Metodichni rekomendatsiyi kr BZhD


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


1
.

Мета

і завдання
курсу

1.1. З
авдання
навчальної
дисципліни

Робоча програма відповідає стандартам Міністерства освіти та науки
України та вимогам Міжнародної конвенції по підготовці, дипломуванню
моряків та несенню вахти ПДНВ
-

78/95 з поправками 2010 року. Кур
с
розроблено с урахуванням вимог ІМО Моdel Соurses 7.0
4

«Підготовка
м
еханік
а,

що несе вахту у машинному відділенні
»,
7
.
08

«Підготовка
офіцера
-
електромеханіка
», 1.13 «Елементарна медична допомога», 1.19 «Техніка
особистого виживання», 1.20 «Попередження пож
ежі та гасіння вогню»,
1.21

«
Особиста безпека та соціальна відповідальність
»,

1.23 «Спеціаліст
рятувальних засобів (крім швидкісних катерів)». Мета вивчення дисципл
іни
полягає у набутті студентом
компетенцій, знань, умінь і навичок для
здійснення професійн
ої діяльності з урахуванням ризику виникнення аварій
й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та
привести до несприятливих наслідків, а також формування у
студент
ів
відповідальності за

особисту та колективну безпеку,
у набутті
компе
тентності з основних правил безпеки на борту і впливу будь
-
яких
зовнішніх факторів, що можуть становити загрозу під час роботи на судні,
інформованість про ризики та небезпеки, пов'язані з роботою на морському
судні.


Завдання вивчення дис
ципліни передбача
є
набутт
я

компетентності у
вирішуванні професійних завдань щодо забезпечення особистої та
колективної безпеки в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування
мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення
гарантованого рівня безп
еки функціонування судна.


1.1.1.
Методичні

завдання
:

Мета навчальної

дисципліни полягає в тому, щоб набуті знання, вміння
і навички студента
, після ознайомлення з курсом, відповіда
ли

обов’язковим
мінімальним ви
могам Кодексу ПДНВ розділ А
-
VI
, табл. А
-
VI/1
-
1, А
-
VI/1
-
2,
А
-
VI/1
-
3, А
-
VI/1
-
4, А
-
VI/2
, п. 1
-
4, А
-
VI/3, А
-
VI/4 п. 1
-
3.

1.1.2.
Пізнавальні

завдання
:

Ви
вчення курсу дозволить студенту
вирішувати професійні завдання з
урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що
спричиняють надзвичай
ні ситуаці
ї та їхніх негативних наслідків,
з
урахуванням
основних правил безпеки на борту і впливу будь
-
яких зовнішніх
факторів, що можуть становити загрозу під час роботи на судні,
інформованість про ризики та небезпеки, пов'язані з роботою на морському
с
удні
.

1.1.3.
Практичні

завдання
:

Важливою вимогою освоєння програми є практична підготовка
студент
івце найважливіша части
на курсу. Практичне вивчення
навчальної
дисципліни дозволить використовувати протипожежне, рятувальне, аварійне
обладнання та інші с
уднові систем
и, дозволить отримати
базові знання

з

правил техніки безпеки, законодавства,

вимог з безпеки та аварійності,
знання причин

і способ
ів
, щоб уникнути нещасних випадків на

судні

1.2
Місце дисципліни в структурі основної професійної програми

Дисци
пліна «Безпека життєдіяльності

та основи охорони праці
»
відноситься до циклу професійної та практичної підготовки

та
займає
провідне місце у структурно
-
логічній схемі підготовки фахівця за
ступенем
вищої освіти

«бакалавр», оскільки є дисципліною, що викор
истовує
досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук.

Програма навчальної дисципліни
«Безпека життєдіяльності

та основи
охорони праці
»
складена у відповідності до
К
одексу з підг
о
товки і
дипломування моряків та несення вахти
(Розділ

А
-
VI/1, А
-
VI/
2, А
-
VI/3, А
-
VI/4
) та IMO
Моdel Соurses 7.0
4
,

7.08,

1.13, 1.19, 1.20,
1.21,
1.23.

Вивчення навчальної дисципліни
«Безпека життєдіяльності

та основи
охорони праці
»
направлено на формування наступних ко
м
петентностей:


Таблиця 1.1

Компетентнісні вимоги до ум
інь фахівцівКомпетентність

Зміст уміння

Лабораторно
-
тренажерна
база

1

2

3

4

1.


КСП
-
05 Дії у
надзвичайних
ситуаціях

Можливі види аварійних
ситуацій, такі як зіткнення,
пожежа, затоплення судна.
Знання суднових планів дій у
надзвичайних ситуаціях для
вжит
тя заходів у випадку
аварійної ситуації. Сигнали,
що подаються у випадку
аварійних ситуацій, та
спеціальні обов’язки,
закріплені за членами екіпажу
у судновому розкладі по
тривогам; місця збору;
правильне використання
засобів індивідуального
захисту. Дія,
що виконується у
разі виявлення обставин, які
можуть привести до аварійної
ситуації, зокрема пожежі,
зіткнення, проникнення води
на судно та його затоплення

Тренажерний комплекс по
ві
д
працюванню навичок
безпеки на воді. Шлюпка
вільн
о
го падіння


2.


КСП
-
06 Д
ії при
отриманні сигналу
лиха

Дії, що виконуються
відповідно до сигналів
тривоги. Значення підготовки
та навчань. Знання шляхів
евакуації, систем внутрішньо
суднового зв’язку та систем
аварійно
-
попереджувальної
сигналізації

Тренажерний комплекс по
ві
д
працю
ванню навичок
безпеки на воді

3.


КСП
-
14 Запобігання
пожежам та боротьба з
пожежами на суднах

Уміння організовувати
навчання з боротьби з
пожежею. Знання видів та
хімічної природи загоряння .
Знання систем пожежогасіння.

Знання дій, які повинні
вживатися у в
ипадку пожежі,
зокрема пожежі паливних
систем

Пожежний пол
і
гон.
Навчальна лабораторія
«Б
о
ротьба з пожежею на
судні»

ауд. 223 (НК
-
1)

4.


КСП
-
15 Використання
рятувальних засобів та
пристроїв

Вміння організовувати
навчання із залишення судна
та вміння управля
ти
рятувальними шлюпками,
рятувальними плотами та
черговими шлюпками,
пристроями та засобами для
їхнього спуску на воду, а
також користуватися
обладнанням для них, зокрема
радіообладнанням
Тренажерний комплекс по
ві
д
працюванню навичок
безпеки на воді. Шлюпка
вільн
о
го падіння
Компетентність

Зміст уміння

Лабораторно
-
тренажерна
база

1

2

3

4

рятувальних засобів,
супутниковими АРБ,
пошуковими та рятувальними
транспондерами,
гідрокостюмами й
термозахисними засобами

5.


КСП
-
16 Застосування
засобів першої
медичної

Практичне застосування
медичних керівництв та
медичних консульта
цій,
отриманих за допомогою
радіо, зокрема вміння вжити
ефективних заходів на основі
таких знань під час нещасних
випадків або захворювань,
типових для суднових умов

Навчальна лабораторія
«Медична допомога на
борту судна» ауд. 225 (НК
-
1)

6.


КСП
-
1
7

Нагляд за

виконанням вимог
законодавства

Начальне робоче знання
відповідних конвенцій ІМО,
що стосуються охорони
людського життя на морі

Навчальна лабораторія
«Охорона праці та безпеки
життєдіяльності на морі»
ауд. 002 (НК
-
2)

7.


КСП
-
19
Сприяння
безпеці персоналу та
судна

Знання способів особистого
виживання.


Знання способів запобігання
пожежі та вміння боротися з
вогнем і гасити пожежі
.


Знання особистої безпеки та
громадських обов'язків

Навчальна лабораторія
«Охорона праці та безпеки
життєдіяльності на морі»
ауд. 0
02 (НК
-
2)

8.


КСП
-
44
Застосування
заходів безпеки та
обережності

Важливість постійного
дотримання правил техніки
безпеки.


Наявні пристрої, що
забезпечують безпеку і захист
від потенційної небезпеки на
судні.


Запобіжні заходи, що
приймаються до входу в
за
мкнуті приміщення.


Ознайомлення з
міжнародними заходами щодо
запобігання нещасних
випадків та гігієни праці

Навчальна лабораторія
«Охорона праці та безпеки
життєдіяльності на морі»
ауд. 002 (НК
-
2)

9.


КСП
-
46 Експлуатація
рятувальних шлюпок і
плотів та черг
ових
Знання експлуатації
рятувальних шлюпок і плотів
та чергових шлюпок, їх
Тренажерний комплекс по
ві
д
працюванню навичок
безпеки на воді. Шлюпка


Компетентність

Зміст уміння

Лабораторно
-
тренажерна
база

1

2

3

4

шлюпок

спускових пристроїв та їх
обладнання. Знання способів
виживання у морі

вільн
о
го падіння

Швидкісна рят
у
вальна
шлюпка

10.


КЗП
-
5 Базові знання
про основи екології,
безпеки
життєдіяльності та
охорони праці

Початкове знання з впливу
судноплавства на морське
середовище та наслідки його
експлуатаційного або
аварійного забруднення.

Основні процедури захисту
навколиш
нього середовища.
Початкове знання складності
та різноманітності морського
середовища. Робоче знання
безпечної робочої практики та
особистої безпеки на судні

Навчальна лабораторія
«Охорона праці та безпека
життєдіяльності на морі»
ауд. 002 (НК
-
2)


У резул
ьтаті вивчення дисципліни
студент
и

повинні:

знати
:культуру безпеки і ризик
-
орієнтоване мислення, при якому
питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища
розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності;знання сучасних пробл
ем і головних завдань безпеки
життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань
виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення
небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до
несприятливих насл
ідків на об’єктах господарювання;знання організаційно
-
правових заходів забезпечення безпечної
життєдіяльності та вміння обґрунтувати та забезпечити виконання у повному
обсязі заходів з колективної та особистої безпеки;
можливі види аварійних ситуацій, та
кі як зіткнення, пожежа,
затоплення судна;типи рятувальних засобів, зазвичай наявних на суднах;обладнання рятувальних шлюпок та плотів;місцезнаходження індивідуальних рятувальних засобів;правила, які стосуються виживання, зокрема: значення
підготовки
та навчань; індивідуальний захисний одяг та спорядження;

необхідність бути готовим до будь
-
якої аварійної ситуації; дії, яких
необхідно вживати під час отримання команд слідувати до місцезнаходження
рятувальних шлюпок та плотів; дії, які повинні здійснюват
ися коли треба
залишити судно; дії, які повинні здійснюватися під час знаходження у воді;
дії, які повинні здійснюватися на рятувальних шлюпках та плотах; основні
небезпеки, що загрожують тим, хто зазнає лиха;організацію боротьби з пожежею на суднах;розт
ашування протипожежних засобів та шляхів евакуації;складові частини пожежі та вибуху (пожежний трикутник);типи та джерела займання;займисті матеріали, небезпеки виникнення та розповсюдження
пожежі;
необхідність постійно бути пильним;дії, яких необхідн
о вживати на судні;
виявлення пожежі,
диму
та

автоматичні системи аварійно
-
попереджувальної сигналізації;класифікацію пожеж та вогнегасних речовин, що застосовуються;протипожежне обладнання та його розташування на судні;інструктаж відносно: стаціонарни
х установок; спорядження
пожежного; особистого обладнання; протипожежних пристроїв та
обладнання; методів боротьби з пожежею; з вогнегасних речовин; процедур
боротьби з пожежею; використання дихальних апаратів під час боротьби з
пожежею та рятувальних дій;знання анатомії людини та функцій організму;розуміння
надання
невідкладних заходів, яких необхідно вжити
під час надзвичайних ситуацій, зокрема вміння: правильно покласти
потерпілого; застосувати способи приведення до тями; зупинити кровотечу;
застосуват
и необхідні заходи для виведення з шокового стану; застосувати
необхідні заходи у випадку опіків та обшпарювань, у тому числі ураженнях
електричним струмом; надати допомогу потерпілому й транспортувати його;
накласти пов’язки та використовувати матеріали з

аптечки першої допомоги;знання суднових планів дій у надзвичайних ситуаціях для вжиття
заходів у випадку аварійної ситуації;сигнали, що подаються у випадку аварійних ситуацій, та
спеціальні обов’язки, закріплені за членами екіпажу у судновому розкладі п
о
тривогам; місця збору; правильне використання засобів індивідуального
захисту;дію, що виконується у разі виявлення обставин, які

можуть
привести до аварійної ситуації, зокрема пожежі, зіткнення, проникнення води
на судно та його затоплення;дії, що вико
нуються відповідно до сигналів тривоги;
значення підготовки та навчань;знання шляхів евакуації, систем внутрішньо суднового зв’язку та
систем аварійно
-
попереджувальної сигналізації;конструкція та обладнання рятувальних шлюпок і плотів та
чергових шлюпок
, а також окремі предмети їхнього устаткування;характеристики та пристрої рятувальних шлюпок і плотів та
чергових шлюпок;різні типи пристроїв для спуску рятувальних шлюпок і плотів та
чергових шлюпок;прийоми спуску рятувальних шлюпок і плотів під час зн
ачного
хвилювання моря;прийоми підйому рятувальних шлюпок і плотів;дії, які вживаються після залишення судна;прийоми спуску та підйому чергових шлюпок під час значного
хвилювання моря;небезпеки, пов’язані з використанням механізмів відокремлення
під на
вантаженням;знання процедур технічного обслуговування;процедури боротьби з пожежею в морі та в порту, звертаючи
особливу увагу на організацію, тактику й управління;використання води для пожежогасіння, її вплив на остійність
судна, заходи застереження та

процедури з усунення негативних наслідків;зв’язок та координація під час боротьби з пожежею;управління вентиляцією, зокрема видалення диму з приміщень.

Б
езпечн
у
робоч
у

практик
у

та особист
у

безпек
у

на судні,
а саме
:

-

висотні роботи;

-

робота за бортом с
удна;

-

робота у замкнених приміщеннях;

-

системи допусків дозволів на роботу;

-

поводження з тросами;

-

способи підйому вантажів та методи запобіганню травм спини;

-

електробезпека;

-

безпека під час роботи з механізмами;

-

хімічна та біологічна безпека;

-

засоби індивідуального захисту.

вміти
:характеризувати вплив небезпечних та шкідливих факторів на
виробництво і, насамперед, особливості виробничої діяльності робітників
морського транспорту;встановлювати зв’язок між психологічним станом людини і її
по
ведінкою у надзвичайній ситуації;виконувати свої обов'язки за різними видами тривог;виконувати правила техніки безпеки;використовувати за призначенням індивідуальні рятувальні
засоби;стрибати з борту судна в індивідуальних рятувальних засобах і
без них
;плавати в індивідуальних рятувальних засобах і без них;здійснювати посадку в колективні рятувальні засоби;перевертати перекинутий рятувальний пліт;виконувати початкові дії в колективних рятувальних засобах для
підвищення шансів виживання;ставити пла
вучий якір і працювати з обладнанням рятувальних
плотів і

шлюпок;піднімати з води на рятувальні колективні засоби людей, які
знаходяться у воді;виявляти місцезнаходження рятувальних колективних засобів;використовувати всі рятувальні засоби, організову
вати
залишення судна;використовувати методи виживання, використовуючи
обладнання;уміти надати першу медичну допомогу;штучне дихання;працювати з вогнегасниками різних типів;працювати зі стаціонарними засобами пожежогасіння і
протипожежним обладнанням
;працювати в дихальних апаратах і в спорядженні пожежного;гасити невеликі осередки пожеж, у тому числі і в закритих
задимлених приміщеннях;евакуювати людей із приміщень охоплених вогнем і димом;забезпечити безпеку екіпажу в процесі пожеж та охорону
нав
колишнього середовища;
працювати в складі аварійних партій та керувати ними.

Д
отриму
ватися

безпечн
ої

робоч
ої

практик
и

та правильно
використову
вати

устаткування, що забезпечує безпеку, і засоби захисту
.

отримати навички:роботи та дій відповідно переважаюч
им обставинам та умовам,
зводити до мінімуму потенційну небезпеку та загрозу для виживання;виконання ді
й

після отримання сигналів тривог;виконання посадки на рятувальну шлюпку, не створюючи при
цьому небезпеку для інших осіб, які зазнають лиха;гасіння п
ожежі з використанням відповідних процедур, техніки
та вогнегасних речовин;визначання можливої причини, характеру та ступеню тяжкості
травм швидко та у повному обсязі, надаючи першу елементарну допомогу.

В
иріш
ення

професійн
их

завдання з урахуванням
основн
их правил
безпеки на борту і впливу будь
-
яких зовнішніх факторів, що можуть
становити загрозу під час роботи на судні, інформован
ості

про ризики та
небезпеки, пов'язані з роботою на морському судні
.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Відповідно до
навчального плану
студент виконує одну контрольну
роботу, яка є допуском до складання іспиту. Головна мета її


перевірка
самостійної роботи студентів в процесі навчання, виявлення ступеня
засвоєння ними теоретичних положень курсу.

ВИБІР ВАРІАНТ
А

Вибір вар
іанта завдання контрольної роботи визначається за двома
останніми цифрами індивідуального шифру студента.

Якщо шифр знаходиться в інтервалі від "00" до "29", то номер варіанта
дорівнює шифру.

Якщо шифр знаходиться в інтервалі від "30" до "59", то
викорис
товується формула:
н
омер варіанта = шифр
-

30.

Якщо номер знаходиться в інтервалі від "60" до "89", то
використовується формула:
н
омер варіанта = шифр
-

60.

Якщо номер знаходиться в інтервалі від "90" до "99", то
використовується формула:

н
омер варіанта
= шифр
-

90.

Т
итульний лист (див. додаток
А
) обов’язково повинен містити назву
кафед
ри, дисципліни, номер варіанту,
П.І.Б. студента, номер групи та
індивідуальн
ий шифр

студента
.

Завдання виконується
згідно прикладу

(див. додаток В).

Таблиця

ХДМА.271.БЖД.КР
.16/17

Іванов Іван Іванович

(прізвище,ім’я, по
-
батькові)

2


як нижній колонтитул.

Т
екст контрольної роботи виконується рукописним або комп’ютерним
способом
.

П
ри вирішенні завдань треба, по
-
перше, переписати текст завдання та
дати на ньог
о відповідь; по
-
друге, кожне нове завдання починати з нової
сторінки;

Н
априкінці контрольної роботи обов’язково повинен бути перелік
джерел інформації.ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РО
БОТА З ДИСЦИПЛІНИ

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»ВАРІАНТ №
11.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Основні вимоги Конвенції SOLAS
-
74, які
стосуються безпеки та охорони праці на судні.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Тренуванн
я і навчання. Вимоги кодексу
LSA до чергових шлюпок.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання): Теорія
пожежі. Складові частини пожежі.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпек
и та обережності.

Компетенція (питання): Висотні роботи. Робота за бортом судна.


ВАРІАНТ № 21.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Кодекс LSA.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Як себе вести, якщо збір біля рятівних
засобів. Вимоги кодексу LSA до лінєметального пристрою.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гас
ити пожежі. Компетенція (питання):
Класифікація пожеж.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Робота у замкнених приміщеннях.


ВАРІАНТ № 31.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція
(питання): Кодекс STCW.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Як себе вести, якщо необхідно покинути
судно. Вимоги кодексу LSA до аварійного радіобуя.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
борот
ися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання):
Класифікація вогнегасних речовин.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Система допусків на виконання робіт.


ВАРІАНТ № 41.

Компетентність: Нагляд за вико
нанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Конвенція MLC.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Вимоги кодексу LSA до радіолокаційного
відповідача.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та
вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання): Переносні
вогнегасники.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Засоби індивідуального захисту слуху.


ВАРІАНТ № 51.

Компетентність: Нагляд за в
иконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Основні вимоги Конвенції SOLAS
-
74, які
стосуються безпеки та охорони праці на судні.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Типи і призначення індивідуальних
суднов
их рятівних засобів. Вимоги кодексу LSA до піротехнічних
засобів.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання):
Стаціонарні системи пожежогасіння.

4.

Компетентність: Застосування заході
в безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Засоби індивідуального захисту голови.


ВАРІАНТ № 61.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Кодекс LSA.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компете
нція (питання): Типи і призначення колективних
суднових рятівних засобів. Небезпека, яка погрожує тим, хто
вижив. Зневоднення.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання):
Виявлення

пожежі, диму та автоматичні системи аварійно
-
попереджувальної сигналізації.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Засоби індивідуального захисту зору.


ВАРІАНТ № 71.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог
законодавства.
Компетенція (питання): Кодекс STCW.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Типи і призначення допоміжних суднових
рятівних засобів. Небезпека, яка погрожує тим, хто вижив. Голод.

3.


Компетентність: Знання с
пособів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання):
Спорядження пожежного.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Засоби індивідуального захисту рук.ВАРІАНТ № 81.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Конвенція MLC.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Вимоги Кодексу LSA до суднових рятівних
кругів. Небезпека, яка погрожує тим, хто

вижив. Гіпотермія.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання): Переносні
вогнегасники.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.
Компетенція (питання): Ви
сотні роботи. Робота за бортом судна.


ВАРІАНТ № 91.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Основні вимоги Конвенції SOLAS
-
74, які
стосуються безпеки та охорони праці на судні.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці пер
соналу та судна.
Компетенція (питання): Вимоги Кодексу LSA до
самозапалювальних сигнальних вогнів суднових рятівних кругів.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання): Теорія
пожеж
і. Складові частини пожежі.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Робота у замкнених приміщеннях.


ВАРІАНТ № 101.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Кодекс LSA.

2.

Ком
петентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Вимоги Кодексу LSA до автоматичних
димових шашок суднових рятівних кругів.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція

(питання):
Класифікація пожеж.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Система допусків на виконання робіт.


ВАРІАНТ № 111.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Кодекс

STCW.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Кількість рятівних кругів на судні та їх
розташування згідно МК СОЛАС.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компе
тенція (питання):
Класифікація вогнегасних речовин.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Засоби індивідуального захисту слуху.


ВАРІАНТ № 121.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компе
тенція (питання): Конвенція MLC.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Вимоги Кодексу LSA до рятівних жилетів.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Ком
петенція (питання): Переносні
вогнегасники.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Засоби індивідуального захисту голови.


ВАРІАНТ № 131.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція
(питання): Основні вимоги Конвенції SOLAS
-
74, які
стосуються безпеки та охорони праці на судні.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Якими сигнальними приладами
обладнаний рятівний жилет. Вимоги Кодексу LSA до них.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання):
Стаціонарні системи пожежогасіння.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Засоби індивідуаль
ного захисту зору.


ВАРІАНТ № 141.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Кодекс LSA.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Кількість рятівних жилетів на судні. Їх
розташування
.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання):
Виявлення пожежі, диму та автоматичні системи аварійно
-
попереджувальної сигналізації.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та
обережності.

Компетенція (питання): Засоби індивідуального захисту рук.


ВАРІАНТ № 15


1.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Кодекс STCW.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання):

Вимоги Кодексу LSA до гідрокостюмів.

3.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання):
Спорядження пожежного.

4.

Компетентність: Застосу
вання заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Система допусків на виконання робіт.


ВАРІАНТ № 161.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Конвенція MLC.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персона
лу та судна.
Компетенція (питання): Вимоги Кодексу LSA до теплозахисних
костюмів.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання):
Переносні вогнегасники.

4.

Компетентність: Застосу
вання заходів безпеки та обережності.
Компетенція (питання): Засоби індивідуального захисту
слуху.


ВАРІАНТ № 171.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Основні вимоги Конвенції SOLAS
-
74, які
стосуються безпеки

та охорони праці на судні.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Як правильно вдягнути рятівний жилет,
гідрокостюм, теплозахисний костюм. Як правильно виконати
стрибок в жилеті, гідрокостюмі.

3.


Компетентність: Знання
способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання): Теорія
пожежі. Складові частини пожежі.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Висотні роботи. Робота за бортом суд
на.


ВАРІАНТ № 181.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Кодекс LSA.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Як правильно утриматися на воді в
рятівному жилеті та без нього.

3.


К
омпетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання):
Класифікація пожеж.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Робота у замкнених приміщеннях.


В
АРІАНТ № 191.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Кодекс STCW.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Людина за бортом. Ви очевидець. Ваші
дії.

3.


Компетентність: Знання способ
ів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання):
Класифікація вогнегасних речовин.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Система допусків на виконання робіт.


ВАРІАНТ №
201.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Конвенція MLC.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Вимоги до обслуговування суднових
рятувальних засобів.

3.


Компетентніст
ь: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання): Стаціонарні
системи пожежогасіння.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Засоби індивідуального захис
ту слуху.


ВАРІАНТ № 211.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Основні вимоги Конвенції SOLAS
-
74, які
стосуються безпеки та охорони праці на судні.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенці
я (питання): Щотижнева перевірка рятувальних
засобів згідно МК СОЛАС.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання):
Виявлення пожежі, диму та автоматичні системи аварійно
-
попереджува
льної сигналізації.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Висотні роботи. Робота за бортом судна.


ВАРІАНТ № 221.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Кодекс LSA.

2.

Ком
петентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Вимоги кодексу LSA до рятувальних
шлюпок.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання):
Спорядження пожежного
.

4.


Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Робота у замкнених приміщеннях.


ВАРІАНТ № 231.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Кодекс STCW.

2.

Компетентність: Сприяння бе
зпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Обладнання рятівних шлюпок.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання):
Класифікація вогнегасних речовин.

4.

Компетентність: Застосува
ння заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Система допусків на виконання робіт.


ВАРІАНТ № 241.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Конвенція MLC.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу

та судна.
Компетенція (питання): Постачання рятівної шлюпки.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання): Переносні
вогнегасники.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпек
и та обережності.

Компетенція (питання): Засоби індивідуального захисту слуху.


ВАРІАНТ № 251.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Основні вимоги Конвенції SOLAS
-
74, які
стосуються безпеки та охорони праці на су
дні.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Особливості вогнезахисних шлюпок та
шлюпок з автономною системою киснепостачання.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пож
ежі. Компетенція (питання): Теорія
пожежі. Складові частини пожежі.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Висотні роботи. Робота за бортом судна.


ВАРІАНТ № 261.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог закон
одавства.
Компетенція (питання): Кодекс LSA.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Посадка в рятівні шлюпки.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція
(питання):
Класифікація пожеж.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Робота у замкнених приміщеннях.


ВАРІАНТ № 271.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Кодекс STCW.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Кількість рятівних шлюпок на
вантажному судні згідно МК СОЛАС.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питанн
я):
Класифікація вогнегасних речовин.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Система допусків на виконання робіт.


ВАРІАНТ № 281.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання
): Конвенція MLC.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Вимоги кодексу LSA до рятувальних плотів.

3.


Компетентність: Знання способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (пит
ання): Переносні
вогнегасники.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Засоби індивідуального захисту слуху.


ВАРІАНТ № 291.

Компетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Осн
овні вимоги Конвенції SOLAS
-
74, які
стосуються безпеки та охорони праці на судні.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Маркування контейнеру для надувного
рятувального плоту.

3.


Компетентність: Знання способів запобіга
ння пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання):
Стаціонарні системи пожежогасіння.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): ): Засоби індивідуального захисту слуху.


ВАРІАНТ № 301.

К
омпетентність: Нагляд за виконанням вимог законодавства.
Компетенція (питання): Кодекс LSA.

2.

Компетентність: Сприяння безпеці персоналу та судна.
Компетенція (питання): Кількість рятувальних плотів на
вантажному судні згідно МК СОЛАС.

3.


Компетентність: Знанн
я способів запобігання пожежі та вміння
боротися з вогнем і гасити пожежі. Компетенція (питання):
Класифікація пожеж.

4.

Компетентність: Застосування заходів безпеки та обережності.

Компетенція (питання): Засоби індивідуального захисту голови.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕ
НДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1.

International Convention on Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers (STCW), 2011 edition.

2.

Манільські поправки до кодексу з підготовки і дипломування
моряків та несення вахти

(ПДНВ
STCW
-
78/95) 1.06.2010.

3.

Мі
жнародна

конвенція

з

охорони

людського

життя

на

морі
, 1974,
з

поправками

2008
-
2009, 2010
-
2011/ International Convention for the Safety of
Life at Sea (SOLAS), as amended SOLAS
-

Consolidated Edition, 201
4
.

4.


International Convention for the prevention of

Pollution from Ships,
1973 (MARPOL 1973) (Consolidated Edition, 2012).

5.

Міжнародне

керівництво

з

суднової

медицині
/
International

medical

guide

for ships (3rd edition)
.

6.

Міжнародний кодекс з управління безпекою (МКУБ)/
International


management

code

(
ISM

code
)
and

guidelines

on

implementation

of

the

ism

code

(2010
edition
).

7.

Міжнародний

кодекс

з

систем

протипожежної

безпеки
/
International

code

for

fire

safety

systems

(
FSS

Code
) (2007
Edition
).

8.

Міжнародний кодекс з рятувальних засобів (Кодекс ЛСА) /
Int
ernational

Life
-

Saving

Appliances

Code

(LSA
C
ode).
-

20
10
.
-
176 с.

9.

Модельний курс 7.04 Підготовка механіків, що несуть вахту в
машинному відділені/ Officer In
-
charge of Engineering Watch

10.


Модельний курс 7.08 Підготовка офіцера
-
електромеханіка/
Electro
-
Tech
nical Officer /.

11.

Модельний курс

1.13 Надання елементарної першої медичної
допомоги /
Elementary

first

aid
.


12.

Модельний курс

1.19 Техніка особистого виживання /
Personal

Survival

Techniques
.

13.

Модельний

курс

1.20
Основи

боротьби

з

пожежею

/
Fire

Prevention

a
nd

Fire

Fighting
.

14.

Модельний курс

1.21


Особиста безпека та соціальна
відповідальність/
Personal


and

social

responsibilities
.

15.

Модельний курс 1.23 Фахівець з рятувальних плотів і шлюпок
/
Proficiency

in

Survival

Craft

and

Rescue

Boats

other

than

Fast

Rescue

Boats
.

16.

Конвенція про працю в морському судноплавстві (
MLC
-
2006).

17.

Кодекс безпечної робочої практики для моряків торгівельних
суден
/

Code

of

Safe

Working

Practices

for

Merchant

Seamen
-
2015.

18.

ILO Code of Practice for Accident Prevention on Board Ship
at Sea in
Port
.

Додаток А


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ


ВІДДІЛ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ


КАФЕДРА «СУДНОВОДІННЯ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

НА МОРІ»


Галузь знань

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура

Напрям підг
отовки

6.070104 Морський та річковий транспорт

Професійне спрямування
:


Експлуатація суднових енергетичних установок
/або

Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики


КОНТРОЛЬНА РОБОТА


З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ТА
ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
»

студента

П.І.Б.

група

222 спз

шифр

225 СМ15


Дата надходження ___________________

Оцінка____________________

Підпис викладача ____________________


Херсон 201
6


Додаток В


ВАРІАНТ № __


Питання 1.

Компетентність: Нагляд за виконан
ням вимог
законодавства. Компетенція (питання): Основні вимоги Конвенції
SOLAS
-
74, які стосуються безпеки та охорони праці на судні.

Відповідь.(Зразок оформлення
другої
сторінки контрольної роботи та всі
х

наступн
их
)
ХДМА.2
71.БЖД.КР.16/17

Іванов Іван Іванович

(прізвище,ім’я, по
-
батькові)

2
Приложенные файлы

  • pdf 24081745
    Размер файла: 847 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий