Chapter три


Пояснювальна записка
Методичні рекомендації, що містять завдання до практичних занять, складено з метою допомоги студентам ІІ курсу спеціальності «Товарознавство в митній справі» та «Комерційна діяльність» у підготовці до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова». До збірника включені теми розділу «Суспільне життя людини». При складанні рекомендацій використовувалися головні методичні принципи інтенсивного навчання – принципи наступності навчання, рольової організації навчального процесу, сконцентрованості та колективної співпраці.
Основною метою даних методичних рекомендацій є допомога студентам в їх роботі над опрацюванням матеріалу англійської мови під час підготовки до занять, забезпечення розвитку аналітичного читання, розуміння та перекладу іншомовних джерел.
Дані методичні рекомендації складаються з тем. Кожна тема містить основний текст. Перед читанням пропонується ознайомитися із лексикою, щоб підготувати студентів до активного сприйняття тексту і спрямувати на пошук інформації у ньому. Післятекстові завдання градуйовано за рівнем складності і дозволяють не лише перевірити розуміння і закріпити необхідні лексичні одиниці, але й дати студентам можливість висловити свою точку зору. Основними типами лексичних вправ і завдань є вправи на коментування, вибір лексичної одиниці, переклад.
Загалом матеріали методичних рекомендацій стимулюють розвиток пізнавальних інтересів студентів та сприяють підвищенню мотивації до вивчення іноземних мов.

Тематичний план

теми Назва розділу і теми Кількість годин
Практичні
заняття Самостійна робота Усього
Розділ 3. Суспільне життя людини
1. Винаходи та винахідники 2 2. Найважливіші винаходи людства 2 3. Досягнення та здобутки видатних українців 2 4. Видатні вчені України 2 5. Внесок українців у розвиток медицини 2 6. Видатні художники України 2 7. Розвиток літератури в Україні 2 8. Український кінематограф 2 9. Всеукраїнські фестивалі та конкурси 2 10. Здоровий спосіб життя 2 11. Здорове харчування 2 12. Вплив забрудненого середовища на організм людини 2 13. Візит до лікаря 2 14. Негативний вплив шкідливих звичок на життя людини 2 15. Скажи наркотикам – ні! 2 16. Правда про тютюнопаління 2 17. СНІД – загроза нації 2 18. Засоби масової інформації 2 19. Телебачення 2 20. Моя улюблена телепередача 2 21. Радіо 2 22. Друковані джерела 2 23. Сучасні молодіжні журнали 2 Разом 40 6 46
Розділ ІІІ
Суспільне життя людини

Заняття 3.1 Винаходи та винахідники
1. There are proverbs and aphorisms. What do they mean? Do you know their Ukrainian equivalents?
Men learn while they teach. (Seneca)
Train hard, fight easy.
As for me, all I know is that I know nothing. (Socrates)
Live and learn.
2. Match the words with their synonyms.
1. boss
2. to be on duty
3. mechanism
4. work A. to keep watch
B. chief
C. job
D. device
E. occur
3. Match the words with their opposites.
1. never
2. chief
3. to begin
4. to open A. subordinate
B. always
C. awake
D. to stop
E. to close
4. Read and translate the text.
Edison’s first invention
When Edison was a boy of fifteen, he worked as a telegraph operator. He had to be on duty at night from 7 o’clock in the evening till 7 o’clock in the morning. But at night there was never much work and the telegraph operators usually slept. So the boss ordered each operator to give a signal every hour to show that he was awake. Edison’s signals always came at the same time at the beginning of each new hour. That surprised the boss. So one night he sent an inspector to see how well the boy was working. When the inspector opened the door he saw Edison sleeping in his chair. The inspector was going to shake the boy when he saw a block with a mechanism on the table near the telegraph apparatus. He waited to see what would happen. When the hand of the clock pointed to the hour, the mechanism began to work and sent a signal. The inspector went up to the boy and shook him. Edison awoke. He was told that he had lost his job. This story explains why the first of Edison’s many inventions was never patented.
5. For (1–6) choose T if the statement is true ACCORDING TO the text, F if it is false.
When Edison was a boy of sixteen, he worked as a telegraph operator.
At night there was always much work.
Edison’s signals always came at the same time at the beginning of each new hour.
That surprised the boss.
So one night he sent an inspector to see how well the boy was sleeping.
The first of Edison’s many inventions was never patented.
6. Choose the correct variant and complete the sentences.
1. When Edison was a boy of fifteen, he __ as a telegraph operator.
A. was working
B. worked
C. has worked
D. works
2. But at night there was __ much work.
A. everywhere
B. ever
C. never
D. forever
3. He waited to see what __ happen.
A. will
B. could
C. would
D. should
4. Edison’s signals always came __ the same time at the beginning of each new hour.
A. at
B. to
C. in
D. of
7. Read and learn the following words and word-combinations.
signs
to be fascinated
research
plague
differential calculi
the nature of white light
the law of gravitation
Fellow of the Royal Society
evidence
to persuade ознаки
захоплюватися
дослідження
чума
диференціальні числення
оптика
закон усесвітнього тяжіння
Член Королівського Товариства
свідчення
переконати
8. Read and translate the text.
Isaac Newton
Isaac Newton was born in 1642 at Woolsthorpe in Lincolnshire. He did not show any signs of cleverness in his early schooldays. When he grew older his mother wanted him to help her on the farm, for his father was dead. But the boy did not like this; he was now fascinated by mathematics, and in 1661 he went to Cambridge University, where he took first degree four years later. Then the Great Plague came. The university was closed, and Newton went back to his quiet home in Woolsthorpe. It was during the next few months that he carried out his first important researches into the nature of light. Newton’s original reflector, completed about 1671, had a mirror two and a half centimeters across; the largest telescope in the world today has a mirror over 500 centimeters across! He went back to Cambridge as soon as the Plague danger was over. He became the Fellow of the Royal Society, and came into contact with many other brilliant men. Among them there were Christopher Wren, and Edmund Halley. It has been said that Newton was sitting in his Woolsthorpe garden when he saw an apple fall off a tree. This started a chain of thoughts in his mind, and he realized that the force pulling on the apple was the same as the force which keeps the Moon in its path round the Earth. From this he was led to draw up the laws of gravitation. There is strong evidence that this story – unlike most of its kind – is true. At any rate, Halley persuaded Newton to rework the calculation, and public them in a book. The result was the great volume known generally as “The Principia”. It was completed in 1687. For many years Newton served as president of the Royal Society. When he died, in 1727, he was buried in Westminster Abbey.
9. For questions (1–6) choose the correct answer (A, B or C)
1. Was Isaac Newton born in __?
A. 1642
B. 1548
C. 1799
2. Did Newton go to __ in 1661?
A. Kiev National UniversityB. Cambridge University
C. Donets’k Medical University.
3. Did the Great Plague come then?
A. Yes, it did.
B. Yes, it does.
C. No, it didn’t.
4. Was Newton’s original reflector completed about __?
A. 1895
B. 1633
C. 1671
5. What fell on Newton’s head?
A. apple
B. banana
C. orange
6. Did Newton serve as __ for many years?
A. president of the Royal Society
B. president of the Royal CourtC. president of Ukraine.
10. Label the pictures with the following vocabulary. Rank the inventions in order of importance and give a reason why they are important to society.
bar code, microchip, mobile phone, ink pen, Internet, plastic, antibiotics

11. Read the following information and answer the questions.
Alexander Graham Bell, inventor of the telephone
In the 1870s, two inventors Elisha Gray and Alexander Graham Bell both independently designed devices that could transmit speech electrically (the telephone). Both men rushed their respective designs to the patent office within hours of each other; Alexander Graham Bell patented his telephone first. Elisha Gray and Alexander Graham Bell entered into a famous legal battle over the invention of the telephone, which Bell won.
Douglas C. Engelbart, inventor of the computer mouse
In 1964, the first prototype computer mouse was made to use with a graphical user interface (GUI), 'windows'. Engelbart received a patent for the wooden shell with two metal wheels (computer mouse) in 1970. "It was nicknamed the mouse because the tail came out the end," Engelbart revealed about his invention.
Chester Greenwood, inventor of ear muffs
After wrapping his head in a scarf that was too bulky, Chester Greenwood made two ear-shaped loops from wire and asked his grandmother to sew fur on them. He patented an improved model with a steel band that held them in place and with Greenwood’s Champion Ear Protectors, he established the Greenwood’s Ear Protector Factory.
When was the telephone invented?
Who designed devices that could transmit speech electrically?
Who first patented the telephone?
Who was the inventor of the computer mouse?
How did the first prototype computer mouse look like?
What invention belongs to Chester Greenwood?
How did he invent Ear Protectors?
12. How much do you know about inventions? Match the columns. Use some books or Internet.

Заняття 3.2 Досягнення та здобутки видатних українців
1. Read and learn the following words:
research
contribution
to achieve
space
electric welding дослідницький
вклад, внесок
досягати
космос
електрозварювання novel
dramatist
science
scientific
scientist роман
драматург
наука
науковий
науковець, вчений
2. Read and translate the text:
The development of Ukraine science has its beginning since the 18th century, when the Kyiv Mohyla Academy became a noted research centre. A great page in Ukraine’s history was the Ukrainian Academy of Sciences. Its founder was a very talented man with the world – known name- Volodymyr Vernadsky. The group of famous people made a valuable contribution into Ukraine’s science from its first steps. They were noted historians Antonovych, Hrushevsky, a mathematician Boholiubov, botanists Fomin and Kholodny, scientists in medicine Filatov, Yanovsky, Bohomolets and others.
The Ukrainian science achieved great success after the Second World War. The Ukrainian scientist Korolyov was one of the noted space designers. Ukraine’s scientists developed the “Vulcan” unit for welding in space. Yevhen Paton and his son Boris are well- known all over the world as masters in the field of electric welding.
The people of Ukraine are proud of their culture too. You must know the name of the great philosopher Skovoroda. The play “Natalka Poltavka” by Kotlyarevsky, the historical novel “Taras Bulba” by Gogol, the “Kobzar” by Shevchenko, the poems by Lesya Ukrainka are well-known not only in Ukraine but abroad as well. The three most noted dramatists at the end of the 19th century were: Starytsky, Kropyvnytsky, Karpenko-Kary. The film director Dovzhenko, the great opera singer Krushelnytska, Matvienko and Solovyanenko, Ivasiuk made Ukrainian music culture famous in the world. Ukrainian literature and arts developed very successfully in the 60s.
Among the most prominent authors were: in poetry Kostenko, Drach, Vingranovsky, Symonenko, Hutsalo, Tiutiunnyk, Shevchyk; in drama: Kolomiyets, Honchar.Stus, Holoborodko, Drozd, Kalynets developed the literature in the 70s. At present Ukrainian books are translated into many languages. Writers have got more freedom over the last years.
3. Answer the following questions:
When did the Kyiv Mohyla Academy become a noted research centre?
Who was a founder of the Ukrainian Academy of Sciences?
What was Antonovych famous for?
Boholiubov was a famous historian, wasn’t he?
When did the Ukrainian science achieve great success?
Who developed “Vulkan”?
What literature works are well-known abroad?
When were Ukrainian literature and arts the most developed?
4. Which of the following statements are true and which are false? Correct the false sentences.
1. Volodymyr Vernadsky was the founder of the Ukrainian Academy of Sciences.
2. Drach made Ukrainian music culture famous in the world.
3. The historical novel “Natalka Poltavka” is well-known not only in Ukraine but abroad as well.
4. Borys Paton was the first master in electric welding.
5. The four most noted dramatists at the end of the 19th century were: Starytsky, Kropyvnytsky, Karpenko- Kary.
6. Hutsalo developed the literature in the 50s.
5. Translate the following sentences into English:
Моя улюблена п'єса – “Наталка Полтавка” Івана Котляревського.
Я гадаю, Володимир Вернадський – найвизначніший науковець України.
Я впевнений, наука розвиватиметься завдяки українським науковцям.
Пісня «Червона рута» В. Івасюка зробила його відомим не лише в радянському союзі, а й у світі.
Вам подобається поезія шістдесятих?
Довженко був не лише всесвітньо відомим режисером, а й талановитим письменником.
“Україна в огні”, “Щоденник”, О. Довженка дуже мене вразили.
6. Read the definitions of different branches of science and match them with the names of sciences:
It is the science of life. It deals with the great diversity of life forms. Astronomy
It is the science that studies the conditions of the habitat of man, animals and plants for the benefit of present and future generations. Biology
It is the study of the ways in which language works. Linguistics
It is the science of the stars. It deals with celestial bodies such as our earth, the moon, the sun, and other planets. Psychology
It is the science of mental life which studies human and animal behavior. Ecology
7. Read and learn the following words:
creation
basis
compatriot
glorious
calculations
satellite
former
designer створення
основа
співвітчизник
славетний
розрахунки
місяць, супутник
колишній
конструктор, проектувальник carrier rocket
longevity
consequence
serum
bone
existence
suppuration
іnjuries ракета-носій
довголіття
наслідок
сироватка
кістка
існування
нагноєння
травми
8. Read and translate the text:
UKRAINIANS IN SPACE ENGINEERING
Speaking about Ukrainians’ contribution into creation of rocket and space technology we should remember about scientific basis they used. This basis was created, in part, as early as in the 19th century by our compatriots. They were Olexander Zasyadko (1779-1834) , Kostyantyn Kostyantynov (born in 1817 or 1818), Mykola Kybalchych, who died at the age of 28, Kostyantyn Tsiolkovsky, who came from the glorious Cossacs family of Nalyvaiko, Yury Kondratyuk, who made calculations for the manned flight to the Moon. Americans used these calculations in 1969 when they sent their astronauts to the satellite.
Speaking about the development of rocket and space engineering in the former USSR, the world usually connects this with the name of Academician Serhiy Korolyov, an outstanding creator of the practical space engineering. Many people regard him as a representative of the Russian people. However, Serhiy Korolyov is a Ukrainian.
Mykhailo Yangel created a new direction and his own school in developing rocket and space equipment. He worked in Dnipropetrovsk at “Pivdenmash”.
Valentyn Hlushko was a general designer of rockets. Volodymyr Chelomey headed the creation of the carrier rockets.
9. Answer the following questions:
What Ukrainian space engineers do you know?
What Ukrainian scientist died at the age of 28?
What can you say about Tsiolkovsky’s family?
Where did Americans send their astronauts in 1969?
Whose calculations did they use then?
What Ukrainian Academician do you know?
What nationality Serhiy Korolyov was?
What was Yangel famous for?
10. Complete the sentences below with appropriate words:
In 1969 Americans sent their astronauts to the __________
Tsiolkovsky was born in the glorious _________ family of Nalyvaiko.
Volodymyr Chelomey was a designer of the_________ rockets.
Kostyantyn Kostyantynov was born in _________ or _________.
_________ was a great Ukrainian Academician.
_________ died in 1834.
11. Match the words from the column A with the column B:
A Volodymyr Chelomey space equipment B
Valentyn Hlushko space engineering Mykhailo Yangel rockets Serhiy Korolyov carrier rockets Yury Kondratyuk space calculations 12. Make the sentences true:
Valentyn Hlushko is Ukrainian Academician.
Mykhailo Yangel worked in Donetsk at “Pivdenmash”.
Kostyantyn Tsiolkovsky came from the glorious Cossacs family of Khmelnysky.
Many people regard Volodymyr Chelomey as a representative of the Russian people, however, he is a Ukrainian.
Yury Kondratyuk made calculations for the manned flight to the Venus.
13. Choose the right answer:
1. …………..is an outstanding creator of the practical space engineering.
Valentyn Hlushko b) Yury Kondratyuk c) Serhiy Korolyov
2. ………… created a new school in space engineering.
a)Valentyn Hlushko b) Mykhailo Yangel c) Serhiy Korolyov
3. ……………..was one of a line of Cossacs ancestry.
a) Kostyantyn Tsiolkovsky b) Mykhailo Yangel c) Serhiy Korolyov
4. …………….. was one of the youngest scientists in space engineering
a) Volodymyr Chelomey b) Olexander Zasyadko c) Mykola Kybalchych
5. ……………. worked in Dnipropetrovsk region.
a)Valentyn Hlushko b) Mykhailo Yangel c) Serhiy Korolyov
6. The carrier rocket is the creation of ………….. .
a) Volodymyr Chelomey b) Olexander Zasyadko c) Mykola Kybalchych
7. The name of ……….... was well-known in USSR and in the world.
a) Kostyantyn Tsiolkovsky b) Mykhailo Yangel c) Serhiy Korolyov
Заняття 3.3 Видатні вчені України
1. Read and learn the following words and word-combinations:
humanity людство
to produce a great impact on справляти великий вплив на
solution of geochemical problems розв’язання геохімічний проблем
biosphere біосфера
to contribute робити внесок
to take pride in гордитися
ambassador посол
to apply застосовувати, вживати
electro-welding електрозварювання
pathophysiologist патолог-фізіолог
tissue тканина
scholar філолог
2. Read and translate the following text:
In the history of humanity there have always been people whose actions and ideas produced a great impact on the lives of other people. They have made a great contribution to our country. For this reason they are called outstanding. There are a lot of outstanding people famous for their contribution to our science. They are scientists, experienced and skilled workers of medicine and education.
Volodymyr Vernadsky, for instance, was the first president of the Ukrainian Academy of Sciences. He was born in 1863. Volodymyr Vernadsky was the first in our country to introduce the spectral method for the solution of geochemical problems. He was the founder of the modern doctrine on the biosphere. His findings greatly contributed to the world science.
Evhen Paton was another great scientist whom we take pride in. He was born in 1870 in the family of a Russian ambassador and received his education abroad. In 1904 Paton moved to Kyiv to work and teach at the Kyiv Politechnical Institute. He was a professor and a head of the chair for nearly thirty years at the Institute. Yevhen Paton was the first to apply electro-welding in bridge-construction. A welded bridge was built across the Dnieper in Kyiv. It is now known as the Paton Bridge. In 1930 Paton organized the Research Institute of Electro-welding at the Academy of Sciences.
Oleksandr Bohomolets, born 24 May 1881 in Kyiv, died 19 July 1946 in Kyiv. Prominent pathophysiologist and scientific administrator, full member of the Academy of Sciences of the USSR. Bohomolets was the founder of a large school of pathophysiologists. He discovered an effective method of changing the condition of connective tissue by means of a stimulant discovered by him which gained him worldwide fame. Bohomolets wrote many works in biology, physiology, and pathology.
Oleksandr Potebnia, born 22 September 1835 on his family’s khutir near Havrylivka, Poltava gubernia, died 11 December 1891 in Kharkiv. Linguist, folklorist, and literary scholar. Potebnia was far ahead of his contemporaries. In 1945 Institute of Linguistics of Academy of Science was named after Potebnia.
Yuri Kotermak was a prominent philosopher, astronomer and doctor. He studied at a Universities of Krakiv and Bologna. From 1481 to 1484 he was the rector of the Bologna University and in 1488 he worked as a professor of the Medical Department at the Krakiv University.
3. Match the names of the scientists in A with branches of science in B:
A Yuri Kotermak biology B

Oleksandr Bohomolets geochemistry Volodymyr Vernadsky astronomy Oleksandr Potebnia welding technology Yevhen Paton linguistics 4. Which of the following statements are true and which are false? Correct the false sentences.
Volodymyr Vernadsky produced a great impact on the lives of other people.
Yevhen Paton was interested in biosphere.
Paton’s father was a Russian ambassador.
The first president of the Ukrainian Academy of Sciences was Y.Kotermak.
Potebnia was born in a rich family.
Bohomolets wrote many works in biology, physiology, and geochemistry.
5. Answer the following questions:
Paton Bridge 1,5km
Whom do we call outstanding people?
What are outstanding people famous for?
Which Ukrainian scientists do you know?
Who was the first president of the Ukrainian Academy of Sciences?
What discoveries of Volodymyr Vernadskiy do you know?
What research did he conduct?
Who was the first to apply electro-welding in bridge construction?
When did Yevhen Paton organize the Research Institute of Electro-welding at the Academy of Sciences?
Where was a welded bridge build?
What famous linguist do you know?
6. Find and circle the word that doesn’t go with the others:
1)Krakiv 2) Administrator 3) Philosophy
Havrylivka Physiology Medical Department
Scholar tissue biosphere
September Linguistics Bologna
Nobel Prize is a dream award to any scientist. Every year Nobel Prize is awarding since year of 1901.
Nobel Prize is given for achievements in physics, chemistry, medicine, literature, economics, and there is also Nobel Prize for peace. It is given by the Nobel Prize Foundation in Stockholm, in Sweden.
Nobel Prize foundation was established in the year of 1895. Mr. Alfred Nobel was a chemist. The Nobel Price is presented in Stockholm, Sweden. Presented date is on 10th December remembrance of Mr. Alfred Nobel. 10th December is Mr. Alfred Nobel death day.
Mr. Alfred Nobel was a chemist and industrialist. Mr. Alfred Nobel was the inventor of the high explosive dynamite. Nobel wrote several wills in his lifetime. The last will was written on 1895. Wishing in agreement for the evil done with dynamite, Nobel bequeathed 94% of his total assets. From this assets, an every year presenting the money price to who wins the award of Nobel.
7. Read the following information:
8. Make up sentences using the following words:
people, Outstanding, are, of, Ukraine, scientists, scholars, doctors.
Yevhen, was, Paton, in bridge-construction, the first, to apply, electro-welding.
Potebnia, prominent, a, was, Oleksandr, linguist.
wrote, Kotermak, in, Yury, works, many, philosophy.
9. How are the following items related to Ukrainian scientists?
Bologna University Politechnic University
Institute of Linguistics Ukrainian Academy of Science
10. Do you know different kinds of science? Match science with its definition.
Biology
Zoology
Botany
Anatomy
Physiology
Anthropology
Psychology
Psychiatry
Criminology
Penology - the study and treatment of diseases of mind;
- scientific study of animals;
- scientific study of nature of living bodies;
- scientific study of living things;
- scientific study of nature of man:
- scientific study how the bodies of living things work;
- scientific study of plants;
- scientific study of crime and criminals;
- scientific study of mind and the way it works;
- the scientific study of punishment and prison.
Заняття 3.4 Внесок українців у розвиток медицини
1. Read and learn the following words and word-combination.
Text 1 Text 2
folk - народний
first aid – перша допомога
inhabitants - жителі
enrich - збагачувати
former - колишній
obstetrician - акушер
podiatrist - ортопед
detachment - загін
defenders - захисники
investigations - дослідження phenomenon - феномен
longevity - довголіття
despite – незважаючи на
treatment - лікування
consequence - наслідок
serum - сироватка
invaluable - безцінний
peasants - селяни
2. Read and translate the text.
The history of medicine in Ukraine begins with the history of folk medicine. The first medical hospitals in Kyiv Rus were founded in the 11-th century.
In the 14-th and 15-th centuries new hospitals were built and many physicians gave the first aid to the inhabitants of Ukraine and the soldiers of Bohdan Khmelnytsky's troops.
Kyiv Academy was founded in 1632. It played a prominent role in the development of the Ukrainian medicine. Many graduates of the Academy continued to enrich their knowledge abroad and received their doctors' degrees there. Many former students of this Academy have become the well-known scientists. They are the epidemiologist D.S. Samoilovych, the obstetrician N.M. Ambodyk-Maximovych, the podiatrist S.F. Chotovytsky, the anatomist O.M. Shumlyansky and many others.
During the Crimean War (1854-1856), upon Pirogov's initiative the first detachment of nurses was trained and sent to Sevastopol to help its defenders. It gave the beginning of the organization "Red Cross".
In 1686 the first bacteriological station was organized in Odesa which was of great importance in the development of microbiology and epidemiology. The famous scientists I.I. Mechnikov and M.F. Gamaliya worked at this station and succeeded much in their investigations. Inspite of favourable conditions for the successful development of natural sciences in Russia many outstanding scientists worked in Ukraine. It is known that the brilliant scientist M.I. Pirogov and his followers, as V.O. Karavayev, O.F. Shimanovsky, M.V. Sklifosovsky and others made valuable contribution in the Ukrainian medicine.
The famous scientists V. P. Obraztsov and M. D. Strazhesko were founders of Kyiv therapeutist’ school. They made a huge progress in the field of cardiology. Academician V.P. Filatov founded the Institute of Eye diseases in Odesa. Many other outstanding scientists worked in Ukraine whose names are well known in the world.
3. Answer the questions:
What does the history of medicine in Ukraine begin with?
When were the first medical hospitals founded in Kyiv?
When were new hospitals built?
Whom did many physicians give the first aid to?
When was Kyiv Academy founded?
Where did many physicians receive their doctors' degrees?
What former students of the Academy have become the well-known scientists?
When was the first detachment of nurses trained?
When and where was the first bacteriological station organized?
4. Fill in the gaps.
The first medical hospitals in __________ were founded in the 11-th century.
Many physicians gave the first aid to the inhabitants of Ukraine and ___________________.
Many graduates of the Academy continued __________________ abroad and received their doctors' degrees there.
During the _____________, upon Pirogov's initiative ________________ was trained and sent to Sevastopol to help its defenders.
Inspite of favourable conditions for the successful development of _____________ many outstanding scientists worked in Ukraine.
Academician _____________ founded the Institute of Eye diseases in Odesa.
5. Read and translate the text.
Oleksandr Oleksandrovich Bogomolets (1881-1946) was a famous Ukrainian physiologist. He was President of the Academy of Sciences of Ukraine and Director of the Institute of Physiology in Kiev and he studied the phenomenon of longevity in Abkhazia and Georgia.
He was born in Lukyanovskaya prison. His mother was Sophia Bogomolets died from tuberculosis and had infected her son. Despite the medical treatment by the best doctors died at 60 of pneumothorax – a consequence of TB he had in childhood.
He prepared a serum named after him (Bogomolets' serum) which was supposed to prolong life and achieve to reach 140 years. This promise made Stalin to support Bogomolets' work financially.
M. Pirohov’s contribution to the medicine and science is invaluable. He was the founder of topographical anatomy and operative surgery and created accurate anatomic atlases. His progressive ideas went ahead of time.
He was the first to suggest the idea of plastic operations, advanced the idea of bone plastics, used anesthesia in the military-field surgery, was the first to put plaster in field conditions.
Mykola Amosov was a heart surgeon, inventor, best-selling author, known for his inventions of several surgical procedures for treating heart defects from Ukraine. Born in the Ukraine in Chernivtsi region peasants, Mykola fought in the Great Patriotic War.
6. Translate the following words and word-combinations as in the text:
фізіолог точний анатомічний атлас
явище знеболювання
незважаючи на воєнно-польова хірургія
дитинство кардіохірург
внесок у медицину вади серця
7. Say if the sentences are true or false. Correct the false sentences.
Oleksandr Oleksandrovich Bogomolets was a famous Russian physiologist.
He studied the phenomenon of longevity in Abkhazia and Moldova.
O. Bogomolets was born on Lukyanovskaya Street.
His mother was Sophia Bogomolets died from tuberculosis and had infected her son.
O. Bogomolets prepared a serum named after him (Bogomolets' serum) which was supposed to prolong life and achieve to reach 100 years.
M. Pirohov was the founder of topographical anatomy and operative surgery and created accurate anatomic atlases.
Mykola Amosov was the first to suggest the idea of plastic operations.
Born in the Ukraine in Chernivtsi region peasants, Mykola fought in the World War II.
8. Use appropriate vocabulary from below to answer the question about jobs & people in medicine (What do they do?) about each picture above. Write 2 sentences about each picture.
drugs, pharmacist, test, tubes, consult, doctor, nurse, operate, babies, syringe, injection, microscope, researcher, viruses, medical technician, slide, chemist, veterinarian, examining, chemicals, mixing, mask, surgeon, pediatrician, patient, cat

Заняття 3.5 Видатні художники України
1. Read and learn the following words:
significant – важливий, знаменний
landmark – орієнтир, постать
penetrate – проникати
amateurish – непрофесійний
charcoal – деревне вугілля
vitality – жвавість, енергія
appreciate – цінувати
attempts – спроби water-colour – акварель
dimmed – затьмарений
dahlias – жоржини
peonies – півонії
bunch – букет, пучок
erect – споруджати
admire – захоплюватись
2. Read and translate. Say what Katerina Bilokur liked to paint most of all.
Kateryna Bilokur(1900-1961)
Katerina Bilokur is a highly original Ukrainian folk artist. Her beautiful pictures of the colorful Ukrainian nature are a significant landmark in the history of Ukrainian folk art.
Katerina Bilokur's life was not easy. She was born in the family of a poor peasant. She had no possibility to study at school and only her desire to learn helped her later to fill in the gaps in her education. Studying attentively nature, she gradually enriched herself with new impressions and penetrated into the mysteries of painting.
Her first works were amateurish. They were the portraits of people made with charcoal and self-made vegetable paints. The second half of the 1930s was an important period in her creativity. Even her earlier works – “The Birch”, “Flowers by the Fence”, “Flowers” and some others showed her creative abilities.
Vitality, harmony and sense of colours in the pictures became the main features of all her works.
Bilokur's paintings were first displayed at the Poltava Regional Exhibition in 1940 and then at the National Exhibition in Kiev. They were highly appreciated by art-lovers and art-critics.
In the 1950s Bilokur made her first attempts in water-colour painting. Her best works of that period (“Bohdanivka Village in September”, “Beyond the Village”, “Early Spring”, “Autumn”) are noted for their emotional expressiveness. During the last years of her life, which were dimmed by serious illness, Katerina Bilokur created a number of notable pictures such as “Dahlias”, “Peonies”, “Bohdanivka Apples”, “Bunch of Flowers” and others.
Katerina Bilokur died on June 9, 1961. In her native village a monument was erected in her honor. At all times of the year its pedestal is covered with flowers which she so admired.
3. Answer the questions.
What family was Katerina Bilokur born in?
What did she study?
What paints were the amateurish portraits of people made with?
What were the main features of all her works?
Where were Bilokur's paintings first displayed?
What paints did Katerina Bilokur use in the 1950s?
What did she paint most of all?
4. Say if the sentences are true or false. Correct the false sentences.
Bilokur's beautiful pictures of the colorful Ukrainian castles are a significant landmark in the history of Ukrainian folk art.
She was born in the family of a rich peasant.
Studying attentively nature, Katerina Bilokur gradually enriched herself with new impressions and penetrated into the mysteries of painting.
Her first works were professional.
Vitality, harmony and sense of colours in the pictures became the main features of all her works.
Bilokur's paintings were first displayed at the Kyiv Regional Exhibition in 1940.
In the 1950s Bilokur made her first attempts in water-colour painting.
In her native village a museum was erected in her honor.
5. Read and translate the text.
Vasyl Kasiian
V. Kasiian was a well-known and interesting artist. He worked in all graphic techniques – wood engraving, copper engraving, lithography and others. His drawing and water-colours are also well-known. He was the editor of “Taras Shevchenko: the Artist’s Heritage”, which contained all of Shevchenko’s known works. Since 1927 Kasiian’s numerous artistic works were displayed at exhibitions. V. Kasiian worked as a painter and book designer. He was one of the founders of the Association of Independent Ukrainian Artists.
He also edited his journal “Mystetstvo” and organized arts exhibitions. After his immigration to the USA he helped to found the Ukrainian Artists’ Association. Since 1990 he has painted over 50 churches in North America and Europe. His wall paintings and iconostases combine neo-Byzantine and modernist styles.
graphic – графічний
heritage – спадщина
Byzantine – візантійський
art exhibition – мистецька виставка
founder – засновник
to paint – малювати
6. Answer the questions:
1. What was V. Kasiian?
2. What kind of graphic techniques did he work in?
3. Who was the founder of the Association of Independent Ukrainian artists?
4. What journal did he edit?
5. Where did he immigrate?
7. Fill in the gaps.
V. Kasiian was a well-known and interesting ____________.
He worked in all graphic techniques – ____________________ and others.
Since 1927 Kasiian’s numerous artistic works __________________ at exhibitions.
He also edited his journal ______________ and organized arts exhibitions.
Since 1990 he has painted over __________ in ___________ and _____________.
8. Describe the picture using the following questions.
1. What do you see in this painting?
2. What else do you see in this painting?
3. Where do you think this is? What kind of place?
4. What are the people in this painting doing?
5. What kind of mood or feeling does this painting convey?
6. What colors are used? How does the color express a feeling or meaning?
7. Are there lines? What kind? How is line expressive in this painting?
8. What shapes are there? How is shape expressive in this painting?
9. How do the values of the colors express meaning?
10. What feeling do you have after looking carefully at this painting? What gives you that feeling?
11. Have you ever seen anything similar to this painting? What was it? How was it similar?
9. Try to find out the information about world famous works.

Name: Sunflowers
Artist:
Date:
Materials: Name:
Artist: Rodin
Date:
Materials: Bronze Name: The Ox
Artist:
Date:
Materials:

Name:
Artist: Munch
Date:
Materials: Oil Paints Name: David
Artist:
Date:
Materials: Name: Mona Lisa
Artist:
Date: 1503-1506
Materials:

Name: Guernica
Artist:
Date:
Materials: Name: Mobius Strip
Artist: Escher
Date:
Materials: Woodcut
Заняття 3.6 Розвиток літератури в Україні
1. Read and learn the following words and word-combinations.
vernacular - народний
tremendous - величезний
betrothal - заручини
ability – здатність, спроможність
profound - глибокий
influence - вплив
revival - відродження fables - байки
avid collector – затятий колекціонер
downfall – занепад, падіння
stupendous – колосальний, дивовижний
contemporary - сучасний
abolished - скасовано
to slacken - послаблювати
2. Read and translate the text.
ABOUT UKRAINIAN LITERATURE
Vernacular Literature. The "father" of the vernacular literature was I.Kotliarevsky (1798-1842). His famous epic poem "Aeneid" was a tremendous success. Kotliarevsky's highly sensitive ear for the idiomatic language, sharp eye for ethnographic detail and talent as a writer produced the unexpected. He wrote two more plays in the newly discovered language, "Natalka Poltavka" and "Moskal Charivnyk" (The Soldier Sorcerer), both in 1819.
The most important followers of Kotliarevsky were P.Hulak-Artemovsky (odes and fables) and H.Kvitka-Osnovianenko ("The Betrothal in Honcharivka," 1836).
Classicism gave way to romanticism; the romantics were interested in folk legends, songs, myths and the historic past. Several collections of songs and dumas appeared. Most authors of the period also wrote in Russian. M.Hohol is a prime example.
In 1840 Kyiv became the center of romanticism. It was the seat of the Cyril and Methodius Brotherhood, which consisted, among others, of T.Shevchenko, P.Kulish and M.Kostomarov. With Shevchenko Ukrainian romanticism reached its top. (Kobzar, 1840; Haidamaky, 1841). He had the ability to express profound thought in simple words. He was popular in his day and his popularity continued to grow and with it the influence of his poetry. Shevchenko is considered to be the father of the national revival which culminated in an independent state in 1918. The majority of writers of that time began to follow the new trend of realism and its philosophy of positivism. They tried to portray reality in an objective, naturalistic manner. M.Vovchok (short stories), L.Hlibov (fables), I.Nechui-Levytsky and P.Myrny (novelettes) were first Ukrainian writers-realists.
They were followed by I.Franko, the dominant Ukrainian literary figure in the last quarter of the 19th century. Franko was a universalist. He was equally at ease with the realistic novelette, the lyrical poem, the epic poem, the drama, the essay, the pamphlet, and translation. He was a first-rate philologist and literary critic, as well as an avid collector and cataloger of folk literature.
The three most noted dramatists were M.Starytsky, M.Kropyvnytsky, and I.Karpenko-Kary. M.Kotsubynsky and O.Kobylianska mark the transition to modernism which resulted in the appearance of three remarkable works of literature: H.Khotkevych's novel "A Soul of Stone" (1911), L.Ukrainka's play "A Forest Song" (1911) and M.Kotsiubynsky's novelette "Shadows of Forgotten Ancestors" (1913).
V.Stefanyk, M.Cheremshyna, L.Martovych, V.Vynnychenko, B.Lepky are also prominent authors of the vernacular period, which came to an end with the First World War.
The Renaissance of the 1920s. The downfall of the Russian and Austro-Hungarian empires, the revolution, the establishment of an independent Ukraine led to a stupendous renaissance of literary activity. New writers appeared by the dozen. They espoused various literary trends (symbolism, expressionism, impressionism, futurism, neoclassicism, neorealism). The most renowned poets were P.Tychyna, M.Rylsky, P.Fylypovych, M.Bazhan, V.Sosiura, T.Osmachka and others. Among prose writers of note were A.Holovko, I.Senchenko, H.Kosynka, O.Vyshnia, etc.
The contemporary period. The renaissance ended in 1930. All independent organizations were abolished; socialist realism was proclaimed the sole acceptable literary manner. Representative of the period were the novels of N.Rybak, i.Le, P.Panch, M.Stelmakh, the dramas of O.Korniichuk I.Kocherha, the poetry of P.Tychyna, M.Rylsky and A.Malyshko.
After the death of Stalin in 1953, the controls over literature in the Soviet Union began to slacken. The film director O.Dovzhenko initiated the "thaw" in Ukrainian literature with the publication of his novelette "The Enchanted Desna" (1957). The so-called "shestydesiatnyky" (the Sixtiers) succeeded in the next 10 years in revitalizing all genres of Ukrainian literature. Among the most prominent authors were, in poetry L.Kostenko, I.Drach, V.Korotych, M.Vinhranovsky and V.Symonenko; in prose Ye.Hutsal, H.Tiutiunnyk and V.Shevchuk; in drama O.Kolomiyets. Some authors, such as D.Pavlychko, O.Honchar, L.Pervomaisky, R.lvanychuk, Yu.Mushketyk and P.Zahrebelny entered a newly creative phase. A second generation of writers appeared. Among them the most notable were I.Kalynets, V.Stus, V.Holoborodko, V.Drozd. In the 1970s new repressions occurred. Some authors were repressed. Symonenko, Tiutiunnyk and Stus died, Stus in a prison camp of GULAG.
At present, the Writers' Union of Ukraine has membership of 1,500. Literary journals are published carrying the latest works, and there is a special newspaper, "Literary Ukraine."
3. Answer the questions:
1. What is I. Kotliarevsky known for?
2. Who were Kotliarevsky's followers?
3. What literary trend followed classicism?
4. What is the period of romanticism noted for?
5. Who played the most important part in the national revival?
6. What writers represented the trend of realism in the 19th c?
7. Why is I.Franko considered to be the dominant Ukrainian literary figure?
8. Who were the most noted dramatists of the vernacular period?
9. What events led to the renaissance of literary activity in the 1920s?
10. Who were the representatives of the period?
11. What caused the end of the renaissance in 1930?
12. When did the "thaw" in Ukrainian literature begin?
13. Who were the most prominent authors of the 1960s?
14. What is the period of the 1970s noted for?
15. What membership does the Writers' Union of Ukraine have at present?
4. Fill in the gaps.
The "father" of the vernacular literature was _______________.
He wrote two more plays in the newly discovered language, ____________________, both in 1819.
The romantics were interested in __________________ and the historic past. Several collections of _________________ appeared.
With Shevchenko _____________ reached its top. (Kobzar, 1840; Haidamaky, 1841).
Shevchenko is considered to be the father of _________________ which culminated in an independent state in 1918.
_______________________ were first Ukrainian writers-realists.
They were followed by ____________, the dominant Ukrainian literary figure in ____________________ century.
The three most noted dramatists were ____________________.
The renaissance ended in __________. All independent organizations were _______________.
After ____________________, the controls over literature in the Soviet Union began to slacken.
At present, the ___________________ has membership of 1,500.
5. Match the genre with its definition.
Fairy Tale
Fable
Myth
Legend : a very short story, usually with talking animals and has a moral.
: a story based on something that might have once been real, but has since become exaggerated beyond the realm of nonfiction.
: a story with magic, monsters, and/or talking animals.
: has gods or goddesses and often accounts for the creation of something.
6. Match the writer with his work.
Taras Shevchenko
Lesya Ukrainka
Myhailo Kotsiubynsky
Oleksandr Dovzhenko
Oles’ Honchar “Cathedral”
“The Enchanted Desna”
“A Forest Song”
“Haidamaky”
“Shadows of Forgotten Ancestors”
7. Are the sentences true or false?
Shevchenko wrote two more plays in the newly discovered language, "Natalka Poltavka" and "Moskal Charivnyk" (The Soldier Sorcerer), both in 1819.
The most important followers of Kotliarevsky were P.Hulak-Artemovsky (odes and fables) and Lina Kostenko.
In 1840 Kyiv became the center of romanticism.
Shevchenko is considered to be the grandfather of the national revival which culminated in an independent state in 1918.
Franko was a first-rate philologist and literary critic, as well as an avid collector and cataloger of folk literature.
V.Stefanyk, M.Cheremshyna, L.Martovych, V.Vynnychenko, B.Lepky are also prominent authors of the vernacular period, which came to an end with the World War II.
The film director O.Dovzhenko initiated the "thaw" in Ukrainian literature with the publication of his novelette "The Enchanted Desna" (1957).
Literary journals are published carrying the latest works, and there is a special newspaper, "Ukrainian Literature".

8. Write down your own essay on the one of the topics:
People attend college or university for many different reasons (for example, new experiences, career preparation, increased knowledge). Why do you think people attend college or university? Use specific reasons and examples to support your answer.
Do you agree or disagree with the following statement? Parents are the best teachers. Use specific reasons and examples to support your answer.
Nowadays, food has become easier to prepare. Has this change improved the way people live? Use specific reasons and examples to support your answer.
It has been said, “Not everything that is learned is contained in books.” Compare and contrast knowledge gained from experience with knowledge gained from books. In your opinion, which source is more important? Why?
Заняття 3.7 Український кінематограф
1. Read and learn the following words and word-combinations.
newsreels
regular production
animated cartoon
film-maker
country’s heroic defence
motion pictures кіножурнал, хронікальний фільм
постійне виробництво
мультиплікаційний фільм
продюсер
героїчний захист країни
фільми
2. Read and translate the text.
The first newsreels were made and shown in 1896, by A. Fedetsky, artist and photographer from Kharkiv. Their regular production began in 1907.
An animated cartoon studio was set up in Kharkiv in 1927 and later transferred to Kyiv. Among its directors were V. Levanovsky, I. Lazaruk and others.
During World War II Ukrainian film-makers made trips to the front. They showed war films about the country’s heroic defence.
O. Dovzhenko is one of the founders of Ukrainian cinematography. O. Dovzhenko became an important figure in national and world cinematography. His motion pictures “Arsenal”, “Earth” were named among the best films of all times. He worked for the Odesa and Kyiv studios. Since 1946 he stayed to work at the Mosfilm Studio. Apart from a number of feature films he made documentaries. Besides he wrote script-like stories and plays. The Kyiv Studio bears his name nowadays. The Dovzhenko prize was instituted in 1983.
There are four state film studios in Ukraine now. Bohdan Stupka, Ada Rohovtseva, Olha Sumska – these and many other names are very popular with movie and theatre-goers. They have successfully appeared in domestic and foreign productions.
3. Answer the questions.
When were the first newsreels made and shown?
Who was A. Fedetsky?
When was an animated cartoon studio set up?
What kinds of films were showed during World War II?
Who was O. Dovzhenko?
What Dovzhenko’s films do you know?
Where did he work?
What Ukrainian actors and actresses do you know? (not only from the text)
4. Are the following statements true or false? Correct the false sentences.
Their regular production began in 1807.
Among directors of Mosfilm were V. Levanovsky, I. Lazaruk and others.
During World War II Ukrainian film-makers made trips to the front.
O. Dovzhenko became an important figure in national and world cinematography.
Apart from a number of feature films O. Dovzhenko made animated cartoons.
Bohdan Stupka, Ada Rohovtseva, Olha Sumska have successfully appeared in domestic and foreign productions.
5. Match Ukrainian actresses’ photos with their names.
1. 2. 3. Olha Sumska
Lyudmila Gurchenko
Mila Kunis
Olena Kravets
Olha Lukyanenko
Mariya Yefrosinina
Olha Kurylenko
Milla Jovovich
Olha Lomonosova
4. 5. 6. 7. 8. 9. 6. Can you find all the hidden words in this word search? Words can go in the following directions: ⇦⇧⇨⇩
ACTION DRAMA FANTASY ANIMATED DOCUMENTARY ROMANCE MYSTERY HORROR WESTERN SCIENCEFICTION COMEDY

7. Match the types of films to their definitions:
1 - mystery
2 - drama
3 - action
4- cartoon/animation
5 – musical
6 – historical
7 - infantile
8 - adventure 9 - western
10- thriller
11- disaster
12- war
13- crime/detective
14- biography
15- romantic/ romance 16- science fiction
17- suspense
18- comedy
19- horror
20- documentary
21- silent
22- home
A- It is amusing and has a happy ending.
B- It is a story about a love affair.
C- It is full of exciting events, danger and adventure.
D- It is full of frightening scenes and makes people afraid.
E - It is based on imagined scientific discoveries of the future, space travel and life on other planets.
F - It has moving drawings.
G - It is about the story of a person’s life written by somebody else.
H - It is about crimes and strange events that are only explained at the end.
I - It is an exciting story, especially one about crime or spying.
J - It has topics for children.
K- It is about cowboys in the west of the USA.
L - It is about an unexpected event which causes a lot of damage.
M- It is about people and events in the past.
N- It is about illegal acts or activities that involve breaking the law.
O- It gives facts and information about something.
P - It includes singing and dancing.
Q- It is about a situation in which two or more groups of people or countries fight against each other.
R- It is full of exciting situations, risks and dangerous experiences.
S- It is about a state or feeling of excited or anxious uncertainty about what may happen.
T- It is about an exciting or emotional series of events.
U- It has no spoken words.
V- It is made by people for fun.
cinema - foyer - aisle - trailer - cartoon - critic - usherette - poster
row - screen - horror - performance - review
8. Put each of the following words in its correct place in the passage below.
Fiona and I went to the (1) ---------------------------- the other day to see “Devil” at the Odeon. The (2) ------------------------- by the Daily Express (3) ---------------------------------------- was good, and we decided to go to the 8 o’ clock (4) ---------------------- .
When I arrived, Fiona was waiting for me in the (5) ----------------------------- , looking at a (6) ------------------------------- for “Devil” on the wall. The (7) -------------------------------------- took our tickets and showed us to our seats. I don’t like to be too close to the (8) ---------------------------------- and I usually sit in the back (9) ---------------------------- if possible, and I prefer a seat on the (10) ---------------------------- so I can stretch my legs. Before the main film there was a Mickey Mouse (11) ------------ (12) --------------------------------, then a (13) ------------------------------- for the following week’s film. “Devil” was a (14) ------------- film and I was quite terrified, but Fiona thought it was funny.
9. Instructions as above: Put each of the following words in its correct place in the passage below.
A FILM REVIEW
documentary - location - role - director - cast - box office - studio - critical - performance - plot

Marlon Brando is a superb actor and in ‘On the Waterfront’ he gave his finest (1)_____________. It is his best-known (2) _____________. The (3) ___________ also included Eva Marie Saint and Karl Malden and the film’s (4) ______________, Elia Kazan, never made a better film. Parts of the film were shot in the (5) ____________ in Hollywood, but a lot was made on (6) ___________ in the streets of New York, which makes it at times like a (7) ____________. The critics loved the film but it was not only a (8) _____________ success. It was a great (9)____________ success as well, and made an enormous profit. The (10) _________ is about a young man’s attempt to be a boxing champion.
10. Put one of the following words in each space in the sentences below.
TO IN ON AT FOR

a. It wasn’t made ------------- location.
b. It was made ----------------- the studio.
c. Is there a good film ------------ tonight?
d. What’s --------- ---------- the Odeon?
e. He likes to sit ------------ the aisle.
f. It happened -------------- the beginning of the film.
g. There was a trailer ----------- the next week’s film.
h. Let’s go ----------- the cinema.
i. This film is based ---------- a book.
j. I like to sit ------------- the back.
k. She prefers to sit ------------ the front.
l. We were shown --------- our seats ------------ the third row.
m. Sometimes the cast list comes ---------- the end of the film.
Заняття 3.8 Здоровий спосіб життя
1. Read and learn the following words and word-combinations.
overeating--------------------------
diseases-----------------------------
low-fat------------------------------
harmful-----------------------------
leads---------------------------------
competitions----------------------- переїдання
хвороби
знежирений
шкідливий
призводить
змагання
2. Read and translate the text.
Everybody wants to live a long healthy life. Nowadays a healthy body becomes a fashion, an ideal of modern life.
There are many ways to keep fit.
For example, healthy food is a very important factor. Overeating causes many dangerous diseases. We shouldn’t snack and we should have breakfast. We should eat low-fat food, more fruit and vegetables, meat, milk products, which are rich in vitamins and proteins. We shouldn’t eat at night. If you keep to a diet, you must do it carefully, because sometimes diets may be harmful.
Besides, to be healthy, a person must stop smoking and drinking much. Besides, nowadays there is a problem of taking drugs, especially among young people. It causes many diseases and leads to death.
Everyone should remember that cigarettes, alcohol and drugs destroy both body and brain.
And the best way to be healthy is to go in for sports. Sport is very important in our life. It is popular among young and old people. Many people do morning exercises and train themselves in different sections and take part in sport competitions. Sport helps to make people strong, brave and cheerful. We can go in for sports in winter and in summer, indoors and outdoors. To keep fit, it is very useful to walk a lot, to play active games, to spend a lot of time outdoors in the fresh air.
Physical training is an important subject at school. Pupils have got physical training lessons twice a week. Boys and girls usually play volleyball and basketball at their lessons. There are some popular kinds of sport in our country: football, volleyball, basketball, hockey, gymnastics, skiing, skating, figure skating.
3. Answer the questions.
What does overeating cause?
What should we eat to be healthy?
What shouldn’t you do to be healthy?
How does sport help people?
What kinds of sport are very popular?
4. Complete the recommendations about healthy style of life with «should» or «shouldn't».
1) You_____________
2) You_____________
3) You_____________
4) You_____________
5) You_____________
6) You_____________
7) You_____________
8) You_____________
9) You_____________ sleep for about 8—9 hours a day.
drink about 6 cups of water a day.
go to bed late.
eat fruits and vegetables.
eat many chips and sweets.
get plenty of fresh air.
play computer games as long as you like.
watch too much TV.
play outdoor games.
5. Read and translate the text.
HEALTHY HABITS?
Alice usually wakes up very early, because she has to take her dog out every morning in any weather. So she gets up at seven o'clock, washes and gets dressed. Then she goes for a walk with her dog. She is back in twenty minutes and has breakfast. For breakfast Alice usually has a cup of coffee with milk and two teaspoons of sugar and two cheese sandwiches. After breakfast Alice is ready to leave for school. The lessons start at 8.30 a.m. and finish at 2 p.m. After school if the weather is fine Alice likes to go for a walk with her friends. Alice usually comes home at 3 p.m. and has dinner – usually soup and meat or fish with vegetables. After dinner Alice usually does her homework and then watches TV or plays computer games for about three hours, sometimes even more. Twice a week Alice visits a dance club. At about eight she has supper – that’s usually cakes with milk. Then she reads or watches TV till half past eleven, takes shower and goes to bed.
6. Complete the table according to he text.
Healthy habits Unhealthy habits
7. Read the questions in the questionnaire and circle the answer “yes” or “no”.
Questions Yes No
Your daily routine
Do you get up before 8 o’clock?
Do you go to bed before 10 o’clock?
Do you play computer games for more than two hours a day?
Do you watch TV for more than two hours a day?
Do you do morning exercises?
Do you go for a walk no less than seven hours a week?
Do you sit more than move?
Do you take any sport?
Do you air the room every day?
Do you brush your teeth twice a day?
Your diet
Do you like sweets?
Do you drink coffee?
Do you drink milk or yoghurt every day?
Do you eat fruit and vegetables every day?
Do you eat sweets and chips every day? 1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0 0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
Total score The result:
0-7 it means that your diet and way of life are not very healthy and you can have some problems with your health in future.
8-12 it’s rather good. But still try to eat healthy food, watch less TV and not to play on the computer much. Take more walk and sport.
13-15 it means that you have a very healthy style of life and your diet is good. You always care of yourself and can expect to live until you are over 100.
8. Write down your recommendations about healthy lifestyle using the following word-combinations:
Breathe in fresh air; take care of your teeth; not to go to bed late; keep yourself clean; do morning exercises; eat fruit and vegetables; not to play computer games too much.
9. Read the following information and do the tasks.
What Are the Benefits of Exercise?
Exercise improves the body in many ways.
• The lungs take in more air, giving us more oxygen.
• The heart works harder to get more blood and oxygen to the parts of the body that are working.
• The heart and muscles become larger, stronger and fitter.
• Weight-bearing exercises like running, skipping and hopping help to develop strong bones.
• Food is processed more efficiently and waste products are more quickly removed, leaving the body feeling more comfortable.
• The skin, hair and eyes look better because the “inside” is healthy.
• Improved muscle tone gives the body a better shape and posture.
• Chemicals are released into the brain which makes us feel happy. These are called endorphins. They make us feel more confident and improve our self-esteem.
• We sleep better.
• Strength, stamina and suppleness are improved.
heart, muscles, bones, stomach, intestines, skin, hair, eyes, lungs, blood vessels
10. Label the diagram of the body using words from the word bank.
11. Circle true or false.
(a) The body needs less oxygen when we exercise. TRUE FALSE
(b) Endorphins make us feel good. TRUE FALSE
(c) Muscles become smaller when exercised. TRUE FALSE
(d) Weight-bearing exercise develops strong bones. TRUE FALSE
(e) The digestive system improves with exercise. TRUE FALSE
12. Complete the paragraph using the words from the box.
GO ON A DIET JOGGING WEIGHT STRESS
KEEP FIT RELAXATION OVERWEIGHT AEROBICS

People are much more interested in their health these days. Many people try to ........... by .............. in the park or going swimming or by playing tennis. ............... classes are helpful too. Being...............can be dangerous for health, so many doctors recommend to................. and loose............... Another problem for our health is ................. There are simple................... techniques which help our life style.

Заняття 3.9 Здорове харчування
1. Read and learn the following words and word-combinations:
junk food – нездорова їжа
weight – вага
support – підтримувати
suggest – пропонувати, тут. вважати
affect – впливати
nutrient – поживна речовина
fat – жир
villain – шкідники compare – порівнювати
fibre – клітковина
increase – зростати
ready-to-eat foods – готова їжа (їжа швидкого приготування)
cereals – злаки
grains – зерна
steaming – приготування на пару
dairy – молочні продукти
2. Read and translate the text.
Healthy eating
It seems like everyone is always talking about food, and what you should and shouldn't eat. 'Junk' food and 'healthy' food – what does it all mean? Is it really important?
Yes!! Healthy eating can make you look different and feel different.
Benefits of healthy eating
There are some effects of healthy eating that you will notice pretty quickly. For example, a healthy diet can:
Help you keep a healthy body weight.
Give you more energy to enjoy all kinds of physical activity, like surfing, football or dancing.
Support your body while you are growing and developing so that you reach your full physical potential.
Some studies suggest that what you eat affects your mood. A good balanced diet will make sure you have all the essential nutrients needed for your brain to function well.
Why is it called 'junk' food?
The foods that are more likely to lead to health problems are often called 'junk food'. Food that contains lots of fat, salt and sugar are the villains! Also, foods that do not have enough fibre are a problem as they are not very filling, compared to other everyday foods, and it is easy to overeat them.
Here's why:
Diets high in fat have been linked to increased risk of heart disease - like heart attacks.
Salt plays a very important and complicated role in the body. But diets that are high in salt can put you at risk of high blood pressure, which in turn can affect your brain… your eyes… your heart…
Foods that contain a lot of fat and sugar are high in kilojoules. That is, they provide the body with LOTS of energy. If you are not using energy – i.e. not exercising much - then you are likely to put on weight.
Modern life is fast! There is a lot to do and not much time. So many people rely on ready-to-eat foods and 'fast foods'.
Because fat and salt and sugar make foods taste good, 'fast foods' tend to have high levels of all of these, to make people buy more. That is OK for once in a while, but not for every day.
Healthy food – what to buy
We have talked about junk food. So what’s left?
Cereals - bread, pasta, rice and other foods from grains all provide carbohydrates, which are important sources of energy.
Meat and fish – chicken, red meat, fish and seafood all provide protein which is very important. It’s better if the food is cooked using a low-fat method, such as grilling or steaming.
Fruit and vegetables – contain LOTS of different nutrients, like vitamins, minerals and carbohydrates. 2 serves of fruit and 5 serves of vegetables every day are recommended.
Dairy – milk, cheese, yoghurt and other dairy products all contain calcium, which is important for the development and health of bones, teeth and nerves.
Sugars – avoid sweets in general, especially those with lots of fats.
Water – everyone forgets about water but it is important and the best drink for you. Try to drink several glasses a day. A small glass of fruit juice is fine too.
3. Answer the questions:
How can healthy diet help?
What do some studies suggest?
What do we call ‘junk’ food?
What does ‘junk’ food contain?
What kind of disease can fat lead to?
What does salt affect?
What do foods that contain a lot of fat and sugar provide?
What should you eat to be healthy?
4. Read and translate the following information.
Linda Roberts investigates the rise in popularity of ready meals
a) Like many working people, I never actually cook anything – I just don’t have the time. My mother, on the other hand, still cooks a full three-course meal every evening, but then she doesn’t have to work any more. I usually work very long hours and now I’m writing a book in my spare time, so ready meals are the perfect solution – or are they?
b) According to a survey by a British market research company, we only spend 20 minutes cooking each day – 20 years ago it was an hour a day. One reason for this change is ready meals. Now you can heat up a delicious Chinese or Italian meal in the microwave in less than four minutes. What could be easier or quicker?
c) We all know these ready meals taste delicious, but many experts now believe they are bad for our health because they often contain a lot of sugar, fat and salt. Health advisers say that we shouldn’t eat ready meals too often and we need to read the labels carefully. Despite this, people who live in the UK spend over £1 billion a year on ready meals and the market is growing rapidly.

d) People in the USA and Sweden also buy a lot of ready meals, and they are becoming more common in Germany, France and Holland. The Spanish and Italians still cook their own meals, but things are beginning to change there too. My mother will never change, though – now she is doing an evening course in traditional English cooking.
5. Match headings a-d to paragraphs 1-4.
Ready meals around the world.
How British eating habits are changing.
Too busy to cook.
How healthy are ready meals.
6. Are sentences true or false? Change the false ones.
Linda Roberts cooks a three-course meal every evening.
We spent more time 20 years ago than we do now.
Health advisers say that we should never eat ready meals.
The Spanish eat a lot of ready meals.
Linda doesn’t think her mother will start eating ready meals.
7. Make your own sentences with the following words.
Fast food
Restaurants
Prices
Supermarkets
Food from other countries
Quality of food
8. Can you decide which of the following is ‘smart food’ and which is ‘junk food? Complete the table with the following food.
apples, coke, hamburgers, water, eggs, crisps, rice, chocolate, cheese, milk (low fat), cereal, cookies, fried chicken, sushi, hot dogs, lettuce
Smart Food Junk Food
become make not eat heat up not help grow work
9. Fill in the gaps with these words or phrases. Use the Present Continuous.
Good cooks _________________celebrities in the UK.
I _________________some soup in the microwave.
Ready meals _______________ people to eat healthily.
That smells good. What ________ you _________?
I _______________ long hours at the moment so I ______________ properly.
The market for quick and healthy meals _____________.
Заняття 3.10 Вплив забрудненого середовища на організм людини
1. Read and learn the following words and word-combinations.
protection – захист
attention – увага
pollute – забрунювати
to link – зв’язувати
explosion – вибух
release – випускати, викидати unusable – непридатний
nuclear waste – ядерні відходи
recycling – повторне використання, переробка
acid rain – кислотний дощ
smoke – дим
emission – розповсюдження, викид
2. Read and translate the text.
Protection of Environment in Ukraine
Protection of the environment in Ukraine is paid much attention.
The development of industry has had a bad influence on the nature of the whole world. People often do things which pollute land and waters greatly. It is very dangerous because it damages health of the people.
The worsening of the ecological situation has been closely linked to the Chernobyl explosion. On April 26, 1986, a fire burnt out of control and released radioactive materials. The disaster killed 31 persons immediately and caused the hospitalization of about 500 others. It has caused widespread illnesses and made the land in the area unusable. A radioactive cloud spread from the plant over most of Europe. Radiation even spread so far as to appearin Asia and in North America.
Another issue of concern in Ukraine is the question of where to put nuclear waste. This waste is largely the spent fuel of reactors. It is radioactive, and some of its components remain so forever. The waste is held at temporary sites until a solution of the problem can be found.
At present the most promising solution of the problem of waste storage is recycling.
Another environmental problem is air pollution. One of its results is acid rain. It is caused by smoke from factories and transport. Nowadays the emission of smoke is strictly controlled by special governmental agencies. The activity of various environmental organizations helps to improve the situation. Among the leading environmental organizations in Ukraine are the Greenpeace and the Green Party.
They are very popular with the youth in Ukraine.
3. Answer the questions:
1. Why is protection of the environment in Ukraine paid much attention to?
2. What happened on April 26, 1986 in Chornobyl?
3. What environment problems are there in Ukraine?
4. What do you know about Greenpeace and the Green Party?
5. Who controls the emission of smoke?
4. Fill in the gaps.
The development of industry has had a _______________ on the nature of the whole world.
The worsening of the ecological situation has been closely linked to the _________________.
__________________ spread from the plant over most of Europe.
Another issue of concern in Ukraine is the question of where to put ________________.
_________________ the most promising solution of the problem of waste storage is _______________.
Another environmental problem is _______________. One of its results is _____________.
Among the leading environmental organizations in Ukraine are ______________ and _______________.
5. Cross out the verb that does not collocate with the nouns. Use a dictionary to help you.

6. Do you know the difference? Match the words with their definition.
Garbage
Litter
Rubbish
Trash
Waste Something in a crumbled or broken condition
An unwanted by-product of a manufacturing process
Food waste, discarded or useless material
An untidy accumulation of objects lying about
Useless or rejected matter
7. Choose one of the words above to complete the sentences.
I don’t like their house – it’s always full of ______________.
The main problem of ecology today is thousands of tons of industrial ____________.
She always leaves a lot of ________________ in the kitchen.
In Singapore a person throwing ______________ on the road may be put to prison.
Sometimes it seems that _______________ accumulates itself.
8. Match headlines 1-3 with ecological problems a-d. There is one extra problem.
a) acid rain
b) cutting down forests
c) pollution of rivers
d) the greenhouse effect
9. Complete the texts with the correct words from the box.
pollution destroys lakes the Earth temperatures atmosphere

Acid Rain
Acid rain first became a problem in the Industrial Revolution, but it is getting worse today.
1________ from large cities, especially from power stations, enters the 2_________ and then falls as acid rain. It 3_________ forests and can kill life in rivers and 4_______________. We can see the effects of acid rain in eastern Canada, Scandinavia and central Europe.
The Greenhouse Effect
The Greenhouse Effect describes the situation when the air around 5_________ gets warmer because of gases which trap heat. This is a problem because if 6_______ rise by 1oC, the sea level will rise by over 25cm and many cities will be in danger.
10. Read and translate the text.
Dead Sea in Danger
The Dead Sea, the saltiest body of water of the earth and a wonderful natural treasure, is becoming smaller and smaller because of decisions by people to use part of its waters.
The Dead Sea is located at the lowest point of the earth, almost 400 metres below sea level. It is 50 kilometres long. Just 40 years ago it stretched 80 kilometres in length.
One of the main reasons for the sea's shrinking is lack of water. 90% of the waters that flow from the Jordan River, which traditionally goes into the Dead Sea, is taken for drinking and agriculture in Israel and Jordan.
Besides, local industry adds to the Dead Sea's problems. They use the water for getting necessary minerals. It's a real disaster for the Sea.
Now hundreds of thousands of tourists come to the Dead Sea every year. Its water is so salty that a man can read a newspaper comfortably while lying on his back on the water. The water contains a lot of sulphur, and the thick black mud that is found at the sea's beach is very useful for people with skin diseases. Tourists treat their bodies with the black mud, but they don’t think about the Dead Sea's troubles.
It can be saved — but time is running out.
11. Match the words (and phrases) with their antonyms (words which have opposite meanings).
1. to prohibit
2. to protect
3. to pollute
4. to throw
5. to drop litter
6. to be in danger
7. to avoid doing something a) to damage
b) to clear rubbish away
c) to be out of danger
d) to allow
e) to enjoy doing something
f) to clean
g) to catch
12. Complete each sentence with one of the words or phrases below.
pollution, rubbish, cans, environment, packaging, protect, is thrown, in danger, prohibited, pollute, bins, clearing up
People get a lot of food from the sea. But we have made the sea a very dirty place. If we are not careful, 1_________ will kill many of the animals and plants in the sea.
A lot of rubbish 2________ into the sea. Sea animals, fish and birds are 3_________. Some animals try to eat the 4__________, they die.
Oil from big ships, chemicals and waste 5_________ the sea and kill whales and dolphins, fish and sea birds.
Luckily many people realize now that we must look after the sea and 6________ it. They say polluting the sea should be strictly 7_________. Groups of people who care about the 8___________ spend their free time 9__________ litter from the beaches. People collect 10__________, bottles and 11__________ and put them into different 12_________ for further recycling.
Заняття 3.11 Візит до лікаря
1. Read and learn the following words and word combinations:
medicine ліки, медицина cough кашель
diphtheria дифтерія flu грип
measles кір recovery видужування
scarlet fever скарлатина to follow слідувати
whooping-cough коклюш instructions інструкції
infectious diseases інфекційні хвороби ward-room палата
filling пломбування policlinic поліклініка
extraction видалення nurse медсестра
false teeth вставні зуби treatment лікування
short-sight короткозорість injection укол
long-sight далекозорість bandage бинт
sore-throat хворе горло mustard plasters гірчичники
headache головний біль to do a blood test робити аналіз крові
swallow ковтання blood pressure кров’яний тиск
sneeze чхання X-ray рентген, знімок
2. Read and translate the text:
The problem of health always worried people. It has been in the center of attention of the scientists since ancient times. A hundred years ago there was no medicine for diphtheria, measles, scarlet fever, whooping-cough and other infectious diseases. A lot of people suffered from pain and nobody could help them. But now you can always go and see a doctor, and you are sure he will examine you and give an advice. If your teeth need attention, filling or extraction, or if you need false teeth, then you go to the dentist. If your eyes need attention, you go to the oculist, who will examine them, test your sight to see whether you are suffering from short-sight or long-sight, and will write out a prescription.
In theory we know well what we should do to be healthy, but in practice there is hardly a man who has no problems with his health. I fell ill in winter. It was rather cold outside and I probably caught the infection. When I came home I felt that I had a sore-throat. I made hot tea with honey, but it didn't help. At last I decided to go to the doctor. I went there with my friend, for I felt very bad indeed. When we came, a doctor, a kind-hearted middle-aged woman in a white gown, offered me to sit down and asked me what I complained of. I had a terrible headache and sore throat and it ached me to swallow. Besides, I was constantly sneezing and coughing. It turned out that I was running a high temperature. The doctor examined my throat, sounded my heart and lungs. She said it was flu and prescribed some pills and mixture - I had to take medicine 3 times a day before meals and to stay in bed for a week until full recovery. The recovery was slow. I slept badly, had no appetite. I suffered from a slight, but irritating cough which as a rule became worse at night. I followed all the doctor's instructions and in a week I was cured. It was a real pleasure to fell strong and healthy again. Really, all is well, that ends well.
3. Answer the following questions:
What diseases were the most serious in old times?
What kind of diseases are they?
Who can help you with your disease?
Whom can you go to if your teeth need attraction?
Whom can you go to if your eyes need attention?
What eyes illnesses do you know?
4. Match the words with their meanings.
a patient
a hospital
an ambulance
pain
ache
to cough
a cold
to catch a cold
flu(e)
fever
sore throat
epidemy (epidemic)
to have a temperature the feeling that you have in your body when you are hurt or ill.
your body is too hot because you are ill.
a sick person that a doctor is looking after.
a place where doctors and nurses look after sick people.
a special van that takes people who are ill or hurt to a hospital.
a pain that lasts for a long time, e.g. a toothache, a headache
to send air of your throat with a sudden loud voice.
an illness that makes you cough and sneeze.
an illness like a bad cold that makes you ache
to become ill with a cold.
to feel very hot because you are ill.
a disease that many people in a place have at the same time.
having pain in your throat.
5. Complete the following phrases.
a) I have...
b) It hurts...
c) I have broken...
d) I have a bad pain in my...
e) Something has got into my...
f) Do I have to go to a...
g) I can't sleep...
h) It is hard for me... hospital
to move
well
knee
eye
a heartache
here
my leg
6. Complete the dialogue.
Imagine that you hear the following telephone conversation. Guess the answers of the other speaker. Do it in writing. Act it out.
A: Hello. This is Serge speaking. Can I speak to Nina?
В: _________________________
A: What is her temperature?
B: _________________________
A: Can she walk?
B: _________________________
A: Have you called the doctor?
B: _________________________
A: What did the doctor say?
В: _________________________
A: What a pity! Give her my best wishes, please. Goodbye!
7. Using the dictionary, match the words from the column A with the column B:

asthma
біль
heart attack чума diabetes забите місце plague запалення легень pneumonia бронхіт bronchitis крововилив giddiness серцевий напад haemorrhage діабет indigestion запаморочення nausea астма injury нудота running nose нетравлення шлунка pain нежить 8. Find the words.
cold
sore throat
earache
stuffy nose
cut
bruised head
headache
cough
sunburn
cramp
flu
fever
stomachache
runny nose
toothache
broken leg
twisted ankle
9. Fill in the gaps using the words in box:
Gynecologist, ear, nose and throat specialist, dentist, surgeon, oculist, pediatrician

Mary has a toothache. She has to go to a ____________.
Carry has a lovely baby. His doctor is a ____________.
The ____________ wrote out a prescription for glasses for my granny.
Because of my sore throat I have to go to the __________.
John is a ___________. He operated Jim’s appendix.
The ____________ is a doctor just for women.
10. Read the advert and circle the correct answer.
Bad Cold? Headache? Sore throat?
You shouldn't / have to stop eating.
You should / mustn't have a lot of drinks.
You must / shouldn't stay in bed if you've got a temperature.
You must / shouldn't go to school or work.
You don't have to / must see a doctor if you don't get better.
11. Complete the sentences with must, mustn't, have to or don't have to.
1. You _____ smoke in the hospital.
2. You _______ fill in all the form – your name and signature are enough.
3. I _______ remember to go to the chemist's. I've got a sore throat.
4. I feel fine but my doctor tells me that I _________take more exercise.
5. Thanks but you really ________ help me – I can do it myself.
6. You ________ eat before your operation. It's dangerous!
hay fever backache toothache
a headache stomachache flu
12. Look at pictures a-f and match them with the words below.
13. Match problems 1-6 with the best advice a-f.
toothache
hay fever
stomachache
flu
a headache
backache
a) Drink some peppermint tea.
b) Take a painkiller and lie down.
c) Stay indoors.
d) Phone for a doctor.
e) Take an aspirin.
f) See a dentist.
14. Give advice for each problem. Use the ideas below.
• a headache • a temperature • a stomachache • flu • haye fever • backache

lie down \ take an aspirin \ drink lots of water \ see a doctor \ take antibiotics \ stay in bed \ go to school/work \ ignore the problem \ take some time off work \ stop eating
EX.: A: I've got a headache.
B: You should take an aspirin.
Заняття 3.12 Негативний вплив шкідливих звичок на життя людини
1. Read and learn the following words:
drugs наркотик, медикамент moderation поміркованість
addiction наркоманія, схильність to damage пошкоджувати
drug-addicts наркоман cell клітина
needle голка beverage напій
to destroy руйнувати cancer рак (хвороба)
to be cheated бути обдуреним abuse зловживання
to steal красти violence насилля
murder вбивство pregnant вагітна
suicide самогубство, суїцид to avoid уникати
World Health Organization Всесвітня організація здоров’я prison time ув’язнення
2. Read and translate the text:
There are three main kinds of drugs – hard, soft and legal. They can cause addiction, serious illness and even death. Hard drugs include heroin, cocaine, LSD, and crack. Soft drugs are marijuana, amphetamines (speed), solvents (glue) and ecstasy. Legal drugs include tobacco, alcohol and certain tranquillizers. In New York, over 50% of all arrests are connected with drugs. The two more important drug-growing areas are Latin America and South-East Asia. People there are depend on money from their drug crops. Drugs are the second biggest business in the world. Only the arms industry is bigger. Thousands of drug-addicts die every year. Some die from drugs themselves. Others die from AIDS. This is because they use dirty needles or share needles. Everybody must know how addicts live. How they steal money, lose their friends, hurt their families, are cheated by dealers, destroy their health.
According to the World Health Organization tobacco-related illness will be the world’s leading killer by the year 2020, responsible for more deaths that AIDS, tuberculosis, road accidents, murders and suicides put together. Population in developing nations face the greatest risk as 85% of all smokers will come from these countries by the mid-2020s. Smoking kills over 400,000 Americans each year. Each one of those deaths is completely preventable. Teenagers often have their first cigarette because they think they look older and more attractive if they smoke. Perhaps they won’t continue if they think it unattractive.
Using of alcohol, even in moderation, damages brain and body cells.Alcoholic beverages generally contain chemical additives as well. Most suicides are alcohol related. Long-term heavy drinking damages the liver, nervous system, heart, and brain. It also can lead to high blood pressure, stomach problems, medicine interactions, sexual problems, osteoporosis, and cancer. Alcohol abuse can also lead to violence, accidents, social isolation, jail or prison time, and difficulties at work and home. Women who are pregnant should always avoid alcohol. Drinking during pregnancy increases the chance that the baby will have a low birth weight and fetal alcohol syndrome, which is also known as FAS.
3. Answer the following questions:
What kinds of drugs are there?
Where are more than a half of all arrests connecting with drugs?
How many drug-growing areas are there?
Do people in Western Asia have their drug crop?
Drugs are the biggest business in the world, aren’t they?
Can people die after using drugs?
How many Americans does smoking kill every year?
Why do teenagers smoke?
What person’s organs does alcohol damage?
4. Join the sentences and their translation:
1) It impairs your vision а) ви втрачаєте сексуальну привабливість
2) It takes your breath away and gives you emphysema b) воно забруднює повітря та відштовхує від вас друзів, котрі не палять
3) It causes lung cancer and cancer of the throat c) воно ослаблює ваш зір
4) it turns your teeth and fingers yellow and gives you ugly skin ваші зуби та пальці жовтіють та шкіра виглядає жахливо
5) It makes your breath stink and you hair and clothes smell awful d)це пусте марнування часу та грошей
6) It wastes your time and empties your pockets e)воно викликає рак легенів і рак горла
7) It pollutes the air around you and makes your non-smoking friends avoid you f) ви набуваєте смердючого запаху з роту й ваші речі жахливо смердять
8) It ruins your sex appeal g) від вас тхне, як від старої попільнички
9)It makes you smell like an old ashtray h) воно викликає задишку та призводить до емфіземи
5. Translate the following sentences into English:
Навіть легкі наркотики можуть нашкодити здоров’ю людини.
Жителі Латинської Америки мають прибуток від урожаю наркотиків.
Наркомании часто крадуть гроші та обдурюють свою сім’ю.
Куріння – це причина багатьох захворювань.
Підлітки палять, щоб виглядати старшими.
Зловживання алкоголем може призвести до насилля в сім’ї.
6. Correct the false sentences.
Drugs are one of the biggest world’s businesses.
Drug-addicts can die from AIDS.
People can die because of smoking.
Smoking kills less than 400.000 Americans every year.
These deaths are not preventable.
There are no chemical additives in alcohol.
You can have liver problems because of alcohol beverages.
Only long-term heavy drinking damages brain.
7. Suggest which of these people are the healthiest? Explain the reasons for your ideas:
Richard:
Job: computer programmer (sits at a desk all day).
Exercise: playing football for two hours every Saturday afternoon.
Smoking/drinking: drinks forty cans of beer a week.
Diet: eats a lot of fresh fruit and vegetables. Susan:
Job: manager in advertising (sits a desk all day).
Exercise: plays ping-pong every lunchtime.
Smoking/drinking: smokes 10 cigarettes a day, drinks champaigne on her birthday and on New Year’s Eve.
Diet: fast food (pizza, cheeseburgers).
Joanna:
Job: air stewardess (on her feet most of the day, but quite often can’t sleep at night – in strange hotels.)
Exercise: three hours jogging twice a week.
Smoking/drinking: drinks half a bottle of wine per week.
Diet: not too bad, but eats a lot of rich, spicy foods when staying abroad; loves cakes and chocolate. Diana:
Job: teacher at a secondary school (a lot of noise and stress, standing and walking around the classroom, sleepless nights).
Exercise: 5 minutes daily physical exercises in front of the open window.
Smoking/drinking: drinks a can of beer a week.
Diet: sandwiches or chips at lunch, coffee three times a day, salad in the evening, tea and sandwiches at night.
YOU
Заняття 3.13 Скажи наркотикам – ні!
1. Read and learn the following words and word-combinations.
research
drug abuse
tend
obscenities
resident
fail
cell
opt
flake дослідження
зловживання наркотиками
прагнути
непристойності
мешканець
провалюватись
камера
вибирати
пушинка inhale, snort
peers
invincible
vow
a stroke
took its toll
resist
credit вдихати, нюхати
однолітки
непереможний
присягатись
інсульт
взяв своє/взяв гору
протистояти
тут. завдячувати
2. Read and translate the text.
Research shows that teens with a realistic view of the dangers of drug abuse and addiction are less likely than others to become drug users later in life. In other words, teens who know the truth about drugs tend to stay away from them.
If you’d met Miguel Flores when he was in junior high school, you’d have met a young man who listened to his mother and did well in school. If you’d met him in high school, you’d have met a different person – a teenager who missed classes, a son who screamed obscenities at his mom. Drugs changed him.
When we talked to Miguel, he was a resident at Odyssey House, a drug treatment program in New York City’s East Village. When Miguel started high school in Brooklyn, New York, he fell in with a new crowd – the wrong crowd. To make a long story short, he started smoking marijuana, drinking, and failing classes. Finally, he got arrested and spent a night in a crowded cell on Rikers Island, a New York City jail.
NOT READY TO STOP
Given a choice by a judge between jail and getting help, Miguel opted for a drug treatment program. In fact, it was during the time he was legally bound to this program that he began using cocaine.
Cocaine is a stimulant and a powerfully addictive drug. Derived from the leaves of the coca plant, it has many names on the street, including coke, C, snow, flake. Coke comes in the form of white powder and is generally inhaled.
Miguel joined only a small percentage of his peers when he inhaled the potentially deadly powder. According to a 2002 NIDA-funded study, only 3.6 percent of 8th-graders, 6.1 percent of 10th-graders, and 7.8 percent of 12th-graders have ever tried cocaine.
“I wanted to see how it felt,” he said. “Cocaine makes you feel like you have a lot of power. It makes you feel invincible.” “Feelings of being powerful and invincible are not only typical, but were some of the earliest effects of cocaine,” says Dr. Steven Grant of the National Institute on Drug Abuse [NIDA]. But such feelings are short-lived.
For Miguel, they only lasted about 20 minutes and he began to feel like he was “nobody.” He vowed not to take cocaine again. He’d heard that cocaine could make him have a stroke. He’d also read articles about people dying of cocaine overdoses.
MOM’S TEARS
In other words, Miguel knew that cocaine was dangerous. But less than two months after he first snorted coke, and then he snorted the white powder again – and then again and again.
The stimulant took its toll. Miguel’s heart pumped hard. He was nervous and paranoid. He even became violent.
The most painful to Miguel than any side effect is the memory of seeing his mom cry when she discovered the truth about his cocaine use.
REAL STRENGTH
Drug users often must go through several treatment cycles before they are successful.
When we spoke, Miguel had been clean for 10 months. If you meet Miguel today, you see a young man who feels “strong,” but not because there’s cocaine in his body. He feels strong because he’s resisted drugs. You also see that the respect for his mother has returned. In fact, he credits her with his recovery. “I did it for my mom,” he says. Someday, perhaps he’ll realize that he really did it for himself.
3. Do the test.

Cocaine: What Do You Know?
1. Cocaine is made from
a. the beans of the coffee plant.
b. the leaves of the coca plant.
c. the roots of the coca plant.
d. the stems of the cacao plant.
2. According to a 2002 NIDA study, what percentage of U.S. 8thgraders tried cocaine in 2002?
a. Less than one percent
b. 3.6 percent
c. 10.6 percent
d. 15.6 percent
3. Cocaine belongs to a class of drugs known as
a. hallucinogens.
b. sedatives.
c. narcotics.
d. stimulants.
4. Cocaine can cause
a. flu
b. stomachache
c. stroke
d. heart attack
5. Cocaine only last about
a. 20 minutes
b. 1 hour
c. 30 minutes
4. Read and translate the information about kinds of stimulants. Use dictionaries.
Cocaine is just one of many stimulants that can do a number on your head and heart. Stimulants are drugs that speed up activity in the central nervous system (brain and spinal cord). They make the heart beat faster and cause blood vessels to narrow – which can make you feel nervous and jittery. The caffeine is a stimulant. Any stimulant – even caffeine, to a mild degree – can become addicting. Other dangerous stimulants:
• Crack is cocaine in a form that is smoked.
• Amphetamines are pills that have some legitimate medical uses only when prescribed by doctors.
• Methamphetamine is a long-acting and highly addictive stimulant. It comes in many forms including crystals (“crystal” or “ice”) and powder (called “crank”).
• Ecstasy, or methylenedioxymethamphetamine (MDMA), usually taken in pill form, is part stimulant and part hallucinogen.
5. Fill in the gaps.
Cocaine is a stimulant and a _____________________ drug.
____________ comes in the form of white powder and is generally inhaled.
Cocaine ________________ a lot of power. It makes you feel ____________.
Cocaine could make him _____________.
Drug users often must go through _______________ before they are successful.
______________ is cocaine in a form that is smoked.
_______________ is a long-acting and highly addictive stimulant. It comes in many forms including ___________________.
Amphetamines are _________ that have some ______________ uses only when prescribed by doctors.
6. Translate sentences into Ukrainian.
Вживання наркотиків може привести до звикання.
Кокаїн викликає знервованість та роздратованість.
Кофеїн також відноситься до стимуляторів.
Будь-який стимулятор, навіть кофеїн, в помірних дозах, може викликати звичку.
Наркотики надають сили і допомагають відчути себе непереможним.
Cocaine
Amphetamines
Crack
Methamphetamine form that is smoked
crystals
pills
powder
7. Match the stimulant and its form.
8. Look at the bar graph below. Then, answer the questions.
1. Which group had the greatest decrease in drug use between 1997 and 2002?
a. 8th-graders
b. 10th-graders
c. 12th-graders
2. Which group had the smallest decrease in drug use between 1997 and 2002?
a. 8th-graders
b. 10th-graders
c. 12th-graders
3. In 1997, what was the difference between illicit drug use among 8th-graders and 10th-graders?
a. 18.6 percent
b. 8.4 percent
c. 13.4 percent
4. In 2002, what was the difference between illicit drug use among 10th-graders and 12th-graders?
a. 2.4 percent
b. 3.2 percent
c. 4.6 percent
5. What percentage of 8th-graders did not use illicit drugs in 2002?
a. 10.4 percent
b. 89.6 percent
c. 96.4 percent
6. If the trend were to continue, what percentage of 12th-graders would report using drugs in 2007?
a. 23.2 percent
b. 27 percent
c. 24.6 percent
9. Read and remember the following information.
Here are a few warning signs that someone may have a substance abuse problem:
relying on drugs or alcohol to have fun, forget problems, or relax
having blackouts
drinking or using drugs while alone
withdrawing or keeping secrets from friends or family
losing interest in activities that used to be important
performing differently in school
building an increased tolerance to alcohol or drugs — gradually needing more and more of the substance to get the same feeling
lying, stealing, or selling stuff to get money for drugs or alcohol
Заняття 3.14 Правда про тютюнопаління
1. Read and learn the following words and word-combinations.
ashtray
gorgeous
demand
‘product placement'
to advertise
sell
reasons
calm down
relieve
addicted попільничка
чудовий
вимагати
розміщення продукту
рекламувати
продавати
причини
заспокоюватись
тут. знімати
залежний cravings
inhaled
rapidly
cancer
lung disease
pregnant
harm
veins
to lurk тяга
вдихнений
швидко
рак
легеневі хвороби
вагітна
шкодити
вени
тут. виходити
2. Read and translate the following text.
Smoking
Why people start smoking?
So you have just been to the movies and your hero has been up there on the big screen looking really cool and fantastic, doing all sorts of amazingly athletic stuff, getting on with great looking girls or guys and then… he or she lights up a cigarette! How un-cool is that??
Well let's get real here
A smoker wouldn't have the breath to do all that athletic stuff.
A smoker would smell like a dead ashtray, so what gorgeous girl or guy would want to be close to that?
A smoker would not have great skin and hair.
It is more than likely that the actor or actress doesn't smoke in real life, because they have to look after their bodies to be able to get parts in movies where they can look fantastic, do all that athletic stuff and look good enough for it to be believable that they would 'get the girl/guy' who looks so amazing.
Tobacco companies sponsor movies, and demand 'product placement' because they are not allowed to advertise their products any more – and they really want to get people to smoke so that they can sell their product! 'Product placement' means getting their product seen in the movie rather than in a separate ad.
So, why do people start smoking?
There are many reasons why young people start to smoke.
Maybe their parents smoked.
Maybe they think they will look like their super-cool hero.
Maybe they feel that it makes them look older and more interesting.
Maybe they believe that smoking can calm them down, relieve stress, help them to concentrate, help them have a good time or any of the dozens of reasons that smokers can come up with to hide the facts.
The fact is that if kids start smoking before they are 15, they are likely to still be smoking as adults.
Why? Because they have become addicted to the drug nicotine, one of more than 4,000 chemicals in cigarette smoke.
Why people continue to smoke
Nicotine is an extremely addictive drug, and not having it when you are addicted makes you have cravings, where you feel like you 'have' to have the drug.
Inhaled tobacco smoke is especially addictive because it delivers high doses of nicotine to the brain very rapidly.
People also get into the habit of smoking at certain times, like at parties when friends are smoking… and they can find it is hard to be the non-smoker.
Smoking and its effects
Apart from the smell, taste, effects on hair and skin, and on moods, cigarette smoke has even more unpleasant effects on the body.
Nicotine itself does not cause cancer or lung disease. It is the other things that are in cigarette smoke that cause all the health problems.
Smokers are ten times more likely to get heart disease, lung disease, major heart attack or stroke. They are also more likely to develop diabetes.
Smoking is the most common cause of cancers of the lung, throat and mouth.
Female smokers have more trouble becoming pregnant, and have more painful periods. Smoking can harm the baby if they get pregnant and continue to smoke.
Smokers can also have problems with narrowing of the veins in hands and feet, so blood circulation is poor.
Passive smoking – that is, breathing in other people's smoke rather than actually smoking yourself – can also cause health problems.
Anti-smoking laws mean that smoking is not allowed inside most buildings, so smokers have to lurk about outside while their friends are inside having fun.
In South Australia it is now illegal to smoke in a car if there are children inside.
Smoking - some facts
Smoking killed 100 million people in the 20th century, and is predicted to kill 1 billion in the 21st century.
Worldwide, there are about 1.1 billion smokers and there are expected to be 1.6 billion by 2025.
Half of all smokers will die early unless they stop smoking.  
3. Answer the questions.
Why actors and actresses smoke in the movies even if they don’t smoke in real life?
Why do people start smoking? List four reasons.
What effects has smoking on the health and body?
What diseases can smoking cause?
Is it good for pregnant woman to smoke? Why?
What does passive smoking mean?
4. Name at least five reasons for non smoking.
5. Count how much money can you save if you don’t smoke.

6. Look at the chart and answer the questions.
1. According to this chart, what percentage of 12th-graders smoked no cigarettes at all?
2. What is the smallest category of smokers?
3. What percentage smoked any cigarettes?
4. Approximately what fraction of 12th-graders does not smoke at all? (You’ll need to convert a percentage to a fraction.)
5. In 1975, 37% of high school seniors had smoked cigarettes in the past 30 days. In 2000, it was a lower percentage (see answer to #3). What reasons might account for this decrease?

7. Find the following words.
ASHTRAY
ADDICTION
NON-SMOKER
TAR ANTI
WARNING
VENDINGMACHINE
DESIGNATED BAN
LUNG CANCER
NICOTINE
CIGARETTEBUTT FILTER
LEGALAGE
SMOKER
PACKAGE
TAX

8. Read the information and write down your opinion about smoking.
SMOKING AND YOUNG PEOPLE
There are many reasons why a child/teenager start smoking:
Because he/she wants to show his/her independence
Because his/her friends smoke too
Because adults tell him/her not to smoke
Many kids start smoking and believe they can stop every time they want to but in a short time they become addicted to smoke and nicotine.
Although it is illegal to sell cigarettes to anyone under 16, the existing law is not being applied.
Everybody knows that smoking is dangerous and can cause lung cancer, heart attacks, bronchitis and more serious diseases but young people keep on smoking.
Most of the European Governments have banned smoking in enclosed public places because even non-smokers can be at risk from what is called passive smoking.
What do you think of smoking?
In my opinion……………
Do you smoke?
Do your family members smoke?
How can you persuade people who smoke to stop doing it?
9. Complete the sentences by filling in the missing word.
teeth
lungs
nose
taste

clothes
money
sick

Smoking cigarettes…
costs a lot of………………..
makes it hard to smell and ………. food.
stains your ……..
makes the smoker’s ……….. smell.
makes people ………………..
makes your ………. stuffy.
makes your ……… “dirty” so that it is hard to breathe.
Заняття 3.15 СНІД – загроза нації
1. Read and learn the following words:
to orphan робити сиротою
Human immunodeficiency virus (HIV) Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)
Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) Синдром набутого імунодефіциту
to spread розповсюджувати(сь)
sore рана, виразка
syringe шприц
to estimate приблизно підраховувати
to be confined бути обмеженим
2. Read and translate the text:
AIDS
AIDS is becoming one of the most important problems of the modern world. According to “AIDS Epidemic Update 2000” and the World Health Organization (WHO), the current number of people living with HIV or AIDS is 36.1 million, more than 50% higher than predicted in 1991. And this number is increasing every day, hour and minute. The greatest number of inhabitants sick with AIDS or HIV live in Africa. Over17 million Africans have already died of AIDS-three times the number of AIDS deaths in the rest of the world, orphaning 10 million or more African children.
Human immunodeficiency virus (HIV) is a virus that causes Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), a condition in humans in which the immune system begins to fail, leading to life-threatening opportunistic infections.
Acquired Immunity Deficiency Syndrome (AIDS) spreads only by direct contact with the virus. People who get AIDS get it by:
having unprotected sex (sex without condoms) with a person who has AIDS;
sharing a drug needle with someone who has AIDS;
getting blood from a person with AIDS;
birth from a mother with AIDS;
touching blood of a person who has AIDS where you have a cut or a sore.
Many people, mothers and their children were infected with the AIDS through the syringes and bad quality medical equipment. But the common way of getting infection is sex. The easiest way to be safe from the AIDS is to use condoms.
Ukraine has one of the fastest growing HIV/AIDS epidemics in the world. About 1.63 percent of Ukrainians, or about 756,300 citizens, were estimated to be living with HIV/AIDS in 2007, up from 1.46 percent of the population in 2005, or 685,600 citizens. The number of HIV/AIDS cases in Ukraine reduced by 200 or 3.9% to 4,900 in the period of January-November 2008, compared with the corresponding period of last year. Ukraine has one of the highest rates of increase of HIV/AIDS cases in Eastern Europe.
Identified in the country in 1987, HIV/AIDS appeared to be confined to a small population of foreign students until the mid-1990s, when a sudden and explosive epidemic emerged among injecting drug users in the southern and eastern regions of the country.
To prevent HIV and AIDS in Ukraine there’s Olena Franchuk AntiAIDS Foundation in Ukraine. It’s the first private organization and its goals are:
to combat the HIV/AIDS epidemic in Ukraine;
to reduce its escalation;
to support people living with HIV/AIDS by improving their quality of life.
The annual Ukrainian Fashion Week made a special clothes collection “Love Fashion AIDS”
3. Answer the following questions:
What is one of the most important problems in the world?
What is the current number of people living with HIV/AIDS?
Where do the most HIV/AIDS sick people live?
What is HIV?
What ways of spreading HIV are there?
Can a person get HIV touching a skin of a person with AIDS?\
Can a person get HIV kissing a person with AIDS?
Are there many persons with HIV/AIDS in Ukraine?
4. Translate the sentences:
Однією з основних проблем в сучасному світі є СНІД.
Кожної хвилини збільшується кількість хворих на СНІД.
В Африці кожна п’ята особа хворіє на СНІД.
Вірус імунодефіциту людини спричиняє СНІД.
Дитина одержує хворобу від ВІЛ-інфікованої матері.
Фонд Олени Франчук «АнтиСНІД» – перша приватна організація, що підтримує ВІЛ-інфікованих людей.
5. Which of the following statements are true and which are false? Correct them.
Ukraine has the smallest number of persons living with HIV/AIDS in Europe?
HIV/AIDS appeared in the former USSR in 1980s.
In 1980s the sudden epidemic emerged among injecting drug users.
The goal of Ukrainian Fashion Week is to combat the HIV/AIDS epidemic in Ukraine.
The Ukrainian Fashion Week made a hat collection “Love Fashion AIDS”.
The North and Central Ukraine has the smallest number of adults living with HIV.
6. Match the words from the column A with the column B:
World Health medical equipment
Life-threatening epidemics
Bad quality AntiAIDS Foundation
The fastest growing HIV/AIDS Organization
The highest rates of HIV/AIDS increase
Olena Franchuk AIDS
Love Fashion opportunity infections
7. Translate the following word-combinations and phrases into English:
Всесвітня організація здоров’я Неякісне медичне обладнання
Найбільша кількість жителів хворих на СНІД чи ВІЛ; Цілі першої приватної організації
Життєзагрожуючі інфекції Вдосконалення якості їх життя
8. Make your own dialogue:
1. What is the difference between HIV and AIDS?
HIV is a virus and AIDS is a bacterial disease
There is no difference between HIV and AIDS
HIV is the virus that causes AIDS
2. Is there a cure for AIDS?
yes
no
only available on prescription
3. Approximately how many people are living with HIV worldwide?
33 Million
23 Million
13 Million
4. Can you get AIDS from sharing the cup of someone with HIV?
Yes
No
Only if you don't wash the cup
5. Can insects transmit HIV?
Yes
No
Only mosquitoes
6. HIV can make a person ill because…
It makes a person lose weight very suddenly
It reduces the body's core temperature
It attacks the immune system
7. HIV is believed to have evolved from a similar virus found in which animal?
Baboon
Chimpanzee
Elephant
Заняття 3.16 Засоби масової інформації
1. Read and learn the following words:
Mass media засоби масової інформації portability портативність
feature риса newscast огляд новин
handwritten написаний рукою to focus зосереджуватися
newssheet листівка profound глибокий
bookseller продавець книг cover обкладинка
entertaining розважальний binding переплетіння
2. Read and translate the text:
Mass media are one of the most characteristic features of modern civilization. People are united into a global community with the help of mass media. People can learn about what is happening in the world very fast using mass media. The mass media include newspapers, magazines, radio and television.
The earliest kind of mass media was newspaper. The first newspaper was Roman handwritten newssheet called “Acta Diurna” started in 59 B.C. Magazines appeared in 1700’s. They developed from newspaper and booksellers’ catalogs. Radio and TV appeared only in 20th century.
The most exciting and entertaining kind of mass media is television. It brings moving pictures and sounds directly to people’s homes. So one can see events in faraway places just sitting in his or her chair.
Radio is widespread for its portability. It means that radios can easily be carried around. People like listening o the radio on the beach or picnic, while driving a car or just walking down the street. The main kind of radio entertainment is music.
Newspapers can present and comment on the news in much detail in comparison to radio and TV newscasts. Newspapers can cover much more events and news.
Magazines do not focus on daily, rapidly changing events. They provide more profound analysis of events of proceeding week. Magazines are designed to be kept for a longer time so they have cover and binding and printed on better paper.
3. Answer the following questions:
What kinds of mass media do you know?
What was the earliest kind of mass media?
Why is the television so exciting?
What is the reason for widespread use of radios?
What advantages do newspapers have over the other kinds of mass media?
What is the difference between a newspaper and a magazine?
4. Which of the following statements are true and which are false? Correct the false sentences:
Mass media are not a characteristic feature of modern civilization.
The mass media consist of publications, radio and TV.
One f the earliest kind of mass media was TV.
“Acta Diurna” is the first newspaper in the world.
Magazines appeared later than newspapers.
Television is one of the most boring kinds of mass media.
The main feature of radio is its portability.
Magazines focus on daily events.
5. Translate the sentences:
Перша листівка видавалася з 59 року до н.е.
І радіо і телебачення з’явилися у ХХ ст.
Події з далеких місць легко можна побачити завдяки телебаченню.
Люди можуть принести радіо навіть на пляж.
Ти можеш слухати музику, скориставшись радіо.
Газети забезпечують більше деталей подій, ніж телевізійні новини.
Журнали пропонують глибший аналіз подій минулого тижня.
Журнали зберігаються довгий час, тому вони переплетені.
6. Fill in the gaps with the appropriate words from the box:
Radio, television, magazines, newspaper, mass media

______ appeared later than newspapers.
Radio and ______ appeared after newspapers and magazines.
You can easily carry ______ around.
Because of ______ you can learn about what happening in the world.
The first ______ was “Acta Diurna” – Roman handwriting newssheet.

7. Translate the following words and word-combinations as in the text:
Доступний, через, замість, увійти в, величезний, система освіти, опирається на, весь клас, завдання, досягнення, чільна форма.
8. Join the words:
a) Civilization
b) Community
c) Newssheet
d) Exciting
e) Entertaining
f) Widespread
g) Portability
h) Comparison
i) TV newscasts 1)порівняння
2)розповсюджений
3)листівка
4)теленовини
5)розважальний
6)цивілізація
7)захоплюючий
8)спільнота
9)портативність
9. Now divide into groups and find benefits and dangers of television.
Benefits of television Dangers
   
Television helps us to learn more about the world and to know and see many new things.
Television can make us passive. We don’t have to think and our brains become lazy.
It has increased the popularity of sports and arts.
It takes time away from activities such s reading, conversation, and games.
It is an enjoyable way to relax.
It encourages us to buy things that we don’t need, and can make us unhappy with our own lives.
It has made us aware of our global responsibilities. In 1985, for example, 1.5 billion people in 147 countries watched TV pop concert and helped to collect more than $100 million for people in Africa.
10. Read the following information:
The internet is quickly becoming the center of mass media. Everything is becoming accessible via the internet. Instead of picking up a newspaper, or watching the news, people will log onto the internet to get the news they want, when they want it. Many workers listen to the radio through the internet while sitting at their desk. Games are played through the internet.
Blogging has become a huge form of media, popular through the internet. The education system relies on the internet. Teachers can contact the entire class by sending one e-mail. They have web pages where students can get another copy of the class outline or assignments. Some classes even have class blogs where students must post weekly, and are graded on their contributions. The internet thus far has become an extremely dominant form of media.

11. Read the passage about future of television and complete the text with the words from the box.
THE FUTURE OF TELEVISION
In future, we probably won’t watch television at all.
I think television (1)….will disappear. We’ll use a computer and choose the programs that we want to watch. (2)… will then get the program from another computer, probably on the other side of the world. We‘ll be able to tell the computer what type of (3) ….we like (for example, types of films, (4)…., documentaries, etc.) and the computer will search for those programs and then give us a (5)… to choose from. The pictures that we see will also be different. They will be (6)….. We will be able to look around the pictures that we see.
The computer, channels, ‘holographic’, programs, music, ‘menu’.
12. Match the words and their definitions.
Television
Newspaper
The Internet
Radio a paper printed and sold usually daily or weekly with news, advertisements etc.;
broadcasting programmes for people to listen to;
broadcasting programmes (the news, plays, advertisements, shows, etc.) for people to watch on their television sets;
a way to communicate with your partner who might be a thousand miles away using the computer (e-mails).
13. Try to describe some effects of mass media.
Positive Negative
Заняття 3.17 Телебачення
1. Read and learn the following words:
far далеко to dominate домінувати
advantage перевага to break down ламатися
disadvantage недолік violence жорстокість
convenient зручний underwear спідня білизна
expensive дорогий, коштовний ads реклама
2. Read and translate the text:
Television, also called TV, is one of our most important means of communication. It brings moving pictures and sounds from around the world into millions of homes.
The name "Television" comes from Greek word meaning "far", and a Latin word meaning "to see", so the word "tele-vision" means "to see far".
Television now plays an important role in our life. It is difficult to say if it is good or bad for us. It is clear, that television has advantages and disadvantages.
But are there more advantages or disadvantages? In the first place, television is an entertainment. But it is not only a convenient entertainment. For a family of three, four or five, for example, it is more convenient and less expensive to sit comfortably at home than to go out to find entertainment in other places. They don’t have to pay for expensive seats at the theatre or cinema. They turn on the TV-set and can see interesting films, concerts, football matches.
But some people think that it’s bad to watch TV. Those who watch TV need do nothing. We are passive when we watch TV. Television shows us many interesting programmes. But again there is a disadvantage here: we watch TV every evening, and it begins to dominate our lives.
My friend told me that when his TV-set broke down, he and his family found that they had more time to do things and to talk to each other. There are other arguments for and against television.
Very often the programmes are bad. Sometimes they show too much violence in films and news programmes. There is also too much pop music and ads. Ads on the whole are convenient for grown-ups. But is it good for children to watch all those ads where they show all kinds of underwear as what not? There are many arguments for and against TV. We must understand that TV in itself is neither good nor bad. TV is as good or as bad as we make it.
3. Answer the following questions:
Where does the name “television” come from?
What advantages does television have?
What disadvantages does television have?
What do my friend find when his TV-set broke down?
What do some programmes sometimes show?
What is television for you?
4. Match the words with their definitions:
KINDS OF PROGRAMMES
Nature films Football, swimming, boxing etc.
Quiz shows Life in different countries
News or current affairs People trying to win prizes by answering questions
5
Soap operas Advertisements for products
Commercials Animals, fish, flowers, plants etc.
Travel films Information about what’s happening in the world
Comedies Jokes and funny situations
Sport Information for pupils and students
Educational programmes Story of the daily life of a family
5. Which of the following statements are true and which are false? Correct the false sentences:
The word “Television” comes from Latin words that mean “to see far”.
Television has no disadvantages at all.
Television is one of the cheapest and the most convenient entertainment.
It is an active entertainment.
There is more time to talk to each other without television.
Ads, pop music are the disadvantages of TV.
6. Answer the questions. Are you a TV addict?
When do you usually watch TV?
Do you ever watch TV in the morning?
How many hours of TV do you usually watch in a week?
Have you got a TV in your bedroom?
Do you ever argue at home about which programme to watch?
Would you like to live without TV for a week?
What do you enjoy doing instead of watching TV?
7. In pairs, check the types of TV programmes below. Then think of a programme in your country for each type.
soap operas documentaries talk shows comedy series game shows debates and discussions reality shows sports programmes quizzes
8. Complete the sentences with the types of programmes. Then compare your answers with your partner.
1. On TV in my country there are too many_______ and there aren't enough_________.
2. The most popular programmes in my country are _________, _________ and _________.
3. My favourite TV programmes are_________.
9. Read the text and match headings 1-6 with paragraphs A-D. There are two headings that you don't need.
TV or not TV?
Carlton asks if TV really is such a bad thing.

Ⓐ Every year, during the last week in April, people are invited to turn off their TVs for a week and to do something more useful. Since 1995, TV Turnoff Week has been organised by anti-TV campaigners in the USA and the UK. Organisers believe that 24 million people have given up television for a week and that afterwards 80 percent of them watched less TV and about 20 percent stopped watching television completely.
Ⓑ But can't television be educational? Doesn't TV news tell us more about what is happening in the world than any other type of media? Anti-TV groups don't agree. ‘Television is hopeless at explaining the reasons behind the news,’ they argue. 'We often watch shocking TV pictures of wars, social problems or famine but we often don't understand why these problems started.' Campaigners also say that watching TV is a passive activity. The average person spends two months of the year in front of the television. This means that many people don't get enough exercise - or use their brains. There are other negative effects too - families spend less time talking to each other and TVs are often used as babysitters. Campaigners are also worried about the influence that TV has on children and young adults - for example, the average 19-year-old American has watched 350,000 commercials and 18,000 murders on television.
Ⓒ So there are certainly convincing arguments to turn off the TV. But what do the anti-TV groups recommend instead of watching your favourite soap opera? 'Read the TV Turnoff Week leaflets and you will find lots of ideas: go to the library, learn a musical instrument, play with your pets or start a diary. Or you could learn about your family history, do some charity work, or go to a museum. Read a newspaper or listen to the radio.' So, there are plenty of things to do, but are they as much fun as watching TV?
Ⓓ Annie Davidson, a lecturer in Media Studies from North London doesn't think that watching TV is a passive activity. 'On the contrary, it gives you something to talk about. For example, when we watch a soap opera, we form opinions about characters or stories. And if you don't watch it too much, TV isn't necessarily harmful for your health. Life is busier and more stressful than ever before. We need a simple way to relax in the evenings аnd television is perfect.' So will Annie Davidson take part in TV Turnoff Week? 'I'm certainly going to watch less. There's a great drama on the radio this evening'.
1 Turn off your TV
2 Better things to do
3 TV and education
4 The positive side of TV
5 Reasons why TV is harmful
6 Why TV is good for our brains
10. Read the text again. Tick the true statements and correct the false ones.
1 TV Turnoff Week is a new idea.
2 The organisers say that the week has been a success.
3 TV news is the best media for helping us understand the problems in the world.
4 The TV Turnoff leaflets don't suggest many different activities.
5 TV Turnoff campaigners are against all forms of media.
6 Annie Davidson believes that TV is good because it is a good subject for conversation.
7 Ms Davidson is going to ignore TV Turnoff Week.
11. In pairs, complete the table with arguments from the text. Can you add any more arguments?
The advs and disadvs of TV
advs disadvs
• TV can be educational
• TV doesn't really explain the news
12. In pairs, find nine different alternatives to watching TV in the text. Can you think of any more ideas?
Заняття 3.18 Радіо
1. Read and learn the following words:
means засоби traffic report повідомл. про рух на дорогах
widespread поширений stock market фондова біржа
broadcasting радіомовлення current сучасний
broadcast передача government policy політика уряду
description репортаж issue проблема
advertising реклама poverty бідність
drama радіоп’єса (тут) host, hostess ведучий, ведуча
weather forecast прогноз погоди 2. Read and translate the text:
Radio is one of the most important means of communication. The most widespread and familiar use of radio is broadcasting. Radio broadcasts feature music, news, interviews, discussions, descriptions of sport events, advertising.
Radio broadcasting once had the same entertainment role as television has today. From the 1920’s to the early 1950’s, in the Golden Age of Broadcasting, people gathered around their radios every night. They listened to dramas, light comedies, music, and other programs. This period ended with the rise of television.
There are more than 25 000 radio stations and more than 1 750 millions of radios in the world. A major reason for the widespread use of radio is its portability. It means that a radio can be carried around easily. People like to listen to it in homes, at beaches and picnics, while walking down the street or driving a car.
About 90% of all radio programs in the US provide entertainment and only 10% provide some kind of information. Music is the chief kind of radio entertainment. Usually, stations specialize in one kind of music such as rock, classical, country, etc. Such stations have disk jockeys who introduce and comment on the music.
Programs that provide information include newscasts, talk shows, and description of sport events. Newscasts may include weather forecasts, traffic reports, and stock market information. Talk shows present discussions on a current political topic such as an election or government policy or on a social issue, such as crime, pollution, poverty, racism, or sexism. Each show has a host or hostess who leads the discussion. Listeners are invited to telephone the stations to ask questions or give their opinion about the topic. Most of the games played by major league baseball, basketball and hockey teams in the US and Canada are broadcast on radio.
3. Answer the following questions:
Is radio a widespread and popular kind of mass media?
What is the Golden Age of Broadcasting?
How many radios and radio stations are there in the world?
What is the reason for the widespread use of radio?
How many radio programs provide entertainment and how many programs provide information?
What is the chief kind of radio entertainment?
What programs provide information?
4. Which of the following statements are true and which are false? Correct the false sentences:
Radio is the most important mean of communication.
There are a lot of music, discussions and no advertising among radio broadcasts.
1920 – 1950 is a period of the Silver Age of Broadcasting.
The Silver Age of Broadcasting was ended because of television.
There are more than 25 million radio stations in the world.
About 90% of all radio programs in the US provide some kind of information.
5. Translate the sentences:
Репортажі спортивних подій, новини, дискусії люди можуть слухати навіть в автомобілі завдяки радіо.
Головна функція радіо – це розваги.
У Золоту добу радіомовлення радіо відігравало таку ж роль, як і телебачення сьогодні.
Радіоп’єси були дуже популярними у 1950-ті роки.
Зазвичай радіостанції спеціалізуються на одному виді музики.
Ток-шоу – це дискусія про політичну ситуацію в країні або соціальні питання.
Глядачі теж приймають активну участь у ток-шоу, задаючи питання, висловлюючи свою точку зору.
Більшість ігор з бейсболу, баскетболу та хокею у США та Канаді транслюються на радіо.
6. Match the words from the column A with the column B:

radio Broadcasting
important mean of stations radio programs radio broadcast Golden Age of communication 7. Translate the following word-combinations and phrases into English:
Репортаж спортивної події
Прослуховування улюбленої радіопередачі
Зростання ролі телебачення
Представляти і коментувати музику
Повідомлення про рух на дорозі
Біржова інформація
8. Answer the following questions:
Do you usually listen to the radio?
What radio stations do you listen to?
What kinds of programmes do you choose?
Where and when do you listen to the radio?
Заняття 3.19 Друковані джерела
publication
public opinion
post
printed
publish
carved wooden block видання
громадська думка
вивішувати
друкований
видавати
різьблена дерев’яна дошка to cover
proceeding week
daily
issue
article
pamphlet висвітлити
минулий тиждень
щоденне видання
випуск
стаття
брошура
1. Read and learn the following words:
2. Read and translate the text:
Newspaper is a publication that presents and comments on the news. Newspapers play an important role in shaping public opinion and informing people of current events.
The first newspapers were probably handwritten newssheets posted in public places. The earliest daily newssheet was “Acta Diurna” (“Daily events”) which started in Rome in 59 B.C. The first printed newspaper was Chinese publication called “Dibao” started in A.D. 700’s. It was printed from carved wooden blocks. The first regularly published newspaper in Europe was “Avisa Relation” or “Zeitung”, started in Germany in 1609.
Newspapers have certainly advantages over other mass media – magazines, TV and radio. Newspaper can cover more news and in much detail than TV or radio newscast can do. Magazines focus on major national and international events of the proceeding week. But newspaper focuses on local news as well and provides information and comments faster than magazine can do.
There are daily newspapers and weekly newspapers. Daily newspapers print world, national and local news. Many dailies are morning papers, others are afternoon papers. Sunday issues of the dailies are usually larger than the weekday ones. They may include special sections on such topics as entertainment, finance and travel or Sunday magazine, a guide to TV programmes, colored comics. The major dailies in the US are “Christian Science Monitor”, “New York Times”, “USA Today”, “Wall Street Journal”, and “Washington Post”.
Magazine is one of the major mass media. Magazine is a collection of articles and stories. Usually magazines also contain illustrations. The earliest magazines developed from newspapers and booksellers catalogs. Such catalogs first appeared during the 1600’s in France. In the 1700’s pamphlets published at regular intervals appeared in England and America. They were literary publications. One of the first British magazines was published from 1731 to 1914. The first American magazine was called “The Gentleman’s Magazine”, or “A Monthly View”.
Magazines provide information on a wide range of topics such as business, culture, hobbies, medicine, religion, science, and sports. Some magazines entertain their readers with fiction, poetry, photography or articles about TV, or movie stars.
3. Answer the questions:
What is newspaper?
What function in social life do newspapers have?
When was the first printed newspaper printed?
What country was the first regularly published European newspaper start in?
What is the difference between Sunday issues and daily ones?
What is magazine?
When and where the first catalogs appear?
What was the first American magazine?
4. Which of the following statements are true and which are false? Correct the false sentences:
Magazine is a publication that presents and comments on the news.
Because of newspapers people are informed of current events.
Newspapers developed from handwritten newssheets.
“Dibao” is the first European publication started in 700’s A.D.
“Zeitung” started in Germany in 1606.
Usually newspapers also contain illustrations.
“A Monthly View” is the first collection of articles and stories in the USA.
Magazines may include poetry, illustrations, and photos.
5. Translate the sentences into English:
Газети інформують людей про останні події.
«Події дня» - перша щоденна листівка, яка видавалася у 59 ст. до нашої ери.
Китайське друковане видання стало першою друкованою газетою.
Одна із переваг газет над іншими ЗМІ – зосередження на подіях у багатьох деталях.
Журнали пропонують огляд міжнародних та державних подій.
Друковані видання пропонують широке коло інформації про бізнес, культуру, науку, спорт й ін.
6. Match the newspaper section to its content:
home news
foreign news
business news
sports news
features
weather forecast
reviews news about other countries
economy
longer articles about special subjects
climate conditions for today
critics and give their opinion about new films, plays, etc
football, cricket, rugby, etc
news about Britain
7. In pairs. Each person in the pair has one of the tables. Match the words with the right description and share the information with your partner.
Review
Front page
Section
Headline
Article
Feature
Supplement
Editorial A piece of writing in a newspaper or magazine.
One of the parts into which a newspaper is divided.
A front page article or picture appears on the front page of a newspaper because it is very important or interesting.
The title of a newspaper story, printed in large letters at the top of it, especially on the front page. Headlines are the main points of the news which are read on radio or TV.
A report in a newspaper or magazine in which someone gives their opinion of a new book, film, TV programme, record, play or concert.
A prominent or special article, story, or department in a newspaper or periodical.
An article in a publication expressing the opinion of its editors or publishers
A separate part of a magazine or newspaper often dealing with a particular topic.

Brochure
Rag
Tabloid
Broadsheet A newspaper that has small pages, short articles and lots of photographs. They are often considered to be less serious than other newspapers.
A newspaper that is printed on large sheets of paper measuring approximately 38 cm by 61 cm. They are generally considered to be more serious than other newspapers.
A magazine or booklet with pictures that gives you information about a product or service.
People refer to a newspaper as a rag when they have a low opinion of it.
8. Divide the words below into the correct categories.
journalist \ tabloid \ editorial \ columnist \ daily \ rag \ feature \ foreign correspondent \ headline \ broadsheet \ reporter \ supplement \ article \ front page \ review
1) people who work on a newspaper: _________
2) types of newspaper: _________
3) what you find in a newspaper: _____________
9. Which of these words collocate with news?
Example: newsroom
room; stand; print; conference; agency; flash; hound; letter; worthy; paper; agent; desk
10. Complete these sentences with some of the words above.
1. The ____________ is the place where journalists write their reports.
2. You can buy a ‘paper at a news__________ or at a news___________ in the street.
3. If it is a good story, it is news_________.
4. A good reporter is sometimes called a news___________.
5. Politicians often inform journalists about their actions at news ____________.
Заняття 3.20 Сучасні молодіжні журнали
1. Read and translate the text
NEWSPAPERS AND MAGAZINES
 ”Why should I read newspapers and magazines? I get news on TV and radio.” You may have heard people say that. They don’t know that there is much more fun than just news in a newspaper or a magazine.
You enjoy reading special articles about hobbies, home, sport, and movie stars. Maybe you’ll like comics. You read where to buy what you need at the lowest price, what happened yesterday in your town and around the world. Newspapers also tell you where to go for fun. They also tell you about shows and sports. Lots of events happen to people, and newspapers tell you what happened, who did it, where it happened, why it happened and how it happened.
The first American newspaper was published in Boston in 1690. Now lots of magazines and newspapers are published in the USA. They keep up with all the new discoveries and events that are happening every day and bring the world of events into your home.
Magazines and newspapers can be divided into two large groups - mass and specialized. Mass magazines and newspapers are intended for large group of people, living in different places and having many different interests. Among them are newspapers and magazines for teachers, for cat lovers, for stamp collectors. In fact, there is a magazine and a newspaper to fit any interest.
Most U.S. cities today have only one newspaper publisher. In more than 170 American cities, a single publisher produces both a morning and an evening newspaper. But some cities (fewer than 30) have different owners. The “New York Times,” “USA Today” and “Washington Post” can be read everywhere in the United States. Do you want to know the price? Today most sell for 45 cents or more a copy. Surprisingly, many people buy newspaper more for the advertising than for the news. Advertising accounts for 65 percent of newspaper revenues.
Here are some of the magazines you might read.
 News magazines. “Time” and “Newsweek.” They come out once a week and give summaries of world and national news and background information on the news.
Digests. They are magazines that print articles that have already been published some- where else.
Fiction magazines. They print short stories. Two popular ones are “Ellery Queen’s Mystery Magazine” and “Fantasy and Science Fiction.”
Magazines for African Americans have articles about African Americans and news of interest to black persons. Some of them are “Sepia” and “Ebony.”
Women’s magazines deal with many subjects: family life, child care, health, home decorating, beauty, marriage, divorce, and do-it-yourself projects.  There are also advice columns, short stories and articles about famous women. Other magazines specialize in beauty, or other tips on face make-up and hair-does.
There are magazines for brides and for teenage girls.
Sports. “Sport Illustrated” is one of the most popular sports magazines.  It deals with amateur and professional sports.
If you are interested in model trains, antiques, sewing, cooking, crafts and magic, you can find some magazines for yourself.
There are plenty of other magazines to choose from, too.
2. Answer the questions.
1. Do you and your family magazines?
2. What information can you find in them?
3. You read magazines every day, don’t you?
4. Do you buy them or do you subscribe to them?
5. Many magazines are published in Ukraine, aren’t they?
6. What magazine would you choose if you were interested in sports?
7. Do you personally have a newspaper or magazine to fit your interests?
3. You know that papers and magazines have lots of sections. Read these headlines and try to guess what sections they belong to, matching the both columns.
 
1. New Plastic Surgery Miracles. a) Section “Families” (in a newspaper).
2. Dieting? The pill you must take. b) “Midwest Living” (Everything about Midwest and Midwesterners).
3. Focus on Health. c) TV and Cable Guide (magazine or newspaper)
4. Where Have All the Manners Gone? d) “Woman’s World” or section “Health” in a newspaper.
5. 1,000 children get HIV each day, study says. (Brussels, Belgium) e) Section “Daily Briefing World.” in a newspaper.
6. Storm Tips. f) “Cosmopolitan.”
7. Fireworks, Music And Fun on the Fourth. g) “Woman’s World”(the Woman’s Weekly)
8. Don’t Touch That Phone! h) “Woman’s World” or section (How to Resist Calling Him First).
9. Roam Free in South Dakota. i) Weather.
 
4. Can you match the left and the right columns?
There are some paragraphs from certain articles in the left column and the names of these articles and magazines in the right column. Can you guess which article each paragraph belongs to?
1. Always remember that what makes one person confident won’t necessarily work for everyone. After all, we’re all individuals. Be yourself at all times - you’ll feel a lot more confident. a) “Almanac” (“Des Moines Sunday Register”. Section “Iowa Woes”. June 29, 1997).
2. Every family should have a historian. After all, shouldn’t future generations know who you were, what you believed, the significant events in your life, and what it was like to live in the late 20-th century. b) “Memory of 1993, Haunts Novotna”. (Section “ Sport” “Los Angeles Times”. July 5, 1997)
3. Norman L.Schoondyke, 58 died of cancer Friday at home. Service will be at 10 a.m. Monday at Southtown Funeral Home, with burial at Avon Cemetery. c) “Confidence!” (“First” December 30, 1996)
4. The Polk Country Board of Supervisors is going to vote on a proposal to distribute profits Prairie Meadows Racetrack and Casino to local from school districts, apportioned by how many students they have in Polk County.* d) “Life Stories” (“Des Moines Sunday Register”. Section “Life Style”. June 29, 1997)
5. “My outlook towards tennis has changed a lot”, Jana said.” Tennis is not everything; there is a life outside of tennis”. e) “Polk County Mulls Allocation School”. (“Bull’s Eye” Section “The Most Local News.” July 2, 1997).
5. Match the following English words with their Ukrainian equivalents.
1.  mass media a) скарги
2.  periodicals b) безсторонність, справедливість,
3.  free distribution   неупередженість
4.  advertising c) незалежний
5.  ethnic minorities d) втручання в особисте життя
6.  libel e) засоби масової інформації
7.  censorship f) періодичні видання
8.  independent g) запобігання
9.  complaints h) безкоштовне розповсюдження
10. intrusion into privacy i) реклама
11. impartiality J) цензура
12. prevention k) наклеп
  1) етнічні меншості
6. Read the description of youth magazines. Choose one you liked most of all. Explain why.
American Cheerleader Magazine6 issues per year
American Cheerleader is the must read magazine for cheerleaders. Whether you've already made the squad or are dreaming of your first tryout, you will find everything that you need to excel in the sport of cheerleading. Every issue offers training and competition advice, fitness and fashion.
Girls' Life Magazine6 issues per year
The perfect magazine for girls ages 10 and up. Friends, fashion, quizzes, celebrity interviews and self-esteem. Parent's Choice award-winner!

Popstar! Magazine12 issues per year
Popstar! Magazine is a positive teen-gossip entertainment magazine famous for finding start FIRST, for having the best photography and for our scoops on stars like Taylor Lautner, Jonas Brothers, Selena Gomez, Miley Cyrus, Demi Lovato, & more!
Seventeen Magazine12 issues per year
The world's MOST POPULAR magazine for today's teenage girls! The latest scoop on style, friends, guys, college, careers, the stars and love. Hot tips on beauty, fashion, fitness, and relationships. Each month you'll get exciting features including fiction, quizzes, music, video, trends and more!
M Magazine10 issues per year
M features movies, music, and much more!
Teen Vogue20 issues per year
It's new! It's like regular Vogue, except for teens. It's the #1 magazine for fashion, clothes, and trends for teenagers.
Teen Voices Magazine2 issues per year
Put down that lipstick and let go of the need-a-guy attitude! You don't need them when you've got Teen Voices, an intelligent alternative to boy-crazed, fashion-oriented teen magazines. Written by and for teen girls, it is packed with thought-provoking, positive solutions on real-life topics.
Література
1. Аракин В.Д., С.Н.Броникова и др. Практический курс английского языка для III курса: Учеб – М.: Высш. шк., 1989
2. Бех П. О. Англійська мова – посібник для старшокласників і абітурієнтів.
3. Верба Л. Г. Граматика сучасної англійської мови. (довідник)– ТОВ «ВП Логос - М», Київ, 2007
4. Гужва Г.Н. Английский язык. Разговорные темы. – Киев: Тандем, 2000.
5. В. К. Шпак «Англійська мова для повсякденного спілкування» Київ, «Вища школа» 2004.
1. Angela Salgueiro, Ilda Cabrita, Keith Harie “Trends” Richmond Publishing 2007
2. Carlota Santos Martins, Celia Albino Lopes, Noemia Rodrigues “Link Up” Texto Edotores, LDA. 2007
3. S. Kay & V. Jones. Inside Out. Macmillan Heinemann 2001
4. Misztal M. Tests in English. Thematic vocabulary. Intermediate and Advanced level. - Киев: Знання, 1999
5. Paul a Davies, Tim Falla, Paul Kelly “Bright Lights“ Oxford Press 2010
6. V. Evans. Round-Up 4. Longman 2002
7. V. Evans. Round-Up 5. Longman 2002
8. Virginia Evans-Jenny Dooley “Winners”, Express Publishing 2008
Інші джерела
Інтернет матеріали
ЗМІСТ
№ Тема заняття Стор.
1. Винаходи та винахідники 4
2. Досягнення та здобутки видатних українців 9
3. Видатні вчені України 12
4. Внесок українців у розвиток медицини 16
5. Видатні художники України 19
6. Розвиток літератури в Україні 23
7. Український кінематограф 27
8. Здоровий спосіб життя 31
9. Здорове харчування 35
10. Вплив забрудненого середовища на організм людини 39
11. Візит до лікаря 43
12. Негативний вплив шкідливих звичок на життя людини 47
13. Скажи наркотикам – ні! 50
14. Правда про тютюнопаління 55
15. СНІД – загроза нації 60
16. Засоби масової інформації 63
17. Телебачення 67
18. Радіо 71
19. Друковані джерела 73
20. Сучасні молодіжні журнали 76

Приложенные файлы

  • docx 24099348
    Размер файла: 6 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий