відповіді на поточні тести Microsoft Word

Правильні відповіді до з авдань тесту № 1 №1 – б , в; №2 – б ; №3 – б , в; №4 – а; №5 – а) ...чуттєве і раціональне; б) це відображення в мозку людини властивосте й предмету, явища; в) це формування п е рвинного чуттєвого образу пред мета, явища; г) це систематиза ці я, об'єднання різних представ лень в цілісну ка ртину образів; №6 – а, б, в; № 7 – а, д; № 8 – а, б,г; №9 – а-в, б-д, в-ж, г-з, д-е, е-а, ж-б, з-г, е-є; №1 0 – а-є, 6-а, в-б, г-в, д-г, є-д, №1 1 – а,б,в; №1 2 – а) 1, 2, 10, 9,12; б) 4, 6, 7, 8,11; в) 3, 5,13,14; №1 3 – в; №1 4 – е, ж; №1 5 – а, в, г; №1 6 – д; № 17 – в, а, б; є, д, г, ж, з. Правильні відповіді на запитання тесту №2 № 18 – в; № 19 – г, д, в, е; №2 0 – б; №2 1 – в; №2 2 – д; №2 3 – а, б, в, е; №2 4 – г, в, б, д, а; №25 – ж, г, б,в , а; №2 6 – а, б; № 27 – а-в; 6-а; в-б; г-г; № 28 – б, в, д, № 29 – в, б, г, е, д,. і, ж, з, а, й; №30 – б, в, г, №3 1 – б; №3 2 – г. Правильні відповіді на завдання тесту №3 №3 2 – а; №3 3 – д; №3 4 – в; № 35 – а, в, д; № 36 – г; № 37 – а, в; № 3 8 – а, г, д; № 39 – а, б, г, д; №4 0 – а, в; №4 1 – а, в, г, д; №4 2 – е; №4 3 – є; №44 – а, б, г, д; № 4 5 – б, є, в, г, д, е, ж, з. Вірні відповіді на запитання тесту №4 № 46 – а-б; № 47 – б; в; №48 – а-г; б-в; в-д; г-б; д-е; № 4 9 – г, в, д, а; №5 0 – а; а, з; б-г; в-к, б, в, д; г-е, л; д- м; е-ж; №5 1 – а; №5 2 – а,б; №5 3 – а; №5 4 – ж; № 55 – а) вивчення документів, основних джерел тем ; складання картотеки; б) обґрунтування об'єкта і пред мета, мети, головних завдань та гіпотези дослідження; в) вибір методики, розр обка конце пцій; г) розробка про грами методики та од ержання даних; д) написання вис новків, рекомендацій тощо ; № 5 6 - в;№ 57 довідково-бібліографічне обслуговування; читальний за л; абонемент або міжбібліотечний обмін (МБО); заочний абонемент; виготовл ення фото і ксерокопій; виготовлення мікрофільмів; №58 – в; № 59 – 1. Не вся інформація розміще на на сторінках WEB, a та, що є дуже коротка за обсягом, зміст який міститься в ц ифровій формі дуже обмежений порівняно з друкованими матеріалами ; 2. WEB – не завжди відпові дає стандартам достовірності. Більшість матеріалів публікована без ре цензій, без перевірки, гарантій (наприклад, з медицини, це ду мки і бачення окремих авторів); З. WEB – не має каталогізації (описання змісту, форми) є лише мінімальна структура інформаційних матеріалів ; 4. Не забезпечується ефективн ий пошук інформації фундаментальних наукових знань, і вона більше підхо дить для обміну свіжою інформацією і спілкування; № 60 спеціально встанов лені фонди документів, які повинні знаходитись в приміщенні бібліотек; я к фізичний простір для матеріалів в нецифровій формі і як пункт доступу для тих, хто не може дозволити собі мати необхідні засоби для отримання і нформації; накопичення метаданих або опису змісту матеріалів, для посил ання та полегшення пошуку інформації; збереження документів і пов'язани х з ними мета-даних; сфера доступу та послуги по інструктуванню; №61 – г, д, б,в, е, а; № 62 – в. Правильні від повіді на завдання тесту №5 №6 3 – а,в,г,е; №6 4 – б) завдання на виконання дипломної роботи; в) зміст;е) висновки; ж) список; з) додатки; № 6 5 – дипломна робота, відгук наукового керівника, письмова рецензія на роботу (наукові статті тощо); № 6 6 – актуальність дослідження, ефективність викорис таної методоло гії, рівень теоретичних знань, перспективність рекомендацій і висновкі в, недоліків.

Приложенные файлы

  • rtf 24871397
    Размер файла: 44 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий