Chek-para 1179 auyzsha sem emtikhan 1171 a studentterge arnal 1171 an

Т.А.Ж.______________________________________________________ тобы _______________
2015-2016 оKу жылында «Балалар стоматологиясы» п‰нінен стоматология факультетініS 5 курсында семестрлік емтиханыныS екінші кезеSін KабылдауCа арналCан
Чек-параK

КлиникалыK жаCдайды анализін баCалау критериі


р/с
БаCа критерилері
УровеньКеремет
Жарам-ды
Т_зетуді Kажет етеді
Жарамсыз


ТЕРАПИЯ

1.
КлиникалыK жаCдаймен танысып аурудыS негізгі белгісін тапты.
5
3,5
2,5
0

2.
Объективті зерттеудегі н‰тижені баCалады
5
3,5
2,5
0

3.
Зерттеудегі ‰дісті таSдауды аныKтады
5
3,5
2,5
0

4.
Зерттеуден алынCан н‰тижені KарKынды интерпретациялады
5
3,5
2,5
0

5.
Бір – біріне aKсас ауруларды ойша салыстырмалы наKтама ж_ргізіп тексерді ж‰не оларды аныKтады
5
3,5
2,5
0

6.
Диагноз Kоюды т_сіндірді
5
3,5
2,5
0

7.
НауKастыS емдеу жоспарын Kaрды
5
3,5
2,5
0

8.
Н‰тижелігіне байланысты емдеу ‰дісін таSдауды д‰лелдеді
5
3,5
2,5
0

9.
ТаSдалCан емдеу ‰дісіне білімін к™рсетті
5
3,5
2,5
0

10.
НауKас балаCа Kажет аKыл кеSес берді
5
3,5
2,5
0


Jорытынды:
50
35
25
0


Балл

№ р/с
БаCа критерилері
Керемет
Жарам-ды
Т_зетуді Kажет етеді
Жарамсыз


ХИРУРГИЯ

1.
КлиникалыK жаCдаймен танысып аурудыS негізгі белгісін тапты.
5
3,5
2,5
0

2.
Объективті зерттеудегі н‰тижені баCалады
5
3,5

·Џ°2,5
0

3.
Зерттеудегі ‰дісті таSдауды аныKтады
5
3,5
2,5
0

4.
Зерттеуден алынCан н‰тижені KарKынды интерпретациялады
5
3,5
2,5
0

5.
Бір – біріне aKсас ауруларды ойша салыстырмалы наKтама ж_ргізіп тексерді ж‰не оларды аныKтады
5
3,5
2,5
0

6.
Диагноз Kоюды т_сіндірді
5
3,5
2,5
0

7.
НауKастыS емдеу жоспарын Kaрды
5
3,5
2,5
0

8.
Н‰тижелігіне байланысты емдеу ‰дісін таSдауды д‰лелдеді
5
3,5
2,5
0

9.
ТаSдалCан емдеу ‰дісіне білімін к™рсетті
5
3,5
2,5
0

10.
НауKас балаCа Kажет аKыл кеSес берді
5
3,5
2,5
0


Jорытынды:
50
35
25
0


Балл


Емтихан KабылдаушылардыS Т.А.Ж.:
1.___________________ Kолы ___________

2.___________________ Kолы ___________
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАBЫ
JАЗАJ `ЛТТЫJ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

«БАЛАЛАР СТОМАТОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ

ЧЕК-ПАРАJ

13NUMPAGES14215 беттіS 13PAGE14215 беті


С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАBЫ
JАЗАJ `ЛТТЫJ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

«БАЛАЛАР СТОМАТОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ

ЧЕК-ПАРАJ13NUMPAGES14215 беттіS 1 беті


Рисунок 20Рисунок 206ђ Заголовок 16ђ Заголовок 26ђ Заголовок 36ђ Заголовок 46ђ Заголовок 56ђ Заголовок 66ђ Заголовок 76ђ Заголовок 86ђ Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 24103176
    Размер файла: 198 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий