Зміст РНП_Плат.системи


Зміст робочої навчальної програми
з дисципліни «Платіжні системи»
Тема 1. Загальна концепція платіжної системи
Основні визначення дисципліни «платіжні системи». Мета створення та функціонування платіжної системи. Мета й завдання, предмет, теоретична й методологічна основи дисципліни.
Правові засади регулювання функціонування платіжних систем у сфері переказу грошей. Платіжна система як форма організації безготівкового платіжного обороту. Основні вимоги, які повинні задовольняти платіжні системи.
Зміст розроблених у Базелі принципів для системно важливих платіжних систем та обов’язків Центральних банків щодо їх застосування. Необхідні елементи платіжної системи країни.
Класифікація та основні форми платіжних інструментів, їх сутність та механізм застосування. Безготівкові платіжні документи. Дебетові та кредитові перекази. Інструменти безготівкових розрахунків, засновані на дебетових переказах. Інструменти безготівкових розрахунків, засновані на кредитових переказах. Види пластикових карток за призначенням, функціональними і технічними характеристиками.
Загальна схема класифікації платіжних систем. Способи організації міжбанківських розрахунків. Розвиток внутрішньобанківської платіжної системи. Функції системи «Клієнт-банк». Призначення систем масових електронних платежів. Переваги та недоліки пакетного та інтерактивного механізмів обробки платежів. Моделі та основні характеристики систем переказу великих сум платежів.
Тема 2. Учасники платіжних систем та їх функції
Розрахунки фізичних та юридичних осіб, що не є банками й одночасно виступають як суб'єкти платежів. Критерії вибору платіжних інструментів та посередників в платіжній системі.
Підвищення конкуренції банків на ринку надання розрахункових послуг. Функції комерційних банків у платіжній системі залежно від їх ролі у процесі виконання платежу. Теоретичні розподіл функцій між банками-емітентами карток і банками-еквайрами. Поняття еквайрінгу. Схема розрахунків з використанням платіжних карток. Доходи і витрати комерційних банків за картковими операціями.
Функціональні стадії процесу міжбанківського переказу. Роль у платіжній системі клірингових або розрахункових палат. Функції агента з розрахунків. Основи діяльності асоціацій банківських пластикових карток.
Центральні банки як гаранти фінансової стабільності держави, ефективного функціонування грошових ринків, довіри, до національної валюти країни. Центральний банк як користувач, учасник і надавач послуг в платіжній системі.
Тема 3. Технологічна інфраструктура платіжних систем
Методи організації розрахунків між банками. Сутність розрахунків за принципом клірингу. Поняття та призначення автоматизованих розрахункових палат. Механізм розрахунку чистої позиції учасника клірингу. Необхідність розробки, основні характеристики експлуатації та сутність систем розрахунків на валовій основі в режимі реального часу. Основні відмінності механізмів розрахунків на валовій і чистій основах.
Основні етапи обробки інформації в електронному платіжному циклі. Апаратні засоби програмного забезпечення. Поняття системного та прикладного програмного забезпечення. Засоби передачі даних в платіжних системах.
Умови розповсюдження банкоматів у світі. Стандартні операції, що виконують банкомати. Режими роботи банкоматів. Компоненти системи електронних платіжних терміналів.
Тема 4. Безпека платіжних систем
Загальне поняття фінансового ризику в платіжній системі. Сутність та умови виникнення кредитного ризику, ризику ліквідності, непрямого кредитування, за розрахунками та часового ризику.
Поняття нефінансового ризику в платіжній системі. Сутність та умови виникнення правових, моральних, операційних ризиків та ризиків блокування системи, форс-мажорних обставин. Системний ризик.
Юридичний та процедурний підходи до обмеження ризиків в платіжних системах. Ефективність використання комбінованого підходу. Заходи зниження фінансових ризиків з точки зору забезпечення надійності та регулювання обсягів розрахунків.
Підходи до визначення безпеки платіжних систем. Поняття конфіденційності інформації, цілісності, доступності компонентів і ресурсів системи, надійності роботи системи. Формування системи зовнішньої та внутрішньої безпеки. Сутність та формування системи захисту інформації в платіжній системі. Основні загрози безпеці та механізми захисту платіжних систем.
Захист інформації за рахунок її криптографічного перетворення. Загальні та спеціальні криптографічні алгоритми. Основні методи розподілу ключів між учасниками платіжної системи.
Розробка правових, морально-етичних, фізичних, технічних та адміністративних заходів протидії можливим загрозам в платіжній системі. Необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців у цій сфері.
Тема 5. Ризики в платіжних системах
Загальне поняття фінансового ризику в платіжній системі. Сутність та умови виникнення кредитного ризику, ризику ліквідності, непрямого кредитування, за розрахунками та часового ризику.
Поняття не фінансового ризику в платіжній системі. Сутність та умови виникнення правових, моральних, операційних ризиків та ризиків блокування системи, форс-мажорних обставин. Системний ризик.
Юридичний та процедурний підходи до обмеження ризиків в платіжних системах. Ефективність використання комбінованого підходу. Заходи зниження фінансових ризиків з точки зору забезпечення надійності та регулювання обсягів розрахунків.
Тема 6 Зарубіжні платіжні системи
Основи функціонування та операції системи переказу грошових коштів і цінних паперів Федеральної резервної системи (ФРС) США Fedwire. Політика ФРС у галузі контролю над ризиками платіжної системи. Технологія здійснення операцій в системі міжбанківських клірингових розрахунків США СНІРS. Шляхи обмеження кредитного ризику в СНІРS. Чековий кліринг у розрахункових палатах США.
Основи функціонування та операції автоматизованої системи клірингових розрахунків Великобританії СНАРS. Правила роботи системи СНАРS, заходи контролювання міжбанківського ризику, тарифна політика банку Англії. Діяльність платіжної системи Великобританії ВАСS.
Основи функціонування та операції швейцарської міжбанківської клірингової системи SІС. Регламентація виплат відшкодувань, розрахунків за платежами, обробки платіжних документів в системі, встановлення цін за використання SІС.
Типові моделі систем залежно від оператора системи, виду розрахунків і кредитних механізмів. Порівняння ефективності та ризикованості системи переказу великих сум в сукупності платіжних механізмів.
Основи організації, мета створення, умови членства та використання засобів S.W.I.F.Т. Основні напрямки діяльності товариства. Вплив стандартів S.W.I.F.Т. на банківську справу різних країн. Удосконалення S.W.I.F.Т. за рахунок більш ефективної системи передачі банківської інформації. Технологія процесу передачі повідомлень від одного користувача до другого мережею S.W.I.F.Т.
Основне призначення та фундаментальні принципи роботи системи ТАRGЕТ. Необхідні умови членства в системі.
Організація платіжного циклу засобами Інтернет. Класифікація платіжних систем в Інтернет. Розрахунки за допомогою цифрової (електронної) готівки, кредитних карток, простих грошових карток, використання смарт-карт. Найбільші системи цифрової готівки в Росії.
Тема 7. Електронні міжбанківські розрахунки в Україні
Етапи реорганізації банківської системи та міжбанківських розрахунків в Україні. Розробка системи електронних платежів (СЕП) НБУ та її поступове вдосконалення. Поняття та режим роботи шлюзових банків. Впровадження НБУ системи термінових переказів (СТП) й СЕП-2.
Розвиток і впровадження систем автоматизації внутрішньобанківської діяльності. Розвиток вітчизняної системи «Клієнт-банк». Входження країни до всесвітньої мережі Інтернет, організація Інтернет-банкінгу.
Регулювання прав та зобов’язань учасників СЕМП. Структурна схема СЕМП. Складові СЕМП. Програмне забезпечення.
Основні складові платіжної системи України. Нормативно-правова база функціонування платіжної системи України. Основні показники розвитку платіжної системи України на сучасному етапі.
Схема реалізації кореспондентських відносин між банківськими установами в Україні. Основи здійснення електронних міжбанківських розрахунків. Внутрішньобанківські, внутрішньосистемні та міжбанківські електронні платіжні документи. Організаційна структура здійснення міжбанківських розрахунків в Україні, завдання кожного з функціональних рівнів. Поняття технічного рахунку банківської установи у СЕП.
Постійне удосконалення НБУ діючої платіжної системи як фактор підвищення стабільності фінансового сектору та економіки країни в цілому.
Тема 8. Система електронних платежів Національного банку України
Мета створення, завдання, функції та операції СЕП НБУ. Перелік основних кількісних і якісних показників роботи системи, фактори, що впливають на ці показники.
Програмно-технічні комплекси обслуговування кожного структурного рівня СЕП-1: АРМ-1, АРМ-2, АРМ-3 НБУ. Функції Центральної розрахункової палати, регіональних розрахункових палат та комерційних банків у СЕП-1. Формування та обробка пакетів платіжних документів у програмному комплексі «Операційний день банку» (ОДБ). Технологія обміну файлами в платіжній системі, типи файлів, квітування файлів. Поняття реального та нічного коррахунку банку. Мультивалютний режим функціонування СЕП-1. Передача файлів засобами електронної пошти НБУ. Процедура початку та завершення банківського дня в СЕП-1.
Необхідність створення національної системи типу RTGS як невід’ємної складової Системи електронних міжбанківських переказів НБУ. Технологія роботи із СТП. Вдосконалена архітектура системи електронних міжбанківських розрахунків в Україні.
Нагальність потреби переходу на нову програмно-апаратну базу системи міжбанківських розрахунків в Україні. Мета створення СЕП-2. Технологія і формати обміну інформацією в СЕП СЕП-2. Архітектура побудови СЕП-2. Програмно-технічне забезпечення центру оброблення інформації в СЕП-2. Особливості функціонування СЕП-2.
Розробка та впровадження розрахунків за допомогою моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку. Основи розрахунків за вісьма моделями. Інформаційна модель. Критерії вибору учасниками платіжної системи моделі обслуговування.
Тема 9. Системи масових електронних платежів та їх розбудова в Україні
Еволюція розвитку карткового бізнесу у світі. Поява пластикових грошей на радянському ринку. Сучасний стан розрахунків за допомогою пластикових карток в Україні. Лідери українського карткового бізнесу.
Загальні засади емісії та здійснення операцій із застосуванням платіжних карток. Правові відносини, що виникають у зв’язку з емісією платіжних карток, здійснення операцій з їх застосуванням, а також із проведенням розрахунків за цими операціями у межах України. Еквайринг та операції із застосуванням платіжних карток. Договір між еквайром і торговцем. Операції з платіжними картками.
Загальна структура та види карток Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП). Основні напрямки розрахунків банківськими пластиковими картками в Україні. Операції з використанням національних платіжних карток. Необхідні заходи з боку уряду щодо поширення Інтернет - розрахунків за технологію НСМЕП.
Розрахунки за допомогою платіжних систем VISA та MasterCard. Вдосконалення технології Інтернет - платежів як перспективної складової безготівкових розрахунків в Україні. Шляхи інтеграції українських банків до світової системи банківських послуг.
Склад платіжної системи УкрКарт, види пластикових карток, що застосовуються. Система обміну інформацією між учасниками платіжної системи УкрКарт. Переваги перед іншими платіжними системами.

Приложенные файлы

  • docx 25043520
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий