Metodichka DEK 2013-14


Черкаський інститут банківської справи
Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Обліково-економічний факультет
Кафедра економічної теорії
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора інституту з навчально-методичної роботи
______________ Проценко О.Л.
(підпис)
«___»___________2013 р.
Методичні матеріали
щодо змісту підготовки та складання державного екзамену
з «Економічної теорії»
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»,
галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», за напрямами підготовки:
6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит»
Укладачі:
д.е.н., проф. Пустовійт Р.Ф.,
к.е.н., доц. Кочума І.Ю. РОЗГЛЯНУТО
та рекомендовано до затвердження
на засіданні кафедри
Протокол № 4
від «21» листопада 2013 р.
Зав. кафедри_____Пустовійт Р.Ф.
ПОГОДЖЕНО
Науково-методичною радою інституту
Протокол №_____
від «___»_________2013 р.
Секретар _______________ Власенко Т.В.
Черкаси – 2013 р.
Пустовійт Р.Ф., Кочума І.Ю., Методичні матеріали щодо змісту підготовки та складання державного екзамену з «Економічної теорії» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», за напрямами підготовки: 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізація «Банківські технології та процеси» – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2013. – 25 с.
ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………
4
Підготовка до державного екзамену з економічної теорії, проведення консультацій……………………………………..
5
Організація і проведення державного екзамену з економічної теорії……………………………………………..
6
Підведення підсумків державного екзамену………………….
7
Теоретичні питання до іспиту з дисциплін: «Політична економія», «Історія економіки та економічної думки» ………………………………………………………………….
8
Тести відкритого типу з дисциплін: «Макроекономіка», «Мікроекономіка»…………………………………………….
14
Приклади задач, що пропонуються до державного екзамену з дисциплін: «Макроекономіка», «Мікроекономіка»………
19
Список літератури…………………………………………….
22
Навчальна програми з дисциплін: «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економіки та економічної думки»………………………………………..
26
Додаток …………………………………………………………
59
ВСТУП
Відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» структура державної атестації обов’язково включає державний екзамен з економічної теорії.
Державний екзамен з економічної теорії охоплює завдання з таких дисциплін: «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економіки та економічної думки».
Екзамен повинен визначати рівень засвоєння студентами матеріалів наведених вище економічних дисциплін, вміння самостійно аналізувати складні явища й процеси суспільно-економічного розвитку, активно використовувати набуті знання у своїй професійній і громадській діяльності.
Підсумковий державний екзамен з економічної теорії є продовженням навчально-виховного процесу, складовою частиною завершального етапу підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит».
Під час державного екзамену не тільки конкретизуються, систематизуються, а й поглиблюються та закріплюються знання з найважливіших розділів економічної теорії.
Цілі державного екзамену зумовлюють і його функції. Головною з них є контроль та оцінка рівня економічних знань, отриманих студентом протягом дев’яти навчальних семестрів. Реалізація цієї функції припускає перевірку методологічних та теоретичних принципів, проблем і положень економічної теорії, а також вміння використовувати їх в аналізі соціально-економічних явищ. Особливу увагу необхідно приділяти виявленню знань та вмінь студента аналізувати сучасні умови здійснення економічних реформ в Україні, проблеми переходу від командно-адміністративного господарювання до ринкових відносин.
В цілому функції державного екзамену з економічної теорії не обмежуються тільки перевіркою та оцінкою знань студентів. Він є перевіркою соціально-економічної зрілості майбутніх бакалаврів.
2. Підготовка до державного екзамену з економічної теорії,
проведення консультацій
Приймання державного екзамену з економічної теорії здійснюється Державними екзаменаційними комісіями.
Державна екзаменаційна комісія з економічної теорії формується щорічно на період проведення екзамену з числа заступників директора ЧІБС УБС НБУ та професорсько-викладацького складу кафедри економічної теорії у кількості п’яти осіб, на чолі з фахівцем в області економічної теорії, який має учений ступінь або наукове звання. Для оформлення протоколів ДЕК призначають секретаря.
Екзамен проводиться за білетами, складеними відповідно до програми державного екзамену з економічної теорії. Кожен білет включає 2 теоретичні питання, 20 тестів закритого, 5 тестів відкритого типу та одну задачу.
Теоретичні питання охоплюють матеріал, який вивчається з курсів: «Політична економія» та «Історія економіки та економічної думки».
Тести відкритого та закритого типу, задачі пропорційно включають матеріал дисциплін «Мікроекономіка» та «Макроекономіка».
Напередодні екзамену проводиться консультація, яка має на меті надати студентам допомогу у вивченні нових і найбільш складних питань економічної теорії. Вона проводиться напередодні екзамену для окремої групи студентів.
Викладач рекомендує студентам заздалегідь сформулювати питання, на які вони бажають отримати додаткові пояснення. Це не виключає можливості для кожного студента задавати свої запитання під час проведення консультації.
Окрім групових консультацій, у міру необхідності, проводяться ще індивідуальні. Для цього протягом тритижневого терміну, виділеного для підготовки та складання державного іспиту, на кафедрі економічної теорії складають графік консультацій.
3. Організація і проведення державного екзамену
з економічної теорії
До державного екзамену з економічної теорії допускаються студенти, які закінчили вивчення всіх теоретичних дисциплін, склали всі заліки й екзамени відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів.
Державний екзамен з економічної теорії проводять письмово у формі відповідей на запитання білета (додаток № 1). У процесі підготовки відповідей екзаменований може користуватися навчальними програмами з курсів політичної економії, макроекономіки, мікроекономіки, історії економіки та економічної думки для вищих навчальних закладів.
Екзамен розрахований на 1 годину 40 хвилин. З них: 1 година 20 хвилин відведено на письмові відповіді, 20 хвилин на відповіді на тести закритого типу у комп’ютерній аудиторії.
При визначені оцінок пропонується відповідна шкала оцінювання та такий розподіл балів:
2 теоретичних питання – максимальна кількість по 20 балів за кожне;
кожен тест закритого типу – правильна відповідь 1 бал (усього 20 тестів);
кожен тест відкритого типу – максимальна кількість балів 4 бали (усього 5 тестів);
задача – максимальна кількість 20 балів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену
90 – 100 А відмінно
82-89 В добре
74-81 С 64-73 D задовільно
60-63 Е 35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
4. Підведення підсумків державного екзамену
Результати державного екзамену з економічної теорії оголошуються студентам у день його проведення або наступного дня після оформлення протоколів Державної екзаменаційної комісії. При цьому дається загальна оцінка відповідей студентів, відмічаються найбільш яскраві з них, характеризується рівень теоретичної економічної підготовки студентів.
Після закінчення роботи Державної екзаменаційної комісії з економічної теорії її голова складає звіт, який додається до звіту голови ДЕК зі спеціальності.
5. Теоретичні питання до іспиту з дисциплін:
«Політична економія»
Предмет політичної економії. Економічні категорії. Економічні закони та їх об’єктивний характер.
Методи політичної економії.
Політична економія в системі економічних наук. Економічна теорія та економічна політика.
Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація.
Закон зростання потреб. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв’язку.
Зміст та види суспільного виробництва. Фактори виробництва та їх сучасна структура.
Виробничі можливості в економічній системі та проблема вибору. Крива виробничих можливостей.
Економічна система: її сутність та структурні елементи.
Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі.
Адміністративно-командна економіка як система. Механізм її функціонування, переваги і недоліки.
Ринкова економіка як система. Основні риси ринкової економіки її переваги і недоліки.
Змішана економіка, її основні риси. Моделі змішаної економіки.
Натуральне та товарне господарство. Їх загальна характеристика. Види товарного виробництва
Товар та його властивості. Вартість і ціна: альтернативні теорії вартості.
Еволюція форм вартості та сутність грошей. Функції грошей. Закон обігу грошей.
Ринок, умови його виникнення і розвитку. Види ринку та його функції
Сутність попиту. Пропозиція. Закон пропозиції. Ринкова рівновага. Ціна рівноваги.
Конкуренція – основа ринкового механізму господарювання. Види конкуренції.
Капітал та його сутність. Альтернативні теорії капіталу.
Заробітна плата, її форми та функції. Номінальна та реальна заробітна плата.
Сутність та економічне значення витрат виробництва. Економічні і бухгалтерські витрати та їх структура. Прибуток фірми, його види.
Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин. Місце домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і доходів.
Сутність та функції підприємництва, умови його існування.
Поняття підприємства. Форми і види підприємств. Організаційно-правові форми підприємств в ринковій економіці.
Рентні відносини та форми земельної ренти. Ціна землі.
Капітал у сфері торгівлі. Витрати обігу. Позичковий капітал і відсоток. Сутність кредиту та його форми.
Сукупний суспільний продукт. Необхідний та додатковий продукт.
Господарський механізм, його сутність та елементи. Господарський механізм: система управління економікою.
Необхідність державного регулювання: можливості та межі. Економічні функції уряду. Основні напрямки державного регулювання.
Причини виникнення та сутність глобальних проблем.
«Історія економіки та економічної думки»
Предмет і метод історії економіки та економічної думки.
Основні фактори розвитку господарства ранніх цивілізацій.
Характеристика східної цивілізації в «осьовий час».
Становлення та розвиток античних держав.
Економічна думка Стародавніх Греції і Риму.
Характеристика Західної цивілізації, економіка Західної Європи в V – ХІ ст.
Структурні трансформації Західної Європи в ХІ-ХV ст., економічна думка цього періоду.
Економічний розвиток давньоруської ранньофеодальної держави та пам’ятки економічної думки.
Передумови виникнення ринкового господарства. Меркантилізм.
Розвиток продуктивних сил європейських країн: кінець ХV – початок ХVII ст.
Фізіократи, початок класичної політичної економії.
Розвиток ринкового господарства в провідних європейських країнах – друга половина ХІІ – перша половина ХІХ ст.
А. Сміт як фундатор економічної думки.
Економічне вчення Д. Рікардо.
Етапи становлення історичної школи.
Основні складові та історичний розвиток теорії марксизму.
Особливості ринкового господарства європейських країн в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.
Становлення та основні концепції маржиналізму.
Становлення інституціоналізму та його головні напрямки.
Економіка США в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Економічна теорія А. Маршалла.
Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні в другій половині ХІХ- на початку ХХ ст.. М. Туган-Барановський.
Теорії монополії і конкуренції (Дж. Робінсон, Е. Ченберлен, Й. Шумпетер).
Світова економічна криза 1929-1933 рр.: причини і наслідки.
Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса.
Основні характеристики світової системи господарства у другій половині ХХ ст.
Основні напрямки розвитку світової економічної думки у 50-70 рр. ХХ ст.
Глобалізація світового господарства в кінці ХХ- на початку ХХІ ст.
Основні економічні концепції та еволюція економічної думки в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Економічний розвиток України за умов радянської економічної системи.
Позитивні і негативні наслідки ринкового реформування національної економіки.
«Макроекономіка»
Макроекономіка як складова економічної теорії. Об’єкт і предмет макроекономіки. Суб’єкти змішаної економіки.
Методологія макроекономіки. Моделювання як основний метод макроекономічного аналізу.
Модель кругопотоку як базова модель макроекономічної рівноваги. Аналіз потоків ресурсів, продуктів, витрат та доходів у приватній, змішаній та відкритій економіці.
Система національних рахунків як міжнародний стандарт макроекономічного рахівництва та фактологічна база макроекономіки.
Валовий випуск та валовий внутрішній продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП: Валовий національний дохід та валовий національний дохід наявний. Номінальний та реальний ВВП.
Ринок праці та механізм його функціонування. Теорії зайнятості.
Зайнятість та безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Втрати від різних видів безробіття. Закон Оукена.
Сукупний попит. Закон та графічна модель сукупного попиту. Цінові й нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив на його криву. Сукупна пропозиція. Класична та кейнсіанська моделі сукупної пропозиції.
Рівновага сукупних попиту і пропозиції. Довгострокова та короткострокова рівновага. Ринковий механізм встановлення та відновлення рівноваги в моделі «AD-AS».
Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати. Грошова база та її компоненти.
Грошовий мультиплікатор, коефіцієнт готівки, резервна норма. Грошова пропозиція як функція процентної ставки і крива пропозиції грошей.
Попит на гроші та його різновиди. Механізм грошового ринку та його графічна модель. Реальна процентна ставка та чинники, що на неї впливають.
Сутність монетарної політики. Інструменти та цілі монетарної політики.
Поняття та показники інфляції. Темп інфляції. Види інфляції. Причини та наслідки інфляції. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса.
Споживання як функція наявного доходу. Графік споживання. Середня та гранична схильність до споживання. Автономне споживання. Функція заощадження та графічна модель заощадження.
Економічна нерівність та способи її оцінювання.
Кейнсіанська функція інвестицій. Її графічна та математична інтерпретація. Неокласична функція інвестицій. Передумови неокласичної функції інвестицій. Модель гнучкого акселератора.
Проста інвестиційна функція. Графічна інтерпретація простої інвестиційної функції. Чинники автономних інвестицій та їх вплив на криву інвестиційного попиту.
Заощадження та інвестиції. Рівновага між заощадженнями та інвестиціями як закон-тенденція.
Сукупні витрати і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу «видатки-випуск». Визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення-ін’єкції».
Сутність мультиплікативного ефекту. Мультиплікатор витрат. Алгебраїчна модель простого мультиплікатора та його сутнісне визначення.
Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних видатків. Інфляційний розрив як наслідок надмірних сукупних видатків в умовах повної зайнятості. Графічна та математична інтерпретація прецесійного та інфляційного розривів.
Економічне зростання та його фактори. Економічні коливання та економічні цикли як форма економічного розвитку. Різновиди циклів. Основні теорії економічного циклу.
Дискреційна фіскальна політика. Вплив державних закупівель на ВВП. Мультиплікатор витрат у змішаній закритій економіці. Вплив чистих податків на ВВП. Мультиплікатор податків.
Крива Лафера та можливість її практичного застосування.
Фактичне, потенційне та циклічне бюджетне сальдо. Суперечність між стабілізаційною та бюджетною функціями фіскальної політики, концепції збалансування бюджету. Мультиплікатор збалансованого бюджету.
Недискреційна (автоматична) фіскальна політика. Стабілізаційний вплив на економіку недискреційної фіскальної політики в умовах падіння та зростання обсягів виробництва.
Платіжний баланс. Модель платіжного балансу. Валютний курс. Валюта та її види. Види валютного курсу залежно від режиму його формування.
Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування рівноважного ВВП, обчисленого за методом «витрати-випуск». Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування рівноважного ВВП, обчисленого за методом «вилучення-ін’єкції».
Вплив чистого експорту на ВВП, мультиплікатор витрат у відкритій економіці.
«Мікроекономіка»
Процедура максимізації прибутку у короткостроковому періоді на ринку досконалої конкуренції.
Еластичність попиту.
Графічний аналіз поведінки монополіста.
Витрати та прибуток виробництва: бухгалтерські та економічні підходи до їх визначення.
Ознаки монополістичної конкуренції. Ринкова поведінка монополістичного конкурента в короткостроковому періоді.
Аналіз витрат у короткостроковому періоді.
Вибір споживача з кардиналістських позицій.
Характеристика довгострокового періоду виробництва. Середні витрати в довгостроковому періоді. Ефект масштабу.
Предмет мікроекономіки. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікрорівні.
Корисність в економічній теорії і проблема її виміру. Закон спадної граничної корисності.
Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Обґрунтування вибору робітника щодо праці і відпочинку.
Криві байдужості, їх властивості. Бюджетна лінія.
Ізоквантна та ізокостна варіації факторів виробництва. Оптимум виробника.
Алгоритм максимізації прибутку монополістом.
Ефект доходу та заміщення. Парадокс Гіффена.
Методика мікроекономічного аналізу. Нормативна та позитивна мікроекономіка.
Підприємство як суб’єкт ринку та виробничо ринкова система. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі.
Аналіз ринкової рівноваги.
Кругообіг товарів і ресурсів у ринковій економіці.
Дугова (точкова) еластичність попиту за ціною.
Капітал як фактор виробництва. Пропозиція капіталу. Вибір у часі.
Економічний зміст законів попиту і пропозиції.
Основні моделі ціноутворення в умовах олігополії.
Основні ознаки олігополії.
Характеристика досконалоконкурентних ринків.
Ординалістська теорія поведінки споживача.
Ринок землі. Рента. Ціна землі як капіталізована рента.
Реакція споживача на зміну ціни товарів. Криві „ціна-споживання”.
Аналіз кривих „доход – споживання” та кривої Енгеля. Закони Енгеля.
Характеристика ринків недосконалої конкуренції.
6. Тести відкритого типу з дисциплін:
«Макроекономіка»
Ринкова економіка це...
Змішана економіка це...
Командно-адміністративна економіка це...
Валовий внутрішній продукт це...
Валовий національний дохід це...
Валовий національний дохід наявний це...
Валові інвестиції це...
Економічна територія це...
Інфлювання це...
Дефлятор ВВП це...
Номінальний ВВП це...
Реальний ВВП це...
Система національних рахунків це...
Автономне заощадження це...
Автономні інвестиції це...
Гранична схильність до заощаджень це...
Гранична схильність до споживання це...
Середня схильність до заощаджень це...
Середня схильність до споживання це...
Довгострокова крива сукупної пропозиції це...
Ефект багатства це...
Ефект відсоткової ставки це...
Ефект чистого експорту це...
Сукупний попит це...
Сукупна пропозиція це...
Вилучення це...
Ін’єкції це...
Інфляційний розрив це...
Метод «витрати-випуск» це...
Метод «вилучення-ін’єкції» це..
Рецесійний розрив це...
Автоматична фіскальна політика це...
Автоматичні чисті податки це...
Бюджетний дефіцит це...
Гранична податкова ставка це...
Державний бюджет це...
Дискреційна фіскальна політика це...
Крива Лаффера це...
Мультиплікатор податків це...
Банківські резерви це...
Грошова маса це...
Грошова база це...
Грошовий мультиплікатор це...
Номінальна відсоткова ставка це...
Облікова ставка це...
Обов’язкова резервна норма це...
Операції на відкритому ринку це...
Політика «дешевих грошей це...
Політика «дорогих грошей це...
Трансакційний попит на гроші це...
Попит на гроші як активи це...
Пропозиція грошей це...
Реальна відсоткова ставка це...
Валютний курс це...
Протекціонізм це...
Фіскальна політика це...
Грошово-кредитна політика це...
Крива Лоренца це...
Безробіття це...
Фрикційне безробіття це...
Структурне безробіття це...
Циклічне безробіття це...
Рівень безробіття це...
Інфляція це...
Інфляція попиту це...
Інфляція пропозиції це...
Індекс цін це...
Темп інфляції це...
Гіперінфляція це...
Повзуча інфляція це...
Галопуюча інфляція це...
Крива Філіпса це...
Економічне зростання це...
Економічний розвиток це...
Закон Оукена це...
«Мікроекономіка»
Проблема обмеженості ресурсів полягає в тому, що…
Предмет курсу мікроекономіка полягає у …
Індивід (домогосподарства) – це …
Фірма (підприємство) – це …
Відмінність нормативної від позитивної мікроекономіки полягає у …
Сутність потреб є у тому……що…
Існують такі види потреб…….
Сутність корисності….
Сукупна корисність це … гранична корисність це …
Закон спадної граничної корисності …
Рівновага споживача з кардиналістських позицій визначається як …
Другий закон Госсена –
Ординалістська теорія поведінки споживача полягає у тому, що…
Криві байдужості споживача окреслюють ситуацію, що …
Бюджетне обмеження це …
Бюджетна лінія це …
Алгебраїчна рівновага споживача полягає у тому, що …
Гранична корисність це …
Лінія «дохід-споживання» окреслює…
Властивостями кривих байдужостей є…
Повноцінні блага – це …
Еквімаржинальний принцип оптимізації споживчого вибору …..
Неповноцінні блага – це…
Ефект заміни полягає у……… ефект доходу …..
Лінія «ціна-споживання» окреслює …
Споживчий надлишок – це …
Попит – це …
Нецінові детермінанти попиту є такими …
Пропозиція – це …
Ринкова рівновага – це …
Надлишком є ситуація на ринку коли … дефіцитом ……
Еластичність попиту за доходом – це …
Еластичність попиту за ціною – це …
Факторами цінової еластичності попиту виступають такі …
Фактори впливу на попит є такі…
Фактори впливу на пропозицію є такі …
Виробництво – це …
Сукупний продукт – це…
Середній продукт – це …
Граничний продукт – це…
Економічні витрати – це …
Бухгалтерський прибуток обчислюється як …… економічний прибуток як….
Змінні витрати – це ….
Постійні витрати – це ……
Сукупні витрати – це ….
Середні витрати – це …
Граничні витрати – це…
Прибуток – це …
Правило спадної віддачі полягає у тому, що …
Ізокванта – це …
Зростаюча віддача від масштабу виробництва полягає у тому, що……
Постійний ефект від масштабу має місце … спадний…
Причини негативного ефекту від масштабу полягають у тому, що …
Ізокоста – це …
Економічна інтерпретація рівноваги виробника полягає у тому, що …
Закон зростаючих граничних витрат (зниження доходності) полягає у тому, що …
Ознаки ринку досконалої конкуренції…
Загальна умова максимізації прибутку на ринку досконалої конкуренції полягає у …
Ефективність ринку досконалої конкуренції полягає у тому, що …
Ознаки монопольного ринку ….
Економічні наслідки монополізації галузі полягають у тому, що …
Ознаки олігопольного ринку …
Ознаки ринку монополістичної конкуренції …
Фактори виробництва – це …
Формування попиту на працю залежність від …
Існують такі форми капіталу як …
Відмінність реальної від номінальної ставки полягає у тому, що…
Особливості формування пропозиції землі полягає у тому, що …
Фактори впливу на попит на землю …
Економічна рента – це …
Закон Вальреса полягає у тому, що …
Загальна рівновага за Парето полягає у тому, що …
Критерії оцінки добробуту полягають у тому, що …
Причини обмеженості здатності ринкового регулювання полягає у …
Інститути в економічній теорії – це ….
7. Приклади задач, що пропонуються до державного екзамену з дисциплін: «Макроекономіка»
Задача № 1
Розрахуйте у мільйонах грошових одиниць, яку додаткову суму грошей має емітувати центральний банк, щоб утримати ставку відсотка на рівні 7%, якщо в обігу в країні вже перебуває грошова маса сумою 800 млн. гр. од. Трансакційний попит на гроші складає 685 млн. гр. од., а попит на гроші як активи описується рівнянням МDA=500-50і, де МDA – обсяг грошової маси в млн. гр. од., і - ставка відсотка у %.
Задача № 2
Розрахуйте в мільярдах гривень грошову масу, вилучену з обігу протягом року, якщо сумарна вартість товарів і послуг, проданих за рік, склала 840 млрд. грн., швидкість обігу грошової одиниці в середньому за рік дорівнює 7, а грошова маса на початок року становила 128 млрд. грн.
Задача № 3
Потенційний ВВП України в 2000 р. становив 220 млрд. грн., фактичний — 180 млрд. грн., середній коефіцієнт чистих податків — 0,35, державні закупівлі — 25 млрд. грн.
Чому дорівнює циклічне бюджетне сальдо?
Задача № 4
Економічна система характеризувалася такими витратами (млрд. дол.):
C=20+0,8(Y-T+TR);
T=40; TR=10;
I=30+0,1Y; G=40; Xn=10-0,04Y.
Визначте ВВП за витратами.
Задача № 5
Уряд ухвалив рішення знизити податки на 200 млн. грн.; гранична схильність до споживання дорівнює 0,75, а граничний коефіцієнт податків - 0,33.
Як, при цьому зміниться ВВП?
«Мікроекономіка»
Задача № 1
Розрахуйте в гривнях, за якою ціною монополіст продаватиме свою продукцію, якщо попит не неї описується рівнянням P=10Q-8, а сукупні витрати – функцією TC=6Q+56Q+16, де Р – ціна продукції в гривнях, Q – кількість продукції в штуках.
Задача № 2
Розрахуйте в тисячах осіб, яку кількість пасажирів щоденно перевозитимуть маршрутні таксі обласного центру після підвищення ціни за проїзд із 0,8 до 1.0 грн., якщо до підвищення ціни щодня перевозилося 20 тис. пасажирів, а коефіцієнт точкової еластичності перевезень становить за модулем 0,4
Обчисліть очікуваний чистий прибуток.
Задача № 3
Визначте, яку кількість працівників найме підприємець для максимізації прибутку, якщо кожного працівника він наймає за денною ставкою заробітної плати 24 грн., свою продукцію продає на ринку досконалої конкуренції за ціною 3 грн. за одиницю, а залежність обсягів виробленої продукції від кількості зайнятих наведено в таблиці:
Кількість працівників 1 2 3 4 5 6 7
Обсяг виробленої продукції, шт. 4 10 17 26 34 39 41
Задача №4
Розрахуйте в гривнях установлену державою ціну на борошно, якщо в результаті цього заходу на ринку виник дефіцит, що дорівнює 120 т. Попит і пропозиція на ринку борошна описується функціями: Qd=200-2P і Qs=4P-100, де Р ціна в гривнях за 1 т., Q – кількість товару в т.
Задача № 5
Розрахуйте кількість шахтарів, які залишаться без роботи, якщо за існуючого попиту пропозиції послуг праці шахтарів, що описуються функціями L=1400-10w Ls=800+20w, (w - ставка заробітної плати), профспілці вдалося підписати колективну угоду з адміністраціями шахт про збільшення ставки заробітної плати на 20%.
8. Список літератури з дисциплін:
«Історія економіки та економічної думки»
Блауг, Марк 100 великих экономистов до Кейнса. 100 великих экономистов после Кейнса / Марк Блауг; Перевод с английского. – Санкт-Петербург: Экономическая школа, 2005. – 352 с.
Мочерний, С.В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка). : Навчальний посібник. Вид. 3-є стереотипне/ С.В. Мочерний, М.В. Довбенко. – Львів: Новий світ-2000, 2006. – 488 с.
Реверчук, С.К. Історія економічних вчень : Навчальний посібник/ С.К. Реверчук, І. Полулях. – Львів: Тріада плюс, 2007. – 352 с.
Тараненко, О.С. Історія економічних вчень: Навчальний посібник для дистанційного навчання / О.С. Тараненко. -К.: Університет Україна, 2007. – 302 с.
Ковальчук, В.М. Історія економіки та економічної думки [Текст] : навчальний посібник/ В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. І. Сарай. – Київ: Знання, 2008. – 647 с.
Фінансова думка України. В 3-х томах. Т.1. [Текст] : монографія/ П. І. Юхименко [та ін.]; ред. : В. М. Федосов. – К.: Кондор; Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 688 с.
Сич, О.І. Світ у другій половині ХХ- на початку ХХІ століття : основні тенденції політичного та соціально-економічного розвитку [Текст] : навч.посібник/ О. І. Сич, А. Мінаєв. -Чернівці: Наші книги, 2010. -200 с.
Історія економічних учень. Хрестоматія [Текст] : навч.посібник/ ред. : В. Д. Базилевич . -К.: Знання, 2011. - 1198 с.
Шумпетер, Й. Десять великих экономистов от Маркса до Кейнса [Текст] : пер. с англ./ Й. Шумпетер. - М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. - 416 с.
«Політична економія»
Зазимко, А. З.Політична економія. / А.З. Зазимко. - Київ : КНЕУ, 2005. - 358 с.
Федоренко В.Г., Віденко О.М., Руженський М.М., Іткін О.Ф. Політична економія: Підручник / Зе ред. В.Г. Федоренка.- К.: Алерта, 2008.- 487 с.
Солтис, В. В. Політична економія [Текст] : навчальний посібник / В. В. Солтис, Ю. М. Лелюк, В. Ф. Іванюта. - К. : Зовнішня торгівля, 2007. - 432 с.
Політична економія [Текст] : навч.посібник / О. С. Степури, О. С. Єремеєв, Т. Ю. Пономарьова ; ред. : О. С. Степура. - Київ : Кондор, 2008. - 408 с.
Ходжаян, А. О. Політична економія [Текст] : навч.-метод.посібник для самост.вивчення / А. О. Ходжаян. - К. : Кондор, 2009. - 304 с.
Горбенко, Н. Є. Політична економія [Текст] : навч.посібник / Н. Є. Горбенко, М. Й. Дмитренко, І. Ю. Кочума . - К. : УБС НБУ, 2009. - 408 с.
Ніколенка, Ю. В. Політична економія [Електронний ресурс] : підручник / Ю. В. Ніколенка. - К. : ЦНЛ, 2009. - ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронні видання).
Семененко, В. М. Економічна теорія.Політекономія [Текст] : навч.посібник / В. М. Семененко, Д. І. Коваленко , В. В. Бугас. - К. : ЦНЛ, 2010. - 360 с.
Економічна теорія : політична економія. навчальні форми контролю та презентації [Текст] : навч.посібник / С. І. Юрій та ін. ; ред. : С. І. Юрій, В. В. Козюк. - К. : Кондор, 2010. - 266 с.
«Макроекономіка»
Базилевич, В. Д. Макроекономіка . Практикум [Текст]: навч.посібник / В.Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик ; ред. : В. Д. Базилевич . - 2-е вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2010. - 550 с.
Базілінська, О. Я. Макроекономіка [Електронний ресурс]: підручник / О.Я. Базілінська. - К. : ЦНЛ, 2010. - ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання).
Вступ до економічної теорії: Підручник.- 3-тє вид., доп. / За ред. З. Ватаманюка.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 504 с.
Гронтковська, Г. Е. Макроекономіка [Текст]: навчальний посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. - К. : ЦУЛ, 2010. - 672 с.
Гронтковська, Г. Е. Макроекономіка. Практикум [Текст]: навч.посібник / Г.Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. - К. : ЦУЛ, 2011. - 400 с.
Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича.- К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 784 с.
Лисюк, В. С. Макроекономіка. Практикум [Текст] : навч. посібник / В.С. Лисюк, Т. П. Лисюк. - Львів : Новий світ-2000, 2013. - 354 с.
Макроекономіка. Підручник. / Б. Є. Кваснюк // Економічна теорія. - 2007. - № 4. - С.85-91.
Міжнародна макроекономіка [Текст]: навч.посібник / ред. : Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомова , Н. С. Логвінова. - К. : ЦУЛ, 2012. - 400 с.
Основи економічної теорії: Навчальний посібник / За заг. ред. П.В. Круша, В.І. Депутат, С.О. Тульчинської.- К.: Каравела, 2007.- 448 с.
Савченко, А. Г. Макроекономіка [Текст]: підручник / А.Г. Савченко; 2-ге вид. , без змін. - Київ : КНЕУ, 2007. - 448 с.
«Мікроекономіка»
Павленко І.М. Мікроекономіка. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.
Башнянин Г.І., Щедра О.В. Мікроекономічна теорія: Навч. посібник / За ред.. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина. – Львів: Новий Світ – 2007. – 640 с.
Рудий М.М. Мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: Каравела; Видавець Піча Ю.В., 2008. – 312 с.
Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: «Хай-Тек прес», 2008. – 368с.
Гронтковська, Г.Е. Мікроекономіка. Практикум [Текст] : навч.посібник / Г.Е. Гронтковська. - 2-ге вид., перероб та доп. – К.: ЦУЛ, 2008. – 418 с.
Гронтковська, Г.Е. Мікроекономіка. Практикум [Електронний ресурс] : навч.посібник/ Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. -К.: ЦНЛ, 2009
Шевченко, А.Ф. Мікроекономіка (Модульний варіант) [Текст] : навч.посібник/ А. Ф. Шевченко, О. М. Шевченко. – К.: Зовнішня торгівля, 2009. – 172 с.
Базілінська, О.Я. Мікроекономіка [Електронний ресурс] : навч.посібник/ О. Я. Базілінська, О. В. Мініна. – К.: ЦНЛ, 2009.
Рудий, М.М. Мікроекономіка [Текст] : навч.посібник / М. М. Рудий. -2-е вид. -К.: Каравела, 2010. – 360 с.
9. Навчальні програми з дисциплін:
«Політична економія»
Тема 1. Предмет і метод політичної економії
Предмет політичної економії. Тлумачення предмета політичної економії різними школами. Економічна теорія і політична економія: проблеми взаємозв’язку.
Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. Розвиток економічної думки в Україні.
Закони, принципи і категорії політичної економії. Система економічних законів. Позитивна і нормативна політична економія.
Методи економічних досліджень. Загальні методи наукового пізнання та їх використання.
Функції політичної економії. Місце політичної економії в системі економічних наук.
Тема 2. Економічні потреби та інтереси
Виробничі можливості суспільства і потреби. Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Безмежність потреб. Закон зростання потреб. Взаємозв’язок потреб, виробництва і попиту.
Корисність продукту. Гранична корисність продукту. Закон спадної граничної корисності продукту.
Економічний інтерес, його сутність і функції. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв’язку. Єдність і суперечності в системі інтересів.
Виробництво та проблеми задоволення зростаючих потреб суспільства.
Тема 3. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці
Матеріальне виробництво і його роль у житті суспільства. Суспільне виробництво. Виробництво і його основні чинники. Елементи процесу виробництва. Матеріальне та нематеріальне виробництво. Продукт виробництва та його форми. Обмеженість ресурсів. Необхідний і додатковий продукт. Характер праці.
Економічні ресурси та їх особливості. Види економічних ресурсів. Відтворювані та невідтворювані ресурси. Закон відносної рідкості ресурсів.
Проблема економічного вибору. Межа виробничих можливостей. Альтернативне виробництво. Закон збільшення вмінених (економічних) витрат.
Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку
Економічна система: її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.
Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил. Виробнича функція та її складові. Домогосподарства, підприємства і держава як суб’єкти економічної системи.
Економічні відносини, як суспільна форма і спосіб організації економічної системи. Структура економічних відносин. Соціально-економічні відносини. Організаційно-економічні і техніко-економічні відносини. Відносини власності. Власність як економічна категорія. Еволюція форм власності. Особливості розвитку відносин власності в Україні за роки незалежності.
Економічний устрій: сутність та роль у житті суспільства. Економічний устрій і форми господарювання. Методологічні аспекти механізму дії і використання економічних законів людьми.
Типи та еволюція економічних систем. Формаційний і загальноцивілізаційний підходи до типізації суспільства.
Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші
Сутність і риси натурального господарства та його історичні межі.
Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини виникнення товарного виробництва, його сутність, ознаки і роль у розвитку суспільства. Суб’єкти і об’єкти товарних відносин. Товарна форма продукту.
Товар та його властивості. Суперечності товару. Вартість і ціна: альтернативні теорії.
Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності.
Функціонування товарного господарства та його закони.
Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть грошей. Функції грошей. Альтернативні теорії грошей.
Грошовий обіг та його закони. Визначення грошової маси, необхідної для обслуговування товарного обігу. Сталість грошового обігу. Грошові реформи, гроші, ціна та інфляція.
Еволюція грошей. Сучасна грошова система.
Тема 6. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення
Інституціональні основи ринкової економіки. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти. Визначення ринку: альтернативні теорії.
Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. Ринкова ціна: механізм формування і функції.
Функції ринку. Умови формування і розвитку ринку. Особливості ринкових відносин в Україні.
Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання. Ринок засобів виробництва. Загальні проблеми формування цін на ресурси. Ринок капіталу та його складові. Ринок праці та розподіл трудових ресурсів. Ринок нерухомості та його особливості.
Проблеми формування ринків праці, землі та капіталів в Україні.
Легальний і нелегальний ринки.
Поняття та основні риси і інфраструктура ринку.
Роль ринкової інфраструктури в регулюванні економічних процесів.
Конкуренція та її суть. Місце конкуренції в ринковій економіці. Функції та форми конкуренції. Конкуренція і монополія. Антимонопольне законодавство і практика. Конкуренція і моделі ринків.
Тема 7. Витрати виробництва та прибуток
Витрати виробництва як передумова виробництва. Суть витрат виробництва. Витрати виробництва як базис конкуренції. Види витрат виробництва.
Витрати виробництва, вартість товару і його ціна. Альтернативні підходи.
Сутність ціни та механізм ціноутворення.
Прибуток як економічна категорія. Теорії прибутку. Норми прибутку і фактори, що на неї впливають. Теорії прибутку.
Тема 8. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата
Первісне нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в Україні.
Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу.
Капітал як економічна категорія. Альтернативні теорії капіталу.
Капітал і праця. Трудові відносини: сутність і структура. Наймана праця. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти.
Винагорода за працю. Заробітна плата: сутність, форми системи. Теорії заробітної плати.
Номінальна і реальна заробітна плата. Продукт праці та заробітна плата. Мінімальна заробітна плата та її критерії.
Тема 9. Домогосподарства в системі економічних відносин
Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин. Сектор домогосподарств. Двоїста роль домогосподарств в економіці. Домогосподарства як постачальники ресурсів. Доходи домогосподарства.
Формування грошових доходів домогосподарств.
Формування грошових витрат домогосподарств.
Проблеми формування грошових доходів і витрат домогосподарств в Україні.
Витрати домогосподарства. Розподіл доходів на особисте споживання, податки і заощадження.
Витрати на споживання. Місце домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і доходів.
Тема 10. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток
Підприємство – як основний суб’єкт ринкової економіки. Організаційна, відтворювальна та соціальна функції підприємств. Класифікація підприємств.
Форми організації підприємств. Капітал підприємства. Кругообіг капіталу та його стадії. Основний і оборотний капітал. Амортизація основного капіталу.
Підприємництво: суть, види і функції. Валовий доход та підприємницький доход фірми. Роль прибутку у розвитку підприємництва. Загальні економіко-правові основи розвитку підприємництва в Україні.
Роль підприємств і підприємництва в ринковій економіці.
Тема 11. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента
Галузева структура виробництва та її особливості. Матеріальне та нематеріальне виробництво.
Аграрне виробництво – особлива сфера вкладення капіталу та праці. Земельна рента та її форми. Ціна землі. Форми господарювання у сільському господарстві.
Державна підтримка сільського господарства.
Капітал сфери обігу. Торгівельний капітал та його еволюція. Торгівельний прибуток.
Позичковий капітал та позичковий процент. Теорії проценту. Кредитно-банківська система та її еволюція. Банки їх роль та функції. Центральні і комерційні банки. Інші фінансово-кредитні установи.
Процент та його економічна природа.
Тема 12. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми
Суть і види економічного відтворення: просте і розширене. Суспільний продукт і його форми. Кругообіг доходу, ресурсів і продукту у процесі відтворення. Валовий внутрішній продукт і його відтворювальна структура.
Розподільчі відносини та їх місце у відтворювальному процесі. Сутність та механізм перерозподілу національного доходу і доходів населення. Відтворення всіх елементів економічної системи.
Тіньовий сектор в економічному відтворенні. Масштаби і особливості тіньової економіки в Україні.
Особливості відтворення в аграрній сфері економіки.
Національне багатство і його структура. Природне багатство. Проблеми розширеного відтворення багатства і шляхи розв’язання екологічних проблем.
Тема 13. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою
Економічне зростання та економічний розвиток. Типи економічного зростання. Нагромадження. Норми нагромадження. Заощадження та інвестиції. Роль інвестицій в економічному зростанні.
Матеріальні чинники економічного зростання.
Зайнятість: суть і форми. Теорії зайнятості. Повна зайнятість, виробничий потенціал і ефективність виробництва.
Зайнятість та відтворення сукупної робочої сили. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Причини неповної зайнятості. Види і форми безробіття.
Фактори розширеного відтворення робочої сили. Закон зростання кваліфікації та професійної підготовки робочої сили.
Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.
Тема 14. Господарський механізм у системі регулювання суспільного відтворення. Держава та її економічні функції
Господарський механізм, його сутність та елементи. Особливості господарського механізму ринкової економіки. Господарський механізм: система управління економікою.
Державне регулювання суспільного відтворення та його форми. Планування і програмування.
Фінансова система і фінансова політика в державі. Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси.
Фіскальна політика. Способи збалансування державного бюджету. Фіскальні методи регулювання виробництва.
Механізм грошово-кредитного регулювання. Вплив грошово-кредитної політики на рівень суспільного виробництва.
Удосконалення механізму господарювання в Україні.
Тема 15. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік
Формування і розвиток сучасних економічних систем. Економічна система капіталізму вільної конкуренції. Економічні відносини та відносини власності за умов капіталізму вільної конкуренції. Акціонерна капіталістична власність.
Економічна система монополістичного капіталізму. Фінансово-монополістичний капітал та фінансова олігархія.
Сутність та ознаки змішаної економічної системи. Моделі сучасних економічних систем. Державне регулювання економіки та його межі. Соціально-економічний прогрес та історичні перспективи економічної системи змішаного капіталізму.
Адміністративно-командна економічна система.
Закономірності та особливості перехідних економік. Моделі перехідної економіки. Риси і типи перехідної економіки.
Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що розвиваються.
Особливості функціонування перехідної економічної системи України.
Тема 16. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин
Світове господарство: його сутність та структура. Розвинуті країни ринкової економіки. Країни, що розвиваються. Країни з перехідною економікою.
Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини та їх форми.
Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Транснаціональні корпорації та їх роль.
Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні угрупування світу. Європейське економічне співтовариство і його місце у світовій економіці.
Світогосподарські зв’язки та їх форми.
Міжнародна торгівля та її економічні основи. Міжнародні товарні ринки. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та немитні засоби регулювання зовнішньої торгівлі.
Сутність і форми міжнародного руху капіталів, його масштаби, динаміка та географія. Прямі та портфельні інвестиції. Міжнародні кредити.
Міжнародні валютно-фінансові відносини. Міжнародна валютна система, валютні ринки і валютний курс. Конвертованість валюти. Платіжний баланс та його регулювання.
Міжнародні валютно-фінансові організації. Міжнародна міграція робочої сили. Інші форми міжнародних економічних відносин.
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Перспективи реформування економіки України і її інтеграція у світову економічну систему.
Тема 17. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України
Причини виникнення та сутність глобальних проблем. Економічне зростання та глобальні проблеми. Основні глобальні проблеми сучасності. Класифікація глобальних проблем.
Роззброєння та його роль у вирішенні глобальних проблем. Екологічна криза та форми її прояву. Паливно-енергетична та сировинна проблеми. Проблеми економічної відсталості окремих країн.
Міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем та розвитку світового господарства.
«Макроекономіка»
Тема1. Макроекономіка як наука
Макроекономіка як складова економічної теорії. Національна економіка. Галузева структура національної економіки. Фізична та монетарна економіка. Суб'єкти національної економіки. Економічна система як об'єкт макроекономіки. Проблема обмеженості ресурсів та безмежності потреб.
Об'єкт і предмет макроекономіки. Причино-наслідковий механізм функціонування та розвитку національної економіки як предмет макроекономіки. Функції макроекономіки. Макроекономіка та економічна політика. Становлення та розвиток макроекономіки як науки.
Методологія макроекономіки. Агрегування. Основні агрегати, що характеризують економічну систему. Моделювання як основний метод макроекономічного аналізу. Припущення, екзогенні та ендогенні змінні макроекомічних моделей. Запаси і потоки як два види кількісних змінних. Короткостроковий та довгостроковий періоди.
Модель кругопотоку як базова модель макроекономічної рівноваги. Взаємодія між економічними суб'єктами на ринку ресурсів, продуктів, фінансів та зовнішньоекономічному. Аналіз потоків, ресурсів, продуктів, витрат та доходів у приватній, змішаній та відкритій економіці.
Практичне значення макроекономіки в житті українського суспільства.
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків
Система національних рахунків як міжнародний стандарт макроскопічного рахівництва та фактологічна база макроекономіки. Методологічні принципи системи національних рахунків. Основні категорії системи національних рахунків: інституціональні одиниці, сектори, економічні операції, рахунки, показники стадій виробництва, утворення доходу та використання ВВП.
Поняття валового внутрішнього продукту. Валовий випуск та валовий Внутрішній продукт (ВВП). Кінцева та проміжна продукція. Методи обчислення ВВП: виробничий, кінцевого використання, розподільчий. Проблеми, що пов'язанні з вимірюванням ВВП. Тіньова економіка та співвідношення між офіційним І фактичним ВВП.
Валовий національний дохід, валовий національний наявний дохід. Особистий та післяподатковий дохід. Макроекономічні показники на чистій основі.
Роль цінового фактору у вимірюванні ВВП. Номінальний і реальний ВВП, Базовий І поточний періоди, фактичні та порівняльні ціни. Показники рівня цін: індекс споживчих цін, індекс цін ВВП (дефлятора ВВП), індекси цін виробників. Інфлювання і дефлювання. Темпи зростання та приросту ВВП.
Аналіз динаміки ВВП в Україні.
Тема 3. Ринок праці
Ринок праці та механізм його функціонування. Неокласична теорія ринку праці та графічна інтерпретація неокласичної моделі ринку праці. Кейнсіанська теорія ринку праці та графічна інтерпретація кейнсіанської моделі ринку праці.
Зайнятість і безробіття. Населення як джерело робочої сили. Показники рівня використання робочої сили: рівень зайнятості, коефіцієнт участі у робоча силі. Неповна зайнятість, методологічні підходи до розрахунку рівня безробіття; причини та види безробіття. Рівень безробіття у різних країнах. Повна зайнятість, природне безробіття та потенційний рівень ВВП; обчислення природного рівня безробіття. Динаміка природного рівня безробіття.
Втрати від різних видів безробіття. Відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП (ВВП-розрив). Закон Оукена. Визначення потенційного ВВП на основі ВВП-розриву. Визначення впливу безробіття на динаміку ВВП. Державна політика зайнятості населення.
Особливості розвитку ринку праці, динаміки безробіття і дії закону Оукена в Україні.
Тема 4. Товарний ринок
Сукупний попит, його суть та відмінність від одно товарного попиту. Закон та графічна модель сукупного попиту. Цінові чинники сукупного попиту: ефект процентної ставки, ефект багатства, ефект імпортних закупівель. Нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив на його графічну модель. Чинники сукупного попиту в Україні.
Сукупна пропозиція. Класична модель сукупної пропозиції. Довгострокова сукупна пропозиція: її теоретичний інструментарій, графічна модель, виробнича функція як її математична інтерпретація, фактори.
Короткострокова сукупна пропозиція і ціна. Крайній випадок короткострокової сукупної пропозиції та його графічна інтерпретація. Основна модель короткострокової сукупної пропозиції та її функція. Теорії короткострокової
сукупної пропозиції. Зміна цін і реального ВВП на різних ділянках короткострокової сукупної пропозиції. Нецінові чинники короткострокової сукупної пропозиції. Чинники сукупної пропозиції в Україні.
Рівновага сукупних попиту і пропозиції. Модель AD-AS. Рівноважні ціни та рівноважний рівень виробництва. Коротко - і довгострокова рівновага. Ринковий механізм встановлення та відновлення рівноваги в моделі AD-AS. Порушення рівноваги змінами у сукупному попиті на різних відрізках кривої AS. Ефект храповика. Стагфляція. «Перегріта економіка». Порушення рівноваги збуренням сукупної пропозиції та механізм її відновлення.
Тема 5. Грошовий ринок
Пропозиція грошей. Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати.
Грошова база та її компоненти: готівка і банківські резерви, обов'язкові й надлишкові резерви. Грошовий мультиплікатор, коефіцієнт готівки, резервна норма. Мультиплікація грошової бази банківською системою. Грошова пропозиція як функція процентної ставки і крива пропозиції грошей.
Попит на гроші та його різновиди. Класичний підхід до функції попиту на гроші. Рівняння грошового попиту кількісної теорії грошей. Кембриджські економісти про функцію попиту на гроші. Кейнс про мотиви попиту на гроші. Процентна ставка і альтернативна вартість зберігання грошей. Кейнсіанське рівняння попиту на гроші. Швидкість обігу грошей. Фрідменовська функція попиту на гроші. Кейнсіанська функція попиту на гроші.
Механізм грошового ринку та його графічна модель. Рівняння рівноваги на грошовому ринку. Механізм відновлення рівноваги на грошовому ринку, порушеної збільшенням доходу. Роль процентної ставки у врівноваженні грошового ринку. Механізм відновлення рівноваги на грошовому ринку, порушеної збільшенням грошової бази. Механізм відновлення рівноваги на грошовому ринку, порушеної одночасним зростанням доходу і збільшенням грошової бази.
Процентна ставка: сутність та види. Реальна процентна ставка та чинники, що впливають на її рівень. Номінальна процентна ставка на основі рівняння Фішера. Очікувана і фактична реальна процентна ставка. Мотиваційна роль реальної процентної ставки.
Сутність монетарної політики. Кінцеві цілі монетарної політики та проблема їх вибору. Інструменти монетарної політики: операції на відкритому
ринку, операції на валютному ринку, облікова (дисконтна) ставка, нормативи обов'язкового резервування.
Монетарна політика в моделі AD-AS. Монетарна політика на основі каналу «процентна ставка - інвестиції». Наслідки впливу на економіку стимулюючої монетарної експансії в короткостроковому періоді та їх графічна інтерпретація. Наслідки впливу на економіку монетарної експансії в довгостроковому періоді та їх графічна інтерпретація. Нейтральність грошей у довгостроковому періоді.
Модель IS-LM як імітація одночасної рівноваги на товарному та грошовому ринках. Побудова кривої IS та її рівняння. Побудова кривої LM та її рівняння. Модель IS-LM як аналітичний засіб макроекономічної політики.
Тема 6. Інфляційний механізм
Поняття та показники інфляції. Темп інфляції. Види інфляції залежно від її темпів. Інфляція попиту, інфляція витрат та їх графічна інтерпретація. Збалансована і незбалансована інфляція. Очікувана і неочікувана інфляція; теорії адаптивних І раціональних очікувань. Дефляція.
Причини і наслідки інфляції. Кейнсіанська теорія щодо причин інфляції. Роль грошей в інфляційному механізмі: монетаристський підхід та позиція кейнсіаніанців. Чинники інфляції попиту та витрат. Інфляційні очікування. Наслідки інфляції попиту та інфляції витрат, затяжної та високої, помірної інфляції.
Механізм та напрямки політики контролю над інфляцією.
Інфляція та безробіття. Крива Філліпса як аналітичний засіб стабілізаційної політики: рання та сучасна; рівняння кривої ФІллІпса; інфляція повної зайнятості та переміщення кривої Філіпса; крива Філіпса у довгостроковому періоді.
Особливості причин та динаміки інфляційних процесів в Україні.
Тема 7. Споживання та заощадження
Споживання та заощадження. Споживання як функція наявного доходу. Використовуваний дохід і споживання. Функція споживання. Графік споживання. Середня та гранична схильність до споживання. Автономне споживання та чинники, що на нього впливають. Кейнсіанська функція споживання. Динаміка схильності до споживання та сучасна модифікація кейнсіанської функції споживання. Міжчасовий вибір споживача. Бюджетне обмеження. Гіпотеза життєвого циклу. Гіпотеза постійного доходу. Зв'язок між диференціацією доходів і споживанням. Економічна нерівність та способи її оцінювання: крива Лоренца, децільний коефіцієнт, коефіцієнт Джині. Особливості споживання в Україні в умовах ринкової трансформації економіки. Функція заощадження та графічна модель заощадження. Середня та гранична схильність до заощадження. Вибір заощадником активу, поточна вартість майбутнього доходу та майбутня вартість теперішніх грошей. Види заощаджень. Рівень заощаджень. Недоходні чинники споживання та заощадження: багатство, ціни, очікування, заборгованість, оподаткування. Динаміка заощаджень в Україні.
Тема 8. Приватні інвестиції
Інвестиції в основний капітал. Кейнсіанська функція інвестицій. Передумови кейнсіанської функції інвестицій. Гранична ефективність капіталу. Графічна та математична інтерпретація кейнсіанської функції інвестицій. Неокласична функція інвестицій. Передумови неокласичної функції інвестицій. Бажаний обсяг капіталу, граничні витрати на капітал, очікуваний обсяг виробництва. Модель гнучкого акселератора. Математична інтерпретація неокласичної функції інвестицій.
Проста інвестиційна функція. Процентна ставка як чинник інвестиційного попиту. Номінальна та реальна відсоткова ставка. Бухгалтерський метод визначення прибутковості інвестиційних проектів. Метод чистої дисконтованої вартості. Графічна інтерпретація простої інвестиційної функції. Зміна автономних інвестицій та її графічна інтерпретація. Чинники автономних інвестицій та їх вплив на криву інвестиційного попиту: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємстві, ділові очікування. Модель простого акселератора.
Заощадження та інвестиції. Заощадження як джерело і фінансове обмеження інвестицій. Рівновага між заощадженнями та інвестиціями як закон-тенденція. Класичний механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями. Кейнсіанський механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями. Структура заощаджень приватної закритої економіки. Роль фінансово-кредитної системи в трансформації заощаджень в інвестиції. Фінансові ринки, облігація, звичайна акція. Фінансово-кредитні посередники.
Тема 9. Сукупні витрати і ВВП
Сукупні витрати і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу «витрати-випуск». Фактичні та заплановані витрати. Модель «кейнсіанський хрест». Система вилучень та ін'єкцій в економічному кругообігу. Роль запасів у досягненні економічної рівноваги в короткостроковому періоді. Визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення ін'єкція ».
Заплановані та незаплановані інвестиції. Модель «заощадження-інвестиції» як спрощена модель економічної рівноваги.ч
Сутність мультиплікативного ефекту. Мультиплікатор витрат. Мультиплікатор інвестицій. Індуційовані й автономні витрати. Алгебраїчна модель простого мультиплікатора та його сутнісне визначення. Механізм мультиплікації автономних витрат. Ефект мультиплікатора та його математична і графічна інтерпретація. Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив інфляції на ефект мультиплікатора.
Сукупні витрати і потенційний ВВП. Рівноважний ВВП в умовах повної та неповної зайнятості. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту автономних витрат в умовах неповної зайнятості. Графічна та математична інтерпретація рецесійного розриву. Інфляційний розрив як наслідок надлишку автономних витрат в умовах повної зайнятості. Графічна та математична інтерпретація інфляційного розриву.
Тема 10. Економічна динаміка
Основні засади теорії економічного зростання. Два способи збільшення обсягів виробництва. Сутність та показники економічного зростання. Економічне зростання та економічний розвиток. Основні положення кейнсіанської теорії економічного зростання. Сутність теорій ендогенного зростання.
Моделі економічного зростання. Модель Солоу. Основні передумови моделі Солоу. Вплив нагромадження капіталу на капіталоозброєність. Умови формування стійкої капіталоозброєності. Вплив приросту населення на капіталоозброєність. Граничні інвестиції. Вплив технічного прогресу на капіталоозброєність через зростання ефективності праці. Технічний прогрес як нескінченний фактор економічного зростання. «Золоте правило» нагромадження капіталу.
Джерела економічного зростання. Внесок факторів виробництва в економічне зростання. Рівняння, що описує внесок капіталу і праці у приріст
продукту. Внесок технічного прогресу в приріст продукту. Рівняння, що описує економічне зростання з урахуванням усіх факторів. Залишок Солоу.
Економічні коливання та економічні цикли як форма економічного розвитку. Різновиди циклів. Генезис розвитку економічного циклу. Індикатори циклічних коливань в економіці. Два напрями теорій економічного циклу. Основні теорії економічного циклу. Модель мультиплікатора-акселератора.
Проблема економічного зростання в різних групах країн та в Україні.
Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання
Роль держави в економічному кругообігу. Модель економічного кругообігу з урахуванням держави. Валові та чисті податки. Державні видатки. Позики уряду. Перерозподільна функція держави. Стабілізаційна функція держави.
Вплив держави на умови формування економічної рівноваги. Модель економічної рівноваги за методом «витрати-випуск». Трансформація функції споживання з урахуванням держави. Модель економічної рівноваги за методом «вилучення-ін'єкції». Вплив держави на кількісну визначеність приватних заощаджень. Державні та національні заощадження. Рівновага між національними заощадженнями та національними інвестиціями. Рівновага між приватними інвестиціями і внутрішніми джерелами їх фінансування.
Дискреційна фіскальна політика. Вплив державних закупівель на ВВП. Мультиплікатор витрат у змішаній закритій економіці. Вплив чистих податків на ВВП. Мультиплікатор податків. Спільний вплив фіскальних інструментів на ВВП і державний бюджет.
Крива Лаффера та можливість її практичного застосування. Фактичне, потенційне та циклічне бюджетне сальдо. Оцінка бюджетної політики в умовах повної та неповної зайнятості.
Суперечність між стабілізаційною та бюджетною функціями фіскальної політики, концепції збалансування державного бюджету.
Мультиплікатор збалансованого бюджету.
Недискреційна (автоматична) фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як вмонтовані стабілізатори. Стабілізаційний вплив на економіку не дискреційної фіскальної політики в умовах падіння та зростання обсягів виробництва. Ефект гальмування динаміки ВВП. Державний борг та ефекти витіснення. Емісійне фінансування бюджетного дефіциту: інфляція.
Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність
Платіжний баланс. Сутність та методологія складання платіжного балансу. Дебетові та кредитові операції. Еквівалентний обмін цінностей і трансферти.. Рахунок поточних операцій та його складові. Рахунок капітальних операцій і зміст його складових. Взаємозв'язки рахунків. Автономна стаття «Помилки та упущення» Модель платіжного балансу. Модель балансу автономних операцій. Резервні активи як регулююча стаття платіжного балансу.
Валютний курс. Валюта та її види. Номінальний валютний курс і способи котирування валюти. Чинники, що впливають на номінальний валютний курс. Паритет купівельної спроможності. Фіксований і плаваючий валютний курс. Модель реального валютного курсу. Реальний валютний курс і умови торгівлі. Двосторонній і багатосторонній валютний курс.
Вплив зовнішньої торгівлі на економіку. Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування рівноважного ВВП, обчисленого за методом «витрати - випуск». Гранична схильність до імпорту. Функція споживання у відкритій економіці. Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування економічної рівноваги, визначеної за методом «вилучення - ін'єкції». Країна як чистий дебітор або як чистий кредитор. Чинники, що впливають на чистий експорт. Функція чистого експорту. Вплив чистого експорту на ВВП, мультиплікатор витрат у відкритій економіці.
«Мікроекономіка»
Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки
Мікроекономіка як складова теоретичної економіки. Проблема обмеженості ресурсів і необхідності вибору. Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб'єктів ринкових відносин. Макро- та мікроекономіка як найважливіші складові сучасної теоретичної економіки, як методологічна, термінологічна, Інструментальна бази конкретних економічних дисциплін.
Предмет, концептуальні основи та методологія мікроекономіки. Предмет курсу. Суб'єкти та об'єкти економічних відносин на мікрорівні. Індивід. Домогосподарство. Ділова одиниця (фірма). Держава. Методологія мікроекономічного аналізу. Мікроекономічні моделі. Нормативна і позитивна мікроекономіка.
Мета, завдання і зміст дисципліни. Мета та завдання дисципліни. Блочно-змістова схема дисципліни. Взаємозв'язок з іншими дисциплінами.
Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача
Корисність в економічній теорії і проблема її виміру. Потреби, види потреб. Економічні блага. Поняття корисності. Сукупна та гранична корисності. Функція корисності.
Закон спадної граничної корисності блага. Процес споживання й динаміка зміни сукупної та граничної корисності. Перший закон Госсена. Закон спадної граничної корисності блага.
Рівновага споживача з кардиналістських позицій. Поняття «рівновага споживача». Модель споживання набору благ. Другий закон Госсена. Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача.
Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача
Вибір споживача з ординалістських позицій. Уподобання та привабливість, уподобання та вибір. Припущення щодо системи вподобань споживача..
Криві байдужості, їх властивості. Особливості аналізу функції корисності з ординалістських позицій. Криві байдужості як спеціальний інструментарій мікроекономічного аналізу. Окремі випадки конфігурації кривих байдужості. Гранична норма заміщення благ.
Бюджетна лінія. Бюджетне обмеження І можливості споживача. Поняття «нахилу бюджетної лінії». Вплив зміни доходу споживача на розміщення бюджетної лінії та процес споживання.
Оптимум споживача як модель раціонального споживчого вибору. Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна, графічна інтерпретації. Різні випадки досягнення рівноваги: кутова і внутрішня.
Тема 4. Аналіз поведінки споживача
Реакція споживача на зміну його доходу. Лінія «дохід - споживання». Нахил лінії як свідчення відношення споживача до благ. Поняття «повноцінних» і «неповноцінних» благ. Крива Енгеля. Функції Торнквіста.
Реакція споживача на зміну цін товарів. Лінія «ціна - споживання». Траєкторія розвитку споживання як результат зниження цін. Побудова лінії індивідуального попиту споживача.
Ефект заміщення та ефект доходу. Розкладання сукупної зміни обсягу попиту на дві складові: ефект доходу та ефект заміщення. Одно- та різно направлені впливи ефектів (за Слуцьким, за Хіксом). Парадокс Пффена. Ефекти заміщення і доходу як основа побудови функції індивідуального попиту на благо в ординалістській теорії корисності.
Прийняття рішень у ситуаціях з ризиком. Невизначеність і ризик. Схильність і несхильність споживача до ризику. Ризик та ефективні рішення.
Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємодія
Попит і закон попиту. Ринковий попит як сума Індивідуального попиту всіх споживачів певного товару. Функція попиту. Закон попиту та його пояснення базовими положеннями теорії поведінки споживача. Аналіз зміни попиту загалом та величини (обсягу) попиту.
Пропозиція і закон пропозиції. Функція пропозиції. Закон пропозиції. Аналіз змін пропозиції загалом та величини (обсягу) пропозиції.
Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага, Поняття ринкової рівноваги. Визначення рівноважної ціни та рівноважної кількості товару. Вплив змін попиту й пропозиції на стан рівноваги, рівноважну ціну та рівноважну кількість товару на ринку. Сталість і динамічність ринкової рівноваги. Поняття про надлишок споживача і надлишок виробника.
Еластичність попиту і пропозиції. Концепція еластичності взаємопов'язаних показників. Еластичність попиту за чинниками впливу: за власною ціною блага, за ціною взаємодоповнюючого або взаємозамінюваного блага (перехресна еластичність), за доходом. Взаємозв'язок між ціною та валовим виторгом за різної еластичності.
Фактори впливу на пропозицію. Еластичність пропозиції за власною ціною блага та за цінами факторів виробництва.
Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства
Підприємство як суб'єкт ринку та виробничо-ринкова система. Спрощена схема ринково-виробничої системи.
Фактори виробництва, їх групування. Мотивація поведінки підприємства. Основні види вибору підприємства: що виробляти, як виробляти, для кого виробляти. Фактор часу і періоди у функціонуванні підприємства. Поняття оптимального та рівноважного станів підприємства.
Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Поняття І параметри виробничої функції. Сукупний, середній та граничний продукти. Витрати виробництва. Сукупні, середні та граничні витрати. Поняття загального (сукупного, валового), середнього та граничного виторгу. Прибуток к кінцевий результат діяльності підприємства.
Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника
Частинна варіація факторів виробництва. Виробнича функція з одним змінним фактором. Правило спадної віддачі (продуктивності) змінного фактора виробництва. Еластичність випуску.
Ізоквантна варіація факторів виробництва. Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта. Взаємозамінність факторів виробництва. Гранична норма технічного заміщення. Еластичність заміщення.
Пропорційна варіація факторів виробництва. Збільшення випуску за рахунок пропорційного нарощування обсягів ресурсів. Постійна (стала), спадна та зростаюча віддача від масштабу. Причини позитивного та негативного ефекту від масштабу. Еластичність масштабу та взаємозв'язок з еластичністю випуску.
Оптимум виробника. Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Ізокоста. Рівновага виробника: графічна, алгебраїчна, економічна інтерпретація.
Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми.
Тема 8. Витрати виробництва
Витрати виробництва за короткостроковий період. Економічні та бухгалтерські витрати. Поняття альтернативних витрат. Постійні та змінні витрати. Типовий характер зміни витрат за короткостроковий період. Закон зростаючих граничних витрат (зниження дохідності).
Витрати в довгостроковому періоді. Ізоквантна, пропорційна та ізоклинна варіації факторів виробництва та функція витрат. Криві довготривалих витрат, їх види. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства. Варіанти технологічного вибору фірми в розробці довгострокової стратегії.
Тема 9. Ринок досконалої конкуренції
Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики. Ознаки й умови досконалої конкуренції. Поліполістичний образ поведінки суб'єктів ринку. Ринковий попит на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.
Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді. Визначення оптимальних обсягів випуску: два підходи. Поведінка підприємства за умов зміни ринкової ситуації. Пропозиція фірми і галузі в короткостроковому періоді. Рівновага фірми та галузі.
Ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді. Рухомість ринкового попиту й пропозиції. Пропозиція фірми в довгостроковому періоді. Тривала рівновага підприємства, галузі, ринку та механізм її підтримки. Ефективність ринку досконалої конкуренції.
Тема 10. Монопольний ринок
Модель «чистої монополії» та її характеристики. Ознаки «чистої монополії». Економічні, адміністративні та правові бар'єри вступу до монопольного ринку. Монополія І монопольна влада. Різновиди монополій. Діагностування монопольної влади. Монополістичний спосіб дій.
Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому періодах. Крива попиту монополіста. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва. Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Пропозиція монополіста та особливості її формування. Визначення монопольної ціни. Цінова диференціація та дискримінація. Рівновага фірми-монополіста в довгостроковому періоді. Досягнення та утримання ринкової влади.
Особливості функціонування реальних монополізованих ринків. Аналіз поведінки реальних монополій. Економічні наслідки монополізації галузі. Порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків. Потреба державного регулювання монополії, антимонопольна політика.
Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція.
Основні ознаки олігополії. Нечисленність підприємств в олігополістичних галузях. Загальна взаємозалежність олігополістів. Однорідність або диференційованість продукту. Високі бар'єри для вступу в галузь. Асиметричність ринкової влади олігополістів.
Теоретичні моделі олігополії. Олігополістична взаємозалежність та еволюція способу дій учасника ринку. Ринкові лідери та аутсайдери. Узагальнення моделей дуополії за Штакельбергом. Модель дуополії Курно та Бертрана як відображення ринкової поведінки початківця. Моделювання поведінки олігополістів за функціями їх реакції на ринкові зміни. Стратегія постійного співвідношення цін. Теорія ігор у моделюванні олігополії.
Особливості організації олігополістичного ринку. Взаємозалежність олігополістів, цінові війни і схильність до змови. Таємні змови, мовчазні згоди і легальні угоди. Картелі. Нецінова конкуренція.
Ефективність олігополії. Суспільна оцінка олігополістичного ринку. Ефективність олігополії, порівнюючи з іншими ринковими структурами.
Ознаки і поширення монополістичної конкуренції. Ознаки монополістичної конкуренції. Умови вступу до галузі. Спосіб дій монополістичного конкурента.
Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Еластичність попиту. Визначення оптимального обсягу виторгу та цінова політика. Умова досягнення І підтримання беззбитковості в довгостроковому періоді.
Нецінова конкуренція. Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення диференціації продукту: позитивні наслідки та загрози. Вплив рекламної діяльності на обсяг виторгу і витрат.
Ефективність монополістичної конкуренції. Суспільна ціна монополістичної конкуренції. Порівняльна характеристика ринкових структур.
Тема 12. Ринок факторів виробництва.
Похідний попит. Взаємозв'язок ринків продукт}' та факторів виробництва. Попит на продукт і попит на фактори виробництва. Споживання факторів виробництва: цілі та обмеження.
Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ресурсів. Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характеристика досконало конкурентного ринку праці. Граничний виграш виробника від найму праці. Обґрунтування рішення про найм. Формування індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю.
Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво. Обґрунтування вибору робітника щодо праці і відпочинку: Інструментарій ординалістської теорії корисності. Ринкова пропозиція послуг праці. Рівновага на ринку праці.
Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Попит монополії на працю та монопольна рівновага. Монопсонічний та олігопсонічний ринки, їх особливості. Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці. Двостороння (двобічна) монополія та визначення реального рівня заробітної плати.
Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого використання; форми капіталу. Рух капіталу та капітальні фонди.
Попит і пропозиція капіталу. Вибір у часі. Поняття вибору в часі. Споживання та інвестиції. Уподобання в часі. Більша привабливість споживання теперішніх благ. Побудова бюджетного обмеження для випадку вибору обсягів споживання між теперішніми та майбутніми періодами. Оптимальний вибір.
Попит і пропозиція капіталу. Вступ до аналізу інвестиційних рішень. Поняття дисконтованої величини. Види процентних ставок. Реальна та номінальна процентні ставки. Рівень дохідності, прибуток на капітал. Показники теперішньої та майбутньої вартості в прийнятті інвестиційних рішень. Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу.
Ринок землі. Особливості землі як фактора виробництва. Особливості формування пропозиції землі та попиту на землю. Фактори впливу на попит на землю. Рента. Ціна землі як капіталізована рента.
Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.
Поняття ринкової рівноваги, її аналіз. Часткова та загальна рівновага. Ефект зворотного зв'язку. Закон Вальраса.
Рівновага в економіці обміну. Необхідність та вигоди ринкового обміну. Порівняння граничних норм заміщення для пар товарів, які обмінюють. Діаграма Еджворта. Ефективність при обміні. Крива контрактів. Парето - ефективний розподіл. Крива можливостей споживачів. Загальна рівновага за Парето.
Ефективність у виробничій сфері. Розподіл виробничих ресурсів; діаграма Еджворта. Крива виробничих контрактів. Парето - оптимальний розподіл ресурсів. Ефективність на конкурентних ринках товарів.
Загальна рівновага та економіка добробуту. Сукупна (зведена) ефективність конкурентних ринків. Причини обмеженої здатності ринкового регулювання. Оптимум та квазіоптимум ринкової системи. Теорія загальної рівноваги та політика в галузі економіки добробуту. Критерії оцінки добробуту.
Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства.
Правові передумови для ринкових суб'єктів. Сучасна теоретична економіка про права власності як сукупність санкціонованих норм поведінки. Трансформування власності. Приватизація.
Інституційна природа сучасної фірми. Загальні, специфічні, інтерспецифічні ресурси фірми. Контрактна концепція фірми. Трансакційні витрати.
Позаринкові (зовнішні) ефекти, їх економічний зміст. Поняття про зовнішні ефекти. Суспільні та приватні витрати (вигоди). Коригуючі податки та субсидії. Теорема Коуза. Забруднення навколишнього середовища. Роль держави у вирішенні екологічних проблем.
Громадські блага. Споживчі властивості громадських благ: загальнодоступність, неконкурентність та невиключеність. Попит на громадські блага та їх ефективний обсяг. Забезпечення громадськими благами: можливість ринку і держави.
«Історія економіки та економічної думки»
Тема 1, Предмет і метод історії економіки та економічної думки
Історія економіки та економічної думки як наука. Синергетична та цивілізаційна парадигми дослідження функціонування економічної системи.
Предмет історії економіки та економічної думки - процес виникнення історичних форм господарств і способів їх взаємодії та віддзеркалення їх в економічній думці. Методи і завдання курсу.
Підходи та критерії періодизації господарського розвитку суспільства. Цивілізацій ний підхід в аналізі стадій господарського розвитку суспільств Європейської цивілізації.
Тема 2.Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій
Господарство та його форми в первісному суспільстві. Стадії розвитку первісного суспільства.
Загальні основи генези господарства га господарських форм у ранніх цивілізаціях країн Давнього Сходу. Витоки систематизації господарських поглядів і думок, їх невіддільність від релігійно-міфологічного розуміння світу.
Господарський розвиток Стародавнього Єгипту та його відображення в економічній думці. «Повчання гераклеопольського царя своєму синові Мерікара», «Повчання Ахтая», «Речення Іпусера», «Пророцтво Неферті».
Господарський розвиток та економічна думка Месопотамії. Закони царя Хаммурапі.
Господарство та господарська діяльність у первісній історії України. Трипільська культура.
Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІI ст. до н.е. - V ст. н.е.)
«Осьовий час» і формування сучасних цивілізацій. Руйнування великих стародавніх культур, формування на їх основі сучасних цивілізацій - Східної та Західної.
Східна цивілізація та її характеристика в осьовий час. Особливості економічного розвитку країн, що утворили цю цивілізацію - Індії та Китаю. Економічна думка Стародавньої Індії, Трактат «Артхашастра». Економічна думка Стародавнього Китаю. Конфуціанство, легізм, даосизм, трактат «Гуань-цзи».
Західна цивілізація та господарський розвиток античних держав. Становлення та розвиток античних держав - Стародавньої Греції та Риму. Економічна думка стародавньої Греції у працях Ксенофонта, Платона, Аристотеля. Економічна думка Стародавнього Риму у працях Катона, Гракхи, Варрона, Колумелли.
Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств європейської цивілізації в період середньовіччя (V - XV ст.)
Загальна характеристика цивілізацій середньовіччя. Формування основних цивілізаційних регіонів - Азійського (Східна або арабо-мусульманська цивілізація) та Європейського (Західна або християнська цивілізація).
Економіка Західної Європи та її аграризація на першому етапі (V - XI ex.); основні пам'ятки суспільно-економічної думки. «Салічна правда». «Капітуляцій про вілли».
Структурні трансформації суспільно-економічного розвитку Західної Європи в XI - XV ст. та економічна думка цього періоду. Економічні погляди каноністів. Хома Аквінський.
Давньоруська ранньофеодальна держава як складова загальноєвропейської цивілізації. Особливості економічного розвитку та пам'ятки економічної думки. «Руська правда». «Повість временних літо. «Повчання дітям» Володимира Мономаха.
Розпад Давньоруської держави: економічні причини та наслідки.
Економічний розвиток українських земель під владою Польщі та Литви. Документальні джерела як пам'ятки економічної думки. «Устави на волоки».
Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах європейської цивілізації (XVI - перша половина XVІІ ст.)
Передумови виникнення ринкового господарства в надрах пізньофеодального суспільства. Меркантилізм - перша економічна концепція доринкової економічної теорії. Теорія грошового балансу раннього меркантилізму. В.Стаффорд, Г. Скаруффі. Теорія торговельного балансу пізнього меркантилізму. Т. Мен, А. Монкретьєн.
Розвиток продуктивних сил європейських країн у період переродження у ринкове феодальне господарство наприкінці XV - на початку XVI ст. Цехова організація виробництва та його регламентація. Розвиток мануфактурного виробництва та набуття ним рис товарного характеру.
Великі географічні відкриття та їх вплив на економічний розвиток Європи. «Революція цін» та її вплив на господарський розвиток Європи.
Первісне нагромадження капіталу як вихідний пункт становлення ринкового господарства в Західній Європі (кінець XV - початок XVII ст.).
Критика меркантилістської доктрини та політики протекціонізму у працях родоначальників класичної політичної економії В. Петті та П. Буагільбера.
Економічний розвиток східних і західних українських земель у період розпаду феодального господарства. Ідеї меркантилізму в українській соціально-економічній думці. Граб’янка та С.Величко - ідеологи козацької старшини.
Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина XVII- перша половина XIX ст.)
Закономірності розвитку ринкового господарства в провідних країнах Європейської цивілізації. Загальна характеристика економічної думки періоду вільної конкуренції. Становлення класичної школи політичної економії та її теоретико-методологічні засади. А. Сміт як фундатор економічної науки. Економічне вчення Д. Рікардо.
Розвиток ринкового господарства в окремих країнах Заходу. Значення економічної теорії для національних та світових господарчих процесів.
Генезис та еволюція ринкового господарства в Англії. Еволюція класичної політичної економії в Англії в першій половині XIX ст. Економічні концепції Т. Р. Мальтуса, Н.Сеніора, Дж. Мілля, Д. Р. Мак-Кулоха та Дж. С. Мілля.
Особливості ринкового господарства у Франції. Еволюція класичної політичної економії у Франції в першій половині XIX ст. Економічні вчення Ж. Б. Сея та Ф. Бастіа.
Німеччина на шляху до індустріального суспільства. Зародження системи національної політичної економії в Німеччині. Економічні погляди Ф. Ліста. Історична школа в політичній економії та етапи її становлення. Стара історична школа - В. Рошер. Б. Гільдебранд. Нова історична школа - Г. Шмоллер. Л. Брентано, К. Бюхер.
Утворення США й особливості становлення ринку країні. Теорія «гармонії інтересів» Г. Ч. Кері.
Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина XIX - початок XX ст.)
Нові тенденції в розвитку господарства. Маржиналістська революція та її зв'язок зі змінами у світовому господарстві. Австрійська школа граничної корисності. Теоретичні погляди К. Менгера, Е. Бем-Баверка, Ф. Візера.
Промислове зростання Німеччини в кінці XIX ст. Соціальний напрямок політичної економії як передумова появи інституціоналізму. Соціально-економічні погляди Р.Штольцмана, Р. Штаммлера, Ф. Оппенгеймера.
США - реальний лідер світової економіки. Становлення інституціоналізму та його головні напрямки: соціально-психологічний інституціоналізм Т. Веблена; соціально-правовий Д. Р. Коммонса; кон'юнктурно-статистичний В.Мітчелла.
Американська школа маржиналізму. Економісти «лозаннської школи» -Л. Вальрас, В. Парето.
Особливості англійської економіки в період монополістичної конкуренції. Кембриджська школа. Економічна теорія А. Маршалла.
Уповільнення темпів економічного зростання Франції та його причини.
Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (друга половина ХІХ - початок XX ст.)
Становлення ринкового господарства в Україні. Селянські реформи 1848 р. в Австро-Угорщині та 1864 р. у Росії. Промисловий переворот у Східній Україні.
Ринкова еволюція України після реформ 1848 та 1861 pp. у відображенні представників української економічної думки. Розвиток політичної економії в Україні. Т. Степанов, М. Бунге, І. Вернадський, А. Антонович, М. Коссовський, Д. Піхно, О. Бідимович, Є. Слуцький, М. Туган-Барановський.
Дослідження особливостей розвитку ринкового господарства України на зламі XIX — XX ст. у працях М.Туган-Барановського та представників Київської психологічної школи - М, Бунте, О. Білимовича, П. Струве, В. Желєзнова.
Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств європейської цивілізації (перша половина XX ст.)
Розвиток світового капіталістичного господарства на початку XX ст. й у період Першої світової війни. Становлення системи регульованого капіталізму та еволюція неокласичної теорії. Теорії монополії та конкуренції. Дж. Робінсон, Е. Чемберлін, Й. Шумпстер.
Світова економічна криза 1929 - 1933 років та економічні дослідження в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації. Виникнення кейнсіанства. Теоретична система Дж. М. Кейнса. Економічна програма Дж.М. Кейнса.
Економічний розвиток європейських країн і США у період Другої світової війни та її вплив на структуру народного господарства.
Тема 10.Розвиток національних економік європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина XX ст.)
Світова система господарства у другій половині XX ст. Фактори розвитку господарських сфер суспільств у повоєнний час: воєнно-конверсійний; іннова-іойно-технологічний;наднаіионально-організаіийний;міжнаролно-інтеграііійнгга.
Економічний поступ провідних національних економік у 50-70-х роках XX ст. Особливості економічних систем і форм господарювання провідних країн. Моделі національної економіки у світовій економічній системі. Економічні системи європейських країн: ліберальна ринкова економіка (Англія); соціально-зоріентована ринкова економіка (Німеччина); узгоджене вільне підприємництво (Франція); корпоративна ринкова економіка із системою розподільного соціалізму (Швеція). Ліберальна ринкова економіка США. Державно-керована корпоративна ринкова економіка Японії.
Напрями розвитку світової економічної думки у 50-70-х роках XX ст.: нсоксйнсіанство, неокласика, неолібералізм, інституціоналізм.
Неокейнсіанство. Теорія економічної динаміки та зростання: Р. Харрод, О. Домар, Е. Хансен, Дж. В. Робінсон, Н. Калдор. Теорія циклу: Е. Хансен, Р. Харрод, П. Самюелсон. Кейнсіансько-неокласичний синтез: Д. Хікс, П. Самюелсон.
Неокласика. Теорії економічного зростання: Р. Солоу, Д. Мід.
Неолібералізм (німецький ордолібералізм). Теорія соціального ринкового господарства: В. Ойкен, А. Мюллер-Армак, Л. Брхард.
Інституціоналізм. Теорії трансформації капіталізму: Дж. К. Гелбрейт, Дж. М. Кларк, С. Кузнець, А. Арон, Дж. Бернхем, Т. Ніколс. Теорії індустріального суспільства: Дж. К. Гелбрейт, В. Ростоу. Теорія державного дирижизму: Ф. Перу. Теорії НТР: П. Друкер, Ж. Фурастьє, Р. Арон, Ж. Елліоль. Теорії економічної інтеграції: Дж. Вайнер, Дж. Мід, Т. Скітовські, Б. Баласса.
Тема 11, Світове господарство та основні напрями економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX - початок XXI ст.)
Посилення інтернаціоналізації та глобалізації світового господарства. Інтеграція Європи та особливості економічного розвитку в її умовах. Науково-технічна революція останньої третини XX - початку ХХІ ст., та революційний переворот у продуктивних силах суспільства.
Криза неокейнсіанської макроекономічної теорії та стабілізаційної політики у 70 - 80-х pp. XX ст. Джерела, методологія, течії й теоретичні особливості посткейттсіанства. Американська течія посткейпсіанства: Р. Клауер, А. Ле-йонхуфвуд, П. Девідсон, С. Вайнтрауб, X. Мінскі. Англійська течія посткейнсіанства: Дж. В.Робінсон, Н. Калдор, П. Сраффа, Л. Пазінетті, Я. Крегель, Дж. Іттіуелл. Нові кейнсіанці: Б. Грінвальд, Дж. Стігліц, Дж. Акерлоф, О. Бланшар, І . Манків та iн.
Розвиток світової економіки за умов інформаційно-технологічної революції наприкінці XX - початку XXI ст. та еволюція економічної думки у цей період. Сучасні неокласичні економічні концепції: монетаризм (М. Фрідмен); теорія економіки пропозиції (А. Лаффер, Дж. Гілдер, П. Робертс, Р. Манделла); теорія раціональних очікувань (Дж. Мут, Р. Лукас, Т. Сарджент, Н. Воллес).
Еволюція інституціоналізму у другій половині XX - на початку XXI ст. та його місце в структурі сучасної світової економічної думки. Неоінституціоналізм та його основні напрямки: індустріально-соціологічна школа (Г. Мюр-даль, А. Льюїс, Дж. Гелбрейт, Е. Тоффлер, Д. Белл); школа суспільного вибору (Д. Б'юкенен, Г. Таллок, Р. Коуз); кон'юнктурна школа (С. Кузнець, Дж. Мід, Дж. Тобін, Ф. Модільяні, Р. Солоу).
Тема 12. Економічний розвиток України за умов радянської економічної системи та його трактування в економічній думці
Становлення й етапи розвитку нової, соціалістичної моделі господарювання, теоретичне осмислення її засад у працях українських учених-економістів. Реформаторські засади розбудови нового суспільства у працях українських економістів дореволюційної школи (М. Туган-Барановського, В. Косинського, К.Воблого, Є. Слуцького, Л. Яснопольсткого, В. Левитського, М. Птухи та інших). Пропаганда програми більшовиків в працях економістів нової формації (В. Чубара, С. Косіора, В. Задопського, X. Раковського, П.Любченка, М.Кривицького та інших).
Формування адміністративно-командної системи управління економікою, її характерні риси. Ліквідація немарксистського напряму в економічній науці наприкінці 1920-х років.
Завершення формування соціально-економічної системи державного соціалізму у повоєнний період (1940 - 1950 роки) та вибір економічної стратегії розвитку. Утвердження офіційного напряму в теоретичних дослідженнях. Дослідження проблем народногосподарського планування у працях R. Введенького, В. Мишкіна, В. Валуєва, Л. Шапіро, А. Петрова та інших.
Криза радянської тоталітарної системи і економічні перетворення в період «хрущовської відлиги» та їх теоретичне обґрунтування. Напрямки економічних досліджень радянських вчених: собівартість продукції та госпрозрахунок (А. Радчснко, І.Лукінов); форми і методи матеріального стимулювання (А. Радченко); шляхи підвищення рентабельності металургійних підприємств (О. Алімов, С. Бухало, О. Храмов) та інші.
«Косигінська реформа»: передумови та основні напрями, їх теоретичне обґрунтування в українській радянській економічній літературі 1960-х - пертої половини 1970-х років. Започаткування економічних досліджень удосконалення функціонування структурних елементів господарського механізму: планування, організаційної структури управління, економічних стимулів та госпрозрахунку (В. Корнієнко, В. Найдьонов, 3. Сотченко).
Зниження ефективності радянської економічної системи у 1970-ті - першій половині 1980-х років і проблеми вдосконалення господарського механізму. Зосередження уваги радянських економістів на проблемах удосконалення господарського механізму та посилення прикладного характеру політичної економії соціалізму (І. Ястремський, О. Рубан, В. Ємченко, В. Черняк).
Остання спроба реформування радянської економічної системи - перебудова (1985 - 1990 роки).
Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки XX ст.)
Стан економічного потенціалу України на момент проголошення незалежності.
Початок реформування національної економіки: позитивні та негативні наслідки. Дослідження українськими вченими проблем трансформації директивної економіки на ринкову (А. Гальчинський, В. Геєць, С. Данилишин, С. Єрохіна, Б. Квасіпок, В. Кононенко, Т. Лукінов, В. Черняк).
Радикальні економічні перетворення другої половини 1990-х років. Проголошення керівництвом української держави курсу на створення державно регульованої, соціально спрямованої ринкової економіки та його обґрунтування в працях вітчизняних вчених (В. Бодров, А. Крсдіс, П. Лсонснко). Дослідження українськими вченими проблем ринкового реформування економіки України (С. Злунко, С. Панчишин, 3. Ватаманюк, П. Єщенко, С. Єрохін, Б. Панасюк та іншії.
Додаток 1
Зразок екзаменаційного білету, який пропонується
до державного екзамену
Білет № 1
Предмет політичної економії. Економічні категорії. Економічні закони та їх об’єктивний характер (20 балів).
Предмет і метод історії економіки та економічної думки (20 балів).
Тести відкритого типу (20 балів).
3.1.Проблема обмеженості ресурсів полягає в тому, що…
3.2.Предмет курсу мікроекономіка полягає у …
3.3. Командно-адміністративна економіка це...
3.4.Ринкова економіка це...
3.5.Змішана економіка це...
4. Тести закритого типу (20 балів)* (виконуються в комп’ютерній аудиторії).
5. Задача. (20 балів).
Розрахуйте у мільйонах грошових одиниць, яку додаткову суму грошей має емітувати центральний банк, щоб утримати ставку відсотка на рівні 7%, якщо в обігу в країні вже перебуває грошова маса сумою 800 млн. гр. од. Трансакційний попит на гроші складає 685 млн. гр. од., а попит на гроші як активи описується рівнянням МDA=500-50і, де МDA – обсяг грошової маси в млн. гр. од., і - ставка відсотка у %.

Затверджено на засіданні кафедри економіки та менеджменту
Протокол № 4 від 21.11.2013 р.
Завідувач кафедри _______________Пустовійт Р.Ф.
Екзаменатори________________Маренич А.І.
_______________ Кочума І.Ю.

Приложенные файлы

  • docx 24139633
    Размер файла: 100 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий