ФІЛОСОФІЯ ПРАВА РНП 2011

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра філософії та політології
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні вченої ради університету
протокол №__ від «__»________200_р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Філософія права

для підготовки магістрів
у галузі знань 0304 – « Право»
напрям підготовки 6.030401 – «Право»
6.030402 «Правознавство»
денної та заочної форми навчання
статус дисципліни – нормативна
Ірпінь 2011
Робоча навчальна програма курсу “Філософія права” складена на основі ОПП підготовки бакалаврів, затверджених в 2005 р., 2007 р.

Укладачі : к.ф.н., доцент Мухін І.М.
К.ф.н., доцент Чорноморець Ю.П.


Рецензент:
Розглянуто і схвалено
на засіданні кафедри філософії та політології
Протокол № __ від “__” __________ 200_ р.
Завідувач кафедри ______________ Л.С.Воробйова, к.ф.н., доцент


Погоджено:

На засіданні вченої ради юридичного факультету
Протокол № __ від “__” _________ 200__ р.

Голова вченої ради факультету _______________ Г.М.Самілик, к.ю.н., доцент
Декан заочного факультету______________В.В. Бриштіна

Зав.навчально-
методичним відділом ____________ О.О. Бойко
Реєстраційний №_______


Пояснювальна записка
Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному плані
Філософія права – це юридично-філософська дисципліна, яка розкриває смисл права, його цінність та значення у житті суспільства. Це – вища духовна форма пізнання права. Об'єктом дослідження є сутність і природа права, а також його феноменологія та екзистенція, фундаментальне відношення “людина-право”.
Курс філософії права є логічним продовженням циклу гуманітарних дисциплін, зокрема "Логіка", "Релігієзнавство", "Культурологія", "Філософія" та "Етика і естетика". В тріаді дисциплін "Філософія - Етика - Філософія права" він завершує систему світоглядно-методологічних орієнтацій сучасного спеціаліста в галузі правознавства.
Філософське осмислення правового життя суспільства розпочинається з онтології, вивчення особливостей різних форм буття права - важливішого елемента функціонування і розвитку суспільства як цілісної соціальної системи.
Філософія права досліджує проблеми діалектики права, закономірності його розвитку. В центрі уваги знаходяться також питання пізнання права й правового пізнання соціальної реальності, особливостей правового буття людини, природи її прав і свобод. Справжнє правове життя людини можливо лише у правовій державі, де діє принцип верховенство права, справедливості, і людина вважається найвищою цінністю
Вивчення філософії права студентами юридичного факультету Національної Академії державної податкової служби України, покликане забезпечити засвоєння студентами основ філософського-правового осягнення дійсності, формування високої світоглядно-методологічної культури, сприяння формуванню у студентів-правознавців гуманістичних цінностей.
Мета курсу – розширити та поглибити пізнавально-орієнтаційні знання студентів, майбутніх юристів, у сучасній правовій реальності, узагальнити знання основ права; формувати творче юридичне мислення у пізнанні правових та не правових явищ.

Завдання дисципліни:
- розкриття специфіки і значення філософського осмислення права;
- ознайомлення з філософсько-правовими концепціями різних історичних епох;
- вивчення основних закономірностей розвитку філософії права;
- отримання навичок філософсько-методологічного аналізу основних правознавчих концепцій та юридично-правової практики;
- оволодіння сучасними нормами державо і право творення в контексті філософської методології та історичного досвіду.
Викладання кусу "Філософія права" здійснюється шляхом читання лекцій, проведення семінарів та консультацій, виконання самостійних та індивідуальних робіт, написання студентами рефератів, складання заліку.
У підсумку вивчення "Філософія права", студенти мають знати і розуміти:
а) на фундаментальному рівні – предмет і зміст філософії права, її принципи, сутність та структуру, такі її складові як онтологія, діалектика, гносеологія, аксіологія права, її завдання і функції;
б) на понятійному рівні – основні тенденції розвитку філософії права, її напрями і концепції, понятійно-категоріального апарат, а також особливості філософських передумов становлення українського національного права;
в) на практично-творчому рівні – фундаментальні основи діючого права, перспективи його розвитку, а також засади зростання правової культури українського суспільства.
На основі знання теоретичного матеріалу курсу "Філософії права" студенти повинні уміти:
- аналізувати різні сучасні філософсько-правові теорії і концепції;
- свідомо використовувати філософські знання у пізнанні і вирішенні актуальних питань держави і права, при досліджуванні правових явищ;
- орієнтуватися у філософських питаннях правознавства,
- виділяти і аргументовано оцінювати філософсько-правові основи різних соціально-політичних програм і ідей;
- переконливо викладати свої погляди, орієнтуватись у альтернативних поглядах, визначаючи в них позитивні, конструктивні положення;
- спираючись на прогресивні філософсько-правові ідеї, сформувати оптимістичну і активну соціальну настанову на утвердження у суспільстві справедливості через право;
- застосовувати знання основних філософсько-правових ідей при аналізі проблем суспільного життя Україні, світового суспільного розвитку, правотворчості, правозастосування і правознавства

Форми та засоби поточного і підсумкового контролю
Об’єктами контролю є діяльність студентів на семінарських заняттях, а також виконання ними самостійних робіт, до яких відноситься:
вивчення окремих тем;
самостійної роботи;
написання рефератів і їх захист;
написання модульного контролю;
виконання тестів та ін.
До контрольних заходів входять поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня засвоєння студентами навчального матеріалу дисципліни.
Під час семінарських занять застосовуються такі засоби контролю: усне опитування; дискусії з питань, поставлених у плані семінарських занять; результати виконання навчальних тестів, написання рефератів на обрану тему і їх захист.
Перший модульний контроль має на меті перевірку засвоєння студентами пройденого матеріалу.
Підсумковий контроль здійснюється під час здачі заліку.
Студенти які набрали 60 балів отримують залік автоматично.
Оцінювання результатів навчальної дисципліни студентів здійснюється у формі: усного опитування, під час участі у дискусіях та моделюванні ситуацій на семінарах, виконання самостійної роботи, через виконання поточного модульного контролю та виконання рефератів.
Методика оцінювання студентів за підсумковим заліком
Підсумковий залік автоматично виставляється при умові, якщо студент набрав 60 балів за результати усієї навчальної роботи. Відповідну кількість балів студент може набрати, якщо отримає:
16 балів за відвідування занять;
20 балів за участь у роботі на семінарі;
15 балів за виконання першого модульного контролю;
15 балів за виконання самостійної роботи.
Недостатню кількість балів студент може компенсувати за рахунок виконання поглибленої самостійної роботи за індивідуальним планом, або участі у науковій роботі (наукові конференції, семінари, доповіді).
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ "Філософія права"


Предмет: сутність і природа права, а також його феноменологія та екзистенція, закономірності становлення та розвитку філософії права, питання пізнання права й правового пізнання соціальної реальності, особливостей правового буття людини, природи її прав і свобод, обґрунтування принципів верховенства права та справедливості.
Мета: розширити та поглибити пізнавально-орієнтаційні знання студентів, майбутніх юристів, у сучасній правовій реальності, узагальнити знання основ права; формувати творче юридичне мислення у пізнанні правових та неправових явищ.

Курс: П’ятий Семестр: Перший
Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:
- ECTS - 5

Модулів: 2

Змістових модулів: 9

Загальна кількість годин: 180Шифр та назва напряму:
0304 – “Право”

Шифр та назва спеціальності:
8.03040101 “Право”

магістр
Нормативна
Лекції: 16 годин
Семінари: 8 годин
Самостійна робота:
135 годин
Індивідуальні заняття: 21 година
Форма підсумкового контролю: екзамен


Попередні дисципліни - "Логіка", "Релігієзнавство", "Українська і зарубіжна культура", "Філософія" та "Етика і естетика".

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ "Філософія права"Предмет: сутність і природа права, а також його феноменологія та екзистенція, закономірності становлення та розвитку філософії права, питання пізнання права й правового пізнання соціальної реальності, особливостей правового буття людини, природи її прав і свобод, обґрунтування принципів верховенства права та справедливості.
Мета: розширити та поглибити пізнавально-орієнтаційні знання студентів, майбутніх юристів, у сучасній правовій реальності, узагальнити знання основ права; формувати творче юридичне мислення у пізнанні правових та неправових явищ.

Курс: П’ятий Семестр: Перший
Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:
- ECTS - 5

Модулів: 2

Змістових модулів: 9

Загальна кількість годин: 180Шифр та назва напряму:
0304 – “Право”

Шифр та назва спеціальності:
7.03040101 “Право”

Спеціаліст
Нормативна
Лекції: 18 годин
Семінари: 18 годин
Самостійна робота:
125 годин
Індивідуальні заняття: 19 година
Форма підсумкового контролю: екзамен


Попередні дисципліни - "Логіка", "Релігієзнавство", "Українська і зарубіжна культура", "Філософія" та "Етика і естетика".

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ "Філософія права"


Предмет: сутність і природа права, а також його феноменологія та екзистенція, закономірності становлення та розвитку філософії права, питання пізнання права й правового пізнання соціальної реальності, особливостей правового буття людини, природи її прав і свобод, обґрунтування принципів верховенства права та справедливості.
Мета: розширити та поглибити пізнавально-орієнтаційні знання студентів, майбутніх юристів, у сучасній правовій реальності, узагальнити знання основ права; формувати творче юридичне мислення у пізнанні правових та неправових явищ.

Курс: П’ятий Семестр: Перший
Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:
- ECTS – 1,5

Модулів: 2

Змістових модулів: 9

Загальна кількість годин: 54Шифр та назва напряму:
0304 – “Право”

Шифр та назва спеціальності:
6.030401 “Право”
6.030402 “Правознавство”

бакалавр
Нормативна
Лекції: 10 годин
Семінари: 6 годин
Самостійна робота:
33 години
Індивідуальні заняття: 5 годин
Форма підсумкового контролю: ПМК


Попередні дисципліни - "Логіка", "Релігієзнавство", "Українська і зарубіжна культура", "Філософія" та "Етика і естетика".

Структура навчальної дисципліни «Філософія права»
Шифр та назва спеціальності:
8.03040101 “Право”


Змістові модулі
Кількість годинВсього
Лекції
Семінари
Індивідуальні (СРС) під керівництвом викладача
Самостійна робота студента

Модуль 1 - Кількість залікових кредитів – 3

Розділ І. (ЗМ 1) Філософія права як наука

ЗМ 1.
Філософія права: її предмет і місце серед філософських та юридичних наук.
19
2

2
15

Розділ ІІ. (ЗМ 2-5) Історія виникнення і розвитку філософії права

ЗМ 2.
Історичні типи філософії права від античності до Просвітництва
22
2
2
3
15

ЗМ 3.
Філософсько-правові вчення у Західній Європі кінця XVIII середини XIX століття
19
2

2
15

ЗМ 4.
Сучасні теорії філософії права
22
2
2
3
15

ЗМ 5.
Вітчизняна філософсько-правова думка
19
2

2
15

Разом за першим модулем
101
10
4
12
75

Перший модульний контроль РКР 2

Модуль 2 - Кількість залікових кредитів – 2

Розділ ІІІ. (ЗМ 6-9) Основні проблеми теорії філософії права

ЗМ 6.
Проблеми онтології права
19
2

2
15

ЗМ 7.
Антропологічні основи права.
21
2
2
2
15

ЗМ 8.
Правова аксіологія
20
2

3
15

ЗМ 9.
Право і влада. Право і правопорядок. Правова культура.
19

2
2
15

Разом за другим модулем
79
6
4
9
60

Форма підсумкового контролю – екзамен

Всього
180
16
8
21
135

Структура навчальної дисципліни «Філософія права»
Шифр та назва спеціальності:
7.03040101 “Право”Змістові модулі
Кількість годинВсього
Лекції
Семінари
Індивідуальні (СРС) під керівництвом викладача
Самостійна робота студента

Модуль 1 - Кількість залікових кредитів – 3

Розділ І. (ЗМ 1) Філософія права як наука

ЗМ 1.
Філософія права: її предмет і місце серед філософських та юридичних наук.
20
2
2
2
14

Розділ ІІ. (ЗМ 2-5) Історія виникнення і розвитку філософії права

ЗМ 2.
Історичні типи філософії права від античності до Просвітництва
21
2
2
3
14

ЗМ 3.
Філософсько-правові вчення у Західній Європі кінця XVIII середини XIX століття
20
2
2
2
14

ЗМ 4.
Сучасні теорії філософії права
21
2
2
3
14

ЗМ 5.
Вітчизняна філософсько-правова думка
20
2
2
2
14

Разом за першим модулем
102
10
10
12
70

Перший модульний контроль РКР 2

Модуль 2 - Кількість залікових кредитів – 2

Розділ ІІІ. (ЗМ 6-9) Основні проблеми теорії філософії права

ЗМ 6.
Проблеми онтології права
19
2
2
2
13

ЗМ 7.
Антропологічні основи права.
19
2
2
1
14

ЗМ 8.
Правова аксіологія
20
2
2
2
14

ЗМ 9.
Право і влада. Право і правопорядок. Правова культура.
20
2
2
2
14

Разом за другим модулем
78
8
8
7
55

Форма підсумкового контролю – залік 2

Всього
180
18
18
19
125

Структура навчальної дисципліни «Філософія права»
Шифр та назва спеціальності:
6.030401 “Право” 6.030402 “Правознавство”Змістові модулі
Кількість годинВсього
Лекції
Семінари
Індивідуальні (СРС) під керівництвом викладача
Самостійна робота студента

Модуль 1 - Кількість залікових кредитів – 0,8

Розділ І. (ЗМ 1) Філософія права як наука

ЗМ 1.
Філософія права: її предмет і місце серед філософських та юридичних наук.
6
2


4

Розділ ІІ. (ЗМ 2-5) Історія виникнення і розвитку філософії права

ЗМ 2.
Історичні типи філософії права від античності до Просвітництва
8
2
2
1
3

ЗМ 3.
Філософсько-правові вчення у Західній Європі кінця XVIII середини XIX століття
7
2

1
4

ЗМ 4.
Сучасні теорії філософії права
5

2

3

ЗМ 5.
Вітчизняна філософсько-правова думка
5


1
4

Разом за першим модулем
31
6
4
3
18

Перший модульний контроль РКР 2

Модуль 2 - Кількість залікових кредитів – 0,7

Розділ ІІІ. (ЗМ 6-9) Основні проблеми теорії філософії права

ЗМ 6.
Проблеми онтології права
5
2


3

ЗМ 7.
Антропологічні основи права.
7

2
1
4

ЗМ 8.
Правова аксіологія
6
2


4

ЗМ 9.
Право і влада. Право і правопорядок. Правова культура.
5


1
4

Разом за другим модулем
23
4
2
2
15

Форма підсумкового контролю – залік 2

Всього
54
10
6
5
33

Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання з навчальної дисципліни „Філософія права”
(спеціальність 6.060.100 „Правознавство”)

Модулі
Модуль 1
Модульний контроль (РКР)
Модуль 2

Підсумковий контроль (залік)
Сума балів

К–сть балів за модуль
25

35Змістові модулі
ЗМ 1
ЗМ 2
ЗМ 3

ЗМ 4
ЗМ 5
ЗМ 6
ЗМ 7
ЗМ 8

100

1 0 0

К–сть балів за ЗМ та модульний контроль
5
10
10

10
5
10
5
5К–сть балів за видами робіт
Л
СПЗ
СРС
Л
СПЗ
СРС
Л
СПЗ
СРС
15
Л
СПЗ
СРС
Л
СПЗ
СРС
Л
СПЗ
СРС
Л
СПЗ
СРС
Л
СПЗ
СРС
25


З них: відвідування
2
-
-
2
-
-
2
-
-

2
-
-
2
-
-
2
-
-
2
-
-
2
-
-Активність на семінар. заняттях
-
-
-
-
5
-
-
5
-

-
5
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-Виконання СРС
-
-
3
-
-
3
-
-
3

-
-
3
-
-
3
-
-
3
-
-
3
-
-
3Наукова робота
Участь у наукових конференціях , семінарах, написання наукової роботи 1–25 балів


Зміст навчальної дисципліни “Філософія права”
ЗМ 1 (т. 1) ФІлософія права як наука
Т.1: ФілософІЯ правА: ЇЇ ПРЕДМЕТ і місце серед філософських та юридичних наук
Мета: ознайомити студентів із предметом філософії права. Пояснити проблему розрізнення і співвідношення права і закону. Показати яке місце займає філософія права в системі наук. Досягнути розуміння студентами специфіки філософського осмислення сутності права.
Основні поняття: філософія, філософія права, юриспруденція, теорія, право, позитивне право, природне право, закон, метод, світогляд, мораль, норма права, концепція.
План лекції:
Філософія права як наука та навчальна дисципліна.
Предмет, принципи та структура філософії права.
Філософія, мораль і право.
Функції філософії права.

Семінар 1: Філософія права: її предмет, завдання, методологія
Поняття та предмет філософії права
Основне питання філософії права. Структура філософії права.
Типологія філософських концепцій права.
Основні види права: природне, позитивне, гуманістичне.
Функції філософії права
Значення філософії права в підготовці майбутніх юристів

Питання для самостійної роботи:
Яке різноманіття визначень філософії права наявне в традиції?
Чому предмет філософії права визначався в традиції по-різному?
Як досягнути загальноприйнятого визначення філософії права?
Як розвіяти сумніви в доцільності існування філософії права як особливої науки?
Що розуміється в науці під природним правом і позитивним правом?
Значення філософії права в підготовці майбутніх юристів.

Питання для індивідуальної роботи:
В чому полягає мета філософських досліджень права?
Чи виключає багатоманітність філософських і спеціально-юридичних наукових визначень права єдність поняття права?
Чим різняться правове і філософське розуміння закону?
Які типи праворозуміння існують у філософії права і чому закономірною є наявність саме таких типів?

Теми творчих робіт:
Проблема розрізнення і співвідношення права і закону.
Філософське осмислення сутності права.
Право як справедливість.
Правове і філософське розуміння закону.

Алексеев С. С. Право: азбука теория философия: Опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999.
Алексеев С.С. Философия права.  М., 2000.  С. 1046.
Гарник А. В. Проблема дисциплинарного статуса философии права // Философия и социология в контексте современной культуры. Днепропетровск, 1998.
Гегель В. Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т.- М.: Мысль, 1977. Т. 3.
Гегель Г. В. Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990.
Жолъ К. К. Философия и социология права. К.: Юринком Интер, 2000.
Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Основы философии права.  М., 2004.  С. 515.
Ильин И. А. О сущности правосознания // Соч.: В 2 т. М.: Медиум, 1993. Т. 1.
Ильин И. А. Понятия права и силы (Опыт методологического анализа) // Соч.: В 2 т. М.: Медиум, 1993. Т. 1.
Керимов А. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). М.: Аванта+, 2000.
Керимов А.Д. Основы философии права.  М., 2000.  С. 315.
Керимов Д. А. Философские проблемы права. М.: Мысль, 1972.
Лукич Р. Методология права / Пер. с серб. М.: Прогресс, 1981.
Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. Харьков: Право, 2002.
Максимов С. І. Про філософське осмислення права (до питання про предмет філософії права) // Вісник Академії прав, наук України. 1998. № 2.
Малинова И, П. Философия права (от метафизики к герменевтике). Екатеринбург: Изд-во Уральской гос. юрид. академии, 1995.
Моисеев С.В. Философия права: курс лекций.  Новосибирск, 2004.  С. 511.
Нерсесянц В. С. Философия права. М.: Издат. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1997.
Новгородцев П. И. Сочинения. М.: Раритет, 1995.
Тихонравов Ю. В. Основы философии права. М.: Вестник, 1997.
Философия права: учебник / под ред. О.Г. Данильяна.  М., 2005.  С. 919.
Філософія права /За заг. ред. М. В. Костицького і Б. Ф. Чміля. К.: Юрінком Інтер, 2000.
Філософія права. Навчальний посібник. За редакцією О.Г.Данільяна. Київ, Юрінком Інтер, 2005.
Франк С. А. Духовные основы общества. М.: Республика, 1992.
Хеффе О. Политика, право, справедливость. Основоположения критической философии права и государства. М.: Гнозис, 1994.
Четверний В. А. Современные концепции естественного права. М.: Наука, 1988.
Шкода В. В. Вступ до філософії права. Харків: фоліо, 1996.
Юрчук В.С. Философия права: курс лекций.  М., 2008.

Розділ II. (т. 2-4) історія виникнення
і розвитку ФІлософії права
Т. 2. Історичні типи філософії права від античності до Просвітництва
Мета: Ознайомити студентів із історією виникнення філософії права в античності. Показати місце філософії права Платона та Аристотеля в загальному контексті античних теорій права. Пояснити зв'язок права з етикою в античності. Виявити специфіку філософії права середньовіччя як теоцентричне вчення про закони. Пояснити секуляризацію філософсько-правових теорій у добу Відродження через розвиток вчень про природне право і свободу людини. Виявити специфіку лібералізму Дж. Локка. Пояснити значення філософсько-правових вчень Просвітництва.
Основні поняття: природне право, позитивне право[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]  закон, вічний закон, природний закон, людський закон, свобода[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] скептицизм, справедливість[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] субстанція[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] атрибут[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Лекція:
1.Виникнення і розвиток філософсько-правових поглядів в епоху античності.
2. Особливості філософсько-правової думки в епоху середньовіччя.
3. Філософсько-правова думка епохи Відродження та Реформації.
4. Філософія права Нового часу та епохи Просвітництва.

Семінар:
1. Виникнення і розвиток філософсько-правових поглядів в епоху античності.
1.2.Філософія права епохи високої класики.
1.3.Філософія права епохи пізньої класики.
2.Філософія права епохи Середньовіччя.
3.Філософія права Нового часу та епохи Просвітництва
3.1.Значення творчості Гуго Гроція для становлення філософії права Нового часу.
3.2. Специфіка вчення Т. Гоббса.
3.3.Філософія права Дж. Локка як обґрунтування лібералізму.
3.4.Філософсько-правові концепції французького Просвітництва.

Питання для самостійної роботи:
Яку роль в розвитку філософії права відіграла концепції Лоренцо Валли і Мішеля Монтеня?
В чому полягало значення філософії права Ніколо Макіавеллі?
Як розвинув вчення про природне право Гуго Гроцій?
Яке значення для історії філософії права ідеолога Реформації Мартіна Лютера?
Яким був вклад Жана Бодена у філософію права?

Питання для індивідуальної роботи:
Охарактеризуйте натурфілософський період античної філософії права.
У чому суть поглядів на проблеми права у Сократа?
Як визначав Платон поняття «закон», «справедливість», «держава», «людина»?
Як розумів Аристотель поняття «справедливість», «рівність», «закон», «свобода»?
Розкрійте суть правових концепцій Августина Блаженного і Хоми Аквінського.
У чому особливості концепції суспільного договору Дж.  Локка і її принципова відмінність від концепції Т.  Гоббса?
У чому відмінність філософсько-правових концепцій «суспільного договору» Т.  Гоббса і Ж.-Ж.  Руссо?
Теми рефератів:
Етично-правові погляди стародавніх легістів та Конфуція.
Антична філософія права - пошуки начал справедливості.
Підняття Сократом морально-правової проблематики до рівня логічних дефініцій і понять.
Платон та його поняття справедливості, закону як "визначення розуму".
Аристотель та його принцип розподіляючої справедливості.
Епікур про свободу людини та мету держави.
Ідея Епікура про договірний характер справедливості.
Філософсько-правові ідеї стоїків.
Вчення Фоми Аквінського про закони.
Томас Гоббс: "Війна всіх проти всіх".

Литература
Августин Блаженный. Исповедь.  М., 1991.
Аристотель. Политика // Соч.: в 4-х т.  М., 1984.  Т. 4.
Вала Лоренцо. Об истинном и ложном благе. О свободе воли.  М., 1989.  С. 9397, 229231.
Гоббс Т. Левиафан // Соч.: в 2-х т.  М., 1989.  Т. 2.
Гусейнов А.А. Великие моралисты.  М., 1995.
Конфуций. Беседы и суждения.  СПб., 1999.
Макиавелли Н. Государь.  М., 1990.  С. 3884.
Монтень М. Опыты.  М., 1998.  С. 1245.
Монтескье Ш. Избранные произведения.  М., 1955.  С. 6179.
Платон. Диалоги.  М., 1986.
Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре // Избранные произведения.  М., 1969. С. 7897.

Т. 3. ФілософСЬКО-правОВІ ВЧЕННЯ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ КІНЦЯ xvII – СЕРЕДИНИ XIX СТОЛІТТЯ

Мета: пояснити виключне значення філософії Канта для європейської філософії права. Виявити які за Кантом існують антропологічне, етичне і метафізичне підґрунтя права. Показати зв'язок філософії Канта із лібералізмом Дж. Локка та сучасними ліберальними, соціал-демократичними та комунікативними теоріями. Показати позитивне і негативне в філософії права Г. Гегеля. Виявити в чому полягає юридичний об’єктивізм історичної школи та марксизму.
Основні поняття: держава, громадянське суспільство, діалектика,[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]ірраціоналізм, категоричний імператив, права людини, право, правосвідомість, рівність правова, рівність соціальна, свобода.

План лекції:
1.Філософія права І. Канта, її зв'язок з антропологією та етикою, її значення для сучасних філософсько-правових дискусій.
2. Філософія права Г. Гегеля.
3. Історична школа та марксизм.

Семінар 3. Філософсько-правові вчення у Західній Європі кінця XVIII середини XIX століття.
1.Етико-правові ідеї у філософії І. Канта.
2.Філософія права Г. Гегеля.

Питання для самостійної роботи:
В чому особливості філософії права історичної школи?
Яка специфіка філософсько-правових ідей марксизму?

Питання для індивідуальної роботи:
У чому полягає суть категоричного імперативу Канта?
Дайте визначення права, дане І.  Кантом.
Яке місце займає філософія права в системі філософії Гегеля?
Що є правом за Гегелем?
Теми рефератів:
Категоричний імператив І.Канта.
Антропологічні основи права згідно з вченням І. Канта.
Проект вічного миру І. Канта.
Ідеологія і соціальна практика комунізму. К. Маркс: "До критики гегелівської філософії права.

Литература
Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну. К.:Четверта хвиля. 2001.
Гегель В. Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т.- М.: Мысль, 1977. Т. 3.
Гегель Г. Философия права.  М., 1990.  С. 520525.
Гегель. Политические произведения.-М., 1978.
Гусейнов А.А. Великие моралисты.  М., 1995.
Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Сочинения в 6-ти томах. Москва, 1996. Том 6.
Кант И. К вечному миру // Сочинения в 6-ти томах. Москва, 1996. Том 6.
Кант И. Критика практического разума // Сочинения в 6-ти томах. Москва, 1996. Том 4.
Кант И. Метафизика нравов. Часть первая. Метафизические начала учения о праве // Соч.: 6 т. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. 2.
Кант И. Метафизические начала учения о праве//Соч., т.4, ч.II.-М., 1965.
Кант И. О поговорке "Может быть, это и верно в теории, но не годится для практики" // Соч.: В 6 т. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. 2.
Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. Харьков: Право, 2002.
Маркс К. К критике гегелевской философии права//Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.1, с. 219-368.
Нерсесянц В.С. Гегелевская диалектика права: этатизм против тоталитаризма//Вопросы философии, 1975, № 11.
Новгородцев П. И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве // Новгородцев П.И. Сочинения. М.: Правда, 1991.
Соловьев Э. Прошлое толкует нас. М., 1991.
Трактаты о вечном мире/Сост. И.С. Андреева и А.В. Гулыга. – СПб.: Алетейя, 2003.
Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность.- М., 1995.
Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб: “Наука”, 2000.

Т. 4. Сучасні теорії філософії права.
Мета: Показати, що сучасності характерна велика різноманітність теорій в філософії права, що відображає наявність великої кількості течій в філософії XX ст. Пояснити як саме ці течії або знаходять підґрунтя для права, або критикують його, приводячи до правового нігілізму.
Основні поняття: держава, громадянське суспільство[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], догматизм, природне право[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], закон[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], законність[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], джерела права, леґізм[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], лібертарна концепція права,[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] позитивне право[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], правовий нігілізм[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], справедливість, екзистенціалізм,[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] юридичний позитивізм[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

План лекції:
1. Загальна характеристика філософії права XX століття.
2. Позитивізм та його трансформація у неопозитивізм.
3. Концепції відродженого природного права XX століття.
4. Сучасні концепції природного права інтерсуб'єктивного напрямку.

Семінар 3. Філософсько-правова думка сучасності.
1.Позитивізм.
2.Неопозитивізм.
3.Неокантіанство.
4.Неогегельянство.

Питання для самостійної роботи:
Як і чому право редукується до ситуативних рішень в екзистенціалізмі?
Яка специфіка філософсько-правових ідей фрейдизму та неофрейдизму?

Питання для індивідуальної роботи:
Чим пояснити феномен відродження ідей природного права сучасної філософсько-правової думки?
Назвіть основні філософські парадигми, в рамках яких йшов розвиток філософії права в XX  ст.
У чому сенс філософсько-правових ідей неокантианства?
Розкрийте основні філософсько-правові ідеї позитивізму.
Дайте характеристику екзистенціальному праву.
Яке значення теорії психоаналізу для розвитку філософії права XX  ст.?
Теми рефератів:
Неокантіанські концепції філософії права.
Неогегельянські концепції філософії права.
"Чисте вчення про право" Г.Кельзена.
Концепції "відродженого" природного права.
Правовий релятивізм: ніцшеанство, неопозитивізм, екзистенціалізм, постмодернізм.
Теологічні концепції в сучасній філософії права.

Литература
Бачинин В. А., Чефранов В. А. История философии права. Харьков: Право, 1998.
Г.Радбрух. Философия права. М.: “Международные отношения”, 2004.
Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну. К.:Четверта хвиля. 2001.
Ермоленко А.Н. Трансцендентально-прагматическое обоснование этических норм и ценностей в коммуникативной теории // Этика ответственности и социальное бытие человека. – К.: Наукова думка. 1994.
Кельзен Г. Чисте правознавство. К.: Юніверс, 2005.
Кістяківський Б.О. Вибране. – К., 1996.
Кленнер Г. От права природы к природе права. М. 1988.
Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. Харьков: Право, 2002.
Мережко В.В. Введение в философию международного права. Гносеология международного права. – К.: Юстиниан. 2002.
Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. - М., 1997.
Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность.- М., 1995.
Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб: “Наука”, 2000.
Хеффе О. Политика, право, справедливость. Основоположения критической философии права и государства. М.: Гнозис, 1994.
Циппеліус Р. Філософія права. К.: Тандем, 2000.
Четверний В. А. Современные концепции естественного права. М.: Наука, 1988.
Шкода В. В. Вступ до філософії права. Харків: фоліо, 1996.

Т. 5. Вітчизняна філософсько-правова думка.

Мета: довести, що філософія права розвивалася в Україні професійними теоретиками: П. Юркевичем та Б. Кістяківським. Показати, що деяке значення мають лібералізм та позитивізм М. Драгоманова, І. Франко, М. Грушевського. Пояснити, що найбільшими досягненнями російської філософії права є світський лібералізм Б. Чичеріна та П. Новгородцева, релігійний лібералізм В. Соловйова та М. Бердяєва.
Основні поняття: лібералізм, неокантіанство, природне право, закон,[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]позитивізм, правосвідомість, рівність правова, рівність соціальна,[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]цінність, юридичний позитивізм.

План лекції:
1. Філософія права в Україні: виникнення, світоглядно-методологічні підстави, основні ідеї.
2. Основні ідеї російських філософів права.

Семінар 5. Вітчизняна філософсько-правова думка.
1.Філософія права в Україні.
1.1.Філософія права П. Юркевича
1.2.Неокантіанська філософія права Б.Кістяківського.
2.Основні ідеї російських філософів права.
2.1.Борис Чичерін – ідеолог лібералізму
2.2.Павло Новгородцев – апологет лібералізму
2.3.Релігійно-філософський лібералізм Володимира Соловйова
2.4.Апологія релігійно-філософського лібералізму Миколою Бердяєвим

Питання для самостійної роботи:
1. У чому полягав лібералізм філософського-правових поглядів М. Драгоманова?
2. Які ідеї позитивізму та соціалізму виражені в філософського-правовій концепції І. Франка.
3. У чому специфіка позитивізму М. Грушевського?

Питання для індивідуальної роботи:
Які філософсько-правові проблеми розглядалися Іларіоном, Володимиром Мономахом, Данилом Заточником?
Які основи положення філософсько-правового лібералізму Б.Н.  Чичеріна і П.І.  Новгородцева?
Як, на думку С.  Соловйова, співвідносяться мораль і право?
Чому філософія права Н.А.  Бердяєва називається «персоналізмом»?
Які антропологічні підстави філософії права виділяє П. Юркевич?
Литература
Кістяківський Б.О. Вибране. – К., 1996.
Новгородцев П. И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. М., 1901.
Новгородцев П. И. Сочинения. М.: Раритет, 1995.
Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М. 1991.
Франк С. А. Духовные основы общества. М.: Республика, 1992.
Юркевич П. Д. Философские произведения. М., 1990.
Юркевич П. Д. Історія філософії права. Вступ // Філософська і соціологічна думка. 1996. № 34.

Розділ III. Основні проблеми теорії філософії права
Т.6.Проблеми онтології права

Мета: пояснити студентам, що таке філософсько-правова онтологія. Розкрити поняття «правова реальність» та виявити які існують її елементи. Усвідомити в чому специфіка правових відносин. Пояснити, що таке правова свідомість та виявити, якою є її структура та функції.
Основні поняття: атрибут, буття, буття права, генезис, норма права, звичаєве право, онтологія права, природне право, позитивне право, закон, правова реальність, субстанція.

План лекції:
Правова онтологія: природа і структура права.
1. Онтологічна природа права. Правова реальність.
2. Природне і позитивне право як основні структурні елементи правової реальності, їх зміст і співвідношення.
3. Форми буття права: ідея права, закон, правове життя.

Семінар 6. Проблеми онтології права
1. Онтологічна природа права
2. Правові відносини.
3. Правова свідомість.
4. Природно-правовий і позитивістський підходи до розуміння права.
5. Співвідношення права[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і закону[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Питання для самостійної роботи:
Які існують три форми права?
Що таке ідея права як форма буття права?
Що таке закон (правові норми, позитивне право) як форма буття права?
Що таке правове життя як форма буття права?

Питання для індивідуальної роботи:
Що таке онтологія і як співвідносяться поняття «буття», «реальність», «існування»?
У чому полягає особливість правової реальності?
До яких типів реальності відноситься право?
Як співвідносяться поняття «право» і «правова реальність»?
Що таке життєвий мир людини?
У чому суть і зміст правових відносин?
Розкрійте зміст і структуру правової свідомості.
Яка роль правосвідомості в структурі суспільної свідомості?
Перерахуєте основні функції правової свідомості.
Теми рефератів:
Філософське і правове розуміння соціального буття.
Культуротворчий потенціал права.
Справедливість як якісна характеристика права.
Справедливість як належне та основна цінність.

Литература
Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. Харьков: Право, 2002.
Хеффе О. Политика, право, справедливость. Основоположения критической философии права и государства. М.: Гнозис, 1994.
Кістяківський Б.О. Вибране. – К., 1996.
Франк С. А. Духовные основы общества. М.: Республика, 1992.
Г.Радбрух. Философия права. М.: “Международные отношения”, 2004.
Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека. – К.: Наукова думка. 1994.
Бергман П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности.  М., 1995.
Коркунов Н.М. Общественное значение права.  СПб., 2001.
Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность.  М., 1995.

Т.7. Антропологічні основи права
Мета: вияснити, які існують антропологічні основи права. Прояснити в якому відношенні людина є правовою істотою. Усвідомити філософський сенс і філософсько-правове обґрунтування прав людини.
Основні поняття: громадянське суспільство, діалектика, права людини, рівність правова, рівність соціальна, свобода, справедливість.

План лекції:
1.Природа людини і право. Антропологічні основи права.
2.Філософський зміст і обґрунтування прав людини.
3.Особистість і право. Гуманістична природа права.

Семінар 7. Проблеми антропології права
1. Людина як правова істота.
2. Філософський сенс і філософсько-правове обґрунтування прав людини.

Питання для самостійної роботи:
Які аспекти свободи виділяють при розгляді її суті?
Яке місце займає проблема вибору в контексті поняття «свобода»?
Що таке внутрішня і зовнішня свобода?
Що означає «ступінь» і «міра» свободи?
Що таке відповідальності і які її види виділяє філософія права?
Що таке провина?
Що таке справедливість?
Які основні ознаки справедливості?
В чому специфіка правової справедливості?

Питання для індивідуальної роботи:
Що вивчає філософсько-правова антропологія?
Що таке «правова людина»?
Яку правову характеристику людини І.  Кант вважав головним?
Як обґрунтувати безумовну цінність прав людини?
Яку функцію виконують права людини на сучасному світі?
Що може виступати критерієм правової поведінки людини?
Литература
Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. Харьков: Право, 2002.
Хеффе О. Политика, право, справедливость. Основоположения критической философии права и государства. М.: Гнозис, 1994.
Кістяківський Б.О. Вибране. – К., 1996.
Франк С. А. Духовные основы общества. М.: Республика, 1992.
Г.Радбрух. Философия права. М.: “Международные отношения”, 2004.
Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека. – К.: Наукова думка. 1994.
Бергман П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности.  М., 1995.
Мальцев Г.В. Права личности: юридическая норма и социальная действительность.  М., 2000.
Франк С.Л. Реальность и Человек.  М., 2002.
Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность.  М., 1995.
Хеффе О. Политика, право, справедливость.  М., 1994.

Тема 8. Правова Аксіологія.

Мета: вияснити, що таке право[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] як суспільне благо. Дослідити правові характеристики загального блага[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Пояснити поняття цінностей[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] у праві. Виявити в чому полягає право як цінність. Усвідомити які існують основні форми буття цінності.
Основні поняття: аксіологія, світогляд, мораль, свобода, справедливість, цінність.

План лекції:
Правова аксіологія: ціннісні основи права.
1.Цінності у праві та право як цінність.
2.Свобода як цінність. Право як форма свободи.
3.Справедливість як основна правова цінність.

Семінар 7. Правова аксіологія
1.Право як загальне благо.
2.Цінності в праві і право як цінність.

Питання для самостійної роботи:
Що таке діяльність, і які її загальні характеристики?
Чим визначається специфіка правової діяльності? З яких елементів складається правова діяльність?

Питання для індивідуальної роботи:
Назвіть сутнісні характеристики загального блага.
Назвіть правові характеристики загального блага.
Що означає термін «цінність»?
Яка природа цінностей в праві?
Яке місце займають цінності в структурі людської діяльності?
Які цінності є правовими, і чому?
Назвіть вищі цінності людини і дайте їх коротку характеристику.
Як співвідносяться поняття загальне благо, цінності і право?
Література
Алексеев С.С. Философия права.  М., 2000.  С. 7799.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление.  М., 1988.
Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты.  М., 1990.
Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности.  М., 1986.
Кузнецов А.С. Человек: потребности и ценности.  Свердловск. 1992.
Франк В. Человек в поисках смысла.  М., 1990.
Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. Харьков: Право, 2002.
Хеффе О. Политика, право, справедливость. Основоположения критической философии права и государства. М.: Гнозис, 1994.
Кістяківський Б.О. Вибране. – К., 1996.
Франк С. А. Духовные основы общества. М.: Республика, 1992.
Г.Радбрух. Философия права. М.: “Международные отношения”, 2004.
Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека. – К.: Наукова думка. 1994.
Бергман П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности.  М., 1995.
Мальцев Г.В. Права личности: юридическая норма и социальная действительность.  М., 2000.
Франк С.Л. Реальность и Человек.  М., 2002.
Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность.  М., 1995.
Хеффе О. Политика, право, справедливость.  М., 1994.


т. 9. Право і влада. Право і правопорядок.
Правова культура
Мета: виявити, які існують взаємовідношення права і влади, права і правопорядку. Зрозуміти специфіку політико-правових інститутів та їх роль у здійсненні права. Усвідомити сутність філософських проблем права і влади в суспільстві, що трансформується. Визначити специфіку правової культури.
Основні поняття: держава, громадянське суспільство, закон,[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] законність, джерела права.

План лекції:
1.Політико-правові інститути та їхня роль у здійсненні права.
2.Філософські проблеми права і влади в суспільстві, що трансформується.

Семінар 9.
Філософські проблеми права і влади.

1. Право і влада
2. Право і правопорядок.

Питання для самостійної роботи:
Що таке правова культура?
Опишіть структуру правової культури.

Питання для індивідуальної роботи:
Розкрійте природно-правовий підхід до розуміння права.
Розкрійте позитивістський підхід до розуміння права.
Назвіть основні відмінності між природним і позитивним правом.
Розкрійте співвідношення права і закону.
Як реалізується право в державі?
Що таке владний потенціал, і який його зв'язок з правом?
Який механізм зв'язку влади і права?
Що таке «порядок» як об'єктивне явище?
Яку роль грають норми у встановленні правопорядку?
Як пов'язані з порядком звичаї, вдачі, традиції?
Що таке культура?
Яке місце правової культури в системі культури?
Література:
Бутенко А.П. Общественный прогресс и его критерии.  М., 1980.
Вала Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли.  М., 1989.
Злобин Н.С. Культура и общественный прогресс.  М., 1999.
Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве // Соч.: в 10 т.  М., 1994.  Т. 4.
Ильин И.А. О сущности правосознания // Соч.: в 10 т.  М., 1994.  Т. 4.
Ильин И. А. Пути России.  М., 2007.
Кудрявцев В.Н. О правопонимании и законности // Государство и право.  1994.  № 3.
Лукашева Е.А. Права человека и культура.  М., 1979.
Нерсесянц В.С. Право и закон: их различие и соотношение // Вопросы философии.  2006.  № 5.
Ницше Ф. Воля к власти.  Харьков, 2004.
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.  М., 1992.
Пригожин И.Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса.  М., 1986.
Философия права: учебник / под ред. О.Г. Данильяна.  М., 2005.  С. 211230.
Швейцер А. Культура и этика.  М., 1991.
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление.  М., 1992.
Юрчук В.С. Философия права: курс лекций.  М., 2008.

Питання до модульного контролю:
Предмет філософії права.
Сутність та мета філософії права.
Філософія, мораль і право.
Філософія, соціологія і політологія права.
Філософія права як вища форма пізнання права, осягнення і утвердження його смислу і значення у суспільному житті.
Проблема розрізнення і співвідношення права і закону.
Філософія права в системі наук.
Філософське осмислення сутності права.
Право як справедливість.
Типологія праворозуміння.
Об'єкт філософії права.
Суб'єкт філософії права.
Багатоманітність філософських визначень права і єдність поняття.
Правове і філософське розуміння закону.
Принципи філософії права.
Структура філософії права.
Об'єкт та методологія філософії права.
Місце філософії права серед юридичних та гуманітарних наук.
Функції філософії права.
Правове осмислення світу.
Філософська оцінка правового явища.
Об'єктивна реальність і правова реальність.
Виникнення "філософія права".
Антична філософія права.
Перші ідеї про природне право і волевстановлене право.
Філософія права античності.
Філософія права середньовіччя.
Філософія права нового часу.
Філософсько-правові погляди Г. Гроція, Ф.Бекона, Т.Гоббса, Д.Локка, Ш.Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо та ін.
Філософська розробка проблем права в роботах І.Канта, Г.Гегеля та інших представників німецької класичної філософії.
Загальна характеристика філософсько-правових ідей марксизму.
Філософія права ХХ ст.
Неокантіанські (Р.Штаммлер, Г.Радбрух, А.Оллеро) і неогегельянські (Ю.Біндер, В.Дільтей, Р. Кронер, Б.Кроче) концепції філософії права.
Філософсько-правові ідеї Г. Кельзена.
Концепція "відродження" природного права .
Сучасні неопозитивістські концепції права (О.Вайнбергер, П.Колер, П.Штрассер). Екзистенціальна філософська концепція права (В.Майхофер, Е.Фехнер, К.Коссіо).
Неокантіанські концепції філософії права: Р.Штаммлер, Г.Радбрух, А.Оллеро, В.Науке.
Плюралізм природноправових теорій.
"По той бік добра і зла" Ф.Ніцше.
Правовий релятивізм: ніцшеанство, неопозитивізм, екзистенціалізм.
Інтуїтивізм. Утилітаризм. Реалізм.
Теорія розумного егоїзму та її відбиття в концепціях права.
Волюнтаризм. Аффективні вольові теорії правової цінності.
Цінностей теорія.
Екзистенціалістська філософія права. М.Хайдеггер. К.Ясперс. Ж.П.Сартр. Е.Фехнер. Г.Кон. К.Коссіо.
Теологічні концепції філософії права.
Українська філософія права у контексті європейського права.Питання до ПМК з курсу “Філософія права”:

1. Сутність і походження філософії права.
2. Структура і функції філософії права.
3. Філософія, мораль і право.
4. Предмет філософії права.
5. Проблема розрізнення і співвідношення права і закону.
6. Філософія права в системі наук.
7. Філософське осмислення сутності права.
8. Право як справедливість.
9. Типологія право розуміння.
10. Об'єкт філософії права.
11. Суб'єкт філософії права.
12. Правове і філософське розуміння закону.
13. Етично-правові погляди стародавніх легістів, Конфуція, інших
мислителів Стародавнього світу.
14. Антична філософія права - пошуки начал справедливості.
15. Поняття діке і номосу.
16. Гноми семи мудреців: пошуки золотої середини. Солон. Клеобул. Фалес.
Ідея законів для всіх. Піфагор. Геракліт. Демокріт. Софісти: Протагор,
Горгій, Гіппій, Антифонт, Каллікл, Лікофрон, Алкідам Єлейський, Фразімах.
17. Підняття Сократом морально-правової проблематики до рівня логічнх
дефініцій і понять.
18. Платон та його поняття справедливості, закону як "визначення розуму".
19. Аристотель та його принцип розподіляючої справедливості. Епікур про
свободу людини та мету держави.
20. Ідея Епікура про договірний характер справедливості. Стоїки.
Фаталістичні концепції природного права.
21. Цицерон. Римські юристи. Формування юриспруденції як самостійної
науки.
22. Філософія права епохи середньовіччя. Фома Аквінський та його
класифікація законів.
23. Середньовічні юристи і розвиток юридично - догматичного методу.
Постглосатори (коментатори права). Раймонд Луллій. Бомануар та його теза
свободи кожної людини.
24. Філософія права Нового часу. Гуго Гроцій та його класифікація права.
Френсіс Бекон: "Закони - якорі держави". Томас Гоббс: "Війна всіх проти
всіх".
25. Філософія права Гегеля.
26. Формування буржуазного юридичного позитивізму.
27. Шарль Монтеск'є: "Дух законів".
28. Жан-Жак Руссо та його проект "виправлення" історії.
29. Категоричний імператив І.Канта.
30. Ідеологія і соціальна практика комунізму. К. Маркс: "До критики
гегелівської філософії права.
31. Метаморфози право розуміння в 2О-5О рр. в СРСР.
32. Радянський легізм. Криваві наслідки та історичні уроки підміни права
політикою.
33. Право і політика у пострадянському правовому просторі.
34. Загальна характеристика основних концепцій філософії права ХХ ст.
35. Правовий релятивізм: ніцшеанство, неопозитивізм, екзистенціалізм.
36. Інтуїтивізм. Утилітаризм. Реалізм.
37. Теорія розумного егоїзму та її відбиття в концепціях права.
Волюнтаризм. Аффективні вольові теорії правової цінності. Цінностей
теорія.
38. Екзистенціалістська філософія права. М.Хайдеггер. К.Ясперс. Ж.П.Сартр.
Е.Фехнер. Г.Кон. К.Коссіо.
39. Теологічні концепції філософії права. Неотомізм: Ж. Марітен та його
проповідь природженої гідності людської особи; Ж.Дабен про вічність та
незмінність природно правових установок;
40. Неопротестантські напрямки трактування природного права.
41. Перші спроби наукової розробки проблем філософії права в Україні та їх
залежність від розвитку досліджень в Росії та Австро-Угорщині (кін. ХYІІІ-поч.ХІХ ст.).
42. Українська національна ідея та філософія права. Дослідження
М.Грушевського, М.Драгоманова, В.Старосольського, В.Липинського,
В.Кучабського, Ю.Бачинського, С.Шелухіна, С.Томашівського, М.Шаповала та
ін.
43. Сучасні дослідження філософії права в Україні.
44. Філософське і правове розуміння соціального буття. Буття в правовому
просторі та історичному часі. Людське буття та існування права.
45. Форми існування права. Норма як спосіб владного формулювання права.
Свавілля влади і влада права.
46. Юридично-правова герменевтика. Гносеологія юридичного право розуміння.
47. Норми права, релігії, моралі, естетики, їх співвідношення.
48. Особистісний та позаособистісний контексти соціальних норм.
49. Корпоративні норми. Специфіка санкцій різних соціальних норм.
50. Теорія розрізнення права і закону, її спрямованість проти легізму
(юридичного позитивізму), змішування права з мораллю та іншими видами
неправових соціальних норм.
51. Форми взаємодії права з іншими соціальними нормами.
52. Визначальне значення права у всій соціонормативній системі.
53. Право й зрівнялівка.
54. Дозволи та заборони в праві.
55. Загальна характеристика аксіології права.
56. Осмислення права з точки зору теорії цінностей неокантіанством.
57. Предметна область і основна проблематика юридичної аксіології.
58. Природно-правова аксіологія.
59. Лібертарно-юридична аксіологія.
60. Ціннісно-правовий імператив: закон (позитивне право) і держава мають
бути правовими.
61. Співвідношення належного та сущого в ціннісному осмисленні права.
62. Правова держава: історія ідей та сучасність.
63. Етатизм проти тоталітаризму.
64. Філософські осмислення прав і свобод людини й громадянина.
65. Історія прав людини як історія олюднення людей, залучення їх до світу
культури і культурних цінностей.
66. Українська модель президентської республіки.
67. Суперечності існуючої системи розподілу влади.
68. Конкуренція між актами Президента і законодавчої влади.
69. Способи регуляції колізій між Законом і Указом.
70. Незалежна судова влада і нормо творчість.
71. Ідея деполітизації і департизації суду.
72. Конституційний контроль.
73. Реальний баланс гілок влади і способи його оптимізації.
74. Тенденції до монополізації та безконтрольності влади і шляхи їх
переборення: загальнодержавний та регіональний рівні.
75. Перспективи розвитку українського права і держави: конституційні
положення і дійсність, поглиблення реального розриву між ними.
76. Правовий нігілізм. Загроза лівого і правого екстремізму.
77. Націоналізм і релігійний фанатизм.
78. Тиск сусідів і міжнародної спільноти.
79. Концепція "відкритого суспільства" та можливі наслідки реалізації її
ідей для України.
80. Інші конфронтаційні шляхи до права.
81. Ідеї та вимоги руху до більш високого, ніж це було в історії, рівня
правопорядку, свободи і справедливості.
82. Філософія права як теоретико-методологічна основа осмислення правових
колізій в Україні та основних тенденцій їх розвитку на найближчу і більш
віддалену перспективу.
83. Права людини. Природжені і невідчужувані природні права людини.
84. Право і свобода. Нові орієнтири прогресу прав і свобод на рубежі
тисячоліть.
85. Конституційне право розуміння: права людини, правовий закон, правова
держава. Свобода як усвідомлена необхідність.
Рекомендована література:
Основна література:
Алексеев Н.Н. Основы философии права. - СПб.: Издательство "Лань", 1999
Алексеев С. С. Философия права.- М.: Норма.- 1999.- 336 с.
Баскин Ю. Я. Очерки философии права.- Сыктывкар, 1996.
Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права. К.: “Ін Юре”, 2002.
Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права. Словник. К.: “Ін Юре”, 2005.
Бачинін В.А., Панов М.І. Хрестоматія з філософія права. К.: “Ін Юре”, 2002.
Ершов Ю. Г. Философия права.- Екатеринбург.- 1995.
Ильин И. А. Философия права. - М., 1995.
Кельзен Г. Чисте правознавство. К.: Юніверс, 2005.
Г.Радбрух. Философия права. М.: “Международные отношения”, 2004.
Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. - М., 1997.
Циппеліус Р. Філософія права. К.: Тандем, 2000.
Шкода В.В. Вступ до правової філософії. Харків: “Фоліо”, 1997.

Додаткова література:
Алексеев С.С. Право: Азбука – Теория – Философия. Опыт комплексного исследования. М., 1999.
Аристотель. Политика.
Бердяев Н.А. Философия неравенства. - М., 199О.
Бэкон Ф. Образец трактата о всеобщей справедливости, или об источниках права, в одной главе, в форме афоризмом//Соч., М., т.1, с. 5О7-536.
Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну. К.:Четверта хвиля. 2001.
Гаджиев Н. Философия права.- М., 1996.
Гартман Н. Этика. М., 2002.
Гегель. Политические произведения.-М., 1978.
Гоббс. Левиафан.
Дністрянський С Загальна наука права і політики. Т. 1.- Прага, 1923.
Домбровський Є. Мораль і право як специфічні форми людської свідомості //Філософська думка. – 2003. – № 5. – сс.92-101.
Ермоленко А.Н. Трансцендентально-прагматическое обоснование этических норм и ценностей в коммуникативной теории// Этика ответственности и социальное бытие человека. – К.: Наукова думка. 1994.
Кант И. Метафизические начала учения о праве//Соч., т.4, ч.II.-М., 1965.
Кант. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Сочинения в 6-ти томах. Москва, 1996. Том 6.
Кант. К вечному миру // Сочинения в 6-ти томах. Москва, 1996. Том 6.
Кант. Критика практического разума // Сочинения в 6-ти томах. Москва, 1996. Том 4.
Кант. Метафизика нравов // Сочинения в 6-ти томах. Москва, 1996. Том 4.
Кельман М. С. Теорія держави.-Тернопіль, 1997.-330 с.
Кельман М. С. Теорія права.-Тернопіль, 1998.-328 с.
Керимов Д. А. Философские основания политико-правових исследований. - М., 1986.
КеримовД. А. Основы философии права.- М., 1992.
Кістяківський Б.О. Вибране. – К., 1996.
Кленнер Г. От права природы к природе права. М. 1988.
Конституція України.- Київ, 1996.
Котюк 1. І. Основи теорії держави і права.- К., 1998.
Котюк В О. Теорія права.- К., 1996.
Кудрявцев В.Н., Лукашева Е.А. Социалистическое правовое государство //Социалистическое правовое государство. Проблемы и суждения. - М., 1989.
Кузнецов Э.В. Философия права в России. М., 1989.
Кузнєцов В. Філософія права: спроба пропедевтики//Філософська думка. – 2003. – № 5. – сс.118-141.
Локк Д. Избранные философские произведения. М., 196О.-Т.2. 11.
Макиавелли. Государь.
Малинова И. П. Философия права.- Екатеринбург, 1995.
Малинова И. П. Философия правотворчества.- Екатеринбург, 1996.
Мальцев Г. В. Новое мышление и современная философия права человека// Права человека в истории человечества и в современном мире.-М.,1988.
Маркс К. К критике гегелевской философии права//Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.1, с. 219-368.
Материалисты древней Греции.-М., 1955.
Мережко В.В. Введение в философию международного права. Гносеология международного права. – К.: Юстиниан. 2002.
Мир философии: Книга для чтения.-Ч.2. Человек. Общество. Культура. - М., 1991.
Монтескье Ш. О духе законов//Избранные произведения.-М., 1955.
Нерсесянц В.С. Гегелевская диалектика права: этатизм против тоталитаризма//Вопросы философии, 1975, N 11.
Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М. 1991.
Общая теория прав человека. - М., 1966.
Окиншевич Л Вступ до науки про право і державу.- Мюнхен, 1987.
Основи етнодержавознавства. Підручние/За ред. Ю.I.Римаренка.-К., 1997.
Пашукаис Е.Б. Избранные произведения по общей теории права и государства. М., 198О.
Платон. "Государство". Сочинения, т.3. М. 1994.
Рабінович П М. Основи загальної теорії права та держави.--К., 1994
Редкий П. Г. Из лекций по истории философии права в связи с историей философии вообще,- СПб., 1989.
Римаренко Ю.І. Національне буття в контексті державотворення.-К., 1997.
Руссо Ж.Ж. Трактаты. М., 1969.
Скакун О Ф, Подберезський М К. Теорія держави і права:- Харків, 1996
Соловьев В.С. Оправдание добра. - М., 1996.
Соловьев Э. Прошлое толкует нас. М., 1991.
Спиноза. Политическиий трактат.
Теорія держави і права. Під ред. В. В. Копейчикова- К., 1995.
Тихонравов Ю. В. Основы философии права.- М., 1997.
Трактаты о вечном мире/Сост. И.С. Андреева и А.В. Гулыга. – СПб.: Алетейя, 2003.
Українська державність: історія і сучасність. - К., 1993.
Українська ідея. Історичний нарис. - К., 1995.
Философия права: история и современность. Проблемы. Тенденции. М. 1998.
Фихте. Основы естественного права.
Франк С.Л. Духовные основы общества. М. 1992.
Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность.- М., 1995.
Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб: “Наука”, 2000.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. М., 1984.
Цицерон. О государстве.
Цицерон. О законах.
Ціцерон Марк Тулій. Про державу. Про закони. Про природу богів -К.: Основи-1998.
Четвернин В.А. Современные концепции естественного права. -М.,1988.
Явич Л.С. Сущность права, -Л., 1985.
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 25043514
    Размер файла: 324 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий