Baza nova


Спортивна медицина. Оцінка фізичного розвитку.
1. Спортивна медицина являє собою галузь медицини, яка вивчає:
А.Методику контролю за людьми, які займаються фізкультурою і спортом. Б. Позитивний і негативний вплив на людський організм різних видів навантажень. В.Закономірності адаптації всіх органів і систем до фізичних навантажень. Г.Різні методи дозування фізичних навантажень під час тренувань. Д Засоби для підвищення працездатності спортсменів та методи профілактики їх захворювань.
2.Комплексна методика лікарського обстеження людей, які займаються фізкультурою і спортом передбачає такий об’єм обстежень:А. Зовнішній огляд, опитування і оцінка фізичного розвитку і стану тренованості спортсмена.
Б. Зовнішній огляд, опитування і оцінка функціонального стану опірно-рухового апарату. В. Збір загального і спортивного анамнезу, соматоскопія , антропометрія, огляд по системах. , оцінка фізичного розвитку. Г. Оцінка функціонального стану систем. організму під час тренувань і в період відновлення. Д. Усі відповіді вірні.
3. Під час проведення соматоскопії оцінюють:
А. Масу та довжину тіла, товщину підшкірної жирової клітковини, силу м'язів. Б. Стан шкіри, ступінь розвитку м'язів та жировідкладень, поставу, форми грудної клітки, спини, хребта, форму ніг, стан склепіння стопи, тип тіло будови. В. Зріст, вагу тіла, діаметри плеча, грудної клітки, таза, рухомість у суглобах, поставу хребта. Г. Рельєф та силу мускулатури, форму грудної клітки, спини і хребта, форму ніг, рухомість у суглобах. Д. Тип тілобудови, окружності шиї, грудної клітки, талії, ЖЄЛ, силу м'язів кисті та спини.
4. В нормі товщина підшкірної жирової клітковини біля пупка у чоловіків складає:
А. 0-0,5 см. Б.0,8-1,0см. В.1,5-2,0см. Г.2,0-2,5см. Д.2,5-3,0 см.

5. Методи оцінки фізичного розвитку:людини є наступні:
А. Методи стандартів, антропометричного профілю, індексів, кореляції. Б. Зовнішній огляд, пальпація, перкусія, аускультація та динамометрія. В. Загальне лікарське обстеження органів і систем. та соматоскопія. Г. Збір загального та спортивного анамнезу, соматоскопія, антропометрія. Д. Загальний огляд, огляд по системах та додаткові методи обстеження.

6. Основним розділом роботи спортивного лікаря є:
А. Діагностика, лікування захворювань та травм у спортсменів. Б. Лікарсько-педагогічний контроль та оцінка фізичного розвитку спортсменів. В. Лікарський контроль за станом здоров'я осіб, що займаються спортом та фізичною культурою. Г. Тестування спортивної форми та працездатності.
Д. Систематизований медичний огляд та диспансеризація спортсменів
7.Типи тілобудови людини є наступні:
А. Нормотонічний, атонічний, гіпертонічний Б. Нормотонічний, гіпотрофічний, гіпертонічний.
В. Астенічний, гіпертонічний, пікнічний. Г. Кіфотичний, гіпогонадичний, гіпертонічний.
Д. Нормостенічний ,астенічний, гіперстенічний.
8. Постава людини свідчить про наступне:
А. Пропорційність розвитку тулуба і кінцівок. Б.Правильне співвідношення росту і ваги. В. Форму тулуба і спини в вертикальному положенні. Г. Про ступінь жировідкладень і розвиток м’язів. Д. Про шкідливі звички і низький фізичний розвиток.
9. Нормальні форми грудної клітки є такі
А. Циліндрична, конічна, куряча Б. Кругла, плоска, круглозапала. В. Нормостенічна, астенічна, гіперстенічна. Г. Циліндрична, лійкоподібна, бочкоподібна. Д. Циліндрична, конічна, плоска.

10. Лікарсько- фізкультурний диспансер - це лікувально-профілактичний заклад, призначений для:
А. Організаційно методичного керівництва лікарсько-фізкультурною службою в регіоні. Б. Медико-біологічного забезпечення збірних команд спортсменів та їх резерву. В.Для стаціонарного та поліклінічного лікування спортсменів. Г. Широкого оздоровлення населення шляхом застосування засобів фізичної культури. Д. Диспансеризації фізкультурників та спортсменів.
11. Досліджуючи фізичний розвиток застосовують:
А. Велоергометрію і біометрію Б. Антропометрію, велоергометрію. В. Степергометрію та динамометрію Г. Соматоскопію, антропометрію Д. Міографію та електрокардіографію.
12. Антропометричний профіль креслять на основі оцінки фізичного розвитку методом:
А. Антропометричних індексів. Б. Методу кореляції В. Антропометричних стандартів. Г. Огляду та антропометрії. Д. Індексів Кетле та Ерісмана.
13. Лікарський контроль - основний розділ спортивної медицини, який вивчає:
А. Передпатологічні та патологічні стани, психофізичний розвиток людини в процесі занять фізичною культурою та спортом. Б. Витривалість та ступінь стомлення під час занять фізичною культурою та спортом. В. Закономірності процесів адаптації основних функціональних систем до фізичних навантажень. Г. Організацію та умови проведення навчально-тренувальних занять та змагань. Д. Фізичний розвиток, стан здоров'я та функціональні здібності осіб, що займаються різними видами рухової активності.
14. Головними завданнями лікарсько-фізкультурної служби є всі, крім одного:
А. Визначення стану здоров’я і відповідності фізичних навантажень функціональним можливостям організму. Б. Надання своєчасної кваліфікованої медичної допомоги при відхиленнях у стані здоров’я, що виникають під впливом неадекватних фізичних навантажень В. Координація діяльності відділень і кабінетів реабілітації лікувально-профілактичних закладів. Г. Санітарно-гігієнічне та медичне забезпечення спортивно масових заходів та навчально-тренувальних зборів. Д. Диспансеризація дітей шкільного віку,які займаються фізкультурою.
15. При динамометрії кистей динамометр стискується:
А. В опущеній внизу руці, одноразово. Б. В опущеній внизу руці, тричі. В. У відведеній вбік і напівзігнутій у лікті руці, тричі. Г. У відведеній вбік прямій руці. Рвучко. Д. Усі відповіді правильні.
16. До форм роботи з лікарського контролю не належить:
А. Визначення резервів здоров’я, функціональних можливостей та адаптаційного потенціалу організму осіб, що займаються фізичною культурою та спортом. Б. Профілактика спортивного травматизму та патологічних станів, що виникають внаслідок нераціональних занять фізичними вправами. В. Розробка різноманітних допінгових засобів для підвищення загальної фізичної працездатності спортсменів. Г. Пропаганда оздоровчого впливу фізичної культури, здорового способу життя серед населення. Д. Організація та проведення заходів щодо відновлення спортивної працездатності після інтенсивних тренувань та змагань.
17. Який з перерахованих прийомів дозволяє визначити силу м’язів спини?
А. Фізіометрія. Б.Міографія. В. Каліпометрія. Г. Морфоміометрія. Д. Станова динамометрія.
18. До обов'язків спортивного лікаря не відноситься:
А. Проведення профілактичних медичних оглядів. Б. Диспансеризація спортсменів. В. Первинний огляд учнів старших класів. Г . Розподіл учнів на групи для занять фізкультурою. Д. Оцінка фізичного розвитку фізкультурників.
19. Основні завдання комплексного лікарського обстеження фізкультурників:
А. Визначення рівня фізичного розвитку, типу тілобудови та стану психіки. Б. Визначення та оцінка рівня фізичного розвитку, дослідження загальної фізичної працездатності. В. Дослідження та оцінка функціонального стану, тілобудови та здібностей організму. Г. Визначення рівня фізичного розвитку, постави, проведення лікарсько-педагогічних спостережень. Д. Визначення та оцінка рівня фізичного розвитку, функціонального стану і функціональних здібностей організму та стану здоров'я.
20. Які основні показники розвитку організму вивчаються при антропометрії?
А. Рельєф та силу мускулатури, форми грудної клітки спини і хребта, форму ніг, рухомість у суглоба Б. Тип тілобудови, рухомість у суглобах, окружності шиї, грудної клітки, талії. В. ЖЄЛ, поставу, форму ніг, хребта, стан склепіння стопи. Г. Масу та довжину тіла, окружності шиї, грудної клітки, талії, товщину жировідкладень. Д. Стан шкіри, ступінь розвитку м'язів та жировідкладень поставу, форми грудної клітки, спини, хребта, форму ніг, стан склепіння стопи, тип тіло будови.
21. До основних завдань спортивної медицини відноситься:
А. Вивчення змін фізичного розвитку при заняттях фізкультурою і спортом. Б Профілактика серцево-судинної патології у спортсменів. В Діагностика стану тренованості спортсменів.
Г. Лікарський контроль за станом здоров’я фізкультурників і спортсменів. Д. Дозування фізичних навантажень під час тренувань.
22. Фізичний розвиток являється показником:
А. Зрілості і статі людини. Б. Здоров’я і зрілості. В. Сили і спритності. Г. Тілобудови і витривалості. Д. Усі відповіді правильні.
23. Первинні медичні огляди фізкультурників проводяться з метою:
А. Визначення придатності людини до занять спортом. Б. Надання дозволу для допуску до змагань. В. Встановлення рівня фізичного розвитку і здоров’я. Г. Для контролю впливу занять фізкультурою на здоров’я. Д. 3 метою виявлення захворювань.
24. До особливостей первинного медичного огляду спортсменів відноситься:
А. Огляд по системах та соматоскопія. Б. Лабораторні та додаткові методи обстеження.
В. Спортивний анамнез та антропометрія. Г.Огляд проводиться спортивним кардіологом.
Д Використання тестів та функціональних проб.
25. Індекс маси тіла («масіндекс») являє собою такі відношення:
А. Відношення ЖЄЛ (л) до маси тіла в (кг). Б. Відношення зросту (см) до об’єму грудної клітки (літр). В. Відношення маси тіла в гр. до зросту в сантиметрах. Г. Відношення маси тіла (кг) до квадрату росту в метрах. Д. Відношення ЖЕЛ (л) до сили м’язів спини (кг).
26. Які вигини хребта відносяться до фізіологічних:
А. Боковий лордоз і кіфоз. Б. Шийний і поперековий лордоз. В. Шийний і поперековий кіфоз.
Г. Грудний і крижовий кіфоз. Д. Грудний сколіоз.
27. На фізичний розвиток впливає:
А. Заняття спортом. Б. Режим харчування. В. Спосіб життя та соціально-побутові умови. Г. Генотип та стан здоров’я організму. Д. Усі відповіді правильні.
28. По яких показниках визначається тип конституції людини?
А. Ріст, вага, сила. Б. ЖЄЛ, форма голови, жировідкладення. В. Форма грудної клітки і пропорції тіла. Г. Форма шиї, лопаток і живота.
29. Які є варіанти постави людини?
А. Нормостенічна. Б. Сутула. В. Плоска. Г. Гіперстенічна. Е. Кругловвігнута. Д. Струнка.
30. Що таке сколіоз?
А. Це вигини хребта вперед. Б. Це бічні вигини хребта. В. Це плоска спина. Г. Це вигини хребта назад. Д. Це вигини хребта вперед і назад.
31. Які антропометричні показники можуть впливати на величину ЖЄЛ?
А. Окружність грудної клітки та показники динамометрії. Б. Окружність грудної клітки та її рухливість. В. Рухливість ребер та маса тіла. Г. Окружність грудної клітки та сила м’язів спини. Д. Всі відповіді вірні.
32. Від чого залежить фізичний розвиток? .
А. Харчування і здоров'я. Б. Спадковості, статі, здоров'я, віку. В. Екологічних і соціальних умов. Г. Всі відповіді вірні. Д. Є неправильні відповіді.
33. За якими ознаками визначається форма стопи:
А. Наявністю і вираженістю поперечного і повздовжнього склепіння. Б. Відношенням довжини і ширини стопи на рівні пальців. В. Відношенням загальної ширини стопи до ширини перешийка. Г. Є неправильні відповіді. Д. Усі відповіді правильні.
34. Які показники характеризують нормостеніка?
А. Відповідність довжини кінцівок тулубу, конічна грудна клітка та втягнутий живіт. Б. Середній зріст, довгі кінцівки, та циліндрична грудна клітка. В. Відповідність довжини кінцівок тулубу, циліндрична грудна клітка та плоский живіт. Г. Високий зріст, плоска грудна клітка, довгі кінцівки та випуклий живіт. Д. Низький зріст, конічна грудна клітка, випуклий живіт.
Функціональні проби.
35. Типи реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження є такі:
А. Нормотонічний, тахісистолічний, гіпотонічний, гіпертонічний, дистонічний,східчастий, атонічний. Б. Нормотонічний, гіпотонічний, гіпертонічний, дистонічний, східчастий. В. Нормотонічний, гіпотонічний, гіпертонічний, дискінетичний. Г. Нормостенічний, астенічний, гіпертонічний, східчастий, дискінетичний. Д. Нормотонічний, астенічний, гіпертонічний, дискінетичний, східчастий.
36. Які лікарські дії відносяться до функціональних проб:
А. Огляд по системах та антропометрія. Б. Вимірювання КТ та ЕКГ. В. Проведення ортостатичної та кліностатичної проби. Г. Вимірювання пульсу та ЖЕЛ. Д. Всі відповіді правильні.
37. Для дистонічної реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження характерним є:
А. Помірне прискорення пульсу та підвищення систолічного тиску, діастолічний тиск знижується до 30-40 мм рт. ст. Б. Всі показники зменшуються . В. На фоні значного прискорення пульсу систолічний тиск різко знижується, діастолічний тиск досягає «10». Г. Всі показники збільшуються пропорційно. Д. На фоні значного прискорення пульсу і підвищення систолічного тиску діастолічний тиск знижується до "0" протягом 3 хв. і більше.
38. Які вимоги ставляться до функціональних проб:
А. Оперативність, інформативність, достовірність. Б. Стандартність, інформативність, доступність. В. Простота, адекватність, оперативність. Г. Інформативність, валідність, доступність. Д. Усі відповіді правильні.
39. Пробу «20 присідань за 30 сек.» у мало тренованих людей проводять після відпочинку протягом:
А. 2-3 хв. Б. Через 3 хв. після тренування. В. 1-2 хв . Г.Через 1 год. після тренування. Д. Без відпочинку.
40. Після проби 20 присідань за 30 сек. у обстежуваного збільшився пульс з 12 уд. до 20 уд. за 10 сек., артеріальний тиск змінився з 120/80 до 140/60 мм рт.ст. Визначте тип реакції серцево-судинної системи:
А. Гіпотонічний. Б. Нормотонічний. В. Гіпертонічний. Г. Дистонічний. Д. Східчастий
41. У здорових, але нетренованих жінок час затримки дихання на видиху (проба Генчі)
коливається у межах:
А. 10-20 сек. Б. 30-40 сек.. В. 50-60 сек. Г. 15-30 сек. Д. 40-50 сек.
42. Нормальною реакцією на ортостатичну пробу є:
А. Збільшення частоти пульсу на 18-20 уд/хв після підйому Б. Збільшення частоти пульсу на 8-12 уд/хв. після підйому. В. Збільшення частоти пульсу на 10-16 уд/хв. відразу після підйому. Г. Збільшення частоти пульсу на 2-6 уд/хв. відразу після підйому. Д. Збільшення частоти пульсу на 6-8 уд/хв. відразу після підйому.

43. Яке дозоване фізичне навантаження слід використовувати під час масового профілактичного огляду для визначення функціонального стану серцево-судинної системи у мало тренованих осіб:
А. Гарвардський степ-тест. Б. 20 присідань за 30 сек. В. Сходження на сходинку висотою 40 см - 5 хв. Г. 60 підскоків на місці. Д. Комбіновану пробу Летунова.
44. За якими параметрами визначається тип реакції ССС на стандартне фізичне навантаження::
А. Зміни частоти серцевих скорочень та пульсового AT. Б. Зміни систолічного та діастолічного артеріального тиску. В. Збудливість пульсу, характер змін систолічного, діастолічного та пульсового AT і час відновлення. Г. Зміни частоти пульсу та дихання і час відновлення. Д. Зміни частоти серцевих скорочень, пульсового тиску та часу відновлення.
45. Кліностатична проба дозволяє оцінити функціональний стан:
А. Парасимпатичний відділ вегетативної нервової системи. Б.Центральної нервової системи. В. Вегетативної нервової системи. Г. Симпатичний відділ вегетативної нервової системи.
Д. Серцево-судинної системи.
46. У здорових нетренованих чоловіків час затримки дихання на вдиху (проба Штанге) коливається у межах:
А. 20-40 сек.. Б. 50-90 сек. В. 20-30 сек. Г. 40-80 сек. Д. 40-60 сек.
47. Проби із зміною положення тіла характеризують переважно стан:
А. Центральної нервової системи. Б. Вегетативної нервової системи. В. Системи зовнішнього дихання. Г. Серцево-судинної системи. Д. Дихального центру, кровообігу і вольових якостей людини.
48. Хвилинний об’єм кровотоку при фізичних навантаженнях в нормі збільшується за рахунок:
А. ЧСС та поглиблення дихання. Б. ЧСС та серцевого викиду. В. ЧСС та збільшення об’єму циркулюючої крові. Г. ЧСС та підвищення КТ. Д. ЧСС та збільшення пульсового тиску.
49. Проби з затримкою дихання характеризують переважно стан:
А. Центральної нервової системи. Б. Вегетативної нервової системи. В. Системи зовнішнього дихання. Г. Серцево-судинної системи. Д. Дихального центру та вольових якостей.
50. Ортостатична проба дозволяє оцінити функціональний стан:
А. Серцево-судинної системи. Б. Симпатичний відділ вегетативної нервової системи. В. Стан вегетативної нервової системи. Г. Стан центральної нервової системи. Д. Парасимпатичний відділ вегетативної нервової системи.
51. Після проби 20 присідань за 30 сек. у обстежуваного збільшився пульс з 14 уд. за 10 сек. до 28 уд. за 10 сек., артеріальний тиск змінився з 130/80 до 180/90 мм. рт.ст. Визначте тип реакції серцево-судинної системи:
А. Нормо тонічний. Б. Діатонічний. В. Гіпертонічний. Г. Гіпотонічний. Д. Східчастий.
52. Для нормотонічного типу реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження характерним є:
А. Збільшення пульсу понад 100%, значне підвищення систолічного AT, значне зниження діастолічного AT. Б. Збільшення пульсу до 60-80%, помірне зниження систолічного, діастолічного і пульсового AT. В. Збільшення пульсу на 120%, значне підвищення систолічного , діастолічного і пульсового AT. Г. Збільшення пульсу понад 100%,незначне підвищення систолічного, діастолічного, зменшення пульсового AТ. Д. Збільшення пульсу до 60-80%, помірне підвищення систолічного AT, деяке (до 10мм.) зниження діастолічного AT, збільшення пульсового AT , відновлення до 3 хв.
53. Проба Штанге відноситься до групи проб:
А. З фізичним навантаженням. Б. Зі зміною положення тіла в просторі. В. Із затримкою дихання.
Г. З натужуванням. Д. З визначенням вентиляційної здатності легень.
54. Для гіпертонічної реакції характерні такі показники:
А. Підвищення пульсу на 40 %, СТ- на 50%, діастолічний тиск не змінюється.
Б. Підвищення пульсу на 60%, СТ до 180 мм., ДТ на 10-20 мм., час відновлення подовжується.
В. Підвищується пульс на 40%, зростає систолічний і пульсовий тиск, діастолічний – не змінюється.
Г. Усі відповіді правильні.
Фізична працездатність
55. Основними ознаками довготривалої адаптації серцево-судинної системи до фізичних навантажень (особливо на розвиток витривалості) є:
А. Синусова тахікардія, фізіологічна гіпотонія, значно виражена гіпертрофія міокарду. Б. Дихальна аритмія, міогенна дилятація серця, помірна гіпертрофія лівих відділів міокарду. В. Синусова брадикардія, фізіологічна гіпотонія, помірна гіпертрофія міокарду з відповідним розвитком коронарного кровотоку. Г. Синусова брадикардія, гіпертонія, гіпертрофія переважно правих відділів.
Д. Фізіологічна гіпертонія, помірна гіпертрофія міокарду і міогенна дилатація серця.

56. Для визначення фізичної працездатності Купером запропонований 12-хвилинний тест. Яке фізичне навантаження повинен виконати обстежуваний?
А. Підіймання та спуск на сходинці 12 хвилин. Б. Біг на місці в швидкому темпі протягом 12 хв. В. Велоергометричне навантаження . Г. Біг підтюпцем в темпі 180 кроків за хв. Д. Ходьба або біг на відстань за певний час.
57. Важка втома під час занять фізичними вправами характеризується наступними зовнішніми ознаками:
А. Затруднене дихання,особливо при видиху,надмірна задишка. Б. Неточність виконання команд,
сповільненість рухів. В. Значне почервоніння або блідість шкіри,надмірне потовиділення. Г. Усі відповіді вірні. Д. Є невірні відповіді.
58. Для кількісного тестування фізичної працездатності найбільш інформативним є:
А. Показник МСК. Б. Гарвардський степ-тест. В. Тести Купера і 1,5-мильний. Г. Субмаксималь¬ний тест PWC17o Д. Комбінована проба Летунова.
59. При розрахунку потужності фізичного навантаження при степергометрії використовують всі
показники, за винятком одного:
А. Зріст стоячи. Б. Мага тіла. В. Висота сходинки. Г. Темп сходжень. Д. Поправочний коефіцієнт.
60. Під час тесту PWC170 обстежуваному пропонується виконати наступні навантаження:
А. Два навантаження однакової потужності на сходинці. Б. Два навантаження різної потужності на велоергометрі. В. Одно навантаження середньої потужності на сходинці. Г. Одно навантаження максимальної потужності на велоергометрі. Д. Два навантаження однакової потужності на велоергометрі.
61. Виконання навантаження з потужністю 3 Вт/кг протягом 2 хв. в тесті Наваккі свідчить про:
А. Низьку працездатність у нетренованих осіб. Б. Задовільну працездатність у нетренованих осіб.
В. Нормальну працездатність у нетренованих осіб. Г. Задовільну працездатність у спортсменів.
Д. Нормальну працездатність у спортсменів.
62. Висока фізична працездатність обумовлена:
А. Середнім рівнем фізичного розвитку та станом здоров’я. Б. Рівнем фізичного розвитку, здоров’я та тренованістю. В. Станом серцево-судинної системи, рівнем розвитку рухових якостей і дихальної системи. Г. Сукупністю факторів, які забезпечують високий рівень енергопродукції. Д. Усі відповіді правильні.
63. Які компенсаторні зміни з боку ССС вказують на добру тренованість спортсмена:
А. Тотальна виражена гіпертрофія скелетних м’язів. Б. Тотальна виражена гіпертрофія міокарду.
В. Помірна гіпотонія і тахікардія. Г. Гіпертрофія лівого шлуночка і брадикардія. Д. Усі відповіді правильні.
64. Втома виникає внаслідок наведених нижче процесів окрім:
А. Перерозподілу крові внаслідок фізичного навантаження. Б. Виснаження перефиричної НС.
В. Виснаження енергоресурсів. Г. Накопичення продуктів обміну. Д. Виснаження ЦНС.
65. Головний прояв економізації роботи серця в стані спокою у тренованих осіб це:
А. Збільшення хвилинного об’єму кровотоку. Б. Синусова дихальна аритмія. В. Утримування тиску на нижніх границях норми. Г. Скорочення фази діастоли. Д. Синусова брадикардія.
66.Середній рівень фізичної працездатності практично здорової нетренованої людини характеризується здатністю виконувати роботу потужністю:
А. Чоловіки – 4,2 Вт/кг, жінки – 2,7 Вт/кг за хв. Б. Чоловіки – 2,4 Вт/кг, жінки – 1,7 Вт/кг за хв.
В. Чоловіки – 1,5 Вт/кг, жінки – 1,0 Вт/кг за хв. Г. Чоловіки – 1,0 Вт/кг, жінки – 0,5 Вт/кг за хв.
Д. Чоловіки – 3,5 Вт/кг., жінки – 2,5 Вт/кг за хв.
67.Які види спорту найбільше впливають на підвищення фізичної працездатності?
А. Біг на короткі та середні дистанції. Б.Футбол та інші ігрові види спорту. В. Акробатика та гімнастика. Г. Велосипедний спорт та біг на лижах. Д. Усі відповіді правильні.
68. Визначення максимального споживання кисню (МСК) розрахунковим методом за допомогою номограми Astrand ґрунтується на залежності між величиною споживання кисню та:
A. Величиною в’язевої сили; Б. Частотою серцевих скорочень; В. Величиною життєвої ємності легень; Г. Потужністю виконаного фізичного навантаження під час тестування; Д. Величиною хвилинного об'єму крові.
69. Індекс Гарвардського степ-тесту визначається наступним чином:
А. Порівнюється величина пульсу після 5-ти хвилинного бігу з вихідним пульсом.
Б. Визначаються зміни систолічного і пульсового тиску після бігу. В. Визначається швидкість відновлення пульсу після степ-тесту. Г. Оцінюється рівень втоми і скарги при виконанні степ-тесту. Д. Усі відповіді правильні.
70. Для визначення толерантності організму до фізичних навантажень необхідно:
A. Поступово збільшувати інтенсивність навантажень, контролюючи стан організму;
Б. Поступово зменшувати інтенсивність навантажень, контролюючи стан організму;
В. Різко зменшувати інтенсивність навантажень, контролюючи стан організму;
Г. Різко збільшувати інтенсивність навантажень, контролюючи стан організму;
Д. Почергово зменшувати та збільшувати інтенсивність навантажень, контролюючи стан організму.

71. В якій з фаз адаптації зрушення функцій організму зростає відповідно силі подразника (навантаження)?
A. У фазі довготривалої адаптації; Б. У фазі структурно-слідової реакції; В. У фазі умовно-рефлекторних реакцій; Г. У фазі відновлення; Д. У фазі термінової адаптації
72. Фізична працездатність визначається за допомогою таких тестів:
А. Методом індексів і стандартів. Б. Проба Летунова. В. Гарвардський степ-тест. Г Динамометрія.
Д. Усі відповіді правильні.
73.Середній рівень фізичної працездатності мало тренованої здорової жінки дорівнює:
А. 1,5 Вт/кг /хв. Б. 1,7 Вт/кг /хв. В. 2,0 Вт/кг/хв. Г. 2,4 Вт/кг/хв. Д. 2,7 Вт/кг/хв.
74. Функціональна властивість, від якої в найбільшій ступені залежить фізична працездатність:
А. Фізична сила. Б. Спритність. В. Витривалість. Д. Швидкість Г. Гнучкість
75. Величина максимального споживання кисню (МСК), свідчить про наступне:
А. Високі функціональні можливості кардіореспіраторної системи. Б. Здатності всіх функціональних систем забезпечувати високий рівень аеробних процесів. В. Високу вентиляційну здатність апарату дихання. Г. Швидкості окисно-відновних реакцій в організмі. Д. Від хвилинного об’єму кровотоку та від розмірів серця.
76. Які фази адаптації проходить організм в період впрацьовування ?
А. Умовно–рефлекторна фаза. Б. Термінових змін функції органів і систем. В. Робочої рівноваги. Г. Структурно-слідової реакції. Д. Усі відповіді правильні.
77. Якими показниками оцінюється тест PWC-170?
A. Пульслметрії. Б. Спірометрії. В. Пневмотахометрії. Г. Динамометрії. Д. Антропометрії.
Передпатологічні і патологічні стани.
78. Печінковий больовий синдром у спортсменів:
А. Зустрічається у спортсменів, що порушують режим харчування. Б. Є передпатологічним станом.
В. Є патологічним станом. Г. Зустрічається лише у спортсменів-підлітків. Д. Фізіологічною особливістю.
79. Функціональний систолічний шум після проби з фізичним навантаженням:
А. Слабшає або зникає. Б. Не змінюється. В.Посилюється або слабшає. Г.Посилюється і прослуховується в усіх точках. Д. Усі відповіді правильні.
80. До підготовчої медичної групи зараховують:
А.Осіб, які мають недостатній фізичний розвиток, незначні чи тимчасові відхилення у стані здоров'я або недостатньо фізично підготовлені. Б.Осіб, що мають відхилення в стані здоров'я постійного або тимчасового характеру, які потребують значного обмеження фізичного навантаження. В.Осіб з недостатнім фізичним розвитком без відхилень в стані здоров'я. Г. Осіб без відхилень у стани здоров'я з нормальним фізичним розвитком. Д. Осіб, які мають незначні відхилення у стані здоров'я за умови достатнього фізичного розвитку.
81. Тимчасове зниження працездатності при нормальному фізіологічному стані, це:
А. Втома. Б. Різке зростання систолічного AT. В. Порушення координації Г. Перевтома. Д. Різке зростання ЧСС.
82. Хронічне фізичне перенапруження у спортсменів на витривалість найчастіше може призводити до ураження:
А. Опорно-рухового апарату. Б. ЦНС, серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату, печінки, нирок. В. Ендокринної системи. Г. Серцево-судинної системи. Д. Органів травлення.
83. При скаргах спортсмена на болі в ділянці серця перш за все необхідно провести:
А. Поглиблений медичний огляд. Б. Реовазографію та пульсометрію. В. УЗД і фонокардіографію.
Г. Полікардіографію. Д. Електрокардіографію.
84. До гострих передпатологічних станів відноситься:
А. Печінковий больовий синдром. Б. Стан «мертвої точки». В. Дистрофія міокарду. Г. Спонтанний пневмоторакс. Д. Некоронарогенний некроз міокарду.
85. Органічний систолічний шум після проби з фізичним навантаженням:
А. Зникає. Б. Посилюється. В.Не змінюється. Г. Змінює тембр. Д. Слабшає.
86. До основної медичної групи зараховують переважно:
А. Осіб, які мають недостатній фізичний розвиток,незначні чи тимчасові відхилення у стані здоров'я або недостатньо фізично підготовлені. Б. Осіб, що мають відхилення в стані здоров'я постійного або тимчасового характеру, які потребують значного обмеження фізичного навантаження. В. Осіб з недостатнім фізичним розвитком без відхилень в стані здоров'я. Г. Осіб без відхилень у стани здоров'я з нормальним фізичним розвитком. Д. Осіб, які мають незначні відхилення у стані здоров'я, з недостатнім фізичним розвитком та мало фізично підготовлені.
87. Найчастіше причинами раптової смерті у спортсменів можуть бути:
А. Гострі фізичні перенапруження, що виникають внаслідок надмірних навантажень. Б. Неправильна методика лікарсько-педагогічних спостережень. В. Тренування та змагання в хворобливому стані.
Г. Недоліки фізичного розвитку, слабкість м'язів. Д. Травми та ушкодження опорно-рухового апарату.
88. Основним завданням лікарсько-педагогічних спостережень є:
А. Оцінка санітарно-гігієнічних умов проведення занять. Б. Визначення загальної фізичної працездатності. В. Оцінка умов, організації та методики проведення занять, впливу тренувальних навантажень на організм. Г. Визначення фізичного розвитку осіб, що займаються фізичною культурою та спортом. Д. Проведення функціональних проб.
89. Основні розділи заняття з фізичного виховання, оздоровчого та спортивного тренування:
А.Підготовчий, основний, заключний. Б. Щадний, щадно-тренуючий, тренуючий, інтенсивно-тренуючий. В. Щадний, тонізуючий, тренуючий. Г. Щадний, щадно-тренуючий, тренуючий. Д. Підготовчий, тренуючий, відновний.
90. Для оцінки побудови уроку та розподілу фізичних навантажень використовують засоби:
А.Оцінка об’єктивних симптомів втоми.. Б. Визначають тип реакції ССС на навантаження. В. Оцінка фізичного розвитку та фізичної підготовленості. Г. Визначення щільності та фізіологічної кривої заняття. Д. Дослідження загальної фізичної працездатності.
91. Гостре фізичне перенапруження наступає:
А. Під час тренувань на швидкість. Б. Під час змагань. В. При виконанні динамічних вправ. Г. При змаганнях в хворобливому стані. Д. У мало тренованих спортсменів.
92. Фізіологічна крива уроку фізкультури або тренування необхідна для:
А. Регулювання фізичного навантаження під час тренування. Б.Оцінки типу реакції серцево-судинної системи на функціональну пробу. В. Оцінки толерантності до фізичного навантаження. Г. Оцінки аеробної здатності організму. Д. Контролю за числом дихань під час виконання навантажень.
93. Серед різних проявів патології у спортсменів найбільш часто зустрічається:
А. Захворювання дихальної системи. Б. Захворювання ЛОР-органів. В. Патологія шлунково-кишкового тракту. Г. Захворювання опорно-рухового апарату. Д. Захворювання серцево-судинної системи.
94. Гостра судинна недостатність у спортсменів може проявлятися:
А. Підвищенням систолічного артеріального тиску. Б. Зменшенням пульсового тиску. В. Непритомністю, колапсом, шоком. Г. Збільшенням пульсового тиску Д. Зниженням діастолічного артеріального тиску.
95. Ураження ЦНС при хронічному фізичному перенапруженні проявляється:
А. Різко вираженими вегетативними розладами. Б. Розвитком неврозу. В. Порушенням мозкового кровообігу. Г. Черепно-мозковими травмами. Д. Порушенням координації рухів.
96. Причини виникнення міогенного лейкоцитозу:
А. Ішемія нирок при тривалих навантаженнях. Б. Загострення хронічного запального процесу.
В. Інтоксикація організму допінгами. Г. Довготривале максимальне навантаження. Д. Загострення хронічного міокардиту.
97. Яка з протеїнурій відноситься до функціональних:
А. При закритих травмах нирок. Б. При нефроптозі. В. При нефропатіях. Г. При значних фізичних навантаженнях. Д. При нирковокам'яній хворобі.
98. Медико-біологічні засоби відновлення забезпечують:
А. Усунення загальної та локальної втоми. Б. Підвищення адаптаційних можливостей організму.
В. Поліпшення обміну речовин та енергії у стомлених м'язах і нервових центрах. Г. Всі відповіді вірні.
99. У спортсменів приглушеність тонів серця при аускультації вважається фізіологічною, якщо вона зумовлена:
А. Вираженою гіпертрофією міокарду внаслідок тренувань. Б. Підвищенням тонусу парасимпатичного відділу вегетативної системи. В. Значним розвитком м'язів у місцях, де вислуховують серце. Г. Зниженням тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Д. Зменшенням ударного обсягу серця і брадикардією.
100. Після перенесеного гострого пієлонефриту не рекомендують:
А. Заняття легкою атлетикою. Б. Заняття футболом. В.Заняття плаванням. Г. Заняття фехтуванням.
Д. Заняття боксом.
Загальні основи медичної реабілітації. Засоби, форми, методи ЛФК.
101. Що таке медична реабілітація:
А. Комплексна медикаментозна терапія для ліквідації симптомів хвороби. Б. Санаторно-курортне лікування до відновлення працездатності. В. Відновлювальне лікування до зникнення ознак хвороби та адаптація до побутових навантажень. Г. Різностороннє консервативне лікування і адаптація організму до самообслуговування. Д. Комплексне лікування до виздоровлення і відновлення працездатності.
102. Які критерії стану хворого не дозволяють призначати лікувальну гімнастику?
А. Добре самопочуття та нормальна температура.
Б. Небажання хворого займатись лікувальною гімнастикою.
В. Традиційні терміни перебування хворих у стаціонарі.
Г. Загроза розвитку гіподинамії та атрофії.
Д. Задовільний клінічний стан та самопочуття хворого.
103. На яких властивостях живого організму базується реабілітація хворих?
А. Бажання хворого швидкого видужання. Б. Мотивація відновлення здатності до праці і подолання депресії. В. Душевна рівновага та покращення психоемоційного стану. Г. Мотивація відновлення здатності до самообслуговування і покращення якості життя. Д. Адаптаційні і регенераторні властивості живого організму
104. Основні принципи застосування реабілітаційних заходів:
А. Систематичне і послідовне використання різних методів реабілітації. Б. Застосування методів реабілітації після виздоровлення. В. Ранній початок реабілітаційних заходів. Г. Правильний вибір медикаментозної терапії. Д.Усі відповіді правильні.
105. Провідні методи медичної реабілітації при підгострому перебігу захворювань:
А. Фізіотерапія та ЛГ. Б. Трудотерапія і масаж В. Медикаментозна терапія і терренкур. Г. Медична гімнастика, масаж та медикаменти. Д. Психотерапія, трудотерапія та ЛГ.
106. Основні засоби медичної реабілітації на стаціонарному етапі лікування хворих:
А. Медикаменти та руховий режим. Б. Фізичні вправи, психотерапія та лікувальний масаж. В. Комплексна медикаментозна терапія, руховий режим та ЛГ. Г. Природні фактори, природно–прикладні вправи і масаж. Д. Необхідні усі засоби.
107. Що відноситься до засобів фізичної реабілітації хворих:
А. Інтенсивна медикаментозна терапія. Б. Руховий режим. В. Класичний лікувальний масаж.
Г. Ритмічна гімнастика. Д. Акробатика і бальнеотерапія.

108. Основні механізми дії фізичних вправ на організм хворої людини:
А. Психотерапевтичний та тонізуючий ефекти. Б. Корекція адаптаційних механізмів. В. Стимуляція обмінних процесів. Г. Є невірні відповіді. Д. Усі відповіді правильні.
109. Які є протипокази до застосування фізичної реабілітації:
А. Небажання хворого займатись ЛГ. Б. Наявність переломів в стадії іммобілізації. В. Післяопераційний період до зняття швів. Г. Гострий період захворювання. Д. Прояви декомпенсації функції органів і систем.
110. За активністю виконання вправи поділяються на такі:
А. Ідеомоторні, у посиланні імпульсів, гімнастичні, тонізуючі.. Б. Ідеомоторні, у посиланні імпульсів, рефлекторні, пасивні, активні, активно-пасивні. В. Ідеомоторні, у посиланні імпульсів, рефлекторні, пасивні, гігієнічні. Г. Ідеомоторні, рефлекторні, пасивні, гігієнічні, спортивно-прикладні. Д. Гігієнічні, у посиланні імпульсів, рефлекторні, ігрові, активні.
111. Які завдання вирішуються під час медичної реабілітації:
А. Усунення причин порушення стану здоров'я. Б. Пристосування до нових умов життя після хвороби.. В. Мобілізація спадково зумовленого потенціалу здоров'я. Г. Розвиток компенсацій і нормалізація функцій. Д. Інтенсивне тренування організму людини.
112. Біологічні основи медичної реабілітації це:
А. Бажання хворого швидкого виздоровлення. Б. Здатність організму до відновлення і пристосування.. В. Душевна рівновага та покращення психоемоційного стану. Г. Мотивація відновлення здатності до самообслуговування і покращення якості життя. Д. Репаративні процеси та нормалізація функції.
113. Методичні принципи та правила медичної реабілітації:
А. Комплексне застосування різних видів лікування. Б. Окремо курсами після оперативного або медикаментозного лікування.. В.Ранній початок, систематичність, безперервність. Г. Є неправильні відповіді. Д. Усі відповіді правильні
114. Виберіть вправи, які належать до природньо-прикладних:
А. Присідання та нахили вперед. Б. Динамічні дихальні вправи. В. Дозована ходьба по рівній місцевості. Г. Статичне напруження м’язів. Д. Усі відповіді правильні.
115. Основний метод проведення лікувальної гімнастики в лікарні:
А. Індивідуальний Б. Інтенсивно-тренувальний. В. Консультативний. Г. Тренувальний. Д. Малогруповий.
116. Які фізичні вправи необхідні для профілактики розвитку синдрому гіподинамії на ліжковому режимі:
А. Механотерапія і біг. Б. Активно-пасивні рухи і масаж В. Гігієнічний масаж грудної клітки і кінцівок. Г. Дозована ходьба. Д.Гімнастичні вправи при ходьбі.
117. Основні напрямки дії фізичних вправ на організм хворої людини.
А. Ліквідація симптомів захворювання. Б. Покращення трофіки та нормалізація функції. В Покращення настрою хворих. Г. Усі відповіді правильні Д. Є неправильні відповіді.
118. Які можливі способи дозування фізичних навантажень для хворих?
А. Індивідуальний метод проведення занять. Б. Вибір рухового режиму. В. Тривалість заняття та складність вправ. Г. Виконання вправ в комфортних умовах. Д. Демонстрація та показ вправ під музику.
119. Як контролюється навантаження на хворого?
А.Оцінюється загальний стан хворого та результати аналізів. Б. Враховуються скарги та вигляд хворого під час процедури. В. Враховуються об'єктивні, суб'єктивні ознаки хвороби та наявність ускладнень. Г. Спостерігається динаміка перебігу хвороби та загальний стан . Д. Оцінюється ЕКГ та гемодинаміка.
120. Які фізичні вправи застосовуються на суворо ліжковому режимі:
А. Вправи на розслаблення і механотерапія . Б. Активно-пасивні рухи. В. Масаж і водолікування.
Г. Активні симетричні рухи верхніми і нижніми кінцівками. Д. Статичні дихальні вправи.
121. Початок медичної реабілітації:
А. На етапі лікування в стаціонарі після загострення. Б. На етапі встановлення діагнозу. В. На етапі лікування в санаторії. Г. На етапі клінічного видужування. Д. В реабілітаційному центрі.
122. Механізм дії фізичних вправ на організм хворого:
А. Регенеративні процеси та перебудова в тканинах. Б. Формування динамічного рухового стереотипу. В. Формування нових навиків та здібностей. Г.Покращення трофіки та моторики. Д. Усі відповіді правильні.
123. Фізичні вправи по характеру скорочення м’язів поділяються на такі групи:
А. Активно-пасивні. Б. Динамічні. В. Загальнорозвиваючі.. Г. Коригуючі. Д.Статичні.
124. Що не відноситься до протипоказів для застосування ЛФК.
А. Підгострий перебіг хвороби. Б.Прояви декомпенсації функції органів і систем. В.Гострий перебіг захворювання з ускладненнями. Г. Небажання хворого до занять ЛФК. Д. Усі відповіді правильні.
125. Форми ЛФК, які найбільш доступні на ліжковому та напівліжковому режимах в лікарні:
А. Рухові режими, масаж, ранкова гігієнічна гімнастика, ЛГ. Б. Лікувальна гімнастика та ходьба. В. Масаж, дозована ходьба, прогулянки. Г. Рухові режими, масаж, гімнастика. Д. Усі відповіді правильні.
126. Які є протипокази до застосування фізичної реабілітації:
А. Небажання хворого займатись ЛГ. Б. Наявність переломів в стадії іммобілізації. В. Післяопераційний період до зняття швів. Г. Гострий період захворювання. Д. Прояви декомпенсації функції органів і систем.
127.Чим суттєво відрізняється лікувальна фізкультура від інших методів лікування?
А Це метод комплексної терапії хворих. Б. Використовуються компенсаторні механізми організму.
В. Активна участь хворого в процесі лікування. Г. Відсутність ускладнень. Д. Немає алергізації та сенсибілізації.
128. Нейрофізіологічні механізми компенсації порушень функцій
А. Регенеративні процеси в нервових тканинах. Б.Формування нових систем тимчасових зв'язків.
В. Включення в діяльність інтактних структур по механізму заміщення ушкоджених. Г. Усі відповіді правильні Д. Є неправильні відповіді.
129. Підвищення тонусу скелетних м’язів при систематичному фізичному навантаженні пов’язано:
А. Із збільшенням маси м’язового білка. Б. Із збільшенням кількості м’язових волокон. В. Із покращанням синаптичного забезпечення. Г. Із підсиленням потенціалу нервового імпульсу. Д. Із покращенням кровопостачання м’язів.
130. Мета медичної реабілітації:
А. Покращення якості життя хворого. Б. Відновлення здоров'я та працездатності після хвороби.
В. Відновлення здатності до самообслуговування. Г. Підготовка до перенавчання і працевлаштування. Д. Відновлення адаптаційних властивостей організму до фізичних навантажень.
131. Які фізичні вправи застосовуються на вільному режимі?
А. Механотерапія і ритмічна гімнастика. Б. Активно-пасивні рухи і масаж В. ЛГ, дозована ходьба і масаж. Г. Активні рухи кінцівками, повороти на бік, дихальна гімнастика. Д. Статичні дихальні вправи.
ЛФК в кардіології.132. Коли починається фізична реабілітація хворого з гострим інфарктом міокарду?
А. В період транспортування хворого в лікарню. Б. В палаті інтенсивної терапії після встановлення діагнозу. В. Через 5 днів після госпіталізації хворого. Г. Через 2-3 тижні лікування, коли сформується рубець. Д. На 8-10 день госпіталізації хворого.

133. Які завдання не вирішуються з допомогою ЛФК на ранніх етапах реабілітації у хворих на ІМ?А. Відновлення працездатності. Б. Профілактика вторинних ускладнень, покращення гемодинаміки.
В. Покращення психоемоційного стану. Г. Профілактика пролежнів, атрофії м`язів та дистрофії.
Д. Адаптація до побутових навантажень
134. В які терміни призначають повороти на бік і лікувальну гімнастику хворим з гострим ІМ. І класу важкості.
А. У перший день. Б. На другий день В. На третій день Г. На 5-6 день. Д. За бажанням хворого.
135. У хворого великовогнищевий інфаркт, III ст. важкості; призначена 5-ти тижнева програма реабілітації. Коли йому можна харчуватись в столовій?
А. На 7-й день лікування, коли відсутні скарги. Б. Коли стихли болі за грудиною і немає проявів декомпенсації. В. На 18-20-й день, при задовільному стані. Г. Коли стабілізувалась гемодинаміка.
Д. При відсутності скарг на 22-24-й день лікування.
136. У хворих, які перенесли ІМ, ускладнений аневризмою, на поліклінічному етапі навантаження виконується:
А. В інтенсивно-тренуючому режимі . Б. В тренуючому напівліжковому режимі. В. В щадно-тренуючому режимі, груповим методом. Г. Індивідуально, або мало груповим методом в щадно-тренуючому режимі. Д. Навантаження протипоказана перші 2-3 тижні після стаціонару.
137. Що не відноситься до протипоказів для ЛФК при гіпертонічній хворобі:
А. При гіпертензії вище 220 на 120 мм.рт.ст. Б. Гіпертонічна хвороба І-ІІ ст. з пароксизмальною тахікардією. В. Гіпертонічна хвороба 2-3 ст з супутніми захворюваннями.
Г. Гіпертонічна хвороба ІІ ст. із ССН 2-3ст. Д. Гіпертонічна хвороба 1 ст. після недавно перенесеної кризи.
138. Вправи, які недоцільно застосовувати при гіпертонічній хворобі з частими кризами:
А. Вправи у воді та гімнастика з еспандерами, тонізуючий масаж. Б. Глибоке спокійне дихання, біг підтюпцем , туризм. В. Ациклічні та динамічні вправи, поєднані з глибоким диханням.
Г. Швидкісно-силові вправи, вправи з натужуванням та нахилами. Д. Вправи на розслаблення, дозована ходьба, лікувальний масаж.

139. Яка реакція на ЛГ у хворих з ІМ при палатному режимі не вважається адекватною?.
А. Поява тахікардії і легкої втоми. Б. Сповільнення пульсу на 5-6 ударів та підвищення КТ на 15 мм/рт. ст. В. Прискорення пульсу на 11 ударів, відсутність скарг та змін на ЕКГ. Г. Прискорення пульсу на 12 ударів та зміщення сегменту Т вище ізолінії. Д. Відсутні зміни пульсу і тиску, поява стенокардії.
140. Що відноситься до об'єктивних критеріїв адекватності загрузки під час ЛФК?
А. Пульс, скарги та самопочуття хворого. Б. Вигляд хворого, КТ, втома, дані ЕКГ, пульс після навантаження. В. Показники пульсу та дихання. в спокої. Г. Відсутність ускладнень при виконанні вправ. Д. Всі відповіді правильні.
141. Які фізичні навантаження для інфарктних хворих в стаціонарі можна застосувати як функціональні проби?
А. Зміна рухового режиму. Б. Гарвардський степ-тест. В. 20 присідань за 30 сек. Г. Дозована ходьба по сходах та відділу. Д. Не можна застосувати жодну.
142. Які фізичні навантаження не можна застосувати для інфарктних хворих в стаціонарі?
А. Змінювати руховий режим. Б. Субмаксимальний степ-тест. В. Пробу 20 присідань.
Г. Ходьба по сходах. Д. Не можна застосовувати жодну.
143. Які форми ЛФК застосовуються для хворих з гіпертонічною хворобою при ліжковому режимі?
А. Лікувальна гімнастика, прогулянки. Б. Ранкова гігієнічна гімнастика, дозована ходьба по відділу, масаж. В. Лікувальна гімнастика, РГГ і сегментарно-рефлекторний масаж. Г. Лікувальна гімнастика, заняття на тренажерах, лікувальний масаж. Д. Малорухомі ігри, дихальні вправи та масаж.
144. Які вправи не застосовуються з лікувальною метою при артеріальній гіпотонії?.
А. Швидкісно–силові вправи, атлетична гімнастика, ходьба, біг з прискоренням.. Б. Легкі фізичні вправи, вправи на розслаблення, повільний темп з паузами відпочинку. В. Плавання, швидкісно-силові вправи та сегментарний масаж Г. Рухливі та спортивні ігри, присідання, перекиди.
Д. Дихальні вправи, дозована ходьба, вправи із зміною темпу і ритму.
145. Які види фізичних вправ призначають при ІМ при ліжковому режимі?
А. Спеціальні гімнастичні вправи з предметами.. Б. Загально-розвиваючі. В. Природно-прикладні вправи. Г. Статичні дихальні вправи та для дрібних м`язів. Д. Надування гумових іграшок.
146. В які терміни хворим з ІМ IIІ класу важкості дозволяється сідати в ліжку?
А. При відсутності болю за грудиною. Б. На перший-другий день. В. На третій день при стабілізації ЕКГ. Г. На 8-10 день. Д. Індивідуально, в залежності від самопочуття.
147. При ІХС для ФР хворих ділять на реабілітаційні класи за такими ознаками:
А. ЧСС, частота приступів стенокардії, динамометрія та скарги. Б. ЧСС, АТ, тривалість захворювання, результати велоергометрії. В. ЧСС, АТ, наявність супутніх захворювань, наявність ускладнень та ЕКГ. Г. Працездатність, наявність приступів стенокардії, стан гемодинаміки, «подвійний добуток». Д. Потужність навантаження, яке викликає стенокардію напруги, ступінь серцевої недостатності.
148. Лікувальна гімнастика у хворих ІХС IV реабілітаційного класу виконується в таких режимах:
А. В інтенсивно-тренуючому режимі в стаціонарі. Б. В тренуючому режимі в групах здоров’я.
В. В щадно-тренуючому режимі в стаціонарі. Г. Індивідуально в щадячо-тренуючому режимі, амбулаторно. Д. Лікувальна гімнастика не проводиться.
149. Основні завдання ЛФК при інфаркті міокарду на ліжковому режимі наступні:
А. Поступове розширення рухового режиму, підвищення адаптації до зростаючих фізичних навантажень. Б. Розвиток компенсаторних можливостей ССС, профілактика інвалідності та відновлення працездатності. В. Запобігання застійних явищ, стимуляція екстракардіальних факторів гемодинаміки та обмінних процесів. Г. Всі відповіді правильні.
150. Хворий П. 55 років поступив в кардіологічний реабілітаційний санаторій після перенесеного повторного Інфаркту міокарда. Велоергометрія показала працездатність в межах 1 Вт/хв/кг. Який руховий режим можна призначити хворому?
А. Вільний, Б.Щадний. В. Щадно-тренуючий. Г. Тренуючий. Д. Інтенсивно-тренуючий.
151. Протипоказання до ЛГ при гіпертонічній хворобі є наступні:
А. Високий рівень артеріального тиску без проявів декомпенсації. Б. Артеріальний тик понад 210/120 мм.рт.ст. В. Недавно перенесений гіпертонічний криз. Г . Недостатність кровообігу 1-2 ст, ретинопатія.
Д. Усі відповіді правильні.
152. Яка із перерахованих програм призначається хворому з дрібновогнищевим ІМ, ускладненим шпитальною пневмонією?
А. Трьохтижнева. Б. Пятитижнева В. Індивідуальна трьохтижнева Г. Індивідуальна. пятитижнева.
Д. Проводиться в основному лікування пневмонії.
153. Які завдання вирішуються за допомогою ЛФК при ІМ на вільному режимі в стаціонарі?
А. Попередження ускладнень та гіподинамії. Б. Підготовка до побутових навантажень, ходьби по сходах та прогулянок. В. Сприяти позитивній динаміці клінічних, лабораторних та ЕКГ- показників.
Г. Підготовка до розширення рухового режиму, самообслуговування та ходьби. Д. Всі відповіді правильні.
154. При виборі програми реабілітації для хворого з ІМ враховують:
А. Масштаб ураження міокарду, супутні захворювання, тренованість та тривалість хвороби.
Б. Масштаб ураження міокарду, супутні ускладнення, ЕКГ, вік хворого та стан гемодинаміки.
В. Глибину ураження міокарду, супутні захворювання, вік, ЕКГ, стадію інфаркту, лабораторні дані. Г. Усі відповіді правильні. Д. Є невірні відповіді.
155. Які вправи недоцільно застосовувати при гіпертонічній хворобі?
А. Гімнастичні вправи із різкою зміною положення тіла. Б. Швидкісно-силові вправи, стрибки, вправи з еспандером . В. Дозована ходьба, дихальні вправи з затримкою дихання на видиху. Г.Вправи на розслаблення, повільні, трудотерапія. Д. Масаж комірцевої зони, пасивні вправи для великих мускульних груп.
156. Хворий В.50 років. Гострий велико-вогнищевий ІМ ІІІ клас важкості. Призначена 5-ти тижнева програма реабілітації. Коли хворому дозволяється дозована ходьба на вулиці?
А. На 14-15 день. Б.На 22-24 день. В. На 26-28 день. Г. Індивідуально. Д. Після стаціонару.
157. При виконанні ЛГ в стаціонарі у хворого змінилась частота серцевих скорочень. Яка зміна пульсу вважається нормальною?
А. Пульс збільшився 10-14 уд. Б. Пульс зменшився на 5 ударів. В. Пульс не змінився.
Г. Збільшився на 28 ударів. Д. Збільшився на 25%.
158. Які рухові режими застосовуються в стаціонарі для хворих із стенокардією напруження?
А. Інтенсивно - тренуючий. Б. Мобілізуючий, для розвитку компенсацій. В. Ліжковий-суворий або полегшений. Г. Напівліжковий, щадно-тренуючий. Д. Доступні усі перечисленні.
159. Яка тривалість комплексу ЛГ №2 ?
А. 8-10 хв. Б. 10-15 хв. В. 20-25 хв. Г. 25-30 хв. Д. 35-45 хв.
160. Протипоказами для виконання процедури ЛГ є наступні окрім:
А. Синусова тахікардія більше 100 уд в хв. Б. Сповільнення пульсу після навантаження на 6 ударів за /хв. В. Поодинокі екстрасистоли. Г. Негативна динаміка ЕКГ. Д. Наростання недостатності кровообігу.
161. Основні вправи, які доцільно застосовувати при гіпертонічній хворобі:
А. Циклічні в повільному темпі, вправи на розслаблення, координацію, дихальні вправи із затримкою на видосі. Б. Швидкісно-силові вправи зі зміною положення, статичні дихальні.
В. Ациклічні в повільному темпі, вправи з гантелями та еспандерами, вправи на рівновагу.
Г. Циклічні вправи в швидкому та повільному темпі, вправи на розслаблення і статичне дихання. Д. Ритмічні, тонізуючі, дихальні та з навантаженням на великі м’язові групи.
162. Які завдання вирішуються з допомогою ЛФК на стаціонарному етапі у хворих на ІМ?
А. Відновлення працездатності і адаптація до побутових навантажень. Б. Профілактика ускладнень пов’язаних з низькою руховою активністю. В. Покращення психоемоційного стану. Г. Профілактика атрофії та дистрофії м’язів тулуба. Д. Всі відповіді вірні.
163. Які етапи можна виділити в реабілітації інфарктних хворих?
А. Підготовчий, основний, заключний. Б. Стаціонарний, щадно-тренуючий, заключний. В. Тонізуючий, мобілізуючий та тренувальний. Г. Стаціонарний, диспансерно-поліклінічний, санаторний.
Д.. Стаціонарний, одужання та підтримуючий.
164. Хворому призначена 5-ти тижнева програма реабілітації. Коли йому можна вставати з ліжка і ходити по коридору?
А. На 7-й день коли немає ускладнень. Б. Коли стихли болі за грудиною. В. На 8-10-й день при доброму самопочутті. Г. На 18-20-й день коли стабілізувалась геодинаміка. Д. На 22-24 день коли немає скарг.
165. Як необхідно поступити, коли після ходьби по сходах у хворого погіршився коронарний кровообіг?
А. Припинити фізичну реабілітацію. Б. Зменшити кількість сходинок. В.Повернути хворого на ліжковий режим Г. Повернути хворого на попередній режим. Д. Зменшити швидкість ходьби.
166. Протипоказом до ЛФК при гіпертонічній хворобі не являються:
А. Гіпертензії вище 210 на 120 мм/рт ст. Б. Гіпертонічна хвороба із СН ІІа ст. з частими кризами.
В. Гіпертонічна хвороба 2-3 ст. з загостренням супутньої хвороби. Г. Гіпертонічна хвороба з СН ІІІ ст. з вираженим склерозом судин головного мозку. Д. Гіпертонічна хвороба 1 ст. після недавно перенесеної кризи.
167. Методичні особливості оздоровчо-фізкультурних занять для осіб з артеріальною гіпертонією:
А. Ациклічні швидкісно-силові вправи з гантелями, гімнастика, ходьба Б. Легкі фізичні вправи, повільний темп з паузами відпочинку. В. Плавання, швидкісно-силові вправи та масаж Г. Рухливі та спортивні ігри, присідання, перекидання. Д. Динамічні дихальні вправи, дозована ходьба, вправи на розслаблення.
168. Які види фізичних вправ призначають при ІМ на ліжковому режимі?
А. Спеціальні гімнастичні вправи на розслаблення. Б. Загально-розвиваючі вправи на всі групи м’язів. В. Природно-прикладні та повільні ігрові вправи. Г. Статичні дихальні вправи, вправи для середніх та дрібних м’язів. Д. Надування гумових іграшок та зміна типів дихання..
169. В які терміни призначають повороти на бік хворим з ІМ ІІІ класу важкості?
А. На перший день Б. На перший-другий день. В. На третій день Г. Індивідуально Д. При стабілізації ЕКГ.
170. При ІХС для ФР хворих ділять на реабілітаційні класи за такими ознаками:
А. ЧСС, частота приступів стенокардії, динамометрія та скарги. Б. ЧСС, АТ, тривалість захворювання, результати велоергометрії. В. ЧСС, АТ, наявність супутніх захворювань, наявність ускладнень та ЕКГ. Г. Працездатність, наявність приступів стенокардії, стан гемодинаміки, «подвійний добуток». Д. Потужність навантаження, яке викликає стенокардію напруги, ступінь серцевої недостатності.
171. Лікувальна гімнастика у хворих ІХС IV функціонального класу виконується в таких режимах:
А. В інтенсивно-тренуючому режимі в стаціонарі. Б. В тренуючому режимі в групах здоров’я. В. В щадно-тренуючому режимі в стаціонарі. Г. Індивідуально в щадячо-тренуючому режимі в санаторії. Д. Лікувальна гімнастика не проводиться до зникнення проявів декомпенсації.
172. Які вправи найбільше підходять для хворих з гіпотонічною хворобою?
А. Гімнастичні та природно-прикладні із нахилами та вправи із зміною положення тіла.
Б. Швидкісно-силові вправи, стрибки, вправи з еспандером. В. Ходьба, дихальні вправи з затримкою дихання на видиху. Г. Вправи на розслаблення, повільні, трудотерапія. Д. Масаж комірцевої зони, активно-пасивні вправи для великих мускульних груп.
173. Які фізичні вправи застосовуються для хворих , які перенесли інфаркт міокарду, після виписки?
А. Вправи на розслаблення, повільні, трудотерапія. Б.Гімнастичні та природно-прикладні із нахилами та вправи із зміною положення тіла. В. Швидкісно-силові вправи, стрибки, вправи з еспандером. Г. Дозована ходьба, дихальні вправи, комплекс лікувальної гімнастики № 1-2 в тренуючому режимі. Д. Дозована ходьба, теренкур, комплекс лікувальної гімнастики № 3-4 в щадно- тренуючому режимі.
174. Як слід поступити з програмою реабілітації , коли при ходьбі по сходах у хворого погіршився коронарний кровообіг?
А. Припинити фізичну реабілітацію. Б. Зменшити кількість сходинок. В.Повернути хворого на ліжковий режим Г. Повернути хворого на попередній режим. Д. Зменшити швидкість ходьби.
175. Протипоказами для виконання процедури ЛГ є наступні, окрім:
А. Синусова дихальна аритмія. Б. Синусова брадикардія менше 45 уд. хв. В. Поодинокі екстрасистоли. Г. Негативна динаміка ЕКГ. Д. Наростання недостатності кровообігу.

Приложенные файлы

  • docx 24043847
    Размер файла: 59 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий