Bkh


1.Оптикалықбейактивтіаминқышқылының құрылымдық формуласын жазыңдар.

2.Аромат радикалы бар аминқышқылының құрылымдық формуласын жазыңдар.

3.Гетероциклды радикалы бар аминқышқылының құрылымдық формуласын жазыңдар.

4.Гидроксил тобы бар аминқышқылының құрылымдық формуласын жазыңдар.

5.Полюссіз радикалы бар аминқышқылының құрылымдық формуласын жазыңдар.

6.Полюсті зарядталмаған аминқышқылының құрылымдық формуласын жазыңдар.

7.Полюсті теріс зарядталған аминқышқылының құрылымдық формуласын жазыңдар.

8.Полюсті оң зарядталған аминқышқылының құрылымдық формуласын жазыңдар.
.

9.Ауыстырылмайтынаминқышқылының құрылымдық формуласын жазыңдар.

10.Ішінараауыстырылатын аминқышқылыныңқұрылымдық формуласын жазыңдар.

11.Шарттыауыстырылатын аминқышқылының құрылымдық формуласын жаз

12.Ауыстырылатын аминқышқылының құрылымдық формуласын жазыңдар.

13.Алифатты радикалында қосымша карбоксил тобы бар аминқышқылының құрылымдық формуласын жазыңдар.

14.Алифатты радикалында амид тобы бар аминқышқылының құрылымдық формуласын жазыңдар.

15Алифатты радикалында қосымша амин тобы бар аминқышқылының құрылымдық формуласын жазыңдар.

16.Алифатты радикалында күкірт бар аминқышқылының құрылымдық формуласын жазыңдар.

17.Алифатты радикалында тиол тобы бар аминқышқылының құрылымдық формуласын жазыңдар.

18.Иминқышқылдың құрылымдық формуласын жазыңдар.

19.Субстрат пен ферменттің әрекеттесу сызбасының суретін Фишер моделіне сәйкес салыңдар.
Е + S ↔ ES ↔ ЕР ↔ Е + Р
20.Субстрат пен ферменттің әрекеттесу сызбасының суретін Кошландтың индукцияланып сәйкестену моделі бойынша салыңдар.

21.Ферменттікреакция жылдамдығының фермент концентрациясына тәуелділігі графигін бейнелеңдер.

22.Ферменттік реакция жылдамдығының ортаның температурасына тәуелділігі графигін бейнелеңдер.


23.Ферменттік реакция жылдамдығының ортаның рН тәуелділігі графигін бейнелеңдер.
Фермент Оптимальное значение рН
Пепсин 1,5-2
Пируват-карбоксилаза 4,8
Каталаза 6,8-7
Фумараза6,5
Уреаза6,8-7,2
Кабоксипептидаза7,5
Трипсин 6,5-7,5
Аргиназа 9,5-9,9

24.Ферменттік реакция жылдамдығының субстрат концентрациясына тәуелділігі графигін бейнелеңдер.
 

25.Берілген реакцияны катализдейтін ферменттің қандай класқа жататынын көрсетіңдер және оны атаңдар:
СН3-СО-СООН + СО2 + АТФ → НООС-СН2-СО-СООН + АДФ + Н3РО4
26.Берілген реакцияны катализдейтін ферменттің қандай класқа жататынын көрсетіңдер және оны атаңдар:
НООС-СН=СН-СООН + Н2О → НООС-СН(ОН)-СН2-СООН
27.Бәсекелес ингибиторларға мысалдар келтіріңдер. Ингибирленетін фермент катализдейтін реакцияның сызбасын жазыңдар.

Е + S ⇔ ES → E + P,
E + I ⇔ EI.


28.Ферменттер белсенділігінің фосфорлану-дефосфорланумен реттелу сызбасын келтіріңдер.

29.I-ші класс ферменттеріне атау беріңдер. Осы класс ферментіне мысал келтіріңдер

30.II-ші класс ферменттеріне атау беріңдер. Осы класс ферментіне мысал келтіріңдер және осы фермент катализдейтін реакцияны жазыңдар.
.
31 III- ші класс ферменттеріне атау беріңдер. Осы класс ферментіне мысал келтіріңдер және осы фермент катализдейтін реакцияны жазыңдар.

32 IV- ші класс ферменттеріне атау беріңдер. Приведите пример фермента этого класса и напишите реакцию, катализируемую этим ферментом.


33. V- ші класс ферменттеріне атау беріңдер. Осы класс ферментіне мысал келтіріңдер және осы фермент катализдейтін реакцияны жазыңдар.

34 VI- ші класс ферменттеріне атау беріңдер. Осы класс ферментіне мысал келтіріңдер және осы фермент катализдейтін реакцияны жазыңдар.

35 Пептидтік байланыс түзілу сызбасын келтіріңдер.


36.Пептидтік байланыстың ыдырау сызбасын келтіріңдер. Ферменттерді атаңдар..

37.Мальтозаның құрылымдық формуласын жазыңдар.
Мальтоза - C12H22O11

38.Сахарозаның құрылымдық формуласын жазыңдар.
Сахароза - C12H22O11

39.Изомальтозаның құрылымдық формуласын жазыңдар.

40.Лактозаның құрылымдық формуласын жазыңдар.

41.α-1,4-гликозидтік байланыс түзілу сызбасын келтіріңдер.

42.α-1,6-гликозидтік байланыс түзілу сызбасын келтіріңдер.

43.Крахмал молекуласында α-1,4-гликозидтік байланыстың үзілу сызбасын келтіріңдер. Ферментті атаңдар.

44 α-1,4-гликозидтік байланыстың үзілу сызбасын келтіріңдер. Ферментті атаңдар.

45.α-1,6-гликозидтік байланыстың үзілу сызбасын келтіріңдер. Ферментті атаңдар.

46.α-1- 2-β -гликозидтік байланыстың үзілу сызбасын келтіріңдер. Ферментті атаңдар

47. β-1,4- гликозидтік байланыстың үзілу сызбасын келтіріңдер. Ферментті атаңдар.

48. Ацетил-КоА түзілу және жұмсалу механизмдері көрсетілген ацетил-КоА өзгерулер үдерістерінің сызбасын жазыңдар.

49.Глюкозо-6-фосфаттың катализдік өзгеру сызбасын жазыңдар, ферменттерін атаңдар.

50.NAD-тәуелді дегидрогеназа қатысуымен жүретін реакцияларға мысалдар келтіріңдер.

51. FAD-тәуелді дегидрогеназа қатысуымен жүретін реакцияларға мысалдар келтіріңдер:

52. Пируваттың тотыға декарбоксилдену реакциясының қосынды теңдеуін жазыңдар. ПДК ферменттерін атаңдар.

53. ТҚЦ 1-ші реакциясының сызбасын жазыңдар. Ферментті атаңдар.

54. ТҚЦ 2-ші реакциясының сызбасын жазыңдар. Ферментті атаңдар

55. ТҚЦ 3-ші реакциясының сызбасын жазыңдар. Ферментті атаңдар.

56. ТҚЦ 4-ші реакциясының сызбасын жазыңдар. Ферментті атаңдар.

57. ТҚЦ 5-ші реакциясының сызбасын жазыңдар. Ферментті атаңдар.

58. ТҚЦ 6-ші реакциясының сызбасын жазыңдар. Ферментті атаңдар.

59. ТҚЦ 7-ші реакциясының сызбасын жазыңдар. Ферментті атаңдар.

60. ТҚЦ 8-ші реакциясының сызбасын жазыңдар. Ферментті атаңдар.

61.Реакция барысында АТФ 1 молекуласы субстратты фосфорлану жолымен синтезделетін ТҚЦ реакциясының сызбасын жазыңдар.

62.Оксалоацетат кемуінің анаплероттық орнына келу реакциясының сызбасын жазыңдар.

63.Малик-фермент катализдейтін реакцияның сызбасын жазыңдар.

64.Гексокиназа катализдейтін реакцияның теңдеуін жазыңдар.

65.Глюкокиназа катализдейтін реакцияның теңдеуін жазыңдар.

66.Бауырда инсулиннің гликогенсинтаза мен гликогенфосфорилаза белсенділігіне әсерін көрсететін сызбаны құрыңдар.


67.Бауырда глюкагон мен адреналиннің гликогенсинтаза мен гликогенфосфорилаза белсенділігіне әсерін көрсететін сызбаны құрыңдар.68.Бұлшықет гликогенфосфорилазасын активтендіру тәсілдерін көрсететін сызбаны құрыңдар..


69.Пируваттың лактатқа тотықсыздану реакциясының теңдеуін жазыңдар, ферментті көрсетіңдер.
70.Пентозофосфаттық жолдың қосынды теңдеуін жазыңдар. 3 Глюкозо-6-фосфат + 6 NADP+ → 3 СО2 + 6 (NADPH + Н+) + 2 Фруктозо-6-фосфат + Глицеральдегид- 3 -фосфат.
71.Анаэробты гликолиздің қосынды теңдеуін жазыңдар.Глюкоза + 2 АДФ + 2 H3PO4 = 2 Лактат + 2 АТФ + 2 Н2О
72.Глюкозаның аэробты ыдырауының қосынды теңдеуін жазыңдар.
С6Н12О6 + 6 О2 → 6 СО2 + Н2О + 2820 кДж/моль.
73.Триацилглицеролдың құрылымдық формуласын жазыңдар.

74.Глицерофосфолипидатің құрылымдық формуласын жазыңдар.

75.Фосфатидилхолиннің құрылымдық формуласын жазыңдар.

76.Фосфатидилсериннің құрылымдық формуласын жазыңдар.

77.Фосфатидилэтаноламиннің құрылымдық формуласын жазыңдар.

78.Фосфатид қышқылының құрылымдық формуласын жазыңдар.

79.Лизофосфатид қышқылының құрылымдық формуласын жазыңдар.
О
׀׀
CH2 - O – C –R1
׀
HO – C – H
׀
CH2 – O - P
80.Пальмитин қышқылының құрылымдық формуласын жазыңдар.
Хим. формулаCH3(CH2)14COOH
Рац. формулаC16H32O2
81.Қаныққан майлы қыш.формуласы(қос байл жоқ май қышқ) СН3-(СН2)14СООН-пальмитин СН3-(СН2)12-СООН -миристин СН3-(СН2)16-СООН-стеарин
82.Қанықпаған майлы қыш форм.(қос байланысы бар май қыш): СН3-(СН2)5-СН=СН-(СН2)7-СООН-пальмитиолеин(моноенді) СН3-(СН2)4-СН=СН-СН2-СН=СН-(СН2)7-СООН-линолен(полиенді)
83.Омега-3 майлы қыщ формул. W-3 Н3С-СН2-СН=СН-СН2-....-СООН (С17Н29СООН) линоленовая, эйкозапентаеновая
84.Омега-6 майлы қыш құр.форму.W-6 Н3-С-СН2-СН2-СН2-СН2-СН=CН-СН2.....-СООН линоленовая.арахидоновая С17Н31СООН- линолеввая С18:2 С19Н31СООН-арахидоновая
85.Холестеролдың құрылымдық формуласы

86.Біріншілік өт қышқ құр.формуласы:


87.Екіншілік өт қыш.құр.формуласы:


88.Жұптық өт қышқылдарының құр формуласы.

89.Панкреатиттік липаза катализдейтін реакция теңдеуі


90.Майлы қышқ активтелу реакциясы:
HSKoA+RCOOH+АТФ R-CO~SkoA +АМФ+H4P2O7
91. Энтероциттерде ТАГ ресинтезінің реакциясын жазыңдар, ферментті атаңдар.


92. Ацетил-КоА-ның малонил_КоА-ға айналатын реакцияны жазыңдар, ферментті атаңдар.

93. ЛП-липаза катализдейтін реакцияның сызбасын жазыңдар.

94. ТАГ-липаза катализдейтін реакцияның сызбасын жазыңдар.

95. Кетонды денелердің құрылымдық формулаларын жазыңдар.

96. Панкреатиттік холестеролэстераза катализдейтін реакцияның сызбасын жазыңдар.

97. АХАТ катализдейтін реакцияның сызбасын жазыңдар.

98. ЛХАТ катализдейтін реакцияның сызбасын жазыңдар.

99. Аминқышқылдардың трансаминденуі реакциясының сызбасын жазыңдар.


100. Глутаматтың тотыға дезаминдену реакциясының сызбасын жазыңдар.


101. Аминқышқылдың тура емес дезаминдену реакциясының сызбасын жазыңдар.
102. Аминқышқылдың декарбоксилдену реакциясының сызбасын жазыңдар
103. МАО катализдейтін реакцияның сызбасын жазыңдар
FAD + R-CH2-NH2+ H2O → FADH2+ R-CHO + NH3
FADH2+O2→FAD+H2O2


104. Аденилатциклазалық жүйенің активтену сызбасын келтіріңдер.

105. Инозитолфосфатты жүйенің активтену сызбасын келтіріңдер


Приложенные файлы

  • docx 24059231
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 3

Добавить комментарий