fiziologiya testi baza.doc985685270


№1
Клітину обробили розчином пінациділу (активатор К+ каналів) який збільшив проникнiсть клiтинної мембрани для іонів К+. Як при цьому у клітині змінилися: а) МПС; б) поріг деполяризації?
5.:а)збiльшився, б)збiльшився
№2
У розчині, який оточує ізольовану клітину, збільшили концентрацію KCl. Як внаслідок цього зміняться: а) величина МПС, б) поріг деполяризації?
3.:а)зменшиться; б)зменшиться
№3
На збудливу клітину діє подразник підпорогової сили, що викликає розвиток на мембрані часткової деполяризації (місцевого збудження). Як при цьому змінюється критичний рівень деполяризації мембрани?
4.:не змiнюється
№4
Мембранний потенціал спокою клітини змінився з -85 до -90 мВ. Причиною цього може бути активація таких каналів мембрани клітини:
1.:калієві
№5
При генерацiї потенцiалу дiї в нервовому волокнi енергiя АТФ використовується для:
1.:iнактивацiї натрiєвих каналiв
2.:iнактивацiї калiєвих каналiв
3.:вiдновлення iонної асиметрiї
4.:активації калієвих каналів
5.:активацiї натрiєвих каналiв
№6
При розвитку фази деполяризацiї ПД переважно відбувається рух іонів:
5.:Na+ всередину клітини
№7
Збудливу клітину обробили розчином місцевого анестетика (лідокаїн), який викликав часткову iнактивацію потенціал-залежних Na+-каналів у клiтиннiй мембранi. Це призвело до такої зміни: а) порогу деполяризації, б) збудливості клітини:
1.:а) збiльшився; б) зменшилася
№8
Збудливу клiтину обробили отрутою, що пригнiчує синтез АТФ. Як при цьому зміняться: а)градієнт концентрації Na+ та K+ у цитоплазмі клітини та поза клітиною; б) рух через мембрану іонів Na+ під час розвитку фази деполяризації ПД?
4.:а)зменшиться; б)зменшиться
№9
Виникла гiперполяризацiя мембрани нервового волокна. Як внаслідок цього у волокні зміняться: а) поріг деполяризації, б) швидкість проведення збудження мембраною волокна?
3.:а)збiльшиться; б)зменшиться
№10
Величина мембранного потенцiалу спокою визначається, перш за все, наявністю градієнту концентрації для таких іонів:
1.:К+
№11
У позаклiтиннiй рiдинi зменшилася концентрацiя К+. Як внаслідок цього зміняться: а) величина мембранного потенцiалу спокою, б) збудливiсть клітин?
4.:а)збiльшиться; б) зменшиться
№12
На мембрані клітини виникло місцеве збудження. Як внаслідок цього зміняться: а) порiг деполяризацiї мембрани, б) збудливiсть клітини?
2.:а)зменшиться; б)збiльшиться;
№13
Що з наведеного буде наслідком збільшення проникності мембрани збудливої клітини для іонів Na+?
4.:деполяризацiя мембрани
№14
У мембрані нервового волокна збільшилася проникність для іонів калію Як внаслідок цього зміняться: а) потенціал спокою, б) поріг деполяризації?
3.:а)збiльшиться;б)збiльшиться
№15
Назвіть для нервово-м’язового синапсу: а) медіатор, б) мембранний циторецептор.
4.:а)ацетилхолiн; б)кураре-холінорецептор
№16
В якому з наведених процесів безпосередньо беруть участь іони Са2+, які викидаються при збудженні з саркоплазматичного ретикулюму до міоплазми?
1.:відкриття активних центрів актину
№17
Видiлення медiатора у синаптичну щілину нервово-м'язового синапсу є безпосереднім наслідком такого процесу:
3.:вхід Са2+ до нервового закінчення
№18
Скелетний м'яз відповідатиме на серію подразнень одиночними скороченнями, якщо iнтервал мiж подразненнями дорівнює тривалості:
1.:одиночного скорочення
№19
Для якого з наведених процесів використовується енергiя АТФ у процесi скорочення м'яза?
4.:ковзання актинових та мiозинових протофібрил
№20
Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при намаганні підняти непосильний вантаж?
5.:Ізометричним
№21
Якої сили подразнення треба нанести на нервове волокно, щоб викликати збудження у фазі відносної рефрактерності?
2.:Надпорогове
№22
Отруєння ботулінічним токсином, який блокує вхід іонів кальцію до нервових закінчень аксонів мотонейронів, небезпечно для життя, бо загрожує:
5.:Зупинкою дихання
№23
В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на період вкорочення поодинокого м’язового скорочення?
5.:Суцільний тетанус
№24
В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Для цього доцільно викликати активацію таких іонних каналів:
2.:Калієві
№25
Внаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокою зменшився з -90 до -70 мВ. Які канали заблоковані?
2.:Калієві
№26
Проводять дослідження на ізольованій збудливій клітині. Встановлено, що поріг сили подразнення клітини суттєво зменшився. Що із зазначеного може бути причиною цього?
3.:Активація натрієвих каналів мембрани
№27
Внаслідок дії електричного струму на збудливу клітину виникла деполяризація її мембрани. Рух яких іонів через мембрану відіграє основну роль в розвитку деполяризації?
5.:Na+
№28
Необхідно в експерименті оцінити рівень збудливості тканини. Для цього доцільно визначити величину:
5.:Порогу деполяризації
№29
Необхідно у хворого оцінити рівень збудливості нерва. Для цього доцільно визначити для нерва величину:
1.:Порогової сили подразника
№30
Нервово-м'язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається здатність м'яза до скорочення у відповідь на пряму стимуляцію, але втрачається у відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує отрута?
2.:Нервово-м'язовий синапс
№31
В експерименті ізольований м'яз жаби ритмічно подразнюють електричними імпульсами. Кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення попереднього скорочення. Яке скорочення м'яза виникне?
4.:Зубчастий тетанус
№32
На тканину діють електричним імпульсом катодного напрямку, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?
4.:Часткова деполяризація
№33
У збудливій клітині заблокували іонні канали, внаслідок чого клітина з часом повністю втратила потенціал спокою. Які канали заблокували?
5.:Калієві
№34
У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це не змінило суттєво рівень потенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблокували?
2.:Натрієві
№35
Величина якого з наведених показників безпосередньо визначає рівень збудливості клітини?
3.:Пороговий потенціал
№36
В експерименті зареєстровано зменшення швидкості проведення збудження ізольованим нервовим волокном. Причиною цього може бути збільшення величини:
1.:Порогового потенціалу
№37
В експерименті зареєстровано збільшення швидкості проведення збудження ізольованим нервовим волокном. Причиною цього може бути збільшення величини:
1.:Амплітуди ПД
№38
Збудливу клітину обробили хімічною речовиною, яка відкрила у мембрані певну кількість додаткових калієвих каналів. Наслідком цього буде розвиток:
4.:Гіперполяризації мембрани
№39
В експерименті збільшують силу прямокутних електричних імпульсів катодного напрямку, якими стимулюють ізольований нерв. Це призводить до збільшення амплітуди сумарного ПД нерва, оскільки волокна нерва мають різний (різну):
3.:Величину порогового потенціалу
№40
В експерименті збільшують силу прямокутних електричних імпульсів катодного напрямку, якими стимулюють ізольований скелетний м’яз. Це призводить до збільшення амплітуди скорочення м’яза, оскільки його волокна мають різний (різну):
1.:Величину порогового потенціалу
№41
Скелетний м’яз подразнюють серією електричних імпульсів. Кожний наступний імпульс діє після закінчення попереднього одиночного м’язового скорочення. Який вид м’язових скорочень буде виникати?
2.:Одиночні
№42
Збудливу клітину обробили хімічною речовиною, яка відкрила у мембрані певну кількість натрієвих каналів. Наслідком цього буде розвиток:
5.:Деполяризації мембрани
№43
При прямому подразненні м’яза поріг сили подразника більший, ніж при непрямому, бо волокна м’язів (в порівнянні з нервовими) мають менший (меншу):
1.:Збудливість
№44
Ізольований скелетний м’яз закріпили з двох кінців і подразнюють надпороговими одиночними електричними імпульсами. Який вид м’язових скорочень буде виникати?
3.:Ізометричні
№45
Нервові волокна типу А мають найбільшу швидкість проведення збудження. Це зумовлено, перш за все тим, що ці волокна мають:
1.:Великий діаметр
№46
Нервові волокна типу С мають найменшу швидкість проведення збудження. Це зумовлено, перш за все тим, що ці волокна:
3.:Не мають мієлінової оболонки
№47
Пороговий потенціал збудливої клітини збільшився у 2 рази. Це призведе до зменшення:
5.:Збудливості
№48
При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено порушення координації рухів внаслідок тимчасового порушення проведення збудження такими структурами:
2.:Центральні синапси
№49
За рахунок якого з механiзмів бiологiчної регуляцiї здійснюється регуляцiя рухових реакцiй?
1.:нервові
№50
Яке з наведених визначень рефлексу є вірним?
2.:Реакцiя органiзму на дію подразника за участю нервового центру
№51
Назвати мiнiмальну необхiдну кiлькiсть ланок, що входять до складу рефлекторної дуги:
1.:5
№52
Яка ланка контуру бiологiчної регуляцiї забезпечує можливість регуляцiї “за збуренням”?
1.:канал зовнiшнього зв’язку
№53
Чому при вимкненнi каналу зворотнього зв’язку дiяльнiсть контура бiологiчної регуляцiї стає неможливою?
2.:керуючий пристрiй не одержує iнформацiї про величину РП
№54
Як змiнюються частота та амплітуда сумарних ПД нерва, що вiдходить від рефлексогенної зони, при адаптацiї рецепторiв цiєї зони до дії подразника?
4.:зменшення частоти i амплiтуди
№55
М’язовi веретена: а) як розташованi вiдносно екстрафузальних м’язових волокон; б) яку iнформацiю про м’язи сприймають?
3.:а)паралельно, б)зміна довжини
№56
В експерименті на різних тваринах досліджували тривалість спинального шоку. У якої з тварин його тривалiсть найбiльша?
5.:мавпа
№57
У людини при ураженні однієї із структур ЦНС втрачена реакція на раптову дію свiтлових або звукових подразників. а) Як називається втрачена реакція; б) яка структура ЦНС ушкоджена?
2.:а)орієнтувальний рефлекс, б)чотиригорбики
№58
Чи можливе здiйснення рефлекса, якщо у рефлекторнiй дузi збережеться тiльки локальний нервовий центр i вiдсутнiй iнтегральний?
4.:можливе
№59
При досліджені рефлекторної дуги виключили рецепторну ланку. Якi функцiї будуть порушені?
3.:спийняття інформації про подразник, аналiз iнформацiї, кодування iнформацiї
№60
Яка дiлянка мембрани нейрона є першим мiсцем генерацiї ПД?
3.:мембрана аксонного горбика
№61
У яких м’язах чотириногих ссавцiв найбільше вираженi антигравiтацiйнi мiотатичнi рефлекси?
5.:розгиначі всього тiла
№62
Якi низхiднi шляхи активують екстензорнi мотонейрони спинного мозку?
5.:вестибулоспинальнi
№63
На якому рiвнi проведена перерiзка стовбуру головного мозку у кiшки, якщо у неї збережені випрямнi рефлекси?
3.:вище середнього мозку
№64
Якi рухові рефлекси притаманнi децереброваним тваринам?
1.:шийнi та лабiринтнi позно-тонiчнi
№65
До латеральної низхiдної системи регуляції рухів належать такі провідні шляхи ЦНС:
4.:руброспинальні
№66
У людини внаслідок ураження структури ЦНС спостерiгаються астенiя, м’язова дистонiя, порушення рiвноваги. Що саме уражено?
5.:мозочок
№67
Чому дорівнює порiг деполяризацiї аксонного горбика?
2.:10-15mV
№68
Від яких з наведених рецепторів надходить iнформацiя до спинного мозку?
5.:Пропрiорецептори
№69
Який стан розвивається при перерiзцi стовбура мозку нижче червоних ядер?
5.:децеребрацiйна ригiдность
№70
У людини виявлена хвороба Паркiнсона. Це пов’язано з ураженням такої структури:
2.:чорна субстанцiя
№71
За участю чотиригорбикового тіла реалізуються такі рефлекси:
1.:орієнтувальні
№72
В результатi черепно-мозкової травми людина втратила нюх. Яка область ЦНС у неї уражена?
2.:лiмбiчна (стара) кора
№73
Внаслідок взаємодії в центральному синапсі медіатора з мембранними циторецепторами відбулося формування на постсинаптичній мембрані ЗПСП. Який медіатор викликав цей ефект?
5.:Норадреналін
№74
Яка структура ЦНС у людини уражена, якщо спостерігається значне послаблення колінного сухожилкового рефлексу?
2.:Спинний мозок
№75
Яка структура ЦНС у людини уражена, якщо спостерігається порушення рівноваги, астенія, м’язова дистонія?
1.:Мозочок
№76
У собаки видалена кора великих півкуль. Які з наведених рухових реакцій у неї зникнуть?
2.:Довільні рухи
№77
В експерименті на тварині перерізані задні корінці спинного мозку. До яких порушень шкірної чутливості це призведе?
3.:Повна втрата чутливості в зоні інервації
№78
Проводять експеримент на спінальній жабі. Після збільшення площі шкіри, на яку діє розчин кислоти, час захисного згинального рефлексу зменшився з 10 с. до 6 с. Який з зазначених механізмів лежить в основі зменшення часу рефлексу?
4.:Просторова сумація збудження
№79
У кішки в експерименті проводять подразнення однієї з рухових структур головного мозку, внаслідок чого спостерігається підвищення тонусу м'язів-розгиначів з боку стимуляції. Що саме подразнювали?
1.:Nucleus vestibularis lateralis
№80
Пацієнт при роботi швидко стомлюється. В положеннi стоячи iз заплющеними очима він похитується, втрачає рiвновагу. Тонус скелетних м’язiв знижений. Яка з наведених структур головного мозку найбільш вiрогiдно вражена у цiєї людини?
5.:Мозочок
№81
При електрофізіологічному обстеженнi встановлено, що збудження мотонейронів, які інервують згиначi, супроводжується гальмуванням мотонейронів, які інервцують розгиначі. Який принцип взаємодiї мiж нервовими центрами це забезпечує?
2.:Рецiпрокне гальмування
№82
В експерименті на тварині, яку утримували в повітрі спиною донизу, ногами догори, спостерігали рефлекторний поворот голови, спрямований на відновлення нормального положення голови у просторі. З подразненням яких рецепторів зв'язаний вказаний рефлекс?
2.:Вестибулорецептори присінкові
№83
Верхні кінцівки людини, що стоїть в стані спокою, знаходяться в легкому згинанні. Що є причиною вказаного стану кінцівок?
4.:Рефлекс з м'язових веретен при розтягуванні двоголового м'яза
№84
Внаслідок введення жабі розчину хімічної речовини у відповідь на всі подразнення вона відповідає генералізованими судомами. Що було введено жабі?

5.:Стрихнін
№85
У хворого 70 років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обстеження виявило підвищення тонусу м’язів згиначів на тлі зниження тонусу м’язів розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни у тонусі м’язів?
5.:Червоні ядра
№86
Під час обертання на каруселі у жінки 25 років з’явилася нудота, блювання, посилення потовиділення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний розвиток цих симптомів?
4.:Вестибулярні півколових каналів
№87
В експерименті встановлено, що при збудженні мотонейронів м'язів-згиначів, гальмуються мотонейрони м'язів-розгиначів. Який вид гальмування лежить в основі цього явища?
1.:Реципрокне (поєднане)
№88
При патологоанатомічному дослідженні спинного мозку чоловіка 70 років виявлені деструкція і зменшення кількості клітин ядер передніх рогів в шийному і грудному відділах. Які функції були порушені при житті?
2.:Моторні функції верхніх кінцівок
№89
Внаслідок травми у людини ушкоджений отолітовий апарат внутрішнього вуха. На які подразники не зможе реагувати ця людина?
5.:Рухи з лінійним прискоренням
№90
Внаслідок фізичної роботи знизилась працездатність людини. Зміни в яких структурах, перш за все, є причиною втоми?
5.:Нервові центри.
№91
Після введення мікроелектродів у структури проміжного мозку тварина повністю втратила зір. Які з підкоркових структур можливо при цьому були пошкоджені?
5.:Латеральні колінчасті тіла
№92
Під час операції на головному мозку відмічено, що подразнення певних зон кори великих півкуль викликало у хворого тактильні і температурні відчуття. Яку саме зону кори подразнювали?
5.:Постцентральна звивина
№93
Після введення жабі стрихніну вона на найменше подразнення відповідає генералізованими судомами. Причиною цього є блокада у ЦНС:
4.:Гальмівних синапсів
№94
У жінки 64 років порушені тонкі рухи пальців рук, розвинута м’язова ригідність, тремор. Невропатолог діагностував хворобу Паркінсона. Ураження яких структур головного мозку привело до цієї хвороби?
1.:Чорна субстанція
№95
У досліді зруйнували червоні ядра у мезенцефальної тварини. Які з наведених рефлексів будуть втрачені внаслідок цього?
2.:Випрямні та статокінетичні
№96
Після побутової травми у пацієнта 18 років з'явились постійні запаморочення, ністагм очей, скандована мова, невпевнена хода. Це свідчить про порушення функції:
2.:Мозочка
№97
При штовханні штанги спортсмен закидає голову назад для максимального підвищення тонусу м'язів-розгиначів верхніх кінцівок. Де розташовані центри рефлексів, які при цьому виникають?
5.:В ядрах Дейтерса
№98
У кішки в експерименті проводять подразнення однієї з рухових структур головного мозку, внаслідок чого спостерігається підвищення тонусу м'язів-розгиначів з боку стимуляції. У тварини проводили подразнення:
2.:Nucleus vestibularis lateralis
№99
У чоловіка внаслідок ураження однієї із структур ЦНС спостерігається астенія, м'язова дистонія, порушення рівноваги. Яку з наведених структур ЦНС уражено?
1.:Мозочок
№100
У кішки в експерименті спостерігається підвищений тонус м'язів-розгиначів кінцівок та спини (децеребраційна ригідність). На якому рівні зроблено переріз головного мозку?
2.:Нижче червоних ядер
№101
У вертикальному положенні пацієнт, заплющуючи очі, втрачає рівновагу. Які структури мозку у нього, вірогідно, ушкоджені?
5.:Мозочок.
№102
Тварині в експерименті перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку. Які зміни відбудуться в зоні інервації?
3.:Втрата рухів
№103
У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням переважно яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?
4.:дофамінергічні
№104
У пацієнта порушена координація рухів, їх амплітуда і спрямованість; рухи розмашисті, непропорційні; хода "півняча", "п'яна". Який відділ мозку пошкоджено?
2.:Мозочок
№105
У відповідь на розтягнення м’яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?
1.:М’язові веретена
№106
У відповідь на сильне швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне розслаблення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?
1.:Сухожилкові рецептори Гольджі
№107
У жаби зруйнували вестибулярний апарат з правого боку. До яких змін тонусу м’язів це призведе?
2.:Зменшення тонусу екстензорів з правого боку
№108
У тварини зруйнували червоні ядра. Які з наведених рефлексів вона втратить внаслідок цього?
1.:Статокінетичні
№109
Проводять дослідження з децереброваною твариною. Які структури треба зруйнувати у тварини, щоб ригідність зникла?
1.:Вестибулярні латеральні ядра
№110
Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні світлові подразники. Які структури було зруйновано?
2.:Передні горбки чотиригорбикового тіла
№111
Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні звукові подразники. Які структури було зруйновано?
5.:Задні горбки чотиригорбикового тіла
№112
Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Які структури було зруйновано?
1.:Чотиригорбикові тіла
№113
Пацієнт при роботі швидко стомлюється. В положенні стоячи з заплющеними очима, він похитується, втрачає рівновагу. Тонус скелетних м’язів знижений. Яка з наведених структур мозку найбільш ймовірно вражена у цієї людини?
2.:Мозочок.
№114
У хворого в результаті травми порушене ковтання. Ураження якого з перерахованих відділів ЦНС є найбільш імовірною причиною цього порушення?
2.:Довгастий мозок
№115
Назвіть: а) медіатор, б) мембранні циторецептори парасимпатичних нервово-органних синапсів.
2.:а)Ацетилхолін, б)М-холінорецептор
№116
Назвіть: а) медіатор, б) мембранні циторецептори парасимпатичних гангліонарних синапсів.
4.:а)Ацетилхолін, б)Н-холінорецептори
№117
Назвіть: а) медіатор, б) мембранні циторецептори симпатичних нервово-органних синапсів.
1.:а)Норадреналін; б)альфа- та бета-адренорецептори
№118
Назвіть основні: а) медіатор, б) мембранні циторецептори симпатичних гангліонарних синапсів.
3.:а)Ацетилхолін, б)Н-холінорецептори
№119
Яким є основний механізм розвитку гіперглікемії під впливом адреналіну?
1.:Стимуляції глікогенолізу в печінці
№120
Механізм дії адреналіну на клітини-мішені пов’язаний із його впливом на такі циторецептори:
3.:Мембранні
№121
Який з наведених гормонів виділяється передньою долею гіпофізу?
5.:Тіреотропний гормон
№122
Для фармакологічного виключення впливу як симпатичної, так і парасимпатичної нервової системи на вісцеральні функції можна застосувати блокатор таких мембранних циторецепторів:
4.:Н-холінорецептори
№123
Підвищення концентрації іонів кальцію в плазмі крові призведе до збільшення секреції такого гормону:
2.:Тіреокальцитонін
№124
Секрецію тиреотропного гормону аденогіпофізом стимулює:
5.:Тиреоліберин
№125
Який із наведених гормонів збільшує в клітинах-мішенях концентрацію цАМФ як вторинного посередника?
3.:Глюкагон
№126
Який з наведених гормонів взаємодіє з цитоплазматичними рецепторами клітин-мішеней?
1.:Кортизол
№127
Який з наведених гормонів підвищує рівень основного обміну?
2.:Тироксин
№128
Через які біологічно активні посередники здійснює свої впливи на ростові процеси в організмі соматотропний гормон?
1.:Соматомедіни
№129
Після введення розчину атропіну в око кроля відбулось розширення зіниці внаслідок блокади таких мембранних циторецепторів:
4.:М-холінорецептори нервово-органних синапсів
№130
На ізольоване серце жаби подіяли адреналіном і спостерігали підвищення частоти серцевих скорочень внаслідок його взаємодії переважно з:
1.:бета-адренорецепторами нервово-органних синапсів
№131
На ізольоване серце жаби подіяли обзиданом і на його фоні адреналіном. При цьому адреналін не викликав помітного підвищення частоти серцевих скорочень. Чим це зумовлено?
5.:Блокадою бета-адренорецепторів нервово-органних синапсів
№132
На ізольоване серце жаби подіяли обзиданом і на його фоні адреналіном. Як і чому зміниться частота серцевих скорочень?
3.:Істотно не зміниться внаслідок блокади бета-адренорецепторів
№133
Які з наведених гормонів секретуються задньою долею гіпофізу?
3.:Вазопресин. окситоцин
№134
Які з наведених гормонів секретуються передньою долею гіпофізу?
2.:Соматотропний, тиреотропний, адренокортикотропний,. гонадотропні
№135
На які функції організму здійснює впливи гормон щитовидної залози тироксин?
5.:Теплопродукція; білковий обмін; ріст і розвиток тканин
№136
Яка залоза (залози) секретує гормон, що впливає на обмін кальцію і фосфору?
2.:Паращитовидні залози
№137
Який з наведених гормонів посилює процеси глікогенолізу (розпаду глікогену до глюкози)?
5.:Адреналін
№138
Яку дію на організм здійснює гормон підшлункової залози глюкагон?
5.:Стимулює розпад глікогену в печінці і м’язах. Викликає гіперглікемію
№139
Хлопець віком 12 років має зріст 180 см. Порушення секреції якого гормону це обумовило?
5.:Соматотропний
№140
Зріст дорослої людини становить 120 см при пропорціональній будові тіла і нормальному розумовому розвитку. Для недостатнього вироблення якого гормону у дитячому віці характерні вказані ознаки?
4.:Соматотропний
№141
Для кращого огляду дна очного яблука лікар закрапав у кон'юнктиву ока пацієнта розчин атропіну. Це призвело до розширення зіниці через блокаду таких мембранних циторецепторів:
4.:М-холінорецептори
№142
Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормону найшвидше збільшиться в крові студента?
1.:Адреналін
№143
У дитини від народження знижена функція щитовидної залози. Що є головним наслідком цього?
1.:Кретинізм
№144
Якщо в умовах високої освітленості спостерігається стійке розширенням зіниць, то це є наслідком:
4.:надмірної активності симпатичного відділу автономної нервової системи
№145
У хворого виявлено: тахікардія, збільшення основного обміну і температури тіла, схуднення, підвищення збудливості. Збільшена секреція гормонів якої залози (яких залоз) є причиною цих порушень?
2.:щитовидна
№146
Жінка 25 років через місяць після пологів звернулась до лікаря зі скаргою на зниження утворення молока. Дефіцит якого гормону призвів до такого стану?
3.:Пролактин
№147
Зріст дитини 10 років сягає 178 см, маса - 64 кг. З порушенням діяльності якої ендокринної залози (залоз) це пов'язано?
1.:Гіпофіз
№148
У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Це обумовлено зниженням функції:
2.:Прищитовидних залоз
№149
Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних контрацептивів, які містять статеві гормони?
4.:гонадотропні
№150
У дитини ознаки затримки психічного і фізичного розвитку (кретинізм). З дефіцитом якого гормону це пов'язано?
4.:Тироксин
№151
При загальному обстеженні пацієнта звертає на себе увагу потовщення шиї, екзофтальм, підвищення температури тіла, пульс 110 уд/хв. Вміст яких гормонів доцільно визначити в крові?
1.:Тироксин
2.:Кортизол
3.:Статеві.
4.:Катехоламіни.
5.:Інсулін
№152
У жінки протягом останніх 6 місяців є ознаки маскулінізації: підсилення росту волосся на обличчі, по білій лінії живота, ногах. Нерегулярний менструальний цикл. Причиною цього може бути підвищення секреції:
1.:Андрогенів
№153
У хворого різко знизився вміст Са2+ в крові. Це призведе до збільшення секреції такого гормону:
1.:соматотропний
№154
У пацієнта виявлено гіперкальціємію. Дефіцит якого гормону може бути причиною цього?

5.:Тирокальцитонін
№155
До стоматолога звернувся чоловік 35-ти років зі скаргами на зменшення щільності зубної тканини, підвищену крихкість зубів при прийомі твердої їжі. Нестача якого мінерального елементу, найбільш вірогідно, має місце у даного пацієнта?
5.:Натрію
№156
У хворого відмічаються збільшення окремих частин тіла (щелепи, ніс, вуха, язик, стопи, кисті) при збереженні пропорцій тіла. Це може бути пов’язано з збільшеною секрецією:
2.:Соматотропіну
№157
У людини необхідно зменшити вплив симпатичного відділу автономної нервової системи на функції внутрішніх органів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?
1.:Альфа- та бета-адренорецептори
№158
У людини необхідно зменшити вплив парасимпатичного відділу автономної нервової системи на функції внутрішніх органів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?
2.:М-холінорецептори
№159
У людини необхідно зменшити частоту серцевих скорочень. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати у людини?
5.:Бета-адренорецептори
№160
Еферентні провідники дуг автономних рефлексів у порівнянні із соматичними мають:
4.:Двонейронну будову
№161
Еферентні провідники дуг автономних симпатичних рефлексів у порівнянні із парасимпатичними мають:
3.:Ганглій, розташований ближче до ЦНС
№162
Еферентні провідники дуг автономних парасимпатичних рефлексів у порівнянні із симпатичними мають:
3.:Ганглій, розташований ближче до органа-ефектора
№163
У людини збільшилися частота та сила серцевих скорочень, підвищився системний артеріальний тиск, загальмувалася секреція травних соків. Це може бути наслідком:
4.:Активації симпатичного відділу автономної нервової системи
№164
У людини зменшилася частота серцевих скорочень, посилилась секреція травних соків і рухова активність травного каналу, звузилися зіниці. Це може бути наслідком:
2.:Активації парасимпатичного відділу автономної нервової системи
№165
Після підшкірного введення людині інсуліну вміст глюкози у плазмі крові зменшився з 4,0 до 2,5 ммоль/л. Головним у механізмі розвитку гіпоглікемії при цьому є:
2.:Збільшення транспорту глюкози в клітини
№166
Гормон пригнічує синтез білків у багатьох тканинах, а в лімфоїдній - посилює їх катаболізм, у печінці активує процеси глюконеогенезу. Який це гормон?
5.:Кортизол
№167
У дорослої людини натщесерце вміст глюкози в крові 8,4 ммоль/л. Причиною цього може бути недостатня секреція такого гормону:
1.:Інсулін
№168
Гормон викликає демінералізацію кісток, посилює у нирках реабсорбцію іонів кальцію, зменшує - реабсорбцію фосфатних іонів, сприяє утворенню гормональної форми вітаміну D3. Про який гормон йдеться?
1.:Паратгормон
№169
Який з наведених гормонів виділяється гіпоталамусом?
3.:Соматоліберин
№170
Мешканцям певних районів рекомендують вживати йодовану сіль або морепродукти, багаті на йод. Метою цього є запобігання гіпофункції такої ендокринної залози:
4.:Щитовидна
№171
Людина нормально адаптується до короткотривалих стресових ситуацій, але при довготривалих стресах не може зберігати високий рівень працездатності. Причиною цього може бути гіпофункція такої ендокринної структури:
1.:Кіркова речовина наднирників
№172
Дівчина 14 років від народження страждає на гіпофункцію -клітин острівців підшлункової залози. Що з наведеного буде наслідком цього?
4.:Гіперглікемія
№173
У людини гіпоглікемія. Причиною цього може бути надмірна секреція такого гормону:
1.:Інсулін
№174
У людини гіпокальціємія. Це спричиняє збільшену секрецію такого гормону:
3.:Паратгормон
№175
У людини гіперкальціємія. Це спричиняє збільшену секрецію такого гормону:
1.:Тиреокальцитонін
№176
Людина, яка дивилася у вікно, почала читати книгу. Заломлююча сила оптичних середовищ збільшується, при цьому, за рахунок зміни стану:
2.:Кришталика
№177
При переведенні погляду з близьких на далеко розташовані предмети відбувається:
3.:Розслаблення війчастого м’язу
№178
Під час фізичного навантаження людина менш чутлива до болі. Причиною цього явища є активація:
2.:Антиноцицептивної системи.
№179
Яка з зорових функцій порушується найбільше при пошкодженні паличок?
4.:Периферічний зір.
№180
У тварини в експерименті реєструють електричну активність нейронів спірального вузла, що дозволяє аналізувати аферентну імпульсацію від рецепторів:
1.:кортієвого органа
№181
В досліді у тварини зруйновано середню частину завитка внутрішнього вуха справа. Це призведе до порушення сприйняття звуків:
3.:середньої частоти
№182
У пацієнта обстежували сприйняття звуків за допомогою камертона. При розташуванні його біля зовнішнього вуха пацієнт не чув правим вухом звук камертона. При розташуванні ніжки камертона на соскоподібному відростку пацієнт відчув звук. З ураженням якої частини слухової сенсорної системи це пов’язано?
1.:Середнього вуха
№183
У чоловіка 33-х років як наслідок спинномозкової травми, порушена больова та температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням такого шляху:
3.:Спино-таламічного
№184
Невпізнання хворим предметів при їх обмацуванні виникло після черепно-мозкової травми. Який відділ мозку ушкоджено?
3.:Постцентральна звивина
№185
При дії подразника у тварин збільшилась активність нейронів спірального вузла. Що з наведеного було подразником?
1.:Звук
№186
У студента при складанні іспиту абсолютний поріг больової чутливості більший, ніж у стані спокою. Активація якої системи організму є причиною цього?
2.:Антиноцицептивна

№187
У пацієнта за даними аудіометрії виявлено порушення сприйняття звуків середньої частоти. Причиною цього може бути пошкодження:
5.:Середньої частини завитка
№188
Жінці 65 років для отримання відбитків зубних рядів з метою наступного протезування вводять у ротову порожнину розчин гіпсу. Які рецептори слизової ротової порожнини збуджуються в першу чергу?
1.:Тактильні
№189
Обстеження пацієнта 18 років виявило, що він не відчуває температурних подразнень в центральній частині задньої поверхні язика. Вкажіть вірогідну причину такого явища:
5.:відсутність холодових і теплових рецепторів у вказаній ділянці
№190
У людини збережена смакова, але втрачена загальна чутливість структур ротової порожнини. Це свідчить про ураження:
3.:N. trigeminus
№191
Людина після травми головного мозку втратила зір. Пошкодження яких зон кори головного мозку може бути причиною цього?
4.:Потилична
№192
У людини крововилив у задню центральну звивину, що призвело до порушення з протилежного боку такої чутливості:
5.:Шкірної та пропріоцептивної
№193
Внаслідок ураження патологічним процесом провідних шляхів спинного мозку у людини порушена больова чутливість шкіри та м’язів. Які шляхи уражені?
4.:Спіноталамічні
№194
При ендоскопії для запобігання блювального рефлексу змащують поверхню кореня язика та задньої стінки глотки анестезуючим розчином дикаїну; після чого через деякий час у досліджуваного при споживанні їжі спостерігаються випадіння смакової чутливості, переважно до:
4.:Гіркого
№195
Увійшовши у накурену кімнату людина, яка не палить, відчуває різкий запах диму, але з часом це відчуття зникає за рахунок процесів акомодації мембрани нюхових рецепторів. Вказати, чим зумовлений цей механізм акомодації.
2.:Інактивацією Na+-каналів
№196
Шляхом біохімічних досліджень встановлено, що при стимуляції ноцицепторів у головному мозку синтезуються (утворюються) ендогенні пептиди, які за своєю силою перевищують дію морфіну і здатні знімати больові відчуття. Назвати ці пептиди серед нижче приведених:
4.:Ендорфіни
№197
Виникнення больового відчуття у відповідь на дію різних факторів зовнішнього середовища пов’язаного з продукцією “медіатора болю”, в ролі якого виступає одна із вказаних біологічно активних речовин, а саме:
1.:Гістамін
№198
Для кращого огляду судин лікар-окуліст у своїй практиці використовує ряд фармакологічних засобів (що розширюють зіницю ока), зокрема атропін, як блокатор нижче приведених рецепторів - вказати, яких саме:
2.:М-холінорецепторів
№199
Досліджуючи розширення зіниці очей у хворих під час хірургічного втручання встановлено, що це відбувається в окремих випадках при недостатній глибині наркозу як наслідок активації:
3.:симпатичної нервової системи
№200
При обстеженні юнака лікар-окуліст виявив не сприйняття ним червоного кольору - це явище протанопії спостерігається переважно у чоловіків і зумовлене генетичним дефектом:
3.:Непарної Х-хромосоми
№201
Електрофізіологічними дослідженнями встановлено, що вищий центр тактильної чутливості сомато-сенсорного аналізатора знаходиться у нижче приведених структурах головного мозку - вказати, яких саме:
2.:Задня центральна звивина
№202
В картинній галереї демонструвалися твори епохи класицизму і поруч із полотном “жінка у червоному” була виставлена вдала копія цього полотна невідомого художника, який страждав не сприйняттям червоного кольору внаслідок генетичного дефекту у нього Х-хромосоми; таке явище дістало назву:
2.:Протанопії
№203
При електрофізіологічних дослідженнях встановлено, що під впливом квантів світла у мембрані фоторецепторів сітківки ока виникає в першу чергу явище гіперполяризації, що проявляється у вигляді:
1.:Ранього рецепторного потенціалу (РРП)
№204
Експериментальним шляхом встановлено, що під впливом квантів світла виникає в першу чергу гіперполяризація мембранних фоторецепторів сітківки ока. Це проявляється у вигляді ранього рецепторного потенціалу (РРП) як наслідок…
2.:Активації іон-селективних К+-каналів
№205
При дослідженні механорецепції у волонтерів (добровольців) встановлено, що кожний вид відчуття (дотику, тиску, вібрації, болю) має свої рецептори, які є датчиками певних показників - швидкості поширення збудження, інтенсивності тиску і вібрації. Вказати, які із нижче приведених рецепторів шкіри є датчиками швидкості:
2.:Рецептори типу тілець Мейснера
№206
З метою оцінки у людини формування відчуття дотику наносяться подразнення тупою голкою на різні ділянки шкіри тулуба, волярної і дорзальної поверхні рук та поверхні шкіри ніг. Це відчуття реалізується за рахунок:
4.:Механорецепторів
№207
З метою оцінки у людини формування відчуття тиску наносяться подразнення тупою голкою на дорзальну поверхню шкіри передпліч, починаючи від легкого дотику і з подальшим наростанням тиску в окремих точках без виникнення больового відчуття. Вказати, які із нижче приведених рецепторів шкіри є датчиками, що формують відчуття тиску:
1.:Рецептори типу дисків Меркеля
№208
Встановлено, що рецептори, які сприймають дотик, за своєю структурою відносяться до нижче приведених - вказати, яких саме:
3.:Первинночутливі
№209
Доведено, що нерв, який звужує зіницю ока, відноситься до нижче приведених - вказати, яких саме:
5.:Парасимпатичний
№210
Доведено, що нерв, який розширює зіницю ока, відноситься до нижче приведених - вказати, який саме:
3.:Симпатичний
№211
При електрофізіологічних дослідженнях встановлено, що одночасне збудження колбочкоподібних клітин сітківки ока, які здатні сприймати сині, зелені і червоні кольори, призволить до бачення одного із нижче приведених кольорів - вказати, яких саме:
2.:Білого
№212
Встановлено, що особливістю нейронної організації зорового аналізатора є наявність перших трьох нейронів, розташованих у певних структурах - вказати, яких саме з нижче приведених:
4.:Сітківка ока
№213
Шляхом спостережень встановлено, що серед факторів, які викликають розширення зіниць очей у людини, найбільш вірогідним із нижче приведених, можуть бути:
4.:Активація (вплив) симпатичної нервової системи
№214
Шляхом спостережень встановлено, що, коли людина одягнеться, вона поступово втрачає відчуття одягу на своєму тілі, внаслідок адаптації тактильних рецепторів як результат зміни проникності мембрани цих рецепторів до нижче приведених іонів - вказати, яких саме:
3.:Зниження проникності до іонів Na+
№215
При обстеженні робітника, коваля за фахом, віком 50-ти років встановлено, що він краще сприймає звуки обома вухами при кістковій провідності, ніж при повітряній. Вказати, де вірогідніше всього локалізується ураження у обстежуваного:
2.:Звукопровідний апарат (система кісточок середнього вуха)
№216
Людина при пошкодженні шкіри відчула біль і це відчутття cформувалося в певному відділі кори головного мозку, а саме:
2.:Постцентральній звивині
№217
Після тривалого перебування на пляжі в сонячний день людина отримала опік шкіри і страждає від болю. Вказати, який із нижчевказаних медіаторів приймав участь у формуванні больового відчуття:
2.:Гістамін
№218
Людина постійно носить обручку і не відчуває її на своїй руці. Вказати, які процеси відбулися в мембрані механорецепторів шкіри:
4.:Збільшення порогу деполяризації
№219
При дослідженні механорецепції у людини під час дотику активувались тільця Мейснера. Вказати, який процес забезпечує їх активацію:
2.:Зростання швидкості руху
№220
В хронічному експерименті на тварині реєстрували викликані потенціали в сомато-сенсорній корі при стимуляції високопорогових ноцицепторів, при цьому вони не фіксувались, тому що в головному мозку синтезувались ендогенні пептиди, які знімали больові відчуття. Вказати ці речовини, що приведені:
3.:Ендорфіни
№221
Встановлено, що рецептори шкіри, які сприймають дотик, за своєю структурою відносяться до нижчеприведених:
2.:Первинночутливі, вільні нервові закінчення
№222
З метою оцінки у людини формування відчуття дотику наносять подразнення тупою голкою на різні ділянки шкіри тулуба, волярної і дорзальної поверхні рук. Це відчуття реалізується за рахунок збудження:
4.:Механорецепторів
№223
При вивчені дотикової чутливості волосковим естезіометром торкалися різних ділянок тіла людини. Виявилося, що найбільша щільність дотикових рецепторів розташована у позбавленій волосяного покриву шкірі, а саме:
3.:Носа
№224
При травматичному ушкодженні заднього чутливого корінця спинного мозгу спостерігається втрата всіх видів шкірної чутливості, яка носить на тулубі людини певний характер; вказати, який саме:
5.:Сегментарний
№225
В експерименті при механічному подразненні певної рефлексогенної зони шкіри жаби, від якої відходить шкірний нерв, в його закінченнях виникають електро-фізіологічні процеси, що формують:
4.:Рецепторний потенціал
№226
Встановлено, що коли людина одягнеться вона поступово втрачає відчуття одягу на своєму тілі внаслідок адаптації тактильних рецепторів як результат зміни проникності мембрани цих рецепторів для певних іонів:
1.:Зниження для іонів натрію
№227
Вказати, які з нижчеприведених рецепторів шкіри людини є датчиками відчуття тиску:
4.:Диски Меркеля
№228
В експерименті реєстрували імпульси в сенсорних нервових волокнах, що йдуть в ЦНС від певної ділянки шкіри при її електричному подразнені. Ці імпульси реєструвались внаслідок виникнення:
1.:Рецепторного потенціалу
№229
Здатність більшості рецепторів, в тому числі і рецепторів шкіри людини, "звикати” до постійнодіючого стимулу носить назву:
5.:Адаптації
№230
Механорецептори шкіри людини контролюють головним чином:
1.:Цілісність соми
№231
Шляхом електрофізіологічних досліджень встановлено, що при застосуванні знеболюючих місцевих анестетиків змінюється чутливість мембрани нервових структур за рахунок:
2.:Зростання порогу деполярізації
№232
Вищий центр тактильної чутливості сомато-сенсорної системи розташований в таких структурах головного мозку:
2.:Постцентральна звивина кори головного мозку
№233
Встановлено, що рецептори, які реагують на механічні ушкоджуючі стимули, з ініціативи англійського фізіолога Ч. Шеррінгтона були названі як:
1.:Механоноцицептори
№234
Ушкодження постцентральної звивини кори головного мозку людини викликає у неї випадіння всіх видів шкірної чутливості певних ділянок тіла, а саме:
1.:Протилежної
№235
Встановлено,що рецептори, які сприймають подразливий стимул на відстані (зорові, слухові, нюхові), дістали назву:
2.:Дистантні
№236
При дослідженні на волонтерах встановлено, що у разі нанесення слабких уколів на певні ділянки шкіри (волярної чи дорзальної поверхні передплічча), у досліджуваного формується відчуття дотику, яке виникає внаслідок активації певних за своєю електрофізіологічною характеристикою рецепторів, а саме:
2.:Низькопорогових
№237
Під впливом зовнішнього стимула будь-якої природи у сприймаючому відділі первинночутливих рецепторів шкіри виникає рецепторний потенціал як результат провідності мембрани цих рецепторів для певних іонів. Вказати, яких саме:
3.:Натрію
№238
Вказати, які з нижчеприведених рецепторів шкіри людини є датчиками вібрації і тиску:
3.:Тільця Фатер-Паччіні
№239
Шляхом досліджень встановлено, що при застосуванні знеболюючих засобів останні викликають зменшення провідності мембрани внаслідок реконструкції молекул білково-ліпідного шару мембрани для певних іонів, таких як:
1.:Натрію
№240
Під впливом сильного больового подразника в організмі людини спостерігається ряд зрушень, які супроводжуються зміною в діяльності вісцеральних систем, і в першу чергу - це зміна діяльності серцево-судинної системи як результат активації певної системи:
1.:Симпато-адреналової
№241
Адаптивні процеси на рівні мембран рецепторів шкіри визначаються зниженням її проникності для певних іонів - вказати яких:
2.:Натрію
№242
Людина, яка страждає на хронічне больове відчуття, звернулась за допомогою в нейрохірургічну клініку, де їй методом стереотаксичної операції позбавили від цього нестерпного відчуття. Вказати, які із нижчеприведених структур головного мозку були виключені:
2.:Вентропостлатеральні ядра таламуса
№243
Шляхом клінічних спостережень встановлено, що після 40 років найближча точка чіткого бачення поступово віддаляється. Вказати, що являється основною причиною цього явища:
1.:Пресбіопія
№244
Вказати, яка із оптичних стуктур ока має основне значення при аккомодації:
3.:Кришталик
№245
Досліджуючи розширення зіниць очей під час хірургічних втручань встановлено, що це відбувається в окремих випадках при недостатній глибині наркозу як наслідок активації певної системи, а саме:
3.:Симпатичної нервової системи
№246
В експеременті на кішці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи. Внаслідок руйнування однієї із структур середнього мозку кішка втратила орієнтувальний рефлекс на сильні звукові сигнали. Вказати, які структури були зруйновані:
4.:Нижні горбики чотиригорб’я
№247
У пацієнта віком 60-ти років виявлено збільшення сприйняття порогу звуків високої частоти. Вказати, порушення яких структур слухової сенсорної системи призвело до такого стану.
2.:Кортієвого органу - ближче до овального віконця
№248
Шляхом клінічних досліджень встановлено, що вухо людини при нормальній гостроті слуху має певний діапазон частот сприйняття звукових коливань. Вказати цей діапозон частот із нижчеприведених:
5.:16 – 20 000 гц
№249
В досліді у тварини зруйновано середню частину завитка внутрішнього вуха. Вказати, до порушення якої частоти сприйняття звуків це призведе:
2.:Середньої частоти
№250
При обстеженні робітника 50-ти років, коваля за фахом, встановлено, що він краще сприймає звуки обома вухами при кістковій провідності, ніж при повітряній. Вказати, де вірогідніше всього локалізується ушкодження у обстежуваного:
1.:Звукопровідний апарат (система кісточок середнього вуха)
№251
У людей похилого віку спостерігається явище пресбіопії з боку зорового апарату. Вказати причину цього явища:
2.:Втрата еластичності кришталика
№252
Серед нижчеприведених показників вказати, в яких одиницях вимірюють інтенсивність звуку:
4.:Децибелах
№253
При клінічному обстеженні у людини встановлена повна сліпота на ліве око. Вказати можливу причину ушкодження зорової сенсорної системи у даному випадку:
1.:Лівого зорового нерва до перехрестя
№254
При електрофізіологічних дослідженнях встановлено, що під впливом квантів світла у мембрані фоторецепторів сітківки ока виникає в першу чергу явище гіперполяризації, що проявляється у вигляді:
5.:Раннього рецепторного потенціалу (РРП)
№255
Як показали дослідження, слухова орієнтація людини у просторі можлива за певних факторів, серед яких найбільш вагому роль відіграє:
1.:Наявність бінаурального слуху
№256
Особливістю нейронної організації слухової сенсорної систем є те, що його перші три нейрони розташованні на рівні певних структур головного мозку, а саме:
1.:Стовбуру головного мозку
№257
До лікарні доставлено чоловіка, який постраждав під час сильного вибуху. При обстеженні виявлено, що барабанна перетинка не зруйнована, бо спрацював захисний рефлекс, який запобігає розриву барабанної перетинки від сильної звукової хвилі, і він реалізується за рахунок:
1.:Скорочення m. tensor tympani
№258
В картинній галереї демонструвалися твори епохи класицизму і поруч із полотном “Жінка у червоному” була виставлена вдала копія цього полотна невідомого художника, який страждав нейсприйняттям червоного кольору, і таке явище дістало назву:
3.:Протанопії
№259
Встановлено, що особливістю в нейроній організації зорової сенсорної системи є те, що перші три нейрони розташовані у:
2.:Сітківці ока
№260
Доведено, що людям як трихроматам притаманна властивість сприйняття основних трьох кольорів - червоного, зеленого і синього. Відхилення у сприйнятті будь-якого із цих кольорів дістало назву:
1.:Дальтонізму
№261
Шляхом експерименту доведено, що центри слухової сенсорної системи представлені у певних структурах головного мозку, а саме:
4.:Скроневій зоні кори головного мозку
№262
У досліджуваного, який страждає на хронічне двостороннє запалення середнього вуха, встановлено порушення цілісності барабанної перетинки, відсутність повітряної провідності звуків із збереженням кісткової їх провідності. Вказати, які із нижчеприведених структур вірогідніше всього ушкоджені:
5.:Слухові кісточки
№263
При зарахуванні робітника, віком 23-х років, на посаду клепальника його вухо сприймало коливання в діапазоні 16-20 000 герц, а після десяти років роботи діапазон сприйняття звукових частот змістився до 16-9 000 герц. Вказати можливу причину зміни сприйняття звукових частот:
3.:Втрата еластичності проксимальної частини основної мембрани
№264
Експериментатору необхідно якнайшвидше виробити умовний рефлекс у собаки. На базі якого безумовного рефлексу доцільно виробляти умовний?
1.:Захисного
№265
У чоловіка 60 років після крововиливу в головний мозок настав тривалий сон. Пошкодження яких структур найімовірніше призвело до цього стану?
2.:Ретикулярної формації
№266
При обстежені пацієнта встановили сильний, врівноважений, інертний тип вищої нервової діяльності за Павловим. Якому темпераменту за Гіппократом відповідає пацієнт?
4.:Флегматичному
№267
При обстеженні хворого похилого віку виявлено моторну афазію. Де локалізований осередок пошкодження головного мозку?
3.:Центр Брока
№268
При обстеженні хворого похилого віку встановлено сенсорну афазію. Яка зона кори головного мозку пошкоджена?
4.:Центр Верніке
№269
Психологічне дослідження встановило: у людини добра здатність швидко пристосовуватися до нової обстановки, добра пам’ять, емоційна стійкість, висока працездатність. Найімовірніше, ця людина є:
3.:Сангвінік
№270
В експерименті на тварині виробляли умовний сечовидільний рефлекс: включали мигаюче світло і внутрішньовенно вводили тварині значну кількість фізіологічного розчину. Після декількох повторювань лише одне включення мигалки викликало збільшення діурезу. Назвіть рівень замикання умовнорефлекторних зв’язків.
3.:передній мозок
№271
Один з методів боротьби з алкоголізмом полягає у виробленні умовного блювального рефлексу на алкоголь: прийом невеликої дози алкоголю підкріплюють через деякий час введенням блювального препарату. Назвіть рівень замикання умовнорефлекторних зв’язків.
4.:передній мозок
№272
Під час спеціальних досліджень було показано, що інтенсивність енергетичного обміну у людини можна збільшити умовнорефлекторно: якщо робітник у свій вихідний день знаходився на своєму робочому місці, його енергетичний рівень підвищувався. Назвіть рівень замикання умовнорефлекторних зв’язків.
3.:передній мозок
№273
Для того, щоб отримати позитивну оцінку при складанні заліку, студент повинен добре попрацювати з підручником, прийти вчасно на залік, активно попрацювати під час заліку. Позитивна оцінка є наслідком яких умовних рефлексів студента?
5.:інструментальних
№274
При дослідженні пам’яті впродовж декількох секунд досліджуваному показували певну кількість геометричних фігур, після чого він повинен був їх відтворити по пам’яті. Яку кількість фігур він може запам’ятати?
3.:7 ± 2
№275
При дослідженні пам’яті людині впродовж долей секунди показували сяючий об’єкт. Ще 150 мс вона зберігала його в пам’яті. Який процес в ЦНС забезпечував збереження інформації?
4.:реверберація збудження
№276
При дослідженні пам’яті впродовж декількох секунд досліджуваному показували певну кількість геометричних фігур, після чого він повинен був їх відтворити по пам’яті. Який вид пам’яті при цьому досліджували?
1.:первинну
№277
При дослідженні пам’яті людині впродовж долей секунди показували сяючий об’єкт. Ще 150 мс вона зберігала його в пам’яті. Який вид пам’яті досліджувався?
4.:сенсорна
№278
Пасажир взяв квиток на поїзд за 30 хвилин до його відправлення. Дорога від залізничної каси до вокзалу займає 25 хвилин. Яка ступінь стадії напруження виникне у цього пасажира по дорозі до вокзалу?
5.:уваги, мобілізації, активності
№279
Студент на протязі навчального року сумлінно вчився у медуніверситеті. У весняному семестрі він почав ще й працювати ночами у лікарні. На іспиті він не зміг відповісти на ті запитання білета, які вивчав в цьому семестрі. Яким ступенем стадії напруження можна пояснити невдачу студента на іспиті?
5.:астенічна негативна емоція
№280
Домашню тварину не годували декілька днів, внаслідок чого у неї виникла домінуюча мотивація - голод і певна харчова поведінка. В яких структурах головного мозку виникла домінуюча мотивація?
5.:латеральних ядрах гіпоталамусу
№281
Під час футбольного матчу між вболівальниками різних команд виникла сутичка. На фоні негативних емоцій у одного учасника сутички були розширені зіниці і підвищене серцебиття. Яка система організму забезпечує вегетативні зміни при негативних емоціях?
3.:симпато-адреналова система
№282
При дослідженні пам’яті впродовж декількох секунд досліджуваному називали певну кількість слів, не пов’язаних логічно. Який вид пам’яті досліджували?
2.:первинну
№283
При дослідженні пам’яті людині впродовж долей секунди включали звук. Ще 150 мс вона зберігала його в пам’яті. Який вид пам’яті досліджували?
5.:сенсорну
№284
При дослідженні пам’яті людині впродовж долей секунди включали звук. Ще 150 мс вона зберігала його в пам’яті. Який процес в ЦНС забезпечував збереження інформації?
3.:реверберація збудження
№285
Пасажир взяв квиток на міжміський автобус за годину до його відправлення. Дорога від каси до автовокзалу займає 30 хвилин, стільки ж часу потрібно пасажиру, щоб заїхати за речами. Який ступінь стадії напруження виникне у пасажира по дорозі на автовокзал, якщо в дорозі трапиться хоча б якась затримка?
4.:стенічна негативна емоція
№286
Домашній тварині не давали пити декілька днів, внаслідок чого у неї виникла домінуюча мотивація - спрага і певна питна поведінка. В якій структурі головного мозку виникла домінуюча мотивація?
3.:гіпоталамус
№287
Собака дуже виразливо проявляє позитивні емоції при поверненні господаря додому, іноді це супроводжується мимовільним сечовиділенням. Збудження якої системи організму відбувається під час розвитку позитивних емоцій?
5.:парасимпатична нервова система
№288
В експерименті щурам було вживлено електроди в певні ділянки мозку, причому тварини самостійно вмикали подразнюючий струм за допомогою спеціального важіля до повного свого виснаження. Ці ділянки мозку були названі “центрами задоволення”. Про які структури мозку йдеться?
3.:гіпоталамус
№289
При дослідженні пам’яті впродовж долей секунди перед очима досліджуваного в темній кімнаті пронесли сяючий вогник. Ще 150 мс людина зберігала в пам’яті сяючий слід цього вогника. Який процес в ЦНС забезпечував збереження інформації?
2.:реверберація збудження
№290
При дослідженні пам’яті впродовж долей секунди перед очима досліджуваного в темній кімнаті пронесли сяючий вогник. Ще 150 мс людина зберігала в пам’яті сяючий слід цього вогника. Який вид пам’яті досліджували?
2.:сенсорну
№291
При дослідженні пам’яті впродовж декількох секунд досліджуваному показували таблички з надрукованими на них словами (одна табличка - одне слово). Який вид пам’яті досліджували?
5.:первинну
№292
Лисиця взимку декілька днів не їла, внаслідок чого у неї виникла домінуюча мотивація - голод і певна харчова поведінка. В якій структурі головного мозку виникла домінуюча мотивація?
4.:латеральні ядра гіпоталамусу
№293
В експерименті щурам було вживлено подразнюючі електроди в певні ділянки мозку, причому тварини могли самостійно вмикати подразнюючий струм за допомогою спеціального важіля. Одного разу вмикнувши струм, тварини більше ніколи не торкались важіля. Ці ділянки мозку були названі центрами незадоволення або “покарання”. Про які структури мозку йдеться?
5.:гіпоталамус
№294
В експерименті тварині зруйнували певну структуру головного мозку, внаслідок чого у тварини зникла статева поведінка і відбулись зміни статевих залоз. Яка структура головного мозку забезпечує статеві мотивації і була видалена в цьому експерименті?
3.:гіпоталамус
№295
При обстеженні людини встановили сильний, врівноваженний, інертний тип вищої нервової діяльності за Павловим. Який темперамент за Гіпократом у досліджуваного?
4.:флегматик
№296
В літературі описані випадки, коли нервовий розлад виникав у людей, змушених приховувати від своїх близьких родичів їх тяжке захворювання. У людей яких темпераментів за Гіпократом найвірогідніше можуть виникати такі розлади?
4.:меланхоліки та холерики
№297
У хворого патологічний процес вразив лобну долю лівої півкулі, де розташований центр мови Брока. Які порушення мови будуть спостерігатися у цієї людини?
2.:не може говорити
№298
Центр мови знаходиться асиметрично в лівій півкулі у:
1.:95% праворуких і 70% ліворуких
№299
Специфічною особливістю вищої нервової діяльності людини є:
1.:наявність сигнальних систем дійсності
№300
При обстеженні людини визначили, що у неї провідною є ліва півкуля. Рівень функціонування якої сигнальної системи є більш високим у цієї людини і до якого типу вищої нервової діяльності вона належить?
5.:розумовий, ІІ сигнальна система
№301
При дослідженні пам’яті людині було легше запам’ятати геометричні фігури, ніж словосполучення. Яка півкуля у цієї людини є провідною і яка система дійсності має більш високий рівень функціонування?
2.:права, І сигнальна система
№302
П’ятирічна дитина після черепно-мозкової травми на деякий час втратила здатність говорити, але через тривалий час ця здатність в неї відновилась. Яка півкуля була травмована і за рахунок якої властивості ЦНС дітей відновлення мови стало можливим?
5.:ліва півкуля, пластичність
№303
Студент стоїть перед дверима екзаменаційної кімнати в стані емоційного напруження. Що з нижче наведеного складає провідний механізм формування емоційного напруження в такій ситуації?
1.:дефіцит інформації
№304
При обстеженні людини встановили сильний, врівноважений, рухливий тип вищої нервової діяльності за Павловим. Який темперамент за Гіпократом у досліджуваного?
2.:сангвінік
№305
Відрахований з університету студент тривалий чаприховував це від своїх батьків, в наслідок чого в нього розвинувся нервовий розлад. До яких типів вищої нервової діяльності за Гіпократом найвірогідніше міг належати цей студент?
2.:меланхоліки і холерики
№306
У хворого патологічний процес вразив скроневу долю лівої півкулі, де розташований центр мови Верніке. Які порушення мови при цьому спостерігаються?
5.:не розуміє значення слів і не може читати і говорити
№307
При обстеженні людини визначили, що у неї провідною є права півкуля. Рівень функціонування якої сигнальної системи дійсності більш високий у цієї людини і до якого типу вищої нервової діяльності вона належить?
3.:художній, І сигнальна система
№308
При дослідженні пам’яті людині було легше запам’ятати словосполучення, ніж геометричні фігури. Яка півкуля у цієї людини є провідною і яка система дійсності має більш високий рівень функціонування?
4.:ліва, ІІ сигнальна система
№309
Формування мови у дитини відбувається в декілька фаз. В одній з них безпосередні подразники І сигнальної системи вступають у зв’язок з певними вегетативними і соматичними реакціями з утворенням зв’язків між безпосереднім подразником і безпосередньою реакцією. Слово діє в комплексі з безпосереднім подразником, але поза комплексом не викликає адекватної реакції. В якому віці це відбувається?
2.:перше півріччя після народження
№310
Формування мови у дитини відбувається в декілька фаз. В одній з них, котра зветься періодом «сенсорної» або «пасивної» мови, дитина розуміє, але не говорить. В цей час закладається початок сумісної діяльності сигнальних систем - на слово виникає безпосередня вегетативна або соматична реакція. В якому віці це відбувається?
1.:друге півріччя після народження
№311
Формування мови у дитини відбувається в декілька фаз. В одній з них сприйняття окремих предметів і явищ вступає в зв’язок з окремими звукосполученнями, якими дитина відповідає на ці подразники - безпосередній подразник викликає мовну реакцію - “дитячий лепіт”. В якому віці це відбувається?
2.:кінець першого року і на другому році життя
№312
Формування мови у дитини відбувається в декілька фаз. В одній з них дитина активно оволодіває мовою, з’являються численні зв’язки між відділами ІІ сигнальної системи, котрі сприймають мовні сигнали і забеспечують мовоутворення. Дитина на слово відповідає словом. В якому віці це відбувається?
1.:від двох до трьох років
№313
В тропічному лісі наукова експедиція відібрала у стаї мавп дитину, котра втратила здатність говорити. Всі спроби відновити мову у дитини не закінчились успіхом. В якому віці, на Вашу думку, було знайдено дитину?
1.:доросліше п’яти років
№314
При обстеженні людини встановили сильний, неврівноважений, нестримний тип вищої нервової діяльності за Павловим. Який темперамент за Гіпократом у людини?
2.:холерик
№315
І.П.Павлов описав випадок психічного розладу у студента, який після закінчення духовної семінарії вступив до медичного університету. Захворювання виникло і стало прогресувати під час занять в університеті. За рекомендацією лікарів юнака перевели на гуманітарний факультет, після чого поступово відновився нормальний стан і він зміг продовжити навчання. До якого типу нервової системи наймовірніше можна віднести цю людину?
1.:сильний, врівноважений, інертний
№316
У хворого крововилив у скроневій корі лівої півкулі. Він не розуміє значення слів, не може говорити. Яке враження мови виникло?
5.:афазія Вернике
№317
Яке з наведених засобів спілкування належить до ІІ сигнальної системи?
5.:вербальні поняття
№318
Виберіть оптимальні умови для утворення умовного рефлексу.
1.:Співпадіння в часі двох подразників з передуванням умовного. Умовний подразник слабкіший за безумовний.
№319
Якими якостями характеризується безумовний рефлекс? .
3.:Вроджений. Постійний. Видовий.
№320
Якими якостями характеризується умовний рефлекс?
1.:Набутий. Тимчасовий. Індивідуальний.
№321
Статична робота, що виконується під час підтримки вертикальної пози, здійснюється переважно завдяки активації:
2.:Повільних рухових одиниць
№322
Тренування фізичної витривалості призводить до розвитку у м’язових волокнах:
4.:Гіпертрофії
№323
При дослідженні розвитку втоми виявили, що одним з факторів, що сприяє її виникненню є скоріш за все:
2.:Метаболічний ацидоз
№324
При вимірюванні ручним динамометром сили м’язів згиначів кисті у студента виявили її зменшення у порівнянні з нормальними величинами завдяки зменшенню:
4.:Частоти ПД у м’язових волокнах
№325
Під час спортивних змагань однакової інтенсивності кисневий борг стане найбільшим при тривалості фізичного навантаження протягом:
2.:2 хв.
№326
До оптимального режиму тренування належать навантаження, які протягом всього періоду тренувань мають одну з ознак:
4.:Викликають втому
№327
Кисневий борг ліквідується під час періоду:
4.:Відпочинку
№328
Максимальна тривалість фізичного навантаження для людини обумовлена одним із факторів:
2.:Енергетичними витратами
№329
Після фізичних тренувань максимальна сила двоголового м’язу плеча збільшилась майже в двічі завдяки збільшенню:
5.:Фізіологічного поперечного перерізу
№330
Під час фізичного навантаження на велоергометрі виявили в крові збільшення молочної кислоти у порівнянні з піровиноградною, що свідчить про наявність:
1.:кисневого боргу
№331
Тривалість періоду відновлення залежить від:
5.:інтенсивності роботи
№332
Поглинаня кисню у досліджуваного у стані спокою знаходилось в межах фізіологічної норми, при фізичному навантаженні збільшилось вдвічі, що свідчить про збільшення:
3.:інтенсивності метаболізму
№333
Частота скорочення серця у юнака у стані спокою становить 75/хв. Після фізичного навантаження на 1-й хв. - 100, на 3-й хв. - 95. Зазначена динаміка відновлення свідчить про:
5.:відсутність тренованості
№334
Найкращим показником ступені тренованості (адаптації) при фізичних навантаженнях є:
2.:максимальне поглинання кисню
№335
До мотонейрона одночасно підходять 8 збуджуючих нервових імпульсів. Чи буде мотонейрон генерувати еферентні нервові імпульси, якщо амплітуда поодиноких ЗПСП на мембрані його аксонного горбка складає 2mV?
5.:так, оскільки сумарний ЗПСП перевищує поріг деполяризації
№336
В центральному синапсі відбулась активація рецепторних білків постсинаптичної мембрани, збільшення проникності іонних каналів для натрію, виникнення ЗПСП. Який медіатор викликає цей ефект?
4.:Норадреналін
№337
Застосували препарат верапаміл, який зблокував кальцієві канали пресинаптичної мембрани нервового закінчення центрального синапса. Який ефект дії цього препарата можливий?
4.:Відсутні: вихід медіатора ацетилхоліну, активація рецепторних білків, вхід Na+, формування ЗПСП
№338
В клініці при лікуванні деяких захворювань ЦНС, що супроводжуються інтенсивним збудженням окремих ділянок кори головного мозку, наприклад епілепсії, використовують медіатори ЦНС. Яку функцію вони забезпечують в ЦНС та до якої групи хімічних речовин вони відносяться?
3.:Гальмівні; амінокислоти, ГАМК, гліцин
№339
В клінічній практиці у хворого з підвищеною збудливістю застосовують заспокійливий (седативний) препарат натрію бромід. Який механізм дії його?
5.:Постсинаптичне гальмування; збільшення проникності каналів постсинаптичної мембрани для K+
№340
У людини, хворої на правець, у відповідь на незначне подразнення з’являються судоми. Який процес пригнічується в ЦНС завдяки певному механізму дії правцевого токсину?
1.:Постсинаптичне гальмування; виділення гліцину з пресинаптичного закінчення
№341
В досліді на спінальній жабі встановлено, що збільшення площі поверхні шкіри кінцівки, на яку діє розчин 0,3% HСl, веде до зменшення часу захисного згинального рефлексу та до збільшення інтенсивності рефлекторної відповіді. Зміна часу рефлексу та інтенсивності рефлекторної відповіді є наслідком:
2.:Одночасної сумації
№342
При електромiографiчному обстеженнi знайдено, що при збудженні згиначів одночасно підвищується тонус розгиначів. Який принцип взаємодії між нервовими центрами частково порушений?
1.:Рецiпрокне гальмування
№343
Для ослаблення або припинення передачі збудження через синапс з нервового закінчення на м'язове волокно в клініці використовуються курареподібні речовини. Яку ланку синаптичної передачі блокують ці речовини?
1.:Холінорецептори постсинаптичної мембрани.
№344
Для провідникової анестезії в клініці використовують блокатори Na+-каналів, які вводять навколо шляху нерва, що іннервує певну ділянку тіла. На яку ланку рефлекторної дуги діють ці препарати?
2.:Аферентний та еферентний провідник.
№345
У спортсменів при розтягненні зв’язок, травмах м’язів використовують хлоретил, який наносять на травмовану поверхню, що призводить до зникнення болю. На яку ланку рефлекторної дуги діє цей препарат?
3.:Рецепторний відділ.
№346
До мотонейрона одночасно підходять 8 збуджуючих нервових імпульсів. Чи буде мотонейрон генерувати еферентні нервові імпульси, якщо амплітуда поодиноких ЗПСП на мембрані його аксонного горбка складає 1 mV?
4.:Ні, сумарний ЗПСП не досягає рівня Е критичного.
№347
Застосували препарат верапаміл, який заблокував кальцієві канали пресинаптичної мембрани нервового закінчення центрального синапса. Який ефект дії цього препарата можливий?
1.:Відсутні: вихід медіатора норадреналіну, активація рецепторних білків, вхід Na+, формування ЗПСП.
№348
В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. До яких змін мембранного потенціалу це призведе?
4.:Гіперполяризація
№349
У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону може спричинити такі зміни?
2.:Альдостерон
№350
У чоловіка 33-х років внаслідок спинномозкової травми порушена больова та температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням таких висхідних шляхів:
1.:Спиноталамічні
№351
В експерименті подразнюють скелетний м'яз серією електричних імпульсів. Який вид м'язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення поодинокого м'язового скорочення?
2.:Зубчастий тетанус
№352
У хворого крововилив у задню центральну звивину. До порушення якого виду чутливості з протилежного боку це призведе?
3.:Шкірна та пропріоцептивна
№353
До лікаря звернулися батьки хлопчика 10-ти років, у якого відзначалося збільшення волосяного покриву на тілі, ріст бороди і вус, низький голос. Збільшення секреції якого гормону можна припустити?
3.:Тестостерон
№354
В лікарню звернувся хворий зі скаргами на швидку стомлюваність і виражену м'язову слабкість. При обстеженні виявлено аутоімунне захворювання, внаслідок якого порушується функціональний стан рецепторів у нервово-м'язових синапсах. Дія якого медіатора буде заблокована?
5.:Ацетилхолін
№355
У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?
5.:M-холінорецептори
№356
Потенціал спокою клітини дорівнює -80 мВ. Під час якої фази ПД величина мембранного потенціалу склала +30 мВ?
3.:Реверсполяризації
№357
У хворого з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Який відділ мозку постраждав?
4.:Стовбур мозку
№358
Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило зниження реабсорбції іонів натрію у канальцях нирок. Внаслідок яких змін секреції гормонів це відбувається?
2.:Зменшення альдостерону
№359
Студент старанно конспектує лекцію. Якість конспектування значно погіршилась, коли сусіди стали розмовляти. Який вид гальмування умовних рефлексів є причиною цього?
1.:Зовнішнє
№360
Внаслідок стресу у похилої людини підвищився артеріальний тиск. Причиною цього є активація:
4.:Симпато-адреналової системи
№361
У пацієнта 60-ти років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти. Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовило ці зміни?
3.:Основна мембрана завитки біля овального віконця
№362
У піддослідної тварини під час експерименту подразнюють периферичний відрізок блукаючого нерва. Які з наведених змін будуть спостерігатися при цьому?
2.:Зменшення частоти серцевих скорочень
№363
В експерименті на жабі зруйнували лабіринт з правого боку. До зниження тонусу яких м'язів це призведе?
1.:Екстензори праворуч

№364
Під час експерименту подразнюють скелетний м'яз серією електричних імпульсів. Який вид м'язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс надходить у періоді вкорочення попереднього поодинокого м'язового скорочення?
1.:Суцільний тетанус
№365
Яким буде скорочення м'язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщенні) вантажу в певному положенні?
2.:Ізометричним
№366
Чоловік середнього віку виїхав до іншої країни на обіцяну йому роботу, але працевлаштуватися тривалий час йому не вдавалося. Які з ендокринних залоз були виснажені у цієї людини найбільше?
4.:Наднирники
№367
У тварини в експерименті перерізали задні корінці спинного мозку. Які зміни відбуватимуться в зоні іннервації?
1.:Втрата чутливості
№368
У людини збільшена частота серцевих скорочень, розширені зіниці, сухість у роті. Наслідком активації в організмі якої системи регуляції функцій це викликано?
2.:Симпатична
№369
У тварини збільшений тонус м'язів-розгиначів. Це є наслідком посиленої передачі інформації до мотонейронів спинного мозку такими низхідними шляхами:
3.:Вестибулоспінальні
№370
В експерименті на жабі вивчали міотатичний рефлекс. Однак при розтяганні скелетного м'яза він рефлекторно не скоротився. Порушення функції яких рецепторів може бути причиною цього?
1.:М'язові веретена
№371
У людини осмотичний тиск плазми крові 350 мосмоль/л (норма - 300 мосмоль/л). Це спричинить, перш за все, посилену секрецію такого гормону:
4.:Вазопресин
№372
У людини нормальна чутливість шкіри пальця, але він не відчуває наявності на ньому обручки. Який процес, спричинений впливом обручки, є причиною цього?
1.:Адаптація рецепторів
№373
У людини, яка обертається на каруселі, збільшилися частота серцевих скорочень, потовиділення, з'явилася нудота. З подразненням яких рецепторів, перш за все, це пов'язано?
4.:Вестибулярні ампулярні
№374
При огляді пацієнта виявлене надмірне розростання кісток і м'яких тканин обличчя, збільшені розміри язика, розширені міжзубні проміжки в збільшеній зубній дузі. Які зміни секреції гормонів у нього найбільш вірогідні?
1.:Збільшена секреція соматотропного гормону
№375
До лікаря звернулася жінка 32-х років зі скаргами на відсутність лактації після народження дитини. Дефіцитом якого гормону можна пояснити дане порушення?
4.:Пролактин
№376
У собаки під час експерименту подразнюють периферичний відрізок перерізаного симпатичного нерва. Які з перелічених симптомів будуть спостерігатися:
1.:розширення бронхів
№377
У людини при натискуванні на очні яблука рефлекторно зменшується частота серцевих скорочень. Які рецептори слід заблокувати, щоб за цих умов попередити зменшення частоти серцевих скорочень:
1.:М-холінорецептори
№378
У людини прискорюється серцебиття і підвищується артеріальний тиск під час переходу з горизонтального положення у вертикальне. Завдяки реалізації якого рефлексу відбуваються ці зміни:
4.:симпатичний безумовний
№379
Людині з метою зменшення шлункової секреції ввели атропін. Які ще зміни в організмі відбудуться при цьому:
5.:зменшення потовиділення
№380
Обзидан попереджує збільшення частоти скорочень ізольованого серця жаби під впливом адреналіну. Це свідчить про те, що свій вплив на водій ритму серця адреналін реалізує через взаємодію з такими мембранними циторецепторами:
4.:бета–адренорецептори
№381
У людини в крові підвищений вміст йодованих гормонів щитовидної залози. Як при цьому зміниться продукція: а) тиреотропного гормону; б) тиреоліберину?
2.:а) зменшиться; б) зменшиться
№382
У тварини видалили гіпофіз. Секреція якого з наведених гормонів припиниться при цьому:
5.:кортизол
№383
Людині внутрішньовенно ввели розчин хлориду кальцію. Секреція якого з наведених гормонів зменшиться внаслідок цього:
3.:паратгормону
№384
Що з наведеного є основною причиною того, що збільшення працездатності при активації симпато-адреналової системи є короткотривалим?
5.:виснаження запасів глікогену у печінці
№385
Який з наведених гормонів підтримує гіперглікемію без зменшення вмісту глікогену у печінці?
3.:кортизол
№386
Людина задовільно виконує роботу в умовах короткочасної дії стресового фактору, але не здатна підтримувати високий рівень працездатності тривалий час. Найвірогідніше, в неї знижена ендокринна функція:
1.:кори наднирників
№387
У людини натискування на ділянки каротидних синусів з двох боків супроводжується зменшенням частоти серцевих скорочень. Завдяки реалізації якого рефлекса виникає ця реакція:
3.:парасимпатичний безумовний
№388
Після підшкірного введення людині інсуліну в крові зменшується концентрація глюкози. Провідним механізмом розвитку гіпоглікемії при цьому є збільшення інтенсивності:
5.:транспорту глюкози до клітин
№389
Що з наведеного є основною причиною того, що високий рівень працездатності при активації гіпофізарно-наднирникової системи є довготривалим?
1.:активація ліполізу та глюконеогенезу
№390
Людина знаходиться в барокамері з низьким вмістом кисню. Що з наведеного буде у неї проявом специфічної адаптації до дії стресового фактору?
4.:збільшення глибини дихання
№391
При дослідженні колінного рефлекса спостерігається розгинання кінцівки в колінному суглобі, після чого відбувається рефлекторне згинання завдяки активації:
2.:сухожилкових рецепторів м’язів-розгиначів
№392
У тварини з децеребраційною ригідністю перерізали задні корінці спинного мозку з одного боку в поперековому відділі, після чого на стороні перерізу виявили:
4.:зменшення тонусу флексорів та екстензорів
№393
Під час швидкого руху транспорту вперед важко втримати рівновагу, якщо заздалегідь не нахилити голову і тулуб вперед, щоб передбачити рефлекторні зміни під час здійснення:
4.:стато-кінетичних рефлексів лінійного прискорення
№394
Внаслідок введення жабі розчину хімічної речовини, у відповідь на всі подразнення вона відповідає генералізованими судомами. Що було введено жабі?
1.:стрихнін
№395
При обстеженні дівчинки 16 років виявлено: відсутність оволосіння на лобку і під пахвами, нерозвиненість молочних залоз, відсутність менструацій. Результатом яких гормональних порушень це може бути?
5.:Недостатність гормональної функції яєчників.
№396
Обстеження хворого в ендокринологічному диспансері виявило підвищення рівня глюкози в крові до 11 ммоль/л. З недостачею якого гормону пов'язані ці зміни?
3.:Інсуліну
№397
До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на схуднення на 10 кг за 2 місяці, серцебиття, витрішкуватість. Для гіперфункції якої ендокринної залози ці скарги найбільш характерні?
2.:Щитовидної залози
№398
Хлопець віком 12 років має зріст 1 м 80 см. Порушення секреції якого гормону це обумовило?
4.:Соматотропного
№399
У хворого виявлено порушення пальценосової проби. Порушення функції якої структури головного мозку може бути причиною цього?
1.:Мозочка
№400
Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при намаганні підняти непосильний вантаж?
1.:Ізометричним
№401
Якої сили подразнення треба нанести на нервове волокно, щоб викликати збудження у фазі відносної рефрактерності ?
1.:Надпорогове
№402
У хворого 70 років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обслідування виявило підвищення тонусу м’язів згиначів на тлі зниження тонусу м’язів розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни у тонусі м’язів?
5.:Червоних ядер
№403
Під час обертання на каруселі у жінки 25 років з’явилася нудота, блювання, посилення потовиділення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний розвиток цих симптомів?
3.:Вестибулярних півколових каналів
№404
У пацієнта віком 60 років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти. Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовлює ці зміни?
4.:Основної мембрани завитки біля овального віконця
№405
В експерименті досліджували поріг сили подразнення клітин різноманітних тканин. Де він виявився найменшим?
2.:В кардіоміоцитах
№406
В експерименті на нервно-м’яовому препараті жаби вивчають поодинокі скорочення м’язу у відповідь на електричну стимуляцію нерва. Як зміняться скорочення м’язу після обробки препарату курареподібною речовиною?
2.:Зникнуть
№407
Експериментатору необхідно якнайшвидше виробити умовний рефлекс у собаки. На базі якого безумовного рефлексу доцільно виробляти умовний?
3.:Захисного
№408
При патологоанатомічному дослідженні спинного мозку чоловіка 70 років виявлені деструкція та зменшення кількості клітин ядер передніх рогів у шийному і грудному відділах. Які функції були порушені при житті?
2.:Моторні функції верхніх кінцівок
№409
Під час складання іспиту у студентів "пересихає в роті". Механізмом, що зумовлює розвиток цього стану, є посилена реалізація таких рефлексів:
2.:Умовних симпатичних
№410
При нормальній чутливості шкіри пальця не відчувається наявність на ньому обручальної каблучки. Причиною цього є:
1.:Адаптація рецепторів
№411
В клітині повністю заблокували синтез АТФ. Як зміниться величина потенціалу спокою?
1.:Зникне
№412
При стресі у літнього чоловіка підвищився артеріальний тиск. Причиною є активація:
3.:Симпато-адреналової системи
№413
Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормону найшвидше збільшиться в крові студента?
3.:Адреналіну
№414
При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:
3.:Через центральні синапси
№415
В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на період вкорочення поодинокого м’язового скорочення?
2.:Суцільний тетанус
№416
Під час фізичного навантаження людина менш чутлива до болю. Причиною цього є активація:
4.:Антиноцицептивної системи
№417
При переведенні погляду на близько розташований об'єкт, заломна сила оптичних серед ока збільшилась на 10 діоптрій. Це є наслідком змін:
3.:Кришталика
№418
Під час операції на головного мозку відмічено, що подразнення певних зони кори великих півкуль викликало у хворого і тактильні і температурні відчуття. На яку саме зону діяли подразники?
1.:Постцентральна звивина
№419
У чоловіка 60 років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пошкодження якої структури найвірогідніше призвело до цього стану?
1.:Ретикулярної формації
№420
У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Це обумовлено зниженням функції:
1.:Прищитовидних залоз
№421
Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних контрацептивів, які містять статеві гормони?
4.:гонадотропних
№422
Внаслідок дії електричного струму на збудливу клітину виникла деполяризація її мембрани. Рух яких іонів через мембрану відіграє основну роль в розвитку деполяризації?
4.:Na+
№423
До лікаря звернулись батьки хлопчика 10 років, в якого спостерігалось збільшення волосяного покриву на тілі, ріст бороди та вусів, низький голос.. Збільшення секреції якого гормону можна припустити?
1.:Тестостерону
№424
Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані?
4.:Калієві
№425
Нервово-м'язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається здатність м'яза до скорочення у відповідь на пряму стимуляцію, але втрачається у відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує отрута?
3.:Нервово-м'язовий синапс
№426
У людини, яка обертається на каруселі виникло посилене частоти серцевих скорочень, потовиділення, нудота. З подразненням яких рецепторів, перш за все, це пов'язано?
2.:вестибулярних
№427
В експерименті ізольований м'яз жаби ритмічно подразнюють електричними імпульсами. Кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення попереднього скорочення. Яке скорочення виникне?
5.:Зубчастий тетанус
№428
Чоловік середнього віку виїхав в іншу країну на обіцяну йому роботу, але працевлаштуватися тривалий час не вдавалося. Які з ендокринних залоз, більш за все, виснажуються?
1.:Надниркові
№429
У чоловіка 33-х років як наслідок спинномозкової травми, порушена больова та температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням такого шляху:
3.:Спино-таламічного
№430
У тварини в експерименті перерізали передні корінці спинного мозку. Які зміні відбуватимуться в зоні іннервації перерізаними корінцями?
2.:Втрата рухових функцій
№431
У відповідь на сильне швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне розслаблення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?
3.:Сухожилкові рецептори Гольджі
№432
Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні світлові подразники. Які структури було зруйновано?
3.:Передні горбки чотиригорбикового тіла
№433
У людини гіпонатріємія, гіперкаліємія. Це спричиняє посилену секрецію такого гормону:
4.:Альдостерон
№434
При виконуванні вправ на колоді гімнастка втратила рівновагу і впала. Із збудження яких рецепторів перш за все розпочнуться рефлекси, що забезпечать відновлення порушеної пози?
4.:Отолітові вестибулорецептори
№435
Психологічне дослідження встановило: у людини добра здатність швидко пристосовуватися до нового оточення, добра пам’ять, емоційна стійкість, висока працездатність. Найвірогідніше, ця людина є:
4.:Сангвінік
№436
У пацієнта виявлено гіпокальціємію. Дефіцит якого гормону може бути причиною цього?
3.:Паратгормон
№437
У студента при складанні іспиту абсолютний поріг больової чутливості більший, ніж у стані спокою. Активація якої системи організму є причиною цього?
4.:Антиноцицептивна
№438
У пацієнта за даними аудіометрії виявлено порушення сприйняття звуків середньої частоти. Причиною цього може бути пошкодження:
2.:Середньої частини завитка .
№439
До стоматолога звернувся чоловік 35-ти років з скаргами на зменшення щільності зубної тканини, підвищену крихкість при прийомі твердої їжі. Нестача якого мінерального елементу, найбільш вірогідно, має місце у даного пацієнта?
3.:Кальцію
№440
Людина після травми головного мозку втратила зір. Пошкодження яких зон кори головного мозку може бути причиною цього?
1.:Потилична
№441
У людини крововилив у задню центральну звивину, що призвело до порушення з протилежного боку такої чутливості:
3.:Шкірної та пропріоцептивної
№442
Після руйнування структур ЦНС тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Що саме зруйнували?
4.:Чотиригорбикове тіло
№443
Внаслідок ураження патологічним процесом провідних шляхів спинного мозку у людини порушена больова чутливість шкіри та м’язів. Які шляхи уражені?
2.:Спіноталамічні
№444
У пацієнта розвилися порушення рухової активності: тремор, атаксія й асинергія рухів, дизартрія. Де, ймовірніше, локалізуються порушення?
1.:Мозочок
№445
У чоловіка 33 років діагностовано прободіння шлунку і запалення очеревини, що призвело до напруження м’язів передньої черевної стінки “доскоподібний живіт”. Який рефлекс забезпечує цей симптом?
4.:Вісцеро-соматичний
№446
При обстежені пацієнта встановили сильний, врівноважений, інертний тип вищої нервової діяльності за Павловим. Якому темпераменту за Гіппократом відповідає пацієнт?
2.:Флегматичному
№447
У людини звужені зіниці. Це зумовлено:
5.:Зростанням тонусу парасимпатичних центрів
№448
У відповідь на розтягнення м’яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?
1.:М’язові веретена
№449
Після пологів у породіллі спостерігається недостатнє утворення молока. Гіпофункцію якої залози внутрішньої секреції можна запідозрити?
3.:Аденогіпофізу
№450
В поліклініку до лікаря звернулася жінка 32-х років зі скаргами на те, що в неї після народження дитини процес лактації відсутній. Дефіцитом якого гормону, найбільш вірогідно, можна пояснити дане порушення?
1.:Пролактину
№451
Людина за призначенням лікаря тривалий час приймала гормони з групи глюкокортикоїдів. Секреція якого (яких) з наведених гормонів буде пригнічена внаслідок цього?
2.:Кортикотропний
№452
Хворий ходить хитаючись, широко розставляючи ноги. У нього знижений тонус м’язів рук і ніг, скандована мова. У якому відділі головного мозку локалізується ураження?
5.:Мозочок
№453
Під час бійки у мужчини виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Який з зазначених механізмів спричинив зупинку серця?
3.:Парасимпатичні безумовні рефлекси
№454
Потенціал спокою клітини дорівнює -80 мв. Під час якої фази ПД величина мембранного потенціалу склала +30 мВ?
2.:Реверсполяризації
№455
Людина отруїлася грибами. Вони містять мускарин, який стимулює М-холінорецептори. За яким симптомом можна запідозрити отруєння неїстівними грибами:
4.:Звуження зіниць
№456
Поверхню, на якій знаходиться інтактна жаба, нахилили в правий бік. З цього боку рефлекторно підвищився тонус м’язів-розгиначів, завдяки активації таких рецепторів:
4.:Вестибулорецепторів маточки і мішечка
№457
В експерименті на жабі зруйнували лабіринт справа, що призвело до зниження тонусу м'язів:
5.:Екстензорів справа
№458
До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка з втратою слуху внаслідок травми голови. Порушення якої частки кори головного мозку може бути причиною цього?
2.:скронева
№459
В лікарню звернувся хворий зі скаргами на швидку стомлюваність і сильну м'язову слабкість. При обстеженні виявлено автоімунне захворювання, внаслідок якого порушується функціональний стан рецепторів в нервово-м'язових синапсах. Дія якого медіатора буде заблокована?
1.:Ацетілхоліну
№460
За медичним показанням пацієнту було проведено видалення одній із структур ЦНС. В результаті видалення у пацієнта розвинулися атонія, астазія, інтенційний тремор, атаксія, адіадохокінез. Частина якої структури ЦНС була вилучена?
5.:Мозочка
№461
Проводять дослідження на ізольованому м’язовому волокні. Встановлено, що поріг сили подразнення клітини суттєво зменшився. Що із вказаного може бути причиною цього?
1.:Активація натрієвих каналів мембрани
№462
В експерименті у тварини перерізали таламокортикальні шляхи. Який вид сенсорних відчуттів у піддослідної тварини зберігся?
2.:Нюхові

Приложенные файлы

  • docx 24044057
    Размер файла: 59 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий