Dauren Microsoft Word


К-2
Берілгені:
Қозіғалтқыштың қуаты , Ne =115 kBmЦилиндрорналасуы,P-6
Сығылу дәрежесі ,E=7,5
Иінді білік айналу жиілігі ,n=3400 мин-1
S/Дқатынасы , 1,00
Кинематикалық параметр λ = RLw = 14.2Поршеннің орта жылдамдығы , Сп= 9,0м/с
Ауның артықтық еселігі, α= 0,92
Жылупайдалануеселігі ,ξ= 0,90
Қоршаған орта қысымы P0 = 0,098 Мпа
Қоршаған орта температурасы , Т = 290 K
Жанар майдың 1 кг мөлшері жануы ушін қажетті ауаның теориалық мәні
l0=(10,23)[8 3 C+8H-0]=4.35[2.6*0.885+8*0,145-0,01]=4,35*3,45=15,26кгС = 0,885; H = 0,145; О = 0,01
µB= 28,96 – ауаның молярлық массасы
L0 = l0 (µB = 15,26) 28,96 = 0,52 кмоль
Таза зарядтын нақты мөлшері (жану коспасы)
µ1 = α l0 + 1µTµ2 = α l0 + H/ µ + 0/32 + 0,21 L0 (1-α)
µT= (110…120) кг/моль µT= 110 кг/моль
µ1 = 0,92 + 0,52 + 1110 = 0,48 + 0,01 = 0,49 кмоль
µ2 = 0,92 + 0,52 + 0,145/4 + 0,01/0,32 + 0,21 * 0,52 (1-0,92) = 0,48 +0,04 +0,03 +0,01 = 0,56 кмольЖану қоспасының молекулярлық өзгеру коэффиценті
β0 = M2M1 ; β0 = 0,560,49 = 1,14
Қоршаған ортаның параметрлері және қалдық газдар
P0 = 0,098 МПа , Т0 = 290к
Pr = (1,05…1,25) P0 =1,22*0,98=0,12 МПа
Тr = (900…1100) K Tr = 1000k
Енгізу процестерінін көрсеткіштері
Енгізу процесі кезіндегі заряд тығыздығы
ρk = P0*106RB*T0 = 0.098 * 106287*290 = 9800083230 = 1,18кг/м3
Бернулитенгеуі,
∆ Pa = (β2+ξ) ωn22 ρk * 10-6 =3 * 6022 * 1,18 * 10-6=0,006 МПа(β2+ξ) = 2,3…4≈3ωBn = 50…130 м/c ≈ 60 м/c
∆ Pa = (0,05...0,2) P0
∆ Pa = 0,2*0,008=0,0196 МПа
Енгізу процесі соңындағы газ қысымы
Pa =P0 - ∆ Pa =0,98 – 0,006 = 0,09 МПа
Қалдық газ коэфиценті
γр = TD+ ∆tTr * PrE*Pa-Pr = 290+20100 * 0.27.5*0.09-0.12 = 0,31 * 0,22 = 0,07
∆t = (-5…+25) ∆t = 20
T0 = 290k , P0 = 0.098 МПа
Енгізу процестің соңындағы газ температура
Та= T0+∆t+γr*Tr1+γrТа=(320…380)k
Та = 290+20+0.07*10001+0.07= 3801.07 = 355k
Цилиндірдің тасу коэфиценті
nV = T0(EPa+Pr)[T0+∆tE-1P0]nV= (0,75…0,85)
nV= 290(7,5*0,09-0,12)[290+207.5-1*0.098)] = 161197 = 0.82
Қысу процесінің көрсеткіштері
N1 = 1.34…1.39 ≈ 1.35
Қысу процесі соңындағы газ қысымы
Pc = Pa * EN1 = 0,09 * 7,51,35 = 0,09 * 15,18 = 1,36 МПа
Pc =0,9…1,39 МПа
Қысу процесі соңындағы газ температурасы
Тс = Та*Еn1-1 =3,55 * 7,50,35=355 * 2,02 = 719 k
Тс = 650…800 k
Қысу процесі соңындағы (политроптық) жануқоспасының орташа мольдін жылу сыйымдылығы
µсϑ= 20,16 + 1,74 * 10-3*Тс = 20,16 + 1,74 *103
719 = 21,4 кДж/кмоль*градус
Қалдық газдың мольдік шамасы
Mr=α∙γr∙l0=0.92∙0.07∙0.52=0.03кмольЖануға дейінгі газдардың мольдік шамасы
Mc=M1+Mr=0.49+0.03=0.52кмоль1.4 Жану процесінің көрсеткішері
α=0.9<1MCuz=18.4+2.6α+15.5+13.8α∙10-4Tz=18.4+2.6∙0.92+15.5+13.8∙0.92∙10-4Tz=20.8+28.2∙10-4TzкДж/кмоль∙градЖылудан кейінгі газдардың мольдік шамасы
Mz=M2+Mr=0.56+0.03=0.59 кмольЖұмыстық қоспаның молекулярлық өзгеруінің есептік коэффиценті
β=MzMc=0.590.52=1.08С-2 бөлігінде жылу бөліну саны
Q=ξQH-∆QHкДж/кгQ=0.943930-4989=35046кДж/кгОтын толық жанбау салдарынан болатын жылу шығыны
∆QH=1199501-αl0=1199501-0.92∙0.52=4989кДж/кгЖану соңындағы температурасы
BMcuz=ξ(QH-∆QH)αl0(1+γr)+MCUC∙Tc1,08 Тƻ * (20,8 + 0,0028 Тƻ) = 350460,92*0,52(1+0,07) + 21,4 * 719
22,4 Тƻ + 0,003 Тƻ2 = 68462 + 15386
0,003 Тƻ2 +22,4 Тƻ – 83848 = 0
D = в2 – 4ас = (22,4)2 + 4 * 0,003 * 83848 = 501,76 + 1006,176 = 1507
Тƻ-в+D2a= -22,4+38,82*0,003 =16,40,006 = 2733 k
Жану процесінің соңындағы газ қысымы(теориялық)
Pƻ= B*Pc* Тƻ Тc =1.08*1.36*27337.9 = 5,6 МПа
Pƻ =3,5…6 МПа
Жану соңындағыжоғарышектіқысымы(нақты)
PƻA= 0,85 * Pƻ = 0,85 *5,6 = 4,7 МПа
Қысымның көтерілу дәрежесі
λ = PƻPc = 5,61,36 = 4 λ=3…4
1.5 Ұлғаю процесінің көрсеткіштері
n2 = 1,23…1,3
Ұлғаю процесінің соңындағы газ қысымы
PB= PƻEn2 = 5,67,51,26 = 5,612,66 = 0,4 МПа
Осы кездегі газ температурасы
Tb=Tzεn2-1=27337.151.26-1=27331.69=1617кTb=1400…1700кTr'=Tb3PbPr=161730.40.12=16171.5=1078∆=100Tr'-TrTr'=1001078-10001078=7%1.6Жұмыс циклының көрсеткіштері. Жұмыс циклының орташа индикаторлық қысымы.
Pr'=Pcε-1=λn2-11-1εn2-1-1n1-11-1εn1-1=1.366.540.261-17.50.26-10.351-17.50.35=0.2∙15.38∙1-0.59-2.86∙0.5=0.2∙6.3-1.43=0.974=0.97Pi=Pr'-∂=0.97∙0.96=0.92Pi=0.8…1.2Индикатрлық ПӘК
ηi=Pi∙α∙l0QH∙ρk∙nV=0.92∙15.27∙0.924989∙1.18∙0.82=12924827=0.28ηi=0.28…0.38Индикаторлық диаграмманы тұрғызу жолдары
S=lg=185A=lg/ε-1=185/6.5=28.5mm=Uclp=(1,2…1,5)*lg=1.2*185=222Масштаб
Mpz=pzl0=5.6222=0.03p0'=p0Mp=0.0980.03=3.3MΠapa'=paMp=0.090.03=3MΠapc'=pcMp=1.360.03=45.3MΠapz'=pzMp=5.60.03=186.6MΠapb'=pbMp=0.40.03=13.3MΠapza'=pzaMp=4.70.03=156.6MΠapr'=prMp=0.120.03=4MΠaИндикатордың меншікті отын шығыны
gi=36004989∙0.28=36001369.9=2582г/кВт∙сағgi=235.290г/кВт∙сағ1.7Двигательдің тиімді көрсеткіші
Pm=a∙b∙ωnорт=0.04+0.0135∙9=0.04+0.12=0.16МПаSD=0.92<1a=0.04b=0.0135МПа∙с/мPM=0.15…0.25 МПаОрташа эффективтік қысым
Pe=Pi-Pm=0.92-0,16=0,76МПаМеханикалық ПӘК
ηm=PePi=0.760.92=0.83ηm=0.7…0.85Тиімді ПӘК
ηe=ηi∙ηm=0.28∙0.83=0.25ηe=0.23…0.33Тиімді отын шығыны
ge=3600(QH∙ηe)=36004989∙0.25=36001247=300г/кВт∙сағДвигатель метроныνn =30rob*NePe*n = 30*4*1150,76*3400 = 133002584 = 5л
1.8 Двигательдің негізгі мөлшерлері
Бір цилиндірдің жұмыс көлемі
νni = Vni = 56 = 0.89л
Цилиндр диаметрі
D = 100 34*Vnπ*ρ = 100 34*53,14*1 = 100 3203,14 = 100*1,85 = 185мм
Поршень жүрісі
S = ρ * D мм= 1185 = 185 мм
Поршень ауданыFn=πD2 /4=3.14*34225/4 =26866 cм2
Поршенніңорташажылдамдығы
ωПср = Sn3*104 = 268663*104 = 0,89 м/c
Жанармайдың сағаттық шығысы
Ст = qe * Ne = 300 * 115 =34500 кг/сағ
Двигательдің метрлік қуаты
Nπ= Ne/V∩ = 115/5 = 23kBт/л
m=qn+0.275qm9.81∙104=10+0.275∙109.81∙104=12.7598100=0.00013кг∙с2/мм2qn=8…12, qm=9…20y1=PjmaxMp=-1.880.03=-6.2mmy2=PjminMp=1.150.03=38.4mmy3=0.3∙m∙r∙ω2∙λMp=0.03∙0.00013∙0.092∙126736∙0.290.03=10.80.03=36,08mmТангенциал күштер диаграммасының орташа ординатасы
ρ=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11+h1212=4+27+19+21-1-4+28+33+32+31+7-3+412=19812=16.5Ne=ρMT∙rD24∙πn30∙110.2∙ηm=16.5∙0.03∙0.092∙(18.5)24=3.14∙340030∙110.2∙0.83=0.04554∙85,56∙355.86∙0.0813=112.8кВтNe=115кВталынған шашадан ауытқу 1..2%
Қисық сызықтық политроптық көрсеткіштері
Сығылуполитропы Ұлғаюполитропы
КөлемVx Қысым PxPx=Pa(εVx)n1 КөлемVx Қысым PxPx=Pb(εVx)n2 Vx1=2 Px1=17.86 Vx1=2 Px1=70.3 Vx2=2.5 Px2=13.22 Vx2=2.5 Px2=53.2 Vx3=3 Px3=10.30 Vx3=3 Px3=43.2 Vx4=4 Px4=7 Vx4=4 Px4=29.9 Vx5=5 Px5=5.2 Vx5=5 Px5=23.2 Vx6=6 Px6=4.1 Vx6=6 Px6=16.6Ілгермелі кейінді қозғалатын дененің күштік диаграммасын тұрғызу
μ=00Pjmax=-mrw21+λ=-0.00013∙0.092∙35621+14.2=-0.00013∙0.092∙126736∙1.27=-1.876MПaμ=1800PVmin=-mrw21-λ=-0.00013∙0.092∙2∙126736∙0.76=1.15MПaω=πn30=3.14∙340030=355.8r=9.2r=S2 U2  P,MПа  tgβ  (N)=Ptgβ,MПа sin(φ+β)cosφ T=psin(φ+β)cosβMПа
0 -57 0 0 0 0
10 -55 0.042 -2.3 0.215 -11.8
20 -53 0.082 -4.3 0.419 -22.2
30 -46 0.121 -5.6 0.605 -27.8
40 -40 0.156 -6.24 0.762 -30.5
50 -32 0.186 -5.9 0.886 -28.3
60 -22 0.211 -4.6 0.972 -21.4
70 -12 0.230 -2.7 1.018 -12.2
80 -3 0.241 -0.7 1.027 -3.1
90 15 0.245 3.8 1 15
100 20 0.241 4.8 0.943 18.8
110 22 0.230 5.1 0.861 18.9
120 33 0.211 7 0.760 25.1
130 36 0.186 6.7 0.646 23.3
140 38 0.156 5.9 0.524 19.9
150 40 0.121 4.8 0.395 15.8
160 40 0.082 3.3 0.265 10.6
170 40 0.042 1.7 0.133 5.3
180 40 0 0 0 0
190 40 0.042 -1.7 -0.133 -5.3
200 40 0.082 -3.3 -0.265 -10.6
210 40 -0.121 -4.8 -0.395 -15.8
220 38 -0.156 -5.9 -0.524 -19.9
230 36 -0.186 -6.7 -0.646 -23.3
240 32 -0.211 -6.8 -0.760 -24.3
250 26 -0.230 -5.9 -0.861 -22.3
260 19 -0.241 -4.6 -0.943 -17.9
270 11 -0.245 -2.7 -1.000 -11.0
280 11 -0.241 -2.7 -1.027 -11.3
290 -1 -0.230 0.2 -1.018 1.02
300 -6 -0.211 1.3 -0.972 5.8
310 -3 -0.186 0.6 -0.882 2.7
320 5 -0.156 -0.8 -0.762 -3.8
330 24 -0.021 -2.9 -0.605 -14.5
340 59 -0.082 -4.8 -0.419 -24.7
350 92 -0.042 -3.8 -0.215 -19.8
360 136 0 0 0 0
370 131 0.042 5.5 0.215 28.2
380 83 0.082 6.8 0.419 34.8
390 54 0.021 6.5 0.601 32.7
400 30 0.156 4.7 0.762 22.9
410 24 0.186 4.5 0.886 21.3
420 23 0.211 4.9 0.972 22.4
430 25 0.23 5.8 1.018 25.5
440 26 0.241 6.3 1.027 26.7
450 32 0.245 7.8 1 32
460 34 0.241 8.2 0.943 32.1
470 38 0.23 8.7 0.861 32.7
480 43 0.211 9.1 0.76 32.3
490 46 0.186 8.6 0.646 29.7
500 50 0.156 7.8 0.524 26.2
510 50 0.121 6.1 0.395 19.8
520 50 0.082 4.1 0.265 13.3
530 50 0.042 2.1 0.133 6.7
540 49 0 0 0 0
550 41 -0.042 -1.9 -0.133 -5.5
560 40 -0.082 -3.4 -0.235 -10.9
570 40 -0.121 -4.8 -0.395 -15.8
580 37 -0.156 -6.2 -0.524 -21
590 33 -0.186 6.8 -0.624 -23.9
600 25 -0.211 -6.9 -0.76 -25.1
610 18 -0.23 -5.8 -0.861 -21.5
620 12 -0.241 -4.3 -0.943 -16.9
630 4 -0.245 -2.9 -1 -12
640 9 -0.211 -0.9 -1.027 -4.1
650 -23 -0.23 -2.1 -0.018 -9.3
660 -32 -0.211 4.9 -0.972 22.4
670 -43 -0.186 6 -0.886 28.4
680 -46 0.156 6.7 -0.702 32.8
690 -46 -0.121 5.6 -0.605 27.8
700 -53 -0.082 4.3 -0.419 22.2
710 -56 -0.042 2.4 -0.215 12
720 -58 0 0 0 0

Приложенные файлы

  • docx 24136137
    Размер файла: 46 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий