voprosy k bilet bio

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
( спеціальність “Біологія”)
Класифікація реакцій в органічній хімії за електронною природою реагентів (наведіть приклади реакцій). Електрофільні та нуклеофільні реагенти.
Поясніть механізми реакцій взаємодії етилбензену з бромом: а) в присутності каталізатора; б) без каталізатора, на світлі.
Розмістіть вряд по збільшенню кислотності наступні сполуки: фенол, п-нітрофенол, п-бромфенол, 2,4,6-тринітрофенол, п-крезол.
Поясніть поняття індукційного і мезомерного ефектів. Які атоми та групи атомів проявляють +І, -І, +М, -М, наведіть приклади сполук, в яких проявляються +І, -І, +М, -М.
Поясніть механізми реакції електрофільного заміщення на прикладі нітрування бензойної кислоти, алкілування хлорбензену.
Поясніть механізми реакції радикального заміщення на прикладі реакції бромування 2-метилбутану і механізм електрофільного приєднання НВr до пропілену.
На прикладі вуглеводів поясніть ізомерію вуглеводневого ланцюга, ізомерію положення функціональної групи, ізомерію за величиною циклу та геометричну ізомерію.
Розгляньте механізм реакції радикальної полімеризації. Напишіть рівняння реакції одержання бутадієнового, ізопренового, хлоропренового і бутадієнстирольного каучуків.
Сформулюйте і поясніть критерії, за якими визначається належність сполук до класу ароматичних вуглеводів.
Поясніть теорію напруження циклів Баєра. Як залежить стійкість від їх розміру, чим це пояснюється.
Порівняйте дію водного і спиртового розчинів лугу на 2-хлорбутан; 1,1-дихлорбутан; 1,2-дихлорбутан. Напишіть рівняння реакції.
Які з вказаних нижче сполук можуть мати геометричні ізомери: 2-бутен; 3-метил-2-пентен; 1-бутен; 2-бутін; 2-метил-2-бутен. Напишіть структурні формули геометричних ізомерів для названих вами сполук.
Отримайте бензальдегід: а) гідролізом відповідного дігалогенпохідного; б) окисленням відповідного спирту. Для бензальдегіду напишіть рівняння реакції: а) з азотною кислотою в присутності сірчаної; б) окислювально-відновні реакції Каніцаро.
Напишіть структурну формулу алкену, при озонолізі якого одержують метилізопропілкетон і оцтовий альдегід. Подійте на цей алкен спочатку HCl, а потім спиртовим розчином NaOH.
Стан валентних електронів в атомі вуглецю, гібридизація. Утворення 13 EMBED Equation.3 1415- зв’язку і 13 EMBED Equation.3 1415-зв’язку. Будова подвійного і потрійного зв’язку.
В яких випадках виконується правило Марковникова (сформулюйте його) для реакцій типу: R-CH=CH2 + HBr, якщо R (-CH3, -CCl3, -C2H5, -COOH, -CH=CH2). Відповідь обґрунтуйте.
За допомогою яких реакцій можна відрізнити етан, етен, етін? Напишіть рівняння цих реакцій.
З метану і неорганічних реагентів отримайте бутан двома методами.
Напишіть структурну формулу вуглеводню складу С8Н10, якщо відомо, що в результаті його озонолізу утворюється формальдегід і янтарний альдегід. Отримайте цей вуглеводень з відповідного дигалогенопохідного.
За допомогою яких реакцій можна здійснити такі перетворення: 3-метил-1-бутен в 2,3,4,5-тетраметилгексан і 3,3,4,4-тетраметилгексан?
Виходячи з бензену отримайте ізомери амінобензойні кислоти. Напишіть рівняння реакцій і назвіть всі сполуки.
З бензену, етилового спирту і будь-яких неорганічних реагентів отримайте фенілацетилен.
Із 1-хлоропропану отримайте м-хлороанілін. Напишіть рівняння реакцій і назвіть всі сполуки.
Визначте будову вуглеводня С8Н6, який знебарвлює бромну воду, утворює білий осадок з аміачним розчином оксиду срібла, а при окисленні утворює бензойну кислоту. Напишіть рівняння всіх реакцій.
Виходячи з етилену отримайте етиламін, пропіламін, амід пропіонової кислоти, використовуючи тільки неорганічні реагенти.
Запропонуйте схему синтезу винної кислоти з етіну і будь-яких неорганічних реагентів.
Напишіть рівняння реакцій і назвіть всі сполуки в такій схемі: хлоробензен 13EMBED Equation.31415? 13EMBED Equation.31415? 13EMBED Equation.31415?13EMBED Equation.31415?13EMBED Equation.31415 до альдегіду 13EMBED Equation.3141513EMBED Equation.31415?13EMBED Equation.31415?
Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких 1-бром-2-метилбутан можна перетворити в : а) первинний спирт; б) алкен; в) простий ефір; г) алкан з десятьма атомами вуглецю.
Як з ацетону можна одержати: а) диізопропіловий ефір; б) 4-метилпент-3-ен-2-он.
Напишіть рівняння реакції і назвіть всі сполуки у наступній схемі: С6Н613EMBED Equation.31415?
Яку будову має оптично активна сполука складу С4Н12N, яка реагує з НСl з утворенням сполуки складу С4Н12ClN, а при дії азотистої кислоти виділяється газ. Напишіть рівняння реакції.
Напишіть структурну формулу оптично активної сполуки складу C4H8O3, яка дає кислу реакцію на лакмус, при взаємодії з HCl, утворює сполуку складу C4H7Cl при дії PCl5 сполуку C4H6OCl2, при нагріванні сполуку складу C8H12O4. Напишіть рівняння всіх реакцій.
Гідратацією відповідного ацетиленового вуглеводу отримайте 4,4-диметилпентан-2-ол. Напишіть для нього рівняння реакцій з гідросульфітом натрію, бромом (на світлі), фенілгідразином.
Напишіть рівняння реакцій і назвіть всі сполуки у наступній схемі: ізопропіловий спирт13EMBED Equation.31415
Напишіть рівняння реакції і назвіть всі сполуки у наступній схемі: о-бромтолуол 13EMBED Equation.31415
Запропонуйте метод синтезу м-йодтолуолу із бензолу, використовуючи діазотування аміну. Напишіть рівняння реакцій і назвіть всі сполуки.
Поняття кето-єнольної таутомерії на прикладі ацетооцтового ефіру. Наведіть рівняння реакції, які підтверджують кетонну і єнольну будову ефіру.
З відповідних оксосполук синтезуйте ціангідридним методом 2-окси-3,3-диметилбутанову і 2-окси-2,4-диметилпентанову кислоти. Для першої кислоти напишіть рівняння реакції з HCl, а для другої з NaOH.
Виходячи з бензолу отримайте етиловий ефір нітробензойної кислоти, використовуючи будь-які реагенти. Напишіть рівняння реакції і назвіть всі сполуки.
Синтезуйте янтарну кислоту, виходячи з а) етилену, б) акрилонітрилу.
Зобразьте будову і вкажіть назву речовини складу С8Н8О, якщо відомо, що вона реагує з аміачним розчином оксиду срібла, а при дії концентрованого розчину лугу утворює дві сполуки: С8Н8О2 і С8Н10О. При нагріванні вихідної речовини з водним розчином KMnO4 утворюється п-фталева кислота. Напишіть рівняння всіх реакцій.
Напишіть рівняння реакцій і назвіть всі сполуки у наступній схемі: о-нітротолуол 13EMBED Equation.31415.
Оптична ізомерія: оптичні антиподи, діастереомери, рацемати, мезоізомери (на прикладі винної кислоти).
Напишіть рівняння реакцій і назвіть всі сполуки у наступній схемі: ізопропіловий спирт 13EMBED Equation.31415.
Поясніть механізм реакції нуклеофільного заміщення SN1, SN2 на прикладі реакції лужного гідролізу галогеноалканів.
Продукт внутрішньомолекулярної дегідратації пентан-2-олу окислили оцтовим ангідридом. Напишіть рівняння реакції.
Оптична ізомерія: оптично активні речовини, кут обертання, правообертаючий, лівообертаючий, чим обумовлена оптична активність речовин, оптичні антиподи (на прикладі молочної кислоти).
Наведіть приклади органічних кислот, органічних лугів і органічних амфотерних сполук; доведіть це за допомогою рівнянь реакцій.
Напишіть рівняння реакції взаємодії мальтози з: аміачним розчином оксиду срібла, етиловим спиртом, гідразином, оцтовим ангідридом.
П’ятичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом і їх взаємоперетворення. Імідазол, гістидин.
П’ятичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом: фуран, тіофен, пірол, індол. Біологічно активні речовини, які містять кільце піролу та індолу.
Напишіть схему утворення тетрапептиду, утвореного аніліном, триптофаном, валіном і гліцином.
Напишіть схему утворення тетрапептиду, утвореного аніліном, триптофаном, валіном і гліцином.
У вказаних парах кислот вкажіть більш сильну кислоту і доведіть, що це вірно: оцтова і хлороцтова; мурашина і пропіонова; оцтова і щавлева. Розмістіть вряд по збільшенню основності наступні сполуки: аміак, метиламін, анілін, диметиланілін, гідроксид тетраметил амонію, м-метиланілін.
Напишіть рівняння реакції бродіння глюкози (4 види бродіння).
Напишіть рівняння реакції одержання: а) оксима фруктози; б) метил-Д-фруктофуранози; в) пентамил-Д-піранози; г) пентацил-Д-глюкопіранози
Із етилового спирту і будь-яких неорганічних реагентів отримайте аланін.
Синтезуйте валін із: а) 2-оксо-3-метилбутанової кислоти; б) 2-метилпропаналю.
Напишіть схему утворення тетрапептиду, утвореного аланіном, фенілаланіном, гліцином і лізином.
Які амінокислоти називаються незамінними? Наведіть формули і назвіть їх.
Будова і класифікація гетероциклічних сполук. Виконання умов ароматичності шестичленних (піридин) і п’ятичленних (пірол) гетероциклах.
З етанолу отримайте гліцин і аланін, а із них – дипептид гліцил-аланін.
Піримідин, пурин. Піримідинові і пуринові основи.
Дисахарид лактоза при гідролізі утворює Д-галактозу і Д-глюкозу (відрізняється від Д-глюкози положенням Н і ОН біля четвертого атома вуглецю). При обережному окислені лактоза перетворюється в лактобіонову кислоту, з якої при гідролізі утворюється глюконова кислота і Д-галактоза. Встановіть, до якого моносахариду належить глікозидний гідроксил молекули лактози. Запропонуйте будову лактози і напишіть рівняння відповідних реакцій.
Будова сахарози, формули Хеуорса. Сахароза відноситься до відновлюючих чи невідновлюючих дисахаридів і чому? В чому полягає явище інверсії і сахарози.
Поясніть явище таутомерії і таутомерної рівноваги на прикладі D-глюкози. Наведіть формули Хеуорса для таутомерних форм глюкози.
Напишіть будову мальтози і целюлози, чим вони відрізняються за будовою? Формули Хеуорса. До відновлюючих чи невідновлюючих дисахаридів вони відносяться?
Використовуючи акрилову кислоту, запропонуйте схему одержання 4-амінобутанової кислоти. Які сполуки утворюються при нагрівання одержаної кислоти?
Будова крохмалю і целюлози, чим вони відрізняються за будовою? Наведіть схему гідролізу крохмалю і целюлози. Напишіть рівняння реакції одержання тринітроцелюлози.
Напишіть рівняння реакції фруктози з такими реагентами: синильна кислота, гідроксиламін, оцтовий ангідрид, йодистий метил.
Піридин, біологічні речовини на його основі: нікотинова кислота, вітамін РР, вітаміни групи В, нікотин, анабазін.
Які сполуки утворюються при нагріванні
·,
· і
·-аміновалеріанових кислот. Напишіть рівняння реакцій
З ацетилену отримайте гліцин і аланін, а потім дипептид гліцилаланін. Напишіть рівняння реакцій

13PAGE 15


13PAGE 14515
Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 24055606
    Размер файла: 70 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий