MV BPlan

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. В. ГЕТЬМАНА
КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ13 EMBED Equation.3 1415КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
щодо вивчення дисципліни
“Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування”
для студентів спеціальності 7.107 “Економіка підприємства”
усіх форм навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри
економіки підприємств
Протокол № 10
від 17.01.2006р.Кривий Ріг – 2006

Комплексні методичні вказівки щодо вивчення дисципліни “Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування” для студентів спеціальності 7.107 “Економіка підприємства” усіх форм навчання / Укл. В.М. Радько, Н. С. Кривонос, В. І. Вілкун. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2006. – 61 с.Укладачі:
Вікторія Миколаївна Радько, старший викладач
Наталія Сергіївна Кривонос, асистент
Валентина Іванівна Вілкун, асистент

Рецензент: О. В. Криворучкіна, к. г. н., доцент кафедри економіки прідприємств
Відповідальний за випуск: С.В. Волошина, к.е.н., завідувач кафедри економіки підприємств

ЗМІСТ
стор.


ВСТУП 4
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 5
ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИМОГИ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 20
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 37
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 44
ДОДАТКИ: 46
Додаток А. Перелік видів продукції, що пропонується для обґрунтування
бізнес-плану її виробництва 46
Додаток Б. Деякі обов’язкові таблиці узагальнення інформації у бізнес-плані 54ВСТУП

Становлення й розвиток ринкової системи господарювання в Україні потребують принципово нових підходів до організації управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях. Практична реалізація будь-якого комерційного проекту значно ускладнюється чи навіть стає неможливою без попередньо розробленого бізнес-плану. Цей письмовий документ є не лише дійовим важелем управління фірмою (підприємницькою діяльністю), а й засобом необхідного зовнішнього фінансування для започаткування нового або розширення діючого бізнесу.
З переходом до ринкової економіки бізнес-план все ширше використовується в практиці вітчизняного підприємництва, стає постійним елементом компетентного керування, хоч нині жодний юридичний документ в Україні не встановлює обов’язковості підготовки бізнес-плану. Проте для розв’язання багатьох питань. Таких, наприклад, як одержання кредитів в комерційних банках, обґрунтування проектів створення приватних фірм, залучення іноземних інвестицій тощо, розробка бізнес-плану стає просто необхідною.
Саме для того, щоб розвинути в студентів практичні навички складання бізнес-плану і запроваджено курс „Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування”.
Основне завдання курсу – охарактеризувати зміст бізнес-плану та сукупність методів, способів та інструментів, які використовуються в процесі його розробки.
Таким чином, курс бізнес-планування пропонує алгоритм розв’язання проблем, пов’язаних із розробкою бізнес-плану за міжнародними стандартами. У ньому крок за кроком подається процедура підготовки бізнес-плану. Матеріал курсу дає уявлення про інформацію, необхідну для розробки бізнес-плану; містить рекомендації щодо формування структури бізнес-плану; розглядає питання, до яких підприємцеві потрібно особливо уважно поставитися під час підготовки бізнес-плану; визначає на основі чого прийматиметься рішення про фінансування проекту.
Після вивчення курсу „Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування” студенти повинні засвоїти цілі, завдання та можливості використання бізнес-плану, мати чітке уявлення про порядок його складання, оволодіти практичними засобами та методами розробки.

1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання
Основні питання
Сутнісна характеристика бізнес-плану.
Цілі розробки бізнес-плану.
Формування інформаційного поля бізнес-плану.
Загальна методологія розробки бізнес-плану.
Мета теми – з”ясувати сутнісну характеристику бізнес-плану, формування інформаційного поля та загальної методології розробки бізнес-плану.
В результаті вивчення теми студент повинен знати поняття термінів: бізнес-плану, інформаційне поле бізнес плану, початкова стадія розробки бізнес-плану, підготовча стадія розробки бізнес-плану, основна стадія розробки бізнес-плану; розуміти сутність та функції бізнес-плану в ринковій економіці, для чого здійснюється розробка бізнес-плану та яка інформація для цього потрібна, в якій послідовності здійснюється розробка бізнес-плану; уміти пояснити зв’язки з іншими дисциплінами практичної економіки, відобразити логіко-структурну побудову дисципліни, визначити основні її проблеми.
Зміст теми
Сутнісна характеристика бізнес-плану. Об’єктивна необхідність планування підприємницької діяльності. Поняття бізнес-плану. Призначення бізнес-плану та його місце у ринковій системі господарювання. Різновиди бізнес-плану.
Цілі розробки бізнес-плану. Моделювання системи управління майбутнім бізнесом. Завчасне визначення перешкод та попередження проблем на шляху до успіху підприємницького проекту. Засіб залучення зовнішнього капіталу т а база конструктивних стосунків з потенційними кредиторами та інвесторами. Засіб розвитку власних управлінських якостей підприємця. Можливість перевірити власну підприємницьку ідею щодо її реальності ще до практичної реалізації. Причини, що зумовлюють необхідність оволодіння мистецтвом розробки бізнес-плану.
Формування інформаційного поля для бізнес-плану. Поняття та складові інформаційного поля для бізнес-плану. Джерела отримання інформації. Основні вимоги до інформації. Формування базової інформації для бізнес-плану.
Загальна методологія розробки бізнес-плану. Можливість і доцільність відокремлення у процесі роботи над бізнес-планом двох стадій: підготовчої та стадії безпосередньої розробки бізнес-плану.
Рекомендована література:
2 [с. 7 – 12]; 8 [с.5 – 36]; 11 [с. 61 – 69]
Питання для самоконтролю
Що таке бізнес-план?
У чому ви бачите призначення бізнес-плану?
Яке місце займає бізнес-план у системі планування діяльності фірми?
Яку цінність має бізнес-план для менеджерів фірми?
З якими цілями розробляють бізнес-план?
Які дії передбачає реалізація початкової стадії розробки бізнес-плану?
Якими основними показниками характеризується якість інформації, необхідної для розробки бізнес-плану?
Тема 2. Підготовча стадія розробки бізнес плану
Основні питання
Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії.
Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та загроз для бізнесу.
Виявлення сильних та слабких сторін фірми.
Визначення місії фірми.
Формування цілей діяльності фірми.
Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії.
Мета теми: сформувати знання щодо процесу стратегічного планування на підготовчій стадії, оцінки сприятливих зовнішніх можливостей та загроз бізнесу, оцінки сильних і слабких сторін фірми, визначення місії та цілей, аналізу стратегічних альтернатив і вибору стратегії.
В результаті вивчення теми студент повинен знати: поняття термінів стратегія, зовнішній аналіз, внутрішній аналіз, ключові фактори успіху, матриця конкурентного профілю, сильні сторони фірми, слабкі сторони фірми, SWOT-аналіз, місія фірми, стратегія контролювання витрат, стратегія диференціації, стратегія фокусування; розуміти: в якій послідовності здійснюється процес стратегічного планування на підготовчій стадії розробки бізнес-плану, за допомогою яких інструментів здійснюється зовнішній та внутрішній аналіз, які вимоги ставляться до належно сформульованих місії та цілей діяльності фірми, можливі альтернативи вибору стратегії бізнесу; уміти: визначати цілі та в чому конкретно полягає кожний з етапів стратегічного планування, побудувати логіку процесу стратегічного планування на підготовчій стадії розробки бізнес-плану.
Зміст теми
Логіка стратегічного планування на підготовчій стадії. Поняття стратегії. Основні етапи стратегічного планування: оцінка загального стану (зовнішній та внутрішній аналіз); визначення місії фірми; формування цілей діяльності фірми; аналіз стратегічних альтернатив та вибір стратегії.
Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та загроз бізнесу. Аналіз загальноекономічних чинників зовнішнього середовища. Прогнозування та оцінка впливу галузевих чинників. Основні складові галузевого аналізу, поняття “ключові фактори успіху” у певній сфері бізнесу. Оцінка конкурентної позиції фірми. Складання матриці конкурентного профілю.
Оцінка сильних та слабких сторін фірми. Необхідність аналізу ситуації на фірмі. Цілі аналізу дії внутрішніх чинників. Основні елементи оцінки сильних та слабких сторін фірми. Використання форми балансу в процесі внутрішнього аналізу. Поняття та сутність SWOT-аналізу.
Визначення місії фірми. Поняття місії фірми (підприємства, організації). Необхідність визначення місії. Окремі елементи формулювання місії фірми.
Формулювання цілей діяльності фірми. Поняття цілей діяльності фірми як кінцевого стану, котрого фірма сподівається досягнути у майбутньому. Показники, що використовуються для формулювання цілей у процесі бізнес-планування. Вимоги до правильно сформульованих цілей діяльності фірми.
Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії. Типові стратегії за класифікацією М. Портера. Стратегія контролювання витрат: сутність; можливі способи побудови; умови ефективного застосування. Стратегія диференціації: сутність, фактори вибору; ризики застосування. Стратегія фокусування: сутність; послідовність розробки; можливі варіанти. Основні принципи вибору стратегії.
Рекомендована література
5 [с. 21 – 27]; 8 [с.28 – 47]; 10 [с. 86 – 110]
Питання для самоконтролю
Як ви розумієте сутність економічної категорії „стратегія розвитку (діяльності) фірми?
З яких етапів складається процес розробки стратегії у сфері сучасного бізнесу?
Чому крім цілей діяльності фірма (підприємство, організація) має визначати і свою стратегію?
Які чинники оцінюються в процесі зовнішнього аналізу?
Для чого та в якій послідовності складається матриця конкурентного профілю?
В якій послідовності проводиться порівняльний SWOT-аналіз? Які цілі він ставить?
Які вимоги ставляться до правильно сформульованої місії фірми?
Від чого залежить вибір фірмою стратегії диференціації?
Якого основного принципу має дотримуватись підприємець у процесі вибору ефективної стратегії?
Тема 3. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану
Основні питання
Структура бізнес-плану.
Логіка розробки бізнес-плану.
Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану.
Мета теми: з’ясувати структуру бізнес-плану, логіку розробки, вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану.
В результаті вивчення теми студент повинен знати: поняття термінів зміст бізнес-плану, структура бізнес-плану, логіка розробки бізнес-плану, стиль написання бізнес-плану, оформлення бізнес-плану, титульний аркуш бізнес-плану, сторінка змісту бізнес-плану, резюме бізнес-плану; розуміти:, які чинники впливають на формування структури бізнес-плану, призначення резюме бізнес-плану; уміти: володіти інформацією, яка є обов’язковою для бізнес-плану, з’ясувати структуру бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій, логіку опрацювання бізнес-плану, основні правила складання й оформлення бізнес-плану.
Зміст теми
Структура бізнес-плану. Чинники. Що визначають зміст бізнес-плану та його обсяг. Загальні вимоги до бізнес-плану. Структура бізнес-плану, орієнованого на залучення інвестицій у виробничу діяльність: резюме, галузь, фірма і її продукція ( послуги); дослідження ринку; маркетинг план; виробничий план; організаційній план; оцінка ризиків; фінансовий план. Особливості побудови бізнес-плану залежно від сфери та складності підприємницької діяльності.
Логіка розробки бізнес-плану. Внутрішня логіка процесу розробки бізнес-плану: вибір продукції (послуг) для ринку; дослідження ринкового середовища майбутнього бізнесу; вибір місця розташування фірми; прогнозування обсягів продаж; визначення виробничих параметрів бізнесу; розробка цінової та збутової політики; обґрунтування організаційних параметрів бізнесу; опис потенційних ризиків майбутнього бізнесу і пошук шляхів їх мінімізації; оцінка очікуваних прибутків та збитків; написання висновків щодо основних положень бізнес-плану. Часова послідовність розробки розділів бізнес-плану.
Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану. Загальні вимоги до стилю написання бізнес-плану: простота та лаконічність; функціональність; реалістичність припущень та передбачень; доступність сприйняття й легкість пошуку потрібної інформації; наочність; забезпечення охорони конфіденційної інформації. Правила оформлення бізнес-плану. Форма титульного аркуша. Функціональне призначення та правила оформлення сторінки змісту. Складання резюме, його призначення та зміст. Додатки: орієнтований перелік матеріалів, що виносяться у додатки; правила оформлення.
Рекомендована література:
3 [с. 237 – 244]; 4 [с. 20 – 26, 44 – 49];6 [c. 20 – 21];8 [с.48 – 64]
Питання для самоконтролю
Які фактори впливають на зміст бізнес-плану?
Як впливає на зміст бізнес-плану аудиторія, на яку він розрахований?
Чому бізнес-план залежить від сфери, до якої належить даний бізнес?
Яка основна інформація наводиться на титульному аркуші?
Як би ви охарактеризували призначення резюме в бізнес-плані?
Що рекомендується включати в додатки до бізнес-плану?
Тема 4. Продукт (послуги) і ринок
Основні питання
Галузь, фірма та її продукція.
Дослідження ринку.
Мета теми: з’ясувати методологію написання розділу бізнес-плану, продукт (послуги) і ринок.
В результаті вивчення теми студент повинен знати: ключові терміни і поняття концепція поведінки фірми у галузі, привабливість продукту фірми, патенти, товарні знаки, інші права власності, дослідження ринку, сегментація ринку, цільовий ринок фірми, місцезнаходження фірми, конкурентна позиція фірми; розуміти: мету розробки підрозділу бізнес-плану “Галузь. Фірма та її продукція”; суть концепції поведінки фірми в галузі; уміти сформулювати цілі та логіку дослідження ринку, виокремлювати послідовність етапів визначення цільового ринку фірми та вибору місцезнаходження фірми.
Зміст теми
Галузь, фірма та її продукція. Цілі розробки та структура розділу. Аналіз поточного стану справ у галузі та очікуваних тенденцій її розвитку. Концепція поведінки фірми в галузі. Загальна характеристика фірми: стратегічні й тактичні цілі діяльності; основні види діяльності; стадія розвитку бізнесу фірми; географія діяльності. Продукт та (або) послуги фірми: фізичний опис продукту; привабливість та конкурентоспроможність; стадія розробки продукту. Захист продукції патентами, свідоцтвами на товарний знак, наявність ноу-хау, промислових та комерційних секретів тощо. Перспективи та можливості зростання бізнесу у майбутньому.
Дослідження ринку. Цілі розробки та структура розділу. Основні етапи процедури дослідження ринку. Загальні параметри ринку продукції фірми (розміри ринку; тенденції розвитку; основні засоби задоволення попиту споживачів). Ідентифікація потенційних споживачів. Критерії сегментації ринку. Порівняльна оцінка привабливості визначених сегментів ринку. Визначення цільового ринку бізнесу. Обґрунтування вибору місця розташування фірми. Оцінка конкурентної позиції бізнесу на ринку: визначення прямих і непрямих конкурентів; збирання інформації; порівняльний аналіз найближчих конкурентів; визначення реальних факторів конкуренції на ринку; з’ясування конкурентної позиції фірми на ринку; визначення майбутніх джерел конкуренції. Оцінка впливу зовнішніх факторів на бізнес фірми.
Рекомендована література:
2 [ c. 19 – 14]3 [с. 248 – 270]; 4 [с. 81 – 166]; 8 [с.65 – 80]; 9 [c. 38 – 62, 66 – 73]; 11 [c. 72 – 74]; 12 [c. 42 – 50]
Питання для самоконтролю
Які основні цілі опрацювання розділу „Галузь, фірма та її продукція”?
З яких підрозділів складається розділ „Галузь, фірма та її продукція”?
Яку інформацію потрібно навести в підрозділі „Аналіз стану справ у галузі”?
На які питання слід звернути увагу, характеризуючи фірму?
Чому в бізнес-плані необхідно розглянути питання про перспективи зростання фірми?
Для чого в бізнес-плані опрацьовують розділ „Дослідження ринку”?
Як здійснюється процес сегментації та вибору цільового ринку?
В якій послідовності здійснюється аналіз та оцінка конкурентної ситуації на ринку продукції фірми?
Які конкретно інструменти можна застосовувати в процесі оцінки конкурентної позиції фірми на ринку.
Тема 5. Маркетинг-план
Основні питання
Цілі та логіка розробки маркетингового плану.
Стратегія маркетингу.
Стратегія збуту та реалізації продукції(послуг) фірми.
Прогнозовані обсяги продажу.
Мета теми: з’ясувати технологію розробки та обґрунтування розділу бізнес-плану ”Маркетинг-план”.
В результаті вивчення теми студент повинен знати: поняття орієнтири маркетингової діяльності, стратегія маркетингу; інструменти маркетингу, стратегія збуту продукції фірми, політика ціноутворення, рекламна компанія, політика підтримки продукції фірми, прогнозування обсягів продажу; розуміти: мету і послідовність опрацювання в бізнес-план розділу “Маркетинг-план”, основні складові стратегії маркетингу і можливі підходи до їх вивчення в бізнес-плані, уміти: знаходити інформацію, що містить цей розділ, ідентифікувати послідовність і зясувати можливі підходи до опрацювання політики ціноутворення.
Зміст теми:
Цілі та логіка розробки маркетинг-плану. Основні завдання маркетинг-плану. Визначення цілей та завдань маркетингової діяльності фірми. Вибір та обґрунтування стратегії маркетингу та програм, що її забезпечують. Характеристика етапів стратегії маркетингу. Фінансове забезпечення плану маркетингу. Аналіз можливих обсягів продаж фірми.
Стратегія маркетингу. Принципи вибору загальної маркетингової стратегії фірми, засоби реалізації стратегії маркетингу: вибір каналів збуту продуктів бізнесу (типи каналів збуту; фактори вибору типу каналу збуту; опис власної системи збуту); формування цінової політики (етапи формування цінової політики ; моделі та стратегії ціноутворення; застосування знижок із цін); організація рекламної компанії (процедура опрацювання рекламної кампанії; бюджет витрат на рекламу; інші елементи політики просування товарів фірми); формування політики підтримки продуктів бізнесу. Майбутня стратегія маркетингу. Фінансові потреби на реалізацію плану маркетингу.
Передбачувані обсяги продаж. Основні напрямки аналізу припущень що до можливих обсягів продаж за часовими інтервалами; за видами продуктів та послуг; за основними групами споживачів. Консервативні, найбільш ймовірні та оптимістичні прогнози.
Рекомендована література
1 [c. 31 – 35]; 2 [ c. 43 – 61]; 3 [с. 281 – 298]; 4 [с. 169 – 230]; 8 [с.81 – 97]; 9 [c. 63 – 100];
11 [c. 88 – 122]; 12 [c. 50 – 51]
Питання для самоконтролю
В якій послідовності здійснюється розробка маркетинг-плану?
Як впливає стадія життєвого циклу продукту фірми на визначення орієнтирів маркетингової діяльності фірми?
Які типи маркетингових підходів можуть бути використані для розробки стратегії маркетингу? У чому полягає їх сутність?
За допомогою яких інструментів реалізується загальна маркетингова стратегія фірми? Як ви розумієте поняття „маркетингова суміш”?
Які фактори враховуються для визначення ціни продукції фірми?
Які ви знаєте моделі та стратегії ціноутворення? У чому полягає їх сутність?
Як складається бюджет рекламної діяльності фірми і про що він свідчить?
Що таке політика підтримки продукту бізнесу і як її треба висвітлити в бізнес-плані?
Для чого в бізнес-плані характеризується майбутня стратегія маркетингу фірми?
Які варіанти прогнозів обсягів продажу рекомендується опрацювати в бізнес-плані?
Тема 6. Виробничий план
Основні питання
Головне завдання і складові виробничого плану.
Зміст виробничого плану.
Мета теми: з’ясувати технологію розробки та обґрунтування розділу бізнес-плану. Виробничий план.
В результаті вивчення теми студент повинен знати: поняття виробничої операції, схема виробничих потоків, машини та устаткування, сировина, матеріали, комплектуючі вироби, виробничі та невиробничі приміщення, контроль якості продукції; розуміти: мету і логіку опрацювання виробничого плану, яку інформацію треба включати у різні підрозділи виробничого плану, яку інформацію треба включати в різні підрозділи виробничого плану; уміти використати опрацьовану структуру виробничого плану, найзручніші способи вкладання матеріалу у виробничому плані.
Зміст теми
Головне завдання та складові блоки виробничого плану. Обґрунтування спроможності фірми виробляти необхідну кількість товарів у потрібні терміни та належної якості Структура виробничого плану. Чинники, що впливають на обсяги та детальність інформації у виробничому плані.
Зміст виробничого плану. Основні виробничі операції (робочі процеси). Схема виробничих потоків. Машини та устаткування: характеристика виробничої бази; витрати на купівлю або оренду; амортизаційні відрахування. Сировина, матеріали, та комплектувальні вироби: перелік необхідних видів; їх постачальники; фінансові та інші умови постачання; запаси матеріальних ресурсів. Виробничі та невиробничі приміщення: потреби бізнесу у виробничих та невиробничих приміщеннях; опис виробничих об’єктів ; витрати на придбання або оренду, ремонт, експлуатацію. Вплив зовнішніх факторів на виробничі параметри бізнесу.
Рекомендована література:
1 [c. 35 – 45]; 3 [ c. 299 – 306]; 4 [с. 237 – 247]; 8 [с.97 – 105]; 9 [c. 101 – 161];
12 [c. 52 – 55]
Питання для самоконтролю
Які цілі переслідує розробка виробничого плану?
Які фактори визначають обсяги виробничого плану та глибину викладу матеріалу в цьому розділі?
Чому виробничий план, як правило, починається з опису виробничих операцій?
Що конкретно має бути зазначене в підрозділі „Машини та устаткування”?
Яка інформація наводиться в підрозділі „Сировина, матеріали та комплектувальні вироби”?
Як у виробничому плані визначаються потреби бізнесу у виробничих та невиробничих приміщеннях?
Яка додаткова інформація може бути наведена у виробничому плані?
На які зовнішні фактори треба звернути увагу в процесі розробки виробничого плану?
Тема 7. Організаційний план.
Основні питання
Цілі та структура організаційного плану.
Зміст основних розділів організаційного плану.
Мета теми: з’ясувати технологію розробки та обґрунтування розділу бізнес-плану “Організаційний план”.
В результаті вивчення теми студент повинен знати: поняття форма організації бізнесу, потреби фірми в персоналі, ключові менеджери фірми, зовнішні консультанти, організаційна схема управління, кадрова політика; розуміти: для чого розробляється організаційний план і яка послідовність етапів його опрацювання, яку конкретно інформацію про власників і ключових менеджерів слід навести в бізнес-плані; уміти: визначати основні чинники, що впливають на вибір організаційно-правової форми бізнесу, принципи формування потреб фірми в персоналі.
Зміст теми.
Цілі та структура організаційного плану. Головні завдання організаційного плану: довести правильність вибору організаційної форми бізнесу фірми; охарактеризувати ключовий управлінський персонал фірми; довести, що підприємець, його команда менеджерів та інший персонал фірми визначити потреби бізнесу в персоналі Послідовність етапів розробки організаційного плану.
Зміст організаційного плану. Організаційна форма бізнесу: можливі організаційно-правові форми бізнесу, їх переваги та недоліки; критерії вибору та форми організації бізнесу. Потреби бізнесу в персоналі: кваліфікаційні характеристики та посадові інструкції; визначення потреби бізнесу в персоналі; вартість персоналу; джерела покриття потреби в персоналі. Власники бізнесу, команда менеджерів та зовнішні консультанти: стислі анкетні характеристики ключових співробітників фірми; побудова матриці управлінських здібностей. Організаційна схема управління. Кадрова політика та стратегія: підбір; підготовка; механізми мотивації та оплати праці персоналу фірми.
Рекомендована література:
2 [c. 61 – 71, 75 – 78]; 3 [ c. 307 – 315]; 4 [с. 250 – 257]; 8 [с.106 – 115]; 9 [c. 162 – 188];
11 [c. 152 – 194]
Питання для самоконтролю
Які юридичні форми організації бізнесу передбачено законодавством України?
Які фактори впливають на вибір форми організації бізнесу?
Яку інформацію містить підрозділ „Організаційна форма бізнесу”?
Як визначаються потреби бізнесу в персоналі?
Які елементи враховуються для визначення вартості утримання персоналу фірми?
Як визначається потреба фірми в зовнішніх консультантах?
Для чого в організаційному плані наводиться схема управління фірмою?
Які елементи кадрової політики та стратегії доцільно охарактеризувати в організаційному плані?
Тема 8. Оцінка ризиків.
Основні питання
Цілі розробки та структура розділу „Оцінка ризиків”.
Зміст розділу „Оцінка ризиків”.
Мета теми: з’ясувати технологію розробки та обґрунтування розділу бізнес-плану “Оцінка ризиків”.
В результаті вивчення теми студент повинен знати: поняття ризик, підприємницький ризик, концепція управління ризиками, оцінка ступеня ризику, мінімізація негативних наслідків ризиків, хеджування, страхування, самострахування; розуміти: суть поняття підприємницького ризику та види можливих ризиків, як оцінити ступінь ризику та способи реагування на небезпеки й загрози бізнесу; уміти: обґрунтувати концепцію управління ризиками, використати існуючі способи зменшення ризику в підприємницькій діяльності.
Зміст теми.
Цілі розробки та структура розділу “Оцінка ризиків”. Сутність підприємницького ризику. Цілі розробки розділу „Оцінка ризиків”: здатність керівництва фірми збагнути можливі типи ризиків, що пов’язані з бізнесом фірми; спроможність керівників фірми розробити заходи та ефективно реагувати на небезпечні для бізнесу фірми ситуації. Складові концепції управління ризиками: розробка механізмів реагування на можливі негативні наслідки; здійснення заходів щодо нейтралізації або мінімізації негативних наслідків. Основні цілі та параграфи розділу ”Оцінка ризиків.”
Зміст розділу “Оцінка ризиків.” Типи можливих ризиків, що найчастіше розглядаються в бізнес-планах. Найбільш імовірні типи ризиків. Способи реагування на загрози бізнесу фірми: розробка організаційних та операційних процедур запобіжного (профілактичного) характеру; розробка альтернативних планів. Заходи з нейтралізації або мінімізації можливих негативних наслідків: підвищення якості та ефективності управління бізнесом; перенесення частки ризику іншим фізичним особам шляхом страхування та хеджування; самострахування.
Рекомендована література:
1 [c. 65 – 74]; 4 [с. 340 – 365]; 8 [с.188 – 202]; 9 [c. 189 – 204];
7 [c. 93 – 144]
Питання для самоконтролю
Які фактори визначають логіку розробки розділу „Оцінка ризиків”?
Які типи ризиків найчастіше розглядаються в бізнес-плані? Від чого залежить вибір типів ризиків, які треба розглянути в бізнес-плані?
Як ви розумієте процес реагування на небезпеки та загрози бізнесу?
Що таке альтернативний план? Для чого його розробляють?
За допомогою яких засобів можна нейтралізувати або зменшити негативні наслідки ризикової діяльності фірми?
Які види ризиків доцільно страхувати і чому?
У чому сутність самострахування? Коли доцільно використовувати метод самострахування?
Тема 9. Фінансовий план.
Основні питання
Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану.
План доходів і видатків.
План грошових надходжень і виплат.
Плановий баланс.
Очікувані фінансові коефіцієнти.
Мета теми: з’ясувати технологію розробки та обґрунтування розділу бізнес-плану “Фінансовий план.”
В результаті вивчення теми студент повинен знати: поняття план доходів і видатків, прогнози обсягу продажу, прямі та операційні витрати, валовий, операційний та чистий прибуток, точка беззбитковості, план грошових надходжень і виплат, додатковий і від’ємний потік готівки, плановий баланс, фінансові коефіцієнти; розуміти: які цілі має та які завдання розв’язує розробка фінансового плану, в якій послідовності та за допомогою яких інструментів складається план доходів і видатків, за допомогою яких інструментів здійснюється фінансовий аналіз підприємницького проекту ; уміти: ідентифікувати особливості розробки фінансового плану порівняно з іншими розділами бізнес-плану, опрацьовувати зміст і методику розробки планового балансу
Зміст теми
Значення, зміст та технологія розробки фінансового плану. Цілі складання фінансового плану, його значення для самого підприємця, для потенційних кредиторів або інвесторів. Особливості фінансового плану відносно проти інших розділів бізнес-плану. Зміст, логіка опрацювання та структура фінансового плану.
План доходів та видатків (план прибутків та збитків).Послідовність складання плану доходів та видатків: визначення відповідних середньогалузевих показників; прогнозна оцінка обсягів продажу продуктів бізнесу; розрахунки прямих витрат фірми на виробництво та реалізацію продуктів (послуг) фірми; визначення валового прибутку; розрахунки операційних витрат фірми; обчислення операційного прибутку; визначення суми сплати відсотків за кредити; обчислення прибутку до сплати податків; обчислення суми податків з прибутку фірми; визначення чистого прибутку фірми. Проформа плану доходів та видатків. Знаходження точки беззбитковості.
План грошових надходжень та виплат ( план руху готівки).Фактори, що визначають необхідність складання плану грошових надходжень та виплат. Процедура складання плану грошових надходжень і виплат. Проформа плану грошових надходжень і виплат. Чистий потік готівки. Додатний потік готівки. Від’ємний потік готівки. Опис припущень, що покладені в основу розрахунків руху готівки.
Плановий баланс. Мета та вимоги до складання планового балансу. Проформа планового балансу. Активи балансу. Пасиви балансу. Зобов’язання перед власниками та акціонерами.
Очікувані фінансові коефіцієнти. Цілі розрахунків стандартних фінансових коефіцієнтів. Розрахунки фінансових коефіцієнтів, що відбивають інтереси: короткострокових кредиторів, довгострокових кредиторів, власників фірми. Аналіз чутливості. Фінансові потреби фірми та умови повернення коштів кредиторам та інвесторам.
Рекомендована література:
2 [c. 79 – 91]; 3 [c. 316 – 331]; 4 [с. 258– 296]; 8 [с.116 – 188]; 9 [c. 205 – 233];
11 [c. 123 – 151]
Питання для самоконтролю
У зв’язку з чим показники фінансового плану .є особливо важливими для:
Самого підприємця;
Потенційного кредитора або інвестора?
З яких підрозділів складається розділ „Фінансовий план”?
Які розрахунки передують складанню плану доходів та витрат?
В якій послідовності складається план доходів та витрат?
Для чого та як розраховують точку беззбитковості?
Для чого складають план грошових надходжень та виплат?
Які цілі мають розрахунки фінансових коефіцієнтів?
Як ви розумієте сутність аналізу чутливості? З якою метою його проводять?


ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИМОГИ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ
Таблиця 2.1
Календарний графік виконання самостійної роботи
Назва теми
Питання теми
Форма самостійної роботи
Кіль-кість годин
Термін виконання (№ тижня)
Форма контролю

Т. 2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану
П. 3. Визначення місії фірми


П. 5. Аналіз страте-гічних альтернатив і вибір стратегії

Самоопрацювання теоретичного матеріа-лу зі складанням кон-спекту
_,,_


Домашнє розв’язання задач зі складанням звіту
12


4


Позааудиторна перевірка кон-спекту


_,,_


_,,_


Т. 4. Продукт (послуги) та ринок
Всі питання
Робота над ситуація-ми та домашнє роз-в’язування задач (зі складанням звіту)
5

Позааудиторна перевірка та захист звіту


Продовження табл. 2.1
Т. 5. Маркетинг-план
П. 2. Стратегія маркетингу


Робота над ситуація-ми та домашнє роз-в’язування задач (зі складанням звіту)
5

Позааудиторна перевірка та захист звіту


Т. 6. Виробничий план
П. 2. Зміст виробни-чого плану
Домашнє розв’яання задач (зі складанням звіту)
5

Позааудиторна перевірка та захист звіту


Т. 7. Організаційний план
П. 3.Порівняльна характеристика форм організації бізнесу в Україні
П. 4. Види та особ-ливості застосуван-ня організаційних структур підприєм-ства
Самоопрацювання теоретичного матеріа-лу зі складанням кон-спекту
_,,_
Робота над ситуація-ми зі складанням зві-ту
22

4

Позааудиторна перевірка кон-спекту

_,,_
Захист звіту

Т. 8. Оцінка ризиків
П. 3. Аналіз ризиків. Оцінка ризиків проекту
Домашнє розв’язання задач зі складанням звіту
5

Позааудиторна перевірка та захист звіту


Т. 9. Фінансовий план
П. 2. Процедура складання плану доходів та видатків

П. 5. Очікувані фінансові коефіці-єнти та аналіз чут-ливості
Самоопрацювання теоретичного матеріа-лу зі складанням кон-спекту
_,,_Робота над ситуація-ми та домашнє роз-в’язання задач (зі складанням звіту)

226

Позааудиторна перевірка кон-спекту

_,,_
Позааудиторна перевірка та захист звіту

Всі теми

Підготовка до захисту розробленого бізнес-плану
10

Захист на підсумковій коеференції

Всі теми

Підготовка до іспиту
25

Складання іспиту


Тема 2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану
Структура самостійної роботи за темою:
Самоопрацювання питань „Визначення місії фірми” і „Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії”.
Домашнє розв’язання практичних завдань. Складання звіту.

Методичні рекомендації до самоопрацювання
теоретичного матеріалу
При роботі над питанням „Визначення місії фірми” треба усвідомлювати, що поняття „місія фірми” означає головне її призначення з окресленням основних напрямків діяльності та конкурентних переваг. Мета діяльності фірми завжди пов’язується з кінцевим станом, якого фірма сподівається досягти в майбутньому. При цьому, треба звернути увагу на формування множинних цілей діяльності із зазначенням основних вимог, які висуваються до правильно сформульованих цілей. Також слід зазначити, на досягнення яких показників діяльності підприємства спрямовані сформульовані цілі.
Оскільки тих самих цілей можна досягти різними способами, то важливо знати, які існують можливі способи та котрий з них буде найліпшим. У зв’язку з цим належну увагу треба звернути на одне з ключових питань даної теми „Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії”. Його опрацювання та вивчення включає з’ясування сутності й умов застосування можливих типових стратегій (контролювання витрат, диференціації і фокусування), а також вибір конкретної стратегії, практичне дотримання якої забезпечить фірмі реалізацію її конкурентних переваг.
В межах вивчення даного питання оремо треба виділити формування стратегії розвитку підприємства на підставі використання моделей портфельного аналізу (матриця БКГ, матриця „Мак-Кінсі”) та матриці „товар-ринок” запропонованою І. Ансофом. Зазначити переваги та недоліки даних моделей, а також визначити особливості застосування для сучасних підприємств.
Завдання для самоконтролю знань
Одиничний вибір
1. В основу розробки стратегії диференціації покладається:
а). ідея сегментації ринку;
б). принцип поставки на ринок продукції з унікальними властивостями;
в). принцип орієнтації на обмежену частину асортименту продукції фірми;
г). принцип орієнтації на певну групу споживачів продукції фірми;
д). принцип зменшення витрат на виробництво та реалізацію одиниці продукції фірми.
2. SWOT-аналіз здійснюється для :
розробки фінансового плану;
оцінки загального стану фірми в процесі стратегічного планування;
ідентифікації цілей розробки бізнес-плану;
визначення послідовності етапів розробки бізнес-плану;
оцінки ризиків реалізації підприємницького проекту.
Процес стратегічного планування в процесі складання бізнес-плану починається з:
визначення конкретних цілей діяльності фірми;
визначення місії фірми;
Оцінки загального стану (зовнішній і внутрішній аналіз).
Альтернативний вибір
1. Правильно сформульовані цілі в процесі стратегічного мають бути:
а). сформульованими письмово (так \ ні);
б). зорієнтованими в часі (так \ ні);
в). конкретними і кількісно вимірюваними (так \ ні);
г). реалістичними і досяжними (так \ ні);
е). Розкривати переваги фірми, котрі вирізняють її з – поміж конкурентів (так \ ні).
2. До типових стратегій бізнесу, що використовуються в процесі аналізу стратегічних альтернатив для складання бізнес-плану, належить:
а). стратегія зростання (так \ ні);
б). деструктивна стратегія (так \ ні);
в). стратегія контролювання витрат (так \ ні);
г). стратегія стабілізації (так \ ні);
д). стратегія диференціації (так \ ні);
е). стратегія фокусування (так \ ні).
Практичні завдання:
Завдання 1. Фірма в результаті уніфікації виробництва довела номенклатуру виробів до 11 найменувань. По стадіях життєвого циклу їх можна розподілити наступним чином:
впровадження: продукти А, Б, В;
зростання: продукти Г, Д;
зрілість: продукти Е, Ж, З, И;
спад: продукти К, Л.
Розмістіть товари в квадрантах матриці „БКГ” і підберіть можливі стратегії розвитку даних стратегічних одиниць бізнесу (СОБ). Зробіть висновок про розподіл коштів між СОБ та еволюції продуктів на ринку в плануємому році.
Завдання 2. Проаналізуйте наведені приклади місії фірми на відповідність вимогам до слушно сформульованої місії:
місія фірми, що займається прокатом автомобілів: „Стати компанією з найбільш високим рівнем прибутку серед усіх компаній, які здійснюють прокат на надання в оренду транспортних засобів без водіїв”.
Місія невеликого рекламного агентства: „Стати найавторитетнішою компанією у своєму географічному регіоні, яка пропонує вичерпний асортимент рекламних послуг і повне забезпечення творчих контактів виробників продукції або послуг з їхніми клієнтами”.

Тема 4. Продукт (послуги) та ринок.
Структура самостійної роботи за темою:
Домашнє розв’язання практичних завдань. Складання звіту.
Завдання для самоконтролю знань
Одиничний вибір
1. Сегментація ринку це –
а). визначення основних способів задоволення попиту потенційних споживачів;
б). розподіл споживачів на певні групи;
в). визначення тенденцій розвитку ринку;
г). вибір каналу товаропросування;
2. Порівняльний аналіз ринкових стратегій найближчих конкурентів дає змогу:
порівняти сильні й слабкі сторони фірми з потенційними зовнішніми сприятливими можливостями та загрозами бізнесу;
визначити сильні й слабкі сторони конкурентів иа врахувати їх помилки в процесі створення власного бізнесу;
оцінити конкурентну позицію своєї майбутньої фірми та виділити найсильніших і найслабкіших конкурентів;
всі відповіді правильні.
Множинний вибір
1. Основними об’єктами галузевого аналізу в бізнес-плані є:
а). тенденції, що спостерігаються в розвитку галузі;
б). нові для галузі продукти (послуги);
в). нові для галузі ринки;
г). ключові фактори успіху в галузі;
д). стадія життєвого циклу в галузі;
е). нові чинники, які можуть у перспективі позитивно або негативно вплинути на розвиток галузі.
2. Міра деталізації інформації, що наводиться в параграфі „Загальна характеристика ринку продукту фірми”, залежить від:
кількості конкурентів, які працюють на даному ринку;
стадії життєвого циклу продукту, з яким фірма виходить на ринок;
частки ринку, яку передбачає захопити фірма;
загального потенціалу (обсягів) даного ринку.
Альтернативний вибір
1. Опис продукту фірми передбачає характеристику:
а). його технічних, експлуатаційних та споживчих параметрів ( так \ ні);
б). його особливих, унікальних властивостей (привабливості) проти товарів-конкурентів (так \ ні);
в). стадії розробки продукту (так \ ні);
г). стратегії виходу цього продукту на ринок (так \ ні);
д). стратегії ціноутворення на цей продукт (так \ ні).
2. Кожний сегмент ринку має відповідати наступним вимогам:
відображати особливі потреби споживачів (так / ні);
бути досяжними для фірми (так / ні);
бути однорідними за потребами, пріоритетами, купівельною спроможністю клієнтів (так / ні/;
відображати можливості споживачів (так / ні).
Практичні завдання:
Завдання 1. Оберіть товар, з яким фірма вийде на ринок. Проведіть сегментацію ринку та оцініть місткість обраного сегменту, його доступність, інформаційну насиченість, прибутковість, захищеність від конкуренції. Дайте прогноз поведінки фірми у випадку початку старіння виготовлюваного товару.
Завдання 2. В бізнес-плані визначена мета: обійти конкуруючу фірму за показником частки ринку. Визначити, чи досягнута мета, якщо загальний обсяг ринку даного товару складає 3900 тис. грн.. Частка ринку фірми – 22%, конкуренту – 25%. В аналізованому періоді фірмою додатково реалізовано 1120 виробів по ціні 125 грн. за одиницю, а обсяг реалізації фірми-конкурента збільшився на 2%.
Завдання 3. Обсяг реалізації послуг фірми, що спеціалізується на ремонті телерадіоапаратури складає на рік 20465 шт. В місті діють ще 4 підприємства, які надають данні види послуг, із загальним обсягом реалізації 41761 шт. Чисельність мешканців міста – 250 тис. чол.., середній розмір родини – 3,1 чол. Забезпеченість телерадіоапратурою на 100 родин – 220 одиниць. Коефіцієнт ремонту – 0,4.
Завдання:
Дайте прогноз ринку збуту послуг по ремонту телерадіоапаратури, використовуючи метод стандартного розподілу ймовірностей.
Дайте прогнозну оцінку обсягів реалізації фірми.
Методичні вказівки до розв’язання завдання 3.
Для складання прогнозу ринку збуту спочатку необхідно з’ясувати чи є резерви для нарощення обсягів виробництва та реалізації послуг. Для цього необхідно визначити попит на даний вид послуг, місткість ринку, виявити величину незадоволеного попиту та ступінь задоволення попиту.
Наступним кроком є визначення можливості додаткового збуту послуг шляхом застосування методу стандартного розподілу ймовірності.
Сутність даного методу полягає в наступному. Експертним шляхом визначаються три види прогнозів збуту:
О – оптимістичний прогноз;
М – найбільш імовірний прогноз;
Р – песимістичний прогноз,
Оптимістична оцінка приросту збуту може бути визначена як різниця між попитом та пропозицією, тобто місткістю ринку:
О = С – Е
Оскільки на сучасному етапі ситуація в економіці досить нестабільна, найбільш імовірна оцінка прогнозу може складати 50 % від оптимістичного прогнозу, а песимістична оцінка прогнозу – 10 % від її оптимістичної величини.
Далі розраховується очікуване значення прогнозу збуту П0 за формулою:
П0 = 13 EMBED Equation.3 1415
Стандартне відхилення СО визначається за формулою:
СО = 13 EMBED Equation.3 1415
Відповідно до загальної теорії статистики, найбільш імовірне значення змінної – прогнозу збуту (з імовірністю 95 %) буде знаходитись в межах:
Пс = По 13 EMBED Equation.3 1415 2*СО
Зазвичай вважається, що прогноз складений вірно, якщо різниця між прогнозованим та реальним збутом складає не більше 5 %.
14 "&(npz|~Ђ‚њцНасамкінець необхідно визначити очікуване значення прогнозу збуту фірми виходячи з її частки на ринку даних послуг.
Тема 5. Маркетинг-план
Структура самостійної роботи за темою:
Домашнє розв’язання практичних завдань. Складання звіту.
Завдання для самоконтролю знань
Одиничний вибір
Маркетинг-план опрацьовують для того, щоб:
охарактеризувати ринок діяльності фірми;
переконати читача в правильності вибору ринку діяльності фірми;
пояснити читачеві стратегію виходу фірми на свій цільовий ринок та завоювання його;
вибрати цільовий ринок для фірми.
Цінова стратегія проникнення на ринок використовується:
для вже відомого виду продукції;
для нового виду продукції;
для продукції, яка відрізняється від наявної на ринку за рівнем окремих параметрів;
для продукції, яка в даний момент у даному конкретному місці є дефіцитною.
3. Наслідком знижок із сукупного обороту є:
рекламне сприяння проникненню товару на ринок;
збільшення кількості постійних клієнтів;
прискорення платежів;
зниження витрат на зберігання продукту;
прискорення реалізації останньої партії товару.
Множинний вибір
1. Прогнозування обсягів продажу продукції фірми в процесі розробки бізнес-плану може здійснюватись:
а). за часовими інтервалами;
б). за напрямками стратегії ціноутворення;
в). за окремими видами продукції фірми;
г). за групами основних споживачів;
д). за мірою новизни продукції фірми.
2. Залежно від структурних характеристик цільового ринку можуть бути застосовані такі типи маркетингових підходів до розробки стратегії:
масовий маркетинг;
сітьовий маркетинг;
диференційований маркетинг;
концентрований маркетинг;
прямий маркетинг.
Альтернативний вибір
1. До найважливіших інструментів маркетингу, якими користується фірма, можна віднести:
а). політику підтримки своєї продукції (так \ ні);
б). ціноутворення (так \ ні);
в). дослідження і розробки (так \ ні);
г). заходи з просування товару на ринок (так \ ні);
д). збут та реалізацію продукції (так \ ні);
е). кадрову політику фірми (так \ ні).
2. розробка стратегії збуту та реалізації продукції фірми повинна передбачати:
ціноутворення (так / ні);
систему стимулювання працівників служби збуту (так / ні);
визначення чисельності персоналу та принципів побудови служби збуту (так / ні);
вибір типу каналу товаропросування (так / ні);
вибір цільового ринку так / ні).
Практичні завдання:
Завдання 1. Фірма по пошиву та ремонту одягу у весняно-літній період року зазнає значних труднощів з реалізацією послуг.
Відповісти на запитання:
На яку з перелічених нижче стратегій маркетингу повинен спиратись розробник бізнес-плану:
ремаркетинг;
синхромаркетинг;
демаркетинг?
Чим обраний вами варіант відрізняється від інших?
Перелічіть конкретні заходи, спрямовані на стимулювання збуту продукції.
Завдання 2. Підприємство виготовило і реалізувало в базовому році 2000 шт. виробів одного виду. Ціна реалізації одиниці виробу становить 30 грн., а повна собівартість його виробництва та продажу – 28 грн. Співвідношення змінних і постійних витрат на виробництво продукції дорівнює 60 і 40 %.
Дослідження ринку показали, що якщо знизити ціну одного виробу на 1 грн., тобто з 30 до 29 грн., то обсяг продажу продукції може бути збільшений на 10 %. Виробничі потужності підприємства уможливлюють відповідне збільшення обсягу виробництва продукції.
Прийняти рішення щодо доцільності зниження продажної ціни виготовлюваного виробу.
Завдання 3. На підприємстві, яке буде займатися виробництвом певних приладів, відбувається процес розробки бізнес-плану. Визначте ціну пристрою, на основі наступних даних: на виготовлення пристрою підприємство витрачає основних матеріалів на суму 10225 грн., на купівлю напівфабрикатів – 6389 грн. Вартість використаних відходів – 695 грн. Основна зарплата робітників по виготовленню пристрою 1500 грн. Сума амортизаційних відрахувань – 980 грн. Операційний прибуток складає 30% від собівартості.

Тема 6. Виробничий план
Структура самостійної роботи за темою:
Домашнє розв’язання практичних завдань. Складання звіту.
Завдання для самоконтролю знань
Множинний вибір
Виробничий план розпочинається з короткої характеристики виробничого процесу, де підприємець має чітко визначити:
а) де буде реалізовуватись готова продукція;
б) які саме машини, обладнання та інструмент необхідні у виробничому процесі;
в) яка сировина, матеріали і комплектувальні вироби використовуватимуться для виготовлення продукції;
г) робітників яких професій і кваліфікації необхідно буде найняти;
д) які роботи виконуватиме сама фірма, а які виконуватимуться на стороні (за контрактами).
2. У підрозділі „Машини та устаткування” виробничого плану:
а). наводять повний список машин та устаткування, необхідних для виробничого процесу;
б). визначають витрати, пов’язані з придбанням (орендою) машин та устаткування;
в). визначають суму витрат на їх ремонт;
г). визначають потреби в персоналі для їх експлуатації;
д). наводять інформацію про амортизаційні відрахування за кожною
3. Підрозділ „Основні виробничі операції” виробничого плану містить:
а). стислий опис технології виготовлення продукції на фірмі;
б). схему виробничих потоків;
в). опис виробничих приміщень фірми;
г). опис місцезнаходження фірми;
д). опис субпідрядників (якщо вони залучаються до процесів виготовлення продукції).
Альтернативний вибір
1. Виробничий план має дати відповіді на такі запитання:
а). які виробничі операції будуть застосовуватись фірмою в процесі виготовлення продукції ? (так \ ні);
б). які конкретно матеріально-технічні ресурси потрібні для виготовлення продукції ? (так \ ні);
в). які потрібні заходи для просування продукції на ринку ? (так \ ні);
г). які зовнішні фактори впливатимуть (або можуть вплинути) на виробничій процес ? (так \ ні).
2. Дати оцінку висловлюванням (вірно / невірно)
а) до основних виробничих фондів відносяться котельня, конвейєрна лінія, новий верстат на складі, під'їзні шляхи, будівля дирекції заводу;
б). до основних невиробничих фондів відносяться житловий будинок, їдальня, недіючий верстат в цеху, меблі медичного пункту;
в). до фондів обігу відносяться готова продукція на складі, гроші в касі підприємства, запаси бензину і масла в гаражі, запаси інструменту з терміном служби до одного року;
г). вартість основних виробничих фондів переноситься на вартість створюваної продукції по частинах;
д). вартість основних невиробничих фондів переноситься на вартість створюваної продукції повністю за один рік;
е). при зарахування на баланс підприємства ОВФ оцінюються після їх придбання за повною первинною вартістю;
ж). у всіх галузях народного господарства структура ОВФ практично однакова, і на частку вартості будівель доводиться не менше 40% вартості ОВФ;
з). відновна вартість основних фондів визначається періодично, по особливих рішеннях уряду.

Практичні завдання
Завдання 1. Балансова вартість основних виробничих фондів АТ “Полімермаш” на початок 2005р. Становила 70 млн. грн.. Протягом травня й вересня 2005 р. Будуть введені в дію нові основні фонди вартістю відповідно 750 і 1650 тис. грн.. Окрім того, за раніше укладеною угодою із зарубіжною фірмою буде придбана у жовтні того самого року нова автоматична лінія вартістю 2200 тис. дол.. США. Витрати на її транспортування та монтаж становитимуть 10% вартості імпортної техніки. У жовтні цього самого року мають бути виведені з експлуатації через повне фізичне спрацювання машини та устаткування на загальну суму 2,5 млн. грн. Економічне спрацювання виробничих основних фондів на початок 2006 р. досягне 40%.
Обчислити:
середньорічну вартість основних виробничих фондів підприємства в 2005 р.;
балансову і залишкову вартість основних фондів підприємств на початок 2006 р.
Завдання 2. Виробнича програма бізнес-плану включає виробництво 700 виробів на рік, собівартість одного виробу – 150 грн. Коефіцієнт наростання витрат в незавершеному виробництві – 0,66. Витрати основних матеріалів на виріб – 100 грн. При нормі запасу 25 днів. Витрати допоміжних матеріалів на річний випуск 6000 грн. При нормі запасу 40 днів, палива – 3200 грн. і 30 днів, інші виробничі запаси – 9000 грн. і 60 днів. Витрати майбутніх періодів 1000 грн. Норма запасу готової продукції – 5 днів.
Визначити нормативи оборотних коштів за елементами та їх загальну суму.
Завдання 3. Розглядається бізнес-план вдосконалення діяльності підприємства. Зокрема вдосконалення технології виготовлення продукції. Чиста вага верстата – 350 кг, величина фактичних відходів при обробці заготівки – 92 кг. В результаті вдосконалення технології виготовлення деталей верстата відходи плануються скоротити на 10%.
Визначте коефіцієнт використання металу і частку відходів до і після зміни технології.
Завдання 4. Протягом звітного року підприємство реалізувало товарної продукції на суму 1200 тис. грн.. Середньорічний розмір оборотних коштів склав 240 тис. грн.. В наступному плановому році обсяг реалізованої продукції має бути підвищеним на 24%. Крім того, розроблені заходи дозволяють скоротити оборотність обігових коштів на 7 днів. Обчислити показники оборотності оборотних коштів, а також можливий обсяг їх вивільнення.

Тема 7. Організаційний план
Структура самостійної роботи за темою:
Самоопрацювання питань “Порівняльна характеристика форм організації бізнесу в Україні” та “Види та особливості застосування організаційних структур підприємства”.
Домашнє розв’язання практичних ситуацій. Складання звіту.
Методичні рекомендації до самоопрацювання
теоретичного матеріалу
Вивчення питання “Порівняльна характеристика форм організації бізнесу в Україні” із визначення форм організації бізнесу, які відповідають діючому законодавству України. Далі слід визначити особливості, переваги та недоліки кожної з форм організації бізнесу. Насамкінець необхідно охарактеризувати існуючі форми організації бізнесу за наступними критеріями: рівень відповідальності, ситуація з податками, обсяг фінансових потреб для започаткування бізнесу, рівень контролю за фірмою, можливість залучення інших власників, наявність управлінських здібностей у підприємця, можливість зростання бізнесу в майбутньому чи простота його ліквідації, а також зробити висновки щодо умов та ефективності застосування тієї чи іншої форми бізнесу.
Опрацювання питання “Види та особливості застосування організаційних структур підприємства” необхідно розпочати із з’ясування сутності організаційної структури управління, визначення її ролі в бізнес-плані. Далі слід охарактеризувати існуючі структури управління сучасним підприємством, зазначити їх переваги та недоліки, а також окреслити ефективність застосування різних видів структур в залежності від конкретних умов застосування.
Завдання для самоконтролю знань
Одиничний вибір
Організаційна форма бізнесу – це:
а) конкретний вид підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства;
б) система норм, що визначають стосунки суб’єкта господарювання з державою, іншими фізичними та юридичними особами та з партнерами по фірмі;
в) форма власності, на якій засновано бізнес;
г) вид підприємницької діяльності.
Матрицю управлінських здібностей складають для того, щоб:
а) охарактеризувати управлінські здібності власників бізнесу;
б) визначити функції управління, для виконання яких необхідно залучити зовнішніх консультантів;
в) охарактеризувати рівень професійної підготовки ключових менеджерів фірми;
г) дати перелік функцій управління фірмою.
Множинний вибір
Основними критеріями вибору форми організації бізнесу є:
а) міра ризику започаткування бізнесу;
б) відповідальність (ставлення до ризику втрати власного майна підприємцем у разі невдачі);
в) початкові фінансові потреби для заснування бізнесу;
г) збалансованість управлінських здібностей підприємця;
д) особливості ринку продукції фірми.
У підрозділі “Кадрова політика та стратегія” організаційного плану необхідно охарактеризувати:
а) терміни комплектування штатів фірми;
б) стандарти та процедури наймання персоналу;
в) розподіл обов’язків поміж членами команди менеджерів;
г) структуру заробітної плати, пакет пільг, премій, участь у прибутках керівників фірми.
3.Посадові інструкції за розробки бізнес-плану складають із використання такої інформації:
а) юридичної форми організації бізнесу на фірмі;
б) переліку завдань, що мають бути виконані на робочому місці;
в) вибраної форми стратегії бізнесу;
г) вимог до рівня кваліфікації кандидатів на посади.
Альтернативний вибір
В організаційному плані слід охарактеризувати:
а) схему управління фірмою (так / ні);
б) доцільність вибору відповідної форми бізнесу (так / ні);
в) потреби бізнесу в персоналі (так / ні);
г) схему виробничого процесу на фірмі (так / ні);
д) питання збуту продукції фірми (так / ні).
Характеризуючи в організаційному плані потреби фірми в персоналі треба:
а) визначити джерела покриття потреб у персоналі (так / ні);
б) розрахувати витрати, пов’язані із залученням персоналу (так / ні);
в) визначити якості робітників, необхідні для виконання певних видів діяльності (так / ні);
г) визначити посадові обов’язки менеджерів (так / ні).
Практичні завдання
Ситуація 1. Інженер-технолог Микола Петренко розробив оригінальну технологію виготовлення окремих видів меблів з відходів деревини, що утворюється в значній кількості на меблевому комбінаті, де він працює. Потім виникла підприємницька ідея виокремлення виробництва і продажу нових меблів з відходів деревини. Практична реалізація цієї ідеї потребує вибору конкретної форми організації бізнесу. Можливі варіанти цієї підприємницької діяльності зводяться до започаткування одноосібного (індивідуального) підприємства або створення невеликої приватної фірми.
Вимоги до аналізу ситуації: Сформулювати повну та чітку відповідь на запитання, що виникають в процесі аналізу цієї ситуації. Основними запитаннями є такі:
Яку форму організації бізнесу доцільно вибрати в даному конкретному випадку?
Які переваги має та чи інша форма організації бізнесу?
У якому випадку на підприємстві може працювати найманий персонал?
Які обставини можуть змусити Миколу Петренка відмовитися від створення (реєстрації) індивідуального підприємства або приватної фірми?
Ситуація 2. На підприємстві відбувається процес бізнес-планування. Промислово-виробничій персонал підприємства складає 800 чол., з них робітників 690 чол. Виробнича структура підприємства містить 40 виробничих дільниць, об’єднаних у 8 цехів. Кожну виробничу дільницю очолюють один старший майстер і два змінні майстри. Згідно з типовими умовами виробництва на одного змінного майстра повинно припадати 30 – 40 робітників. Середня місячна зарплата начальника цеху 1500 грн., одного майстра 1200 грн.
Обґрунтувати ефективність переводу підприємства на безцехову структуру управління.

Тема 8. Оцінка ризику
Самоопрацювання питання “Аналіз ризиків. Оцінка ризику проекту”.
Домашнє розв’язання практичних завдань. Складання звіту.
Методичні рекомендації до самоопрацювання
теоретичного матеріалу
Вивчаючи питання “Аналіз ризиків. Оцінка ризику проекту” слід почати із з’ясування поняття ризику.
Наступним кроком має бути визначення та характеристика основних видів ризиків (виробничі, фінансові, інвестиційні, ринкові) та причин їх виникнення. Навести класифікацію ризиків з огляду на можливий вплив на кінцеві результати діяльності.
Далі необхідно розглянути методи аналізу ризику (методи кількісної оцінки та методи якісної оцінки). Окремо слід виділити кількісну оцінку ризику за допомогою показників виробничого, фінансового та виробничо-фінансового лівериджу.
Насамкінець слід розглянути заходи для нейтралізації або мінімізації негативних наслідків можливих ризиків. Тут важливим моментом є поділ способів зниження ризику на зовнішні та внутрішні. Окремо слід розглянути альтернативні плани, як один із засобів подолання наслідків ризикової діяльності.
Завдання для самоконтролю знань
Одиничний вибір
1. Як впливатиме наявність виробничого ризику на зміну точки беззбитковості ?:
а). ризик впливатиме на збільшення постійних витрат, збільшуючи беззбитковий обсяг виробництва;
б). ризик впливатиме на збільшення ціни, зменшуючи беззбитковий обсяг виробництва;
в). ризик впливатиме на зменшення змінних витрат, збільшуючи беззбитковий обсяг виробництва.
2. Альтернативні плани складаються для:
а). своєчасного регулювання на негативні наслідки ризикової діяльності;
б). визначення міри ризику в даному бізнесі;
в). усунення причин виникнення ризиків;
г). поліпшення конкурентної позиції фірми на ринку.
Множинний вибір
1. До методів кількісної оцінки ризику, які використовуються у процесі складання бізнес-плану, відносять:
а). статистичний метод;
б). метод аналізу доцільності витрат;
в). метод експертних оцінок;
г). аналіз чутливості;
д). метод „Монте-Карло”;
е). метод аналогій.
Альтернативний вибір
1. До зовнішніх способів зниження ризику відносять:
а). хеджування (так \ ні);
б). диверсифікацію (так \ ні);
в). лімітування (так \ ні);
г). зовнішнє страхування ризику (так \ ні).
Хеджування – це спосіб зменшення ризику господарської діяльності через:
а). використання послуг страхових компаній (так \ ні);
б). укладення довгострокових угод на поставку продукції між постачальником та споживачем (так \ ні);
в). самострахування (так \ ні);
г). створення спеціального резервного фонду і покриття збитків за рахунок власних оборотних коштів (так \ ні).
Практичні завдання
Завдання 1. Визначити ступінь ризику бізнес-проекту, спираючись на показники виробничого, фінансового та виробничо-фінансового лівериджу.
Вихідні дані:
прибуток від реалізації продукції – 400 тис. грн.;
рентабельність реалізації продукції – 15%;
питома вага умовно-постійних витрат – 35%;
балансовий прибуток 280 тис. грн.;
чистий прибуток 160 тис. грн..
Завдання 2. Оцінити ступінь ризику бізнес-проекту, спираючись на показники виробничого, фінансового та виробничо-фінансового лівериджу.
Вихідні дані:
маржинальний доход – 700 тис. грн.
балансовий прибуток – 465 тис. грн.
чистий прибуток - 328 тис. грн.
Завдання 3. Експерти компанії „АРС” визначили наступні показники прибутковості в залежності від ситуації на ринку (таблиця).
Стратегія компанії
Прибуток в залежності від ситуації, тис. грн.


Ситуація 1
Ситуація 2
Ситуація 3

Холодильники
480
670
520

Морозильники
890
240
460

Кондиціонери
720
490
760

Якщо експерти впевнені, що попит на всі товари буде зростати, а його структура залишиться незмінною, то яку стратегію доцільно обрати? Пояснити чому.
Якщо існує ризик (експерти вважають найбільш ймовірним реалізацію ситуацій:
1-ої – 40%, 2-ої – 35%, 3-ої – 25%), то яка стратегія буде оптимальною? Припустимо, що умови реалізації товарів несприятливі. Яку стратегію ви могли б запропонувати?
Тема 9. Фінансовий план
Структура самостійної роботи за темою:
Самоопрацювання питань “Процедура складання плану доходів та видатків” та “Очікувані фінансові коефіцієнти та аналіз чутливості”.
Домашнє розв’язання практичних завдань. Складання звіту.
Методичні рекомендації до самоопрацювання
теоретичного матеріалу
Опрацювання питання “Процедура складання плану доходів та видатків” необхідно розпочати з визначення його ролі та місця в бізнес-плані. Далі слід навести логіку розробки плану доходів та видатків. Дати характеристику та склад кожної статті даного плану.
Вивчаючи питання “Очікувані фінансові коефіцієнти та аналіз чутливості” спочатку слід обґрунтувати необхідність розрахунку фінансових коефіцієнтів в бізнес-плані фірми. Навести методику розрахунку основних фінансових коефіцієнтів. Це стосується зокрема: коефіцієнтів ліквідності (коефіцієнти поточної та термінової ліквідності); коефіцієнтів платоспроможності (коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів); коефіцієнтів рентабельності (коефіцієнт валового прибутку, операційного та чистого прибутку, а також показники окупності інвестицій і власного капіталу). Крім того, потрібно навести значення нормативних показників, які використовуються для порівнювання з розрахунковими значеннями відповідних фінансових коефіцієнтів.
Дуже важливо звернути увагу на те, що здійснюваний за допомогою фінансових коефіцієнтів аналіз фінансового стану фірми завжди ґрунтується на певних передбаченнях і припущеннях. Процес перевірки цих передбачень (припущень)заведено називати аналіз чутливості.
Завдання для самоконтролю знань
Одиничний вибір
План доходів і витрат фірми складається для:
характеристики результатів майбутньої діяльності фірми з погляду її прибутковості;
визначення періодів, коли фірма відчуватиме дефіцит або надлишок готівки;
визначення суми коштів, які необхідно запозичити в плановому періоді.
2. Чистий потік готівки – це:
а). різниця між готівковими коштами на початок місяця і загальною сумою всіх грошових виплат за цей місяць;
б). сума готівкових коштів на початок місяця і загальних грошових надходжень за цей місяць;
в). різниця між загальною сумою всіх грошових надходжень і загальною сумою всіх платежів фірми за місяць;
г). чистий прибуток до сплати податків.
Множинний вибір
1. До фінансових коефіцієнтів, що відображають інтереси інвесторів, належать:
а). коефіцієнти термінової ліквідності;
б). коефіцієнти заборгованості;
в). окупність інвестицій;
г). коефіцієнт чистого прибутку;
д). коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів.
2. Для розрахунку точки беззбитковості необхідно знати:
загальні операційні витрати;
обсяги виробництва продукції;
ціну продажу одиниці продукції фірми;
прямі (змінні) витрати на одиницю продукції;
прибуток віл реалізації продукції.
План грошових надходжень і виплат дає змогу визначити:
періоди діяльності, коли фірма відчуватиме брак або надлишок готівки;
розмір чистого прибутку;
розмір сплати відсотків за кредит
скільки коштів треба позичити;
термін повернення позикових коштів.
У плані доходів і витрат фірми до собівартості проданих товарів включають:
операційні витрати;
матеріальні витрати;
прямі витрати праці;
відсотки, сплачені за кредит.
Практичні завдання
Ситуація 1. Оберіть будь-яке підприємство Криворізького регіону та на підставі бухгалтерської звітності виконайте розрахунки:
Показників ліквідності;
Показників платоспроможності.
Показників рентабельності
Зробіть висновки та обґрунтуйте пропозиції щодо можливостей покращення фінансового стану відповідного підприємства.
Ситуація 2. Проведіть аналіз беззбитковості, якщо інвестиційний проект характеризується даними таблиці:
Вихідні дані
Показник
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Продукт 4

Прогнозний річний обсяг реалізації, од.
1000
1100
200
1000

Ціна реалізації одиниці продукції, грн.
17
14
18
12

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.
12
11
13
10

Постійні витрати, грн.
7216ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Комплексне індивідуальне завдання „Розробка та обґрунтування бізнес-плану виробництва...”

Мета: комплексне вирішення проблеми організації виробництва потрібної для суспільства продукції через досягнення суто корисних цілей підприємця; закріплення і розширення знань з питань розробки бізнес-плану підприємницької діяльності, обґрунтування різних аспектів підприємства в ринковому середовищі; набуття навичок самостійної роботи та оволодіння методикою проведення комплексного економічного аналізу і врахування його результатів при складанні бізнес-плану.
Зміст роботи: в роботі повинні в логічній послідовності розглядатися питання дослідження ринкової доцільності, виробничої можливості та фінансової результативності створення малого підприємства по виробництву певних видів продукції в нашому регіоні.
Звіту має формуватись у відповідності із структурою бізнес-плану:
Титульний аркуш
Зміст бізнес-плану
Резюме
Галузь, фірма та її продукція (послуги):
Поточна ситуація та тенденції розвитку галузі
Опис продукту (послуги) фірми
Патенти, товарні знаки, інші права власності
Стратегія зростання фірми
Дослідження ринку:
Загальна характеристика ринку продукту
Цільовий ринок бізнесу
Розміщення фірми
Оцінка впливу зовнішніх чинників
Маркетинг-план:
Стратегія маркетингу
Ціноутворення
Прогнозовані обсяги продажу
Виробничий план:
Основні виробничі операції
Машини та устаткування
Сировина, матеріали та комплектувальні вироби
Виробничі та невиробничі приміщення
Організаційний план
Форма організації бізнесу
Потреба бізнесу у персоналі
Власники бізнесу й команда менеджерів
Організаційна схема управління
Кадрова політика і стратегія
Оцінка ризиків:
Типи можливих ризиків
Способи реагування на загрози бізнесу
Фінансовий план:
Планування витрат операційної діяльності
План руху готівки
Плановий баланс
Фінансові коефіцієнти
Ефективність інвестицій
Додатки

Методичні вказівки до виконання комплексного індивідуального завдання
Розділ „Галузь, фірма та її продукція” опрацьовується для того, щоб переконати заінтересованих осіб у перспективності галузі, що в ній започатковується конкретний бізнес, та породити довіру до нього. З метою стислого аналізу справ у галузі рекомендується подати узагальнені відомості щодо поточного стану справ і тенденцій розвитку галузі (оцінка виконується на підставі опрацювання інформації за останні 3-5 років); охарактеризувати продукти й ринки, що є новими для конкретної галузі ; окреслити макроекономічні фактори, що здатні в перспективі впливати на розвиток галузі і спрогнозувати їх напрямок, приймаючи до уваги розвиток елементів державного регулювання економіки тощо.
Також в даному розділі важливим є розкриття концепції „поведінки” фірми в галузі, тобто навести загальну характеристику фірми (місія фірми, стратегічні й тактичні цілі, види діяльності, стадія розвитку бізнесу, географія діяльності, сильні та слабкі сторони та проведення SWOT-аналізу). Тут же наводиться опис продукту фірми. Продукція має бути описана в наступній послідовності:
- конкретна характеристика продукції і способів її застосування у споживача, включаючи перелік хімічних, фізичних та інших властивостей, дизайн, упаковка;
- тенденції застосування обраного товару, прогноз споживання;
- діапазон пропозиції подібних продуктів (послуг) з боку конкурентів, визначення ступеня унікальності або специфічності товару, встановлення конкурентних переваг даного товару;
- рівень захисту товару (наявність патенту, авторських прав, товарної марки);
Особливо важливим для потенційних інвесторів є обґрунтування стратегії зростання (перспектив розвитку) фірми. Визначення стратегічних альтернатив і вибір стратегії підприємства є одним із важливих питань, яке потребує використання арсеналу методів, які застосовуються для розробки стратегічних планів: моделі бостонської консультаційної групи, багатофакторні матриці “Мак-Кінсі“, комплексний діловий аналіз (ПІМС). Слід зауважити, що на цьому етапі, як i при виконанні роботи в цілому, не може бути суворо визначеної послідовності розрахунків та обґрунтувань. Тут можуть бути використані різні моделі, які дають можливість простежити динаміку розвитку підприємства, i на підставі проведених досліджень прийняти рішення.
Стратегія розвитку підприємства вирішується як полiварiантна задача: із множини можливих має бути вибрано найбільш ефективний варіант. Для цього можна скористатися рекомендаціями щодо технічної розробки та обґрунтування бізнес-плану. Обґрунтування за допомогою дослідження моделей можна провести на підставі різноманітних прийомів. Слід зауважити, що опрацювання стратегії розвитку підприємства відіграє важливу роль в ефективному функціонуванні виробництва. Визначені цiлi стають своєрідними нормативами, з якими мають спiвставлятися результати майбутньої виробничо-господарсъкої діяльності.
Вибрана стратегія має орієнтуватися на конкретних споживачів, їхні потреби, відображати всі сильні сторони підприємства, включати методи, спрямовані на подолання слабких сторін та загроз із зовнішнього середовища.
До найскладніших і найважливіших розділів бізнес-плану належить підрозділ „Дослідження ринку”. В даному підрозділі докладно досліджується регіональна частина галузевого ринку, для чого визначається його потенціал (можливості продажу), тенденції розвитку за останні роки і фактори, що мали вплив на цей розвиток, i будуть впливати в майбутньому. Визначається структура ринку та дається порівняльна оцінка привабливості кожного його елементу. Доцільно провести сегментацію споживачів за рівнем доходів, демографічною ознакою, тощо, з метою вибору сегментів для нового підприємства.
Маркетингові дослідження мають з’ясувати в якому стану знаходиться ринок продукції, які абсолютні розміри ринку, тенденції його розвитку, які основні сегменти ринку (групи споживачів). Потрібно визначити наскільки чутливим є ринок до різних змін внутрішніх і зовнішніх факторів, чи впливають на нього циклічні і сезонні коливання. Необхідно описати своїх конкурентів, частку ринку, яку вони захопили, сегменти, на які слід орієнтуватися, врахувати інші галузеві фактори. Оцінку конкуренції та смаків споживачів у поточному і майбутньому періодах можна здійснити на підставі матриці конкурентного профілю.
Головна мета розділу „Маркетинг-план” полягає в роз’ясненні заінтересованим юридичним і фізичним особам стратегії виходу фірми на свій цільовий ринок, а також можливості її впливу на ситуацію на цьому ринку для забезпечення збуту своєї продукції.
На підставі дослідження ринку має бути визначена стратегія маркетингу фірми, яку треба кваліфікувати як певну сукупність конкретних стратегій стосовно: вибору цільового ринку фірми, номенклатури та асортименту її продукції; визначення системи збуту та реалізації продукції; формування політики ціноутворення; виокремлення вибраних способів організації рекламної кампанії фірми. Таким чином, для кожного продукту має бути наведена методика розрахунку ціни, визначений підхід до застосування системи знижок і пільг для різних груп покупців, зазначені основні канали реалізації товарів, обґрунтовано вибір посередників, розроблені заходи для ефективного просування товарів підприємства, складено рекламний бюджет, передбачена необхідність сервісного обслуговування.
В межах даного розділу визначаються прогнозовані обсяги реалізації в номенклатурі i асортименті на п’ятирічний період з помісячною розбивкою на перший рік i загальною величиною для кожного наступного року в натуральному i вартісному виразі. Тут потрібно оцінити ступінь достовірності прогнозних показників на підставі відомих статистичних методів оцінювання.
Головне завдання „Виробничого плану” як розділу бізнес-плану фірми виробничого спрямування полягає в тому, щоб переконати заінтересованих фізичних та юридичних осіб (потенційних інвесторів), що фірма реально спроможна організувати відповідне виробництво; здатна продукувати необхідну кількість товарів належної якості; має можливість придбати необхідні для цього ресурси.
В даному розділі бізнес-плану потрібно викласти технологію виробництва і розкрити зміст основних технологічних операцій, їх послідовність, зазначити методи організації виробництва й методи контролю витрат та якості продукції. Структуру виробничого процесу краще представити за допомогою схеми виробничих потоків. Важливим є також визначення місцеположення виробництва (місця знаходження необхідних будівель або площадки для будівництва).
Необхідно визначити, які i в якій кількості потрібні машини, устаткування та інструменти для організації виробничого процесу, основні виробники устаткування. Обґрунтовується розмір необхідних виробничих потужностей та їх динаміка з урахуванням розвитку ринкової ситуації. Тут же має бути з’ясовано перелік необхідних для виробництва матеріалів, сировини, комплектуючих виробів, обґрунтовано потребу в них і визначено основні постачальники та умови постачання.
Відомості щодо розрахованої потреби в основних засобах, оборотних і нематеріальних активах слід подавати у вигляді таблиць з відповідним групуванням. Окремі форми таблиць наведені в додатках Методичних вказівок (дод.Б), iншi можна запозичити з рекомендованих літературних джерел, підручників та методичних рекомендацій до розробки бізнес-планів.
В розділі бізнес-плану „Організаційний план” обґрунтовується організаційний план підприємства. Перш за все має бути визначена організаційна форма бізнесу у вiдповiдностi з чинним законодавством. Тут необхідно подати відомості про форму власності, про власників та ключовий управлінський персонал підприємства, у тому числі побудувавши матрицю управлінських здібностей. Крім того, має бути наведена коротка характеристика повноважень тих працівників, від яких буде залежати успіх чи невдача роботи підприємства. Слід також показати на яку зовнішню допомогу може розраховувати апарат управління, в якій формі та на яких засадах вона буде надаватися.
Організація підприємства має бути подана у вигляді схеми, на якій потрібно показати взаємозв’язки між виробничими підрозділами та розподіл повноважень в управленні. До схеми додаються короткі пояснення. Тут необхідно визначити стратегію кадрової політики підприємства, з якої було б видно, як буде здійснюватися добір, підготовка та оплата працівників підприємства та які будуть застосовуватися пільги стимулюючого характеру.
В ньому має бути подано зведений план щодо потреби в персоналі за категоріями та визначена потреба в коштах на оплату праці. Для обґрунтування показників чисельності i продуктивності праці можна використовувати як укрупнені, так і деталізовані (за методом прямого рахунку) методики розрахунків. Те ж відноситься i до розрахунків коштів фонду оплати праці. Але у всіх випадках розрахунки основних показників, що характеризують рівень продуктивності праці, заробітної плати та співставлення їх з аналогічними підприємствами та середніми показниками галузі мають бути. Розраховані показники підрозділу потрібно згрупувати таким чином, щоб їх можна було використати для обчислення відповідних статей собівартості продукції.
В розділ „Оцінка ризиків” має бути проведено аналіз i дана оцінка найбільш імовірних ризиків. Тут повинна бути дана відповідь принаймні на два важливих запитання: чи достатньо глибоко розуміє i враховує студент ризики, пов’язані з організацією цього підприємства, i чи може він розробити відповідний план дій за умов невизначеності, конфліктності i відсутності певної iнформацi.
За допомогою кількісного та якісного аналізу потрібно виявити чинники ризику i види діяльності, на які він впливає.
За ціну ризику можна прийняти різницю між очікуваним (без урахування ризику) прибутком i прибутком з імовірним ризиком конкретного варіанту проекту.
У подальшому розробляють заходи щодо нейтралізації або мінімізації можливих ризиків, що матимуть у прогнозованому періоді найбільший вплив на діяльність підприємства. Для нейтралізації зовнішніх ризиків застосовують хеджування та страхування, а для нейтралізації внутрішніх – підвищення ефективності управління підприємством, диверсифікацію, лімітування та самострахування.
Розділ бізнес-плану „Фінансовий план” є ключовим, оскільки він має відображати фінансовий стан підприємства. В даному розділі виконуються розрахунки щодо планування витрат операційної діяльності, включаючи складання калькуляцій окремих видів продукції та кошторису витрат на весь товарний випуск. В ньому у відповідних формах мають знайти відображення план доходів та видатків, план грошових надходжень i виплат та плановий баланс. У фінансовому плані мають бути показані 3 варіанти розвитку подій (нейтральний, оптимістичний та песимістичний), які повинні мати вiдповiднi пояснення. Для розробки фінансового плану мають бути використані стандартні форми, що широко застосовуються у плануванні та рекомендовані в літературі.
Калькуляції собівартості мають бути розроблені у вiдповiдностi з рекомендаціями щодо складу витрат, які відносяться на собівартість продукції та визначеної потреби у всіх видах виробничих ресурсів. Окремо мають бути показані розрахунки витрат на сировину, матеріали, паливно-енергетична ресурси та амортизаційних відрахувань. У багато номенклатурному виробництві мають бути складені вiдповiднi кошториси для визначення розміру та розподілу непрямих витрат, які відносяться на окремі види продукції.
Поряд з показниками собівартості одиниці кожного виду продукції необхідно розрахувати узагальнюючі та відносні показники собівартості, такі як собівартість виготовленої продукції та витрати на 1 грн. товарної продукції. Тут мають бути зроблені порівняння собівартості виробництва продукції з аналогічними показниками конкурентів та споріднених вітчизняних i зарубіжних підприємств, визначена динаміка витрат на перспективу.
План доходів i видатків має бути складений у помісячному розподілі на перший рік та в поквартальному розподілі на майбутні роки п’ятирічного розрахункового періоду. Особливу увагу слід приділити прогнозуванню майбутніх показників, застосовуючи при цьому відомі методи. Всі показники повинні бути відповідним чином обґрунтовані i витікати з виконаних розрахунків або прийнятих припущень. При цьому слід давати чітке пояснення припущень, які обґрунтовують прогнозні значення тих чи інших показників.
Головним завданням складання плану грошових надходжень i виплат є узгодження їх у часі задля забезпечення необхідної лiквiдностi підприємства, тобто забезпечення його постійної платоспроможності. Для цього потрібно визначити готівкові кошти на початок місяця чи кварталу (в залежності від того, для якого періоду визначається цей показник); розрахувати всі передбачувані грошові надходження за той же період; обчислити обов’язкові платежі: купівля товарів, заробітна плата, податки і нарахування на заробітну плату, рентні платежі, комунальні послуги, рекламні витрати, страхові платежі, придбання машин та устаткування, виплати боргу та процентів тощо; визначити грошовий потік як різницю між загальною сумою грошових надходжень та обов’язкових виплат; розрахувати суми готівкових коштів на кінець відповідного періоду як алгебраїчної суми готівкових коштів на початок певного періоду та відповідного (додатнього чи вiд'ємного) потоку готівки.
Надзвичайно важливим підрозділом фінансового плану є плановий баланс підприємства, який має бути складено станом на 31 грудня першого року діяльності. Стартовий баланс має відобразити потреби у капіталі для започаткування виробництва. Радимо використати загальноприйняту форму балансу. При складанні планового балансу можуть бути прийняті деякі припущення, зміст яких має бути викладено в тексті.
Складені фінансові документи потрібно ретельно проаналізувати за допомогою показників, які широко використовуються для оцінки фінансового стану підприємств: коефiцiєнтiв лiквiдностi, платоспроможності, рентабельності. Отримані показники мають бути відповідним чином оцінені з точки зору їх достовірності та надійності.
Має бути зроблений аналіз беззбитковості у графічному вигляді, що дає змогу встановити запас економічної стійкості підприємства.
Важливим етапом фінансового аналізу є оцінка ефективності інвестицій , яка виконується розрахунком показників: чистої теперішньої вартості (NPV), індексу прибутковості, терміну окупності, внутрішньої ставки доходності. Розраховані за проектом значення показників потрібно порівняти з середньо галузевими значеннями або прийнятими нормативами.
Аналіз чутливості проекту проводиться оцінкою впливу на чисту теперішню вартість ключових факторів, до яких можна віднести витрати, ціни, попит на продукцію та ін. Метою аналізу є визначення того, чи не призведе зміна цих факторів до втрати ефективності проекту (коли NPV стає від’ємною величиною).
У розрізі розробки стратегії фінансування мають бути визначені джерела капіталу для нової діяльності. З цією метою необхідно узагальнити та охарактеризовані потреби підприємства в фінансових ресурсах, умови та порядок їх отримання, умови та строки повернення коштів кредиторам та інвесторам, а також розміри їх передбачуваних доходів. Інформація про джерела фінансування повинна бути пов’язана з використанням фондів при конкретному зазначенні способів і напрямків використання капіталу.
У цій частині потрібно визначити проектовану систему фінансування та її інструменти (банківські кредити, акції, векселя тощо), величину відсотків і основних виплат по борговим зобов’язанням, гарантії або заставу, показники фінансового важеля, список кредиторів, суми і терміни виплат по кредитах. Слід звернути увагу й на те, що при визначенні джерел фінансування рекомендується використовувати різноманітні способи отримання необхідного капіталу (від банківських позик до пошуку допомоги у державних і регіональних органів управління).

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Агафонова Л. Г., Рога О. В. Підготовка бізнес-плану: Практикум. – К.: Знання, 1999. – 158 с.
Ббизнес-план: зарубежный и отечественный опыт. Новая практика разработки и документация: В 2-х ч. – Ч. 1 / Под общ. Ред. В. М. Попова, - М.: Финансы и статистика, 1995. – 335 с..
Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. В. М. Попова и С. И. Ляпунова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 672 с.
Бринк И. Ю., Савельева Н. А. Бизнес-план предприятия. Теория и практика. – Ростов н / Д: „Фенікс”, 2003. – 384 с.
Горохов М. Ю., Малев В. В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. – М.: Филинъ, 1998. – 202 с.
Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / За ред. В. М. Попова. – К.: ЦУЛ, КноРус, 2003. – 382 с.
Москвін С. О., Бевз С. М., Верба В. А. та ін. Проектний аналіз: Навач. посібник / Відп. Ред. С. О. Москвін. – К.: Лібра, 1998. –
Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О., Дерев’янко О. Г. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 379 с.
Сергеев А. А. Экономические основы бизнес-планирования: Учеб. пособие для вузов. _ М.:ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 303с.
Соболь С. Н. Предпринимательство (начало бизнеса). – К.: Венчур, 1994. – 176 с.
Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или как начать собственное дело и добиться успеха. Вып. 2: Создание и развитие нового предприятия: Пер. с англ. / Общ. ред. В. С. Загашвили. – М.: Прогресс, 1992. – 256 с.
Ясинський В. В., Гайдей О. О. Бізнес-планування: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2004. – 232 с.
13PAGE 15


13PAGE 144315
Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 24072298
    Размер файла: 388 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий