Filosofiya baza

На питання з * треба вибрати більше ніж одну правильну відповідь

Софістика - це
A)вчення про святу Софію B)некритичне прийняття на віру певного вчення
C)мішанина різнородних ідей D)гра розуму, некоректні доведення, засновані на змішуванні значень слів E)мудрість

Політеїзм - це вчення про те, що ..............
A)Бога і богів не існує B)Бог і природа - одне й те саме C)існує єдиний Бог
D)боги байдужі до людей E)існує багато богів

Онтологія - це вчення про
A)буття B)пізнання C)цінності D)мислення E)суспільство

Атомізм - це
A)принцип поділу цілого на нескінченно малі елементи B)вчення про проблеми мікросвіту
C)вчення про будову матерії з неподільних елементів D)принцип побудови складних суджень з простих (атомарних)

Що таке істина?
A)твердження, яке можливо довести B)висловлювання, що відповідає дійсності
C)теорія, що підтверджується практикою D)твердження, яке виражає переконання суб'єкта

Що таке фальсифікація як метод наукового пізнання?
A)існування декількох точок зору, різних теоретичних підходів
B)спростування теорії за допомогою спостереження чи експерименту
C)підтвердження теорії за допомогою спостереження або експерименту
D)некоректний умовивід шляхом підміни значень понять E)підміна одних результатів іншими
F)виокремлення однієї ознаки предмета з відволіканням від інших його ознак

Вчення про те, що ми ніколи не можемо бути впевнені у істинності наших теорій,
хоча й повинні прагнути до істини
A)раціоналізм B)агностицизм C)верифікаціонізм D)фаллібілізм E)емпіризм

Схема пізнання "проблема - гіпотеза - раціональна критика –
прийняття або відхилення гіпотези - новий цикл" характерна для
A)агностицизму B)класичного емпірицизму C)верифікаціонізму
D)класичного раціоналізму E)критичного раціоналізму

............... вважав, що наука пізнає не речі, якими вони є самі по собі,
а те, як вони являються у формах чуттєвості й розсудку
A)Кант B)Конт C)Декарт D)Бекон E)Поппер

Античний філософ - засновник діалектики (маєвтики) як мистецтва пошуку істини у діалозі
A)Анаксімандр B)Сократ C)Сенека D)Аристотель E)Геракліт

Автор "золотого правила" моральності: "Не чини того, що ти не бажаєш, щоб чинили щодо тебе"
A)Будда B)Сенека C)Сократ D)Лао-цзи E)Конфуцій

Основоположник теорії про поділ влади на три гілки за принципом стримувань і противаг
A)Маркс B)Гоббс C)Руссо D)Локк E)Гегель

*Для вчення Маркса характерні поняття
A)суспільного договору B)відчуження C)суспільно-економічних формацій D)фрустрації
E)відкритого суспільства

Протиставлення імперативів людського буття "мати" і "бути" характерне для філософії
A)Фромма B)Канта C)Тойнбі D)Вебера E)Гоббса

*Для філософії Фрейда характерні поняття
A)підсвідоме B)витіснення C)експлуатація D)логотерапія E)екзистенційний вакуум


Філософ, який вважав, що усе утворюється з апейрону
A)Фалес B)Геракліт C)Демокріт D)Анаксімандр E)Парменід

Філософ, який вважав, що в основі буття лежать числа і математичні відношення
A)Протагор B)Піфагор C)Демокріт D)Фалес E)Платон

Філософ, який говорив: "Людина є мірою усіх речей, існуючих - у тому, що вони існують,
а неіснуючих - у тому, що вони не існують"
A)Епікур B)Протагор C)Платон D)Сократ E)Сенека

Філософ, що обрав як гасло своєї філософської діяльності слова "Пізнай самого себе"
A)Демокріт B)Платон C)Аристотель D)Геракліт E)Сократ

Філософ, який говорив, що нерозумно боятися смерті, оскільки ми не знаємо, що це таке
A)Епікур B)Платон C)Аристотель D)Демокріт E)Сократ

Філософ, відомий тим, що жив у діжці
A)Сенека B)Діоген C)Сократ D)Епікур E)Зенон

В елліністичній філософії ідеал самодостатності означає, що
A)Мудрець ні в чому не залежить від інших людей B)Мудрець не хоче мати ніяких справ з іншими людьми
C)Щастя мудреця не залежить від інших людей D)Мудрецю байдуже до страждань інших людей
E)Мудрець уникає юрби

В якій з історичних епох розвитку філософії був період схоластики?
A)Новий час B)Середньовіччя C)Античність D)Постмодерн E)Ренесанс

Що таке протестантизм?
A)вчення про спасіння добрими справами B)практика відпущення Церквою гріхів за гроші
C)рух за посилення влади Папи Римського D)рух проти релігійної дискримінації
E)християнські напрямки, що не належать до католицизму і православ'я

Сковорода був автором вчення про
A)єдиний світ і дві натури B)два світи і дві натури C)дві натури і три світи
D)три натури і два світи E)єдину натуру і два світи

Сковорода сповідував .................... розуміння Біблії
A)містичне B)догматичне C)символічне D)інтуїтивне E)буквальне

................. вважав, що Бог і природа - одне й те саме з різних точок зору
A)Шопенгауер B)Кьєркегор C)Кант D)Спіноза E)Тома Аквінський

Автор висловлювання "Весь світ явищ є лише об'єктивація волі"
A)Ніцше B)Кант C)Шопенгауер D)Гегель E)Фейєрбах

Кому належить вислів "Все розумне - дійсне, все дійсне - розумне"?
A)Декарту B)Сократу C)Гегелю D)Канту E)Платону

Специфічне поняття філософії С.Кьєркегора
A)фрустрація B)відчуження C)трансцендентальний D)сублімація E)екзистенція

Філософ, який висунув програму "переоцінки усіх цінностей"
A)Паскаль B)Фейєрбах C)Кант D)К'єркегор E)Ніцше

Філософ, який сповідував ідею "вічного повернення"
A)Паскаль B)Унамуно C)Ніцше D)Кант E)К'єркегор

Філософ, який сповідував ідею надлюдини
A)Паскаль B)Шопенгауер C)Ніцше D)Фейєрбах E)Кант

Слово "екзистенція" перекладається як
A)матерія B)існування C)сутність D)буття E)перетворення

Антропологія - це вчення про
A)людину B)цінності C)пізнання D)суспільство E)буття

Дуалізм - це
A)вчення про єдність протилежностей B)вчення про дві субстанції
C)вчення про дві сторони кожного процесу D)вчення про декілька субстанцій

Кант називав здатність людини усвідомлювати вимоги морального закону
A)спекулятивний розум B)моральна свідомість C)практичний розум D)моральна інтуїція E)здатність судження

Об'єкт пізнання - це
A)те, на що направлене пізнання B)той, хто здійснює пізнання
C)теорії, ідеї, гіпотези D)реальність, дана людині у відчуттях

Абсолютна істина - це
A)знання, що походить з досвіду B)істинне знання про Абсолют
C)божественне одкровення D)знання, цілком адекватне об'єкту, яке вже не може розвиватися

Аналогія - це
A)висновок із схожості двох предметів за певними ознаками про їх схожість за іншими ознаками
B)цілеспрямоване, систематичне, планомірне вивчення емпіричного об'єкта C)умовивід від окремого до загального
D)метод опосередкованого пізнання об'єкта-оригіналу, коли він замінюється моделлю

Умовивід від загального до окремого
A)дедукція B)індукція C)узагальнення D)абстрагування E)інтуїція

Вчення про те, що пізнання розвивається шляхом проб і помилок, припущень і спростувань
A)класичний раціоналізм B)агностицизм C)емпіризм D)верифікаціонізм
E)критичний раціоналізм

Основоположник класичного раціоналізму
A)Кант B)Гоббс C)Декарт D)Бекон E)Спіноза

................... доводив, що наукові теорії створюються не індуктивним, а
гіпотетико-дедуктивним методом
A)Локк B)Поппер C)Декарт D)Маркс E)Кант

Кант називав речі і процеси, як вони являються людській свідомості крізь призму чуттєвості й розуму
A)паріліпомени B)феномени C)речі-в-собі D)ноумени E)речі-для-себе

Фрейд називав трансформацію підсвідомих інстинктивних прагнень у відповідності з нормами культури
A)самотрансценденція B)сублімація C)фрустрація D)екзистенція E)витіснення

Згідно з Фроммом, життя за принципом живе за принципом "Я - те, чого побажаєте" - це
A)експлуалаторська орієнтація B)рецептивна орієнтація C)продуктивна орієнтація
D)накопичувальна орієнтація E)ринкова орієнтація

*Для філософії Фрейда характерні поняття
A)колективне несвідоме B)архетип C)комплекс неповноцінності D)фрустрація E)лібідо

Філософ, який стверджував, що не можна двічі увійти у ту саму річку
A)Геракліт B)Парменід C)Зенон D)Емпедокл E)Сократ

Філософ, вихідним пунктом міркувань якого було положення: "Буття є, а небуття немає"
A)Платон B)Сократ C)Парменід D)Демокріт E)Геракліт

Філософ - основоположник атомізму
A)Демокріт B)Емпедокл C)Анаксімандр D)Парменід E)Фалес

Філософ, який вчив, що усе постійно змінюється, немає нічого незмінного
A)Платон B)Геракліт C)Парменід D)Сократ E)Емпедокл

Філософ, який вважав, що ідеї є формами речей і не існують окремо від них
A)Демокріт B)Епікур C)Сократ D)Платон E)Аристотель

Автор висловлювання "Неможливо жити солодко, не живучи розумно, добре й праведно"
A)Платон B)Діоген C)Епікур D)Шопенгауер E)Демокріт

Філософський напрямок, який навчав спокійно зносити будь-які випробування й примхи долі
A)неоплатоніки B)стоїки C)софісти D)натурфілософи E)кініки

Філософ, який говорив, що не треба боятися смерті, бо поки ми є, смерті немає,
а коли смерть приходить, нас уже немає
A)Протагор B)Сенека C)Платон D)Сократ E)Епікур

Релігійний філософ, один з "отців Церкви"
A)Паскаль B)Кант C)Тома Аквінський D)Кьєркегор E)Августин

"Батько" Реформації
A)Жан Кальвін B)Мартін Лютер C)Оріген D)Тома Аквінський E)Августин

Сковорода вважав головною умовою щастя людини
A)знання B)багатство, славу, владу C)божественну благодать D)кохання E)сродну працю

Автор припису: "Чини так, щоб у твоїх вчинках людство в особі кожного індивіда
завжди виступало як мета, а не як засіб"
A)Кант B)Маркс C)Платон D)Гегель E)Ніцше

Автор висловлювання "Дурень ганяється за насолодами і знаходить розчарування, мудрець же тільки уникає горя"
A)Сократ B)Сенека C)Шопенгауер D)Ніцше E)Епікур

Специфічне основне поняття філософії Шопенгауера
A)Бог B)Благо C)Абсолютний Дух D)трансцендентальний E)світова воля

Вчення ............................. - волюнтаризм
A)Шопенгауера B)Лейбніца C)Гегеля D)Спінози E)Канта

Автор висловлювання "Тисячі насолод не варті одного страждання"
A)Кант B)Епікур C)Епіктет D)Лейбніц E)Шопенгауер

Еклектика - це
A)логічно некоректні умовиводи B)наявність стійких переконань
C)логічно неупорядковане поєднання елементів різних вчень
D)безумовна віра в істинність певного вчення E)віра в Бога

Монотеїзм - це вчення про те, що ..............
A)Бог не втручається у земні справи B)існує єдиний Бог
C)Бог і природа - одне й те саме D)існує багато богів E)Бога і богів не існує

Поняття буття означає
A)потойбічний, сакральний, трансцендентний світ B)те, що є, існує об'єктивно
C)сукупність матеріальних речей і процесів D)людське життя

За Аристотелем, будь-яка річ є єдністю
A)явища і сутності B)матерії і форми C)матерії і свідомості D)форми і змісту

Загальний атрибут, спосіб існування матерії
A)сприйняття B)рух C)мислення D)об'єктивність E)тривалість

За Декартом і Спінозою, структура буття характеризується такими головними поняттями
A)час і простір B)матерія і форма C)протяжність і мислення D)буття і небуття

Істинність є характеристикою
A)суб'єкта пізнання B)відношень між об'єктом і суб'єктом пізнання
C)об'єкта пізнання D)суджень, ідей, теорій

Метод виокремлення однієї ознаки предмета з відволіканням від інших його ознак
A)дедукція B)абстрагування C)узагальнення D)індукція E)трансценденція

Що таке інтуїція?
A)умовивід від окремого до загального
B)формування цілісного розуміння сутності об'єкта на основі попередньо здійсненого аналізу
C)неусвідомлюване комбінування і переробка ідей, спрямоване на вирішення поставлених завдань
D)логічно послідовна система умовиводів

Що таке верифікація?
A)спростування теорії за допомогою спостереження чи експерименту
B)існування декількох точок зору, різних теоретичних підходів
C)підтвердження теорії за допомогою спостереження або експерименту D)логічне доведення істинності теорії
E)виокремлення однієї ознаки предмета з відволіканням від інших його ознак

Вчення про те, що єдиним джерелом знання є досвід
A)класичний емпіризм B)класичний раціоналізм C)агностицизм D)фаллібілізм E)критичний раціоналізм

Основоположник класичного емпіризму
A)Декарт B)Лейбніц C)Бекон D)Юм E)Кант

.................... розрізняв три шляхи пізнання, яким він дав назву комах
A)Бекон B)Кант C)Локк D)Декарт E)Гоббс

Автор вчення про суспільний договір, в основі якого - ідея природного стану як стану "війни всіх проти всіх"
A)Джон Локк B)Гегель C)Томас Гоббс D)Жан-Жак Руссо E)Платон

Діалектика позитивної і негативної свободи розроблялася
A)Міллем B)Поппером C)Франклом D)Локком E)Фроммом

В теорії Фрейда "Я" діє за принципом
A)накопичення B)реальності C)самотрансценденції D)задоволення E)фрустрації

*Для філософії Фромма характерні поняття
A)самотрансценденція B)володіння та буття C)архетип D)логотерапія E)продуктивна орієнтація

Філософ, який вважав, що усе утворюється з води
A)Анаксімандр B)Емпедокл C)Геракліт D)Фалес E)Демокріт

Філософ, який говорив, що світ - це вогонь
A)Емпедокл B)Епікур C)Парменід D)Геракліт E)Анаксімандр

Філософ, який вважав, що крім світу речей, даних у чуттєвому сприйнятті, існує світ ідей
A)Платон B)Парменід C)Геракліт D)Аристотель E)Демокріт

Філософ, який порівнював свою філософську діяльність з працею повитухи
A)Сенека B)Сократ C)Платон D)Аристотель E)Епікур

Філософ - автор теорії ідеальної держави
A)Платон B)Епікур C)Сократ D)Сенека E)Аристотель

Специфічне основне поняття філософії Платона
A)трансцендентальний B)світова воля C)Абсолютний Дух D)Бог E)Благо

Філософ, який говорив, що кожен з нас "вмирає щоденно"
A)Епікур B)Сократ C)Сенека D)Кант E)Августин

Філософський напрямок, який пропагував відмову від благ цивілізації
і повернення до природних (тваринних) умов життя
A)софісти B)натурфілософи C)кініки D)стоїки E)неоплатоніки

Найавторитетніший філософ для католицької Церкви
A)Аристотель B)Боецій C)Ансельм Кентерберійський D)Тома Аквінський E)Августин

Індульгенції - це
A)дозвіл на викладання філософії B)вчення про непогрішність суджень Папи Римського
C)повернення до витоків релігійного вчення
D)релігійний рух за оновлення християнства проти авторитету католицької Церкви
E)практика відпущення Церквою гріхів за гроші

Філософ, відомий вченням про те, що правитель у своїй політиці має бути вільним від моралі
A)Тома Аквінський B)Кант C)Паскаль D)Августин E)Макіавеллі

Сковорода вважав, що головною метою філософії є
A)пізнання законів природи B)пізнання Бога C)пізнання Всесвіту D)пізнання суспільства E)самопізнання

Згідно з теорією Лейбніца, дійсність утворюється з елементів, наділених психічними властивостями.
Лейбніц називав їх ...
A)тріадами B)монадами C)психонами D)атрибутами E)атомами

Філософ, який розрізняв три головні філософські питання: "Що я можу знати?",
"Як я повинен чинити?", "На що я можу сподіватися?"
A)Кант B)Гегель C)Паскаль D)Лейбніц E)Фейєрбах

Автор висловлювання "Бог помер"
A)Ніцше B)Кант C)К'єркегор D)Паскаль E)Фейєрбах

Вчення ............................. - песимізм
A)Лейбніца B)Спінози C)Шопенгауера D)Канта E)Гегеля

................ виділяв три стадії духовного розвитку людини: естетичну, етичну, релігійну
A)Паскаль B)К'єркегор C)Кант D)Фейєрбах E)Ніцше

Догматизм - це
A)безумовна віра в істинність певного вчення B)логічно некоректні умовиводи
C)наявність стійких переконань D)віра в Бога
E)логічно неупорядковене поєднання елементів різних вчень

Пантеїзм - це вчення про те, що ..............
A)існує єдиний Бог B)існує багато богів C)Бог вище природи
D)Бог і природа - одне й те саме E)Бога і богів не існує

Гносеологія - це вчення про
A)суспільство B)цінності C)пізнання D)буття E)мислення

Кант називав моральний закон, який "закладається до серця", на який вказує людська совість, почуття обов'язку
A)імплікативний імператив B)генетичний імператив C)соціальний імператив
D)категоричний імператив E)гіпотетичний імператив

Що таке пізнання?
A)зміст знання, що відповідає об'єкту і не залежить від суб'єкта
B)взаємодія суб'єкта і об'єкта з метою отримання знання C)системно-цілісно, всебічно і логічно завершена гіпотеза
D)процес впливу об'єкта на суб'єкта, що породжує знання

Що таке об'єктивність істини?
A)відповідність змісту знання об'єкту і його незалежність від суб'єкта
B)знаходження істини в об'єкті пізнання C)остаточність, неможливість подальшого розвитку
D)залежність від об'єктивних обставин E)походження з чуттєвого досвіду

Синтез - це
A)випадкове поєднання елементів різних теорій B)знання про незнання
C)вивчення об'єкта шляхом виділення й дослідження його окремих частин чи аспектів
D)формування цілісного розуміння сутності об'єкта на основі попередньо здійсненого аналізу

Умовивід від окремого до загального
A)абстрагування B)силогізм C)індукція D)дедукція E)інтуїція

Вчення про те, що істинне, надійне знання може походити лише з самого розуму, а не з чуттєвого досвіду
A)критичний раціоналізм B)класичний раціоналізм C)класичний емпіризм
D)фальсифікаціоізм E)трансценденталізм

Схема пізнання "спостереження - індуктивна процедура - теорія" характерна для
A)критичного раціоналізму B)фаллібілізму C)класичного раціоналізму D)агностицизму E)класичного емпіризму

Античний філософ - засновник діалектики як вчення про єдність протилежностей
A)Фалес B)Геракліт C)Емпедокл D)Сократ E)Аристотель

Автор вчення про суспільний договір, в основі якого - ідея природного стану,
за якого люди дотримуються норм природного права
A)Джон Локк B)Джон Стюарт Міль C)Жан-Жак Руссо D)Гегель E)Томас Гоббс

Поняття відчуження людини від власної праці характерне для філософії
A)Фейєрбаха B)Маркса C)Локка D)Гегеля E)Руссо

Автор "філософії смислу" та методу логотерапії
A)Фромм B)Фрейд C)Франкл D)Адлер E)Поппер

Згідно з Фроммом, життя за принципом живе за принципом "Я - те, чого побажаєте" - це
A)експлуалаторська орієнтація B)ринкова орієнтація C)продуктивна орієнтація
D)накопичувальна орієнтація E)рецептивна орієнтація

*Для філософії Фрейда характерні поняття
A)логотерапія B)витіснення C)експлуатація D)екзистенційний вакуум E)підсвідоме

Головна ідея вчення Лао-цзи
A)Людина має жити у відповідності з законом буття - Дао
B)Кожний має коритися старшим (за віком чи званням) і шанувати їх C)Життя - це страждання

Філософ, який заперечував зміни
A)Емпедокл B)Фалес C)Парменід D)Платон E)Геракліт

Філософ, відомий висловлюванням "Я знаю, що нічого не знаю"
A)Сократ B)Фалес C)Платон D)Протагор E)Демокріт

Філософ - автор "Міфу про печеру"
A)Сократ B)Фалес C)Аристотель D)Геракліт E)Платон

Філософ - автор "Апології Сократа"
A)Платон B)Діоген C)Демокріт D)Сократ E)Аристотель

Філософ, який вважав, що державою повинні правити філософи
A)Сократ B)Аристотель C)Епікур D)Сенека E)Платон

Філософ - прибічник атомізму
A)Парменід B)Платон C)Епікур D)Сократ E)Геракліт

Філософ, який вважав метою філософії навчити людину бути щасливою
A)Парменід B)Платон C)Емпедокл D)Аристотель E)Епікур

Автор праць "Сповідь" та "Про Град Божий"
A)Ансельм Кентерберійський B)Тома Аквінський C)Вільям Оккам D)Августин E)Оріген

...................... сформулював п'ять доказів існування Бога
A)Платон B)Оріген C)Тома Аквінський D)Августин E)Вільям Оккам

Культурний рух ХV-XVIІ століть, який ставив за мету відродження античної культури й філософії
A)Ренесанс B)патристика C)Реформація D)Просвітництво E)схоластика

Специфічне поняття філософії Сковороди
A)сродна праця B)мікрокосм C)щасливе життя D)гармонія E)мудрість

Автор припису "Дій тільки відповідно до принципу, корячись якому
ти можеш водночас прагнути, щоб він став загальним законом"
A)Гегель B)Шопенгауер C)Кант D)Конт E)Аристотель

Спіноза вважав, що
A)душа і тіло - дві різні речі B)матерії не існує C)буття - це Абсолютна Ідея
D)Бога не існує E)Бог і природа - одне й те саме

Автор висловлювання "Наш світ - найгірший з усіх можливих світів"
A)Кант B)Шопенгауер C)Паскаль D)К'єркегор E)Ніцше

Філософ, якому належить гасло "падаючого підштовхни"
A)Кант B)К'єркегор C)Гегель D)Ніцше E)Паскаль

Яке поняття характеризує логічно неупорядковане поєднання елементів різних вчень
A)метафізика B)еклектика C)діалектика D)релятивізм E)догматика

Коли зароджується філософська думка?
A)у ІІІ ст. до н.е. B)у І ст. н.е. C)бл. VI ст. до н.е. D)бл Х ст. до н.е. E)у VI ст. н.е.
Монада - це
A)зразок, форма B)ознака предмета C)матеріальна першооснова D)фізичний елемент E)психічний елемент

Загальні форми буття матерії
A)протяжність і маса B)час і мислення C)простір і мислення D)простір і сприйняття E)простір і час

Кант називав моральний закон, який "закладається до серця", на який вказує людська совість, почуття обов'язку
A)генетичний імператив B)імплікативний імператив C)категоричний імператив
D)соціальний імператив E)гіпотетичний імператив

Що таке пізнання?
A)процес впливу об'єкта на суб'єкта, що породжує знання B)взаємодія суб'єкта і об'єкта з метою отримання знання
C)зміст знання, що відповідає об'єкту і не залежить від суб'єкта
D)системно-цілісно, всебічно і логічно завершена гіпотеза

Метод виокремлення однієї ознаки предмета з відволіканням від інших його ознак
A)індукція B)узагальнення C)абстрагування D)трансценденція E)дедукція

Що таке верифікація?
A)існування декількох точок зору, різних теоретичних підходів
B)підтвердження теорії за допомогою спостереження або експерименту
C)спростування теорії за допомогою спостереження чи експерименту
D)виокремлення однієї ознаки предмета з відволіканням від інших його ознак
E)логічне доведення істинності теорії

Вчення про те, що ми ніколи не можемо бути впевнені у істинності наших теорій,
хоча й повинні прагнути до істини
A)верифікаціонізм B)фаллібілізм C)емпіризм D)раціоналізм E)агностицизм

Основоположник класичного емпіризму
A)Бекон B)Лейбніц C)Кант D)Декарт E)Юм

Першим філософом, який намагався виробити метод індукції був
A)Локк B)Бекон C)Юм D)Гоббс E)Декарт

Кант називав річ, якою вона є сама по собі, незалежно від людського сприйняття
A)чиста річ B)річ-у-собі C)феномен D)апріорі E)річ-для-себе

Автор "філософії смислу" та методу логотерапії
A)Фромм B)Франкл C)Поппер D)Адлер E)Фрейд

Психолог і філософ, в теоріях якого ключовим було поняття "лібідо"
A)Фромм B)Франкл C)Адлер D)Фрейд E)Юнг

В теорії Фрейда "Воно" діє за принципом
A)реальності B)задоволення C)витіснення D)сублімації E)раціональності

*Для філософії Фрейда характерні поняття
A)"Воно"-"Я"-"Над-Я" B)біфуркація C)базис і надбудова D)раціоналізація E)екзистенція

Головна ідея філософії Фромма
A)комплекс неповноцінності B)відчуження людини від власної родової сутності
C)колективне позасвідоме D)всебічний розвиток потенціалу людини
E)потреба у смислі життя

Головна ідея вчення Будди
A)Кожний має коритися старшим (за віком чи званням) і шанувати їх
B)Людина має жити у відповідності з законом буття - Дао C)Життя - це страждання

Філософи, які першими поставили у центр філософських роздумів людину
A)Сократ і Платон B)стоїки C)натурфілософи D)софісти E)кініки

Філософ, якого Дельфійський оракул назвав наймудрішою людиною Афін
A)Епікур B)Аристотель C)Сократ D)Демокріт E)Платон

Філософ, який вважав, що пізнання - це пригадування
A)Сенека B)Аристотель C)Платон D)Епікур E)Діоген

Філософ - основоположник формальної логіки
A)Сократ B)Платон C)Аристотель D)Епікур E)Сенека

Автор визначення людини як політичної істоти
A)Епікур B)Аристотель C)Платон D)Сократ E)Сенека

Автор висловлювання: "Насолода є початком і кінцем блаженного життя"
A)Платон B)Епікур C)Сократ D)Шопенгауер E)Епіктет

В елліністичній філософії поняття апатії (apathea) означає
A)стан містичної єдності з Богом B)незнання C)пасивність, млявість, бездіяльність
D)прагнення до самовдосконалення E)спокійний, врівноважений душевний стан

Патристика - це
A)практика відпущення гріхів за гроші B)зібрання послань Папи Римського
C)вчення про походження влади монарха від влади батька у сім'ї D)політика державної опіки
E)вчення "отців" християнської Церкви

Реформація - це
A)релігійний рух за "очищення" християнства, проти авторитету католицької Церкви
B)рух за посилення влади Папи Римського C)практика відпущення Церквою гріхів за гроші
D)рух проти релігійної дискримінації E)вчення про спасіння добрими справами

Лютер стверджував, що людина отримує спасіння завдяки
A)довільному рішенню Бога B)Церкві C)вірі і добрим справам D)добрим справам E)вірі

За Сковородою, справжня сутність світу є
A)непізнаваною B)духовною C)трансцендентальною D)соціальною E)матеріальною

Вчення ......................... - пантеїзм
A)Декарта B)Спінози C)Лейбніца D)Томи Аквінського E)Платона

Декарт вважав, що неможливо сумніватися у ...
A)існуванні фізичної реальності B)існуванні законів природи C)існуванні особистого безсмертя
D)власному тілесному існуванні E)власному існуванні як мислячої істоти

Специфічне основне поняття філософії Гегеля
A)Абсолютний Дух B)світова воля C)Бог D)Благо E)трансцендентальний

................. вважав сутністю світу ірраціональну волю
A)Лейбніц B)Кант C)Шопенгауер D)Спіноза E)Гегель

Основоположник екзистенційної філософії
A)Фейєрбах B)Кант C)Декарт D)Лейбніц E)К'єркегор

Автор висловлювання "Світ - це самопізнання волі"
A)Паскаль B)К'єркегор C)Кант D)Шопенгауер E)Фейєрбах

15

Приложенные файлы

  • doc 24043752
    Размер файла: 102 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий