РНП-Інформац_Технолог_ФЦ31_ФЦ32_2013-14

Міністерство охорони здоров’я України
Херсонський базовий медичний коледж
Херсонської обласної ради

Затверджую
Заступник директора
з навчальної роботи
_____________О.А.Тищенко


Робоча навчальна програма
з дисципліни
Інформаційні технології у фармації

Спеціальність
5.12020101 "Фармація"

Кваліфікація спеціаліста
Фармацевт

Термін підготовки
2 роки

Кількість кредитів


Загальна кількість годин на предмет
54

з них: теорія
8

практика
24

самостійна позааудиторна робота
22


Іспит (семестр)
Залік (семестр) VI

Програма складена відповідно до
навчальної програми дисципліни,
затвердженої в 2011р.
Навчальний план 2011 р.

Схвалена П(Ц)К фізико-математичних дисциплін „___”_____________20__р.,
Протокол №_____________
Голова ПЦК ________ Н.С.Митницька


м. Херсон

І. Пояснювальна записка
Навчальну програму з дисципліни “Інформаційні технології у фармації” складено для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12020101 “Фармація” відповідно до складових галузевих стандартів вищої освіти ОКХ і ОПП, затверджених МОН України і МОЗ України в 2011 р., та навчальних планів 2011 р.
Відповідно до галузевого стандарту підготовки молодшого спеціаліста фармацевта при вивченні дисципліни “Інформаційні технології у фармації” студент повинен оволодіти системою знань, умінь та компетенцій, до яких належать:
загальнонаукові компетенції:
базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;
навички використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси;
інструментальні компетенції:
навички роботи з комп’ютером;
навички управління інформацією;
загально-професійні компетенції:
базові знання з обліку та звітності, уявлення про систему оподаткування суб’єктів господарювання;
здатність до самостійного рішення професійних завдань, аналізу та планування своєї професійної діяльності;
здатність науково організовувати свою працю, застосовувати комп’ютерну техніку у сфері професійної діяльності;
спеціалізовано-професійні компетенції:
здатність володіти навичками роботи з комп’ютером на рівні користувача, використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань в галузі професійної діяльності;
здатність використовувати професійно профільовані знання в постачанні аптечних закладів лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
Щоб забезпечити формування названих компетенцій, потрібно сформувати знання, уміння і навички, необхідні для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій при опрацюванні інформації, її пошуку, систематизації, зберіганні, передачі та вирішенні завдань, пов’язаних з розрахунками під час виготовлення та реалізації фармацевтичних препаратів, сформувати основи інформаційної культури студентів.
Основна мета курсу:
ознайомлення з основами сучасних інформаційних технологій;
набуття практичних навичок: підготовки документації фармацевтичних закладів засобами текстового процесора; моделювання задач для фармацевтичної галузі засобами табличного процесора та виконання розрахунків; створення фармацевтичних баз даних;
набуття студентами навичок роботи з сучасними прикладними програмами за обраним напрямом, а саме “1С: Підприємство” конфігурація “Торгівля і склад”;
отримання інформації за допомогою мережі Internet.

ІІ. Розподіл годин за семестрами та видами занять
Курс
Семестр
Кількість годин
Форми контролю:
залік, іспитВсього
З них:

Теорія
Практика
Семінари
Самост. робота


1
2
3
4
5
6
7
8

Фц-32
VI
54
8
24
-
22
залікІІІ. Тематичний план лекцій

№ з/п
Теми
Кількість годин

1
2
3

1
Тема. Підготовка фармацевтичних документів засобами текстового процесора

Створення текстового документа. Введення тексту. Установка параметрів сторінки. Розмір паперу. Прокрутка документа.
Редагування текстового документа. Виділення, вставлення та вилучення тексту.
Форматування текстового документа. Зміна шрифтів та їх розмірів. Стиль шрифту. Редактор формул. Символи.
Друк текстового документа. Попередній перегляд документа. Швидкий друк документа. Вибір параметрів друку.
Створення та редагування таблиць фармацевтичної звітності. Введення тексту в таблицю, його редагування та форматування. Використання формул у таблицях. Структура документа.

П Л А Н

Створення текстового документа. Введення тексту. Установка параметрів сторінки. Розмір паперу. Прокрутка документа.
Редагування текстового документа. Виділення, вставлення та вилучення тексту.
Форматування текстового документа. Зміна шрифтів та їх розмірів. Стиль шрифту. Редактор формул. Символи.
Друк текстового документа. Попередній перегляд документа. Швидкий друк документа. Вибір параметрів друку.
Створення та редагування таблиць фармацевтичної звітності. Введення тексту в таблицю, його редагування та форматування. Використання формул у таблицях. Структура документа.2


Тема: Проведення розрахунків у галузі фармації за допомогою табличного процесора

Використання можливостей табличного процесора в фармацевтичній галузі. Структура вікна табличного процесора. Рядки заголовка, меню, формул, панелі інструментів.
Введення різних типів фармацевтичних даних в табличний процесор. Введення числа. Заповнення клітин таблиці текстом.
Введення даних фармацевтичного ринку в табличний процесор. Редагування вмісту клітин таблиці у рядку формул та в самій клітині таблиці. Обробка даних за заданими параметрами.
Робота з робочими листами фармацевтичних даних. Переміщення, копіювання та перейменування листа. Друк робочого листа, вибір параметрів друку.
Правила та методи перенесення інформації з інших джерел до фармацевтичних документів, створених на базі електронної таблиці.
Складання формул та використання вбудованих функцій для виконання економічних розрахунків у фармацевтичних закладах. Проведення розрахунків.
Аналіз наявності медичних товарів на день. Аналіз лікарських засобів, у яких вийшов термін придатності. Створення зв’язків між листами однієї книги. Пошук потрібної медичної інформації. Створення бази даних медичних товарів, фільтрування даних, сортування даних, розраховування проміжних та кінцевих даних, проведення аналізу даних. Створення зведених таблиць. Створення прайс-листів медичних товарів. Діаграма продажу медичних товарів. Оптимізаційні задачі у фармації. Системи прийняття рішень у середовищі табличного процесора

П Л А Н

Використання можливостей табличного процесора в фармацевтичній галузі. Структура вікна табличного процесора. Рядки заголовка, меню, формул, панелі інструментів.
Введення різних типів фармацевтичних даних в табличний процесор. Введення числа. Заповнення клітин таблиці текстом.
Введення даних фармацевтичного ринку в табличний процесор. Редагування вмісту клітин таблиці у рядку формул та в самій клітині таблиці. Обробка даних за заданими параметрами.
Робота з робочими листами фармацевтичних даних. Переміщення, копіювання та перейменування листа. Друк робочого листа, вибір параметрів друку.
Правила та методи перенесення інформації з інших джерел до фармацевтичних документів, створених на базі електронної таблиці.
Складання формул та використання вбудованих функцій для виконання економічних розрахунків у фармацевтичних закладах. Проведення розрахунків.
Аналіз наявності медичних товарів на день. Аналіз лікарських засобів, у яких вийшов термін придатності. Створення зв’язків між листами однієї книги. Пошук потрібної медичної інформації. Створення бази даних медичних товарів, фільтрування даних, сортування даних, розраховування проміжних та кінцевих даних, проведення аналізу даних. Створення зведених таблиць. Створення прайс-листів медичних товарів. Діаграма продажу медичних товарів. Оптимізаційні задачі у фармації. Системи прийняття рішень у середовищі табличного процесора

2Тема: Створення фармацевтичних баз даних

Створення таблиць та запитів лікарських засобів. Створення зв’язків між таблицями. Створення розрахункових полів у запитах, формах, звітах. Запит наявності медичних товарів на день. Запит медичних товарів, у яких закінчився термін придатності. Пошук лікарських засобів за визначеними параметрами. Створення форм лікарських засобів. Створення звітів відпуску лікарських засобів. Розрахункове поле у звіті. Імпорт та експорт даних.

П Л А Н

Створення таблиць та запитів лікарських засобів. Створення зв’язків між таблицями. Створення розрахункових полів у запитах, формах, звітах.
Запит наявності медичних товарів на день. Запит медичних товарів, у яких закінчився термін придатності.
Пошук лікарських засобів за визначеними параметрами.
Створення форм лікарських засобів. Створення звітів відпуску лікарських засобів.
Розрахункове поле у звіті.
Імпорт та експорт даних.

2


Тема: 1С: Підприємство Торгівля і склад. Операції з медичними товарами

Інтерфейс “1С: Підприємство Торгівля і склад”. Призначення панелей інструментів. Основне меню. Настроювання параметрів обліку. Робота з довідниками. Введення номенклатури та ціни. Склади оптовий, роздрібний. Введення залишків. Документи. Журнали. Оптова торгівля. Роздрібна торгівля.

П Л А Н

Інтерфейс “1С: Підприємство Торгівля і склад”. Призначення панелей інструментів. Основне меню. Настроювання параметрів обліку.
Робота з довідниками. Введення номенклатури та ціни. Склади оптовий, роздрібний.
Введення залишків.
Документи.
Журнали.
Оптова торгівля.
Роздрібна торгівля.
2


Всього: 8 годин
ІV. Тематичний план практичних занять
№ з/п
Теми
Кіль-кість годин

1
2
3

1
Тема: Підготовка фармацевтичних документів засобами текстового процесора
Х і д р о б о т и
працювати з основними елементами екрану текстового процесора при складанні інвентаризаційних описів та фармацевтичної звітності;
створювати, редагувати, форматувати та друкувати текстові документи враховуючи умови функціонування фармацевтичного ринку України;
створювати таблиці фармацевтичної звітності та працювати з ними;
вводити формули в таблиці;
створювати прайс-листи в текстовому процесорі.
4

2
Тема: Проведення розрахунків у галузі фармації за допомогою табличного процесора
Х і д р о б о т и
створювати, відкривати, зберігати документи в табличному процесорі;
вводити формули, копіювати формули;
створювати зв’язки між листами однієї книги;
вводити сумування;
використовувати вставку функцій;
користуватись командою Автофільтр і Розширений фільтр;
встановлювати параметри сортування;
встановлювати проміжні підсумки;
користуватися функціями;
визначати поля та підсумки зведеної таблиці;
створювати базу даних наявних лікарських препаратів;
будувати діаграми продажу лікарських засобів;
розв’язувати оптимізаційні задачі у фармації;
використовувати логічні функції для систем підтримки рішень;
захист формул від неумисних чи умисних змін;
захист листа.
Тематичний контроль

4

3
Тема: Створення фармацевтичних баз даних
Х і д р о б о т и
завантажувати систему управління базами даних (СУБД),
правила проектування та створення БД “СкладАптека”;
правила фільтрування та пошук інформації в БД “СкладАптека“;
виконувати проектування БД; створювати структуру БД та заповнювати БД різними способами, редагувати дані у БД;
зв’язувати дані в БД; виконувати операції з основними об’єктами БД; фільтрувати та впорядковувати дані в БД; організовувати пошук потрібної медичної інформації в базі даних, опрацьовувати дані різних типів за допомогою вбудованих до СУБД функцій, виконувати різні операції з файлами БД;
створювати таблиці, запити, форми, звіти БД “СкладАптека”, створювати міжтабличні зв’язки, зміну зв’язків,
у запиті створювати розрахункове поле;
у запитах проводити аналіз наявності медичних товарів на даний день;
проводити аналіз медичних товарів, у яких вийшов термін придатності;
створювати накладну відпуску медичних товарів;
створювати форми;
у звіті створювати розрахункове поле;
уміти виконувати імпорт таблиць з табличного процесора;
створювати прайс-листи медичних товарів;
визначати наявність лікарських засобів на складі, аптеці;
створювати звіти продаж.
4

4
Тема: Фармацевтичні інформаційні ресурси
Х і д р о б о т и
вміти знаходити потрібні лікарські засоби в мережі Internet;
зберігати знайдену інформацію;
створювати свою електронну пошту;
завантажувати прайс-лист;
передавати та приймати інформацію;
створювати презентацію лікарського засобу;
розміщати презентацію в мережі Internet.
Тематичний контроль

4

5
Тема: 1С: Підприємство Торгівля і склад. Операції з медичними товарами
Х і д р о б о т и
працювати з довідниками в програмному продукті “1С:Підприємство Торгівля і склад”, працювати з обліком продажу та закупівлі лікарських засобів на умовах передплати, товарного кредиту; встановлювати ціни номенклатури;
основні операції при роботі в “1С:Підприємство Торгівля і склад;
знаходити потрібні медичні препарати;
працювати з документами “ПрибутковаНакл”, “ВитратнаНакл”;
створювати організації та підрозділи;
заповнювати дані для організації;
настроювати параметри обліку;
вводити номенклатуру та оптову ціну для медичних товарів;
створювати оптовий і роздрібний склад;
вводити номенклатуру та оптову і роздрібну ціни для медичних товарів;
вводити і перевіряти залишки товару на складі;
купувати медичні товари за оптовою ціною;
надходження медичних товарів на склад;
витратна накладна;
створювати рахунок на оплату постачальнику.
4

6
Тема: 1С: Підприємство Торгівля і склад. Операції з медичними товарами
Х і д р о б о т и
працювати з довідниками в програмному продукті “1С: Підприємство Торгівля і склад”;
працювати з обліком продажу та закупівлі лікарських засобів за готівковий розрахунок;
основні операції при роботі в “1С:Підприємство Торгівля і склад”: врахування товарних запасів, облік грошових коштів;
настроювати 1С:Торгівля і склад для продажу в роздріб;
знаходити потрібні медичні препарати ;
працювати з обліком товарних запасів;
переміщувати медичні товари з оптового складу на роздрібний;
працювати з документами “ПрибутковаНакл”, “ВитратнаНакл”;
працювати з документами “РоздрібніЧек”, “РоздрібніЧекПовернення”.
Тематичний контроль
4

Всього: 24 годин.
V. Тематичний план самостійної роботи

№ з/п
Теми
Кількість годин

1
Підготовка фармацевтичних документів засобами текстового процесора
4

2
Проведення розрахунків у галузі фармації за допомогою табличного процесора
4

3
Створення фармацевтичних баз даних
4

4
Фармацевтичні інформаційні ресурси
2

5
1С: Підприємство Торгівля і склад. Операції з медичними товарами
8

Всього:22 год.

VI. Календарно-тематичний план
лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять та самостійної роботи
№ з/п
Тема
Кількість годинЗагальний обсяг
Лекції
Навчальна практика під керівництвом викладача
Самостійна робота студентів

1
Підготовка фармацевтичних документів засобами текстового процесора
10
2
4
4

2
Проведення розрахунків у галузі фармації за допомогою табличного процесора
10
2
4
4

3
Створення фармацевтичних баз даних
10
2
4
4

4
Фармацевтичні інформаційні ресурси
6

4
2

5
1С: Підприємство Торгівля і склад. Операції з медичними товарами
18
2
8
8


Самостійна робота22


Усього
54
8
24
22VI. Перелік знань, навичок, вмінь
для проведення поточного і етапного контролю

Засвоївши курс студент повинен знати:

правила створення, редагування, форматування та друку фармацевтичних документів;
правила створення таблиць бланків фармацевтичної звітності та праці з ними;
правила введення та редагування даних в табличному процесорі;
основні операції, які можна виконувати з даними, що містяться в табличному процесорі, при складанні фармацевтичних звітів;
правила складання формул та виконання розрахунків відповідно до потреб фармацевтичних закладів;
системи підтримки рішень у середовищі табличного процесора;
правила пошуку інформації та її фільтрування в середовищі табличного процесора;
визначення й призначення баз даних (БД); основні поняття баз даних; визначення й призначення систем управління базами даних та інформаційно-пошукових систем, основні операції, які можна виконувати з даними в БД, правила проектування та створення БД, фільтрування та пошуку інформації в БД за допомогою спеціальної мови запитів;
основні прийоми пошуку інформації в мережі Іnternet фармацевтичного спрямування;
призначення програмного продукту “1С: Підприємство Торгівля і склад”, основні функції роботи в умовах українського ринку, продаж та закупівля лікарських засобів на умовах передплати, товарного кредиту та за готівковий розрахунок;
основні операції при роботі в “1С: Підприємство Торгівля і склад”, основну діяльність, правила продажу лікарських засобів в оптовій та роздрібній торгівлі, звіти.

Студент повинен уміти:

працювати з основними елементами екрану текстового процесора при складанні інвентаризаційних описів та фармацевтичної звітності;
створювати, редагувати, форматувати та друкувати текстові документи враховуючи умови функціонування фармацевтичного ринку України;
створювати таблиці фармацевтичної звітності та працювати з ними;
працювати з елементами вікна табличного процесора при складанні фармацевтичної документації;
переносити інформацію із інших джерел до табличного процесора;
створювати та редагувати електронні таблиці, складати формули для економічних розрахунків у фармацевтичних закладах;
проводити розрахунки за допомогою табличного процесора відповідно до потреб фармацевтичних закладів;
зчитувати до середовища табличного процесора медичну інформацію;
використовуючи операції та функції програми опрацювання табличного процесора, опрацьовувати медичну інформацію;
фільтрувати дані, що зберігаються; виконувати аналіз даних, які зберігаються;
об’єднувати медичні дані;
створювати зв’язок між листами при прийомі та відпуску лікарських засобів;
завантажувати прайс листи фармацевтичних підприємств;
розв’язувати задачі оптимізації за допомогою табличного процесора;
завантажувати систему управління базами даних (СУБД);
виконувати проектування БД;
створювати структуру бази даних та заповнювати базу даних різними способами, редагувати дані у БД (вносити зміни до даних, які зберігаються в БД, змінювати структуру БД, вилучати записи), створювати зв’язок між таблицями;
фільтрувати та впорядковувати дані в БД; організовувати пошук потрібної інформації в БД, опрацьовувати дані різних типів за допомогою вбудованих до СУБД функцій, виконувати різні операції з файлами БД, створювати форми та звіти, виконувати прості та складені запити в СУБД;
працювати з документами в програмному продукті “1С: Підприємство  Торгівля і склад”;
вводити номенклатуру;
встановлювати тип цін для номенклатури (формувати та позначати роздрібні ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення);
працювати з обліком товарних запасів, грошових коштів;
приймати товарно-матеріальні цінності від постачальника;
оптова торгівля;
переміщувати товари з оптового складу на роздрібний;
оформлювати повернення товарів від покупця;
оформлювати продаж медичних товарів;
проводити аналіз наявності лікарських засобів на певний період;
знаходити потрібні медичні товари;
працювати з документами “РоздрібніЧек”,“РоздрібніЧекПовернення”;
працювати з обліком товарних запасів;
працювати з журналом документів

Студент має бути інформованим про:

використання прайс листів з мережі Internet і роботу з ними в “1С: Підприємство Бухгалтерія 8.0”; “1С: Підприємство Управління торгівлею”,
інші конфігурації “1С:Підприємство”;
існування інших програмних продуктів для обліку і звітності у фармації.

VIII. Завдання для диференційованого заліку

Створення текстового документа. Введення тексту. Установка параметрів сторінки. Розмір паперу.
Редагування текстового документа. Виділення, вставлення та вилучення. Форматування текстового документа. Зміна шрифтів та їх розмірів. Стиль шрифту. Редактор формул. Символи.
Створення та редагування таблиць фармацевтичної звітності. Введення тексту в таблицю, його редагування та форматування. Використання формул у таблицях текстового процесора.
Використання можливостей табличного процесора в фармацевтичній галузі. Структура вікна табличного процесора. Рядки заголовка, меню, формул, панелі інструментів. Введення різних типів фармацевтичних даних в табличний процесор. Введення числа. Заповнення клітин таблиці текстом.
Ведення даних фармацевтичного ринку в табличний процесор. Редагування вмісту клітин таблиці у рядку формул та в самій клітині таблиці. Обробка даних за заданими параметрами.
Робота з робочими листами фармацевтичних даних. Переміщення, копіювання та перейменування листа. Друк робочого листа, вибір параметрів друку.
Правила та методи перенесення інформації з інших джерел до фармацевтичних документів, створених на базі електронної таблиці.
Складання формул та використання вбудованих функцій для виконання економічних розрахунків у фармацевтичних закладах. Проведення розрахунків.
Аналіз наявності медичних товарів на день.
Аналіз лікарських засобів, у яких вийшов термін придатності.
Створення зв’язків між листами однієї книги. Пошук потрібної медичної інформації.
Створення бази даних медичних товарів, фільтрування і сортування даних, розраховування проміжних та кінцевих даних, аналізу даних.
Створення зведених таблиць. Створення прайс-листів медичних товарів.
Діаграма продажу медичних товарів.
Оптимізаційні задачі у фармації.
Системи прийняття рішень у середовищі табличного процесора.
Створення таблиць та запитів лікарських засобів.
Створення зв’язків між таблицями.
Створення розрахункових полів у запитах, формах, звітах.
Запит наявності медичних товарів на день. Запит медичних товарів, у яких вийшов термін придатності.
Пошук лікарських засобів за визначеними параметрами. Створення форм лікарських засобів. Створення звітів відпуску лікарських засобів. Розрахункове поле у звіті.
Використання пошукових систем. Пошук необхідної інформації в мережі Internet та її збереження. Методика пошуку фармацевтичної інформації.
Завантаження прайс-листів фармацевтичних підприємств, та фірм. Електронна пошта, передача потрібної інформації.
Створення презентації лікарського засобу та його розміщення в мережі Internet.
Інтерфейс “1С:Підприємство”.
Призначення панелей елементів “1С: Підприємство”. Основне меню.
Настроювання параметрів обліку в “1С: Підприємство”.
Робота з довідниками в “1С: Підприємство”.
Введення номенклатури та ціни в “1С: Підприємство”.
Склади оптовий, роздрібний в “1С: Підприємство”. Введення залишків.
Документи та журнали в “1С: Підприємство”.
Оптова торгівля в “1С: Підприємство”.
Роздрібна торгівля в “1С: Підприємство”.


ІХ. Список навчальної літератури

Основна

Булах І.Є., Войтенко Л.П., Кухар Л.О. Інформаційні технології у фармації: підручник. К.: Медицина, 2008. 222 с.
Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: підручник. 2-ге вид. К.: Каравела, 2007. 640 с.

Додаткова

Быстро и легко осваиваем работу в Internet: учебное пособие / Под ред. Ф.А. Резникова. М.: Лучшие книги, 2005.
Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: посіб. для студ. вищ. навч. закладів. К.: Академвидав, 2002.
Інформаційні технології у фармації: навч. посіб. / Ф.Г. Дягілева, Г.В. Жиронкіна, В.О. Тіманюк, Б.Ф. Горбуненко. Х.: НФАУ, 2001 84 с.
Кривуця В.Г., Барковський В.В. Інформаційні технології у фармації. Практикум: навч. посіб. К.: Центр навч. л-ри, 2005. 536 с.
Лазарев Н.И., Вельма С.В. Практикум по информационным технологиям в фармации: учеб. пособие. Х.: Изд-во НФАУ “Золотые страницы”, 2006
Литвин І.І., Колончук О.М., Желізняк Г.О. Інформаційні технології у фармації: навч. посіб. К.: Центр навч. л-ри, 2004.  368 с.
Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики. К.: Фенікс, 2006.
Свердан П.Л. Інформаційні технології у фармації. Аналіз інформації у фармації та медицині: підручник. Л.: Світ, 1998.  332 с.

Х. Теми рефератів
Вплив роботи з ПК на зір людини
Роль ПК в житті людини
Форматування тексту
Комп'ютери в медицині
Віруси
Програмне забезпечення ПК
Чим небезпечний комп'ютер
Основні відомості про будову ЕОМ.
Локальна мережа
Історія розвитку ЕОМ
ЕОМ в медицині
Інформатика і медицина
Віруси і антивіруси
Інформатика та інформація
Інтернет
Як працювати з комп'ютером
ЕОМ в кардіології
Діагностична апаратура

Література для рефератів:
Літературою для рефератів може бути сучасна література, яка розрахована для широкого кола чітачів з питань застосування ЕОМ в медицині, роботи з ПК, а також відомості про нові форми та методи діагностики та лікування в медицині в Інтернеті.
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 4 Заголовок 5Шрифт абзацу за промовчаннямЗвичайна таблиця Немає спискуОсновний текст з відступомОсновний текст з відступом 2Основний текст з відступом 3
Сітка таблиціОсновной текст 31Основной текст 21

Приложенные файлы

  • doc 25043516
    Размер файла: 155 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий