співдружність незалежних держав та участь в ній України.
Міжнародні економічні організації системи ООН.
Україна у світових інтеграційних процесах.
Економічні наслідки інтеграції країн.
Глобальний контекст міжнародного економічного співробітництва.
Сутність глобалізації та її вплив на подальший хід розвитку нашої планети.
Причини виникнення та суть глобальних проблем, причини їх загострення.
Основні глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.

9. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА Критерії оцінювання знань студентів

Перевірка рівня знань і умінь студентів з дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України” складається з модульних контролів (оцінка з поточного контролю, оцінка з контрольного заходу (модульний контроль) та сумарна модульна оцінка).
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять, виконання студентами завдань. Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).
Протягом вивчення дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України” передбачено два модульні контролі, які є обов’язковими для студентів.
Для проведення модульного контролю готуються варіанти контрольних завдань, які повинні мати однакову складність для всіх студентів. Письмова компонента модульного контролю є обов’язковою та проводиться шляхом виконання контрольних завдань та тестів.
При визначенні модульної оцінки враховуються результати поточного контролю з семінарських занять, які відбулися в період між початком семестру та першим контрольним заходом або між суміжними контрольними заходами, а також результати захисту індивідуальних завдань.
Тривалість письмової компоненти модульного контролю становить дві академічні години.
Виконання контрольних завдань здійснюється кожним студентом індивідуально. Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту завдання. При виконанні контрольного завдання студент може користуватися лише тими допоміжними матеріалами або засобами, які дозволені викладачем. Під час виконання контрольного заходу студенту забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати недозволені матеріали чи засоби.
Студент не може повторно складати модульний контроль. Студент, який з поважної причини не з’явився на один із модульних контролів, а за результатами решти модульних контролів отримав не менше половини балів з максимально можливої їх кількості, може складати пропущений модульний контроль.
Мінімальна кількість правильних відповідей студента на тестове та практичне завдання з курсу, що дозволяє оцінити результати контролю задовільно має бути більше 60 балів за 100 бальною системою, що використовується в УДУФМТ.
Результати всіх модульних контролів, їх рейтингові показники виставляються у предметну відомість для модульного контролю та доводяться до відома студентів не пізніше ніж через два робочих дні після дати проведення модульного контролю.
Частина балів, відведених для оцінювання результатів поточного контролю у сумарній модульній оцінці, повинна становити не менше 20 балів для першого модулю і 40 балів для другого модулю. Сума балів з контрольного заходу повинна становити 20 балів.
Переведення даних 40-бальної шкали оцінювання першого модулю в 4-и бальну здійснюється у такий спосіб:
оцінка «відмінно»
40; 35 балів

оцінка «добре»
30; 25 балів

оцінка «задовільно»
20 балів

оцінка «незадовільно»
менше 20 балів


Переведення даних 60-бальної шкали оцінювання другого модулю в 4-и бальну здійснюється у такий спосіб:
оцінка «відмінно»
60; 55 балів

оцінка «добре»
50; 45 балів

оцінка «задовільно»
40; 30 балів

оцінка «незадовільно»
менше 30 балів


З дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України” формою підсумкового контролю є іспит. Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного контролю знань з урахуванням виконання модульних контрольних завдань та систематичності і активності роботи. При цьому завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів.
Позитивна оцінка (“задовільно”) виставляється за умови, коли студент успішно виконав усі види робіт, передбачені робочою навчальною програмою для поточного контролю, і набрав при цьому 60 і більше балів.
Якщо за результатами поточного контролю знань студент отримав менше 60 балів із 100 можливих, навчальна дисципліна йому не зараховується і розглядається як академічна заборгованість.
Результати складання семестрового іспиту оцінюється за чотирибальною оцінкою (”відмінно”, ”добре” ”задовільно”, “незадовільно”) в національній шкалі оцінювання та за шкалою ECTS у відповідності з кількістю набраних балів.
Шкала оцінювання знань та вмінь студентів за шкалою ECTS наведено у таблиці.

Оцінка за шкалою ECTS - Європейська система перезарахування кредитів (залікових одиниць трудомісткості)
Оцінка за бальною системою, що використовується в УАЗТ
Оцінка за 4 -и бальною системою

А
90 - 100
відмінно

ВС
75 -89
добре


D E
60 - 74
задовільно

FX
35 - 59
незадовільно (з можливістю повторного складання)

Х
1 - 34
незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)


А – відмінно - відмінний рівень знань та умінь в межах обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками;
В – дуже добре - достатньо високий рівень знань та умінь в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок;
С – добре - в цілому добрий рівень знань та умінь з незначною кількістю помилок;
D – задовільно - посередній рівень знань та умінь із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності;
Е – достатньо-мінімальний можливий допустимий рівень знань та умінь;
FX – незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання;
Х –незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – дуже низький рівень знань та умінь, що вимагає повторного вивчення дисципліни.
Оцінка “відмінно” (90-100 балів) виставляється студенту, який має систематичні та глибокі знання навчального матеріалу, вільно володіє графічним методом та навичками виконання розрахунків, засвоїв основну та ознайомився із додатковою літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу, глибоко аналізує економічні явища та зв’язки.
Оцінка “добре” (75-89 балів); виставляється студенту, який повністю засвоїв навчальний матеріал, добре володіє графічним методом та навичками виконання розрахунків, знає основну літературу, вміє виконувати практичні завдання, викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення, висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускається незначних помилок у формулюванні термінів, категорій, незначних арифметичних помилок у розрахунках при розв’язанні практичних задач, недостатньо глибоко аналізує економічні явища та зв’язки.
Оцінка “задовільно” (60-74 балів) виставляється студенту, який виявив знання суттєвих елементів навчального матеріалу, вміє застосовувати графічний та математичний апарат, володіє навичками виконання практичних завдань, але відповідає на поставлені питання поверхово, припускається значних помилок, не володіє здатністю глибоко аналізувати економічні явища та зв’язки.
Оцінка “незадовільно” з можливістю повторного перескладання (35-59 балів)
виставляється студенту, який не знає вузлових елементів навчального матеріалу, припускається грубих помилок при виконанні практичних завдань та застосуванні графічного та математичного апарату, не володіє здатністю аналізувати економічні явища та зв’язки. Йому необхідно виконувати певну додаткову роботу для успішного складання.
Оцінка “незадовільно” з обов’язковим повторним курсом (1-34 бали) виставляється студенту, який не виконав обов’язкових видів робіт з дисципліни і йому необхідна значна подальша робота над навчальною дисципліною.
10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. О. Кухарська, С. К. Харічков. - Х.: Одіссей, 2007. - 455 с.
Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В. В. Козик [та ін.]. - 7-ме вид., стер. - К.: Знання, 2008. - 406 с.
Міжнародні фінанси: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. Г. Козак [та ін.]; ред. Ю. Г. Козак [та ін.]. - Вид. 3-тє, перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 639 с.
Міжнародні торговельні зв'язки України: генезис і структура: навч. посіб. / А. С. Філіпенко. - К: Знання України, 2008. - 223 с.
Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Романчиков, І. О. Романенко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 256 с
Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посіб. / Т. С. Шемет, А. М. Коряк, О. М. Диба ; за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Т. С. Шемет; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2009. - 348 с.
Міжнародна міграція робочої сили та механізми її регулювання: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Ступницький; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2008.

Додаткова література

Багрова І.В., Гетьман О.О., Власюк В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.В. Багрової. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 384 с. 
Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг: Підручник. – К.: Знання України, 2005. – 280 с.
Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Світовий ринок послуг. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. 456 с.
Лисенков Ю.М. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – К.: Зовнішня торгівля, 2005. – 232 с.
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
Зовнішня торгівля України товарами та послугами / Статистичний збірник. – К.: Держкомстат України, 2009. – Т. 1. – 155 с.
Зовнішня торгівля України товарами / Статистичний збірник. – К.: Держкомстат України, 2009. – Т. 2. – 178 с.
Зовнішня торгівля України товарами / Статистичний збірник. – К.: Держкомстат України, 2009. – Т. 3. – 153
Ковалевський Л.Г. Макроекономіка. Конспект лекцій. -К.: УАЗТ, 2005. -220 с.
Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / НІСД, авт. кол.; ред. Я.А.Жаліло. – К.: Знання України, 2005. – 388 с.
Міжнародна інвестиційна діяльність: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Л. В. Руденко [та ін.] ; заг. ред. Л. В. Руденко ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 168 c.
Міжнародна економіка: теорія і практика: підручник / В. О. Шевчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 663 с.
Міжнародна торгівля: навч. посіб. / Н. В. Крилова. - К. : Знання, 2008. - 365 с.
Розвиток відносин України з міжнародними фінансовими організаціями / В. П. Колосова; Науково-дослідний фінансовий ін-т Академії фінансового управління Міністерства фінансів України. - К. : НДФІ, 2008. - 232 с.  
Бочан І.О., Михасюк І.Р. Глобальна економіка: Підручник. К.: Знання, 2007. 403 с.
Інвестиційна діяльність в Україні: Нормативні документи / Укл. Роїна О.М. К.: КНТ, 2007. 192 с.
Міжнародні організації: Навчальний посібник / За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Кутайні З. 2-е вид., перероб. і доп. К.: ЦНЛ, 2007. 440 с.
Сазонець І.Л., Федорова В.А. Інвестування: міжнародний аспект: Навчальний посібник. К.: ЦНЛ, 2007. 272 с.
Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 29. - С. 337
Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія: Підручник / А.С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2008. – 408 с.
Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри / За ред.. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва. – К.: Знання, 2007. – 595 с.

13PAGE 15


13PAGE 144515


13PAGE 15


Рисунок 61Рисунок 61 Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 25043522
    Размер файла: 1 002 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий