test economica pidryemstva 2013

Оберіть правильну відповідь:
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ – ЦЕ:
активи, що використовуються підприємством на протязі виробничого циклу;
мобільні активи, які перетворюються в грошові кошти протягом одного року;
цінності, що використовуються у виробничій діяльності;
активи, що використовуються підприємством у його діяльності протягом тривалого часу;
немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
ДО СКЛАДУ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ВХОДЯТЬ:
необоротні та оборотні активи;
земля, основні засоби, персонал підприємства;
персонал підприємства і засоби праці;
засоби праці та предмети праці;
оборотні активи та обладнання.

Оберіть правильну відповідь:
Період часу, впродовж якого підприємство планує використовувати необоротні активи – це:
термін окупності;
строк корисного використання;
час роботи обладнання;
змінність роботи;
тривалість кругообігу.

Оберіть правильну відповідь:
До активної частини основних засобів відносяться:
будівлі, споруди, інвентар;
незавершене виробництво, машини, транспортні засоби;
будівлі, споруди, незавершене виробництво, готова продукція;
машини, устаткування, передавальні пристрої;
земельні ділянки, машини та обладнання.

Оберіть правильну відповідь:
До пасивної частини основних засобів відносяться:
будівлі, споруди, передавальні пристрої;
машини, споруди;
устаткування, силові і робочі машини;
транспортні засоби, збутова мережа;
вимірювальні прилади і техніка.

Оберіть правильну відповідь:
За рахунок яких джерел формуються кошти, які вкладаються в основні засоби?
прибутку;
статутного фонду;
банківських кредитів;
амортизаційних відрахувань;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
До нематеріальних активів відносять:
створення доброї репутації підприємства;
землі, що знаходяться у власності підприємства;
різновид благодійницької діяльності підприємства;
права на використання об’єктів промислової та інтелектуальної власності;
засоби, що не використовуються у виробничому процесі.

Оберіть правильну відповідь:
Первісна вартість основних засобів складається з:
витрат на капітальний ремонт та модернізацію;
ціни основних засобів, витрат на транспортування і монтаж;
амортизаційних відрахувань;
переоціненої вартості основних засобів;
витрат на демонтаж.

Оберіть правильну відповідь:
Залишкова вартість основних засобів відображає:
можливу ціну продажу основних засобів;
різницю первісної вартості та рівня зносу;
перенесену на вироблену продукцію, послуги частину їх вартості;
різницю між відновлювальною і первісною вартістю основних засобів;
вартість засобів підприємства при ліквідації.

Оберіть правильну відповідь:
Під фізичним зносом розуміють:
непридатність основних засобів до експлуатації;
поступова втрата основними засобами первісних експлуатаційних якостей, що призводить до зменшення їх реальної вартості;
знецінення діючих засобів під дією НТП;
невідповідність науково-технічному прогресу;
втрату основними фондами споживної вартості при їх бездіяльності.

Оберіть правильну відповідь:
Моральний знос основних засобів це:
знецінення діючих засобів під дією НТП;
невідповідність їх необхідним вимогам;
повна втрата вартості основних засобів або їх частини;
поступове перенесення вартості засобів на вартість виготовленої продукції;
непридатність основних засобів до експлуатації в порівнянні з існуючими аналогами.

Оберіть правильну відповідь:
Амортизація це:
поступове перенесення вартості основних засобів на виготовлену продукцію або на витрати підприємства протягом терміну їх використання;
матеріальний знос основних засобів, внаслідок чого вони перестають задовольняти поставлені до них вимоги;
втрата вартості основних засобів;
процент річних відрахувань від балансової вартості;
втрата частини вартості основних засобів під впливом НТП.

Оберіть правильну відповідь:
Норма амортизації це:
поступове погашення вартості основних засобів перенесенням її на собівартість виготовленої продукції;
встановлений розмір амортизаційних відрахувань за певний період часу, виражений в процентах до їх первісної (переоціненої) вартості;
втрата частини вартості основних засобів під впливом НТП;
процент відрахувань від балансової вартості;
сума коштів щорічного відрахування до амортизаційного фонду.

Оберіть правильну відповідь:
Вкажіть методи прискореної амортизації основних засобів:
виробничий;
прямолінійний;
кумулятивний та зменшуваного залишку за подвійної норми амортизації;
рівномірного списання;
податковий.

Оберіть правильну відповідь:
Який з показників характеризує ефективність використання основних засобів?
фондовіддача;
середньорічна вартість;
коефіцієнт зносу;
коефіцієнт відновлення;
коефіцієнт вибуття.

Оберіть правильну відповідь:
Виробнича потужність підприємства – це:
максимально можливий випуск продукції підприємством за певний час у встановленій номенклатурі та асортименті під час повного завантаження обладнання та виробничих площ;
те саме, але за умови використання резервного обладнання;
максимальний випуск продукції на вузьких місцях;
максимальна потужність устаткування, під час використання якої підприємство досягає найбільшого прибутку;
1максимально можливий випуск продукції одиницею устаткування.

Оберіть правильну відповідь:
Виробнича програма підприємства визначає:
плановий обсяг випуску продукції, її номенклатуру;
плановий обсяг випуску продукції, необхідні виробничі потужності та матеріальні ресурси;
планову виробничу потужність та планову потребу у матеріальних ресурсах;
річні обсяги випуску продукції та необхідних ресурсів;
кількість та якість виробництва.

Оберіть правильну відповідь:
Оборотні активи підприємства це:
мобільні активи які грошовими коштами або можуть бути перетвореними в них протягом року чи одного операційного циклу;
предмети та засоби праці, термін експлуатації яких не перевищує 1 рік;
засоби праці які використовуються в процесі виробництва тривалий час;
сукупність матеріально-речових цінностей, що неодноразово беруть участь у процесі виробництва і цілком переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції у вигляді амортизаційних відрахувань;
усі відповіді вірні.

Оберіть правильну відповідь:
Запаси підприємства – це активи, які:
перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
утримуються з метою управління підприємством;
утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
утримуються для споживання під час виробництва продукції (робіт, послуг);
усі відповіді вірні.

Оберіть правильну відповідь:
Заборгованість покупців або замовників за надані їм товари, роботи, послуги, фінансових і податкових органів та інших контрагентів – це:
дебіторська заборгованість;
ліквідні цінні папери;
кредиторська заборгованість;
виробничі запаси;
поточна заборгованість.

Оберіть правильну відповідь:
До складу оборотних активів підприємства входять:
запаси, незавершене будівництво, доходи майбутніх періодів;
запаси матеріалів, запасних частин, палива, готової продукції на складі;
виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів;
запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та ліквідні цінні папери;
товари, виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, малоцінні та швидкозношувані предмети.

Оберіть правильну відповідь:
Незавершене виробництво – це:
незакінчена обробкою продукція на складі;
незакінчена продукція, що підлягає подальшій переробці або завершенню виробництва;
вартість продукції з незакінченою обробкою, яка знаходиться на обладнанні у цеху;
незакінчена продукція, що знаходиться на робочому місці;
продукція, обробка якої завершено, але не пройшло випробування.

Оберіть правильну відповідь:
За джерелами формування оборотні активи поділяються на:
власні, прирівняні до власних, позичені;
нормовані і ненормовані;
мобільні та немобільні;
власні та позикові;
основні та допоміжні.

Оберіть правильну відповідь:
Мінімально необхідна кількість днів, на яку треба визначити запас для нормального функціонування підприємства – це:
страховий запас;
норма запасу оборотних активів;
підготовчий запас;
технологічний запас;
запас поточного поповнення.

Оберіть правильну відповідь:
У яких одиницях визначаються нормативи виробничих запасів?
у днях виробничої потреби;
у натуральних показниках та днях виробничої потреби;
у кількості відповідно до виробничої потреби;
у натуральних одиницях;
у натуральних та вартісних показниках.

Оберіть правильну відповідь:
Норма запасу готової продукції на складі визначається:
періодом постачання матеріальних ресурсів в днях;
виходячи з поточних витрат на виготовлення готової продукції;
кількістю днів, яка необхідна для підготовки продукції до реалізації;
кількістю днів перебування вантажу в дорозі;
розміром договірних зобов’язань зі споживачами.

Оберіть правильну відповідь:
Ефективність використання оборотних активів характеризується показником:
оборотність оборотних активів;
середньорічний залишок оборотних активів;
окупність оборотних активів;
кількість оборотних активів;
усі відповіді вірні.

Оберіть правильну відповідь:
Кількість оборотних активів підприємства, що припадає на одну гривню реалізованої продукції характеризує показник:
тривалість одного обороту;
рентабельність оборотних активів;
коефіцієнт завантаження;
коефіцієнт оборотності;
немає вірної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Коефіцієнт оборотності оборотних активів характеризує:
розмір реалізованої продукції, що приходиться на 1грн. виробничих фондів;
кількість оборотів за розрахунковий період часу;
середню тривалість одного обороту;
кількість оборотних активів за відповідний період;
немає вірної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
ривалість одного обороту оборотних активів визначається як:
відношення коефіцієнта оборотності оборотних активів та коефіцієнта завантаження;
відношення середньорічного залишку оборотних активів та реалізованої за рік продукції;
кількість оборотів за розрахунковий період часу поділені на тривалість періоду в днях;
відношення тривалості періоду в днях до коефіцієнта оборотності оборотних активів;
відношення реалізованої за рік продукції та середньорічного залишку оборотних активів.

Оберіть правильну відповідь:
Метою нормування оборотних активів є:
розрахунок розміру коштів, що вкладаються в мінімальний запас товарно-матеріальних цінностей;
визначення раціонально розміру оборотних активів, що відволікаються на певний період у сферу виробництва та сферу обігу;
визначення страхових запасів;
розрахунок коштів, що необхідні для оновлення основних засобів підприємства;
усі відповіді вірні.

Оберіть правильну відповідь:
Оборотні активи використовуються тим ефективніше, чим:
більше коефіцієнт оборотності;
більше тривалість одного обороту;
менше коефіцієнт оборотності;
більше коефіцієнт завантаження оборотних активів;
коефіцієнт оборотності більший за коефіцієнт завантаження.

Оберіть правильну відповідь:
Прискорення оборотності оборотних активів за інших рівних умов:
не зробить впливу на рентабельність;
спричинить зменшення рівня рентабельності;
спричинить зростання загальної рентабельності;
призведе до зменшення обсягу виготовленої продукції;
немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Ефективність використання оборотних активів знаходить відображення в:
уповільненні їх оборотності;
збільшенні розміру їх споживання;
підтримці стабільності їх оборотності;
прискоренні їх оборотності;
немає вірної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Збільшення ефективності використання оборотних коштів можливо за рахунок таких заходів:
економія матеріальних ресурсів;
зменшення виробничих запасів, поліпшенням організації матеріально-технічного постачання;
зменшення строків виготовлення продукції;
удосконалення розрахунків із замовниками;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Виробнича програма підприємства – це:
плановий обсяг випуску продукції, необхідні виробничі потужності та матеріальні ресурси;
система планових завдань із виробництва й доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості та у встановлені строки згідно з договорами поставок;
планова виробнича потужність та планова потреба у матеріальних ресурсах;
плановий обсяг виробництва та реалізації продукції згідно потреб ринку.

Оберіть правильну відповідь:
Асортимент продукції – це:
різновиди виробів в межах даної номенклатури;
перелік виробів за назвами;
склад і співвідношення виробів у загальному обсязі;
перелік видів продукції, що виробляється;
усі визначення правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Номенклатура продукції підприємства – це:
перелік видів продукції, що розробляються для виготовлення;
співвідношення окремих виробів у їх загальному обсязі;
план виробництва та збуту продукції;
перелік окремих видів продукції;
усі визначення правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Валова продукція підприємства характеризує:
весь обсяг виробленої продукції, готової до реалізації;
товарну продукцію усіх підрозділів підприємства;
чисту продукцію, збільшену на обсяги матеріальних витрат;
весь обсяг виробленої продукції з урахуванням приросту незавершеного виробництва та залишків напівфабрикатів;
вартість реалізованої продукції за мінусом виробничої собівартості.

Оберіть правильну відповідь:
Валовий оборот підприємства характеризує:
загальний обсяг продукції, що виготовлена всіма підрозділами підприємства незалежно від призначення;
обсяг реалізованої продукції та залишків готової продукції на складах підприємства;
загальний обсяг товарної продукції;
обсяг товарної продукції на кінець періоду;
різницю валової продукції на початок та кінець періоду.

Оберіть правильну відповідь:
Чиста продукція – це:
новостворена підприємством вартість;
продукція, що виготовлена тільки з матеріалів і напівфабрикатів цього підприємства;
продукція, що виготовлена без виробничої кооперації з іншими підприємствами;
продукція, що виготовлена понад державне замовлення;
товарна продукція без врахування матеріальних витрат.

Оберіть правильну відповідь:
До складу чистої продукції не входить:
вартість сировини;
вартість матеріалів;
вартість електроенергії;
сума амортизаційних відрахувань;
усе перелічене.

Оберіть правильну відповідь:
Додаткову вартість, створену на підприємстві за певний період відбиває показник:
нормативно-чистої продукції;
умовно-чистої продукції;
реалізованої продукції;
чистої продукції;
товарної продукції.

Оберіть правильну відповідь:
Норматив чистої продукції включає:
валову продукцію за вирахуванням прямих матеріальних витрат;
заробітну плату з відрахуваннями на соцстрах і нормативний прибуток;
валову продукцію за вирахуванням заробітної плати, відрахувань до бюджету і нормативного прибутку;
амортизаційні відрахування;
заробітну плату основних та допоміжних робітників.

Оберіть правильну відповідь:
Обсяг виробленої та відвантаженої споживачеві продукції характеризує:
чисту продукцію;
валову продукцію;
реалізовану продукцію;
товарну продукцію;
спожиту продукцію.

Оберіть правильну відповідь:
На величину незавершеного виробництва впливає:
тривалість виробничого циклу;
коефіцієнт наростання затрат під час виготовлення одиниці продукції;
обсяг виробництва продукції;
собівартість одиниці виробу;
усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Якість продукції це:
її здатність задовольняти певні потреби споживачів у відповідності до призначення;
кількісна характеристика ступеня придатності продукції для задоволення конкретного попиту у ній;
сукупність властивостей виробу, які визначають його термін експлуатації;
відповідність її стандартам;
дотримання технології виробництва.

Оберіть правильну відповідь:
Одиничні показники якості характеризують:
групу властивостей виробу;
рівень якості сукупної продукції підприємства;
кількість властивостей виробу;
спосіб вимірювання;
стадію визначення значень показників.

Оберіть правильну відповідь:
Сертифікація продукції – це:
процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію, що продукція, процес чи послуга відповідають встановленим вимогам;
створення системи єдиних правил, норм та вимог до продукції (послуги, процесу);
процес випробувань продукції з метою підтвердження її конкурентоспроможності;
діяльність з метою досягнення оптимального рівня впорядкування в певній галузі;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Сертифікат відповідності – це документ, який:
засвідчує високий попит на продукцію;
підтверджує відповідність сертифікованої продукції вимогам нормативних актів і конкретних стандартів або інших нормативних документів по стандартизації;
засвідчує право власності на продукцію;
є необхідним для реалізації продукції на міжнародних ринках;
підтверджує рівень конкурентоспроможності продукції.

Оберіть правильну відповідь:
Економічні витрати являють собою:
грошові платежі постачальникам ресурсів; оплату сировини, палива, заробітну плату, амортизаційні відрахування;
всі види виплат постачальникам за сировину та матеріали;
усі види виплат підприємства;
витрати, що відображають використання ресурсів, що не належать власнику підприємства;
витрати, які мають неявний характер та відбивають використання у виробництві ресурсів, які належать власникам підприємства.

Оберіть правильну відповідь:
Витрати підприємства поділяються на прямі та непрямі за:
економічним характером витрат;
ступенем їх однорідності;
за доцільністю використання;
способом перенесення вартості на продукцію;
реакцією витрат на зміну обсягу виробництва.

Оберіть правильну відповідь:
За якою ознакою витрати підприємства розподіляють на постійні та змінні?
за економічним характером витрат;
залежно від об’єкта калькулювання витрат;
за характером віднесення на об’єкт калькулювання витрат;
за ступенем впливу обсягів виробництва;
залежно від масштабів реалізації.

Оберіть правильну відповідь:
Змінні витрати – це:
витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом певного різновиду продукції;
витрати, які прямо обчислюються на одиницю продукції;
витрати, загальна сума яких за певний час не залежить від обсягу виготовленої продукції;
витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції;
витрати, які не залежать від зміни цін на вхідні ресурси.

Оберіть правильну відповідь:
За видами діяльності витрати поділяються на:
витрати операційної діяльності та витрати на фінансові операції;
витрати звичайної діяльності та надзвичайні витрати;
витрати операційної діяльності ті іншої звичайної діяльності;
витрати на збут, адміністративні витрати;
виробничі та невиробничі витрати.

Оберіть правильну відповідь:
За відношенням до виду активів, які формуються, витрати поділяються на:
прості та комплексні;
виробничі та невиробничі;
довгострокові, поточні, майбутніх періодів;
основні та накладні;
економічні елементи та калькуляційні статті.

Оберіть правильну відповідь:
Собівартість реалізованої продукції – це:
витрати праці на виробництво і реалізацію продукції;
виражені в грошовій формі витрати на основні матеріали;
витрати на реалізацію продукції;
витрати підприємства на виробництво продукції, що виражені у грошовій формі;
витрати на виробництво і прибуток підприємства.

Оберіть правильну відповідь:
Виробнича собівартість продукції включає:
всі витрати підприємства на виробництво продукції плюс витрати на її реалізацію;
прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, розподілені загальновиробничі витрати;
прямі та непрямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці;
загальновиробничі витрати та витрати на збут;
прямі матеріальні витрати та витрати на організацію виробничого процесу.

Оберіть правильну відповідь:
Загальновиробничі витрати - це:
усі види виплат підприємства постачальникам за ті ресурси, що були використані;
витрати пов’язані з організацією виробництва у цехах і дільницях;
грошові платежі постачальникам ресурсів: оплату сировини, палива, заробітну плату, амортизаційні відрахування;
витрат на виробництво продукції;
немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Виробнича собівартість продукції включає усі витрати:
підприємства на виробництво продукції плюс витрати на їх реалізацію;
одного виробничого підрозділу на виробництво продукції;
підприємства на виробництво продукції;
підприємства на виробництво продукції без витрат на їх реалізацію;
усі відповіді неправильні.

Оберіть правильну відповідь:
Калькулювання – це обчислення собівартості:
валової продукції;
товарної продукції;
реалізованої продукції;
окремих виробів;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Калькуляція собівартості продукції складається:
за статтями витрат;
в розрізі комплексних статей;
за економічними елементами;
на визначений період;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Продукція (робота, послуга), собівартість якої обчислюється – це:
калькуляційна одиниця;
об’єкт калькулювання;
стаття калькуляції;
методи калькулювання;
немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Одиниця кількісного вимірювання об’єкта калькулювання – це:
калькуляційна одиниця;
калькуляційна стаття;
об’єкт калькулювання;
методи калькулювання;
немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Калькуляції, що стосуються нових видів продукції, робіт та послуг для розрахунку відпускних цін називаються:
кошторисні;
планові;
нормативні;
звітні;
немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Основними шляхами зниження собівартості продукції є:
збільшення обсягу реалізації;
скорочення і ліквідація браку;
зростання продуктивності праці;
економне використання матеріальних ресурсів;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Ціна – це:
норма обміну товару на інший товар;
грошовий вираз вартості товару, що відображає його споживчу корисність в конкретних ринкових умовах;
грошове вираження витрат підприємства на збут продукції;
грошове вираження суми витрат виробництва і непрямих податків;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
До функції ціни не відносять:
обліково-інформаційну;
соціальну;
розподільчу;
регулюючу;
стимулюючу.

Оберіть правильну відповідь:
Яка функція ціни забезпечує перерозподіл ресурсів, доходів і фінансів у суспільстві:
розподільча;
обліково-інформаційна;
стимулююча;
регулююча;
немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Забезпечує збалансування між попитом та пропозицією функція:
обліково-інформаційна;
регулююча;
стимулююча;
розподільча;
немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
До факторів, що впливають на обсяг пропозиції товару відносять:
рівень поточних витрат на виготовлення продукції;
науково-технічний прогрес;
рівень монополізації товару;
цінова політика виробника товару;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Гуртова ціна підприємства визначається на основі собівартості:
індивідуальної;
зональної;
середньогалузевої;
регіональної;
національної.

Оберіть правильну відповідь:
Роздрібна ціна включає:
ціну гуртової організації;
надбавки торгової мережі;
витрати торгової організації;
ПДВ;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Ціна підприємства без ПДВ складається з:
собівартості підприємства;
постачальницько-збутової націнки;
прибутку підприємства;
собівартості та прибутку підприємства;
правильної відповіді немає.

Оберіть правильну відповідь:
Роздрібна ціна продукції відрізняється від гуртової ціни на величину:
надбавки гуртової організації;
витрат гуртової організації;
надбавки та витрат торгової організації;
ПДВ підприємства;
ПДВ торгової організації.

Оберіть правильну відповідь:
Гуртова ціна відрізняється від ціни підприємства на величину:
торгової надбавки;
надбавки та витрат гуртової організації;
постачальницько-збутової націнки;
прибутку підприємства;
ПДВ.

Оберіть правильну відповідь:
Ціни публічного продажу за максимально запропонованим рівнем називаються:
аукціонні;
тендерні;
біржові;
ціни торгів;
немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Держава купує продукцію у сільськогосподарських виробників за такими цінами:
виробничими;
гуртовими;
закупівельними;
роздрібними;
фіксованими.

Оберіть правильну відповідь:
Нижчою за собівартість встановлюється ціна:
монопольна;
постійна;
демпінгова;
фіксована;
тендерна.

Оберіть правильну відповідь:
Яка із цін включає отриманий ефект від підвищення якості продукції:
максимальна;
мінімальна;
роздрібна;
гуртова;
немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Мінімальна ціна товару визначається:
рівнем витрат підприємства та його прибутком;
обліком та аналізом витрат;
монопольним статусом фірми;
повною собівартістю і прибутком підприємства та величиною економічного ефекту;
попитом на продукцію.

Оберіть правильну відповідь:
Метод ціноутворення при якому до витрат додається фіксований розмір прибутку називається:
витрати плюс прибуток;
мінімальні витрати;
цільове ціноутворення;
урахування точки беззбитковості;
орієнтований на конкуренцію.

Оберіть правильну відповідь:
Метод ціноутворення, який полягає в тому, що підприємство розраховує ціну, виходячи з мінімальних витрат і без планування прибутку називається:
витрати плюс прибуток;
мінімальні витрати;
цільове ціноутворення;
урахування точки беззбитковості;
орієнтований на конкуренцію.

Оберіть правильну відповідь:
Фінансова діяльність підприємства – це:
одержання довгострокових позичок;
діяльність, що веде до зміни величини статутного капіталу;
фінансування інвестиційних проектів з метою отримання прибутку чи соціального ефекту;
діяльність, що веде до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства;
отримання дивідендів за корпоративними правами інших емітентів.

Оберіть правильну відповідь:
Дохід підприємства є:
одним з найголовніших показників, які відображають його фінансовий стан;
показником, який визначає мету підприємницької діяльності;
показником, який характеризує основний результаті діяльності підприємства;
збільшенням економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов’язань;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
За повнотою та місцем відображення доходи підприємства класифікуються на:
доходи від операційної та фінансової діяльності;
бухгалтерські та приховані доходи;
доходи від інвестиційної та інноваційної діяльності;
зовнішні та внутрішні доходи;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Загальна сума доходу, що отримує підприємство від всіх видів діяльності у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах як на території України, так і за її межами, за певний проміжок часу – це:
дохід від участі в капіталі;
надзвичайний дохід;
валовий дохід;
інші фінансові доходи;
інші доходи від звичайної діяльності.

Оберіть правильну відповідь:
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) – це:
виручка отримана від реалізації матеріальних цінностей підприємства та послуг невиробничого характеру;
різниця між доходами від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та обов'язковими платежами, що входять до ціни товару;
дохід від реалізації виготовленої підприємством продукції;
дохід від оренди основних засобів та інших необоротних активів;
усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Назвіть чинники, які впливають на величину виручки від реалізації продукції:
амортизація основних засобів;
вартість майна підприємства;
обсяг виробництва;
чисельність працюючих;
орендна плата.

Оберіть правильну відповідь:
До доходів від фінансових операцій підприємства відносяться доходи від:
реалізації нематеріальних активів;
участі в капіталі;
реалізації готової продукції;
безкоштовно отриманих активів;
усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Прибуток – це:
сума коштів, яку можна вилучити у підприємства, не порушивши його спроможності продовжувати виробництво на незмінному рівні;
перевищення доходів звітного періоду над витратами звітного періоду;
економічна категорія, що відображає частину суспільного продукту, створеного робітниками у додатковий робочий час, і присвоєна власником підприємства;
різниця між реалізаційною ціною продукту та інвестиційними витратами;
дохід підприємства.

Оберіть правильну відповідь:
Перевищення витрат звітного періоду над доходами звітного періоду характеризує:
прибуток;
валовий дохід;
збиток;
виручку від реалізації;
податок.

Оберіть правильну відповідь:
Прибуток від операційної діяльності – це:
виручка від реалізації продукції;
грошове вираження вартості товару;
різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному виразі (без ПДВ та акцизу) та собівартістю;
сума валового прибутку та інших операційних доходів без адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат;
чистий прибуток підприємства.

Оберіть правильну відповідь:
Валовий прибуток (збиток) – це:
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за мінусом собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);
виручка від реалізації за мінусом адміністративних витрат;
дохід від підприємницької діяльності;
сума доданої вартості;
прибуток від діяльності підсобних господарств.

Оберіть правильну відповідь:
Чистий прибуток – це:
фінансовий результат від звичайної діяльності скоригований на доходи та витрати від надзвичайної діяльності;
загальна сума прибутку підприємства за всіма видами виробничої і невиробничої діяльності;
валовий прибуток підприємства без ПДВ та акцизу;
валовий прибуток за мінусом податків;
немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Рентабельність – це:
абсолютний показник ефективної діяльності підприємства;
чистий прибуток підприємства;
відносний показник прибутковості, що характеризує ефективність роботи підприємства;
дохід підприємства;
відношення витрат до прибутку.

Оберіть правильну відповідь:
Показники рентабельності визначають як :
частину виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства;
суму всіх доходів підприємства;
різницю між виручкою та прямими витратами;
відношення валових витрат на виробництво до обсягу товарної продукції;
відношення різноманітних видів прибутків до витрат на їх отримання.

Оберіть правильну відповідь:
Загальна рентабельність підприємства – це:
одержуваний підприємством прибуток;
відносна дохідність або прибутковість, що вимірюється у відсотках до витрат коштів або капіталу;
відношення валового (чистого) прибутку до сумарної величини активів підприємства;
відношення прибутку до середньорічної вартості основних засобів;
прибуток на 1 грн. обсягу реалізованої продукції.

Оберіть правильну відповідь:
Ефективність – це:
співвідношення витрат та ефекту підприємства;
досягнення високих результатів;
співвідношення результатів і сукупних витрат (ресурсів);
співвідношення сукупних витрат і результатів;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Співвідношення обсягу виробництва продукції та сукупних витрат на її виробництво – це:
ефективність виробництва продукції;
ефективність використання окремих видів ресурсів;
ефективність діяльності;
ефективність підприємства;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Економічна теорія як самостійна наука виникла в період:
1. феодалізму;
2. рабовласництва;
3. капіталізму;
4. соціалізму;
5. меркантилізму.

Оберіть правильну відповідь:
Термін „економічна теорія” запропонував:
1. А. Маршалл;
2. А. Монкретьєн;
3. У. Петі;
4. А. Сміт;
5. Д.Рікардо.

Оберіть правильну відповідь:
Термін „політекономія” запропонував:
1. А. Маршалл;
2. А. Монкретьєн;
3. У. Петі;
4. А. Сміт;
5. Д.Рікардо.

Оберіть правильну відповідь:
А. Монкретьєн був преставником:
класичної політекономії;
кейнсіанства;
меркантилізму;
школи фізіократів;
марксизму.

Оберіть правильну відповідь:
Предметом дослідження економічної теорії є:
1. ефективність використання обмежених ресурсів;
2. виробничі відносини;
3. відносини власності;
4. конкуренція економічних суб’єктів;
5. правильні відповіді 2 і 3.

Оберіть правильну відповідь:
Економічна теорія поділяється на два основні розділи:
1. „капіталізм” і „соціалізм”;
2. „капіталізм” і „макроекономіка”;
3. „соціалізм” і „мікроекономіка”;
4. „макроекономіка” і „мікроекономіка”;
5. позитивну і нормативну.

Оберіть правильну відповідь:
Економічні закони:
1. це найбільш суттєві, стійкі зв’язки;
2. це причинно-наслідкові зв’язки, що повторюються;
3. виникають в процесі діяльності людей;
4. принципово-залежні поняття;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Логічні поняття, які відображають суть економічних явищ і процесів, називаються:
1. категоріями;
2. законами;
3. принципами;
4. функціями;
5. теоремами.

Оберіть правильну відповідь:
Якщо закон діє у декількох економічних системах, то він є:
1. специфічним;
2. всезагальним;
3. загальним;
4. спеціалізованим;
5. диференційованим.

Оберіть правильну відповідь:
Рух від загального до часткового – це:
1. індукція;
2. дедукція;
3. аналіз;
4. синтез;
5. метод логічної абстракції.

Оберіть правильну відповідь:
Поділ цілого на частини – це:
1. індукція;
2. дедукція;
3. аналіз;
4. синтез;
5. метод логічної абстракції.

Оберіть правильну відповідь:
Економічна теорія є методологічною базою для:
галузевих економічних наук;
функціональних економічних наук;
міжгалузевих економічних наук;
природничих наук;
усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Специфічні економічні закони:
1. діють в усіх економічних системах;
2. діють у декількох економічних системах;
3. діють в одній економічній системі;
4. діють у системах ринкового та неринкового типу;
5. діють у системах командно-адміністративного типу.

Оберіть правильну відповідь:
Закон зростання потреб – це:
1. всезагальний закон;
2. загальний закон;
3. специфічний закон;
4. може бути як всезагальним законом, так і загальним;
5. диференційований закон.

Оберіть правильну відповідь:
Знайдіть неправильне твердження:
1. мікроекономіка досліджує поведінку фірм;
2. мікроекономіка досліджує поведінку економічної системи;
3. мікроекономіка досліджує поведінку споживача;
4. мікроекономіка досліджує поведінку постачальника ресурсів;
5. мікроекономіка досліджує поведінку держави.

Оберіть правильну відповідь:
Показником мікрорівня є:
1. сукупний попит;
2. сукупна пропозиція;
3. ціна;
4. рівень безробіття;
5. рівень зайнятості.

Оберіть правильну відповідь:
Макроекономіка оперує такими показниками, як:
1. сукупний попит;
2. попит;
3. пропозиція;
4. ціна;
5. рівень зайнятості.

Оберіть правильну відповідь:
Меркантилісти вважали, що джерелом багатства є:
1. торгівля;
2. сільське господарство;
3. наймана праця;
4. підприємницька діяльність;
5. промисловість.

Оберіть правильну відповідь:
Функціонування економічної системи вивчається в:
1. мікроекономіці;
2. макроекономіці;
3. мікроекономіці і макроекономіці;
4. будь-якій економічній науці;
5. мезоекономіці.

Оберіть правильну відповідь:
Поведінку економічних суб’єктів вивчає:
1. мікроекономіка;
2. макроекономіка;
3. як мікроекономіка, так і макроекономіка;
4. будь-яка економічна наука;
5. мезоекономіка.

Оберіть правильну відповідь:
Закони природи відрізняються від економічних тим, що вони:
мають об’єктивний характер;
діють поза людським суспільством;
не залежать від свідомості людей;
відкриваються людьми;
мають сталий розвиток.

Оберіть правильну відповідь:
Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони:
1. мають об’єктивний характер;
2. виникають в процесі діяльності людей;
3. не залежать від свідомості людей;
4. відкриваються людьми;
5. мають сталий розвиток.

Оберіть правильну відповідь:
Економічні категорії:
1. це логічні поняття;
2. відображають суть економічних явищ і процесів;
3. є абстракціями;
4. це логічні поняття, які відображають суть економічних явищ і процесів і є абстракціями;
5. є науково-пізнавальними.

Оберіть правильну відповідь:
Пізнавальна функція економічної теорії полягає у тому, що вона:
1. пояснює процеси та явища економічного життя суспільства;
2. розробляє принципи і методи раціонального господарювання;
3. науково обґрунтовує економічну стратегію реформування економіки;
4. розробляє прогнози і перспективи суспільного розвитку;
5. виховує економічне мислення.

Оберіть правильну відповідь:
Прогнозна функція економічної теорії полягає у тому, що вона:
1. пояснює процеси та явища економічного життя суспільства;
2. розробляє принципи і методи раціонального господарювання;
3. науково обґрунтовує економічну стратегію реформування економіки;
4. розробляє прогнози і перспективи суспільного розвитку;
5. виховує економічне мислення.

Оберіть правильну відповідь:
Абстрагування:
1. взаємозв’язок між історичним та логічним;
2. очищення наших уявлень від випадкових фактів;
3. рух від фактів до теорії;
4. поділ цілого на окремі частини;
5. сходження окремих частин до цілого.

Оберіть правильну відповідь:
Процес впливу людини на природу з метою створення матеріальних благ – це:
1. виробництво;
2. творчість;
3. наука;
4. культура;
5. споживання.

Оберіть правильну відповідь:
Фактори виробництва – це:
1. ресурси, які можуть бути використані у виробництві благ;
2. ресурси, які беруть участь у створенні матеріальних благ;
3. необмежені ресурси;
4. те, що не пов’язано з ресурсами;
5. обмежені ресурси.

Оберіть правильну відповідь:
Якщо елементи виробництва безпосередньо беруть участь у виробничому процесі, то вони називаються:
1. ресурсами;
2. факторами виробництва;
3. потребами;
4. благами;
5. товарами та послугами.

Оберіть правильну відповідь:
Засоби і предмети праці називаються:
1. засобами виробництва;
2. предметами виробництва;
3. особистими факторами виробництва;
4. робочою силою;
5. матеріальними факторами виробництва.

Оберіть правильну відповідь:
Первинним предметом праці є:
1. штучно створені матеріали;
2. перероблена сировина;
3. земля;
4. капітал;
5. підприємницькі здібності.

Оберіть правильну відповідь:
Сукупність фізичних і розумових здібностей людини, що використовуються в процесі створення матеріальних благ – це:
1. засоби праці;
2. предмети праці;
3. засоби виробництва;
4. робоча сила;
5. продуктивні сили.

Оберіть правильну відповідь:
Сукупність фізичних і розумових здібностей людини (крім підприємницьких), що використовуються в процесі створення матеріальних благ – це:
1. капітал;
2. земля;
3. робоча сила;
4. праця;
5. інформація.

Оберіть правильну відповідь:
Процес створення та нагромадження засобів виробництва називається:
1. споживання;
2. інвестування;
3. заощадження;
4. утворення скарбу;
5. розподілом.

Оберіть правильну відповідь:
Підприємницькі здібності не включають таку рису, як:
1. схильність до ризику;
2. ініціативність;
3. не схильність до ризику;
4. новаторство;
5. креативність.

Оберіть правильну відповідь:
К. Маркс не розглядає такий фактор виробництва, як:
1. засоби праці;
2. предмети праці;
3. робоча сила;
4. підприємницькі здібності;
5. праця.

Оберіть правильну відповідь:
Економіка більшості сучасних країн:
1. змішана ринкова;
2. традиційна;
3. чистого капіталізму;
4. адміністративно-командна;
5. вільна ринкова.

Оберіть правильну відповідь:
Традиційна економіка притаманна:
1. країнам чистого капіталізму;
2. високорозвинутим країнам;
3. пострадянським країнам;
4. слаборозвинутим країнам;
5. середньорозвинутим країнам.

Оберіть правильну відповідь:
В адміністративно-командній економіці:
1. існує лише приватна форма власності;
2. існує лише державна форма власності;
3. держава регулює економічну діяльність на основі традицій і звичаїв;
4. використовується відстала техніка і ручна праця;
5. існує змішана форма власності.

Оберіть правильну відповідь:
Основними аспектами власності є:
1. володіння;
2. користування;
3. розпорядження;
4. підпорядкування;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Засоби виробництва – це:
1. суб’єкт власності;
2. об’єкт власності;
3. предмет власності;
4. як об’єкт, так і суб’єкт власності;
5. немає жодної правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Держава – це:
1. суб’єкт власності;
2. об’єкт власності;
3. предмет власності;
4. як об’єкт, так і суб’єкт власності;
5. сфера власності.

Оберіть правильну відповідь:
Ресурси:
1. не пов’язані з факторами виробництва;
2. мають суттєві відмінності від факторів виробництва;
3. можуть бути використані для створення благ;
4. є необмеженими;
5. не можуть бути використані для створення благ.

Оберіть правильну відповідь:
Ресурси обмежені:
1. відносно потреб, які зростають;
2. тому що їх недостатньо в природі;
3. в абсолютному вимірі;
4. у відносному вимірі;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Предмети праці – це:
1. річ або комплекс речей, які людина використовує у виробництві благ;
2. те, що складає матеріальну основу майбутнього продукту;
3. знаряддя праці;
4. речовина природи;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Те, що складає основу майбутнього продукту, є:
1. знаряддям праці;
2. засобами виробництва;
3. засобами праці;
4. предметом праці;
5. продуктивними силами.

Оберіть правильну відповідь:
Будівлі і споруди, як правило:
1. відносяться до пасивної частини засобів праці;
2. відносяться до активної частини засобів праці;
3. відносяться як до активної частини засобів праці, так і до пасивної частини засобів праці;
4. не відносяться ні до активної, ні до пасивної частини засобів праці;
5. є частиною оборотного капіталу.

Оберіть правильну відповідь:
Машини та обладнання, як правило:
1. відносяться до пасивної частини засобів праці;
2. відносяться до активної частини засобів праці;
3. відносяться як до активної частини засобів праці, так і до пасивної частини засобів праці;
4. не відносяться ні до активної, ні до пасивної частини засобів праці;
5. є частиною оборотного капіталу.

Оберіть правильну відповідь:
Специфічним фактором, який не має кількісної одиниці виміру є:
1. підприємницькі здібності;
2. праця;
3. робоча сила;
4. капітал;
5. земля.

Оберіть правильну відповідь:
СИСТЕМА РИНКІВ, ЯКІ КООРДИНУЮТЬСЯ ВІЛЬНОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮ, ІСНУЄ ЗА УМОВ:
1. змішаної ринкової економіки;
2. традиційної економіки;
3. чистого капіталізму;
4. адміністративно-командної економіки;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
У постіндустріальному суспільстві важливого значення набуває такий фактор виробництва, як:
1. інформація;
2. робоча сила;
3. підприємницькі здібності;
4. праця;
5. земля.

Оберіть правильну відповідь:
Вибір альтернативних напрямів використання факторів виробництва пов’язаний з:
1. обмеженістю потреб;
2. обмеженістю ресурсів;
3. особливостями виробництва;
4. психологією робітників;
5. смаками споживачів.

Оберіть правильну відповідь:
Кількість блага, яким треба пожертвувати заради виробництва додаткової одиниці іншого блага – це:
1. альтернативна вартість;
2. вартість втрачених можливостей;
3. абсолютна вартість;
4. альтернативна вартість або вартість втрачених можливостей;
5. відносна вартість.

Оберіть правильну відповідь:
Комплекс майнових відносин та організаційних форм утворює:
1. соціальну систему;
2. фінансову систему;
3. економічну систему;
4. правову систему;
5. психологічну систему.

Оберіть правильну відповідь:
Традиційній економіці не притаманна така ознака, як:
1. система ринків, що координуються вільною конкуренцією;
2. відстала техніка і ручна праця;
3. переважно натуральний характер виробництва;
4. управління, що базується на звичаях і традиціях;
5. використання власної робочої сили.

Оберіть правильну відповідь:
Оренда – це:
1. аспект користування майном;
2. аспект володіння майном;
3. аспект розпорядження майном;
4. аспект відчуження майна;
5. аспект привласнення майна.

Оберіть правильну відповідь:
Дарування – це:
1. аспект користування майном;
2. аспект володіння майном;
3. аспект розпорядження майном;
4. аспект заощадження майна;
5. аспект приватизації майна.

Оберіть правильну відповідь:
Дії, які пов’язані з відчуженням майна від його власника – це:
1. аспект користування майном;
2. аспект володіння майном;
3. аспект розпорядження майном;
4. аспект заощадження майна;
5. аспект привласнення майна.

Оберіть правильну відповідь:
Процес добування корисних властивостей майна – це:
1. аспект користування майном;
2. аспект володіння майном;
3. аспект розпорядження майном;
4. аспект заощадження майна;
5. аспект відчуження майна.

Оберіть правильну відповідь:
Власність релігійних і культурних організацій:
1. є державною;
2. є колективною;
3. є суспільною;
4. є колективною і суспільною;
5. є муніципальною.

Оберіть правильну відповідь:
Корпоративна власність є:
1. індивідуально-трудовою;
2. приватною;
3. акціонерною;
4. приватною і акціонерною;
5. лише державною.

Оберіть правильну відповідь:
Історично першим типом організації економіки є:
1. ринкове господарство;
2. натуральне господарство;
3. товарне виробництво;
4. планове господарство;
5. усі відповіді неправильні.

Оберіть правильну відповідь:
Результатом натурального господарства є:
1. продукт;
2. товар;
3. і продукт, і товар;
4. засіб праці;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Здатність продукту задовольняти потреби людини завдяки своїм властивостям – це:
1. вартість;
2. ціна;
3. споживча цінність;
4. споживча цінність і корисність;
5. мінова вартість.

Оберіть правильну відповідь:
Ручна праця і примітивна техніка – це ознаки:
1. натурального господарства;
2. товарного виробництва;
3. ринкового господарства;
4. планового господарства;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Товар:
1. є результатом праці;
2. виготовляється для інших;
3. розподіляється через ринок;
4. має споживчу цінність і корисність;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Знайдіть неправильне твердження:
1. товар є результатом праці людини;
2. товар передбачений для продажу;
3. товар споживається без участі ринку;
4. товар виражає відносини між людьми з приводу обміну продуктами праці;
5. товар має споживчу цінність і корисність.

Оберіть правильну відповідь:
Знайдіть правильне твердження:
1. продукт є результатом праці людини;
2. продукт передбачений для продажу;
3. продукт споживається з участю ринку;
4. продукт виражає відносини між людьми з приводу обміну продуктами праці;
5. продукт має мінову вартість.

Оберіть правильну відповідь:
Вартість:
1. є властивістю продукту;
2. є властивістю товару;
3. є властивістю як продукту, так й товару;
4. не властива ні товару, а ні продукту;
5. є тотожною споживчій вартості.

Оберіть правильну відповідь:
Споживча вартість (цінність):
1. є властивістю продукту;
2. є властивістю товару;
3. є властивістю як продукту, так й товару;
4. не властива ні товару, а ні продукту;
5. є тотожною міновій вартості.

Оберіть правильну відповідь:
Кількісні пропорції обміну товарів характеризує:
1. споживча вартість;
2. мінова вартість;
3. корисність;
4. потреба;
5. цінність.

Оберіть правильну відповідь:
Особливий товар, який виконує роль загального еквіваленту і є формою вартості усіх інших товарів – це:
1. ресурс;
2. продукт;
3. гроші;
4. цінність;
5. майно.

Оберіть правильну відповідь:
Історично гроші:
1. мають товарне походження;
2. є традиційним товаром;
3. не мають товарного походження;
4. з’явилися у вигляді зливків;
5. є неповноцінними грошовими знаками.

Оберіть правильну відповідь:
Найбільш повно сутність грошей проявляється в:
1. їх принципах;
2. їх функціях;
3. їх законах;
4. їх категоріях;
5. їх методах

Оберіть правильну відповідь:
Якщо вартість товарів виражається певною кількістю грошових одиниць, то гроші виконують функцію:
1. засіб обігу;
2. засіб платежу;
3. засіб нагромадження;
4. міра вартості;
5. світові гроші.

Оберіть правильну відповідь:
Вартість товару, виражена в грошових одиницях, називається:
1. ціною;
2. корисністю;
3. благом;
4. ресурсом;
5 продуктом.

Оберіть правильну відповідь:
Якщо гроші обслуговують угоди купівлі-продажу, то вони виконують функцію:
1. засобу обігу;
2. засобу платежу;
3. засобу нагромадження;
4. міри вартості;
5. світових грошей.

Оберіть правильну відповідь:
Якщо гроші перетворюються у скарб, то вони виконують функцію:
1. засобу обігу;
2. засобу платежу;
3. засобу нагромадження;
4. міри вартості;
5. світових грошей.

Оберіть правильну відповідь:
Є такі типи металевих грошових систем, як:
1. монометалізм і біметалізм;
2. монометалізм і квартаметалізм;
3. біметалізм і квартаметалізм;
4. усі відповіді неправильні;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Грошові агрегати, які формують грошову масу:
1. мають різну ліквідність;
2. мають однакову ліквідність;
3. можуть мати як різну, так і однакову ліквідність;
4. є не ліквідними;
5. усі відповіді неправильні.

Оберіть правильну відповідь:
Продукти натурального господарства:
1. виготовлялись для реалізації;
2. реалізовувались через ринок;
3. розподілялися безпосередньо без участі ринку;
4. мають вартість;
5. обмінюються на інші товари за участю грошей.

Оберіть правильну відповідь:
Товар відрізняється від продукту тим, що:
1. є результатом праці;
2. він виготовляється для інших;
3. розподіляється через ринок;
4. він виготовляється для інших і розподіляється через ринок;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Продукти стають товарами:
1. в процесі виробництва;
2. в процесі обміну між людьми;
3. в процесі споживання;
4. в процесі заощадження;
5. в процесі інвестування.

Оберіть правильну відповідь:
Здатність товару задовольняти потреби людини завдяки своїм властивостям – це:
1. споживча вартість;
2. корисність;
3. вартість;
4. корисність та споживча вартість;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Вартість – це:
1. затрати праці на виготовлення товару;
2. кількісні пропорції обміну товарів;
3. здатність товару задовольняти потреби людини;
4. властивості товару;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Властивостями товару є:
1. споживча вартість;
2. мінова вартість;
3. вартість;
4. корисність.
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
З точки зору К. Маркса вартість товару:
1. визначається граничною корисністю;
2. визначається взаємодією ринкових сил;
3. визначається суспільно необхідними затратами праці;
4. визначається різними факторами;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Товар як вартість створюється:
1. конкретною працею;
2. абстрактною працею;
3. і конкретною, і абстрактною працею;
4. індивідуальною працею;
5. колективною працею.

Оберіть правильну відповідь:
Товар як споживча вартість створюється:
1. конкретною працею;
2. абстрактною працею;
3. і конкретною, і абстрактною працею;
4. індивідуальною працею;
5. колективною працею.

Оберіть правильну відповідь:
Вартість товару визначається:
1. суспільно необхідним робочим часом на його виготовлення;
2. нормальними умовами виробництва;
3. середнім рівнем інтенсивності праці;
4. усі відповіді правильні;
5. усі відповіді неправильні.

Оберіть правильну відповідь:
Знайдіть неправильне твердження:
1. вартість товару визначається індивідуальним робочим часом на його виготовлення;
2. вартість товару визначається суспільно необхідним робочим часом на його виготовлення;
3. вартість товару визначається нормальними умовами виробництва;
4. вартість товару визначається середнім рівнем інтенсивності праці;
5. усі відповіді неправильні.

Оберіть правильну відповідь:
Кардиналісти вважають, що вартість товару:
1. визначається граничною корисністю;
2. визначається взаємодією ринкових сил;
3. визначається суспільно необхідними затратами праці;
4. визначається різними факторами;
5. визначається суспільно необхідним робочим часом на його виготовлення.

Оберіть правильну відповідь:
Знайдіть неправильне твердження:
1. А. Маршалл вважав, що попит визначається граничною корисністю;
2. А. Маршалл вважав, що пропозиція визначається економічними витратами;
3. А. Маршалл вважав, що витрати визначають цінність товару;
4. А. Маршалл вважав, що вартість створюється абстрактною працею;
5. усі відповіді неправильні.

Оберіть правильну відповідь:
Знайдіть правильне твердження:
1. К. Маркс вважав, що попит визначається граничною корисністю;
2. К. Маркс вважав, що пропозиція визначається економічними витратами;
3. К. Маркс вважав, що витрати визначають цінність товару;
4. К. Маркс вважав, що вартість створюється абстрактною працею;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Якщо всі товари виражають свою вартість в одному товарі, то:
1. існує загальна форма вартості;
2. існує проста форма вартості;
3. існує розгорнута форма вартості;
4. існує грошова форма вартості;
5. існує товарна форма вартості.

Оберіть правильну відповідь:
Якщо один товар виражає свою вартість в іншому товарі, то:
1. існує загальна форма вартості;
2. існує проста форма вартості;
3. існує розгорнута форма вартості;
4. існує грошова форма вартості;
5. існує товарна форма вартості.

Оберіть правильну відповідь:
Засіб платежу – це:
1. використання грошей для вираження вартості товарів;
2. використання грошей для обслуговування угод купівлі-продажу;
3. використання грошей для утворення скарбу;
4. використання грошей для продажу товару у кредит;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Елементом грошової системи не є:
1. грошова одиниця у масштабі цін;
2. види грошових знаків та їх емісія;
3. сукупність товарів та послуг, що формують національний продукт;
4. організація безготівкового обігу;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Кількість блага, яку бажають і можуть купити споживачі за певної ціни в певний проміжок часу – це:
1. потреба;
2. попит;
3. пропозиція;
4. корисність;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Обернена взаємозалежність між ціною та кількістю товару, що купують споживачі називається:
1. законом спадної граничної корисності;
2. законом пропозиції;
3. законом попиту;
4. законом вартості;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
ДО ОЗНАК НАЦІЇ ЯК ІСТОРИЧНО СФОРМОВАНОЇ СПІЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ НАЛЕЖИТЬ:
забезпечення сталого економічного зростання суспільства;
співвідношення між галузями та господарськими комплексами, які виражають господарські пропорції і стан суспільного поділу праці;
спільний координаційний центр, що, як правило, має форму державної інституції;
особливості програмування та прогнозування соціально-економічних процесів;
організаційно-економічна система взаємопов'язаних сфер господарської діяльності людей, якій властива технологічна та територіально-галузева пропорційність, обмежена державними кордонами.

Оберіть правильну відповідь:
ОСНОВНИМИ ЕЛЕМЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Є:
продуктивні сили;
техніко-економічні відносини;
соціально-економічні відносини;
організаційно-економічні відносини;
всі вище вказані елементи.

Оберіть правильну відповідь:
До загальнонаукових методів дослідження тенденцій розвитку національної економіки належать:
метод кореляційного аналізу;
метод економіко-математичного моделювання;
структурно-функціональний метод;
метод екстраполяції;
балансовий метод.

Оберіть правильну відповідь:
До специфічних методів дослідження тенденцій розвитку національної економіки належать:
метод логіки;
метод економіко-математичного моделювання;
метод історичної хронології;
структурно-функціональний метод;
метод наукової абстракції.

Оберіть правильну відповідь:
До базових інститутів економіки представники інституціоналізму відносять:
збалансованість, цілісність, системність, керованість;
владу, працю, власність, управління;
працю, культуру ділової поведінки, владу, ментальність;
норми, традиції, принципи, звичаї, соціально-психологічні особливості нації;
науку, знання, управління, капітал.

Оберіть правильну відповідь:
До ознак національної економіки не належить:
економічна свобода інформаційної сфери;
керованість;
організаційно-функціональна взаємозалежність між елементами системи;
динамічність;
відкритість.

Оберіть правильну відповідь:
За структурно-управлінським аспектом розвитку економіки розрізняють:
ринкову економіку, неринкову економіку;
індустріальну економіку, економіку знань;
феодальну економіку, традиційну економіку;
командну економіку, змішану економіку;
«чисту» ринкову економіку, змішану економіку.

Оберіть правильну відповідь:
Джерелом багатства є гроші у всіх їх видах - це твердження:
фізіократів;
монетаристів;
представників інституціоналізму;
меркантилістів;
марксистів.

Оберіть правильну відповідь:
Основним джерелом збагачення нації є земельні ресурси - це твердження:
фізіократів;
монетаристів;
меркантилістів;
марксистів;
представників інституціоналізму.

Оберіть правильну відповідь:
Грошовий обіг основа макроекономічного розвитку національного господарства - це твердження:
представників інституціоналізму;
фізіократів;
монетаристів;
меркантилістів;
марксистів.

Оберіть правильну відповідь:
Індекс вартості життя характеризує:
відносну конкурентоспроможність національної економіки на міжнаціональному ринку;
зміну цін на товари і послуги, якими користується населення країни;
застосовується для динаміки реальної заробітної плати у країні;
роль техніки та науки у розвитку економіки та враховує кількість зайнятого персоналу на НДДКР, кількість патентів та наукових публікацій у розрахунку на мільйон мешканців держави;
рівень грамотності, кількість людей, що мають середню освіту та кількість людей з вищою освітою (у відсотках від усього населення країни).

Оберіть правильну відповідь:
Національне багатство - це:
сукупність вироблених суспільством протягом певного періоду матеріальних благ;
сукупність нематеріальних благ суспільства, вироблених та накопичених ним протягом усього його історичного розвитку;
сукупність вироблених і нагромаджених суспільством матеріальних та духовних благ, набутих протягом усього його існування, а також природний потенціал країни;
сукупність матеріальних та нематеріальних благ, вироблених як резидентами, так і нерезидентами країни за певний фінансовий період;
грошові цінності у вигляді грошових знаків, цінних паперів, усі людські здібності, досягнення у науці та техніці, культурі і спорті, у мистецтві, а також нагромаджений виробничий досвід суспільства (виражається у загальнолюдському знанні).

Оберіть правильну відповідь:
Перевиробництво товарів, скорочення обсягів виробництва, збільшення кількості банкрутств, зростання безробіття, падіння попиту, потрясіння кредитної системи – це фаза..
пік;
криза;
депресія;
пожвавлення;
піднесення.

Оберіть правильну відповідь:
Рівень доходів у середньому на члена родини, нижче від якого неможливе задоволення основних потреб – це..
масштаб бідності;
межа бідності;
рівень бідності;
глибина бідності;
мінімальний споживчий бюджет.

Оберіть правильну відповідь:
Сума зайнятого населення та безробітних - це:
чисельність трудових ресурсів;
чисельність працездатного населення;
чисельність економічно активного населення;
чисельність економічно неактивного населення;
чисельність працездатного населення в робочому віці.

Оберіть правильну відповідь:
Співвідношення між кількістю безробітних та робочою силою помножене на 100% визначає рівень..
зайнятого населення;
чисельності населення;
економічно-активного населення;
економічно неактивного населення;
безробітного населення.

Оберіть правильну відповідь:
Безробіття, зумовлене природним процесом життя, який пов'язаний з пошуками або очікуваннями роботи відповідного кваліфікаційного рівня та умов праці - це..
сезонне безробіття;
структурне безробіття;
фрикційне безробіття;
циклічне безробіття;
приховане безробіття.

Оберіть правильну відповідь:
Вид безробіття пов'язане з коливанням ділової активності - це ...
природний рівень безробіття;
структурне безробіття;
фрикційне безробіття;
циклічне безробіття;
приховане безробіття.

Оберіть правильну відповідь:
Набір продовольчих і непродовольчих товарів і послуг у натуральному та вартісному виразі, що забезпечує задоволення основних фізіологічних і соціально-культурних потреб людини це:
межа малозабезпеченості;
межа бідності;
мінімальний споживчий бюджет;
прожитковий мінімум;
немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Встановлення планів та пріоритетів економічного розвитку держави реалізується через:
цільову функцію;
функцію нормотворення;
соціальну функцію;
регулюючу функцію;
функцію прогнозування.

Оберіть правильну відповідь:
Здійснення державою контролю та впливу на процеси соціального розвитку через встановлення мінімального прожиткового мінімуму, пенсій, заробітної плати – це:
цільова функція держави;
регулююча функція;
функція нормотворення;
соціальна функція держави;
функція прогнозування.

Оберіть правильну відповідь:
Економічний потенціал - це:
маса вироблених у країні протягом року предметів споживання та наданих населенню послуг;
величина накопичених в країні матеріальних і нематеріальних цінностей, створених для виробництва і споживання;
здатність суспільства виробляти товари і послуги та забезпечувати розширене відтворення з метою задоволення потреб населення, поліпшення якості життя її громадян;
величина накопичених в країні матеріальних і нематеріальних цінностей, створених для виробництва і споживання;
сукупна вартість товарів та послуг, які вироблені галуззю, групою виробників або економікою в цілому.

Оберіть правильну відповідь:
Природні умови - це:
все те, що людина використовує для забезпечення свого існування;
тіла й сили природи, які мають істотне значення для життя і діяльності суспільства, але не беруть безпосередньої участі у виробничій і невиробничій діяльності людей;
величина накопичених в країні матеріальних і нематеріальних цінностей, створених для виробництва і споживання;
компоненти природи, які людина залучає у процес виробництва як предмет або засіб праці;
поняття, що визначається кількістю, якістю та сполученням природних ресурсів території.

Оберіть правильну відповідь:
Загальна динаміка населення - це:
різниця між кількістю народжених та тих, хто помер у певний період часу;
різниця між кількістю тих, хто прибув до країни, та тих, хто вибув з неї в певний період часу;
сума народжених та тих, хто прибув за певний період часу;
сума кількості померлих та тих, хто вибув з країни за певний період часу;
сума показників загального збільшення і зменшення, або природного приросту, та сальдо міграції населення країни.

Оберіть правильну відповідь:
Спроможність галузей господарства країни виробляти товари та послуги для населення та виробництва називають:
виробничим потенціалом;
природно-ресурсним потенціалом;
інвестиційним потенціалом;
науково-технічним потенціалом;
експортним потенціалом.

Оберіть правильну відповідь:
У споживанні паливно-енергетичних ресурсів в Україні домінуюча роль належить:
вугіллю;
природному газу;
нафті;
торфу;
іншим паливно-енергетичним ресурсам.

Оберіть правильну відповідь:
Визначальну роль при розміщенні конкретних машинобудівних підприємств відіграють такі чинники:
сировинний фактор, споживчий фактор, фактор трудових ресурсів та наукоємності;
енергетичний і споживчий фактор;
експортно-імпортний потенціал країни;
екологічний фактор і фактор трудових ресурсів;
близькість до родовищ залізної руди і водних ресурсів.

Оберіть правильну відповідь:
Більшість підприємств хімічної промисловості знаходяться в таких економічних районах:
Придніпров’ї, Столичному і Північно-Східному;
Донецькому, Причорноморському, Центральному;
Прикарпатті, Придніпров’ї і Донецькому економічному районі;
рівномірно розміщена по всіх економічних районах України;
Донецькому і Придніпровському економічному районі.

Оберіть правильну відповідь:
Всі галузі, що входять до складу АПК об'єднують в такі сфери, або групи:
рослинництво та тваринництво;
рослинництво, тваринництво та переробні галузі АПК;
фондоутворюючі галузі, сільське господарство та переробні галузі;
переробні галузі та виробнича інфраструктура;
фондоутворюючі галузі, сільське господарство, переробні галузі, виробнича інфраструктура.

Оберіть правильну відповідь:
В структурі посівів в Україні провідне місце займають:
зернові культури;
технічні культури;
овочеві культури;
баштанні культури;
Україна характеризується рівномірним розподілом посівних площ між різними культурами.

Оберіть правильну відповідь:
Економічне зростання називають від'ємним, якщо в розрахунковому періоді обсяг ВВП:
зростає;
спадає;
сповільнюється;
прискорюється;
залишається незмінним.

Оберіть правильну відповідь:
До факторів пропозиції економічного зростання належить:
обсяг зовнішніх інвестицій;
рівень сукупних видатків споживачів;
кількість і якість трудових ресурсів;
пропозиція на грошовому ринку;
суспільний процес відтворення.

Оберіть правильну відповідь:
Графічною ілюстрацією економічного зростання є:
переміщення кривої виробничих можливостей вліво;
переміщення кривої виробничих можливостей вправо;
переміщення точки на кривій виробничих можливостей;
переміщення точки на кривій виробничих можливостей вверх;
переміщення точки на кривій виробничих можливостей вниз.

Оберіть правильну відповідь:
Серед чинників, які негативно впливають на економічне зростання, виділяють:
корупцію, хабарництво, криміналізацію економіки;
порушення трудової дисципліни та недобросовісне ставлення до праці;
втрати робочого часу під час страйків, трудових конфліктів;
техногенні та природні катаклізми, несприятливі погодні умови;
всі вище перелічені чинники.

Оберіть правильну відповідь:
До сприятливих чинників економічного зростання належать:
простої;
стабільність політичної системи;
значні капіталовкладення в навколишнє середовище;
збільшення чисельності населення;
зростання ресурсомісткості виробництва.

Оберіть правильну відповідь:
Для оцінки рівня економічного розвитку використовують такі показники:
валовий внутрішній продукт на душу населення;
показники ефективності функціонування економіки, що обчислюються на базі ВВП;
показники виробництва основних видів продукції на душу населення;
рівень та якість життя населення;
всі вище перелічені показники.

Оберіть правильну відповідь:
Державна програма економічного й соціального розвитку може складатися:
на довгострокову перспективу;
на середньострокову перспективу;
на наступний рік;
для розвитку регіонів;
всі попередні відповіді вірні.

Оберіть правильну відповідь:
Система взаємопов'язаних і узгоджених заходів, план дій, спрямовані на досягнення єдиної мети, розв'язання однієї проблеми, це:
цільова програма;
економічна програма;
цільова комплексна програма;
цільова комплексна науково-технічна програма;
програма економічного і соціального розвитку національної економіки.

Оберіть правильну відповідь:
Наукове, обґрунтоване системою встановлених причинно-наслідкових зв'язків і закономірностей виявлення стану та вірогідних шляхів розвитку явищ і процесів - це:
програма;
програмування;
цільова комплексна програма;
прогноз;
прогнозування.

Оберіть правильну відповідь:
За змістом комплексні цільові програми поділяються на:
соціально-економічні програми;
виробничі та регіональні програми;
науково-технічні програми;
екологічні та інституційні програми;
всі вищеперераховані.

Оберіть правильну відповідь:
Прогнози можна класифікувати за:
ступенем контролю та масштабом;
функціональною ознакою та часом;
об'єктом та кількістю об'єктів;
залежно від варіанту прогнозу та від того, прогноз заданий одним числом чи інтервалом;
за всіма перерахованими ознаками.

Оберіть правильну відповідь:
До принципів прогнозування національної економіки відноситься:
принцип наукової обґрунтованості та адекватності;
принцип багатоваріантності (альтернативності);
принцип цілеспрямованості;
принцип ефективності (рентабельності);
усі перераховані принципи.

Оберіть правильну відповідь:
До головних функцій прогнозування можна віднести такі:
науковий аналіз економічних, соціальних, науково-технічних процесів і тенденцій національної економіки
оцінка об'єкта прогнозування на основі вибраних альтернатив;
підготовка рекомендацій для прийняття адекватних управлінських рішень;
оцінка можливих наслідків прийнятих рішень;
всі перераховані функції.

Оберіть правильну відповідь:
Економіко-математичні моделі можуть класифікуватися за:
характером і змістом;
очікуваним результатом;
рівнем агрегування показників;
аспектами розвитку національної економіки;
всіма перерахованими ознаками.

Оберіть правильну відповідь:
До колективних інтуїтивних методів прогнозування не належить:
метод «комісій»;
«Мозкова атака»;
Матричний;
Метод «Дельфі»;
«Дерево цілей».

Оберіть правильну відповідь:
Особливості національної економіки України за часів козаччини:
національної економіки не існувало;
основним джерелом прибутків були податки і торгівля;
економіка існувала за рахунок субсидій сусідніх держав;
основним джерелом доходів було проведення військових операцій на території інших держав;
наявність різних верств населення.

Оберіть правильну відповідь:
Особливістю національної економіки України XIX століття є:
формування товарно-грошових відносин, торгівля та промислове виробництво;
національної економіки не існувало;
дрібне сільськогосподарське виробництво;
приватна власність;
формування олігархічного капіталу.

Оберіть правильну відповідь:
Виділяють шляхи інтеграції держави до світового господарства:
еволюційний та прискорений;
залучення та інтеграції;
приєднання добровільне та примусове;
територіальне об'єднання;
державний протекціонізм.

Оберіть правильну відповідь:
Виділяють такі основні механізми інтеграції національної економіки до світового господарства:
територіальний та функціональний;
еволюційний та революційний;
організаційний та функціональний;
політичний та економічний;
економічний та демографічний.

Оберіть правильну відповідь:
Основною формою входження України в систему світового господарства було обрано:
альянс;
асоціацію;
торгівельні угоди;
вільні економічні зони;
союз.

Оберіть правильну відповідь:
З наведених даних виберіть ті, що не стосуються наукових підходів до організації виробництва:
маркетинговий;
фінансовий;
комплексний;
ситуаційний;
відтворювальний.

Оберіть правильну відповідь:
Що з наведеного було предметом дослідження Генрі Форта і Чарльза Соренсона:
стандартизація деталей;
графіки для планування та обліку виробництва;
розрахунок виробничого циклу;
підвищення продуктивності праці;
потокове виробництво.

Оберіть правильну відповідь:
Що з наведеного відносять до ознак поділу підприємств на малі, середні та великі:
кількістю переробленої сировини та обсяг виготовленої продукції;
чисельність працюючих та обсяг валового доходу від реалізації продукції за рік;
чисельність працюючих та витратами часу на виробництво продукції;
вартість основних виробничих фондів та чисельність працюючих;
усі відповіді невірні.

Оберіть правильну відповідь:
За економічним призначенням готової продукції підприємства поділяють на:
масові, серійні, одиничні;
державні, приватні, комунальні;
ті що виробляють засоби виробництва і ті, що виробляють предмети споживання;
видобувні та оброблювальні;
всі відповіді не вірні.

Оберіть правильну відповідь:
Вчений, котрий вперше в історії виробництва реалізував принцип взаємозамінності деталей (1800р.), який отримав розвиток на виробництві на основі стандартизації і контролю якості:
Ч.Бебідж;
Е. Уітні;
У. Тейлор;
Г. Форд;
Ф. Гілберт.

Оберіть правильну відповідь:
Вперше сформулював принципи організації виробництва і розробив на їх основі систему:
У.Тейлор;
К. Адамецький;
А. Сміт;
Е. Уітні;
Ч. Соренсон.

Оберіть правильну відповідь:
Науковий підхід, при застосуванні якого повинні враховуватись технічні, екологічні, економічні, організаційні, соціальні, психологічні, а при необхідності й інші аспекти організації та їх взаємозв’язки називається:
системний;
ситуаційний;
комплексний;
нормативний;
відтворювальний.

Оберіть правильну відповідь:
Процес проектування систем складається з таких етапів:
дослідження та отримання інформації;
моделювання, випробовування і коректування моделі;
дослідження, отримання інформації, моделювання, випробовування і коректування моделі;
дослідження, моделювання, випробовування і коректування моделі;
дослідження, випробовування і коректування моделі.

Оберіть правильну відповідь:
Виробничим системам притаманні такі принципи:
планування аналіз, контроль;
відкритість, результативність, довговічність;
пропорційність, паралельність, спеціалізація;
ритмічність, цілеспрямованість, безперервність;
всі відповіді вірні.

Оберіть правильну відповідь:
Для промислових підприємств характерні такі риси:
виробничо-технічна єдність, організаційно-адміністративна єдність, господарська самостійність;
виробничо-технічна єдність, організаційно-адміністративна єдність;
виробничо-організаційна єдність, адміністративна єдність, господарська самостійність;
господарська самостійність;
виробничо-технічна єдність, господарська самостійність.

Оберіть правильну відповідь:
Виробнича система це:
особливий клас систем, діяльність яких направлена на виготовлення продукції та надання послуг;
певна цілісність зумовленої сукупності взаємозалежних частин, кожна з яких внаслідок функціональної взаємодії здійснює свій внесок в характеристику цілого;
складна динамічна система, елементи якої взаємодіють між собою і створюють корисний ефект, завдяки якому беруть участь у функціонуванні інших систем;
система, яка характеризується взаємодією із зовнішнім середовищем;
немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Принцип, притаманний виробничим системам, що проявляється в тісній взаємодії підприємства з зовнішнім середовищем характеризується:
складністю;
гнучкістю;
відкритістю;
поліструктурністю;
результативністю.

Оберіть правильну відповідь:
Цілі підприємства визначаються:
інтересами власників;
розмірами капіталу;
внутрішньою ситуацією підприємства;
зовнішнім середовищем;
всі відповіді вірні.

Оберіть правильну відповідь:
В залежності від організаційних форм і форм власності, підприємства поділяються на:
приватні, колективні, комунальні та державні;
приватні, колективні, державні;
приватні, акціонерні, державні;
приватні та державні;
консорціуми концерни, виробничі об’єднання асоціації.

Оберіть правильну відповідь:
Тимчасове об’єднання підприємств, організацій-учасників, що уклали договір про виробничо-збутову кооперацію чи про інше об’єднання ресурсів з метою створення та фінансування єдиного великого господарського об’єкту:
асоціація;
холдинг;
консорціум;
концерн;
виробниче об’єднання.

Оберіть правильну відповідь:
Організувати виробничий процес - це:
означає зробити його здатними виготовляти ту чи іншу продукцію;
означає успішно побудувати і регулювати роботу виробничих процесів і виробничих підрозділів;
означає так розмістити в просторі і часі виконання необхідних операцій, щоб забезпечити виготовлення запланованої продукції в заданому обсязі і в заданий час;
означає скоротити різноманітність робіт і операцій, а також режимів обробки і інших елементів виробничого процесу;
всі відповіді не вірні.

Оберіть правильну відповідь:
Організувати виробничий підрозділ – це:
означає зробити його здатними виготовляти ту чи іншу продукцію;
означає успішно побудувати і регулювати роботу виробничих процесів і виробничих підрозділів;
означає так розмістити в просторі і часі виконання необхідних операцій, щоб забезпечити виготовлення запланованої продукції в заданому обсязі і в заданий час;
означає скоротити різноманітність робіт і операцій, а також режимів обробки і інших елементів виробничого процесу;
всі відповіді не вірні.

Оберіть правильну відповідь:
Основний виробничий процес -це:
операції з постачання сировини і матеріалів;
операції пов'язані з реалізацією продукції;
виконання ремонтних робіт;
процес перетворення сировини і матеріалів у готову продукцію;
процес управління виробничою діяльністю підприємства.

Оберіть правильну відповідь:
Спеціалізація виробництва передбачає:
інтеграцію виробничих процесів;
диференціацію виробничих процесів;
послідовний рух предметів праці у виробничому процесі;
об'єднання виконання окремих виробничих операцій;
ідентифікацію виробничих процесів.

Оберіть правильну відповідь:
Серійне виробництво характеризується:
широкою номенклатурою;
випуском виробів партіями;
одиничним випуском;
необмеженою номенклатурою;
всі відповіді вірні.

Оберіть правильну відповідь:
Залежно від призначення виробничий процес поділяється на:
автоматичний;
технологічний;
складальний;
оброблювальний;
основний.

Оберіть правильну відповідь:
Транспортні і складські операції на промисловому підприємстві належать до:
основного процесу;
допоміжного процесу;
обслуговуючого процесу;
заготівельного процесу;
складального процесу.

Оберіть правильну відповідь:
До цехів основного виробництва на машинобудівних підприємствах належать:
транспортний;
механічний;
енергетичний;
складський;
ремонтний.

Оберіть правильну відповідь:
Одиничне виробництво характеризується номенклатурою, яка:
стабільна;
постійно повторюється;
повторюється дуже рідко;
всі відповіді правильні;
всі відповіді не правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Виробничий процес – це...
сукупність дій щодо зміни та визначення стану предмета праці;
процес, який здійснюється під дією сил природи;
сукупність взаємопов’язаних дій людей, засобів та предметів праці, сил природи, направлених на виробництво продукції;
сукупність організованих в певній послідовності природних процесів, необхідних для виготовлення продукції;
процес, який здійснюється в результаті дій людей.

Оберіть правильну відповідь:
За рівнем безперевності виробництва потокові лінії класифікують на:
безперевнопотокові, перевнопотокові;
робочі, розподільні;
однопредметні, багатопредметні;
прямопоточні, перевнопотокові;
регламентовані, з вільним ритмом.

Оберіть правильну відповідь:
Функціонування виробничого процесу можливе при наявності:
тільки основних виробничих фондів;
тільки робочої сили;
тільки наявності оборотних коштів;
при наявності предметів праці, засобів праці та робочої сили;
тільки при наявності адміністрації.

Оберіть правильну відповідь:
Принцип пропорційності виробництва передбачає:
нерівномірне завантаження обладнання:
однакову потужність окремих цехів і дільниць підприємства;
наявність "вузьких" місць у виробництві;
низький рівень механізації виробництва;
автоматизацію виробництва.

Оберіть правильну відповідь:
Одиничне виробництво має такі риси:
стійку номенклатуру виробів;
обмежений асортимент продукції;
не стійку і різноманітну номенклатуру продукції;
обов'язкове закріплення окремих операцій за робочими місцями;
незначну трудомісткість продукції.

Оберіть правильну відповідь:
Серійне виробництво:
має велику тривалість виробничих процесів;
характерною рисою для нього є нестабільність;
дозволяє застосовувати спеціальне обладнання;
використовує предметний принцип розміщення обладнання;
випуск продукції здійснюється партіями.

Оберіть правильну відповідь:
Масове виробництво має такі риси:
випуск продукції партіями;
значна питома вага ручних робіт;
виготовлення стандартної продукції у великих обсягах;
не обмежена номенклатура виробів;
не високий рівень механізації і автоматизації виробничих процесів.

Оберіть правильну відповідь:
До основних показників, що визначають тип виробництва належать:
рівень спеціалізації, який тісно пов’язаний з масштабами виробництва та рівень кваліфікації робітників підприємства;
кількість деталей операцій закріплених за одним робочим місцем (коефіцієнт спеціалізації), завантаженість робочого місця;
розміщення обладнання, оснастка;
характер управління виробництвом та величина і структура собівартості;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Принцип спеціалізації виробничого процесу – це:
одночасне виконання операцій і елементів виробничого процесу стосовно різних частин партії виробів;
скорочення тривалості робіт і операцій;
скорочення різноманітності робіт і операцій, а також режимів обробки і інших елементів виробничого процесу;
здатність виробничого процесу пристосовуватися до потреб споживачів і впроваджувати нові технології, нові методи організації праці і виробництва;
забезпечення найкоротшого шляху проходження виробом всіх операцій і стадій виробничого процесу.

Оберіть правильну відповідь:
Ритм потокової лінії відрізняється від такту на величину:
розрахункового числа робочих місць;
обсягу партії виробів;
передавальної (транспортної) партії виробів;
темпу потокової лінії;
чисельності робітників.

Оберіть правильну відповідь:
Автоматичні процеси – це процеси, які:
виконуються робітником за допомогою машин;
виконуються безпосередньо робітником;
виконуються машинами під наглядом робітника:
виконуються машиною без участі робітника за попередньо розробленою програмою;
виконуються робітником і машинами.

Оберіть правильну відповідь:
За характером взаємозв’язку основних матеріалів і готової продукції виробничі процеси поділяють на :
аналітичні, синтетичні, прямі;
відкриті, апаратурні;
масові, серійні, одиничні;
при безпосередній участі людини, без участі людини;
ручні, комплексно і частково механізовані, комплексно і частково автоматизовані.

Оберіть правильну відповідь:
За типом обладнання виробничі процеси поділяють:
аналітичні, синтетичні, прямі;
відкриті, апаратурні;
масові, серійні, одиничні;
при безпосередній участі людини, без участі людини;
ручні, комплексно і частково механізовані, комплексно і частково автоматизовані.

Оберіть правильну відповідь:
За рівнем механізації виробничі процеси поділяють:
аналітичні, синтетичні, прямі;
відкриті, апаратурні;
масові, серійні, одиничні;
при безпосередній участі людини, без участі людини;
ручні, комплексно і частково механізовані, комплексно і частково автоматизовані.

Оберіть правильну відповідь:
За масштабами випуску однорідної продукції виробничі процеси поділяють:
аналітичні, синтетичні, прямі;
відкриті, апаратурні;
масові, серійні, одиничні;
при безпосередній участі людини, без участі людини;
ручні, комплексно і частково механізовані, комплексно і частково автоматизовані.

Оберіть правильну відповідь:
Відношенням тривалості виробничого циклу при паралельному виді руху до фактичної його тривалості визначають:
коефіцієнт спеціалізації;
коефіцієнт паралельності;
коефіцієнт прямоточності;
коефіцієнт безперевності;
коефіцієнт ритмічності.

Оберіть правильну відповідь:
Виконання однакових обсягів роботи по кількості і складу за одинакові проміжки часу це:
ритмічність виробництва;
ритмічність випуску;
ритмічність запуску;
ритмічність роботи;
такт потокової лінії.

Оберіть правильну відповідь:
Принцип гнучкості виробничого процесу – це:
одночасне виконання операцій і елементів виробничого процесу стосовно різних частин партії виробів;
скорочення тривалості робіт і операцій;
скорочення різноманітності робіт і операцій, а також режимів обробки і інших елементів виробничого процесу;
здатність виробничого процесу пристосовуватися до потреб споживачів і впроваджувати нові технології, нові методи організації праці і виробництва;
забезпечення найкоротшого шляху проходження виробом всіх операцій і стадій виробничого процесу.

Оберіть правильну відповідь:
Принцип прямоточності виробничого процесу – це:
одночасне виконання операцій і елементів виробничого процесу стосовно різних частин партії виробів;
скорочення тривалості робіт і операцій;
скорочення різноманітності робіт і операцій, а також режимів обробки і інших елементів виробничого процесу;
здатність виробничого процесу пристосовуватися до потреб споживачів і впроваджувати нові технології, нові методи організації праці і виробництва;
забезпечення найкоротшого шляху проходження виробом всіх операцій і стадій виробничого процесу.

Оберіть правильну відповідь:
Принцип паралельності виробничого процесу – це:
одночасне виконання операцій і елементів виробничого процесу стосовно різних частин партії виробів;
скорочення тривалості робіт і операцій;
скорочення різноманітності робіт і операцій, а також режимів обробки і інших елементів виробничого процесу;
здатність виробничого процесу пристосовуватися до потреб споживачів і впроваджувати нові технології, нові методи організації праці і виробництва;
забезпечення найкоротшого шляху проходження виробом всіх операцій і стадій виробничого процесу.

Оберіть правильну відповідь:
Для кількісної характеристики якого принципу організації виробничого процесу використовують два показники:
безперевності;
ритмічності;
пропорційності;
спеціалізації;
гнучкості.

Оберіть правильну відповідь:
Деяка кількість однакових виробів, що запускається у виробництво одночасно або послідовно це:
такт потокової лінії;
серія (партія виробів);
ритм;
номенклатура;
асортимент.

Оберіть правильну відповідь:
Тривалість виробничого циклу складається:
з часу на виконання технологічних операцій;
з часу контрольних операцій;
з часу роботи і часу перерв у виробничому циклі.
усі відповіді вірні;
усі відповіді невірні.

Оберіть правильну відповідь:
Види руху предметів праці у процесі виробництва поділяють на:
послідовний, паралельний, ритмічний;
послідовний, пропорційний, послідовно-паралельний;
послідовний, пропорційний, паралельний, послідовно-паралельний;
послідовний, паралельний, послідовно-паралельний;
послідовний, паралельний, послідовно-пропорційний.

Оберіть правильну відповідь:
Для визначення кількості робочих місці потокової лінії необхідні такі показники:
змінність роботи потокової лінії та кількість робітників;
трудомісткість операцій та такт потокової лінії;
дійсний фонд часу роботи лінії та обсяг випуску продукції;
програма випуску виробів на лінії та кількість операції;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Такт потокової лінії обчислюється в одиницях:
об’єму;
часу;
довжини;
швидкості;
площі.

Оберіть правильну відповідь:
Поняття нововведень запропоноване:
Т. Кемпом;
К. Джонсоном;
Й. Шумпетером;
А. Смітом;
П. Хейне.

Оберіть правильну відповідь:
Наукомісткість виробництва визначається:
відношенням витрат на дослідження до обсягу реалізації продукції;
обсягом інвестицій на наукові дослідження;
відношенням кількості працівників, зайнятих у дослідному виробництві, до всіх працюючих;
відношенням обсягу нової продукції до всієї продукції;
відношенням обсягу інвестицій до нової продукції.

Оберіть правильну відповідь:
Результатом інноваційної діяльності є:
інтелектуальний продукт;
новини;
інновації;
інвенція;
технології.

Оберіть правильну відповідь:
Комерційне впровадження нової продукції чи нових засобів виробництва називається:
інновація;
дослідження;
розробки;
винаходи;
новації.

Оберіть правильну відповідь:
Конкурентоспроможність країни на світовому ринку залежить від:
здатності генерувати ідеї;
кількості університетів і науково-дослідних інститутів;
можливості швидко опановувати новації;
інвестиційних можливостей;
інновацій.

Оберіть правильну відповідь:
Ідеї, що є корисними для використання в бізнесі, але не обов’язково там упроваджуються, мають назву:
інновація;
дослідження;
розробки;
винаходи;
новації.

Оберіть правильну відповідь:
Основні риси, притаманні інноваційному суспільству:
незалежність;
інтелектуалізація виробництва;
стабільність;
екологічність;
добробут населення.

Оберіть правильну відповідь:
При розробленні теорії «довгих хвиль економічної кон’юнктури» М. Д. Кондратьєвим вивчалися такі економічні показники:
динаміка цін і заробітної плати;
обсяг виробництва основних видів продукції промисловості;
фондоозброєність праці;
обсяг зовнішньої торгівлі;
обсяг продукції виробництва.

Оберіть правильну відповідь:
 Для обґрунтування своєї теорії М. Д. Кондратьєв здійснив аналіз статистичних даних таких країн:
Великобританії, Японії, США;
Великобританії, Франції, США, Німеччини;
Японії, США, Канади;
Канади, Японії;
США, Канади.

Оберіть правильну відповідь:
Удосконалювання технічних знань:
відбувається тільки в результаті одержання вищої освіти;
справляє лише незначний вплив на випуск продукції;
може відбуватися через навчання в процесі роботи;
не впливало на економічне зростання у 60-х роках;
результат політичних революцій.

Оберіть правильну відповідь:
Залежність прибутків від віку найточніше передає таке твердження:
вони мають тенденцію до вирівнювання при досягненні робітником середнього віку;
чим вищий рівень освіти індивідуума, тим вищі прибутки;
більш освічений індивідуум має вищий втрачений прибуток унаслідок пізнішого вступу на роботу;
усе перелічене вище;
нічого з переліченого.

Оберіть правильну відповідь:
Усі перелічені нижче країни витрачали менше 3 % свого ВНП на наукові дослідження і розробки в 90-ті роки за винятком:
Японії;
США;
СРСР;
ФРН;
Італії.

Оберіть правильну відповідь:
Відмінності в рівні заробітної плати в США можуть бути віднесені за рахунок:
різноманітного рівня людського капіталу, втіленого в праці;
дискримінації на ринку праці;
наявності профспілок у деяких галузях;
усього сказаного вище;
нічого з названого.

Оберіть правильну відповідь:
Середня реальна заробітна плата в економіці визначається:
основним капіталом;
соціальними навичками;
запасами людського капіталу;
усіма переліченими чинниками;
нічим з переліченого.

Оберіть правильну відповідь:
Вирівнювання відмінностей у рівнях заробітної плати відбувається через те, що:
усі види зарплати потребують рівної продуктивності праці;
є різниця у привабливості роботи;
у різних галузях економіки різний попит на працю;
на підприємствах однієї і тієї самої галузі в країні є значні відмінності в капіталоозброєності робітників;
попит на різноманітні види праці зростає.

Оберіть правильну відповідь:
Практика цінової дискримінації була відкрита:
антитрестовим законом Шермана;
законом Клейтона;
законом СеллераКефаувера;
законом РобінсонаПэтмана;
законом Оукена.

Оберіть правильну відповідь:
Результатом інноваційних процесів є:
нововведення;
новинки;
інвенція;
інновація;
винахід.

Оберіть правильну відповідь:
Під час інноваційного процесу фундаментальні дослідження проводяться:
на фазі «наука»;
на фазі «дослідження»;
на фазі « розробка»;
на фазі «виробництво»;
на фазі «споживання».

Оберіть правильну відповідь:
Корисність інноваційних товарів відбиває їх:
вартість;
споживча вартість;
якість;
правильні відповіді «а» і «б»;
правильні відповіді «а» і «в».

Оберіть правильну відповідь:
За змістом «технічний рівень»:
є поняття якості;
ширше поняття якості;
непорівнянний із поняттям якості;
рівнозначний поняттю якості;
усі відповіді неправильні.

Оберіть правильну відповідь:
Розвиток науки визначається:
потребами технічного прогресу;
соціальними потребами;
економічними потребами;
фінансовими потребами;
духовними потребами.

Оберіть правильну відповідь:
Пропозиція з використання якоїсь вже обґрунтованої та впровадженої ідеї інновацій називається:
ініціацією інновацій;
дифузією інновацій;
нововведенням;
інвенцією інновацій;
усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Інновації, що забезпечують виживання підприємств (як реакція на нововведення, здійснюване конкурентами), називаються:
стратегічними інноваціями;
реактивними інноваціями;
псевдоінноваціями;
юридичними інноваціями;
соціальними інноваціями.

Оберіть правильну відповідь:
За характером участі в процесі виробництва інновації поділяють на:
науково-технічні і соціально-культурні;
реактивні і стратегічні;
ринкові і соціально-культурні;
основні і додаткові;
виробничі.

Оберіть правильну відповідь:
Інновації поділяються на реактивні та стратегічні за таким критерієм:
роль у процесі виробництва;
характер задоволення попиту;
час виникнення;
масштаб поширення;
рівень корисності.

Оберіть правильну відповідь:
До основних напрямів науково-технічного прогресу в промисловості не належать:
комплексна механізація та автоматизація промисловості;
комп’ютеризація промисловості;
спеціалізація промисловості;
хімізація промисловості;
упровадження нових технологій.

Оберіть правильну відповідь:
Пріоритетними напрямками науково-технічного прогресу є:
створення нових технологій;
удосконалення застосовуваних технологій;
застосування прогресивних базових технологій;
застосування інноваційних технологій;
правильна відповідь відсутня.

Оберіть правильну відповідь:
Завершальною ланкою і формою матеріалізації фундаментальних досліджень, засобом безпосереднього впливу науки на сферу виробництва є:
технологія;
технологічна операція;
дослідно-конструкторська розробка;
нововведення;
організація.

Оберіть правильну відповідь:
Інноваційні процеси, результатом яких є нові вироби, технології їх виготовлення, засоби виробництва, називаються:
економічними;
соціальними;
організаційними;
технічними;
юридичними.

Оберіть правильну відповідь:
Нововведення, що ведуть переважно до еволюційних перетворень у сфері діяльності конкретних підприємств, є:
локальними;
соціальними;
глобальними;
економічними;
технічними.

Оберіть правильну відповідь:
Технічні нововведення зумовлюють насамперед відповідні:
соціальні нововведення;
організаційні нововведення;
економічні нововведення;
локальні нововведення;
юридичні нововведення.

Оберіть правильну відповідь:
Сукупність підрозділів, що безпосередньо не беруть участі у створенні нової (профільної) продукції підприємства, але своєю діяльністю сприяють роботі основних цехів, називають:
виробничою інфраструктурою;
інфраструктурою;
соціальною інфраструктурою;
капітальним будівництвом;
виробничою структурою.

Оберіть правильну відповідь:
Ви менеджер, працюєте на ринку нових товарів і бажаєте розширити свій ринок. При вивченні ринку нових товарів ви використовуєте таке джерело:
думку ваших клієнтів про товари на ринку;
думку ваших друзів про новинки;
перегляд бізнес-каталогів;
власну книгу замовлень;
думку вашого торгового представника.

Оберіть правильну відповідь:
Коли крива попиту на інвестиції знижується, усе з переліченого залишається постійним, за винятком:
стану технології;
процентної ставки;
оплати праці;
стану науки;
чекань щодо майбутнього попиту на продукцію.

Оберіть правильну відповідь:
До внутрішніх чинників, що впливають на розмір та характер попиту, відносять:
прибутки споживачів;
технічний рівень підприємства;
рекламу;
правове забезпечення;
ціну на продукцію.

Оберіть правильну відповідь:
До зовнішніх чинників, що впливають на розмір та характер попиту, відносять:
прибутки споживачів;
технічний рівень підприємства;
рекламу;
правове забезпечення;
ціну на продукцію.

Оберіть правильну відповідь:
Абсолютний рівень якості продукції:
це рівень якості, при якому загальний розмір суспільних витрат на виробництво і використання продукції є мінімальним;
визначається шляхом обчислення обраних показників якості без порівняння їх з відповідними показниками аналогічних вітчизняних і закордонних зразків виробів;
це оцінка якості, що враховує пріоритетні напрями і темпи розвитку науки і техніки;
відбиває ступінь відповідності певного виробу сучасним вітчизняним і закордонним вимогам;
задовольняє всі вимоги споживача.

Оберіть правильну відповідь:
Рівень якості, при якому загальний розмір суспільних витрат на виробництво і використання продукції за певних умов її споживання є мінімальним, називається:
абсолютним рівнем якості;
відносним рівнем якості;
перспективним рівнем якості;
оптимальним рівнем якості;
нормативним рівнем якості.

Оберіть правильну відповідь:
Показники якості виробництва продукції характеризують:
рівень дефектності продукції;
відповідність готового виробу вимогам нормативно-технічної документації;
технічний рівень продукції;
естетичні властивості виробу;
експлуатаційні властивості продукту.

Оберіть правильну відповідь:
Щоб одержати від реалізації продукції запланований приріст виторгу, необхідно виконати такі вимоги:
розмір попиту має значно перевищувати розмір пропозиції;
розмір попиту має не перевищувати розмір пропозиції;
цінова еластичність має дорівнювати одиниці;
цінова еластичність має бути більше одиниці;
поточні витрати на виробництво одиниці продукції мають зростати.

Оберіть правильну відповідь:
Назвіть, яка інноваційна стратегія визначається тим, що характер технологічних змін фірми підпорядкований політиці іншої фірми, яка є головною на даному ринку продукції і виступає замовником у кооперативних зв’язках:
наступальна;
захисна;
імітаційна;
залежна;
традиційна.

Оберіть правильну відповідь:
Назвіть, яка інноваційна стратегія пов’язана з використанням поліпшуючих інновацій та визначається позицією поруч і трохи позаду піонерних технологічних змін:
наступальна;
захисна;
імітаційна;
залежна;
традиційна.

Оберіть правильну відповідь:
Поясніть, яка інноваційна стратегія пов’язана з копіюванням технології виробництва продукції фірм-піонерів, виходом на ринок інтелектуальної власності:
наступальна;
захисна;
імітаційна;
залежна;
традиційна.

Оберіть правильну відповідь:
Назвіть, яка інноваційна стратегія пов’язана з прагненням фірми досягти технічного та ринкового лідерства шляхом створення та впровадження нових продуктів:
наступальна;
захисна;
імітаційна;
залежна;
традиційна.

Оберіть правильну відповідь:
Дайте відповідь, яка інноваційна стратегія пов’язана з удосконаленнями форми і сервісу продукції, закріпленням певних інноваційних форм на тривалий період їх «життєвого циклу»:
наступальна;
захисна;
імітаційна;
залежна;
традиційна.

Оберіть правильну відповідь:
Назвіть, яка з інноваційних стратегій пов’язана з високим рівнем фінансових ризиків:
наступальна;
захисна;
імітаційна;
залежна;
традиційна.

Оберіть правильну відповідь:
Якщо дані свідчать на користь «гіпотези про сигналізування», то:
роки, проведені вами в коледжі, збільшують вашу продуктивність;
роки проведені вами в коледжі, не обов’язково збільшують вашу продуктивність;
роботодавець буде готовий сплачувати вам вищу зарплату по закінченні коледжу, тому що ви зможете випускати більше продукції, ніж індивідуум, що має тільки середню освіту;
залежність ваших прибутків від віку не буде значно вищою, ніж в індивідуума із середньою освітою;
правильна відповідь відсутня.

Оберіть правильну відповідь:
При порівнянні з фірмою конкурентом, монополіст на ринку праці:
буде сплачувати вищу зарплату і наймати більше робітників, ніж конкурентна фірма;
буде сплачувати вищу зарплату і наймати менше робітників, ніж конкурент;
буде сплачувати меншу зарплату і наймати менше робітників, ніж конкурент;
найматиме таку саму кількість робітників, як і конкурентна фірма, але сплачуватиме їм нижче зарплату;
не робитиме нічого з переліченого.

Оберіть правильну відповідь:
Оцінка населення, що мешкає в зоні реалізації інноваційного проекту, потребує:
оцінити населення з погляду демографічних, соціальних особливостей, умов проживання;
оцінити населення з погляду зайнятості, відпочинку і визначити міру впливу проекту на ці параметри;
оцінити умови поліпшення рівня життя;
оцінити ступінь впливу проекту на умови проживання, зайнятості і відпочинку населення;
спрогнозувати зміну соціокультурних параметрів населення.

Оберіть правильну відповідь:
Соціальні наслідки інноваційних проектів оцінюються:
бенефіціаторами проекту;
учасниками проекту;
населенням країни;
аналітиками, що готують проект;
усі попередні відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Особливістю порівняльного підходу є:
орієнтація на ретроінформацію та досягнуті результати фінансово-господарчої діяльності;
орієнтація на перспективи розвитку підприємства;
орієнтація на потік майбутніх доходів;
орієнтація на витрати необхідні для відтворення аналогічного підприємства;
орієнтація на майбутні надходження.

Оберіть правильну відповідь:
Який принцип лежить в основі дохідного підходу:
ієрархії;
очікування;
заміщення;
конкуренції;
системності.

Оберіть правильну відповідь:
Який з методів не належить до групи витратних методик оцінки вартості машин та обладнання?
метод розрахунку за ціною однорідного об’єкта;
метод рівновеликого аналога;
метод поелементного розрахунку;
метод розрахунку за укрупненими нормативами;
метод розрахунку за прискореною амортизацією.

Оберіть правильну відповідь:
Який з перелічених нижче методів оцінки вартості бізнесу використовується відповідно до витратного підходу?
метод ліквідаційної вартості;
метод прямої капіталізації доходів;
метод дисконтування грошового потоку;
метод мультиплікаторів;
метод рівневого аналога.

Оберіть правильну відповідь:
Вартість гудвілу розраховують:
множенням середньогалузевої прибутковості на власний капітал на величину власного капіталу;
множенням середньогалузевої прибутковості на величину активів;
з нормалізованого прибутку віднімають очікуваний прибуток;
розподілом надлишкового прибутку на коефіцієнт капіталізації;
множенням прибутку підприємства на власний капітал та величину активів.

Оберіть правильну відповідь:
Який з перелічених нижче методів оцінки вартості бізнесу використовується в рамках порівняльного підходу?
метод чистих активів;
метод вартості заміщення;
метод економічного прибутку;
метод аналогового продажу чи ринку капіталу;
метод максимального прибутку.

Оберіть правильну відповідь:
Яка функція грошової одиниці показує майбутню вартість серії регулярних однакових платежів за певний період при встановленій процентній ставці?
коефіцієнт відшкодування капіталу;
поточна вартість грошової одиниці;
коефіцієнт амортизації грошової одиниці;
нагромадження грошової одиниці за період;
термін окупності.

Оберіть правильну відповідь:
Який з підходів до оцінки потенціалу підприємства потребує окремої оцінки вартості землі?
ринковий;
витратний;
дохідний;
усі перелічені;
немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Метод надлишкових прибутків базується на:
припущенні, що надлишкові прибутки підприємство отримує за рахунок невідображених у балансі нематеріальних активів;
припущенні, що приріст вартості компанії порівняно з вартістю капіталу, трудових і земельних ресурсів, залучених до господарського обігу, формується за рахунок нематеріальних активів;
залежності вартості від часу;
визначенні різниці між грошовими потоками, отриманими від використання нематеріального активу, та грошовими потоками без його використання;
залежності вартості від інвестиційних ресурсів.

Оберіть правильну відповідь:
Чистий прибуток підприємства - об'єкта оцінки за останній звітний період становить 15 тис. дол. Ціна продажу аналогічного об'єкта – 200 тис. дол., а його чистий прибуток за аналогічний період склала – 20 тис. дол. Отже вартість об'єкта оцінки складе:
200 тис. дол.;
250 тис. дол.;
150 тис. дол.;
100 тис. дол.;
120 тис. дол.

Оберіть правильну відповідь:
Проблема територіального розташування підприємства вирішується на основі врахування ...
витрат на поставку сировини;
специфіки збутового процесу;
витрат на рекламу готової продукції;
витрат на маркетингові дослідження;
витрат на оформлення замовлення.

Оберіть правильну відповідь:
Комплексна порівняльна характеристика, яка відображає ступінь переваги сукупності показників оцінки можливостей підприємства, що визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок часу по відношенню до сукупності аналогічних показників підприємств-конкурентів, це ...
синергічність потенціалу підприємства;
адаптивність потенціалу підприємства;
конкурентоспроможність потенціалу підприємства;
ефективність потенціалу підприємства;
стійкість потенціалу підприємства.

Оберіть правильну відповідь:
Що з нижченаведеного відповідає визначенню ринкової вартості?
різниця між виручкою від продажу окремих активів підприємства та витратами на ліквідацію;
^`њьЯнайбільш ймовірна ціна при здійсненні угоди між типовим покупцем та продавцем;
вартість, яка враховує індивідуальні потреби конкретного інвестора;
вартість, яка розрахована для підприємства, котре перебуває в стані банкрутства;
вартість, яка визначена на основі співставлення.

Оберіть правильну відповідь:
Залежно від можливості розробки управлінських рішень щодо підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи:
графічні, математичні та логістичні;
індикаторні та матричні;
критеріальні та експертні;
одномоментні та стратегічні;
аналітичні та логічні.

Оберіть правильну відповідь:
Який принцип оцінки базується на вислові: «чим більші можливості підприємства щодо задоволення потреб власника, тим вища його вартість»?
корисності;
очікування;
заміщення;
вкладу;
заощадження.

Оберіть правильну відповідь:
За ступенем реалізації розрізняють потенціал:
зовнішній і внутрішній;
виробничий і фондовий;
ринковий і неринковий;
досягнутий і перспективний;
зовнішній та внутрішній.

Оберіть правильну відповідь:
Економія за рахунок оптимального формування потенціалу організаційної системи управління це ...
виробнича синергія;
управлінська синергія;
операційна синергія;
фінансова синергія;
організаційна синергія.

Оберіть правильну відповідь:
Що з нижченаведеного відповідає визначенню ліквідаційної вартості?
різниця між виручкою від продажу окремих активів підприємства та витратами на ліквідацію;
вартість, розрахована по конкретному факту;
вартість, яка враховує індивідуальні потреби конкретного інвестора;
вартість, яка розрахована для підприємства, котре перебуває в стані банкрутства;
вартість, яка враховує ступінь зносу.

Оберіть правильну відповідь:
Залежно від напрямку формування інформаційної бази оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи:
графічні, математичні та логістичні;
індикаторні та матричні;
критеріальні та експертні;
одномоментні та стратегічні;
аналітичні та логічні.

Оберіть правильну відповідь:
Забезпечення потреби в матеріальних ресурсах виключно за рахунок позикових коштів можна розглядати як:
силу підприємства;
слабкість підприємства;
зовнішню можливість;
зовнішню загрозу;
внутрішню можливість.

Оберіть правильну відповідь:
Характер виробничих приміщень підприємства визначають його:
технічний потенціал;
технологічний потенціал;
просторовий потенціал;
фінансовий потенціал;
маркетинговий потенціал.

Оберіть правильну відповідь:
Про яку властивість економічної системи говорить твердження «Система складається із певної кількості частин»?
компонентність;
унікальність;
складність;
граничність;
ієрархічність.

Оберіть правильну відповідь:
До факторів, що характеризують сильні й слабкі сторони підприємства не відносяться:
репутація (імідж) підприємства;
компетентність персоналу;
законодавча й нормативна база;
висока частка ринку;
обсяг виробництва.

Оберіть правильну відповідь:
Який закон констатує, що для будь-якої системи (підприємства, організації, фірми) існує такий набір елементів, при якому її потенціал завжди буде або значно більше простої суми потенціалів елементів, що до неї входять, або суттєво меншим?
закон розподілу;
закон оптимального співвідношення;
закон синергії;
закон обмеженості ресурсів;
закон вартості грошей.

Оберіть правильну відповідь:
Залежно від способу відображення кінцевих результатів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи:
графічні, математичні та логістичні;
індикаторні та матричні;
критеріальні та експертні;
одномоментні та стратегічні;
імпиричні та динамічні.

Оберіть правильну відповідь:
SWOT - аналіз підприємства націлений на:
розробку заходів для найбільшого задоволення потреб покупців;
розробку стратегій і методів управління, що дозволяють привести у відповідність можливості підприємства і його цілі;
на визначення привабливості ринку взагалі на загал й виявлення позиції підприємства на ньому;
на виявлення сил і слабостей, погроз і можливостей з метою розвитку сил відповідно до обмежених можливостей;
на визначення загального рівня конкурентоспроможності підприємства.

Оберіть правильну відповідь:
Про яку властивість економічної системи говорить твердження «Система має можливість протидіяти руйнуючим тенденціям»?
мультиплікативність;
адаптивність;
протиентропійність;
граничність;
стохастичність.

Оберіть правильну відповідь:
До суб'єктних складових потенціалу підприємства відносять:
фінансовий потенціал;
технічний потенціал;
маркетинговий потенціал;
просторовий потенціал;
внутрішній потенціал.

Оберіть правильну відповідь:
Який з нижчеперелічених компонентів не належить до зовнішнього середовища підприємства:
стан економіки;
ринок робочої сили;
маркетинг;
постачальники;
партнери.

Оберіть правильну відповідь:
Ідеалістична графічна модель потенціалу підприємства має форму ...
квадрата;
сфери;
ромба;
кола;
трикутника.

Оберіть правильну відповідь:
Рівень і результати реалізації потенціалу підприємства визначаються:
реальними виробничими можливостями підприємства;
наявними ресурсами і резервами;
навичками різних категорій персоналу;
формою підприємництва і адекватною до неї організаційною структурою підприємства;
фінансовою стійкістю та платоспроможністю.

Оберіть правильну відповідь:
До елементів зовнішнього середовища підприємства відносять:
виробництво;
фінанси;
конкурентів;
кадри;
інформацію.

Оберіть правильну відповідь:
Що є головною ціллю стратегічного аналізу внутрішнього середовища організації:
інформація про можливості, яку треба враховувати при формулюванні місії організації;
інформація про погрози, яку треба враховувати при розробці продуктово-маркетингової стратегії організації;
інформація про погрози й можливостях, яку треба враховувати при прийнятті всіх ключових стратегічних розв'язків;
інформація про сильні й слабкі сторони організації, яку треба враховувати при прийнятті всіх ключових стратегічних рішень;
інформація про фінансовий стан підприємства.

Оберіть правильну відповідь:
Середній потенціал має підприємство, з довжиною векторів утворюючих його квадрат, у межах -
20-80 одиниць;
40-60 одиниць;
30-70 одиниць;
40-70 одиниць;
40-90 одиниць.

Оберіть правильну відповідь:
Переклад терміну «потенціал» з латинської мови означає:
резерви;
наявні можливості;
приховані можливості;
запаси;
вміння.

Оберіть правильну відповідь:
Здатність потенціалу підприємства забезпечувати стійкість підприємства до впливу зовнішнього середовища визначається його:
розміром;
структурою;
ієрархічністю;
адаптивністю;
інтеграцією.

Оберіть правильну відповідь:
Мірою того, скільки потенційний покупець буде готовий заплатити за оцінювану вартість, є:
ціна;
вартість;
витрати;
собівартість;
націнка.

Оберіть правильну відповідь:
Який вектор, що утворює квадрат потенціалу по однойменному графоаналітичному методу, є результативним і характеризує успішність функціонування підприємства?
виробництво, розподіл і збут продукції;
маркетинг;
організаційна структура й менеджмент;
фінанси;
постачання.

Оберіть правильну відповідь:
PEST - аналіз використовується при дослідженні:
зовнішнього середовища;
внутрішнього середовища;
зовнішнього й внутрішнього середовища;
жоден з варіантів не вірний;
макросередовища.

Оберіть правильну відповідь:
Потенціал підприємства - це:
сукупність ресурсів підприємства, що забезпечують досягнення певних результатів;
здатність управління забезпечувати досягнення цілей діяльності підприємства за рахунок використання матеріальних ресурсів;
можливості підприємства щодо досягнення поставлених цілей при найбільш ефективному використанні його ресурсів;
сукупність ресурсів які створюють певний ефект для зацікавлених сторін;
ефективність діяльності підприємства.

Оберіть правильну відповідь:
Характер виробничих приміщень підприємства визначає його:
технічний потенціал;
технологічний потенціал;
просторовий потенціал;
фінансовий потенціал;
технологічний потенціал.

Оберіть правильну відповідь:
До об'єктних складових потенціалу підприємства відносять:
виробничий потенціал;
науково-технічний потенціал;
управлінський потенціал;
маркетинговий потенціал;
фінансовий потенціал.

Оберіть правильну відповідь:
Результатом формування маркетингового потенціалу підприємства виступає:
потенційний обсяг чистого прибутку підприємства;
потенційний обсяг продажів;
потенційний обсяг випускається продукції;
обсяг фінансових ресурсів авансованих в інвестиційну, фінансову й господарську діяльність підприємства;
потенційний обсяг нових сегментів ринку.

Оберіть правильну відповідь:
Які з перелічених методів є графоаналітичними?
індексний метод;
метод зваженого показника;
«квадрат потенціалу»;
PEST аналіз;
SWOT – аналіз.

Оберіть правильну відповідь:
Вартість бізнесу (підприємства) для конкретного інвестора, заснована на його планах, називається:
вартістю діючого підприємства;
обґрунтованою ринковою вартістю;
балансовою вартістю;
інвестиційною вартістю;
попередньою вартістю.

Оберіть правильну відповідь:
Конкурентоспроможність потенціалу підприємства залежить від ...
рівня конкурентоспроможності його складових елементів;
галузі, до якої належить підприємство;
масштабів діяльності підприємства;
місцезнаходження підприємства;
конкурентоспроможності потенціалу конкурентів.

Оберіть правильну відповідь:
Проектний аналіз це:
показник, що характеризує його ефективність і показує здатність працівників випускати певну кількість продукції;
методологія, яка застосовується для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів;
процес обґрунтування, затвердження та перегляду цін і тарифів, визначення їх рівня, співвідношення та структури;
формування бізнес-плану організації;
аналіз технічної складової проекту.

Оберіть правильну відповідь:
Основними складовими проектного аналізу не є:
концепція проекту;
критерії відбору й оцінки проектів;
критерії перепрофілювання підприємств;
фази та стадії життєвого циклу проекту;
аналіз беззбитковості проекту.

Оберіть правильну відповідь:
Концепція проектного аналізу це:
склад, кількісне співвідношення і розміри внутрішніх і зовнішніх підрозділів;
об'єкти промислової власності;
набір методичних принципів, які визначають послідовність збору та способів аналізу даних;
передача права власності на використання нематеріальних ресурсів;
структура капіталу проекту.

Оберіть правильну відповідь:
Що не входить до управління проектом:
розробка проекту;
ліцензія проекту;
експертиза проекту;
здійснення проекту;
формулювання проекту.

Оберіть правильну відповідь:
Що не належить до принципів проектного аналізу:
принцип альтернативності;
принцип ціноутворення;
принцип обумовленості;
визначення строку початку і завершення проекту;
принцип маржинальності.

Оберіть правильну відповідь:
Чітке розмежування вигід і витрат, зумовлених рішеннями про реалізацію проекту чи відмову від нього, передбачає принцип:
альтернативності;
визначення строку початку і завершення проекту;
обумовленості;
маржинальності;
визначення строку початку і завершення проекту.

Оберіть правильну відповідь:
Головними завданнями проектного аналізу є:
встановлення цінності проекту, тобто співвідношення його позитивних результатів і негативних наслідків;
визначення соціально-економічних результатів здійснення проекту;
визначення грошових потоків, які будуть задіяні в процесі реалізації проекту;
оцінка впливу проекту на екологію;
розрахунок рівня соціальної відповідальності проекту.

Оберіть правильну відповідь:
Методологія проектного аналізу ґрунтується на додержанні таких принципів:
невизначеності, генерування грошових потоків;
альтернативності, обумовленості, маржинальності, порівняння ситуації "з проектом" та "без проекту";
обумовленості, відповідальності і маржинальності;
безперервності, пропорційності і ритмічності;
консолідації, послідовності, взаємозалежності.

Оберіть правильну відповідь:
Аспектами проектного аналізу можуть бути:
технологічний;
інституційний;
фінансовий;
економічний;
усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Проект це:
план довгострокових фінансових вкладень;
бізнес-план;
програма дій щодо використання фінансових ресурсів;
завдання з певними вихідними даними й плановими результатами;
комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу за встановлених ресурсних обмежень.

Оберіть правильну відповідь:
До додаткових ознак проекту належать:
зміна стану для досягнення мети проекту;
обмеженість у часі;
ресурсні обмеження;
складність;
неповторність.

Оберіть правильну відповідь:
За класом проекти поділяються на:
коротко-, середньо-, довгострокові;
технічні, організаційні;
прості та складні;
моно-, мульти-, мегапроекти;
інвестиційний, інноваційний, освітній.

Оберіть правильну відповідь:
За типом проекти бувають:
прості, складні;
малі, середні;
моно-, мульти-, мегапроекти;
технічні, організаційні, економічні, соціальні, змішані;
короткострокові, довгострокові.

Оберіть правильну відповідь:
За видом розрізняють проекти:
інвестиційні, інноваційні, освітні, комбіновані;
технічні, організаційні, економічні, соціальні, змішані;
малі, середні;
прості, складні;
короткострокові, довгострокові.

Оберіть правильну відповідь:
За тривалістю проекти поділяються на:
прості, складні;
малі, середні;
технічні, організаційні, економічні, соціальні, зміг
коротко-, середньо-, довгострокові;
інвестиційні, інноваційні, освітні, комбіновані.

Оберіть правильну відповідь:
За масштабом проекти поділяються на:
прості, складні;
моно-, мульти-, мегапроекти;
коротко-, середньо-, довгострокові;
дрібні, середні, великі, дуже великі;
інвестиційні, інноваційні, освітні, комбіновані.

Оберіть правильну відповідь:
До зовнішніх факторів середовища не належать:
політичні;
економічні;
соціальні;
виробничі;
правові.

Оберіть правильну відповідь:
До культурологічних факторів не належать:
рівень освіченості;
комунальні служби;
відпочинок;
історія;
релігія.

Оберіть правильну відповідь:
До інфраструктурних факторів не належать:
енергозабезпечення;
сировина та послуги;
інформаційні технології та комп'ютеризація;
обслуговуючі системи;
рівень заробітної плати.

Оберіть правильну відповідь:
До соціальних факторів не належать:
умови та рівень життя;
рівень освіти;
умови відпочинку;
рівень цін;
рівень заробітної плати.

Оберіть правильну відповідь:
До факторів внутрішнього середовища не належать:
економічні вимоги;
соціальні умови;
науково-технічні фактори;
організація проекту;
методи та засоби комунікації.

Оберіть правильну відповідь:
До соціальних умов не належать:
дитячі садки;
медобслуговування;
розподіл прав;
страхування;
соціальне забезпечення.

Оберіть правильну відповідь:
До учасників проекту не належать:
ліцензори;
постачальники;
дилери;
замовники;
ініціатори.

Оберіть правильну відповідь:
Які з економічних у мов реалізації не належать до внутрішнього середовища проекту:
ціни на ресурси, які використовуються у проекті;
бюджет проекту;
величина податків та акцизних зборів;
умови праці та техніки безпеки виробництва;
оплата праці.

Оберіть правильну відповідь:
До мультипроектів можна віднести:
модернізацію діючого виробництва;
розвиток вільних економічних зон;
створення дослідно-промислової установки;
створення нової організації (фірми);
запуск нової лінії.

Оберіть правильну відповідь:
До основних ознак проекту не належать:
цільова спрямованість;
кількісна визначеність;
часовий горизонт дії;
економічна взаємозалежність;
наявність життєвого циклу.

Оберіть правильну відповідь:
Цикл проекту це час:
від ідентифікації до завершення впровадження проекту;
від ідентифікації до початку впровадження проекту;
від задуму проекту до його закінчення;
від початку підготовки проекту до завершення його впровадження;
впровадження проекту.

Оберіть правильну відповідь:
До інвестиційної фази проекту не належать стадії:
інженерно-технічного проектування;
проведення тендерів;
виробничого маркетингу;
будівництва;
здачі в експлуатацію.

Оберіть правильну відповідь:
На стадії ідентифікації:
визначаються інвестиційні можливості на рівні сектора економіки або підприємства;
визначають цілі та завдання проекту;
готується необхідна інформація для прийняття рішення про інвестування проекту;
розробляються функціональна схема і фізичний план промислового підприємства;
оцінюється екологічний вплив проекту.

Оберіть правильну відповідь:
Здача проекту в експлуатацію не охоплює такі види робіт:
будівельне планування;
прийняття проекту;
перед експлуатаційні перевірки;
пробні запуски;
експлуатаційні випробування.

Оберіть правильну відповідь:
На стадії розробки та експертизи:
визначаються інвестиційні можливості на рівні сектора економіки або підприємства;
визначають цілі та завдання проекту;
готується необхідна інформація для прийняття рішення про інвестування проекту;
розробляються функціональна схема і фізичний план промислового підприємства;
оцінюється екологічний вплив проекту.

Оберіть правильну відповідь:
До експлуатаційної фази не входить стадія:
заключна оцінка проекту;
заміни та оновлення;
виробничого маркетингу;
виробничої експлуатації;
розширення та інновацій.

Оберіть правильну відповідь:
Інвестиційна фаза не передбачає такі стадії:
придбання та передача технології;
встановлення обладнання;
виробничого маркетингу;
набір і навчання персоналу;
проектування технологічних ліній.

Оберіть правильну відповідь:
На стадії детального проектування:
визначаються інвестиційні можливості на рівні сектора економіки або підприємства;
визначають цілі та завдання проекту;
готується необхідна інформація для прийняття рішення про інвестування проекту;
розробляються функціональна схема і фізичний план промислового підприємства;
здійснюється економічна експертиза.

Оберіть правильну відповідь:
Явні вигоди це:
матеріальні вигоди, зумовлені зменшенням витрат або отриманням додаткових доходів;
побічні вигоди, які супроводжують проект;
втрачені вигоди від використання обмежених ресурсів;
різниця позитивних і негативних результатів проекту;
екологічні вигоди.

Оберіть правильну відповідь:
Неявні вигоди це:
матеріальні вигоди, зумовлені збільшенням витрат або отриманням додаткових доходів;
неодержані доходи від найкращого альтернативного використанням активу;
втрачені вигоди від використання обмежених ресурсів;
побічні вигоди, які супроводжують проект і не можуть бути визначені безпосередньо;
екологічні вигоди.

Оберіть правильну відповідь:
Рішення, прийняття одного з яких виключає можливість прийняття іншого, є:
взаємовиключними;
заміщувальними;
умовними;
синергетичними;
достатніми.

Оберіть правильну відповідь:
Рішення, прийняття одного з яких збільшує ефективність прийняття іншого, є:
взаємовиключними;
заміщувальними;
умовними;
синергетичними;
достатніми.

Оберіть правильну відповідь:
Майбутня вартість це:
сума доходів, яку планує отримати інвестор від реалізації проекту після того, як компенсує вкладені ним грошові кошти;
сума грошових коштів, яку може отримати власник проекту в майбутньому за умов його продажу;
сума інвестованих тепер коштів, на яку вони мають перетворитися через певний проміжок часу з урахуванням певної ставки процента;
величина грошового потоку, яку буде отримано за проектом після його реалізації при запланованих параметрах;
вартість основних засобів проекту через визначений проміжок часу.

Оберіть правильну відповідь:
Компаундування операція, за допомогою якої визначається:
величина остаточної майбутньої вартості з урахуванням складних процентів;
теперішня вартість потоку готівки шляхом коригування майбутніх грошових надходжень із використанням коефіцієнта дисконтування;
величина грошового потоку, який буде отриманий у результаті реалізації проекту на будь-який момент часу;
величина необхідних інвестиційних ресурсів для реалізації проекту шляхом урахування рівня інфляції та банківського процента;
вартість основних засобів проекту через визначений проміжок часу.

Оберіть правильну відповідь:
Теперішня вартість відображає:
суму грошових коштів, необхідних для реалізації проекту за умов отримання всіх параметрів його виконання;
суму грошових доходів, яка може бути отримана власником об'єкта (проекту) за умов його негайного продажу;
суму майбутніх грошових надходжень, наведених з урахуванням певної ставки процента відповідно до теперішнього періоду;
вартість реалізації окремого проекту з урахуванням минулих надходжень на момент проведення розрахунків;
вартість основних засобів проекту.

Оберіть правильну відповідь:
Ануїтет це:
рівні платежі (надходження), які здійснюються у разі використання кредитних ресурсів;
рівні надходження інвестиційних ресурсів, необхідних для реалізації проекту;
вартість рівних надходжень, які здійснюються користувачами інвестиційних ресурсів з урахуванням темпів інфляції;
вартість рівних платежів (надходжень), які здійснюються через однакові проміжки часу впродовж певного періоду;
величина грошового потоку, яку буде отримано за проектом після його реалізації при запланованих параметрах.

Оберіть правильну відповідь:
Процес, який характеризується підвищенням загального рівня цін в економіці певної країни та зниженням купівельної спроможності грошей, це:
девальвація;
інфляція;
криза;
дефляція;
ревальвація.

Оберіть правильну відповідь:
Різниця між грошовими надходженнями та витратами проекту це:
грошовий потік;
позитивний грошовий потік;
негативний грошовий потік;
дисконтований грошовий потік;
ревальвація.

Оберіть правильну відповідь:
Фактичні чисті грошові кошти, що надходять у фірму чи витрачаються нею протягом певного періоду, це:
загальний грошовий потік;
операційний грошовий потік;
фінансовий грошовий потік;
чистий грошовий потік;
негативний грошовий потік.

Оберіть правильну відповідь:
Надходження та витрати грошових коштів, пов'язані зі змінами власного та позикового довгострокового капіталу, це:
загальний грошовий потік;
операційний грошовий потік;
фінансовий грошовий потік;
чистий грошовий потік;
негативний грошовий потік.

Оберіть правильну відповідь:
Фактичні надходження або витрати грошових коштів у результаті поточної діяльності фірми це:
загальний грошовий потік;
операційний грошовий потік;
фінансовий грошовий потік;
чистий грошовий потік;
негативний грошовий потік.

Оберіть правильну відповідь:
Загальні зміни у залишках грошових коштів фірми за певний період характеризують:
загальний грошовий потік;
операційний грошовий потік;
фінансовий грошовий потік;
чистий грошовий потік.
негативний грошовий потік.

Оберіть правильну відповідь:
Чисті грошові потоки протягом тривалого періоду називають:
загальними грошовими потоками;
додатковими грошовими потоками;
кумулятивними грошовими потоками;
чистими грошовими потоками;
негативними грошовими потоками.

Оберіть правильну відповідь:
Які критерії не входить до умовних критеріїв відбору інвестиційних проектів:
цільові;
зовнішні та екологічні;
критерії реципієнта, що здійснює проект;
критерії науково-технічної перспективності;
критерії інвесторів.

Оберіть правильну відповідь:
ПРИЧИНА, ЧЕРЕЗ ЯКУ КОРПОРАТИВНА І ДІЛОВА СТРАТЕГІЇ ЗБІГАЮТЬСЯ В ОДНОГАЛУЗЕВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ:
стратегія компанія розробляється для одного-єдиного виду діяльності;
необхідно швидко змінити конкурентоспроможність компанії;
обмеження вільного інвестування;
обмеження ринку;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
СТРАТЕГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ – ЦЕ:
основне призначення організації, чітко визначена причина її існування;
генеральна довгострокова програма дій та порядок розподілу ресурсів організації для досягнення її цілей;
процес визначення цілей діяльності організації;
спосіб досягнення цілі;
основна мета у сфері виробництва.

Оберіть правильну відповідь:
ОЗНАКАМИ ПОЛОЖЕННЯ НА ГАЛУЗЕВОМУ РИНКУ СТРАТЕГІЧНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДРОЗДІЛУ “ДІЙНА КОРОВА” ВІДПОВІДНО ДО МАТРИЦІ БОСТОНСЬКОЇ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ГРУПИ Є:
значна частка ринку, що збільшується швидкими темпами;
значна частка ринку, що збільшується повільними темпами;
незначна частка неперспективного ринку;
значна частка сталого ринку;
незначна частка перспективного ринку.

Оберіть правильну відповідь:
ДО ОСНОВНИХ ЕТАПІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКТУ НАЛЕЖАТЬ:
конструювання, виробництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля;
розробка, фінансування, виробництво, збут;
виведення на ринок, зростання, зрілість, занепад;
постання, виробничий, збутовий;
виробничий, ціновий, збутовий, комунікативний.

Оберіть правильну відповідь:
СТРАТЕГІЧНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ ПІДРОЗДІЛ “СОБАКА” ВІДПОВІДНО ДО МАТРИЦІ БОСТОНСЬКОЇ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ГРУПИ ПЕРЕБУВАЄ НА ТАКОМУ ЕТАПІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ:
зростання;
зрілість;
упадок;
стабілізація;
виведення на ринок.

Оберіть правильну відповідь:
ПРИ ПРОВЕДЕННІ SWOТ-АНАЛІЗУ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ:
основні стратегічні групи конкурентів фірми;
частка ринку підприємства та темпи її зростання;
сильні та слабкі сторони фірми, загрози і можливості із зовнішнього середовища;
переваги та недоліки;
п’ять основних сил конкуренції.

Оберіть правильну відповідь:
ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯ КЕРІВНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ Є:
розробка нової місії організації;
приведення структури управління у відповідність до нової стратегії;
забезпечення зниження витрат на маркетинг, рекламу;
стабілізація функціонування підприємства;
проведення SWOТ-аналізу.

Оберіть правильну відповідь:
МАТРИЦЯ БКГ КЛАСИФІКУЄ БІЗНЕС-ОДИНИЦІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ТАКИМИ ПОКАЗНИКАМИ:
конкурентні переваги, галузеве оточення;
відносна частка ринку, темпи зростання галузевого ринку;
привабливість галузі, “сила” бізнесу;
потенціал бізнес-одиниці;
новизна товару, новизна ринку.

Оберіть правильну відповідь:
ДО ФІНАНСОВИХ ЦІЛЕЙ КОМПАНІЇ МОЖУТЬ НАЛЕЖАТИ:
швидке зростання річного доходу, вищі дивіденди;
велика частка ринку, краща якість продукції;
збільшення прибутку, нижчі витрати по відношенню до основних конкурентів;
фінансова стійкість;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
ДО СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ КОМПАНІЇ МОЖЕ НАЛЕЖАТИ:
кращий рівень обслуговування клієнтів, підвищення курсу акцій;
швидке зростання заробітної плати, повне задоволення покупців;
ширший та привабливий набір продуктів, краща якість продукції;
збільшення частки ринку;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
ОСНОВНИМ ЗАВДАННЯМ ЦЬОГО ЕТАПУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ Є ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ, ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ І ПЕРЕШКОД, ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ЦИХ ПРОБЛЕМ:
аналіз зовнішнього середовища;
розробка стратегії;
оцінка реалізації стратегії;
аналіз внутрішнього середовища;
визначення цілей діяльності.

Оберіть правильну відповідь:
ЗДАТНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОКУПЦЯ УНІКАЛЬНОЮ І БІЛЬШОЮ ЦІННІСТЮ У ВИГЛЯДІ НОВОЇ ЯКОСТІ ТОВАРУ, ОСОБЛИВИХ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧИ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ – ЦЕ:
диференціація;
конкуренція;
концентрація;
інтеграція;
інтеграція.

Оберіть правильну відповідь:
БУДЬ-ЯКЕ НОВОВВЕДЕННЯ, ЩО ДАЄ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАЛЬНЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ЇЇ УСПІХУ НА РИНКУ:
диференціація;
конкуренція;
концентрація;
інтеграція;
інтеграція.

Оберіть правильну відповідь:
ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ, УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ І МЕТОДІВ ВЕДЕННЯ СПРАВ – ЦЕ:
диференціація;
конкуренція;
концентрація;
інтеграція;
інтеграція.

Оберіть правильну відповідь:
НАЙБІЛЬШ ТИПОВЕ ДЖЕРЕЛО ОДЕРЖАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ:
нові технології;
нові запити споживачів;
поява нового сегменту ринку;
всі відповіді правильні;
жодної правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
КОНКРЕТНУ РИНКОВУ ПОЗИЦІЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЗНАЧАЮТЬ:
її конкурентні переваги;
зміни “правил гри” на ринку;
способи і методи ведення справ;
всі відповіді правильні;
жодної правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
НАЙВАЖЛИВІША ПРИЧИНА ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:
зміни “правил гри” на ринку;
постійна модернізація виробництва і/чи інших ключових видів її діяльності;
зміна попиту і пропозиції;
тісні зв’язки з клієнтами;
імідж.

Оберіть правильну відповідь:
СТРАТЕГІЧНІ БІЗНЕС-ОДИНИЦІ, ЯКІ ПОПАЛИ В ПРАВИЙ ВЕРХНІЙ КВАДРАТ МАТРИЦІ “ЗРОСТАННЯ-ЧАСТКА РИНКУ” БКГ, ПОЗНАЧАЮТЬСЯ ЯК:
“знаки питання”;
“собаки”;
“зірки”;
“дійні корови”;
«важка дитина».

Оберіть правильну відповідь:
СТРАТЕГІЧНІ БІЗНЕС-ОДИНИЦІ, ЯКІ ПОПАЛИ В ПРАВИЙ НИЖНІЙ КВАДРАТ МАТРИЦІ “ЗРОСТАННЯ-ЧАСТКА РИНКУ” БКГ, ПОЗНАЧАЮТЬСЯ ЯК:
“важка дитина”;
“собаки”;
“зірки”;
“дійні корови”;
“знаки питання”.

Оберіть правильну відповідь:
СТРАТЕГІЧНІ БІЗНЕС-ОДИНИЦІ, ЯКІ ПОПАЛИ В ЛІВИЙ ВЕРХНІЙ КВАДРАТ МАТРИЦІ “ЗРОСТАННЯ-ЧАСТКА РИНКУ” БКГ, ПОЗНАЧАЮТЬСЯ ЯК:
“знаки питання”;
“дійні корови”;
“зірки”;
“собаки”;
«важка дитина».

Оберіть правильну відповідь:
СТРАТЕГІЧНІ БІЗНЕС-ОДИНИЦІ, ЯКІ ПОПАЛИ В ЛІВИЙ НИЖНІЙ КВАДРАТ МАТРИЦІ “ЗРОСТАННЯ-ЧАСТКА РИНКУ” БКГ, ПОЗНАЧАЮТЬСЯ ЯК:
“знаки питання”;
“собаки”;
“зірки”;
“дійні корови”
«важка дитина».

Оберіть правильну відповідь:
ПРОБЛЕМНІ СТРАТЕГІЧНІ БІЗНЕС-ОДИНИЦІ (СБО) В МАТРИЦІ БКГ НАЗИВАЮТЬ “ЗНАКАМИ ПИТАННЯ” У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМ, ЩО:
існує складність прийняття рішення відносно їх перспектив;
СБО займають високу відносну частку перспективного ринку;
СБО є безперспективними у стратегічному відношенні;
СБО є перспективним лише для окремих сфер;
СБО потребують значних інвестицій для збереження ринкових позицій.

Оберіть правильну відповідь:
НАЙБІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНІ СТРАТЕГІЧНІ БІЗНЕС-ОДИНИЦІ В ПОРТФЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА ЗГІДНО МАТРИЦІ БКГ:
“знаки питання”;
“собаки”;
“зірки”;
“дійні корови”.
«важка дитина».

Оберіть правильну відповідь:
ЗГІДНО З МАТРИЦЕЮ БКГ ДЛЯ МОЛОДИХ “ЗІРОК” ХАРАКТЕРНОЮ Є:
потреба в значних інвестиціях для збереження ринкової позиції;
можливість самостійно забезпечувати своє пропорційне ринкове зростання;
відносно висока частка стабільного ринку, який розвивається повільно;
потреба в інноваціях;
складність прийняття рішення відносно їх перспектив.

Оберіть правильну відповідь:
ЗГІДНО З МАТРИЦЕЮ БКГ ДЛЯ ЗРІЛИХ “ЗІРОК” ХАРАКТЕРНОЮ Є:
потреба в значних інвестиціях для збереження ринкової позиції;
можливість самостійно забезпечувати своє пропорційне ринкове зростання;
відносно висока частка стабільного ринку, який розвивається повільно;
потреба в інноваціях;
складність прийняття рішення відносно їх перспектив.

Оберіть правильну відповідь:
ЗГІДНО З МАТРИЦЕЮ БКГ “ЗІРКИ” РІДКО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ТОМУ, ЩО:
він весь спрямовується на розвиток сфери бізнесу;
зростає заборгованість з виплати заробітної плати;
він використовується на модернізацію виробництва;
він спрямований на розвиток НТП;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
ЗГІДНО З МАТРИЦЕЮ БКГ “ДІЙНІ КОРОВИ” ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ:
відносно низькою часткою ринку з повільними темпами росту;
відносно високою часткою ринку;
складністю прийняття рішення відносно їх перспектив;
складністю входу на ринок;
потребою в значних інвестиціях для збереження ринкової позиції.

Оберіть правильну відповідь:
ЗГІДНО З МАТРИЦЕЮ БКГ “ЗІРКИ” ПІСЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЇХ НА ГАЛУЗЕВОМУ РИНКУ СТАЮТЬ:
“собаками”;
“знаками питання”;
“дійними коровами”;
«зіркою»;
“важкою дитиною”.

Оберіть правильну відповідь:
ЗГІДНО З МАТРИЦЕЮ БКГ “СОБАКИ” ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ:
відносно низькою часткою ринку з повільними темпами росту;
відносно високою часткою ринку;
складністю прийняття рішення відносно їх перспектив;
вхідними та вихідними бар’єрами;
потребою в значних інвестиціях для збереження ринкової позиції.

Оберіть правильну відповідь:
ЗГІДНО З МАТРИЦЕЮ БКГ ЯК ПРАВИЛО БЕЗПЕРСПЕКТИВНИМИ У СТРАТЕГІЧНОМУ ВІДНОШЕННІ Є:
“собаки”;
“знаки питання”;
“дійні корови”;
«зіркою»;
“важка дитина”.

Оберіть правильну відповідь:
ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЦІ БКГ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПОЗИТИВНИЙ ЕФЕКТ ОСКІЛЬКИ:
стимулює вище керівництво оцінювати кожний напрямок бізнесу підприємства, визначити для нього цілі і перерозподілити ресурси;
дає наглядну картину порівняльної “сили” кожної бізнес-одиниці в портфелі підприємства;
показує здатність кожної бізнес-одиниці генерувати прибутки та визначати її потреби у фінансуванні;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
МАТРИЦЯ “ТОВАРИ-РИНКИ” І.АНСОФФА ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ:
усвідомлення керівництвом поточної стратегії;
вибору можливих стратегій підприємства в умовах зростаючого ринку;
аналізу портфелю бізнесів;
аналізу інвестиційного портфелю;
вибору стратегії в залежності від темпів зростання галузевого ринку і конкурентної позиції підприємства.

Оберіть правильну відповідь:
ВІДПОВІДНО ДО МАТРИЦІ “ТОВАРИ-РИНКИ” І.АНСОФФА СТРАТЕГІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕДБАЧАЄ:
забезпечення прибутку за рахунок раціоналізації виробництва і збуту;
розробку нових і вдосконалення існуючих товарів з метою збільшення збуту;
пошук нових ринків/сегментів ринку для вже освоєних товарів;
пошук та розробка нових технологій;
розробку нових видів продукції одночасно із освоєнням нових ринків.

Оберіть правильну відповідь:
ВІДПОВІДНО ДО МАТРИЦІ “ТОВАРИ-РИНКИ” І.АНСОФФА ТОВАРНА ЕКСПАНСІЯ ПЕРЕДБАЧАЄ:
забезпечення прибутку за рахунок раціоналізації виробництва і збуту;
розробку нових і вдосконалення існуючих товарів з метою збільшення збуту;
пошук нових ринків/сегментів ринку для вже освоєних товарів;
пошук та розробка нових технологій;
розробку нових видів продукції одночасно із освоєнням нових ринків.

Оберіть правильну відповідь:
ВІДПОВІДНО ДО МАТРИЦІ “ТОВАРИ-РИНКИ” І.АНСОФФА СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄ:
забезпечення прибутку за рахунок раціоналізації виробництва і збуту;
розробку нових і вдосконалення існуючих товарів з метою збільшення збуту;
пошук нових ринків/сегментів ринку для вже освоєних товарів;
пошук та розробка нових технологій;
розробку нових видів продукції одночасно із освоєнням нових ринків.

Оберіть правильну відповідь:
ВІДПОВІДНО ДО МАТРИЦІ “ТОВАРИ-РИНКИ” І.АНСОФФА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ПЕРЕДБАЧАЄ:
забезпечення прибутку за рахунок раціоналізації виробництва і збуту;
розробку нових і вдосконалення існуючих товарів з метою збільшення збуту;
пошук нових ринків/сегментів ринку для вже освоєних товарів;
пошук та розробка нових технологій;
розробку нових видів продукції одночасно із освоєнням нових ринків.

Оберіть правильну відповідь:
ЗГІДНО З МАТРИЦЕЮ “ТОВАРИ-РИНКИ” І.АНСОФФА ЦЯ СТРАТЕГІЯ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ І ЗА РАХУНОК ЦЬОГО БІЛЬШ ІНТЕНСИВНУ РЕКЛАМУ, НИЖЧІ ЦІНИ, НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ, ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЮ НАД КОНКУРЕНТАМИ:
стратегія розвитку ринку;
стратегія вдосконалення діяльності;
товарна експансія;
стратегія концентрації;
стратегія диверсифікації.

Оберіть правильну відповідь:
ЗГІДНО З МАТРИЦЕЮ “ТОВАРИ-РИНКИ” І.АНСОФФА ВАРІАНТАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЄЇ СТРАТЕГІЇ Є НАДАННЯ НОВИХ СПОЖИВЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРУ, ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЖЕ ІСНУЮЧИХ, РОЗШИРЕННЯ ТОВАРНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ І АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ:
стратегія розвитку ринку;
стратегія вдосконалення діяльності;
товарна експансія;
стратегія концентрації;
стратегія диверсифікації.

Оберіть правильну відповідь:
ЗГІДНО З МАТРИЦЕЮ “ТОВАРИ-РИНКИ” І.АНСОФФА ЦЯ СТРАТЕГІЯ ПОВ’ЯЗАНА ІЗ ЗНАЧНИМИ ЗАТРАТАМИ І РИЗИКОМ, АЛЕ В ПЕРСПЕКТИВІ Є БІЛЬШ ПРИБУТКОВОЮ:
стратегія розвитку ринку;
стратегія вдосконалення діяльності;
товарна експансія;
стратегія концентрації;
стратегія диверсифікації.

Оберіть правильну відповідь:
ЗГІДНО З МАТРИЦЕЮ “ТОВАРИ-РИНКИ” І.АНСОФФА ПРИНЦИПАМИ ВИКОРИСТАННЯ ЦІЄЇ СТРАТЕГІЇ Є ПРАГНЕННЯ ЗАЛИШИТИ НАСИЧЕНИЙ НЕПЕРСПЕКТИВНИЙ РИНОК І ОДЕРЖАТИ ФІНАНСОВІ ПЕРЕВАГИ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ В НОВИХ ГАЛУЗЯХ:
стратегія розвитку ринку;
стратегія вдосконалення діяльності;
товарна експансія;
стратегія концентрації;
стратегія диверсифікації.

Оберіть правильну відповідь:
ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ, ЯКИМ ДОСЛІДЖУЮТЬСЯ ПОЛІТИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІОКУЛЬТУРНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ:
PEST-аналіз;
прогнозування;
SWOT-аналіз;
внутрішнє управлінське обстеження;
GAP – аналіз.

Оберіть правильну відповідь:
КОНКРЕТНИЙ ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ДАЛЕКОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ:
SNV-аналіз;
PEST-аналіз;
SWOT-аналіз;
внутрішнє управлінське обстеження;
GAP – аналіз.

Оберіть правильну відповідь:
ДО БЛИЖНЬОГО ОТОЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЖНА ВІДНЕСТИ:
ринок робочої сили;
ринок інформації;
ринок постачальників;
ринок посередників;
вісі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
ПІДСИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ, ПРЕДСТАВЛЕНА У ВИГЛЯДІ ДОВГОСТРОКОВОЇ ПРОГРАМИ КОНКРЕТНИХ ДІЙ ЗІ СТВОРЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ – ЦЕ:
маркетингова стратегія;
фінансова стратегія;
виробнича стратегія;
корпоративна стратегія;
стратегія управління персоналом.

Оберіть правильну відповідь:
Критерій, який найчастіше береться для постановки цілей виробничої стратегії:
витрати на виробництво продукту;
обсяги виробництва продукту;
оборотність товарних запасів;
виручка від реалізації продукції (послуг);
собівартість одиниці продукції.

Оберіть правильну відповідь:
ПРИ СИСТЕМНІЙ ОЦІНЦІ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЯК ДЛЯ СТРАТЕГІЧНИХ, ТАК І ДЛЯ ТАКТИЧНИХ ЦІЛЕЙ ЗАЗВИЧАЙ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ТАКІ ПОКАЗНИКИ, ЯК:
якість виробництва та виробничих постачань;
відповідність виробництва попиту, собівартість виробництва продукції;
фондовіддача, оборотність товарних запасів, собівартість одиниці продукції;
всі відповіді правильні;
немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
ЯКІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯК ПРАВИЛО ОЦІНЮЮТЬ:
за широтою асортименту ряду конкретних продуктів-товарів;
за відсотком браку;
за показниками фінансових втрат за порушення термінів й інших умов доставки продукту;
за попитом на продукцію;
всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
ЯКІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ПОСТАЧАНЬ ЗАЗВИЧАЙ ОЦІНЮЮТЬ:
за показниками витрат на підвищення якості;
за відсотком браку;
за показниками фінансових втрат за порушення термінів й інших умов доставки продукту;
за кількістю кінцевого браку;
за процентним співвідношенням дефектів кінцевого продукту.

Оберіть правильну відповідь:
ВАРІАНТ СТРАТЕГІЇ, ЩО ВКЛЮЧАЄ КОНЦЕНТРАЦІЮ НА ПЕВНОГО ПОКУПЦЯ ЧИ КІНЦЕВЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ, ЯКИХ НЕ ПОМІТИЛИ ЧИ ЯКИМИ ЗНЕХТУВАЛИ ЛІДЕРИ ГАЛУЗІ:
стратегія вільної ніши;
стратегія індивідуального іміджу;
стратегія задоволеного послідовника;
стратегія диверсифікації;
стратегія “найкращої якості”.

Оберіть правильну відповідь:
НАЙЧАСТІШЕ ПЕРЕВАГИ МАЛИХ ЗА РОЗМІРОМ ФІРМ МОЖУТЬ БУТИ ЗБІЛЬШЕНІ І ПРИБУТКОВА КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦІЯ ДОСЯГНУТА ШЛЯХОМ:
розвитку технічної експертизи, що буде високо оцінена покупцями;
активного розвитку нових зразків продукції для покупців у цільових ринкових сегментах;
використання інноваційних підприємницьких підходів для того, щоб переграти неповоротких ринкових лідерів;
всі відповіді правильні;
немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Маркетинг починається:
1. з розроблення і виробництва товару;
2. з дослідження ринку і потреб споживачів;
3. з інформаційної рекламної кампанії;
4. з розробки стратегії;
5. з визначення маркетингових цілей.

Оберіть правильну відповідь:
Основними передумовами виникнення маркетингу є:
1. зниження гостроти конкурентної боротьби в умовах монополізації товарних ринків, можливість диктату виробника;
2. перевищення пропозиції над попитом, розвинута конкуренція товаровиробників;
3. проблеми в організації збуту великих фірм, зниження попиту на товари споживчого призначення;
4. дефіцит товарів виробничо-технічного призначення;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Соціально-етичний маркетинг – це:
1. робити і продавати те, що потрібно споживачеві;
2. продавати те, що вже зроблено без врахування потреб;
3. робити і продавати те, що потрібно споживачеві і вигідно виробникові;
4. робити і продавати те, що потрібно споживачеві, вигідно виробникові і враховує інтереси суспільства в цілому;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Ринок продавця має місце, коли:
1. покупець формує умови взаємодії з продавцем;
2. пропозиція значно перевищує попит;
3. попит значно перевищує пропозицію;
4. організація збуту потребує значних витрат;
5. виробники постійно займаються інноваційною політикою.

Оберіть правильну відповідь:
Комплекс маркетингу включає:
1. ціну, товар, рекламу, стимулювання збуту;
2. товар, упаковку, конкуренцію, ціну;
3. товар, ціну, методи розповсюдження і просування;
4. товар, конкурентів, постачальників, ціну;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
вкажіть основні принципи сегментації ринку:
1. демографічні, географічні, психографічні, поведінкові;
2. економічні, демографічні, географічні, психографічні;
3. соціальні, економічні, демографічні, географічні;
4. соціальні, економічні, демографічні, поведінкові;
5. поведінкові, економічні, соціальні.

Оберіть правильну відповідь:
Неможливість сегментування ринку конкретного товару пояснюється тим, що:
1. відсутня методики сегментування;
2. відмінності між різними групами покупців товару та товарами є надто незначними;
3. відсутні фахівців, які б здійснили сегментацію;
4. відсутні кошти для цієї операції;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Якщо у процесі дослідження ринку очевидних відмінностей між покупцями, споживачами не виявлено, то це означає, що:
1. ринок не піддається сегментації;
2. некваліфіковано виконано роботи з сегментації;
3. потрібно застосувати масовий маркетинг;
4. правильні відповіді 1, 3;
5. правильні відповіді 2, 3.

Оберіть правильну відповідь:
ВИЗНАЧТЕ ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІДЕЙ НОВИХ ТОВАРІВ:
1. пропозиції споживачів;
2. пропозиції співробітників компанії;
3. наукові дослідження і розробки компанії;
4. аналіз конкуруючих товарів;
5. всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
На етапі зрілості продукту прибуток знижується через те, що:
1. на ринку все менше і менше конкурентів;
2. кращі з продуктів-замінників знаходяться тільки на етапі росту;
3. чим більше підприємство виробляє товарів, тим більші витрати виробництва;
4. на ринку продавців існує жорстока цінова конкуренція;
5. знижується попит на товар фірми.

Оберіть правильну відповідь:
Чинники середовища маркетингу (підвищення вимог зі сторони державних установ, які спостерігають за дотриманням законів) належать до:
1. економічних чинників;
2. політико-правових чинників;
3. природних чинників;
4. науково-технічних чинників;
5. демографічних чинників.

Оберіть правильну відповідь:
Встановлення на новий товар низької початкової ціни, необхідної для якнайшвидшого залучення великої маси покупців, - це:
1. стратегія “зняття вершків”;
2. стратегія проникнення на ринок;
3. ціноутворення за принципом цінової лінії;
4. ціноутворення за принципом неокруглених цін;
5. престижне ціноутворення.

Оберіть правильну відповідь:
Який метод ціноутворення застосовує підприємство, якщо основою ціноутворення є сприйняття цінності товару покупцем, а не витрати продавця:
1. метод “середні витрати + прибуток”;
2. метод установлення ціни на основі відчутної цінності товару;
3. метод установлення ціни на основі закритих торгів;
4. метод установлення ціни на основі рівня поточних цін;
5. метод розрахунку ціни на основі принципу беззбитковості.

Оберіть правильну відповідь:
Ціноутворення за принципом неокруглених цін здійснюється на основі:
1. того, як сприймають ціни роздрібні торговці;
2. того, як сприймають ціни споживачі;
3. оптових націнок;
4. витрат виробника;
5. цільової величини прибутку.

Оберіть правильну відповідь:
Який тип ціноутворення припускає розрахунок ціни шляхом підсумовування питомих витрат зі створення продукту або послуги з деякою величиною надбавки?
1. ціноутворення за принципом стандартної націнки;
2. ціноутворення на основі кривої освоєння;
3. ціноутворення за принципом “середні витрати плюс прибуток”;
4. ціноутворення проникнення на ринок;
5. пакетне ціноутворення.

Оберіть правильну відповідь:
Встановлення високої ціни, призначеної для залучення насамперед споживачів, що піклуються про свій суспільний статус, - це:
1. стратегія “зняття вершків”;
2. стратегія проникнення на ринок;
3. ціноутворення за принципом цінової лінії;
4. ціноутворення за принципом неокруглених цін;
5. престижне ціноутворення.

Оберіть правильну відповідь:
вкажіть сегмент ринку Покупці якого підтримують свої покупками невеликі підприємства:
1. апатичні покупці;
2. ощадливі покупці;
3. покупці, що реагують на образ "товару";
4. етичні покупці;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Комплекс просування – це оптимальне поєднання таких елементів:
1. реклама, паблік рилейшнз, стимулювання збуту, особистий (персональний) продаж;
2. реклама, ціна, методи розповсюдження, прямий маркетинг;
3. товар, ціна, методи розповсюдження, методи стимулювання;
4. товарний асортимент, імідж торгової марки, конкурентоспроможність, стимулювання збуту;
5. товар, реклама, ціна, методи розповсюдження, прямий маркетинг.

Оберіть правильну відповідь:
Залежно від життєвого циклу товару (“рекламна спіраль”) реклама є:
1. ввідна і нагадувальна;
2. селективна і масова;
3. яка формує попит, стимулює попит і та, яка сприяє позиціюванню і перепозиціювання товару;
4. добросовісна і недобросовісна;
5. локальна, регіональна, загальнонаціональна, міжнародна.

Оберіть правильну відповідь:
Назвіть тип характеристики, який не описує щільності розподілу товарів:
1. екстенсивний;
2. інтенсивний;
3. ексклюзивний;
4. селективний;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
вкажіть Який з елементів комплексу просування характеризується високими абсолютними витратами і відсутністю ефективного зворотного зв'язку:
1. особистий продаж;
2. реклама;
3. паблік рилейшнз;
4. стимулювання збуту;
5. прямий маркетинг.

Оберіть правильну відповідь:
Маркетингова можливість підприємства – це:
1. прийняття рішення про продаж або ліквідацію підприємства чи згортання діяльності на певному сегменті;
2. можливі скорочення витрат за окремими видами маркетингової діяльності;
3. привабливий напрямок маркетингових зусиль, на якому підприємство може добитися переваги над конкурентами;
4. відповіді 1 і 2 доповнюють одна одну;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Згідно з матрицею Бкг напрямки діяльності або товари, що мають велику частку на ринках, які швидко зростають, потребують значних коштів навіть для збереження своєї частки ринку – це такі стратегічні господарські підрозділи, які називаються:
"Дійні корови";
"Зірки";
"Важкі діти";
"Собаки";
"Кульгаві качки".

Оберіть правильну відповідь:
Згідно з матрицею БКГ напрямки діяльності або товари з низькою швидкістю зростання та невеликою часткою ринку – це стратегічні господарські підрозділи, які називаються:
1. "Дійні корови";
2. "Зірки";
3. "Важкі діти";
4. "Собаки";
5. "Знаки питання".

Оберіть правильну відповідь:
В основу побудови матриці І. Ансоффа покладені такі чинники:
1. темпи зростання ринку;
2. існуючі ринки і нові ринки;
3. нові товари та існуючі товари;
4. відносна частка підприємства на ринку;
5. правильні відповіді 2 і 3.

Оберіть правильну відповідь:
Стратегія, яка передбачає збільшення продажу товару нині існуючій цільовій групі покупців без внесення змін у сам товар, згідно з матрицею І. Ансоффа, – це:
1. "розширення кордонів ринку";
2. "більш глибоке проникнення на ринок";
3. "розробка товару";
4. "диверсифікація";
5. правильні відповіді 3 і 4.

Оберіть правильну відповідь:
Особливим способом виділена частина ринку, група споживачів, або підприємств, що мають деякі спільні ознаки, а саме: однаково реагують на різні збуджувальні засоби маркетингу:
1. вид ринку;
2. модель ринку;
3. сегмент ринку;
4. тип ринку;
5. різновид ринку.

Оберіть правильну відповідь:
Які з критеріїв сегментування ринку належать до групи "поведінкові"?
1. причина для здійснення покупки, інтенсивність споживання, прихильність до товару;
2. вік, стать, життєвий цикл сім’ї, освіта, рід занять, національність;
3. регіони, кількість населення, клімат;
4. суспільний клас, спосіб життя, тип особистості;
5. суспільний клас, освіта, тип особистості.

Оберіть правильну відповідь:
Короткострокове введення додаткових вигод, що спонукують покупців до придбання конкретного товару або послуги, називається:
1. паблік рилейшнз;
2. рекламою;
3. стимулюванням збуту;
4. персональним продажем;
5. пропагандою.

Оберіть правильну відповідь:
Стратегія диференціальних цін:
1. передбачає продаж спочатку за високими цінами, значно вище ціни виробництва, а потім поступове їх зниження;
2. застосовується тоді, коли спостерігається зміни у попиті чи витратах;
3. передбачає встановлення певної шкали знижок і надбавок з врахуванням різновидності покупів, розташування ринку, часу покупки, модифікацій товарів;
4. передбачає встановлення відносно низьких цін на нові товари з метою привернення уваги великої кількості покупців і завоювання переважної частки на ринку;
5. вірні відповіді 1-2.

Оберіть правильну відповідь:
вкажіть вид розподілу продукції при якому на конкретній території ним може займатись лише одне підприємство роздрібної торгівлі:
ексклюзивному;
екстенсивному;
вибірковому;
інтенсивному;
концентрованому.

Оберіть правильну відповідь:
Якщо фірма вирішує виступити на декількох сегментах ринку і розробляє для кожного з них окрему пропозицію, то вона обрала такий спосіб охоплення ринку:
1. масовий (недиференційований);
2. диференційований;
3. концентрований (цільовий);
4. селективний;
5. правильні відповіді 1 і 2.

Оберіть правильну відповідь:
Невідчутність послуг означає, що:
цінність послуги може бути визначена тільки через суб'єктивні критерії;
послуги не можна взяти в руки, побачити або торкнутись їх до моменту ухвалення рішення про покупку;
послугу не можна описати, її можна тільки випробувати на собі;
кількість послуги може змінюватися;
немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
На кількість рівнів каналу розповсюдження впливають такі фактори:
1. властивості товару, вид товару;
2. географічне розміщення покупців;
3. частота купівлі;
4. обсяг купівлі;
5. відповіді 1-4 доповнюють одна одну.

Оберіть правильну відповідь:
Маркетингова стратегія розповсюдження, яку обрало підприємство, передбачає створення такого виду корисності для споживача, як:
1. форми товару;
2. часу придбання товару;
3. місця придбання товару;
4. умови перенесення права власності;
5. правильні відповіді 1-2.

Оберіть правильну відповідь:
Завоювання лідерства на ринку за показником якості вимагає:
1. значних капіталовкладень у науково-дослідницьку роботу;
2.суттєвої зміни системи збуту, упакування, транспортування;
3. зростання ціни, щоб покрити значні витирати;
4. потужної рекламної підтримки;
5. правильні відповіді 1 і 2.

Оберіть правильну відповідь:
Елемент маркетингової стратегії просування, що дає змогу охопити за короткий час найбільшу аудиторію:
1. реклама;
2. пропаганда;
3. персональний продаж;
4. стимулювання продажу;
5. виставка.

Оберіть правильну відповідь:
Чинники макросередовища підприємства:
1. постачальники, маркетингові посередники, конкуренти, контактні аудиторії;
2. демографічні, економічні, природні, науково-технічні, політико-правові, культурні;
3. постачальники, конкуренти, внутрішні контактні аудиторії, клієнти;
4. усі відповіді правильні;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Чинники, які безпосередньо впливають на діяльність фірми та її можливості щодо обслуговування споживачів, представляють:
1. макросередовище фірми;
2. мікросередовище фірми;
3. внутрішнє середовище фірми;
4. мегасередовище фірми;
5. правильні відповіді 1-3.

Оберіть правильну відповідь:
При ірраціональному попиті використовується:
1. конверсійний маркетинг;
2. стимулюючий маркетинг;
3. ремаркетинг;
4. синхромаркетинг;
5. протидіючий маркетинг.

Оберіть правильну відповідь:
Конкурентоспроможність товару визначається:
1. відношенням корисного ефекту до ціни споживання;
2. відношенням корисного ефекту до ціни продажу;
3. відношенням прибутку до витрат;
4. відношенням корисного ефекту до собівартості;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Мета системи маркетингу:
1. досягнення максимуму споживання товарів;
2. якнайповніше задоволення потреб споживачів;
3. поліпшення якості життя суспільства;
4. надання максимально широкого вибору споживачам;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Система маркетингової інформації включає такі підсистеми:
1. систему внутрішньої звітності і систему маркетингових досліджень;
2. систему аналізу маркетингової інформації, систему збору зовнішньої поточної інформації;
3. система внутрішньої звітності і система збору зовнішньої поточної інформації;
4. немає правильної відповіді;
5. правильні відповіді 1 і 2.

Оберіть правильну відповідь:
Щоб виявити думки і переваги споживачів відносно товарів і послуг потрібно провести:
1. спостереження;
2. експеримент;
3. опитування;
4. правильні відповіді 1 і 2;
5. правильні відповідь 2 і 3.

Оберіть правильну відповідь:
споживчі цінності, що їх купують найчастіше, причому споживач виходить тільки із своїх потреб та власного досвіду - це :
1. товари повсякденного попиту;
2. товари особливого попиту;
3. товари пасивного попиту;
4. товари попереднього вибору;
5. товари активного попиту.

Оберіть правильну відповідь:
Вертикальна маркетингова система (ВМС) функціонує на засадах:
1. один із учасників каналу є власником акцій решти учасників;
2. один із учасників каналу є сильною особистістю і спромігся об’єднати решту учасників;
3. один із членів каналу надає решті учасників привілей;
4. відповіді 1-3 доповнюють одна одну;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Який із каналів розповсюдження товарів можна назвати каналом нульового циклу?
1. виробник - споживач;
2. виробник - роздрібний торговець - споживач;
3. виробник - оптовик - роздрібний торговець - споживач;
4. виробник - промисловий дистриб’ютор - оптовик - крамниця – споживач;
5. немає вірної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Якщо у процесі реалізації стратегії просування акцентується увага на технічних даних комп’ютера, інших можливих функціях товару, то яка з функцій стратегії просування при цьому реалізується?
1. обґрунтування цін на товари;
2. інформування про характеристики товарів і послуг;
3. створення ентузіазму серед учасників каналів збуту;
4. пояснення, де можна придбати товари;
5. інформування про потенційних користувачів товару.

Оберіть правильну відповідь:
Переваги реклами порівняно з іншими елементами маркетингової стратегії просування:
1. враховує специфіку окремих потенційних клієнтів;
2. передає зміст інформації в повному обсязі без перекручень;
3. здатна охопити бажану аудиторію;
4. недорога;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Суть маркетингової стратегії просування полягає в:
1. інформуванні потенційних покупців про товари (послуги);
2. переконанні здійснити купівлю товарів;
3. сукупності дій з інформування, переконання та впливу на рішення покупця про купівлю товару;
4. діях, направлених на прийняття рішення про купівлю товарів;
5. діях, направлених на вибір марки товару.

Оберіть правильну відповідь:
Вкажіть що передбачає комерційний розрахунок:
1. перелік фондів підприємства, які формуються з прибутку;
2. своєчасне виконання зобов'язань перед бюджетом;
3. одержання максимального прибутку при мінімальних затратах;
4. наявність бюджетних трансфертів;
5. самостійний вибір програми діяльності підприємства.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте хто затверджує штатний розпис вузу:
1. міністр освіти;
2. міністр фінансів;
3. керівник вузу;
4. обласне фінансове управління;
5. відділення обласного казначейства.

Оберіть правильну відповідь:
Вкажіть чим обумовлена необхідність існування бюджету:
1. наявністю держави;
2. функціонуванням товарно-грошових відносин;
3. необхідністю організації фінансового контролю;
4. дією економічних законів;
5. виникненням грошей.

Оберіть правильну відповідь:
Зазначте хто організовує виконання Державного бюджету України:
1. Верховна Рада;
2. Президент;
3. прем'єр-міністр;
4. Кабінет Міністрів;
5. міністр фінансів.

Оберіть правильну відповідь:
Вкажіть чим гарантується державний внутрішній борг:
1. усім майном, що перебуває у загальнодержавній власності;
2. усім майном, що перебуває у власності державних підприємств;
3. усім майном, що перебуває у власності держави, підприємств усіх форм власності та населення;
4. державними цінними паперами;
5. золотовалютними резервами.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте що таке комерційний кредит:
1. будь-який кредит взагалі;
2. банківський кредит;
3. кредит продавця покупцю;
4. кредит на купівлю інвестиційних засобів;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте що таке власні доходи:
1. доходи, які на довготривалій основі передаються до місцевого бюджету у розмірі визначеною єдиною часткою;
2. загальнодержавні доходи, які передаються бюджетом адміністративно-територіальних утворень для їх збалансування в повному або частковому розмірі;
3. доходи, що формуються в наслідок рішень, які приймають органи місцевого самоврядування;
4. спрямовуються за нестачі доходів інших з метою збалансування місцевого бюджету;
5. спрямовуються за нестачі доходів інших з метою фінансового вирівнювання місцевого бюджету.

Оберіть правильну відповідь:
Вкажіть що таке міжбюджетні відносини:
1. відносини між державою та іншими країнами;
2. відносини держави та міжнародних фінансових організацій;
3. відносини між державою та місцевими бюджетами;
4. відносини між місцевими бюджетами та громадою;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
ЗАЗНАЧТЕ, ЩО Є ПРИКЛАДОМ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ:
1. проведення приватизації;
2. територіальний перерозподіл фінансових ресурсів через бюджетну систему;
3. подолання інфляції;
4. подолання спаду виробництва;
5. всі відповіді вірні.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте що є вхідною ланкою фінансової системи:
1. зведений бюджет;
2. державні цільові фонди;
3. фінанси комерційних підприємств;
4. фінанси некомерційних підприємств;
5. фінанси домогосподарств.

Оберіть правильну відповідь:
Зазначте хто затверджує основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період:
1. Верховна Рада;
2. Президент;
3. прем'єр-міністр;
4. Кабінет Міністрів;
5. міністр фінансів.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте, що таке фінансові ресурси підприємства:
1. грошові кошти, які формуються в процесі розподілу і використання валового внутрішнього продукту за певний період;
2. вартісна оцінка майна, яким володіє підприємство;
3. акумульовані підприємством з різних джерел грошові кошти, що надходять в його господарський обіг і призначені для покриття потреб підприємства;
4. статутний капітал підприємства;
5. резервний капітал підприємства.

Оберіть правильну відповідь:
Вкажіть від чого залежать методи проведення фінансової політики в окремій країні:
1. історичних умов;
2. рівня економічного розвитку;
3. національних традицій;
4. системи владних структур держави;
5. всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте що таке статутний капітал підприємства:
1. сукупність вкладів (у грошовому і матеріальному вираженні) учасників або власників у майно підприємства;
2. сукупність вкладів (у грошовому вираженні) учасників або власників у майно підприємства;
3. майно підприємства, яке формується в процесі його фінансово-господарської діяльності;
4. сукупність вкладів (у матеріальному вираженні) учасників або власників у майно підприємства;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Вкажіть в чиїй компетенції знаходиться право затверджувати штатний розпис обласного краєзнавчого музею:
1. управління культури обласної державної адміністрації;
2. директора музею;
3. Міністерства культури;
4. обласного фінансового управління;
5. облдержадміністрації.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте хто затверджує розміри бюджетних трансфертів у бюджети нижчого рівня:
1. Верховна Рада;
2. Президент;
3. прем'єр-міністр;
4. Кабінет Міністрів;
5. міністр фінансів.

Оберіть правильну відповідь:
Зазначте яке з визначень податків є найвичерпнішими:
1. будь-який платіж на користь держави;
2. сукупність платежів на користь держави, що встановлені законодавством;
3. добровільні пожертвування на користь держави;
4. обов’язковий платіж, що встановлюється державою і сплачується на її користь у відповідності до діючого законодавства;
5. плата за користування певними благами.

Оберіть правильну відповідь:
Вкажіть які видатки за цільовим призначенням відносяться до видатків бюджету на національну економіку:
1. на капітальні вкладення;
2. на оплату праці;
3. на виробництво продукції;
4. на приріст і поповнення оборотних активів;
5. на дотації.

Оберіть правильну відповідь:
Зазначте хто здійснює управління державним боргом:
1. Верховна Рада України;
2. Кабінет Міністрів України;
3. Міністерство фінансів України;
4. Рахункова палата Верховної Ради України;
5. Державне Казначейство України.

Оберіть правильну відповідь:
Дайте визначення процесу внесення грошових коштів або цінних паперів на зберігання:
1. факторинг;
2. депозит;
3. овердрафт;
4. форфейтинг;
5. цесія.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте що таке місцеві фінанси:
1. система формування, розподілу та використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій та завдань;
2. найчисленніша ланка бюджетної системи, вони відіграють важливу роль у перерозподілі ВВП, фінансуванні державних видатків передусім соціальної спрямованості;
3. система формувань, розподілу та використання грошових ресурсів для забезпечення державними органами влади покладених на них функцій та завдань;
4. система формування грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Вкажіть у якій формі створюються фінансові резерви:
1. матеріальній формі;
2. грошовій формі;
3. матеріальній і грошовій формі;
4. безготівковій;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте що таке фінансовий механізм:
1. сукупність фінансових методів, за допомогою яких забезпечується процес суспільного відтворення;
2. сукупність фінансових важелів, за допомогою яких забезпечується процес суспільного відтворення, та їх нормативно-правове забезпечення;
3. нормативно-правове забезпечення дії фінансових методів, за допомогою яких забезпечується процес суспільного відтворення;
4. сукупність фінансових методів та важелів, за допомогою яких забезпечується процес суспільного відтворення, та їх нормативно-правове забезпечення;
5. сукупність фінансових стимулів, за допомогою яких забезпечується процес суспільного відтворення, та їх нормативно-правове забезпечення.

Оберіть правильну відповідь:
Вкажіть куди направляється капітал підприємства:
1. направляються на споживання;
2. направляються на розвиток виробничо-торгового процесу;
3. направляються на утримання і розвиток об'єктів соціальної сфери;
4. залишаються в резерві;
5. направляються на матеріальне стимулювання працівників.

Оберіть правильну відповідь:
Зазначте особливості функціонування громадських організацій:
1. відсутність комерційної діяльності;
2. відсутність державного фінансування;
3. бюджетне фінансування видатків;
4. діяльність за рахунок спонсорських пожертвувань;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
До основних ознак фінансів підприємств відносять:
1. наявність економічних відносин;
2. цільове використання фінансових ресурсів;
3. грошова форма їх виявлення;
4. використання у процесі виробництва;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Резервний капітал суб’єкта господарювання створюється за рахунок:
1. відрахувань із чистого прибутку;
2. відрахувань із валового прибутку;
3. включення його величини в собівартість;
4. коштів замовників;
5. кредитів банків.

Оберіть правильну відповідь:
Реінвестування прибутку це
1. розподіл чистого прибутку між власниками підприємства;
2. спрямування чистого прибутку на формування власного капіталу підприємства;
3. приховання прибутку;
4. спрямування прибутку виключно на поповнення власних обігових коштів підприємства;
5. спрямування прибутку на погашення кредиторської заборгованості.

Оберіть правильну відповідь:
До складу позикового капіталу підприємства не належать:
1. поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці;
2. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
3. пайовий капітал;
4. довгострокові кредити банків;
5. правильні відповіді 2 та 3.

Оберіть правильну відповідь:
Резервний капітал може використовуватися на такі основні цілі:
1. покриття збитків суб’єкта господарювання;
2. виплату заробітної плати персоналу;
3. викуп власних корпоративних прав;
4. сплату податків на прибуток;
5. правильна відповідь 1 та 2.

Оберіть правильну відповідь:
Макроекономічними факторами, що впливають на рівень процентної ставки за кредитом є:
1. темпи інфляції; попит на кредитному ринку; фінансовий стан позичальника;
2. темпи інфляції; строк позики; облікова ставка НБУ;
3. пропозиція на кредитному ринку; розмір дефіциту державного бюджету, облікова ставка НБУ;
4. ефективність комерційної угоди; дефіцит державного бюджету; темпи інфляції;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Підприємствам забороняється використання кредитів на наступні цілі:
1. на поповнення оборотних засобів;
2. на поповнення статутного капіталу;
3. на поповнення основних засобів;
4. правильні відповіді 1 та 2;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Внутрішні фінансові відносини підприємства включають відносини з приводу:
1. формування статутного капіталу;
2. розподілу грошових доходів підприємства;
3. формування амортизаційного фонду;
4. правильні відповіді 1 та 2;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Комерційний розрахунок полягає у:
1. проведенні податкової, валютної, інвестиційної, амортизаційної політики;
2. матеріальній зацікавленості підприємств у фінансових результатах;
3. самостійності вибору ділових партнерів, форм і методів розрахунків;
4. постійному порівнянні витрат та результатів діяльності підприємства;
5. формуванні організаційної структури підприємства.

Оберіть правильну відповідь:
Зовнішні фінансові відносини включають відносини з приводу:
1. формування статутного капіталу;
2. розподілу грошових доходів підприємства;
3. одержання й повернення кредитів;
4. формування амортизаційного фонду;
5. правильні відповіді 1, 2, 3.

Оберіть правильну відповідь:
Статутний капітал підприємства може бути збільшеним за рахунок:
1. викупу акцій для підтримання їх курсової вартості;
2. приєднання до нього частини отриманого доходу на приріст власних фінансових ресурсів;
3. індексації основних засобів внаслідок інфляції;
4. вірні відповіді 2 та 3;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Які з перерахованих складових не включаються до складу власного капіталу підприємства?
1. статутний капітал;
2. довгострокові зобов’язання;
3. пайовий капітал;
4. нерозподілений прибуток.
5. вилучений капітал.

Оберіть правильну відповідь:
Основною метою дивідендної політики підприємства є:
1. мінімізація розміру виплачуваних дивідендів;
2. максимізація ринкової вартості підприємства;
3. підвищення рівня доходності акцій;
4. пошук шляхів уникнення виплат дивідендів акціонерам;
5. пошук шляхів зниження податку на прибуток підприємства.

Оберіть правильну відповідь:
До потоку грошових коштів, що формується у процесі операційної діяльності, не слід відносити:
1. грошові платежі постачальникам за товари, роботи, послуги;
2. кошти, що надходять від продажу товарів і надання послуг;
3. грошові надходження від емісії акцій;
4. грошові платежі працівникам підприємства;
5. грошові платежі зі сплати відсотків за користування позикою.

Оберіть правильну відповідь:
Додатковий капітал - це:
1. це сума приросту майна підприємства, яка виникає в результаті переоцінки (індексації) безоплатно одержаних матеріальних цінностей та від емісійного доходу;
2. це капітал, у межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед його кредиторами;
3. капітал, що формується лише в акціонерних товариствах для виплати дивідендів за простими акціями;
4. це один з видів доходів підприємства, який може бути поділені між власниками корпоративних прав;
5. всі відповіді вірні.

Оберіть правильну відповідь:
Основними цілями зменшення статутного капіталу є:
1. одержання санаційного прибутку;
2. підвищення платоспроможності підприємства;
3. збільшення номінальної вартості корпоративних прав;
4. підвищення ринкової вартості корпоративних прав;
5. санація балансу.

Оберіть правильну відповідь:
Чистий прибуток характеризується як:
1. різниця між доходами і витратами підприємства;
2. прибуток від звичайної діяльності після сплати податку на прибуток підприємства;
3. прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх належних платежів із прибутку;
4. прибуток від звичайної та надзвичайної діяльності, що залишається у підприємства після сплати всіх податків;
5. прибуток, що формується від реалізації цінних паперів підприємства.

Оберіть правильну відповідь:
Кредит – це:
1. процес надання вартості в тимчасове користування;
2. капітал, який береться під позику у товарній формі на умовах повернення;
3. економічна категорія, що передбачає економічні відносини між кредитором та позичальником з приводу зворотного руху позиченої вартості з обов’язковою сплатою процентів;
4. економічні відносини між капіталодавцем та капіталоодержувачем з приводу безповоротної передачі грошових коштів на умовах платності та цільового використання;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Суб’єкт господарювання, що отримує кредит та зобов’язується повернути його у встановлений термін та з відповідною платою за його користування – це:
1. позичальник;
2. кредитор;
3. інвестор;
4. лізингоотримувач;
5. акціонер.

Оберіть правильну відповідь:
Звіт про фінансові результати містить:
1. три розділи;
2. два розділи;
3. чотири розділи;
4. п’ять розділів;
5. немає розділів.

Оберіть правильну відповідь:
Величина статутного капіталу відображається у:
1. пасиві балансу та у звіті про власний капітал;
2. у пасиві балансу;
3. у пасиві балансу і звіті про фінансові результати;
4. у звіті про рух грошових коштів;
5. у звіті про рух грошових коштів та у балансі.

Оберіть правильну відповідь:
Мінімальний ступінь ризику мають такі активи:
1. дебіторська заборгованість;
2. короткострокові кредити;
3. цінні папери;
4. готівка;
5. основні засоби.

Оберіть правильну відповідь:
Статутний капітал відображає суму власних:
1. основних засобів;
2. основних засобів та витрат майбутніх періодів;
3. оборотних засобів;
4. необоротних та оборотних активів;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Функціонуючий капітал – це:
1. оборотні активи;
2. власний капітал;
3. оборотні активи – поточні зобов’язання;
4. статутний капітал;
5. кредити банків.

Оберіть правильну відповідь:
Дохід від участі в капіталі є результатом:
1. операційної діяльності;
2. іншої діяльності;
3. фінансової діяльності;
4. інвестиційної діяльності;
5. вірні відповіді 3 та 4.

Оберіть правильну відповідь:
Найменший рівень ліквідності мають такі активи:
1. запаси;
2. основні засоби;
3. готівка;
4. дебіторська заборгованість;
5. статутний капітал.

Оберіть правильну відповідь:
Податок на прибуток сплачується з:
1. прибутку від звичайної діяльності;
2. фінансового результату від операційної діяльності;
3. чистого прибутку;
4. фінансового результату від інвестиційної діяльності;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Інвестиційна діяльність – це:
1. придбання і реалізація необоротних активів та фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів;
2. діяльність, що призводить до змін розміру і складу власного капіталу;
3. придбання оборотних та необоротних активів;
4. діяльність, пов’язана із виробництвом та реалізацією продукції;
5. вірні відповіді 3 та 4.

Оберіть правильну відповідь:
Фінансова діяльність – це:
1. придбання і реалізація необоротних активів та фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів;
2. діяльність, що призводить до змін розміру і складу власного капіталу;
3. придбання оборотних та необоротних активів;
4. діяльність, пов’язана із виробництвом та реалізацією продукції;
5. вірні відповіді 3 та 4.

Оберіть правильну відповідь:
Операційна діяльність – це:
1. придбання і реалізація необоротних активів та фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів;
2. діяльність, що призводить до змін розміру і складу власного капіталу;
3. придбання оборотних та необоротних активів;
4. діяльність, пов’язана із виробництвом та реалізацією продукції;
5. вірні відповіді 3 та 4.

Оберіть правильну відповідь:
Чистий дохід у звіті про фінансові результати – це:
1. валовий дохід – собівартість реалізованої продукції;
2. виручка – ПДВ – акциз;
3. валовий дохід – ПДВ – акциз;
4. виручка – собівартість;
5. виручка – ПДВ - собівартість.

Оберіть правильну відповідь:
Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу:
1. передбачається установчими документами;
2. не може бути меншим, ніж 5 % суми чистого прибутку;
3. не може бути більшим 30 % від статутного капіталу підприємства;
4. не може бути більшим 5 % від суми чистого прибутку;
5. вірні відповіді 1 та 2.

Оберіть правильну відповідь:
Акція – це цінний папір:
1. з установленим терміном обігу;
2. без установленого терміну обігу;
3. відсотковий цінний папір;
4. борговий цінний папір;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Вартість поточних активів відображається:
1. у І розділі пасиву балансу;
2. у ІІ розділі активу балансу;
3. у ІІІ розділі активу балансу;
4. у ІІ та ІІІ розділах активу балансу;
5. у І розділі активу та І розділі пасиву балансу.

Оберіть правильну відповідь:
Готівкові розрахунки підприємств можуть проводитись:
1. шляхом перерахування коштів з одного поточного рахунку на інший;
2. шляхом використання коштів з каси підприємства;
3. вказане в 1 та 2;
4. шляхом використання векселів;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Показники ділової активності – це:
1. коефіцієнт концентрації власного капіталу;
2. коефіцієнт маневреності власного капіталу;
3. оборотність кредиторської заборгованості;
4. курс акцій;
5. рентабельність власного капіталу.

Оберіть правильну відповідь:
Ліміт залишку готівки в касі встановлюється:
1. банківською установою, що здійснює розрахунково-касове обслуговування підприємства;
2. підприємством самостійно;
3. кредитором підприємства;
4. інвесторами;
5. правильні відповіді 1 і 3.

Оберіть правильну відповідь:
Оборотність виробничих запасів – це:
1. показник ділової активності підприємства;
2. показник фінансової стійкості підприємства;
3. показник майнового стану;
4. показник ринкової активності;
5. показник прибутковості підприємства.

Оберіть правильну відповідь:
Виплата дивідендів може здійснюватися у таких формах:
1. векселем;
2. майном підприємства;
3. готовою продукцією;
4. готівкою.
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Дивіденди виплачуються за такими цінними паперами:
1. облігаціями;
2. векселями;
3. опціонами;
4. акціями;
5. правильні відповіді 3 і 4.

Оберіть правильну відповідь:
До основних форм безготівкових розрахунків відносять:
1. платіжне доручення;
2. грошовий чек;
3. прибуткові касові ордери;
4. товарна накладна;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Не можуть бути внеском до статутного капіталу підприємства:
1. грошові кошти;
2. основні засоби;
3. нематеріальні активи;
4. запаси;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
До внутрішніх джерел фінансування підприємства не відноситься:
1. чистий прибуток;
2. амортизаційні відрахування;
3. забезпечення наступних витрат та платежів;
4. банківські кредити;
5. правильні відповіді 3 і 4.

Оберіть правильну відповідь:
До основних принципів організації фінансів підприємств не належать:
1. самофінансування;
2. самоокупність;
3. саморегулювання;
4. самоконтроль;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Фінанси підприємств виконують такі функції:
1. розподільчу;
2. емісійну;
3. контрольну;
4. правильні відповіді 1 і 3;
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Частина чистого прибутку, яку одержують власники підприємства і яка розподіляється між ними пропорційно до частки їх участі у статутному капіталі підприємства – це:
1. інвестиції;
2. дивіденди;
3. внески до статутного капіталу;
4. реінвестування прибутку;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Частка майна підприємства, яка фінансується за рахунок коштів власників і власних засобів підприємства – це:
1. оборотні активи;
2. необоротні активи;
3. власний капітал;
4. доходи майбутніх періодів;
5. вилучений капітал.

Оберіть правильну відповідь:
Довгострокові зобов’язання підприємства повинні бути погашені протягом терміну:
1. що не перевищує 12 календарних місяців з дати їх виникнення;
2. що не перевищує один операційний цикл підприємства;
3. що не перевищує 6 календарних місяців з дати їх виникнення;
4. що перевищує 12 календарних місяців з дати їх виникнення;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Вартість необоротних активів підприємства відображається у:
1. І розділі активу балансу;
2. І розділі пасиву балансу;
3. ІІ розділі активу балансу;
4. І розділі звіту про фінансові результати;
5. звіті про власний капітал.

Оберіть правильну відповідь:
До фінансової діяльності підприємства не відносять:
1. емісію акцій;
2. отримання позик;
3. сплату відсотків за кредит;
4. випуск облігацій власної емісії;
5. немає правильної відповіді.

Оберіть правильну відповідь:
Вкажіть, у якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення ?
1. міри вартості;
2. засобу накопичення;
3. засобу обігу;
4. світових грошей;
5. засобу платежу.

Оберіть правильну відповідь:
Зазначте, які з наведених характеристик стосуються грошей як особливого товару?
1. опосередковують рух товарів між виробниками і споживачами;
2. виконують роль виразника вартості виразу суспільних відносин між людьми;
3. переносять та виражають вартість товару у просторі і часі;
4. виражають співвідношення вартості товарів у мінових пропорціях;
5. всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Вкажіть, які гроші називаються повноцінними?
1. виготовлені з золота;
2. виготовлені із золота, срібла та міді;
3. мають вартість, що відповідає вартості товару з якого вони виготовлені;
4. виготовлені з особливого паперу і гарантуються державою як засіб платежу;
5. вільно обмінюються на гроші інших держав без обмежень.

Оберіть правильну відповідь:
Вкажіть, яке твердження правильне?
1. ліквідність грошей в агрегаті М3 найвища;
2. ліквідність грошей в агрегаті М1 найнижча;
3. ліквідність грошей в агрегаті М3 вища, ніж в агрегаті М2;
4. ліквідність грошей в агрегаті М3 нижча, ніж в агрегаті М2;
5. ліквідність грошей до грошових агрегатів не має відношення.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте, як поділяються фінансові інструменти залежно від виду зобов’язання:
1. на інституційні та біржові;
2. на депозитні та позичкові;
3. на боргові та пайові;
4. на позичкові та кредитні;
5. на всі відповіді невірні.

Оберіть правильну відповідь:
Вкажіть, що означає нуліфікація:
1. офіційне зниження державою металевого вмісту та курсу (або тільки курсу) національних грошей;
2. оголошення державою знецінених паперових грошових знаків недійсними;
3. офіційне підвищення державою золотого вмісту та валютного курсу національної валюти країни;
4. укрупнення грошової одиниці без зміни її найменування з метою надання більшої цінності грошам;
5. зміна в сторону укрупнення масштабу цін та грошової одиниці.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте, якою вважається валютна позиція комерційного банку, якщо обсяги проданої валюти перевищують зобов’язання за купленою валютою:
1. відкритою;
2. закритою;
3. оголошеною;
4. короткою;
5. стандартною.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте, до якого критерію класифікації відноситься девальвація ?
1. за формами прояву;
2. за формами дефіциту;
3. за темпами знецінення грошей;
4. за способами прояву;
5. за чинниками інфляції.

Оберіть правильну відповідь:
Вкажіть, які з перелічених є концепціями походження грошей:
1. революційна;
2. еволюційна;
3. раціонально-соціальна;
4. публіцистична;
5. діалектична.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте, яку назву мають готівкові грошові знаки, які випускаються емісійними банками:
1. ОВДП;
2. банківські білети;
3. векселі;
4. чеки;
5. сертифікати.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте основні форми неповноцінних грошей:
1. білонна (розмінна) монета;
2. паперові гроші (казначейські зобов'язання);
3. банкноти (банківські зобов'язання);
4. квазігроші (векселі, чеки довгострокові депозити).
5. усі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте, що розуміють під грошовою масою?
1. сукупність всіх грошових агрегатів;
2. сукупність запасів грошей у всіх їх формах, які перебувають у розпорядженні суб'єктів грошового обороту в певний момент часу;
3. сукупність готівкових грошей, які перебувають у розпорядженні суб'єктів грошового обороту в певний момент часу;
4. сукупність резервів комерційних банків на їх кореспондентських рахунках у НБУ;
5. всі відповіді можна трактувати як правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте, що виражає сума грошових агрегатів:
1. грошову масу;
2. грошову базу;
3. рівняння Фішера;
4. закон грошового обігу;
5. вираз не має змісту.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте, як поділяється грошовий ринок за інституційним критерієм?
1. на фінансовий сектор та фіскально-бюджетний сектор;
2. на сектор прямого та опосередкованого фінансування;
3. на сектор капітального фінансування та сектор запозичень;
4. на сектор зустрічного руху грошей і зобов’язань.

Оберіть правильну відповідь:
Вкажіть, у якій формі виступають фінансові інструменти на грошовому ринку:
1. еквівалентом грошам при купівлі-продажу;
2. зобов’язаннями покупців перед продавцями грошей;
3. зобов’язаннями продавців перед покупцями;
4. об’єктами купівлі-продажу;
5. особливим товаром, що заміняє гроші.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте, у якій формі виступає ціна товару на грошовому ринку :
1. у формі еквівалентних за вартістю фінансових інструментів;
2. у формі зустрічного руху фінансових інструментів;
3. у формі відсоткового доходу;
4. у формі повернутих коштів після користування;
5. всі відповіді вірні.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте, якими фінансовими інструментами виступають акції та облігації:
1. фіскально-бюджетного обороту;
2. каналу капітального фінансування і каналу запозичень на грошовому ринку;
3. інструментами грошового обігу;
4. допоміжними засобами кредитного обороту;
5. всі відповіді не мають сенсу.

Оберіть правильну відповідь:
Зазначте, що являє собою альтернативна вартість зберігання грошей:
1. це зберігання грошей у формі готівки;
2. зберігання грошей у формі золотовалютних цінностей;
3. зберігання грошей у формі фінансових інструментів;
4. зберігання грошей у формі ювелірних виробів і прикрас;
5. зберігання грошей на пластикових картках .

Оберіть правильну відповідь:
Оберіть із запропонованих відповідей, як розрізняють грошові системи за критерієм використанням господарського механізму:
1. регульовані та нерегульовані;
2. ринкового типу та неринкового типу;
3. відкриті та закриті;
4. повноцінні та неповноцінні;
5. демократичні та авторитарні.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте, які з перерахованих концепцій інфляції вивчає сучасна економічна наука?
1. інфляція – знецінення грошей внаслідок їх значного надлишку в обороті;
2. інфляція – хронічний бюджетний дефіцит;
3. інфляція – загальне падіння цін на товари та послуги;
4. інфляція – падіння курсу національної валюти;
5. всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте, що означає абсолютне зростання грошової маси в обороті:
1. грошова маса зростає разом з ростом обсягів виробництва;
2. грошова маса зростає при сталому обсязі товарів;
3. обсяги виробництва постійно скорочуються при сталій грошовій масі;
4. обсяг грошової маси зростає при скороченні експортних операцій;
5. всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте, який висновок можна зробити, виходячи з рівняння Фішера:
1. зростання цін не може бути наслідком зростання маси грошей;
2. зростання цін може бути наслідком прискорення обігу;
3. зростання цін може бути наслідком збільшення обсягу виробництва;
4. зростання цін не може бути наслідком скорочення обсягу виробництва;
5. зростання цін може бути наслідком зменшення маси грошей.

Оберіть правильну відповідь:
Вкажіть, якого виду валюти не існує за критерієм режиму використання:
1. конвертована валюта;
2. колективна валюта;
3. частково конвертована валюта;
4. неконвертована валюта;
5. клірингова валюта.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте, як називається процес установлення курсу:
1. дисконтуванням валюти;
2. котируванням валюти;
3. страхуванням валюти;
4. нівелюванням валюти;
5. правильна відповідь відсутня.

Оберіть правильну відповідь:
Визначте, у яких формах може виступати кредит:
1. тільки у грошовій;
2. у грошовій і товарній;
3. у безоплатній формі;
4. у платній формі;
5. всі відповіді правильні.

Оберіть правильну відповідь:
ЕКОНОМІЧНО АКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ – ЦЕ:
частина населення у віці 16-55 років, яка пропонує свою працю для виробництва товарів і надання різноманітних послуг;
частина населення у віці 15-70 років, яка пропонує свою працю для виробництва товарів і надання різноманітних послуг;
особи у віці 15-60 років, які виконують роботи за винагороду за наймом на умовах повного або неповного робочого дня;
особи у віці 18-60 років, які зайняті економічною діяльністю;
сукупність людей, що проживають на визначеній території.

Оберіть правильну відповідь:
РУХ НАСЕЛЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНИЙ ЗІ ЗМІНОЮ ЙОГО ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ, ЩО ПРИЗВОДИТЬ ДО ВІДПОВІДНОГО ЗБІЛЬШЕННЯ АБО ЗМЕНШЕННЯ РЕСУРСІВ ДЛЯ ПРАЦІ – ЦЕ:
1. природний рух населення;
2. економічний рух населення;
3. міграційний рух населення;
4. соціальний рух населення;
5. традиційний рух населення.

Оберіть правильну відповідь:
ЗРОСТАННЯ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ ПРАЦІВНИКІВ, ЇХНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ФІЗИЧНИХ ТА РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ – ЦЕ:
1. формування ресурсів для праці;
2. екстенсивне відтворення трудових ресурсів;
3. використання трудових ресурсів;
4. інтенсивне відтворення трудових ресурсів;
5. реактивне відтворення трудових ресурсів.

Оберіть правильну відповідь:
КОМПЛЕКС ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ НАЙМАНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ТА РОБОТОДАВЦЯМИ ЗА УЧАСТІ ДЕРЖАВИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НАЙМОМ ПРАЦІВНИКІВ, ВИКОРИСТАННЯМ І ОПЛАТОЮ ЇХНЬОЇ ПРАЦІ, ВІДТВОРЕННЯМ РОБОЧОЇ СИЛИ – ЦЕ:
1. соціально-трудові відносини;
2. трудові відносини;
3. економічні відносини;
4. виробничі відносини;
5. господарські відносини.

Оберіть правильну відповідь:
ДО СТОРІН СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НЕ НАЛЕЖАТЬ:
1. держава;
2. наймані працівники;
3. об’єднання роботодавців;
4. роботодавці;
5. немає вірних відповідей.

Оберіть правильну відповідь:
ПРАВОВИЙ АКТ, ЩО УКЛАДАЄТЬСЯ З МЕТОЮ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ МІЖ НАЙМАНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ТА РОБОТОДАВЦЕМ ДЛЯ УЗГОДЖЕННЯ ЇХНІХ ІНТЕРЕСІВ – ЦЕ:
1. генеральна угода;
2. колективний договір;
3. регіональна угода;
4. трудовий договір;
5. контракт.

Оберіть правильну відповідь:
ПОЛОЖЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА:
1. працівників підприємства, установи, організації, які є членами профспілки;
2. працівників підприємства, установи, організації, які працюють менше одного року і є членами професійної спілки;
3. працівників підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки;
4. працівників підприємства, установи, організації, які працюють більше десяти років і є членами професійної спілки;
5. працівників підприємства, установи, організації, які не порушували правил внутрішнього трудового розпорядку і є членами професійної спілки.

Оберіть правильну відповідь:
НА ЯКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ВІДБУВАЄТЬСЯ УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ЯК ПРАВОВОГО АКТА?:
1. приватних підприємствах, які використовують найману працю і мають права юридичної особи;
2. державних підприємствах, які використовують найману працю і мають права юридичної особи;
3. підприємствах з іноземними інвестиціями, які використовують найману працю і мають права юридичної особи;
4. підприємствах незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи;
5. великих підприємствах, які використовують найману працю і мають права юридичної особи.

Оберіть правильну відповідь:
ПРЕДМЕТОМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ НА ПІДПРИЄМСТВІ НЕ МОЖЕ БУТИ:
1. забезпечення житлово-побутового та культурного обслуговування працівників;
2. організація оздоровлення і відпочинку працівників;
3. встановлення мінімальних соціальних гарантій оплати праці усіх груп і верств населення;
4. встановлення режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку працівників;
5.підстави припинення трудового договору.

Оберіть правильну відповідь:
БЕЗРОБIТТЯ, ЯКЕ ПОВ’ЯЗАНЕ З ПЕРЕМIЩЕННЯМ ОСIБ З ОДНIЄЇ РОБОТИ НА IНШУ, З ОДНIЄЇ МIСЦЕВОСТI ДО IНШОЇ – ЦЕ:
1. фрикційне безробіття;
2. структурне безробіття;
3. циклічне безробіття;
4. вимушене безробіття;
5. приховане безробіття.

Оберіть правильну відповідь:
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ – ЦЕ:
1. спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів;
2. відокремлення різних видів трудової діяльності від загального цілого та закріплення їх за певними групами людей;
3. раціональне планування та оснащення робочих місць;
4. планування потреби в робочій силі;
5. визначення обґрунтованих норм витрат праці на виробництво продукції і надання послуг.

Оберіть правильну відповідь:
ЯКИЙ ВИД ПОДІЛУ ПРАЦІ ВІДБУВАЄТЬСЯ МІЖ РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ПЕРСОНАЛУ (РОБІТНИКИ, КЕРІВНИКИ, ФАХІВЦІ І СЛУЖБОВЦІ), А ТАКОЖ МІЖ ОСНОВНИМИ І ДОПОМІЖНИМИ РОБІТНИКАМИ?:
1. кваліфікаційний поділ праці;
2. професійний поділ праці;
3. поопераційний поділ праці;
4. функціональний поділ праці;
5. технологічний поділ праці.

Оберіть правильну відповідь:
КІЛЬКІСТЬ ВИРОБЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ОДИНИЦЮ ЧАСУ АБО КІЛЬКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ЯКА ПРИПАДАЄ НА ОДНОГО СЕРЕДНЬООБЛІКОВОГО ПРАЦІВНИКА ЧИ РОБІТНИКА ЗА РІК, КВАРТАЛ, МІСЯЦЬ – ЦЕ:
1. виробнича трудомісткість;
2. технологічна трудомісткість;
3. виробіток;
4. планова трудомісткість;
5. виробнича програма.

Оберіть правильну відповідь:
ТЕХНОЛОГІЧНА ТРУДОМІСТКІСТЬ ВКЛЮЧАЄ:
1. затрати праці основних і допоміжних робітників;
2. затрати праці допоміжних робітників, які зайняті обслуговуванням виробництва;
3. затрати праці основних робітників-відрядників та основних робітників-погодинників;
4. затрати праці всіх категорій промислово-виробничого персоналу;
5. затрати праці керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців.

Оберіть правильну відповідь:
РОЗРІЗНЯЮТЬ ТАКІ ВИДИ ТРУДОМІСТКОСТІ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ:
1. планова, фактична, виробнича;
2. основна, допоміжна, планова;
3. нормативна, планова, фактична;
4. нормована, ненормована, звітна;
5. технологічна, виробнича, повна.

Оберіть правильну відповідь:
МЕТОДАМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБІТКУ Є:
1. натуральний, вартісний, грошовий;
2. трудовий, вартісний, натуральний;
3. матеріальний, нематеріальний;
4. натуральний, індексний, грошовий;
5. нормативний, трудовий, укрупнений.

Оберіть правильну відповідь:
ТРУДОМІСТКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ХАРАКТЕРИЗУЄ:
1. витрати праці на виробництво одиниці продукції;
2. кількість продукції, виготовлену за одиницю часу;
3. кількість продукції, яка припадає на одного середньооблікового працівника;
4. вартість виготовленої продукції;
5. вартість реалізованої продукції.

Оберіть правильну відповідь:
ЗАЛЕЖНО ВІД ОДИНИЦІ ВИМІРУ РОБОЧОГО ВИЗНАЧАЮТЬ ВИРОБІТОК:
1. годинний, квартальний, річний;
2. годинний, місячний, декадний;
3. годинний, денний, річний;
4. денний, добовий, річний;
5. годинний, змінний, місячний.

Оберіть правильну відповідь:
СКЛАДОВІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ:
1. основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати;
2. основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, матеріальна допомога;
3. основна заробітна плата, надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів;
4. основна заробітна плата, премії за виробничі результати, матеріальна допомога;
5. інші заохочувальні і компенсаційні виплати, доплати та надбавки до тарифних ставок та посадових окладів.

Оберіть правильну відповідь:
ВИНАГОРОДА ЗА ВИКОНАНУ РОБОТУ ВІДПОВІДНО ДО ВСТАНОВЛЕНИХ НОРМ ПРАЦІ – ЦЕ:
1. додаткова заробітна плата;
2. мінімальна заробітна плата;
3. премія;
4. основна заробітна плата;
5. матеріальна допомога.

Оберіть правильну відповідь:
ТАРИФНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ ВКЛЮЧАЄ:
1. тарифні ставки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, тарифно-кваліфікаційні довідники;
2. тарифні сітки, форми і системи оплати праці, тарифні розряди;
3. тарифно-кваліфікаційні довідники, тарифні коефіцієнти, схеми посадових окладів;
4. норми праці, відрядні розцінки, тарифні сітки;
5. тарифні ставки, тарифні розряди, тарифно-кваліфікаційні довідники.

Оберіть правильну відповідь:
СУКУПНІСТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ ТА ВІДПОВІДНИХ ЇМ ТАРИФНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЗА ЯКИМИ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗМІР ТАРИФНИХ СТАВОК ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СКЛАДНОСТІ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ – ЦЕ:
1. схема посадових окладів;
2. тарифна сітка;
3. нормативи праці;
4. штатний розпис;
5. тарифно-кваліфікаційний довідник.

Оберіть правильну відповідь:
ТАРИФНИЙ РОЗРЯД – ЦЕ:
1. елемент тарифної сітки, що характеризує складність виконуваних робіт та рівень кваліфікації працівника, здатного виконувати роботу відповідної складності;
2. елемент порозрядної диференціації тарифних ставок тарифної сітки, який є відношенням розміру тарифної ставки кожного наступного розряду тарифної сітки до розміру ставки першого розряду;
3. елемент тарифної сітки, який визначає годинний (денний або місячний) розмір оплати праці працівника в залежності від складності виконуваних робіт або його кваліфікації;
4. показник співвідношення тарифних коефіцієнтів останнього та першого тарифних розрядів тарифної сітки;
5. правильна відповідь відсутня.

Оберіть правильну відповідь:
ПЕРЕЛІК НАЗВ ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ І РОЗМІРІВ ЇХ ЩОМІСЯЧНИХ ОКЛАДІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ КЕРІВНИКІВ, ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ФАХІВЦІВ, ПРОФЕСІОНАЛІВ, А ТАКОЖ РОБІТНИКІВ ДЕЯКИХ ПРОФЕСІЙ – ЦЕ:
1. тарифна сітка;
2. штатний розпис;
3. тарифно-кваліфікаційний довідник;
4. схема посадових окладів;
5. діапазон тарифної сітки.

Оберіть правильну відповідь:
ТАРИФНА СІТКА ФОРМУЄТЬСЯ НА ОСНОВІ:
1. тарифно-кваліфікаційного довідника;
2. штатного розпису та схеми посадових окладів;
3. тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ставок;
4. форм та систем оплати праці;
5. схеми посадових окладів.

Оберіть правильну відповідь:
ТАРИФНУ СТАВКУ БУДЬ-ЯКОГО РОЗРЯДУ ВИЗНАЧАЮТЬ:
1. множенням тарифної ставки 1-го розряду на тарифний коефіцієнт даного розряду;
2. діленням тарифної ставки 1-го розряду на тарифний коефіцієнт даного розряду;
3. множенням тарифної ставки 1-го розряду на середній тарифний розряд робіт;
4. діленням тарифної ставки 1-го розряду на середній тарифний розряд робіт;
5. множенням тарифної ставки 1-го розряду на тарифний коефіцієнт 1-го розряду.

Оберіть правильну відповідь:
ВНУТРІШНІЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ, ДЕ ВКАЗАНО ПЕРЕЛІК ПОСАД, ЩО Є НА ПІДПРИЄМСТВІ, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ З КОЖНОЮ З НИХ І РОЗМІРИ ЇХНІХ МІСЯЧНИХ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ – ЦЕ:
1. штатний розпис;
2. схема посадових окладів;
3. тарифно-кваліфікаційний довідник;
4. посадова інструкція;
5. колективний договір.

Оберіть правильну відповідь:
РОЗМІР ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, НАРАХОВАНОЇ ПРАЦІВНИКУ ЗА ВИКОНАНИЙ ОБСЯГ РОБІТ ВІДПОВІДНОЇ СКЛАДНОСТІ АБО ВІДРОБЛЕНИЙ ЧАС, З УРАХУВАННЯМ ЙОГО КВАЛІФІКАЦІЇ ТА РОЗРАХОВАНОЇ ЗА ТАРИФНИМИ СТАВКАМИ ВІДПОВІДНИХ РОЗРЯДІВ ТАРИФНОЇ СІТКИ БЕЗ УРАХУВАННЯ ПРЕМІЙ, ДОПЛАТ, НАДБАВОК ТА ІНШИХ ВИПЛАТ – ЦЕ:
1. відрядно-преміальна заробітна плата;
2. тарифна заробітна плата;
3. погодинно-преміальна заробітна плата;
4. відрядно-прогресивна заробітна плата;
5. пряма погодинна заробітна плата.

Оберіть правильну відповідь:
ДЛЯ ДОПОМІЖНИХ РОБІТНИКІВ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ:
1. денні тарифні ставки;
2. годинні тарифні ставки;
3. місячні тарифні ставки;
4. годинні та денні тарифні ставки;
5. квартальні тарифні ставки.

Оберіть правильну відповідь:
ЗА СХЕМОЮ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПЛАТА ПРАЦІ:
1. службовців;
2. спеціалістів;
3. керівників;
4. керівників, спеціалістів і службовців;
5. робітників.

Оберіть правильну відповідь:
Середній тарифний коефіцієнт робіт (ТКс) визначається за формулою (ТК – тарифний коефіцієнт відповідного розряду, Тр – трудомісткість робіт, віднесених до даного розряду,
·Тр – сумарна трудомісткість робіт,
·Чр – загальна чисельність робітників):
1. 13 EMBED Equation.3 1415;
2. 13 EMBED Equation.3 1415;
3. 13 EMBED Equation.3 1415;
4. 13 EMBED Equation.3 1415.

Оберіть правильну відповідь:
ТАРИФІКАЦІЯ РОБІТ І ВСТАНОВЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОЗРЯДІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ОСНОВІ:
1. схеми посадових окладів;
2. штатного розпису;
3. тарифно-кваліфікаційних довідників;
4. закону України “Про оплату праці”;
5. класифікатора професій.

Оберіть правильну відповідь:
ЗАРОБІТНА ПЛАТА РОБІТНИКА-ВІДРЯДНИКА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД:
1. норми виробітку та розміру премій;
2. якості продукції та відрядної розцінки;
3. відпрацьованого часу та годинної тарифної ставки;
4. кількості виготовленої продукції та відрядної розцінки;
5. відпрацьованого часу та відрядної розцінки.

Оберіть правильну відповідь:
СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ, ЯКА СПРЯМОВАНА НА ПІДВИЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ КОЖНОГО ПРАЦІВНИКА В ПІДВИЩЕННІ ВИРОБІТКУ, ПРОТЕ НЕ ЗАЦІКАВЛЮЄ ПРАЦІВНИКІВ В ПОЛІПШЕННІ ІНШИХ ПОКАЗНИКІВ:
1. акордна;
2. пряма погодинна;
3. пряма відрядна;
4. відрядно-прогресивна;
5. непряма відрядна.

Оберіть правильну відповідь:
СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЛЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВИНАГОРОДИ ДОПОМІЖНИХ РОБІТНИКІВ:
1. непряма відрядна;
2. пряма відрядна;
3. відрядно-преміальна;
4. відрядно-прогресивна;
5. погодинно-преміальна.

Оберіть правильну відповідь:
СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ, ЗА ЯКОЇ СУМА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ВІДОМА ДО ВИКОНАННЯ САМОГО ЗАВДАННЯ:
1. погодинно-преміальна; 
2. відрядно-прогресивна;
3. акордна; 
4. пряма відрядна; 
5. відрядно-преміальна.

Оберіть правильну відповідь:
ВИРОБІТОК РОБІТНИКА ЗГІДНО З ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАВДАННЯМ ОПЛАЧУЄТЬСЯ ЗА ВСТАНОВЛЕНИМИ ТВЕРДИМИ РОЗЦІНКАМИ, А ПОНАДНОРМОВИЙ – ЗА ПІДВИЩЕНИМИ ЗА:
1. безтарифної системи оплати праці; 
2. відрядно-преміальної системи оплати праці;
3. відрядно-прогресивної системи оплати праці; 
4. контрактної системи оплати праці; 
5. непрямої відрядної системи оплати праці.

Оберіть правильну відповідь:
ЗА БЕЗТАРИФНОЇ СИСТЕМИ ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД:
1. коефіцієнта трудової участі; 
2. фактично відпрацьованого часу;
3. кваліфікаційного рівня робітника; 
4. обсягу виготовленої продукції;
5. відповіді 1, 2, 3. 

Оберіть правильну відповідь:
ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК, ЯКИЙ ХАРАКТЕРИЗУЄ ТРУДОВУ УЧАСТЬ РОБІТНИКІВ У КОЛЕКТИВНІЙ ПРАЦІ:
1. коефіцієнт трудової участі; 
2. індивідуальний виробіток;
3. тарифна заробітна плата;
4. бригадна розцінка;
5. тарифний розряд робітників.

Оберіть правильну відповідь:
МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ:
1. індексний метод, непрямий метод;
2. коефіцієнтний метод, поелементний метод;
3. сумарний метод, метод непрямого розрахунку;
4. інтегральний метод, метод ланцюгових підстановок;
5. пофакторний метод, метод прямого розрахунку.

Оберіть правильну відповідь:
ПЕРЕДБАЧАЄ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАНОВОГО РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ, ВИХОДЯЧИ ІЗ ЗАПЛАНОВАНОГО ОБСЯГУ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ ТА ПЛАНОВОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ:
1. метод планування продуктивності праці на основі норм виробітку;
2. пофакторний метод планування продуктивності праці;
3. інтегральний метод планування продуктивності праці;
4. метод прямого розрахунку;
5. сумарний метод планування продуктивності праці.

Оберіть правильну відповідь:
ПРАЦІВНИКИ, ЩО ОРГАНІЗОВУЮТЬ ВИРОБНИЦТВО І ЗДІЙСНЮЮТЬ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ – ЦЕ:
1. професіонали;
2. керівники;
3. фахівці;
4. робітники;
5. технічні службовці.

Оберіть правильну відповідь:
ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПІДГОТОВКУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЗОКРЕМА ДІЛОВОДИ, СЕКРЕТАРІ ТОЩО – ЦЕ:
1. професіонали;
2. основні робітники;
3. технічні службовці;
4. допоміжні робітники;
5. фахівці.

Оберіть правильну відповідь:
СЕРЕДНЬООБЛІКОВА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА МІСЯЦЬ РОЗРАХОВУЄТЬСЯ:
1. підсумовуванням чисельного складу працівників за кожен календарний день місяця і діленням на кількість днів місяця;
2. діленням кількості працівників на кінець місяця на кількість днів місяця;
3. діленням суми працівників на початок та на кінець місяця на 2;
4. відніманням чисельності працівників на початок та кінець місяця;
5. діленням кількості працівників, які відпрацювали всі робочі дні місяці, на кількість робочих днів місяця.

Оберіть правильну відповідь:
ВСІХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ З’ЯВИЛИСЯ НА РОБОТУ, ХАРАКТЕРИЗУЄ:
1. середньооблікова чисельність;
2. явочна чисельність;
3. облікова чисельність;
4. планова чисельність;
5. середньооблікова чисельність.

Оберіть правильну відповідь:
НОМІНАЛЬНИЙ ФОНД РОБОЧОГО ЧАСУ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЯК:
1. різниця між календарним фондом робочого часу і кількістю святкових і вихідних днів;
2. відношення номінального фонду робочого часу і кількості робочих днів в році;
3. різниця між календарним і корисним фондами робочого часу;
4. відношення корисного фонду робочого часу та ефективного фонду робочого часу одного працівника;
5. добуток корисного фонду робочого часу і кількості вихідних днів.

Оберіть правильну відповідь:
СПІВВІДНОШЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ПОСТІЙНО І СЕРЕДНЬООБЛІКОВОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ЦЕЙ ПЕРІОД – ЦЕ:
1. коефіцієнт обороту з прийняття;
2. відданість персоналу;
3. коефіцієнт плинності кадрів;
4. коефіцієнт стабільності;
5. немає вірних відповідей.

Оберіть правильну відповідь:
Організаційна структура МОП складається з:
1. Міжнародної конференцій праці, Генерального директора;
2. Адміністративної ради, Міжнародного інституту соціально-трудових досліджень;
3. Міжнародної конференції праці, Адміністративної ради, Міжнародного бюро праці;
4. Міжнародного навчального центру, Регіональної конференції праці;
5. Міжнародного бюро праці, Генерального директора, Міжнародного інституту соціально-трудових досліджень.

Оберіть правильну відповідь:
Вищим органом Міжнародної організації праці є:
1. Генеральний директор;
2. Міжнародна конференція праці;
3. Міжнародне бюро праці;
4. Адміністративна рада;
5. Міжнародний навчальний центр.

Оберіть правильну відповідь:
Виконавчий орган Міжнародної організації праці:
1. Міжнародний інститут соціально-трудових досліджень;
2. Адміністративна рада;
3. Міжнародна конференція праці;
4. Міжнародне бюро праці;
5. правильна відповідь відсутня.


Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 24148240
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий