100% bkh kaz dlya studentov-100%


Мамандығы – «__Жалпы медицина__» курс «2», кафедраның атауы
«Жалпы және биологиялық химия »
1. Ақуыз молекуласының мономері?
гидроксиқышқылы
-D-аминқышқылы
-D- аминқышқылы
-L- аминқышқылы
+-L- аминқышқылы
2.Моноаминомонокарбон қышқылдар?
+лейцин, валин, цистеин, аланин
лизин, глутаминовая кислота
аспарагиновая кислота, оксипролин
цитруллин, аргинин
лизин, пролин, орнитин
3. Ақуыз молекуласындағы аминқышқылдарының қатаң сақталатын құрылымы?
+біріншілік
екіншілік
үшіншілік
төртіншілік
глобула тәріздес
4. Ақуыздардың біріншілік құрылысын түзетін байланыс?
+пептидтік
сутектік
гидрофобты
күрделіэфирлі
иондық
5.Ақуыздың құрамында кездеспейтін аминқышқылы?
Метионин
глутамин
лизин
пролин
+-аланин
6. Моноаминдикарбон қышқылы?
Фенилаланин
+Глутамат
Лизин
Пролин
Метионин
7. Ароматты аминқышқылы?
+Фенилаланин
Глутамат
Лизин
Пролин
Метионин
8.Иминқышқылы?
Фенилаланин
Глутамат
Лизин
+Пролин
метионин
9. Пептидтік байланысқа сапалық реакция?
нингидриндік
Адамкевич
+биурет
ксантопротеиндік
Миллон
10.Құрамында күкірт атомы бар аминқышқылы?
фенилаланин
глутамат
лизин
пролин
+метионин
11.Алмаспайтын аминқышқылы?
+Фенилаланин
Глутамат
Аланин
Пролин
Аспартат
12.Диаминмонокарбон қышқылы?
Фенилаланин
Глутамат
+Лизин
Пролин
метионин
13.Гетероциклді аминқышқылы?
Фенилаланин
Глутамат
+Триптофан
Пролин
метионин
14.Пептидтік байланыс?
-CH2–CH2-
-CH2–CO-
-CH2–NH-
+-NH—СО
-CH–SH-
15. Аланин, валин, глицин мен пролиннен түзілетін тетрапептидтің аталуы?
тирозил-пролил-аланил-валин
валил-тирозил-аланил-пролин
+аланил-валил-глицил-пролин
пролил-валил-аланил-тирозин
аланин-валин-пролин-тирозин
16.Ақуыздың біріншілік құрылымының анықтамасы?
сутектік байланыспен біріккен полипептидтік тізбек
фибрилді ақуыз
олигомерлі ақуыздағы протомерлердің бірігу тәсілі
+пептидтік байланыс арқылы белгілі бір тәртіппен біріккен аминқышқылдар тізбегі
радикалдары коваленттік байланыспен байланысқан полипептидтік тізбек
17.Ақуыздың құндылығын анықтайтын қосылыстар?
+Барлық алмаспайтын аминқышқылдар
Иминқышқылдар
Лизин және пролин
Алмасатын аминқышқылдар
Гетероциклді аминқышқылдар
18.Алмаспайтын аминқышқылдар?
құрамында күкірт атомы бар
организмде синтезделеді
+организмде синтезделмейді
құрамында гетероциклді қосылыс бар
құрамында карбон қышқылдары бар
19. Метилдену реакциясына қатысатын аминқышқылы?
Аланин
Валин
Треонин
+Метионин
Изолейцин
20. Ақуыз молекуласындағы азоттың мөлшері?
21%
+16%
14%
70%
18%
21.Аминқышқылы емес?
Валин
Лейцин
Лизин
+Холин
Аланин
22. Ерітіндіде белоктардың барлық түрі анықталатын сапалық реакция?
+Биурет
Ксантопротеинді
Нингидринді
Фенилтиоизоцианатпен
Фоль
23.С-соңында иминқышқылы бар пептид?
цис-вал-про-три
+лей-мет-глу-про
асн-вал-гис-фен
тре-ала-арг-глн
цис-лиз-тир-гли
24. N-соңында диаминомонокарбон қышқылы бар пептид?
тре-ала-лиз-про
+лиз-сер-гис-глн
асн-вал-иле-арг
глу-лей-тре-три
фен-мет-гли-лиз
25. Ерітіндіде аминқышқылдарының сандық мөлшерін анықтайтын реакция?
+Биурет
Нингидринді
Фоль
Ксантопротеинді
Сакагучи
26. Организмде РР витамині синтезделетін аминқышқылы?
фенилаланин
+триптофан
лизин
пролин
метионин
27. Моноаминдикарбон қышқылы?
глутамин, глицин
аспарагин, лейцин
+аспартат, глутамат
валин, цистеин
лизин, треонин
28.Фенилтиоизоцианатты қолданады?
Ақуыздағы аминқышқылдарының мөлшерін анықтауға
Циклді аминқышқылдарды анықтауға
Аминқышқылының С-соңын анықтауға
Ерітіндідегі ақуыздардың мөлшерін анықтауға
+Аминқышқылдарының N-соңын анықтауға
29. Алмаспайтын аминқышқылдар?
серин, глютамин
+треонин, лизин
глутамат, аспарагин
глицин, аланин
аспартат, гистидин
30. С-соңында ароматты аминқышқылы бар пептид?
цис-вал-про-лиз
лей-мет-глу-про
+асн-вал-гис-фен
тре-ала-арг-глн
тир-лиз-тир-гли
31. Құрамында күкірт атомы бар аминқышқылдары?
фенилаланин, триптофан
глутамат, аспартат
лизин, лейцин
пролин, тирозин
+метионин, цистеин
32. Алмаспайтын аминқышқылы?
+Лейцин
Глутамат
Аланин
Пролин
Серин
33.Диаминмонокарбон қышқылы?
фенилаланин, триптофан
глутамат, аспартат
+лизин, аргинин
пролин, тирозин
метионин, цистеин
34.Гетероциклді аминқышқылы?
Фенилаланин
+Гистидин
Лизин
Пролин
Метионин
35.Құрамында күкірт атомы бар аминқышқылдарды анықтайтын реакция?
Биурет
Нингидринді
+Фоль
Ксантопротеинді
Сакагучи
36. Ксантопротеинді реакция арқылы анықталатын қосылыс?
+ароматты аминқышқылдары
иминқышқылдары
цистеин
ерітіндіде ақуыздың барын
аргинин
37.Алмаспайтын аминқышқылдар?
серин, глутамин
+лейцин, валин
глутамат, аспарагин
глицин, аланин
аспартат, гистидин
38. Аргининді анықтау үшін қолданылатын реакция?
Биурет
Ксантопротеин
Фоль
Нингидринді
+Сакагучи
39. Құрамында амид тобы бар аминқышқылдары?
фенилаланин, триптофан
глутамат, аспартат
лизин, лейцин
+аспарагин, глутамин
метионин, цистеин
40.Ақуыз денатурацияға ұшырағанда балатын құбылыс?
+ақуыздың нативті конформациясының бұзылуы
пептидтік байланыстың гидролизі
ақуыздың нативті конформациясының қалпына келуі
гидратты қабаттың пайда болуы
ақуыз изоэлектрлік жағдайға көшеді
41.Жоғары температура әсерінен ақуыздардың денатурациясы жүргенде ?
+сутекті және гидрофобты байланыстар үзіледі
ақуыз гидратацияға ұшырайды
ақуыздың заряды жойылады
кешенді тұздар түзіледі
алкалоидты реактивтер гетероциклді радикалдармен әрекеттеседі
42. Ақуызға негіздік қасиет беретін аминқышқылдары?
+лизин, аргинин
серина, треонина
глутамата, аспартата
аланина, изолейцина
валина, лейцина
43. Заряды оң ақуыз құрамында болатын радикал?
Карбоксил
+Амин топтары
SН-тобы
Гидроксил
Амид топтары
44.Ақуызға қышқылдық қасиет беретін аминқышқылдар?
лизин, аргинин;
серин, треонин;
+глутамат, аспартат;
аланин, изолейцин;
валин, лейцин
45. Изоэлектрлік нүктеде ақуыз?
+ерігіштігін кемітеді
зарядталады
катионға айналады
анионға айналады
электр өрісінде максималды қозғалады
46.Ақуызға теріс заряд беретін радикал?
+Карбоксил
Амин тобы
SН-тобы
Гидроксил
Амид тобы
47.Оң заряды жоғары пептид?
тирозил-пролил-аланил-глутамин
валил-тирозил-лизил-пролин
+лизил-валил-пролил-аргинин
лизил-валил-глутаминил-тирозин
аланин-валил-аргинил-тирозин
48.Ақуыз ерітіндісін 800 С қыздырғанда болмайтын құбылыс?
Әлсіз байланыстар үзіледі
Ақуызбен лиганд арасындағы байланыс бұзылады
Ақуыздың ерігіштігі азаяды
+Ақуыздың біріншілік құрылымы бұзылады
Ақуыз молекуласы кездейсоқ конформацияға ұшырайды
49. Заряды бейтарап пептид?
+тирозил-пролил-аланил-валин
валил-метионил-аланил-аргинин
аланил-валил-глутаминил-тирозин
лизил-глицил-аланил-фенилаланин
аспарагинил-цистеинил-лейцил-триптофан
50. Минералды қышқылдар мен сілтілер әсерінен денатурацияға ұшыраған ақуызда байқалатын құбылыс ?
Гидрофобты байланыс үзіледі
Біріншілік құрылымы бұзылады
Ақуыз гидратацияға ұшырайды
+Ионогенді топтар иондалады
Гетероциклді радикалдар мен алкалоидты реактивтер әсер етеді
51. Ақуыз изоэлектрлік нүктеде?
зарядталады
катионға айналады
+электробейтарап
анионға айналады
электр өрісінде максималды қозғалады
52. Ауыр металл тұздарының әсерінен ақуыз денатурациясы нәтижесінде?
сутекті және гидрофобты байланыстар үзіледі
ақуыз гидратацияға ұшырайды
+кешенді тұздар түзіледі
ақуыздың заряды жойылады
алкалоидты реактивтер гетероциклді радикалдармен әрекеттеседі
53.Ақуыз денатурацияға ұшырағанда болмайтын құбылыс?
Молекула көлемі үлкейеді
Ерігіштігі кемиді
Ақуыздың нативті конформациясы бұзылады
+Пептидтік байланыстың гидролизі
Протеолиттік ферменттердің әсері артады
54.Ақуызды денатурацияға ұшыратпайтын фактор?
Жоғары температура
Ауыр металл тұздарының әсері
рН-тың жедел өзгеруі
Этанолдың әсері
+Сілтілік жіне сілітілік-жер металл тұздарының әсері
55. Суда еру қабілеті төмен пептид?
арг-сер-цис-лиз
+мет-лей-про-асн
фен-глу-вал-асп
глу-тре-арг-три
глн-асп-тир-гис
56. Суда еру қабілеті жоғары пептид?
цис-гли-вал-три
+асп-тре-лиз-сер
лей-про-глн-фен
тир-асн-иле-мет
ала-гис-вал-лей
57. Ақуыздарды бөліп алудың арнайы жолы?
иондық хроматография
гель-фильтрация
тұздау
+аффинді хроматография
ультрацентрифугирлеу
58.Ақуыз ерітіндісінен төменгі молекулалы заттарды бөлу үшін қолданатын әдіс?
иондық хроматография
электрофорез
+диализ
электрофорез
тұздау
59. Ақуыз және лиганд арасындағы арнайы байланысқа негізделген әдіс?
иондық хроматография
гель-фильтрация
тұздау
+аффинді хроматография
ультрацентрифугирлеу
60.Ақуыз ерітіндісін тұздардан тазарту үшін қолданатын әдіс?
ионндық хроматография
+диализ
тұздау
аффинді хроматография
ультрацентрифугирлеу
61. Ақуыздың ерігіштігіне негізделген әдіс?
ион алмасу хроматографиясы
гель-фильтрация
+тұздау
аффинді хроматография;
ультрацентрифугирлеу
62.Ақуыз молекуласы зарядының әр түрлігіне негізделген әдіс?
аффинді хроматография
гель-фильтрация
тұздау
+электрофорез
ультрацентрифугирлеу
63. Ақуыз молекуласының молекулалық массасының әр түрлігіне негізделген әдіс?
ион алмасу хроматографиясы
электрофорез
тұздау
гель-фильтрация
+ультрацентрифугирлеу
64. Иммобилденген лигандаға ақуыздың қосылуына негізделген әдіс ?
ион алмасу хроматографиясы
электрофорез
тұздау
+аффинді хроматография
ультрацентрифугирлеу
65.Изоэлектрлік нүктесі қышқылдық ортадағы пептид?
арг-сер-цис-лиз
мет-лей-про-асн
+фен-глу-вал-асп
гис-тре-арг-три
глн-вал-тир-гис
66. Изоэлектрлік нүктесі негіздік ортадағы пептид?
+арг-сер-цис-лиз
мет-лей-про-асн
фен-глу-вал-асп
глу-тре-цис-три
глн-асп-тир-гис
67. рН >7 ортада электробейтарап болатын пептид?
тир-сер-цис-мет
+лиз-лей-про-арг
фен-глу-вал-асп
глу-тре-иле-три
глн-асп-тир-гис
68. рН <7 ортада электробейтарап болатын пептид?
арг-сер-цис-лиз
мет-лей-про-асн
фен-гли-вал-асн
+глу-тре-асп-три
глн-иле-тир-гис
69.Ақуыздың біріншілік құрылысын қалыптастыратын байланыс?
+Пептидтік
Сутектік
Гидрофобты
Күрделіэфирлі
Дисульфидті
70. Ақуыздың екіншілік құрылысын тұрақтандыратын байланыс?
Пептидтік
Гидрофобты
+Сутекті
Күрделіэфирлі
Дисульфидтік
71.Полипептидтік тізбекте аминқышқылдар радикалдары арасында түзілетін құрылым?
төртіншілік
+үшіншілік
α-спираль
біріншілік
β-қатпарлы
72. Ақуыздың төртіншілік құрылысы?
+ақуыздың бірнеше субъбірліктерінің жиындығы
тізбектің полипептидтік конформациясы
аминқышқылының белгілі бір тәртіппен байланысқан полипептидтік тізбегі
полинуклеотидтік тізбектің жиындығы
полипептид бөлімдерінің конформациясы
73. Аминқышқылдарының радикалдары арасында түзілген кеңістіктегі ақуыздың құрылымы?
біріншілік
екіншілік
суперекіншілік
+үшіншілік
төртіншілік
74. Пептидтік қаңқаның атомдары арасындағы сутектік байланыс арқылы түзілетін кеңістіктегі ақуыздың құрылысы?
біріншілік
+екіншілік
суперекіншілік
үшіншілік
төртіншілік
75. Жеке пептидтер арасында коваленттік емес байланыстар арқылы түзілетін кеңістіктегі ақуыздың құрылысы?
біріншілік
екіншілік
суперекіншілік
үшіншілік
+төртіншілік
76. Гемоглобиннің биологиялық қасиетін қамтамасыз ететін құрылым?
Біріншілік
Екіншілік
Үшіншілік
+Төртіншілік
Суперекіншілік
77. Ақуыздарды глобулярлы және фибриллярлы деп бөлу негізделген?
+молекуласының кеңістіктегі пішініне
электр өрісінде жылжымалығына
қызметіне
ақуыздық бөлігінің жоқтығына
ақуыздық бөлігінің барлығына
78. Құрылымдық қызмет атқарады?
+Коллаген
Интерферон
Гемоглобин
Плазмин
Миозин
79.Гормондық қызмет атқарады?
Коллаген
Интерферон
+Инсулин
Плазмин
Миозин
80.Жиырғыштық қызмет атқарады?
Коллаген
Интерферон
Гемоглобин
Плазмин
+Миозин
81.Гемоглобиннің төртіншілік құрылымын өрнектейтін формула?
+22

4
4
3
82.Ақуыздың үшіншілік құрылымын құруға қатыспайтын байланыс?
Иондық
Координациялық
Сутектік
Гидрофобты
+Пептидтік
83. Казеиноген жататын класс?
Хромопротеидтер
+Фосфопротеидтер
Гликопротеидтер
Липопротеидтер
Металлопротеидтер
84. Оттегін тасмалдаушы ақуыз?
+Гемоглобин
Альбумин
Кератин
Трипсин
Амилаза
85.Катализдік қызмет атқаратын ақуыз?
Иммуноглобулиндер
+Ферменттер
Коллагендер
Альбуминдер
Кератиндер
86.Глобулярлы ақуыз?
+Миоглобин
Коллаген
Кератин
Эластин
Миозин
87.Гликопротеидтің құрамында бар қосылыс?
+Көмірсу
Фосфат
Липид
Металл
Нуклеотид
88.Организмде қорғаныштық қызмет атқарады?
+иммуноглобулиндер;
ферменттер
коллагендер
альбуминдер
кератиндер
89.Фибриллярлы белок?
Миоглобин
Альбумин
+Кератин
Трипсин
Гемоглобин
90.Төртіншілік құрылым тән қосылыс?
Миоглобин
Альбумин
Кератин
Трипсин
+Гемоглобин
91. Кератин көп жиналады?
буында
көз тостағаншасында
шеміршекте
+шашта
сүйекте
92.Протаминдер мен гистондар қатысады?
коллоидты-осмоттық қысымды қалыпты ұстауға
+тұқым қуалау белгілерін тасмалдауға
жүйке импульсын жеткізіге
организмнің қорғаныштық қасиетіне
газдарды тасмалдау процесіне
93.Тірі организмде склеропротеид атқаратын процесс?
заттарды тасмалдау
+жасуша құрылысының түзілуі
онкотикалық қысымды қалыпты ұстау
реттеушілік
тұқым қуалау белгілерін тасмалдауға
94.Гормон ?
Интерферон
Актин
+Глюкагон
Гемоглобин
Альбумин
95. Жай және күрделі ақуыз деп бөлінуі?
молекула пішіні
аминқышқылдық қалдығы
+ақуыздық емес бөлігінің болуы
функциясына байланысты
зарядына байланысты
96. Гистонның атқаратын негізгі қызметі?
май қышқылдарын тасмалдайды
темірмен кешен түзеді
гормондарды тасмалдайды
+ДНҚ құрылысын тұрақтандырады
катализдік
97.Құрылыстық қызмет атқарады?
+Эластин
Интерферон
Альбумин
Плазмин
Миозин
98. Глюкокортикоидтарды тасмалдайды?
Коллаген
Интерферон
+Транскортин
Плазмин
Миозин
99.Вирусқа қарсы қорғаныштық қасиеті бар?
Коллаген
+Интерферон
Альбумин
Плазмин
Миозин
100.Тромбаны ыдыратушы қызмет атқарады?
Коллаген
Интерферон
Альбумин
+Плазмин
миозин
101.Тасмалдаушы қызмет атқарады?
Коллаген
Интерферон
+Альбумин
Плазмин
Миозин
102.Қанда темірді тасмалдайды?
+Трансферрин
Интерферон
Альбумин
Плазмин
Миозин
103.Жартылай денатурацияға ұшыраған ақуыздың нативті конформациясын қалпына келтіретін қосылыс?
Кератиндер
Интерферондер
+Шаперондер
Ферменттер
Иммуноглобулиндер
104.Қанда мысты тасмалдайды
Трансферрин
Интерферон
+Церулоплазмин
Транскортин
Миозин
105. Май қышқылдарын тасмалдайды?
Коллаген
Интерферон
+Альбумин
Плазмин
Миозин
106.Фосфопротеид?
+Казеиноген
Гемоглобин
Миоглобин
Амилаза
Пепсин
107.Гемопротеид?
Казеиноген
Муцин
+Миоглобин
Амилаза
Пепсин
108.Гликопротеид ?
+Муцин
Гемоглобин
Миоглобин
Амилаза
Пепсин
109.Металлопротеид ?
Казеиноген
Гемоглобин
Миоглобин
+Ферритин
Пепсин
110.Металлопротеид ?
Казеиноген
Гемоглобин
Миоглобин
Пепсин
+Трансферрин
111.Хромопротеидтің простетикалық тобы?
аминқышқылдары
фосфор қышқылының қалдығы
+боялған қосылыстар
глюкоза
кальций
112. Металлопротеидтердің құрамына кіреді?
+металл иондары
липидтер
аминқанттар
гемм
фосфолипидтер
113. Күрделі белоктардың құрамы?
бірдей аминқышқылдарынан
әр түрлі аминқышқылдарынан
простетикалық топтан
циклді аминқышқылдарынан
+жай ақуыздан және простетикалық топтан
114. Металлопротеидтің организмде атқаратын қызметі?
+транспорттық, катализдік
тыныс алу
энергиялық
қорғаныштық
тіректік
115. Гемоглобиннің химиялық табиғаты?
Нуклеопротеид
Липопротеид
+Хромопротеид
Гликопротеид
Фосфопротеид
116. Жылулық естен тану қасиетін көрсететін ақуыз?
Иммуноглобулин
+Шаперон
Коллаген
Кератин
Миозин
117.Организмнің ұзақ стресске қарсы тұруын жоғарлататын қосылыс?
+Шаперон
Фермент
Иммуноглобулин
Коллаген
кератин
118.Простетикалық топтың толық анықтамасы?
ақуызбен байланысқан дәрі дәрмек заттар
ақуыздың органикалық бөлігі
+белсенді орталықпен байланысқан белоктық емес бөлігі
ақуызбен байланысқан лиганд
ақуыздың бейорганикалық бөлігі
119. Протомерлердің олигомерге жиналуының себебі?
металл иондары
қарама қарсы заряталған радикалдар
ферменттер
гидрофобты радикалдар
+жанасу беткейінің комплементарлығы
120.Дитилин миорелаксанттың қасиетін көрсетеді?
+Н-холинорецептормен байланысқанда
бұлшықетте миозин модификацияланғанда
бұлшықетте миозин азайғанда
бұлшықетте гипоксия пайда болғанда
бұлшықетте энергия ресурсының азайғанында
121.Орақ тәріздес жасуша анемияның себебі?
+ β-тізбектің біріншілік құрылысының өзгеруі
β-тізбектің γ-тізбекке алмасуы
α-тізбектің болмауы
Fe3 болуы
Гемнің болмауы
122.SHb пайда болуына себепші?
+β-тізбектегі глутаминнің ауысуы
γ-тізбектің біріншілік құрылысының өзгеруі
α-тізбектің болмауы
Fe3 ионының болуы
α-тізбектегі глутаминнің цистеинге ауысуы
123.Олигомерлі ақуыздың функционалды бірлігі?
+Протомер
Фибрилла
Пептид
Спираль
Молекула
124. Полюссіз зарядталмаған аминқышқылы?
+Лейцин
Триптофан
Треонин
Глутамин қышқылы
Аргинин
125. Радикалы гидрофобты аминқышқылы?
лизин
глутамин қышқылы
аспарагин қышқылы
+лейцин
аргинин
126. Гистонның құрамына кіретін оң зарядталған аминқышқылы?
Пролин
+Аргинин
Аланин
Тирозин
Триптофан
127. Алмаспайтын аминқышқылы?
серин, глутамин
+лейцин, валин
глутамат, аспарагин
глицин, аланин
аспартат, гистидин
128. Глициннен басқа ақуыздың құрамына кіретін аминқышқылдар?
оң айналатын изомерлер
D-конфигурация түрінде болады
оптикалық белсенді емес
+ L-конфигурация түрінде болады
L- немесе D-аминқышқылдарға жатады
129.Тасмалдаушы қызмет атқарады?
Коллаген
Интерферон
+Гемоглобин
Плазмин
Миозин
130.Қор қызметін атқарады?
+Ферритин
Альбумин
Кератин
Трипсин
Амилаза
131.Олигомерлі ақуыздағы пептидтік тізбектердің әрекеттесуі мен кеңістіктегі орналасуын сиппатайтын құрылыс?
біріншілік
екіншілік
үшіншілік
+төртіншілік
біріншілік және екіншілік
132.Аффиндік хроматография ақуыздың қандай қасиетіне негізделген?
Амфотерлігіне
Иондалуына
Молекулалық массасына
Ергіштігіне
+Лигандамен арнайы әрекеттесуінде
133.Ретеушілік қызмет атқарады?
Коллаген
Интерферон
Альбумин
Плазмин
+Инсулин
134. Ақуызды төменгі молекулалық қосылыстардан тазарту үшін қолданатын әдіс?
Тұздау
Ультрацентрифугирлеу
Электрофорез
+Диализ
Сілтілеу
135.Ақуыздарға тән емес қасиет?
амфотерлігі
+рН өзгеруіне тұрақты
полярланған саулені айландыру қасиеті
термолабилдігі
суда, қышқыл мен негіздерде ергіштігі
136. Алмаспайтын аминқышқылы?
+Фенилаланин
Глутамат
Аланин
Пролин
аспартат
137. Аминқышқылы емес?
Валин
Лейцин
Лизин
+Холин
Аланин
138.Гетероциклді аминқышқылы?
Пролин
+Гистидин
Лизин
Фенилаланин
метионин
139.Ақуыз молекуласының мономері?
Гидроксиқышқыл
Карбон қышқылы
-D-аминқышқылы
-D- аминқышқылы
+-L- аминқышқылы
-L- аминқышқылы
140.Амид тобы бар аминқышқылдары?
+аспарагин, глутамин
метионин, цистеин
лизин, лейцин
глутамат, аспартат
фенилаланин, триптофан
141. Денатурацияға ұшыраған ақуызға тән қасиет?
+ Пептидтік байланыстың болуы
Сутектік байланыстың болуы
Екіншілік және үшіншілік қасиеттің болуы
Гиперхромды эффект
Суда жақсы ериді
142.Оң заряды жоғары пептид?
+лизил-валил-пролил-аргинин
лизил-валил-глутаминил-тирозин
валил-тирозил-лизил-пролин
тирозил-пролил-аланил-глутамин
аланин-валил-аргинил-тирозин
143.рН>7 ортада электрбейтарап болатын пептид?
глу-тре-иле-три
+лиз-лей-про-арг
тир-сер-цис-мет
глн-асп-тир-гис
фен-глу-вал-асп
144.Генетикалық детерминирленетін (анықталатын) құрылыс?
+біріншілік
екіншілік
үшіншілік
төртіншілік
біріншілік және екіншілік
145. Полипептидтік тізбектегі -спиралдің жоғары дәрежесі?
Коллаген
Инсулин
Эластин
+Миоглобин
Кератин
146.Темір жинайтын ақуыз?
Гемоглобин
Альбумин
Кератин
+Ферритин
Амилаза
147.Фибриллярлы ақуыз?
Миоглобин
+Кератин
Гемоглобин
Трипсин
Альбумин
148.Гидрофобты тобы бар аминқышқылы?
Лизин
Глутамин
Аспарагин қышқылы
+Лейцин
Аргинин
149.Қорғаныштық қызмет атқарады?
Коллаген
+Иммуноглобулиндер
Альбумин
Плазмин
Миозин
150. Ақуызды тұздау үшін қолданатын қосылыс?
+Сілтілік жер металл тұздары
Сахароза
Қышқылдар
Ауыр металдар
Сирек металдар
151.Тіннен ақуызды бөлудің бірінші деңгейі?
Еріткіштермен экстракция
Қоспадан жеке ақуыздарды бөлу
Гомогендікті анықтау және молекулалық массасын анықтау
+Гомогендену
Экстрактты түссіздеу
152. Аминқышқылы емес?
Валин
Лейцин
Лизин
Аланин
+бетаин
153. Радикалында гидроксил тобы бар аминқышқылы?
Пролин
Гистидин
Лизин
+Серин
Метионин
154. Жартылай алмасатын аминқышқылдары?
глутамин, глицин
лизин, треонин
аспартат, глутамат
+тирозин, цистеин
аспарагин, лейцин
155. Гуанидин тобы бар аминқышқылы?
Аспарагин
Метионин
лизин, лейцин
глутамат
+аргинин
156. Гликопротеидтердің ақуыздық емес компоненті?
Нуклеотид
Фосфор қышқылы
гем
+көмірсу
липид
157. Төртінші құрылысы бар ақуыз ?
жай
күрделі
глобулярлы
фибриллярлы
+олигомерлі
158.Ақуыз молекуласындағы аминқышқылдарының қатаң сақталатын құрылымы?
глобула тәріздес
+біріншілік
екіншілік
үшіншілік
төртіншілік
159. Боялған құрылымы бар ақуыз?
Глобулин
Металлопротеид
Гликопротеид
+Хромопротеид
Склеропротеид
160. Жиырылғыштық қызмет атқарады?
Коллаген
Фибриноген
Альбумин
Плазмин
+Миозин
161.Нуклеопротеид құрамындағы негіздік қасиет көрсететін ақуыз?
протамин
альбумин
+гистон
глобулин
глютелин
162. Ақуыз құрамында кездеспейтін аминқышқылы?
фенилаланин
глутамин қышқылы
лизин
пролин
+-аланин
163. Гормондық қызмет атқаратын ақуыз?
Интерферон
актин, миозин
+инсулин
гемоглобин
альбумин
164. Жай ақуыз?
фосвитин
казеиноген
вителлин
каталаза
+гистон
165.Гемопротеидке жатады?
фосвитин
казеиноген
вителлин
+каталаза
гистон
166.Фосфопротеидке жатады?
муцин
гемоглобин
трансферрин
+фосфитин
альбумин
167.Гемопротеидке жатады?
альбумин
+миоглобин
гистон
муцин
музин
168.Ақуыздың төртіншілік құрылысын құрайтын байланыстың бірі?
Дисульфидтік байланыс
+Иондық байланыс
Амидтік байланыс
Пептидтік байланыс
Күрделі эфирлік байланыс
169. Ақуыздың изоэлектрлік нүктеде?
+ерігіштігі төмендейді
заряды болады
катионға айналады
анионға айналады
электр өрісінде қозғалғыш келеді
170.Реакция жылдамдығын арттыру үшін ферменттер?
реакцияның бос энергиясын өзгертеді
тепе теңдік константасын өзгертеді
кері реакцияны тежейді
+активтену энергиясын азайтады
тура реакцияның жылдамдығын арттырып, кері реакцияның жылдамдығы өзгеріссіз қалады
171. Ферменттер мөлшерін анықтау – ферменттік реакциялар жылдамдығының:
фермент-субстрат қоспаның инкубациялану уақытына тәуелділігіне
субстрат концентрациясына тәуелділігіне
+фермент концентрациясына тәуелділігіне
температураға тәуелділігіне
инкубациялану қоспасының рН тәуелділігіне негізделген
172. Ферменттер?
бейорганикалық катализаторларға қарағанда реакция жылдамдығын төмендетеді
реакция ортасына қарамастан жылдамдықты арттырады
соңғы өнімдер құрамына кіреді
кезгелген субстратпен әрекеттеседі
+ бейорганикалық катализаторларға қарағанда реакция жылдамдығын күштірек арттырады
173.Субстрат әрекеттесетін ферменттің орталығы?
аллостерлік орталық
+активті орталық
субстратты орталық
гидрофобты орталық
каталиттік орталық
174.Фермент-субстратты кешен түзуге қатыспайтын байланыс?
Гидрофобты
+Пептидті
Ионды
Сутекті
Координациялық
175. Ферменттердің белокты емес катализаторлардан ерекшелігі?
реакция нәтижесінде жұмсалынбайды
+ жоғары талғамды болады
реакция бағытын өзгертеді
реакция нәтижесінде жұмсалады
реакция бағытын өзгертепейді
176. Ферменттердің температуратуралық оптимумы?
10-20°С
+37-40°С
50-70°С
70-90°С
15-35°С
177.Температуралық оптимумда фермент?
қайтымсыз белсенділігін жояды
минималды белсенділік көрсетеді
+максималды белсенділік көрсетеді
тұнбаға түседі
белсенді емес
178.Пепсиннің әсер ететін рН ортасы?
4,5-5,0
+1,5-2,5
10,0
7,8-8,2
6,9-7,0
179.Сілекей амилазасы әсер ететін рН ортасы?
4,5-5,0
1,5-2,5
10,0
7,9-8,2
+6,9-7,0
180.Панкреатиттік амилаза әсер ететін рН ортасы?
4,5-5,0
1,5-2,0
10,0
+7,9-8,2
6,9-7,0
181.Субстратты талғамдылықты қамтамасыз етеді:
белсенді орталықта белгілі бір радикалдардың жиналуы
коферменттің болуы
ЕЅ-кешенде арнайы байланыстардың түзілуі
металл иондарының болуы
+ферменттің белсенді орталығы мен субстраттың комплементарлығы
182. Уреазаның субстраты?
Сахароза
Крахмал
+Мочевина
Гликоген
Лактат
183.Абсолюті талғамдылығы бар ферменттер?
құрылыстары ұқсас субстраттарға әсер етеді
арнайы қысым мен рН ортасы қажет
+бір ғана субстратқа әсер етеді
байланыс түріне әсер етеді
белгілі бір температурада әсер етеді
184. Салыстырмалы субстратты талғамдылығы бар фермент әсер етеді?
+бір типті байланыс түрі бар субстратқа
белгілі бір температурада
бір ғана субстратқа
арнайы қысымда
белгілі рН ортасында
185. Талғамдылығы топтық - фермент?
+Пепсин
Аргиназа
Фумараза
Уреаза
Сахараза
186. Талғамдылығы топтық - фермент?
Лактаза
Аргиназа
+Амилаза
Уреаза
Фумараза
187.Стереоталғамдылықты ферменттер әсер етеді?
құрылысы жақын субстратқа
арнайы қысымға
+стереоизомерлерге
байланыс түріне
арнайы температурада
188.Екі компонентті белсенді фермент молекуласы?
+Холофермент
Простетикалық топ
Апофермент
Кофактор
Кофермент
189.Стереоталғамдылық тән фермент?
Пепсин
Аргиназа
+Фумараза
уреаза
сахараза
190. Бір компонентті ферменттің белсенді орталығында шоғырланған?
+аминқышқылдарының функцияналдық топтары
нуклеотидтер
витаминдер
әр түрлі металдармен
моносахаридтармен
191. Екі компонентті ферменттің ақуыздық бөлігі?
Холофермент
Простетикалық топ
+апофермент
кофактор
кофермент
192. Екі компонентті ферменттің ақуыздық емес бөлігі?
Холофермент
+Кофермент
Апофермент
Нуклеотид
рецептор
193.Ферменттерді төмен молекулалық қосылыстардан тазарту әдісі?
тұздау
+диализ
денатурация
электрофорез
хроматография
194.Ферменттердің жіктелуі негізделген
қандай мүшеде орналасқандығына
+катализдейтін реакциясының типіне
коферменттің құрылысына
белсенділігіне
апоферменттің құрылысына
195. Ферменттердің класқа бөлінуі қандай қасиетке негізделген?
ферменттің құрылысына
субстраттың құрылысына
апофермент құрылысына
реакция өнімінің құрылысына
+катализденетін реакция типіне
196.Тыныс алу тізбегі ферменттерінің класы?
Трансферазалар
Гидролазалар
+Оксидоредуктазалар
Лигазалар
Изомеразалар
197.Ас қорыту ферменттерінің класы ?
+Гидролазалар
Трансферазалар
Оксидоредуктазалар
Изомеразалар
Лиазалар
198. Протеолиттік ферменттер катализдейтін реакция?
фосфодиэфир байланысының гидролизі
гликозидтік байланыстың гидролизі
+пептидтік байланыстың гидролизі
изомерлену
топтарды тасымалдайтын
199.Бір қосылыстан екінші қосылысқа функционалдық топтарды тасымалдауға қатысатын ферменттер класы?
Гидролаза
+Трансфераза
Оксидоредуктаза
Изомераза
лиаза
200. Крахмалдың гидролизіне қатысады?
+Амилаза
Липаза
Лактаза
Сахараза
мальтаза
201.Протеазаның класы?
Трансфераза
+Гидролаза
Оксидоредуктаза
Лигаза
изомераза
202.Оксидазаның класы?
Гидролаза
Трансфераза
+Оксидоредуктаза
Изомераза
лиаза
203.Трансаминазаның класы?
+Трансфераза
Гидролаза
Оксидоредуктаза
Лигаза
изомераза
204.Киназа катализдейді?
-С—О- байланыстың түзілуі
-С—С- байланыстың үзілуі
+фосфат тобын донорлы молекуладан акцепторға жеткізу
молекула ішілік тасмалдау
суды қосу
205. 3-фосфоглицераттың 2-фосфоглицератқа айналуын катализдейтін реакция?
Трансфераза
+Изомераза
Лиаза
Лигаза
гидролаза
206.Лактаттың пируватқа айналуын катализдейтін реакция?
+Оксидоредуктаза
Изомераза
Лиаза
Лигаза
гидролаза
207. Фосфодиоксиацетонның глицеролфосфатқа айналуын катализдейтін реакция?
+Трансфераза
Оксидоредуктаза
Лиаза
Лигаза
гидролаза
208.Мальтозаның 2 молекула глюкозаға айналуын катализдейтін реакция?
Трансфераза
Изомераза
Лиаза
Лигаза
+Гидролаза
209. Фумар қышқылының алма қышқылына айналуын катализдейтін реакция?
Трансфераза
Изомераза
+Лиаза
Лигаза
Гидролаза
210.Аспарагин қышқылының амидтенуін катализдейтін реакция?
Трансферазалар
Изомеразалар
Лиазалар
+Лигазалар
Гидролазалар
211. Карбоксипептидаза катализдейді?
ақуыз молекуласының С-соңы радикалдарының үзілуін
сахарозаның гидролизы
крахмалдың гидролизы
липидтер гидролизы
дипептидтер гидролизі
212.Флавинді ферменттер?
+біркомпонентті
құрамында ФМН және ФАД бар
құрамында гем бар
Са2 бар
НАДФ және НАД
213.Аденозинмонофосфат құрамында болатын қосылыс?
+Никотинамидадениндинуклеотид
Флавинмононуклеотид
Тиаминдифосфат
Пиридоксальфосфат
Биотин
214. Дегидрогеназалар коферменті ?
+НАД
ФП
ТДФ
Биотин
ТГФК
215. Құрамында В6 витамині бар кофермент?
Никотинамидадениндинуклеотид
Флавинадениндинуклеотид
Тиаминпирофосфат
+Пиридоксальфосфат
флавинмононуклеотид
216. Аминотрансферазалар коферменті ?
НАД
+ФП
ТДФ
Биотин
ТГФҚ
217.Біркөміртектік топтарды тасмалдайтын кофермент?
НАД
ФП
ТДФ
Биотин
+ТГФҚ
218. Құрамында РР витамині бар кофермент?
+Никотинамидадениндинуклеотид
Флавинадениндинуклеотид
Тиаминпирофосфат
Пиридоксальфосфат
флавинмононуклеотид
219. СО2 белсенді түрін түзіу ушін қажет карбоксилаза коферменті?
НАД
ФП
ТДФ
+Биотин
ТГФК
220.Құрамында В1 витамині бар кофермент?
Никотинамидадениндинуклеотид
Флавинадениндинуклеотид
+Тиаминпирофосфат
Пиридоксальфосфат
Флавинмононуклеотид
221.Құрамында В2 витамині бар кофермент?
Никотинамидадениндинуклеотид
+Флавинадениндинуклеотид
Тиаминдифосфат
Пиридоксальфосфат
Биотин
222.Конкуренттік ингибитордың субстратпен байланысу орталығы?
каталиттік бөлімде
кофакторды байланыстыру орталығында
ретеуші бөлімде
+белсенді орталықта
аллостерлік орталықта
223.Ферменттің белсенділігін төмендетеді?
Активаторлар
Модификаторлар
+Ингибиторлар
Стабилизаторлар
Корепрессорлар
224. Конкурентті ингибитор?
+ферменттің белсенді орталығымен байланысады
субстратпен әрекеттеседі
белсенді орталықтан тыс байланысады
ферментті бұзады
фермент-субстратты кешенге әсер етеді
225.Ферменттердің конкурентті ингибиторлары?
коферменттер
+субстраттарға құрылымы ұқсас заттар.
субстраттар
витаминдер
гормондар
226. Конкурентті ингибитордың ингибиторлық қасиетін жою үшін?
активатор қосу керек
+субстраттың концентрациясын жоғарлату керек
ортаның рН жоғарлату
температураны жоғарлату
температураны төмендету
227.Көптеген дәрі дәрмектің әсер ету принципі?
+конкурентті тежеу
ретро-ингибирлеу
коферменттердің орынын басу
апоферменттер түзу
холоферменттер түзу
228. Физико-химиялық қасиеттері әртүрлі, бірақ бір субстратқа әсер ететін, бір реакцияны катализдейтін ферменттер:
+изоферменттер
протомерлер
коэнзимдер
апоферменттер
холоферменттер
229.Изоферменттер әсер етеді?
әр түрлі субстраттарға
бір мүшеде болады
физико-химиялық қасиеттері ұқсас емес
коферменттері әр түрлі, апоферменттері бірдей
+коферменттері бірдей, апоферменттері әр түрлі қосылыстарға
230.Қарын асты безінің ауруларын анықтайтын фермент?
лактатдегидрогеназа (ЛДГ1)
+-амилаза (диастаза)
Қышқыл фосфатаза
аланинаминотрансфераза;
аспартатаминотрансфераза
231. Организмнің сүтті қабылдамауы қандай ферменттің жоқтығына байланысты?
Амилаза
+Лактаза
Сахараза
Мальтаза
декстриназа
232. Бауыр ауруы кезінде қанда мөлшері жоғарлайтын фермент?
Аланинаминотрансфераза
Амилаза
Уреаза
Пептидаза
гексокиназа
233. қуық безі қатерлі ісігі ауруына диагноз қоюда қанда белсенділігі анықталатын фермент?
+лактатдегидрогеназа
аспартатаминотрансфераза
сілтілік фосфатаза
қышқыл фосфатаза
креатинкиназп
234. АсАТ (аспартатаминотрансфераза) белсенділігі шұғыл жоғарылайды?
Жедел панкреатитте
+Миокард инфаркттында
Пиелонефритте
Өкпе қабынғанда
Асқазан жара ауруында
235. АлАТ (аланинаминотрансфераза) белсенділігі шұғыл жоғарылайды?
+Гепатитте
Панкреатитте
Пиелонефритте
Өкпе қабынғанда
Асқазан жара ауруында
236.Операциядан кейінгі тыртықты кетіру үшін қолданылатын фермент?
Стрептокиназа
Амилаза
Дезоксирибонуклеаза
+Гиалуронидаза
аспарагиназа
237. «Жасанды бүйрек» аппаратында қолданылады?
Стрептокиназа
Трипсин
+Уреаза
Гиалуронидаза
аспарагиназа
238.Тромб түзілмеу үшін қолданылады ?
Глюкокиназа
Урокиназа
Дезоксирибонуклеаза
Гиалуронидаза
+аспарагиназа
239. Прозериннің, зариннен (уландыратын зат) ерекшелігі?
ацетилхолинэстеразаны тежейді
белсенді орталықпен байланысады
белсенді орталықта серин радикалы бар ферментпен байланысады
ферментпен коваленттік байланыс түзеді
+қайтымды ингибитор
240. Аргиназа жетіспегенде қанда жоғарылайды?
Орнитин
+Аргинин
Аргининосукцинат
Мочевина
цитруллин
241.Орнитин циклінің ферменттері ақауында қанда төмендейді?
Орнитин
Аргинин
Аргининосукцинат
+Мочевина
цитруллин
242.Гиперхиломикронемия ауруы қандай ферменттің ақаулығына байланысты?
+липопротеидлипаза
липаза
триглицеридлипаза
диглицеридлипаза
моноацилглицеридлипаза
243.Организмнің тәтті тағамды қабылдамауына себепші фермент?
Липаза
Лактаза
+Сахараза
Мальтаза
гликозидаза
244. Ісік ауруына қарсы қолданатын – меркаптопурин -
пиримидиндердің ыдырауын жеделдетеді
пуриндердің ыдырауын жеделдетеді
+ пуриндер синтезін тежейді
Тимидиннің ыдырауын жеделдетеді
Дезоксирибонуклеотидтердің синтезін тежейді
245. Паркинсонизм ауруы кезінде дофаминді жоғарылату үшін тежелетін фермент?
Фенилаланинтрансаминаза
Фенилаланингидроксилаза
+Моноаминооксидаза
Тирозингидроксилаза
диоксифенилаланиндекарбоксилаза
246.Подагра ауруын емдеу үшін қолданылатын - аллопуринол?
+ксантиноксидазаны конкурентті тежейді
пуриннің синтезін жеделдетеді
ксантиноксидазаны белсендіреді
пуриннің синтезін тежейді
гиперурикемияға әкеледі
247. Орнитин циклінің ферменттерінің ақаулығы нәтижесінде қан құрамында мөлшері көбейетін қосылыс?
Мочевина
+NH3
Ксантин
Аргинин
Креатин
248. Қандағы глюкозаны анықтау үшін қолданады?
Липазаны
Холестеролоксидазаны
Уреазаны
+Глюкозооксидазаны
Сахаразаны
249.Қандағы холестеринді анықтау үшін қолданады?
Липазаны
+Холестеролоксидазаны
Уреазаны
Глюкозооксидазаны
Сахаразаны
250.Қандағы триацилглицериндерді анықтау үшін қолданады?
+Липазаны
Холестеролоксидазаны
Уреазаны
Глюкозооксидазаны
Сахаразаны
251.Қандағы мочевинаны анықтау үшін қолданады?
Липазаны
Холестеролоксидазаны
+Уреазаны
Глюкозооксидазаны
Сахаразаны
252. Фермент-субстратты кешенді түзуге қатыспайтын химиялық байланыс?
Иондық
+Коваленттік
Гидрофобты
Координациялық
Сутекті
253. Михаэлис-Ментен қисығы максимумға жеткеннен кейін, қандай себептен әрі қарай жоғарыламайды?
субстраттың концентрациясы азаяды
+ферменттің белсенді орталығы субстратпен қанығады
фермент-субстратты кешен түзілмейді
ингибиторлар әсер етеді
барлығы дұрыс
254.Температуралық опитимум кезінде ферменттерде байқалатын өзгерістер:
қайтымсыз инактивацияға ұшырайды
белсенділігі минималді болады
тұнбаға түседі
+белсенділігі артады
белсенді емес
255.Ферменттің ақуыздық бөлігімен байланысқан қосымша топ?
Кофактор
Кофермент
Холофермент
Апофермент
+Простетикалық топ
256.Абсолюттік талғамдылығы бар фермент?
Химотрипсин
+Аргиназа
Пепсин
Липаза
L-оксидаза
257.Тыныс алу тізбегі ферменттерінің класы?
Трансферазалар
Гидролазалар
+Оксидоредуктазалар
Лигазалар
Изомеразалар
258.Ферменттер денатурацияға ұшырайды?
00С
+80-1000С
20-300С
30-400С
200-3000С
259. Құрамында НАД пен ФАД болатын ферменттер:
Гидролаза
Изомераза
Лиаза
Трансфераза
+Оксидоредуктаза
260. Көптеген жасушалық ферменттердің белсенділігі жоғары болады:
Қышқылдық орта рН=1,5-2,0
Сілтілік орта,рН=8,0-9,0
Нейтралдыға жақын ортада
+Тек қана рН=7,0
рН ферменттердің белсенділігіндіруге қатысы жоқ
261..Қандай ферменттердің жетіспеушілігінен диарея дерматит, аурулары байқалады. ?
В2
В1
+РР
В6
В12
262. Гемоглобин тізбегінде қандай амин қышқылының валинге ауысуынан орақ тәрізді жасушалық анемия дамиды?
Триптофан
Валин
Аргинин
+Глутамин қышқылы
Гистидин
263. Қандай витаминнің жетіспеушілігі, емшектегі балалардың жүйке жүйесінің жұмысын бұзады?
РР
А
Д
С
+В6
264.Миокард инфарктысының бірінші тәулігінде белсенділігі қанда жоғарылайды:
+ЛДГ1, ЛДГ2
ЛДГ2, ЛДГ3
ЛДГ3, ЛДГ4
ЛДГ4
ЛДГ5
265.Қандай витаминнің жетіспеушілігінен қан ұю жүйесі ақуыздарының карбоксилдену процесі бұзылады?
А

Н
С
Е
266.
267.Көптеген дәрі дәрмектердің әсер ету принциптері?
конкурентті тежеу
+Ретро-тежеу
Кофактордың орын басуы
Апоферментің түзілуі
Холоферменттің түзілуі
268.Орақ тәрізді жасушалық анемия кезіндегі байқалатын бұзылыстар?
Гемнің құрылымы
Темірдің гемдегі валенттілігі
+Глобиннің β - тізбегіне біріншілік құрылым
Молекуладағы протомерлердің саны
Эритроциттер саны
269.Көрсетілген дәрі дәрмектердің қайсысы ірінді қабынуда қолданылмайды?
Трипсин
Химотрипсин
Дезоксирибонуклказа
Рибонуклеаза
+Аргиназа
270.Қандағы глюкоза мөлшерін анықтауға қолданылады?
Липаза/
Холестеролксидаза
Уреаза
+Глюкозооксидаза
Сахараза
271.Тыныс алу тізбегі ферменттерінің класы?
Лиазалар
Гидролазалар
+Оксидоредуктазалар
Синтетазалар
Трансферазалар
272.Катаболизмнің жалпы жолы?
+ацетил-КоА- ның СО2және Н2О дейін тотығуы
аминқышқылынан ацетил-КоА түзілуі
май қышқылдарының ацетил-КоА дейін тотығуы
глюкозаның пируватқа дейін тотығуы
аминқышқылдарынан пируваттың түзілуі
273. Ацетил-КоА мен оксалоацетаттың конденсациялану реакциясын катализдейтін фермент?
+Цитратсинтаза
Фумараза
Аконитаза
Сукцинаттиокиназа
МалатДГ
274.Кребс цикліндегі субстратты фосфорлану реакциясын катализдейтін фермент?
Цитратсинтаза
Фумараза
Аконитаза
+Сукцинаттиокиназа
МалатДГ
275.Пируваттың тотыға декарбоксилденуі жүреді?
+митохондрия матриксінде
цитоплазмада
микросомада
митохондрия мембранасында
эндоплазмалық торда
276.Катаболизмнің жалпы жолы ?
глицериннің пируватқадейін тотығуы
глюкозаның пируватқадейін тотығуы
+пируваттың ацетил-КоА дейін тотығуы
аминқышқылдарынан ацетил-КоА түзілуі
аминқышқылдарынан пируваттың түзілуі
277. В1 витамині қатысатын реакция?
+пируват ацетил-КоА
сукцинат фумарат
лактат пируват
пируват аланин
гликоген глюкозо-1-фосфат
278.Изоцитраттың түзілу реакциясын катализдейтін фермент?
Цитратсинтаза
Фумараза
+Аконитаза
Сукцинаттиокиназа
малатДГ
279.α-кетоглутараттың түзілу реакциясын катализдейтін фермент?
α-кетоглутаратДГ
фумаратгидратаза
+изоцитратДГ
сукцинаттиокиназа
малатДГ
280. Алма қышқылының тотығу реакциясын катализдейтін фермент?
Цитратсинтаза
Фумараза
сукцинатДГ
сукцинаттиокиназа
+малатДГ
281. Янтар қышқылының тотығу реакциясын катализдейтін фермент?
Цитратсинтаза
Фумараза
+СукцинатДГ
Сукцинаттиокиназа
МалатДГ
282.Лимонқышқылының түзілу реакциясын катализдейтін фермент?
+Цитратсинтаза
Фумараза
Аконитаза
Сукцинаттиокиназа
МалатДГ
283.Алмақышқылының түзілу реакциясын катализдейтін фермент?
Цитратсинтаза
+Фумараза
Аконитаза
Сукцинаттиокиназа
МалатДГ
284.Кребс цикліндегі субстратты фосфорлану реакциясы?
α-кетоглутарат сукцинил-КоА
+сукцинил-КоА сукцинат
цитрат изоцитрат
малат оксалоацетат
фумарат малат
285.Кребс цикліндегі тотыға декарбоксилдену реакциясы?
+α-кетоглутарат сукцинил-КоА
сукцинил-КоА сукцинат
цитрат изоцитрат
малат оксалоацетат
фумарат малат
286.Кребс цикліндегі гидратация реакциясы?
α-кетоглутарат сукцинил-КоА
сукцинил-КоА сукцинат
цитрат изоцитрат
малат оксалоацетат
+фумарат малат
287.Кребс цикліндегі дегидрлену реакциясы?
α-кетоглутарат сукцинил-КоА
сукцинил-КоА сукцинат
цитрат изоцитрат
+малат оксалоацетат
фумарат малат
288.Пируватдегидрогеназды комплекс құрамына кіретін – дегидрогеназа?
СукцинатДГ
МалатДГ
+ДигидролипоатДГ
ИзоцитратДГ
α-кетоглутаратДГ
289. Пируватдекарбоксилазаның простетикалық тобы?
НАД
НЅ-КоА
ФАД
+ТДФ
ФМН
290.МалатДГ коферменті?
+НАД
НЅ-КоА
ФАД
ТДФ
ФМН
291. СукцинатДГ простетикалық тобы?
НАД
НЅ-КоА
+ФАД
ТДФ
ФМН
292. ПЖҚ тотыға декарбоксилденуіне қатыспайтын витамин?
Тиамин
+Пиридоксаль
Рибофлавин
Никотинамид
Липоилқышқылы
293. 3 молекула сукцинаттың оксалоацетатқа айналу нәтижесінде түзілетін АТФмолекуласының саны?
9
+15
12
6
5
294. Пируваттың СО2мен Н2О дейін тотығу нәтижесінде түзілетін АТФмолекуласының саны ?
9
+15
12
6
5
295.α-КГ тотыға декарбоксилденуі нәтижесінде түзілетін АТФмолекуласының саны?
+3
15
12
6
5
296. Пируваттың ацетил-КоА дейін тотығу нәтижесінде түзілетін АТФ молекуласының саны?
9
15
12
+3
5
297.1 моль пируват толық тотыққанда түзілетін СО2саны?
+3 моль
15 моль
12 моль
6 моль
5 моль
298. Катаболизмнің жалпы жолы- ?
+пируваттың тотыға декарбоксилденуі
пируваттың тотықсыздану реакциясы
гликогеннің гидролиздену реакциясы
глюкозаның анаэробты тотығу реакциясы
кетонды денелердің түзілу реакциясы
299.Катаболизмнің жалпы жолында(КЖЖ) ?
НАДФН2болуы қажет
анаэробты жағдай орын алады
+субстраттардың дегидрлену реакциялары орын алады
пиридоксиннің болуы міндетті
КЖЖметаболиттері микросомада түзіледі
300.Катаболизмнің жалпы жолында (КЖЖ) ?
глюкозаның фосфорлану реакциясы орын алады
протонды градиентпайда болады
цитоплазмада жүреді
+КЖЖ-да ТАТ-гі үшін сутектің алғашқы донорлары түзіледі
дезаминдену реакциясы орын алады
301. Катаболизмнің жалпы жолында(КЖЖ) ?
май қышқылдарының тотығу реакциялары жүреді
АДФ -пен тежелінеді
АТФ синтезі үшін протонды градиент қолданылады
аминқышқылдары түзіледі
+анаболиттік процестергеКЖЖметаболиттеріқатысады
302.Катаболизмнің жалпы жолында?
гликолиз реакциясы жүреді
реакция цитозолде жүреді
+цитраттың синтезделу реакциясы жүреді
АТФ-пен белсендіріледі
Пируваттың карбоксилдену реакциясы жүреді;
303. Пируваттан ацетил-КоА түзілуі?
+липоамидтің қатысуымен жүреді
реакцияцитозолде жүреді
биотиннің қатысуымен жүреді
5 ферментпен катализденеді
пиридоксиннің қатысуымен жүреді
304.Пируваттан ацетил-КоА түзілуі?
биотиннің қатысуымен жүреді
пируваткарбоксилазаменкатализденеді
+3фермент және 5 коферменттің қатысуымен жүреді
АМФ -пен тежелінеді
ацетил-КоА белсендіріледі
305.Пируваттан ацетил-КоА түзілу реакциясында?
+дигидролипоилДГ қатысады
5моль АТФ түзіледі
НАДФН2түзіледі
биотин түзіледі
ацетил-КоА карбоксилаза қатысады
306.Пируваттан ацетил-КоА түзілу реакциясы?
пиридоксалдың қатысуымен жүреді
микросомадажүреді
холиннің қатысуымен жүреді
+ацетил-КоА тежелінеді
пируваткарбоксилазамен катализденеді
307.Пируваттан ацетил-КоА түзілу реакциясына?
+липоамидацетилтрансфераза қатысады
СО2қажет
5 моль АТФ қажет
оксалоацетат түзіледі
цитратсинтаза қатысады
308.Пируватдегидрогеназды комплекс?
АТФ-пен белсендіріледі
ацетил-КоА-мен белсендіріледі
НАД -пен тежелінеді
ФАД-пен тежелінеді
+бесақуыздық емес компонентен тұрады;
309.Пируватдегидрогеназды комплексті белсендіреді?
+АДФ
ацетил-КоА
НАДН2
ФАДН2
СО2
310. Пируватдегидрогеназды комплексті тежейді?
АМФ
Пируват
+НАДН2
ТДФ
Сукцинат
311.Пируватдегидрогеназды комплексті тежейді?
Малат
+ацетил-КоА
НАД
НS-КоА
ФАД
312.Пируватдегидрогеназды комплекс?
+құрамындаТДФ пен НАД болады
фосфорланғанда белсендіріледі
пируватты оксалоацетатқа айналдырады/
құрамында НАДФ болады
пируватты лактатқа айналдырады
313.Пируватдегидрогеназды комплексті тежейді?
+АТФ
Пируватпен
НАД
ФАД
НS-КоА
314.Үш карбон қышқылы циклінде изоциттраттың сукцинил-КоА айналу реакциясы нәтижесінде түзіледі?
1 молекула СО2
5 молекула АТФ
+2 молекула СО2
3 молекула НАДН2
1 молекула ФАДН2
315.Үш карбон қышқылы циклінде цитраттың сукцинатқа айналу реакциясы нәтижесінде түзіледі?
3 молекула СО2
+7 молекула АТФ
1 молекула СО2
3 молекула НАДН2
1 молекула ФАДН2
316. Үш карбон қышқылы циклінде сукцинаттың малатқа айналу реакциясы нәтижесінде түзіледі?
1 молекула СО2
5 молекула АТФ
2 молекула СО2
3 молекула НАДН2
+1 молекула ФАДН2
317.Үш карбон қышқылы циклінде фумараттың оксалоацетатқа айналу реакциясы нәтижесінде түзіледі?
1 молекула Н2О
+3 молекула АТФ
2 молекула СО2
3 молекула НАДН2
1 молекула ФАДН2
318.Үш карбон қышқылы циклінде изоцитраттың α-кетоглутаратқа айналу реакциясы нәтижесінде түзіледі?
+1 молекула СО2
5 молекула АТФ
2 молекула СО2
3 молекула НАДН2
1 молекула ФАДН2
319.Үш карбон қышқылы циклінде сукцинаттың малатқа айналу реакциясы нәтижесінде түзіледі?
1 молекула СО2
5 молекула АТФ
2 молекула СО2
3 молекула НАДН2
+2 молекула АТФ
320. Үш карбон қышқылы циклінде фумараттың оксалоацетатқа айналу реакциясы нәтижесінде түзіледі?
1 молекула Н2О
7 молекула АТФ
2 молекула СО2
+1 молекула НАДН2
1 молекула ФАДН2
321.Үш карбон қышқылы циклінде изоцитраттың α-кетоглутаратқа айналу реакциясы нәтижесінде түзіледі?
3 молекула СО2
+3 молекула АТФ
2 молекула СО2
3 молекула НАДН2
1 молекула ФАДН2
322. Үш карбон қышқылы циклінде малаттың оксалоацетатқа айналу реакциясы нәтижесінде түзіледі?
1 молекула СО2
5 молекула АТФ
2 молекула СО2
+1 молекула НАДН2
1 молекула ФАДН2
323. Үш карбон қышқылы циклінде сукцинаттыңоксалоацетатқаайналу реакциясы нәтижесінде түзіледі?
1 молекула Н2О
+5 молекула АТФ
2 молекула СО2
3 молекула НАДН2
3 молекула ФАДН2
324.Үш карбон қышқылы циклінде изоцитраттың α-кетоглутаратқа айналу реакциясы нәтижесінде түзіледі?
+1 молекула СО2
5 молекула АТФ
2 молекула СО2
2 молекула НАДН2
1 молекула ФАДН2
325.Цитратты циклде малат- ?
цитраттың сукцинил-КоА айналуы нәтижесінде түзіледі
аконитаза ферментінің әсерінен изоцитратқа айналады
сукцинатДГ катализдейтін реакция нәтижесінде түзіледі
+малатДГ әсерінен оксалоацетатқа айналады
ГТФ пен қабысқан синтез нәтижесінде түзіледі
326. Цитратты циклде фумарат - ?
цитраттың сукцинил-КоА айналуы нәтижесінде түзіледі
аконитаза ферментінің әсерінен изоцитратқа айналады
+сукцинатДГ катализдейтін реакция нәтижесінде түзіледі
малатДГ әсерінен оксалоацетатқа айналады
ГТФ пен қабысқан синтез нәтижесінде түзіледі
327. Цитратты циклде цитрат- ?
изоцитраттың тотығуы нәтижесінде түзіледі
+аконитаза ферментінің әсерінен изоцитратқа айналады
сукцинатДГ катализдейтін реакция нәтижесінде түзіледі
малатДГ әсерінен оксалоацетатқа айналады
ГТФ пен қабысқан синтез нәтижесінде түзіледі
328. Цитратты циклде сукцинат-?
цитраттың сукцинил-КоА айналуы нәтижесінде түзіледі
аконитаза ферментінің әсерінен изоцитратқа айналады
сукцинатДГ катализдейтін реакция нәтижесінде түзіледі
малатДГ әсерінен оксалоацетатқа айналады
+ГТФ пен қабысқан синтез нәтижесінде түзіледі
329.Цитратты циклде α-кетоглутарат?
+изоцитратДГ катализдейтін реакция нәтижесінде түзіледі
аконитаза ферментінің әсерінен изоцитратқа айналады
сукцинатДГ катализдейтін реакция нәтижесінде түзіледі
малатДГ әсерінен оксалоацетатқа айналады
ГТФ пен қабысқан синтез нәтижесінде түзіледі
330. Кребс циклін реттеуші фермент?
+Цитратсинтаза
МалатДГ
Фумараза
Аконитаза
сукцинаттиокиназа
331.Кребс циклін реттеуші фермент?
СукцинатДГ
Фумараза
+α-кетоглутаратДГ
аконитаза
сукцинаттиокиназа
332.Кребс циклін реттеуші фермент?
Фумараза
+ИзоцитратДГ
Аконитаза
Цитратлиаза
дигидролипоилДГ
333.Изоцитраттың тотығуын тежейтін қосылыс?
Малонат
АДФ
+НАДН және АТФ
Цитрат
ацетил-КоА
334.Митохондрияда концентрациясы жоғарылағанда, катаболизмнің жалпы жолдары реакцияларының жылдамдығын арттыратын қосылыс?
ФАДН2
+АДФ және Са2
Малонат
Барбитурат
НАДН2
335. Концентрациясы жоғарылағанда, митохондрияның оттегін қолдану қабілетін төмендететін қосылыс?
НАД және Са2
Пируват
+АТФ және НАДН
Цитрат
оксалоацетат
336. Митохондрияда концентрациясы жоғарылағанда, цитратсинтазаның белсенділігін тежейтін қосылыс?
Изоцитрат
НАД
+сукцинил-КоА
оксалоацетат
АДФ
337. Митохондрияда концентрациясы жоғарлағанда, цитратсинтазаның белсенділігін тежейтін қосылыс?
Изоцитрат
НАД
ацетил-КоА
оксалоацетат
+АТФ
338.Митохондрияда концентрациясы жоғарлағанда, цитратсинтазаныңбелсенділігін тежейтін қосылыс?
Малонат
+НАДН2
ацетил-КоА
оксалоацетат
АДФ
339.Митохондрияда концентрациясы жоғарлағанда,изоцитратДГ ферментін белсендіретін қосылыс?
Оксалоацетат
НАДН2
сукцинил-КоА
+АДФ
α-кетоглутарат
340. Митохондрияда концентрациясы жоғарлағанда,изоцитратДГ ферментін белсендіретін қосылыс?
Оксалоацетат
+НАД
сукцинил-КоА
АТФ
α-кетоглутарат
341. Митохондрияда концентрациясы жоғарлағанда,изоцитратДГ ферментін белсендіретін қосылыс?
Оксалоацетат
НАДН2
+Са2
АТФ
α-кетоглутарат
342. Митохондрияда концентрациясы жоғарлағанда, α-кетоглутаратДГ ферментінің белсенділігін тежейтін қосылыс?
Цитрат
+НАДН и АТФ
Малонат
АДФ
изоцитрат
343.Митохондрияда концентрациясы жоғарлағанда, α-кетоглутаратДГ ферментінің белсенділігін тежейтін қосылыс?
Изоцитрат
НАД
+сукцинил-КоА
АДФ
Са2
344.Митохондрияда концентрациясы жоғарлағанда, сукцинатДГ ферментінің белсенділігін конкурентті тежейтін қосылыс?
+Малонат
НАДН
сукцинил-КоА
цитрат
АТФ
345.α-кетоглутаратДГ?
+3 фермент және 5 коферменттен тұрады
НАД жоғарлағанда белсенділігі тежеледі
сукцинаттың түзілуін катализдейді
Са2 жоғарлағанда белсенділігі тежеледі
АДФ жоғарлағанда белсенділігі тежеледі;
346.α-кетоглутаратДГ?
5 фермент және 3 коферменттен тұрады
НАД жоғарлағанда белсенділігі тежеледі
сукцинаттың түзілуін катализдейді
Са2 жоғарлағанда белсенділігі тежеледі
+АТФ жоғарлағанда белсенділігі тежеледі;
347.α-кетоглутаратДГ?
4фермент және 5коферменттен тұрады
+НАДН2 жоғарлағанда белсенділігі тежеледі
α-кетоглутараттың түзілуін катализдейді
Са2 жоғарлағанда белсенділігі тежеледі
АДФ жоғарлағанда белсенділігі тежеледі;
348.α-кетоглутаратДГ?
5фермент және 5коферменттен тұрады
НАД жоғарлағанда белсенділігі тежеледі
изоцитратқа әсер етеді
Са2 жоғарлағанда белсенділігі тежеледі
+сукцинил-КоА түзілуін катализдейді;
349.ИзоцитратДГ?
АТФ- пен аллостерлі белсенеді
+бұлшықеттеСа2 белсенеді
Н2О түзілетін реакцияны катализдейді
АДФ - пен тежеледі
малонатпен белсенеді;
350.Кребс циклі реакцияларының жылдамдығын арттыратын процесс?
Гипоксия
+АДФ концентрациясының жоғарлауы
Жасушаға глюкозаның түсуінің кемуі
АТФ концентрациясының артуы
НАДН2концентрациясының артуы;
351.Кребс циклі реакцияларының жылдамдығын арттыратын процесс?
Гиподинамия
АТФ концентрациясының артуы
Гипоксия
+НАД концентрациясының артуы
Жасушаға глюкозаның түсуінің кемуі;
352.Кребс циклі реакцияларының жылдамдығын арттыратын процесс?
Оксалоацетат концентрациясы артқанда
АДФ концентрациясының артуы
+НАДН2 концентрациясының артуы
АТФ концентрациясының кемуі
Са2 концентрациясының артуы;
353.Кребс циклі реакцияларының жылдамдығы кемиді?
Бұлшықетке күш түскен кезде
АДФ концентрациясы жоғарлағанда
НАД концентрациясы жоғарлағанда
АТФ концентрациясы жоғарлағанда
Са2 концентрациясы жоғарлағанда;
354.Кребс циклі реакцияларының жылдамдығы кемиді?
+В1және РР витаминдерінің жетіспеушілігінде
АДФ концентрациясыжоғарлағанда
НАД концентрациясыжоғарлағанда
АТФ концентрациясы төмендегенде
Са2 концентрациясы жоғарлағанда;
355.Пируватдегидрогеназа комплексінің ферменті?
+ДигидролипоилДГ
СукцинатДГ
Пируваткарбоксилаза
Гидратаза
НАДНДГ;
356. Пируватдегидрогеназа комплексінің ферменті?
сукцинатДГ
малатДГ
+пируватдекарбоксилаза
фумараза
цитохромоксидаза;
357.Пируватдегидрогеназа комплексінің ферменті?
ЛактатДГ
СукцинатДГ
ИзоцитратДГ
Аконитаза
+Липоамидацетилтрансфераза;
358.Цитратты циклде сукцинат?
+субстратты фосфорлану реакциясы нәтижесінде түзіледі
аконитаза ферменті әсерінен изоцитратқа айналады
сукцинатДГ катализдейтін реакция нәтижесінде түзіледі
малатДГ ферменті әсерінен оксалоацетатқа айналады
тотыға декарбоксилдену реакциясы нәтижесінде түзіледі;
359.Пируватдегидрогеназды комплексті тежейді?
ТДФ
НАД
АДФ
+АТФ
НАДФ
360.Цитратты циклде α-кетоглутарат?
аконитаза ферменті әсерінен изоцитратқа айналады
+декарбокилдену реакциясы нәтижесінде түзіледі
сукцинатДГ катализдейтін реакция нәтижесінде түзіледі
малатДГ ферменті әсерінен оксалоацетатқа айналады
ГТФ синтезімен қабысқан реакция нәтижесінде түзіледі;
361. Цитратты циклде фумарат?
сукцинилтиокиназа катализдейтін реакциянәтижесінде түзіледі
+малатқа айналады
декарбоксилдену реакциясы нәтижесінде түзіледі
малатДГ ферменті әсерінен оксалоацетатқа айналады
ГТФ синтезімен қабысқан реакция нәтижесінде түзіледі;
362.Цитратты циклде α-кетоглутарат?
+изоцитратДГ катализдейтін реакция нәтижесінде түзіледі
аконитаза әсерінен изоцитратқа айналады
сукцинатДГ катализдейтін реакциянәтижесінде түзіледі
малатДГ әсерінен оксалоацетатқа айналады
ГТФ синтезімен қабысқан реакция нәтижесінде түзіледі;
363.Цитратты циклде сукцинат?
цитраттың сукцинил-КоА айналу реакциясында түзіледі
аконитазаферменті әсерінен изоцитратқаайналады
сукцинатДГ катализдейтін реакциянәтижесінде түзіледі
малатДГ ферменті әсерінен оксалоацетатқа айналады
+ГТФ синтезімен қабысқан реакция нәтижесінде түзіледі;
364.Цитратты циклде α-кетоглутарат?
малатДГ ферменті катализдейтін реакциянәтижесінде түзіледі
аконитазаферменті әсерінен изоцитратқаайналады
+тотыға декарбоксилденеді
малатДГ ферменті әсерінен оксалоацетатқа айналады
ГТФ синтезімен қабысқан реакция нәтижесінде түзіледі;
365.Пируватдегидрогеназды комплекстің белсенділігін тежейді?
+ацетил-КоА
НАДФ
АДФ
АМФ
ФАД;
366.Белсенділігі кері байланыс принципі бойынша НАДН2-мен тежелетін фермент?
Цитратсинтаза
+ИзоцитратДГ
Аконитаза
Фумараза
сукцинатДГ;
367.Пируватдегидрогеназды комплекстің белсенділігін тежейді?
ТДФ
+НАДН2
АДФ
ФАД
НАДФ;
368. Белсенділігі кері байланыс принципі бойынша ФАДН2 мен тежелетін фермент?
Цитратсинтаза
ИзоцитратДГ
Аконитаза
Фумараза
+сукцинатДГ;
369. Белсенділігі кері байланыс принципі бойынша НАДН2 мен тежелетін фермент?
Цитратсинтаза
+α-кетоглутаратДГ
аконитаза
фумараза
сукцинатДГ;
370. Белсенділігі кері байланыс принципі бойынша ацетил-КоА мен тежелетін фермент?
Цитратсинтаза
α-кетоглутаратДГ
аконитаза
фумараза
+пируватДГ
371. Белсенділігі кері байланыс принципі бойынша фумаратпен тежелетін фермент?
Цитратсинтаза
α-кетоглутаратДГ
аконитаза
фумараза
+сукцинатДГ;
372. Тағам құрамындағы көмірсулардың тәуліктік мөлшері?
50гр
300гр
+400гр
150гр
100гр;
373.Крахмал?
+α-D-глюкозадан тұрады
β-D-глюкозадан тұрады
мономерлері β-1,4-гликозидтікбайланыстармен байланысқан
α,D-галактозадан тұрады
α,D-фруктозадан тұрады;
374.Қорытылғанда галактоза түзетін қосылыс?
Сахароза
Крахмал
+Лактоза
Изомальтоза
Мальтоза;
375. Крахмал гидролизденгенде түзіледі?
Галактоза
+Глюкоза
Манноза
Фруктоза
Рибоза;
376.Лактоза гидролизденгенде түзіледі?
+Галактоза
Фрукоза
Манноза
Фруктоза
Рибоза;
377.Сахароза гидролизденгенде түзіледі?
галактоза
фукоза
манноза
+фруктоза
рибоза;
378.Қорытылғанда фруктоза түзетін қосылыс?
+Сахароза
Крахмала
Лактоза
Изомальтоза
Мальтоза;
379.Мальтоза гидролизденгенде түзіледі ?
Галактоза
+Глюкоза
Манноза
Фруктоза
Рибоза;
380. Лактоза гидролизденгенде түзіледі?
Манноза
Фукоза
+Глюкоза
Фруктоза
Рибоза;
381.Сілекей амилазасының оптималды рН-ы ?
+7,0
1,5
2,5
10
8,5;
382. Сілекей амилазасы?
лактозаны гидролиздейді
+NaCl- дың әсерінен белсенеді
β-1,4-гликозидтік байланысты үзеді
сахарозаны гидролиздейді
целлюлозаныгидролиздейді;
383.Сілекей амилазасы?
лактозаны гидролиздейді
НCl белсендіреді
+α-1,4-гликозидтік байланысты үзеді
сахарозаны гидролиздейді
целлобиозаны гидролиздейді;
384.Панкреатиттік амилазаның максималдыбелсенділік көрсететін рН көрсеткіші?
7,0
1,5
2,5
10
+8,0;
385.Панкреатиттік амилаза?
рН=2,5 максималдыбелсенділік көрсетеді
целлюлозаны гидролиздейді
+α-1,4-гликозидтік байланысты ыдыратады
сахарозаны гидролиздейді
лактозаны гидролиздейді;
386.Панкреатиттік амилаза әсерінен гидролизге ұшырайтын қосылыс?
Мальтоза
Крахмал
+Сахароза
Изомальтоза
Лактоза;
387.Көмірсулар қорытылғанда?
моносахаридтерден дисахаридтер түзіледі
СО2 түзіледі
+полисахаридтер моносахаридтерге дейін гидролизденеді
Н2О түзіледі
лактат түзіледі;
388.Көмірсулар панкреатиттік амилаза ферментіменқорытылғанда түзіледі?
+мальтоза
фруктоза
сахароза
сіңірілетін қосылыстар
лактоза;
389.Көмірсулар панкреатиттік амилазаферментімен қорытылғанда түзіледі?
Глюкоза
+Изомальтоза
Сахароза
Сіңірілетін қосылыстар
Галактоза
390.Инсулинге тәуелсізтасмалдаушылары бар жасушалар?
май тіндерінде
+мида
қаңқа бұлшық етінде
миокардта
дәнекер тінінде орналасқан;
391.Инсулин тәуелді тасмалдаушылары бар жасушалар?
ішектерде
+қаңқа бұлшық етінде
мида
бүйректе
эритроциттерде;
392.Ішектің клегейлі қабаты жасушасында сіңіріледі?
Мальтоза
+Глюкоза
Лактоза
Сахароза
Пектин
393. Ішектің клегейлі қабаты жасушасында сіңіріледі?
Сахароза
Лактоза
+Галактоза
Крахмал
Пектин
394.Ішектің клегейлі қабаты жасушасында сіңіріледі?
Мальтоза
+Фруктоза
Лактоза
Сахароза
Пектин
395. Глюкозаны қаннан бұлшықет пен май тіндеріне тасмалдауды реттейтін қосылыс?
Кортизол
Глюкагон
+Инсулин
Тироксин
Паратгормон
396.Адамның жасына байланысты белсендігін өзгертетін көрсеткіш?
+Лактаза
Мальтаза
Сахараза
Амилаза
Изомальтаза
397.Қандай фермент жетіспегенде организмде сүт қорытылмайды?
+Лактаза
Мальтаза
Сахараза
Амилаза
Изомальтаза
398.Қандай фермент жетіспегенде организмде тәтті тағамдар қорытылмайды?
Лактаза
Мальтаза
+Сахараза
Амилаза
изомальтаза
399.Анаэробты гликолиз?
+О2қатысуынсыз АТФ синтездейді
НАДФ қажет етеді
ФАД қажет етеді
СО2қажет етеді
Галактозаны қолданады;
400.Анаэробты гликолиз?
О2 қатысуымен АТФ синтездейді
ТДФ қажет етеді
СО2 қажет етеді
+эритроциттегі энергияның негізгі көзі
митохондрияда жүреді;
401.Анаэробты гликолиз?
О2 қатысуымен жүреді
ФАД қажет етеді
СО2 қажет етеді
Митохондрияда жүреді
+Цитоплазмада жүреді;
402.Анаэробты гликолиз?
+ұзақ физикалық жұмыс кезінде бұлшықетті энергиямен қамтамасыз етеді
ФАД қажет етеді
СО2қолданады
микросомада жүреді
митохондрияда жүреді;
403.Анаэробты гликолиз?
тотыға фософорлану реакциясын қамтиды
+екі субстратты фосфорлану реакциясын қамтиды
О2қажет етеді
Гликогенді тотықтырады
Пируватты тотықтырады;
404.Анаэробты гликолиз процесінің қандай қосылысы түзілгенде НАДН бөлінеді?
+1,3-дифосфоглицерат
2-фосфоглицерат
Пируват
фруктозо-6-фосфат
глицеральдегид-3-фосфат;
405.Қандай қосылыстың түзілу реакциясын альдолаза ферменті катализдейді?
2-фосфоглицерат
+Фосфодиоксиацетон
Пируват
3-фосфоглицерат
1,3-дифосфоглицерат;
406.Қандай қосылыстың түзілу реакциясын альдолаза ферменті катализдейді?
2-фосфоглицерат
Фосфоенолпируват
Пируват
+глицеральдегид-3-фосфат
фруктозо-6-фосфат;
407.Түзілуін фосфофруктокиназа ферменті катализдейтін қосылыс?
фруктозо-6-фосфат
+фруктозо-1,6-дифосфат
3-фосфоглицерат
глицерол-3-фосфат
фосфоенолпируват;
408. Субстратты фосфорлану реакциясындағы макроэргтік фосфаттыңдоноры?
+Фосфоенолпируват
3-фосфоглицерат
глюкозо-1-фосфат
2-фосфоглицерат
фруктозо-6-фосфат;
409. Субстратты фосфорлану реакциясындағы макроэргтік фосфаттыңдоноры?
глюкозо-6-фосфат
+1,3-дифосфоглицерат
3-фосфоглицерат
2-фосфоглицерат
фруктозо-6-фосфат;
410. Глицеральдегиддегидрогеназа ферменті катализдейтін реакцияның өнімі?
Фосфоенолпируват
+1,3-дифосфоглицерат
3-фосфоглицерат
2-фосфоглицерат
Фосфодиоксиацетон;
411.Фосфоглицератмутаза ферменті катализдейтін реакцияның өнімі?
Фосфоенолпируват
1,3-дифосфоглицерат
+2-фосфоглицерат
глицерол-3-фосфат
фосфодиоксиацетон;
412. Фосфоглицераткиназа ферменті катализдейтін реакцияның өнімі?
Фосфоенолпируват
глицерол-3-фосфат
+3-фосфоглицерат
2-фосфоглицерат
Фосфодиоксиацетон;
413. Альдолаза ферменті катализдейтін реакцияның өнімі?
Фосфоенолпируват
+глицеральдегид-3-фосфат
пируват
2-фосфоглицерат
глицерол-3-фосфат;
414.Енолаза ферменті катализдейтін реакцияның өнімі?
+фосфоенолпируват
1,3-дифосфоглицерат
глицерин
глицерол-3-фосфат
фосфодиоксиацетон;
415.АТФ жұмсала жүретін реакцияның өнімі?
глюкозо-1-фосфат
+фруктозо-1,6-дифосфат
3-фосфоглицерат
2- фосфоглицерат
1,3-дифосфоглицерат;
416.АТФ жұмсала жүретін реакцияның өнімі?
+глюкозо-6-фосфат
фруктозо-6-фосфат
3-фосфоглицерат
2- фосфоглицерат
1,3-дифосфоглицерат;
417. Гексокиназа ферменті катализдейтін реакцияның өнімі?
+глюкозо-6-фосфат
фруктозо-1,6-дифосфат
3-фосфоглицерат
2-фосфоглицерат
Фосфодиоксиацетон;
418.Глюкокиназа?
глюкозамен байланысу қабілеті жоғары
Кmкөрсеткіші төмен
+бауырда болады
бұлшықетте болады
инсулинмен белсенеді;
419.Глюкокиназа?
глюкозамен байланысу қабілеті жоғары
+Кmкөрсеткіші жоғары
глюкозо-6-фосфатпен тежеледі
бұлшықетте болады
инсулинмен белсенеді;
420.Гексокиназа?
глюкозамен байланысу қабілеті төмен
Кmкөрсеткіші жоғары
глюкозо-6-фосфатпен белсенеді
инсулинмен тежеледі
+инсулинмен белсенеді;
421.Гексокиназа?
глюкозамен байланысу қабілеті төмен
Кmкөрсеткіші жоғары
+глюкозо-6-фосфатпен тежеледі
инсулинмен тежеледі
глюкозо-6-фосфатпенбелсенеді;
422.Гликолиздің реттеуші ферменті?
пируватДГ
глицераткиназа
+фосфофруктокиназа
лактатДГ
енолаза;
423.Гликолиздің реттеуші ферменті?
пируватДГ
глицераткиназа
+фосфоенолпируваткиназа
глицеральдегидДГ
глицератмутаза;
424.Фосфофруктокиназаны белсендіреді?
+АМФ
АТФ
НАДН
Цитрат
ГТФ;
425.Фосфофруктокиназаны тежейді?
АМФ
+АТФ
Глюкоза
АДФ
НАД;
426.Фосфофруктокиназаны тежейді?
АМФ
АДФ
НАД
+Цитрат
Фруктоза;
427.Пируваткиназаны тежейді?
АМФ
АДФ
НАД
+НАДН2
ФАД;
428.Пируваткиназаны тежейді?
АМФ
АДФ
+АТФ
Цитрат
Фруктоза;
429.Анаэробты гликолиздің соңғы өнімі?
СО2
Н2О
НАДН
+Лактат
Пируват;
430.Глюкозананың анаэробты ыдырау нәтижесінде түзілетін АТФ молекуласының таза шығымы?
5
6
+2
12
15;
431.Гликолиз процесіндегі субстратты фосфорлану реакциясын катализдейтін фермент?
+Пируваткиназа
Глицеролкиназа
Фосфофруктокиназа
Гексокиназа
Фруктокиназа;
432. Гликолиз процесіндегі субстратты фосфорлану реакциясын катализдейтін фермент?
+Глицераткиназа
Глюкокиназа
Фосфофруктокиназа
Гексокиназа
Фруктокиназа;
433. Глюконеогенез процесіне қатысады?
+пируват және лактат
гликоген
лактоза
ацетон
ацетил-КоА;
434.Глюконеогенез процесіне қатысады?
Мальтоза
+Глицерин
Галактоза
Пальмитат
Малонат;
435. Глюконеогенез процесіне қатысады?
Мальтоза
Ацетоацетат
+Аминқышқылы
Стеарат
Ацетил-КоА;
436.Глюконеогенез процесі жүреді?
+бауырда
бұлшықетте
мида
эритроциттерде
өкпеде;
437. Глюконеогенездің қайтымсыз реакцияларын катализдейтін фермент?
Пируватдекарбоксилаза
+Фосфоенолпируваткарбоксикиназа
Фруктокиназа
ПируватДГ
лактатДГ;
438.Глюконеогенездің қайтымсыз реакцияларын катализдейтін фермент?
+Пируваткарбоксилаза
Глицераткиназа
Альдолаза
ПируватДГ
ЛактатДГ;
439.Глюконеогенездің қайтымсыз реакцияларын катализдейтін фермент?
Пируватдекарбоксилаза
Глицератмутаза
+Фруктозо-1,6-дифосфатаза
Альдолаза
Глицераткиназа;
440.Пируваттан 1 моль глюкоза синтездеу үшін қажет?
2 моль АТФ
4 моль АТФ
4моль ГТФ
+4 моль АТФ и 2 моль ГТФ
12 моль АТФ;
441.1 моль глюкозаны синтездеу үшін қажет лактат молекуласының саны?
+2
4
6
1
3;
442. 1 моль глюкозаны синтездеу үшін қажет глицерин молекуласының саны?
3
4
6
1
+2
443.Глюконеогенездің пируваткарбоксилазалық реакциясына қатысады?
+Биотин
Никотинамид
Пиридоксаль
Тиамин
Рибофлавин;
444.Фруктозо-1,6-дифосфаттың фруктозо-6-фосфатқа алмасуын катализдейді?
Фруктокиназа
+фруктозо-1,6-дифосфатаза
гексокиназа
пирофосфорилаза
гексозофосфатизомераза;
445.Глюкозо-6-фосфат + Н2О→ глюкоза + Н3РО4 реакциясын катализдейді?
Гексокиназа
+глюкозо-6-фосфатаза
глюкокиназа
пирофосфорилаза
фосфоглюкомутаза;
446.Пируваттан оксалоацетаттың түзілуін катализдейтін фермент?
Пируваткиназа
ФЕП-карбоксикиназа
+Пируваткарбоксилаза
Енолаза
Пируватдекарбоксилаза;
447.Оксалоацетаттан фосфоенолпируваттың түзілуін катализдейтін фермент?
пируваткиназа
+ФЕП-карбоксикиназа
Пируваткарбоксилаза
Енолаза
Пируватдекарбоксилаза;
448.Пируваткарбоксилаза реакциясына қатысады?
+АТФ, СО2
ГТФ, СО2
АМФ, СО2
О2, СО2
НАД және СО2;
449.Гликолиз процесіндегі субстратты фосфорлану реакциясы?
глю → глю-6-ф
3-ФГК → 2-ФГК
+ФЕП → пируват
фру → фру-6-ф
фру-6-ф → фру-1,6-фф;
450.Гликолиз процесіндегісубстратты фосфорлану реакциясы?
глю → глю-6-ф
+1,3-ДФГК → 3-ФГК
глю-6-ф → глю
ФДОА → 3-ФГА
фру-6-ф → фру-1,6-фф;
451.Глюконеогенез процесіндефруктозо-1,6-дифосфаттың түзілуін катализдейтін фермент?
гексокиназа
фруктозо-1,6-фосфатаза
+альдолаза
фосфофруктокиназа
фосфогексомутаза;
452.Фосфоенолпируваттың 2-фосфоглицератқа айналуын катализдейтін фермент?
Пируваткиназа
Глицераткиназа
+Енолаза
Пирофосфорилаза
Глицератмутаза;
453.2-фосфоглицераттың 3-фосфоглицератқа айналуын катализдейтін фермент?
Пируваткиназа
Глицераткиназа
Енолаза
Пирофосфорилаза
+Глицератмутаза;
454.3-фосфоглицераттың 1,3-дифосфоглицератқа айналуын катализдейтін фермент?
Пируваткиназа
+Глицераткиназа
Енолаза
Пирофосфорилаза
Глицератмутаза;
455.Кори циклінің ферменті?
+лактатДГ
пируватДГ
пируваткарбоксилаза
глюкокиназа
фруктокиназа;
456.Глюкоза-аланиндік циклдің ферменті?
лактатДГ
пируватДГ
глюкокиназа
+аланинаминотрансфераза
аланиндекарбоксилаза;
457.Глюкоза-лактатты циклдің ферменті?
глюкокиназа
пируватДГ
пируваткарбоксилаза
+лактатДГ
фруктокиназа;
458.Этанол глюконеогенез процесінің жылдамдығын төмендетеді -?
НАД деңгейін жоғарлатып
+лактаттың тотығу жылдамдығын төмендетіп
пируваттың тотығуын жоғарлатып
АТФ деңгейін жоғарлатып
АДФ деңгейін жоғарлатып;
459.Этанол глюконеогенез процесінің жылдамдығын төмендетеді-?
пируваттың деңгейін жоғарлатып
лактаттың тотығу жылдамдығын жоғарлатып
пируваттың тотығуын жоғарлатып
ацетил-КоА деңгейін жоғарлатып
+НАДН2 деңгейін жоғарлатып;
460.Лактатты глюконеогенез процесінің субстраты ретінде қолдану?
+қандағы протондардың жоғарлауына жол бермейді
қанның рН деңгейін төмендетеді
қанда глюкоза мөлшерін төмендетеді
ацидозға әкеледі
қанның сілтілік қорын төмендетеді;
461.Пируваттың фосфоенолпируватқа айналуы?
+Карбоксилдену реакциясын қамтиды
бір сатылы
қайтымды процесс
АДФ қажет етеді
НАД қажет етеді;
462.Пируваттың фосфоенолпируватқа айналуы?
фосфорлану реакциясын қамтиды
+екі сатылы
қайтымды процесс
АДФ қажет етеді
НАД қажет етеді;
463.Глицериннің глюкозаға айналуы?
АТФ қажет етпейді
+диоксиацетонфосфаттың түзілуін қамтиды
бұлшықеттерде өтеді
ЛДГ қажет
пируватДГ қажет;
464.Гликолиз бен глюконеогенез процесстеріне қатысатын фермент?
Гексокиназа
Фосфофруктокиназа
+Альдолаза
Фруктокиназа
Глюкокиназа;
465.Глюконеогенез жылдамдығы жоғарлайды?
ас қорыту кезінде
шамадан тыс тамақтанғанда
инсулин жоғарлағанда
+кортизол әсерінен
адреналин әсерінен;
466.Пируваткарбоксилаза реакциясының өнімі қолданылады?
Пальмитат синтезіне
Гликоген синтезіне
+Кребс циклінде
Глицерин синтезіне
АТФ синтезіне
467. Қандай заттың синтезі үшін пируваткарбоксилазалық реакцияның өнімі қолданылады?
+глюкозаның
глицериннің
рибозаның
мочевинаның
лактаттың
468.Лактоацидоздың себебі?
+Гипоксия
Гиподинамия
НАДН жетіспеуі
Глюкокиназаның зақымдалуы
Фруктокиназаның зақымдалуы
469. Глюкозадан аэробты гликолиз процесі нәтижесінде түзіледі?
+Пируваттың 2 молекуласы
Ацетил-КоА4 молекуласы
Этанол
Лактаттың 2 молекуласы
Рибоза
470.Глюкозаның СО2 мен Н2О дейін толық тотығуы кезінде неше молекула АТФ түзіледі?
2
24
+38
12
10
471.Глюкозаның аэробты жағдайда толық тотығуы нәтижесінде түзіледі?
пируваттың 2 молекуласы
ацетил-КоА2 молекуласы
этанол
+6 молекула СО2
2 молекула СО2
472.Малат-аспартатты ілмектік механизмге қатысатын фермент?
+аспартатаминТФ
аланинаминТФ
изоцитратДГ
цитратсинтаза
альдолаза
473.Малат-аспартатты ілмектік механизмге қатысатын фермент?
Гистидаза
аланинаминТФ
изоцитратДГ
цитратсинтаза
+дикарбон қышқылдарының транслоказасы
474.Глицерол-фосфатты ілмектік механизмге қатысатын фермент?
Пируваткиназа
+глицеролфосфатДГ
глицераткиназа
фосфоглицератмутаза
глицеральдегидДГ
475. НАДНтан протондар мен электрондарды цитоплазмадан митохондрияға тасымалдайды?
Сукцинат
+Малат
Цитрат
Оксалоацетат
Фумарат
476.Глюкоза тотығуының пентозофосфатты жолының белсенді өтетін орны?
Жүрек бұлшықетінде
Қанқа бұлшықетінде
+Бүйрек үсті безінде
митохондрияда
лизосомада
477.Глюкоза тотығуының пентозофосфатты жолының белсенді өтетін орны?
+Эритроциттерде
Митохондрияда
Бүйректе
Лизосомада
Ядрода
478.Глюкоза тотығуының пентозофосфатты жолының белсенді өтетін орны?
Жүрек бұлшықетінде
+Май ұлпасында
лизосомаларда
митохондрияда
қанқа бұлшықетінде
479. Нәтижесінде НАДФН түзілетін реакцияны катализдейтін фермент?
+6-фосфоглюконатДГ
глюкокиназа
лактоназа
пируватДГ
лактатДГ
480. Нәтижесінде6-Фосфоглюконат түзілетін реакцияны катализдейтін фермент?
6-фосфоглюконатДГ
глюкозо-6-фосфатДГ
+лактоназа
эпимераза
изомераза
481.Глюкозо-6-фосфат → 6-фосфоглюконолактон реакциясын катализдейтін фермент?
6-фосфоглюконатДГ
+глюкозо-6-фосфатДГ
лактоназа
эпимераза
изомераза
482.Рибозо-5-фосфаттың түзілуін катализдейтін фермент?
+6-фосфоглюконатДГ
глюкозо-6-фосфатДГ
лактоназа
эпимераза
изомераза
483.Пентозофосфаттық циклдің тотығатын жолмен жүретін кезеңіне қатысатын фермент?
Транскетолаза
+6-фосфоглюконатДГ
Лактоназа
НАД
НАДФ
484. Қандай ферменттің коферменті – тиаминдифосфат?
+Транскетолазада
Трансальдолазада
Лактоназада
Эпимеразада
Изомеразада
485. Глюкозаның пентозофосфаттық жолмен ыдырау реакциясының өнімі?
+рибозо-5фосфат
дезоксирибоза
НАДН2
Глюкоза
Лактат
486.Глюкозаның пентозофосфаттық ыдырауының тотығу жолымен жүретін кезеңінің реакциясы?
+Дегидрлену
Карбоксилдену
Изомерлену
Гидролиз
Дегидратация;
487. Глюкозаның пентозофосфаттық ыдырауының тотығу жолымен жүретін кезеңінің реакциясы?
Гидрлену
+Декарбоксилдену
Изомерлену
Эпимерлену
Гидратация;
488.НАДФН қатысады?
+Холестерин синтезіне
Гидролиз реакцияларына
Пируваттың тотықсыздануына
Мочевина синтезіне
АТФ синтезіне;
489.НАДФН қажет?
+Май қышқылдарының синтезіне
Гликогеннің синтезіне
Этанолдың тотығуына
Глюкозаның синтезіне
Оксалоацетаттың синтезіне;
490.НАДФН қажет?
Гликогеннің синтезіне
+Ксенобиотиктерді залалсыздандыруға
Этанолдың тотықсыздануына
АТФ синтезіне
Лактаттың түзілуіне;
491.НАДФН қатысады?
фосфоенолпируваттың синтезіне
пируваттың тотықсыздануына
+оттектің улы түрлерін залалсыздандыруға
гликоген синтезіне
оксалоацетат синтезіне;
492.Қандай ферменттің белсенділігі төмендегенде гемолиз орын алады?
Транскетолаза
+глюкозо-6-фосфатДГ
лактоназа
эпимераза
изомераза;
493.Оттектің улы түрлерін залалсыздандыруға жұмсалатын өнімнің түзілу реакцияларын катализдейтін фермент?
Трансальдолаза
+глюкозо-6-фосфатДГ
лактоназа
эпимераза
изомераза
494.Глюкоза алмасуының пентозофосфаттық жолында түзілетін қосылыс?
НАДН
Глюкоза
+НАДФН
ФАДН2
АТФ
495.Глюкоза алмасуының пентозофосфаттық жолында түзілетін қосылыс?
НАДН
+рибозо-5-фосфат
СО2
ФАДН2
АТФ
496.Пентозофосфаттық циклде түзілетін қандай қосылыс гликолизге қатысады?
+фруктозо-6-фосфат
ксилулозо-5-фосфат
рибозо-5-фосфат
3-фосфоглицерат
НАДФН
497.Пентозофосфаттық циклдің тотығу кезеңі белсендіріледі?
НАДФН жоғарлағанда
+көмірсуларға бай тағамдарды қабылдағаннан кейін
қанда глюкагон жоғарлағанда
ашығуда
лактат жоғарлағанда;
498.Гликоген -
қанда гранулалар түрінде болады
+α-D-глюкозадан тұрады
β-1,4-гликозидтік байланыстары бар
ашығу кезде жиналады
100ден аз мономерлерден тұрады
499.Аденилатциклазаны белсендіреді?
+Адреналин
Инсулин
Кортизол
Тироксин
АДФ
500.Аденилатциклазаны белсендіреді?
Пируват
Инсулин
Кортизол
Тироксин;
+Глюкагон
501. Қандай ферменттің зақымдалуы сыртқы тізбектері қысқа гликоген синтезіне әкеледі?
+амило-1,6-глюкозидаза
альфа-1,4-глюкозидаза
фосфоглюкомутаза
глюкозо-6-фосфатаза
фруктокиназа
502.Жасушада гликогеннің ыдырауын катализдейтін фермент?
Гликогенсинтаза
+Гликогенфосфорилаза
Протеинкиназа
Фосфоглюкомутаза
Амилаза
503.Зақымдалуы гипогликемияға әкелетін фермент?
Бұлшықеттердің гликогенфосфорилазасы
+Бауырдың гликогенфосфорилазасы
гексокиназа
глюкокиназа
альдолаза
504.(Глю)n→ (глю)n-1+ глю-1-фосфат реакциясын катализдейтін фермент?
Фосфоглюкомутаза
альфа-1,6-глюкозидаза
+гликогенфосфорилаза
гликозилтрансфераза
альдолаза
505.Гликогенсинтазаның белсендірілуін катализдейтін фермент?
глюкозо-6-фосфатаза
+фосфопротеинфосфатаза
гликогенфосфорилаза
фосфорилазакиназасы
протеинкиназа
506.Бауырдағы гликоген фосфоролизі өнімі?
+бос глюкоза
глюкозо-6-фосфат
глюкозо-1-фосфат
мальтоза
амилоза
507.Бұлшықеттегі гликоген гидролизінің өнімі?
бос глюкоза
+глюкозо-6-фосфат
глюкозо-1-фосфат
мальтоза
амилоза
508.Қандай заттың өнімі шамадан тыс болғанда гипергликемия байқалады?
+Глюкагонның
Инсулиннің
Тирозиннің
Меланиннің
Лактаттың
509. Қандай заттың өнімі шамадан тыс болғанда қанда глюкоза деңгейі жоғарлайды?
Пируваттың
Инсулиннің
+Адреналиннің
Меланиннің
лактаттың
510. Қандай заттың өнімі шамадан тыс болғанда гипергликемия байқалады?
Гликогеннің
+Кортизолдың
Тирозиннің
Инсулиннің
лактаттың
511.Қандағы глюкозаның қалыпты мөлшері (ммоль/л) ?
+3,3-5,5
2,3-2,8
8,0-10,0
4,5-5,5
3,3-4,4
512.Гипогликемия пайда болады?
Глюкагонның мөлшері шамадан тыс болғанда
Эмоциялық күйзеліс кезінде
+Этанолмен уланғанда
Инсулин жетіспегенде
Көп тамақтанғанда
513.Кортизолдың қандағы глюкоза деңгейін көтеру жолы?
+Глюконеогенез жылдамдауына байланысты
Гликогенді фосфорлаудың жылдамдауы
Жасуша мембраналардың өткізгіштігі жоғарлағанда
Гликолиздің жылдамдауы
Көмірсулардың қорытылуы жоғарлағанда
514.Бауырдың мүшеталғамды ферменті?
Гликогенфосфорилаза
Протеинкиназа
+Глюкозо-6-фосфатаза
Фосфоглюкомутаза
Фосфофруктокиназа;
515.Гликогенніңфосфоролиз реакциясының өнімі?
мальтоза
декстриндер
+глюкозо-6-фосфат
лактоза
галактоза
516.Гликогеннің мономері ?
+α-D-глюкоза
ß-D-фруктоза
галактоза
ß-D-глюкоза
рибофураноза
517.Бауырда гликогеннің жұмсалуын үдететін гормон?
+Глюкагон
Инсулин
Тироксин
Кортизол
Вазопрессин
518. Бауырда гликогеннің жұмсалуын үдететін гормон?
Кортизол
Инсулин
+Адреналин
Окситоцин
Вазопрессин
519.Бауырда гликогеннің синтезін белсендіретін гормон?
Адреналин
Глюкагон
Кортизол
+Инсулин
соматотропин
520.Гипергликемия байқалады?
Ашығу кезінде
Физикалық күш түскенде
+Эмоциялықкүйзеліс кезінде
Инсулиннің гиперпродукциясында
Кортизолдың жетіспеуінде
521.Гипогликемия кезінде қандағы глюкоза деңгейі (ммоль/л) ?
3,3-5,5
+2,3-2,8
8,0-10,0
4,5-5,5
3,3-4,4
522.Қандай гормонның жетіспеуі қант диабетіне әкеледі?
+Инсулин
глюкагон
кортизол
тироксин
адреналин
523.Глюкагонның әсер ету механизмі?
+Аденилатциклазаны белсендіреді
Гликоген синтезін жылдамдатады
АДФті АТФқа айналдырады
Гексокиназаны белсендіреді
Жасуша мембранасының өткізгіштігін жоғарлатады
524.Адреналиннің әсер ету механизмі?
+Аденилатциклазаны белсендіреді
Гликоген сінтезінін жоғарлатады
АДФтіАТФқа айналдырады
ц-АМФті АМФқа айналдырады
глюкоза үшін жасуша мембранасының өткізгіштігін жоғарлатады
525.Инсулиннің әсер ету механизмі?
Аденилатциклазаны белсендіреді
Гликогеннің ыдырауын жылдамдатады
АТФті АДФқа айналдырады
+ц-АМФті АМФқа айналдырады
глюкоза үшін жасуша мембранасының өткізгіштігін төмендетеді
526.Гликогенфосфорилаза қандай қосылыстың түзілуін катализдейді?
глюкозо-6-фосфаттың
+глюкозо-1-фосфаттың
глюкозаның
УДФ-глюкозаның
α-1,6-гликозидтік байланыстардың;
527. Гликогенсинтаза ферменті, гликоген синтезі үшін, қандай затты қолданады?
глюкозо-1-фосфатты
мальтозаны
+УДФ-глюкозаны
Глюкозаны
фруктозо-6-фосфатты;
528. Қандай ферменттің зақымдалуы гликогеннің бауырда жиналуына себепкер болады?
Бұлшықеттердің фосфорилазасы
+Глюкозо-6-фосфатаза
Амилаза
Гексокиназа
Фосфофруктофосфатаза
529.Бұлшықеттің гликогені?
+бұлшықетті энергиямен қамтамасыз етеді
құрылысы тармақталмаған
ұзақ ашығуда миды глюкозамен қамтамасыз етеді
глюкозаға дейін ыдырайды
физикалық жұмыс кезінде түзіледі;
530. Қандай гормонның жетіспеушілігі нәтижесінде гипергликемия пайда болады?
+Инсулиннің
Глюкагонның
Кортизолдың
Тироксиннің
Адреналиннің
531.Глю-6-фосфат → глю-1-фосфат реакциясынкатализдейтін фермент?
+Фосфоглюкомутаза
альфа-1,6-глюкозидаза
гликогенфосфорилаза
трансфераза
альдолаза
532.Гипогликемия пайда болады?
Гипертиреозда
+Кортизол жетіспегенде
Инсулин жетіспегенде
Глюкагонның шамадан тыс бөлінуінде
Адреналиннің бөлінуінде;
533.Глюкагон -
Гексокиназа синтезін бастайды
Гликогенолизді төмендетеді
Жасушаға глюкозаның тасымалдануын белсендіреді
Гликолизді белсендіреді
+Гликогеннің фосфорлануын жылдамдатады;
534.Бір тәуліктен артық ашыққанда?
+инсулин/глюкагон қатынасы төмендейді
ацетоацетат төмендейді
май қышқылдарының ыдырауы төмендейді
гликоген синтезі жоғарлайды
гликолиз жоғарлайды
535.Глюконеогенезді белсендіріп, қанда глюкоза деңгейін жоғарылататын гормон ?
Адреналин
Вазопрессин
+Кортизол
Инсулин
Тироксин;
536.α-1,6-гликозидтік байланыстың түзілуін катализдейді?
Гликогенсинтаза
+амило-1,6глюкозилтрансфераза
глюкозилтрансфераза
α-1,6-глюкозидаза
мутаза;
537.Гликогеннің ыдырауы кезінде глюкозаның түзілуін катализдейтін фермент?
гексокиназа
глюкокиназа
глюкозо-6-фосфатДГ
+глюкозо-6-фосфатаза
лактоназа
538.Гликогенфосфорилаза белсендіріледі?
+Фосфорлану кезінде
Дефосфорлану кезінде
кортизолмен
инсулинмен
протеинкиназамен
539.Гипергликемия кезінде қандағы глюкоза деңгейі (ммоль/л?)
3,3-5,5
2,3-2,8
+8,0-10,0
4,5-5,5
3,3-4,4
540.УДФ-глюкозаның түзілуін катализдейтін фермент?
Гексокиназа
Фосфоглюкомутаза
Глюкокиназа
УДФ-глюкопирофосфорилаза
+гексозо-1-фосфатуридилтрансфераза
541.Бұлшықеттердің гликогені?
Тағам қабылдау аралығында глюкозаның гомеостазын қамтамасыз етеді
Физикалық жұмыс кезінде ұлпаларда жоғарлайды
тармақталмаған
+глюкозо-6-фосфатқа дейін ыдырайды
ыдырауының соңғы өнімі глюкоза;
542.Фосфорлану нәтижесінде белсендірілетін фермент?
+Фосфорилаза киназасы
аденилатциклаза
гликогенсинтаза
сАМФ-тәуелді протеинкиназа
гликогенфосфорилазаның фосфатазасы
543.Глюкозо-6 фосфатазаның жетіспеуі кезінде?
+қанда гипоглюкоземия байқалады
бауырда гликоген мөлшері азаяды
қанда гипергликемия байқалады
қанда лактаттың деңгейі төмендейді
бұлшықетте гликоген мөлшері төмендейді
544.Бауырда инсулин -
глюкозаныңсинтезін жылдамдатады
протеинфосфатаза синтезін жылдамдатады
гликоген ыдырауын жылдамдатады
+цАМФ деңгейін төмендетеді
аденилатциклазаны белсендіреді;
545.Бауырда постабсорбтивті кезеңде байқалады -
Жасушаларда глюкоза деңгейінің жоғарлауы
+Гликоген ыдырауының жылдамдауы
Глюконеогенез жылдамдығының төмендеуі
Гликогенездің жылдамдауы
Глюкоза метаболиттерінен липидтердің синтезделуі;
546.Қандай ферменттің зақымдалуы нәтижесінде галактоземия ауруы пайда болады?
Лактаза
+Гексозо-1-фосфатуридилтрансфераза
Фосфатаза
Протеинкиназа
Фосфорилаза;
547.Қандай ферменттің жетіспеуі кезінде фруктоземия ауруы байқалады?
Сахараза
+Фруктокиназа
Фосфофруктокиназа
Фосфофруктофосфатаза
Альдолаза;
548.УДФ-галактозаның түзілуін катализдейді?
Галактокиназа
+гексозо-1-фосфатуридилтрансфераза
эпимераза
протеинкиназа
фосфорилаза
549.Фруктозаның катаболизміне қатысады?
фруктозо-6-фосфатаза
+фруктокиназа
фосфофруктокиназа
фруктозо-1,6-дифосфатаза
протеинкиназа;
550.Кребс циклінің метаболиті - , атаңыз?
Цитрат
+Оксалоацетат
α-кетоглутарат
Фумарат
Сукцинат
551.Кребс циклінің метаболиті -, атаңыз?
+Цитрат
Оксалоацетат
α-кетоглутарат
Фумарат
Сукцинат;
552.Кребс циклінің метаболиті-,атаңыз ?
Цитрат
Оксалоацетат
+α-кетоглутарат
Фумарат
Сукцинат;
553.Кребс циклінің метаболиті- , атаңыз ?
Цитрат
Оксалоацетат
α-кетоглутарат
Фумарат
+Сукцинат
554.Кребс циклінің метаболиті -, атаңыз ?
Цитрат
Оксалоацетат
α-кетоглутарат
+Фумарат
Сукцинат
555.Малат-аспартатты ілмектік механизмге қатыспайтын зат?
α-кетоглутарат
Оксалоацетат
Глутамат
+Фумарат
Малат
556.Көмірсулар тотығуының пентозофосфаттық жолының метаболиті-, атаңыз?
6-фосфоглюконо-δ-лактон
+Рибулозо-5-фосфат
Рибозо-5-фосфат
Ксилулозо-5-фосфат
6-фосфоглюконат
557. Көмірсулар тотығуының пентозофосфаттық жолдың метаболиті - , атаңыз ?
6-фосфоглюконо-δ-лактон
Рибулозо-5-фосфат
Рибозо-5-фосфат
Ксилулозо-5-фосфат
+6-фосфоглюконат
558. Көмірсулар тотығуының пентозофосфаттық жолының метаболиті-, атаңыз ?
6-фосфоглюконо-δ-лактон
Рибулозо-5-фосфат
Рибозо-5-фосфат
+Ксилулозо-5-фосфат
6-фосфоглюконат
559. Көмірсулар тотығуының пентозофосфаттық жолының метаболиті-, атаңыз ?
+6-фосфоглюконо-δ-лактон
Рибулозо-5-фосфат
Рибозо-5-фосфат
Ксилулозо-5-фосфат
6-фосфоглюконат
560. Гликолиз процесінің метаболиті -, атаңыз?
Глюкозо-6-фосфат
+Глюкоза
Фруктоза-6-фосфат
Фруктоза-1,6-бифосфат
6-фосфоглюконо-δ-лактон
561.Гликолиз процесінің метаболиті -, атаңыз?
+Глюкозо-6-фосфат
Глюкоза
Фруктоза-6-фосфат
Фруктоза-1,6-бифосфат
6-фосфоглюконо-δ-лактон
562. Гликолиз процесінің метаболиті -, атаңыз ?
Глюкозо-6-фосфат
Глюкоза
Фруктоза-6-фосфат
+Фруктоза-1,6-бифосфат
6-фосфоглюконо-δ-лактон
563.Гликолиз процесінің метаболиті-, атаңыз?
+Диоксиацетонфосфат
Глицероальдегидфосфат
1,3-дифосфоглицерат
3-фосфоглицерат
Фосфоенолпируват
564.Гликолиз процесінің метаболиті - , атаңыз?
Диоксиацетонфосфат
+Глицероальдегидфосфат
1,3-дифосфоглицерат
3-фосфоглицерат
Фосфоенолпируват
565.Гликолиз процесінің метаболиті -, атаңыз ?
Диоксиацетонфосфат
Глицероальдегидфосфат
+1,3-дифосфоглицерат
3-фосфоглицерат
Фосфоенолпируват
566.Гликолиз процесінің метаболиті -, атаңыз?
пируват
Глицероальдегидфосфат
1,3-дифосфоглицерат
+3-фосфоглицерат
Фосфоенолпируват
567. Гликолиз процесінің метаболиті -, атаңыз ?
пируват
Глицероальдегидфосфат
1,3-дифосфоглицерат
3-фосфоглицерат
+Фосфоенолпируват
568. Гликолиз процесінің метаболиті -, атаңыз?
+пируват
Глицероальдегидфосфат
1,3-дифосфоглицерат
3-фосфоглицерат
2-фосфоглицерат
569. Гликолиз процесінің метаболиті -, атаңыз?
пируват
Глицероальдегидфосфат
1,3-дифосфоглицерат
3-фосфоглицерат
+2-фосфоглицерат
570.Биологиялық тотығуға қатысатын металл?
Магний
Кальций
+Темір
Кобальт
Марганец
571.Адам ағзасында темір жетіспесе, тыныс алу тізбегінің қандай ферментінің белсенділігі төмендейді?
Карбоангидраза
Глутатионпероксидаза
+Цитохромоксидаза
Карбоксипептидаза
Церулоплазмин
572.Жұмысшы организмде липой қышқылынның синтезін тежейтін, арсенатпен уланған. Улану нәтижесінде, қандай процесстің бұзылуы мүмкін?
Метгемоглобиннің тотықсыздануы
Микросомальды тотығу
+Тотыға декарбоксилдену
Асқын тотығының ыдырауы
Супероксид иондарының залалсыздануы
573. Әйел адамда тиреотоксикоз (қалқанша без гормондарының гиперфункциясы). Тироксиннің қандай қасиеті жылу бөлінудің жоғарлауына әкелді?
Тотығу мен фосфорлану реакциялары қабысуының белсендіруі
Аллостерлік модулятор
ацетилСоА тасымалдаушысы
+тотығу мен фосфорланудың ажыратушысы
аминқышқылдардың дезаминденуінің тежеушісі
574.Калий цианидін қабылдағаннан кейін бірнеше секундтан соң адам өлімге ұшырайды. Бұл жағдайда тыныс алу тізбегінің қандай ферменті тежеледі?
+Цитохромоксидаза
Амилаза
НАДФН – дегидрогеназа
АТФ синтетаза
Лактатдегидрогеназа
575. Науқаста темір мен мыс мөлшері азайған. Бұл жағдайда митохондрияларда өтетін қандай процесс бұзылады?
Тотыға декарбоксилдену
Кребс циклі
Гликолиз
Глюконеогенез
+Тіндік тыныс алу
576.Кейбір патологиялар гипоксияға әкеледі. Гипоксия сутегінің асқын тотығуының жиналуына себепші болады. Қандай фермент сутегінің асқын тотығын ыдыратады?
Эластаза
+Каталаза
Альдолаза
Лактаза
Сукцинатдегидрогеназа
577.Адам майында жоғары мөлшерде кездесетін жоғары май қышқылы?
+Пальмитин қышқылы
Олеин қышқылы
Арахидон қышқылы
Стеарин қышқылы
Линоль қышқылы
578.Простагландиндер синтезделетін зат?
Пальмитин қышқылы
Олеин қышқылы
+Арахидон қышқылы
Стеарин қышқылы
Линоль қышқылы
579.Омега-3 май қышқылына жатады?
Пальмитин қышқылы
+Линолен қышқылы
Арахидон қышқылы
Стеарин қышқылы
Линоль қышқылы
580.Мембраналық фосфолипидтердің β-орнында кездесетін май қышқылы?
Пальмитин қышқылы
Май қышқылы
+Арахидон қышқылы
Стеарин қышқылы
Капрон қышқылы
581.Липопротеинлипазаның тұқым қуалайтын зақымдалуы кезінде байқалады?
+Гиперхиломикронемия
Майлардың қорытылуы бұзылуы
Май қышқылдарының қанда деңгейі жоғарылауы
Гиперхолестеролемия
Майлардың сіңірілуі бұзылуы
582.Ішекте липидтердің ыдырауына қатысады?
Оксидоредуктазалар
+Гидролазалар
Лиазалар
Трансферазалар
Лигазалар
583.Өттің бөлінуін белсендіреді?
Гастрин
Секретин
+Холецистокинин
Трипсин
Липаза
584.Ақуыздық диета кезінде өтте жоғары мөлшерде болады?
+Таурохоль қышқылы
Литохоль қышқылы
Дезоксихоль қышқылы
Гликохоль қышқылы
Холь қышқылы
585.Көмірсулық диета кезінде өтте жоғарлайды?
Холь қышқылы
+Гликохоль қышқылы
Дезоксихоль қышқылы
Литохоль қышқылы
таурохоль қышқылы
586.Май қышқылдарының β-тотығуы өтеді?
ядрода
+митохондрияларда
лизосомаларда
цитозольде
микросомаларда
587.Еноил-КоА түзілуін катализдейді?
+ацил-КоА-дегидрогеназа
еноил-КоА-гидратаза
тиолаза
β-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназа
карнитинацилтрансфераза
588.β-тотығуды реттеуші фермент?
+Карнитинацилтрансфераза
Еноил-КоА-гидратаза
Тиолаза
β-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназа
Ацил-КоА-дегидрогеназа
589. β-кетоацил-КоА түзілуін катализдейді?
ацил-КоА-дегидрогеназа
еноил-КоА-гидратаза
тиолаза
+β-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназа
карнитинацилтрансфераза
590.β-кетоацил-КоА ны ыдыратады?
ацил-КоА-дегидрогеназа
еноил-КоА-гидратаза
+тиолаза
β-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназа
карнитинацилтрансфераза
591.β-тотығудың бір айналымында түзілетін АТФ саны?
3
+5
12
2
30
592. Пальмитин қышқылының толық ыдырауы нәтижесінде түзілетін АТФ саны?
+130
45
48
60
30
593.Пальмитин қышқылының синтезі өтеді?
ядрода
митохондрияларда
лизосомаларда
+цитозольде
микросомаларда
594.Ацетил-КоА цитозольге қандай зат түрінде тасымалданады?
Оксалоацетат
+Цитрат
Малат
Пируват
малонил-КоА
595.Май қышқылдары синтезінің бір айналымына қажет?
+2 НАДФН
НАДН
ФАДН2
НАДФН
2 НАДН
596.Май қышқылдарының синтезін реттеуші фермент?
+ацетил-КоА-карбоксилаза
ацетилтрансфераза
дегидратаза
β-кетоацилредуктаза
еноилредуктаза
597.Пальмитин қышқылын май қышқылдарының синтазасынан ыдырататын фермент?
Ацилтрансфераза
+Деацилаза
Дегидратаза
Карнитинацилтрансфераза
еноилредуктаза
598.Ацетил-КоА-карбоксилаза синтезіне жағдай жасайды?
+Инсулин
Глюкагон
Тироксин
Соматотропин
Адреналин
599.Кетондық денелердің биосинтезін реттеуші фермент?
β-кетотиолаза
β-ГМГ-КоА-лиаза
+β-ГМГ-КоА-синтаза
β-гидроксибутиратДГ
сукцинил-КоА-ацетоацетилТФ
600.Қандай ферменттің болмауынан бауыр ацетоацетатты тотықтырмайды?
β-кетотиолаза
β-ГМГ-КоА-лиаза
β-ГМГ-КоА-синтаза
β-гидроксибутиратДГ
+сукцинил-КоА-ацетоацетилтрансфераза
601.β-тотығуға қатысатын витамин?
+Пантотен қышқылы
биотин
пиридоксаль
фоль қышқылы
кобаламин
602.Ацетил-КоА-карбоксилаза ферментінің коферменті ?
Фоль қышқылы
+биотин
пиридоксаль
пантотен қышқылы
кобаламин
603. Май қышқылдарының β-тотығуының реакциялары?
тотығу, дегидратация, тотығу, ыдырау
+ФАД пен дегидрлену, гидратация, НАД пен дегидрлену, ыдырау
тотығу, гидратация, тотықсыздану
НАД пен дегидрлену, дегидратация, гидрлену
гидрлену, дегидратация, тотығу, ыдырау
604.Ацетоацетаттың ыдырауында түзілетін АТФ саны?
12
+24
3
15
38
605.Пальмитин қышқылы?
+C15H31COOH
C17H33COOH
C17H29COOH
C17H35COOH
C17H31COOH.
606.Омега-3 қышқылы?
Олеин қышқылы
Стеарин қышқылы
Линол қышқылы
+Линолен қышқылы
пальмитин қышқылы.
607. 3-5 тәулік ашыққанда, мидың энергия ретінде қолданатын қосылысы?
+Кетондық денелер
Қысқа тізбекті май қышқылдар
Қанықпаған май қышқылдар
холестерин
триацилглицеридтер
608.Ацетоацетат белсендіріледі?
+сукцинил-КоА әрекеттесіп
АТФ фосфорланып
тотығып
тотықсызданып
декарбоксилденіп
609.Адам липидтерінде көп болады?
Капрон қышқылы
Олеин қышқылы
+Пальмитин қышқылы
Линол қышқылы
линолен қышқылы
610. Адам организмінде арахидон қышқылы синтезделетін қосылыс?
Пальмитин қышқылы
Стеарин қышқылы
+Линол қышқылы
Линолен қышқылы
май қышқылы
611. Ацетон түзіледі?
Бауырда ацетоацетаттан
+Қанда ацетоацетаттан
Бауырда СО2 ден
Мида бутираттан
Бұлшықеттерде ацетоацетаттан.
612.Линолен қышқылы?
C15H31COOH
C17H33COOH
+C17H29COOH
C17H35COOH
C17H31COOH
613.Организмде пальмитаттан көмірсутек тізбегінің өсуіне байланысты түзілетін қосылыс?
Май қышқылы
+Стеарин қышқылы
Линол қышқылы
Линолен қышқылы
арахидон қышқылы.
614.Энергияның қоры?
+Триацилглицериндер
Фосфолипидтер
Холестерин
Гликолипидтер
Сфинголипидтер
615.Триацилглицериндердің синтезіне қажет?
глицерин май қышқылдары
глицерин ацил-КоА
глицерол-3-ф ацетил-КоА
+глицерол-3ф ацил-КоА
3 ФГА май қышқылдары
616.Хиломикрон құрамындағы триацилглицериндерді гидролиздейді?
панкреатиттік липаза
+липопротеидлипаза
эстераза
триацилглицеринлипаза
ацилтрансфераза.
617. Лецитиннің гидролизі кезінде түзіледі?
Серин
Этаноламин
Инозитол
+Холин
сфингозин.
618. Лецитиннің синтезінде қолданылады?
+диацилглицерид және ЦДФ-холин
триацилглицерид және холин
фосфатид қышқылы және серин
диацилглицерид және холин
глицерин және фосфохолин
619.Лизофосфатидтердің синтезін катализдейді?
+фосфолипаза-А2
фосфолипаза-А1
липаза
фосфолипаза-С
фосфолипаза-Д.
620.ТАГ синтезінің дұрыс реті?
+ФДОА→глицерол 3 ф →фосфатид қышқылы→ДАГ→ТАГ
глицерол-3ф→ФДОА→МАГ→ДАГ→ТАГ
ФДОА→ фосфатид қышқылы →глицерол3ф→ДАГ→ТАГ
фосфатид қышқылы →ФДОА→глицерол-3ф→МАГ→ТАГ
ФДОА→ДАГ→глицерол-3ф→ТАГ
621. Май қышқылдары қанда байланысады?
+альбуминмен
трансферринмен
транскортинмен
ЛПНП
глобулинмен
622. Май ұлпасында глицерол-3-фосфат түзетін зат?
Глицериннен
+Фосфодиоксиацетоннан
Лактаттан
Оксалоацетаттан
бутираттан
623. Түзілуін фосфолипаза А2 катализдейтін қосылыс?
+Лизофосфатид
Холин
Глицерин
Фосфат
лецитин
624.Ересек адам организміндегі жалпы холестериннің мөлшері?
10г.
60г.
+140г.
90г.
220г.
625.Тағам холестерині қанға қандай түрде түседі?
+Хиломикрон
Аралас мицеллалар
ТӨТЛП
ТТЛП
ТЖЛП
626.Холестерин синтезіндегі реттеуші фермент?
Тиолаза
+ГМГ-редуктаза
ГМГ-лиаза
ГМГ-синтаза
ацилтрансфераза
627.ХС синтезінің дұрыс реті?
ацетил-КоА→мевалонат→геранил-ПФ→ гидрокси метилглютарил-КоА
мевалонат→ацетил-КоА→геранил-ПФ→ГМГ-КоА→сквален→ холестерин
+ацетил-коА→ГМГ-КоА→мевалонат→изопентенил-ПФ→сквален
фарнезил-ПФ→сквален→ланостерин→ацетил-коА
геранил ПФ→фарнезил-ПФ→мевалонат→сквален
628.ГМГ-редуктазаны белсендіреді?
+Инсулин
Холестерол
Глюкагон
Адреналин
тироксин
629.Холестериннің қандағы қалыпты жағдайдағы концентрациясы?
1,6 – 2,8 ммоль/л
+4,0 – 6,4 ммоль/л
0,8 – 1,2 ммоль/л
2,5 – 4,0 ммоль/л
2,0 – 3,0 ммоль/л
630. Холестериннің қандағы қалыпты жағдайдағы концентрациясы?
50 - 60 мг%
80 - 120 мг%
+150 - 250 мг%
400 - 450 мг%
350 -400 мг%
631.Бауырда холестериннің түзілу мөлшері?
10-20%
20-30%
+50-60%
100%
90%
632.Холестерин синтезіндегі реттегіш реакцияның өнімі?
Сквален
+Мевалонат
ацетоацетил-коА
ланостерин
ГМГ-КоА
633.Жеңіл және ірі липопротеидтер?
ТЖЛП
ТӨТЛП
+ХМ
ТАЛП
ТТЛП
634. Қандай факторлар, жұмыс жасайтын қанқа бұлшықеттерінде β-тотығудың жылдамдығын күшейтеді?
+Митохондрияларда НАД концентрациясының жоғарлауы
Митохондрияларда НАДН концентрациясының жоғарлауы
Митохондрияларда малонил –КоА концентрациясының жоғарлауы
Гипоксия жағдайы
Май қышқылдар концентрациясының жоғарлауы
635. Май қышқылдарының белсенді түрі түзіледі?
Май және өт қышқылдарынан
+Май қышқылдарынан АТФ пен НS-КоА қатысуында
Триацилглицеролдардың гидролизінде
2-моноацилглицеролдың гидролизінде
өт қышқылдарынан АТФ пен НS-КоА қатысуында
636. Құрамында серин бар фосфолипид?
лецитин
кефалин
+фосфатидилсерин
кардиолипин
фосфатидилэтаноламин
637.Отбасылық гиперхолестеринемия себебі?
Липопротеидлипаза жетіспеушілігі
ЛХАТ белсенділігінің төмендеуі
+ТТЛП-рецепторларының мөлшерінің төмендеуі
апопротеиндердің гликозилирленуі
қан плазмасында ТЖЛП концентрациясының төмендеуі.
638.Атерогенді болып келеді?
+ТТЛП
ТЖЛП
ТАЛП
ТӨТЛП
ХМ
639.Антиатерогенді болып келеді?
ТТЛП
+ТЖЛП
ТАЛП
ТӨТЛП
ХМ
640.Құрамында лецитинхолестеролацилТФ болатын қосылыс?
ТТЛП
+ТЖЛП
ТӨТЛП
ХМ
ТАЛП
641.Организмде холестериннің көп мөлшері жұмсалады?
өт қышқылдарының синтезіне
+биомембраналардың құрылуына
андрогендердің синтезіне
кортикостероидтардың синтезіне
Д3 витаминнің синтезіне
642. Қандай заттың түзілуі, бауырда холестерин синтезін реттейді?
Сквален
+Мевалонат
ацетоацетил-коА
ланостерин
ГМГ-коА
643.Липопротеинлипазаның белсенділігі төмендегенде қанда жоғарлайды?
Тек қана қан плазмасының ХМ
+плазмалық ХМ және ТӨТЛП
ТТЛП
ТЖЛП және ТТЛП
Тек қана ТЖЛП
644.Отбасылық гиперхолестеринемияның негізгі себебі?
Липопротеинлипаза белсенділігінің төмендеуі
ЛХАТ белсенділігінің төмендеуі
Көмірсуларды көп қабылдауға байланысты семіздік
Тұрақты гиперглюкоземия
+ТТЛП-рецепторларының азаюы
645.Апо В-100 тұқым қуалайтын зақымдалуы кезінде қанда ТТЛП деңгейі жоғарлайды, себебі?
+ТТЛП ТТЛП-рецепторларымен байланыса алмай қалады
ТТЛП жоғары синтезіне әкелетін тұқым қуалайтын зақымдалуы
Липопротеинлипазаның төмен белсенділігі
ТТЛП холестериннің ТЖЛП тасымалдауын белсендірілуінің болмауы
ТТЛП-ТТЛП-рецептор комплекстің түзілуі кезінде ТТЛП эндоцитозы бұзылғанда
646.Холестериннің 1 молі түзілу үшін, қанша ацетил-КоА молі қажет?
3
12
+18
24
15
647. Қандай липопротеид ресинтезделген ТАГ ұлпаларға тасымалдайды?
ТТЛП
ТЖЛП
ТӨТЛП
+ХМ
ТАЛП
648.Аспириннің қабынуға қарсы әсері, қандай заттың синтезінің тежелуімен байланысты?
+простагландиндер
холестерин
лецитин
коллаген
пальмитат
649.Липидтердің асқын тотығуының соңғы өнімі?
+малон диальдегиді (МДА)
глицеральдегид
глицерин
карнитин
фосфодиоксиацетон.
650.Простагландиндер қандай заттан түзіледі?
Пальмитин қышқылы
+Арахидон қышқылы
Олеин қышқылы
Линол қышқылы
Линолен қышқылы
651.Липидтердің асқын тотығуын төмендетпейді (антиоксиданттық қасиет көрсетпейді) ?
Токоферол
Ретинол
+Пантотен қышқылы
Аскорбин қышқылы
Каротиноидтар
652.Селен қандай заттың құрамына кіреді?
Супероксиддисмутаза
+Глутатионпероксидаза
Каталаза
Глутатионредуктаза
ацилдегидрогеназа
653.Гем қандай қосылыстың құрамына кіреді?
Супероксиддисмутаза
Глутатионпероксидаза
+Каталаза
Глутатионредуктаза
Ацилдегидрогеназа
654. Тағам майларының қорытылуына қатыспайды?
+Липопротеидлипаза
Гликохоль қышқылы
Панкреатиттік липаза
HCO3-
Таурохоль қышқылы
655.Гликохоль қышқылы?
+Амфифилді молекула, майлардың эмульсиялануына қатысады
Полюссіз молекула
Көмірсулардың қорытылуына қатысады
Ішекте қышқылдық орта түзеді
Ақуыз гидролизінің өнімдерінің сіңірілуіне қатысады
656.Таурохоль қышқылы?
Полюссіз молекула
+Май қышқылдарымен бірге сіңірілетін аралас мицеллаларды түзеді
Көмірсулардың ыдырауына қатысады
Ішекте қышқылдық ортаны түзеді
Ақуыз гидролизінің өнімдерінің сіңірілуіне қатысады
657.ТӨТЛП мен ХМ құрамындағы ТАГ гидролиздейді?
Панкреатиттік липаза
+Липопротеидлипаза
Триглицеридлипаза
Эстераза
Диглицеридлипаза
658.Энтероциттерде ТАГ ресинтез реакцияларына қатысады?
+β-моноацилглицерол және ацил-КоА
глицеролфосфат және май қышқылдары
фосфодиоксиацетонфосфат және ацил-КоА
глицерин және май қышқылдары
лизофосфатидтер және май қышқылдары
659.80% триацилглицеролдардан тұрады, энтероциттерде түзілед?і
+Хиломикрондар
ТТӨЛП
ТТЛП
ТЖЛП
ТАЛП
660.Липопротеидлипазаның тұқым қуалайтын зақымдалуы кезінде байқалады?
+Гиперхиломикронемия
Майлар қорытылуының бұзылуы
Қанда май қышқылдарының деңгейінің жоғарлауы
Гиперхолестеролемия
Майлардың сіңірілуінің бұзылуы
661.Стеаторея байқалады?
Гиперхиломикронемияда
+Ішекке өттің бөлінуі бұзылғанда
Гиперхолестеринемияда
Гиперурикемияда
Гипергликемияда
662.Стеаторея байқалады?
Гиперхиломикронемияда
+Майлардың қорытылуы бұзылғанда
Гиперхолестеринемияда
Гиперпротеинемияда
Асқазанда тұз қышқылының түзілуі төмендегенде
663.Майлардың қорытылуы кезінде түзіледі?
Лизофосфатидтер
+β-моноацилглицеридтер
Триглицеридтер
Фосфаттар
Холин
664.Фосфолипидтер қорытылғанда түзіледі?
+Лизофосфатидтер
β-моноацилглицеридтер
Триглицеридтер
Холестерин
Глюкоза
665.Майда еритін витаминдердің жетіспеуі байқалады?
+Ішекке өт қышқылдарының аз түсуінде
Ішекке липазаның аз бөлінуінде
Панкреатиттерде
Гиперхолестеринемияда
Сілекей амилазасының белсенділігі төмендегенде
666.Аралас мицеллалар құрамында болады?
+Холестерин, майда еритін витаминдер, май қышқылдар
Триацилглицеридтер мен фосфолипидтер
Фосфолипаза мен липаза
Липопротеидлипаза мен холестерин
Мальтоза, лактоза және холестерин
667.Ішекте түзілетін мицеллалар құрамында болады?
+өт қышқылдары, холестерин, витаминдер А, Е, Д және К
Триацилглицеридтер мен фосфолипидтер
Фосфолипаза мен липаза
Липопротеидлипаза мен холестерин
Мальтоза, лактоза және холестерин
668.Энтерогепатикалық циркуляцияға қатысады?
+Өт қышқылдары
Холестерин
Фосфолипидтер
Лизофосфатидтер
Триацилглицеридтер
669.Өт қышқылдары?
Хиломикрондардың түзілуіне қатысады
Толық гидрофобты
Липопротеидлипазаның белсендірілуіне қажет
Панкреатиттік амилазаны белсендіреді
+Беткі белсенді заттар
670.Пальмитатсинтазада бір айналымдағы реакциялар реті?
+Конденсация, тотықсыздану, дегидратация, тотықсыздану
Тотықсыздану, дегидратация, тотықсыздану, конденсация
Дегидратация, тотықсыздану, конденсация, ацилдің тасымалдануы
Дегидратация, тотықсыздану, конденсация, тотықсыздану
Конденсация, дегидратация, тотықсыздану, конденсация
671.Кетондық денелердің синтезінде қолданылады?
Сукцинил-КоА
+Ацетил-КоА
Метилмалонил-КоА
Пропионил-КоА
Малонил-КоА
672.Холестерин синтезіндегі негізгі метаболит?
+Мевалон қышқылы
Линол қышқылы
Арахидон қышқылы
Никотин қышқылы
Пантотен қышқылы
673.Кетондық денелерге жатпайды?
+Оксалоацетат
Ацетоацетат
Ацетон
Ацетосірке қышқылы
β-гидроксибутират
674.Холестеринді ұлпалардан бауырға тасымалдайтын липопротеиндер?
ХМ
ТӨТЛП
ТТЛП
+ТЖЛП
ТАЛП
675.Липидтердің асқын тотығуын жоғарлатады?
Антиоксиданттық қорғауы бар ферменттер
Токоферолдар
+Оттектің бос радикалды түрлері
Селен
Глутатион
676.Триацилглицеролдары көп липопротеиндер?
+ХМ
ТЖЛП
ТАЛП
ТӨТЛП
ТТЛП
677.Холестерол мен кетондық денелердің биосинтезіндегі аралық метаболит?
Фарнезилпирофосфат
+3-метил-3-гидрокси-глутарил-КоА
Метилмалонил-КоА
Мевалонат
Сукцинил-КоА
678.Қандай қосылыстың қанда жоғарлауы нәтижесінде атеросклероз дамиды?
ХМ
ТЖЛП
ТАЛП
ТӨТЛП
+ТТЛП
679.Триацилглицериндердің ыдырауында түзілетін глицерол әрі қарай?
тотықсызданады
гликозидтенеді
метилденеді
+фосфорланады
ацетилденеді
680.Глицериннің аэробты тотығуында түзіледі?
+22 АТФ, 3СО2
3АТФ, 3СО2
38 АТФ
12 АТФ
130 АТФ
681.Бауырды майлы дистрофиядан қорғайды?
+Метионин, холин, серин, витаминдер В6, В12 және фоль қышқылы
Глутамат, серин, фоль қышқылы
Холестерин, өт қышқылдарыы
Холецистокинин, липаза
Витамины С, В1, Д, Е
682.Құнды ақуыздарға жатады?
+Құрамында барлық алмаспайтын аминқышқылдары бар
Құрамында иминқышқылдары жоқ
Құрамында лизин және пролині бар
Барлық алмасатын аминқышқылдары бар
Құрамында гетероциклді аминқышқылдары бар
683.Алмаспайтын аминқышқыл?
Аланин
Глутамин
+Фенилаланин
Аспартат
Тирозин
684.Алмаспайтын аминқышқылдары?
құрамында күкүрт атомы бар
тірі организмде түзіледі
+тірі организмде түзілмейді
құрамында гетероциклдер бар
құрамында көп карбон топтары бар
685.Метилдендіру реакцияларында метил тобының доноры?
Аланин
Валин
Треонин
+Метионин
изолейцин
686.Алмаспайтын аминқышқылдары?
серин, глютамин
+треонин, лизин
глутамат, аспарагин
глицин, аланин
аспартат, гистидин
687.Алмаспайтын аминқышқылдары?
серин, глутамин
+лейцин, валин
глутамат, аспарагин
глицин, аланин
аспартат, гистидин
688.Алмаспайтын аминқышқылдары?
+фенилаланин, триптофан
глутамат, аспартат
серин, аланин
аспарагин, глутамин
тирозин, цистеин
689. Белсенді түрінде түзіледі?
Пепсин
Трипсин
+Аминопептидаза
Химотрипсин
карбоксипептидаза
690.Тұз қышқылы белсендіретін фермент ?
+Пепсин
Трипсин
Аминопептидаза
Химотрипсин
эластаза
691.Панкреатиттік протеазалардың рН көрсеткіші?
1,0-1,5
2,0-2,5
3,5-4,0
+7,5-8,0
9,5-10
692.Асқазан сөліндегі пепсиннің рН көрсеткіші?
+1,0-1,5
2,0-2,5
3,5-4,0
7,5-8,0
9,5-10
693. Ащы ішектің кілегейлі қабатының жасушаларында түзілетін фермент?
Пепсин
Трипсин
+Дипептидаза
Химотрипсин
Эластаза
694.Пептидтің «С- шетінен» қандай фермент бос аминқышқылын бөледі?
Трипсин
Химотрипсин
Эластаза
Пепсин
+Карбоксипептидаза
695.Асқазан сөлінің бактерицидті әсерін қамтамасыз ететін қосылыс?
Сүт қышқылы
+Тұз қышқылы
гистамин
пропион қышқылы
гастриксин
696.Нәрестелерде сүтті ірімшікке айналдыратын фермент?
Трипсин
Гастриксин
Эластаза
+Ренин
Карбоксипептидаза
697.Ішекте ақуыздар шірігенде қандай қосылыстың мөлшері қанда жоғарлайды?
Серотонин
+Индикан
Гистамин
Карнитин
Креатин
698.Ұйқы безінде түзіледі?
+Карбоксипептидаза
Аминопептидаза
Пепсин
Дипептидаза
Трипептидаза
699.Асқазан сөлінің жалпы қышқылдығының қалыпты көрсеткіштер?і
60-70 ТБ
+40-60 ТБ
20-30 ТБ
30-50 ТБ
20-40 ТБ
700.Асқазан сөлінде сүт қышқылы түзіледі?
+гипоацидті гастрит кезінде
гиперацидті гастрит кезінде
асқазан жарасы кезінде
панкреатитте
қалыпты жағдайда
701.Теріс азоттық баланс байқалады?
Тез өсу кезде
Бұлшықеттер массасы жиналғанда
+Қартаю кезінде
Дұрыс тамақтану кезде
Жүктілік кезінде
702.Асқазан сөлінің бос НСl қалыпты көрсеткіштері?
60-70 ТБ
40-60 ТБ
20-30 ТБ
30-50 ТБ
+20-40 ТБ
703.Катепсиндер болады?
+Лизосомаларда
Цитозольде
Митохондрияларда
Микросомаларда
Жасушалық мембранада
704.Жасуша ішілік протеазаларға жатады?
Трипсиндер
Химотрипсиндер
Дипептидазалар
+Катепсиндер
карбоксипептидазалар
705.Атрофиялық гастрит кезінде пайда болған ахилияда байқалады?
Гиперацидоз
Гипоацидоз
Гастромукоидтардың болмауы
+Асқазан солі мен НСl мүлдем болмауы
Лактаттың болмауы
706.Оң азоттық тепе тендік байқалады?
Қартаю кезінде
Ашығу кезде
Ауыр ауру кезінде
Дұрыс тамақтану кезде
+Жүктілік кезінде
707.Қандай қосылыстармен түзілген байланысты дипептидазалар гидролиздейді?
Диаминқышқылдардың карбоксилдерімен
+әр бір екі аминқышқылымен
ароматты аминқышқылдардың карбоксилдерімен
ароматты аминқышқылдардың аминтоптарымен
глицин және аланинмен;
708.Асқазан сөлінің байланысқан НСl қалыпты көрсеткіштері?
60-70 ТЕ
40-60 ТЕ/
+20-30 ТЕ
30-50 ТЕ
20-40 ТЕ
709.Протеазалардың белсендірілуі өтеді?
+Шектелген протеолиз кезінде
Фосфорлану кезінде
Дефосфорлану кезінде
Гидроксилдену кезінде
Дезаминдену кезінде
710. Энтеропептидаза белсендіретін фермент?
Пепсин
+Трипсин
Аминопептидазаны
Химотрипсин
Эластазаны
711.Протеазалардың белсендірілуі өтеді?
Бірінші реттік құрылымның өзгеруі кезінде
Коферменттің қосылуы кезінде
Молекулада жаңа байланыстар түзілуі кезінде
+N-соңынан пептидтің бөлінуі кезінде
Екінші реттік құрылымның өзгеруі кезінде
712. Гиперацидоз кезінде асқазан сөлінің жалпы қышқылдығының көрсеткіштері?
+80-90 ТБ
40-60 ТБ
20-30 ТБ
30-50 ТБ
20-40 ТБ
713.Гипоацидоз кезінде асқазан сөлінің жалпы қышқылдығының көрсеткіштері?
80-90 ТБ
40-60 ТБ
+20-30 ТБ
50-60 ТБ
60-70 ТБ
714.Гиперацидоз кезінде асқазан сөлінің бос НCl көрсеткіштері?
80-90 ТБ
+40-45 ТБ
20-30 ТБ
30-50 ТБ
20-40 ТБ
715.Гипоацидоз кезінде асқазан сөлінің бос НCl көрсеткіштері?
80 ТБ төмен
40 ТБ төмен
+20 ТБ төмен
50 ТБ төмен
30 ТБ төмен
716.Асқазан сөлінің секрециясын белсендіреді?
Триптамин
Адреналин
ГАМК
Этаноламин
+Гистамин
717.Ақуыздар құндылығының көрсеткіші?
Аланин болуында
Глутамат болуында
+АҚЖ ыдырау мүмкіндіктеріне
Серин болуында
Молекулалық массасына байланысты
718.Адам организміндегі трансаминдену реакцияларына қатысады?
+α-кетоқышқылдар
ацетоацетат
ацетил-КоА
β-кетоқышқылдар
γ-аминқышқылдар
719.Трансаминдену реакцияларында кофермент болып келеді?
Тиаминдифосфат
Биоцитин
+Пиридоксальфосфат
Пангам қышқылы
Фоль қышқылы
720.Трансаминдену реакцияларына қатысады?
β-кетоқышқылдар
+α-аминқышқылдар
β-аминқышқылдар
γ-кетоқышқылдар
γ-аминқышқылдар
721.Тотыға дезаминденуге ұшырайды?
+Глутамат
Аланин
Аспартат
Гистидин
Фенилаланин
722.Организмде аминқышқылдардың тура дезаминденуі қандай жолмен өтеді?
молекулаішілік
тотықсыздану
Гидролиттік
+НАД пен тотығу
ФАД пен тотығу
723. ГлутаматДГ коферменті?
ТДФ
+НАД
ФП
ФАД
ФМН
724.Жүйке импульсын тежейді?
Серотонин
Адреналин
+ГАМК
Этаноламин
гистамин
725.Аланинаминотрансфераза орналасқан?
Лизосомаларда
+Цитозольде
Митохондрияларда
Микросомаларда
Жасушалық мембранада
726.Организмдегі көптеген аминқышқылдарының дезаминденуі қандай жолмен өтеді?
молекулаішілік
+тура емес
гидролиттік
НАД пен тотығу
тотықсыздану
727. Аминқышқылдарының дезаминденуінде түзілед?і
+α-кетоқышқылдар
ацетоацетат
ацетил-КоА
β-кетоқышқылдар
γ-аминқышқылдар
728.Аминқышқылдар декарбоксилазаларының коферменті?
Тиаминдифосфат
Никотинамидадениндинуклеотид
+Фосфопиридоксаль
Биотин
Тетрагидрофолат
729.Антидепресcантты әсері бар қосылыс?
+Серотонин
Холин
ГАМК
Этаноламин
гистамин
730.Аминқышқылдардың декарбоксилденуіне қатысады?
Ретинол
+Пиридоксаль
Никотинамид
Тиамин
рибофлавин
731.Сериннің декарбоксилденуінде түзіледі?
Серотонин
Адреналин
ГАМК
+Этаноламин
гистамин
732.Глутаматтың декарбоксилденуінде түзіледі?
Серотонин
Адреналин
+ГАМК
Этаноламин
Гистамин
733.Аспартатаминотрансфераза орналасқан?
Лизосомаларда
Микросомаларда
Митохондрияларда
цитозольде
+Митохондриялар мен цитозольде
734.Миокард инфарктісі кезінде қанда?
глутаматДГ төмендейді
+аспартатАТ жоғарлайды
аланинАТ жоғарлайды
лактатДГ төмендейді
диастаза жоғарлайды
735.Трансаминденуге қатысады?
Ретинол
+Пиридоксаль
Никотинамид
Тиамин
Рибофлавин
736.Триптофанның декарбоксилденуінде түзіледі?
+Триптамин
Адреналин
ГАМК
Этаноламин
Гистамин
737.Қабыну реакциясының қалыптасуына қатысады?
Триптамин
+Гистамин
Норадреналин
Этаноламин
серотонин
738.Глутаматтың декарбоксилденуінде түзіледі?
Триптамин
Адреналин
+ГАМК
Этаноламин
гистамин
739.Аллергиялық реакциялардың қалыптасуына қатысады?
+Гистамин
Дофамин
Серотонин
Этаноламин
Триптамин
740.Глютаматдекарбоксилаза құрамында болады?
ФАД
+Фосфопиридоксаль
НАД
кофермент А
тиаминдифосфат
741.Биогенді аминдерді залалсыздандыруға қатысады?
+Моноаминооксидаза
Гидролаза
Дегидрогеназа
Изомераза
декарбоксилаза
742.Аминқышқылдардың азотсыз қалдықтары қандай заттың синтезі үшін қолданылады?
+Глюкоза мен кетондық денелердің
Холиннің
Ақуыздардың
Пуриндердің
Биогенді аминдердің
743.Аминқышқылдарының тура емес дезаминденуі неше кезеңнен тұрады?
+2 кезеңнен
4 кезеңнен
1 кезеңнен
5 кезеңнен
3 кезеңнен
744.Аминқышқылдарының тура емес дезаминденуінде өтеді?
Гидроксилдену
+Трансаминдену
Гидролиз
Гидратация
Протеолиз
745.Аминқышқылдарының тура емес дезаминденуінде өтеді ?
β-аминқышқылдарының дезаминденуі
Протеолиз
+Глутаматтың тотыға дезаминденуі
Карбоксилдену
Декарбоксилдену
746.Аминқышқылдарының тура емес дезаминденуіне қатысатын фермент?
+Аланинаминотрансфераза
Аспартатдекарбоксилаза
Глутаматдекарбоксилаза
Гистидаза/ /
Сериндекарбоксилаза
747.Аминқышқылдарының тура емес дезаминденуіне қатысатын фермент?
Аланиндекарбоксилаза
+Аспартатаминотрансфераза
Глициноксидаза
Моноаминооксидаза
Глутаматдекарбоксилаза
748. Аминқышқылдарының тура емес дезаминденуіне қатысатын фермент?
Аланиндекарбоксилаза
Аспарагинсинтетаза
+Глутаматдегидрогеназа
Сериндекарбоксилаза
Глутаматдекарбоксилаза
749. Аминқышқылдардың тура емес дезаминденуіне қатысатын коферменттер?
ТДФ, НАД
+НАД, ФП
ФП, НSКоА
ФАД, НАД
ФМН, ТГФК
750.Трансаминдену нәтижесінде түзіледі?
Биогенді аминдер
+Алмастырылатын аминқышқылдар
амидтер
катехоламиндер
серотонин
751.Амидтену кезінде түзіледі?
Лейцин
+Глутамин
Серин
Цистеин
аланин
752. Амидтенуге ұшырайды?
Аланин
+Глутамат
Тирозин
Фенилаланин
глицин
753.Амидтенуге ұшырайды?
+Аспартат
Валин
Тирозин
Лейцин
пролин
754.Амидтену кезінде түзіледі?
Валин
+Аспарагин
Глицин
Аргинин
пролин
755.Аммиак организмнен қандай зат түрінде бөлініп шығады?
индикан
несеп қышқылы
аспарагин
+мочевина
аминқышқылдар
756. Аммиактың улылығы қандай органға әсер еткенде байқалады?
Бүйрекке
Бауырға
Бұлшықеттерге
ішекке
+миға
757.Ретенциондық азотемия кезінде қанда жоғарлайды?
Аминқышқылдар
+Мочевина
Индикан
Креатинин
Карнозин
758.Қанның азоттық қалдығының негізін құрайды?
+мочевина
азот оксиді
билирубин
индикан
несеп қышқылы
759.Аммоний тұздарының синтезі?
+протондарды байланыстырып, ацидозды төмендетеді
Nа, Mg катиондарын бөліп шығарады
ацидозды жоғарлатады
бауырда өтеді
бұлшықеттерде өтеді
760.Аммониогенез?
Бауырда өтеді
+Организмде қышқылдық-негіздік тепе-тендікті ұстап тұрады
Аммоний катиондарын сақтайды
Бұлшықеттерде өтеді
Қанның сілтілік резервін төмендетеді
761.Аммоний тұздарының синтезі?
+Бүйректе өтеді
бикарбонат-аниондар мен хлоридтерді сақтайды
ацидозды жоғарлатады
бауырда өтеді
бұлшықеттерде өтеді
762.Пуриндердің синтезінде азоттың доноры ретінде қолданылатын амид?
Лейцин
+Глутамин
Серин
Аргинин
Пролин
763.Пиримидиндер синтезінде азот доноры ретінде қолданылады?
Валин
+Аспартат
Глицин
Цистеин
Серин
764.Аминоқанттардың синтезінде азоттың доноры ретінде қолданылатын амид?
Изолейцин
Фенилаланин
Аспарагин
+Глутамин
Мочевина
765.Бір тәулікте бөлінетін мочевинаның қалыпты мөлшері?
45 г
70 г
+25 г
10 г
5 г
766.Карбамоилфосфатсинтетаза I зақымдалуы әкеледі?
+Кома және өлімге
ацидозға
кетонемияға
аргининемияға
цитруллинемияға
767.Өнімдік азотемия кезінде қанда жоғарлайды?
Мочевина
Индикан
+Аминқышқылдар
NH3
Креатин
768.Бүйректе түзілетін азоттық алмасудың соңғы өнімі?
+Аммоний тұздары
мочевина
аланин
креатинин
карнитин
769.Глутаматтың тотыға дезаминденуінің коферменті?
ФАД
+НАД
Фосфопиридоксаль
Биотин
тиаминдифосфат
770.Биогенді аминдерді дезаминдейді?
+Моноаминооксидаза
Гидролаза
Изомераза
Глутаматдегидрогеназа
декарбоксилаза
771.Аммиактың улылығының ең маңызды себебі?
+α-КГ байланысып, глутаматқа айналдырады, ҮҚҚЦ жылдамдығын төмендетеді
ТАТ ферменттерімен байланысып, тыныс алуды тежейді
Биологиялық тотығуды бұзады
Тотығудың субстраттары үшін мембраналық өткізгіштікті төмендетеді
Жасушаларды оттегімен қамтамасыз етілуін нашарлатады
772.Қалыпты жағдайда қандағы аммиактың концентрациясы?
1,5-2,0 мг/л
+0,4-0,7 мг/л
2,5-3,0 мг/л
2-4 мг/л
5-7 мг/л
773.Глутамин белсенді түзіледі?
+бұлшықеттерде
өкпеде
бүйректе
май ұлпасында
Панкреатиттік безде
774. Глутаминнің синтезі белсенді өтеді?
Май ұлпасында
+мида
ішекте
бүйректе
өкпеде
775. Глутамин белсенді түзіледі?
ішекте
бүйректе
+бауырда
өкпеде
май ұлпасында
776. Аргининосукцинатсинтетазаның зақымдалуы кезінде қанда жоғарлайды?
Орнитин
Аргинин
Аргининосукцинат
Мочевина
+Цитруллин
777.Қандай ауру кезінде қанда мочевина деңгейі төмендейді?
ішек
бүйрек
+бауыр
бұлшықеттер
асқазан
778.Ацидоз кезінде бүйректе синтезі жоғарлайтын қосылыс?
Глутамин
Глутамат
Мочевина
+Аммоний тұздары
Аргинин
779. Мочевинаның түзілуін катализдейді?
+Аргиназа
Лиаза
Синтетаза
Оксидаза
Тиолаза
780.Қалыпты жағдайда қандағы NH3 концентрациясы?
4-5 мкмоль/л
+25-40 мкмоль/л
15-20 мкмоль/л
50-60 мкмоль/л
60-80 мкмоль/л
781.NH3 қандағы жоғарлауы әкеледі?
Ацидозға
Қанның рН төмендеуіне
Гипогликемияға
+Ұлпалардың гипоксиясына, гипоэнергетикалық жағдайға
Кетонемияға
782.Бүйрекпен тәулігіне аммоний тұздары бөлінеді?(грамм)
+0,5
5
10
15
20
783.Аргиназаның зақымдалуы кезінде қанда төмендейді?
Орнитин
Аргинин
Аргининосукцинат
+Мочевина
Цитруллин
784.Бауырдың аурулары кезінде қанда?
+Мочевина төмендейді
Мочевина жоғарлайды
Аммиак төмендейді
Аминқышқылдар төмендейді
Гиперпротеинемия байқалады
785.Аргининсукцинатлиазаның зақымдалуы кезінде қанда жоғарлайды?
Орнитин
Аргинин
+Аргининосукцинат
Мочевина
Цитруллин
786.Орнитин циклін Кребс циклімен байланыстырады?
Орнитин
Цитруллин
+Фумарат
Аргининосукцинат
Глутамат
787.Қан плазмасының азотсыз қалдығы?
Глутамин
Мочевина
Индикан
Креатин
+Кетондық денелер
788.Қалыпты жағдайда аммиактың қандағы негізгі тасымалдау түрі?
+Глутамин
Холин
Индикан
Креатин
Бетаин
789.Фенилаланиннің тирозинге алмасуын катализдейді?
Фенилаланинтрансаминаза
+Фенилаланингидроксилаза
Тирозингидроксилаза
Тирозиназа
Диоксифенилаланиндекарбоксилаза
790.Фенилпируваттық олигофрения кезінде зәрде жоғарламайды?
Фенилаланин
Фениллактат
Фенилпируват
Фенилацетат
+Тирозин
791.Никотинамид синтезделеді?
+Триптофаннан
Тирозиннан
Гистидиннан
Метиониннан
Аргининнан
792.3-фосфоглицераттан түзіледі?
+Серин
Глицин
Валин
Аланин
Лейцин
793.Алкаптонурия кезінде зәрмен бөлінеді?
Тирозин
Фенилпируват
+Гомогентизинат
Фениллактат
Фенилаланин
794.Цистеин синтезінде алғы зат?
Метионин
Гомоцистеин
+Цистатионин
Цистин
S-аденозилгомоцистеин
795.Пуриндік сақина түзілуінде қолданылады?
Валин
Лейцин
Серин
+Глицин
Лизин
796.Тирозиннің диоксифенилаланинге алмасуын катализдейді?
Фенилаланинтрансаминаза
Фенилаланингидроксилаза
Тирозиназа
+Тирозингидроксилаза
Диоксифенилаланиндекарбоксилаза
797.Альбинизмге қандай ферменттің зақымдалуы әкеледі?
Фенилаланинтрансаминаза
Фенилаланингидроксилаза
+Тирозиназа
Тирозингидроксилаза
Диоксифенилаланиндекарбоксилаза
798.Метилдендіру реакцияларында метил тобының доноры?
Валин
Гомоцистеин
Цистатионин
+Ѕ-аденозилметионин
Аланин
799.Креатиннің синтезі екі кезеңде өтеді?
Май ұлпасы мен бауырда
мида
ішек пен бүйректе
+бүйрек пен бауырда
өкпе мен бұлшықеттерде
800.Креатиннің синтезінде қолданылады?
+Глицин, метионин, аргинин
Лизин, серин, аланин
Цистеин, пролин
Валин, лейцин
Изолейцин, глутамат
801.Қанда индиканның деңгейі қандай қосылыстың сіңірілуі бұзылғанда жоғарлайды?
Лизин
+Триптофан
Тирозин
Гистидин
Метионин
802. Глутаматтың декарбоксилденуінде түзіледі?
α-кетобутират
β-оксибутират
α-кетоглутарат
+γ-аминобутират
ацетоацетат
803.Тирозиннің ыдырауы кезінде ҮҚҚЦ метаболиттері түзіледі?
Малат
+Фумарат
Цитрат
Сукцинат
α-кетоглутарат
804.Пиримидиндердің синтезінде қолданылады?
+Аспартат
Глутамат
Аланин
Валин
Цистеин
805.Қандай ферменттің зақымдалуын анықтауға фенилаланинді қолданады?
Тирозингидроксилаза
+Фенилаланингидроксилаза
Тирозиназа
Фенилаланинтрансаминаза
Диоксифенилаланиндекарбоксилаза
806. Жетіспеушілігі алкаптонурия дамуын туғызатын фермент?
Тирозиназа
Фенилаланингидроксилаза
Тирозингидроксилаза
+Гомогентизинатоксидаза
Диоксифенилаланиндекарбоксилаза
807.Глютатион синтезінде қолданылады?
+Глицин, глутамат, цистеин
Лизин, серин, аланин
Цистеин, пролин, валин
Валин, лейцин
Изолейцин, глутамат
808.Сериннің глицинге айналу реакциясына қатысатын кофермент?
ФП
НАД
+ТГФК
ФАД
ФМН
809.Глициннің серинге алмасуына қатысатын витамин?
Пиридоксаль
Никотинамид
+Фоль қышқылы
Рибофлавин
Пантотен қышқылы
810.Глициннің ыдырауында түзіледі?
+СО2, NH3, 5,10-метиленТГФК
Серин, глюкоза
Креатин
Гем, карнозин
глицерин
811.Қандай ферменттің зақымдалуы нәтижесінде гомоцистинурия байқалады?
Аденозилгомоцистеингидролаза
Метиониладенозилтрансфераза
Цистатионинлиаза
+Цистатионинсинтетаза
Метилтрансфераза
812. Метиониннің гомоцистеиннен түзілуіне қажет витамин?
Тиамин
+Кобаламин
Холин
Рибофлавин
Никотинамид
813. Метиониннің гомоцистеиннен түзілуіне қажет витамин ?
Тиамин
Биотин
Аскорбин қышқылы
Рибофлавин
+Фоль қышқылы
814.Адреналин синтезінде метил тобының доноры?
Метионин
Гомоцистеин
+Ѕ-аденозилметионин
Метилкобаламин
Метил-ТГФК
815.Гем синтезіне қажет?
Аспартат
+Глицин/
Глутамин
Валин
Цистеин
816. Организмде меланин қандай заттан түзіледі?
Пролиннен
Триптофаннан
+Тирозиннен
Аланиннен
Глициннен
817.Цистеиннің гомоцистеиннен синтезіне қатысады?
+Пиридоксаль
Никотинамид
Ретинол
Тиамин
рибофлавин
818.γ-аминомай қышқылы қандай заттың декарбоксилдену нәтижесінде түзіледі?
Аспартаттың
Глициннің
Сериннің
Валиннің
+Глутаматтың
819.Цистатионинурия қандай қосылыстың синтезі бұзылғанда байқалады?
Аспартат
+Цистеин
Креатин
Валин
Глутамат
820.Гомоцистинурия қандай заттың синтезі бұзылғанда байқалады?
Аспартат
Глицин
+Метионин
Валин
Глутамат
821.Метиониннің гомоцистеиннен түзілуіне қажет витамин?
Тиамин
Биотин
Аскорбин қышқылы
Рибофлавин
+Фоль қышқылы
822.Серотонин түзіледі?
Фенилаланиннен
+Триптофаннан
Тирозиннен
Аланиннен
Глициннен
823.Пиримидиндердің синтезі бұзылғанда байқалады?
Алкаптонурия
Гиперурикемия
+Оротатацидурия
Гипераммониемия
Порфирия
824.Ісікке қарсы терапияда қолданылатын меркаптопурин?
Пиримидиндердің ыдырауын тездетеді
Пуриндердің ыдырауын тездетеді
+Пуриндердің синтезін тежейді
Тимидиннің ыдырауын тездетеді
Дезоксирибонуклеотидтердің синтезін басады
825.Адам организмінде пуриндер ыдырауының соңғы өнімі?
Ксантин
Гипоксантин
Мочевина
+Несеп қышқылы
Аллантоин
826.Ісікке қарсы терапияда қолданылатын метотрексат?
+дигидрофолаттың тетрагидрофолатқа алмасуын тежейді
пуриндік нуклеотидтердің синтез жылдамдығын төмендетеді
дезоксирибонуклеотидтердің синтезін тежейді
пиримидиндік нуклеотидтердің дезаминденуін жоғарлатады
пуриндік нуклеотидтердің катаболизмін жылдамдатады
827.5-фосфорибозиламиннің рибозо-5-фосфаттан түзілуіне қажет аминқышқылы?
Аспартат
Глутамат
+Глутамин
Валин
Цистеин
828. Леша-Нихан синдромы қандай ферменттің зақымдалуында байқалады?
Уреаза
Адениндезаминаза
Уриказа
Ксантиноксидаза
+Гипоксантингуанинрибозилтрансфераза
829. Рибонуклеотидтерден дезоксирибонуклеотидтерді синтездеу реакциясына қатысады?
+Тиоредоксин
Родопсин
Карнозин
Глутатион
Холин
830. Ісікке қарсы терапияда қолданылатын 5-фтордезоксиуридил тежейді?
+Тимидилатсинтетазаны
5-фосфорибозилпирофосфокиназаны
Ксантиноксидазаны
Пиримидиназаны
Оротатдекарбоксилазаны
831.Несеп қышқылының түзілуін бақылайды?
Уреаза
Адениндезаминаза
+Ксантиноксидаза
Уриказа
Гипоксантингуанинрибозилтрансфераза
832.Пуриндік сақинаның синтезіндегі азот атомдарының көздері?
+аспартат, глутамин, глицин
глутамат, аланин, аммиак
мочевина, глицин
аммиак, глицин
аспарагин, глицин
833.Инозин қышқылынан түзілетін заттар?
ТМФ
УМФ
АМФ, ГМФ
ЦТФ, УТФ
d-ТДФ
834.Подаграны емдеуге қолданылатын аллопуринол?
Ксантиноксидазаны конкурентті тежейді
Пуриндердің синтезін белсендіреді
+Ксантиноксидазаны белсендіреді
Пуриндердің синтезін тежейді
Гиперурикемияға әкеледі
835.Оротатацидурия ауруын емдеуде қолданылады?
Тимин
+Уридин
Оротат
Аллопуринол
Меркаптопурин
836.Ыдырау кезінде β-аланин түзілетін зат?
+Цитозин мен урацил
Гуанин
Тимин
Аденин
Инозин
837.Ыдырау кезінде β-аминоизомай қышқылы түзілетін зат?
Цитозин
Урацил
+Тимин
Аденин
Гуанин
838.Ксантиноксидаза ферменті қатысуымен гидроксилденеді?
Инозин
+Ксантин
Тимин
Гуанин
Аденин
839.Аденилосукцинат қандай қосылыстың бастапқы заты?
ТМФ
УМФ
+АМФ
ЦМФ
ГМФ
840. Қандай қосылыстың синтезі кезінде аралық зат есебінде ксантилат түзіледі?
ТМФ
УМФ
АМФ
ЦМФ
+ГМФ
841.Гипоксантиннің несеп қышқылына дейін тотығуында түзілетін аралық өнім?
+Ксантин
Аллантоин
Инозин
Цитозин
Ксантозин
842.5-фосфо-рибозил-1-пирофосфаттың түзілуін бақылайды?
транскетолаза
+5-фосфорибозилпирофосфокиназа
6-фосфоглюконатДГ
трансальдолаза
пирофосфатаза
843.Пиримидиндердің синтезіне қатысады?
+Карбамоилфосфат
Глицеролфосфат
Глутамат
Глицин
Аргинин
844.Тимидилатсинтетаза коферменті құрамына кіреді?
Пиридоксаль
Никотинамид
Ретинол
Тиамин
+Фоль қышқылы
845.Гиперурикемия әкеледі?
+Подагра мен несеп тасы ауруына
Атеросклерозға
Гиперхиломикронемияға
Гипогликемияға
Гипопротеинемияға
846. Қандай фермент зақымдалуымен Леша-Найхан синдромын туғызады?
+Гипоксантин-гуанин-фосфорибозилтрансфераза
Ксантиноксидаза
Нуклеозидфосфорилаза
Гуаниндезаминаза
Фосфорибозилпирофосфат-синтетаза
847.Май қышқылының β-тотығуының соңғы өнімі?

+848.Май қышқылының β-тотығуында НАДН2 қандай қосылыстың түзілуі кезінде тотықсызданады?
+
849. Қандай фермент белсенділігінің жоғарлауы кезінде подагра дамиды?
Моноаминооксидаза
Нуклеозидфосфорилаза
+Фосфорибозилпирофосфат-синтетаза.
Гуаниндезаминаза
нуклеотидаза
850.Қандай фермент зақымдалғанда оротатацидурия дамиды?
+Оротатфосфорибозилтрансфераза, оротидилатдекарбоксилаза
Орнитинтранскарбамоилаза
Дигидрооротатдегидрогеназа
Ксантиноксидаза
Нуклеозидфосфорилаза
851.Гомогентизин қышқылының тотығуын катализдейтін фермент жетіспесе, тирозин алмасуының қандай бұзылысы байқалады?
+Алкаптонурия
Тирозиноз
Гирке ауруы
Паркинсон ауруы
Альбинизм
852.Қандай ферменттің зақымдалуы альбинизмге әкеледі?
Гистидаза
Тирозинаминотрансфераза
+Тирозиназа
Фенилаланингидроксилаза
Оксигеназа
853. Фенилаланиннің тирозинге тотығуы бұзылғанда дамитын патология?
Алкаптонурия
+Фенилпируваттық олигофрения
Цистиноз
Альбинизм
Паркинсон ауруы
854. Меланин түзілуіне қатысатын аминқышқыл?
Триптофан
Лейцин
Аланин
+Тирозин
Оксипролин
855. Квашиоркор ауруы тамақ құрамында қандай заттың жетіспеуінде дамиды?
+ақуыздар
көмірсулар
Витаминдер
майлар
минерал тұздар
856.Бауырдың майлы дистрофиясынан емдеуге қолданылады?
+метионин
валин
аланин
лизин
лейцин
857.Ацетил-КоА-карбоксилазаның белсенділігін жоғарлатады?
+инсулин
адреналин
глюкагон
тироксин
тестостерон
858.Науқастың ас қорытылу процестерін қалпына келтіру үшін қандай препарат қабылдау қажет?
+Пепсин, тұз қышқылы
өт қышқылдар
фестал
ас содасы
поливитаминдер
859.Қандай зат қанда тұмау кезінде жоғарлайды, егер тұмау вирусы карбамоилфосфатсинтетаза I ферментінің белсенділігін төмендететіні белгілі болса?
+аммиак
мочевина
аргинин
глутамин
орнитин
860.Аргининосукцинатурия дамитын тұқым қуалайтын патология кезінде белсенді емес ферментті көрсетіңіз (аргининосукцинаттың бүйрек арқылы тәуліктік экскрециясы 3 г, қалыпты жағдайда болмайды) ?
+аргининсукцинатлиаза
карбамоилфосфатсинтетаза I
карбамоилорнитинтрансфераза
аргинисукцинатсинтетаза
аргиназа
861. 4 айлық нәрістенің қан құрамында цитруллин концентрациясы жоғарлаған, есінен танып, жиі құсуы қандай ферменттің зақымдалуына байланысты?
аргининсукцинатлиаза
карбамоилфосфатсинтетаза I
карбамоилорнитинтрансфераза
+аргинисукцинатсинтетаза
аргиназа
862. Сульфаниламидтер бактерияларда қандай витаминнің синтезін бұзады?
+Фоль қышқылы
Пантотен қышқылы
Аскорбин қышқылы
пиридоксаль
рибофлавин
863. Балада байқалатын дене тырысуы пиридоксальды қабылдағаннан кейін тоқталады, себебі, пиридоксаль қатысуымен түзіледі?
+γ-аминомай қышқылы
β-оксибутират
α-кетоглутарат
ацетоацетат
бутират
864.Ауру бала қанындағы фенилаланиннің деңгейі 5 мкмоль/л (қалыпты 0,2 мкмоль/л). Патологияны анықтаңыз?
+Фенилпируваттық олигофрения
альбинизм
тирозиноз
кретинизм
алкаптонурия
865.Паркинсон ауруы бар науқаста мөлшері төмен болады
+дофамин
адреналин
серотонин
норадреналин
гистамин
866.Нәрестенің зәрінің түсі ауада қоныр түске өзгерді. Қандай патологияның симптомы?
фенилпируваттық олигофрения
альбинизм
тирозиноз
кретинизм
+алкаптонурия
867. Қандай қосылыстың болмауына байланысты, альбиностарда ультракүлгін сәулелерден қорғайтын механизмдері болмайды?
дофамин
+меланин
серотонин
тирозин
гистамин
868.Гиперурикемия әкеледі?
+Подагра мен несеп тасы ауруына
Атеросклерозға
Гиперхиломикронемияға
Гипогликемияға
Гипопротеинемияға
869.Майлы тағамды қабылдағаннан кейін жоғарлайды?
+ХМ
ЛПОНП
ЛПНП
ЛППП
ЛПВП
870.Ақуыздық ашығу кезінде пайда болатын бауыр дистрофиясының негізгі себебі?
+Метионин жетіспеуі
Көмірсулардың көп болуы
Қанда май қышқылдарының артық болуы
Қанда адреналиннің жоғарлауы
Қанда инсулиннің жоғарлауы
871. Энергетик сусындардың құрамында болатын кофеин және теофиллин?
+Қанда май қышқылдарының деңгейін жоғарлатады
ТАГ синтезін күшейтеді
Қанда глюкоза деңгейін төмендетеді
Бауырда гликоген синтезін күшейтеді
Бұлшықеттерде ақуыздар синтезін күшейтеді
872. Атеросклерозға әкелетін липидтердің асқын тотығуын төмендетеді?
+токоферол, ретинол
никотинамид, рибофлавин
кальциферол, нафтохинон
фолат, пантотенат
пиридоксаль, тиамин
873. Қандай қосылыстың синтезі жоғарлағанда, солтүстік теңіз балықтарының майын қабылдау гиперхолестеринемияның төмендеуіне әкеледі?
+Фосфолипидтер мен простогландиндер
триацилглицеридтер
сфинголипидтер
глицерин
сфингозин
874.Балалар тамақтануына қажет балық майы қандай қосылыстардың көзі болып келеді?
+Фосфолипидтер синтезіне қажет полиқанықпаған май қышқылдар
Триацилглицеридтер синтезіне қажет қанықпаған май қышқылдар
Алмастырылмайтын аминқышқылдар
Сфинголипидтер синтезіне қажет сфингозин спирті
глицерин
875.4 жастағы баланың дене еңбегімен шұғылдану қабілеті төмендеген, тін құрамындағы карнитиннің концентрациясы қалыпты жағдайдан 4 есе кем. Науқаста қандай метаболиттік жол бұзылған?
+Май қышқылдарының β-тотығуы
Май қышқылдарының синтезі
Гликоген синтезі
Гликоген ыдырауы
гликолиз
876. Өкілі гормон болатын реттеуші жүйе ?
+Эндокриндік
жүйке
Иммундық
Аутокриндік
паракриндік
877. Синтезін гипоталамус гормондары белсендіретін қосылыс?
Либериндер
+тропты гормондар
статиндер
инсулин
тироксин
878.Холестериннен түзіледі?
Адреналин
+Кортизол
Инсулин
Окситоцин
тироксин
879.Негізгі алмасудың жылдамдығын күшейтеді?
Кальцитриол
Вазопрессин
+Тироксин
Адреналин
глюкагон
880.Ергежейліктің себебі?
Соматостатиннің гиперпродукциясы
+Соматотропиннің жетіспеуі
D витаминнің жетіспеуі
Инсулиннің жетіспеуі
Соматотропиннің гиперпродукциясы
881.Инсулин белсендіреді?
+Гликоген синтезін
Гликоген фосфоролизін
цАМФ синтезін
протеинкиназаның белсендірілуін
гликогенфосфорилазаның белсендірілуін
882 Қанттсыз диабеттің себебі?
Инсулин жетіспеуі
Тироксин жетіспеуі
Кортизол жетіспеуі
+Вазопрессин жетіспеуі
Кортизолдың гиперпродукциясы
883.Феохромоцитома кезінде қанда жоғарлайды?
Кальцитриол
Вазопрессин
Тироксин
+Адреналин
глюкагон
884.Глюкагон үшін нысана–мүше?
ішек
+бауыр
аналық без
бүйрек
ми
885.Цитозольдық механизм бойынша әсер етеді?
Вазопрессин
Инсулин
+Кортизол
Тиреотропин
соматотропин
886.Эндокриндік жүйені үйлестіретін мүше?
Гипофиз
жүрек
бауыр
+Гипоталамус
Ұйқы безі
887.Гормондарға тән емес?
Дистанттық әсер
әсердің талғамдылығы
жоғары биологиялық белсенділік
қысқа мерзімді әсер
+түзілу орнына әсер ету
888.Тирозиннің туындысы?
Тиреолиберин
Глюкагон
Инсулин
+Адреналин
кортизол
889.Бүйрекүсті безінің қыртыс қабатында түзілетін қосылыс?
Вазопрессин
Инсулин
+Кортизол
Тиреотропин
соматотропин
890.Вазопрессин үшін нысана–мүше?
Бұлшықеттер
+Артериолдар
Сүт бездері
бауыр
өкпе
891.Қант диабетінің себебі?
+Инсулиннің жетіспеушілігі
тироксиннің жетіспеушілігі
кортизолдың жетіспеушілігі
вазопрессиннің жетіспеушілігі
кортизолдың гиперпродукциясы
892.Триптофаннан түзіледі?
Тиреолиберин
+Мелатонин
Инсулин
Адреналин
кортизол
893.Фосфодиэстеразаны ынталандырады?
Вазопрессин
+Инсулин
Кортизол
Тиреотропин
соматотропин
894. Глюкозаның бұлшықет пен май ұлпалары жасушаларына тасымалдануын үдететін гормон?
Вазопрессин
+Инсулин
Кортизол
Тиреотропин
Соматотропин
895. Мембрана-цитозольдік механизм бойынша әсер ететін гормон?
Кортизол
Альдостерон
Кальцитриол
+Адреналин
тестостерон
896.Бүйрек үсті безінің милы қабатының гормоны?
Кортизол
+Адреналин
Паратирин
Альдостерон
тестостерон
897.Жетіспеушілігі гипергликемия мен кетонемияға әкелетін гормон?
Кортизолдың
Адреналиннің
+Инсулиннің
Альдостеронның
тестостеронның
898. Қанықпаған май қышқылдарының туындысы?
+Простагландин
Адреналин
Окситоцин
Альдостерон
кальцитонин
899.Тирозиннен түзіледі?
Кортизол
+Тироксин
Паратирин
Эстрадиол
тестостерон
900. Май ұлпасында липогенезді белсендіреді?
Кортизол
Адреналин
+Инсулин
Альдостерон
тестостерон
901Жетіспеушілігі микседема ауруына әкелетін гормон ?
Инсулин
+Тироксин
Глюкагон
Эстрадиол
тестостерон
902.Май ұлпасында липолиз жылдамдығын жоғарлатады?
Инсулин
+Адреналин
Кортизол
Вазопрессин
альдостерон
903.Бүйрек жетіспеушілігінде дамиды?
Соматостатиннің гиперпродукциясы
Соматотропиннің жетіспеушілігі
+Кальцитриолдың жетіспеушілігі
Инсулиннің жетіспеушілігі
Соматотропиннің гиперпродукциясы
904.Стероидты диабеттің себебі?
инсулин жетіспеушілігі
тироксин жетіспеушілігі
кортизол жетіспеушілігі
вазопрессиннің гиперпродукциясы
+кортизолдың гиперпродукциясы
905.D витаминінен түзіледі?
+Кальцитриол
Вазопрессин
Тироксин
Адреналин
глюкагон
906.Холестериннің туындысы?
Тиреолиберин
Глюкагон
Инсулин
Адреналин
+альдостерон
907.Вазопрессин үшін нысана–мүше ?
бұлшықеттер
бауыр
+бүйрек каналдары
ми
май ұлпасы
908. Кальцитонин үшін нысана–мүше?
+сүйек, бүйрек
ұйқы безі
гонадалар
қалқанша безі
тегіс бұлшықеттер
909.Бүйрекүсті безінің қыртысты қабатында түзіледі ?
Глюкагон
Адреналин
Тироксин
+Альдостерон
кальцитриол
910.Гормондар әсерінің жасушаішілік аралық заты?
+Ц-АМФ
Креатин
Карнитин
Глюкоза
холестерин
911. Антидиурездік әсері бар гормон?
+Вазопрессин
Адреналин
Инсулин
Альдостерон
тестостерон
912.Гипогликемия пайда болады?
+Инсулиннің гиперпродукциясында
Тироксиннің гиперпродукциясында
күйзелісте
инсулин жетіспеушілігінде
кортизол деңгейінің жоғарлауында
913.Гексокиназаны ынталандыратын гормон?
Тироксин
Адреналин
+Инсулин
Альдостерон
тестостерон
914.Глюкоза мен аминқышқылдарын жасушаға тасымалдануын күшейтетін гормон?
+Инсулин
Адреналин
Глюкагон
Альдостерон
кальцитонин
915.Мембраналардың өткізгіштігіне оқшаулы әсер етеді ?
Кальцитонин
Адреналин
+Инсулин
Альдостерон
тестостерон
916.Қанда кальций мен фосфаттардың деңгейін реттейді ?
+Паратирин
Вазопрессин
Тироксин
Окситоцин
тромбоксан
917.Инсулин түзіледі?
+Ұйқы безінде
Бүрек үсті безінің милы қабатында
Бүрек үсті безінің қыртысты қабатында
Аналық безде
Аталық безде
918.Андрогендер түзіледі?
Триптофаннан
+Холестериннен
Метиониннен
Тирозиннен
фенилаланиннен
919.Бауырда гликогеннің жұмсалуын күшейтеді ?
+глюкагон, адреналин
кортизол, адреналин
вазопрессин, тироксин
тиреотропин, глюкагон
инсулин, тироксин
920.Гипергликемия байқалады?
Ашығу кезде
тироксин жетіспеушілігінде
кортизол жетіспеушілігінде
инсулин гиперпродукциясында
+күйзелісте
921. Диагностикасы үшін «Қант жүктемесі» татпасын қолданатын ауру түрі?
Гипотиреоз
Гипопаратиреоз
Гипертиреоз
Бауырдың қызметі бұзылғанда
+Қант диабетінде
922.Паратгормон – бұл?
Гликопротеид
+Жай ақуыз
стероид
катехоламин
пептид
923.Гиперкальциемия дамиды?
Кальцитонин көп бөлінгенде
Ішекте сіңірілу бұзылғанда
гипопаратиреозда
+D гипервитаминозда
Дұрыс тамақтанбағанда
924. Кальцитонин қанға бөлінеді?
+Са2 концентрациясы жоғарлағанда
Са2 концентрациясы төмендегенде
Глюкоза деңгейі жоғарлағанда
D витамині деңгейі төмендегенде
Фосфаттардың концентрациясы төмендегенде
925.Сүйек ұлпасының минералдану жылдамдығын күшейтеді?
+Кальцитонин
Паратгормон
Тиронин
Соматотропин
вазопрессин
926. Кальцитонин үшін нысана-мүшелер?
Бұлшықеттер мен артериолдар
+бүйрек, сүйек
іщек, бүйрек
бауыр, бүйрек, сүйек
бүйрек, бұлшықеттер, сүйек
927.Гипокальциемия себептері?
Гиперкортицизм
Гипертиреоз
Гиперпаратиреоз
D витаминнің артық бөлінуі
+гипопаратиреоз
928.Сүйек ұлпасының резорбциясын күшейтеді?
Кальцитонин
+Паратгормон
Тиронин
Соматотропин
вазопрессин
929.Аденилатциклаза арқылы әсер етеді?
Кортикостерон
Кальцитриол
Тироксин
+Паратгормон
тестостерон
930.Сүйектің бұзылыстарына кедергі болады?
Паратгормон
+Кальцитонин
Тироксин
Инсулин
глюкагон
931.Бүйректе Са2 экскрециясын жоғарлатады?
Паратгормон
+Кальцитонин
Тироксин
Инсулин
глюкагон
932.Профилактикасы үшін ультракүлгін сәулесін қолданатын ауру?
Подагра
ісіну
+Рахит
Артрит
гепатит
933.Жасушаішілік аралық заты ц-АМФ болатын гормон?
Кортикостерон
Кальцитриол
Тироксин
+Паратгормон
тестостерон
934.Кальцитониннің қанға секрециясы күшейеді?
+Са2 концентрациясы жоғарлағанда
Са2 концентрациясы төмендегенде
Глюкозаның концентрациясы жоғарлағанда
D витамині төмендегенде
Фосфаттар төмендегенде
935.Паратгормонның қанға секрециясы жоғарлайды?
Са2 концентрациясы жоғарлағанда
+Са2 концентрациясы төмендегенде
Глюкоза жоғарлағанда
D витамині төмендегенде
Фосфаттар төмендегенде
936. Холекальциферолдың гидроксилдену нәтижесінде кальцитриол түзілетін мүше?
бұлшықет
ішек
тері
ұйқы безі
+бауыр мен бүйрек
937.Топырақ пен су құрамында жетіспеушілігі кретинизм ауруын тудыратын зат?
+Иод
Кальций
Магний
Фтор
селен
938.Ересек адамдарда тироксиннің жетіспеушілігі тудыратын ауру ?
Подагра
Рахит
Миодистрофия
+Микседема
кретинизм
939.Кальцитриолдың нысана-жасушалары?
Бұлшықеттер мен артериолдар
бүйрек, сүйек
ішек, бүйрек
бауыр, бүйрек, сүйек
+бүйрек, ішек, сүйек
940.Гиперкальциемия пайда болады?
+Гиперпаратиреоз кезінде
Гипопаратиреоз
D витамині жетіспегенде
Кальцитонин жоғарлағанда
Соматотропин жетіспегенде
941.Тасымалдаушы ақуыздардың синтезін ынталандырып, ішекте Са сіңірілуін жоғарлататын зат ?
Кальцитонин
Паратгормон
+Кальцитриол
Вазопрессин
глюкагон
942.Рахит пайда болады?
D витамині жоғарлағанда
Паратирин жетіспегенде
Ақуыздар жетіспегенде
+Күн сәулелері жетіспегенде
Коллаген синтезі бұзылғанда
943.Бүйректе кальцийдің реабсорбциясын жоғарлатады?
+Паратгормон
Кальцитонин
Тироксин
Инсулин
глюкагон
944. Жетіспеуі кезінде жиі тартылыс, жүйке-бұлшық ет өткізгіштігінің жоғарлауы , неврологиялық бұзылыстар байқалатын гормон ?
Адреналин
Тироксин
Глюкагон
Вазопрессин
+паратгормон
945.Кальцитонин түзіледі?
Ұйқы безінде
Бүйрекүсті безінде
гипофизде
гипоталамуста
+қалқанша безінің С-жасушаларында
946.Ішекте кальций сіңірілуін күшейтеді?
Кальцитонин
Гастриксин
Альдостерон
+Кальцитриол
соматотропин
947.Кальцитриол -
Гликопротеид
Жай ақуыз
+стероид
катехоламин
пептид
948.Бүйректің каналдарында Nа реабсорбциясын күшейтеді ?
Кальцитонин
Гастриксин
+Альдостерон
Кальцитриол
соматотропин
949.Гиперкальциемия кезінде синтезі жоғарылайтын гормон?
Вазопрессин
Окситоцин
+Кальцитонин
Паратгормон
кальцитриол
950.Бүйрек арқылы кальций және фосфаттардың бөлінуін күшейтеді?
+Кальцитонин
Вазопрессин
Окситоцин
Паратгормон
кальцитриол
951.Тер шектен тыс бөлінгенде секрециясы жоғарлайтын гормон?
Глюкагон
+Альдостерон
Инсулин
Кортизол
адреналин
952.Глюконеогенезді күшейтіп, қандағы глюкоза деңгейін жоғарлатады?
Тироксин
Альдостерон
Инсулин
+Кортизол
адреналин
953.Цитозольдық механизм арқылы әсер етеді?
Адреналин
Паратгормон
Вазопрессин
+Кальцитриол
окситоцин
954.Қан көп кеткенде секрециясы белсендірілетін гормон?
Кальцитонин
+Вазопрессин
Инсулин
Тиреокальцитонин
паратгормон
955.Мембраналық, оқшау әсер ететін гормон?
Глюкагон
Альдостерон
+Инсулин
Кортизол
адреналин
956.Жазылмайтын трофты жаралармен сипатталатын ауру?
Гиперкортицизм
Гипертиреоз
Гиперпаратиреоз
+Қантты диабет
гипопаратиреоз
957.Негізгі алмасу мен жылу түзілуін күшейтетін гормон?
Глюкагон
Альдостерон
Инсулин
+Тироксин
адреналин
958. Альдостерон әрекеттесетін ақуыз-рецептор орналасқан?
Плазмалық мембрананың сыртқы бетінде
+Цитоплазмада
Мембрананың ішкі бетінде
ядрода
микросомаларда
959.Геномға әсер етіп, бұлшықеттік ақуыздардың синтезін күшейтетін гормон ?
Глюкагон
+Тестостерон
Инсулин
Тироксин
адреналин
960.Аденилатциклазаны белсендіріп, диурезді күшейтеді?
Глюкагон
Альдостерон
Инсулин
+Вазопрессин
адреналин
961. Мембраналық әсер ететін гормон-рецепторлық комплекс?
Аденилатциклазаны белсендіреді
Гендердің экспрессиясын реттейді
ц-АМФ түзеді
ядерлік ақуыздардың дефосфорлануы
+арнайы метаболит үшін жасуша мембранасының өткізгіштігін өзгертеді
962.Мембраналық механизм бойынша әсер етеді?
Глюкагон
Гипофиз тропиндері
йодтирониндер
+инсулин
адреналин
963. Мембрана-цитозольды әсер ету кезінде гормон байланысатын рецептор орналасқан?
+Плазмалық мембрананың сыртқы бетінде
митохондрияда
Мембрананың ішкі бетінде
ядрода
микросомаларда
964.ц-АМФ - аллостерлік эффекторы болатын фермент?
Аденилатциклаза үшін
Цитоплазмалық фосфорилазалар
фосфодиэстераза
ядерлік фосфорилазалар
+цитоплазмалық және ядролық протеинкиназалар
965.Ц-АМФ ты АМФ дейін гидролиздейді?
Фосфатаза
Протеинкиназа
Экзонуклеаза
+Фосфодиэстераза
аденилатциклаза
966.Мембраналық-цитозольды механизм бойынша әсер етеді ?
+тропиндер, паратгормон, адреналин
глюкокортикоидтар
инсулин
андрогендер, эстрогендер
минералокортикоидтар

967.Цитозольды механизм бойынша әсер етеді ?
Инсулин
+альдостерон, кортизол, тестостерон
глюкагон
лютропин, фоллитропин
лактотропин, адреналин, паратгормон
968.Аддисон ауруы пайда болады?
+Бүйрек үсті безінің қыртысты қабатының гипофункциясында
Гипофиздің гиперфункциясында
Қалқанша бездің гипофункциясында
Бүйрек үсті безінің сыртқы қабатының гиперфункциясында
Қалқанша бездің гиперфункциясында
969. Қызметі бұзылғанда, негізгі алмасу күшейеді:
+Қалқанша безі
Қалқанша маңы безі
гипофиз
ұйқы безі
бүйрек үсті безінің қыртысты қабаты
970.Гиперфункциясы Базедов ауруын тудыратын без - ?
+Қалқанша безі
Қалқанша маңы безі
гипофиз
ұйқы безі
бүйрек үсті безінің қыртысты қабаты
971.Кальций мен фосфаттардың алмасуын реттейді?
глюкагон, тироксин
адреналин, вазопрессин
тропины
+тиреокальцитонин, паратгормон
окситоцин, вазопрессин
972.Калий алмасуына қатысады?
Тироксин
Инсулин
Паратгормон
+Альдостерон
окситоцин
973.Гиперпродукциясы кезінде акромегалия байқалады?
Глюкагон
+Соматотропин
Йодтирониндер
Инсулин
адреналин
974.Жатырдың тегіс бұлшық еттерінің жиырылуын белсендіреді?
Кальцитонин
Эстроген
Паратгормон
Альдостерон
+окситоцин
975. Жүйке-бұлшық ет қозуының төмендеуін, бұлшықеттік гипотония дамуын тудыратын ауру?
Гипотиреоз
Гипертиреоз
+Гиперпаратиреоз
Қант диабеті
гипопаратиреоз
976. Қанның қалдық азоты құрамындағы пуриндік негіздер алмасуының соңғы өнімі ?
Мочевина
Аммиак
Билирубин
Индикан
+Несеп қышқылы
977.Гемоглобиннің физиологиялық түрі?
Hb S
Hb М
Hb Н
+Hb А
Hb С
978.Оттекті тасымалдайтын ақуыз?
+Гемоглобин
Альбумин
Транскортин
Плазмин
церулоплазмин
979.Гемоглобин қатысады?
+Бүйректің қалыпты қызметін сақтауға
ТАТ электрондарын тасымалдауға
Газдардың тасымалдануына және қышқылдық-сілтілік тепе тендікті сақтауға
Минералды алмасуға
Метаболизмді реттеуге
980.Бактерицидтік әсер етеді?
+Пропердин
Гаптоглобин
Альбумин
Гемосидерин
трансферрин
981.Қабыну процесс кезінде қандағы мөлшері жоғарлайтын қосылыс?
Глобулин
Церулоплазмин
Альбумин
Гаптоглобин
+С-реактивті ақуыз
982.Темірді қорға жинайтын ақуыз?
+Ферритин
Гемосидерин
Трансферрин
Плазмин
феррохелатаза
983.Миокард инфарктісі кезінде қанда белсенділігі жоғарлайтын фермент?
Қышқылдық фосфатаза
Сілтілік фосфатаза
амилаза
+креатинкиназа
глутаматДГ
984.Физиологиялық жағдайда бауыр үшін тән емес қызмет?
+Трофикалық
Бөліп шығару
Ас қорыту
залалсыздандыру
метаболиттік
985. Механикалық сары аурудың түзілу себебі?
Редуктазаның зақымдалуы
Бауыр жасушаларының зақымдалуы
Эритроциттердің ыдырауы
+өт жолдарының бітеліп қалуы
глюкуронилтрансферазаның болмауы
986.Зәрдің патологиялық компоненті?
Мочевина
Несеп қышқылы
+глюкоза
креатинин
маннит
987.Әлсіз реабсорбцияланатын заттарға жатады?
+мочевина және несеп қышқылы
глюкоза
креатин, манит
ақуыздар
аминқышқылдар
988. Белсенділігі төмендегенде алкаптонурия ауруын тудыратын фермент?
Фенилаланингидроксилаза
Пролиноксидаза
Аргиназа
+Гомогентизатоксидаза
аргининсукцинатсинтетаза
989.ОЖЖ қозуының төмендеуіне қатысады?
Ацетилхолин
Гистамин
Серотонин
Норадреналин
+глицин
990. Ірінді менингит кезінде ликворда көрсеткіші жоғарлайтын зат?
Глюкоза
Холестерин
+Ақуыз
Мочевина
Қалдық азот
991. Мида жүрмейтін процесс?
Фосфолипидтер синтезі
Холестерин синтезі
+Кетондық денелердің синтезі
Кетондық денелердің тотығуы
Ацетилхолин синтезі
992.Мидың құрамында болмайды?
+Триацилглицериндер
Холестерин
Лецитиндер
Цереброзидтер
ацетальфосфатидтер
993.Антивирустық қорғаудың арнайы ақуызы ?
+Интерфенон
Криоглобулин
Гаптоглобин
Тромбин
лизоцим
994.Қан плазмасының азотсыз компоненті?
Пептидтер
Мочевина
Индикан
Креатин
+Кетондық денелер
995.Қанда темірді тасымалдайтын ақуыз ?
Ферритин
+Трансферрин
Гемосидерин
Альбумин
транскортин
996.Кератиндер көп болады ?
Буында
Көз қарашығында
Сіңірде
+Шашта
Сүйекте
997. Гемоглобиннің химиялық табиғаты?
Нуклеопротеид
Липопротеид
+Хромопротеид
Гликопротеид
фосфопротеид
998.Ұлпаларда темірдің мөлшері шамадан тыс болғанда гранула түрінде жиналатын зат?
Ферритин
Гаптоглобин
Альбумин
+Гемосидерин
трансферрин
999.Гем синтезіне қатысады ?
Аспартат
+Глицин
Пролин
Глутамат
валин
1000.Иіс газымен уланғанда түзіледі ?
Дезоксигемоглобин
+Карбоксигемоглобин
Оксигемоглобин
Метгемоглобин
карбгемоглобин
1001.Карнитин синтезі жүретін негізгі орган?
+бауыр
қанқа бұлшықет
миокард
мида
тегіс бұлшықеттер
1002.Глюкуронилтрансфераза зақымдалғанда дамитын сары аурудың түрі?
Гемолиттік
+Тұқым қуалайтын
Паренхиматоздық
Обтурациялық
Нәрестелердің сары ауруы
1003. Бауырда жүрмейді?
Фосфолипидтер синтезі
Холестерин синтезі
Кетондық денелердің синтезі
+Кетондық денелердің тотығуы
ТӨТЛП мен ТТЛП түзілуі
1004. Зәрдің азотсыз органикалық компоненттеріне жатады?
Мочевина
Несеп қышқылы
+ацетоацетат
креатинин
индикан
1005.Зәрдің азотты органикалық компоненттеріне жатады ?
Қымыздық қышқылы
Янтар қышқылы
+Несеп қышқылы
Лимон қышқылы
Ацетосірке қышқылы
1006.Гем синтезіне қатысатын ҮКҚЦ метаболиті?
Фумарат
+сукцинил-КоА
цитрат
малат
ацетил-КоА
1007. Шеткейлік жүйке синапстардың нейромедиаторы?
Таурин
Глицин
Норадреналин
Серотонин
+ацетилхолин
1008. Бауырдан эндогенді триацилглицеридтерді шығарып, оның майлы дистрофиясына әкелетін липопротеид?
ТТЛП
ТЖЛП
+ТӨТЛП
ТАЛП
хиломикрондар
1009. Бос май қышқылдарын қанда байланыстыратын ақуыз?
+Альбуминдер
α-глобулиндер
γ-глобулиндер
гликопротеидтер
β-глобулиндер
1010.Склеропротеидтердің тірі организмде атқаратын қызметі?
Тасымалдаушылық
+Құрылыстық
Онкотикалық
Реттеушілік
Тұқым қуалаушылық
1011. Сіңірілуі бұзылғанда қан ұюының бұзылуы байқалады?
Д витамин
Е витамин
А витамин
+К витамин
В1 витамин
1012.Тромбозға қарсы қолданылатын дикумарол?
фибриноген синтезін төмендетеді
тромбиннің белсендірілу процессін тежейді
+К витаминнің антагонисті болып, глутаматкарбоксилазаны тежейді
фибриннің түзілу жылдамдығын төмендетеді
Са2 иондарын байланыстырады
1013.АТФ-аздық белсенділігі бар қосылыс?
Актин
+Миозин
Тропонин
Тропомиозин
кальсекверстин
1014.Бұлшықеттердің дистрофиясы кезінде зәрде жоғарлайды?
Креатинин
Карнозин
+Креатин
Мочевина
карнитин
1015.Биливердинді билирубинге айналдыратын фермент?
Оксигеназа
+Редуктаза
Аминотрансфераза
Синтетаза
глюкуронилтрансфераза
1016.Науқастың нәжісі мен зәрі әлсіз боялған, қанында тура билирубиннің мөлшері жоғары. Сары аурудың түрін анықтаңыз?
+Гемолиттік
Тұқым қуалайтын
Паренхиматоздық
Нәрестелердің сары ауруы
Механикалық
1017.Зәрде лейкоциттер мөлшерінің жоғарлауы көрсетеді?
Бауырдың зақымдалуын
Бүйрек фильтрациясының бұзылуын
+Бүйрек пен зәр шығару жолдарындағы қабыну процесстерін
Өт бөлінуінің бұзылуын
Ішекте шіру процестерінің үдеуін
1018. Ішекте ақуыздардың шіруі кезінде қанда мөлшері жоғарлайтын қосылыс?
Мочевина
Несеп қышқылы
Кетондық денелер
креатинин
+индикан
1019.Бауырда түзілетін азоттық алмасудың соңғы өнімі?
+Мочевина
Серотонин
Карнитин
Креатинин
индол
1020. Бауырда билирубинмен әрекеттесіп залалсыздандыру процессіне қатысатын қосылыс?
+Глюкуронат
Глицин
Ацетил-коА
Сульфаттар
Глютатион
1021.ОЖЖ қоздырылуын тежейтін нейромедиатор?
Таурин
+ГАМК
Норадреналин
Серотонин
Ацетилхолин
1022.Тромб жағдайларында қолданылады?
ганглиозид
хондроитинсульфат
+гепарин
кератансульфат
дерматансульфат
1023.Гемоглобинопатия кезінде?
Гем синтезі бұзылады
Гемоглобин ыдырауы күшейеді
Гем құрылысы өзгереді
Глобин синтезінің жылдамдығы төмендетеді
+Глобиннің бірінші реттік құрылымы бұзылады
1024.Оттекті байланыстыратын қабілеті жоғары гемоглобин түрі?
+Нв F
Нв А
Нв С
Нв Д
Нв А2
1025. Демалыс кезінде бұлшықет жасушасында Са2 жиналады ?
Митохондрияларда
Ядрода
Лизосомаларда
+Саркоплазмалық ретикулумда
микросомаларда
1026.Бұлшықет жиырылуының физиологиялық реттеушісі?
Миозин
Карнитин
+Са2
Натрий иондары
креатин
1027.Купфер жасушаларында түзіледі?
Альбумин
Протромбин
+γ-глобулин
β-глобулин
α-глобулин
1028.Организмдегі билирубин алмасуының сонғы өнімі?
Биливердин
Мезобилирубин
Мезобилиноген
+Стеркобилиноген
билирубинглюкуронат
1029.Шаршағаннан кейін бұлшықеттің жиырылу амплитудасын жоғарлатады?
Миозин
Карнитин
Актин
+Карнозин
тропонин
1030.Ұзақ ашығу кезінде, ми энергия көзі ретінде жұмсайтын қосылыс?
Триацилглицериндер
Май қышқылдары
лактат
+кетондық денелер
аминқышқылдар
1031.Нейрокератиндер құрамында тері кератиндеріне қарағанда аз болатын аминқышқылы?
Лизин
+Аргинин
Метионин
Серин
валин
1032.Гипоксия кезінде бұлшықеттерде жиналатын қосылыс?
Пируват
+Лактат
Глюкоза
Глутамат
гликоген
1033.Бүйректің зәр бөлу қызметі бұзылғанда қанда жоғарлайтын қосылыс?
+Мочевина
Креатин
Билирубин
Креатинин
индикан
1034.Жүйке ұлпасы үшін энергия көздері?
Холестерин, глюкоза
холестерин
+глюкоза, кетондық денелер
май қышқылдары, кетондық денелер
май қышқылдары, глюкоза
1035.Жасуша аралық матрикстің ерімейтін ақуыздары ?
+Коллаген, эластин
протеогликандар
фибронектин
миозин, актин
трансглутаминаза
1036.Эритроциттерден энергия алудың негізгі жолы?
аэробты гликолиз
май қышқылдарының β-тотығуы
аминқышқылдардың тотығуы
+анаэробты гликолиз
кетондық денелердің тотығуы
1037.Гемоглобиннің төртінші реттік құрылымын өрнектейтін формула?
+2 α, 2 β

4 β
4 α
3 γ
1038. Коллаген құрамындағы қайталанатын тізбек реті?
цис-гли-ала
три-фен-арг
+гли-про-про-ОН
лиз-мет-вал
сер-про-тир
1039.Темірді протопорфиринге қосады?
Ферритин
Гемосидерин
Трансферрин
Плазмин
+феррохелатаза
1040.Ақуыздардың қорытылуы мен сіңірілуінің бұзылу нәтижесінде пайда болатын ауру ?
Гиперпротеинемия
+Гипоальбуминемия
Гиперглобулинемия
Гиперальбуминемия
гипераминоацидемия
1041.Қан ұюына жол бермейтін - цитрат ?
фибриногеннің мөлшерін төмендетеді
фибриннің түзілуін тежейді
+Са2 байланыстырады
қан протеазаларының белсенділігін төмендетеді
тромбопластинді байланыстырады
1042.Креатин биосинтезіне қатысады?
глутамат, серин, аланин
пролин, валин, лейцин
аланин, серин, тирозин
аспартат, гистидин, триптофан
+глицин, аргинин, метионин
1043.Бұлшықетте сүт қышқылының жиналу себебі?
В1 витаминнің жетіспеуі
+глю-6-фосфатазаның болмауы
ҮКҚЦ ферменттерінің жетіспеуі
Гликогенсинтазаның болмауы
Фосфорилазаның болмауы
1044.Сары аурудың түрі зәр сыра түсті, ашық сары, нәжіс ақ түсті ?
Гемолиттік
Тұқым қуалайтын
Паренхиматоздық
Нәрестелердің сары ауруы
+механикалық
1045.Белсенді реабсорбцияланатын затқа жатады?
Мочевина
Несеп қышқылы
+глюкоза
креатин
маннит
1046.Зәрдің қалыпты компоненті ?
+Мочевина
Глюкоза
Креатин
ақуыздар
аминқышқылдар
1047.Жұлын сұйықтығында глюкозаның мөлшері төмендеуі нәтижесінде дамитын ауру ?
+Менингит
Энцефалит
Қантты диабет
подагра
стероидты диабет
1048.Аммиакты мидан бөлу процессін көрсететін маңызды реакция?
+α-КГ→глу
α-КГ→сукцинат
глутамат→глутамин
глу→ ГАМК
ГАМК→ сукцинат
1049.Мида мөлшері жоғары болады?
Аспартат
Гистидин
Триптофан
+Глутамин
Метионин
1050.Құрамында орнитин циклінің барлық ферменттері болатын қанның формалық элементі ?
+Гепатоциттер
Энтероциттерде
Эритроциттерде
Альвеолоциттерде
фибробласттарда
1051.Субстраттардың гидроксилденуі өтетін орын ?
Митохондрияларда
+Микросомаларда
Лизосомаларда
Рибосомаларда
ядрода
1052.Монооксигеназды микросомалды тізбек құрамында болады ?
цит. а
цит. с
+цит Р450
цит. а3
цит. b5
1053.УДФ-глюкурон қышқылы қолданылатын реакция ?
Гидроксилдену
Тотығу
тотықсыздану
Метилдену
+коньюгация
1054.Метилдендіру реакцияларында метил тобының алғашқы доноры ?
Лейцин
Глицин
Валин
+Метионин
треонин
1055.Алкогольдегидрогеназа қатысуымен этанолдың тотығуында түзілетін зат ?
Метаналь
+Этаналь
Ацетат
Фумарат
ацетил-коА
1056.Микросомалды тотығу тізбегі ферменттерінің синтезін ынталандырады?
+Эстрогендер
Инсулин
Глюкагон
Кальцитонин
паратирин
1057.Микросомалды тотығу тізбегі ферменттерінің синтезін ынталандырады ?
Вазопрессин
Инсулин
Глюкагон
Кальцитонин
+кортизол
1058.Микросомалды тотығу тізбегі ферменттерінің синтезін ынталандырады ?
Окситоцин
Инсулин
+Тироксин
Кальцитонин
паратирин
1059.УДФ-глюкуронилтрансферазаның синтезін белсендіреді?
Анальгин
Тетрациклин
Пенициллин
Аллопуринол
+фенобарбитал
1060.Бауырдың детоксикациялық қызметінің төмендеуі байқалмайды ?
Ашығу кезде
Бауыр ауруларында
балаларда
+дені сау адамда
қарт адамда
1061.Дәрілер мен ксенобиотиктердің залалсыздануы жүреді ?
асқазанда
қанда
+бауырда
бүйректе
өкпеде
1062.Микросомалды тізбектегі гидроксилдену реакциясына қажет ?
НАДН
ФАДН2
ФМНН2
+НАДФН
QН2
1063.Фосфоаденозинфосфосульфат (ФАФС) қолданылатын реакция?
Гидроксилдену
тотығу
тотықсыздану
Метилдену
+Коньюгация
1064.Конъюгация реакциясы нәтижесінде бензой қышқылымен әрекеттесіп гиппур қышқылын түзетін аминқышқылы?
Лейцин
+Глицин
Валин
Метионин
треонин
1065. Метанол тотыққанда түзілетін қосылыс?
+Метаналь
Этаналь
Ацетат
Фумарат
ацетил-коА
1066.Глюкуронилтрансфераза синтезін ынталандырады?
Кальций
+Фенобарбитал
ашығу
Тиамин
инсулин
1067.Микросомалды тотығу тізбегі ферменттерінің белсенділігі жоғарлайды ?
Балаларда
Бауыр ауруларында
Ақуыздар жетіспегенде
+Түн уақытында
Сәулелену кезінде
1068.Микросомалды тотығу реакцияларында сутегінің доноры ?
НАДН2
ФМНН2
+НАДФН2
ФАДН2
Н2О
1069.Тура билирубиннің түзілуіне қатысады?
+Глюкуронилтрансфераза
Аминотрансфераза
цит.Р450-редуктаза
сульфотрансфераза
глутатионтрансфераза
1070.Ішекте ақуыздар шіру нәтижесінде түзілетін қосылыс?
+Скатол
Глутатион
Амитал
S-аденозил метионин
карнозин
1071.Дәнекер ұлпасының негізгі ақуызы?
+Коллаген
Альбумин
Фибронектин
Эластин
глобулин
1072.Коллаген үшін тән аминқышқылдық тізбек?
иле-ала-ала
лиз-арг-про
+гли-оксипро-про
глу-оксипро-асп
лей-цис-про
1073.Десмозин түзуге қатысады ?
Оксипролин
+Лизин
Серин
Метионин
аргинин
1074.Эластиннің тұрақтылығы мен серпінділігін қамтамасыз ететін ?
Лизиннің көп болуы
+Десмозин түзілуі
Оксипролин болуы
Гидрофобты қышқылдардың көп болуы
Метионин болуы
1075. Операциядан кейінгі жіктерді (спайка) азайту үшін қолданылатын фермент ?
Фосфолипаза
Гликозилтрансфераза
Эластаза
Проколлагенпептидаза
+Гиалуронидаза
1076.Десмозин тұрақтандыратын құрылым?
Фибронектин
Коллаген
+Эластин
Тубулин
гепарин
1077.Глюкокортикоидтардың қабынуға қарсы тұра алу себебі ?
+Коллаген синтезінің төмендеуіне
Протеогликандар синтезінің белсендірілуіне
Қанда глюкоза деңгейінің жоғарлауында
Қанда глюкоза деңгейінің төмендеуінде
Коллаген синтезінің белсендірілуінде
1078.Коллаген синтезіндегі С витаминнің ролі ?
Проколлаген синтезіне қатысады
Проколлагеннің гликозилденуіне қатысады
+Пролин мен лизиннің гидроксилденуіне қатысады
Фибриллогенезге қатысады
тропоколлагеннің түзілуіне қатысады
1079.Іn vitro жағдайда жасуша аралық матриксте мөлшерінің төмендеуі қатерлі жасушалардың пайда болуын тудыратын қосылыс ?
Коллаген
Гиалурон қышқылы
эластин
+фибронектин
фосфолипидтер
1080.Пиридоксаль жетіспеген кезде белсенділігі төмендейтін фермент ?
Пролилгидроксилазаның
+Лизилоксидазаның
Коллагеназаның
Гликозилтрансферазаның
лизингидроксилазаның
1081.Лизилоксидаза белсендігінің төмендеуі тудыратын процесс?
Десмозин түзілуі жоғарлайды
Коллаген ыдырайды
+Десмозин синтезі бұзылады
Эластин синтезі жоғарлайды
Гликозаминогликандар ыдырайды
1082. С витамині?
Проколлаген синтезін белсендіреді
Десмозин мөлшерін жоғарлатады
+Пролилгидроксилаза белсенділігін жоғарлатады
Фибриллогенезді жылдамдатады
Коллагеннің гликозилдену жылдамдығын жоғарлатады
1083.Аскорбин қышқылының жетіспеуі кезінде белсендігі төмендейтін фермент ?
Пептидаза
Лизилоксидаза
Коллагеназа
Гликозидаза
+лизингидроксилаза
1084.Қартаю кезінде?
Дәнекер ұлпасының алмасу жылдамдығы жоғарлайды
+Протеогликандардың саны төмендейді
Коллагенде көлденең «тігістер» саны төмендейді
Зәрмен оксипролиннің бөлінуі жоғарлайды
Қанда сиал қышқылдардың деңгейі жоғарлайды
1085.Организмге патогенді бактериялардың түсуіне себеп болатын фермент ?
Проколлагенпептидаза
Лизилоксидаза
+Коллагеназа
Гликозилтрансфераза
пролингидроксилаза
1086.Шеміршек ұлпасының өсуін үдететін гормон?
Инсулин
Паратгормон
+Тестостерон
Глюкагон
альдостерон
1087.Проколлагеннің синтезі өтеді?
+Рибосомаларда
Микросомаларда
Лизосомаларда
Митохондрияда
мембранада
1088.Коллагеноздарда?
Зәрде лизин пайда болады
Зәрде аминқышқылдардың деңгейі жоғарлайды
+Зәрде оксипролин жоғарлайды
Зәрде кетондық денелер пайда болады
Қанда глюкоза деңгейі төмендейді
1089.С витамині жетіспегенде байқалады?
Коллагеназаның белсендірілуі
лизилоксидазаның белсендірілуі
гликозилтрансферазаның тежелуі
проколлагенпептидазаның тежелуі
+пролилгидроксилазаның тежелуі
1090.Гликопротеиндерге жатады?
+Фибронектин
Гепарин
Хондроитинсульфат
Гиалурон қышқылы
дерматансульфат
1091.Коферменті фосфопиридоксаль болатын фермент?
Лизингидроксилаза
Проколлагенпептиза
+Лизилоксидаза
Колагеназа
пролилгидроксилаза
1092.Мыс жетіспегенде белсенділігі төмендейтін фермент ?
Коллагеназа
+Лизилоксидаза
Пептидаза
Пролилгидроксилаза
проколлагенпептидаза
1093.Протеогликандық агрегаттардың негізі?
+Гиалурон қышқылы
хондроитинсульфат
кератансульфат
фибронектин
гепарин
1094. Қан диабеті кезінде организмнің инфекцияны қабылдау қабілетінің жоғарлауы мен жаралардың нашар жазылуының себебі ?
Коллаген синтезінің төмендеуі
Десмозин түзілуінің бұзылуы
Эластин синтезінің төмендеуі
Ақуыздардың гликозилденуі
+Протеогликандар синтезінің төмендеуі
1095. Организмге патогенді бактериялардың түсуіне себеп болатын фермент?
Проколлагенпептидаза
Лизилоксидаза
+Коллагеназа
Пролингидроксилаза
гликозилтрансфераза
1096.Электрофорезде дәрілердің өтуін күшейтетін фермент?
Проколлагенпептидаза
Гликозилтранфераза
Эластаза
Фосфолипаза
+гиалуронидаза
1097.Лизилоксидазаның белсенділігінің төмендеуі әкеледі?
десмозин түзілуінің жоғарлауына
коллаген ыдырауына
+десмозин түзілуінің бұзылуына
эластин синтезінің жоғарлауына
гликозаминогликандардың ыдырауына
1098.Глюкокортикоидтардың қабынуға қарсы тұруының себебі?
+Коллаген синтезінің төмендеуінде
Протеогликандар синтезінің белсендірілуінде
Қанда глюкоза деңгейінің төмендеуінде
Коллаген синтезінің белсендірілуінде
Қанда глюкоза деңгейінің жоғарлауында
1099.Шеміршек ұлпасының минералдануын үдетеді?
Инсулин
Паратгормон
Кортизол
+Кальцитонин
альдостерон
1100.Коллаген түзіледі?
Макрофагтарда
Остеокластарда
+Фибробластарда
Остеоциттерде
Мес жасушаларда
1101.Жасуша аралық матрикстің компоненттерін біріктіретін зат?
Коллаген
Эластин
+Фибронектин
Остеонектин
альбумин
1102.Кальций мен цинк жетіспегенде белсенділігі төмендейтін фермент ?
+Коллагеназа
Лизилоксидаза
Пептидаза
Пролилгидроксилаза
проколлагенпептидаза
1103.Коллагеннің жаңаруына қатысады?
Пептидаза
Лизилоксидаза
+Коллагеназа
Дипептидаза
проколлагенпептидаза
1104. Жасушааралық матрикстің түзілуіне қатысатын фермент трансглутаминазаның байланыстыратын аминқышқылдары?
+Глутамин мен лизин
Пролин мен глицин
Цистеин мен глицин
Глутамат пен аспарагин
Фенилаланин мен цистеин
1105. Сүйек ұлпасының қайта моделденуінде түзіледі?
Макрофагтар
+Остеокластар
Фибробластар
Остеоциттер
толық жасушалар
1106.Резорбцияға қажет қышқылдық ортаның түзілуіне қатысатын фермент?
Коллагеназа
+Карбоангидраза
Эластаза
Гликозидаза
трансглутаминаза
1107.Сүйектің минерализациясы күшейгенде қанда мөлшері төмендейтін қосылыс?
Коллаген
+Остеокальцин
Фибронектин
Остеонектин
ламинин
1108.Са2 ионын, коллаген I типі мен гидроксиапатиттерді байланыстырып, кристаллдану орталықтарын түзіп және сүйектің минерализациясын ынталандыратын қосылыс?
Коллаген
Остеокальцин
Фибронектин
+Остеонектин
ламинин
1109.Остеопонтин мен сиалопротеинді дефосфорлап, сүйектің резорбциясын азайтатын фермент?
Коллагеназа
Карбоангидраза
+қышқыл фосфатаза
гликозидаза
негіз фосфатаза
1110.Сүйек ұлпасының минералдануы мен резорбция процесстерін бақылайды?
Макрофагтар
Остеокластар
Фибробластар
+Остеоциттер
остеобласттар
1111 Тіс апатиттерінің бұзылуы - флюороз ауруынның себебі?
Фтор жетіспегенде
+Фтор көп болғанда
Магний жетіспегенде
Хлор көп болғанда
Кальций жетіспегенде
1112.Дәнекер ұлпасының негізгі ақуызы?
+Коллаген
Альбумин
Фибронектин
Глобулин
фиброин
1113.Аллизинге тән емес?
Коллагенде көлденең «тігістер» түзеді
десмозинді түзеді
«тігістер» эластинге серпімділік береді
+гликозилденеді
лизиннің дезаминденуінде түзіледі
1114.Полисомаларда коллаген синтезінде пролин мен лизиннің модификациясы ?
Фосфорлану
Дезаминдену
+Гидроксилдену
Сульфаттану
гликозилдену
1115.Тропоколлаген түзілгенде болмайды?
Оксилизиннің түзілуі
Сигналды пептидтердің бөлінуі
Оксипролин түзілуі
гликозилдену
+десмозин түзілуі
1116.Коллагеннің құрылымыны әсер етпейді?
Пролингидроксилазаның зақымдалуы
Лизингидроксилазаның зақымдалуы
витамин С жетіспеуі
+витамин К жетіспеуі
Сu және витаминдер РР, В6 жетіспеуі
1117.Коллаген құрылымы бұзылмайды ?
Лизиноксидазаның зақымдалуында
Коллагеннің гликозилденуінде
препроколлагенде сигналды пептидтердің бөлінуінің бұзылуында
пролингидроксилазаның зақымдалуында
+глутаматкарбоксилазаның зақымдалуында
1118.Жасушааралық матрикстің бөлек компоненттерін байланыстырады ?
+Фибронектин
Коллаген
Эластин
Десмозин
Гиалурон қышқылы
1119.Коллагеннің гидрофилды қасиеттері жоғарлайды?
Дезаминденуге байланысты
Лизиннің декарбоксилденуіне
+Оксилизин гликозилденуіне
Десмозин түзілуіне
Оксипролин гликозилденуіне
1120.Фибронектин үшін тән емес?
гликопротеин
бірнеше байланысу орталықтары бар
екі полипептидтік тізбегі бар
трансглутаминазамен байланысады
+фосфопротеин
1121.Тропоколлаген үшін тән емес?
Фибриллдер түзеді
3 тізбектен тұрады
гликопротеид
аллизин мен оксипролин бар
+γ-карбоксиглутамат бар
1122.Тропоколлаген түзілгенде болмайды?
Аллизин түзілуі
протеолиз
оксипролин түзілуі
көлденең «тігістер» түзіледі
+фосфорлану
1123.Дәнекер ұлпасы қартайғанда болмайды ?
Коллаген алмасуы жылдамдығының төмендеуі
Зәрде оксипролиннің төмендеуі
Протеогликандар төмендеуі
+Зәрде оксипролиннің жоғарлауы
Суды байланыстыру қабілетінің төмендеуі
1124.Протеогликандарға тән емес?
Фибробластарда түзіледі
гидрофильді
аминқанттар бар
+металлопротеидтер
қайталатын димерлерден тұрады
1125.Пролин мен лизиннің гидроксилденуіне қажет?
Са2 және токоферол
Сu және никотинамид
Fe2
+Fe2 және витамин С
Кальциферол және цинк
1126.Аллизин түзілуіне қажет емес?
Мыс иондары
лизилоксидаза
пиридоксальфосфат
+лизилгидроксилаза
никотинамид
1127.Қартайғанда дәнекер ұлпасында болмайды ?
Зәрде гидроксипролин деңгейінің төмендеуі
Коллагеназаға қолжетімділік жоғарлайды
Тропоколлаген молекулаларының арасындағы көлденең «тігістердің» жоғарлауы
көз қарашығының қарауытуы
+протеогликандар санының жоғарлауы
1128.Протеогликандарға тән емес?
Агрегаттар түзеді
Nа, Са және К иондарын ұстап тұрады
Дәнекер ұлпасының гидрофильдігін қамтамасыз етеді
Дәнекер ұлпасының тұрақтылығын қамтамасыз етеді
+Коллагеназамен ыдырайды
1129.Коллаген түзіледі?
Макрофагтарда
Остеокластарда
Остеоциттерде
+Фибробластарда
Мес жасушалар
1130.Эластинге тән емес қасиет?
Сары буындарда кездеседі
құрамында аллизин мен лизин болады
құрамында десмозин болады
+ерігіштігі жақсы
мықтылығы мен серпімділігі жоғары?
1131.Коллагеназаға тән емес?
Са мен Zn бар
Фибробласттармен түзіледі
Жасушаларда белсенді емес
Макрофагтармен түзіледі
+Жасушаларда белсенділік көрсетеді
1132.Минерализацияланған ұлпалардың негізгі ақуызы?
Коллаген
+Остеонектин
Фибронектин
Остеокальцин
фиброин
1133.Миофибриллдің жуан жіпшелерінің құрамын құрайтын қосылыс?
Актиннен
+Миозиннен
Тропониннен
Коллагеннен
тропомиозиннен
1134.Миофибриллдің жіңішке жіпшелерінің құрамын құрайтын қосылыс ?
+Актин
Миозин
Кальмодулин
Коллаген
эластин
1135.Тропонин неше суббірліктен тұрады?
6
5
+3
4
2
1136.Креатиннің синтезі жүреді?
+бауырда
миокардта
бүйректе
мида
қанқа бұлшықеттерінде
1137. Бұлшықеттерде энергия қоры жиналатын қосылыс?
Фосфоенолпируват
глюкозо-6-фосфат
+креатинфосфат
глицеролфосфат
триацилглицеридтер
1138.Тез жиырылған бұлшықетте энергияның көзі болатын процесс?
+анаэробты гликолиз
май қышқылдарының β-тотығуы
пируваттың тотығуы
глюкозаның аэробты тотығуы
ҮКҚЦ реакциялары
1139.Мөлшерінің жоғарлығы қызыл бұлшықеттердің ақ бұлшықеттерге қарағанда жұмысқа төзімділігін арттыратын қосылыс ?
Миофибриллалар
Миозин
+Митохондрия мен миоглобин
Актин мен тропонин
креатинфосфат
1140.Бұлшықеттерде АТФтың ресинтезінде жүретін ең тез реакцияны катализдейтін фермент?
Фосфофруктокиназа
+Креатинкиназа
Глицераткиназа
Пируваткиназа
пируватдегидрогеназа
1141.Бұлшықеттердегі оттектің резерві?
Тропонин
Гемоглобин
+Миоглобин
Цитохромдар
миозин
1142. Гипоксия кезінде мөлшері шамадан тыс болса, бұлшықеттерде ацидоз дамытатын қосылыс?
+Лактат
Пируват
Малат
Цитрат
ацетоацетат
1143.Миодистрофия кезінде зәрде пайда болатын қосылыс?
Индикан/
Креатинин
Карнитин
+Креатин
пируват
1144.Жұмыскезінде бұлшықеттерден аммиак қандай зат түрінде шығарылады?
Мочевина
Аспартат
Глутамат
+Аланин
валин
1145. Зәрдің патологиялық компоненті?
Зәр қышқылы
+глюкоза
креатинин
манит
мочевина
1146.Симптомдары терінің құрғақтығы, гипогликемия, қан қысымының төмендеуі, тері қола түсті. Аурудың қандай түрі?
Гипотиреоз
Қарын асты безінің гиперфункциясы
+Бүйрек асты безі қыртысының гипофункциясы
Бүйрек асты безінің гипофункциясы
Гипофиздің артқы бөлігінің гиперфункциясы
1147. Науқас қатты шөлдейді, жиі дәретке отырады. Зәрде глюкоза жоқ, тығыздығы 1,02. Бұл симптомдар қандай гормонның жетіспеушілігіне байланысты?
Инсулиннің
Окситоциннің
+Вазопрессиннің
Глюкагоннің
Кальцитониннің
1148.45 жастағы науқастың қолының саусақтары, өкшесі, иегі, мұрыны және тілі шамадан тыс үлкен. Қандай гормонның мөлшерін анықтау керек?
Тиреотропин
+Соматотропин
Кортикотропин
Вазопрессин
Тироксин
1149. Гипоталамус ядросының зақымдалуына байланысты миына қан құйылғаннан 67 жастағы науқаста қантты емес диабет анықталды. Себебін анықтаңыз?
Окситоцин синтезінің төмендеуі
+Вазопрессин синтезі мен секрециясының төмендеуі
Окситоцин синтезінің жоғарлауы
Вазопрессин синтезі мен секрециясының жоғарлауы
Рилизинг – фактордың синтезі мен секрециясының бұзылуы
1150.Науқас ұзақ уақыт глюкокортикоидтарды қабылдағандықтан, тұрақты гипергликемияға шалдықты. Бұл жағдайда қандай бездің жасушалары зақымдалған?
+Қарын асты безінің β – жасушалары
Қарын асты безінің α – жасушалары
Қарын асты безінің РР – жасушалары
Бүйрек асты безі қыртысының жасушалары
Бүйрек асты безінің милы қабатының жасушалары
1151.Сыныққа ұшыраған 60 жастағы әйел адамға дәрігер сүйек ұлпасының жылдам минералдануы үшін ұсынған препарат ?
Глюкагон
Альдостерон
Тироксин
+Кальцитонин
Адренокортикотропин
1152.Жетіспеушілігі эндемиялық зоб тудыратын элемент?
Темір
+Йод
Фтор
Мыс
Кобальт
1153.Физикалық жүктемеден кейін энергия жұмсалуын қайта қалпына келтіру үшін, липолизде секрециясын үдететін гормон?
Меланотропин
Окситоцин
Вазопрессин
+Адреналин
Кальцитонин
1154. С витамині жетісуі нәтижесінде цинга ауруы дамып, коллаген құрылысының өзеруіне себепкер реакция?
+Гидроксилдену
Карбоксилдену
Протеолиз
Гликолиздену
Фосфорлану
1155. Иценко – Кушинга синдромында гипергликемия мен глюкозурия нақты симптомдары байқалады. Қандай гормонның синтезі мен секрециясы жоғарлаған?
+Кортизол
Адреналин
Глюкагон
Тироксин
Альдостерон
1156. Гепатит ауруына шалдыққан науқастың қан құрамындағы альбумин мөлшерінің төмендеуінің себебі?
+Бауырдың ақуыз синтездеу қабілетінің бұзылуы
Бауырда альбуминнің тез ыдырап кетуі
Альбуминнің экскрециясының жоғарлауы
Ішекте аминқышқылдары сіңірілуінің үдеуі
Өт түзілуінің бұзылуына байланысты
1157. Көп уақыт ашыққанда (3 тәуліктен астам) бауыр мен бүйректе жұмысын үдететін процесс?
Гликолиз
Гликогенез
+Глюконеогенез
Пентоздық жол
Билирубиннің түзілуі
1158.Ұзақ уақыт глюкокортикоидтармен емделу салдарынан остеопороз дамып, сүйек ұлпасында синтезі нашарлаған қосылыс?
Эластин
Гидроксиапатит
+Протеогликан
Гликоген
Фосфолипид
1159. Сары ауруды емдеуге негізделген барбитураттар, бауырда қандай процесті үдетеді?
Гликоген синтезін
Гидролиз
Тіндік тыныс алу
+УДФ-глюкуронилтрансфераза синтезін
Тотыға фосфорлану
1160. Флюороз – тіс эмалінде сары немесе қоңыр түсті дақтардың пайда болуы. Организмде қандай элементтің мөлшері шамадан тыс?
Мыс
Марганц
Йод
+Фтор
Темір
1161. Остеопороздың алдын алу үшін, климакс кезеңінде әйел адамдарға тағайындалатын препарат?
+Кальцитриол
Марганец және күкірт
Токоферол
Темір және молибден
Полиқанықпаған май қышқылдары
1162.Миакард инфарктісі кезінде дұрыс емнің жүргізілуі , қандағы қандай ферменттің белсенділігі төмендеуімен анықталады?
Аланинаминотрансфераза
Глутаминаза
Диастаза
+Аспартатаминотрасфераза
Фосфодиэстераза
1163.«Морж» адамдар - қыс мерзімінде мұздай суда шомылғанда, қандай процесстің үдеуіне байланысты үсіп кетпейді?
Гликогеннің ыдырауы
+Тироксин мен адреналиннің бөлінуі
Инсулиннің секрециясы
Синтеза нейтральных жиров
Остановки дыхательной цепи
1164. Науқас зәрінің «жеміс» иісті болуы, дәрігерге аурудың қандай түрін болжауға мүмкіндік береді?
Фенилкетонурию
+Қант диабеті
Цистит
Гломерулонефрит
Қантты емес диабет
1165.Қандағы гликоздалған гемоглобиннің жоғарлауы, қандай аурудың диагностикасы үшін қолданылады?
Гипокортицизм
+Қант диабеті
Гипертиреоз
Атеросклероз
Қантты емес диабет
1166. Жедел дамып жатқан бұлшықет дистрофиясына ұшыраған әйелдің қан құрамындағы мөлшері жоғарлаған фермент ?
+Креатинфосфокиназа
Лактатдегидрогеназа
Пируватдегидрогеназа
Глутаматдегидрогеназа
Аденилаткиназа
1167.Ұзақ ақуыздық ашығудың белгілері бар 4 жастағы балада бойының өсуі тоқтаған, анемия, ақыл есі жетілмеген, денесі ісікке шалыққан. Өзгерістердің себебі ?
+Альбумин синтезі төмендеген
Глобулин синтезі төмендеген
Гемоглобин синтезі төмендеген
Липопротеин синтезі төмендеген
Гликопротеин синтезі төмендеген
1168. Жетілмеген жаңа туған нәрістенің дененің терісі мен шырышты қабаты сарғайған. Бұл өзгеріс қандай ферменттің уақытша жетіспеушілігіне байланысты?
+УДФ – глюкуронилтрансфераза
Уридинтрансфераза
Гемсинтетаза
Гемоксигеназа
Биливердинредуктаза
1169. Науқастың "жедел дамыған бұлшықет дистрофиясы" диагнозын дәлелдеу үшін зәрдің құрамындағы анықталатын қосылыс?
+Креатин
Коллаген
Порфирин
Миоглобин
Кальмодулин
1170. Науқастың ревмоартритті қабыну процессін дәлелдейтін қанның құрамындағы қосылыс?
+С-реактивті ақуыз
Протромбин
Фибриноген
Иммуноглобулин G
Иммуноглобулин А
1171. Иценко-Кушинг (бүйрек асты безінің гиперфункциясы) ауруына шалдыққан науқаста дамыған гипергликемия қандай процесстің үдеуіне байланысты?
+Глюконеогенез
Гликогенез
Гликогенолиз
Гликолиз
Аэробты гликолиз
1172. Улы жылан шаққаннан кейін адамда гемолиттік сарыауру дамуы мүмкін. Егер адам сарыаурудың бұл түріне шалдықса, қанда қандай қосылыстың мөлшері артады?
+Тура емес билирубин
Тура билирубин
зәр қышқылы
мочевина
бос аминқышқылдары
1173. Қабыну процесін антибиоттиктермен емдеуден кейін, науқастың ішек микрофлорасының зақымдалуына байланысты, қанның ұюы бұзылды. Науқаста қандай витамин жетіспейді?

В1
Д
Р
С
1174. Бүйрек патологиясы бар, 11- айлық нәрістенің тісінің шығуы, еңбегінің өсуінің тежелуі, қандай заттың түзілуінің ақаулығына байланысты?
+Кальцитриолдың
Кальцитониннің
Кальцидиолдың
Холестериннің
Холекальциферолдың
1175.Жаңа босанған аналарда жетіспеушілігі анемия тудыратын элемент?
+Темір
Фосфор
Магний
Калий
Натрий

Приложенные файлы

  • docx 24058900
    Размер файла: 359 kB Загрузок: 13

Добавить комментарий