K1 Pharm organic chemistry

Крок 1 Фармація Медичний профіль – Органічна хімія Текст завдання Правильна відповідь - DistrA DistrB DistrC DistrD DistrE Назвіть продукт взаємодії етилового спирту і мурашиної кислоти: * етилформіат формальдегід етиловий ефір оцто вої кислоти метилформіат ацетооцтовий ефір Назвіть продукт взаємодії етилового спирту і оцтової кис лоти: * етилацетат диетиловий ефір ацетангідрид етилформіат а цетооцтовий ефір Назвіть продукт вза ємодії металічного цинку і 1-хлорпропану: * гексан пентан 2-метилптан циклогексан циклобутан Назвіть механізм, за яким звичайно відбувається реакція етерифікації: * SN2 E1 E2 SN1 SE Назвіть механізм, за яким зв ичайно відбувається реакція гідролізу етилацетату у кислому середовищ і: * SN2 SR E1 SN1 AE Назвіть механіз м, за яким відбувається нітрування толуолу: * SE E1 E2 SN1 SN2 Назвіть механізм, за яким звичайно відбув ається від-щеплення хлороводню від 2-метил-2-хлорпропану: * E1 SN2 E2 SN1 SE Формула якої з лікарських речовин містить імідазольний гетероцикл? * гістамін фталазол норсульфазо л нітазол фурацилін Формула якої з лікарських речовин містить тіазольний гетероцикл ? * норсул ьфазол метронідазол тіофосфамід салазопіридин фурацилін В якій з наведених сполук немає атому вугл ецю в sp2 – гібридизації ? * ацетилен етен ацетальдегід пропілен бензол В якій з наведених сполук нема є атому вуглецю в sp3 – гібридизації ? * етен пропен толуол пропін ацетальдегід В якій з наведених сполу к є sp3 – гібридизований атом вуглецю ? * пропен етен етин 1,3-бутадієн бензол Вкажіть вид таутомерії, прит аманний ацетооцтовому ефіру: * кето-енольна аци-нітро лактим-лакта мна оксо-окси азольна Вкажіть вид таутомерії, притаманний для піримідинових основ – тиміну, урацилу, цито зину: * лактим-лактамна аци-нітро кето-енольна аміно-імінна азол ьна Виберіть назву амінокислоти сери ну за міжнародною номенклатурою (ІЮПАК): * 2-аміно-3-гідроксипропанова ки слота $\alpha$-аміно-$\beta$-гідроксипропанова кислота $\alpha$-аміно-$\beta$-гідроксипро піонова кислота 2-аміно-3-гідрокипропіонова кислота 2-аміно-3-оксипроп анова кислота Виберіть назву аміноки слоти цистеїн за міжнародною номенклатурою (ІЮПАК): * 2-аміно-3-тіопропан ова кислота $\alpha$-аміно-$\beta$-тіопропанова кислота $\alpha$-аміно-$\beta$-меркаптопр опіонова кислота 2-аміно-3-меркатопропіонова кислота 2-аміно-3-тіобута нова кислота Назвіть продукт складно ефірної конденсації (реакції Тищенка) ацетальдегіду: * етилацетат ац етон кротоновий альдегід малоновий ефір ацетооцтовий альдегід Яку з цих сполук можна ідентифікувати з а допомогою йодоформної проби? * етанол хлороформ параформ форма льдегід етилацетат Яку з цих сполук можна ідентифікувати за допомогою реакції “срібного” дзеркала? * глюк озу сахарозу фруктозу ацетон оцтову кислоту Для похідних якого з вказаних гетероциклів притаманна азольна таутомерія ? * піразол піразин піридазин тіазол оксазо л Який з вказаних замісників чинить н айбільший позитивний індуктивний ефект ? * третбутил етил метил ізопропил втор-бутил Який з вказани х замісників чинить найбільший негативний мезомерний ефект? * нітро-гр упа карбоксил ціано-група аміно-група гідроксил Стереоізомери, що мають однакову конфігурацію пр и одному асиметричному атому вуглецю, але різну при другому, назваються * діастереомери енантіомери аномери мезомери оптичні ізомери Назвіть замісник, для якого індуктив ний і мезомерний ефекти співпадають за напрямком: * нітро-група гідро ксил аміно-гругпа бром хлор Яки й з термінів не має відношення до різновидів ізомерії? * мезомерія та утомерія енантіомерія конформація конфігурація Для якої з сполук характерна конформаційна ізоме рія? * етан метан етен етин циклопропан Для якої з сполук характерна оптична ізомерія? * аланін анілін ацетальдегид етилен етиленгліколь Серед вказаних органічних кислот виберіть тип, який виявл яє найсильніші кислотні властивості: * SH-кислоти NH-кислоти OH-кислоти CH-кислоти Спряжені кислоти Частин ка, яка містить негативно заряджений атом вуглецю, називається: * карба ніон карбкатіон вільний радикал алкіл іон Назвіть синонім терміна “елімінування”: * відщеплення перегрупування окислення заміщення приєднання Скільки структурних ізомерів має пентан? * три два жодного чотири п’ ять Назвіть п родукт взаємодії метану з надлишком хлору: * тетрахлорметан хлорофо рм дихлоретан хлорметан гексахлоретан Яким шляхом можна здобути бензол? * тримеризацією ацетил ену гідратацією циклогексану тримеризацією ацетальдегіду відно вленням пірану окисленням толуолу Який з реагентів використовують для якicної реакції на алкени? * бромну в оду розчин сульфату міді аміачний розчин AgNO3 хлорид заліза азотис ту кислоту Назвіть найбільш стабільн у конформацію монозаміщеного циклогексану: * “крісло”, екваторіальне положення замісника “ванна”, екваторіальне положення замісника “в рісло”, аксіальне положення замісника “ванна”, аксіальне по ложення замісника “твіст” — конформація Який з замісників не належиіть до мета-орієнтантів в реакц іях електрофільного заміщення в бензольному ядрі? * OCOR NO2 COR COOR COOH Виберіть узгоджену орієнтацію заміс ників в дізаміщених бензолу: * CH3 i OH в мета-положенні CH3 i OH в орто-положенн і NO2 i OH в мета-положенні NO2 i COOH в орто-положенні NO2 i COOH в пара-положенні Яке з приєднаній відбувається проти пр авила Марковнікова ? * HBr до акрилової кислоти HBr до пропілену HF до пропілену HBr до бутадієну HBr до малеїнової кислоти Який з амінів виявляє найсильніші основні власти вості? * диметиламін метиламін анілін триметиламін дифеніламі н Які продукти утворюються при взаємо дії аніліну з азотистою кислотою у присутності хлороводневої кислоти? * бензолдіазоній хлорид фенол і виділяється азот хлорбензол і виді ляєтьтся азот азобензол 4-аміно-азобензол Який продукт утворюється при окисленні пропанолу-2 ? * дим етилкетон ацетальдегид пропаналь пропіонова кислота оцтова і мурашина кислоти Яка з речовин не дає йодоформної проби? * оцтова кислота етанол ацетальдегид диметил кетон ацетон Для якисного визначен ня поліатомних спиртів використовують: * гідроксид міді бромну воду аміачний розчин AgNO3 йодоформну пробу азотисту кислоту До якого класу органічних сполук належить (-нафтол ? * одноатомні феноли поліатомні феноли тіоли ароматичні вуглево дні конденсовані арени Який продук т утворюється в результаті альдольної конденсациї оцтового альдегіду ? * 3-гідроксибутаналь $\gamma$-оксимасляна кислота кротоновий альдегід етилацетат ацетооцтовий ефір Етил ацетат одержують з оцтового альдегіду за допомогою: * реакції Тищенка конденсації Кляйзена конденсації Перкіна альдольної конденсаці ї реакції Кучерова Вкажіть кислоту, яка виявляє найсильніші кислотні властивості? * щавлева пропіонова оцтова малонова янтарна Назвіт ь препарат, який здобувають шляхом синтезу саліцилової кислоти і фенолу : * салол аспірин парацетамол оксафенамід саліциламід При хлоруванні алканів відбувається зам іщення атомів гідрогену на хлор. Вказати який атом гідрогену в ізобутані буде заміщатися в першу чергу? *Третинний Вторинний Первинний Третинний і вторинний Всі одночасно Кетони при відновленні утворюютьспирти. Яка з даних сполук при відн овленні утворює вторинний бутанол? *Бутанон – 2 Бутаналь Ацетон 2- метилпропаналь 2,2-диметилпропаналь Формалін є медичним препаратом. Пояснити чому при тривалому зберіганні його розчин набуває кислого середовища? *Оксидація Відновлення По лімеризація Альдольна конденсація Розклад Норсульфазол відноситься до сульфаніламідних пр епаратів. Який з даних гетероциклів входить до складу його молекули? *Т іазол. Піразол. Імідазол. Пірол. Фуран. 5-НОК є преператом протимікробної дії. Яка із назв відповід ає даному препарату? *8-гідрокси-5-нітрохінолін. 8-гідроксіхіноліній су льфат. 8-гідроксі-7 йод-5 хлорхінолін 8-гідроксіхінолін N-оксид хінолін у Ступінь ненасиченості жирів і олій визначається йодним числом (це маса J2, що може приєднатися до 100 г жиру). Яке й одне число в дилінолеїлстероїл гліцерину? * 115 г 120 г 110 г 112 г 118 г Назва гетероциклів восновному тривіальн а, що не відповідає формулі. Якому з даних гетроциклів формула не відпові дає назві? * Ізатин Тіофен Пірол Пірідин Піразол Нікоти нова кислота є вітаміном РР. При оксидації якої сполуки одержують дану к ислоту? *$\beta$-піколіну $\ gamma$-піколіну $\alpha$-піколіну Пірідину П ірімідину Диетиловий етер використо вують в медицині як наркотичний препарат. Чому його необхідно зберігати в темному посуді, щільно закритим? * оксидується Відновлюється Пол імеризується Розкладається Звітрюється При оксидації гомологів бензолу утворюються фенілендика рбонові кислоти. В якому положенні повинні знаходитись алкільні групи у вихідній сполуці, щоб одерждати терефталеву кислоту? * 1,2 1,3 1,4 2,5 2,6 В медицині використовують лактатну кислоту (? = 40\%). Яку масу кислоти необхідно для приготування 500 г даного розчи ну? * 200 г 100 г 150 г 180 г 50 г Реакція бро мування фенолу використовується у фармацевтичному аналіз для кількісн ого його взначення. Вказати продукт, який при цьому утворюється. * s-трибр омфенол Несиметричний трибромфенол Ортобромфенол Парабромфено л Метабромфенол Глутамінова кисло та є біологічноактивною сполукою. Вказати компонентом якого класу вона є. * Білків. Ліпідів. Вуглеводів. Вуглеводнів. Вітамінів. Кислотність спиртів змінюється в залежн ості від їх атомності. Вказати спирт, кислотність якого найбільш виражен а. * Сорбіт. Гліцерин. Етанол. Етандіол. Ерітріт. Серед медичних препаратів, похідних n-амінофенолу вказ ати парацетамол. * n-ацетамінофенол Етиловий етер n-амінофенолу n-амі нофенолят натрію n-метиламінофенол n-хлорамінофенол Мило є органічною сполукою. Вказати до якого класу органічних сполук воно відноситься . * сіль Основа Кислота Етер Естер Чому карбонові кислти ROOH мають більш високі температури кипіння і плавлення ніж відповідні їм спирти RСН2OH? * Наявність водневих зв’ язків між молекулами. Різною буд овою молекул. Різним типом хімічних зв’ язків між атомами Внаслідок полімеризації Нестійкості молекул одного з компонентів Алкани малоактивні органічні сполуки. Для них най більш характерна реакція заміщення. По якому механізму проходить реакц ія бромування алканів * Радикальне заміщення Елекрофільне заміщенн я Нуклеофільне заміщення Елімінування Нуклеофільне SN2 Які з перерахованих реакцій використову ються у фарманалізі для ідентифікації моносахаридів? * Оксидація реак тивом Толленса Дія FeCl3 Дія KMnO4 Дія H2O2 Дія O2 Дисахариди утворюються при гідролізі полісахаридів. Який дисахарид утворюється при гідролізі крохмалю? * мальтоза Лактоза Целобіоза Сахароза Пірогалоза Да но в 3-х пронумерованих пробірках розчини глюкози, фруктози і крохмалю. За допомогою якого реактиву можна вичвити фруктозу? * Реактив Селіванова Реактив Люголя Реактив Феллінга Реактив Марки Реактив Толленса Вуглеводи в залежності від кількості атомів карбону поділяються на триози, тетрози, пентози. Серед даних моно сахаридів вказати формулу пентози * рибоза Глюкоза Фруктоза Гал актоза Манноза Олігосахариди легк о гідролізують. Яка кількість моносахаридів утвориться при гідролізі о лігосахаридів * 2-10 1-5 2-8 2-6 2-20 Г люкоза відноситься до моноцукрів і є гетерофункціональною сполукою. Вк азати її належність до: * альдегідо спиртів Кетоспиртів Етерів Ес терів Кислот Алкалоїди єотрутами, а ле в невеликій кількості їх використовують в медицині. Який з даних алка лоїдів викоритсовуються в очній практиці? * Резерпін Хінін Нікотин Кодеїн Кофеїн Молекули алкалоїд ів в своєму складі містять гетероциклічні сполуки. Яка пара гетероциклі в входить до складу нікотину? * N-метилпіролідин і пірідин $\ alpha$- метилпіролідин і пірідин Ізохінолін і пірідин Пірідин і пірімідин Піразол і імідазол Целюлоза віднос иться до полісахаридів, молекула якої складається з мономерних ланок, як их саме? *$\beta$-глюкози $\alpha$-глюкози $\alpha$-фруктози $\b eta$-фруктози $\ beta$-галактози Сечева кислота відносить ся до гетероциклічних сполук і є сильною кислотою. Яка основність кислот и? * Двохосновна Одноосновна Трьохосновна Чотирьохосновна Згідно правилу Хюккеля ароматичн ість визначається 4n+2 пі електронів. Яке число електронів містить акридін ? * 14 10 8 6 12 До семичленних гет ероциклів відносять азепіни і діазепіни, до яких відносять препарат еле ніум. Яку дію проявляє даний препарат? * Транквілізуючу Знеболюючу Антимікробну Протитуберкульозну Протипухлинну Терпени є одним з класів органічних сполук. З яких фрагме нтів побудовані молекули терпенів? * Ізопрену Хлорпрену Бутадієну Метилізопрену Диметилізопрену Ц итраль виявляє антисептичну, протизапальну і болезаспокійливу дію. Міс титься в ефірних оліях. В якій олії його найбільше? * Лимонній Кминній Ялицевій Помаранчевійк Селеровій Терпени є ненасиченими кисневмісними органічними сполуками, які к ласифікують в залежності від кількості фрагментів. Яке число монофрагм ентів містять монотерпени? * два Три Чотири П’ ять Вісім Вітаміни – це аміни життя. Крім вітамінів існують речовини провітаміни, які утворюють вітаміни. Повітаміном яког о вітаміну є ?-каротин? * А1 В1 В12 С Д Холестерин входить до складу клітинних мембран, особливо нервових. За будовою є спиртом. До яких спиртів його можна віднести? * Нен асичених гетероциклічного ряду Ненасичених ароматичного ряду Нас ичених аліфатичного ряду Насичених ароматичного ряду Нен асичених аліфатичного ряду Яка із нав едених сполук не утворює осаду цегляно-червоного кольору при нагріванн і з реактивом Фелінга? *Сахароза Глюкоза. Лактоза Целюлоза Кро хмаль. Яка сполука може бути синтезов ана за реакцією між сечовиною і діетиловим ефіром малонової кислоти? *Б арбітурова кислота Бензойна кислота Саліцилова кислота Нікотино ва кислота Аскорбінова кислота Сул ьфування якої із наведених сполук не може бути проведене концентровано ю сірчаною кислотою, з цією метою використовують сполуку піридину з три оксидом сірки ? Пірол Тіофен Піридин Толуол Нафталін Як називається зв язок, що з єднує залішки ?-амінокислот в білках? * Пептидний Глікозидний Ангідридний Скла дноефірний Координаційний До яког о класу належить препарат нітрогліцерин, який застосовується при стено кардії * Повний складний ефір Нітроспирт Неповний простий ефір Нітроалкан Повний простий ефір Як існими реакціями на ароматичну аміногрупу є її діазотування з наступни м азосполученням. Яку із наведених сполук використовують як азоскладов у в реакції азосполучення з бензолдіазоний хлоридом? * в-Нафтол. Нафт алін Фенетол Бензол Ксилол Сила кислоти оцінюється через константу кислотності Ка . Яка із наведених сп олук має найбільше значення константи кислотності Ка? * 2,4,6-тринітрофен ол. 2-Метилфенол. 4-Нітрофенол. 4-Амінофенол. Фенол. Яка із наведених кислот є вітаміном С ? * Аско рбінова Барбітурова Нікотинова Фолієва Оротова Яка із названих кислот є трьохосновною? * Лимонна кислота Валеріанова кислота Винна кислота Гліоксилова кислота Пікринова кислота Відомо, що мила – ц е солі вищих жирних карбонових кислот (ВЖК). Яке мило має рідку консистенц ію і називається “зелене” ? * Калійне Натрієве Кальцієве Літієве Свинцеве Бромування фенолу викорис товується як якісна реакція на фенол. Яка сполука утворюється при взаємо дії фенолу з бромною водою і випадає із розчину у вигляді білого осаду? * 2,4,6-Трибромфенол. 2-Бромфенол. 3-Бромфенол. 4-Бромфенол. 2,4-Дибромфенол . Яка сполука є складним ефіром оцтово ї та саліцилової кислот? * Аспірин Адреналін Акролеїн Анестезин Анізидин В 1980 р. А.М. Бутлеров конденса цією мурашиного альдегіду з аміаком у співвідношенні 6 : 4 отримав сполуку яка і досі використовується як лікарський препарат. Як називається ця с полука? * Уротропін Формалін Формамід Уретан Фторотан В результаті гідролізу якої хлорвмісної сполуки утворюється ацетон? * 2,2-Дихлорпропану. 1,2-Дихлорпропану. 2-Хло рпропану. 1,3-Дихлорпропану. 1,1-Дихлорпропану. Яка сполука є структурним ізомером 1,2-диметил-циклобутану? * Метилциклопентан Диметилбутан Метилциклогексан 1,1-Диметилпро пан Пентан Яка із наведених сполук у творюється в результаті хлорування етилбензолу в умовах УФ-опроміненн я? * 1-Феніл-1-хлоретан. 1-Феніл-2-хлоретан. 2-Етилхлорбензол. Хл орбензол. Бензилхлорид. Яка кислота утворюється при окислення о-етилтолуолу сильними окисниками (KMnO4, K2Cr2O7) ? * о- Фталева кислота. Бензойна кислота. О-Етилбензойна кислота. Саліцил ова кислота. Фенілоцтова кислота. Як а нітросполука утворюється в результаті нітрування ?-метилнафталіну? * 1-Метил-4-нітронафталін. 1-Метил-2-нітронафталін. 1-Метил-3-нітронафталін. 1-Метил-5-нітронафталін. 1-Метил-8-нітронафталін. Яка нітросполука утворюється в результаті нітрування $\beta$- нафтолу? * 1-Нітронафтол-2 3-Нітронафтол-2 4-Нітронафтол-2 5-Нітронафтол-2 8-Нітронафтол-2 Барвник брильянтовий зелений у вигляді 1\% розчину застосовується як антисептичний засіб. У яки й спосіб синтезують його? Конденсацією бензальдегіду з ?,Н-диетиланілі ном Конденсацією фталевого альдегіду з фенолом Конденсацією бенза льдегіду з ?,Н-диметиланіліном Конденсацією бензальдегіду з резорцин ом Конденсацією формальдегіду з резорцином Відновлення нітробензолу (реакція Зініна) дозволяє отрим ати низку азотвмісних сполук. Які із наведених сполук утворюються за р еакцією Зініна? * Азобензол і анілін Гідразобензол і бензолдіазоні й хлорид, Анілін і нітроанілін Азобензол і бензолдіазоній хлорид Нітрозобензол і бензолдіазоній хлорид З якою парою із наведених сполук реакції електрофільного заміщенн я (SE) ідуть найлегше? * Фенол , толуол Бензол, толуол Хлорбензол, фенол Бензальдегід, фенол Бензолсульфокислота, бензойна кислота Які електронні ефекти мають місце в молек улі хлорбензолу? В яке положення орієнтує хлор реакції електрофільного заміщення (SE) ? * -J, + M, орієнтує в о- та п – положення -J, - M, орієнтує в м – поло ження -J, + M, орієнтує в м – положення +J, - M, орієнтує в м – полож ення +J, + M, орієнтує в о- та п-положення Що таке стрептоцид? * Амід сульфанілової кислоти. Амід антранілової к ислоти. Амід бензойної кислоти . Етиламід бензойної кислоти. Амід н ікотинової кислота В основі стру ктури пеніцилінів лежить конденсована система, що складається із двох кілець. Які ці кільця? * в -Лактамне та тіазолідинове в – Лактонне та т іазолідинове в -Лактамне та оксазолінове г - Лактамне та тіазолідино ве г - Лактамне та імідазолідинове З а якою реакцією можна отримати піридазин? * Конденсацією малеїндіальд егіду з гідразином. Конденсацією малонового діальдегіду з гідразино м. Конденсацією ацетальдегіду з аміаком . Конденсацією етилендіамі ну з гліоксалем. Взаємодією діетилмалонату з сечовиною. Яка із названих реакцій за механізмом є реакцією н уклеофільного заміщення SN ? * Амінування піридину за Чичибабіним. Ніт рування піридину Нітрування бутану за Коноваловим Алкілування бен золу за Фріделем-Крафтсом Галогенування нафталіну Яку із названих лікарських речовин не можна ідентифікув ати за УФ- спектром? * Вазелін. Аспірин Хінін Папаверин Дибазол Яку сполуку можно синтезувати із 1-йод пропану за реакцією Вюрца ? * Гексан Циклогексан Гептан Ц иклопропан Пропанол Яка сполука ут ворюється в результаті нітрування 1-нітронафталіну? * 1,5- Динітронафталі н + 1,8- динітронафталін 1,2- Динітронафталін + 1,4- динітронафталін 1,2- Динітро нафталін + 1,5- динітронафталін 1,4- Динітронафталін + 1,8- динітронафталін 1,4- Динітронафталін + 1,8- динітронафталін Я кі електронні ефекти мають місце в молекулі аніліну? В яке положення орі єнтує аміногрупа реакції електрофільного заміщення (SE) ? * -J, + M, орієнтує в о- та п – положення -J, - M, орієнтує в м – положення -J, + M, орієнтує в м – пол оження +J, - M, орієнтує в м – положення +J, + M, орієнтує в о- та п-положення Які електронні ефекти мають місце в мол екулі нітробензолу? В яке положення перша нітрогрупа спрямовує другу пр и подальшому нітруванні ? * -J, - M, орієнтує в м – положення -J, - M, орієнтує в о- та п – положення -J, + M, орієнтує в о- та п– положення +J, - M, орієнтує в м – положення +J, + M, орієнтує в о- та п-положення Які електронні ефекти мають місце в молекулі ацетаніл іду? Замісником якого роду є ацильована аміногрупа? * -J, + M, І роду -J, - M, ІІ р оду -J, + M, ІІ роду +J, - M, І роду +J, + M, ІІ роду При нагріванні аніліну з концентрованою сірчаною кислото ю в середовищі висококиплячого розчинника утворюється сполука, що є стр уктурним фрагментом цілого класу лікарських препаратів антибактеріал ьної дії. Яка це сполука? * Сульфанілова кислота Барбітурова кислота Сульфаніламід п – Амінобензолсульфонат натрію Ацетані лід Назвіть провідну тканину в дереви ні *Ксилема Флоема Основна Лібриформ Твірна Назвіть тканину, яка запасає поживні речовини, здійсню є фотосинтез, утворює серцевину стебла *Основна Механічна Твірна Ксилема Флоема Назвіть тканину, я ка забезпечує ріст органів і утворення інших тканин * Меристема Пров ідна Покривна Основна Механічна Які корені утворюються при вегетативному розмноженні *Додаткові Головні Бічні Кореневі мички Контрактильні Що є видозмінами пагона *Кореневище Коренеплоди К ореневі бульби Луска Пневматофори Відмінність зони всмоктування від зони проведення в наявності *Кореневих волосків Твірної тканини Кореневого чохлика Б ічних коренів Апекса Видозміна яко го органу здійснює вегетативне розмноження м’ яти перцевої *Стебла Листка Кореня Бруньки Не розмножується Які листки у конюшини *Складні Прості Перис тоскладні Розсічені Роздільні Як ою тканиною вкрит листок зверху *Епідермою Епіблемою Ендодермою Епітелію Перидермою Яке жилкуван ня у однодольних рослин *Дугове і паралельне Дихотомічне Дугове Паралельне Перисте В яко му насінні присутній ендосперм * Пшениці Квасолі Соняшника Шипш ини Орхідеї Назвіть надземні видоз міни пагона * Колючки (глід) Колючки (кактус) Цибулини (тюльпан) При соски (омела) Бульби (картопля) Назві ть підземні видозміни пагона * Бульбоцибулина (шафран) Бульба (кольра бі) Кладодій(спаржа) Бульбочки бобових Мікориза Яким чином здійснюється вегетативне розмноження у конв алії * Кореневищами Листками Коренями Бульбами Бруньками Назвіть видозміни листка * Вусики (горох ) Вусики (виноград) Вічка (картопля) Філокладії (рускус) Вуса (суниц я) Який корінь розвивається з зародко вого корінця * Головний Додатковий Бічний Контрактильний При пиняє свій розвиток Назвіть елементи тканин, які проводять воду з мінеральними солями * Судини Ситовидні т рубки Лібриформ Волокна Склереїди До якої тканини відносяться ксилемні волокна * Механічної Пров ідної Основної Твірної Покривної Яка коренева система характерна дводольним * Стрижнева Мичкув ата Торочкувата Розгалужена не має характерної системи Як називають запасаючі органи редьки, мор кви * Корнеплоди Кореневі бульби Бульби Кореневища Каудекс З чого розвивається головне стебло * З ародкова брунька Верхівкова брунька Бічна брунька Брунька відно влення Брунька збагачення Який суд инно-волокнистий пучок характерний первинному кореню * Радіальний цепроксилемний центрофлоемний колатеральний біколатеральний Що утворюють плодолистки *Гінецей Андроцей Квітколоже Стамінодії Оцвітину З чого утворюються плоди * з зав’ язі з квітки з маточ ки з квітколожа з чашолистків Що р озвивається з заплідненого центрального ядра * Ендосперм Зародок на сінини Сім’ ядолі Перисперм Зигота Що є характерною рисою зародка однодольних * наявність однієї сім ’ ядолі наявність ендосперма відсутність сім”ядолей недиференц ійований зародок наявність брунечки З якої клітини утворюється пилкова трубка * вегетативної генер ативної репродуктивної центральної яйцеклітини Хто відкрив подвійне запліднення * С.Г.Навашин К.А.Тімірязєв О.В.Фомін М.М.Гришко О.В.Палладін Яка біологічна роль суцвіття * забезпечує процес запиле ння захисна сприяє галуженню стебла сприяє вегетативному розмно женню не визначена До яких рослин ві дноситься тополя * однодомні двостатеві дводомні багатодомні не визначено Яка сполука може бути с интезована із бромбензолу та брометану за реакцією Вюрца-Фіттіга? * Ет илбензол Метилбензол Брометилбензол о-Брометилбензол П -Диетил бензол Який з моносахаридів не є ізом ером глюкози? * рибоза галактоза маноза фруктоза алоза Вкажіть номер атома вуглецю, у якого у фру ктозі розташований полуацетальний гідроксил * 2 1 3 4 6 Вкажіть тип зв'язку в мальтозі *$\alpha$-1,4-глюк озидоглюкозна $\ beta$-1,4-глюкозидоглюкозна $\alpha$-1,4-галактозидоглюк озна $\alpha$-1,4-глюкозидоманозна $\beta$-1,4-манозидогалактозна Фракцією крохмалю є: * амілоза мальтоза фруктоза целюлоза глікоген Родоначальною структурою для сечової кислоти є: * пурин індол піримідин імідазо л піридин Зазначені реагенти є нукл еофільними, за винятком: * BF3, BCl3, HBr R3N, NH2R, NHR2 RO-, HOH, R-O-R HS-, RS-, H2S Cl-, Br-, F- За даними величин рКа вкажіть найбільш сильну кис лоту: * мурашина 3,7 оцтова 4,7 пропіонова 4,9 молочна 3,9 п.-метилфенол 10,1 За даними величин рКв вкажіть найбіль ш слабку основу: * метиламін 10,62 триметиламін 9,8 сечовина 0,1 піридин 5,23 пірол 7,3 При переамінуванні ут вориться: * аланін молочна кислота винна кислота фенілаланін а нілін Яка з наведених характеристичн их груп є старшою: * карбоксильна аміно гідроксильна тиолова ка рбонільна Яка сполука не відноситься до ароматичних: * циклогексадієн-1,3 бензол фуран піримідин піри дин Оптична ізомерія вуглеводів-моно з обумовлена: * наявністю асиметричних атомів вуглецю асиметрією кр истала ускладненням обертання по $\sigma$-зв'язку наявністю альдегідної ч и кетонної групи асиметрією молекул Усі перелічені сполуки дають реакцію реакцію В« срібного дзеркала В» , за виключенням: *фруктози манози галактози лактози мал ьтози Однією з умов утворення аромати чних систем є підпорядкування правилу Хюккеля, відповідно до якого числ о електронів, що беруть участь у супряжінні, віражається формулою: * 4n + 2 n + 2 4n 2n + 2 n + 4, де n = 1,2,3,4… Фосфолі піди - структурні одиниці клітинних мембран - є похідними: * L-фосфатидних кислот D-гліцеро-3-фосфату D-гліцеринового альдегіду L-гліцеро-2-фосфа ту D-фосфатидних кислот Які з перелі чених сполук можуть існувати у виді цис- і транс- ізомерів: * нічого з пер еліченого циклобутен бутен -1 2-метилпропен циклобутан Аденін, гуанін, ксантин і гіпоксантин - похідні пурину. Скільки і які гетероатоми входять у родоначальну структ уру: * чотири атоми азоту один атом азоту і три атоми кисню два атоми азоту і два атоми кисню три атоми азоту і один атом кисню нічого з пер еліченого Які реакції використовува ють для дезамінування амінокислот В« in vitroВ» : * з азотистою кислотою з формальдегідом утворення солей етерифікації нічого з перелічено го Для яких амінокислот ізоелектричн а точка лежить при рН < 7: * глутарова кислота, аспарагінова кислота цист ин, метіонін фенілаланін, пролін аргінін, лізін нічого з перелічен ого Багатоатомні спирти із сульфатом купруму в лужному середовищі при кімнатній температурі утворюють: * хе латні комплекси альдегіди кетони гідроксокислоти нічого з пере ліченого Ароматичні амінокислоти, що входять до складу природних білків, можна виявити специфічними реакція ми: * ксантопротеіновою пробою біуретовою реакцією при кип'ятінні з лугами з наступним додаванням ацетату свинцю реакцією з реактивом Ф елінга розкладанням азотистої кислоти Переважно якими зв'язками формується первинна структура білкової макромолекули? * поліпептидними гідрофобними водневими дисульф ідними силами Ван-дер-Ваальса Перев ажно якими зв'язками формується вторинна структура білкової макромоле кули? * водневими поліпептидними гідрофобними дисульфідними с илами Ван-дер-Ваальса Макромолекула г емоглобіну має рівень організації: * четвертинний третинний втори нний первинну структуру рівень організації відсутній Продуктами кислотного гідролізу тригліцеридів є : * вищі жирні кислоти та триатомний спирт пропантріол-1,2,3 вищі жирні ки слоти і вищі спирти вищі жирні кислоти і циклічний одноатомний спирт - ментол вищі жирні кислоти і багатоядерний спирт - холестерин вищі жи рні кислоти та аміноспирт - холін У лін олеостеарофосфатидилсерині структурними компонентами є : * с ерин холін ліноленова кислота коламін сфінгозин Якісними реакціями відкриття залишків ненасичен их ВЖК у тригліцеридах є реакції: * з бромною водою з лугами з розчин ом CuSO4 у лужному середовищі декарбоксилювання амоноліз Структурними компонентами білків є *$\alpha$, L-аміноки слоти рибоза, дезоксирибоза, азотисті основи, фосфорна кислота $\alpha$, D-а мінокислоти рибоза, дезоксирибоза, гідроксипурин, фосфорна кислота глюкоза, дезоксиглюкоза, азотисті основи, фосфорна кислота Структурними компонентами нуклеїнових кислот є: * рибоза [дезоксирибоза], азотисті основи, фосфорна кислота $\alpha$, L-амінок ислоти $\alpha$, D-амінокислоти рибоза [дезоксирибоза], гідроксипурини, фосф орна кислота дезоксиглюкоза [глюкоза], пуринові і піримідинові основи, фосфорна кислота Визначте тип реакці ї С6Н12О6 2С2Н5ОН + 2СО2 * спиртове бродіння гід роліз глюкози окислення глюкози молочно-кисле бродіння глюкози в ідновлення глюкози Визначте тип реак ції С6Н12О6 2Н3С - СН - СООН * молочно-кисле бродіння глюкози гідроліз глюкози окислення глюкози спиртове бродіння відновлення глюкози Які види таутомерії можуть мати місц е в молекулі глюкози ? * цикло-оксо ален-ацетиленова кето-єнольна лактам-лактимна т ривуглецева Які види таутомерії можу ть мати місце в молекулі 3-оксобутанової кислоти ? * кето-єнольна цикло-оксо лактим-лактамна ален-ацетиленова тривуглецева Фенол * виявляє кислотні властивості легко окислюєт ься реактивом Фелінга виявляє основні властивості легко гідролізу ється дає реакцію дегідрування Риб оза * легко окислюється реактивом Фелінга виявляє кислотні властиво сті виявляє основні властивості легко гідролізується дає реакці ю дегідрування Гетероциклічна сполу ка пірол входить до складу * гема нуклеїнових кислот протитуберкул ьозних зособів бактерицидних засобів анестезуючих засобів До якого типу відноситься реакція * при єднання заміщення відновлення окислення перегрупування До якого типу відноситься реакція * зам іщення приєднання відновлення окислення перегрупування Які речовини утворюються при термічній д егідратації сполуки * ангідрід кислоти одноосновні кислоти альде гіди спирти алкани Скільки оптич них ізомерів може мати сполука даної будови * 4 0 1 2 3 Назвіть лікарські похідні нікотинової к ислоти * вітамін РР антипірин анестезин анальгін новокаїн Замісниками I роду, що збільшують електрон ну густину в орто- і параположеннях бензольного кільця є * аміногрупа нітрогрупа карбоксильна група карбонільна група сульфогрупа Замісниками II роду, що збільшують електр онну густину в метаположенні бензольного кільця є * карбонільна група гідроксильна група алкільна група галогени аміногрупа Одержати гомологи бензолу можна за допом огою реакцій: а) алкілювання ароматичних сполук в умовах реакції Фріделя -Крафтса; б) реакцією Кучерова; в) реакцією Зініна; г) реакцією Юр’ єва; д) де гідруванням циклогексану. *А Б В Г Д При алкілуванні ароматичних вуглеводнів як каталізатор в икористовують: *Безводний AlCl3 Pt, t0 Cr2O3, AlCl3 NaOH, t0 Fe, Al У молекулі бензолу зустрічаються такі ти пи сигма зв’ язків: *$\delta$$sp^2-sp^2$; $\delta$$sp^2-s$ і ароматичний $\pi$-зв’ язок $\delta$$sp^2-s$ зв’ яз ки і $\pi$-зв’ язок $\ delta$$sp^2-sp^3$; $\delta$$sp^2-s$ і $\pi$-зв’ язок $\delta$$sp^2-s$ і ароматичний $\ pi$-зв’ язок $\delta$$sp^3-s$; $dsp^3-sp^3$ і $\pi$-зв’ язок Реак ції заміщення в ароматичних вуглеводнів проходять за таким типом: *SN і SE SE SR SN SR і SN Найлегше р еакції приєднання проходять у: *антрацену бензолу толуолу ксило лу нафталіну Реакція Фріделя-Крафт са проходить: *за механізмом SE через стадію утворення найбільш стабіль ного карбкатіону за механізмом SN через стадію утворення найбільш стаб ільного карбкатіону за механізмом SR через стадію найбільш стабільног о карбкатіону за механізмом SE через стадію утворення катіону хлору з а механізмом SR через стадію утворення катіону хлору Одержання фталевого ангідриду проходить за рахунок таких речовин: *орто-ксилолу і сульфатного розчину перманганату калію мет а-ксилолу і сульфатного розчину перманганату калію пара-ксилолу і сул ьфатного розчину перманганату калію орто-крезолу і дихромату калію пара-крезолу і озону Для розпізнаванн я фенолу і саліцилової кислоти використовуємо реагент: *Розчин натрій гідрокарбонату Розчин ферум хлориду (ІІІ) Розчин натрій гідроксиду Розчин натрій хлориду Розчин брому Бензальдегід в умовах реакції Канніцаро утворює: *Бензиловий спи рт і сіль бензойної кислоти Бензиловий спирт і бензойну кислоту Бен зойну кислоту і бензофенон Бензойну кислоту і метиловий спирт Бензо йну кислоту і сіль бензойної кислоти Транс-1,2-диметилциклопропан утворює оптичні ізомери, які називаються: * Енантіомери Діастереомери Епімери Аномери Таутомери Сполука, яка при окисленні утворює бензол трикарбонову кислоту, а при бромуванні вЂ“ тільки одне монобромпохідне, є : *1,3,5-триметилбензолом 1,2,3-триметилбензолом 1-етил-2-метилбензолом 1,2,4- триметилбензолом Пара-метилетилбензолом Феноли розміщуються у порядку зменшення кислотності у та кій послідовності: *3,4-динітрофенол, пара-нітрофенол, орто-хлорфенол, фен ол, мета-метилфенол Пара-нітрофенол, орто-хлорфенол, мета-метилфенол, ф енол, 3,4-динітрофенол орто-хлорфенол, мета-метилфенол, пара-нітрофенол, ф енол, 3,4-динітрофенол фенол, пара-нітрофенол, 3,4-динітрофенол, орто-хлорфе нол, мета-метилфенол фенол, пара-нітрофенол, орто-хлорфенол, мета-метил фенол, 3,4-динітрофенол Вкажіть, який із варіантів відображає розміщення сполук у порядку збільшення байєрівсь кого напруження: *1,2,3-триметилциклопропан, 1,2-диметилциклобутан, 1-етил-2-ме тилциклобутан, метилциклопентан, циклогексан 1,2,3-триметилциклопропан , циклогексан, 1,2-диметилциклобутан, метилциклопентан, 1-етил-2-метилциклоб утан метилциклопентан, 1,2-диметилциклобутан, 1,2,3-триметилциклопропан, ц иклогексан, 1-етил-2-метилциклобутан циклогексан, 1,2,3-триметилциклопропа н, 1,2-диметилциклобутан, метилциклопентан, 1-етил-2-метилциклобутан 1-етил -2-метилциклобутан, циклогексан, 1,2,3-триметилциклопропан, 1,2-диметилциклобу тан, метилциклопентан Фруктоза при ві дновленні утворює два спирти, тому що: *другий атом карбону стає асимет ричним, а відповідно володіє оптичною активністю, тому групи ОН (глікози дні) розташовані з різних сторін ланцюга, утворюють ізомери другий ато м карбону залишається без змін, тому він симетричний і наявність асиметр ії у першого атома карбону обумовлює утворення двох ізомерних спиртів гідроксильна група біля п’ ятого атома карбону може змінювати своє по ложення з правої сторони на ліву, тому утворюються два ізомери при відн овленні фруктози з’ являється ще одна гідроксильна група і взаємне пол оження груп ОН при першому і другому атомах карбону призводить до існува ння двої ізомерів при відновленні фруктози змінюється положення груп ОН біля другого і третього атомів карбону, тому існує два ізомерних спир ти Визначте будову сполуки загальног о складу С7Н8О3S, при окисненні якої утворюється сульфобензойна кислота, а при сплавленні з гідроксидом натрію – ортокрезол: *ортотолуолсульфо кислота ортосульфокрезол бензилсульфокислота пара-толуолсульф окислота мета-толуолсульфокислота Для алкілювання амінів ароматичного ряду використовують: *галог еналкани алкани оцтовий ангідрид оцтову кислоту галогенангідр иди карбонових кислот Діазосполуки у кислому середовищі знаходяться у вигляді: *діазокатіону діазоаніон у діазогідрату азометинів азосполук Які з наведених сполук а) Ar-N(N+Cl– , б) Ar-N=N-OH, в)Ar-N=N-O– Na+, г) Ar-NH2, д) Ar-NO2 вступаю ть в реакцію азосполучення: *а б г в д Поясніть, чому дво- і триатомні феноли схильні до таутомері ї: *тому, що атоми карбону в стані sp2-гібридизації зв’ язані з гідроксигр упами, утворюючи еноли, в яких внаслідок ефекту спряження атоми гідроген у рухомі тому, що атоми карбону знаходться в стані sp2-гібридизації і є ру хомими тому, що гідроксильних груп є 2 або 3 і вони взаємодіють між собою тому, що гідроксильні групи легко дисоціюють, утворюючи аніони тому, що гідроксильні групи утворюють між собою внутрімолекулярні водневі з в’ язки Який альдегід можна одержати при дії мурашиної кислоти на мета-толілмагнійбромід: *мета-толуїловий альдегід бензальдегід фенілоцтовий альдегід мета оксибензальде гід мета-толілоцтовий альдегід За р еакцією Гриньяра ароматичні кислоти одержують: *реакцією карбоксилюв ання реакцією формілювання реакцією метилювання реакцією естери фікації реакцією ацилювання При ді ї на фенолфталеїн надлишку лугу утворюється: *тринатрієва сіль (безбар вна) динатрієва сіль (малинового кольору) мононатрієва сіль (жовтого кольору) молекулярна сполука (безбарвна) тетранатрієва сіль (безбар вна) Алізарин найкраще синтезувати з таких речовин: *з антрахінону з резорцину з бензолу з ацетилену з метану Пірол і фуран сульфують: *пі ридинсульфотриоксидом концентрованою сульфатною кислотою розбав леною сульфатною кислотою сумішшю сульфатної і нітратної кислот ол еумом Відомо, що дану сполуку можна од ержати реакцією Кольбе з натрію пропіонату або реакцією В’ юрца-Шоригі на з відповідного галогеналкану. Який із галогеналканів потрібно викор истати для одержання даної сполуки? *Етилйодид Метилйодид Пропілй одид Ізопропілйодид Бутилйодид С полуку аліфатичного ряду одержують електролізом водного розчину калію пропіонату. Її також можна одержати сплавленням солі іншої кислоти (гом олога пропіонової кислоти) з гідроксидом натрію. Сіль якої кислоти сплав ляють з гідроксидом натрію? *Валеріанової Масляної Ізомасляної Ізовалеріанової Капронової Йодист ий етил здатен взаємодіяти з такими реагентами: 1)Na, t; 2) C2H5ONa (спирт); 3) NaOH (водн ); 4) KCN; 5)KNO2 (ДМФА); 6) Mg, абс. етер. Які з наведених перетворень не є реакціями нуклео фільного заміщення? *1, 2, 6 1, 2, 3 2, 5, 6 3, 4, 5 2, 4, 6 Враховуючи чинники, які сприяють реакціям Е1, визначте, яки й варіант відповідає розміщенню ряду галогеналканів в порядку спаданн я легкості їх дегідробромування спиртовим розчином лугу серед: 1) 1-бромо-4- метилгексану; 2) 2-бромо-4-метилгексану; 3) 2-бромо-2,3-диметилпентану; 4) 2-бромо-2-ме тилгексану; 5)2-бромо-3,4-триметилпентану. *3, 4, 5, 2, 1 1, 3, 5, 4, 2 3, 4, 2, 5, 1 4, 5, 3, 1, 2 3, 4, 5, 1, 2 При взаємодії етилмагнійброміду з оц товим альдегідом одержують: *Втор-бутиловий спирт Бутиловий спирт Трет-бутиловий спирт Ізобутиловий спирт Трет-аміловий спирт Яка сполука утвориться при дії концентро ваної сульфатної кислоти на етиловий спирт при 160-1700С і еквімолярній кільк ості H2SO4? *Етилен Етилсульфатна кислота Діетиловий етер Етилоксон ію гідросульфат Діетилсульфат Кін цевим продутком такого перетворення буде: Ацетилен _ А _В *Кислота Спи рт Альдегід Кетон Естер Насичен і вуглеводні реагують: *бромом іхлором бромом і йодом гідроксидом натрію і хлороводнем гідроксидом натрію і йодом киснем і йодом Серед етанолу, етаналю, ацетону, метилетил кетону і диметилоксиду вкажіть сполуку, що не дає позитивної галоформно ї реакції. *Диметилоксид Етанол Етаналь Ацетон Метилетилкетон На прояв фізичних властивостей вплив ає тип хімічного зв’ язку в молекулі. Яким зв’ язком з’ єднаний алюміні й в алюміній ацетилацетонаті (C5H7O2)3Al, якщо він розчинний в органічних розчин никах, нерозчинний у воді і має невисокі температури топлення і кипіння? *Координаційним Іонним Семіполярним Металічним Донорно-акце пторним При нагріванні сполуки склад у C4H9Br з нітритом натрію в ДМФА утворюється сполука C4H9NO2, яка при струшуванні з розчином нітритної кислоти утворює синє забарвлення. Яка вихідна сполу ка вступила в реакцію? *2-бромбутан 1-бромбутан 2-бром-2-метилпропан 1- бром-2-метилпропан Бромистий ізобутил Сполука складу C8H9NO2 не реагує з водним розчином лугу, проте при бромув анні в присутності заліза утворює тільки одне бромпохідне. Яка формула с полуки? *1-етил-4-нітробензол 1,4-диметил-3-нітробензол 1-нітро-1-фенілетан 1-нітро2-фенілетан 1-етил-3-нітробензол Відомо, що ця речовина вступає у взаємодію з бромом, окиснюється кал ій перманганатом. При взаємодії з амоніачним розчином оксиду аргентуму випадають в осад нестійкі сполуки, що вибухають від струсу. До якого клас у сполук відноситься ця речовина? *Алкіни Алкени Альдегіди Арома тичні аміни Вуглеводи Дана сполука входить до складу природних складних ефірів, легко окиснюється з утворе нням різних продуктів в залежності від умов реакції, при нагріванні з во довіднімаючими реагентами утворює речовину з сильним гострим запахом, яку використовують в синтезі Скраупе. Дана сполука застосовується як ос нова для мазей та як розчинник деяких препаратів. Що це за сполука? *Гліц ерин Ментол Етанол Пропіленгліколь Терпінеол Для амінокислот характерними є такі хімічні властивос ті: 1) можлива реакція з хлоридною кислотою; 2) можлива взаємодія з натрій гі дроксидом; 3) можлива реакція з активними металами; 4) реагують зі спиртами ; 5) амінокислоти не горять. Яке з цих тверджень є помилковим відносно амін окислот? *5 1 3 4 2 Назвіть тип органічної сполуки, якщо відомо, що її можна одержати при м’ якому окисн енні спирту, а при подальшому окисненні утворюється карбонова кислота. *Альдегід Кетон Амін Етер Естер Яким із нижче наведених тверджень можна охарактеризувати молекул у пропілену: а) всі зв’ язки між атомами карбону енергетично рівноцінні; б) всі атоми карбону знаходяться в стані гібридизації різного типу; в) всі атоми карбону знаходяться в стані sp2-гібридизації; г) один із атомів карбо ну знаходиться в стані sp2-гібридизації; д) два атоми карбону знаходяться в стані sp2-гібридизації. *д а в г б При незначному нагріванні $\alpha$-метил-$\beta$-кетовалеріанової кислоти ут ворюються: *Діетилкетон і $СО_2$ Ацетон і $СО_2$ Пропіонова кислота Бута нон-2 і $СО_2$ Пропіонова кислота, етанол і $СО_2$ В результаті бродіння вуглеводу утворилися дві речовини, одна з яких є похідною з тією ж самою кількістю атомів карбону насиченог о вуглеводню, що одержують при електролізі водного розчину натрій пропі онату. Якого виду бродіння зазнав вуглевод? *Бутиратнокислого Пропі оновокислого Ацетонобутанолового Молочнокислого Спиртового Глюкоза здатна проявляти свої хімічні властивості як у відкритій, так і циклічній формах. Глюкоза взаємодіє з : 1)Br2 (H2O); 2) HNO3; 3) (CH3CO)2O; 4) [Ag(NH3)2]OH; 5)CH3OH (HCl). В які з цих реакцій глюкоза вступає у циклічній формі ? *3, 5 1, 3 3, 4 2, 5 1, 2 Сполука складу С7Н8О не утворює забарвлення з FeCl3, а при окисненні утворює бензойну кислоту . В ІЧ-спектрі цієї сполуки наявна смуга вбирання при 3500 см– 1. Що це за сполу ка? *Бензиловий спирт Метилфеніловий ефір о-Крезол м-Крезол п-Кр езол Для сполук а) аміак; б) п-нітроаніл ін; в) метиламін; г)метилетиламін; д) триетиламін основні властивості зале жать від електронних ефектів замісників, з якими з’ єднаний атом нітрог ену. Який з рядів відображає їх розміщення в ряд у порядку збільшення осн овних властивостей у неводних розчинниках? *б, а, в, г, д б, в, а, г, д а, б, в, г, д а, б, д, г, в б, а, г, в, д Етиловий ефір $\alpha$-бромвалеріанової кислоти реагує з натріймалоновим ефіром, а утворений продукт піддається гідрол ізу і подальшому декарбоксилюванню з утворенням: *2-метилбутандіової к ислоти 3-метилбутандіової кислоти 1-метилбутандіової кислоти 4-мет илбутандіової кислоти Пентандіової кислоти

Приложенные файлы

  • rtf 24103721
    Размер файла: 234 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий