Dimensions 08803 — One Christmas Eve

Pattern Name: #8803 One Christmas Eve Designed By: Dean Morrissey Company: Dimensions Copyright: 2007 Fabric: Aida 18, ivory 270w X 234h Stitches Size: 18 Count, 38.10w X 33.02h cm Floss Used for Full Stitches: Symbol Strands Type Number Color n 2 DMC 3774 Desert Sand-VY LT. / 6336 ¸ 2 DMC 437 Tan-LT. / 15350 7 2 DMC 210 Lavender-MD. / 14303 ] 2 DMC 840 Beige Brown-MD. / 15898 ! 2 DMC 762 Pearl Gray-VY LT. / 18510 U 2 DMC 945 Tawny. / 6945 L 2 DMC 758 Terra Cotta-VY LT. / 12337 & 2 DMC 976 Golden Brown-MD. / 12308 / 2 DMC 828 Blue-UL VY LT. / 17053 R 2 DMC 926 Gray Green-MD. / 17226 C 2 DMC 647 Beaver Gray-MD. / 18900 ü 2 DMC 3799 Pewter Gray-VY DK. / 18519 J 1 DMC 760 Salmon. / 13069 Œ 2 DMC 760 Salmon. / 13069 a 2 DMC 3705 Melon-DK. / 13012 µ 2 DMC 598 Turquoise-LT. / 17167 w 2 DMC 842 Beige Brown-VY LT. / 15388 ¤ 2 DMC 413 Pewter Gray-DK. / 18514  2 DMC 3722 Shell Pink-MD. / 13241 ú 1 DMC 894 Carnation-VY LT. / 13127 $ 2 DMC 321 Christmas Red. / 11321 Î 2 DMC 924 Gray Green--VY DK. / 17227 ÿ 2 DMC 927 Gray Green-LT. / 17225 ê 2 DMC 340 Blue Violet-MD. / 6250 Ä 2 DMC 3864 Mocha Beige-LT. / 15376 5 1 1 DMC DMC 353 3856 Peach Mahogany-UL VY LT. / 6031 (1) + 15345 (1) Á 1 1 DMC DMC 758 3864 Terra Cotta-VY LT Mocha Beige-LT. / 12337 (1) + 15376 (1) è 1 1 DMC DMC 3722 3863 Shell Pink-MD Mocha Beige-MD. / 13241 (1) + 15379 (1) t 2 1 DMC K Japan #1 676 002J Old Gold-LT Gold. / 12305 (2) + 0G0LG (1) ‘ 1 1 DMC DMC 926 924 Gray Green-MD Gray Green--VY DK. / 17226 (1) + 17227 (1) ‰ 1 2 DMC K Japan #1 977 002J Golden Brown-LT Gold. / 15351 (1) + 0G0LG (2) K 1 1 DMC DMC 842 ecru Beige Brown-VY LT Ecru. / 15388 (1) + 6098 (1) G 1 1 DMC DMC 840 632 Beige Brown-MD Desert Sand-UL VY DK. / 15898 (1) + 15936 (1) Š 1 1 DMC DMC 647 413 Beaver Gray-MD Pewter Gray-DK. / 18900 (1) + 18514 (1) H 1 1 DMC DMC 3722 3864 Shell Pink-MD Mocha Beige-LT. / 13241 (1) + 15376 (1) Floss Used for Half Stitches: Symbol Strands Type Number Color W 5 DMC 814 Garnet-DK. / 11814 2 3 DMC 906 Parrot Green-MD. / 16256 + 4 DMC 931 Antique Blue-MD. / 17051 F 5 DMC 310 Black. / 18403 ä 4 DMC 3721 Shell Pink-DK. / 13242 á 4 DMC 976 Golden Brown-MD. / 12308 E 4 DMC 367 Pistachio Green-DK. / 6264 † 5 DMC 632 Desert Sand-UL VY DK. / 15936 u 5 DMC 3799 Pewter Gray-VY DK. / 18519 x 5 DMC 816 Garnet. / 13072 ‹ 5 DMC 975 Golden Brown-DK. / 15356 r 3 DMC White White. / 11001 q 2 DMC 3722 Shell Pink-MD. / 13241 Q 5 DMC 890 Pistachio Green-UL DK. / 16021 ÷ 1 DMC Ecru Ecru. / 6098 › 3 DMC Ecru Ecru. / 6098 0 5 DMC 938 Coffee Brown-UL DK. / 15381 # 2 2 DMC DMC 413 931 Pewter Gray-DK Antique Blue-MD. / 18514 (2) + 6164 (2) Floss Used for French Knots: Symbol Strands Type Number Color 2 DMC White White. / 11001 4 DMC 321 Christmas Red. / 11321 Floss Used for Back Stitches: Symbol Strands Type Number Color 1 DMC 310 Black. / 18403 1 DMC 3863 Mocha Beige-MD. / 15379 1 DMC 632 Desert Sand-UL VY DK. / 15936 1 DMC 842 Beige Brown-VY LT. / 15388 1 DMC White White. / 11001 1 DMC 938 Coffee Brown-UL DK. / 15381 Floss Used for Straight Stitches: Symbol Strands Type Number Color 1 2 DMC K Japan #1 676 002J Old Gold-LT Gold. / 12305 (1) + 0G0LG (2) / !!! Couching / !!! âûêëàäíàÿ íèòü Notes: The Gold Collection - Counted Cross Stitch Fabric: 18 count ivory Aida Finished size: 15" x 13" (38 x 33cm) On Santa's glasses (after all other details), add the Couching (12305 (1) + 0G0LG (2)), then Back Stitch details (15936 (1)). Work the Back Stitches as close to the Couching as possible. Code# Lenght (36"/91cm) Code# Lenght (36"/91cm) ----- ----------------- ----- ----------------- 6336 1 6945 2 6031 2 12337 4 11814 24 13242 5 15350 2 12308 7 16256 2 6264 5 17051 3 17053 5 14303 2 17226 11 15898 5 15379 3 18510 4 15936 15 18403 36 18900 6 18519 23 13241 3 13127 1 13069 2 11321 8 13012 7 12305 3 13072 25 16021 6 15351 2 17227 11 17167 3 17225 7 6164 5 6250 1 15345 2 6098 9 15356 7 15376 6 15388 7 15381 12 18514 7 0G0LG 19 11001 8 Âñå öâåòà ïåðåâåäåíû ïî òàáëèöå íà ñàéòå http://www.cyberstitchers.com/  ðåçóëüòàòå 2 öâåòà 17051 Grey blue 6164 Dk. grey blue ïåðåâåëèñü â DMC 931. Ò.ê. öâåò 6164 èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî â áëåíäå (ñìåøàííîì öâåòå), òî çàìåíÿòü íå ñòàëà, íî â ïðèìå÷àíèÿõ óêàçàíû ðàçíûå íîìåðà - êàê â îðèãèíàë å. !!! Îáâîäêà íà î÷êàõ Ñàíòà-Êëàóñà âûïîëíÿåòñÿ ïîñëå òîãî, êàê âñå îñòàëüíûå äåòàëè âûïîëíåíû. Ñíà÷àëà âûïîëíèòå øîâ "âûêëàäíàÿ íèòü" 12305 (1) + 0G0LG (2) Çàòåì âûïîëíèòå áýêñòè÷ 15936 (1) òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñòåæêè áýêà ëîæèëèñü êàê ìîæíî áëèæå â "âûêëàäíîé íèòè". Oksa

Приложенные файлы

  • rtf 24105808
    Размер файла: 192 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий