DEK TESTS

елементами управління підприємством є:3)
“М’якими” елементами управління підприємством є:4)
“Центральним рингом” в моделі п’яти сил за М. Портером 3)
«Стратегічний набір» підприємства складається з: 4
A
Абсолютна ефективність управління підприємством є від:3)
Автором «екологічної моделі» зовнішнього середовища підприємства є:2
Автором першої моделі організації, яка отримала назву «модель механістичної конструкції організації» є:2)
Автором таких сучасних підходів формулювання стратегії підприємства, як одноосібний, делегування, компромісний, конкурентний, є: 2
Адаптивними (органічними, гнучкими) структурами управл є:4)
Акредитив, інкасо, банківські перекази - це форми: в)
Активи – це:3)
Акції бувають таких типів: 3) іменні, на пред'явника, привілейовані, прості
Акції корпорації поширюються шляхом:4)
акцій державних акціонерних компаній : 1) К МУ
Акціонер може захистити свої права, звернувшись в:3) арбітражний суд
Акціонери мають право вимагати включення питань до порядку денного Загальних зборів, якщо вони в сукупності володіють не менш, ніж:10%+1
Акціонери мають право вимагати скликання позачергових зборів акціонерів, якщо вони в сукупності володіють не менш, ніж:10%+1
Акціонерним товариством може бути здійснено випуск облігацій на суму, що не перевищує:25%стат.фонду
Алгебраїчна сума різниць між експертними оцінками внутрішніх факторів підприємства, що досліджуються, і найвищими оцінками серед конкурентів - це:4
Алгоритм оцінки конкурентоспроможності пр-ії насам передбачає:3)
Альтернативними підходами до спеціалізації є:3)
Альтернативні плани складаються для:1)
Альтернативою до спеціалізації робіт є метод робочої гру:3)
Американська модель банкрутства передбачає, що:3)
Аналіз відносних коефіцієнтів фінансового стану корпорації :3)
Аналіз характеристики основних конкурентів доцільно провадити 4)
Аналіз чинників зовнішнього середовища необхідно здійснювати для:3
англо-американської моделі корпор управління? 1) створ ради директорів
Антикризове корпоративне управління – це:1) суку
Антикризове корпоративне управління – це:2)
Антикризове тактичне планування діяльності корпорації не включає:1) аналіз
Антикризове тактичне планування не включає: 1) аналіз альтернатив та вибір антикризової стратегії
Антикризове управління - це: управління, основними елементами якого є передбачення небезпеки кризи, аналіз її симптомів, заходів і зниження негативних наслідків кризи
Антикризовий розвиток - це: керований процес передбачення чи подолання кризи, який відповідає цілям ор-ції і об’єктивним тенденціям її розвитку
Антикризовий розвиток в корпорації – це:1)
Антикризові стратегії поділяють на стратегії: усі відповіді вірні
Антрепренер в інноваційному менеджменті це: 1)
Арбітраж це а)
Арбітражний керуючий діє на підставі (якщо інше непередбачено законодавством):2)
Арбітражний керуючий має право:1)
Арбітражними керуючими не можуть бути:4)
Б
Багатокритеріальна оцінка виміру ефективності викорис наст:3)
Базове фінансування надається для забезпечення:1)
Базовим завданням корпоративного управління є: 2) управління майном в інтересах власників
Базовою формою господарських товариств є:4)
Баланс підприємства, що реорганізується, на день припинення його діяльності - це: передавальний баланс
Банкрутство корпорації - це:визнана судом неплатоспроможність корпорації виконувати свої зобов.
Бартерні операції, торговельні компенсаційні операції та промислові компенсаційні операції є різновидами: б)
Безприбуткові фірми-інкубатори: 1)
Бенчмаркінг - це:1
Бізнес центр – це:4)
Бізнес-інкубатор – це:3)
Бізнес-інкубатори поділяються на:4)
Бізнес-план інноваційного проекту - це: На основі довгострокового (стратегічного) планування розробляються і
Близько 60% ТНК зайняті у сфері: а)
Близько 80% материнських компаній ТНК знаходяться у: б)
Блокуючий пакет акцій:25%+1; 40%+1
БНК (МНК) це а)
Брокери - це: 1)торговці цінними паперами, які здійснюють посередницьку діяльність по випуску та обігу цінних паперів
Брокери - це: торговці цінними паперами, які здійснюють посередницьку діяльність по випуску та обігу ЦП
Будь-який к-вий проект включає в себе етапи :ді-ка, розробка рішень, реалізація рішень.
Будь-який проект включає такі етапи, в якій по-сті вони ві-ться: діаг-ка (виявлення проблеми), розробка рішень, вп-ення цих рішень в життя;
В
В залежності від способу утворення та формування статутного фонду підприємства діляться на:3)
В основ яко модел запроп прцес вибор с-ми розміщ наук-досл підрозділ МНК? а)
В працях якого вченого виділяється вісім ієрархічних рівн сист:2)
В рамках якої теорії є наступне положення: “спеціалізовані підприємства в цілому більш досконалі, ніж диверсифіковані, але менш живучі”:4)
В розділі “продукт” бланку оцінка конкурентоспроможності фірми стосовно провідних конкурентів оцінюються такі фактори конкурентоспроможності:2)
В Україні сертифікації і ліцензуваню підлягають: 4)усі відповіді правильні.
В умовах ринкової економіки, на думку фахівців, за критерій економічної ефективності діяльності підприємства доцільно приймати:4)
В управлінні діяльністю організації використовують принцип необхідної розмаїтості який полягає в тому, що:2)
В управлінській піраміді лінійно-фу-ьної структури управління ко-нням фірми на першому рівні знаходяться: ко-ти без рангів, які поодинці або бригадами виконують роботу клієнта;
В чому полягає суть інноваційної стратегії скорочення:1)
В яких одиницях вимірюється вартість передінвестиційних досліджень: людино/день чи людино/місяць
В якій моделі функціонування підприємства воно вважається механізмом, який являє собою комбінацію основних виробничих факторів, засобів виробництва, робочої сили, сировини і матеріалів:3)
В якій управлінській моделі робиться спроба поєднати ринкову політику фірми з розробкою її стратегічного потенціалу:2)
В якому році була зас-на Європ фе-ція асоціацій з економіки та у-ння (ФЕАКО): 3)1960;
В японській моделі основними учасниками є:банки, керівники, кейрецу, уряд
Важливий елемент організаційної діяльності – “структуризація”:2)
Важливим принципом сучасного менеджменту є досягнення високої економічної ефективності будь-якої діяльності, який передбачає:2)
Важливою ланкою механізму управління державними підприємствами та державними пакетами акцій є пр 4) фізичні та юридичні особи
Валові інвестиції це: 3)
Вартість капіталу корпорації - це: 2)
Вартість капіталу на світовому ринку зазвичай: а)
Введення нових податків, відміна податкових пільг є зовнішнім ризиком:4)
ВЕЗ і ТПР являють собою: б)
Вектор, що спрямов у нижн лів квадрант с-ми координ SРАСЕ, визн таку страт: 2
Величина винагороди ко-та базується на розрахунку: вартостіі консультаційної послуги;
Величина премії за ризик в бізнесовій діяльності розраховується як різниця між:1)
Величина фіксованої ви-оди залежить від н-их крит: рівня зав-ння, кв-ції та посади ко-та;
Вертикальний аналіз фінанс стану корпорації - це:аналіз структури балансу
Вертикальною диференціацією міжнародних фірм вважаєть: б)
Виберіть правильне твердження: 2) кризове явище є складовою кризи
Вибір варіанта реалізації інноваційного проекту включає:4)
Вид упр-ого кон-гу, заснований на повному або частковому де-нні рутинних функцій п-ства ко-овій фірмі з метою зо-ння власних зусиль на стр-их завданнях - це: 4)аутсорсинг.
Вид упр-ого конс-ння - загальне уп-ня – включає в себе такі підвиди як: оцінка бізнесу; уп-ня якістю; стр-чне пл-ння; оцінка уп-ня;
Види валютних курсів: б)
Види маркетингу в антикризовому управлінні: пасив, активний
Виділяють такі етапи управління фінан інв:3)
Виділяють такі орг-но-правові форми кон-ого бізнесу: одиничне в-ня, партнерство, кор-ія;
Виділяють такі сучасні концепції стратегії: 3
Виділяють такі форми управлінського к-ння: процесне, навчальне та експертне;
Виділяють такі шляхи виникнення техн :2)створення влас спеці дрібних фір
Виділяють такі шляхи виникнення техн:1)у якості дрібн і серед
Визнач майбутньої вартості грошей повязано з: процесом нарощування
Визнач теперішньої вартості грошей повязано з: процесом дисконтування
Визначення "культура - це своєрідне програмне забезпечення інтелекту особистості" належить: в)
Визначення і обгрунтування суб’єктом міжнародного бізнесу довгострокових цілей розвитку зовнішньоекономічних зв’язків називають: б)
Виключення з аналізу малозначущих елементів або постійних для виявлення змінних елементів у діагностиці кризових явищ - це: елімінування
Виконавець, як учасник інноваційного проекту - це. юридичні особи, що несуть відповідальність за виконання робіт відповідно до контракту.
Виникнення кризової ситуації на підприємств і не залежить від: 4) коливань на ринку праці
Вирішення завдань з отримання поточного дох3)
Вирішення завдань приросту капіталу в довг2)
Вирішення питання про заснування ВЕЗ і ТПР визначається:в)
Вирішення стратегічних завдань розвитку опера:1)
Від яких чинників залежить конкурентоспроможність фірми?в)
Відділ маркетингу у виробничому відділенні, як правило, має сектори:2)
Відкрите акціонерне товариство вважається нествореним у випадку, якщо:60%акцій не підп.протягом 6 міс
Відкритий інвестиційний фонд - це:  інвестиційний фонд, що створюється на невизначений час і здійснює викуп своїх інвестиційних сертифікатів у терміни, встановлені статутними документами фонду.
Відкритий інвестиційний фонд – це:1)
Відкриті акціонерні товариства відрізняються від закритих акціонерних товариств наступним: мін розміром стат.фонду,розповс.акцій, к-сть акціонерів
Відмінність простої акції від привілейованої полягає в наступному: 4) правильної відповіді немає
Відмінність регулярної економічної кризи від нерегулярної полягає у тому, що вона: 4) усі відповіді правильні
Відносно новим типом ВЕЗ є: б)
Відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними:1)
Відповідно до визначальних цілей отримувачів туристичних послуг розрізняють наступні види міжнародного туризму: в)
Відповідно до моделі ВСG оптимальною стратегією бізнесу є:3
Відповідно до об’єктів призначення, ефективність ділять на:1)
Відповідно до стратегії диференціації передбачається:3
Відрахування до резервного фонду не попити бути меншими:5%доходу
Вкажіть найбільш повне в-ння терміну “консалтинг”: професійна дія-ть, яка полягає у наданні не-них і обєктивних порад та технічної допомоги кв-ими сп-ми фірмам, організац-іям, окремим під-ам з метою спр-ня останнім у в-нні та до-нні у-ких проблем, пошуку ії оп-них рішень, ме-гії вп-ення ре-цій;
Вкажіть один із видів цінностей, під якими розум поняття ін:2)
Вкажіть один із етапів, що входить у процес розр:1)
Вкажіть приклад монопроекту: проект модернізац. підприємства
Вкажіть приклад мультипроекту: будівництво аеропорту
Вкажіть принципи корпорат управління, які розроб та запропонувала Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР): 1)
Вкажіть які докум харак основ показн ді-сті клі-кої ор-ації: 1) річний звіт, звіт про ви-ня фінан плану, правові до-нти;
Вкажіть якісні аспекти професійного зростання ко-та: 4) усі відповіді правильні.
Власником реального капіталу є: 4) акціонерне товариство
Власність сконцентрована в руках декількох осіб, які володіють великими частками корпоративного майна - це: інсайдерська система управ
Власність сконцентрована в руках декількох осіб, які володіють великими частками корпоративного майна - це:інсайдерська система управ
Властивості стратегії: 1
Внутрішні зобов'язання в антикризовому управлінні - це зобов'язання перед: власниками, найманими працівниками
Внутрішні консультаційні підрозділи: є штатними працівниками;
Внутрішні причини виникнення кризових ситуацій поділяють на: суб’єктивні та об’єктивні
Всю різноманітність інвестиційн. проц: 1)
Втрата робочого часу належить до такої групи показників діагностики діяльності підприємства: 2) соціальні показники
Г
Г. Мінцберг для формулюв стратегії рекомендує використовувати такі моделі:2
Генератор ідей в інноваційному менеджменті це: До його характерних рис відносяться здатність виробляти в короткі терміни велике число оригінальних пропозицій,.
Геоцентричний підхід до політики найму зводиться у глобальному управлінні людськими ресурсами до::в)
Гіпотеза про багатоелементність стратегічного менеджменту передбачає:3
Глибина діяльності є:1)
Гнучкість, адаптивність, зниження децентралізації, відкритість, юридична і правова відповідальність - це: властивості антикризового управління
Голов сторона, яка зацікавлена в реалізації проекту: замовник
Головна властивість системи є:3)
Головна мета глобального управління коштами:в)
Головна мета створення ВЕЗ в країнах, що розвиваються полягає в: б)
Головна ціль міжнародного бізнесу полягає у: а)
Головне завдання антикризового корпоративного управління полягає у: 3) тивними наслідками
Головне завдання антикризового корпоративного управління полягає у:3)
Головне завдання антикризового управління полягає у: оперативному з мінімальним ризиком прийнятті таких рішень, які б дозволили досягнути бажаного результату з мінімальними негативними наслідками
Головне завдання міжнародного фінансового менеджменту полягає у: б)
Головним інструментом фінансового планування є:2)
Головні принципи управління якістю у фірмах США можна узагальнити такими положеннями:2)
Головною метою фінансового менеджменту є:4)
Горизонтальний аналіз фінанс стану корпорації - це:аналіз ек.зрост.чи спаду
Горизонтальною диференціацією міжнародних фірм називається: а)
господарським оборотом 3) менше як 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян проводиться 1 раз на 3 роки
Готовність фірми до кризи може визначатися наступним компонентом (компонентами): 4) усі відповіді вірні
Готовність фірми до кризи не визначається наступним компонентом: 3) організаційною здатністю до швидкого реагування на кризу
Група індексів Доу-Джонса включає: фондові індекси та рейтинги, темпи зміни середньоарифметичної ціни акцій
групи показників діагностики діяльності підприємства: 4)показники ринкової активності
Групи стратегій, відповідно до яких можна поділити стратегічний набір, є:3
Д
Дайте визначається терміну «інновація» згідно із ЗУ:3)
Дайте визначення поняття «інвестиційний менеджмент» : 1)
Дайте визначення поняття «інноваційна стратегія»:3) Інноваційною стратегією може бути:4)
Дайте визначення поняття інвестиції згідно Закону України "Про інвестиційну діяльність" : 2)
Дайте визначення терміну «венчурний капітал»:2)
Дайте визначення терміну «винахід»: нове, що має істотні відмінності, технічне рішення, яке може бути використано у промисловості, сільському господарстві, охороні здоров’я й інших галузях
Дайте визначення терміну «інноваційне підпр3)
Дайте визначення терміну «інноваційний проект» згідно ЗУ3)
Дайте визначення терміну «патент»: свідоцтво, яке видається компетентним органом держави винахідникові й посвідчує його авторство й виняткове право на винахід
Дайте розгорнуте визначення поняття «новов:4)
Дайте характеристику простому внутрішньоорганізаційному інноваційному процесу: 3)
Дайте характеристику простому міжорганізаційному інноваційному процесу: процес відділення функції виробника нововведення від функції його споживача: діють як мінімум два господарюючих суб'єкти: виробник і споживач.
Дайте характеристику розширеному інноваційному процесу: процес створення нових виробників нововведення, порушення монополії виробника-початківця
Де можуть знаходит філї і дочірні під-тва головного підприємства ТНК? б)
Делегування в системі управлінських дій передбачає:2)
Депозитарій відрізняється від реєстратора тим, що здійснює:кліринг, розрахунки за угодами в ЦП
Держава бере участь в інвестиційному процесі через: державний сектор економіки, так і побічно, через свої інституції: органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, Національний банк, Фонд держмайна, Державний антимонопольний комітет.
Державне регулювання корпоративного сектору є одним із найважливіших елементів корпоративного управління: 4) внутрішньої сфери.
Державне регулювання ринку цінних паперів не передбачає: 4)
Державний орган з питань банкрутства виконує такі завдання:4)
Державний фонд фундаментальних досліджень в Україні (ДФФД) забезпеч:1
Державним органом, що розглядає справи про недобросовісну рекламу є:4)
Державні акціонерні комп створ шляхом: 4) всі відповіді правильні
Державну політику щодо запобігання банкрутства, а також забезпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом здійснює:1)
Децентралізація – це:1)
Джерела короткострокового фінансування міжнародної фірми поділяються: г)
Джерелами людських ресурсів для міжнародних компан не є: г)
Диверсифікована міжнародна фірма має структуру: а)
Дилери - це:фін.посередник, який здійсн.діял.по випуску і обігу ЦП + комісійну та комерц.діял
Диференційований метод оцінки конкурент-ності продукції базується на:3)
Діагностика банкрутства корпор ґрунту на знач:1) коефіцієнта поточної ліквідн
Діагностика кризової ситуації включає: висунення гіпотез про можливості подолання кризи
Діагностика стану підприємства дає можливість охарактеризувати стан підприємства як: нормальний, передкризовий, кризовий, критичний
Діловою взаємодією фірм різн форм власн або їх підрозд, що знаход у різних крїнх, що має гол мет одерж прибут за рах отрим вигд з переваг діл між-их операц є: а)
Діючі або запроектовані системи управління підприємством можна оцінити відношенням:4)
Для англо-американської моделі корпоративного управління характерне:1)
Для визначення ступеня диференціації в організації Лоуренс і Лорч запропонували наступні параметри:4)
Для врахування політич та економіч ризику в управл фінанси в міжн бізнес доціл:г
Для захисту позицій компанії-піонера використовується стратегія мобільної оборони, яка, зокрема, передбачає:4)
Для захисту позицій компанії-піонера використовується стратегія позиційної оборони, яка, зокрема, передбачає:2)
Для кожного виду діяльності людини розробляється теоретичне обґрунтування для того, щоб виконати роботу відповідно до затвердженого регламенту. Це твердження є головною ідеєю:2)
Для кризової ситуації не характерне: 4) правильної відпов немає
Для наочного відображення зон конкурентних переваг та недоліків підприємства при оцінці його конкурентоспроможності використовується метод:3)
Для німецької моделі корпоративного управління характерне:2)
Для німецької моделі корпоративного управління характерне:2)
Для подолання негативних наслідків поділу праці науковці рекомендують:3)
Для стратегії обмеженого зростання характерно:2
Для того, щоб всі вдосконалення і нововведення були перевірені у невеликому масштабі і у формі попереднього іспиту застосов:3)
Для чого розробля робоча документація (РД) по проекту: для виконання будівельно-монтажних робіт
Для яких об`єктів використ техніко-економічний розрахунок (ТЕР): для техніч і технологіч нескладн об`єктів виробничого призначення
Для яких ринкових умовах характер стратег згортан ділов активн й виход з ринк?3
Для якої організаційної структури управління характерним є відсутність бюрократичної регламентації діяльності органів управління:3)
Для якої стратегії характерно відмова від найдорожч сервісного обслуговування, впровадження дешевих видів сировини, використання дешевої робітничої сили: 3
Для японського національного стереотипу не характерне? в)
Для японської моделі корпоративного управління характерне:3)
Для японської моделі корпоративного управління характерне:3)
До боржника не застосовуються такі судові процедури банкрутств4)
До виключної компетенції зборів учасників спільного підприємств3)
До внутрішніх ко-ів належать: 1) це-ний апарат упр-ння, керівники та ме-ри підрозділів;
До господарських товариств корпорат типу належить:АТ, ТзОВ
До дня скликання установчих зборів засновн зобов’яз внести:3) не менше 50%
До документів, що опис плани клієнта належ: бюджети, ка-рні граф та п-ози, ділові плани;
До елементів, що дають можлив оптимізув стратег низьких витрат, належать:3
До завдань фондового консалтингу належать: всі відповіді вірні.
До загроз вступу України до міжнародних організацій і структур не належить: в)
До зовнішніх кон-нтів належать: окремі консультанти, консалтингові фірми;
До інструментів упр-кої дії, які вик-овує упра-ьке конс-ання не входить: 4)попит.
До капітального інвестування не належить: 3)
До ключових характеристик національної економіки не відноситься: в)
До компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішен 1)
До корпоративних цінних паперів відносять: 4) усі відп правиль
До найбільш поширених прорахунків компаній-піонерів належать:3)
До недоліків стратегічного планування належать: 1
До нерегулярних криз не відносять: циклічні
До нетрадиційних методів фінансування не належать: в)
До об'єктів контролінгу належить: 4) усі відповіді правильні
До оборотних активів належить:4)
До ознак господарських товариств належить: 4) усі відповіді правильні
До ознак господарських товариств належить: 4) усі відповіді правильні
До ознак па-тва належ: ств-ься на п-аві угоди між кільк особ, які об-ють свої знан та р-си;
До органів державного регулювання корпоративного сектору належать: 4) усі відповіді правильні
До організаційно-правових форм консалтингового бізнесу не належать: співпраця;
До основних видів франчайзингу відносять: б)
До основних завдань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку належать: 2)
До основних інструментів що забезпечують реал:1)
До основних принципів маркетингу належать:4)
До основних стратегій конкуренції у міжнародному середовищі відносять: а)
До основних типів консалтингових продуктів належать:усі відповіді вірні;
До основних типів корпоративної культури за Ф. Тромпенаре відносять наступні: а)
До основних форм проектування організації належать:4)
До основних форм проектування організації належить:4)
До основного капіталу підприємства належить:4)
До основної умови паритету не належить:г)
До особистих якостей менеджера консультанта відносять:усі відповіді правильні.
До особливостей антикризового корпоративного управління не належить:2) гнучкість та адаптивність
До переваг вільної торгівлі не належить: в)
До передбачуваних криз можна віднести: циклічні кризи
До переліку „смертельних хвороб" доктора Демінга не відносять:4)
До повноважень державного органу з питань банкрутства належить2)
До повноважень Фонду державного майна України не належать: 4) правильної відповіді немає
До прийомів трансформації організаційних форм управління не належить: 4) правильної відповіді немає
До принципів побудови організац структур міжнарод менеджменту відносять: в)
До причин кризи не належить: 4) правильної відповіді немає
До прогнозування фінансового стану з позиції можливого банкрутства підприємства застосовується такий підхід: 4) правильної відповіді немає
До ринку інструментів фінансового інвестування належить:а)
До сильних сторін організації при SWOT-аналізі не відносять:4
До сильних сторін політико-правового середовища України належать: в)
До складу фінансово - кредитної системи вход: 3)
До складу фінансово - кредитної системи входя: 1)
До слабких сторін українського економічного середовища не належить? б)
До специфічних методів контролінгу не належить: 3) PEST-анал
До структур управління консалтинговими фірмами належать: усі відповіді вірні.
До сучасних принципів менеджменту включають принцип:4)
До сучасних принципів менеджменту зараховують такі (дати найповнішу відповідь):4)
До тактичних прийомів зменш ризику, пов”язаного з обміном валют відноситься: г)
До товариств, які групуються як «товариства – об’єднання капіталу» відносяться:2)
До управління державним корпоративним сектором не належить: 4) правильної відповіді немає
До управління державним корпоративним сектором не належить: 4) правильної відповіді немає
До управління державним корпоративним сектором не належить: 40 правильної відповіді немає
До установчих документів акціонерного товариства належать:статут, заснов.договір
До установчих документів акціонерного товариства належать:статут, заснов.договір
До учасників інновпроекту не нал:4)
До факторів, що впл-ть на цін-ння кон-вої посл: ціна ко-тів, спів-ння попиту і пр-иції послуг;
До функцій державного регулювання корпоративного сектору не відносять : 2) ведення реєстру корпоративних цінних паперів та їх емітентів
До функцій державного регулювання ринку цінних паперів належить: 1) накладання і стягнення штрафів
До функцій корпоративної культури належить: 1) креативна, пізнавальна та комунікативна
До функцій корпоративної культури належить: 1) креативна, пізнавальна та комунікативна
До функцій Фонду державного майна належить: 2) гарантування прав власності на цінні папери, захист прав учасників фондового ринку
До характеристик кризи не належить: 4) правильної відп немає
До чинників проміжного середовища організації належать:2
До чинників санаційної спроможності підприємства не належать такі чинники: 3) соціальні
До чинників, які необхідні Україні для інтеграції у світове господарство і посилення транзитних функцій не належить: в)
До числа основних принципів щодо управління іннов проек:1)
Добровільні об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів мають на меті:3)
Довгострокова мета реструктуризації-це: 1) максимізація доходів акціонерів підприємства
Документ, який су-джує перв контакт та передує о-ній угоді про спі-цтво кон-нта та клієнт – це: кон-йна пр-ція;
Допомога консультанта це: 4)все вище перераховане.
Дослідження, оцінювання і подолання невизначеності - це: 2) активне подолання кризи
Досліджуючи та аналізуючи конкуре сер попередньо слід відповісти на запитання:3)
Дохід по цінним паперам (акціям, облігаціям) виплачується: дивіденди
Друга модель організації, авторами якої є Е. Мейо, Д. Мак-Грегор і інші вчені побудована на визначенні організації як:2)
Друга система розподілу прав і відповідальн ( “матрьошка”) 4)
Другим етапом процесу контролю є:3)
Е
Екзогенні фактори, що зумовлюють кризовий фінансовий розвиток підприємства: усі відповіді правильні
Еккаутинг це: збирання, обробка, аналіз та формування різного виду бізнес-інформації
Економічна взаємодія підприємств (організацій) або їхніх підрозділів, що знаходяться у різних країнах складає: в)
Економічна придатність інноваційного проекту означає:4)
Економічний ефект від упр-го кон-ання залеж від: частки упр-го кон-ння в результатах робіт;
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) стосується: 2) ролі зацікавлених осіб в управлінні корпоративними формами
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) стосується: 2) ролі зацікавлених осіб в управлінні корпоративними формами
Експертними методами оцінки конкурентоспроможності продукції 4)
Елементами внутрішньої о корпорат управління не є: 4) інституційні інвестори
Елементами зовнішнього корпорат регулювання є : 4) усі відповіді правильні
Елементами проектування організації не є:1)
Елементами системи є:3)
Елементами, які входять у структуру офіційної угоди про ко-ння є:4) усі відповіді вірні.
Елементи внутрішньої сфери корпорант управління - це:рада директорів, персонал, структура, цілі
Емітент цінних папер це:особ,яка випускЦП і бер на себ всі зобов.пов.з їх випуск
Естетичні параметри конкурентоспроможності продукції характеризують:4)
Етап верифікації в процесі побудови економетричних моделей передбачає:3)
Етапами консультаційного процесу є: усі відповіді правильні.
Етапи процесу стратегічного плануван: 4
Етапи стратегічного планування:4
Етноцентричний підхід до політики найму зводиться у глобальному управлінні людськими ресурсами до: б)
Ефективність за сферою застосування розрізняють як:3)
Ефективність організації управління в організації можна оцінити за2)
Ефективність управлінської праці за річним обсягом товарної продукції розраховується відношенням:4)
Ефективність управлінської праці на підприємстві вимірюється від 2)
Є
Є дві сторони стратегічних змін в організації, а саме:3)
Є такі основні напрямки реального інвестування: 2).
Ж
Жорсткий прагматизм і орієнт на реал справу, що принос користь, притам для: б)
З
З означених груп міжнародних організацій назвіть ту, в якій перелічені лише спеціалізовані установи ООН: а)
З означених груп міжнародних організацій назвіть ту, в якій перелічені лише регіональні комісії ООН:в)
З організаційних норм діяльності міжнар організац зазначте основ принцип: б)
З погляду стадій здійснення інноваційної діяльності проект містить:2)
З якою метою розробляється ескіз проекту: з метою визначення принципових вимог до містобудівних, архітектурних, функціон та інших рішень по об`єкту інвестування
З якою метою розробляються одноразові плани:2
З якою метою фор перврезерв портфелю:2) 3 якою метою форм втор резерв портфелю цінних паперів:2)
З якою метою формується дерево цілей: 2
За видами розв’язання завдань уп-ьке конс-ння поділяється:оперативне і стратегічне;
За видами упра-кої діяльності ро-яють: науково-технічне, соціальне-економічне, правове;
За Г. Гофстеде культурним аспектом організації не є: а)
За дієвим підходом до управління здійснюється:3)
За діяльністю на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого пере:2) до 5000 неоподаткованих мінімумів,
За допомогою яких зв’язків в організації реалізується інформацій3)
За допомогою яких показників можливо визначити маркетинговий потенціал:3
За індексом конкурентоспроможності Україна посідає б)
За кількістю об’єктів управлінське кон-ання буває:індивідуальне і колективне;
За класифікаційною ознакою “форми товарної спеціалізації” підприємства роздрібної торгівлі діляться на:4)
За методами нав-ня упра-ьке консу-ння класифікують: активне, рутинне, взаємонавчальне;
За механізмом реа-ції уп-ьке ко-ння поділ на: об’єкт, поліоб’єктив, унікальне, стандартне;
За недотримання вимог законодавства встановлено: 4) усі відповіді правильні.
За періодом досягнення цілі поділяють на:2
За рахунок чого реалізуються стратегії реструктуризації: 1
За регіональною ознакою розрізняють інвестиції: 4)
За результативністю управлінське ко-ання поділяють на : завершене та поетапне;
За результативного підходу до управління підприємством:3)
За рівнем інв ризику виділяють наступні види інв: 4)
За розроблення операційної стратегії недиверсифіков підприємства відповід: 1
За розроблення функціональної стратегії недиверсиф підприємства відповідає: 2
За спрямованістю цілі є:3
За ступенем дії консультування поділяється на :повзуче;
За умов низької ціни та високої якості продукції вибирають маркет стратегю: 1
За формами власності інвесторів розрізняють інвестиції 1)
За формулювання ділової стратегії диверсифікованого підприємства відповідає: 2
За формулювання корпоративної стратег диверсифіков підприємства відповідає: 1
За функціональною структурою управління маркетингом є посади менеджерів з:2)
За чкої умови ефективною є стратегія цінового лідерства: 3
За якого нетрадиційного методу фінансування зовнішньої торгівлі оплата часто здійснюється повністю або частково переказом товарів і послуг? а)
За якої форми управлін міжнар НДДКР усі важлив ріш ухвал у штаб-квар комп? б
Забезпечення актуальної платоспроможності та збереження факторів виробництва і їх працездатності - це: 1) реактивне подолання кризи
Забезпечувальна дія фінансового забезпечення проявляєть у:2)
Завданням фінансової політики підприємства є:4)
Загальна стратегія диверсиф під-тва формулюється на яких рівнях «стратег пірам?2
Загальними показниками ефективності менеджменту підприємства 2)
Загальні положення, сильні та слабкі сторони підприємства, що оцінюється, в боротьбі з конкурентами визначає метод:4)
Загальні річні витрати на управління виробництвом (приведені сумарні витрати на управління) є:4)
Загальні стратегії підприємства: 3
Закон композиції функціонування системи говорить:2)
Законодавство Укр не пер-чає не-сть одержання лі-зії на зд-ня таких видів конс-их послуг: радикальне оновлення те-гії п-ва.
Законодавчо учасники товариства зобов'язані: 3) не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність товариства
Законодавчо учасники товариства зобов'язані: 3) не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність товариства
Закритий інвестиційний фонд - це:  інвестиційний фонд, що створюється на визначений час і здійснює викуп своїх інвестиційних сертифікатів після закінчення терміну своєї діяльності.
Залежно від основної мети діяльності п-ва діляться на2)
Залежно від технологічних параметрів існує така класифікація інновацій:3) За ступенем інтенсивності існує така класифікація інновацій: “бум” рівномірна масова слабка
Замовник, як учасник інноваційного проекту - це: майбутній власник і користувач результатів проекту.
Зародження, ріст, зрілість, надлом, інерція і злам - це: етапи життєвого циклу системи менеджменту підприємства
Зародження, ріст, зрілість, старіння, ліквідація і відродження - це: етапи ЖЦ розвитку підприємства
Засновники акціонерного товариства зобов'язані утримувати протягом двох років не менше:25%акцій
Засновники закритого акціонерного товариства не зобов’язані:2)
Засновницький договір є обов’язковим документом для:3)
Засновницький договір є основним документом для:3)
Засновницькі документи діяльності п-ва поділяються на:2)
Застосування методу балів при оцінці конкурент-ті підприємства дозволяє:2)
ЗАТ може випускати лише: 1) іменні акції
Заява про порушення справи про банкрутство не містить4)
Заява про порушення справи про банкрутство подається:2)
Зберігай цінних паперів - це:зберіг.та обслуг.обігу ЦП і операцій емітента з ЦП на рах.у ЦП
Збільшення статутного фонду AT може бути здійснено за рішенням правління1) не більше як на 1/3
Збір і обробка попередньої інформації є складовою етапу: діагностика;
Зворотна взаємозалежність в процесі координац діяльності виникає тоді, коли:3)
Згідно матриці спеціалізації діяльності у секторі 2 менеджер повинен:1)
Згідно матриці спеціалізації діяльності у секторі 3 менеджер варто:2)
Згідно поглядів А. Файоля всі робочі завдання підприємства мають бути диференційовані на шість функцій:3)
Згідно поглядів А. Файоля принципами кінцевого результат є:1)
Згідно поглядів американського вченого Лайкерта ефективною є та організація яка спонукає керівника:2)
Згідно принципу централізації влади, сформульованого А. Файоле3)
Згідно теорії М.Кондратьєва існують такі види циклів: малі та великі
Згідно українського законодавства інвестиціями є:1)
Згідно українського законодавства монопольним вважається таке становище підприємства, коли його частка на ринку перевищує:2)
Згідно черговості розрахунку по боргах під-ва-банкрута в 3 чергу задовол:4)
Згідно чинного законодавства України критерієм неплатоспроможності підприємства є: заборгованість 300 мін з/п протягом 3 місяців
Згоди антимонопольного комітету не потрібно у випадку: 3) отримання в управління структурного підрозділу господарюючого суб'єкта
Згоди антимонопольного комітету не потрібно у випадку: 3) отримання в управління структурного підрозділу господарюючого суб'єкта
Згоди антимонопольного комітету не потрібно у випадку: 3) отримання в управління структурного підрозділу господарюючого суб'єкта
Здійснення оперативної фінансової роботи передбачає:2)
здійснюються перспективне, поточне і оперативне планування
Здійснюючи комплексну оцінку стратегічної інвестиційн поз:3)
Злиття компаній - це: припинення д-ті 1 ю.о. з передачею майнових прав і зобов’язань ю.о.-правонаступнику
Зменшення статутного фонду можливе за рішенням зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю і вступає в силу після відповідної публікації через:3)
Зменшення статутного фонду у товариств з додат відповід можлив до сум крат:2)
Зміна зовнішніх умов приводить до необхідності зміни стратегії фірми, а потім управлінської її структури. Це положення доказано:2)
Зміна керівництва, впровадження прогресивних форм та методів управління - це реструктуризація: виробництва
Зміна системи планування виробництва, зміна форми власності, реорганізація системи управління підприємством, формування системи стратегічного управління - це: етапи реструктуризації
Зміни до статутного фонду повинні затверджув:не менше 25%
Зміни статутного фонду повинні затверджуватись: 2) загальними зборами
Зміну рівня продажу протягом існування продукту відображає:2
Знання, уміння та зв'язки організації, які дозволяють отримати стратегічні переваги на одному або декількох ринках становлять: 1
Зовнішнє управління у процесі банкрутства здійснює згідно чинного законодавства: усі відповіді правильні
Зовнішні зобов'язання в антикризовому управлінні - це зобов'язання перед: фіскальною, фінансовою системами, контрагентами
Зовнішня сфера корпоративного управління - це: Держ.органи заг. та спец. компетенції, ринк.контроль, гром.орган., ЗМІ
Зовнішня сфера корпоративного управління - це:Держ.органи заг. та спец. компетенції, ринк.контроль, гром.орган., ЗМІ
Зовнішньоекономічна діяльність в Україні вперше отримала правовий статус: б)
Золоті аукціони це: г)
І
І. Ансоффом виділив такі підходи до стратегічного управління:1
Ідентифікація цілей - це:2
Із наведених груп зазначте міжнародні організації за рівнем (масштабом дії): б)
ІІри прямому управлінні державними підприємствами передбачається: 1 ) розробка законів та підзаконних актів економічної спрямованості
Інвестиційна діяльність це: 3)
Інвестиційна компанія - це: торгівець цінними паперами, який, крім про вадження інших видів діяльності, може залучати кошти для здійснен ня спільного інвестування через емісію цінних паперів та їх розмі щення.
Інвестиційний портфель це. 2)
Інвестиційний фонд - це: це юридична особа, заснована у формі закритого акціонерного товариства з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством, що здійснює виключну діяльність у галузі спільного інвестування.
Інвестиційну стратегію можна представити як:2)
Індикатор структурних реформ ЄБРР базується на середньому значенні а)
Інноваційна стратегій інтенсивного зростання може бути:1)
Інноваційна стратегія віолента полягає в: они мають великий капітал, високим рівнем освоєння технології. Виоленти займаються крупносерийними і масовим випуском продукції для широкого кола споживачів, що пред'являють «середні запити» до якості і задовольняються середнім рівнем цін. Віоленти працюють у «околицях» максимуму випуску продукції. Їхня науково-технічна політика вимагає прийняття рішень про терміни постановки продукції на виробництво (у тому числі, про придбання ліцензій); про зняття продукції з виробництва; про інвестиції і розширення виробництва; про заміну парку машин і устаткування.
Інноваційна стратегія експлерента полягає в: фірми, що спеціалізуються на створенні нових чи радикальних перетворень старих сегментів ринку. Вони займаються просуванням нововведень на ринок.
Інноваційна стратегія інтеграційного росту може бути:4)
Інноваційна стратегія інтеграційного росту може бути:4)
Інноваційна стратегія інтеграційного росту може бути:4)
Інноваційна стратегія інтенсивного зростання може бути:2)
Інноваційна стратегія інтенсивного зростання може бути:4)
Інноваційна стратегія комутанта полягає в: діють на етапі падіння циклу випуску продукції. Їхня науково-технічна політика вимагає прийняття рішень про своєчасну постановку продукції на виробництво, про ступінь технологічної особливості виробів, що випускаються віолентами, про доцільні зміни в них відповідно до вимог специфічних споживачів.
Інноваційна стратегія конгломератної диверсифікованості 3)
Інноваційна стратегія конструкторської диверсифікованості - це: Вона спрямована на пошук і використання пов’язаних в наявному бізнесі додаткових можливостей для виробництва конструктивно нових продуктів. При цьому наявне виробництво залишається в центрі уваги, а нове виникає, виходячи з тих можливостей, що є на освоєному ринку, використовуваній технології (технологія повинна бути „плідною”), базуючись на інших сильних сторонах підприємства. Це стратегія внутрішньогалузевої і внутрішньоринкової продуктової інновації, що використовує ефект синергії.
Інноваційна стратегія патієнта полягає в: на вузький сегмент ринку і задовольняють потреби, сформовані під дією моди, реклами й інших засобів. Вони діють на етапах росту випуску продукції й одночасно на стадії падіння винахідницької активності. Вимоги до якості й обсягів продукції в цих фірм зв'язані з проблемами завоювання ринків. Виникає необхідність приймати рішення про чи проведення припиненні розробок, про доцільність продажу і покупки ліцензій і т.п. Ці фірми прибуткові.
Інноваційний менеджмент - це:одне із направлень стратегічного управління, що здійснюється на вищому рівні організації. Це сукупність форм, принципів, методів управління інноваційними процесами, інноваційною діяльністю, зайнятими цією діяльністю організаційними структурами та їхнім персоналом.
Інноваційний проект, розглянутий як процес, охоплює такі етапи:2)
Інноваційні організації, що формуються навколо великих наукових центрів, називаються: Технологічний парк
Іноземні інвестиції в іннов діяльність можуть здійсн у формі:4)
Інструменти формування культури міжнародної фірми б)
Інструментом державного регулювання економіки є:4)
Інтегральний показник конкурентоспром прод розраховується відношенням:1)
Інтегрована система технологічного розвитку означає.. б)
Інтереси акціонерів і керівництва не завжди збігаються. Як вирішується цей конфлікт у
Інтрапренер в інноваційному менеджменті це: Це фахівець і керівник, орієнтований на внутрішні інноваційні проблеми
Інформаційна система, завдяки якій керівництво отримує інформацію про потенційні небезпеки, що загрожують із зовнішнього та (або) внутрішнього середовища підприємства, -це: система раннього попередження та реагування
Інформаційний напрямок роботи бізнес-центру передбачає:2)
Інформаційні воротарі в інноваційному менеджменті це: знаходяться у вузлових крапках комунікаційних мереж, акумулюють і переносять спеціалізовану інформацію, контролюють потоки науково-технічних, комерційних і інших повідомлень. Вони накопичують і поширюють новітні знання і передовий досвід, постачають інформацією творчий пошук на різних етапах створення нової чи продукції проведення організаційно-економічних змін у фірмі.
Існування та функціонування підприємства сприяє така характерна закономірність як організованість, яка характеризує:3)
Існування та функціонування підприємства як відкритих систем зумовлено такою характерною закономірністю, як здійсненність, яка характеризує: 2)
Існування та функціонування підприємства як відкритої системи зумовлюється наступними закономірностями:4)
Існує дві моделі, які відображ різні підход до інновац і стил у-ня інновац проц г)
Існуючі канали розподілу продукції передбачають такі основні методи збуту:3)
Істотність завдання визначається:2)
К
Кадровий консалтинг охоплює : вирішення внутрішніх конфліктів;
Керівник проекту, як учасник інноваційного проекту - це: юридична особа, якій замовник делегує повноваження з керівництва роботами за проектом: планування, контроль і координація робіт учасників проекту.
Керуючий санацією - це:2)
Ким визначаються порядок та умови передачі в управління уповноваженим особам
Кланова культура: 3) передбачає зацікавленість кожного з членів організації в участі у загальній справі, врахування потреб працівників
Класифікація об'єктів аналізу за окремими ознаками у діагностиці кризових явищ - це: кластерний аналізКласичний цикл суспільного відтворення складається з таких фаз: спад, стагнація, пожвавлення, підйом
Класичний контрольний пакет акцій:60%+1
Класичний контрольний пакет акцій:60%+1 акція
Кластер – це: 4)
Кліринг - це: Кліринговий депозитарій для здійснення грошових розрахунків за угодами щодо цінних паперів зобов'язаний користуватися по слугами, що надають розрахункові банки на основі відповідного до говору, типова форма якого затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком Украї ни.
Клубна культура: 1) норми якої орієнтовані на вказівки, що виходять з центру, від одного керівника
Клубна культура: 1) норми якої орієнтовані на вказівки, що виходять з центру, від одного керівника
Ключові фактор успіху – це:2)
Ключовою в теорії Гласієра є концепція:4)
Коефіцієнт варіації показує міру відносної доходності, характеризує ризик (відповідних управлінських дій на одиницю найбільш ймовірного результату) і розраховується відношенням: 1)
Коефіцієнт ефективності управління відображає ступінь використання потенційних можливостей підприємстві розраховується відношенням:3)
Колесо роздрібної торгівлі” має такі компоненти:3)
Коли під-ство орієнтуєт на закріп своїх позиц на ринку та має досить висок можлив по розвитку вироб¬ничого потенц, доцільно використ таку вироб стратегію: 1
Команда проекту, як учасник інноваційного проекту - це: специфічна організаційна структура, очолювана керівником проекту і створювана на період здійснення проекту з метою ефективного досягнення його цілей.
Компанії отримують доступ до додаткових ресурсів? а), б)
Компанії, які виробляють широкий асортимент товарів в управлінні маркетингом застосовують: 3)
Компліментарність це в)
Компонентами системи є:4)
Конкурентоспроможність галузі найбільше визначається:2)
Конкурентоспроможність організації забезпечується такими методами:4)
Конкурентоспроможність фірми - це:1)
Конкуренція в галузі посилюється, коли : 3)
Консалтинг як наука виник у: 1)1920 р.;
Консалтингові фірми за розміром та асо-том послуг поділ на: великі тран-ьні фірми, аудиторсько-бухгалтерські фірми, ко-ійні фірми, що спеці-ься на інжен-тех-них послугах;
Консультанти поділяються на: )вузькопрофільні, універсальні;
Консультанти, які спр та-кому фу-нню ор-ції, при якому про-ія що виробляється буде куплена сп-ами - це: кон-нти з мар-нгу.
Консультанти,які прац з клієн на основі їх т-вого за-ння до о-ії на період над к-ої 1)зов-ми;
Концепція „Сталого розвитку” передбачає такі положення: а)
Концепція «управління за цілями» , розроблена фінським вченим, яка отримала назву «управління за результатами» базується на наступних принципах:2)
Концепція внутрішніх ринків передбачає: 2)
Концепція ціле орієнтованої організаційної системи з функціональної точки зору включає такі підсистеми:2)
Концепція, спрямована на ліквідацію “вузьких місць”, орієнтована на майбутнє відповідно до поставлених цілей і завдань одержанн3)
Координаційний напрямок в роботі бізнес-центру передбачає:4)
Координаційну раду очолює:голова ДКЦПФР
Корпоративна культура має наступні форми: 4) усі відповіді правильні
Корпоративна стратегія – це:1
Корпоративна стратегія диверсиф під-тва передбачає дії і підход, спрямовані на:3
Корпоративне управління - це: 4) усі відповіді правильні
Корпоративні права - це: право власності на частку у стат.фонді юр.особи, в т. ч. право на управ., отримання відпов.частки прибутку та активів у разі її ліквідації
Корпоративні права - це:право власності на частку у стат.фонді юр.особи, в т. ч. право на управ., отримання відпов.частки прибутку та активів у разі її ліквідації
Корпоративні стратегії - це:2
Корпорація - це:2)
Котировка цінних паперів це:
Котировка цінних паперів це:2)
Котрі з перелічених видів кон-вих послуг пе-ають одержан лі-зії:всі відповіді прав
Кошти одержані від продажу майна банкрута спрямовуються в першу чергу на задоволення вимог:1)
Кризова ситуація - це: 4) усі відповіді правильні
Кризові фактори в залежності від такої класифікаційної ознаки як “наслідки виявлення окремих факторів” поділяються на :3)
Критерії, що використовують для вибору маркетингової стратегії:1
Критерій ефективності функціонування недержавного сектор 2)
Л
Ланка управління – це:4)
Лізинг, як одна з форм інвестицій інноваційної діяльності - це: підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів. Полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів (ст. 1 Закону України «Про лізинг» від 16.12.97). Фактично, це особлива форма довгострокової оренди, в якій поєднуються елементи купівлі-продажу, доручення, кредиту;
М
М. Портер виділяє наступні загальні стратегії бізнесу:3
Майно, на яке звертається стягнення у ліквідаційній процедурі, оцінюється:1)
Маркетинг кон-вих послуг не включає такі елементи: позиціювання товару на ринку;
Маркетинг як управлінська діяльність включає в себе:1)
Маркетингова стратегія компаній-піонерів у фазі виникнення передбачає наступне стратегічне завдання своїх дій щодо ко2)
Маркетингові стратегії в антикризовому управлінні бувають: усі відповіді правильні
Матричні структури управління маркетингом застосовують у :4)
Менеджер-експатріант – це: г)
Менеджеру для формув «вірного» стратег бач та міс під-тва слід врахв такі аспек:2
Менеджмент кризових ситуацій в корпорації не включає такий етап: 3) визначення довгострокових стратегічних альтернатив та вибір найкращої
Менеджмент кризових ситуацій не включає такий етап: 3) визначення довгострокових стратегічних альтернатив та вибір найкращої
Менеджмент персоналу в міжнародній компанії це г)
Мета діяльності підприємс, що містить елементи як кількісн, так і якісн змісту, є:2
Мета екологіч обґрунт проекту: встановлення його впливу на навколишнє середовище, оцінка всіх вигод та затрат від цього впливу та форм заходів щодо запобіг шкоди довкіллю від дії проекту
Мета економічн обґрунтув проекту: встановл його наці привабл, оцінка його економічної ефективності на підставі альтернативної вартості ресурсів, які використовуються у проекті
Мета інституц обґрунтув проекту: визнач якісного впливу на проект факторів внутріш та зовнішнього середовища
Мета розробки стратегії це:3
Мета соц обґрунтув проекту: визначення прийнятн варіантів реалізації проекту з позиції користувачів, населення регіону, де він реалізується, з метою виріш певних соці проблем
Мета технічного обґрунтування проекту: обґрунтування технічної і технологічної життєздатн проекту і продукц, яку випускатимуть на створюваних виробничих потужностях
Мета фін обґрунт проекту: вивчення фін можл самого інвест проекту, підпр, усіх його агентів і контрагентів з метою оцінки їх діяльності, платоспром та інвестиц привабливості
Метод аналізу зовнішнього середовища, що передбачає виділення 4 груп чинників (політичні, економічні, соціальні, технологічні), це:3
Метод, що базується на аналізі привабливості галузі (Г):1
Методи дослідження зовнішнього середовища організації:3
Методика СОП не містить такого розділу аналізу: 1
Методична оцінк функц зон організ, яка призн для виявл стратег сильн-слаб стор:3
Метою діяльності Антимонопольного комітету є: 1) недопущення монополізації ринків, розробка відповідних приписів та здійснення контролю за їх виконанням
Метою добровільних об'єднань професійних учасників ринку цінних паперів, які не мають на меті одержання прибутку є:фондова біржа укладання договорів купівлі-продажу ЦП
Метою принципів, розроблених ЄБРР, є:1)
Метою створення принципів корпоративного управління, розроблених ОЕСР, є:2) вдосконалення прав
Метою створення принципів корпоративного управління, розроблених ОЕСР, є:2) вдосконалення правов
Механізм антикризового корпоративного управління передбачає: 2) оцінку наслідків рішень та альтернатив
Механізм антикризового управління передбачає: 3) мотивацію, орієнтовану на кризові ситуації
Механізм формування корпорат культури може бути проілюстров на приклад г)
Мирова угода не передбачає: 4) правильної відповіді немає
Міжнародна виробнича кооперація – це:б)
Міжнародна передача технологій це б)
Міжнародна спеціалізація виробництва має структуру:в)
Міжнародне виробниче співробітництво – це:в)
Міжнародне право характеризує ...в)
Міжнародне управління не характеризується такою особливістю: а)
Міжнародний менеджмент – це: а)
Міжнародні картелі, синдикати, трести, консорціуми і синдикати є основними організаційними формами об: в)
Мінімальний розмір статутного фонду відкритого акціонерного товариства (у мінімальних заробітних платах): 1250 мін з/
Мінімальний розмір статутного фонду у товаристві з обмеженою відповідальністю згідно закон. України складає:1)
Місія організації – це:2
Модель зміни організац структур під-тва м«7S-MakKiнсі»передбач такі елемен:1
Модель організації «Алмаз» Г. Лівітта складається із наступн 4)
Модель стратегічного планування, орієнтованої на створення і підтримку конкурентоспроможності підприємства, передбач: 4
Модернізація, як форма реального інвестування це:2)
Моментні дослідження неможливо застосовувати при аналізі :4)
Моніторинг зовнішнього середовища не передбачає застосування таких засобів: 4) правильної відповіді немає
Мотивацією фірм країн, що розвиваються при створ СП, є:в)
Мотивацією фірм розвинених країн при створенні СП, є: а)
Мотивація створення ВЕЗ в промислово розвинених країнах полягає в: в)
МСА це...в)
Н
На другому рівні фінансової роботи, що здійснюється на підприємстві ставиться наступне завдання:4)
На думку Д. Норта інститути є:3)
На думку Д. Норта ключем до економічного зростання є:3)
На думку Дж. Моррісея, цільове управління це:2
На думку, Л.Лігоненка, цикл розвитку підприємства складається з таких основних стадій: підйом, гальмування розвитку, криза, пожвавлення
На підготовчому етапі створення спільного підприємства здій2)
На після-ктній стадії кон-ого проекту зді-ься такі заходи: дій-ься аналіз зді-них в ор-ції змін;
На положеннях якої концепції базується стратегічне управління:4
На стадії життєвого циклу “старіння” проміжними цілями організа2)
На стадії життєвого циклу організації яка називається „дитинство" основною метою її (організації) є:2)
На стадії життєвого циклу організації, яка називається "дитинство" основною метою організації є:2)
На стадії життєвого циклу, яка має назву “зрілість” головною метою діяльності організації є:4)
На тактичному і стратегічному контролінгу та системі раннього реагування та попередження грунтується: 1) пасивне антикризову управління в інвестиційній сфері
На теорії ймовірностей та на математичні статистиці грунтується наступний метод моніторингу: метод моментних спостережень
На упр-му ринку кон-вої посл пр-ють:вел баг-льні фірм, ву-вані фірми, нез-жні окремі ко-нти
На фондовій біржі існують такі угоди:1) арбітражні, в кредит, без покриття
На четвертому етапі реорганізації здійснюється:1)
На чому баз такий метод диверсиф проек інвестиц риз як метод “штанги”: придбан цін паперів із дуже коротк і дуже довг строка
На чому базуєтьс такий метод диверсиф проект інвест риз як метод “щаблів”: придб цін папер різн строков в меж певн інвест гориз
На чому базується такий метод диверсифі проект інвестиц ризиків як метод маніпуляції з кривою доходн:3) врах майб змін проц ставок і використанні цих змін в інтересах інвестора
На чому ґрунт такий метод диверсиф проект інвест ризи як метод операцій “своп”:1) обміні одних цін паперів на інші в очік змін проц ставок або для забезп швидк одержанн більш високого доходу
На який закон розвитку організації (як системи) звертали увагу: А.А.Богданов, П.Самуельсон, П. Анохін, Г. Хоген:2)
На який закон розвитку організації (як системи) звертали увагуА.А.Богданов, П.Самуельсон, П. Анохін, Г. Хоген2)
На який принцип не опирається корпоративна культура: 4) професіоналізму
На якій стадії проц упр-ого конс-ння зд-ься розр, пр-ття та впр-ння рішень:на пр-ній та піс-тній стадіях.
На якому етап здійсн ідентифікац під-тв-конкур, які можн включ у груп бенчмар:3
На якому етапі життєвого циклу перебуває організація, якщо в ній розвиваються інноваційні процеси попереднього етапу, формується місія організації; комунікації і структура в рамках організації залишаються сутності неформальними?4)
Назвіть автора «галузевої моделі» середовища організації:1
Назвіть властивості організації, що доцільно аналізувати при формуванні місії: 1
Назвіть групу критеріїв, якої немає у моделі SРАСЕ: 3
Назвіть допуст межі варто досліджень інвестиц можли та складання попереднього ТЕО проекту: 0,25 – 1,5 % вартості проекту
Назвіть допустим межі витрат на передінвестиційні дослідження по проекту: від 0,2 до 3,0% загальної вартості проекту
Назвіть етапи стратегічного планування: 2
Назвіть зовнішні критерії оцінки стратегії фірми:3
Назвіть компоненти стратегії:1
Назвіть критерії добору завдань, які встановлюються після визначення цілей:2)
Назвіть логічні форми інноваційного процесу: простий внутріорганізаційний (натуральний), простий міжорганізаційний (товарний), розширений
Назвіть напрями, в яких здійснюєт вибір критеріїв інноваційних проектів:3)
Назвіть обов'язкові елементи при формуванні стратегії організації:2
Назвіть ознаку недостатньо обґрунтованої стратегії:4
Назвіть організації, що відносяться до підтримуючих структур проекту:1)
Назвіть основні особистісні якості бізнес-консультанта: усе вищезазначене.
Назвіть основні розділи інноваційного проекту:1)
Назвіть основні характеристики пшоняній:4)
Назвіть основну умову створення ефективного «стратегічного набору» під-тва: 1
Назвіть основну характеристику «стратегічного набору» підприємства: 2
Назвіть переваги SWOT- аналізу:2
Назвіть передумови переходу до стратегічного планування:3
Назвіть перший етап еволюції розуміння та передбачення майбутнього є:1
Назвіть різновиди (комбінації) нпішшіглснь, які виділив австр:1)
Назвіть стратегії входження у нові види бізнесу: 3
Назвіть суб'єктів інноваційного пр до генер: 3) новатори
Назвіть суб'єктів інноваційного процесу, яких відносять до імітаторів: Ранні реципієнти, Рання більшість, Відстаючі
Назвіть суб'єктів, що не входять до складу портфель:4)
Назвіть якісні критеріїв оцінки стратегічного плану:4
Назвіть, які стратегії підносить до складу базов2)
Найбільш ефективною моделлю конс-ння слід вважати: співробітництво;
Найбільш загальне визначення фінансової політики говорить 3)
Найбільш поширеними пове-ими ролями кон-нта є: всі відповіді правильні.
Найбільш поширеною у світовій практиці є:3)
Найбільш розповсюдженими типами глобальних організаційних структур є: в)
Найважливіша для організації (підприємства) технологія виробництва називається4)
Найвищий щабель організаційного розвитку, що являє собою : складне явище, в якому поєднуються організац-адмініст та соц-псих процеси це:1
Найефективнішою формою людської організації на думку німецького соціолога М. Вебера є:3)
Найпопулярніший метод переміщення коштів через кордон: г)
Найпоширенішим підходом до структуризації робіт є:1)
Найпростішою формою ВЕЗ є: а)
Найпросунутіша концепція інтеграції науки з виробництвом, спеціально створений фінансовий диверсифікат в одному рег: Технополіс
Накопичення розбіжності між структурою, обсягом діяльності, процесами підприємства та ринковою ситуацією - це: кризовий стан
Налагодити власну справу можна шляхом:2)
Науково-технічна рада, як учасник інноваційного проекту - це: провідні спеціалісти з тематичних напрямків проекту, що несуть відповідальність за вибір науково-технічних рішень, рівень їхньої реалізації, повноту і комплексність заходів, необхідних для досягнення проектних цілей
Нащо не направлені основні цілі інвестиційної стратегії:4)
НДДКР це а)
Не відноситься до моделі управління людськими ресурсами ...б)
Не існує офшорного ринку: в)
Не характерними рисами роботи кон-тів з управління є: узгодженість у роботі з іншими;
Небанківська (парабанківська)система входять: 1)
Недиверсифікована міжнародна фірма має структуру:в)
Недоліками адаптивних організаційних структур управління є:4)
Недоліком матричної структури ко-вого бізнесу є: 3)переб-ня праців в подвійному під-ні;
Недоліком одноосібного володіння підприємством є:2)
Недоліком партнерства у створенні і функціонуванні фірми є:3)
Недоліком централізації управління організацією є:3)
Незалежність консультанта можна розглядати з різних позицій: 4)усі вище наведені.
Необхідність світової торгівлі зумовили: г)
Непрямі форми впливу держави на економіку підприємства (організації) є1)
Несистемний ризик при інвестуванні в корпоративні цінні папери можна передбачити за допомогою:2)
Неформальними механізмами інтеграції міжнародних фірм є: б)
Нова корпоративна модель, що передбачає розширення кооперування серед конкурентів, постачальників і спожива3)
Новими організаційними формами проектування організації 4)
Нововведення можуть оформлятись у вигляді:4)
О
Об’єднання кредитних установ із промисл-фінанс групами відбув на засадах:а)
Об’єктами приватної власності згідно українського законодавства 3)
Об’єктами фінансового менеджменту є:3)
Об’єктивна потреба регулювання підприємництва зумовлена цілями економічної політики держави, зокрема:3)
Об'єкти прямого державного управління: 1) майно, яке не ввійшло до статутного фонду господарських товариств, створених у процесі приватизації
Об'єкти прямого державного управління: 1) майно, яке не ввійшло до статутного фонду господарських товариств, створених у процесі приватизації
Об'єктом корпоративного управління є: 4) усі відповіді правильні
Об'ємно-календарний план інноваційного проекту - це: визначає три валість і обсяги робіт, дати початку і закінчення виконання робіт, тем, завдань проблемно-тематичного плану, резерви часу і величини ре сурсів, необхідних для виконання проекту.
обіг або розміщення незареєстрованих цінних паперів: 2) 50-100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян
Обіг іменних цінних паперів - це укладення угод, які ведуть до зміни прав власн на іменн цінні папери, а саме:1) передач сертифікат іменн цінних паперів
Обійти урядові обмеження на перекази коштів за кордон дозволяє такий метод:в)
Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності товариств з річним
Оголошення про порушення справи про банкрутство має подавати заявник за свій рахунок до офіційних друкованих органів у:3)
Одним з головних елементів організаційної діяльності є звітність, мета якої полягає у тому, щоб:3)
Одним з головних завдань програми маркетингу є:4)
Одним з критеріїв виміру ефективності функціонування підприємства є дієвість, яка означає:1)
Одним з напрямів діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є : 3) контроль за своєчасним поданням достовірної інформації емітентами
Одним з принципів нової філософії управління за доктором Демінгом є:4)
Одним із найперспективних видів консалтингу є: аутсорсинг;
Одним із основних видів ресурсів, що використовується на підприємстві є:2)
Одним із положень організації, що наближається до бюрократії ідеального типу є:3)
Одним із принципів функціонування організації “Система 4”, розроблених Лайкертом на противагу класичній організації є наступний:4)
Одним із типів зв’язків у системі є:2)
Однією з вимог, що ставляться до засновників спільних підприємст1)
Однією з ефективних стратегій претендента на лідерство є стратегія “флангової атаки”, яка передбачає:2)
Однією з ефективних стратегій претендента на лідерство є стратегія “фронтального наступу”, яка передбачає:3)
Однією з найвідоміших закономірностей сучасного технологічного розвитку є в)
Однією з форм збільшення фінансових ресурсів організації для інвестиційної діяльності є інвестиційний податковий кредит-це: це відстрочка плати податку на прибуток, що надається суб'єкту підприємницької діяльності на визначений строк з метою збільшення його фінансових ресурсів для здійснення інноваційних програм, з наступною компенсацією відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень податку через загальне зростання прибутку, що буде отримано внаслідок реалізації інноваційних програм.
Однією із змін, що виникають у зовнішньому середовищі існування класичної організації і спонукають на її перетворення в організацію “Система 4” за Лайкертом є:3)
Окремими конс-тами можуть бути: досвідчені практики-спеціалісти з інших організацій;
Окремими функціями маркетингу у функціональній структурі його управління можуть бути:4)
Операційною (другою) фазою процесу конс-ння назив:діаг-ику причин ви-ння проблем;
Операція арбітражу передбачає купівлю і продаж активів за такими умовами: б)
Організації якого сектору ек-еи найч користуються кон-ими послугами? Ф-вого сектору;
Організації, що займаються видами бізнесу, які якимось чином пов’язані між собою, використовують стратегію:1
Організації, що займаються кількома видами бізнесу, що не пов’язані між собою, використовують стратегію:4
Організації, які вступають в договірні відносини з генеральним контрактором: постачальники
Організаційними формами підприємницької діяльності є:4)
Організаційною одиницею підприємництва є:3)
Організація як процес є:3)
Організація, котра забезпечує конкурентні переваги за рахунок високої якості продукції, що призвод до висок рівня витрат та відповід висок цін, наз:1
Організація, яка створила і запроп принцип нов товар, має за стратегіч мету:3
Орієнтація на націонал відміннос, прагнен макс врахов їх при орг-ії роботи це г)
Основна мета фінансового менеджм в процесі управл грошовими активами є:2)
Основна мета фірми:4
Основна роль місії підприємства:2
Основне завдання стратегічного управління полягає в:1
Основне призначення SWOT-аналізу - це:1
Основний закон організації є:4)
Основний ризик при реалізації стратегії цінового лідерства: 1
Основним критерієм оцінювання стратегії є:1
Основними елементами управління підприємством є:1)
Основними рисами ТНК є транснаціональність: г)
Основними рушійними чинниками глобалізації є: в)
Основними системними принципами є:2)
Основними специфічним функціями підприємства є:3)
Основними фазами кризи є: 2) різке погіршення ситуації, поступова стабілізація стану
Основними цілями упр-ого консультування є:правильні відповіді 1 і 2
Основні джерела коштів, що використовуються для фіна:1)
Основні етапи процесу стратегічного планування це:2
Основні зовнішні джерела коштів, що викор:1)
Основні критерії при визначенні найбільш виграшної стратегії підприємства є: 4
Основні складові середовища міжнародного менеджменту: а)
Основною причиною диверсифікованості є: 4
Особи, які беруть участь у підписці на акції, повинні внести на рахунок засновників початковий внесок у розмірі не менше:1)
Особливий тип службових стосунків, які виникають між керівником і підлеглим, внаслідок яких відбувається двосторонній обмін службовою інформацією є:2)
Особливістю здійснення реальних інвестицій є: 3)
Особливістю здійснення фінансових інвестицій є:3)
Особливістю ко-ції як орг-йно-правової форми конса-вого бізнесу є: відсутність відпо-сті її власників за зо-ня і борги, функ-нує окремо від власників.
Особливістю соціально-культурного середовища України є проміжне становище української культури між такими культурами: б)
Останньою стадією аналізу стану реального інв.4)
Оцінка конкурентоспроможності підприємства може проводитися методами:2)
Оцінку ефективності діяльності підприємства доцільно робити за наступними групами показників:2)
П
Пакет повного контролю над організацією 90% +1
Пакет повного контролю над організацією 90%+1
Пакет, який забезпечує врахування інтересів меншості:4) 10% + 1 акція.
Параметри конкурентоспроможності продукції за її признач поділяються на :2)
Патентні угоди, ліцензійні угоди, торгівля ноу-хау, інжинір, франчайз є форм: а)
Перебудова на сучасній інформаційній і технологічній основі організації виробництва і управління є:2)
Перевагами стратегії піонера є:3)
Переваги в оподаткуванні дає такий метод переміщення коштів через кордон: а)
Переваги зовн кон-ння: об’є-сть, пр-сть, мож-сть вик-ння минулого досвіду;
Перевагою децентралізації управління організацією є те, що:3)
Перевагою одноосібного володіння підприємством є:3)
Перевагою партнерства є:4)
Перевірка фінансової діяльності товариства здійсниться: 4) усі відповіді правильні.
Перед ко-м чи конса-ою комп стоїть таке завдання: вд-вати існуючу сит та мод-ння нової;
Перед фінанс мен-ом фірми або банку,що бере участ у ЗЕД БНК стоять такі пит? г)
Передумовою, що створює бар’єр для входження в певну галузь нових фірм є:2)
Переконання у правоті представників власної етнічної групи над представниками інших груп характеризує поняття: г)
Перепрофілювання, як форма реального інвестування це: 4)
Перетворення компанії - це: зміна орг-правової форми ю.о
Період 1945-1970-х років для міжнародного бізнесу – це: г) Період з 1970-х років для міжнародного бізнесу – це: в)
Перша система розподілу праві і відповідальності ( “ялинка”):2)
Перший етап процесу формування стратегії:2
Першим елементом організаційної структури під-тва (установи, організації) є:2)
Першим етапом концепції «управління за цілями» є:3)
Першим завданням фінансового планування на підприєм є:4)
Першим змінним фактором внут. сер. О-ії є: 2)
Першим змінним фактором внутрішнього середовища організації є:2)
Першим компонентом алгоритму формування перспект товарн асортименту є:3)
Першим принципом політики, що створює майбутнє є3)
Першою пасткою, в яку потр. лідери змін, згідно П. Друкера є:2)
Першою стадією аналізу стану реального інвестування підприємством в попередні періоди є: 3)
Першою фазою переходу до стратегічного управління є:3
Під культурою розуміють ... цінностей, вірувань, звичаїв. в)
Під стратегічними цілями розуміють:1
Під час формування стратегії детальна оцінка внутр слабк і сильн сторін орг.-ції, а також можливостей і перешкод середовища здійснюється за допомогою:2
Підвищення якості існуючих продукт на існуюч технол базі передбач стратег: 1
Підприємства, що впроваджують у свою практику бенчмарк, отрим такі переваг:4
Підприємство, засноване на базі об’єднання майна різних власників (змішана форма власності) є:3)
Підрозділ «Вибор цільов ринк або сегментів» у склад програм з маркет передбач:2)
Підрозділ «Розрахунок показника з прибутку» програми маркетингу передбачає:4)
Підтримуючі структури проекту, як учасники інноваційного проекту - це: це організації різних форм власності, що сприяють основним учасникам проекту у виконанні завдань проекту й утворюють разом з ними інфраструктуру інноваційного підприємництва.
Підходами до визначення числа торговельних посередників є3)
Після утвор міжнар альянсу країни, які вход до його складу, мають такий статус: г)
Плани, що передбачають зазделегідь .. актуальність, є:3
Планування, яке спрямоване на забезпечення стійкої довгострокової відповідності між цілями підприємства, його внутрішніми та ринковими можливостями, є:1
Побудова економетричних моделей включає наступні етапи:2)
Поділ розвитку міжнародного бізнесу на 5 основних ер здійснив: г)
Позики на світовому ринку капіталу можуть обмежуватися: б)
Позичкові джерела формування інвестиційних ресурсів це: банківські довгострокові кредити. За видами власності джерела фінансування поділяються на: 1)
Показниками для визначення критерію переваг у конкурентній боротьбі є: 1
Показники ефективності функціонування ВЕЗ і ТПР характеризують: б)
Політика управління грошовими активами, зокрема передбачає:3)
Політико-правове середовище це: г)
Політичне зовнішнє середовище включає таку складову як:3)
Поліцентричний підхід до політ найму звод у глобал уп-ні людськ ресурсами до: а)
Положення доктора Демінга «даремні надії на комп’ютеризацію» є:3)
Поміркований підхід до вибору дивідендної політики - це:2)
Поняття «ноу-хау» означає: 2)
Поняття нововведень запропоноване:3)
Портфельне інвестування включає такі елементи:1)
Портфельними по-іншому ще називають: закордонні інвестиції розміром до 10% вартості здійснюваного за їх допомогою капітального проекту
Поряд із системою управління за цілями останнім часом в менеджменті почали застосовувати:1)
Послідовність санаційних процедур наступна: 1 - формування програми санації, 2 - формування стратегії санації, 3 - формування проекту санації, 4 - розробка санаційних заходів, 5 - визначення цілей санації, 6 - реалізація, координація, нагляд: 5,2,4,1,3,6
Потреба в запасах товарно-матеріальних цінностей визначається шляхом множення:2)
Похідною формою господарських товариств є:2)
Почасова оплата кон-ної послуги розр-ся на основі: вартості ко-нто-години або дня;
Початковим етапом процесу формування міжнародного колективу організації є: б)
Початковою фазою процесу ко-ння є: підготовка кл-кої ор-ії та її кер-тва до ко-ня;
Пошук пріоритетних напрямків розвитку регіону та розробка концепцій і програм розвитку малого бізнесу є питаннями:2)
Прагматизм, цільова орієнтація, індивідуалізм, розподіл ділового і особистого є основними характеристиками: а)
практичного без врахування існуючого стану - це: 4)реінж бізнес-процесів
Предметом позиційного аналізу в уп-му консультуванні є:4) усі відповіді правильні.
При здійсненні міжнар фінанс менеджменту фірма керується таким орієнтиром: а)
При аналізі макросередовища підприємства враховують таких ініціаторів його (макросередовища) факторів:2)
При аналізі правового середовища беруть до уваги такі позиц: а)
При банкрутстві вимоги щодо сплати податків та зборів задовольняються у: 3) третю чергу
При банкрутстві зобов'язання перед працівниками задовольняються у: 2) другу чергу
При визнач реальн майбут варт грош коштів у процес її нарощув по реаль ставці ми можемо зіткнут із наступн ситуаціями (де J – номінал ставка процент з врахуванням інфляції, Ti – темп інфляції). Зазначити, в якій із них процес інвестування стане збитковим: JПри визначенні середньозваженої вартості капіталу корпорації не вико:4)
При визначення кількісної оцінки конкурентоспроможності товарно-продуктової стратегії необхідно мати таку вихідну інформацію про товар:3
При використанні системи раннього попередження та реагування не використовуються такі методики: 4) правильної відповіді немає
При відборі цільових ринків в антикризовому управління ухвалюються управлінські рішення щодо: оцінки попиту
При оцінці вартості окремих об’єктів корпорації використовують такі витратні методи:2) метод чистих активів
При оцінці вартості окремих об’єктів корпорації використовують такі доходні методи:1) метод капіталізації
При оцінці вартості окремих об'єктів корпорації використовують такі ринкові методи: 4) усі відповіді правильні
При оцінці виробничого потенціау використовують такі показники:2
При оцінці ефективності системи управління підприємством використовують групу показників продуктивності управлінської праці, до яких включається 3)
При оцінці кризи не враховується: 4) правильної відповіді немає
При побудові матриці GE/McKinsey використовують такі показники:3
При побудові матриці ВСG використовують такі показники:1
При розробці комплексу маркетингу в антикризовому управління ухвалюються управлінські рішення щодо: вибору критеріїв інноваційності рішень щодо продукції
При укладенні договору з брокерською компанією використовується лімітований наказ, який передбачає:1)
При укладенні договору з брокерською компанією використовується ринковий наказ, який передбачає:2)
При управлінні дебіторської заборгованістю не застосовують:4)
При формуванні ФПГ використовується метод: в)
Прибуткові фірми-інкубатори: 2)
Привілейовані акції можуть бути випущенні обсягом не більше, ніж:10%стат.фонду
Придбані акціонерним товариством власні акції повинні бути реалізовані або анульовані: не раніше 6 міс після довед.до відома
Призначення уповноваженого для здійснення управління державними корпоративними правами здійснюється3) на підставі конкурсу
Принципами упр-ого ко-ння є : базування на досвіді і знаннях консультанта;
Принципи корпоративного управління, які розробила та запропонувала Організація
Принципи корпоративної цілісності, безстрокового характеру функціонування, наявності єдиної управлінської вертикалі лежать в основі міжнар організацій: б)
Принципи системності розглядають сучасну організацію, насамперед, як:3)
Принципом маркетингу є:2)
Припинення господарського товариства може здійснюватися в результаті його: реорганізації або ліквідації
Прихильники теорії наукового управління вважають найважлив завд керівника:1)
Прихильники школи “соціальних систем” в якості основних робочих процесів у організації приймають:3)
Причиною здійснення міжнародного бізнесу не є: в)
Проблеми ефективної роботи управлінського персоналу найкраще аналізувати:2)
Прогноз майбутнього при стратегічному управлінні відбувається:1
Програма нового гуманізму, запропонована глобалістською школою „Межі зростання”, не передбачає: г)
Програмний документ, який визначає головні цілі щодо стосунків України з Європейським Союзом, а також вказує, які основні кроки і завдання треба взяти на себе і виконати для досягнення цілей, називається? а)
Програмно-цільове фінансування застосовується для:4)
Продуктова інноваційна стратегія спрямована на: спрямована на розвиток нових видів продукції та технологій, сфер і методів збуту, тобто базується виключно на інноваціях.
Продуктово-тематичний план інноваційного проекту - це: являє собою зав’язаний по ресурсах, виконавцям і термінам здійснення комплекс завдань, тим НДР та ДКР, а також робіт щодо їх забезпечення для ефективної реалізації цілей проекту.
Проектні структури управління це:2)
Проектувальник, як учасник інноваційного проекту - це: спеціалізовані проектні організації, що розробляють проектно-кошторисну документацію. Відповідальною за виконання всього комплексу цих робіт звичайно є одна організація, названа генеральним проектувальником.
Проміжне становище укр культур між західною та східною характеризується г)
Процес контролю в організації “Система 4”;3)
Процес операційної реструктуризації передбачає: 2) вивільнення зайвих капітальних активів і звільнення від них
Процес організаційного відокремлення називається:2)
Процес передачі технології починається з: б)
Процес фінансового менеджменту корпорації націлений на: 3) забезпечення ефективного функціонування цінних паперів на первинному та вторинному ринках
Процеси або явища, що перешкоджають руху підприємства чи організації в напрямку досягнення своїх місій та цілей, це є:2
Процеси антикризового корпоративного управління не включають: 4) правильної відповіді немає
Процеси антикризового управління не включають: 2) диверсифікацію управління
Процесне упраке ко-ння харак таким:кон-нт і клієнт вист на рівн в створ певного інтел прод
Процесний підхід в менеджменті вперше був запропонований прихильн школи:2)
Прямі учасники депозитарної системи:депозитарії, зберігачі, реєстратои власників ЦП
П'ятим головним елементом організаційної структури є:2)
Р
Реалізації якої стратегії підприємство передбачає випускає нову продукцію і не маючи конкурентів застосовує високі ціни: 2
Реалізація виконання антикризової корпоративної стратегії передбачає:4)
Реалізація виконання антикризової стратегії передбачає: усі відповіді правильні
Реалізація заходів виходу із кризи не включає такий стан: 1) розробка реалістичних планів подолання кризи
Реалізація окремих фінансових вкладень, рефінансування дебіторської заборгованості - це реструктуризація: активів
Реальний (власний) капітал включає: 1) статутний фонд, резервний фонд, амортизаційний фонд
Реєстр власників іменних цінних паперів - це: 2) перелік власників іменних цінних паперів і належних їм іменних цінних паперів
Реєстр власників іменних цінних паперів – це:2)
Резервний фонд АТ повинен бути. 25% статутного
Результат роботи на етапі діагностики антикризової ситуації втілюється у: 1) аналітичних довідках і оцінках, прогнозах і рекомендаціях
Результат роботи на етапі реалізації антикризових заходів втілюється у: 3) обліковій документації фірми, а також у спеціальному обліку
Результат роботи на етапі розробки концепції подолання кризи втілюється у: 2) ситуаційних планах і сценаріях
Результатами функціонування організації за функціональною діяльністю є:3)
Результативність та соц-ек ефективність діяльності ВЕЗ та ТПР визначається:в)
Реконструкція, як форма реального інвестування це: 1)
Реструктуризація в системі антикризового управління не передбачає: 3) продовження діяльності існуючої системи управління підприємством
Реструктуровану вартість власного капіталу використовують при обчисленні: 3) коефіцієнту фінансового важеля реструктуризації
Ризик, насамперед, є:3)
Ризик, який таїть в собі загрозу не одержання запланованого результату є:2)
Римська Угода не передбачає права: в)
Рівень освоєння потенційних можливостей підприємства визначає:4)
Рівень освоєння потенційних можливостей підприємства визначає:4)
Різниця між ТНК та БНК полягає в: г)
Різниця простої акції від привілейованої в наступному:привілейована дає переваже паво н дивіденди, пріоритетну участь у розподілі майна АТ у разі ліквідації
Різновид матричної структури управління консалтинговою ... - це: площинна структура;
Рішення про збільшення статутного фонду на 50>% приймається: загальними зборами
Розвиток визначеної функціональної підсистеми передбачають стратегії:1
Розглядаючи іннов проект за ел орг виділ:1)
Розмір організації вимірюється:3)
Розпорядник майна боржника призначається:2)
Розпорядник майна зобов’язаний:4)
Розрахунок потреби в нематеріальних активах проводиться методо3)
Розробка антикризової корпоративної стратегії передбачає: 4) усі відповіді правильні
Розробка антикризової стратегії передбачає: усі відповіді правлильні
Розробка концепції подолання кризи не включає такий етап: 1) визначення і оцінка факторів, що впливають на розвиток кризової ситуації
Розроблення інноваційних стратегій на підприємстві базується на вирішенні
Розроблення інноваційної стратегії підприємства починаєт з:1)
Ротація робіт – це :2)
Рушійною силою, здатною змінюв ринкові умови й інтенсивн дії сил конкур є:3)
С
Самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик господ діял, що здійс3)
Свідченням корпоративних прав є наступні види цінних паперів:акції, облігації, опціони, фючерси
Серед 12 принципів продуктивності Г. Емерсона є (дати най повні 4)
Серед внутрішніх ризиків системи управління підприєм є:4)
Серед економічних методів управління якістю продукції є:1)
Серед зовнішніх ризиків системи управління підприємством є:2)
Серед інших управління дебіторською заборгованістю підпр має таку складову:2)
Серед напрямків удосконалення фінансової роботи на підприємстві2)
Серед організаційних принципів А. Файоля „принципами процесу" 3)
Серед основних видів цілей виділяють: 3
Серед основних завдань фінансового менеджменту є:3)
Серед підходів до визначення ефективності управління організаціє1)
Серед правил взаємовідносин між заступником і керівником є:3)
Серед правил взаємовідносин між керівником і заступником є:4)
Серед сучасних принципів менеджменту принцип науковості 3)
Серед факторів, що стримують перехід підприємства до іншої галузі, є:1
Серед характеристик завдань, що ставляться виконавцям є:2)
Середня тривалість презентації бізнес-плану проекту: 2) 20 хв.
Середовище міжнародних корпорацій включає такі складові: г)
Середовище міжнародного менеджменту це сукупність ...в)
Симптоми кризи: прояви кризових явищ
Синергія передбачає об'єднання в корпорації спеціалістів різних галузей та може привести до прийняття нетривіальних стратегічних рішень:1
Синхронізація зусиль ко-та і клієнта та спрямов їх на іннов процес – це: стратегія співроб;
Систем раннього попередження та реагування передбачає такі індикатори: загальноекономічні
Система економічних рішень, що виникають з приводу реалізації фінансового менеджменту в умовах інтернаціоналізації господарської діяльності фірми це в)
Система оцінки „тимчасової конкуренції", впровадження якої дозволяє координувати діяльність підприємства на ринку в часі: 3) ТВC
Система потенціалу в моделі функціон організац як с-ма дій включ наступн рівн:2)
Система розробки і реалізації управлінських рішень щодо формування, розподілу і використання фінанси 2)
Система розробки нового продукту/послуг, що ефективно реагує на потреби споживачів, знижуючи час виходу підприємства на ринок і забезпечуючи збільшення частки підприємства на ринку: 4) QFD
Система фінансових індикаторів включає фінансові:3)
Систематизовані та більш-менш формалізов зусил всього під-тва, спрямов на розроб та організац виконан стратегічних планів, проектів і програм, це:2
Системний ризик при інвестуванні в корпоративні цінні папери можна передбачити за допомогою:1)
Ситуація в зовнішньому середовищі, яка характеризя низькою невизначеністю є:3)
Скільки є категорій складності проектування проектів: 2) 3
Скільки загалом є стадій проектування проектів: 1) 3
Скільки макс балів відповід до методики ЄБРР дається за експертизу проекту за документом: до 50 балів
Скільки макс балів відповідно до методики експертизи ЄБРР дається за усну презентацію проекту: 2) до 25 балів
Скільки максимал балів відпов до метод експерт ЄБРР дається за кредит оцінку підприємст банком: 2) до 20 балів
Скільки максимально балів відповідно до методики експертизи ЄБРР дається за Х-фактор: 4) до 5 балів
Складовими фінансового механізму є:2)
Соціально-економічна система має такі тенденції свого існування: функціонування та розвиток
Соціально-культурне середовище це г)
Спекулятивний ризик при інвестуванні в корпоративні цінні папери можна передбачити за допомогою:3)
Спеціальний режим діяльності ВЕЗ та ТПР включає: г)
Спеціальний режим інвестиційної діяльності полягає у: б)
Спільне виробниче підприємництво – це: б)
Спільне підприємництво – це: а)
Спільне підприємство це: а)
Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо1)
Спред - це:2) різниця між ціною продажі та купівлі
Статут акціонерного товариства або зміни до нього затверджуються рішенням:3)
Статутна або договірна юридична особа, створена шляхом діяльністю є: в)
Створення і реалізація інноваційного проекту включає такі етапи:3)
Стратегічне бачення:2
Стратегічне забезпечення – це:4
Стратегічне планув на відміну від довгострок планув широко викор так метод:4
Стратегічне управління – це:1
Стратегічний вибір кон-вої фірм здійс за .. крит: ви-ння діа-ну послуг,які надає фірм
Стратегічний інв аналіз внут інв серед включає такі методи. 2)
Стратегічний інв аналіз зовн інв серед прямого впливу включає:3)
Стратегічний інв аналіз розроб інв стратегії:2)
Стратегічний інвестиційний аналіз здійсн в такій послідовності:2)
Стратегічний інвестиційний аналіз зовн інв серед непрям впливу включає: 1)
Стратегічний контролінг в антикризовому управління має орієнтацію на: 3) зовнішнє і внутрішнє середовища
Стратегічні цілі підприємства за ступенем оновлення є:4
Стратегія відносно ринку, що пов'яз з пошир сфер діяльн фірми на ринках нових продукт, вир-тво яких не асоціюється з традиційною спеціалізацією, є: 2
Стратегія диверсифікації передбачає:1
Стратегія диференціації передбачає: 1
Стратегія заснована на консультації .. у ролі викладача - інструктора .: стратегією навчання;
Стратегія керування затратами:1
Стратегія к-ння, яка використ в с-ції, коли пробл не зовсім зроз, абстракт та сформ під впливом багатьох зовн факторів - це: ко-ція в процесі спільної діяльності.
Стратегія реструктуризації, що використовується за умов, коли підприємство знаходиться у передкризовому стані і має за мету вийти з нього: 4
Стратегія реструктуризації, що передбачає використ тільки власн фінанс ресурсів? 4
Стратегія, відповідно до якої організація виробляє лише один продукт або послугу та продає на єдиному географічному ринку дотримується, називається:3
Стратегія, для якої є характерним корегування досягнутого рівня розвитку з урахуванням зовнішніх факторів, називається:1
Стратегія, можливим результатом застосування якої є поступове відставання в техніко-технологічному, а потім і в економічному відношенні, є: 3
Стратегія, очікуваним результат якоє єможлив виграш зарах моноп присут наринк:3
Стратегія, що орієнтується на продукт-лідер, який не потребує додаткових капіталовкладень на наукові розробки, є:2
Стратегія, що передбачає досягнення конкурентних переваг за допомогою більш дешевого виробництва та збуту продукції, є?2
Стратегія, яка існує у вигляді плану (програми) розробки та управління процесом створення необхідних для споживачів продуктів і послуг на підприємстві: 2
Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати 2)
Структура аналізу зовнішнього середовища міжнародного бізнесу містить аналіз: г)
Структура корпоративної культури передбачає: 4) усі відповіді правильні
Структура управління – це: 4)
Суб’єктами права колективної власності є:4)
Суб’єктами права комунальної власності є:3)
Суб'єктами банкрутства можуть бути:2)
Суб'єктами корпоративного управління виступають: 4) усі вище наведені
Суддя може повернути заяву про банкрутство і додані до неї документи без розгляду у термін не пізніше:1)
Сукупність економічних відносин і ресурсів країн-господарів, що визначають можливості започаткув і розвитку підрозділів ТНК у цій країні це...: а)
Сукупність фінансових ресурсів усіх країн, міжнародних організацій та міжнародних фінансових центрів світу, визначається словосполученням - г)
Сукупність фінансових ресурсів усіх країн, міжнародних організацій та міжнародних фінансових центрів - це а)
Супереч держ регулюв в багат країнах так метод переміщ коштів через кордон:в)
Сутність моделі стратег планув, орієнтов на створ позитивного іміджу, полягає у: 3
Сутність моделі стратегічного планування, орієнтованої на створення і підтримку конкурентоспроможності підприємства, полягає у: 4
Суть гіпотези випадковості стратегічного менеджменту:2
Суть гіпотези про збалансованість стратегічного менеджменту:1
Суть концепції «управління за цілями» полягає в такому положенні2)
Суть методу різниць оцінки конкурентоспроможності підприємства полягає у:4)
Суть моделі стратегічного планув на основі «стратегічної прогалини» полягає у: 2
Суть моделі стратегічного планування, що базується на врахуванні ринкових переваг, полягає у: 4
Схема варіантів каналів розподілу включає:4)
Схематично процес планування і забезпечення рівня якості
продукції в ринкових умовах може бути поданий так:3)
Т
Такі кризові фактори як “незнання сучасних методів аналізу, планування, прийняття рішень” зумовлені станом:4)
такого комплексу завдань:2)
Теоретичний аналіз економічних циклів та криз здійснювався в межах: 4) усі відповіді правильні
Термін відкритої підписки на акції не може перевищувати:6 міс
Термін дії аудиторської ліцензії становить: до 5 років;
Термін подання керуючим санацією плану санації на розгляд комітету кредиторів не повинен перевищувати:2)
Техніко-економічний план інноваційного проекту - це: Механізм формування та реалізації прийняття управлінських рішень для проведення науково-дослідних розробок і впровадження комплексного інноваційного техніко-економічного проекту підприємства
Технологічна політика фірми це: г)
Технологічна схема антикризового управління корпорацією не передбачає:3) співставлення відп
Технологічна схема антикризового управління не передбачає: 3) співставлений відповідності прийнятих рішень антикризовій стратегії
Технологія антикризового управління - це: комплекс послідовний заходів попередження, профілактики, подолання кризи, зниження рівня його негативних наслідків
Технологія антикризового управління корпорацією – це:2)
Технополіси – це:3)
Типізація інвестиційного портфелю підприємства:2)
Типовими структурними підрозділами відділу збуту підприємства, який виконує маркетингові функції є групи:3)
Типові ек-правов схеми реалізац експорт-імпорт операц, які визнач взаємні зобов’яз продавц та покупц у зв’язку із уклад і реалізацією контрактів називають:б)
ТНК здійснюють капіталовкладення в галузі переробної промисловості: б)
ТНК здійснюють капіталовкладення в добувну промисловість:в)
Товариство з додатковою відповідальністю повинно мати мінімальний розмір статутного фонду в розмірі:2)
Традиціоналізм, колективізм, поєднання працелюбства із внутрішнім прагненням до краси і досконалості, низька плинність кадрів є основними характеристиками: б)
Тривалість одного обороту виробничих запасів (в днях) розрах відношенням:2)
Т
У 1990-х роках започатковано процес створення ВЕЗ: г)
У 1998р., денний оборот на трьох найбільших ринках станов: г)
У бланку оцінки конкурентоспроможності фірми стосовно провідних конкурентів є такі розділи: 2)
У другій системі розподілу прав і відповідальності ( “матрьошка”):3)
У загальному вигляді поняття «інноваційний процес» - це: це процес перетворення наукового знання в інновацію це інтеграція наукових, виробничих, фінансових, комерційних і організаційних заходів, що виконуються у певній послідовності та ведуть до інновації
У змісті протоколу про наміри створити спільне підприємство можуть бути наступні питання:4)
У класичній моделі санації: 3) складання програми санації передує проекту санації
У кризових ситуаціях застосовують наступні види кадрової політики: усі відповіді правильні
У кризових ситуаціях пасивна кадрова політика передбачає, що: займається ліквідацією негативних наслідків
У кризових ситуаціях реактивна кадрова політика передбачає, що: керівництво під-ва контролює симптоми кризи
У моделі «механістичної конструкції організації» менеджмент організації повинен бути спрямований насамперед на:4)
У моделі ВСG відносна частка ринку секторів бізнесу вимірюється:1
У моделі функціонування організації як системи дій є такі підсистеми:3)
У передкризовому управлінні не використовуються такі засоби управління маркетингом: моніторинг нестійких факторів
У першій системі розподілу прав і відповідальності ( “ялинка”):3)
У побудові профілю бенчмаркінгу підприємства критерієм порівняння є:1
У програму маркетингу по виробничому відділенні включається підрозділ з:2)
У проекті ВЕЗ і ТПР виділяються етапи: а)
У процесі планування товарного асортименту врахов наступ внутр фактори:4)
У разі невнесення своїх вкладі в у статутний фонд учасники товариства з обмеженою відповідальністю за час прострочення сплачують:2)
У розділі “канали збуту” бланку оцінки конкурентоспроможності фірми стосовно провідних конкурентів оцінюються такі фактори 1)
У розділі “просування продукту каналами торгівлі” бланку оцінки конкурентоспроможності фірми стосовно провідних конкуренті4)
У статуті необхідно обов’язково визначити наступні питання:4)
У Статуті якого підприємства має вказуватись додаткова майнова відповідальність у п’яти кратному розмірі від суми основної відп2)
У сучасній інтерпретації маркетинг складається із наступних чотирьох елементів:2)
У товарно-функціональній структурі управління маркетингом обов’язковим є створення підрозділу відповідального за:2)
У фазі пізнього росту маркетингової стратегії компанії-піонера основним стратегічним завданням є:4)
У фірмах, які здійснюють свою діяльн у сфер міжнар діяльн створ відділ:3)
У числі «смертельних хвороб» доктор Демінг зараховує:3)
У чому поляга суть такого методу прийнят рішен про реалізац проек як "порівняння витрат": у порівн велич витрат по різних ескізах (варіантах) проекту
У чому полягає відмінність між стратегічними та тактичними планами :4
У чому полягає метод демонстрац при обґрунтув рішень по велик інвестиц проект: широке розповсюд інформац щодо проект у засобах мас інформац
У чому полягає суть такого методу прийнят рішен про реаліз проект як "порівняння вигод і помилок": у порівнянні чинників, що позитивно і негативно впливають на реалізацію проекту, та їх ранжування за важливістю
У чому проявляється „Ефект масштабу”? б)
У яких випадк в процес інвестув проект інфляцію не враховують: при визначенні теперішньої вартості інвестицій
У японському менеджменті менеджер є спеціалістом: г)
Умовно фінансову роботу на під-тві можна згрупувати за такими напрямками:4)
Умовою забезпечення ефективної системи оцінки на підприємстві є3)
Універсальна теорія формування організацій, що виділяє співіснування наступних підсистем: виконавчої, операційної3)
Уперше термін „інновація” був введений у науковий лексикон в)
Управління «від досягнутого» застосовує такі елементи аналізу та контролю:3
Управління відносинами, що виникають на межі зіткнення нац культур предм: б)
Управління державним корпоративним сектором здійснюється : 40 Кабінетом Міністрів України
Управління державними корпоративними правами здійснюють: 3) Фонд державного майна
Управління державними пакетами акцій здійснює: 3) Фонд держ майна України
Управління фінансовими інвестиціями - це:2)
Управлінська норма (норма керованості) визначає:3)
Управлінське ко-ння, в якому ко-ант пропонує клієнту певний вид знань назив:1)навчальним;
Управлінське консультування не дозволяє:навчати управлінський персонал;
Управлінський підхід, що орієнт процес формув стратег на декомпоз ціл орг.-ції:1
Упровадження абсолютно нових та більш ефективних процесів
Урізноманітнення процесу роботи передбачає:2)
Установчі збори є правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більше, ніж: ) 75% голосів
Установчі збори с правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більше, ніж:60%
Установчі збори: 1) скликаються не пізніше двох місяців після завершення підписки на акції
Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачає накладання на громадян чи посадових осіб штрафу у розмірі: 2) від 20 до 50 неоподаткованих мінімумів,
Учасниками управлінських корпоративних відносин є: 4) окремі громадяни (власники корпоративних прав), власники та менеджмент підприємства, державні та недержавні органи, фінансові посередники
Учасниками управлінських корпоративних відносин є:4)
Ф
Фактичний і необхідний обсяг інвестицій належить до такої
Фактори зовнішнього середовища - це:3
Фактори розвитку підприємства поділяються на: зовнішні, внутрішні
Фактори успіху подолання кризових ситуацій не включають: 1) максимізацію прибутків фірми за рахунок спекуляцій
Факторинг відноситься до такого методу фінансування зовнішньої торгівлі: б)
Факторинг у міжнародній практиці використовується для: г)
Факторний аналіз фінансового стану корпорації - це:4) правильної відповіді немає
Фінансова політика має такі компоненти: 3)
Фінансове регулювання як компонент фінансового механізму передбачає використання:4)
Фінансовий контролінг включає такі функції:3)
Фінансові інв, як правило, не здійснюються на такій стадії жит циклу: 1)
Фінансові інвестиції здійснюються у таких формах:1)
Фінансові інвестиції', як правило, здійсн на такій:4)
Фінансові інструменти здійснюють вторинний вплив на фінансовий стан підприємства (збільшуючи його доходи) застосуванням: 4)
Фірма, що використовує стратегію фокусування, має переваги, коли: 1
Фірми-інкубатори створені як філії вищих навчальних закладів ці" 3)
Фондова біржа - це:орг.,яка ств.без мети отримання прибутку та займається уклад.угод купівлі-продажу ЦП та їх похідних
Форма планового розрахунку, яка визначає докладну програму дій підприємства на майбутній період – це:4)
Формалізована узагальнена модель дій під-ва у зонах діяльності, це: 3
Формальними механізмами інтеграції міжнародних фірм є: а)
Формальні зв’язки це:2)
Формами здійснення функціональних зв’язків в організації є:4)
Формою здійснення реальних інвестицій є: 4)
Формою прямого державного регулювання підприємництва є:4)
Формою фінансового інвестування є: 2)
Формула PEST не включає такі складові: б)
Формулювання стратегії підприємства передбачає розроблення:3
Форфейтинг - це форма міжнародних: б)
Франчайзинг, стратегічний альянс, контрактний менеджмент... це а)
Фронтингові позики – це такий метод переміщення коштів через кордон: б)
Функцією маркетингу є:2)
Функцією фінансового менеджменту як підсистеми управління підприємством є:4)
Функцією фінансового менеджменту як підсистеми управління підприємством є:4)
Функцією фінансового менеджменту як системи управління є:1)
Функцією фінансового менеджменту яки системи управління є:3)
Функціональна система управління передбачає:2)
Функціональна стратегія промислов під-ств, що орієнтується на ринк ціності, є: 2
Функціональний обгрунтований напрям економічної роботи на підприємстві, пов'язаний з реалізацією фінансово-економічної функції в менеджменті для прийняття оперативного і стратегічного управлінського рішення - це: контролінг
Функціонально-вартісний аналіз є:3)
Функція фінансового менеджера „здійснення оперативної фінансов3)
Функція фінансового менеджменту (як підсистеми управління підприємством) «управління залученням позикових фінансових 1)
Функція фінансового менеджменту (як підсистеми управління підприємством) «управління необоротними активами» передбачає:3)
Функція фінансового менеджменту (як підсистеми управління підприємством) «управління оборотними активами» передбачає:3)
Функція фінансового менеджменту (як підсистеми управління підприємством) «формування активів» передбачає:2)
Х
Характер рисам один волод єви-ння власн ф-цій кон-нта та керівн фірм,відп неє обмеж
Характерною ознакою ефективного службового контролю є:1)
Характерною ознакою ефективного службового контролю є:4)
Хеджування полягає в:2)
Храмова культура: 2) жорстко окреслена рольова культура, що будує спою ліниміїсть на чіткому розрізненні рольових вимог
Хто вважав, що адміністративна дія є тією силою, яка «додає активності всім елементам» організаційної системи?4)
Хто відповідає за ресурсні стратегії:4
Хто відповідає за розроблення та реалізацію корпоративної стратегії організації: 1
Хто діє між постач капіталу і спожив при фонд формі інвестиційного процесу? б)
Хто є автором “випадкової” теорії організації:1)
Хто є автором моделі організації, яка має назву “Модель орг7-S”3)
Хто є автором роботи “Економічні цикли США за 1919-1932 2)
Хто є основоположником школи виробничої динаміки, яка розвивалася у Массачусетському технологічному інституті3)
Хто з боку держави не може виступати безпосередньо суб'єктом інв:1)
Хто з учнів Дж. Форрестера побудував динамічну модель в якій встановлено взаємозв’язок 140 змінних величин, що мають визначальне значення при переході від теплової енерг до атом 2)
Хто із авторів поведінкових та адміністративних моделей організації виходив з припущення: «економічна ефективність господарської 4)
Хто із вчених першим (ою) виявив (ла) зв'язок між технолог 2)
Хто із вчених сформував принцип, відповідно до якого проектування організації повинно відповідати її стратегії розвитку:4)
Хто із науковців вважав маркетинг однією з чотирьох основних функцій менеджменту:3)
Хто може виступати суб'єктом інв процесу: 2)
Хто не є основним учасником інвестиційного процесу? г)
Хто охарактеризував підходи до розробки стратегії (залежно від участі керівника та виконавців) одноосібний; на конкуренції: 3
Ц
Центральним елементом організаційного механізму господарюванн2)
Цикл розвитку підприємства складається з таких основних стадій:1)
Цілями корпоративного управління є: 1) відокремлення процесів володіння та уп-ня
Цільова культура: 4) передбачає спрямування діяльності працівників на досягнення конкретних результатів, пошуки ресурсів для вирішення проблем
Цінний папір на пред’явника обертається:2) з обмеженнями
Цінні папери функціонують у таких формах:акції, облігації, векселі, ощадні сертифікати, приват.папери, казнач.зобов.
Ч
Частина прибутку (платіж), що проводиться на користь власника (довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих юридичною особою внаслідок розподілу частини її прибутку - це:дивіденд
Частина системи уп-кого кон-ння, яка вкл в себе як ко-нта так і клієнта назив: суб’єкт у-ння;
Частки учасників в AT представлені у вигляді: 2) акцій
Чи забезпечують прям інозем інвест володін і контроль за діяльн зарубіж п-тва? а)
Чим не може бути викликаний не систематичний інв:3)
Чим не може бути викликаний систематичний порт:1)
Чим обумовлена зміна завдань управління підприємством в сучасних умовах:1
Чинне українське законодавство не фіксує розмір статутного фонду4)
Чисті інвестиції це: 1)
Ш
Швидкість обороту виробничих запасів вимірюється відношенням2)
Швидкість обороту виробничих запасів розраховується відношенням:2)
Шлях розв.. керівн клієнт ор-ції запрошує зовн к-нта – спе-ста.. сп-ти зміни – це: ст-я спе-та;
Шляхи антикризового корпоративного управління:4) усі відповіді правильні
Шляхи антикризового управління: 4) усі відповіді правильні
Щ
Що відноситься до міжнародної виробничої міжгалузевої спеціалізації: б)
Що включає в себе інформ-техн консалтинг: 4)усі відповіді правильні.
Що дає змогу стверджувати, що Україна є транзитною державою? б), в)
Що є заключним етапом процесу створення і освоєння технології? г)
Що є приклад мегапроекту: програма розвитку регіону
Що є характерним для стратегії поглинання? 4
Що є ядром у фінансово-промисловій групі?в)
Що з переліченого не є сильною стороною політ-правов середовища в Укр? а)
Що може бути способом нейтралізації мінливості валюти на ринку? г)
Що не відноситься до основних рис ТНК?в)
Що не відносять до різновидів внутрішнього фінансування міжнародної фірми? б)
Що не включ в критер оцін якості написан так розділу бізнес-плану проек як "Характ прод (робіт,пос) та ринк збуту": опис збут мереж
Що не включ в критер оцінки якості написан такого розділу бізнес-плану проект як "Аналіз ризик та страхув": наявн договору страхува
Що не включ в критерії оцінк якості написан такого розділ бізнес-плану проект як "Аналіз конкур": аналіз вироб процесу конкурентів
Що не включ в критерії оцінк якості написан такого розділу бізнес-плану проект як "Юрид план": наявніс основн фін параметр проекту
Що не включ в критерії оцінки якості написан такого розділу бізнес-плану проекту як "Фінан план": лаконічність інформації
Що не включ в критерії оцінки якості написання такого розділу бізнес-плану проекту як "Галузь діяльності": галузеві переваги
Що не включається в інформаційне поле для розробки бізнес-плану: стан світової економіки
Що не включається в критерії оцінки якості написання такого розділу бізнес-плану проекту як "Резюме": деталізованість
Що не включається в критерії оцінки якості написання такого розділу бізнес-плану проекту як "Організаційний план": розрахунок величини заробітної плати працівників
Що не включається в критерії оцінки якості написання такого розділу бізнес-плану проекту як "План маркетингу": стратегія конкурентної боротьби
Що не включається в критерії оцінки якості написання такого розділу бізнес-плану проекту як "Виробничий план": якісні характеристики продукції
Що не включається в основні завдання обгрунтування бізнес-проекту: визначити вартість проведення передінвестиційних досліджень по проекту
Що не включається в основні напрями досліджень можливостей по проекту:підтримка проекту з боку місцевих органів влади
Що не включається до системи вихідних показників для розр:3)
Що не включається до системи заходів протидії інвестиційним ризикам: рекомендації
Що не входить до законодавства Укр про інв:1)
Що не входить до оцінки інвестиційного проекту в умовах невизначеності: аналіз вартості капіталу
Що не є перевагою вибору внутрішнього партнера для проведення бенчмаркінгу:3
Що не є перевагою торговельної системи СОТ? г)
Що не є показниками якості інформації для розробки бізнес-плану: передбачуваність
Що не є складовою середовища міжнародного менеджменту? а)
Що не є способом здійснення міжнародних інвестицій? б)
Що не належить до базових критеріїв експертної оцінки бізнес-проектів: лаконічність представленої інформації
Що не належить до вимог, які ставляться до експертизи бізнес-планів проектів: систематичність
Що не належить до елементів внутрішнього середовища проекту: природно-кліматичні умови
Що не належить до недоліків інтегрованої системи технологічного розвитку? в)
Що не належить до основних функцій інв м-ту:3)
Що не передбачає стратегія диференціації: 1
Що означає «експертиза» з латинської: досвідчений
Що означає «презентація» з латинської: передавати, вручати
Що означає ситуац, коли курс валюти експорт порів з валют імпортер зростає?а)
Що передбачає координацію функцій стратег аналізу забезпечення:1
Що передбачає стратегія ліквідації: 3
Що передбачає стратегія фокусування:1
Що повинні відображати розміри кола при побудові «карти стратегічних груп»:3
Що розуміється під терміном «Стратегічне мислення» :4
Що розуміють під організованою послідовністю дій, розроблених з метою виконання стратегічного плану:2
Що розуміють під системою стратегій різного типу, зовнішн середовищі?1
Що розуміють під стратегією бізнесу:2
Що розуміють під стратегічною групою конкурентів?:3
Що розуміють під терміном «стратегічно орієнтоване підприємство»:3
Що таке "портфельна теорія" в процесі інвестування: 1)
Що таке «дерево цілей» ? 1
Що таке ануїтет: послідовні фіксовані платежі (грошові виплати чи надходження), здійсн через рівні проміжки часу
Що таке вкладання капіталу у доходні види грошових інструментів:1)
Що таке внутрішня норма доходності (рентабельності) проекту:це показник, який відображає максимально допустимий рівень витрат по проекту, або дисконтна ставка, за якої NPV=0
Що таке декомпозиція проекту: структурування проекту
Що таке диверсифікація в процесі формування портфе:2)
Що таке дослідження можливостей по проекту: це спосіб звернення уваги інвесторів на проект шляхом розкриття всіх переваг вкладання коштів у нього
Що таке інвестиційна компанія:це компаныя, що формуэ свыц капытал, за рахунок внесків дрібних інвесторів на загвльних підставах і не займається страховою та ін. д- тю.
Що таке індекс доходності (прибутковості) проекту: це показник, який відображає рівень прибутковості проекту при обмежених фінансових ресурсах, точно враховуючи вартість майна акціонерів
Що таке інфляційна премія в процесі проектного інвестування: розмір додаткового доходу, що передбачається до виплати інвестору з метою відшкодування його витрат від знецінення грошей у зв’язку з інфляцією
Що таке конкурентоспроможність продукції?:1
Що таке майбутня вартість грошей: це сума інвестованих в теперішній момент грошей, в яку вони перетворяться через визначений період часу з врахуванням так званої визначеної ставки процента
Що таке місія організації: 4
Що таке місія організації:3
Що таке неявні вигоди (затрати) по проекту: це такі вигоди (затрати), що не підлягають кількісному і якісному визначенню
Що таке премія за ліквідність в процесі проектного інвестування: розмір доходу, що передбачається до виплати інвестору з метою відшкодування його фінансових втрат, які пов’язані з великим періодом конверсії об’єкта інвестування у грошові активи
Що таке премія за ризик в процесі проектного інвестування: розмір додаткового доходу, що передбачається до виплати інвестору понад той рівень, який може бути отриманий при здійсненні безризикових інвестицій
Що таке проект? 4
Що таке простий процент в процесі нарощення (дисконтування): це сума, яка нараховується по першопочатковій (теперішній) вартості вкладу в кінці одного періоду платежу, обумовленого умовами інвестування
Що таке реконструкція: 4)
Що таке синергетичні проекти: проекти, які збільшують рентабельність один одного
Що таке складний процент в процесі нарощення (дисконтування): це сума доходу, яка утворюється в результаті інвестування при умові, що сума нарахованого простого процента не виплачується після кожного періоду, а додається до суми основного вкладу
Що таке спеціально організована форма фінансового посередника, яка залучає кошти інвесторів і купує на ці кошти фінансові активи? а)
Що таке стратегічна програма? 1
Що таке стратегічний план? 2
Що таке стратегічний план?: 2
Що таке стратегія підприємства? 3
Що таке теперішня вартість грошей: це сума майбутніх грошових надходжень, які приведені з врахуванням визначеної ставки процента (дисконта) до теперішнього часу
Що таке точка беззбитковості по проекту: точка, яка характеризує такий обсяг виробництва чи реалізації продукції по проекту, при якому не отримується прибутків і не має збитків
Що таке фірма – девелопер: е фірма, яка бере на себе відповідальність реалізувати інвестиційний проект
Що таке формування стратегії ?:3
Що таке чиста приведена вартість (чистий приведений дохід) по проекту: абсолютна сума ефекту від здійснення інвестицій, або сума перевищення доходів над витратами за весь період реалізації інвестиційного проекту
Що таке явні вигоди (затрати) по проекту: це такі матеріальні вигоди (затрати), які зумовлені збільшенням (зменшенням) затрат або отриманням додаткових доходів (витрат) по проекту
Що характеризує виробничий потенціал підприємства:2
Що являє собою оцінка короткострок і довгострок активів і зобов’яз фірми у часов і просторов використ міжнародних ринків для міжнародного менеджменту?а)
Що, на вашу думку, є метою інноваційного менеджменту?1)
Що, на вашу думку, означає поняття «дифузія»: це поширення вже один раз освоєної і використаної інновації в нових чи умовах місцях застосування. У результаті дифузії зростає число як виробників, так і споживачів та змінюються їхні якісні характеристики.
Щоб знайти ідею створ під-тва і визнач вид його діяльн потрібо виріши завдання:3)
Щоб мета мала управлінську цінність, вона має бути:2
Я
Як багатонаціональна компанія може нейтралізувати вплив профспілки?а)
Як впливатиме наявність виробничого ризику на зміну точки беззбитковості:2)
Як називається множник (1+r)n: нарощення по складних процентах
Як називається множник 1/(1+r)n: дисконтування по складних процентах
Як називається набір принципів і дій, на основі якого вибираються, розробляються і впроваджуються нові продукти і технологічні процеси? а)
Як називається організаційна форма проектування організації яка має основною метою мінімізацію внутрішньої конкуренції і поглиблення співробітництва між відділами для досягнення вищої ефективності у використанні ресурсів:2)
Як називається принцип організації міжнародного колективу, який вказує на те, що члени колективу доповнюють одне одного? в)
Як називають внутрішні можливості (навички, потеніал) чи ресурс, що можуть зумовити формуванняконкурентної переваги:3
Як правило, напрямками роботи бізнес-центру є:3)
Як слід розуміти феномен кон-гу?це є кваліфікована допомога порадами;
Як ще по-іншому називають коефіцієнт швидкої ліквідності при реалізації інвестиційних проектів: кислотний коефіцієнт
Яка державна структура в Україні здійснює управління державними пакетами акцій: 3)
Яка з видів діаг проводиться на конкретному об’єкті за договором: 1)робоча;
Яка з вказаних структур уп-ня ко-ими фірмами є різновидом матр ст-ри ?площинна;
Яка з навед ор-их структ уп-ння вик-ється фірмами... водночас . у подвійному ? матрична;
Яка з наведених закономірностей є правильною? а)
Яка з наведених ознак не характерна для кризової ситуації на фірмі: 4) зміна пріоритетних напрямків діяльності
Яка з означених міжнар організац є організац з питань прод та с-г? в)
Яка загальна форма проектування організації є результатом пов’язаної диверсифікації:3)
Яка залежність відображає ВСG-матриця:1
Яка зміна у торг структур експ під вплив НТР присутня у сучасній зовн торгівл? а)
Яка із наведених нижче складових не входить до «класичної» моделі «галузевої конкуренції» М. Портера:4
Яка із стадій упра-ого кон-ння поляг в аналізі вже здій-них в орг-ції змін: 2)післяпроектна;
Яка із цих якос є найм важл для бізнес-ко-нта:можл забез керівнику запобіг помилок;
Яка ознака не належить до основної ознаки проекту: новітність, креативність поставлених задач і проблем
Яка орган ст-ра уп-ння кон-ою фірм хара-ся тим,що під час зрост ... „захоплення”?мат-чна;
Яка організаційна структура управління відображає закріплення в організаційній побудові фірми двох напрямків керівництва: вертикального і горизонтального:3)
Яка основна мета розробки «лжестратегії» підприємства:3
Яка основна ціль обгрунтування бізнес-проекту: показати доцільність, життєздатність реалізації проекту
Яка стадія не включ в передінвесту фазу проектування: набір і навчання персоналу
Яка стадія не включається в експлуатаційну фазу проектування: здача в експлуатацію та пуск підприємства
Яка стадія не включається в інвестиційну фазу проектування: експертиза проекту
Яка стратегія наук-дослідн розробок передбач орієнтац на те, щоб бути перш на ринк за рахунок інновацій:3
Яка стратегія передбачає використання хоча б одного з наявних факторів виробництва: технології, постачальників, сировини або матеріалів, схожих методів з управління, маркетингу: 4
Яка стратегія приводить до виходу з ринку окремого бізнесу з метою вивільнення ресурсів та їхнього переведення в інший вид бізнесу:2
Яка форма управ конс харак тим що консу і клієнт .. на рівних .. інтел прод? 2)навч
Яка характеристика культурних аспектів діяльності міжнародних компаній вказує а ступінь прагнення людей уникнути ситуац, у яких вони себе почувають непевно? а)
Яке місто на сього день ще невіднос до найважлив і найбільш фінцентрів світу?г
Яке із вказаних завдань розв'язує інв м т:1)забезпечення висок
Яке із вказаних завдань розв'язує інв м-т3)забезпечення фіна
Яке із вказаних завдань розв'язує інв м-т3)мінімізація інв
Яке із вказаних завдань розв'язує інв м-т4)максимізація прибутку
Яке із запропонованих визначень найбільшповно розкрив суть технополіс:3)
Яке положення Статуту підприємства викладається в однаковій текстовій редакції з Установчим договором:4)
Яке середовище включає у себе систему органів законодавчої, виконавчої і судової влади, що регулює ділові операції міжнародних корпорацій у країні-господарі? б)
Яке твердження вірне? 4
Яке фінансування передбачає паритетний розподіл ризиків між учасниками проекту: з частковим регресом на позичальника
Яке, на Вашу думку, визначення характеризує залежну іннов стр:4)
Яке, на Вашу думку, визначення характеризує захисну іннов стр:2)
Яке, на Вашу думку, визначення характеризує іміт іннов стр:4)
Яке, на Вашу думку, визначення характеризує іннов стр «за наг3)
Яке, на Вашу думку, визначення характеризує наст іннов стр:3)
Яке, на Вашу думку, визначення характеризує трад іннов стр:4)
Який автор виділяє наступні методи побудови стратегії: планування, підприємницький підхід, «навчання на досвіді»: 2
Який вид підприємницької діяльності ліцензується державою:4)
Який вид прямих інвестицій вкладається у ту саму галузь економіки, у якій материнська компанія діє на вітчизняному ринку? б)
Який вид ризику не належить до проектного: виробничий
Який вид управлін консул характер інжинірин консалтинг:2)спеціальні послуги;
Який вчений в книзі “Динамічне моделювання наукових досліджень і розробок” намагався об’єднати соціальні, психологічні, технічні і фінансові фактори з метою сконструювати комплексну теорію організації наукових досліджень і розробок?3)
Який вчений поділив системи на „відкриті" і „закриті":4)
Який вчений поділив системи на „відкриті" і „закриті":4)
Який вчений розглядав кібернетику як окремий випадок “загальн теорії систем”:3)
Який зв’язок існує між кумулятив витрат на вдосконал продукту і продуктивн, яка отримана внаслідок вкладених інвестицій згідно кривої Гомпертса (логістики)? в)
Який із зазначених авторів виділ такі підходи до страт управ-ня: «управління за допомогою . масштабі часу»:3
Який із метод планув міжнар менедж розгляд його як цілісне ек утворення: в)
Який із сучасних принципів менеджменту не використовується у практиці управлінської діяльності ІВМ, Дженерал Моторс:2)
Який метод кількісної оцінки міри ризику може показників:4)
Який метод не належить до методів вимірювання ризиків інвестиційних проектів: нормативний метод
Який метод не належить до методів обґрунтування рішень щодо інвестування: метод SWOT-аналізу
Який метод фінансування зовнішньої торгівліімпортером товарів? б)
Який мінімальний розмір для формування статутного фонду у ВАТ: 1250 мін з/п
Який мінімальний розмір для формування статутного фонду у ЗАТ:625 мін з/п
Який мінімальний розмір для формування статутного фонду у ТзОВ:100 мін.з/п
Який найпоширеніший підхід до зарплатні експатріантів? г)
Який напрям не відповідає експертизі бізнес-проектів згідно вимог ЄБРР: попередня домовленість з майбутніми інвесторами щодо реалізації проекту
Який негатив для країн, що розвиваються, несуть ТНК? а)
Який орган державного управління у випадках, передбачених законодавством України дає згоду на реорганізацію (злиття, приєднання) суб’єктів господарювання:3)
Який орган спеціальної компетенції в Україні видає підзаконні акти, що є обов'язковими приписами для учасників корпоративного управління ?ДКЦПФР
Який пакет акцій дає право вимагати скликання позачергових зборів та обов'язкове внесення у порядок денний питань власників такого пакета:10%+1
Який параграф не включається у такий розділ ТЕО як "Економічне обгрунтування проекту": звіт про прибутки і збитки
Який параграф не включається у такий розділ ТЕО як "Загальні дані": юридичні атрибути підприємства
Який параграф не включається у такий розділ ТЕО як "Оцінка ринків": стратегія конкурентної боротьби
Який параграф не включається у такий розділ ТЕО як "Технічний інжиніринг проекту": ліцензування
Який підхід до добору персоналу заснов на довірі до місцев керівників і кращому знанні ними місцевих ринків, людей, політики уряду країни перебування ? а)
Який підхід до добору персоналу, які використовує ТНК, характеризується тим, що призначення на ключові посади визначається кваліфікацією працівника і не залежить від національності, культури, оточення? в)
Який показник не включається до системи осн4)
Який показник не належить до системи показників ліквід:2)
Який показник не характеризує рівень несистем1)
Який показник характеризує ступінь міжнародної виробничої спеціалізації: г)
Який принцип філософії управління доктора Демінга дозволяє відмовитись від принципів менеджменту примусу і замінити його менеджментом співробітництва:4)
Який ризик не включається до будівельного в процесі реалізації проекту: ризик реалізації продукції, робіт, послуг
Який ризик передбачає стратегія зосередження на одному виді бізнесу: 2
Який ринок не належить до ринку інвестиційних товарів:2)
Який розділ ТЕО не включається в його структуру: фінан план
Який розмір штрафу накладається на корпоративне господарське товариство за 1)
Який розмір штрафу накладається на фізичних осіб за здійснення операцій з випуску в
Який спосіб склад бюджету передбач виділ коштів під конкрет подані проекти? а)
Який стиль управління властивий високорозвиненим країнам? а)
Який тип корпорат культури характер пануванням конкурентних ринках? а)
Який якісний показник характер ступінь міжнародної виробничої спеціалізації:в)
Яким докум юрид регул служб взаєм сторн підчс викон конс завд?1угода про конс;
Яким органом спеціальної компетенції в Україні здійснюється регулювання корпоративних господарських товариств ? 2) Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Яким підприємствам для початку своєї діяльності потрібно сформувати 30% суми заявленого статутного фонду:3)
Яким підприємствам потрібно до початку своєї діяльності сформувати 25% заявленої суми статутного фонду:4)
Яким повинен бути індекс доходності (прибутковості) інвестицій для прийняття позитивного рішення щодо реалізації проекту: 2) >1
Яким чином відбувається передача міжнародних технологій? г)
Яким чином здійснюється рух світових фінансових потоків? в)
Якими нормативно-правовими документами керуються при державному регулюванні корпоративного сектору: 4) усі відповіді вірні
Яких видів капіталу корпорації не існує: 4) правильної відповіді нема
Яких міжнар фінансов інструментів для визначення валютних ризиків не існує? в)
Яких цілей досягають компанії за рахунок міжнародної інтеграції? г)
Які виміри організаційної структури міжнародної фірми?а)
Які ви знаєте види планів іннов проекту згідно:2)
Які ви знаєте види планів інновац проекту згідно класифікації за змістом:3)
Які види діагн в управл консульт відн до категр щодо застос метод: активна,пасив
Які види капіталу описує парадокс Фельдстейна-Хоріоки?а)
Які види ризиків належать до ринкових? г)
Які вимоги щодо членства у ЄС не ставляться перед країною-кандидатом? г)
Які вчені запропонували класиф організ за показник диференціац та інтеграції:2)
Які вчені розвивали кібернетику як „науку про оптимальне, цілеспрямоване управління складними динамічними системами":1)
Які вчені розвивали кібернетику як „науку про оптимальне, цілеспрямоване управління складними динамічними системами":1)
Які дії не вважаються діями з легалізації діяльності господарського4)
Які з аспектів діяльності міжнародних організацій виступають як засоби? б)
Які з аспектів діяльності міжнародних організацій виступають як принципи? а)
Які з аспектів діяльності міжнародних організацій виступають як функції?в)
Які з наведених цінних папері» є свідченням корпорат прав: 1) усі облігації та акції
Які з названих нижче показників не належать до системи показників оцінки ефективності інвестиційних проектів: період інвестування
Які з перелічених видів цінних паперів, як правило, включаються до позабіржового обігу: 2) цінні папери, що не відповідають вимогам лістингу
Які з перелічених послуг не надаються бізнес-«інкубаторами»:4)
Які з проблем стали передумов створорг як МАГАТЕ, ІКАО, ВМО, ІМО?в)
Які з-поміж запропонов елемент невход в модл «стратег конкурент бор» К. Омаї:4
Які із зазначених чинників не характер сильні і слабкі сторони підприємства:3
Які із наведених організац регул міжнародну торгівлю та сприяють її розвитку: б)
Які із нижче перелічених належать до загальних стратегій Портера:4
Які із нижчеперелічених належать до об'єктів аналізу стратегічних факторів: 2
Які із перелічених належать до стратегій скорочення діяльност 4
Які існують види золотовалютних резервів? б)
Які методи не належать до методів моніторингу: 2) внутрішні, зовнішні
Які об’єктивні (зовнішні) фактори ризику повинен враховуват 3)
Які ознаки не належать до додаткових ознак проекту: часовий горизонт дії
Які підходи рекоменд ААТомпсон та АДжСтрікленд викор для формул страт:4
Які події вимагають передбачення майбутнього на основі екстраполяції:1
Які показники використовують при оцінці привабливості галузі:4
Які проекти не виділяють залежно від взаємовпливу: альтернативні
Які проекти не розрізняють за ознакою складності: середньої складності
Які установи не входять до поза банківської системи:3)
Які фактори враховують при виборі продуктово-товарної стратегії підприємства?: 4
Які фінансові інструменти інвестування є середньоризикові:4)
Які функ належ універ консульт з питань управ: проп методи; пред заключну проп
Які функції покладені на банки у фінансово-промисловій груп г)
Якій моделі управління людськими ресурсами у міжнародній компанії не характерна групова орієнтація на роботі? а)
Якість управлінських рішень в кризовій ситуації залежить від: усі відповіді прав
Якого виду лізингу не існує? г)
Якого ринку золота не існує? б)
Якого фактора немає серед індик ринк приваблі бізнесу у моделі GE/McKinsey:1
Якої корпоративної культури не існує: 2) кластерної
Якої структури управ у консалт фірмах не існує:організаційно – матричної;
Якому з методів провед експерт харак повн відмова від особ конт: метд “Дельфі”
Якому ризику піддаються інвестори, які розміщ свої кошти лиш на 1 ринку? г)
Якою з перелічених якостей не обов’язково володіти функціонал керівникові а)
Яку еру розвитку міжнародного бізнесу характер колоніальних держав? а)
Яку організаційну структуру найчастіше використовують міжнародні компанії, що працюють у видобувній промисловості: а)
Яку роль виконують відстаючі як суб'єкти інноваційного процесу:1) Перелічіть, з яких стадій складається інноваційних процес:4)
Яку роль виконують новатори як суб'єкти інноваційного процесу:2)
Яку роль виконують ранні реципієнти як суб'єкти інноваційного процесу:3)
Яку роль виконують рання більшість як суб'єкти інноваційного процесу:4)
Яку стратегію доцільно використовувати за умови швидкого зростання ринку та сильної конкурентної фірми на ринку: 1
Яку стратегію консульт використ юрид і аудит фірми? консультація спеціаліста;
Яку стратегію недоцільно використовувати за умови слабкої конкурентної позиції фірми на повільно зростаючому ринку: 3
Яку структуру управління компанією І. Ансофф називає “функціональна структура, повторена кілька разів”?1)
Яку фазу не включає життєвий цикл проекту: виробничу
Якщо компанія відповідно до моделі Shell/DMP посідає середні позиції у привабливій галузі, то її становище відповідає такій стратегії:3
Якщо мета містить якісні характеристики, а кількісні не простежуються, то вона є:4
Якщо однієї особи для здійснення координації недостатньо, а взаємозалежність між управлін підрозділами є складною, то2)
Якщо організація знаходиться на стадії життєвого циклу, яка називається “повна зрілість”, то центральною:3)
Якщо організація знаходиться на стадії життєвого циклу, яка називається “рання зрілість”, то первинні цілі вона ставить:2)
Якщо організація знаходиться на стадії життєвого циклу, яка називається “розквіт сил”, то вона організаційний образ:4)
Якщо процес прийняття рішень відбувається тільки у самій верхівці організації і він є відносноцентралізований, то ця організація є:2)
Якщо стратегія містисть такікомпоненти: розвиток і управління, то є: 2
Японська модель корпоративного управління базується навколо:1)
15

Приложенные файлы

  • doc 24140353
    Размер файла: 353 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий