Ekz bilety bakalavry

Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Що називається теоретичним кресленням судна?
Назвіть морехідні якості корабля. Дайте відповідні визначення.
Що таке поверхня центра величини (ЦВ)?
Які допущення теорії початкової остійності втрачають силу при великих нахиленнях?
Дайте визначення поняттю "мореплавність корабля".

з дисципліни: будівельна механіка корабля

У чому полягає суть принципу Сен-Венана і як його використовують при виконанні розрахунків та експериментальних дослідженнях напружень і деформацій?
Нормальні напруження в пластині при її згинанні виявились вдвічі більше допустимих. Як потрібно змінити товщину пластини, щоб напруження дорівнювали допустимим?
Як вибирають приєднані пояски настилу (обшивки) для балок суднового набору?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Які типи рульових пристроїв Вам відомі?
Як класифікуються вантажі?
Назвіть елементи якірного пристрою.
Опишіть схеми стоянки судна на швартових біля причалу.
Опишіть види буксирних операцій.
Як класифікуються суднові системи?

з дисципліни: технологія суднобудування

Яке оснащення застосовується для виготовлення секцій?
Що входить до складу спускових пристроїв?
Що називається об'єктами попереднього складання і зварювання?
Що таке трудомісткість робіт?
З якою метою здійснюється обробка кромок на деталях?
Що включають поняття "технологія" і "предмет технологія суднобудування"?
Що включають ходові випробування судна?

з дисципліни: проектування судна

На які стадії поділяється процес розробки проекту судна?
Розкажіть про вибір положення центра величини?
Напишіть вираз для приросту водотоннажності проекту.
Який профіль сідлуватості зветься стандартним?
Який фізичний зміст математичних символів dF, dP, [dF] у диференційному рівнянні мас Нормана?


Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.

Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Що таке об'ємна водотоннажність судна?
Що вивчає теорія корабля?
Що таке траєкторія центра величини (ЦВ)?
Що таке момент, що відновлює?
Перелічіть шкідливі і катастрофічні наслідки хитавиці.

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Які залежності називають законом Гука при зсуві? Навести графічну і аналітичну форми подання цього закону та пояснити використані величини.
Коротко викладіть методи розрахунку суднових перекриттів при згинанні.
В яких районах вздовж судна виникають найбільші згинальні моменти і перерізуючі сили?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Надайте класифікацію рульових пристроїв.
Як класифікуються вантажні пристрої?
Навіщо на суднах у якості якірного канату використовують ланцюги.
Які типи швартовних канатів використовують на танкерах?
Що входить до складу буксирного пристрою звичайного судна?
Що таке суднова система?

з дисципліни: технологія суднобудування

Яким чином захищається підводна частина корпусу судна?
З якою метою здійснюється обробка кромок на деталях?
Назвіть етапи побудови суден.
Що таке потоково-позиційна побудова суден?
Чим відрізняється таврова балка від короткого тавра?
Що таке коефіцієнт забудови території підприємства?
Що таке модульні принципи формування суднових приміщень?

з дисципліни: проектування судна

Назвіть основні ознаки архітектурно-конструктивного типу (АКТ) судна.
На які якості судна впливає відношення висоти борту до осадки?
Напишіть вираз для коефіцієнта Нормана.
Які умови дозволяють відраховувати поправку на надлишок сідлуватості палуби від базисного надводного борту?
У чому полягають особливості складання рівнянь місткості суден з середнім і кормовим розташуванням машинного відділення?
Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.

Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзаменЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Які проекції корпуса судна зображуються на теоретичному кресленні? Як вони називаються?
Дайте визначення посадці корабля. Назвіть види посадок.
Що таке остійність?
Як визначається момент, що відновлює, у теорії початкової остійності і при великих кутах крену?
Перелічите види хитавиці.

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Від дії яких факторів в тілах виникає напружено-деформований стан? Пояснити їх фізичну сутність, вказати позначення і розмірність.
Як вливають довжина і згинна жорсткість поперечного перерізу балки на її прогин і кути повороту?
Як визначають сили підтримання при плаванні судна на тихій воді?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Назвіть елементи пристрою з рулем.
Що входить до складу вантажного пристрою накатного судна.
Яки Ви знаєте різновиди якорів.
Яки канати використовують в якості швартових.
Опишіть схему буксирного пристрою на буксирних суднах.
Опишіть суднові трубопроводи.
з дисципліни: технологія суднобудування

За якими ознаками класифікуються суднобудівні підприємства?
Що необхідно враховувати при розподілі корпусу судна на будівельні райони, блоки, секції?
Що визначає раціональний маршрут виготовлення деталі?
Яке оснащення застосовується для виготовлення секцій?
Що таке некерований спуск судна?
З якою метою застосовують палубні мастикові покриття?
Що таке імітаційні методи випробування судна?

з дисципліни: проектування судна

Опишіть АКТ суховантажного судна.
Що таке питома вантажна кубатура вантажу?
Опишіть фізичний зміст суті використання коефіцієнта Нормана.
Чому у суден типу А допускається менший базисний надводний борт ніж у суден типу В?
Чим визначаються призначення верхньої і нижньої межі остійності проектованих суден?
Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзаменЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Що таке батокс, шпангоут, ватерлінія?
Назвіть сили, які діють на судно, що плаває.
Чи існує різниця між траєкторією центра величини (ЦВ) і кривою ЦВ?
Які вимоги Регістра України до остійності судна?
Що називається амплітудою, періодом і фазою (зсув фаз) хитавиці судна?

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Схематично зобразити діаграму стискання зразка із крихкого матеріалу та відповідну умовну діаграму 13 EMBED Equation.3 1415. Які механічні характеристики можна визначити за допомогою останньої діаграми? Вказати їх позначення та розмірність.
Як враховується вплив пружної основи при згинанні балок?
Як класифікують навантаження, що діють на корпус судна?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

У яких випадках доцільно використання активного руля та підрулюючого пристрою?
Опишіть оснастку легкої одиночної вантажної стріли.
Яка конструкція якоря Холла?
Вимоги до швартовних канатів.
Для чого необхідна свобода переміщення судна-буксира та буксированого судна при буксируванні кільватерним способом?
Надайте класифікацію суднових труб.

з дисципліни: технологія суднобудування

Як здійснюється баластування судна твердим баластом?
З якою метою застосовують шаблони, каркаси, макети?
Яке обладнання застосовується для правки деталей?
Що визначає конструктивно-технологічна класифікація об'єктів складання і зварювання в суднобудуванні?
Назвіть етапи побудови суден.
Що входить в поняття монтажно-добудовні роботи?
Яким чином захищається підводна частина корпусу судна?

з дисципліни: проектування судна
Опишіть АКТ нафтоналивного судна.
Чим відрізняються питома вантажна кубатура вантажу 13 EMBED Equation.3 1415 від питомої вантажомісткості судна 13 EMBED Equation.3 1415?
У яких межах коливаються значення коефіцієнта Нормана для різних типів судна?
Як визначається палубна лінія, якщо палубний стрингер сполучається з ширстреком по радіусу?
Як впливають зміни головних елементів судна на його остійність?

Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.

Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Що таке рибина? Як вона будується і для чого?
Дайте визначення вагової водотоннажності судна.
Що таке метацентри і метацентричні радіуси?
Назвіть складові моменту, що відновлює. Як їх обчислити?
Поясніть сутність вимоги плавності і помірності хитавиці.

з дисципліни: будівельна механіка корабля

За яких умов у стержнях виникає деформація чистого кручення? Пояснити, які компоненти напружень і деформацій в цьому випадку будуть відрізнятись від нуля.
Що таке згинна жорсткість ізотропної пластини і від чого вона залежить?
Які навантаження діють на днищові і бортові перекриття суховантажного судна при його експлуатації?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Які сили виникають на пері ізольованого руля у потоці?
Опишіть порядок роботи вантажного пристрою з одиночною легкою стрілою.
Яке призначення контрфорсу якірного ланцюга?
Чому на сучасних суднах частіше використовують синтетичні швартовні канати?
Яке призначення буксирних арок?
Опишіть фланцеві з'єднання.

з дисципліни: технологія суднобудування

Перерахуйте технологічні операції виготовлення деталей корпусу судна.
Назвіть види підготовки суднобудівного виробництва.
Які вузли у складі корпусу судна називаються типовими?
Що визначає розподіл секцій корпусу судна на площинні, напівоб'ємні і об'ємні?
Що входить до складу спускових пристроїв?
Як здійснюється випробування корпусу судна на непроникність і герметичність?
Назвіть види випробувань перед здаванням судна замовнику.

з дисципліни: проектування судна

Дайте визначення навантаженню мас судна.
Як залежить питома вантажомісткість судна 13 EMBED Equation.3 1415 від його головних елементів?
Від чого залежить величина коефіцієнта Нормана?
Чому виконання вимог Конвенції МАРПОЛ 73/78 призводить до збільшення маси корпусу?
Чому вводяться поправки до базисного надводного борту?
Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.

Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Який фізичний зміст коефіцієнта загальної повноти?
Що таке центр величини (ЦВ) корабля?
Як обчислити поперечний і подовжній метацентричні радіуси?
Що таке плече статичної остійності, його геометричний зміст?
Визначіть шляхи поліпшення мореплавності.

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Які типи деформацій можуть виникати в точках тіла при дії на нього довільної системи сил і температурного поля? Пояснити їх суть, вказати позначення і сформулювати правило знаків.
Які тіла називають стержнем і балкою?
Дайте визначення граничної перерізуючої сили в корпусі судна при згині.

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Який вигляд мають вирази для гідродинамічних характеристик руля:
Опишіть порядок роботи вантажного пристрою з легкими спареними стрілами.
Що таке тренд?
Які Вам відомі елементи швартовного пристрою?
Опишіть кільватерні засоби буксирування.
Опишіть компенсатори суднових трубопроводів.

з дисципліни: технологія суднобудування

Перерахуйте корпусно-добудівні роботи на судні.
Назвіть типи побудовних місць.
Що таке система припусків при побудові судна?
Назвіть обладнання для механічного різання листів деталей.
Що називається об'єктами попереднього складання і зварювання?
Що таке карти і відомості розкрою металу?
Назвіть основні показники роботи суднобудівного підприємства.

з дисципліни: проектування судна

Назвіть види навантаження мас.
Що називається коефіцієнтом утилізації водотоннажності по вантажопідйомності?
Напишіть формулу для постатейного розрахунку змінних мас.
На досягнення якої мети спрямовані вимоги Конвенції МАРПОЛ 73/78?
Від яких елементів судна залежить величина запасу плавучості?


Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.

Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Як називаються площини, що вибираються як головні площини проекцій теоретичного креслення?
Напишіть рівняння плавучості.
Які небезпечні явища можуть відбутися при поздовжньому спуску на воду?
Що являє собою критерій погоди і яким він повинний бути за вимогами Регістра України?
Які складові має сила опору руху судна?

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Яке явище називають концентрацією напружень? Навести приклади, де має місце концентрація напружень в корпусних конструкціях. Що називають коефіцієнтом концентрації і як він використовується при розрахунках міцності?
На яких гіпотезах ґрунтується теорія згинання тонких пластин?
Дайте визначення поняття „еквівалентний брус корпусу судна”.

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Який руль називають балансирним і яка доцільність використання таких рулів?
Чим відрізняється спарена робота стріл від одиночної?
Які види якорів вважаються якорями підвищеної тримаючої сили?
За рахунок чого утримується швартовний кінець на кнехті?
Зобразіть буксирний гак.
Яки вимоги пред’являють до суднових систем?

з дисципліни: технологія суднобудування

Що таке імітаційні методи випробування судна?
Що таке плазова розбивка корпусу судна?
За якими ознаками класифікуються деталі корпусу судна?
Що таке блок секцій корпусу судна?
Що таке модульне формування та опоряджування суднових приміщень?
Що таке генеральний план підприємства?
Назвіть методи побудови суден.

з дисципліни: проектування судна

Які основні відмінності між нормативним та проектним підходами до поділу навантаження масс на розділи?
Що називається коефіцієнтом проникності відсіку?
Запишіть умову удиферентування судна.
Який об’єм виливу нафти допускається при пошкодженні танкера?
Які параметри форми корпусу впливають на опір тертя та на залишковий опір?
Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Що таке коефіцієнти повноти площі ватерлінії і шпангоута?
У чому сутність умови рівноваги корабля на тихій воді?
Що таке криві елементів теоретичного креслення ви?
Які методи розрахунку остійності при великих нахиленнях Ви знаєте? У чому їх відмінність один від одного?
Що називається числом Фруда і числом Рейнольдса?

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Схематично зобразити діаграму розтягання зразка із пластичного матеріалу та відповідну умовну діаграму 13 EMBED Equation.3 1415. Які механічні характеристики можна визначити за допомогою останньої діаграми? Вказати їх позначення та розмірність.
Дайте визначення перерізуючої сили і згинального моменту в поперечних перерізах балки.
Дайте визначення граничного згинального моменту в корпусі судна.

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Що таке коефіцієнт компенсації і яку роль він відіграє у роботі руля?
Чому вантажопідйомність спарених стріл менше ніж одиночних?
Навіщо до конструкції якоря включають шток?
Яким чином утримується швартов під час переносу його із швартовного механізму на кнехт?
Навіщо до складу буксирного каната включають у деяких випадках якірний ланцюг?
Опишіть основні конструктивні елементи суднових систем.

з дисципліни: технологія суднобудування

Що таке потоково-позиційна побудова суден?
Які припуски призначаються на деталях?
Що таке розтяжка зовнішньої обшивки корпусу судна?
Яким чином здійснюється однобічне зварювання зі зворотним формуванням шва?
Чим відрізняється поздовжній спуск судна від поперечного?
За якими критеріями деталі корпусу судна поділяються на класи та групи?
Перерахуйте види обладнання для теплового вирізування деталей.

з дисципліни: проектування судна

Назвіть види водотоннажності і характерні стани навантаження суден.
Запишіть рівняння вантажомісткості для суховантажних суден.
Виділіть етапи практичного удиферентування судна.
Для чого призначені відстійні танки?
У чому полягає різниця в гідромеханічному і проектному визначенні оптимальних елементів судна?

Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Як обчислюється коефіцієнт вертикальної повноти (гостроти) судна?
Що таке навантаження мас судна?
Чи може мати екстремум крива zс?
Як обчислити поперечний метацентричний радіус при відомих вхідних і вихідних ординатах похилої ватерлінії?
Які критерії подоби існують при моделюванні опору води руху судна й у чому їх фізичний зміст?

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Схематично зобразити діаграму розтягнення зразка із непластичного матеріалу та відповідну умовну діаграму 13 EMBED Equation.3 1415. Які механічні характеристики можна визначити за допомогою останньої діаграми? Вказати їх позначення та розмірність.
Записати формули для нормальних і дотичних напружень у поперечних перерізах балки при згині і пояснити суть величин, які входять до цих формул.
Як враховують переривчасті зв’язки при формуванні еквівалентного бруса?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Запишіть формулу для моменту на балері руля.
Опишіть переваги і недоліки вантажного пристрою зі спареними стрілами.
Яка перевага у якорів, лапи яких близько розташовані від веретена?
Опишіть швартовні механізми.
Навіщо на буксирах встановлюють обмежувачі буксирного троса?
Надайте класифікацію суднової арматури.

з дисципліни: технологія суднобудування

Яким чином здійснюється керований спуск судна?
Що таке блоково-модульний метод формування надбудови судна?
Назвіть заходи, які попереджають зварювальні деформації.
З якою метою виготовляється блок-модуль корпусу судна?
Назвіть основні цехи верфі.
Що таке енергетичне господарство суднобудівного підприємства?
Що входить у поняття засобу технологічного оснащення?

з дисципліни: проектування судна

Які розділи навантаження мас включають у повну водотоннажність?
Який вигляд має рівняння вантажомісткості для наливних суден?
Розкажіть про перший спосіб проектного удиферентування судна.
Що являють собою питомі зведені витрати?
Назвіть закономірності опору тихохідних, середньошвидкісних і швидкохідних суден?


Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

У чому фізичний зміст коефіцієнта поздовжньої повноти (гостроти) судна?
Що називається статтями масового навантаження?
Чи можуть мати екстремуми вантажний розмір і стройова по ватерлініях?
Назвіть етапи розрахунку остійності при великих кутах крену.
Напишіть загальну формулу опору руху судна і поясніть зміст складових цієї формули.

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Пояснити, як розподіляються нормальні напруження в перерізах широких поясків балок при їх згинанні. Чи можна в цьому випадку використовувати відому формулу опору матеріалів для визначення максимальних напружень в поясках? Які практичні рекомендації існують при визначенні зведеної (еквівалентної) ширини пояску для типових випадків опирання балок?
Запишіть формулу для визначення ейлерових напружень сталевої пластини, рівномірно стиснутої вздовж довгої сторони. Як цю формулу використовують на практиці?
Наведіть розрахункову схему для балок днищового набору при їх згинанні, вкажіть небезпечні перерізи і величину згинальних моментів та перерізуючих сил в цих перерізах.

з дисципліни: суднові пристрої та системи

На яких суднах встановлюють небалансирні рулі?
Опишіть роботу спарених легких вантажних стріл.
Назвіть елементи якірного канату.
Надайте класифікацію швартовних кнехтів.
Які Вам відомі різновиди кранцевих пристроїв?
Надайте класифікацію кранів суднових систем.

з дисципліни: технологія суднобудування

Що таке виробничий і технологічний процеси, технологічна операція?
Які припуски призначаються на деталях?
Що таке розтяжка паза?
З якою метою на листах проводять зняття ласки?
Назвіть типи об'ємних секцій корпусу судна.
Яким чином розділяється корпус судна на області в залежності від корозійних руйнувань?
Назвіть обладнання побудовних місць.

з дисципліни: проектування судна

Які розділи навантаження мас включають у водотоннажність порожнем?
На які три якості впливає значення В/Т?
Розкрийте сутність другого способу проектного удиферентування судна.
Чому дорівнює коефіцієнт ефективності капітальних вкладень і яка його суть?
У чому полягають шляхи зниження опору форми тихохідних суден?

Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.

Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзаменЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Які одиниці вимірів коефіцієнтів повноти?
Як знайти силу ваги корабля?
Якою властивістю володіють криві xc і xf?
Який геометричний зміст пліч остійності водотоннажності (форми) і ваги (центра ваги)?
Напишіть формулу для сили (чи моменту сили) опору, що діє на судно при хитавиці.

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Назвіть властивості ідеально-пружних тіл. Опишіть фізичний зміст цих властивостей і наведіть конкретні приклади їх практичного використання при розрахунках міцності суднових конструкцій та їх елементів.
Якими залежностями пов’язані інтенсивність зовнішнього навантаження, перерізуюча сила і згинальний момент при поперечному згинанні балки?
Які конструктивні елементи враховуються при розрахунку геометричних характеристик поперечних перерізів вертикального кіля і стрингерів?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Як класифікують рулі за способом кріплення до корпуса?
Що являє собою важковагова стріла?
Як впливають якості ґрунту на тримаючу силу якоря?
Надайте класифікацію кіпових планок.
Яке призначення кранцевого пристрою?
Зобразіть схему клапана.з дисципліни: технологія суднобудування

Яким чином проводиться монтаж теплової ізоляції в залежності від її типу?
Що відноситься до слюсарно-корпусного насичення?
Назвіть види теплової вирізки деталей.
Назвіть послідовність виготовлення площинних секцій на ПМЛ.
З якою метою здійснюється обробка кромок на деталях?
Назвіть послідовність робіт при розгортанні листа зовнішньої обшивки корпусу судна.
Назвіть основні цехи суднобудівного підприємства.

з дисципліни: проектування судна

Що являє собою дедвейт судна?
Запишіть рівняння для відносної метацентричної висоти.
Розкажіть про третій спосіб проектного удиферентування судна.
Назвіть основні складові експлуатаційних витрат судна.
Як визначається потужності головного двигуна на початкових стадіях проектування суден?

Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Назвіть види остійності.
Напишіть формули для визначення координат центра ваги корабля.
Напишіть формули для обчислень zm , zс і r.
Який геометричний зміст узагальненої метацентричної висоти?
Напишіть формулу для відновлювальної сили (чи моменту), що діє на судно при хитавиці.

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Назвіть основні механічні характеристики міцності конструкційних матеріалів, вкажіть на їх позначення, розмірність та поясніть, як їх практично визначають.
Що таке складне згинання і які особливості напруженого стану при вказаному деформуванні?
Які вимоги пред’являють до стійкості зв’язків корпусу судна?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Який різновид рулів більш за все розповсюджений на нових суднах?
Що являє собою важковагова стріла системи Штюлькен?
Що таке тримаюча сила якоря?
Надайте класифікацію швартовних клюзів.
Які вимоги пред'являють до кранців?
Зобразіть схему клінкету.

з дисципліни: технологія суднобудування

Назвіть етапи побудови суден.
Як розташовується товщина елементів корпусних конструкцій відносно теоретичних ліній?
Назвіть види гнутих деталей у складі корпусних конструкцій.
Особливість виготовлення деталей з профільного прокату.
Перерахуйте опорні пристрої, які вживаються при побудові судна.
Перерахуйте заходи, що забезпечують безпеку некерованого спуску судна.
Яким чином виготовляються труби і здійснюється монтаж суднових систем?

з дисципліни: проектування судна

Яка відносна значимість компонентів навантаження мас транспортних суден?
Запишіть капітанську формулу і дайте пояснення.
Назвіть основні вимоги до посадки судна при його удиферентуванні.
Розкрийте сутність методу послідовних наближень.
Який метод проектування використовується для оптимізації головних елементів судна?Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Які основні елементи спускового пристрою при поздовжньому спуску на воду?
Як обчислити площу ВЛ?
Яка залежність називається кривою водотоннажності?
Як будується полярна діаграма остійності?
Наведіть поняття еквівалентної пластини і визначте характеристики її опору при обтіканні ламінарним, турбулентним і змішаним прикордонним шаром.

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Назвіть пружні характеристики (константи) ізотропного матеріалу, вкажіть на їх позначення, розмірність та поясніть, як їх практично визначають.
Як враховують вплив поздовжніх сил при складному згинанні на внутрішні силові фактори і компоненти напружено-деформованого стану?
Коротко охарактеризуйте критерій граничної міцності при згинанні.

з дисципліни: суднові пристрої та системи

На яких суднах встановлюють прості рулі із спиранням на п’ятку ахтерштевня?
Яке призначення башмака шпора стріли?
Надайте пояснення коефіцієнта тримаючої сили якоря.
Зобразіть швартовний клюз.
Що таке енергоємність кранців?
Зобразіть схему захлопки.

з дисципліни: технологія суднобудування

Як виготовляється і монтується система вентиляції судна?
Оснащення будівельних місць.
Що таке потоково-позиційна побудова суден?
Що таке попередні операції виготовлення деталей корпусу судна?
Які припуски призначаються на деталях?
Що таке плазово-технологічна підготовка виробництва?
Що включають поняття «технологія» і «предмет технологія суднобудування»?

з дисципліни: проектування судна

Якими коефіцієнтами визначається технічна досконалість судна?
Яка умова служить для визначення відношення довжини судна до ширини?
Опишіть, як призначається мінімальна кількість поперечних водонепроникних перебірок універсальних суховантажних суден.
Викладіть сутність системного підходу до оптимізації характеристик судна.
Чому вводяться поправки до базисного надводного борту?

Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Які види спуску суден на воду вивчаються в теорії корабля?
Як обчислити площу шпангоута?
Який фізичний зміст відновлювального моменту?
Що таке площа парусності і як обчислюють аплікату центра парусності?
Наведіть наближені формули для визначення періодів і частот вільних вертикальних, бортових і кільових коливань судна.

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Які рівняння в теорії пружності називають геометричними і фізичними? Між якими компонентами напружено-деформованого стану ними встановлюється зв’язок?
Які тіла в будівельній механіці корабля називають пластиною і які зв’язки корпусу є пластинами?
Коротко охарактеризуйте критерій граничної міцності при деформації зсуву.

з дисципліни: суднові пристрої та системи

У чому перевага обтічних рулів?
Чому у схемі розрахунків стріл на міцність враховується ексцентриситет?
Як з’єднуються якірні змички?
Зобразіть відкриту кіпову планку.
Що таке потрібна енергоємність?
Зобразіть схему крану суднової системи.

з дисципліни: технологія суднобудування

Види робіт при побудові судна.
Що таке розтяжка зовнішньої обшивки корпусу судна?
За якими ознаками класифікуються деталі корпусу судна?
Назвіть обладнання для згинання деталей корпусу судна.
Що таке модульні конструкції у складі корпусу судна?
Що відноситься до корпусно-добудовних робіт при побудові суден?
Види випробувань, які завершають побудову судна.

з дисципліни: проектування судна

Що називається модулем, який використовується для визначення складової навантаження мас?
Вирішіть рівняння плавучості відносно ширини судна.
Для чого служить логіко-математична модель судна?
Сформулюйте оптимізаційну задачу в загальній постановці.
Назвіть вимоги МАРПОЛ 73/78 до вантажних танків нафтоналивних суден.Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.


Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

У чому відмінність спускового пристрою для бічного спуску від поздовжнього?
Як обчислюються координати центра ваги площі ВЛ?
У яких випадках початкова остійність корабля додатня?
Як забезпечується непотоплюваність корабля в процесі його експлуатації?
Наведіть схему розрахунку опору тертя суден і їх моделей.

з дисципліни: будівельна механіка корабля

У чому полягає суть принципу Сен-Венана і як його використовують при виконанні розрахунків та експериментальних дослідженнях напружень і деформацій?
Сформулюйте сутність гіпотези плоских перерізів.
При дії яких навантажень виконується оцінка міцності поперечних перебірок?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Чим відрізняється рудерпіс від рудерпосту?
Які переваги у перекидної важковагової стріли?
Запишіть умови надійної якірної стоянки.
Зобразіть закриту кіпову планку.
Від яких параметрів залежить мінімальна потрібна енергоємкість при швартовних операціях?
Зобразіть схему запорного клапану.

з дисципліни: технологія суднобудування

Види розмітки та маркування деталей.
Що таке усічений каркас?
Яким чином здійснюється однобічне зварювання зі зворотним формуванням шва?
Яким чином здійснюється підготовка стапеля до закладки корпусу судна?
Що таке модульний метод формування надбудови?
Яким чином здійснюється фарбування великих площ на корпусі судна?
Що таке швартовні випробування судна?

з дисципліни: проектування судна

Назвіть основні вимірники для визначення складових навантаження?
Для чого необхідно проводити уточнений розрахунок потужності головного двигуна?
Розкажіть про вибір кількості палуб на універсальних суховантажних суднах.
Назвіть основні критерії ефективності судна.
У чому різниця між методом послідовних наближень і варіантним методом?
Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.

Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Що таке статичне і динамічне дослідження спуска судна на воду?
Як обчислити аплікату ЦВ площі шпангоута?
Які умови остійності підводного човна в положеннях над і під водою?
У чому відмінність початкової й узагальненої метацентричних висот?
Яким характеристикам руху вільної поверхні рідини пропорційні збурювальні сили і моменти, що діють на судно при хитавиці?

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Які величини називають компонентами напружено-деформованого стану тіла? На які групи поділяють ці компоненти та який їх склад у випадку об’ємного напруженого стану в декартовій системі координат? Вказати розмірність компонентів.
Коротко викладіть суть теореми 3-х моментів при розрахунку багатопрогонових балок.
Які заходи застосовують для зменшення концентрації напружень у зв’язках корпусу судна?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Як впливає на роботу руля обтічний рудерпост?
Що дає встановлення врізного шківа на ноці важковагової стріли?
Навіщо під час якірної стоянки потрібно мати частину довжини якірного ланцюга на ґрунті?
На яких суднах можуть використовуватися відкриті кіпові планки?
За допомогою якої конструкції запобігається відрив римів у пневматичних кранців.
Опишіть недоліки та переваги запорного клапану.
з дисципліни: технологія суднобудування

Що таке осередковий метод зварювання?
Чим відрізняється таврова балка від короткого тавра?
Як здійснюється баластування судна чавунобетоном?
Чим відрізняється поздовжній спуск судна від поперечного?
Що таке проста і складна кривизна деталі, кут зламу?
Що необхідно враховувати при виборі розмірів секцій корпусу судна?
Що таке батокс?

з дисципліни: проектування судна

Яким умовам повинні відповідати судна-прототипи?
Які існують два способи для розрахунку головних розмірів судна і коли вони застосовуються?
Як за правилами Регістру визначається довжина форпіка?
Розкрийте сутність методу штрафних функцій.
Чому техніко-експлуатаційні показники судна не можуть бути використані як критерії оптимальності?

Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Які сили діють на судно при поздовжньому спуску на воду?
Напишіть формули для центральних моментів інерції площі ВЛ?
Що таке поперечна і поздовжня метацентричні висоти?
Що таке діаграма статичної остійності?
За якою формулою визначається повітряний опір судна?

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Сформулювати основну (пряму) задачу теорії пружності, назвати основні рівняння, які необхідні для її вирішення, та пояснити, між якими величинами ці рівняння встановлюють зв’язок.
Яким методом доцільно розкривати статичну невизначуваність при згині простих рам суднового корпусу?
Які складові входять до сумарного згинального моменту при плаванні судна на хвилюванні?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Навіщо до складу рульових штирів включають бакаут?
Опишіть конструкцію контрвідтяжки.
Від чого залежить довжина частини якірного ланцюга, яка лежить на ґрунті під час якірної стоянки?
Для роботи з якими швартовними механізмами використовують роульсні клюзи?
Надайте класифікацію пневматичних кранців.
Дайте геометричне зображення схеми неповоротного клапану.

з дисципліни: технологія суднобудування

Що таке коефіцієнт забудови території підприємства?
Що таке плазова розбивка корпусу судна?
З якою метою і які призначаються припуски на деталях?
За якими критеріями деталі корпусу судна поділяються на класи та групи?
Види теплової вирізки деталей корпусу судна.
Що називається об'єктами попереднього складання і зварювання?
Що таке модульні принципи формування суднових приміщень?

з дисципліни: проектування судна

Що являє собою рівняння мас проектованого судна?
Які фактори впливають на вибір коефіцієнтів повноти?
Що являє собою епюра ємності судна і для чого вона використовується?
Що називають кресленнями загального розташування?
Чим керуються проектувальники при визначенні розмірів трюмів і твіндеків?

Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

За якими ознаками здійснюється розподіл процесу спуску судна на періоди? Назвіть періоди поздовжнього спуску.
Як обчислити об'ємну водотоннажність?
Напишіть метацентричні формули поперечної і поздовжньої остійності.
Які принципи нормування непотоплюваності в Правилах Регістра України?
Назвіть типи рушіїв для морських суден.

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Пояснити суть зворотної задачі теорії пружності. Описати можливі схеми її вирішення і назвати основні рівняння теорії пружності, які необхідно використовувати у відповідних схемах.
Коротко охарактеризуйте практичні задачі, які зводяться до розрахунку балок на пружній основі.
Які навантаження діють на корпус судна і його конструкції в умовах експлуатації?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

За рахунок чого провадиться змащення підшипників рульового пристрою?
Чим відрізняються важковагові стріли від легких стріл?
Навіщо потрібно теоретичне креслення судна при проектуванні якірного клюзу?
Надайте класифікацію швартовних в'юшок.
З яких причин обмежується діаметр камерних пневматичних кранців?
Зобразіть схему неповоротно-запірного клапану.

з дисципліни: технологія суднобудування

Перерахуйте методи формування корпусу судна на стапелі.
Назвіть види керованого спуску судна.
Перерахуйте види обладнання для теплового вирізування деталей.
Назвіть етапи побудови суден.
За якими ознаками класифікуються суднобудівні підприємства?
Що входить у поняття конструктивно-технологічна класифікація об'єктів складання і зварювання в суднобудуванні?
Що включають ходові випробування судна?

з дисципліни: проектування судна

Назвіть укрупнені розділи навантаження, які входять до рівняння мас.
Які характеристики головного двигуна за каталогом слід вибирати?
Опишіть послідовність побудови епюри ємності і визначте її практичну значимість.
Дайте класифікацію суднових приміщень.
Які конструктивні заходи застосовуються на танкерах для обмеження шкідливого впливу на остійність вільної поверхні вантажу в танках?
Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.

Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Що є умовою самостійного руху судна по стапелю після віддачі затримників?
Напишіть формули для обчислення координат центра величини.
Що називається коефіцієнтом остійності? Скільки їх?
Які властивості діаграми статичної остійності?
Опишіть пристрій гребних гвинтів.

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Які групи рівнянь рівноваги використовують в теорії пружності? Поясніть їх роль і опишіть задачі, які можна вирішувати за їх допомогою.
Коротко викладіть суть методу розкриття статичної невизначуваності при згині складних рам суднового корпусу.
Що таке слемінг і як він виникає при плаванні судна на хвилюванні?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

За допомогою якої деталі балер з'єднується з румпелем?
Опишіть конструкцію стріл.
Зобразіть схему загального розташування якірно-швартовного пристрою з брашпілем.
Для чого на барабанах швартовних механізмів встановлюють реборди?
Опишіть переваги та недоліки пневматичних кранців.
Зобразіть схему неповоротно-керованого клапану.

з дисципліни: технологія суднобудування

Що необхідно враховувати при розподілі корпусу судна на будівельні райони, блоки, секції?
Яке обладнання застосовується для правки деталей?
Назвіть види підготовки суднобудівного виробництва.
Перерахуйте корпусно-добудовні роботи на судні.
Що таке плазова розбивка корпусу судна?
Що таке енергетичне господарство суднобудівного підприємства?
Що таке виробничий і технологічний процеси, технологічна операція?

з дисципліни: проектування судна

Які ви знаєте основні форми рівняння мас?
Опишіть розробку схеми загального розташування проектованого судна.
Опишіть схему визначення центра мас судна та окремих складових водотоннажності.
Назвіть основні вимоги до розташування житлових приміщень.
До яких змін АКТ танкера привело введення в дію Міжнародної конвенції МАРПОЛ 73/78?


Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Як розраховується величина сили спускової ваги судна при спуску на воду?
Як грубо оцінити правильність обчислення аплікати центра величини для звичайного судна?
Напишіть формули для метацентричних висот.
Як визначається категорія еквівалентного відсіку?
Опишіть принцип дії гребного гвинта?

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Які залежності називають законом Гука при розтяганні (стисканні)? Наведіть графічну і аналітичну форму подання цього закону та поясніть використувані величини.
Яку пластину при згинанні називають жорсткою?
Наведіть формули для обчислення перерізуючих сил і згинальних моментів в поперечних перерізах корпусу судна на тихій воді.

з дисципліни: суднові пристрої та системи

За рахунок чого виникає бічна сила у рульовому пристрою з поворотною насадкою?
Назвіть елементи такелажу стріл.
Опішить переваги шпіля у порівнянні з брашпілем.
Якими конструктивними елементами відрізняються швартовні механізми, які працюють з синтетичними канатами, в порівнянні з іншими швартовними механізмами?
Зобразіть та опишіть конструкцію пневматичного кранця.
Зобразіть схему запобіжного клапану.

з дисципліни: технологія суднобудування

Що таке некерований спуск судна?
Що визначає конструктивно-технологічна класифікація об'єктів складання і зварювання в суднобудуванні?
Як здійснюється випробування корпусу судна на непроникність і герметичність?
Назвіть обладнання для механічного різання листів деталей.
Що таке блок секцій корпусу судна?
Що таке блоково-модульний метод формування надбудови судна?
Що таке розтяжка паза?

з дисципліни: проектування судна

Як визначаються вимірники мас, що складають навантаження судна?
Напишіть вирази для мас металевого корпусу та обладнання корпусу, які використовуються в рівнянні мас другого наближення.
Як здійснюється перевірка умови удиферентування судна?
Назвіть основні вимоги до екологічної безпеки сучасних наливних суден.
Назвіть характерні риси компоновки загального розташування сучасного танкера.
Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.

Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Що таке загублена сила плавучості при спуску судна на воду?
Що таке крива площ шпангоутів (КПШ)? Як вона будується?
Який геометричний зміст плеча статичної остійності?
Схема розрахунку непотоплюваності методом еквівалентного відсіку.
Як працюють крильчастий рушій, водометний рушій, вітрила і рушій Флетнера?

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Пояснити, які напруження називають головними і в чому полягає їх основна властивість. Встановити величину одного із головних напружень в точці тіла з відомими компонентами 13 EMBED Equation.3 1415 не виконуючи розрахунків.
Як розподіляються по товщині пластини нормальні напруження від згинання, мембранні і сумарні ? Зобразити графічно епюри цих напружень.
3. Які розрахункові схеми суднових перекриттів ви знаєте?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Яке призначення знімного рудерпіса і де його встановлюють?
Як графічно визначити зусилля у легкій одиночній стрілі?
Під яким кутом повинен підходити якірний ланцюг до різних якірних механізмів?
Призначення робочої секції або робочого барабану у складі швартовних механізмів.
Зобразіть та опишіть конструкцію гідравлічного кранця.
Зобразіть схему дросельного клапану.

з дисципліни: технологія суднобудування

За якими ознаками класифікуються суднобудівні підприємства?
Назвіть етапи побудови суден.
Назвіть види випробувань перед здаванням судна замовнику.
Що таке карти і відомості розкрою металу?
Назвіть обладнання побудовних місць.
З якою метою виготовляється блок-модуль корпусу судна?
Які припуски призначаються на деталях?

з дисципліни: проектування судна

Як у першому наближенні визначається потужність головних двигунів?
Напишіть вираз для визначення маси палива.
Розшифруйте марку головного двигуна судна.
Які основні сигнально-розпізнавальні вогні несуть судна?
Які характерні риси компоновки загального розташування універсального суховантажного судна?


Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Що називають перекиданням судна при поздовжньому спуску на воду? За яких умов воно відбувається? Чому перекидання небажане?
Які властивості має крива площ шпангоутів (КПШ)?
Назвіть складові плеча статичної остійності.
Сутність методу еквівалентного відсіку.
Наведіть геометричні характеристики гребного гвинта.

з дисципліни: будівельна механіка корабля

При розтяганні стержня в його точках виникли напруження величиною (. Чому дорівнюють головні напруження і як зорієнтовані головні площадки?
Як вливає згинна жорсткість пластини на прогин, згинальні моменти і перерізуючі сили?
Як вибирають приєднані пояски настилу (обшивки) для балок суднового набору?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Як впливає на роботу руля корпус судна?
Зобразити схеми удосконалених легких вантажних стріл для спареної роботи.
Як закріплюють кореневі кінці якірного ланцюга?
Навіщо робочі барабани деяких швартовних механізмів виготовляють жолобчастими?
Опишіть різновиди характеристик кранців.
Зобразіть схеми трьохходових кранів суднових систем.

з дисципліни: технологія суднобудування

Що визначає раціональний маршрут виготовлення деталі?
Що входить в поняття монтажно-добудовні роботи?
Що визначає розподіл секцій корпусу судна на площинні, напівоб'ємні і об'ємні?
Що таке система припусків при побудові судна?
Що таке модульне формування та оббудова суднових приміщень?
Назвіть заходи, які попереджають зварювальні деформації.
Назвіть типи об'ємних секцій корпусу судна.

з дисципліни: проектування судна

Що називається запасом водотоннажності?
Напишіть рівняння мас другого наближення.
Розшифруйте клас судна.
Розкажіть про спорядження судна рятувальними засобами.
Назвіть характерні риси компоновки загального розташування сучасного танкера.
Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Що таке баксовий тиск? Як зменшити його величину при поздовжньому спуску судна на воду?
Що таке крива площ ватерліній (КПВ)? Як розраховується і будується КПВ?
Як обчислюються моменти остійності форми, ваги, (водотоннажності, центра ваги)?
Перелічіть властивості діаграми динамічної остійності.
Що відноситься до спектральних характеристик процесів вітру, хвилювання і хитавиці судна?

з дисципліни: будівельна механіка корабля

В чому полягає суть гіпотез міцності? Які гіпотези прийнято називати класичними? Який вигляд має умова достатньої міцності?
Яку пластину при згинанні називають пластиною скінченної жорсткості?
Як назначають граничні умови для вертикального кіля, стрингерів і флорів при згинанні днищових перекриттів суховантажних суден?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Як впливає на роботу руля гребний гвинт?
Опишіть конструкцію стаціонарних поворотних кранів.
Який тип хитавиці найбільше впливає на роботу якірного пристрою?
Від чого залежить кількість швартовних кнехтів на судні?
Що таке енергетичний ККД кранця?
Від чого залежить вибір типу шляхового з'єднання?

з дисципліни: технологія суднобудування

Що таке трудомісткість робіт?
З якою метою застосовують шаблони, каркаси, макети?
Перерахуйте технологічні операції виготовлення деталей корпусу судна.
Назвіть типи побудовних місць.
За якими ознаками класифікуються деталі корпусу судна?
Що входить у поняття засобу технологічного оснащення?
Яким чином розділяється корпус судна на області в залежності від корозійних руйнувань?

з дисципліни: проектування судна

Опишіть способи вирішення рівняння мас.
Як, використовуючи рівняння мас, провести розподіл навантаження на окремі складові?
Назвіть критерії, які використовуються при економічному обґрунтуванні судна.
Розкажіть про вибір судна - прототипу і його значення в проектуванні?
Чому не можна одержати допустимий варіант проекту судна за один етап обчислювань?Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.

Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Як використовується масштаб Бонжана в розрахунках спуску судна?
Які властивості має крива площ ватерліній (КПВ)?
Які задачі можна вирішувати, знаючи момент, який кренить на 1° і диферентує на 1 см?
Що таке статичний кут крену?
Опишіть гідродинамічні характеристики гребного гвинта. Наведіть відповідні формули.

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Опишіть умови, за яких у тілах виникає плоский напружений стан. Назвіть у декартовій системі координат компоненти напружено-деформованого стану, які характеризують цей стан, та вкажіть їх розмірність.
Як потрібно змінити товщину пластини, щоб збільшити її стійкість у два рази?
Як зараховують надбудови до складу еквівалентного бруса?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Опишіть розмірні геометричні характеристики рулів.
Як графічно визначити зусилля при спареній роботі стріл?
Як визначити зовнішні сили, які діють на судно, що стоїть на якорі?
На чому кріпиться швартовний канат під час стоянки судна, якщо в якості швартовних механізмів використовуються АШЛ?
Опишіть привальні брусся.
У чому полягають загальні принципи проектування суднових систем?
з дисципліни: технологія суднобудування

З якою метою застосовують палубні мастикові покриття?
Що таке генеральний план підприємства?
Які вузли у складі корпусу судна називаються типовими?
Назвіть основні показники роботи суднобудівного підприємства.
Яким чином захищається підводна частина корпусу судна?
Яким чином здійснюється керований спуск судна?
З якою метою на листах проводять зняття ласки?

з дисципліни: проектування судна

Розкажіть про графічний метод вирішення рівняння мас.
Як перевіряються вимоги з вантажомісткості та остійності?
З якою метою використовується регістрова місткість судна.
Як визначається положення центра мас за висотою і довжиною судна?
Як перетворити задачу оптимізації елементів судна з обмеженнями до задачі без обмежень?
Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.

Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Опишіть характер руху судна при бічному спуску. Назвіть періоди бічного спуску.
Що таке масштаб Бонжана? Для чого його можна використовувати?
До чого приведе вертикальне перенесення малого вантажу на судні?
Що таке принцип накладення при розрахунку непотоплюваності?
Напишіть формули для коефіцієнта корисної дії гребного гвинта і його складових.

з дисципліни: будівельна механіка корабля

За якою формулою визначають дотичні напруження в поперечному перерізі круглого вала при крученні. Поясніть величини, що входять до формули, вкажіть їх розмірність та графічно зобразіть розподіл напружень по поперечному перерізу.
При яких навантаженнях пластина може втратити стійкість?
У яких зв’язках корпусу судно при загальному згинанні виникають найбільші нормальні і дотичні напруження?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Опишіть безрозмірні геометричні характеристики рулів.
Як визначити, стійкою або нестійкою є стріла?
Опишіть конструкцію ланцюгових ящиків.
Опишіть переваги АШЛ.
Надайте класифікацію рятувальних засобів.
Які бувають схеми розташування механізмів суднових систем?

з дисципліни: технологія суднобудування

Назвіть послідовність робіт при розгортанні листу зовнішньої обшивки корпусу судна.
Перерахуйте опорні пристрої, які вживаються при побудові судна.
Що таке плазово-технологічна підготовка виробництва?
Що таке модульні конструкції у складі корпусу судна?
Яким чином здійснюється фарбування великих площ на корпусі судна?
Що таке батокс?
Перерахуйте методи формування корпусу судна на стапелі.

з дисципліни: проектування судна

Як у першому наближенні визначається потужність головних двигунів?
Коли приступають до побудови ТК?
Назвіть основні види регістрової місткості суден.
Які вимоги Регістру судноплавства до проекту судна з боку забезпечення остійності ви знаєте?
Чим керуються при виборі форми форштевня, ахтерштевня і сідлуватості верхньої палуби?


Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.

Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 26

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Які небезпечні явища спостерігаються при бічному спуску судна на воду у кожному з періодів?
Якими кривими потрібно користатися, щоб знайти координати ЦВ при посадці судна з креном і диферентом?
До чого приведе перенесення малого вантажу в межах палуби твіндека?
Що таке "загублена площа ватерлінії", "діюча площа ватерлінії" при розрахунку непотоплюваності?
Як розраховують перерізуючи сили і згинальні моменти при хитавиці судна на нерегулярному хвилюванні?

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Схематично зобразити діаграму стискання зразка із пластичного матеріалу та відповідну умовну діаграми 13 EMBED Equation.3 1415. Які механічні характеристики міцності можна визначити за допомогою останньої діаграми? Вказати їх позначення та розмірність.
На яких гіпотезах ґрунтується технічна теорія згинання балок?
Як впливають висота хвилі, ширина і довжина корпусу судна на хвильовий згинальний момент?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Опишіть розмірні гідродинамічні характеристики рулів.
Як розрахувати стрілу на міцність?
Які вимоги пред'являють до якорів?
Як на судні повинні встановлюватись АШЛ.
Назвіть колективні рятувальні засоби.
Опишіть позитивні і негативні якості централізованого, групового і автономного розташування механізмів суднових систем.


з дисципліни: технологія суднобудування

Назвіть види гнутих деталей у складі корпусних конструкцій.
Як виготовляється і монтується система вентиляції судна?
За якими ознаками класифікуються деталі корпусу судна?
Яким чином здійснюється підготовка стапеля до закладки корпусу судна?
Що таке осередковий метод зварювання?
Що таке плазова розбивка корпусу судна?
Назвіть етапи побудови суден.

з дисципліни: проектування судна

Напишіть рівняння мас у функції водотоннажності.
Що визначають за допомогою диференціального рівняння мас?
Які методи зниження регістрової місткості судна ви знаєте?
У чому полягає метод рисування теоретичного креслення?
Який метод проектування використовується для оптимізації головних елементів судна?

Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.


Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 27

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Чи припустиме перекидання судна при бічному спуску на воду?
Що таке диферент?
Як одержати формули для обчислення зміни координат центра ваги судна при переносі малого вантажу?
Як визначається остійність ушкодженого судна?
Що являє собою і для чого призначається універсальна штормова діаграма судна?

з дисципліни: будівельна механіка корабля

За якою формулою визначають нормальні напруження в поперечному перерізі стержня (балки) при розтяганні або стисканні? Пояснити величини, що входять до формули, вказати їх розмірність та графічно зобразити розподіл напружень по поперечному перерізу.
Сформулюйте суть гіпотези прямих нормалей у теорії згинання пластин і оболонок.
Який рівень напружень суднобудівних сталей приймають за небезпечний і чому?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Опишіть безрозмірні геометричні характеристики рулів.
Що називається рангоутом?
Назвіть вимоги до якірних клюзів.
На яких суднах обов'язково повинні встановлювати АШЛ?
Вимоги до танкерних рятувальних шлюпок.
Зобразіть схему валикового приводу.

з дисципліни: технологія суднобудування

Назвіть послідовність виготовлення площинних секцій на ПМЛ.
Назвіть етапи побудови суден.
Що таке попередні операції виготовлення деталей корпусу судна?
Види випробувань, які завершають будівництво судна.
Види розмітки та маркування деталей.
Як здійснюється баластування судна чавунобетоном?
Що входить у поняття конструктивно-технологічної класифікація об'єктів складання і зварювання в суднобудуванні?

з дисципліни: проектування судна

Як отримати водотоннажність проектованого судна у першому наближенні?
Чим спричиняється приріст водотоннажності проектованого судна по відношенню до судна-прототипу?
Яка роль і призначення циліндричної вставки?
Що являють собою модулі і вимірники мас?
Коли застосовуються основні способи проектного удиферентування суден?

Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 28

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Назвіть способи гальмування судна при спуску зі стапеля.
Як обчислити осадку на даному шпангоуті при посадці судна з диферентом?
Як обчислити зміну метацентричної висоти при вертикальному перенесенні малого вантажу?
Чи впливає наявність вільної поверхні рідини у відсіку на параметри посадки корабля?
Що називається керованістю судна, стійкістю на курсі і поворотністю.

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Які основні типи напружень можуть мати місце в точках деформованого тіла на заданих площадках? Пояснити їх суть, вказати позначення і розмірність та сформулювати правило знаків.
За яких умов пластина згинається по циліндричній поверхні?
Коротко поясніть критерій загальної міцності корпусу судна за допустимими напруженнями і характер його можливих пошкоджень.

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Як впливає величина коефіцієнта компенсації руля на його гідродинамічні характеристики?
Назвіть складові частини щогли транспортного судна.
Які умови і вимоги враховуються при проектуванні якірних клюзів?
Як переноситься швартовний канат з турачки механізму на кнехт?
Яке призначення рятувального пристрою?
Які Ви знаєте механізми суднових систем?

з дисципліни: технологія суднобудування

Назвіть основні підрозділи суднобудівного підприємства.
Перерахуйте заходи, що забезпечують безпеку некерованого спуску судна.
Що відноситься до корпусно-добудовних робіт при будівництві суден?
Що таке проста і складна кривизна деталі, кут зламу?
Види теплової вирізки деталей корпусу судна.
Що називається об'єктами попереднього складання і зварювання?
За якими ознаками класифікуються суднобудівні підприємства?

з дисципліни: проектування судна

Назвіть безрозмірні характеристики форми корпусу судна.
У яких випадках може використовуватися диференціальне рівняння мас?
Опишіть вибір форми обводів носової кінцевої частини судна.
Якими коефіцієнтами на початковій стадії проектування можна визначити технічну досконалість судна?
У чому полягають шляхи зниження опору води рухові швидкохідного судна?


Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 29

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Що таке англійська діаграма спуску судна на воду?
У чому відмінність середньої осадки від осадки на мідель-шпангоуті?
Як обчислити кут крену при поперечному переміщенні малого вантажу?
Яка кількість води, що влилася у відсік, враховується при розрахунку непотоплюваності методом виключення?
Визначіть вплив характеристик форми корпусу судна і руля на поворотність і стійкість судна на курсі.

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Покажіть, як розподіляються нормальні напруження у характерному поперечному перерізі пластини з малим круглим вирізом при рівномірному одновісному її розтяганні. Чому дорівнює коефіцієнт концентрації напружень в цьому випадку?
Як виконується практичний розрахунок міцності пластин при згинанні?
Як враховують участь у напруженому стані еквівалентного бруса стиснуті пластини і як практично визначають редукційний коефіцієнт для пластин, які втрачають стійкість?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Як визначається площа пера руля?
Навіщо на суднах встановлюють щогли?
Навіщо якірний ланцюг має вертлюг?
Навіщо переносити швартовний канат з турачки швартовного механізму?
Які Вам відомі типи суднових шлюпок?
Опишіть і зобразіть принципову схему роботи насоса.

з дисципліни: технологія суднобудування

Яким чином проводиться монтаж теплової ізоляції в залежності від її типу?
Як розташовується товщина елементів корпусних конструкцій відносно теоретичних ліній?
Оснащення будівельних місць.
Назвіть обладнання для згинання деталей корпусу судна.
Що таке усічений каркас?
Що необхідно враховувати при виборі розмірів секцій корпусу судна?
Що таке модульні принципи формування суднових приміщень?

з дисципліни: проектування судна

Як визначається довжина між перпендикулярами судна у першому наближенні?
Як можна отримати диференціальне рівняння мас?
Розкажіть про вибір форми обводів кормової кінцевої частини судна.
Для чого вводиться в навантаження мас запас водотоннажності?
Дайте визначення термінам: носовий і кормовий перпендикуляри судна.


Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 30

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Для чого встановлюють гідравлічні штовхальники при спуску судна на воду?
Які залежності зображені на діаграмі Г.А.Фірсова?
Напишіть формулу для обчислення диференту при поздовжньому переносі малого вантажу.
На які категорії поділяються затоплювані відсіки?
Що називається циркуляцією судна і які її елементи? Яким чином пов'язані елементи цього маневру зі стійкістю судна на курсі і поворотністю.

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Назвіть основні характеристики пластичності ізотропного матеріалу, вкажіть на їх позначення, розмірність та поясніть, як їх практично визначають.
При якій системі набору корпусу пластини більш стійкі під дією стискаючих зусиль від загального згинання корпусу?
Коротко викладіть схему розрахунку на міцність при згині пластин зовнішньої обшивки днища (навантаження, розміри, граничні умови)?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Як визначаються розміри пера руля?
Опишіть типи суднових щогл.
Поясніть структуру виразу для визначення характеристики забезпечення.
Яким чином вибирається кількість швартовних канатів на судні?
Як класифікуються суднові шлюпбалки?
Опишіть роботу ежектора.

з дисципліни: технологія суднобудування

Що відноситься до слюсарно-корпусного насичення?
Особливість виготовлення деталей з профільного прокату.
Яким чином виготовляються труби і здійснюється монтаж суднових систем?
Види робіт при побудові судна.
Що таке швартовні випробування судна?
З якою метою і які призначаються припуски на деталях?
Назвіть види керованого спуску судна.

з дисципліни: проектування судна

Запишіть вирази для обчислення коефіцієнтів форми корпусу у першому наближенні.
Напишіть вихідне рівняння для виведення диференціального рівняння у формі Нормана.
Які методи зниження регістрової місткості судна ви знаєте?
Чому приріст водотоннажності завжди перевищує приріст вантажопідйомності.
Які вантажі відносяться до генеральних, укрупнених, уніфікованих і масових?

Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 31

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

При якій глибині води за порогом виключається удар судна об ґрунт при його спуску на воду?
Який вантаж можна вважати «малим»?
Куди необхідно прийняти малий вантаж так, щоб судно не отримало ні крену, ні диференту?
Як визначаються маса судна і координати центра ваги при розрахунку непотоплюваності способом постійної водотоннажності?
Як враховується вплив нерівномірності поля швидкостей на ефективність роботи рушія?

з дисципліни: будівельна механіка корабля

В чому полягає суть принципа Сен-Венана і як його використовують при виконанні розрахунків та експериментальних дослідженнях напружень і деформацій?
На яких гіпотезах ґрунтується теорія згинання тонких пластин?
Як враховують переривчасті зв’язки при формування еквівалентного бруса?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Що таке відносне подовження пера руля, відносна товщина?
Опишіть технологію складання пера руля.
Опишіть конструкцію і призначення стопорів якірного ланцюга.
За допомогою яких елементів швартовного механізму вибираються основні і додаткові швартовні канати?
Який тип шлюпбалок отримав найбільше розповсюдження на сучасних суднах?
Яке призначення осушної системи?

з дисципліни: технологія суднобудування

Яке оснащення застосовується для виготовлення секцій?
З якою метою здійснюється обробка кромок на деталях?
Що визначає раціональний маршрут виготовлення деталі?
Що визначає конструктивно-технологічна класифікація об'єктів складання і зварювання в суднобудуванні?
Що входить до складу спускових пристроїв?
Що таке карти і відомості розкрою металу?
Назвіть обладнання побудовних місць.

з дисципліни: проектування судна

На які стадії поділяється процес розробки проекту судна?
На які якості судна впливає відношення висоти борту до осадки?
Опишіть фізичний зміст суті використання коефіцієнта Нормана.
Як визначається палубна лінія, якщо палубний стрингер сполучається з ширстреком по радіусу?
Чому вводяться поправки до базисного надводного борту?

Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова


Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 32

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

У чому сутність ідеї адмірала С.О.Макарова й академіка А.М.Крилова в області боротьби за живучість корабля?
Чому дорівнює зміна середньої осадки при витраті малого вантажу?
Від яких величин залежить зміна середньої осадки при прийомі малого вантажу?
У яких випадках при розрахунку непотоплюваності доцільно використовувати метод виключення, а в яких - метод приймання вантажу?
Яка фізична природа кавітації? Види і стадії кавітації. Сутність кавітаційної ерозії. Методи боротьби з кавітацією.

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Схематично зобразити діаграму стискання зразка із крихкого матеріалу та відповідну умовну діаграму 13 EMBED Equation.3 1415. Які механічні характеристики можна визначити за допомогою останньої діаграми? Вказати їх позначення та розмірність.
Що таке згинна жорсткість ізотропної пластини і від чого вона залежить?
Дайте визначення граничної перерізуючої сили в корпусі судна при згині.

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Як класифікуються рульові пристрої?
Для чого необхідний рульовий привод?
Опишіть основні типи якірних механізмів.
Яку кількість додаткових швартовних канатів вимагає Регістр судноплавства України?
Що являють собою шлюпбалки, які завалюються?
Які Ви знаєте протипожежні системи?

з дисципліни: технологія суднобудування

Яким чином захищається підводна частина корпусу судна?
Що необхідно враховувати при розподілі корпусу судна на будівельні райони, блоки, секції?
Яке обладнання застосовується для правки деталей?
Що визначає розподіл секцій корпусу судна на площинні, напівоб'ємні і об'ємні?
Що називається об'єктами попереднього складання і зварювання?
Яким чином захищається підводна частина корпусу судна?
Перерахуйте види обладнання для теплового вирізування деталей.

з дисципліни: проектування судна

Назвіть основні ознаки архітектурно-конструктивного типу (АКТ) судна.
Що таке питома вантажна кубатура вантажу?
У яких межах коливаються значення коефіцієнта Нормана для різних типів судна?
Чому виконання вимог Конвенції МАРПОЛ 73/78 призводить до збільшення маси корпусу?
Від яких елементів судна залежить величина запасу плавучості?

Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова


Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 33

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

У чому полягає сутність боротьби за живучість корабля?
Як знайти масу судна?
Як зміниться поперечний метацентричний радіус при прийманні малого вантажу?
Сутність методу приймання вантажу при розрахунку непотоплюваності?
Яка фізична природа сили опору тертя?

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Які основні типи напружень можуть мати місце в точках деформованого тіла на заданих площадках? Поясніть їх суть, вкажіть позначення і розмірність та сформулюйте правило знаків.
Дайте визначення перерізуючої сили і згинального моменту в поперечних перерізах балки.
Дайте визначення поняття „еквівалентний брус корпусу судна”.

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Зобразити конструкцію небалансирного руля.
Як класифікуються рульові приводи?
З яким механізмом працює блок-зірочка?
Коли кількість основних швартовних канатів повинна бути збільшена у порівнянні з вимогами таблиці якірно-швартовного забезпечення Регістру судноплавства України?
Яке призначення штиря?
Зобразити схему спринклерної головки.

з дисципліни: технологія суднобудування

За якими ознаками класифікуються суднобудівні підприємства?
З якою метою застосовують шаблони, каркаси, макети?
Які вузли у складі корпусу судна називаються типовими?
Назвіть обладнання для механічного різання листів деталей.
Що таке модульне формування та опоряджування суднових приміщень?
За якими критеріями деталі корпусу судна поділяються на класи та групи?
Що входить у поняття засобу технологічного оснащення?

з дисципліни: проектування судна

Опишіть АКТ суховантажного судна.
Чим відрізняються питома вантажна кубатура вантажу 13 EMBED Equation.3 1415 від питомої вантажомісткості судна 13 EMBED Equation.3 1415?
Від чого залежить величина коефіцієнта Нормана?
На досягнення якої мети спрямовані вимоги Конвенції МАРПОЛ 73/78?
Які параметри форми корпусу впливають на опір тертя та на залишковий опір?Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова


Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 051201
Спеціальність кораблі та океанотехніка Семестр 8
Дисципліна державний екзамен

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 34

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Вимоги Регістра України до аварійної посадки й остійності судна?
Що таке вантажна марка? Її призначення.
Як визначаються кути крену і диференту при прийомі малого вантажу?
У чому сутність способу постійної водотоннажності при розрахунку непотоплюваності?
Що називається силою опору руху судна?

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Пояснити, як розподіляються нормальні напруження в перерізах широких поясків балок при їх згинанні. Чи можна в цьому випадку використовувати відому формулу опору матеріалів для визначення максимальних напружень в поясках? Які практичні рекомендації існують при визначенні зведеної (еквівалентної) ширини пояску для типових випадків опирання балок?
Якими залежностями пов’язані інтенсивність зовнішнього навантаження, перерізуюча сила і згинальний момент при поперечному згинанні балки?
Які вимоги пред’являють до стійкості зв’язків корпусу судна?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Зобразіть конструкції вузлів з'єднання обшивки пера руля з діафрагмами.
Опишіть підрулюючи пристрої.
Чому на великих суднах не встановлюють брашпилі.
Зобразіть конструкцію напівбалансирного руля.
Як захищаються опорні конструкції пера руля від проникнення морської води.
Які Ви знаєте системи пеноутворення.

з дисципліни: технологія суднобудування

Як здійснюється баластування судна твердим баластом?
Назвіть види підготовки суднобудівного виробництва.
Що таке система припусків при побудові судна?
Що таке блок секцій корпусу судна?
Чим відрізняється подовжній спуск судна від поперечного?
Що таке енергетичне господарство суднобудівного підприємства?
Назвіть методи побудови суден.

з дисципліни: проектування судна

Опишіть АКТ нафтоналивного судна.
Як залежить питома вантажомісткість судна 13 EMBED Equation.3 1415 від його головних елементів?
Напишіть формулу для постатейного розрахунку змінних мас.
Який об’єм виливу нафти допускається при пошкодженні танкера?
В чому полягає різниця в гідромеханічному і проектному визначені оптимальних елементів судна?
Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.

Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова


Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки __051201___________
Спеціальність _кораблі та океанотехніка Семестр 8
Навчальна дисципліна державний екзамен

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 35

ЗАПИТАННЯ:

з дисципліни: теорія корабля

Вимоги Регістра України до розподілу судна на відсіки?
Що таке дедвейт? Яка різниця між масовою водотоннажністю і дедвейтом?
Як знайти зміну осадок носом, кормою і на модель-шпангоуті при одержанні судном даного кута диференту?
Що називається непотоплюваністю судна?
У чому складається фізична природа сили опору форми?

з дисципліни: будівельна механіка корабля

Назвіть пружні характеристики (константи) ізотропного матеріалу, вкажіть на їх позначення, розмірність та поясніть, як їх практично визначають.
Які тіла в будівельній механіці корабля називають пластиною і які зв’язки корпусу є пластинами?
При дії яких навантажень виконується оцінка міцності поперечних перегородок?

з дисципліни: суднові пристрої та системи

Як з’єднується перо руля з балером.
Яке призначення і роль вантажного пристрою.
Опишіть вантажну систему танкера.
Зобразіть конструкцію балера.
Зобразіть конструкцію балансирного руля.
На які підгрупи поділяються санітарні системи.

з дисципліни: технологія суднобудування

Перерахуйте технологічні операції виготовлення деталей корпусу судна.
Назвіть типи побудовних місць.
За якими ознаками класифікуються деталі корпусу судна?
Яким чином здійснюється однобічне зварювання зі зворотним формуванням шва?
5.Назвіть основні цехи верфі.
6.Яким чином розділяється корпус судна на області в залежності від корозійних руйнувань?
7.Назвіть основні підрозділи суднобудівного підприємства.

з дисципліни: проектування судна

Дайте визначення навантаженню мас судна.
Що називається коефіцієнтом утилізації водотоннажності по вантажопідйомності (частковим коефіцієнтом вантажу)?
Запишіть умову удиферентування судна.
Для чого призначені відстійні танки?
Назвіть закономірності опору тихохідних, середньошвидкісних і швидкохідних суден?

Затверджено на засіданні
кафедри морських технологій
протокол № 1 від „ 30 ” серпня 2012 року

Голова ДЕК
Завідувач кафедри
д.т.н., професор ___________ Зайцев В.В

Екзаменатор
зав. каф. морських технологій
д.т.н., професор __________ Зайцев В.В.

13PAGE 15

Приложенные файлы

  • doc 24052464
    Размер файла: 597 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий