5 CВД


ВИСНОВКИ
Провівши ґрунтовний аналіз теоретичних, фундаментальних та вузькоспеціалізованих праць зроблено ряд висновків та пропозицій, а саме:
Орендні відносини маючи тривалу історію розвитку, залишаються актуальною формою господарювання і вимагають постійного дослідження особливостей їх використання з урахуванням постійного розвитку ринкових механізмів і потреб пошуку нових шляхів підвищення ефективності підприємницької діяльності.
Однією з основних теоретичних і прикладних проблем, розв'язання якої дозволить правильно вирішувати питання використання орендних відносин, є визначення поняття орендних відносин. Запропоноване в роботі визначення дозволить більш ефективно проводити роботу з удосконалення правового і нормативного забезпечення всіх різновидів орендних форм господарювання та інвестування. Існуюча класифікація орендних відносин потребує подальшого удосконалення, зокрема, за рахунок використання нових ознак класифікації лізингу, таких як галузева приналежність та її особливості. Теоретичні засади орендних відносин розроблені ще в неповному обсязі, Необхідно більш ретельно досліджувати зв'язки між орендними відносинами і відносинами власності.
Діючі методичні оцінки економічної ефективності орендних операцій потребують подальшого теоретичного розвитку. В магістерській роботі в цьому напрямку запропонований роздільний розрахунок економічного ефекту з точки зору лізингодавача і з точки зору лізингоотримувача.
Економіко-організаційна характеристика ТзОВ «Кромберг енд Шуберт Україна» показала, що підприємство є рентабельним, тобто ефективно працює та використовує свої ресурси. Всі показники рентабельності позитивні, незначна тенденція їх покращення. Ріст показника валової рентабельності свідчить про покращення ефективності виробничої діяльності, а також про ефективність політики ціноутворення в 2012 році. Чиста рентабельність продажу є задовільною, тобто товариство отримує прибуток від родажу.
Результати проведеного аналізу свідчать про ефективність фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Кромберг енд Шуберт Україна». Аналіз показників, що характеризують фінансовий стан ТзОВ «Кромберг енд Шуберт Україна» дає підстави зробити висновок, що підприємство протягом 2010–2012 рр. досягло позитивних показників, наростило обсяги виробництва, забезпечило випуск рентабельної продукції, прискорило оборотність активів. Дане підприємство має високий рівень ліквідності своїх та ефективно працює та використовує свої ресурси.
Досліджено та проаналізовано господарську діяльність ТзОВ «Кромберг енд Шуберт України», що дало можливість оцінити забезпеченість підприємства основними засобами та ефективності лізингових операцій.
Що стосується структури необоротних активів то впродовж 2010 – 2012 рр. щороку зростала вартість активної частини основних засобів ТзОВ «Кромберг енд Шуберт Україна», що є позитивною тенденцією. Так, у 2010 р. темп приросту активної частини становив 12,7 %, у 2011 р. – 15,2 %, а в 2012 р. – 13,7 %. Безумовно збільшення вартості активної частини є позитивною тенденцією. Якщо порівнювати вартість активної частини на весь проаналізований період, то темп приросту становить 30,5 %, тобто сума, з кінця 2010 р. до кінця 2011 р. зросла на 4 680,50 тис. грн.
Для аналізу ефективності здійснення лізингових операцій на підприємстві було проведено порівняння із альтернативним методом оновлення основних засобів – довгостроковим кредитом. Результати порівняння показали, що підприємству вигідніше брати основні засоби у лізинг, ніж у кредит.
Встановлено, що для забезпечення ефективності використання об’єктів оренди необхідно здійснити такі заходи: залучати фахівців при проведенні складних ремонтів; вивчати показники виробництва; залучати спеціалістів маркетингового відділу; підвищувати спеціалізації виробництва; застосовувати передові технології; усувати недоліки, модернізувати устаткування; поліпшувати склад, структуру й стан об’єктів лізингу підприємства; удосконалювати планування, управління й використання праці на виробництві; знижувати фондомісткість; підвищувати фондовіддачу та продуктивність праці на підприємстві; підвищувати якості виробництва; підписувати договори поставок продукції, вивчати кон’юнктуру збуту, стежити за змінами на валютному ринку, а також у разі потреби використовувати орендоване устаткування з метою підвищення ефективності виробництва.
Проведене дослідження y магістерській роботі вказує на те, що для поповнення складу основних засобів на ТзОВ «Кромберг енд Шуберт Україна» активно застосовуються лізингові операції особливості здійснення яких проаналізовані в роботі та доведено їх ефективність, а отже, є всі підстави стверджувати, що підприємство може в подальшому здійснювати господарську діяльність в майбутньому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Амелін С. К. Міжнародний досвід регулювання лізингових відносин / С. К. Амелін // Інвестиції: практика та досвід: наук. – практ.журн. – № 24. – 2011. – С. 44 – 48.
Аудит, методика і організація: в 2ч. – Ч. II. навч. посіб. / О. В. Харламова, М. Ю. Карпенко – Харків: ХНАМГ, 2007. – 452 с.
Бандурка О. М. Фінансова діяльність підприємства: підручник / М. Я.Коробов, П. І. Орлов та ін. [2-е вид., перероб. і доп.]. – К., 2002. – 384 с.
Барабаш А. О. Лізинг: поняття та особливості законодавчого визначення кола його суб’єктів / А. Барабаш // Право України. – № 2. – 2011. – С.76 – 79.
Біковченко Л. М. Економічна суть лізингу / Л. М. Біковченко // Фінанси України. – № 11. – 2011. – С.75 – 79.
Білик М. Д. Організація і методика аудиту / М. Д. Білик. – К.: КНЕУ, Либідь – 527 с.
Блонська В. І. Основні засоби підприємства та проблеми ефективностіїх використання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/16_1/221_Blonska_16_1.pdfБразілій Н. М. Організація і методика аудиту основних засобів та його вдосконалення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpchdtu/2011_24/articles/20_Brasiliy_Timko.pdfБухгалтерський облік в Україні. Навч. посібн. / за ред. Р. Л. Хом’яка. доп. і перероб.] – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту після дипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2003. – 820 с.
Бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: навч.-практ. посіб. / за ред. С. Ф. Голова. – Д.: ТОВ «Баланс-клуб», 2002. – 768 с.
Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії: навч.-практ.посіб. / під заг. ред. В. В. Сопко. – К.: Професіонал, 2004. – 180 с.
Бутинець Ф. Ф. Аудит: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит у вищих навчальних закладів / Ф. Ф. Бутинець – 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 672с.
Бутинець Ф. Ф. Економічний аналіз: навч. посіб. для студентів вузів / Ф. Ф. Бутинець, Є. В. Мних, О. В. Олійник. – Житомир: ЖІТІ, 2010. – 416 с.
Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Журей, В. М. Пархоменко // Житомир: ПП «Рута». – 2011. – С.261 – 274.
Бутинець Ф. Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф. Ф. Бутинець // 2-е вид., перероб.і доп. – Житомир: Рута – 2002. – 544 с.
Внукова Н. А. Проблемы формирования среды развития лизинга в Украине / Н. А. Внукова // Фінанси України. – № 12. – 2008. – С.48 – 53.
Господарський кодекс України: станом на 16.01.2003 р. № 436-ІV// Офіційний вісник України. – № 11. – 2003. – С. 461.
Грабова Н. М. Облік господарських операцій в бухгалтерських проводках : навч. посіб. / Н. М. Грабова, Ю. Г. Кривоносов. – К. : А.С.К., 2006. – 416 с.
Градова О. В. Лізинг: передумови розвитку та особливості бухгалтерського обляку лізингових операцій в Україні / О. В. Градова // Економічний аналіз: зб.наук.праць / ТНЕУ; редкол.: С.І. Шкарабан та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка» – Вип. 10. – Частина 3. – 2012. – С. 147 – 159
Градова О. В. Лізинг у матеріально-технічному забезпеченні підприємств Волині / О. В. Градова // Збірник «Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України», ВНУ ім. Лесі Українки – 2012. – С.75 – 79.
Градова О. В. Лізинг як окремий вид фінансування реальних інвестицій у підприємства України / О. В. Градова // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 9(33). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2012. – С. 132 – 142
Градова О. В. Організація та методика обліку лізингових операцій / О. В. Градова // Збірник «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки», ЛНТУ – 2012. – С.57 – 62.
Градова О. В. Аналіз орендних операцій в Україні: оптимізація взаємодії з податковою системою через призму світового досвіду / О. В. Градова // Збірник «Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку», Національний університет «Острозька академія». – 2012. – С.145 – 153.
Грибан В. Г. Охорона праці: навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 280 с.
Дерев’яненко С. І. Основи аудиту: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / С. І. Дерев’янко, С. О. Олійник. – К.: Центр учбової літератури. – 2010. – 402 с.
Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація / Н. І. Дорош. – К.: Т-во «Знання», 2011. – 402 с.
Економічний аналіз: навч. посіб. / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – 2-ге вид., сроб. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.
Єлейко Я. І. Основи фінансового аналізу / Я. І. Єлейно, М. Л. Лапішко та ін. – Львів: Львів. банків, ін-т НБУ, 2000. – 141с.
Завгородній В. П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. / В. П. Завгородній // К.: А.С.К. – 2008. – 768 с.
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 2343-ХІІ від 14 травня 1992р. [Електрон. ресурс] – Режим доступу : http: //www.zakon.rada.gov.ua/
Зязюкіна М. М. Проблемні питання оцінки та переоцінки основних засобів у бухгалтерському обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2010_4/35%20.pdfІвахненко В. М. Курс економічного аналізу: навч.-метод. посіб. для подвійного вивч. дисц. / В. М. Івахтенко. – К.: КНЕУ, 2009. – 263 с.
Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / К. В. Ізмайлова – К., 2000. – 152 с.
Керб Л. П. Основи охорони праці: навч. посіб. / Л. П. Керб – К.: КНЕУ, 2003. – 215 с.
Ковальчук К. Ф. Показники ефективності лізингової угоди / К. Ф. Ковальчук., І. В. Вишнякова // Фінанси України. – №6. – 2004. – С. 141 – 146.
Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства та осіб / М. Я. Коробов. [3-тє вид., доп. і перероб.]. – К.: Знання, 2002. – 457 с.
Кругляк Б. Г. Аудит основних засобів промислових підприємств: методичний аспект / Б. Г. Кругляк, А. Т. Гуменюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №7. – 457 с.
Кулаковська Л. П. Основи аудиту: навч. посіб. для студентів вищих закладів освіти / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча – К., 2012. – 312 с.
Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання / Л. А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ, 2011. – 387 с.
Мельник В. М. Основи економічного аналізу: навч. посіб. / В. М. Мельник. – Ірпінь: Академія ДПСУ, 2000. –183 с.
Михайлова Т. П. Міжнародний облік і аудит (частина Міжнародний облік) / Т. П. Михайлова. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 242 с.
Міжнародний (стандарт) бухгалтерського обліку № 17 «Оренда» [Електронний ресурс].-Режимдоступу: http://dipifr.info/lib_files/stand ards/ukr/standards_010109/IAS_17.pdfМних Є. В. Економічний аналіз: навч. посіб. / Є. В. Мних, – Л.: Армія України, 2009. – 144 с.
Мултанівська Т. В. Місце інвентаризації в аудиті основних засобів [Електронний ресурс].Режим доступу: http//www.prints.kname.edu.ua/11947 /1/290.pdf
Нікульникова Т. Г. Основи бухгалтерського обліку / Т. Г. Нікульникова. – Л.: Магнолія-Плюс, 2005. – 300 с.
Огійчук М. Ф. Аудит: організація і методика: навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новикова. – К.: Алеута, 2011. – 584 с.
Палагута Є. О. Комп’ютеризація процесу аудиту в Україні[Електронний ресурс].Режимдоступу: http://www.rusnauka.com/ 8_NND_2012/Informatica/60630.doc.htmПанадій О. П. Проблеми комп’ютерного аудиту в Україні[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 31_PRNT_2012/Economics/73721.doc.htmПанкратов А. С. Аудит: курс лекций [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.readbookz.com/books/16.doc.htmПетрик О. А. Оранізація та методика аудиту підприємницької діяльності: навч. посіб. / О. А. Петрик, В. Я. Савченко. – К.: КЕШУ, 2010. – 301с.
Петрович Й. М. Економіка підприємства: підручник / Й. М. Петрович, В. В. Кулішов та ін. – Львів: «Магнолія плюс», – 2004. – 680 с.
Петряєва 3. Ф. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / 3. Ф. Петряєва. – X., 2010. – 428 с.
Подік А. В. Використання лізингу як фінансового інструменту інвестування розвитку економіки / А. В. Подік // Інвестиції: практика та досвід: наук.-практ. журн. – № 9. – 2010. – С. 5 – 8.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби» [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://www.buhgaltero911.com/ Res/PSBO/PSBO7.aspxПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку № 14 «Оренда»[Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://buhgalter911.com/ Res/PSBO/PSBO14.aspxПокропивний С. Ф. Економіка підприємства: навч. посіб. / С. Ф. Покропивний. – К.: КHЕУ, 2003. – 608 с.
Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: підруч. для студ. / П. Я. Попович [3-тє вид., перероб. і доп.]/ К-: Екон. думка, 2011. – 342 с.
Романів С. Методичні особливості аналізу використання основних засобів на підприємстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Ecan/2010_2/pdf/romaniv_ivansa.pdfРудницький В. С. Методологія і організація аудиту / В. С. Рудницький // Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 196с.
Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства / Г. В. Савицька // Навч. посібн. – К.: Знання. – 2004. – С.417 – 421.
Савченко В. Я. Аудит: навч. посіб. / В. Я. Савченко. – К.: 2002. – 322 с.
Слав’янська Н. П. Впровадження лізингових відносин в Україні / Н. П. Слав’янська // Банківська справа. – № 4. – 2009. – С. 19 – 20.
Сопко В. В. Організація і методика проведення аудиту: навчально-практичний посібник / В. В. Сопко, В. П. Шило. [2-е вид., доп. і перероб.] – К.: «Професіонал», 2006. – 576 с.
Сопко В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу: підручник / В. В. Сопко, В. П. Завгородній. – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.
Старцев О. В. Розвиток лізингових операцій в Україні / О. В. Старцев // Фінанси України. – №6. – 2008. – С.70 – 74.
Тарасова М. К. Індексація основних фондів / М. К. Тарасова // Дебет-Кредит, № 11. – 2011. – С. 20-23.
Тимощук Н. С. Перспективи вдосконалення аудиту основних засобів в систему інтеграції до зарубіжного досвіду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/17_APSN_2011 /Economics/47983.doc.htmТимченко О. Р. Становлення і розвиток лізингу в Україні / О. Р. Тимченко // Вісник НБУ. – № 2. – 2007. – С. 29.
Томчук О. Ф. Ефективність використання основних засобів та резерви перевищення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/9_DN_2012/Economics/61190.doc.htmОлексюк О. С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні: Монографія. / О. С. Олексюк // К.: Наук. думка – 2008. – 508 с.
Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання, доповнене та 0-75 перероблене. / К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарниіі. Д. В. Зеркалов, Р. В. Сабарно, О. І. Полукаров, В. С. Коз’яков, Л. О. Мітюк. За ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. – К.: Основа, 2006 – 448 с.
Фаріон І. Д. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / І. Д. Фаріон // Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 455 с.
Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / За ред. Е. К. Кірейцева. – К.: 2012. – 496 с.
Цал-Цалко О. С. Фінансова звітність підприємств та її аналіз: навч. О. С. Цал-Цалко [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: ЦУЛ, 2002. – 360 с.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV // Офіційний вісник України. – № 11. – 2003. – С. 461.
Чебанова Н. В. Бухгалтерський фінансовий облік / Н. В. Чебанова. К.: Академія, 2012. – 672 с.
Чекмарева Е. Н. Правовое обеспечение лизинга / Е. Н. Чекмарева // Хозяйство и право. – №6. – 2004. – С.21.
Черевко Г. В. Лізинг: реалії, проблеми, перспективи / Г. В. Черевко, Г. Б. Калитка // Фінанси України. – № 2. – 2009. – С.40 – 46.
Черевко Г. В. Лізинг: реалії, проблеми, перспективи / Г. В. Черевко // Фінанси України. – №3. – 2011. – С. 15 – 19.
Чорна І. О. Ефективність використання основних виробничих фондів та пропозицій щодо їх поліпшення на підприємстві [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку / В. Г. Швець. – К.: Знання, 2004. – 302 с.
Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / О. О. Шеремет. – К.: 2005. – 192с.
Яковенко І. Основні напрями розвитку лізингу в Україні / І. Яковенко // Вісник НБУ. – № 2. – 2007. – С.30.
Яремко І. Й. Теорія бухгалтерського обліку / І. Й. Яремко. – Л.: Новий світ –2005. – 240 с.

Приложенные файлы

  • docx 24129800
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий