2-3 bet


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АТЫРАУ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ИНСТИТУТЫ
Факультет «Индустриалды технология»
Кафедра «Электроэнергетика»
«Қорғауға жіберілсін» кафедра меңгерушісі Джумамухамбетов Н.Г.
«___» _________ 2016 ж.
ТАПСЫРМА
Курстық жобаға
Студент Жауғашты Н.С.
Мамандық: 5В071800 - «Электроэнергетика»
Топ ЭЭ-13 қ/б
Тақырыбы: «110 кВ күштік трансформатор орта кернеуді қорғауды автоматтандыру және релелік қорғаныс таңдау»
Тапсырма берген мерзімі № ________ «___»_______ 20 ___ ж
Тапсыруға берілген уақыт мерзімі «___»_______ 20 ___ ж
Тапсырма алған мерзімі «___»_______20 ___ж
Желідегі кернеу кВ 110
Желі, км 27
Желінің үлестік кедергісі, Ом/км 0,41
Желідегі берілген, ,МВА 35
Жүйедегі қысқа тұйықталу қуаты, МВА, к.з. 1300
Трансформатор қуаты Т-1, МВА 40
Қорғаныс түрі 1.Паралелді желідегі бағытталған дифференциалды қорғаныс
2.Т-1 Трансформатордың дифференциалды қорғанысы
Автоматика түрі АЧР
Негізгі бөлім
1. Жалпы бөлім
1.1. Кіріспе.
1.2. Курстық жобаның берілгені.
2. Негізгі бөлім
2.1. Электр қондырғылардың ережесіне сәйкес үлкен көлемде релелік қорғаныс таңдау және қауіп төнген жағдайдағы, бұрыс жұмыс режимі уақытындағы схема.
2.2. Релелік қорғаныс ережесіне сәйкес қысқа тұйықталу тоғын анықтаймыз
2.3. Селективтік картасын құру, сезімталдылық пен селективті токты тексеру параметрлер бойынша.
2.4. Релелік қондырғыларды таңдау, ток трансформаторын, трансформатор кернеуін анықтау.
2.5. Электр қондырғысындағы релелік қондырғыларды құру және схемасын сызу.
2.6. Берілген автоматика құрылғысын сипаттау және схемасын сызу.
2.7. Орындалатын орынын корсету тандалған автоматика құрылғысына.
3. Сызба бөлімі.
1 бет. Желіні қорғау сызбасы
2 бет. Қорғаныс трансформатор сызбасы
3 бет. Автоматика сызбасы
4. Әдебиеттер.
Ұсынылған әдебиеттер тізімі
В.А. Андреев, Е.В . Бондаренко. Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения.
Н.В. Чернобровов. Релейная защита.
A.M. Федосеев. Релейная защита электрических систем. "Энергия", 1976.
Г.Р.Миллер. Автоматизация в СЭС промышленных предприятий. ТЭИ", 1991.
М.А.Беркович, В.А.Семенов . Основы автоматики энергосистем: "Энергия", 1968.
М.А. Шабад. Расчеты релейной защиты. "Энергия" ,1972, 1974.
Қосымша ұсынылған әдебиеттер тізімі
В. Л. Фабрикант Задачник по релейной защите. Высшая школа, I9VI.
Правила устройства электроустановок.
Н.В.Ковалевский. Релейная защита электродвигателей высшего напряжения. "Энергия", 1977.
Я.С.Гельфанд. Релейная защита распределителем* сетей, "Энергия", 1976.
П. Л. Фабрикант, В. II. Глухое, Л.Б.Паперно. Элементы устройств релейной защиты и автоматики энергосистем и их проектирование . "Высшая школа", 1974.
А.В .Барзам . Системная автоматика. "ГЗИ",
Справочник по релейной защите под редакцией М.А.Берковича. ТЗИ", 1963.
Руководящие указания по релейной защите.
Тапсырма берілген мерзімі: «___»_______2016ж
Курстық жұмыстың (жобаның) ғылыми жетекші: Сабирова Г.М.
Тапсырма алған мерзімі: «___»_______2016ж
Студент: Жауғашты Н.С.

Приложенные файлы

  • docx 24048256
    Размер файла: 23 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий