BAZA 2 sem

32 Нервова система 1. На мікропрепараті кори великих півкуль г о ловного мозку видно пошарове розташування нейроцитів. Яку кількість шарів має неокортекс? A. Три B. Чотири C. П’ ять * D. Шість E. Вісім. 2. На мікропрепараті кори великих півкуль г о ловного мозку видно пошарове розташування нейроцитів. Один з шарів складається з перев а жно веретеноподібних клітин з довгими гориз о нтальними дендритами та низхідними аксонами, що утворюють горизонтальні колатералі. Яку назву має цей шар? A. Зовнішній зернистий B. Пірамідний * C. Молекулярний D. Внутрішній зернистий E. Гангліонарний. 3. На мікропрепараті кори великих півкуль г о ловного мозку можна визначити один з шарів, який складається з клітин пірамідної форми, розміри яких поступово зростають у напрямі від поверхні кори вглиб сірої речовини. Визначте назву цього шару: A. Зовнішній зернистий * B. Пірамідний C. Молекулярний D. Внутрішній зернистий E. Гангліонарний. 4. На мікропрепараті кори великих півкуль г о ловного мозку видно пошарове розташування нейроцитів. Який шар відсутній у складі кори прецентральної закрутки? A. Шар поліморфних клітин B. Пірамідний C. Молекулярний * D. Внутрішній зернистий E. Гангліонарний. 5. На мікропрепараті кори великих півкуль г о ловного мозку видно пошарове розташування нейроцитів. В якому шарі розташовані гігантс ь кі клітини Беца? A. Шар поліморфних клітин B. Пірамідний C. Молекулярний D. Внутрішній зернистий * E. Гангліонарний. 6. До лікарні потрапив чоловік з травмою ши й ного потовщення спинного мозку. На якому рі в ні травмований хребет? A. Другий-четвертий шийні хребці B. Третій-четвертий шийні хребці C. Третій-п’ ятий шийні хребці D. Четвертий-шостий шийні хребці * E. П’ ятий-сьомий шийні хребці. 7. До лікарні потрапила жінка з травмою поп е рекового потовщення спинного мозку. На якому рівні травмований хребет? A. Одинадцятий-дванадцятий грудні хребці * B. Дванадцятий грудний-другий поперековий хребці C. Другий-четвертий поперекові хребці D. Третій-четвертий поперекові хребці E. Третій-п’ ятий поперекові хребці. 8. На шостому-сьомому тижні ембріонального розвитку стадію трьох мозкових пухирів змінює стадія п’ яти мозкових пухирів. З якого з них утворюється проміжний мозок? A. З першого * B. З другого C. З третього D. З четвертого E. З п’ ятого. 9. На шостому-сьомому тижні ембріонального розвитку стадію трьох мозкових пухирів змінює стадія п’ яти мозкових пухирів. З якого з них утворюється середній мозок? A. З першого B. З другого * C. З третього D. З четвертого E. З п’ ятого. 10. На шостому-сьомому тижні ембріонального розвитку стадію трьох мозкових пухирів змінює стадія п’ яти мозкових пухирів. З якого з них утворюється задній мозок? A. З першого B. З другого C. З третього * D. З четвертого E. З п’ ятого. 11. На шостому-сьомому тижні ембріонального розвитку стадію трьох мозкових пухирів змінює стадія п’ яти мозкових пухирів. З якого з них утворюється довгастий мозок? A. З першого B. З другого C. З третього D. З четвертого * E. З п’ ятого. 12. На шостому-сьомому тижні ембріонального розвитку стадію трьох мозкових пухирів змінює стадія п’ яти мозкових пухирів. З якого з них утворюються великі півкулі головного мозку? * A. З першого B. З другого C. З третього D. З четвертого E. З п’ ятого. 13. У людини порушена функція регуляції рухів і положення тіла у просторі. Який різновид і н терорецепторів зазнав ушкодження? A. Терморецептори * B. Пропріорецептори C. Механорецептори D. Ноціорецептори E. Барорецептори. 14. На мікропрепараті сполучної тканини біля розгалужень нервового закінчення, яке втратило мієлінову оболонку, видно скупчення видозм і нених нейролемоцитів, навкруги яких розташ о вані концентричні нашарування колагенових волокон, що утворюють пластинки, розділені фібробластами. Яку назву має цей рецептор? A. Тільце Барра B. Тільце Гольджі-Маццоні C. Тільце Мейснера * D. Тільце Фатер-Пачіні E. Кінцева колба Краузе. 15. У хворого з механічною травмою хребта спостерігається ураження клітин грудного ядра спинного мозку. Функція яких провідних шляхів при цьому порушується? * А. Дорсального спіномозочкового шляху В. Переднього спіномозочкового шляху С. Ретикулоспінального шляху D. Переднього кортикоспінального шляху E. Ретикулоспінального кортикоспінального шляху. 16. Внаслідок вірусної інфекції було пошкодж е но (-нейрони передніх рогів сірої речовини спинного мозку. Порушення функції яких стр у ктур слід очікувати? A. Волокон вегетативної нервової системи B. Канатиків білої речовини спинного мозку C. Передніх канатиків білої речовини спинного мозку D. Екстрафузальних нервових волокон скеле т них м'язів * E. Інтрафузальних нервових волокон скеле т них м'язів. 17. У задньому канатику білої речовини спинн о го мозку при оперативному втручанні за кліні ч ними показаннями перерізані нейрити пучкових клітин, розташованих поблизу сірої речовини. Функція яких провідних шляхів при цьому п о рушується? * А. Задніх спіно-спінальних шляхів В. Спіноталамічних шляхів С. Спіноцеребелярних шляхів D. Переднього кортикоспінального шляху E. Ретикулоспінального шляху. 18. При патологоанатомічному дослідженні спинного мозку людини виявлено дегенерацію і зменшення числа клітин, які складають ядра п е редніх рогів у шийному та грудному відділах. Функція якої тканини була порушена в першу чергу в результаті ураження ядер? *А. Скелетної м`язової тканини В. Пухкої сполучної тканини С. Пластинчастої кісткової тканини D. Гладкої м`язової тканини E. Гіалінової хрящової тканини. 19. При обстеженні у пацієнта виявлено ур а ження спинного мозку, яке поєднується з пор у шенням функції рухового апарату. Деструкцією яких нейронів можна пояснити це явище? А. Асоціативних нейронів заднього рогу В. Чутливих нейронів спінального ганглія *С. Мотонейронів переднього рогу D. Асоціативних нейронів бокових рогів E. Вставних нейронів губчастого шару задніх рогів. 20. В результаті травми порушено цілісність п е реднього корінця спинного мозку. Визначте, відростки яких нейронів при цьому пошкодж е но? А. Дендрити рухових нейронів *В. Аксони рухових нейронів С. Аксони чутливих нейронів D. Дендрити чутливих нейронів E. Дендрити вставних нейронів. 21. У хворого пошкоджені нейроцити власного ядра заднього рогу спинного мозку. Функція яких провідних шляхів порушена? * А. Переднього спинномозочкового і спінот а ламічного шляхів В. Дорсального спіномозочкового шляху С. Ретикулоспинального шляху D. Переднього кортикоспінального шляху E. Ретикулоспинального та переднього кортик о спінального шляхів. 22. У хворого з механічною травмою хребта в и явлено порушення функції асоціативних нейр о нів сакрального відділу парасимпатичної нерв о вої системи. Які структури спинного мозку п о шкоджені? A. Грудне ядро заднього рогу B. Медіальні відділи сірої речовини C. Передні роги сірої речовини D. Власне ядро заднього рогу * E. Бічні роги сірої речовини. 23. В експерименті на щурах було пошкоджено клітини латерального ядра проміжної зони сірої речовини сакрального відділу спинного мозку. Функція яких структур нервової системи буде порушена? A. Нейроцитів переднього рогу цієї ж половини B. Нейроцитів переднього рогу протилежної сторони C. Гладких міоцитів внутрішніх органів D. Симпатичних нейроцитів вегетативних ган г ліїв * E. Парасимпатичних нейроцитів вегетативних гангліїв. 24. У хворого на гіпертонічну хворобу з інсул ь тним станом (крововиливом у мозкову тканину) виявлено порушення кортико-кортикальних зв'язків в корі великих півкуль головного мозку. Які типи нервових волокон постраждали? A. Спіно-таламічні B. Проєкційні C. Ретикуло-спінальні D. Спіно-мозочкові * E. Асоціативні. 25. При експериментальному дослідженні кори великих півкуль викликано порушення рухових функцій кори мозку. З якими клітинами пов'яз а ні ці функції? A. Кошиковими B. Біполярними * C. Пірамідними D. Грушоподібними E. Псевдоуніполярними. 26. У хворого в зв`язку з менінгітом (запалення мозкової оболонки) пошкоджені нейрони в м о лекулярному шарі кори великих півкуль гол о вного мозку. Які з перелічених клітин зазнали ушкоджень? A. Шипікові клітини B. Малі пірамідні клітини * C. Веретеноподібні, горизонтально орієнтов а ні клітини D. Середні пірамідні клітини E. Великі пірамідні клітини. 27. При експериментальному дослідженні мі к романіпулятором було пошкоджено клітини з о внішнього зернистого шару кори великих пі в куль. Функція яких клітин постраждала? A. Веретеноподібних B. Шипікових дифузного типу C. Великих пірамідних D. З аксонною китичкою * E. Малих зірчастих. 28. При обстеженні хворого з постінсультним станом (крововилив у мозкову тканину) виявл е но порушення функції пірамідного шару кори великих півкуль. Які клітини зазнали пошк о дження? * A. Середні пірамідні B. Горизонтальні C. Зірчасті D. Гігантські пірамідні E. Малі зірчасті. 29. При обстеженні похилого чоловіка виявлено порушення асоціативної функції кори великих півкуль в межах агранулярної ділянки. Пошк о дженням клітин якого шару кори великих пі в куль можливо пояснити це явище? А. Молекулярного В. Зовнішнього зернистого С. Внутрішнього зернистого D. Гангліонарного * Е. Пірамідного. 30. Внаслідок перенесеного інсульту (кровов и ливу у тканину мозку) у хворого порушена фу н кція ділянки кори віликих півкуль агранулярн о го типу. Клітини яких шарів постраждали? А. Молекулярного та поліморфного В. Зовнішнього зернистого та пірамідного * С. Пірамідного та гангліонарного D. Гангліонарного та внутрішнього зернистого Е. Гангліонарного та молекулярного. 31. В експерименті мікроманіпулятором було пошкоджено декілька модулів кори в межах о д нієї півкулі великого мозку. Які структури кори не зазнали пошкодження? A. Збудливі та гальмівні нейроцити B. Кортико-кортикальні нервові волокна * C. Нейросекреторні нейроцити D. Таламо-кортикальні нервові волокна E. Клітини Беца. 32. У хворого з черепно-мозковою травмою в и явлено субарахноїдальний крововилив з пор у шенням м'якої мозкової оболонки. Яка тканина переважно буде приймати участь у регенерації пошкодження? * A. Пухка волокниста сполучна тканина B. Щільна сполучна тканина C. Сполучна тканина зі спеціальними властив о стями D. Одношаровий плоский епітелій ангіодерм а льного типу E. Багатошаровий плоский епітелій епендимо г ліального типу. 33. У хворого з черепно-мозковою травмою в и явлено пошкодження твердої мозкової оболо н ки. Яка тканина буде приймати участь в реген е рації пошкодження? A. Пухка волокниста сполучна тканина * B. Щільна сполучна тканина C. Сполучна тканина зі спеціальними властив о стями D. Одношаровий плоский епітелій ангіодерм а льного типу E. Багатошаровий плоский епітелій епендимо г ліального типу. 34. При крововиливі внаслідок гіпертонічного кризу у хворого виявлено порушення цілісності гематоенцефалічного бар'єру. Які структури не зазнали пошкодження при цьому? * A. Мікроглія B. Пластинчасте закінчення відростків астроц и тів C. Ендотелій гемокапілярів D. Плазмолема нейроцитів E. Базальна мембрана гемокапілярів. 35. При експериментальному дослідженні за д о помогою хімічних агентів було порушено фун к цію гангліонарного шару великих півкуль гол о вного мозку. Які клітини зазнали пошкодження? A. Малі, середні, крупні пірамідні клітини B. Горизонтальні клітини C. Зірчасті клітини * D. Гігантські пірамідні клітини E. Веретеноподібні клітини. 36. Внаслідок перенесеного інсульту (кровов и лив в мозок) у хворого порушена функція діля н ки кори віликих півкуль агранулярного типу. Клітини яких шарів постраждали? А. Молекулярного та поліморфного В. Зовнішнього зернистого та пірамідного * С. Пірамідного та гангліонарного, та полімо р фного D. Гангліонарного та внутрішнього зернистого Е. Гангліонарного та молекулярного. 37. У хворого виникли дегенеративні зміни в клітинах 3-го та 5-го шарів кори великих пі в куль, які призводять до демієлінізації та деген е рації волокон пірамідних шляхів. Функція якої тканини перш за все порушиться у цього хвор о го? * А. Функція скелетної м`язової тканини В. Функція пухкої сполучної тканини С. Функція пластинчастої кісткової тканини D. Функція гладкої м`язової тканини E. Функція гіалінової хрящової тканини. 38. У хворого в результаті крововиливу в мозк о ву речовину блоковано функцію 3 і 5 шарів сірої речовини кори рухової зони. Які провідні шляхи припиняють при цьому функціонування? * А. Кортикоспінальний шлях В. Спіномозочковий шлях С. Спіноталамічний шлях D. Ретикулоспінальний шлях E. Руброспінальний шлях. 39. У чоловіка 46 років внаслідок крововиливу в ліву півкулю головного мозку порушена функція 3-го, 5-го і 6-го шарів кори рухової зони. Фун к ція яких провідних шляхів при цьому пор у шиться? A. Вестибуло-спінального В. Руброспінального * С. Пірамідного D. Спіноталамічних Е. Оливоспінального. 40. У хворого внаслідок крововиливу пошк о джені гігантські пірамідні клітини Беца. У як о му шарі кори великих півкуль головного мозку відбувся крововилив? A. У зовнішньому зернистому шарі В. У пірамідному шарі С. У внутрішньому зернистому шарі * D. У гангліозному шарі Е. У шарі поліморфних клітин. 41. У хворого після перенесеного інсульту (кр о вовиливу у мозкову речовину) виявлено пор у шення корково-підкоркових зв'язків. Функція якого типу нервових волокон постраждала? A. Спіно-таламічних * B. Проекційних C. Ретикуло-спінальних D. Комісуральних E. Асоціативних. 42. У хворого внаслідок травми пошкоджені клітини молекулярного шару кори мозочка. Які клітини зазнали ушкоджень? A. Веретеноподібні * B. Кошикові C. Клітини-зерна D. Клітини Гольджі E. Грушоподібні. 43. Внаслідок крововиливу було пошкоджено гангліозний шар кори мозочка. Порушення фу н кції яких клітин слід очікувати в першу чергу? A. Веретеноподібних B. Кошикових * C. Грушоподібних D. Зірчастих нейроцитів с довгими нейритами E. Зірчастих нейроцитів с короткими нейрит а ми. 44. Внаслідок крововиливу було пошкоджено клітини зернистого шару кори мозочка. Які кл і тини з перелічених не постраждали після пер е несеного інсульту (крововиливу у мозкову тк а нину)? A. Клітини-зерна B. Веретеноподібні горизонтальні * C. Грушоподібні клітини D. Зірчасті нейроцити с довгими нейритами E. Зірчасті нейроцити с короткими нейритами. 45. Внаслідок крововиливу було пошкоджено клітини гангліонарного шару кори мозочка. П о рушення функції яких структур мозочка слід очікувати? А. Нейроцитів молекулярного шару B. Нейроцитів зернистого шару C. Кошикоподібних клітин * D. Клітин підкоркових ядер мозочка E. Клітин-зерен. 46. В експерименті з метою вивчення міжне й ронних зв'язків було пошкоджено аферентні м о хоподібні волокна кори мозочка. Функція яких клітин постраждала в першу чергу? A. Кошикових клітин молекулярного шару B. Зірчастих клітин молекулярного шару C. Веретеноподібних клітин зернистого шару * D. Клітин-зерен зернистого шару E. Грушоподібних клітин гангліонарного шару. 47. В експерименті з метою вивчення міжне й ронних зв'язків було пошкоджено аферентні л і аноподібні волокна кори мозочка. Функція яких клітин постраждала в першу чергу? A. Кошикових клітин молекулярного шару B. Зірчастих клітин молекулярного шару * C. Грушоподібних клітин D. Клітин-зерен зернистого шару E. Зірчастих клітин зернистого шару. 48. У чоловіка 30 років відбувся крововилив у гангліозний шар кори мозочка. Тіла яких клітин переважно пошкоджуються при цьому? A. Кошикових В. Клітин-зерен С. Зірчастих клітин * D. Грушоподібних клітин Е. Клітин Гольджі. 49. При мікроскопії препарату кори мозочка в и явлено тіла патологічно змінених клітин Пурк і ньє. У якому шарі кори мозочка локалізовані т і ла цих клітин? A. У молекулярному шарі В. У зернистому шарі С. У молекулярному та зернистому шарах * D. У гангліозному шарі Е. У гангліозному та зернистому шарах. 50. У хворого з хронічним алкоголізмом у віці 55 років спостерігається порушення координації та рівноваги в результаті пошкодження структ у рних елементів мозочка. Ушкодження яких кл і тин мозочка можна припустити в першу чергу? А. Кошикових клітин В. Великих зірчастих клітин С. Клітин Гольджі * D. Грушоподібних клітин E. Малих зірчастих клітин. 51. При обстеженні хворого виявлено поруше н ня больової та температурної чутливості внасл і док пошкодження спінальних гангліїв. Визна ч те, де знаходяться чутливі вузли? * A. По ходу задніх корінців спинного мозку B. По ходу передніх корінців спинного мозку C. По ходу черепномозкових нервів D. В довгастому мозку E. По ходу спинномозкових нервів. 52. В результаті травми пошкоджені нейроцити спиномозкових вузлів. Які нейроцити були ушкоджені? А. Аполярні нейроцити В. Уніполярні нейроцити С. Біполярні нейроцити * D. Псевдоуніполярні нейроцити Е. Правильної відповіді немає. 53. З метою поліпшення стану хворого з гіпе р тонічним кризом було введено гангліоблокатори (ліки, що блокують функцію клітин спинномо з кових вузлів). Блокада функції яких клітин ві д бувається при цьому? * A. Аферентних B. Асоціативних C. Еферентних адренергічних D. Нейросекреторних E. Еферентних холінергічних. 54. При дослідженні біоптата спинномозкового вузла виявлено велике скупчення псевдоуніп о лярних нейроцитів. Яке місце ганглію потрап и ло на дослідження? A. Центральна частина вузла B. Частина заднього корінця між тілом вузла і заднім рогом спинного мозку C. Проксимальна ділянка вузла D. Дистальна ділянка вузла * E. Периферія вузла. 55. При невритах (запалення нервів) запальний процес в першу чергу локалізується в сполучн о тканинних перетинках. Де в периферійному н е рві розташований епіневрій? A. Оточує окремі нервові волокна B. Оточує окремі пучки нервових волокон * C. Оточує нервовий стовбур D. Входить до складу нервових волокон E. Входить до складу мієлінової оболонки. 56. При невритах (запалення нервів) запальний процес в першу чергу локалізується в сполучн о тканинних перетинках. Де в периферійному н е рві розташований периневрій? A. Оточує окремі нервові волокна * B. Оточує окремі пучки нервових волокон C. Оточує нервовий стовбур D. Входить до складу нервових волокон E. Входить до складу мієлінової оболонки. 57. При невритах (запалення нервів) запальний процес в першу чергу локалізується в сполучн о тканинних перетинках. Де в периферійному н е рві розташований ендоневрій? * A. Оточує окремі нервові волокна B. Оточує окремі пучки нервових волокон C. Оточує нервовий стовбур D. Входить до складу нервових волокон E. Входить до складу мієлінової оболонки. 58. При дослідженні біоптату кишки хворого з парезом (порушення рухливої функції) кише ч ника виявлено пошкодження клітин Догеля I типу в інтрамуральних гангліях. За якими мо р фологічними ознаками можна виявити ці кліт и ни? A. Мають довгі дендрити та короткі аксони B. Аксони та дендрити середньої величини C. Аксон та дендрит ідуть поряд, імітуючи н а явність одного відростка * D. Мають короткі дендрити та довгий аксон Е. Дендрити формують кущоподібні розгал у ження, довгі аксони. 59. При дослідженні біоптату кишки хворого з парезом (порушенням рухливої функції) кише ч ника виявлено пошкодження клітин Догеля II типу в інтрамуральних гангліях. За якими мо р фологічними ознаками можливо виявити ці кл і тини? * A. Мають довгі дендрити, та короткі аксони B. Аксони та дендрити середньої величини C. Аксон та дендрит ідуть поряд, імітуючи н а явність одного відростка D. Мають короткі дендрити та довгий аксон Е. Дендрити формують кущоподібні розгал у ження, довгі аксони. 60. В експерименті мікроманіпулятором пошк о джено клітини Догеля I типу в інтрамуральних гангліях серця. Яка функція гангліїв буде пор у шена? A. Аферентна B. Асоціативна * C. Еферентна D. Нейросекреторна E. Внутрішньогангліонарна гальмівна. 61. В експерименті мікроманіпулятором пошк о джено клітини Догеля II типу в інтрамуральних гангліях серця. Яка функція гангліїв буде пор у шена? * A. Аферентна B. Асоціативна C. Еферентна D. Нейросекреторна E. Внутрішньогангліонарна гальмівна. 62. У хворого з патологією симпатичного відд і лу автономної нервової системи виявлено пор а зку гангліїв з пошкодженням дрібних нейроц и тів з короткими відростками, які здатні виділяти адреналін. Яка функція гангліїв порушена? A. Аферентна B. Асоціативна C. Еферентна D. Нейросекреторна * E. Внутрішньогангліонарна гальмівна. 63. У хворої тварини з патологією автономної нервової системи виявлено недостатній синтез медіатора в прегангліонарних нервових воло к нах. Який медіатор слід ввести хворому з метою замісної терапії? * A. Ацетілхолін B. Адреналін C. Норадреналін D. Гліцин E. Гістамін. 64. Внаслідок вірусної інфекції загинули псе в доуніполярні нейрони спинномозкових вузлів. Яка ланка рефлекторної дуги при цьому буде вимикатися? * А. Чутлива ланка рефлекторної дуги В. Вставна ланка рефлекторної дуги С. Рухова ланка рефлекторної дуги D. Вставна та рухова ланки рефлекторної дуги E. Вставна та чутлива ланки рефлекторної дуги. 65. При обстеженні хворого виявлено численні аномалії розвитку органів нервової системи. Пошкодженням яких ембріональних джерел можливо це пояснити? A. Прехордальної пластинки B. Вентральної мезодерми C. Дорзальної мезодерми * D. Нервової трубки E. Шкірної ектодерми. 66. В експерименті з метою вивчення механізмів гістогенезу нервової системи було пошкоджено краніальну частину нервової трубки. Порушення розвитку яких структур слід очікувати? A. Спинного мозку B. Вільних нервових закінчень * C. Головного мозку D. Спинномозкових гангліїв E. Вегетативних гангліїв. 67. В експерименті з метою вивчення дифере н ціювання ембріональної нервової тканини було пошкоджено тулубовий відділ нервової трубки та гангліозні пластинки. Розвиток яких структур не зазнає порушень при цьому? A. Спинного мозку B. Спинномозкових вузлів C. Вегетативних вузлів * D. Волоскові клітини органу слуху та рівнов а ги E. Хромафінної тканини. 68. В експерименті мікроманіпулятором було зруйновано гангліозні пластинки. Розвиток яких структур нервової системи буде порушено? A. Сірої речовини спинного мозку B. Білої речовини передніх канатиків спинного мозку * C. Спинномозкових вузлів D. Мозочку E. Сірої речовини головного мозку. 69. У хворого з механічною травмою спинного мозку виявлено пошкодження задніх рогів сірої речовини. Який функціонально переважаючий тип нейронів постраждав? A. Аферентні * B. Вставні C. Еферентні секреторні D. Еферентні рухові E. Нейросекреторні. 70. При обстеженні хворої на остеохондроз гр у дного відділу хребта виявлено пошкодження нейронів корінцевих клітин передніх рогів спинного мозку. Порушення функції яких стр у ктур слід очікувати? * A. Скелетної мускулатури B. Залоз C. Міокарду D. М'язової оболонки травної системи E. М'язової оболонки сечовидільних шляхів. 71. При клінічному обстеженні хворого з ур а женням ряду структур спинного мозку виявл я ються значні порушення функцій скелетних м`язів. Деструкцією яких нейроцитів можна п о яснити ці порушення? A. Нейроцитів власного ядра заднього рогу В. Нейроцитів грудного ядра С. Нейроцитів бокового рогу D. Нейроцитів спинномозкового вузла * Е. Нейроцитів власного ядра переднього рогу. 72. У хворого діагностовано пухлину сірої реч о вини спинного мозку з пошкодженням внутр і шніх клітин. Порушення функції яких структур слід очікувати? A. Задніх корінців спинного мозку B. Передніх корінців спинного мозку C. Пучків нервових волокон білої речовини спинного мозку * D. Сірої речовини спинного мозку E. Спинномозкових гангліїв. 73. У чоловіка 25 років внаслідок травми хребта пошкоджені задні корінці спинного мозку. П о шкодження яких нейроцитів відбувається при цьому? A. Нейроцитів власного ядра переднього рогу В. Нейроцитів власного ядра заднього рогу * С. Нейроцитів спинномозкового вузла D. Нейроцитів грудного ядра Е. Нейроцитів бокового рогу. 74. У хворого внаслідок травми пошкоджені п у чкові клітини сірої речовини спинного мозку. Порушення функції яких структур слід очікув а ти? A. Задніх корінців спинного мозку B. Передніх корінців спинного мозку * C. Пучків нервових волокон білої речовини спинного мозку D. Протилежної сторони сірої речовини спинн о го мозку E. Спинномозкових гангліїв. 75. Внаслідок запального процесу пошкоджені нейроцити ядер проміжної зони сірої речовини спинного мозку. Функція якого типу клітин п о страждала? A. Аферентних * B. Вставних C. Еферентних вегетативних D. Еферентних соматичних E. Нейросекреторних. 76. Внаслідок механічної травми було пошк о джено нейроцити у складі ядер бокових рогів спинного мозку. Порушення функції яких стр у ктур слід очікувати? A. Бічних канатиків білої речовини спинного мозку B. Задніх канатиків білої речовини спинного мозку C. Передніх канатиків білої речовини спинного мозку D. Протилежної сторони спинного мозку * E. Передніх корінців спинного мозку. 77. Під час мікроскопічного дослідження на г і стологічному препараті визначається орган, який складається з сірої та білої речовини. Сіра речовина розташована в центрі і складається з пучкових, корінцевих і вставних нейронів. Н а звіть орган, для якого характерні дані морфол о гічні ознаки. * A. Спинний мозок B. Довгастий мозок C. Спиномозковий ганглій D. Великі півкулі E. Мозочок. 78. Під час мікроскопічного дослідження на г і стологічному препараті, імпрегнованого солями срібла, визначається кора мозочка, який містить грушоподібні, кошикові, зірчасті нейрони, кл і тини-зерна. Назвіть нейроцити, які входять до складу молекулярного шару. A. Грушоподібні B. Клітини-зерна, великі зірчасті C. Зірчасті, пірамідні D. Великі зірчасті та веретеноподібні * E. Кошикові, дрібні та великі зірчасті. 79. Під час мікроскопічного дослідження на г і стологічному препараті паренхіма органу пре д ставлена нервовою тканиною, в якій визнач а ються псевдоуніполярні нейрони. Тіла нейронів вкриті гліальною і сполучнотканинною оболо н ками, розташовані групами. Назвіть орган, як о му належать дані морфологічні ознаки. * A. Спиномозковий ганглій B. Черевне зплетіння C. Мозочок D. Спиний мозок E. Епіфіз. 80. Під час мікроскопічного дослідження на г і стологічному препараті представлено орган н е рвової системи, який має сіру та білу речовину. Сіра речовина розташована по периферії. Не й рони в ній утворюють три шари: молекулярний, гангліонарний і зернистий. Якому органу нал е жать дані морфологічні ознаки? A. Мосту B. Спинному мозку C. Корі великого мозку * D. Мозочку E. Довгастому мозку. 81. Під час мікроскопічного дослідження на г і стологічному препараті визначається орган центральної нервової системи, який складається з сірої та білої речовини. Сіра речовина знах о диться в центрі і формує метелика. Нейроцити в сірій речовині розташовані групами, формують ядра. Вкажіть, яке ядро відноситься до центр а льного відділу вегетативної нервової системи. A. Проміжне медіальне ядро B. Власне ядро переднього рогу C. Власне ядро заднього рогу * D. Грудне ядро E. Проміжне латеральне ядро. 82. Під час мікроскопічного дослідження на г і стологічному препараті органу нервової сист е ми, імпрегнованому солями срібла, визначают ь ся нейрони грушоподібної, зірчастої, веретен о подібної форми, клітини-зерна. Які з названих клітин є еферентними нейронами мозочка? A. Пірамідні нейроцити B. Зірчасті нейрони C. Клітини-зерна D. Веретеноподібні горизонтальні нейрони * E. Грушоподібні нейрони. 83. На гістологічному препараті визначається орган, який складається з сірої та білої речов и ни. Сіра речовина розташована на периферії та має 6 шарів: молекулярний, зовнішній зерни с тий, пірамідний, внутрішній зернистий, ганглі о нарний і шар поліморфних клітин. Визначте утворення, якому належать дані морфологічні ознаки. A. Мозочок В. Спинний мозок C. Довгастий мозок * D. Кора великих півкуль E. Спиномозковий вузол. 84. При патолого-анатомiчному дослiдженнi спинного мозку людини виявили дегенерацiю та зменшення кiлькостi клiтин в ядрах переднiх рогiв у шийному та грудному вiддiлах. Функцiя якої тканини була ушкодженою внаслідок дег е нерації? A. Епiдермiсу B. Пластинчастої кiсткової тканини C. Гiалiнової хрящової тканини * D. Скелетної м'язової тканини E. Пухкої сполучної тканини. 85. При механічній травмі пошкоджено ділянку периферичного нерва довжиною більше 10 см. У результаті порушена рухова активність вер х ньої кінцівки. Пацієнту запропонована тран с плантація нерва. Які клітини глії приймуть участь у регенерації та забезпеченні трофіки пошкодженої ділянки? A. Волокнисті астроцити * B. Нейролемоцити C. Протоплазматичні астроцити D. Мікрогліоцити E. Епендимоцити. 86. Один з вiддiлів центральної нервової сист е ми має пошарове розташування нейроцитiв, с е ред яких є клiтини таких форм: зiрчастi, верет е ноподiбнi, горизонтальнi, пiрамiднi. Якому вiддiлу нервової системи вiдповiдає така стру к тура? A. Мозочку B. Довгастому мозку C. Гіпоталамусу * D. Корi великих пiвкуль головного мозку E. Спинному мозку. 87. Після тривалого стресу у хворого діагност о ваний стан виснаження симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Визначте, за д о помогою яких медiаторiв здiйснюється передача збудження в закiнченнях преганглiонарних симпатичних волокон? A. Ацетилхолiну, норадреналiну B. Норадреналiну, адреналiну * C. Ацетилхолiну D. Дофамiну E. Норадреналiну. 88. При травматичному пошкодженнi верхнiх кiнцiвок можливий розвиток дегенерацiї нерв о вих волокон, який супроводжується поламанням осьових циліндрiв, розпадом мієлiну. За рахунок яких нервових структур вiдбувається вiдновлення мієлiну при регенерацiї? A. Периневриту B. Астроцитiв * C. Нейролемоцитiв (Шваннiвських клiтин) D. Ендоневриту E. Мезаксону. 89. У хворої діагностовано пухлину передніх рогів сірої речовини спинного мозку, яка утв о рилася з (-нейронів. Порушення функції яких структур слід очікувати? A. Волокон вегетативної нервової системи B. Канатиків білої речовини спинного мозку C. Передніх канатиків білої речовини спинного мозку * D. Екстрафузальних нервових волокон скеле т них м'язів E. Інтрафузальних нервових волокон скелетних м'язів. 90. При механічній травмі спинного мозку п о шкоджені нейроцити латеральних ядер промі ж ної зони сірої речовини тораколюмбального відділу спинного мозку. Функція яких клітин може бути пошкодженою внаслідок такої тра в ми? A. Нейроцитів переднього рогу протилежної сторони B. Нейроцитів переднього рогу цієї ж половини C. Гладких міоцитів внутрішніх органів * D. Симпатичних нейроцитів вегетативних га н гліїв E. Парасимпатичних нейроцитів вегетативних гангліїв. ОРГАНИ ЧУТТЯ 1. Одним з основних функціональних апаратів очного яблука є діоптричний. Визначте, яка структура не належить до оптичних середовищ ока? A. Рогівка B. Волога передньої камери ока * C. Райдужина D. Кришталик E. Скловидне тіло. 2. У людини з близорукістю причиною погі р шення зору є порушення акомодації. Яку фун к цію виконує акомодаційний апарат ока? A. Зміна форми і заломлювальної сили рогівки B. Зміна заломлювальної сили вологи передньої камери * C. Зміна форми і заломлювальної сили кри ш талика D. Зміна форми очного яблука E. Зміна заломлювальної сили скловидного тіла. 3. До лікарні звернувся чоловік з механічною травмою рогівки. Який з шарів рогівки має на й більш високу регенераційну здатність? A. Задній епітелій рогівки * B. Передній епітелій рогівки C. Передня погранична пластинка D. Задня погранична пластинка E. Власна речовина рогівки. 4. На мікропрепараті представлено рогівку ока. Один з її шарів складається з тонких сполучно т канинних пластинок, які правильно чергуються і взаємно перехрещуються під кутом. Кожна пл а стинка утворена пучками колагенових волокон, між якими розташовуються плоскі клітини з д о вгими розгалуженими відростками. Який це шар рогівки? A. Передній епітелій рогівки B. Передня погранична пластинка * C. Власна речовина рогівки D. Задня погранична пластинка E. Задній епітелій рогівки. 5. На електронномікроскопічній фотографії р о гівки ока можна бачити розташовану під баз а льною мембраною пластинку, яка побудована з колагенових фібрил. Яку назву має цей шар р о гівки? A. Передній епітелій рогівки * B. Боуменова оболонка C. Власна речовина рогівки D. Десцеметова оболонка E. Десцеметовий ендотелій. 6. На мікропрепараті представлена рогівка ока. До якого виду епітеліальної тканини відносит ь ся десцеметовий ендотелій? A. Перехідний B. Багатошаровий незроговілий C. Одношаровий кубічний * D. Одношаровий плоский E. Одношаровий призматичний. 7. Як відомо, власне судинна оболонка сере д ньої оболонки очного яблука розташована в й о го задній частині між склерою і зоровою част и ною сітківки. Яка кількість пластинок складає власне судинну оболонку? A. Три * B. Чотири C. П’ ять D. Шість E. Сім. 8. Відомо, що водяниста волога передньої та з а дньої камер ока виконує серед інших також трофічну функцію. Які клітини є продуцентами рідини камер ока? A. Десцеметовий ендотелій * B. Епітеліальні клітини циліарного тіла C. Передній епітелій райдужини D. Фібробласти E. Пігментні клітини. 9. Як відомо, сітківка складається з 10 шарів, основну кількість яких складають перикаріони та відростки нейроцитів. Який з шарів сітківки не утворений нейронами? A. Зовнішній пограничний B. Зовнішній ядерний C. Зовнішній сітчастий D. Фотосенсорний * E. Пігментний. 10. Як відомо, сітківка складає внутрішню об о лонку очного яблука. На мікропрепараті задньої стінки ока кроля можна бачити пошарове її ро з ташування. Яку кількість шарів складають п е рикаріони та відростки першого (фотосенсорн о го) нейрона? A. П’ ять * B. Три C. Вісім D. Десять E. Дванадцять. 11. На мікропрепараті сітківки можна визначити пошарове її розташування. Що складає внутр і шній ядерний шар? А. Перикаріони першого нейрона В. Аксони фотосенсорного нейрона та дендрити біполярного нейрона * С. Перикаріони біполярного, амакринного та горизонтального нейронів Д. Перикаріони мультиполярного нейрона Е. Перикаріони псевдоуніполярного нейрона 12. На мікропрепараті сітківки можна визначити пошарове її розташування. Що складає внутр і шній сітчастий шар? А. Перикаріони першого нейрона В. Аксони фотосенсорного нейрона та дендрити біполярного нейрона С. Перикаріони біполярного, амакринного та горизонтального нейронів * Д. Аксони біполярного нейрона та дендрити мультиполярного нейрона Е. Перикаріони псевдоуніполярного нейрона 13. На мікропрепараті сітківки можна визначити пошарове її розташування. Що складає нару ж ний ядерний шар? * А. Перикаріони фотосенсорного нейрона В. Аксони фотосенсорного нейрона та дендрити біполярного нейрона С. Перикаріони біполярного, амакринного та горизонтального нейронів Д. Перикаріони мультиполярного нейрона Е. Перикаріони псевдоуніполярного нейрона 14. Сльозний апарат ока виконує захисну фун к цію завдяки особливостям секрету і його евак у ації. Якими за будовою є сльозні залози? A. Прості альвеолярні B. Прості трубчасті C. Складні альвеолярні D. Складні трубчасті * E. Складні альвеолярно-трубчасті. 15. Сльозний апарат ока виконує захисну фун к цію завдяки особливостям секрету і його евак у ації. Якими за типом секрету є сльозні залози? A. Слизові * B. Серозні C. Серозно-слизові D. Сальні E. Потові. 16. У пацієнта внаслідок механічної травми п о шкоджено барабанну перетинку. Яку структуру має її власна пластинка? * A. Два шари колагенових волокон з розташ о ваними між волокнами фібробластами B. Циркулярний шар колагенових волокон з розташованими між волокнами фібробластами C. Два шари колагенових волокон D. Три шари колагенових волокон E. Радіарний шар колагенових волокон з розт а шованими між волокнами фібробластами. 17. На мікропрепараті поперечного зрізу бар а банної перетинки видно, що вона складається з трьох шарів: зовнішнього, власної пластинки та внутрішнього. З чого складається зовнішній шар? A. Одношаровий плоский епітелій B. Одношаровий призматичний епітелій * C. Багатошаровий зроговілий епітелій D. Багатошаровий незроговілий епітелій E. Слизова оболонка. 18. На мікропрепараті поперечного зрізу бар а банної перетинки видно, що вона складається з трьох шарів: зовнішнього, власної пластинки та внутрішнього. З чого складається внутрішній шар? A. Одношаровий плоский епітелій B. Одношаровий призматичний епітелій C. Перехідний епітелій D. Багатошаровий незроговілий епітелій * E. Слизова оболонка. 19. По клінічним показникам у хворого видал е но основу завитки. Які зміни спеціфічної чутл и вості при цьому виникнуть? * А. Порушення сприйняття високих звукових коливань В. Порушення сприйняття низьких звукових к о ливань С. Порушення сприйняття гравітації D. Порушення сприйняття кутових прискорень E. Порушення сприйняття положення тіла у простірі. 20. Патологічним процесом у хворого повністю уражений спіральний ганглій. Які функціонал ь ні порушення при цьому виявляться? * А. Втрата слуху В. Втрата зору С. Втрата нюху D. Втрата дотику E. Втрата смаку. 21. Голкорефлексотерапевт проводить лікува н ня, використовуючі активні крапки вушної м у шлі. Цілісність якого типу епітеліальної тканини порушується при дії голками? A. Багатошарового незроговілого * В. Багатошарового зроговілого С. Перехідного D. Одношарового багаторядного війчастого Е. Одношарового призматичного. 22. Дитина 3 років під час гри пошкодила зо в нішню поверхню барабанної перетинки. Який епітелій було при цьому пошкоджено? A. Багатошаровий незроговілий * В. Багатошаровий зроговілий С. Одношаровий багаторядний перехідний D. Одношаровий багаторядний війчастий Е. Одношаровий призматичний. 23. У чоловіка 63 років, який отримував в мин у лому при лікуванні малярії великі дози хініна порушена периферійна частина слухового анал і затора. З пошкодженням яких клітин внутрі ш нього вуха пов`язана ця патологія? A. Фалангових клітин В. Клітин слухового ганглія * С. Волоскових клітин D. Пограничних клітин Е. Клітин-стовпів. 24. Дитині, яка відчуває запаморочення та нуд о ту при їзді в автомобілі чи автобусі, поставлено діагноз - вестибулопатія (ушкодження вестиб у лярного апарата). Які структури вестибулярного апарату, що сприймають лінійне прискорення, зазнали ушкоджень? * А. Макула еліптичного мішечка В. Макула сферичнго мішечка С. Ампулярні гребенці вертикального півков о лого протоку D. Місце сполучання мішечка з маточкою Е. Півколові протоки. 25. Людина не переносить їзди з різкими пов о ротами. Діагноз - вестибулопатія (ушкодження вестибулярного апарату). Які структури вест и булярного апарату є рецепторами кутових пр и скорень? А. Макула еліптичного мішечка В. Макула сферичного мішечка * С. Ампулярні гребінці D. Вертикальна півколова протока Е. Горізонтальна півколова протока. 26. У пацієнта діагностовано вестибулопатію (ушкодження вестибулярного апарату). Людина не переносить довгої їзди у транспорті. Які кл і тини вестибулярного апарату зазнали ушк о дження? А. Сенсорні волоскові клітини кортієвого орг а на * В. Сенсорні волоскові клітини еліптичного мішечка С. Підтримуючі клітини сферичного мішечка D. Клітини-стовпи кортієва органа Е. Зовнішні фалангові клітини кортієва органа. 27. Людина відчуває нудоту при різких повор о тах та наклонах голови, не переносить їзди з п о воротами та обертання тіла на каруселі. Які кл і тини у складі внутрішнього вуха збуджуються при цих рухах? А. Клітини з війками у сферичному мішечку * В. Клітини з війками в ампулярних кристах С. Клітини з війками в еліптичному мішечку D. Клітини з війками у складі кортієва органа Е. Підтримуючі клітини кортієва органа. 28. У людини при рухах голови або при приск о реному обертанні тіла виникають неприємні відчуття. При яких умовах відбувається зб у дження волоскових клітин крист (ампулярних гребінців)? А. Отолітова мембрана нахиляє кіноцилію до стереоцилій В. Отолітова мембрана відхиляє кіноцилію від стереоцилій * С. Желатиноподібний купол відхиляється під впливом руху ендолімфи і стимулює волоскові клітини D. Текторіальна мембрана занурює верхівки в о лоскових клітин Е. Волоскові клітини крист не збуджуються. 29. Для підготовки космонавтів необхідно тр е нувати вестибулярний апарат, особливо реце п цію кутових прискорень. Де розташовані ці р е цептори? А. У завитковій протоці В. У плямі еліптичного мішечка (маточки) С. У плямі сферичного мішечка * D. В ампулярних гребінцях Е. У півколових протоках. 30. При вестибулопатіях людина страждає н е приємними відчуттями нудоти, запаморочення. При яких умовах відбувається збудження воло с кових клітин при лінійних прискореннях? * А. Отолітова мембрана нахиляє кіноцилію до стереоцилій В. Отолітова мембрана відхиляє кіноцилію від стереоцилій С. Желатиноподібний купол відхиляється під впливом руху ендолімфи і стимулює волоскові клітини D. Текторіальна мембрана занурює верхівки в о лоскових клітин Е. Немає правильної відповіді. 31. Для підготовки людини до роботи в екстр е мальних умовах необхідно тренувати вестиб у лярний апарат. Де містяться рецептори гравіт а ції та вібрації? А. У завитці * В. У плямі сферичного мішечка С. В ампулах півколових проток D. У горізонтальній півколовій протоці Е. У вертикальній півколовій протоці. 32. При тренуванні вестибулярного апарату у спеціальних приладах під впливом прискорень, що спрямовані у різних площинах, рухається ендолімфа у півколових протоках. Які клітини збуджуються в цих умовах? А. Підтримуючі клітини плями мішечків В. Підтримуючі клітини завитки * С. Сенсорні волоскові клітини ампулярних гребенців D. Внутрішні сенсорні клітини завитки Е. Зовнішні сенсорні клітини завитки. 33. Відомо, що світло викликає виникнення р е цепторного потенціалу на фотосенсорних не й ронах. Яким клітинам фотосенсорні нейрони безпосередньо передають нервовий імпульс? A. Амакриновим нейронам B. Гангліонарним нейронам C. Радіальним гліоцитам * D. Біполярним нейронам E. Горизонтальним нейронам. 34. Відомо, що світло викликає виникнення р е цепторного потенціалу на фотосенсорних кліт и нах. У якому шарі сітківки ока фотосенсорні клітини формують синапси з біполярними не й ронами? А. У зовнішньому зернистому * В. У зовнішньому сітчастому С. У внутрішньому зернистому D. У внутрішньому сітчастому Е. У волокнистому. 35. Відомо, що сітківка ока складається з ла н цюга трьох нейронів, по яких передається не р вовий імпульс до центральної частини аналіз а тора. У якому шарі сітківки аксони біполярних нейронів формують синапси з дендритами ган г ліонарних нейронів? А. У зовнішньому зернистому В. У зовнішньому сітчастому С. У внутрішньому зернистому * D. У внутрішньому сітчастому Е. У волокнистому. 36. Відомо, що квант світла роз'єднує молекулу родопсина на білок опсин і ретіналь, що пр и зводить до виникнення потенціалу на мембрані клітини. У яких структурах сітківки ока виникає цей процес? * А. На мембранах зовнішніх сегментів пали ч кових клітин В. На мембранах внутрішніх сегментів паличк о вих клітин С. На мембранах напівдисків колбочок D. На мембрані внутрішнього сегменту колб о чок Е. На мембрані амакринових клітин. 37. Відомо, що навіть квант світла викликає в и никнення рецепторного потенціалу у фотосе н сорних нейронах ока. Які клітини сітківки з а хищають їх від надмірного подразнення? А. Амакринові нейрони В. Горізонтальні нейрони С. Радіальні гліоцити * D. Пігментні епітеліоцити Е. Біполярні нейрони. 38. Після спостереження за сонячним затемне н ням без сонцезахисних окулярів дівчинка 10 р о ків втратила можливість бачити. Які клітини б е руть участь в процесі оновлення фотосенсорних нейронів? * А. Пігментні В. Паличкові С. Амакринові D. Біполярні Е. Гангліонарні. 39. У жінки виникло інфекційне запалення рог і вки ока з порушенням її переднього епітелію. Який вид епітелію зазнав ушкодження? А. Одношаровий плоский В. Одношаровий кубічний * С. Багатошаровий плоский незроговілий D. Багатошаровий плоский зроговілий Е. Багатошаровий війчастий. 40. У пацієнта внаслідок травми ока виникла необхідність трансплантації рогівки. Які осо б ливості трофіки рогівки дозволяють успішно приживатись трансплантату? * А. Відсутність кровоносних судин В. Щільний контакт з епітелієм коньюктиви С. Наявність тонких сполучнотканних пласт и нок D. Наявність десцеметової оболонки Е, Наявність боуменової оболонки. 41. У людини 45 років діагностована дальнозо р кість (не може чітко бачити зблизька). Пор у шення властивостей якої з наведених структур відіграє провідну роль у формуванні цієї пат о логії? А. Скловидного тіла В. Рогівки С. Сітківки * D. Циліарного м'яза Е. М'яза-звужувача зіниці. 42. У чоловіка, що переніс гострий енцефаліт (запальний процес у тканині мозку) діагност о вана атрофія зорового нерва. Яка частина зор о вого аналізатора при цьому постраждала? А. Періферійна * В. Проміжна С. Центральна D. Періферійна і проміжна Е. Періферійна і центральна. 43. Відомо, що скловидне тіло прозоре (пока з ник його заломлення 1,33). Які білки, що вх о дять до складу скловидного тіла, зумовлюють це явище? А. Кристалін В. Колаген С. Еластин * D. Вітреїн Е. Конектин. 44. Людина внаслідок хронічного рініту (зап а лення слизової оболонки носа) втратила можл и вість відрізняти запахи. Функція яких клітин н о сової порожнини при цьому порушена? * А. Рецепторних клітин нюхової ділянки В. Келихоподібних клітин слизової оболонки С. Базальних клітин нюхової ділянки D. Підтримуючих клітин нюхової ділянки Е. Війчастих клітин слизової оболонки. 45. Відомо, що в сітківці крім тринейронного ланцюжка клітин, що передають нервовий і м пульс, існують тормозні нейрони, при збудженні яких збільшується контрастність зображення. Які клітини з перелічених нижче належать до тормозних нейронів? А. Палички В. Колбочки С. Біполярні * D. Горизонтальні Е. Гангліонарні. 46. Відомо, що в сітківці крім тринейронного ланцюжка клітин, що передають нервовий і м пульс, існують тормозні нейрони, при збудженні яких збільшується контрастність зображення. Які клітини з перелічених нижче належать до тормозних нейронів? А. Палички В. Колбочки С. Біполярні * D. Амакринові Е. Гангліонарні. 47. На сітківці латерально від жовтої плями ро з ташоване місце, яке має назву - сліпа пліма. Якими структурами вона утворена? А. Фотосенсорними клітинами В. Горизонтальними клітинами * С. Аксонами гангліозних клітин D. Гліальними клітинами Е. Амакриновими клітинами. 48. При обстеженні очного дна виявлено пор у шення сітківки в області, де всі шари сітківки, окрім зовнішнього, розсунені і полегшують хід світловим променям. Яка область зазнала п о шкодження? А. Сітчастий шар В. Гангліонарний шар С. Шар нервових волокон * D. Жовта пляма Е. Сліпа пляма. 49. Під впливом невідомого фактора були ушк о джені тормозні нейрони сітківки, що забезп е чують контрастність зображення. Які з перел і чених клітин зазнали ушкодження? А. Палички В. Колбочки С. Біполярні D. Гангліонарні * Е. Амакринові. 50. У дитини діагностовано вроджену аномалію судинної оболонки ока. Кровопостачання якої структури ока страждає у першу чергу? *А. Сітківки В. Кришталика С. Рогівки D. Кон`юнктиви Е. Склери. 51. У пацієнта 70 років встановлено діагноз - катаракта (змутнення кришталика). Яка функц і ональна система ока при цьому зазнає ушк о дження? А. Акомодаційна * В. Діоптрична С. Допоміжна D. Фотосенсорна Е. Сльозний апарат. 52. Після перенесеної інфекційної хвороби була порушена скорочувальна активність м'язів, що звужують та розширюють зіницю ока (параліт и чний стан). Яка функціональна система ока п о страждала? * А.Акомодаційна В. Діоптрична С. Допоміжна D. Фотосенсорна Е. Сльозний апарат. 53. У чоловіка діагностовано дальтонізм (не сприймає кольори). Яких білків, що забезпеч у ють сприйняття кольорів, недостатньо у складі мембран фотосенсорних клітин? А. Родопсину * В. Йодопсину С. Вітреїну D. Кристаліну Е. Кератогіаліну. 54. У пацієнта похилого віку виявлено змутне н ня кришталика (катаракта). Оновлення кришт а лика відбувається дуже повільно, тому що з в і ком регенераційні процеси гальмуються. Які структури кришталика, що є його ростковою з о ною, не забезпечують достатньо швидкості р е генерації? А. Ядро кришталика В. Кришталикові волокна * С. Екваторіальні епітеліоцити кришталика D. Циліарний поясок Е. Капсула кришталика. 55. При ушкодженні рогівки ока власна речов и на втрачає прозорість (виникає більмо). Яка тканина, що складає власну речовину рогівки, змінює свої властивості? А. Багатошаровий плоский незроговілий епіт е лій В. Багатошаровий плоский зроговілий епітелій С. Дворядний епітелій D. Одношаровий плоский епітелій * Е. Сполучна тканина. 56. Відомо, що сітківка ока складається із ла н цюга трьох нейронів, по яким передається не р вовий імпульс. Аксони яких саме нейронів утворюють зоровий нерв? А. Фотосенсорних В, Біполярних С. Амакринових D. Горизонтальних * Е. Гангліонарних. 57. У зв'язку з порушенням розвитку органа зору у дитини спостерігається криптофтальм (зме н шена очна щілина). Який функціональний ап а рат ока постраждав? А. Діоптричний В. Акомодаційний С. Фотосенсорний * D. Допоміжний Е. Правильної відповіді немає. 58. При диспансерному огляді у дитини 7 років виявлено відхилення форми кришталика від н о рми, пов'язане з аномалією розвитку ока. Який функціональний апарат ока постраждав? * А. Діоптричний В. Акомодаційний С. Фотосенсорний D. Допоміжний Е. Правильної відповіді немає. 59. Під час медичного обстеження на здатність до керування машиною у чоловіка було виявл е но кольорову сліпоту (дальтонізм). Генетично обумовленою відсутністю яких клітин сітківки можна пояснити це явище? A. Паличкових * В. Колбочкових С. Біполярних D. Пігментного епітелію Е. Амакринових. 60. В результаті дії лазерного випромінювання було пошкоджено зоровий нерв. Яка частина зорового аналізатора при цьому постраждала? A. Периферична В. Центральна * С. Проміжна D. Кіркова Е. Правильної відповіді немає. 61. Хлопчику 14 років зроблена успішна перес а дка рогівки ока, замість пошкодженої. Завдяки чому рогівку трансплантують і реакція відтор г нення не розвивається? * A. Завдяки відсутності в рогівці судин В. Завдяки захисним властивостям сльозної р і дини С. Завдяки хорошій трофиці рогівки D. Завдяки хорошій інервації рогівки Е. Завдяки зовнішньому розташуванню рогівки. 62. При огляді у офтальмолога у пацієнта діа г ностовано запалення склери (склерит). Яка фу н кція ока при цьому порушується? * A. Захисна та опорна В. Рецепторна С. Трофічна D. Акомодаційна Е. Діоптрична. 63. Пацієнт не бачить в сутінках (куряча сліп о та). Хвороба пов`язана з недостатнім надх о дженням в організм вітаміну А. Для якого пр о цесу, який відбувається в сітківці, необходний вітамін А? A. Поновленню дисків колбочкових клітин В. Передачі нервових імпульсів біполярними клітинами сітківки * С. Поновленню дисків паличкових клітин D. Передачі нервових імпульсів гангліозними клітинами Е. Збудження амакринових клітин. 64. У юнака 18 років під час спортивних змагань було пошкоджено зовнішній епітелій рогівки. Який епітелій рогівки при цьому пошкоджено? A. Одношаровий низький призматичний В. Одношаровий багаторядний війчастий * С. Багатошаровий незроговілий D. Багатошаровий зроговілий Е. Одношаровий плоский. 65. Відомо, що смакові рецептори потребують постійної заміни епітеліальних клітин смакової бруньки. Що є джерелом їхньої регенерації? А. Підтримуючі клітини смакових бруньок * В. Базальні клітини смакових бруньок С. Базальні клітини епітелію листоподібних с о сочків D. Базальні клітини епітелію жолобуватих сос о чків Е. Базальні клітини епітелію грибоподібних с о сочків. 66. Внаслідок роботи без респіратора у робітн и ка лакофарбного цеху були ушкоджені нейрос е нсорні клітини органа нюху. Через деякий час здатність сприймати запахи відновилася. Які клітини носової порожнини взяли участь у рег е нерації нейросенсорних клітин? А. Підтримуючі клітини нюхової ділянки * В. Базальні клітини нюхової ділянки С. Війчасті епітеліоцити слизової оболонки D. Келихоподібні епітеліоцити слизової оболо н ки Е. Правильної відповіді немає. 67. Внаслідок опіку язика людина на деякий час втратила здатність сприймати солодке. Визна ч те локалізацію смакових бруньок, що зазнали ушкодження. А. Нижня поверхня язика В. Задні відділи спинки язика * С. Передні відділи спинки язика D. М'яке піднебіння Е. Язичок. 68. Внаслідок побутового хімічного отруєння людина на деякий час втратила можливість сприймати гірке. Смакові бруньки якої частини язика постраждали? А. Нижня поверхня язика * В. Задні відділи спинки язика С. Передні відділи спинки язика D. М'яке піднебіння Е. Язичок. 69. За походженням та будовою орган нюху н а лежить до первинночутливих. До якого виду нейронів (за кількістю відростків) відносяться його нейросекреторні клітини? А. Уніполярних В. Псевдоуніполярних * С. Біполярних D. Мультиполярних Е. Аполярних. 70. Внаслідок контакту із шкідливими речов и нами людина втратила здатність сприймати з а пахи. Які структури носової порожнини при цьому постраждали? А. Війки стовпчастих клітин слизової оболонки В. Апекси келихоподібних клітин слизової об о лонки С. Пігмент підтримуючих клітин нюхової діля н ки * D. Булави нюхових клітин Е. Аксони нюхових клітин. 71. Відомо, що орган слуху належить до сенсо е пітеліального типу аналізаторів. З якого ембрі о нального джерела утворюються його сенсорні клітини? * A. Плакод B. Сомітів C. Нервової трубки D. Гангліозної пластинки E. Мезенхіми. 72. У новонародженого діагностовано поруше н ня розвитку кортієва органа. За рахунок пошк о дження якого ембріонального джерела виникло дане порушення? * A. Ектодерми В. Вісцеральної мезодерми С. Парієтальної мезодерми D. Мезенхіми Е. Склеротома. 73. У дитини виявлена аномалія розвитку кри ш талика (задній лентіконус). Який ембріональний зачаток при розвитку органа зору постраждав? А. Мезенхіма очного келиха * В. Шкірна ектодерма С. Внутрішня стінка очного келиха D. Зовнішня стінка очного келиха Е. Крайові ділянки очного келиха. 74. У зв'язку з вродженою аномалією у дитини порушений фоторецепторний апарат ока. Яке джерело розвитку зазнало ушкоджень на етапах ембріогенезу? А. Плакоди В. Соміти * С. Нервова трубка D. Мезенхіма очного келиха Е. Шкірна ектодерма. 75. При диспансерному огляді у дитини виявл е но вроджену аномалію розвитку скловидного тіла. Яке джерело розвитку зазнало ушкодження на етапах ембріогенезу? А. Шкірна ектодерма * В. Мезенхіма очного келиха С. Зовнішня стінка очного келиха D. Внутрішня стінка очного келиха Е. Крайові ділянки очного келиха. 76. При диспансерному огляді у дівчинки вия в лена макулопатія (вроджене порушення фотос е нсорних клітин у центральній ямці жовтої пл я ми). Яке джерело розвитку було ушкоджено на етапах ембріогенезу? * А. Внутрішня стінка очного келиха В. Зовнішня стінка очного келиха С. Шкірна ектодерма D. Мезенхіма Е. Крайові ділянки очного келиха. 77. В експериментальному дослідженні розви т ку органу зору мікроманіпулятором було п о шкоджено ектодерму, яка розтошована навпр о ти отвору очного келиха. Розвиток якої структ у ри очного яблука буде порушено? A. Райдужної оболонки В. Сітківки С. Склери * D. Кришталика Е. Судинної оболонки. 78. В експериментальному дослідженні розви т ку органу зору мікроманіпулятором було ушк о джено зовнішню стінку очного келиха. Розвиток якої структури очного яблука буде порушено? A. Рогівки * В. Пігментного шару сітківки С. Склери D. Кришталика Е. Судинної оболонки. 79. В експериментальному дослідженні розви т ку органу зору мікроманіпулятором було п о шкоджено крайові ділянки очного келиха. Ро з виток яких структур очного яблука буде пор у шено? A. Рогівки В. Сітківки * С. М`язів райдужної оболонки D. Судинної оболонки Е. Пігментного епітелію сітківки. 80. В експериментальному дослідженні розви т ку органу зору мікроманіпулятором було ушк о джено внутрішню стінку очного келиха. Розв и ток якої структури очного яблука буде поруш е но? A. Рогівки * В. Сітківки С. Склери D. Пігментного епітелію сітківки Е. Кришталика. 81. Відомо, що орган нюху відноситься до не й росенсорних аналізаторів. Яке джерело розви т ку органа нюху? * А. Нервова пластинка В. Плакоди С. Шкірна ектодерма D. Мезенхіма Е. Мезодерма. 82. Відомо, що при гнійному отиті (запалення середнього вуха) проколюють барабанну пер е тинку. За рахунок яких клітин відбувається р е генерація власної пластинки барабанної перет и нки? * A. Фібробластів власної пластинки B. Базальних клітин епідерміса C. Остистих клітин епідерміса D. Одношарового епітелію слизової оболонки E. Базальної мембрани. 83. При огляді у отоларинголога у зовнішньому слуховому проході пацієнта виявлена "пробка" з сірки. Які залози виробляють сірку? A. Потові мерокринові B. Потові апокринові C. Сальні D. Бартолінові * E. Церумінозні. 84. У людини похилого віку знизився рівень слуху. Клінічне обстеження показало, що пат о логічних змін зазнали волоскові слухові кліт и ни. Визначте локалізацію цих клітин. A. Еліптичний мішечок B. Сферичний мішечок C. Півколові протоки * D. Завиткова протока E. Ампулярні гребінці. 85. Відомо, що аналізатор слуху належить до сенсоепітеліального типу аналізаторів. Визначте локалізацію перикаріонів чутливих нейронів, на які передається трансформоване подразнення від сенсоепітеліальних волоскових клітин корт і євого органу. А. Ganglion spinale * В. Ganglion spirale С. Ganglion oticum D. Ganglion pterygopalatinum Е. Ganglion intramurale. 86. Пацiєнт при зверненнi до лiкаря скаржиться на втрату можливостi розрiзняти предмети у сутiнках, хоча вдень вiн бачить нормально. Причиною цього є: A. Дефiцит Г-6-ФДГ B. Гiповiтамiноз РР C. Гiпервiтамiноз А * D. Гiповiтамiноз А E. Гiпервiтамiноз D. 87. При нестачі вітаміну А у людини відбуваєт ь ся порушення сутінкового зору. Вкажіть кліт и ни, яким належить означена фоторецепторна функція. * A. Паличкові нейросенсорні клітини B. Горизонтальні нейроцити C. Біполярні нейрони D. Колбочкові нейросенсорні клітини E. Гангліонарні нервові клітини. 88. На гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, яка складається з ланцюга трьох нейронів. Тіла цих нейронів формують зовнішній, внутрішній ядерний і га н гліонарний шар. Яке утворення ока має дану морфологічну будову? * A. Сітчаста оболонка B. Склера C. Судинна оболонка D. Райдужина E. Війчасте тіло. 89. У пацієнта при обстеженні виявлено пор у шення сприйняття зеленого кольору. Відсу т ність яких клітин сітчастої оболонки зумовлює дане порушення зору? A. Епітеліальних пігментних B. Біполярних нейронів C. Паличкових нейросенсорних D. Гангліонарних нейронів * E. Колбочкових нейросенсорних. 90. Під час мікроскопічного дослідження на г і стологічному препараті визначається рецепто р на зона сенсоепітеліального органу чуттів. Кл і тини даної зони лежать на базальній мембрані і містять такі види: зовнішні та внутрішні сенс о рні, зовнішні та внутрішні фалангові, стовбур о ві, зовнішні межові та зовнішні підтримуючі. Вкажіть, якому органу чуттів належить дана р е цепторна зона. * A. Органу слуху B. Органу нюху C. Органу смаку D. Органу зору E. Органу рівноваги. 91. З віком у старих людей відмічається зму т нення кришталика (катаракта). При цьому він стає непрозорим, що призводить до часткової чи повної сліпоти. Оптичні властивості та хімізм якого білка в цитоплазмі кришталикових вол о кон порушуються? A. Йодопсину * B. Кристалину C. Динеїну D. Родопсину E. Вітреїну. 92. На огляді офтальмолога у хворого було в и явлено вроджену часткову сліпоту - відсутність сприйняття червоного кольору. Який її на й більш вірогідний механізм? * A. Відсутність у колбочках зорового пігменту, який реагує на червоний колір B. Пошкодження колінчатих тіл проміжного м о зку C. Перевага у центрі сітківки паличок над ко л бочками D. Низька проникливість кришталика ока E. Відсутність паличок. 93. У новонародженого виявили дефекти будови внутрiшньої оболонки очного яблука. Руйн у вання розвитку якої ембрiональної закладки найбiльш вiрогiдне? A. Очної стеблинки B. Склеротому C. Шкірної ектодерми * D. Очного келиха E. Мезодерми. 94. Рогiвка ока є продовженням склери. Її то в щина становить 0,8 - 0,9 мм. Завдяки особливiй будовi та хiмiчноиу складу вона є прозорою. Яка хiмiчна речовина забезпечує прозорiсть рогiвки? A. Секрет слiзної залози B. Дерматансульфат C. Колагеновi волокна D. Хондроітинсульфат * E. Кератансульфат. 95. Жiнка 32 рокiв скаржиться на порушення сутiнкового зору (курячу слiпоту). Функцiї якої структури ока порушенi? A. Рогiвки B. Склери * C. Сiткiвки D. Кришталика E. Райдужини. 96. У хворого, що приймав великi дози стре п томiцину, настала втрата слуху. Функцiя яких клiтин внутрiшнього вуха була ушкоджена в цьому випадку? A. Клiтин-стовпiв B. Сполучнотканинних * C. Волоскових D. Клітин Клаудеса E. Клiтин Дейтерса. 97. Хворому 35 рокiв виконана трансплантацiя рогiвки. Визначте, якi особливостi будови рогiвки дозволяють сподiватися на приживле н ня її, а не вiдторгнення. A. Наявнiсть багатошарового переднього епiтелiю * B. Вiдсутнiсть кровоносних i типових лiмфатичних судин C. Підвищена iнервацiя D. Наявнiсть сполучної тканини E. Наявнiсть одношарового плоского епiтелiю. 98. У хворого знижений слух. При оглядi вия в лено сiрчанi пробки. В якiй частинi органа слуху відбулися відповідні змiни? A. У слуховiй трубi B. У барабаннiй перетинцi C. У внутрiшньому вусi * D. У зовнiшньому вусi E. У середньому вусi. 99. У тварини в експериментi реєстрували а к тивнiсть нейронiв спірального вузла. Це дозв о лило виявити: A. Аферентну iмпульсацiю вiд напiвкружних каналiв B. Еферентну iмпульсацiю вiд клiтин кортiєвого органу C. Еферентну імпульсацiю вiд напiвкружних к а налiв D. Аферентну iмпульсацiю вiд utriculus * E. Аферентну iмпульсацiю вiд клiтин кортiєвого органу. 100. Рефракцiйна здатнiсть ока при акомодацiї змiнюється переважно за рахунок змiн зало м люючої сили: A. Скловидного тiла * B. Кришталика C. Рогiвки D. Вологи передньої камери ока E. Немає привильної відповіді. 101. Визначте, у якій з наведених структур вн у трішнього вуха можна мікроскопічно виявити скупчення перикаріонів чутливих нейронів сл у хового аналізатора (спіральний ганглій). А. Лімб В. Судинна смужка С. Спіральна зв'язка D. Спіральна борозна * Е. Спіральна пластинка. 102. При обстеженні у отоларинголога виявл е но, що пацієнт не сприймає звуки з високою ч а стотою. Визначте місце, в якому волоскові сл у хові клітини втратили здатність відповідати на подразнення. A. На верхівці завитка * B. У нижніх відділах завиткової протоки C. На ампулярних гребінцях D. У середніх відділах завиткової протоки E. На макулі сферичного мішечка. 103. При обстеженні у отоларинголога виявл е но, що пацієнт не сприймає звуки з низькою ч а стотою. Визначте місце, в якому волоскові сл у хові клітини втратили здатність відповідати на подразнення. * A. На верхівці завитка B. Переважно у нижніх відділах завиткової пр о токи C. На ампулярних гребінцях D. У середніх відділах завиткової протоки E. На макулі сферичного мішечка. Серцево-судинна система 1. На мікропрепараті представлено судинну ст і нку, яка складається переважно з еластичних волокон; ендотеліальні клітини великі; у піде н дотеліальному шарі велика кількість малодиф е ренційованих зірчастих клітин; у внутрішній оболонці розташовані поздовжньо орієнтовані гладкі міоцити. Внутрішня еластична мембрана відсутня, на її місці розташоване густе сплете н ня еластичних волокон, що утворюють цирк у лярний та поздовжній шари. Яку судину пре д ставлено на препараті? A. Артерію м’ язового типу B. Артерію змішаного типу * C. Артерію еластичного типу D. Вена м’ язового типу E. Вена безм’ язового типу. 2. Кровоносні судини розвиваються у кінці др у гого на початку третього тижня ембріонального розвитку. З якої тканини вони походять? * A. З мезенхіми стінки жовткового мішка B. З ентодерми C. З ектодерми D. З вісцерального листка спланхнотома E. З паріетального листка спланхнотома. 3. При анафілактичному шоці у людини на рівні мікроциркуляторного русла виникають такі п о рушення, які зумовлюють подальше заглибле н ня ступіню патологічного стану. Яка структура не належить до системи мікроциркуляторного русла? A. Капіляри B. Артеріоли C. Венули D. Артеріо-венулярні анастомози * E. Вени 4. При захворюванні на ревматизм у людини порушується нормальне розпізнавання імунн и ми клітинами чужорідних та власних білків, внаслідок чого часто вражається мітральний клапан серця. Яка структура його утворює? A. Ендотелій ендокарду * B. Ендотелій та підендотеліальний шар енд о карду C. Ендокард та міокард D. В утворенні приймають участь всі оболонки серця E. М'язово-еластичний шар ендокарду. 5. У хворого виникли скарги на слабкість, гол о вокружіння, відчуття дискомфорту в області груднини. При електрокардіографічному обст е женні виявлено порушення ритму. Функція яких клітин порушена у даному випадку? A. Типічних кардіоміоцитів * B. Атипічних кардіоміоцитів C. Мезотеліальних клітин D. Ендотеліальних клітин E. Перицитів. 6. Аналізом електронної мікрофотографії ка р діоміоцита встановлено, що він має невеликі розміри, багатокутну форму, невелику кількість міофібріл, які не мають впорядкованої орієнт а ції; Т-система відсутня; слабо розвинена сарк о плазматична сітка. В клітині міститься багато піноцитозних пухирців та кавеол. Яка клітина має означену будову? A. Скоротливі клітини міокарду B. Малодиференційована клітина * C. Пейсмекерна клітина D. Перехідна клітина E. Гладкий міоцит. 7. Відомо, що атипічні кардіоміоцити належать до провідної системи серця, яка складається з синусно-передсердного вузла, передсердно-шлуночкового вузла та передсердно- шлуночк о вого пучка. Завдяки якій речовині відбувається, переважно, живлення провідних кардіоміоц и тів? A. Холестерин * B. Глікоген C. Глюкагон D. Міоглобін E. Тропоміозин. 8. Зовнішня оболонка серця - епікард - є вісц е ральним листком перикарду. Епікард побудов а ний з тонкої пластинки сполучної тканини, зр о щеної з міокардом і вкритої мезотелієм. Яка к і лькість шарів складає сполучнотканинну основу епікарда? A. Два B. Три * C. Чотири D. П’ ять E. Шість. 9. У новонародженої дитини виявилась вада с е рця, яка виникла внаслідок дії патологічного чинника на зародок. В який термін ембріонал ь ного розвитку процес закладки серця зазнав ушкодження? A. Перший тиждень B. Другий тиждень * C. Третій тиждень D. Шостий тиждень E. Восьмий тиждень. 10. Визначте тип судин, що мають вигляд слiпо закiнчених сплющених ендотелiальних трубок, не мають базальної мембрани i перицитiв; енд о телiй цих судин фiксований стропними фiламентами до колагенових волокон сполучної тканини. A. Артерiоли B. Венули C. Артерiо-венознi анастомози * D. Лiмфокапiляри E. Гемокапiляри. 11. Хворому з порушенням ритму серцевих ск о рочень (аритмiя) проведено лiкування у кардiологiчному вiддiленнi лiкарнi, яке дало з а довiльний результат.Якi клiтини мiокарду вiдновили свою нормальну функцiю в цьому випадку? A. Волокна Пуркін'є B. Гладкi мiоцити * C. Пеймекерні клітини D. Скоротливi кардiомiоцити E. Перехiднi клiтини. 12. У фазi, що передувала дiастолiчному розсл а бленню мiокарду, рiзко знижується концен т рацiя iонiв кальцiю у саркоплазмi i в перiод дiастоли його практично немає у вiльному станi. Визначте, якi структури беруть участь в акум у ляцiї кальцiю? * A. Саркоретикулум B. Рибосоми C. Лiзосоми D. Т-система E. Мiтохондрiї. 13. Артерiоли виконують важливу роль в кров о постачаннi функцiональних одиниць органiв. Якi з названих нижче структур найбiльш хара к тернi для середньої оболонки артерiол? A. Спецiальнi клiтини сполучної тканини B. Зовнiшня еластична мембрана C. Внутрiшня еластична мембрана * D. Гладкi мiоцити E. Ендотелiоцити. 14. Хворий 40 рокiв перенiс iнфаркт мiокарду. За рахунок яких механізмів вiдбулася реген е рацiя серцевої стiнки? A. Пролiферацiї скоротливих кардiомiоцитiв B. Пролiферацiї клiтин сполучної тканини C. Пролiферацiї провідних кардiомiоцитiв D. Пролiферацiї скоротливих i провідних кардiомiоцитiв * E. Внутрiшньоклiтинної регенерацiї скоротл и вих кардiомiоцитiв. 15. При розтинi померлої 75 рокiв були знайденi глибокi змiни серцево-судинної системи. Так, на гiстологiчному препаратi судини, де добре в и раженi внутрiшня та зовнiшня еластичнi ме м брани i присутні численні мiоцити у середнiй оболонцi, значно порушена структура внутрiшньої оболонки. Про яку судину iде мова? A. Екстрааортальна лiмфатична система * B. Артерiя м'язового типу C. Артерiя еластичного типу D. Вена з сильним розвитком м'язiв E. Артерiя змiшаного типу. 16. У спортсмена в результатi постiйного фiзичного навантаження розвинулась функцiональна гiпертрофiя лiвого шлуночка с е рця. Який морфо-функцiональний процес л е жить в її основi? A. Збiльшення кiлькостi провiдних кардiомiоцитiв * B. Збiльшення розмiру клiтин i кiлькостi ск о рочувальних органел C. Збiльшення кiлькостi кардiомiоцитiв D. Збiльшення кiлькостi сполучної тканини E. Збiльшення кiлькостi пейсмекерних клітин. 17. При вивченнi бiоптату шкiри у складi дерми виявлено судини, якi мiстять товстий шар гла д ких м'язових клiтин у середнiй оболонцi. Як н а зиваються цi судини? A. Артерiоли * B. Артерiї м'язового типу C. Капiляри D. Венули E. Артерiоло-венулярнi анастомози. 18. Гальмуваня ангіогенезу - один з можливих методів боротьби з пухлинами на ранніх стадіях розвитку. Які тканини можуть стати джерелами інгібіторів ангіогенезу? A. Нервова тканина B. М`язова тканина, епітеліальна тканина C. Кісткова тканина * D. Епітеліальна, хрящова тканина E. Пухка волокниста сполучна, щільна сполучна тканина. 19. При обстеженні хворого на цукровий діабет виявлено пошкодження внутрішньої оболонки прекапілярів (ангіопатія). Які з перелічених структур судинної стінки не зазнають ушк о дження при ангіопатії? А. Еластична мембрана * В. Гладкі міоцити С. Субендотеліальний шар D. Базальна мембрана E. Ендотелій. 20. На препараті представлена стінка кровоно с ної судини, яка утворена двома видами клітин. Назвіть клітини, які утворюють стінку судини. * А. Ендотеліоцити і перицити B. Ендотеліоцити і гладкі міоцити C. Фібробласти і макрофаги D. Перицити і гладкі міоцити E. Перицити і макрофаги. 21. В експерименті внутрішню оболонку кров о носних судин імпрегнували солями серебра. При цьому були виявлені клітини з нерівними звивистими межами. Назвіть ці клітини. * А. Ендотеліоцити B. Перицити C. Адвентиційні клітини D. Фібробласти E. Гладкі міоцити. 22. На препараті добре видно густу сітку капіл я рів, розташованих між двома артеріолами. В якому органі можна виявити цю сітку? * А. У нирці B. У печінці C. У гіпофізі D. У селезінці E. У сітківці. 23. У хворого на алергію розвилося ускладне н ня, пов'язане з ізольованим пошкодженням вн у трішньої оболонки гемокапілярів (капілярото к сикоз). Які з перелічених структур судинної ст і нки не зазнають ушкодження при капілярото к сикозі? * А. Еластична мембрана, гладкі міоцити, су б ендотеліальний шар В. Гладкі міоцити, субендотеліальний шар, б а зальна мембрана С. Субендотеліальний шар, базальна мембрана, ендотелій D. Гладкі міоцити, базальна мембрана, ендот е лій E. Еластична мембрана, базальна мембрана, е н дотелій. 24. У пацієнта з гіпертонічною хворобою при обстеженні виявлено ушкодження артеріол вн а слідок порушення взаїмовідносин між клітин а ми судинної стінки. Чи можливий безпосередній контакт ендотеліоцитів з міоцитами в артеріолі в нормальних умовах? А. Ні, в артеріолах такого не буває В. Так, але дуже рідко С. Так, але функціональне значення цього яв и ща не з'ясовано * D. Так, це необхідно для передачі інформації міоцитам E. Так, це необхідно для трофіки середньої об о лонки артеріоли. 25. У хворого на цукровий діабет виявлено п о шкодження середньої оболонки артеріол. Які з компонентів судинної стінки зазнають ушк о дження найбільшою мірою? * А. Міоцити В. Зовнішня еластична мембрана С. Внутрішня еластична мембрана D. Спеціальні клітини сполучної тканини E. Шар адвентиційних клітин. 26. У хворого на цукровий діабет виявлено п о шкодження середньої оболонки прекапілярів. Які з компонентів судинної стінки зазнають ушкодження найбільшою мірою? * А. Окремі міоцити В. Пласт міоцитів С. Внутрішня еластична мембрана D. Зовнішня еластична мембрана E. Шар адвентиційних клітин. 27. На препараті представлені кровоносні суд и ни, навколо яких у прилеглій сполучній тканині велике накопичення клітин крові, які мігрірув а ли з них. Яку назву мають ці судини? * А. Капіляри B. Артеріоли C. М`язові венули D. Посткапілярні венули E. Збиральні венули. 28. При деяких серцево-судинних захворюва н нях спостерігається пошкодження середньої оболонки гемокапілярів. Які з компонентів с у динної стінки при цьому зазнають ушкодження найбільшою мірою? А. Зовнішня еластична мембрана В. Пласт гладких міоцитів С. Окремі міоцити * D. Спеціальні клітини сполучної тканини E. Адвентиційні клітини. 29. У хворих на гіпертонічну хворобу досить ч а сто спостерігається ушкодження артеріол. Які функції, що характерні для артеріол, постра ж дають внаслідок цього у першу чергу? * А. Регулювання притоку крові до тканин і кл і тинних комплексів В. Обмін речовин між кров'ю та тканинами С. Депонування крові D. Дренажна функція Е. Утворення тканинної рідини. 30. У хворих на цукровий діабет дуже часто спостерігається пошкодження прекапілярів. Які функції, що характерні для прекапілярних арт е ріол, постраждають внаслідок цього у першу чергу? *А. Регулювання притоку крові до органів і тк а нин В. Обмін речовин між кров'ю та тканинами С. Депонування крові D. Дренажна функція Е. Утворення тканинної рідини. 31. У хворих на гіпертонічну хворобу досить ч а сто спостерігається ушкодження капілярів сом а тичного та вісцерального типів. Які функції, що характерні для означених капілярів, постра ж дають внаслідок цього у першу чергу? А. Регулювання притоку крові до органів і тк а нин * В. Обмін речовин між кров'ю та тканинами С. Депонування крові D. Дренажна функція E. Утворення лімфи. 32. У хворих на гіпертонічну хворобу досить ч а сто спостерігається ушкодження венул. Які ф у нкції, що характерні для венул, постраждають внаслідок цього у першу чергу? А. Регулювання притоку крові до органів і тк а нин, обмін речовин між кров'ю та тканинами * В. Депонування крові, дренажна функція С. Регулювання притоку крові до органів і тк а нин, депонування крові D. Дренажна функція, утворення лімфи E. Обмін речовин між кров'ю та тканинами, утворення лімфи. 33. В експериментальному дослідженні судин гемомікроциркуляторного русла серця виявлено підвищення кількості активно функціонуючих капілярів в умовах підвищеного фізичного н а вантаження. За рахунок чого збільшилась чис е льність функціонуючих капілярів? A. За рахунок новоутворення гемокапілярів B. За рахунок резервних гемокапілярів (10 % від загальної кількості гемокапілярів) * C. За рахунок резервних гемокапілярів (50 % від загальної кількості гемокапілярів) D. За рахунок резервних гемокапілярів (90 % від загальної кількості гемокапілярів) E. Це неможливо. 34. При дослідженні сердцево-судинної системи у спортсмена після виснажливих тренувань в и явлено активізацію артеріоло-венулярних ана с томозів з підвищенням функції півшунтів. Як и ми структурно-функціональними ознаками пі в шунти відрізняються від інших судин анастом о зів? А. Діаметр півшунта менше діаметру шунта в 2-2,5 рази В. У півшунтах відсутні клапани С. Півшунти можуть розгалужуватися на гем о капіляри * D. У півшунтах відбувається обмін речовин між кров'ю та тканинами E. Шунти відходять від артеріол, півшунти - від прекапілярів. 35. При дослідженні реактивних властивостей судин шкіри в умовах різкого охолодження в и явлено активізацію гемоциркуляції через прості шунти. Якими структурно-функціональними ознаками характеризуються ці судини? А. Шунт, що розгалуджується В. Шунт, що не розгалуджується С. Шунт, по якому кров тече до прекапілярів D. Шунт, по якому кров тече до вен * E. Шунт, що не містить спеціальних скороч у вальних структур. 36. При дослідженні реактивних властивостей судинного русла внутрішніх органів після інте н сивної фізичної нагрузки виявлено активізацію гемоциркуляції через складні шунти. Якими структурно-функціональними ознаками хара к теризуються ці судини? А. Шунт, що не розгалуджується В. Шунт, по якому кров тече до прекапілярів С. Шунт, по якому кров тече до вен * D. Шунт, що містить спеціальні скорочувальні структури E. Шунт, що не містить спеціальних скорочув а льних структур. 37. При дослідженні реактивних властивостей судинного русла внутрішніх органів після інте н сивної фізичної нагрузки виявлено активізацію гемоциркуляції через складні шунти. Завдяки яким властивостям будови складні шунти здатні брати участь в перерозподілу крові? * А. Наявність м'язових валиків в субендотелі а льному шарі В. Наявність м'язових валиків в середній обол о нці С. Наявність м'язових валиків в зовнішній об о лонці D. Багаторазове розгалудження E. Двократне розгалудження. 38. При дослідженні судин гемомікроциркул я торного русла хворого з черепно-мозковою тр а вмою виявлено реактивні зміни в півшунтах епітеліоїдного типу. За якими морфологічними ознаками можливо відрізнити епітеліоїдні пі в шунти від інших судин? А. Ендотелій набуває рис будови кубічного еп і телію В. Наявність клапанів С. Зовнішня оболонка являє собою епітелій * D. Міоцити середньої оболонки заміщені на Е-клітини E. Міоцити середньої оболонки заміщені на P-клітини. 39. У хворого у стані травматичного шоку вия в лено підвищену активізацію складних півшунтів епітеліоїдного типу (порівняно з іншими суд и нами гемомікроциркуляторного русла). Які морфологічні ознаки притаманні складним пі в шунтам? А. Наявність в стінці елементів, що здатні до скорочення В. Наявність клапанів С. Багатократна звивистість (полушунт клубо ч ків нирки) * D. Наявність кількох просвітів з загальною оболонкою E. Міоцити середньої оболонки заміщені на P-клітини. 40. При обстеженні хворого з варикозною хв о робою (розширення венозних судин) виявлено пошкодження вен зі слабким розвитком м'язової оболонки. Які морфологічні ознаки властиві цим судинам? * А. Слабкий розвиток середньої оболонки с у дини; відсутність клапанів В. Добре розвинутий субендотеліальний шар, відсутність клапанів С. Слабкий розвиток середньої оболонки суд и ни; присутність клапанів D. Слабкий розвиток зовнішньої оболонки; пр и сутність клапанів E. Середня оболонка відсутня; добре розвин у тий субендотеліальний шар. 41. При обстеженні пацієнта з варикозною хв о робою (розширення венозних судин) виявлено пошкодження вен з середнім розвитком м'язової оболонки. Які морфологічні ознаки властиві цим судинам? * А. Помірний розвиток середньої оболонки с у дини; міоцити містяться у внутрішній та зовн і шній оболонках В. Слабко розвинутий субендотеліальний шар, відсутність клапанів С. Міоцити містяться в внутрішній та зовнішній оболонках D. Слабкий розвиток зовнішньої оболонки; пр и сутність клапанів E. Середня оболонка відсутня; істотно розвин у тий субендотеліальний шар. 42. При обстеженні пацієнта з варикозною хв о робою (розширення венозних судин) виявлено пошкодження вен з сильним розвитком м'язової оболонки. Які морфологічні ознаки властиві цим судинам? А. Слабко розвинутий субендотеліальний шар, відсутність клапанів В. Слабко розвинутий субендотеліальний шар, наявність клапанів * С. Пучки міоцитів містяться у внутрішній та зовнішній оболонках D. Іістотно розвинутий еластичний каркас E. Зовнішня оболонка відсутня. 43. На препараті видно кровоносну судину, вн у трішня оболонка якої утворює клапани. Визна ч те, яка це судина. * А. Вена B. Артерія C. Венула D. Артеріола E. Капіляр. 44. При обстеженні хворого, що переніс інфе к ційний ендокардіт (запалення ендокарда) вия в лено численні дифузні порушення структур е н докарда. Які з перелічених нижче структур при цьому не зазнали ушкодження? А. Субендотеліальний шар В. Базальна мембрана С. М'язово-еластичний шар * D. Шар колагенових волокон E. Ендотелій. 45. Після перенесенного інфаркту міокарда у хворого спостерігається ураження провідної с и стеми серця. Які з перелічених нижче клітин при цьому не зазнали ушкодження? А. Клітини пучка Гіса * В. Е-клітини С. Перехідні клітини D. P-клітини E. Е-ендотеліоцити. 46. При обстеженні хворого спостерігається п о рушення ритму серця після перенесенного інф а ркту міокарда. При подальшому дослідженні було виявлено ушкодження пейсмекерних кл і тин водіїв ритму. За якими ознаками можливо відрізнити ці клітини від інших літин системи проведення нервових імпульсів? А. Багато міофібрил В. Короткі Т-трубочки * С. Відсутність Т-трубочок D. Багатоядерність E. Відсутність мітохондрій. 47. При обстеженні хворого спостерігається п о рушення ритму серця після перенесеного інфа р кту міокарда. При подальшому дослідженні б у ло виявлено ушкодження перехідних клітин у складі провідної системи серця. За якими озн а ками можливо відрізнити ці клітини від інших клітин системи проведення нервових імпульсів? А. Мало міофібрил * В. Короткі Т-трубочки С. Відсутність Т-трубочок D. Багатоядерність E. Відсутність мітохондрій. 48. При обстеженні хворого спостерігається п о рушення ритму серця після перенесеного інфа р кту міокарда. При подальшому дослідженні б у ло виявлено пошкодження клітин пучка Гіса. За якими ознаками можливо відрізнити ці клітини від інших клітин системи проведення нервових імпульсів? А. Наявність специфічних секреторних гранул В. Короткі Т-трубочки * С. Ексцентричне розташування ядер (як пр а вило) D. Майже повна відсутність Т-трубочок E. Відсутність мітохондрій. 49. При ультразвуковому дослідженні хворого після перенесеного ендокардіту виявлено пор у шення структури мітрального клапану серця. Яка з перелічених нижче тканин при цьому з а знала ушкодження? А. Епітеліальна В. Пухка волокниста С. Гладка м'язова * D. Щільна сполучна Е. Ретикулярна. 50. У стінці кровоносних судин і у стінці серця розрізняють декілька оболонок. Яка з оболонок серця по гістогенезу і тканинному складу схожа зі стінкою судини? * А. Ендокард B. Міокард C. Епікард D. Перикард E. Немає правильної відповіді. 51. При вивченні ультраструктури кардіоміоц и тів виявлені добре розвинуті міофібрили з те м ними і світлими дисками, численні мітохондрії і вставні диски. До якого типу належать ці кліт и ни? * А. Робочі кардіоміоцити B. Проміжні кардіоміоцити C. Пейсмекерні клітини D. Клітини волокон Пуркіньє E. Секреторні кардіоміоцити. 52. У новонародженого діагностовано поруше н ня розвитку міокарду шлуночка. З порушенням розвитку якого ембріонального джерела пов`язана ця патологія? A. Мезенхіми В. Парієтальної спланхноплеври С. Ентодерми D. Ектодерми Е. Вісцеральної спланхноплеври. 53. У чоловіка 53 років діагностована злоякісна эпітеліальна пухлина перикарда. Який эпітелій є джерелом розвитку пухлини? A. Багатошаровий зроговілий В. Одношаровий багаторядний війчастий С. Переходний *D. Одношаровий плоский Е. Багатошаровий незроговілий. 54. При вивченні гістологіченого препарату с е рця хворого, померлого в результаті блокади пучка Гіса, виявлені великі світлі клітини з в и соким вмістом глікогену. Міофібрил у них мало, переважає саркоплазма. Які клітини виявлені в препараті? A. Ендотеліоцити В. Скорочувальні кардіоміоцити *С. Провідні кардіоміоцити D. Ендокринні кардіоміоцити Е. Фібробласти. 55. При обстеженні хворої з патологією лімф а тичної системи виявлено порушення утворення лімфи. Які з наведених нижче процесів при цьому будуть пригнічуватись? * А. Тканинна рідина проходить у лімфатичні капіляри В. Плазма крові проходить через "закриті" г е мокапіляри в лімфатичні С. В селезінці кров "очищується" від еритроц и тів, утворюючи лімфу D. Продукти травлення змішуються з плазмою крові, утворюючи лімфу E. Плазма крові з вени фільтрується у лімфати ч ні капіляри. 56. При обстеженні хворої з патологією лімф а тичної системи виявлено пошкодження лімф а тичних капілярів запальним процесом. Які стр у ктури мікросудин при цьому зазнали ушк о дження? А. Ендотелій, базальна мембрана * В. Ендотелій С. Ендотелій, базальна мембрана, шар перицитів D. Ендотелій,базальна мембрана,гладкі міоцити E. Ендотелій, базальна мембрана, шар адвент и ційних клітин. 57. При обстеженні новонародженого виявлено численні аномалії розвитку кровоносних судин. На якому етапі ембріонального розвитку зар о док зазнав ушкодження перших кровоносних судин? * А. На 2-3-му тижні В. У пізньому сомітному періоді (30-44 доба) С. Наприкинці 2-го місяця D. Під час імплантації (на стадії інвазії) E. У ранньому плодовому періоді. 58. При обстеженні новонародженого виявлено численні аномалії розвитку кровоносних судин. Яке ембріональне джерело при цьому зазнало ушкодження? * А. Мезенхіма В. Ентодерма С. Ектодерма D. Проміжна мезодерма E. Вентральна мезодерма. 59. В експерименті на етапі ембріонального ро з витку було порушено процеси ембріогенезу та формування судин гемомікроциркуляторного русла. Утворення яких типів гемокапілярів при цьому постраждає? A. Синусоїдних, вісцеральних B. Вісцеральних, соматичних C. Вісцеральних (фенестрованих) D. Синусоїдних, соматичних * E. Синусоїдних, вісцеральних, соматичних. 60. В експерименті на етапі ембріонального ро з витку було порушено процеси ембріогенезу та формування судин гемомікроциркуляторного русла. Утворення яких типів венул постраждає? * A. Посткапілярних, м'язових, збірних B. Посткапілярних, збірних C. Посткапілярних, м'язових D. Посткапілярних E. Посткапілярних, збірних. 61. Після перенесеного ендартеріїту (запалення артеріальних судин) у хворої при обстеженні виявлено порушення трофіки судинної стінки. За рахунок яких джерел відбувається трофіка стінки артерії в нормальних умовах? * А. З крові у просвіті артерії та з vasa vasorum В. З зовнішньої тканинної рідини та з vasa vasorum С. З vasa vasorum та з лімфатичних капілярів D. З крові у просвіті артерії та з зовнішньої тк а нинної рідини E. З крові у просвіті артерії та з лімфатичних капілярів. 62. Після перенесеного тромбофлебіту (зап а лення венозних судин) у хворої при обстеженні виявлено порушення трофіки судинної стінки. За рахунок яких джерел відбувається трофіка стінки вен у нормальних умовах? * А. З крові у просвіті вен та з vasa vasorum В. З зовнішньої тканинної рідини та з vasa vasorum С. З vasa vasorum та з лімфатичних капілярів D. З крові у просвіті вен та з зовнішньої ткани н ної рідини E. З крові у просвіті вен та з лімфатичних кап і лярів. 63. При обстеженні новонародженого виявлено аномалії розвитку серця. Які ембріональні дж е рела при цьому зазнали ушкодження? А. Мезенхіма та парієтальний листок вентрал ь ної мезодерми В. Парієтальний листок вентральної мезодерми та ентодерма * С. Мезенхіма та вісцеральний листок вентр а льної мезодерми D. Парієтальний та вісцеральний листки вентр а льної мезодерми E. Ентодерма та мезенхіма. 64. При обстеженні новонародженого виявлено аномалію розвитку ендокарда. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження? А. Вісцеральний листок спланхнотома * В. Мезенхіма С. Парієтальний листок спланхнотома D. Сегментна ніжка Е. Ентодерма. 65. При обстеженні новонародженого виявлено аномалію розвитку міокарда. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження? * А. Вісцеральний листок спланхнотома В. Мезенхіма С. Парієтальний листок спланхнотома D. Сегментна ніжка Е. Ентодерма. 66. При обстеженні новонародженого виявлено аномалію розвитку перікарда. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження? * А. Вісцеральний листок спланхнотому В. Склеротом С. Парієтальний листок спланхнотома D. Сегментна ніжка Е. Ентодерма. 67. При ультразвуковому дослідженні у хворого виявлено ушкодження стінки артерій еласти ч ного типу. Порушення якої функції судин мо ж ливо при цьому очікувати? А. Участі в утворенні тканьової рідини В. Регулювання кровопостачання органів С. Забезпечення трофіки органів та тканин * D. Транспорту крові Е. Дренажної. 68. При профілактичному огляді хворого на г і пертонічну хворобу виявлено ушкодження (а н гіопатія) артерій м'язового типу. Яка з переліч н них функцій кровоносних судин не постраждає внаслідок ангіопатії? * А. Участь в утворенні тканинної рідини В. Участь у нагнітанні крові до органів С. Участь у підтриманні артеріального тиску D. Забезпечення безперервності току крові E. Регулювання притоку крові до органів. 69. При вивченні препарата в колі зору світл о вого мікроскопу видно артерію м`язового типу, яка забарвлена орсеїном. Які структурні елеме н ти судин будуть забарвлюватись цим барвн и ком? * А. Внутрішня та зовнішня еластичні мембрани B. Товста м`язова оболонка C. Адвентиційна оболонка D. Ендотеліальний шар E. Колагенові волокна субендотеліального ш а ру. 70. При ультразвуковому дослідженні артерій еластичного типу хворого на атеросклероз (з а хворювання судин) виявлено пошкодження вн у трішньої оболонки артерії. Які з перелічених структур при цьому не зазнають ушкодження? А. Ендотелій В. Субендотеліальний шар С. Сплетення еластичних волокон D. Оріїнтовані вздовж гладкі міоцити * E. Внутрішня еластична мембрана. 71. При ультразвуковому дослідженні артерій м'язово-еластичного типу хворого на атероскл е роз (захворювання судин) виявлено пошк о дження внутрішньої оболонки артерії. Які з п е релічених структур при цьому не зазнають ушкодження? А. Ендотелій В. Субендотеліальний шар * С. Сплетення еластичних волокон D. Циркулярно оріїнтовані гладкі міоцити E. Еластична мембрана. 72. При ультразвуковому дослідженні артерій м'язового типу хворого на атеросклероз (захв л рювання судин) виявлено пошкодження вну т рішньої оболонки артерії. Які з перелічених структур при цьому не зазнають ушкодження? А. Ендотелій, субендотеліальний шар B. Субендотеліальний шар, сплетення еласти ч них волокон * C. Сплетення еластичних волокон, оріїнтовані вздовж гладкі міоцити D. Оріїнтовані вздовж гладкі міоцити, еластична мембрана E. Ендотелій, еластична мембрана. 73. При ультразвуковому дослідженні великих магістральних судин у хворого на атеросклероз (захворювання судин) виявлено тотальне п о шкодження середньої оболонки аорти. Які з п е релічених структур при цьому не зазнають ушкодження? А. Еластичні мембрани В. Еластичні волокна С. Гладкі міоцити * D. Ретикулярні волокна E. Колагенові волокна. 74. При ультразвуковому дослідженні великих магістральних судин хворого на атеросклероз (захворювання судин) виявлено тотальне п о шкодження середньої оболонки сонної артерії. Які з перелічених структур при цьому не зазн а ють ушкодження? А. Еластичні мембрани В. Гладкі міоцити С. Еластичні волокна * D. Ретикулярні волокна E. Колагенові волокна. 75. При ультразвуковому дослідженні великих магістральних судин у хворого на атеросклероз (захворювання судин) виявлено тотальне п о шкодження плечової артерії. Які з перелічених структур не зазнають ушкодження? А. Еластичні мембрани В. Гладкі міоцити С. Еластичні волокна * D. Ретикулярні волокна E. Колагенові волокна. 76. При вивченні гістологічного препарату мі к роциркуляторного русла виявлені судини різн о го діаметру. Визначте, який діаметр судин ві д повідає артеріолам. А. 2-3 мкм В. 5-10 мкм С. 30-50 мкм D. 28-74 мкм * E. 50-100 мкм. 77. На препараті представлені артеріоли і кр о воносні капіляри, діаметр яких складає 20 мкм. За якою ознакою можна відрізнити артеріоли? * А. За наявністю гладких міоцитів у стінці B. За відсутністю гладких міоцитів у стінці C. За наявністю перицитів у стінці D. За відсутністю перицитів у стінці E. За наявністю у стінці берегових макрофагів. 78. При вивченні гістологічного препарату мі к роциркуляторного русла виявлені судини різн о го діаметру. Який діаметр судин відповідає г е мокапілярам соматичного та вісцерального т и пів? А. 2-3 мкм * В. 5-10 мкм С. 30-50 мкм D. 28-74 мкм E. 50-100 мкм. 79. При вивченні гістологічного препарату хв о рого виявлені судини, в яких чітко виражені внутрішня і зовнішня еластичні мембрани. Які судини виявлені на препараті? *А. Артерії м`язового типу В. Артерії еластичного типу С. Вени м`язового типу D. Вени безм`язового типу Е. Гемокапіляри. 80. При вивченні гістологічного препарату до б роякісної пухлини шкіри хворого виявлені чи с ленні судини, в стінці яких містяться периц и ти,що лежать в розщепленні базальної мембр а ни эндотелію. Судини якого типу виявлені на препараті? A. Артерії змішаного типу В. Артерії м`язового типу С. Вени м`язового типу *D. Гемокапіляри Е. Вени безм`язового типу. 81. На препаратах представлені зрізи печінки, селезінки, кісткового мозку. Клітини їх кров о носних судин володіють захисними властиво с тями і відносяться до макрофагічної системи. Назвіть ці судини. * А. Синусоїдні капіляри B. Вісцеральні капіляри C. Соматичні капіляри D. Артеріоли E. Артерії. 82. На препараті видно кровоносні судини, ді а метр яких складає 20-30 мкм. Яку назву мають ці судини? * А. Синусоїдні капіляри B. Вісцеральні капіляри C. Соматичні капіляри D. Артеріоли E. Артерії. 83. При вивченні гістологічного препарату мі к роциркуляторного русла виявлені судини різн о го діаметру. Який діаметр судин відповідає зб і рним венулам? А. 2-3 мкм В. 5-10 мкм * С. 30-50 мкм D. 28-74 мкм E. 50-100 мкм. 84. При обстеженні хворого на цукровий діабет виявлено пошкодження внутрішньої оболонки артеріол (ангіопатія). Які з перелічених структур судинної стінки не зазнають ушкодження при ангіопатії? А. Еластична мембрана * В. Гладкі міоцити С. Субендотеліальний шар D. Базальная мембрана E. Ендотелій. 85. На електронній мiкрофотографії капiляра чiтко визначаються фенестри в ендотелiї та п о ри у базальнiй мембранi. Визначте тип капiляра. A. Соматичний B. Атиповий C. Шунтовий D. Вiсцеральний * E. Синусоїдний. 86. Людина тривалий час проживала в умовах високогір`я. Які зміни в кровоносній системі будуть у неї? A. Збільшення діаметру кровоносних судин B. Зниження кількості лейкоцитів C. Уріження пульсу * D. Збільшення кількості гемоглобіну E. Збільшення кількості лейкоцитів. 87. На гістологічному препараті представлено кровоносну судину. Внутрішня оболонка скл а дається з ендотелію, підендотелію та внутр і шньої еластичної мембрани. В середній оболо н ці переважають гладкі міоцити. Зовнішня об о лонка складається з пухкої волокнистої тканини. Вкажіть, для якої судини характерні дані мо р фологічні ознаки. A. Вени безм`язового типу B. Вени м`язового типу C. Артерії змішаного типу * D. Артерії м`язового типу E. Артерії еластичного типу. 88. Під час мікроскопічного дослідження на препараті представлено кровоносну судину. Внутрішня оболонка представлена ендотелієм і підендотелієм, середня - пучками гладких мі о цитів, прошарками пухкої волокнистої сполу ч ної тканини. Зовнішня оболонка сильно розв и нута, утворена пухкою сполучною тканиною та окремими гладкими міоцитами. Якій судині належить дана морфологічна хара к теристика? * A. Вені м`язового типу B. Артерії м`язового типу C. Артерії змішаного типу D. Вені безм`язового типу E. Артерії еластичного типу. 89. Під час мікроскопічного дослідження на г і стологічному препараті м`якої мозкової оболо н ки визначається велика кількість судин мікр о циркуляторного русла. В одній з судин внутр і шня оболонка складається з ендотелію, тонкого підендотеліального шару, тонкої внутрішньої еластичної мембрани, середня утворена 1-2 ш а рами гладких міоцитів, які розташовані поод и нці та мають спіралевидний напрямок. Зовнішня оболонка представлена тонким шаром пухкої волокнистої сполучної тканини. Вкажіть вид с у дини. A. Посткапіляр B. Артеріоловенулярний анастомоз C. Капіляр * D. Артеріола E. Венула. 90. На мікропрепараті представлено стінку се р ця. В одній з оболонок знаходяться скорочув а льні, провідні та секреторні міоцити, ендомізій з кровоносними судинами. Якій оболонці якого відділу серця належать дані структури? A. Ендокарду шлуночків B. Перикарду C. Адвентиційній * D. Міокарду передсердя E. Епікарду серця. 91. На мікропрепараті представлено порожни с тий шаровий орган, стінка якого утворена трь о ма моноцелюлярними шарами: ендотелієм, п е рицитами, що занурені у базальну мембрану, та адвентиційними клітинами. Назвіть, якому о р гану належать дані морфологічні ознаки. A. Прекапіляру * B. Капіляру C. Венулі D. Вені E. Артеріолі. 92. На препаратi бачимо справжнiй анастомоз мiж артерiолою i венулою, який служить рег у ляцiї кровотоку. Якими морфологiчними стру к турами це забезпечується? * A. М'язовими подушками B. Подiлом артерiоли на гiлки C. Спецiальними скоротливими апаратами D. Епiтелiоiдними клiтинами E. Адвентиційною оболонкою. 93. У хворого 45 років під час фізичної роботи виник серцевий напад - інтенсивний тиснучий загрудинний біль, який тривав близько 30 хв и лин. Біль не проходив після прийому нітрогл і церіну. В клініці поставлено діагноз - субенд о кардіальний інфаркт міокарду. В яких структ у рах виникли характерні зміни в першу чергу у даному випадку? * A. Кардіміоцитах B. Ендотеліоцитах C. Фібробластах D. Фіброцитах E. Макрофагах. кровотворення 1 . У хворого виразкова хвороба шлунку, ускла д нена кровотечею, яка компенсується за разунок посиленого кровотворення. Збільшення кілько с ті яких форменних елементів крові лежить в о с нові цієї компенсації? A. Еритроцитів B. Нейтрофільних лейкоцитів * C. Ретикулоцитів D. Тромбоцитів E. Моноцитів. 2 . У хворого на серповинно-клітинну анемію взято пунктат кісткового мозку та виділені кл і тини еритробластичного ряду. Які з клітин є найменш диференційованими? * A. Базофільні еритробласти B. Ретикулоцити C. Поліхроматофільні нормобласти D. Поліхроматофільні еритробласти E. Оксифільні нормобласти. 3 . В експерименті з червоного кісткового мозку виділено клітини еритробластичного ряду. Які з клітин не мають ядра? A. Ретикулоцити B. Проеритробласти * C. Оксифільні нормобласти D. Поліхроматофільні нормобласти E. Поліхроматофільні еритробласти. 4 . В експерименті з червоного кісткового мозку виділено клітини еритробластичного ряду. В мазку визначаються клітини, в ядрі яких хром а тин починає розташовуватися грудочками пр о менеподібно (як спиці в колесі). Цитоплазма і н тенсивно базофільна внаслідок високого вмісту РНК. В цих клітинах розпочинається синтез г е моглобіну. Про які клітини йде мова? A. Оксифільні нормобласти B. Ратикулоцити * C. Базофільні ретикулоцити D. Проеритроцити E. Поліхроматофільні нормобласти. 5 . При обстеженні вагітної жінки виявлено п о рушення формування печінки у ембріона, який розвивається. Порушення яких видів ембріон а льного кровотворення слід при цьому очікув а ти? A. Еритроцитопоезу В. Гранулоцитопоезу С. Агранулоцитопоезу D. Мегакаріоцитопоезу * Е. Усіх видів гемопоезу 6 . Методом ауторадіографії у червоному кістк о вому мозку помітили ядра частково детермін о ваних клітин-попередників. У якому насту п ному класі клітин буде виявлятися мітка? А. Диференційовані клітини B. Бласти C. Клітини, що диференціюються D. Частково детерміновані * E. Уніпотентні попередники. 7. Лікарю-лаборанту необхідно провести морф о логічний аналіз пунктату червоного кістков о го мозку хвороого з порушенням еритропоезу. Н а звіть перші морфологічно розпізнаваємі кл і тини еритропоетичного ряду, що проліферуют ь ся. А. Проеритроцити * B. Проеритробласти C. Базофільні проеритроцити D. Уніпотентні попередники E. Поліхроматофільні проеритроцити. 8 . Лікарю-лаборанту необхідно провести мо р фологічний аналіз пунктату червоного кістков о го мозку хворого з порушенням лейкопоезу. Н а звіть перші морфологічно розпізнаваємі клітини нейтрофілоцитопоезу, що проліферуються. А. Промієлоцити * B. Мієлобласти C. Мієлоцити D. Метамієлоцити E. Паличкоядерні нейтрофіли. 9 . Методом ауторадіографії в червоному кістк о вому мозку помітили ядра клітин класу уніпот е нтних попередників. В якому наступному кл а сі клітин буде виявлятися мітка? А. Диференційовані клітини * B. Бласти C. Клітини, що диференціюються D. Частково детерміновані E. Поліпотентні попередники. 10 . Методом ауторадіографії в червному кістк о вому мозку помітили ядра дозріваючих клітин м о ноцитарного ряду. В якому наступному класі клітин буде виявлятися мітка? * А. Диференційованих клітинах B. Бластах C. Клітинах, що диференціюються D. Частково детермінованих E. Уніпотентних попередниках. 11 . У експерименті було інгібіровано синтез еритропоетину. До яких змін приведе це пор у шення? * А. Пригніченню синтезу гемоглобіну B. Посиленню синтезу гепарину C. Пригніченню синтезу гістаміну D. Пригніченню синтезу гістамінази E. Посиленню синтезу гепарансульфата. 12 . У експерименті на мишах у ранньому неон а тальному періоді інгібіровано функцію тимуса. Який вид гемопоезу при цьому порушиться? А. Еритроцитопоез B. Тромбоцитопоез C. В-лімфоцитопоез * D. Т-лімфоцитопоез E. Гранулоцитопоез. 13 . В умовному експерименті у червоному кіс т ковому мозку зруйновані рибосоми у складі п о ліхроматофільних проеритроцитів. Синтез якої специфічної сполуки порушиться? * А. Гемоглобіну B. Гепарину C. Гістаміну D. Гістамінази E. Гепарансульфата. 14 . У експерименті з червоного кісткового мо з ку виділили клітини еритробластичного ряду, в яких вже закінчено синтез гемоглобіну. Які кл і тини були виділені? А. Проеритроцити * B. Еритроцити C. Базофільні проеритроцити D. Оксифільні проеритроцити E. Поліхроматофільні проеритроцити. 15 . Методом ауторадіографії у червоному кіс т ковому мозку помітили ядра поліпотентних кл і тин гемопоетичного ряду. В якому наступному класі клітин буде виявлятися мітка? А. Диференційовані клітини B. Бласти C. Клітини, які диференціюються * D. Частково детерміновані E. Уніпотентні попередники. 16 . Під дією іонізуючого випромінювання в о р ганізмі хворого різко зменшився вміст клітин у червононму кістковому мозку. Які клітини че р воного кісткового мозку особливо чутливі до дії іонізуючого випромінювання? * A. Стовбурові клітини крові В. Еритроцити С. Ретикулоцити D. Ретикулярні клітини строми Е. Юні гранулоцити. 17 . На препараті мазка червоного кісткового м о зку видно клітину з ацидофільною зернистістю. Ядро овальне, без прикмет пікнозу, розташоване ексцентрично. Назвіть цю клітину. А. Еритробласт B. Базофільний проеритроцит C. Промоноцит * D. Еозинофільний мієлоцит E. Нейтрофільний метамієлоцит. 18 . На препараті мазка червоного кісткового м о зку видно клітину еритропоетичного ряду, якої ядро різко пікнотизовано, цитоплазма ацидоф і льна. Назвіть цю клітину. А. Еритробласт B. Базофільний проеритроцит * C. Оксифільний проеритроцит D. Еозинофільний мієлоцит E. Нейтрофільний метамієлоцит. 19 . На препараті мазка червоного кісткового м о зку видно клітину, в цитоплазмі якої виявляєт ь ся великодисперсна ацидофільна зернистість, ядро бобоподібної форми. Назвіть цю клітину. А. Ерітробласт B. Базофільний проерітроцит C. Промоноцит * D. Еозінофільний метамієлоцит E. Нейтрофільний метамієлоцит 20 . На препараті мазка червоного кісткового м о зку видно клітину, яка в декілька разів переб і льшує розміри навколишніх клітин. Ядро вел и чезне, багатолопастне, в цитоплазмі визначаєт ь ся азурофільна зернистість. Назвіть цю клітину. * А. Мегакаріоцит B. Базофільний проеритроцит C. Промоноцит D. Еозинофільний мієлоцит E. Нейтрофільний метамієлоцит. 21 . На препараті мазка червоного кісткового м о зку в полі зору мікроскопу видно клітину з я д ром, яке складається з багатьох сегментів. Дрі б на зернистість забарвлюється як лужними, так і кислими барвниками. Назвіть цю клітину. А. Сегментоядерний базофіл B. Сегментоядерний еозинофіл * C. Сегментоядерний нейтрофіл D. Еозинофільний мієлоцит E. Нейтрофільний метамієлоцит. 22 . На препараті мазка червоного кісткового м о зку видно клітину з великою ацидофільною зе р нистістю. Ядро сегментовано. Назвіть цю кліт и ну. А. Сегментоядерний базофіл * B. Сегментоядерний еозинофіл C. Сегментоядерний нейтрофіл D. Еозинофільний мієлоцит E. Нейтрофільний метамієлоцит. 23 . У пацієнта з гострою променевою хворобою спостерігаються численні порушення формених елементів крові. Ушкодженням якої тканини це можна пояснити? А. Епітеліальної В. М'язової * С. Ретикулярної D. Нервової Е. Жирової. Органи кровотворення та імунного захисту 1. Відомо, що система кровотворення склад а ється з центральних та периферичних органів. Яку тканину мають в своїй будові всі кровотв о рні органи? A. Пухка сполучна B. Щільна сполучна * C. Ретикулярна D. Жирова клітковина E. Вірної відповіді нема. 2. Тимус є центральним органом імунної сист е ми, де відбувається розмноження та антигенн е залежна диференціація Т-лімфоцитів. З віком він перероджується. Визначте, яку фазу вікової інволюції тимус не має? * A. Миттєва B. Швидка C. Повільна D. Прискорена E. Сповільнена. 3. Тимус є центральним органом імунної сист е ми, якому притаманні процеси вікової інвол ю ції. Яка тканина заміщує тимус у старечому в і ці? A. Сполучна пухка B. Сполучна щільна C. Тільця Гассаля * D. Жирова E. Ретикулярна. 4. У хворого визначається значна аутоімунна а к тивністьТ-лімфоцитів, внаслідок підвищення проникливості гематотимусного бар’ єру. Пор у шення функції яких клітин призвело до розви т ку даної патології? A. Адипоцитів * B. Епітеліоретикулоцитів C. Макрофагів D. Фібробластів E. Міофібробластів. 5. Тимус є центральним органом імунної сист е ми. Яка морфологічна структура є його характ е рною ознакою? A. Часточки B. Кіркова та мозкова речовина C. Сітчатий симпласт з епітеліоретикулоцитів * D. Тільця Гассаля E. Скупчення малих та середніх лімфоцитів, оточених макрофагами. 6. Відомо, що дозрівання В-лімфоцитів у птахів відбувається у сумці Фабриціуса, яка є центр а льним органом їхньої диференціровки. Які структури вважають аналогом сумки Фабриці у са у людини? A. Селезінка B. Лімфатичні вузли C. Гемолімфатичні вузли D. Тимус * E. Скупчення лімфоїдних елементів у стінці травного каналу та дихальних шляхів. 7. На мікропрепараті представлено зріз тканини, у мозковій речовині якої можна бачити конце н тричні нашарування епітеліальних клітин, о к сифільно забарвлених (так звані тільця Гассаля). Зріз тканини якого органа представлено? A. Нирка B. Наднирник C. Селезінка * D. Тимус E. Лімфатичний вузол. 8. У складі білої пульпи селезінки,непарного периферійного органу кровотворення, виділ я ють кулясті скупчення лімфоцитів, плазмоцитів, макрофагів, дендритних та інтердигітуючих кл і тин. Яку назву має сукупність цих клітин? A. Лімфатичні вузлики B. Тільця Гассаля * C. Лімфатичні фолікули селезінки D. Гемолімфатичні вузли E. Пульпарні тяжі. 9. Під час мікроскопічного дослідження на г і стологічному препараті виявляється часточк о вий орган. Кожна часточка має кіркову та мо з кову речовину. Паренхіма часточок утворена лімфоїдною тканиною, в якій знаходяться Т-лімфоцити на різних стадіях проліферації та диференціювання. Мікрооточення представлено епітеліоретикулярними клітинами. У мозкові речовині визначаються тільця Гассаля. Який о р ган має дану морфологічну будову? * A. Тимус B. Надниркові залози C. Нирка D. Лімфатичний вузол E. Селезінка. 10. Під час мікроскопічного дослідження на г і стологічному препараті паренхіма органу пре д ставлена лімфоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузлики, останні розташовані диф у зно і містять центральну артерію. Яке анатомі ч не утворення має дану морфологічну будову? A. Червоний кістковий мозок B. Тимус C. Мигдалик D. Лімфатичний вузол * E. Селезінка. 11. У ВІЛ-iнфiкованої особи декiлька мiсяцiв збiльшенi вiсцеральнi и периферiчнi лiмфатичнi вузли. Якi клiтини первинно вражає вiрус iмунодефiциту людини? * A. Т-лiмфоцити хелпери B. В-лiмфоцити C. Плазмоцити D. Т-лiмфоцити кiлери E. Т-лiмфоцити супресори. 12. Тимус є центральним органом iмуногенезу, де вiдбувається розмноження i антигеннезале ж на диференцiацiя Т-лiмфоцитiв. Клiтини строми тимуса є важливим компонентом, який забезп е чує розвиток Т-лiмфоцитiв. Визначте назву цих клітин. A. Ендотелiоретикулоцити B. Епiтелiоцити C. Ретикулярнi клiтини * D. Епiтелiоретикулоцити E. Ендотелiоцити. 13. Хворий, який надійшов у відділення гемат о логії, скаржився на біль в печінці та селезінці, підвищену температуру, запаморочення. Аналіз крові виявив ретикулоцитоз, зниження осмот и чної стійкісті еритроцитів, зменшення диаметру еритроцитів (мікроцитоз). Поставлено діагноз гемолітичної анемії та рекомендовано видале н ня селезінки - спленектомія. Виключення якої функції селезінки призведе до покращення ст а ну хворого? A. Елімінація пошкоджених та відживаючих еритроцитів B. Депонування крові у венозних синусах * C. Синтез речовин, які пригнічують еритроц и топоез D. Захисна реакція від ендогенних антигенів E. Антигензалежне диференціюваня та проліф е рація лімфоцитів. 14. Пацiєнту вiком 40 рокiв з метою уточнення дiагнозу призначено ультразвукове дослідження вилочкової залози. Спострiгається вiдсутнiсть чiткої межi мiж кiрковою та мозковою речов и ною, зменшення кiлькостi лiмфоцитiв у кiрковiй речовинi. Який з наведених нижче термінів на й більш чітко відображає цю ситуацію? A. Вiкова iнволюцiя тимусу B. Запальний процес C. Новоутворення тимусу D. Тiмiко-лiмфатичний статус * E. Акцидентальна iнволюцiя тимусу. 15. Еозинофiльнi гранулоцити пригнiчують р е акцiю гiперчутливостi негайного типу завдяки видiленню ними цiлого ряду iнактивуючих фе р ментiв. Вкажiть один з них. A. Аспарагiназа * B. Гiстамiназа C. Трансамiназа D. Глутамiназа E. Аргiназа. 16. З метою дiагностики у хворої людини взяли паренхiму кровотворного органу, де знайшли мегакарiоцити. Який це орган? * A. Червоний кiстковий мозок B. Селезiнка C. Лiмфовузол D. Мигдалик E. Тимус. 17. При iнфекцiйних захворюваннях, iнтоксикацiях у часточках тимуса зростає кiлькiсть ретикулоепiтелiоцитiв, тiлець Гасаля, стає ширшою площа мозкової речовини. Дайте назву цим змiнам у тимусi. A. Тимiко-лiмфатичний статус B. В-iмунодефiцит * C. Акцидентальна iнволюцiя D. Вiкова iнволюцiя E. Т-iмунодефiцит. 18. Вiдомо, що плазматична клiтина виробляє специфiчнi антитiла на даний антиген. При вв е деннi антигену кiлькiсть плазматичних клiтин збiльшується. За рахунок яких клiтин кровi вiдбувається збiльшення числа плазмоцитiв? A. Моноцитів B. Еозiнофiлів C. Базофiлів D. Т-лiмфоцитів * E. В-лiмфоцитів. 19. Хвора через 30 хвилин після внутр і шньом`язового введення пеніциліну відмітила слабкість та почуття задишки. З`явився ціаноз губ, гіперемія обличчя, тахікардія, зниження а р теріального тиску. Лікар зробив висновок, що у хворої розвився анафілактичний шок. Яка з п е релічених біологічно активних речовин має ві д ношення до механізму розвитку анафілактичн о го шоку в даному випадку? A. Адреналін B. Гастрин * C. Гістамін D. Ренін E. Інсулін. 20. На гістологічному препараті визначається орган, який має кіркову та мозкову речовину. Кіркова речовина складається з зовнішньої з о ни, яка містить лімфатичні вузлики, та парако р тикальної зони. У мозковій речовині розташ о вані мозкові тяжі, синуси і трабекули. Який о р ган має дані морфологічні ознаки? A. Селезінка B. Нирка C. Тимус * D. Лімфатичний вузол E. Наднирники. 21. У пацієнта після пересадки чужорідного н и ркового трансплантату розвинулась реакція ві д торгнення. Визначте основні ефекторні клітини, які беруть участь у даній імунологічній реакції. * A. Т-лімфоцити-цитотоксичні B. В-лімфоцити C. Т-лімфоцити-супресори D. Т-лімфоцити-хелпери E. Плазмоцити. 22. На гістологічних препаратах селезінки та л і мфатичного вузла відмічається збільшення об`єму лімфоїдної тканини, що може свідчити про активацію імунних реакцій. Вкажіть у даних органах місце, де здійснюється антигензалежна проліферація і диференціювання В-лімфоцитів (В-зона). A. Мантійна зона B. Периартеріальна зона C. Паракортикальна зона * D. Гермінативний центр лімфатичного вузлика E. Мозкові синуси. 23. При вакцинації дитини у відповідь на вв е дення чужорідних антигенів розвинулась реа к ція гуморального імунітету. Визначте основні клітини селезінки, які беруть участь в імунній відповіді. A. Т-лімфоцити-кілери, Т-хелпери B. Т-лімфоцити-супресори і хелпери, макрофаги C. В-лімфоцити D. Т-кілери * E. Макрофаги, Т-хелпери, В-лімфоцити. 24. В препаратах представлено зрізи органів кровотворення та імуногенезу людини, для яких характерно наявність лімфоїдної тканини, що формує різні структури (лімфатичні вузлики, ч а сточки, тяжі). Визначте, в якому з органів відб у вається антигеннезалежна проліферація і диф е ренціювання лімфоцитів. A. Гемолімфатичні вузли B. Мигдалик * C. Тимус D. Лімфатичні вузли E. Селезінка. 25. Під час мікроскопічного дослідження на г і стологічному препараті виявляється часточк о вий орган. Кожна часточка має кіркову та мо з кову речовину. Паренхіма часточок утворена лімфоїдною тканиною, в якій знаходяться Т-лімфоцити на різних стадіях проліферації та диференціювання. Мікрооточення представлено епітеліоретикулярними клітинами. У мозкові речовині визначаються тільця Гассаля. Який о р ган має дану морфологічну будову? * A. Тимус B. Надниркові залози C. Нирка D. Лімфатичний вузол E. Селезінка. 26. Під час мікроскопічного дослідження на г і стологічному препараті паренхіма органу пре д ставлена лімфоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузлики, останні розташовані диф у зно і містять центральну артерію. Яке анатомі ч не утворення має дану морфологічну будову? A. Червоний кістковий мозок B. Тимус C. Мигдалик D. Лімфатичний вузол * E. Селезінка. 27. У ВІЛ-iнфiкованої особи декiлька мiсяцiв збiльшенi вiсцеральнi и периферiчнi лiмфатичнi вузли. Якi клiтини первинно вражає вiрус iмунодефiциту людини? * A. Т-лiмфоцити хелпери B. В-лiмфоцити C. Плазмоцити D. Т-лiмфоцити кiлери E. Т-лiмфоцити супресори. 28. Тимус є центральним органом iмуногенезу, де вiдбувається розмноження i антигеннезале ж на диференцiацiя Т-лiмфоцитiв. Клiтини строми тимуса є важливим компонентом, який забезп е чує розвиток Т-лiмфоцитiв. Визначте назву цих клітин. A. Ендотелiоретикулоцити B. Епiтелiоцити C. Ретикулярнi клiтини * D. Епiтелiоретикулоцити E. Ендотелiоцити. 29. Хворий, який надійшов у відділення гемат о логії, скаржився на біль в печінці та селезінці, підвищену температуру, запаморочення. Аналіз крові виявив ретикулоцитоз, зниження осмот и чної стійкісті еритроцитів, зменшення диаметру еритроцитів (мікроцитоз). Поставлено діагноз гемолітичної анемії та рекомендовано видале н ня селезінки - спленектомія. Виключення якої функції селезінки призведе до покращення ст а ну хворого? A. Елімінація пошкоджених та відживаючих еритроцитів B. Депонування крові у венозних синусах * C. Синтез речовин, які пригнічують еритроц и топоез D. Захисна реакція від ендогенних антигенів E. Антигензалежне диференціюваня та проліф е рація лімфоцитів. 30. Пацiєнту вiком 40 рокiв з метою уточнення дiагнозу призначено ультразвукове дослідження вилочкової залози. Спострiгається вiдсутнiсть чiткої межi мiж кiрковою та мозковою речов и ною, зменшення кiлькостi лiмфоцитiв у кiрковiй речовинi. Який з наведених нижче термінів на й більш чітко відображає цю ситуацію? A. Вiкова iнволюцiя тимусу B. Запальний процес C. Новоутворення тимусу D. Тiмiко-лiмфатичний статус * E. Акцидентальна iнволюцiя тимусу. 31. Еозинофiльнi гранулоцити пригнiчують р е акцiю гiперчутливостi негайного типу завдяки видiленню ними цiлого ряду iнактивуючих фе р ментiв. Вкажiть один з них. A. Аспарагiназа * B. Гiстамiназа C. Трансамiназа D. Глутамiназа E. Аргiназа. 32. З метою дiагностики у хворої людини взяли паренхiму кровотворного органу, де знайшли мегакарiоцити. Який це орган? * A. Червоний кiстковий мозок B. Селезiнка C. Лiмфовузол D. Мигдалик E. Тимус. 33. При обстеженнi хворого була виявлена н е достатня кiлькiсть iмуноглобулiнiв. Якi з п е релiчених клiтин iмунної системи виробляють ці білки? A. Т-супресори B. Плазмобласти C. Т-хелпери * D. Плазмоцити E. Т-кiлери. 34. Вiдомо, що плазматичнi клiтини виробляють специфiчнi антитiла на даний антиген. При вв е деннi антигену кiлькiсть плазмоцитiв збiльшується. За рахунок яких клiтин кровi вiдбувається збiльшення числа плазмоцитiв? A. Еозинофiлів B. Т-лiмфоцитів C. Базофiлів D. Нейтрофiлів * E. В-лiмфоцитів. 35. З метою дiагностики у хворої людини взяли паренхiму кровотворного органу, де знайшли мегакарiоцити. Визначте, який це орган? A. Тимус B. Лiмфовузол C. Селезiнка * D. Червоний кiстковий мозок E. Мигдалик. 36. В тимусi припинено утворення Т-лiмфоцитiв-хелперiв. Якi процеси iмуногенеза, що вiдбуваються в сполучнiй тканинi, будуть порушуватись в першу чергу? A. Процес опсонiзацiї B. Процеси фагоцитування чужорiдних тiл * C. Процес перетворення В-лiмфоцитiв у пла з матичнi клiтини D. Процес мiграцiї попередникiв Т-лiмфоцитiв E. Процес фагоцитування антигенiв макрофаг а ми. 37. При обстеженнi 20-рiчного хворого лiкар вiдмiтив збiльшення розмiрiв селезiнки. В аналiзi кровi кiлькiсть еритроцитiв становила 3,2х10 12 /л. Пiдвищена функцiя яких клiтин мо г ла викликати цi змiни? A. Ендотелiоцитів B. Інтердигiтуючих клiтин C. Мiкрофагів * D. Макрофагів E. Дендритних клiтин. 38. У хворого після пересадки нирки відбулося відторгнення трансплантату донора. Встановл е но, що причиною відторгнення стала реакція специфічного клітинного імунітету. Які клітини відіграли провідну роль у процесі відторгнення? A. Т-лімфоцити-хелпери * B. Т-лімфоцити-кілери C. Моноцити D. В-лімфоцити E. Т-лімфоцити-супресори. 39. В експериментi тварині в приносну судину лiмфатичного вузла ввели вiтальний барвник. В яких клiтинах лiмфатичного вузла можливо в и явити частинки барвника? * A. У типових та берегових макрофагах B. У Т-лiмфоцитах C. У В-лiмфоцитах D. У плазматичних клiтинах E. У ретикулоендотелiоцитах. 40. В червоному кiстковому мозку клiтини кровi, що розвиваться, розташованi острiвцями. Деякi з острiвцiв пов'язанi з макрофагами. Якi форменi елементи кровi розвиваються в цих острiвцях? * A. Еритроцити B. Моноцити C. Попередники Т- i В-лімфоцитів D. Базофiльнi гранулоцити E. Тромбоцити. 41. При гiстологiчному дослiдженнi лiмфовузла дитини, померлої у вiцi 10 мiсяців вiд тяжкої бактерiальної iнфекцiї, виявлена практично п о вна вiдсутнiсть зародкових центрiв i недорозв и ток первинних фолiкулiв. Який з етапiв форм у вання клiтин iмунної системи був порушений? A. Диференцiацiя макрофагiв B. Антигеннезалажна диференцiацiя Т-клiтин * C. Перетворення В-лiмфоцитів на плазмоцити D. Проліферацiя стовбурових клiтин E. Мiграцiя Т-лiмфоцитов. 42. В умовах експерименту в органiзм пiддослiдної тварини ввели антитiла проти т и мозинiв. Диференцiацiя яких клiтин порушиться в першу чергу? A. Плазмоцитiв B. Моноцитiв * C. Т-лiмфоцитiв D. Макрофагiв E. В-лiмфоцитiв. 43. На гiстологiчному зрiзi лiмфовузла експер и ментальної тварини пiсля антигенної стимуляцiї у мозкових тяжах знайдено велику кiлькiсть клiтин з iнтенсивно базофiльною цитоплазмою, ексцентрично розташованим ядром з колес о подiбним малюнком хроматину. Визначте, якi це клiтини? A. Тканиннi базофiли (тучнi клiтини) * B. Плазмоцити C. Макрофаги D. Фiбробласти E. Адипоцити. 44. При iнфекцiйних захворюваннях, iнтоксикацiях у часточках тимуса зростає кiлькiсть ретикулоепiтелiоцитiв, тiлець Гасаля, стає ширшою площа мозкової речовини. Дайте назву цим змiнам у тимусi. A. Тимiко-лiмфатичний статус B. В-iмунодефiцит * C. Акцидентальна iнволюцiя D. Вiкова iнволюцiя E. Т-iмунодефiцит. 45. Вiдомо, що плазматична клiтина виробляє специфiчнi антитiла на даний антиген. При вв е деннi антигену кiлькiсть плазматичних клiтин збiльшується. За рахунок яких клiтин кровi вiдбувається збiльшення числа плазмоцитiв? A. Моноцитів B. Еозiнофiлів C. Базофiлів D. Т-лiмфоцитів * E. В-лiмфоцитів. 46. Хвора через 30 хвилин після внутр і шньом`язового введення пеніциліну відмітила слабкість та почуття задишки. З`явився ціаноз губ, гіперемія обличчя, тахікардія, зниження а р теріального тиску. Лікар зробив висновок, що у хворої розвився анафілактичний шок. Яка з п е релічених біологічно активних речовин має ві д ношення до механізму розвитку анафілактичн о го шоку в даному випадку? A. Адреналін B. Гастрин * C. Гістамін D. Ренін E. Інсулін. 47. На гістологічному препараті визначається орган, який має кіркову та мозкову речовину. Кіркова речовина складається з зовнішньої з о ни, яка містить лімфатичні вузлики, та парако р тикальної зони. У мозковій речовині розташ о вані мозкові тяжі, синуси і трабекули. Який о р ган має дані морфологічні ознаки? A. Селезінка B. Нирка C. Тимус * D. Лімфатичний вузол E. Наднирники. 48. У пацієнта після пересадки чужорідного н и ркового трансплантату розвинулась реакція ві д торгнення. Визначте основні ефекторні клітини, які беруть участь у даній імунологічній реакції. * A. Т-лімфоцити-цитотоксичні B. В-лімфоцити C. Т-лімфоцити-супресори D. Т-лімфоцити-хелпери E. Плазмоцити. 49. На гістологічних препаратах селезінки та л і мфатичного вузла відмічається збільшення об`єму лімфоїдної тканини, що може свідчити про активацію імунних реакцій. Вкажіть у даних органах місце, де здійснюється антигензалежна проліферація і диференціювання В-лімфоцитів (В-зона). A. Мантійна зона B. Периартеріальна зона C. Паракортикальна зона * D. Гермінативний центр лімфатичного вузлика E. Мозкові синуси. 50. При вакцинації дитини у відповідь на вв е дення чужорідних антигенів розвинулась реа к ція гуморального імунітету. Визначте основні клітини селезінки, які беруть участь в імунній відповіді. A. Т-лімфоцити-кілери, Т-хелпери B. Т-лімфоцити-супресори і хелпери, макрофаги C. В-лімфоцити D. Т-кілери * E. Макрофаги, Т-хелпери, В-лімфоцити. 51. В препаратах представлено зрізи органів кровотворення та імуногенезу людини, для яких характерно наявність лімфоїдної тканини, що формує різні структури (лімфатичні вузлики, ч а сточки, тяжі). Визначте, в якому з органів відб у вається антигеннезалежна проліферація і диф е ренціювання лімфоцитів. A. Гемолімфатичні вузли B. Мигдалик * C. Тимус D. Лімфатичні вузли E. Селезінка. 52. При обстеженні хворої з порушенням лі м фовідтоку нижніх кінцівок виявлено, що прич и ною цього стану є порушення циркуляції лімфи через лімфовузли внаслідок ушкодження клітин, які утворюють стінку крайових кіркових синусів . Які клітини зазнали ушкодження? А. Фібробласти В. Гладкі м'язові клітини С. Мезотеліоцити * D. Ендотеліоподібні ретикулярні клітини E. Кубічні епітеліоцити. 53. При експериментальному дослідженні на етапі ембріонального розвитку було порушено формування синусів лімфовузлів. Яка функція лімфатичних вузлів постраждає в першу чергу? А. Циркуляція крові, проліферація лімфоцитів В. Проліферація лімфоцитів, затримання біл ь шої частини антигенів шляхом фагоцитозу С. Затримання більшої частини антигенів шл я хом фагоцитозу, розмноження зернистих лейк о цитів D. Розмноження зернистих лейкоцитів, цирк у ляція лімфи * E. Фагоцитоз більшої частини антигенів, ци р куляція лімфи. 54. При пересадженні чужорідної тканини в о р ганізмі тварини-реципієнта розвиваються зах и сні реакції, які викликають загибель пересадж е ної тканини. Які клітини організма-реципієнта обумовлюють відторгнення трансплантату? * A. Лімфоцити-кілери B. Лімфоцити-супресори C. Нейтрофільні гранулоцити D. В-лімфоцити E. Макрофаги. 55. При тонзилітах (запаленні мигдаликів) в и никає збільшення лімфатичних вузлів під ни ж ньою щелепою у зв`зку з підвишенням гумор а льного та клітинного імунітету. Які клітини л і мфатичного вузла впливають на проліферацію Т-лімфоцитів? * A. Інтердигітуючі клітини В. Дендритні С. Ретикулоендотеліальні D. Берегові Е. Ретикулярні. 56. При обстеженні хворого з анемією виявлено, що причиною цього стану є надмірне руйнува н ня (гемоліз) еритроцитів в одному з кровотво р них органів. Який орган приймає участь у гем о лізі еритроцитів? А. Червоний кістковий мозок В. Лімфатичні вузли С. Лімфатичні вузлики слизової оболонки шл у нково-кишкового тракту * D. Селезінка E. Тимус. 57. При обстеженні хворого діагностовано зал і зодефіцитну анемію внаслідок недостатнього забезпечення кісткового мозку залізом. Функція яких клітин, що беруть участь у транспорті зал і за для здійснення еритроцитопоезу, при цьому постраждала? А. Ретикулярних В. Макрофагів, що приходять із тимусу * С. Макрофагів, що приходять із селезінки D. Фібробластів E. Плазмоцитів. 58. У хворого з лімфоцитопенією та зниженням показників гуморального імунітету виявлено порушення антигензалежної диференціації В-лімфоцитів. Пошкодженням яких структур кр о вотворних органів це можна пояснити? А. Паракортикальної зони лімфовузла В. Строми червоного кісткового мозку * С. Лімфоїдних фолікулів селезінки D. Часточок тимусу E. Червоної пульпи селезінки. 59. Хворому з травмою черевної порожнини б у ло видалено селезінку. Які функції органів кр о вотворення при цьому постраждають? А. Участь у реакціях клітинного та гуморальн о го імунітету, утворення еритроцитів, загибель пошкоджених еритроцитів та тромбоцитів В. Утворення еритроцитів, загибель пошкодж е них еритроцитів та тромбоцитів, розмноження нейтрофільних лейкоцитів С. Загибель пошкоджених еритроцитів та тро м боцитів, розмноження нейтрофільних лейкоц и тів, утворення речовин, що пригнічують ери т ропоез D. Розмноження нейтрофільних лейкоцитів, утворення речовин, що пригнічують еритропоез, депонування крові * E. Загибель пошкоджених еритроцитів та тромбоцитів, депонування крові, утворення р е човин, що пригнічують еритропоез. 60. У хворого 50 років з лейкозом виявлено оч а ги мієлоїдного кровотворення в селезінці. До якого терміну онтогенезу в нормі селезінка пр и ймає участь в мієлоїдному кровотворенні? А. До 8-го тижня ембріогенезу В. До 12-го тижня ембріогенезу С. До 5-го місяця пренатального онтогенезу * D. До народження E. До 18-20 років життя. 61. У хворого з аномалією розвитку селезінки виявлено відсутність макрофагів в паренхімі о р гану. На якому терміні пренатального онтоген е зу закладається селезінка? А. На 2-му тижні В. На 3-му тижні * С. На 7-8-му тижні D. На 12-му тижні E. На 6-му місяці. 62. У хворого з аномалією розвитку селезінки виявлено відсутність В-лімфоцитів. На якому терміни пренатального онтогенезу орган зазнав ушкодження? А. На 2-му тижні В. На 3-му тижні С. На 7-8-му тижні * D. На 12-му тижні E. На 6-му місяці. 63. У хворого з травмою черевної порожнини виявлено пошкодження капсули селезінки. Яка тканина зазнала ушкоджень? А. Ретикулярна В. Пухка сполучна * С. Щільна сполучна D. Епітеліальна E. Слизова. 64. При обстеженні хворого, який зазнав дії і о низуючого випромінювання, виявлено пошк о дження білої пульпи селезінки. Скупчення яких клітин у складі селезінки зазнало при цьому п а тологічних змін? А. Нейтрофільний лейкоцитів * В. Лімфоцитів С. Базофільних лейкоцитів D. Моноцитів Е. Тканинних базофілів. 65. При вивченні біоптату селезінки хворого з сепсісом виявлено пошкодження лімфатичних фолікулів білої пульпи.Які функції селезінки при цьому постраждають? А. Антигеннезалежна диференціація Т-лімфоцитів В. Антигеннезалежна диференціація В-лімфоцитів С. Диференціація еритроцитів * D. Антигензалежна диференціація Т- та В-лімфоцитів Е. Виведення з циркуляції пошкоджених ери т роцитів та тромбоцитів. 66. При обстеженні хворого з пригніченням імунної реактивності виявлено пошкодження періартеріальної зони лімфатичних фолікулів селезінки. Які клітини, що беруть участь у пі д триманні імунітету, були ушкоджені? А. В-лімфоцити, інтердигітуючі клітини В. Інтердигітуючі клітини, нейтрофільні лейк о цити С. Нейтрофільні лейкоцити, Т-лімфоцити D. Т-лімфоцити, скупчення гладких м'язових клітин * E. Інтердигітуючі клітини, Т-лімфоцити. 67. При обстеженні хворого з пригніченням імунітету виявлено пошкодження реактивних центрів лімфатичних фолікулів селезінки. Які клітини, що беруть участь у підтриманні імун і тету, були ушкоджені? А. Т-лімфоцити, В-лімфобласти, що перетв о рюються на плазмоцити, а також фібробласти В. Фібробласти, ретикулярні клітини, адвент и ційні клітини С. Ретикулярні, адвентиційні, дендритні клітини D. Адвентиційні клітини, дендритні клітини, скупчення макрофагів з фагоцитованими лімф о цитами * E. В-лімфобласти, що перетворюються на пл а змоцити, макрофаги, ретикулярні клітини, ден д ритні клітини. 68. При обстеженні хворого з пригніченням імунної реактивності виявлено пошкодження крайової зони лімфатичних фолікулів селезінки. Які клітини, що беруть участь у підтриманні імунітету, були залучені до патологічного пр о цесу? А. Дендритні клітини, поодинокі макрофаги, Т-лімфоцити * В. Поодинокі макрофаги, Т-лімфоцити, В-лімфоцити С. Т-лімфоцити, моноцити, фібробласти D. В-лімфоцити, фібробласти, інтердигітуючі клітини E. Дендритні клітини, фібробласти, інтердиг і туючі клітини. 69. При обстеженні хворого з пригніченням імунної реактивності виявлено пошкодження мантійної зони лімфатичних фолікулів селезі н ки. Які клітини, що беруть участь у підтриманні імунітету, були ушкоджені? А. Дендритні клітини, малі В-лімфоцити, інте р дигітуючі клітини, гладкі міоцити В. Інтердигітуючі клітини, невелика кількість Т-лімфоцитів, фібробласти, гладкі міоцити * С. Малі В-лімфоцити, невелика кількість Т-лімфоцитів, плазмоцити, макрофаги D. Інтердигітуючі клітини, фібробласти, гладкі міоцити E. Дендритні клітини, інтердигітуючі клітини, плазмоцити, фібробласти. 70. Перед дослідником постала задача вивчити міжклітинні взаємодії між лімфоцитами та кл і тинами епітеліальної тканини в складі кров о творних органів. Які кровотворні органи можна для цього використати? A. Селезінку та мигдалики B. Селезінку та червоний кістковий мозок * C. Тимус та мигдалики D. Червоний кістковий мозок та лімфатичний вузол E. Гемолімфатичний вузол та селезінку. 71. При обстеженні хворого з анемією (захв о рювання крові) виявлено, що причиною цього стану є надмірна активність селезінки по руйн у ванню нормальних та ушкоджених еритроцитів. Що відбувається з пошкодженими еритроцит а ми в селезінці в нормальних умовах? А. Виходять у кровообіг * В. Фагоцитуються макрофагами С. Фагоцитуються нейтрофільними лейкоцит а ми D. Лізуються ферментами гігантських клітин (типу остеокластів) E. Накопичуються у білій пульпі. 72. Селезінка виконує кровотворну функцію. Одночасно з цим її називають кладовищем ер и троцитів. В яких структурах селезінки на преп а раті гістохімічно можна виявити залізо? А. В периартеріальних піхвах B. В білій пульпі C. В капсулі органу D. В лімфатичних фолікулах * E. В червоній пульпі. 73. Селезінка - кровотворний орган. Однак вона є постачальником заліза для червоного кістк о вого мозку. Які клітини є джерелом заліза в с е лезінці? A. Макрофаги B. Мегакаріоцити C. Лімфоцити * D. Еритроцити E. Ретикулоцити. 74. При хімічному аналізі тканини селезінки в и являється надмірно підвищений вміст заліза. Про що свідчить цей факт? A. Про активацію лімфоцитів B. Про загибель великої кількості тромбоцитів * C. Про загибель великої кількості еритроцитів D. Про активне утворення комплексів "антиген-антитіло" E. Про деструкцію білої пульпи селезінки. 75. На гістологічних препаратах представлени декілька лімфоїдних фолікулів з різних кров о творних органів. За наявністю якого діагност и чного критерію серед них можна розпізнати л і мфоїдний фолікул селезінки? A. Корони B. Трабекулярної артерії C. Реактивного центру * D. Центральної артерії E. Ретикулярної тканини. 76. У чоловіка 43 років виник гемолітичний криз (масивне руйнування еритроцитів), внасл і док чого вміст еритроцитів знизився до 2,3 10 12 в 1 л . В якому органі переважно руйнуються эритроцити? A. Червоному кістковому мозку * В. Селезінці С. Шлунку D. Лімфовузлі Е. Жовтому кістковому мозку. 77. При обстеженні у хворого виявлено зап а лення мигдаликів. Кулясті скупчення (фолікули) збільшені, в криптах спостерігається білувата плівка (гній). Якими клітинами переважно п о будовані фолікули? * A. Т-лімфоцитами-кілерами В. Т-лімфоцитами-хелперами С. Т-лімфоцитами-супресорами D. В-лімфоцитами та плазмоцитами Е. Нейтрофілами та еозинофілами. 78. Під час мікроскопічного дослідження на г і стологічному препараті виявляється часточк о вий орган. Кожна часточка має кіркову та мо з кову речовину. Паренхіма часточок утворена лімфоїдною тканиною, в якій знаходяться Т-лімфоцити на різних стадіях проліферації та диференціювання. Мікрооточення представлено епітеліоретикулярними клітинами. У мозкові речовині визначаються тільця Гассаля. Який о р ган має дану морфологічну будову? * A. Тимус B. Надниркові залози C. Нирка D. Лімфатичний вузол E. Селезінка. 79. Під час мікроскопічного дослідження на г і стологічному препараті паренхіма органу пре д ставлена лімфоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузлики, останні розташовані диф у зно і містять центральну артерію. Яке анатомі ч не утворення має дану морфологічну будову? A. Червоний кістковий мозок B. Тимус C. Мигдалик D. Лімфатичний вузол * E. Селезінка. 80. У ВІЛ-iнфiкованої особи декiлька мiсяцiв збiльшенi вiсцеральнi и периферiчнi лiмфатичнi вузли. Якi клiтини первинно вражає вiрус iмунодефiциту людини? * A. Т-лiмфоцити хелпери B. В-лiмфоцити C. Плазмоцити D. Т-лiмфоцити кiлери E. Т-лiмфоцити супресори. 81. Тимус є центральним органом iмуногенезу, де вiдбувається розмноження i антигеннезале ж на диференцiацiя Т-лiмфоцитiв. Клiтини строми тимуса є важливим компонентом, який забезп е чує розвиток Т-лiмфоцитiв. Визначте назву цих клітин. A. Ендотелiоретикулоцити B. Епiтелiоцити C. Ретикулярнi клiтини * D. Епiтелiоретикулоцити E. Ендотелiоцити. 82. Хворий, який надійшов у відділення гемат о логії, скаржився на біль в печінці та селезінці, підвищену температуру, запаморочення. Аналіз крові виявив ретикулоцитоз, зниження осмот и чної стійкісті еритроцитів, зменшення диаметру еритроцитів (мікроцитоз). Поставлено діагноз гемолітичної анемії та рекомендовано видале н ня селезінки - спленектомія. Виключення якої функції селезінки призведе до покращення ст а ну хворого? A. Елімінація пошкоджених та відживаючих еритроцитів B. Депонування крові у венозних синусах * C. Синтез речовин, які пригнічують еритроц и топоез D. Захисна реакція від ендогенних антигенів E. Антигензалежне диференціюваня та проліф е рація лімфоцитів. 83. Пацiєнту вiком 40 рокiв з метою уточнення дiагнозу призначено ультразвукове дослідження вилочкової залози. Спострiгається вiдсутнiсть чiткої межi мiж кiрковою та мозковою речов и ною, зменшення кiлькостi лiмфоцитiв у кiрковiй речовинi. Який з наведених нижче термінів на й більш чітко відображає цю ситуацію? A. Вiкова iнволюцiя тимусу B. Запальний процес C. Новоутворення тимусу D. Тiмiко-лiмфатичний статус * E. Акцидентальна iнволюцiя тимусу. 84. Еозинофiльнi гранулоцити пригнiчують р е акцiю гiперчутливостi негайного типу завдяки видiленню ними цiлого ряду iнактивуючих фе р ментiв. Вкажiть один з них. A. Аспарагiназа * B. Гiстамiназа C. Трансамiназа D. Глутамiназа E. Аргiназа. 85. З метою дiагностики у хворої людини взяли паренхiму кровотворного органу, де знайшли мегакарiоцити. Який це орган? * A. Червоний кiстковий мозок B. Селезiнка C. Лiмфовузол D. Мигдалик E. Тимус. 86. При обстеженнi хворого була виявлена н е достатня кiлькiсть iмуноглобулiнiв. Якi з п е релiчених клiтин iмунної системи виробляють ці білки? A. Т-супресори B. Плазмобласти C. Т-хелпери * D. Плазмоцити E. Т-кiлери. 87. Вiдомо, що плазматичнi клiтини виробляють специфiчнi антитiла на даний антиген. При вв е деннi антигену кiлькiсть плазмоцитiв збiльшується. За рахунок яких клiтин кровi вiдбувається збiльшення числа плазмоцитiв? A. Еозинофiлів B. Т-лiмфоцитів C. Базофiлів D. Нейтрофiлів * E. В-лiмфоцитів. 88. З метою дiагностики у хворої людини взяли паренхiму кровотворного органу, де знайшли мегакарiоцити. Визначте, який це орган? A. Тимус B. Лiмфовузол C. Селезiнка * D. Червоний кiстковий мозок E. Мигдалик. 89. В тимусi припинено утворення Т-лiмфоцитiв-хелперiв. Якi процеси iмуногенеза, що вiдбуваються в сполучнiй тканинi, будуть порушуватись в першу чергу? A. Процес опсонiзацiї B. Процеси фагоцитування чужорiдних тiл * C. Процес перетворення В-лiмфоцитiв у пла з матичнi клiтини D. Процес мiграцiї попередникiв Т-лiмфоцитiв E. Процес фагоцитування антигенiв макрофаг а ми. 90. При обстеженнi 20-рiчного хворого лiкар вiдмiтив збiльшення розмiрiв селезiнки. В аналiзi кровi кiлькiсть еритроцитiв становила 3,2х10 12 /л. Пiдвищена функцiя яких клiтин мо г ла викликати цi змiни? A. Ендотелiоцитів B. Інтердигiтуючих клiтин C. Мiкрофагів * D. Макрофагів E. Дендритних клiтин. 91. У хворого після пересадки нирки відбулося відторгнення трансплантату донора. Встановл е но, що причиною відторгнення стала реакція специфічного клітинного імунітету. Які клітини відіграли провідну роль у процесі відторгнення? A. Т-лімфоцити-хелпери * B. Т-лімфоцити-кілери C. Моноцити D. В-лімфоцити E. Т-лімфоцити-супресори. 92. В експериментi тварині в приносну судину лiмфатичного вузла ввели вiтальний барвник. В яких клiтинах лiмфатичного вузла можливо в и явити частинки барвника? * A. У типових та берегових макрофагах B. У Т-лiмфоцитах C. У В-лiмфоцитах D. У плазматичних клiтинах E. У ретикулоендотелiоцитах. 93. В червоному кiстковому мозку клiтини кровi, що розвиваться, розташованi острiвцями. Деякi з острiвцiв пов'язанi з макрофагами. Якi форменi елементи кровi розвиваються в цих острiвцях? * A. Еритроцити B. Моноцити C. Попередники Т- i В-лімфоцитів D. Базофiльнi гранулоцити E. Тромбоцити. 94. При гiстологiчному дослiдженнi лiмфовузла дитини, померлої у вiцi 10 мiсяців вiд тяжкої бактерiальної iнфекцiї, виявлена практично п о вна вiдсутнiсть зародкових центрiв i недорозв и ток первинних фолiкулiв. Який з етапiв форм у вання клiтин iмунної системи був порушений? A. Диференцiацiя макрофагiв B. Антигеннезалажна диференцiацiя Т-клiтин * C. Перетворення В-лiмфоцитів на плазмоцити D. Проліферацiя стовбурових клiтин E. Мiграцiя Т-лiмфоцитов. 95. В умовах експерименту в органiзм пiддослiдної тварини ввели антитiла проти т и мозинiв. Диференцiацiя яких клiтин порушиться в першу чергу? A. Плазмоцитiв B. Моноцитiв * C. Т-лiмфоцитiв D. Макрофагiв E. В-лiмфоцитiв. 96. На гiстологiчному зрiзi лiмфовузла експер и ментальної тварини пiсля антигенної стимуляцiї у мозкових тяжах знайдено велику кiлькiсть клiтин з iнтенсивно базофiльною цитоплазмою, ексцентрично розташованим ядром з колес о подiбним малюнком хроматину. Визначте, якi це клiтини? A. Тканиннi базофiли (тучнi клiтини) * B. Плазмоцити C. Макрофаги D. Фiбробласти E. Адипоцити. 97. При обстеженнi хворого була виявлена н е достатня кiлькiсть iмуноглобулiнiв. Якi з п е релiчених клiтин iмунної системи виробляють ці білки? A. Т-супресори B. Плазмобласти C. Т-хелпери * D. Плазмоцити E. Т-кiлери. 98. Вiдомо, що плазматичнi клiтини виробляють специфiчнi антитiла на даний антиген. При вв е деннi антигену кiлькiсть плазмоцитiв збiльшується. За рахунок яких клiтин кровi вiдбувається збiльшення числа плазмоцитiв? A. Еозинофiлів B. Т-лiмфоцитів C. Базофiлів D. Нейтрофiлів * E. В-лiмфоцитів. 99. З метою дiагностики у хворої людини взяли паренхiму кровотворного органу, де знайшли мегакарiоцити. Визначте, який це орган? A. Тимус B. Лiмфовузол C. Селезiнка * D. Червоний кiстковий мозок E. Мигдалик. 100. В тимусi припинено утворення Т-лiмфоцитiв-хелперiв. Якi процеси iмуногенеза, що вiдбуваються в сполучнiй тканинi, будуть порушуватись в першу чергу? A. Процес опсонiзацiї B. Процеси фагоцитування чужорiдних тiл * C. Процес перетворення В-лiмфоцитiв у пла з матичнi клiтини D. Процес мiграцiї попередникiв Т-лiмфоцитiв E. Процес фагоцитування антигенiв макрофаг а ми. 101. При обстеженнi 20-рiчного хворого лiкар вiдмiтив збiльшення розмiрiв селезiнки. В аналiзi кровi кiлькiсть еритроцитiв становила 3,2х10 12 /л. Пiдвищена функцiя яких клiтин мо г ла викликати цi змiни? A. Ендотелiоцитів B. Інтердигiтуючих клiтин C. Мiкрофагів * D. Макрофагів E. Дендритних клiтин. 102. У хворого після пересадки нирки відбулося відторгнення трансплантату донора. Встановл е но, що причиною відторгнення стала реакція специфічного клітинного імунітету. Які клітини відіграли провідну роль у процесі відторгнення? A. Т-лімфоцити-хелпери * B. Т-лімфоцити-кілери C. Моноцити D. В-лімфоцити E. Т-лімфоцити-супресори. 103. В експериментi тварині в приносну судину лiмфатичного вузла ввели вiтальний барвник. В яких клiтинах лiмфатичного вузла можливо в и явити частинки барвника? * A. У типових та берегових макрофагах B. У Т-лiмфоцитах C. У В-лiмфоцитах D. У плазматичних клiтинах E. У ретикулоендотелiоцитах. 104. В червоному кiстковому мозку клiтини кровi, що розвиваться, розташованi острiвцями. Деякi з острiвцiв пов'язанi з макрофагами. Якi форменi елементи кровi розвиваються в цих острiвцях? * A. Еритроцити B. Моноцити C. Попередники Т- i В-лімфоцитів D. Базофiльнi гранулоцити E. Тромбоцити. 105. При гiстологiчному дослiдженнi лiмфовузла дитини, померлої у вiцi 10 мiсяців вiд тяжкої бактерiальної iнфекцiї, виявлена практично повна вiдсутнiсть зародкових центрiв i недорозвиток первинних фолiкулiв. Який з етапiв формування клiтин iмунної системи був порушений? A. Диференцiацiя макрофагiв B. Антигеннезалажна диференцiацiя Т-клiтин * C. Перетворення В-лiмфоцитів на плазмоцити D. Проліферацiя стовбурових клiтин E. Мiграцiя Т-лiмфоцитов. 106. В умовах експерименту в органiзм пiддослiдної тварини ввели антитiла проти т и мозинiв. Диференцiацiя яких клiтин порушиться в першу чергу? A. Плазмоцитiв B. Моноцитiв * C. Т-лiмфоцитiв D. Макрофагiв E. В-лiмфоцитiв. 107. На гiстологiчному зрiзi лiмфовузла експ е риментальної тварини пiсля антигенної стим у ляцiї у мозкових тяжах знайдено велику кiлькiсть клiтин з iнтенсивно базофiльною ц и топлазмою, ексцентрично розташованим ядром з колесоподiбним малюнком хроматину. Визн а чте, якi це клiтини? A. Тканиннi базофiли (тучнi клiтини) * B. Плазмоцити C. Макрофаги D. Фiбробласти E. Адипоцити. 108. При лабораторному дослідженні крові у хворого виявлено панцитопенію (зменшення к і лькості всіх формених елементів крові). Пор у шення функції якого кровотворного органа з у мовило розвиток цього стану? А. Лімфатичних вузлів В. Тимусу С. Селезінки * D. Червоного кісткового мозку E. Лімфатичних вузликів слизової оболонки шлунково-кишкового тракту. 109. Для оцінки характера і прогноза течії пу х линних захворювань крові лікарю необхідно в и значити, на рівні якого класу гемопоетичних клітин відбуваються патологічні процеси. Ск і льки класів клітин налічує сучасна схема кров о творення? А. 2 В. 4 * С. 6 D. 8 E. 10. 110. При вивченні біоптата червоного кістков о го мозку хворого на лейкоз (захворювання кр о ві) спостерігаються патологічні зміни в клітинах 3-го класу сучасної схеми кровотворення. Які клітинні форми зазнали пошкодження? А. Бластні форми В. Стовбурова клітина * С. Уніпотентні клітини-попередники D. Форми,що проходять диференціацію E. Напівстовбурові клітини. 111. При вивченні біоптата червоного кістков о го мозку хворого зі злоякісною анемією (захв о рювання крові) спостерігаються патологічні зміни в клітинах 6-го класу сучасної схеми кр о вотворення. Які клітинні форми зазнали пошк о дження? А. Бластні форми В. Стовбурова клітина С. Уніпотентні клітини-попередники D. Форми, що проходять диференціацію * E. Диференційовані клітини. 112. При вивченні біоптата червоного кістков о го мозку хворого на лейкоз (захворювання кр о ві) спостерігаються патологічні зміни в клітинах 4-го класу сучасної схеми кровотворення. Які клітинні форми зазнали ушкодження? * А. Бластні форми В. Стовбурова клітина С. Уніпотетні клітини-попередники D. Форми,що проходять диференціацію E. Напівстовбурові клітини. 113. При імуноцитохімічному дослідженні бі о птата червоного кісткового мозку хворого на лейкоз (захворювання крові) спостерігаються патологічні зміни в клітинах 1-го класу сучасної схеми кровотворення. Які клітинні форми з а знали ушкодження? А. Бластні форми * В. Стовбурові клітини С. Уніпотетні клітини-попередники D. Форми, що проходять диференціацію E. Напівстовбурові клітини. 114. При імуноцитохімічному дослідженні бі о птата червоного кісткового мозку хворого на лейкоз (захворювання крові) спостерігаються патологічні зміни в клітинах 2-го класу сучасної схеми кровотворення. Які клітинні форми з а знали ушкодження? А. Бластні форми В. Стовбурова клітина С. Уніпотетні клітини-попередники D. Форми, що проходять диференціацію * E. Напівстовбурові клітини. 115. При вивченні біоптата червоного кістков о го мозку хворого на лейкоз (захворювання кр о ві) спостерігаються патологічні зміни в клітинах 5-го класу сучасної схеми кровотворення. Які клітинні форми зазнали ушкодження? А. Бластні форми В. Стовбурова клітина С. Уніпотетні клітини-попередники * D. Форми, що проходять диференціацію E. Напівстовбурові клітини. 116. При обстеженні хворого з панцитопенією (зменшення кількості всіх клітин крові) виявл е но, що причиною цього є порушення дифере н ціації напівстовбурових клітин та утворення уніпотентних клітин-попередників. З пригн і ченням синтезу яких біологічно-активних реч о вин це може бути пов'язано? А. Гормонів щитовидної та прищитовидної з а лоз * В. Специфічних факторів - поетинів С. Нейрогормонів D. імуноглобулінів E. Медіаторів. 117. При обстеженні хворого з анемією виявл е но, що причиною цього стану є пошкодження клітин еритроцитарного ряду на стадії дифере н ціації. Які характерні зміни в клітинах еритр о цитарного ряду, що проходять диференціацію, будуть відсутні при вивченні біоптату червоного кісткового мозку? А. Збільшення розміру клітини та ядра, збіл ь шення в клітинах вмісту РНК В. Збільшення в клітинах вмісту РНК, сегмент а ція ядра * С. Зменшення розміру клітини та ядра, нак о пичення гемоглобіну та оксифілія цитоплазми D. Сегментація ядра, накопичення в клітинах базофільної зернистості E. Сегментація ядра, накопичення в клітинах оксифільної зернистості. 118. При обстеженні хворого з гранулоцитоп е нією виявлено, що причиною цього стану є п о шкодження клітин гранулоцитарного ряду на стадії диференціації. Які характерні зміни в кл і тинах гранулоцитарного ряду, що проходять диференціювання, будуть відсутні ри досл і дженні біоптату червоного кісткового мозку? * А. Зменшення розміру клітин, накопичення в цитоплазмі специфічної зернистості, зміна фо р ми ядра від округлої до сегментованої В. Збільшення розміру клітин, накопичення в цитоплазмі неспецифічної зернистості С. Зміна форми ядра від округлої до сегмент о ваної, накопичення неспецифічної зернистості D. Зменшення розміру клітин, зникнення ядра, накопичення гемоглобіну E. Зменшення ядра, збільшення в цитоплазмі вмісту РНК. 119. При обстеженні хворого з тромбоцитопен і єю виявлено, що причиною цього стану є п о шкодження клітин мегакаріоцитарного ряду на стадії диференціації. Які характерні зміни в кл і тинах мегакаріоцитарного ряду, що проходять диференціювання, будуть відсутні при досл і дженні біоптату червоного кісткового мозку? А. Зменшення розмірів клітини, поліплоідизація ядра, відокремлення ділянки цитоплазми по к а налах ендоплазматичної сітки * В. Збільшення розмірів клітини, поліплоідиз а ція ядра, відокремлення ділянки цитоплазми по каналах ендоплазматичної сітки С. Зникнення ядра, накопичення великих за розміром гранул, зменшення розмірів клітини D. Збільшення розмірів клітини, відокремлення ділянки цитоплазми по каналах ендоплазмати ч ної сітки, зникнення ядра E. Поліплоідизація та сегментація ядра мегак а ріоцита, накопичення великих за розміром гр а нул. 120. У хворого з порушенням зсідання крові в и явлено тромбоцитопенію. Для уточнення діа г нозу було зроблено біопсію червоного кістков о го мозку. В яких ділянках червоного кісткового мозку можна спостерігати ушкоджені клітини - попередники тромбоцитів? А. Поблизу ендосту * В. У безпосередньому контакті з синусоїдн и ми капілярами С. Дифузно по всій площині мозку D. У центрі кістковомозкової порожнини E. В оточенні макрофагів. 121. При мікроскопії в стромі кровотворного о р гану людини виявлено мегакаріоцити. Визначте, який це кровотворний орган? * A. Червоний кістковий мозок B. Тимус C. Селезінка D. Лімфатичний вузол E. Мигдалик. 122. На препараті кровотворного органу видно гранулоцити на різних етапах розвитку. Визна ч те, який це кровотворний орган? * A. Червоний кістковий мозок B. Тимус C. Селезінка D. Лімфатичний вузол E. Мигдалик. 123. Стінки кровоносних капілярів червоного кісткового мозку здатні пропускати в кров крім сегментоядерних лейкоцитів інші клітини гр а нулопоетичного ряду. Визначте, які це клітини? А. Кров`яні пластинки * В. Юні нейтрофіли C. Юні еритроцити D. Лімфоцити супресори E. Моноцити. 124. У хворого внаслідок зниження кислотності шлункового соку порушується процес всмокт у вання заліза. Який вид гемопоезу постраждає? A. Гранулоцитопоез * B. Эритроцитопоез C. Тромбоцитопоез D. Лімфоцитопоез E. Моноцитопоез. 125. При аналізі крові хворого виявлено норм а льну кількість еритроцитів з низьким вмістом гемоглобіну. Функція якого кровотворного о р гану при цьому порушена? * A. Червоного кісткового мозку B. Тимуса C. Селезінки D. Мигдаликів E. Лімфатичних вузлів. 126. Після перенесеного остеомієліту (захвор ю вання кісткового мозку) спостерігається пригн і чення гемопоетичної функції внаслідок пошк о дження строми червоного кісткового мозку. Яка тканина при цьому зазнала ушкодження? А. Епітеліальна В. Пухка волокниста сполучна * С. Ретикулярна D. Щільна волокниста сполучна E. Кісткова. 127. Після механічної травми у хворого спост е рігається порушення процесів кровотворення внаслідок пошкодження ендоста. Як саме впл и ває ендост на процес кровотворення? * А. Активізує процеси кровотворення В. Пригнічує всі види гемопоезу С. Створює мікрооточення для дозріваючих кл і тин червоного кісткового мозку D. Пригнічує гранулоцитопоез E. Утворює строму кісткового мозку. 128. Хворому з гострою променевою хворобою зроблено пересадку червоного кісткового мозку. Після операції структура органу відновилася, гемопоетичні клітини зайняли характерне для норми розташування. Визначте, як переважно у нормальних умовах розташовані гемопоетичні клітини в червоному кістковому мозку. А. Дифузно по усій площині кісткового мозку * В. Острівцями поблизу ендосту С. Острівцями у центральних ділянках органу D. По ходу кровоносних капілярів E. У просвіті сінусоїдних капілярів. 129. В експерименті за допомогою антиметаб о літів було блоковано термінальну (остаточну) диференціацію гемопоетичних клітин у кістк о вому мозку. Утворення яких дефінітивних кл і тин крові буде порушено? * А. Еритроцитів В. Т-лімфоцитів-кілерів С. Т-лімфоцитів-хелперів D. Т-лімфоцитів-супресорів E. Т- і В-лімфоцитів пам'яті. 130. У хворого порушено процеси еритроцит о поезу, гранулоцитопоезу, моноцитипоезу, тро м боцитопоезу. Про патологію якого кровотворн о го органу свідчать ці порушення? * A. Червоного кісткового мозку B. Селезінки C. Тимуса D. Лімфатичних вузлів E. Мигдаликів. 131. У хворого в крові відмічається підвищення кількості нейтрофільних гранулоцитів з ознак а ми "омоложення" (зрушення лейкоцитарної ф о рмули вліво). Про зміни функції якого кров о творного органу свідчать вказані зрушення в лейкоцитарній формулі? * A. Червоного кісткового мозку B. Тимуса C. Селезінки D. Мигдаликів E. Лімфатичних вузлів. 132. В експерименті за допомогою антиметаб о літів було блоковано термінальну (остаточну) диференціацію гемопоетичних клітин у кістк о вому мозку. Диференціювання яких клітин крові відбуватиметься в подальшому в інших кров о творних органах? А. Еритроцитів * В. Т-лімфоцитів С. Нейтрофільних гранулоцитів D. Базофільних гранулоцитів E. Кров`яних пластинок. 133. У хворого з аномалією розвитку тимусу в и явлено порушення формування строми органа. Ушкодженням епітелію яких зябрових кишень можливо пояснити це явище? А. 1-ї та 2-ї пар В. 1-ї, 2-ї та 3-ї пар * С. 3-ї та 4-ї пар D. 4-ї та 5-ї пар E. 5-ї пари. 134. У хворого з лімфоцитопенією та зниже н ням імунної реактивності внаслідок запального процесу ушкоджена строма тимуса. Які тканини зазнали ушкодження? А. Ретикулярна сполучна і пухка волокниста сполучна В. Ретикулярна сполучна і епітеліальна * С. Епітеліальна і пухка волокниста сполучна D. Гладка м`язова і епітеліальна E. Ретикулярна і щільна волокниста сполучна. 135. У дитини з пригніченою імунною реакти в ністю організму виявлено порушення синтезу тимозину. З пошкодженням яких клітин тимусу це пов'язано? * А. Епітеліоретикулярних В. Фібробластів С. Гранулярних лейкоцитів D. Т-лімфоцитів E. В-лімфоцитів. 136. У хворого з порушенням функції вилочк о вої залози спостерігається ушкодження клітин мозкової речовини часточок органа. Які проц е си, що відбуваються в тимусі, будуть при цьому порушуватись? А. Отримання Т-лімфоцитами рецепторів до чужорідних антигенів В. Утворення ефекторних Т-лімфоцитів С. Загибель лімфоцитів з циторецепторами до власних антигенів * D. Рециркуляція Т-лімфоцитів через кровон о сне русло E. Проліферація Т-лімфоцитів. 137. У хворого зі зниженою імунною реактивн і стю виявлено порушення функції тимусу вн а слідок пошкодження гематотимусного бар`єру. Які структури пошкоджені? * А. Ендотеліальні клітини капілярів з базал ь ною мембраною, перикапілярний простір, еп і теліоретикулоцити з базальною мембраною В. Ендотеліальні клітини капілярів з базальною мембраною, фібробласти сполучнотканиних прошарків між часточками, колагенові волокна С. Фібробласти сполучнотканиних прошарків між часточками, перикапілярний простір, кол а генові волокна D. Колагенові волокна, епітеліоретикулоцити з базальною мембраною, епітеліальні тільця Га с саля E. Епітеліальні тільця Гассаля, ендотеліальні клітини капілярів з базальною мембраною, п е рикапілярний простір. 138. При ультразвуковому дослідженні органів грудної порожнини виявлено ознаки вікової і н воліції вилочкової залози. Які морфологічні ознаки цього процесу можливо спостерігати при мікроскопії біоптата органу? А. Розростання епітеліальної строми, зменше н ня кількості лімфоцитів В. Розростання епітеліальної строми, розвиток сполучної та жирової тканини * С. Зменшення кількості лімфоцитів, розвиток сполучної та жирової тканини D. Збільшення кількості лімфоцитів, збільшення тканинних базофілів E. Розвиток сполучної та жирової тканини, зб і льшення кількості лімфоцитів. 139. При ультразвуковій діагностиці органів грудної порожнини виявлено ознаки акцидент а льної інволіції вилочкової залози. Які морфол о гічні ознаки акцидентальної інволюції тимусу можливо спостерігати при мікроскопічному в и вченні біоптата органу? А. Розвиток сполучної та жирової тканин В. Активна проліферація Т-лімфоцитів * С. Масова загибель Т-лімфоцитів, розростання епітеліальної строми D. Розростання епітеліальної строми, заселення її Т-лімфоцитами E. Фагоцитоз макрофагами Т-лімфоцитів. 140. У хворого з лімфоцитопенією виявлено п о рушення ендокринної функції тимусу. Недост а тній синтез якого гормону зумовив розвиток означеного синдрому? А. Серотоніну В. Тироліберину С. Тестостерону * D. Тимозину Е. Паратирину. 141. Якщо у новонародженого видалити тимус, а потім зробити йому пересадку чужорідного трансплантату, то реакції відторгнення не ро з виваються. Поясніть причину цього явища. * A. Не утворюються Т-лімфоцити B. Не утворюються В-лімфоцити C. Не утворюються плазмоцити D. Не утворюються нейтрофільні гранулоцити E. Не утворюються макрофаги. 142. В експерименті у новонародженої тварини видалили тимус. Внаслідок цієї операції у нього різко знизилась здатність до продукції антитіл. Утворення яких клітин, що приймають участь в имунній відповіді, буде порушено в першу че р гу? * A. Т-лімфоцитів-хелперів B. Т-лімфоцитів-кілерів C. Т-лімфоцитів супресорів D. В-лімфоцитів E. Макрофагів. 143. У вагітної жінки внаслідок резус-конфлікту утворюються лімфоцити - клітини пам`яті. Де в тимусі будуть зберігатися ці клітини? A. В капсулі В. В міжчасточкових сполучнотканинних пер е городках С. В кірковії речовині * D. В мозковій речовині Е. В тільцях Гассаля. 144. При обстеженні дитини 12 років виявлено відсутність інволюції тимуса, що призвело до зменшення опору організму до ві- русних інф е кцій. Які клітини імунної системи не виконують свою функцію перш за все? A. Т-лімфоцити-кілери * В. Т-лімфоцити-хелпери С. Т-лімфоцити-супресори D. Нейтрофіли Е. Моноцити. 145. Після перенесеної інфекції у хворого сп о стерігається порушення функції периферійних органів кровотворення. Які процеси зазнають ушкодження? А. Антигеннезалежна диференціація Т-лімфоцитів В. Еритроцитопоез * С. Антигензалежна диференціація В- і Т-лімфоцитів D. Гранулоцитопоез E. Мегакаріоцитопоез. 146. У хворого з лімфоцитопенією та зниже н ням імунної реактивності виявлено порушення антигеннезалежної диференціації Т-лімфоцитів. Пошкодженням яких кровотворних органів м о жливо пояснити це явище? А. Червоного кісткового мозку В. Лімфатичних вузлів С. Мигдаликів * D. Тимусу E. Селезінки. 147. Внаслідок перенесеного лімфаденіту (зап а льний процесс у лімфатичному вузлі) була п о шкоджена капсула лімфовузла. Яка тканина при цьому зазнала ушкодження? А. Ретикулярна В. М'язова С. Епітеліальна D. Пухка сполучна * E. Щільна сполучна. 148. Внаслідок перенесеного лімфаденіту (зап а льний процесс у лімфатичному вузлі) була п о шкоджена строма лімфовузла. Яка тканина при цьому зазнала ушкодження? * А. Ретикулярна В. М'язова С. Епітеліальна D. Пухка сполучна E. Щільна сполучна. 149. В експерименті на етапі ембріонального розвитку було порушено взаємодію тканин, що беруть участь у формуванні паренхіми лімфат и чного вузла. Які структури лімфатичного вузла будуть порушені? А. Зона розташування жирових клітин * В. Лімфоцити кортикальної та паракортикал ь ної зон та мозкової речовини С. Трабекули D. Капсула E. Ретикулярна строма. 150. На дію інфекційних чинників в лімфову з лах спостерігаються реактивні зміни, які проя в ляються в формуванні гермінативних центрів лімфатичних фолікулів. Які клітини не прийм а ють участь у цих змінах? А. Лімфобласти, вільні макрофаги В. Вільні макрофаги, дендритні клітини (фікс о вані макрофаги) С. Дендритні клітини (фіксовані макрофаги), лімфоцити D. Лімфобласти, лімфоцити * E. Жирові клітини, тканинні базофіли, ери т роцити. 151. При дослідженні біоптату лімфовузла хв о рої з пухлиною молочних залоз виявлено п о шкодження раковими клітинами периферійних зон лімфатичних фолікулів лумфовузлів. Які клітини зазнали ушкодження? А. Жирові В. Фібробласти С. Інтердигітуючі * D. Малі лімфоцити E. Еритроцити. 152. Внаслідок аномалії розвитку виявлено ві д сутність в лімфовузлі дендритних клітин. До якого типу клітин можливо віднести ці клітини? А. Вільні макрофаги В. Фібробласти С. Відросчаті епітеліоцити * D. Фіксовані макрофаги E. Еритроцити. 153. У хворого з пригніченням імунної реакти в ності виявлено ушкодження дендритних клітин лімфовузлів. Порушення яких процесів поляг а ють в основу змін імунної реактивності? * А. Фіксація антигену на поверхні дендритних клітин, передача інформації про антиген Т- та В-лімфоцитам В. Фіксація антигену на поверхні дендритних клітин, утворення ними антитіл С. Виділення речовин, які стимулюють прол і ферацію Т-лімфоцитів D. Утворення антитіл, передача інформації про антиген Т- та В-лімфоцитам E. Утворення антитіл, стимулювання перетв о рення В-лімфоцитів у плазмоцити. 154. У хворого з пригніченням імунної реакти в ності виявлено порушення антигензалежної д и ференціації Т-лімфоцитів внаслідок руйнування клітин мікрооточення Т-лімфоцитів у лімфову з лах. Пошкодження яких клітин лімфатичного вузла зумовило зниження імунітету? А. Фібробластів В. Вільних макрофагів * С. інтердигітуючих клітин D. Відросчатих епітеліоцитів Е. В-лімфоцитів. 155. У хворого з пригніченням імунної реакти в ності виявлено пошкодження інтердигітуючих клітин лімфовузлів. Які функції лімфовузлів при цьому безпосередньо постраждають? А. Відток лімфи через систему виносних судин В. Утворення антитіл, індукція проліферації В-лімфоцитів С. Антигеннезалежна диференціація Т-лімфоцитів * D. Індукція проліферації Т-лімфоцитів, утв о рення субкласів Т-лімфоцитів Е. Перетворення В-лімфоцитів в плазмоцити. 156. При вивченні біоптату лімфовузла після перенесеного інфекційного лімфаденіту (зап а лення лімфатичних вузлів) виявлено некротичні зміни паракортикальної зони кіркової речовини лімфатичного вузла. Які функції лімфовузла п о рушуються в першу чергу? А. Антигеннезалежна диференціація Т-лімфоцитів В. Антигеннезалежна диференціація В-лімфоцитів С, Антигензалежна диференціація В-лімфоцитів D. Перетворення В-лімфоцитів у плазмоцити * Е. Перетворення Т-лімфоцитів у ефекторні клітини. 157. При обстеженні хворого з порушенням г у морального імунітету виявлено, що цей стан обумовлений порушенням утворення плазмат и чних клітин у лімфовузлах. Визначте ділянки лімфатичного вузла, де кількість плазмоцитів буде різко зменшуватись. А. У центрі лімфатичного фолікула В. У паракортикальній зоні * С. У мозкових тяжах D. На периферії лімфатичних фолікулів E. У синусах лімфатичного вузла. 158. При обстеженні хворої з порушенням лі м фовідтоку нижніх кінцівок виявлено, що прич и ною цього стану є порушення циркуляції лімфи через лімфатичні вузли. Які структури у складі лімфовузлів зазнали ушкодження? А. Трабекули В. Кіркова речовина С. Мозкова речовина * D. Синуси Е. Паракортикальна зона. 159. При iнфекцiйних захворюваннях, iнтоксикацiях у часточках тимуса зростає кiлькiсть ретикулоепiтелiоцитiв, тiлець Гасаля, стає ширшою площа мозкової речовини. Дайте назву цим змiнам у тимусi. A. Тимiко-лiмфатичний статус B. В-iмунодефiцит * C. Акцидентальна iнволюцiя D. Вiкова iнволюцiя E. Т-iмунодефiцит. 160. Вiдомо, що плазматична клiтина виробляє специфiчнi антитiла на даний антиген. При вв е деннi антигену кiлькiсть плазматичних клiтин збiльшується. За рахунок яких клiтин кровi вiдбувається збiльшення числа плазмоцитiв? A. Моноцитів B. Еозiнофiлів C. Базофiлів D. Т-лiмфоцитів * E. В-лiмфоцитів. 161. Хвора через 30 хвилин після внутр і шньом`язового введення пеніциліну відмітила слабкість та почуття задишки. З`явився ціаноз губ, гіперемія обличчя, тахікардія, зниження а р теріального тиску. Лікар зробив висновок, що у хворої розвився анафілактичний шок. Яка з п е релічених біологічно активних речовин має ві д ношення до механізму розвитку анафілактичн о го шоку в даному випадку? A. Адреналін B. Гастрин * C. Гістамін D. Ренін E. Інсулін. 162. На гістологічному препараті визначається орган, який має кіркову та мозкову речовину. Кіркова речовина складається з зовнішньої з о ни, яка містить лімфатичні вузлики, та парако р тикальної зони. У мозковій речовині розташ о вані мозкові тяжі, синуси і трабекули. Який о р ган має дані морфологічні ознаки? A. Селезінка B. Нирка C. Тимус * D. Лімфатичний вузол E. Наднирники. 163. У пацієнта після пересадки чужорідного ниркового трансплантату розвинулась реакція відторгнення. Визначте основні ефекторні кл і тини, які беруть участь у даній імунологічній реакції. * A. Т-лімфоцити-цитотоксичні B. В-лімфоцити C. Т-лімфоцити-супресори D. Т-лімфоцити-хелпери E. Плазмоцити. 164. На гістологічних препаратах селезінки та лімфатичного вузла відмічається збільшення об`єму лімфоїдної тканини, що може свідчити про активацію імунних реакцій. Вкажіть у даних органах місце, де здійснюється антигензалежна проліферація і диференціювання В-лімфоцитів (В-зона). A. Мантійна зона B. Периартеріальна зона C. Паракортикальна зона * D. Гермінативний центр лімфатичного вузлика E. Мозкові синуси. 165. При вакцинації дитини у відповідь на вв е дення чужорідних антигенів розвинулась реа к ція гуморального імунітету. Визначте основні клітини селезінки, які беруть участь в імунній відповіді. A. Т-лімфоцити-кілери, Т-хелпери B. Т-лімфоцити-супресори і хелпери, макрофаги C. В-лімфоцити D. Т-кілери * E. Макрофаги, Т-хелпери, В-лімфоцити. 166. В препаратах представлено зрізи органів кровотворення та імуногенезу людини, для яких характерно наявність лімфоїдної тканини, що формує різні структури (лімфатичні вузлики, ч а сточки, тяжі). Визначте, в якому з органів відб у вається антигеннезалежна проліферація і диф е ренціювання лімфоцитів. A. Гемолімфатичні вузли B. Мигдалик * C. Тимус D. Лімфатичні вузли E. Селезінка. ЕНДОКРИННА СИСТЕМА 1. При обстеженні хворого 56 років, який стр а ждає на гіпертонічну хворобу, виявлено високий вміст в крові вазопресину. Про гіперфункцію яких ядер гіпоталамуса це свідчить? A. Паравентрикулярних * B. Супраоптичних C. Дорсомедіального D. Супрахіазматичного E. Вентромедіального. 2. Відомо, що гіпофіз є органом центральної е н докринної системи, який здійснює регуляцію функцій периферійних ендокринних та неенд о кринних залоз. Який з перелічених гормонів стимулює залозу, яка не є ендокринною? A. Тиротропін B. Кортикотропін C. Фолітропін * D. Пролактин E. Лютропін. 3. Ацидофільні ендокриноцити гіпофіза містять у цитоплазмі великі щільні гранули, які забар в люються кислими барвниками. Які гормони в о ни продукують? A. Фолітропін, лютропін, тиротропін B. Кортикотропін * C. Пролактин, соматотропін D. Меланотропін, ліпотропін E. Окситоцин, вазопресин. 4. При вивченні структури тканини епіфіза, в ній знайдені великі клітини полігональної фо р ми з розгалуженими відростками, закінчення яких утворюють булавоподібні розширення біля гемокапілярів. Залежно від функціонального стану вони можуть бути темними або світлими. Про які клітини йде мова? A. Гліоцити * B. Пінеалоцити C. Астроцити D. Пітуіцити E. Хондроцити. 5. До лікарні звернувся хворий зі скаргами на порушення сну. При обстеженні виявилось п о рушення циркадного ритму (фотоперіодичності) роботи органів та систем організму. Функцію якого органу порушено? A. Гіпофіз B. Гіпоталамус * C. Епіфіз D. Щитовидна залоза E. Паращитовидні залози. 6. Під час обстеження у хворої 48 років виявл е но зменшення вмісту кальцію в кістках (осте о пороз) і високий рівень кальцію у сироватці крові. Дефіцит якого гормону міг викликати ці порушення в організмі жінки? A. Тироксин B. Соматотропін C. Кортикотропін D. Соматостатин * E. Кальцитонін. 7. У чоловіка 39 років поступово з’ явились ознаки пригнічення функції нервової системи, збільшилась маса тіла, почало випадати волосся, шкіра стала сухою, розвилась брадикардія (зм е ншення кількості серцевих скорочень за хвил и ну). Поставлено диагноз: мікседема. Які пор у шення ендокринної системи викликали розв и ток цієї хвороби? A. Гіпофункція прищитовидних залоз B. Гіперфункція прищитовидних залоз * C. Гіпофункція щитовидної залози D. Гіперфункція щитовидної залози E. Гіпофункція гіпофізу. 8. В експерименті у лабораторної тварини вид а лено ендокринну залозу, внаслідок чого вини к ли судоми поперечно-смугастих та гладких м’ язів (тетанія). В результаті через деякий час розвився ларингоспазм і тварина загинула. В и ключення функції якої залози призвело до ро з витку даного патологічного стану? A. Надниркової B. Щитовидної C. Епіфізу * D. Прищитовидних E. Гіпофізу. 9. Відомо, що надниркова залоза має здатність до фізіологічної регенерації завдяки скупченню малодиференційованих клітин. Скільки гермін а тивних прошарків має наднирникова залоза? A. Один B. Два * C. Три D. Чотири E. Прошарки відсутні, малодиференційовані клітини утворюють острівці. 10. При рентгенологiчному дослiдженнi кiсток основи черепа виявлено збiльшення порожнини турецького сiдла, витончення переднiх нахил е них вiдросткiв, руйнування рiзних дiлянок тур е цького сiдла. Пухлинне збільшення якої енд о кринної залози може спричинити таке руйн у вання кiстки? * A. Гiпофiзу B. Вилочкової залози C. Щитовидної залози D. Надниркових залоз E. Епiфiзу. 11. Лабораторне обстеження хворого виявило гiпокальцiємiю, гiперфосфатемiю, гiпофосфатурiю, гiперкальцiурiю. Гiперсекрецiя якого гормону є найбiльш ймовiрною причиною такого стану? * A. Кальцитонiну B. Кортикостероїдiв C. Соматотропiну D. Тироксину E. Паратгормону. 12. У хворої 50 років пiсля перенесеного iнфекцiйного захворювання головного мозку значно збiльшився дiурез. При аналiзi кровi кiлькiсть глюкози становила 4,1 ммоль/л. Лiкар вирiшив, що має мiсце недостатня функцiя е н докринної системи. Якого гормону найвiрогiднiше недостатньо? A. Глюкагону B. Інсулiну C. Альдостерону * D. Вазопресину E. Кортизону. 13. У жiнки, що годує немовля, знизилось видiлення молока. Секреторний процес в лакт о цитах при цьому не порушений. З недостатнiстю якого гормону це пов'язано? * A. Пролактину, лактотропіну B. Прогестерону C. Фолiкулостимулюючого гормону D. Естрогенів, прогестерону E. Окситоцину. 14. В ендокринологічне відділення поступив хлопчик 8 років з ранніми вторинними статев и ми ознаками (розвинуті м`язи, волосяний п о крив на обличчі та лобку). Функція якої залози порушена? * A. Шишковидної залози B. Середньої частки гіпофізу C. Вилочкової залози D. Щитовидної залози E. Задньої частки гіпофізу. 15. У клініці встановлено, що при вагітності т я жкість симптомів ревматоїдного артрита різко знижується. Прискорення секреції яких горм о нів, що мають протизапальну дію, спостеріг а ється при цьому? A. Йодтироніну B. Катехоламінів C. Кальцитоніну * D. Глюкокортикоїдів E. Тропних гормонів. 16. У людей похилого вiку часто порушується мiнералiзацiя кiсток (остеопороз). Це може бути зв'язано з: A. Зниженням утворення iнсулiну B. Зниженням утворення паратгормону C. Збiльшенням утворення альдостерону * D. Зниженням утворення тиреокальцитонiну E. Збiльшенням утворення вiтамiну Д. 17. Чоловiк 32 рокiв знаходиться в станi стресу через виробничий конфлiкт. Який з наведених нижче гормонiв бере участь у запуску стресової реакцiї органiзму? A. Тирокальцитонiн B. Вазопресин * C. Адреналiн D. Тестостерон E. Паратгормон. 18. При оглядi 10-рiчної дитини установлено непропорцiйний розвиток тiла, малий зрiст, н е достатнiй психiчний розвиток. Недолiк якого з перелiчених нижче гормонiв, найбiльш вiрогiдно мiг призвести до такого стану? A. Окситоцину * B. Тироксину C. Тиреокальцiтонiну D. Адренокортикотропного гормону E. Паратгормону. 19. У хворого за медичними показаннями вид а лено одну з надниркових залоз. Які зміни будуть спостерігатися в структурі другої надниркової залози? A. Атрофія клітин мозкової речовини B. Некроз клітин мозкової речовини C. Лізис клітин кіркової речовини * D. Гіпертрофія клітин кіркової та мозкової р е човини E. Атрофія клітин кіркової речовини. 20. До лікаря звернувся чоловік 45 років зі ска р гами на збільшення розмірів кистей, підошв, надбровних дуг, скул, носа. Було поставлено д і агноз - акромегалія. Посилення функції яких клітин гіпофіза спостерігається у пацієнта? A. Адренокортикотропоцитів B. Мамотропоцитів * C. Соматотропоцитів D. Тиреотропоцитів E. Гонадотропоцитів. 21. У пропорційно складеної дитини наступила затримка росту. Ураженням яких клітин гіпоф і за обумовлено цей стан? A. Кортикотропоцитів B. Гонадотропоцитів C. Меланотропоцитів * D. Соматотропоцитів E. Мамотропоцитів. 22. Хворому протягом тривалого часу вводили високі дози гідрокортизону. Яка зона кори на д ниркових залоз при цьому атрофується? A. Суданофобна B. Клубочкова та сітчаста C. Клубочкова D. Сітчаста C. Фетальна * E. Пучкова. 23. При аутоімунному ушкодженні деяких гіп о таламічних структур порушується ендокринна регуляція багатьох функцій. Визначте, що си н тезується в нейросекреторних клiтинах супрао п тичного i паравентрикулярного ядер гiпоталамуса? A. Тропнi гормони (кортикотропiн, тиреотропiн та iн.) B. Окситоцин, статини C. Рилiзинг-фактори * D. Антидiуретичний гормон, окситоцин E. Усе перелічене. 24. До ендокринолога звернувся хворий зi ска р гами на частий пульс та дрижання кiнчикiв пальцiв. Беручи до уваги результати лаборато р них дослiджень i об'єктивні данi, встановлено дiагноз - Базедова хвороба. При гiперфункцiї якої з названих ендокринних залоз виникає ця хвороба? A. Прищитовидних нижнiх B. Надниркових C. Прищитовидних верхніх D. Гiпофiза * E. Щитовидної. 25. В ендокринологiчному вiддiленнi пацiєнту встановлено дiагноз - акромегалiя. Гiперфункцiєю яких клiтин гiпофiзу обумовлене це захворювання? A. Хромофобних B. Гонадотропоцитів * C. Соматотропоцитів D. Мамотропоцитів E. Тiреотропоцитів. 26. Жiнка 25 рокiв через мiсяць пiсля пологiв звернулась до лiкаря зi скаргою на зниження утворення молока. Недолiк якого гормону пр и звiв до такого стану? A. Соматостатiну B. Адренокортикотропного гормону * C. Пролактину D. Інсулiну E. Глюкагону. 27. На гістологічному препараті представлено паренхіматозний орган, який має кіркову та м о зкову речовину. Кіркова утворена тяжами епіт е ліоцитів, між якими проходять кровоносні кап і ляри. Тяжі формують три зони. Мозкова реч о вина складається з хромафіноцитів і венозних синусоїдів. Який орган має дані морфологічні ознаки? A. Тимус B. Лімфатичний вузол C. Щитовидна залоза D. Нирки * E. Наднирники. 28. На гістологічному препараті представлено паренхіматозний орган. Паренхіма складається з велокої кількості фолікулів, стінка яких утвор е на шаром кубічних залозистих клітин. У просв і ті фолікулів накопичується колоїд. Між фолік у лами знаходяться гемокапіляри і острівці мі ж фолікулярного епітелію. Вкажіть, якому органу належать дані морфологічні ознаки. A. Лімфатичному вузлу B. Наднирникам C. Яєчнику * D. Щитовидній залозі E. Гіпофізу. 29. На гiстологiчному зрiзi однiєї з ендокринних залоз видно фолiкули рiзних розмiрiв, стiнка яких утворена одним шаром клiтин на базальнiй мембранi, всерединi фолiкули мiстять о к сифiльну гомогенну масу. Визнате, яка це зал о за? A. Задня частка гiпофiзу B. Прищитовидна залоза C. Надниркова залоза * D. Щитовидна залоза E. Передня частка гiпофiзу. 30. На гістологічному препараті представлено орган ендокринної системи, який складається з трьох часток: передньої, середньої, задньої. П а ренхіма передньої частки утворена епітеліал ь ними трабекулами, які оточені синусоїдними капілярами з фенестрованим ендотелієм. У складі трабекул виявляються хромофільні (б а зофільні та ацидофільні) та хромофобні клітини. Визначте орган, який має дані морфологічні ознаки. A. Наднирник B. Яєчник * C. Гіпофіз D. Епіфіз E. Щитовидна залоза. 31. У рожениці спостерігається слабкість пол о гової діяльності. Клітини яких ядер гіпоталам у са переважно виробляють окситоцин, який в и кликає скорочення міоцитів матки? A. Супраоптичних * В. Паравентрикулярних С. Супрахіазматичних D. Дорсомедіальних Е. Вентромедіальних. 32. Під час пологів у жінки спостерігалось сла б ке скорочення міоцитів матки.Недостатністю якого гормону гіпоталамуса можна пояснити цей стан? A. Фоліліберину В. Пролактоліберину С. Соматоліберину D. Вазопресину * Е. Окситоцину. 33. Хворий звернувся зі скаргами на часте й ч и сленне сечови- пускання на протязі доби. Обстеження показали, що цукру в сечі і в крові немає. Недостатністю якого го р мону гіпотала- муса можна пояснити цей стан? A. Соматотропіну В. Окситоцину * С. Вазопресину D. Пролактину Е. Фоліліберину. 34. В експерименті у щурів визвали гіперфун к цію щитовидної залози. Які зміни будови фол і кулів щитовидної залози можна очікувати на г і стологічних препаратах щитовидної залози пі д дослідних тварин? А. Висота тироцитів не зміниться В. Зміниться кількість резорбціонних вакуолей * С. Збільшення висоти тироцитів D. Зменшення висоти тироцитів Е. Підвищення інтенсивності забарвлення кол о їду. 35. Відомо, що гормони щитовидної залози ко н тролюють загальний обмін речовин в організмі людини. Які саме гормони щитовидної залози впливають на швидкість використання кисню і загальний рівень метаболічних процесів у кл і тині? А. Монойодтирозин, дийодтирозин В. Тироглобулін С. Кальцитонін, соматостатин * D. Тироксин, трийодтиронін Е. Серотонін. 36. Між фолікулами щитовидної залози, які утворені тироцитами, є парафолікулярні кліт и ни, в цитоплазмі яких дуже чітко виявляються гранули. Які гормони продукують парафолік у лярні ендокриноцити щитовидної залози? А. Монойодтирозин, дийодтирозин В. Тироглобулін * С. Кальцитонін, соматостатин D. Тироксин, трийодтиронін Е. Серотонін, мелатонін. 37. Відомо, що епіфіз (шишковидне тіло) впл и ває на регуляцію циркадних ритмів організму, а також виконує ряд інших функцій. Яка функція із перелічених нижче не залежить від діяльності шишковидного тіла? А. Репродуктивна В. Участь в регуляції вмісту іонів калію в крові * С. Участь в регуляції вмісту глюкози в крові D. Синтез мелатоніну Е. Синтез серотоніну. 38. Прищитовидна залоза структурно зв`язана із щитовидною залозою. Її строму утворюють міжчасточкова сполучна тканина та капсула, яка відокремлює обидві залози. Якими клітинами утворена паренхіма прищитовидної залози? А. Хромофобними та хромофільними ендокр и ноцитами * В. Головними та оксифільними паратироц и тами С. Оксифільними та базофільними ендокрин о цитами D. Фолікулярними та парафолікулярними енд о криноцитами Е. Кортикотропоцитами. 39. Відомо, що прищитовидна залоза приймає участь у обміні мінералів в крові за допомогою паратирину. Вкажіть функцію цього гормону? * А. Підвищення вмісту кальцію в крові В. Зниження вмісту кальцію в крові С. Підвищення вмісту калію в крові D. Зниження вмісту калію в крові Е. Регуляція метаболізму натрія у крові. 40. Обмін мінералів контролює ряд гормонів (альдостерон, паратирин та інші). Назвіть го р мон, який є антагоністом паратирину? А. Фолітропін В. Соматостатин С. Тироксин * D. Кальцитонін Е. Мелатонін. 41. При вивченні гістологічної структури на д ниркових залоз треба встановити послідовність зон відносно одна одної. В якій послідовності розташовані зони кори надниркових залоз, п о чинаючи з поверхневої? * А. Клубочкова, суданофобна, пучкова, сітча с та В. Суданофобна, клубочкова, пучкова, сітчаста С. Сітчаста, клубочкова, пучкова, суданофобна D. Пучкова, сітчаста, клубочкова, суданофобна Е. Клубочкова, пучкова, сітчаста, суданофобна. 42. Надниркова залоза - складна ендокринна з а лоза з багатьма зонами, які продукують компл е кси різних гормонів. Які гормони продукують ендокриноцити клубочкової зони кори надни р кових залоз? А. Глюкортикоїдні В. Андрогени, жіночі статеві * С. Альдостерон D. Норадреналін, адреналін Е. Ренін.43. Надниркова залоза - складна енд о кринна залоза з багатьма зонами, які продук у ють комплекси різних гормонів. Які гормони продукують ендокриноцити пучкової зони кори надниркових залоз? * А. Глюкортикоїдні В. Андрогени, жіночі статеві С. Альдостерон D. Норадреналін, адреналін Е. Ренін. 44. Надниркова залоза - складна ендокринна з а лоза з багатьма зонами, які продукують компл е кси різних гормонів. Які гормони продукують ендокриноцити сітчастої зони кори наднирк о вих залоз? А. Глюкортикоїдні * В. Андрогени, жіночі статеві С. Альдостерон D. Норадреналін, адреналін Е. Ренін. 45. Надниркові залози мають два джерела ро з витку і складну структуру організації кіркової та мозкової речовини. Які гормони продукують мозкові ендокриноцити надниркових залоз? А. Глюкортикоїдні В. Андрогени, жіночі статеві С. Альдостерон * D. Норадреналін, адреналін Е. Ренін. 46. Відомо, що надниркові залози мають два джерела розвитку та три відмінні у морфологі ч ному та функціональному відношенні зони кі р кової речовини. Які структури з перелічених нижче є ембріональними зачатками кіркової р е човини наднирникової залози? * А. Целомічний епітелій В. Зачатки симпатичних гангліїв С. Епітелій даху ротової бухти D. Ентодерма Е. Склеротом. 47. Прищитовидна залоза належить до життєво необхідних органів: при виключенні функції прищитовидних залоз розвиваються тетанічні судороги поперечно-смугастих м`язів, що пр и зводить до смерті. Які структури з перелічених нижче є ембріональними зачатками для розви т ку прищитовидної залози? А. Епітелій вентральної стінки глоткової кишки В. Гангліозна пластинка С. Епітелій ротової бухти * D. Епітелій зяберних кишень Е. Нейроектодерма проміжного мозку. 48. Щитовидна залоза регулює основний обмін організму та забезпечує кальцієвий гомеостаз в крові. Які структури з перелічених є ембріон а льними джерелами для розвитку щитовидної з а лози? * А. Епітелій вентральної стінки глоткової ки ш ки В. Гангліозна плстинка С. Епітелій ротової бухти D. Епітелій зяберних кишень Е. Спланхнотом. 49. На препараті щитовидної залози між фолік у лами знаходяться великі клітини округлої або полігональної форми. Які ознаки з перелічених не властиві парафолікулярним ендокриноцитам? А. Аргірофілія В. Виділення секрету в кровоносне русло * С. Активне поглинання йоду D. Відсутність поглинання йоду. Е. Велика кількість секреторних гранул у цит о плазмі. 50. На препараті щитовидної залози виявляют ь ся фолікули, стінка яких утворена тироцитами. В порожнині фолікула - колоїд. Які властивості та ознаки з перелічених нижче не характерні для тироцитів? А. Наявність мікроворсинок на верхівці клітин В. Розміщення в складі стінки колоїдного фол і кула С. Активне поглинання йоду * D. Виділення тироглобуліну в кровоносне р у сло Е. Виділення тироглобуліну в порожнину фол і кула. 51. Відомо, що кіркова речовина надниркових залоз може відновлюватися за рахунок камбі а льних клітин. В яких ділянках кіркової речов и ни надниркових залоз розташовані ці клітини? А. У складі капсули В. У складі клубочкової зони кіркової речовини * С. Між клубочковою та пучковою зонами (с у данофобний шар) D. Між пучковою та сітчастою зонами Е. На межі кіркової та мозкової речовини. 52. Відомо, що пучкова зона надниркових залоз виробляє гормони, які регулюють обмін вугл е водів, білків, ліпідів, стимулюють енергетичний обмін, пригнічують запальний процес в органі з мі.Вкажіть основі особливості розміщення е н докриноцитів в пучковій зоні кори надниркових залоз. А. Утворюють округлі скупчення В. Розташовані поодинці * С. Утворюють радіально оріїнтовані ланцю ж ки D. Утворюють розгалужені та анастомозуючі ланцюжки Е. Розташовані хаотично. 53. Відомо, що кіркова речовина надниркових залоз розвивається з целомічного епітелію та утворює декілька зон. Визначте основні особл и вості розміщення ендокриноцитів в клубочковій зоні кори надниркових залоз. * А. Утворюють округлі скупчення В. Розташовані поодинці С. Утворюють радіально оріїнтовані ланцюжки D. Утворюють розгалужені та анастомозуючі ланцюжки Е. Розташовані хаотично. 54. Відомо, що кіркова речовина надниркових залоз розвивається з целомічного епітелію та утворює декілька зон.Вкажіть основні особл и вості розміщення ендокриноцитів в сітчастій зоні кори надниркових залоз. А. Утворюють округлі скупчення В. Розташовані поодинці С. Утворюють радіально оріїнтовані ланцюжки * D. Утворюють розгалужені та анастомозуючі ланцюжки Е. Розташовані хаотично. 55. Парафолікулярні ендокриноцити щитови д ної залози в своїй цитоплазмі містять велику к і лькість гранул. Які ці гранули гранули за здатн і стю сприймати різноманітні барвники? А. Ацидофільні гранули В. Базофільні гранули С. Нейтрофільні гранули * D. Аргірофільні гранули Е. Поліхроматофільні гранули. 56. Відомо, що глюкокортикоїди наднирників пригнічують всі фази запалення в організмі. В и значте, де виробляються ці гормони? А. У клубочковій зоні наднирника * В. У пучковій зоні наднирника С. У сітчастій зоні наднирника D. У епінефроцитах Е. У норепінефроцитах. 57. Людина протягом корткого часу знаходилась під впливом факторів, що загрожували її життю. Які гормони у крові мають бути підвищені? А. Альдостерон В. Кортизон С. Гідрокортизон D. Тестостерон * Е. Катехоламіни. 58. Відомо, що альдостерон регулює вміст н а трію в організмі. Визначте, які клітини виро б ляють цей гормон? А. Норепінефроцити наднирників В. Епінефроцити наднирників С. Клітини сітчастої зони наднирників D. Клітини пучкової зони наднирників * Е. Клітини клубочкової зони наднирників. 59. Стрес - це специфічний стан організму на дію надсильних подразників. Які ендокринні залози першими реагують на них? А. Гіпофіз В. Гіпоталамус С. Епіфіз * D. Надниркова залоза Е. Щитовидна залоза. 60. У нормі рівень кальцію в крові людини за в жди підтримується постійним, тому що в цьому приймають участь гормони, які виробляють: А. Гіпофіз, епіфіз В. Епіфіз, гіпоталамус * С. Щитовидна, прищитовидна залоза D. Надниркові залози, нирки Е. Тимус, підшлункова залоза. 61. У експериментальної тварини видалено щ и товидну залозу. Гіпертрофія яких клітин гіпоф і за буде виявлена у тварини в цій ситуації? * А. Тиротропоцитів В. Гонадотропоцитів С. Соматотропоцитів D. Пролактоцитів E. Пітуїцитів. 62. У ембріона тварини видалено ультимобра н хіальні тільця. Які зміни в розвитку щитовидної залози будуть спостерігатися після експериме н тальної операції? * А. Не будуть розвиватися парафолікулярні клітини В. Не буде розвиватися капсула органу С. Припиниться утворення нових фолікулів D. Припиниться продукування колоїду фолік у лами E. Збільшиться гемомікроциркуляторне русло органу. 63. В препараті щитовидної залози при обробці солями серебра видно великі аргірофільні кл і тини, які розташовані в стінці фолікулів. Який гормон синтезується даними клітинам? * А. Кальцитонін В. Тироксин С. Паратирин D. Альдостерон E. Адреналін. 64. В ембріогенезі ссавця експериментально п о рушено процес міграції нейробластів з гангліо з них пластинок. Як це відобразиться на структурі наднирникових залоз? * А. Відбудеться недорозвиток мозкової реч о вини В. Відбудеться недорозвиток клубочкової зони С. Відбудеться недорозвиток пучкової зони D. Відбудеться недорозвиток сітчастої зони E. Відбудеться недорозвиток капсули наднирк о вих залоз. 65. На препараті надниркової залози під клубо ч ковою зоною виявляються клітини, які містять незначну кількість ліпідів. Як називається ця зона? * А. Суданофобна зона В. Пучкова зона С. Сітчаста зона D. Х-зона E. Мозгова речовина. 66. В мозковій речовині надниркових залоз в и явлено клітини, які забарвлюються розчином двухромовокислого калію в бурий колір. Які р е човини синтезують дані клітини? * А. Адреналін і норадреналін В. Кортикостерон і гідрокортизон С. Статеві стероїдні гормони D. Мінералокортикоїди E. Соматоліберин і соматостатин. 67. При вивченні гістологічного препарату тк а нини, яку отримали при оперативному втруча н ні з приводу пухлини мозкової речовини надн и ркової залози, виявлено численні клітини, які забарвлюються розчином двухромовокислого калію в бурий колір. Який гормон синтезують ці клітини? A. Статеві стероїди В. Альдостерон * С. Адреналін, норадреналін D. Кортизон, кортикостерон Е. Гідрокортизон. 68. У чоловіка 34 років діагностовано гормоно у творюючу пухлину клубочкової зони наднирк о вих залоз. Концентрація якого гормону буде підвищена у цього хворого в першу чергу? A. Тестостерону В. Кортизону С. Естрогенів * D. Альдостерону Е. Гідрокортизону. 69. У жінки 56 років, яка звернулася до лікаря зі скаргами на головний біль і набряки, виявлено підвищений вміст альдостерону в крові. З го р моноутворюючою пухлиною якої частини на д ниркової залози може бути пов'заний цей стан? A. Мозкової речовини В. Суданофобної зони С. Пучковой зони * D. Клубочкової зони Е. Сітчастої зони. 70. У чоловіка 40 років діагностовано пухлину пучкової зони надниркової залози. Концентр а ція якого гормону буде підвищена у цього хв о рого? A. Альдостерону В. Тестостерону * С. Кортизону D. Естрогенів Е. Прогестерону. 71. У чоловіка 44 років діагностовано гормоно у творюючу пухлину сітчастої зони надниркової залози. Концентрація якого гормону буде пі д вищена у цього хворого? A. Альдостерону * В. Тестостерону С. Кортизону D. Кортизолу Е. Гідрокортизону. 72. Жінка 30 років з нормально розвинутими пропорціями тіла звернулася до лікаря з прив о ду посиленого росту волосся на щоках і підб о рідді. При обстеженні виявлено збільшення надниркових залоз у зв'язку з пухлинним ро с том, підвищення рівня тестостерону в крові. Яка частина надниркових залоз уражена пухлинним процесом? A. Клубочкова зона В. Пучкова зона * С. Сітчаста зона D. Суданофобна зона Е. Мозкова зона. 73. У чоловіка після операції з приводу пухлини щитовидної залози, раптово почались тетанічні судоми поперечно-смугастих м'язів. Що стало причиною розвинутого стану? * A. Порушення кальцієвого обміну при зн и женні функції прищитовидної залози В. Порушення калієвого обміну при порушенні функції епіфіза С. Порушення виділення мінералокортикоїдів наднирковими залозами D. Порушення функції аденогіпофіза Е. Порушення функції нейросекреторних ядер гіпоталамуса. 74. У пацієнта діагностовано пухлину, яка ро з винулась із В-клітин підшлункової залози. Пі д вищення рівня якого гормону буде спостеріг а тися в крові хворого? A. Соматостатину * В. Інсуліну С. Глюкагону D. Панкреатичного поліпептиду Е. Вазоінтестинального поліпептиду. 75. У дитини 5 років спостерігається посилений діурез при нормальному рівні глюкози в крові. Недостатністю якого гормону можна пояснити цей стан? A. Окситоцину * В. Вазопресину С. Фолікулостимулюючого гормону D. Лютеїнізуючого гормону Е. Тиротропіну. 76. Відомо, що альдостерон регулює рівень н а трію в організмі. Які клітини виробляють цей гормон? A. Норепінефроцити наднирковиз залоз В. Епінефроцити надниркових залоз С. Сітчастої зони надниркових залоз D. Пучкової зони надниркових залоз * Е. Клубочкової зони надниркових залоз. 77. Кретинізм - це захворювання, яке супров о джується гальмуванням росту дитини (форм у ються непропорційні карлики), психічною н е зрілістю. Це пов'язано з порушенням функції однієї з ендокринних залоз в ранньому дитячому віці. Функція якої залози порушена? A. Епіфіза В. Гіпофіза С. Гіпоталамуса * D. Щитовидної залози Е. Прищитовидної залози. 78. У дитини 5 років спостерігається відстава н ня в рості, непропорційний розвиток частин т і ла, розумова відсталість (кретинізм). З чим п о в'язано виникнення цієї патології? A. З гіпофункцією передньої частки гіпофіза В. З гіперфункцією передньої частки гіпофіза * С. З гіпофункцією щитовидної залози D. З гіперфункцією щитовидної залози Е. З гіпофункцією прищитовидної залози. 79. При вивченні гістологічного препарату пу х лини щитовидної залози виявлено інтенсивне розмноження тироцитів. Концентрація якої ф і зіологічно активної речовини , що виділяється тироцитами, буде підвищена в крові хворого? A. Тирозину В. Дийодтирозину С. Кальцитоніну D. Тиротропіну * Е. Тироксину. 80. При вивченні гістологічного препарату ад е ногіпофізу виявлено, що 40% клітинної маси належить до хромофілів. Які гормони продук у ють базофільні ендокриноцити гіпофізу? * А. Тіреотропний, фолікулостимулюючий В. Соматотропний, мамотропний С. Кортикотропний, лютеотропний D. Ліпотропний, меланотропний Е. Ліберини, статини. 81. При вивченні гістологічного препарату ад е ногіпофізу виявлено, що 40% клітинної маси належить до хромофілів. Які клітини належать до базофільних ендокриноцитів гіпофізу? А. Хромофобні ендокриноцити В. Соматотропоцити С. Мамотропоцити, меланотропоцити * D. Гонадотропоцити, тіротропоцити Е. Ліпотропоцити. 82. Відомо, що частина клітинної маси аденог і пофізу забарвлюється кислими барвниками. Які клітини належать до ацидофільних ендокрин о цитів? * А. Соматотропоцити, мамотропоцити В. Гонадотропоцити, тіротропоцити С. Кортикотропоцити D. Меланотропоцити Е. Ліпотропоцити. 83. Відомо, що частина клітинної маси аденог і пофізу забарвлюється кислими барвниками. Які гормони продукують ацидофільні ендокриноц и ти? * А. Соматотропін В. Тіреотропін С. Фолікулостимулюючий гормон D. Меланотропін Е. Ліпотропін. 84. Відомо, що меланотропін і ліпотропін утв о рюються шляхом розщеплення великої молек у ли церебрального пептиду преопроопіомелан о кортина. Які клітини гіпофіза накопичують м е ланотропін і ліпотропін? * А. Ендокриноцити середньої частини аденог і пофіза В. Ацидофільні ендокриноцити передньої ча с тини аденогіпофіза С. Базофільні ендокриноцити передньої частини аденогіпофіза D. Пітуїцити задньої частини аденогіпофіза Е. Хромофоби передньої частини аденогіпофіза. 85. У пацієнта скарги на різке збільшення діур е зу (до 5-7 л сечі за добу). Обстеження показали, що у пацієнта зменшена секреція вазопресину. Які клітини проявляють недостатню секреторну активність? А. Ендокриноцити передньої частки гіпофіза * В. Нейросекреторні клітини гіпоталамуса С. Ендокриноцити проміжної частки гіпофіза D. Пітуїцити Е. Клітини туберальної частини гіпофіза. 86. Відомо, що регуляція секреції передньої долі гіпофіза відбувається ліберинами та статинами. Які клітини з перелічених утворюють ці рел і зінг-фактори? А. Аденоцити середньої частки аденогіпофіза В. Крупноклітинні паравентрикулярні ядра гіп о таламуса * С. Дрібноклітинні ядра середнього гіпотал а муса D. Крупноклітинні супраоптичні ядра гіпотал а муса Е. Пітуїцити задньої частки гіпофіза. 87. При вивченні гістологічної структури епіф і за чітко виділяються стромальні компоненти з а лози, які представлені сполучнотканинною ка п сулою та перегородками, що розділяють епіфіз на часточки. З яких структурних компонентів складається паренхіма епіфіза? А. Хромофобних та хромофільних ендокрин о цитів В. Базофільних та ацидофільних ендокриноц и тів * С. Пінеалоцитів та підтримуючих гліоцитів D. Пітуїцитів та аксонів нейросекреторних кл і тин Е. Соматотропоцитів та мамотропоцитів. 88. В гіпоталамусі налічується більше 30 ядер (скупчень нервових клітин). До складу яких ядер гіпоталамуса переважно входять дрібні а д ренергічні нейросекреторні клітини? А. Супраоптичного ядра переднього гіпоталам у са В. Паравентрикулярного ядра переднього гіп о таламуса * С. Ядер середнього гіпоталамуса D. Ядер заднього гіпоталамуса Е. Чорної субстанції. 89. У складі гіпоталамуса крім дрібних нейрос е креторних ядер є великі холінергічні нейросе к реторні клітини. До складу яких ядер гіпотал а муса входять ці клітини? А. Супрахіазматичного ядра гіпоталамуса * В. Паравентрикулярного ядра переднього г і поталамуса С. Ядер середнього гіпоталамуса D. Ядер заднього гіпоталамуса Е. Дорсолатеральної групи ядер. 90. При аномалії розвитку зародка людини сп о стерігається гіпоплазія передньої частки гіпоф і за. Яке ембріональне джерело постраждало? А. Шкірна ектодерма В. Гангліозна пластинка * С. Ектодерма даху ротової бухти D. Мезодерма Е. Епітеліальне вистелення зяберних кишень. 91. При аномалії розвитку (так званої дістопії) задньої частки гіпофіза, задня частка може бути зміщена у ніжку гіпофіза. Який ембріональний зачаток є джерелом розвитку задньої долі гіп о фіза? * А. Виріст проміжного пухиря мозку В. Епітелій верхньої частини ротової бухти С. Шкірна ектодерма D. Плакоди Е. Гангліозна пластинка. 92. На гістологічному препараті передньої час т ки гіпофіза лікарю-лаборанту необхідно відд и фернціювати гонадотропоцит, що синтезує ФСГ. Які морфологічні ознаки з перелічених нижче характерні для цих клітин? А. Відсутність гранул цитоплазми В. Наявність великих оксифільних гранул С. Наявність дрібних оксифільних гранул * D. Наявність базофільних гранул та макули Е. Наявність дрібних базофільних гранул при відсутністі макули. 93. При дослідженні біоптата передньої долі г і пофіза лікарю-лаборанту необхідно диференц і ювати тиреотропоцити. Які морфологічні озн а ки з перелічених нижче характерні для цих кл і тин? А. Відсутність гранул цитоплазми В. Ексцентричне розміщення ядра * С. Наявність дрібних базофільних гранул в цитоплазмі D. Наявність великих оксифільних гранул в ц и топлазмі Е. Наявність базофільних гранул та макули. 94. При дослідженні біоптата передньої долі г і пофіза лікарю-лаборанту необхідно віддифер е нціювати соматотропоцити. Які морфологічні ознаки з перелічених характерні для цих клітин? А. Відсутність гранул цитоплазми В. Ексцентричне розміщення ядра С. Наявність дрібних базофільних гранул в ц и топлазмі D. Наявність великих оксифільних гранул в ц и топлазмі *Е. Наявність дрібних оксифільних гранул у ц и топлазмі. 95. При дослідженні біоптата передньої долі г і пофіза лікарю-лаборанту необхідно віддифер е нціювати мамотропоцити. Які морфологічні ознаки з перелічених нижче характерні для цих клітин? А. Відсутність гранул цитоплазми В. Ексцентричне розміщення ядра С. Наявність дрібних базофільних гранул в ц и топлазмі * D. Наявність великих оксифільних гранул в цитоплазмі Е. Наявність дрібних оксифільних гранул в ц и топлазмі. 96. У хворого після операції з приводу пухлини гіпофіза взяли біоптат, на якому виявлено баг а то хромофобних клітин. До яких типів клітин переднього гіпофіза слід віднести хромофобні клітини? * А. Камбіальних В. Продуцентів соматотропіну С. Продуцентів АКТГ D. Продуцентів тиротропіну Е. Продуцентів пролактину. 97. При експериментальному дослідженні на мишах перерізані нервові відростки, що йдуть від гіпоталамуса до гіпофіза. Яка функція гіп о фіза буде порушена? А. Синтез АКТГ В. Накопичення АКТГ С. Синтез вазопресину D. Синтез окситоцину * Е. Накопичення вазопресину та окситоцину. 98. Відомо, що задня доля гіпофіза є похідним одного з мозкових пухирів. Які структури з п е релічених не входять до складу задньої частки гіпофіза? А. Кровоносні капіляри * В. Хромофоби С. Тільця Херінга D. Клітини епендими (пітуїцити) Е. Терміналі аксонів нейросекреторних клітин гіпоталамукса. 99. Під час пологів у жінки спостерігалась сла б кість родової діяльності. Клітини яких ядер г і поталамусу виробляють переважно окситоцин, що викликає скорочення міоцитів матки? А. Супраоптичні * В. Паравентрікулярні С. Супрахіазматичні D. Дорсомедіальне Е. Вентромедіальне. 100. Під час пологів у жінки спостерігалось сл а бке скорочення міоцитів матки. Нестачею якого гормону гіпоталамуса це явище було викликане? А. Фоліліберину В. Пролактоліберину С. Соматоліберіну D. Вазопресину * Е. Окситоцину. 101. У хворого різко збільшено добове виділе н ня сечі. Нестачею секреції якого гормону гіп о таламуса можна пояснити це явище? * А. Вазопресину В. Окситоцину С. Соматоліберину D. Соматостатину E. Тиролиберину. 102. У експериментальної тварини перерізані аксони нейросекреторних клітин,які знаходят ь ся в супраоптичному і паравентрикулярному я д рах гіпоталамуса. Які гормони перестануть п о ступати в капилярну мережу нейрогіпофиза? * А. Окситоцин і вазопресин В. Соматоліберин і соматостатин С. Фолікулостимулюючий і лютеїнізуючий го р мони D. Тироліберин і тиротропін E. Альдостерон і андрогени. 103. На препараті гіпофіза в передній частці в и явлені полігональні клітини, які розташовані переважно в центрі та забарвлюються основн и ми барвниками. Які гормони виділяють дані клітини? * А. Фолікулостимулюючий і лютеїнізуючий гормони В. Тироліберин і тиротропін С. Альдостерон і андрогени D. Окситоцин і вазопресин E. Соматоліберин і соматостатин. 104. В передній частці гіпофізу виявлено кліт и ни округлої форми, цитоплазма яких забарвл ю ється ацидофільно. Які гормони виробляють вказані клітини? * А. Соматотропін і пролактин В. Тироліберин і тиротропін С. Альдостерон і андрогени D. Окситоцин і вазопресин E. Соматоліберин і соматостатин. 105. У пропорційно складеної дитини настало зменшення швидкості росту. З недостатністю секреції якого гормону гіпофіза може бути пов`язано це відставання? * А. Соматотропіну В. Пролактину С. Фолікулостимулюючого гормону D. Лютеїнізуючого гормону E. Ліпотропіну. 106. У хворого порушено функцію гонадотр о поцитів. В яких органах хворого будуть в першу чергу розвиватися патологічні зміни? * А. В яєчках В. В простаті С. В уретрі D. В молочних залозах E. В придатках яєчка. 107. До ендокринолога звернулись батьки 15-річного хлопчика, у якого зріст 140 см, відсутні ознаки нормального статевого розвитку. Проп о рції тіла не порушені. Психіка без відхилень. Ріст батьків 168 см і 177 см. Недостатність фу н кції якої залози найбільш імовірна у цьому в и падку? A. Щитовидної залози В. Прищитовидної залози С. Епіфіза * D. Гіпофіза Е. Наднирників. 108. Чоловік 56 років переніс операцію з прив о ду аденоми гіпофіза. В анамнезі порушення е н докринної функції не було. Які клітини аденог і пофіза зі своєю здатністю до розмноження на й більш імовірно утворили аденому? A. Мамотропоцити * В. Хромофоби С. Соматотропоцити D. Тиреотропоцити Е. Гонадотропоцити. 109. При обстеженні хлопчика 10 років лікар установив ознаки раннього статевого розвитку. Порушення функції якої ендокринної залози найбільш імовірно? A. Дистальної частки гіпофіза В. Проміжної частки гіпофіза С. Задньої частки гіпофіза * D. Епіфіза Е. Передньої частини гіпоталамуса. 110. При хворобі Адісона спостерігається гіпе р пігментація шкіри. Це пов`язують з загальним джерелом для розвитку меланоцитів шкіри та мозкової речовини надниркових залоз. Визначте це джерело. A. Мезенхіма B. Ектодерма C. Мезодерма * D. Нервовий гребінь E. Ентодерма. 111. У хворого спостерігається збільшення н и жньої щелепи, кистей і підошв, зниження зору. На рентгенограмі черепа - збільшення турецьк о го сідла. Встановлено діагноз: пухлина гіпофізу. Порушення функції якої частки гіпоф і зу виявлено? A. Задньої B. Латеральної C. Середньої D. Медіальної * E. Передньої. 112. При дослiдженнi однiєї з видалених пiд час операцiї надниркових залоз виявили великi клiтини, якi iмпрегнуються розчином двохром о вокислого калiю. Який гормон синтезують цi клiтини? * A. Адреналiн B. Тироксин C. Альдостерон D. Холецистокинiн E. Секретин. 113. На зрiзi щитовидної залози виявляються фолiкули округлої форми, стiнка яких утворена кубiчними тироцитами, в яких добре розвинена ендоплазматична сiтка i обмежена кiлькiсть лiзосом. Яка функцiя тироцитів порушена? A. Нагромадження тироксина B. Синтез тиреоглобулiна C. Синтез тироксина * D. Виведення тироксина E. Йодування тироксина. 114. На гістологічному препараті визначається паренхіматозний орган, структурно-функціональною одиницею якого є фолікул. Стінка фолікула утворена клітинами кубічної форми, порожнина фолікула заповнена коло ї дом. Який орган представлено на препараті? A. Слинна залоза * B. Щитовидна залоза C. Гіпофіз D. Яєчник E. Сім`яник. 115. У людини розвинувся гігантизм. Функція якої залози внутрішньої секреції порушена? A. Надниркових залоз B. Щитовидної C. Вилочкової * D. Гіпофізу E. Епіфізу. 116. Хворий 23 рокiв скаржиться на головний бiль, змiну зовнiшнього вигляду (збiльшення розмiрiв нiг, кистей, рис обличчя), огрубiння г о лосу, погiршення пам'ятi. При оглядi - збiльшення надбрiвних дуг, носа, язика. Аналiз сечi без особливих змiн. Причиною такого стану може бути: A. Нестача альдостерону B. Гiперпродукцiя кортикостероїдiв C. Нестача глюкагону * D. Гiперпродукцiя соматотропiну E. Нестача тироксину. 117. В експериментi на iзольованiй клiтинi з а блокували процеси бiосинтезу бiлка за допом о гою актиномiцiна D. Вплив якого гормону на цю клiтину буде неможливим? A. Норадреналiну B. Глюкагону C. Інсулiну * D. Кортизолу E. Адреналiну. 118. Пiд впливом гормону на клiтину збiльшилась активнiсть аденiлатциклази. Який з зазначених гормонiв може викликати такi змiни? A. Альдостерон B. Тироксин * C. Адреналiн D. Прогестерон E. Кортизол. ТРАВНА СИСТЕМА 1. При вивченні ротової порожнини доведено, що вона вкрита багатошаровим незроговілим епітелієм, за виключенням деяких ділянок. В и значте ту частину ротової порожнини, яка має зроговілий епітелій: A. Внутрішня поверхня щок * B. Ясна C. М’ яке піднебіння D. Внутрішня поверхня губ E. Нижня поверхня язика. 2 На межі ротової порожнини та носоглотки розміщені скупчення лімфоїдних елементів - мигдалики, які формують лімфоепітеліальне к і льце Пирогова-Вальдейєра. Яку особливість р е льєфу слизової оболонки можна побачити у д і лянках локалізації мигдаликів? A. Утворює поля та ямки B. Утворює циркулярні складки C. Утворює крипти * D. Утворює щілиноподібні складки E. Утворює поздовжні складки. 3. Слизова оболонка травної трубки складається з епітеліальної пластинки, власної пластинки та м’ язової пластинки. Який відділ травного кан а лу не має у складі слизової оболонки міоцитів? A. Стравохід B. Шлунок * C. Ротова порожнина D. Товста кишка E. Тонка кишка. 4. До лікарні звернувся чоловік 60 років зі ска р гами на пухлиноподібне утворення на шкірній частині верхньої губи. З анамнезу відомо, що хворий курить протягом 40 років. При гістолог і чному обстеженні діагностовано злоякісне н о воутворення. Похідним якого епітелію є ця пу х лина? A. Одношаровий плоский B. Одношаровий кубічний C. Перехідний D. Багатошаровий незроговілий * E. Багатошаровий зроговілий. 5. У підслизовій основі губи локалізовані кінц е ві секреторні відділи малих губних слинних з а лоз. Які вони є за будовою? A. Прості альвеолярні B. Складні альвеолярні розгалужені C. Складні альвеолярні нерозгалужені D. Складні трубчасті розгалужені * E. Складні альвеолярно-трубчасті. 6. У підслизовій основі губи локалізовані кінц е ві секреторні відділи малих губних слинних з а лоз. Який секрет вони продукують? A. Білковий B. Слизовий * C. Слизово-білковий D. Жировий E. Вірної відповіді нема. 7. Верхня та бічні поверхні язика вкриті слиз о вою оболонкою, яка нерухомо зрощена з м’ язовою основою язика. Епітелій і власна пл а стинка слизової оболонки утворюють тут виро с ти з характерною будовою, які мають назву с о сочків. Які сосочки присутні у складі слизової оболонки язика грудних малюків? A. Ниткоподібні * B. Конічні C. Листоподібні D. Грибоподібні E. Жолобуваті. 8. Відомо, що тіло язика утворене пучками п о смугованих м’ язових волокон. Скільки пучків м’ язових волокон його утворюють? A. Два * B. Три C. Чотири D. П’ ять E. Шість. 9. Смакові бруньки утворюють периферійний відділ смакового аналізатора. В яких сосочках язика розміщується переважна більшість (бл и зько 50%) смакових бруньок? A. Ниткоподібних B. Конічних C. Листоподібних D. Грибоподібних * E. Жолобуватих. 10. Відомо, що глотка сполучає ротову поро ж нину зі стравоходом. В ній перехрещуються п о вітроносний та травний шляхи. Який епітелій вкриває носовий відділ глотки? A. Одношаровий кубічний * B. Багаторядний війчастий C. Перехідний D. Багатошаровий незроговілий E. Багатошаровий зроговілий. 11. Відомо, що глотка сполучає ротову поро ж нину зі стравоходом. В ній перехрещуються п о вітроносний та травний шляхи. Який епітелій вкриває гортанний відділ глотки? A. Одношаровий кубічний B. Багаторядний війчастий C. Перехідний * D. Багатошаровий незроговілий E. Багатошаровий зроговілий. 12. На зрiзi пiдщелепної слинної залози розрiзняються численнi ацинуси, якi складают ь ся з 10-15 клiтин конiчної форми. На апiкальнiй поверхнi цi клiтини мають мiкроворсинки, а в цитоплазмi - добре розвинену зернисту ендопл а зматичну сiтку. Цi клiтини належать до: A. Мiоепiтелiоцитiв * B. Сероцитiв C. Келихоподiбних клiтин D. Ендокриноцитiв E. Мукоцитiв. 13. У хворого, що надійшов до терапевтичної клініки, лабораторно встановлено зниження к и слотності шлункового соку. Ушкодження яких клітин шлункових залоз обумовило означену ситуацію? A. Головні B. Ендокринні C. Слизові * D. Парієтальні E. Шийкові. 14. На гiстологiчному зрiзi дна шлунка у складi залоз видно порiвняно великi клiтини з ац и дофiльною цитоплазмою, електр о нномiкроскопiчно в цих клiтинах є наявною складна система внутрiшньоклiтинних к а нальцiв. Що продукують цi клiтини? A. Слиз * B. Соляну кислоту C. Серотонiн D. Гастрин E. Пепсиноген. 15. Клiтини пiдшлункової залози iнтенсивно в и робляють травнi ферменти. Проте їхня потреба досить сильно змінюється протягом доби. Р е зерв ферментiв перебуває в цих клiтинах пер е важно у: * A. Секреторних включеннях B. Лiзосомах C. Цитоплазмi D. Вакуолях E. Цистернах комплексу Гольджi. 16. У людини видiляється невелика кількість г у стої слини, знижена її ферментативна а к тивнiсть, збiльшений вмiст слизу. Найбiльш iмовiрною причиною цього є порушення функцiї: A. Пiд'язикових залоз B. Немає правильної відповіді * C. Привушних залоз D. Пiднижньощелепних залоз E. Власних залоз слизової оболонки. 17. Хворому на хронiчний гастрит зроблена внутрiшньошлункова рН-метрiя, за допомогою якої встановлено зменьшення кислотностi шл у нкового соку. Функцiя яких клiтин знижена? * A. Парiєтальних екзокриноцитів B. Головних екзокриноцитів C. Ендокриноцитів D. Шийкових клiтин E. Додаткових клiтин. 18. У кровi хворого виявлено низький рiвень альбумiнiв i фiбриногену. Зниження активностi яких органел гепатоцитiв печiнки з найбiльшою вiрогiдністю обумовлює це явище? * A. Гранулярної ендоплазматичної сiтки B. Агранулярної ендоплазматичної сiтки C. Комплексу Гольджi D. Лiзосом E. Мiтохондрiй. 19. При морфологiчному аналiзi бiопсiйного м а терiалу слизової оболонки стравоходу виявлено процес зроговiння епiтелiю. Який з означених нижче типiв епiтелiїв буде виявлено поряд з ураженою ділянкою слизової? A. Одношаровий багаторядний вiйчастий B. Одношаровий призматичний C. Багатошаровий плоский зроговiлий D. Одношаровий плоский * E. Багатошаровий плоский незроговiлий. 20. У клiнiку госпiталiзовано хворого з отрує н ням. Встановлено, що в печiнцi порушенi м е ханiзми детоксiкацiї. Якi з органел гепатоцитiв в першу чергу обумовили цей стан? A. Мiтохондрiї * B. Гранулярна ендоплазматична сiтка C. Рибосоми D. Комплекс Гольджi Е. Агранулярна ендоплазматична сiтка. 21. У онкологiчного хворого пiсля променевої терапiї морфологiчно виявлено значне пор у шення процесу регенерацiї епiтелiального шару слизової оболонки тонкої кишки. Недостатня функція яких клiтин при цьому проявляється? A. Екзокриноцити з ацидофiльною зернистiстю (Панета) * B. Стовпчастi епiтелiоцити без облямiвки в криптах C. Келихоподiбнi екзокриноцити D. Ендокриннi клiтини E. Стовпчастi облямованi епiтелiоцити. 22. У хворого 48 років після променевої терапії раку шлунка розвилася злоякісна анемія внасл і док ушкодження клітин, які виробляють ант и анемічний фактор. Які з клітин залоз шлунка уражені при цьому? A. Шийкові мукоцити B. Ендокриноцити C. Головні екзокриноцити D. Додаткові мукоцити * E. Парієтальні клітини. 23. Лікар-інфекціоніст виявив у хворого син д ром гострого ентероколіту з порушенням проц е сів травлення та всмоктування продуктів розщ е плення. При ушкодженні яких клітин кишков о го епітелію спостерігаються такі порушення? * A. Стовпчастих клітин з облямівкою B. Келихоподібних клітин C. Апікально зернистих клітин D. Ендокринних клітин E. Стовпчастих клітин без облямівки. 24. На внутрiшнiй поверхнi препарату розрiзаного трубчастого органу видно п о вздовжнi складки. Яка частина травного каналу спостерігається на препаратi? A. Клубова кишка B. Пряма кишка C. Ободова кишка D. Дванадцятипала кишка * E. Стравохiд. 25. В рацiонi людини - велика кiлькiсть вугл е водiв. Якi структури будуть накопичуватися при цьому в цитоплазмi гепатоцитiв? A. Збiльшенням кiлькостi вiльних рибосом B. Краплини жиру * C. Гранули глiкогену D. Включення лiпофусцину E. Одна велика жирова крапля. 26. Стоматолог при лiкуваннi зубiв вводить в простір мiж щокою i альвеолярним вiдростком верхньої щелепи ватний тампон. Вивiдний отвiр протоки якої залози вiн закриває? A. Щитовидної B. Пiд'язикової C. Всiх вищезгаданих * D. Привушної E. Пiднижньощелепної. 27. При обстеженнi хворого 43 рокiв виявлено, що в шлунку недостатньо перетравлюються бiлковi продукти. Аналiз шлункового соку в и явив низьку кислотнiсть. Функцiя яких клiтин шлунка порушена в даному випадку? A. Головних екзокриноцитів B. Слизових клiтин (мукоцитів) * C. Парiєтальних екзокриноцитів D. Шийкових мукоцитів E. Ендокринних клiтин. 28. Чоловiк 45 рокiв звернувся до лiкаря зi ска р гами на біль у животi, що локалiзований навк о ло пупка, надування, бурчання у животi, дiарею. Імовiрно, у даному випадку зменшена швидкiсть оновлення епiтелiю тонкої кишки. З ушкодже н ням яких клiтин епiтелiю може бути пов'язане це явище? * A. Стовпчастих епiтелiоцитiв без облямiвки B. Келихоподiбних клiтин C. Стовпчастих епiтелiоцитiв з облямiвкою D. Клiтин Панета E. Ендокриноцитiв. 29. У хворого 39 рокiв, який пройшов курс пр о меневої терапiї з приводу пухлини печiнки, утворилась виразка тонкої кишки внаслiдок пригнiчення мiтотичної активностi клiтин, за рахунок яких вiдбувається поновлення покро в ного епiтелiю тонкої кишки. Назвiть їх. * A. Клiтини крипт без облямівки B. Екзокриноцити з ацидофiльною зернистiстю C. Ендокриннi клiтини D. Стовбчастi епiтелiоцити E. Келихоподiбнi екзокриноцити. 30. Хворий 45 рокiв госпiталiзований зi скарг а ми на бiль в шлунку. Гастроскопiя виявила н а явнiсть невеликих за розмiром виразок в областi дна шлунку. Порушення функцiї яких клiтин стiнки шлунку стало причиною пошкодження слизової оболонки? A. Ендокриноцитiв, шо виробляють соматост а тин B. Ендокриноцитів, що виробляють гастрин * C. Клiтин покривного епiтелiю, що виробл я ють слизовий секрет D. Ендокриноцитiв, що виробляють серотонiн E. Головних екзокриноцитiв, шо виробляють пепсиноген. 31. При інструментальному дослідженні страв о ходу хворої виявлено дифузне ушкодження його слизової оболонки внаслідок опіку оцтовою есенцією. Які клітинні структури покривного епітелію стануть джерелом репаративної рег е нерації? A. Остисті клітини B. Ендокринні клітини C. Плоскі клітини * D. Стовбурові клітини E. Війчасті клітини. 32. У хворого на хронічний гастрит під час зо в нішнього огляду виявлено явище "обкладеного язика", обумовлене повільним відторгненням зроговілих клітин епітелія: A. Сосочків, оточених валом B. Грибоподібних сосочків * C. Ниткоподібних сосочків D. Жолобуватих сосочків E. Листоподібних сосочків. 33. У людей, що схильнi до надмiрного спож и вання солодкого, постiйно знаходяться в станi напруги певнi клiтини пiдшлункової залози. В и значте, якi саме? * A. В-клiтини B. А-клiтини C. Д-клiтини D. РР-клiтини E. Ацинозно-iнсулярнi. 34. У чоловiка 30 рокiв дiагностована хвороба Гiршпрунга - iдiопатичне розширення та подо в ження товстого кишечника. За рахунок пор у шення розвитку якого джерела формування к и шкової трубки iмовiрний розвиток цього захв о рювання? * A. Ганглiозної пластинки B. Ентодерми, мезенхіми C. Мезенхiми D. Нервової трубки E. Мезодерми. 35. Чоловік 45 років звернувся до лікаря зі ска р гами на біль у животі, локалізований біля пупка, здуття, діарею. Установлено, що в даному вип а дку знижена швидкість поновлення епітелію тонкого кишечника. З пошкодженням яких кл і тин епітелію може бути пов`язано це явище? A. Клітин Панета В. Стовпчастих епітеліоцитів з облямівкою * С. Стовпчастих епітеліоцитів без облямівки D. Келихоподібних клітин Е. Ендокриноцитів. 36. У результаті травми пошкоджено епітелій слизової оболонки тонкої кишки. За рахунок яких клітин буде відбуватися його регенерація? A. Епітеліоцитів з облямівкою * B. Епітеліоцитів без облямівки C. Ендокриноцитів D. Келихоподібних екзокриноцитів E. Екзокриноцитів з ацидофільною зернистістю. 37. Два екзаменаційних препарата виготовлені з голодної і ободової кишки. По яким діагности ч ним критеріям можна відрізнити голодну ки ш ку? * A. За наявністю ворсинок B. За наявністю залоз у власній пластинці сл и зової C. За наявністю залоз у підслизовій основі D. За будовою м`язової пластинки E. За наявністю лімфатичних фолікулів. 38. В епітеліальній пластинці голодної кишки на препараті, який забарвлено гематоксиліном-еозином, виділяються клітини у вигляді світлих пухирців. Визначте, що це за клітини. А. Ендокринні клітини В. Облямовані епітеліоцити * С. Келихоподібні екзокриноцити D. Епітеліоцити без облямівки E. Екзокриноцити з ацидофільними гранулами. 39. При захворюванні шлунка у жінки виявлено малокрів`я. З порушенням функціональної акт и вності яких клітин воно може бути пов`язано? * A. Парієтальних екзокриноцитів B. Головних екзокриноцитів C. Шийкових мукоцитів D. Додаткових мукоцитів E. Ендокриноцитів. 40. Захворювання шлунка можуть супроводж у ватися зниженням чи підвищенням вмісту сол я ної кислоти в шлунковому соку. З порушенням функціональної активності яких клітин це пов`язано? А. Ендокриноцитів. B. Головних екзокриноцитів C. Шийкових мукоцитів D. Додаткових мукоцитів * Е. Парієтальних клітин. 41. У результаті розриву зірчастої вени сталося пошкодження епітелію шлунка. За рахунок яких клітин може відбутися його регенерація? * A. Шийкових мукоцитів B. Парієтальних екзокриноцитів C. Головних екзокриноцитів D. Додаткових мукоцитів E. Ендокриноцитів. 42. На гістологічному препараті в складі слиз о вої оболонки шлунка видно великі клітини округлої форми,цитоплазма їх оксифільна. На електронограмі в них виявляється багато міт о хондрій і внутрішньоклітинних канальців. Яку назву мають ці клітини? А. Головні екзокриноцити * В. Парієтальні екзокриноцити C. Шийкові мукоцити D. Додаткові мукоцити E. Ендокриноцити. 43. В порожнині шлунка різко підвищено вміст слизу, що ускладнює перетравлення їжі. З п о рушенням функціональної активності яких кл і тин слизової шлунка це пов`язано? * A. Поверхневих епітеліоцитів B. Головних екзокриноцитів C. Парієтальних (обкладочних) екзокриноцитів D. Екзокриноцитів з ацидофільними гранулами E. Ендокриноцитів. 44. Екзаменаційні препарати приготовлені з дна і пілоричної частини шлунка. За якими діагно с тичними критеріями дно шлунка можна відрі з нити від пілоричної частини? А. За епітеліальною вистилкою В. За зовнішньою оболонкою * С. За будовою залоз D. За будовою підслизової основи E. За наявністю солітарних лімфатичних фол і кулів. 45. У стінці шлунково-кишкового тракту розт а шовані нервові зплетення. Нейроцити одного зі зплетень контролюють роботу м`язових клітин. У якому шарі стінки травної трубки воно розт а шоване? A. У підслизовій основі * B. У м`язовій оболонці C. У серозній оболонці D. В епітеліальній пластинці E. У м`зовій пластинці. 46. У жінки 56 років при проведенні рН-метрії шлункового соку виявлена тотальна гіпераци д ність (підвищення кислотності). З порушенням функції яких клітин епітелію шлунка це пов`язано? A. Головних екзокриноцитів В. Шийкових мукоцитів С. Додаткових мукоцитів * D. Парієтальних екзокриноцитів Е. Ендокриноцитів. 47. У хворого у зв`язку з підвищенним вмістом слизу у шлунку утруднений процес перетра в лення їжі. З порушенням функціональної акти в ності яких клітин це може бути пов`язано? A. Парієтальних екзокриноцитів власних залоз В. Камбіальних клітин епітелію слизової обол о нки С. Ендокриноцитів власних залоз шлунка D. Головних екзокриноцитів власних залоз шлунка * Е. Епітеліоцитів слизової оболонки шлунка. 48. В результаті травми пошкоджено епітелій слизової оболонки шлунка. За рахунок яких кл і тин буде здійснюватися його регенерація? A. Парієтальних екзокриноцитів * В. Шийкових мукоцитів С. Ендокриноцитів D. Головних екзокриноцитів власних залоз Е. Клітин Панета. 49. У хворого на хронічний ентероколіт (зап а лення кишки) виявлено порушення травлення та всмоктування білків в тонкій кишці внаслідок недостатньої кількості в кишковому соці дипе п тидаз. Порушенням функції яких клітин, що мають ацидофільні гранули та синтезують д и пептидази, викликане це явище? А. Стовпчастих з облямівкою В. Стовпчастих без облямівки С. Келихоподібних * D. Клітин Панета E. Ендокриноцитів. 50. При обстеженні новонародженого виявлено аномалію розвитку епітелію слизової оболонки тонкої кишки. З порушенням розвитку яких е м бріональних джерел це пов'язано? А. Ектодерми В. Латеральної мезодерми С. Дорзальної мезодерми * D. Ентодерми E. Мезенхіми. 51. При захворюваннях слизової оболонки то н кої кишки страждає функція епителія. До якого морфологічного типу відноситься епітелій то н кої кишки? А. Одношарового кубічного В. Одношарового призматичного війчастого * С. Одношарового призматичного з облямі в кою D. Багатошарового плоского E. Багатошарового кубічного. 52. При обстеженніі хворого з захворюванням тонкої кишки виявлено порушення процесів пристінкового травлення. З порушенням функції яких клітин це пов'язано? * А. Стовпчастих з облямівкою В. Стовпчастих без облямівки та клітин Панета С. Келихоподібних та ендокриноцитів D. Клітин Панета E. Ендокриноцитів та клітин Панета. 53. При обстеженні хворого з гострою патолог і єю шлунково-кишкового тракту виявлено зап а лення червоподібного відростка з ушкодженням епітелія, який його вистеляє. Вкажіть морфол о гічний тип пошкодженого епітелія. А. Одношаровий плоский * В. Одношаровий призматичний С. Одношаровий багаторядний війчастий D. Одношаровий кубічний E. Багатошаровий плоский. 54. При виразковій хворобі дванадцятипалої кишки порушується функція дуоденальних з а лоз. До якого морфологічного типу екзокринних залоз відносяться вказані залози? * А. До складних розгалужених трубчастих В. До простих нерозгалужених трубчастих С. До простих нерозгалужених альвеолярних D. До простих розгалужених альвеолярних E. До простих розгалужених трубчастих. 55. Однією з причин аномалії розвитку тонкої кишки є порушення терміну диференціювання ембріональних тканин. На якому этапі пренат а льного онтогенезу формуються ворсинки та крипти в тонкій кишці? A. На 1-му тижні B. На 2-му тижні * C. На 8-10-му тижні D. На 3-му місяці E. На 6-му місяці. 56. При ендоскопічному дослідженні у хворого з хронічним ентероколітом (запалення кишки) спосьерігається відсутність специфічних стру к тур рельєфу тонкої кишки. Які компоненти в и значають особливості рельєфу слизової оболо н ки тонкої кишки в нормі? A. Поля, складки, ямки * B. Циркулярні складки, ворсинки та крипти C. Гаустри, ворсинки, крипти D. Косо-спіральні складки E. Поля, ворсинки. 57. При ендоскопічному дослідженні у хворого виявлено епітеліальну пухлину тонкої кишки. З якого епітелія утворилася ця пухлина? A. Одношарового кубічного B. Одношарового призматичного війчастого * C. Одношарового призматичного з облямі в кою D. Одношарового призматичного залозистого E. Багатошарового плоского незроговілого. 58. При дослідженні хворого з порушенням процесів всмоктування в тонкій кишці встано в лено порушення структури ворсинок. Чим утв о рені ворсинки слизової оболонки тонкої кишки? * А. Слизовою оболонкою В. Підслизовою основою С. М'язовою оболонкою D. Власною пластинкою слизової оболонки Е. Серозною оболонкою. 59. При дослідженні біоптату хворого з вира з ковим пошкодженням слизової оболонки кишки спостерігаються кінцеві відділи залоз, що зан у рені в підслизову основу. Визначте, який відділ кишки ушкоджений. * A. Дванадцятипала кишка B. Голодна кишка C. Клубова кишка D. Сліпа кишка E. Ободова кишка. 60. При деяких хронічних захворюваннях ки ш ки змінюються кількісні співвідношення між епітеліоцитами слизової оболонки. Які типи епітеліоцитів переважають в епітелії кишкових ворсинок у нормі? * A. Стовпчасті з облямівкою епітеліоцити B. Келихоподібні клітини C. Клітини Панета D. Ендокриноцити E. Стовпчасті без облямівки епітеліоцити. 61. При деяких хронічних захворюваннях ки ш ки змінюються кількісні співвідношення між епітеліоцитами слизової оболонки. Які типи епітеліоцитів переважають в епітелії крипт то н кої кишки у нормі? * A. Стовпчасті з облямівкою епітеліоцити B. Келихоподібні клітини C. Клітини Панета D. Ендокриноцити E. Стовпчасті без облямівки епітеліоцити. 62. Деякі захворювання кишки пов'язані з п о рушенням функції екзокриноцитів з ацидофіл ь ними гранулами. Де розташовані ці клітини в нормі? A. На апікальній частині кишкових ворсинок B. На бокових поверхнях кишкових ворсинок C. У місці переходу ворсинок в крипти D. В верхній частині кишкових крипт * E. На дні кишкових крипт. 63. Відомо, що найчастіше запалення червоп о дібного відростка (апендицит) має місце після перенесених вірусних інфекцій. Які морфолог і чні особливості будови стінки червоподібного відростка сприяють цьому? A. Вміщує в епітелії слизової велику кількість келихоподібних клітин * B. Вміщує багато скупчень лімфоїдної ткан и ни C. Має сильно розвинену м'язову оболонку D. Відсутня м'язова пластинка слизової оболо н ки E. Має добре розвинуті ворсинки. 64. Ворсинки тонкої кишки зовні вкриті епітел і єм, у складі якого розрізняють три види клітин. Які з них приймають участь у процесах присті н кового травлення? * A. Облямовані епітеліоцити B. Епітеліоцити без облямівки C. Ендокриноцити D. Келихоподібні екзокриноцити E. Екзокриноцити з ацидофільною зернистістю. 65. Екзаменаційні препарати приготовлені з дванадцятипалої і голодної кишки. За якими д і агностичними критеріями можна відрізнити вказані відділи тонкої кишки? * A. За наявністю залоз в підслизовій основі B. За наявністю залоз у власній пластинці сл и зової C. За будовою м`язової оболонки D. За будовою м`язової пластинки E. За наявністю солітарних лімфатичних фол і кулів. 66. У хворого 60 років діагностована доброякі с на епітеліальна пухлина тонкої кишки. З якого епітелію розвинулась пухлина? A. Одношарового плоского * В. Одношарового призматичного С. Багатошарового плоского незроговілого D. Багатошарового зроговілого Е. Одношарового кубічного. 67. При мікроскопії препарата, виготовленого з біопсійного матеріалу, діагностована пухлина, яка розвинулась з залоз, локалізованих у підсл и зовій основі. Залози якого з перелічених відділів травного тракту стали джерелом утворення пу х лини? A. Пілоричного відділу шлунка * В. Дванадцятипалої кишки С. Фундального відділу шлунка D. Голодної кишки Е. Товстої кишки. 68. У чоловіка 47 років діагностована доброяк і сна епітеліальна пухлина вісцеральної очерев и ни. Який епітелій (найбільш ймовірно) став джерелом розвитку пухлини? A. Багатошаровий незроговілий В. Багатошаровий зроговілий * С. Одношаровий плоский D. Одношаровий призматичний Е. Одношаровий кубічний. 69. У жінки 74 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина парієтальної очеревини. Який епітелій є джерелом розвитку пухлини? A. Багатошаровий незроговілий В. Багатошаровий зроговілий С. Одношаровий кубічний * D. Одношаровий плоский Е. Одношаровий призматичний. 70. При ендоскопічному обстеженні хворого з хронічним колітом (запалення товстої кишки) спостерігається редукція специфічних структур рельєфу товстої кишки. Які компоненти визн а чають особливості рельєфу слизової оболонки товстої кишки у нормі? A. Поля, складки, ямки * B. Півмісяцеві складки, крипти C. Ворсинки та крипти D. Косо-спіральні складки E. Півмісяцеві складки, поля, ворсинки. 71. При деяких захворюваннях товстої кишки змінюються кількісні співвіддношення між еп і теліоцитами слизової оболонки. Які типи клітин переважають в епітелії крипт товстої кишки в нормі? A. Епітеліоцити з облямівкою стовпчасті * B. Келихоподібні клітини C. Ендокриноцити D. Клітини з ацидофільними гранулами E. Малодиференційовані клітини. 72. При ендоскопічному дослідженні товстої кишки виявлено пухлину, яка походить зі сл и зової оболонки сповпчастої зони прямої кишки. З якого епітелію утворилася ця пухлина? A. Одношарового призматичного залозистого B. Одношарового призматичного облямованого * C. Багатошарового кубічного D. Багатошарового плоского незроговілого E. Багатошарового плоского зроговілого. 73. У чоловіка 62 років діагностована доброяк і сна епітеліальна пухлина слизової оболонки с и гмовидної кишки. З якого епітелію виникло вк а зане новоутворення? * A. Одношарового призматичного В. Багатошарового незроговілого С. Багатошарового зроговілого D. Одношарового багаторядного війчастого Е. Одношарового плоского. 74. У результаті тривалого лікування антибіот и ками у хворого порушено процес травлення кл і тковини в товстій кишці. З чим це пов`язано? А. З порушенням секреції келихоподібних екз о криноцитів B. З загибеллю ворсинок C. З порушенням перистальтики D. З атрофією підслизового нервового сплетіння * Е. З загибеллю мікрофлори. 75. При деяких захворюваннях печінки актив і зується функція клітин Купфера. Визначте, де в печінці локалізовані ці клітини? А. У стінці центральної вени В. У стінці холангіол С. У стінці міжчасточкової вени * D. У стінці сінусоїдного гемокапіляру E. У сполучнотканинних септах між часточк а ми. 76. При обстеженні хворого виявлено вроджену аномалію розвитку печінки. Яке ембрінальне джерело було пошкоджено? A. Ентодерма задньої стінки тулубової кишки * B. Ентодерма передньої стінки тулубової ки ш ки C. Ентодерма передньої кишки D. Мезонефральна протока E. Ентодерма задньої кишки. 77. При деяких захворюваннях печінки спост е рігається порушення циркуляції крові та жовчі внаслідок пошкодження структур, які входять до печінкових тріад. Які утворення входять до печінкових тріад? A. Печінкова балка, синусоїдні та жовчні кап і ляри B. Навколочасточкова артерія, вена та лімфат и чна судина C. Міжчасточкові артерії, вени та лімфатичні судини * D. Міжчасточкові артерії, вени та жовчні пр о токи E. Навколочасточкові артерії, вени та жовчні протоки. 78. При хронічних захворюваннях печінки вн а слідок розростання сполучної тканини в паре н химі органу, гепатоцити втрачають полярність. Які поверхні розрізняють у гепатоциті в норм а льних умовах? A. Зовнішню, внутрішню, бокову B. Біліарну, васкулярну, апікальну * C. Біліарну, васкулярну D. Біліарну, васкулярну та проміжну зону E. Васкулярну, десмосомальну. 79. При хронічних захворюваннях печінки ко м поненти жовчі потрапляють в кров внаслідок пошкодження стінок жовчних капілярів. Які структури утворюють стінки жовчних капіл я рів? A. Клітини Купфера B. Ендотеліоцити * C. Гепатоцити D. Перисинусоїдні ліпоцити E. Фібробласти. 80. При експериментальному дослідженні печ і нки під впливом канцерогенних речовин сп о стергігається порушення структури морфо-функціональних одиниць печінки. Яке утворе н ня за класичними уявленнями є структурно-функціональною одиницею печінки? A. Альвеола * B. Печінкова часточка C. Портальна часточка D. Печінковий ацинус E. Печінкова балка. 81. Однією з причин жовчнокам'яної хвороби є порушення резорбтивної функції епітелію сл и зової оболонки жовчного міхура. Який епітелій пошкоджується при цьому захворюванні? A. Одношаровий призматичний залозистий * B. Одношаровий призматичний облямований C. Багатошаровий призматичний D. Багатошаровий плоский незроговілий E. Багатошаровий плоский зроговілий. 82. При запаленні жовчного міхура спостеріг а ється пошкодження залоз, розташованих в сті н ці міхура. До якого типу (за будовою і характ е ром секрету) можна віднести ці залози? * A. Альвеолярно-трубчасті, слизові B. Альвеолярно-трубчасті, білкові C. Альвеолярні, білкові D. Трубчасті, білкові E. Альвеолярні, слизові. 83. Однією з причин уродженої аномалії розви т ку підшлункової залози є порушення терміну диференціювання ембріональних зачатків орг а ну. В який строк пренатального онтогенезу зді й снюється закладка підшлункової залози? A. На 1-му тижні * B. На 3-4-му тижні C. На 8-му тижні D. На 12-16-му тижні E. На 6-му місяці. 84. У цитоплазмі гепатоцитів на препараті вия в ляеться незвичайно велика кількість глибок гл і когену. З недостатністю функціонування яких клітин острівців Лангерганса це пов`язано? * A. А-клітин B. В-клітин C. D-клітин D. D1-клітин E. РР-клітин. 85. У раціоні людини велика кількість їжі, яка містить вуглеводи. Яка функція печінки пов и нна активізуватися? А. Синтез фібриногену і протромбіну B. Утворення жовчі C. Накопичення вітамінів D. Дезінтоксикаційна * Е. Глікогенутворююча. 86. При обстеженні хворого виявлено сповіл ь нення зсідання крові. Яка функція печінки, йм о вірно, при цьому порушена? * A. Білковоутворююча B. Глікогенутворююча C. Утворення жовчі D. Накопичення вітамінів E. Дезінтоксикаційна. 87. У крові хворого виявлено зниження вмісту протромбіну. Про порушення якої функції печ і нки це свідчить? * A. Білковоутворюючої B. Глікогенутворюючої C. Утворення жовчі D. Накопичення вітамінів E. Детоксикаційної. 88. У кровоносне русло експериментальної тв а рини введено туш. Через певний проміжок часу фарба з течією крові потрапила в печінку. Які клітини будуть реагувати на потрапляння туші в печінку? А. Фібробласти B. Гепатоцити * С. Ретикулоендотеліоцити D. Клітини Іто E. Гладкі міоцити кровоносних судин. 89. Порушена білковоутворююча функція печ і нки. Які зміни при цьому можна спостерігати в структурі гепатоцитів? А. Слабкий розвиток агранулярної ендоплазм а тичної сітки * В. Слабкий розвиток гранулярної ендоплазм а тичної сітки C. Зменшення кількості гранул глікогену D. Наявність двоядерних клітин E. Збільшення числа мітохондрій. 90. В результаті травми хворий втратив багато крові. Яка фукнція печінки активізується при цьому в першу чергу? А. Утворення жовчі B. Глікогенутворююча * С. Білковоутворююча D. Накопичення вітамінів E. Дезінтоксикаційна. 91. У жінки 36 років проведено дослідження д у оденального вмісту. Який вид епітелію, що в и стеляє жовчний міхур, може бути виявлений під час мікроскопії осаду? A. Багатошаровий незроговілий В. Багатошаровий зроговілий С. Одношаровий кубічний * D. Одношаровий призматичний Е. Одношаровий багаторядний війчастий. 92. У чоловіка 62 років у зв`язку з цирозом п е чінки спостерігається асцит (рідина в черевній порожнині). Клітини якого епітелію будуть в и явлені при мікроскопічному дослідженні асци т ної рідини? A. Багатошарового плоского * В. Одношарового плоского С. Призматичного D. Миготливого Е. Зроговілого. 93. При первинному обстеженні хворого з пол і урією та глюкозурією (наявність цукру в сечі, добова кількість якої перевищує 3 л) виявлено недостатню продукцію гормона інсуліна. Які клітини острівця Лангерганса, що продукують цей гормон, виявляють недостатню секреторну активність? А. А-клітини * В. В-клітини С. D-клітини D. D1-клітини E. РР-клітини. 94. При деяких захворюваннях підшлункової залози спостерігається порушення ендокринної функції, пов'язане з синтезом глюкагона. Фун к ція яких клітин при цьому страждає? * А. А-клітин В. В-клітин С. D-клітин D. D1-клітин E. РР-клітин. 95. При гострих панкреатитах (запалення пі д шлункової залози) насамперед спостерігається пошкодження екзокринної частини підшлунк о вої залози. До якого морфологічного типу залоз відносять екзокринну частину підшлункової з а лози? A. Проста альвеолярна B. Проста трубчаста * C. Складна альвеолярна D. Складна трубчаста E. Складна альвеолярно-трубчаста. 96. В експерименті для вивчення функції та м о жливостей регенерації екзокринної частини підшлункової залози пошкоджують структурно-функціональні одиниці цієї частини. Які стру к тури треба пошкодити для дослідження процесів р е генерації? A. Панкреатичну часточку * B. Панкреатичний ацинус C. Вставні вивідні протоки D. Панкреатичний острівець E. Міжчасткові вивідні протоки. 97. При деяких вірусних захворюваннях пошк о джуються елементарні одиниці ендокринної ч а стини підшлункової залози. Деструктивні зміни в яких саме структурах можна виявити при мі к роскопічному вивченні біопсійного матеріалу? A. В панкреатичній часточці B. В панкреатичному ацинусі C. Правильної відповіді немає * D. В панкреатичному острівці E. В міжчастковому вивідному протоці. 98. При дослідженні біоптату підшлункової з а лози внаслідок токсичного пошкодження сп о стерігається зміна тінкторіальних (поверхневих фізико-хімічних) властивостей екзокринних панкреатоцитів. Як забарвлюється цитоплазма екзокринних панкреатоцитів гематоксиліном та еозином в нормі? A. Базофільно B. Оксифільно * C. Апікальна частина оксифільно, базальна - базофільно D. Апікальна частина базофильно, базальна - оксифільно E. Не забарвлюється. 99. У хворого з цукровим діабетом виявлено н е достатню продукцію інсуліна. Порушенням ф у нкції яких клітин викликане це захворювання? A. А-клітин * B. В-клітин C. D-клітин D. D1-клітин E. РР-клітин. 100. При обстеженні хворого виявлено гіпогл і кемію (зменшення кількості глюкози в крові) після перенесеного гострого панкреатиту (зап а лення підшлункової залози). Рівень інсуліна в крові в межах норми. Пошкодженням яких кл і тин панкреатичних острівців можна пояснити це явище? * A. А-клітин B. В-клітин C. D-клітин D. D1-клітин E. РР-клітин. 101. На препараті підшлункової залози в колі зору знаходиться група клітин, оточених чи с ленними широкими капілярами. Частина цих клітин має базофільну цитоплазму. Що це за клітини? А. А-клітини * В. В-клітини C. Ациноцити D. Центроациноцити E. Ендотеліоцити. 102. Представлена електронограма залозистої клітини підшлункової залози. Добре видно п о лярність клітини. В базальній частині грануля р на ендоплазматична сітка представлена великою кількістю вузьких взаємнопаралельних канал ь ців і цистерн. В апікальній частині клітини ви д но велику кількість крупних електронощільних округлих гранул. Яка залозиста клітина пре д ставлена на електронограмі? А. D-клітина B. Центроациноцит C. В-клітина D. А-клітина * Е. Ациноцит. 103. Тварині введено препарат, який вибірково пошкоджує А-клітини острівців підшлункової залози (солі кобальту). Яка функція підшлунк о вої залози порушиться? А. Вироблення інсуліну * В. Вироблення глюкагону C. Вироблення соматостатину D. Вироблення панкреатичного поліпептиду E. Вироблення вазоінтестинального поліпепт и ду. 104. Тварині введено алоксан, який вибірково пошкоджує В-клітини острівців підшлункової залози. Яка функція підшлункової залози пор у шиться? *А. Вироблення інсуліну В. Вироблення глюкагону C. Вироблення соматостатину D. Вироблення панкреатичного поліпептиду E. Вироблення вазоінтестинального поліпепт и ду. 105. У чоловіка 56 років при лабораторному д о слідженні виявлено високу концентрацію гл ю кагону в крові. Підвищеною активністю яких клітин підшлункової залози це можна пояснити? * A. А-клітин B. В-клітин C. D-клітин D. D1-клітин E. РР-клітин. 106. У жінки 48 років виявлено високу концен т рацію інсуліну в крові. Підвищеною активністю яких клітин підшлункової залози це можна п о яснити? A. А-клітин * B. В-клітин C. D-клітин D. D1-клітин E. РР-клітин. 107. У чоловіка 34 років виявлено високу ко н центрацію соматостатину в крові.Підвищеною активністю яких клітин підшлункової залози це можна пояснити? A. А-клітин B. В-клітин * C. D-клітин D. D1-клітин E. РР-клітин. 108. У жінки 25 років виявлено високу концен т рацію вазоактивного поліпептиду в крові. За р а хунок активності яких клітин підшлункової з а лози відбувається це підвищення? A. А-клітин B. В-клітин C. D-клітин * D. D1-клітин E. РР-клітин. 109. У чоловіка 52 років виявлено високу ко н центрацію панкреатичного поліпептиду в крові. За рахунок активності яких клітин підшлункової залози відбувається це підвищення? A. А-клітин B. В-клітин C. D-клітин D. D1-клітин * E. РР-клітин. 110. При обстеженні хворого виявлена аномалія розвитку епітелію слизової оболонки травної трубки. Пошкодженням яких ембріогнальних джерел обумовлена ця аномалія? A. Ектодерми B. Ентодерми C. Мезенхіми та ектодерми D. Мезодерми та ентодерми * E. Ектодерми та ентодерми. 111. Однією з причин аномалії розвитку страв о ходу є порушення терміну диференціювання ембріональних тканин (дисхронія). В який строк пренатального онтогенезу починається гістог е нез стравоходу? A. На 3-му тижні * B. На 4-му тижні C. На 8-му тижні D. Протягом 2-го місяця E. На 4-му місяці. 112. При обстеженні хворого виявлено аном а лію розвитку епітелію слизової оболонки стр а воходу. Яке ембріональне джерело зазнало п о шкодження? * А. Прехордальна пластинка B. Несегментована мезодерма C. Парієтальний листок мезодерми D. Вісцеральний листок мезодерми Е. Гангліонарна пластинка. 113. Однією з причин аномалій розвитку шлу н ку є порушення терміну диференціювання ем б ріональних тканин (дисхронія). В який строк пренатального онтогенезу починається гістог е нез шлунка? A. На 2-му тижні * B. На 4-му тижні C. На 10-му тижні D. На 3-му місяці E. На 4-му місяці. 114. При обстеженні хворого виявлено аном а лію розвитку епітелію слизової оболонки дван а дцятипалої кишки. Визначте, яке ембріональне джерело зазнало пошкодження. A. Ектодерма B. Прехордальна пластинка * C. Ентодерма D. Мезодерма E. Мезенхіма. 115. При обстеженні хворого виявлено аном а лію розвитку епітелію слизової оболонки тонкої кишки. Яке ембріональне джерело зазнало п о шкодження? A. Ектодерма B. Прехордальна пластинка * C. Ентодерма D. Мезодерма E. Мезенхіма. 116. При обстеженні хворого виявлено аном а лію розвитку епітелію слизової оболонки тов с тої кишки. Яке ембріональне джерело зазнало пошкодження? A. Ектодерма B. Прехордальна пластинка * C. Ентодерма D. Мезодерма E. Мезенхіма. 117. При обстеженні хворого виявлено аномалії розвитку епітеліальних сруктур слинних залоз. Яке ембріональне джерело зазнало пошкодже н ня? * A. Ектодерма B. Ентодерма C. Прехордальна пластинка D. Мезенхіма E. Мезодерма. 118. Однією з причин аномалії розвитку сли н них залоз є порушення терміну диференціюва н ня (дисхронія) ембріональних тканин. У який строк ембріонального розвитку відбувається з а кладка великих слинних залоз? A. На 4 тижні * B. На 8 тижні C. На 12 тижні D. На 16 тижни E. На 20 тижні. 119. При обстеженні хворого виявлено аном а лію розвитку печінки внаслідок порушення те р міну диференціювання ембріональних тканин. В який строк пренатального онтогенезу відбув а ється закладка печінки? A. На 2-му тижні * B. На 3-4-му тижні C. На 8-му тижні D. На 12-16-му тижні E. На 6-му місяці. 120. У чоловіка 30 років діагностована хвороба Гіршпрунга - ідіопатичне розширення і подо в ження товстого кишечника. Порушення якого джерела розвитку стало причиною цього захв о рювання? A. Гангліозної пластинки В. Нервової трубки * С. Ентодерми, мезенхіми D. Мезодерми Е. Ектодерми, мезенхіми. 121. У жінки 57 років на фоні післяопераційного перитоніту (запалення очеревини) розвинувся сепсис ( бактеріальне зараження крові). За д о помогою яких клітин печінки найбільшою м і рою буде відбуватись виведення мікрооргані з мів з крові? A. Гепатоцитів В. Клітин Іто * С. Клітин Купфера D. Фібробластів Е. Ендотеліоцитів. 122. При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням верхньої щелепи виявлено п о рушення цілісності зони шва одного з органів ротової порожнини, що має жирову, залозисту, крайову зони та зону шва. Який орган зазнав ушкодження? А. Язик В. Губа С. Щока * D. Тверде піднебіння E. М'яке піднебіння. 123. При травматичному пошкодженні нижньої щелепи виявлено пошкодження м'яких тканин органу ротової порожнини, що має максилярну, проміжну та мандибулярну зони. Вкажіть, який орган зазнав ушкодження. А. Язик В. Губа * С. Щока D. Тверде піднебіння E. М'яке піднебіння. 124. При обстеженні хворого на дифтерію вия в лено поразку м'якого піднебіння та язичка. Який епітелій, що вистеляє ротову поверхню язичка, зазнав ушкодження? А. Багаторядний призматичний * В. Багатошаровий плоский С. Одношаровий плоский D. Одношаровий призматичний E. Одношаровий багаторядний війчастий. 125. При травматичному пошкодженні верхньої щелепи виявлено порушення цілісності м'яких тканин органу, що має шкірну, проміжну та з а лозисту зони. Який орган зазнав ушкодження? А. Язик * В. Губа С. Щока D. Тверде піднебіння E. М'яке піднебіння. 126. Внаслідок аномалії розвитку у новонар о дженого виявлено порушення формування в е ликих слинних залоз. Порушенням яких ембрі о нальних джерел викликана ця аномалія? * А. Ектодерми В. Латеральної мезодерми С. Дорзальної мезодерми D. Ентодерми E. Мезенхіми. 127. При різноманітних захворюваннях язик вкривається білим нальотом, який утворюється у зв`язку з порушенням відшарування зрогов і лих лусочок з поверхні сосочка язика. Які з с о сочків язика приймають участь у формуванні цього нальоту? А. Жолобуваті В. Листовидні С. Грибовидні * D. Нитковидні E. Немає правильної відповіді. 128. Причина виникнення деяких захворювань ротової порожнини пов'язана з особливостями будови слизової оболонки. Які морфологічні ознаки характеризують ці особливості? A. Слизова вкрита перехідним епітелієм, відс у тня підслизова основа B. Слизова вкрита одношаровим призматичним війчастим епітелієм C. Добре розвинута м'язова пластинка слизової, відсутня підслизова основа * D. Відсутні місцями підслизова основа та м' я зова пластинка слизової E. Слизова вкрита перехідним епітелієм, відсу т ня м'язова пластинка. 129. При деяких захворюваннях органів ротової порожнини пошкоджується епітелій слизової оболонки. Який епітелій страждає при цих з а хворюваннях? A. Багатошаровий призматичний B. Одношаровий призматичний * C. Багатошаровий плоский D. Одношаровий війчастий E. Багатошаровий кубічний. 130. При деяких захворюваннях ясен спостер і гається порушення цілостності слизової оболо н ки, яка вистеляє ясна. Які особливості будови слизової оболонки ясен можна спостерігати в нормі? A. Пухко зрощена з окістям, добре виражена м'язова пластинка B. Відсутня м'язова пластинка, підслизова осн о ва добре розвинута * C. Нерухомо зрощена з окістям, власна пла с тинка утворює високі сосочки, відсутня м'язова пластинка D. Власна та м'язова пластинки відсутні E. Вміщує багато дрібних слинних залоз. 131. Причина виникнення деяких захворювань твердого піднебіння пов'язана з особливостями будови слизової оболонки. Які морфологічні ознаки характеризують ці особливості? A. Вкрита перехідним епітелієм, відсутня пі д слизова основа B. Вкрита одношаровим призматичним війча с тим епітелієм C. Добре розвинута м'язова пластинка, відсутня підслизова основа * D. Щільно зрощена з окістям, власна пласти н ка утворює сосочки E. Вкрита перехідним епітелієм, відсутня м'яз о ва пластинка. 132. Причина виникнення деяких захворювань язика пов'язана з особливостями будови слиз о вої оболонки. Які морфологічні ознаки характ е ризують особливості будови верхньої поверхні тіла язика? A. Слизова гладка, щільно зрощена з м'язовою основою язика B. Слизова гладка, пухко зрощена з м'язовою основою язика C. Слизова утворює складки, вміщує лімфатичні вузлики * D. Слизова щільно зрощена з м'язовою осн о вою язика, утворює сосочки E. Слизова гладка, вміщує лімфатичні вузлики. 133. Причина виникнення деяких захворювань язика пов'язана з особливостями будови слиз о вої оболонки. Які морфологічні ознаки характ е ризують особливості будови нижньої поверхні тіла язика? A. Слизова гладка, щільно зрощена з м'язовою основою язика * B. Слизова гладка, пухко зрощена з м'язовою основою язика C. Слизова утворює складки, вміщує лімфатичні вузлики D. Слизова щільно зрощена з м'язовою основою язика, утворює сосочки E. Слизова гладка, вміщує лімфатичні вузлики. 134. Причина виникнення деяких захворювань язика пов'язана з особливостями будови слиз о вої оболонки. Які морфологічні ознаки характ е ризують особливості будови кореня язика? A. Слизова гладка, щільно зрощена з м'язовою основою язика B. Слизова гладка, пухко зрощена з м'язовою основою язика * C. Слизова утворює крипти, вміщує лімфати ч ні вузлики D. Слизова щільно зрощена з м'язовою основою язика, утворює сосочки E. Слизова гладка, вміщує лімфатичні вузлики. 135. При деяких захворюваннях глотки спост е рігається пошкодження епітелію ротового відд і лу глотки. Який епітелій при цьому пошкодж у ється? A. Одношаровий призматичний B. Одношаровий плоский * C. Багатошаровий плоский D. Одношаровий війчастий E. Багатошаровий кубічний. 136. При деяких інфекціях відбувається пошк о дження слинних залоз з порушенням їх структ у ри. До якого морфологічного типу відносять привушну слинну залозу? A. Складна трубчаста розгалужена B. Проста трубчаста розгалужена C. Проста трубчаста нерозгалужена * D. Складна альвеолярна розгалужена E. Складна альвеолярно-трубчаста розгалужена. 137. При гострому запаленні привушної слинної залози спостерігається пошкодження клітин с е креторних відділів. Які клітини страждають при цьому? A. Білкові, серозні, слизові B. Серозні, клітини з базальною посмуговані с тю, зірчасті клітини * C. Серозні, міоепітеліальні клітини D. Білково-слизові E. Облямовані епітеліоцити, клітини з базал ь ною посмугованістю. 138. При хронічних запальних процесах в пр и вушній залозі спостерігається пошкодження епітелію вивідних проток. Який епітелій вкр и ває міжчасточкові протоки привушної слинної залози в нормі? A. Одношаровий кубічний, далі - циліндричний B. Одношаровий призматичний, далі - однош а ровий плоский C. Багатошаровий війчастий, далі - залозистий * D. Двошаровий, далі - багатошаровий плоский E. Багатошаровий плоский, далі - багатошар о вий циліндричний. 139. При деяких інфекціях відбувається пошк о дження слинних залоз з порушенням їх структ у ри. До якого морфологічного типу відносять підщелепну слинну залозу? * A. Складна альвеолярно-трубчаста розгалуж е на B. Складна трубчаста розгалужена C. Складна альвеолярна розгалужена D. Складна альвеолярна нерозгалужена E. Складна трубчаста нерозгалужена. 140. Морфологічним субстратом деяких захв о рювань слинних залоз є змішані секреторні ві д діли. Якими клітинами побудовані ці відділи? A. Мукоцитами, міоепітеліоцитами B. Сероцитами, міоепітеліоцитами * C. Сероцитами, мукоцитами D. Мукоцитами E. Міоепітеліоцитами. 141. При хронічних запальних процесах сли н них залоз спостерігається пошкодження епіт е лію вивідних проток. Який епітелій буде ушк о джуватись при цьому у вставних протоках великих слинних залоз? A. Плоский з базальною посмугованістю * B. Кубічний C. Призматичний з базальною посмугованістю D. Двошаровий E. Багатошаровий кубічний. 142. При хронічних запальних процесах сли н них залоз спостерігається пошкодження епіт е лію вивідних проток. Який епітелій буде ушк о джуватись при цьому у посмугованих протоках великих слинних залоз? A. Плоский епітелій з базальною посмуговані с тю B. Кубічний епітелій з базальною посмуговані с тю * C. Призматичний епітелій з базальною посм у гованістю D. Двошаровий E. Багатошаровий кубічний. 143. При деяких інфекціях відбувається пошк о дження слинних залоз з порушенням їх структ у ри. До якого морфологічного типу відносять під'язикову слинну залозу? A. Складна трубчаста розгалужена * B. Складна альвеолярно-трубчаста розгалуж е на C. Проста трубчаста нерозгалужена D. Складна альвеолярна E. Проста альвеолярно-трубчаста. 144. При захворюванні шлунково-кишкового тракту утворюється білий наліт на язиці. Які структури язика приймають у цьому участь? А. Смакові бруньки B. Листоподібні сосочки C. Грибоподібні сосочки D. Жолобуваті сосочки * Е. Ниткоподібні сосочки. 145. За допомогою актиноміцину D блокована система синтезу білка у клітинах слинних залоз. Які клітини припинять при цьому виділяти свій секрет? * A. Сероцити B. Мукоцити C. Клітини посмугованих вивідних проток D. Клітини вставних вивідних проток E. Міоепітеліальні клітини. 146. У дитини 8 років хімічний опік слизової оболонки ротової порожнини. Який епітелій при цьому пошкоджено? * A. Багатошаровий незроговілий В. Одношаровий низькопризматичний С. Одношаровий багаторядний війчастий D. Перехідний Е. Одношаровий плоский. 147. У дівчини 15 років хімічний опік нижньої поверхні язика. Який епітелій при цьому п о шкоджено? A. Одношаровий низькопризматичний В. Багатошаровий зроговілий С. Одношаровий багаторядний війчастий * D. Багатошаровий незроговілий Е. Одношаровий плоский. 148. У дитини 8 років відбувся опік слизової оболонки ротової порожнини. Який епітелій при цьому пошкоджено? * A. Багатошаровий незроговілий В. Одношаровий низькопризматичний С. Одношаровий багаторядний війчастий D. Одношаровий кубічний Е. Одношаровий плоский. 149. Під час обстеження хворого зі стриктурою (звуженням) стравоходу виявлено пухлину еп і теліального походження. Який епітелій є дж е релом цієї пухлини? A. Одношаровий призматичний B. Одношаровий плоский C. Одношаровий багаторядний війчастий * D. Багатошаровий плоский незроговілий E. Багатошаровий плоский зроговілий. 150. Однією з причин виразкового пошкодже н ня слизової оболонки стравоходу є порушення функції залоз. Функція яких залоз порушується? A. Власних та фундальних * B. Власних та кардіальних C. Пілоричних та кардіальних D. Пілоричних та власних E. Власних та пілоричних. 151. У хворого з порушенням транспортної ф у нкції стравоходу при обстеженні виявлено г і пертрофію (збільшення в об'ємі) м'язової пла с тинки слизової оболонки на всьому протязі. Які властивості має м'язова пластинка слизової стравоходу в нормі? A. Потоншується у напрямку до шлунка B. Має однакову товщину на всьому протязі C. Утворю декілька сфінктерів * D. Потовщується у напрямку до шлунку E. Формує косопоздовжні стрічки. 152. При обстеженні хворого виявлено пор у шення перистальтичних рухів стравоходу вн а слідок пошкодження гладкої м'язової тканини оболонки. Де в стравоході м'язова оболонка складається тільки з гладких міоцитів? А. На всьому протязі стравоходу В. У верхній третині С. У середній треті * D. У нижній третині Е. Правильної відповіді немає. 153. Препарати приготовлені з верхньої та ни ж ньої третини стравоходу. За якою ознакою їх можна відрізнити? А. За епітелієм і зовнішньою оболонкою В. За будовою м`язової оболонки і епітелію * С. За будовою м`язової оболонки D. За епітелієм і складом залоз E. За епітелієм і будовою м`язової пластинки слизової. 154. При захворюваннях шлунка пошкоджуєт ь ся епітеліальна пластинка слизової оболонки. Який епітелій страждає при цьому? А. Одношаровий плоский В. Одношаровий кубічний С. Одношаровий кубічний мікроворсинчастий * D. Одношаровий призматичний залозистий E. Багатошаровий кубічний. 155. При деяких захворюваннях шлунка спост е рігається порушення секреторної діяльності п а рієтальних клітин. Секреція яких речовин буде порушена? А. Пепсиногену В. Гастрину С. Слизу D. Бомбезіну * E. Хлоридів. 156. Жiнка 52 рокiв скаржиться на зниження в а ги, частi висипання на шкiрi, стоматит. При о б стеженнi виявлена пухлина А-клiтин острiвцевого апарату підшлункової залози. Ко н центрацiя якого з приведених нижче гормонiв збiльшена в найбiльшому ступенi у цiєї пацiєнтки? A. Інсулiну * B. Глюкагону C. Кортизолу D. Адреналiну E. Соматостатину. 157. Привушна залоза має кінцеві відділи, які утворені сероцитами. Які органели цих клітин забезпечують синтез і секрецію компонентів слини? A. Агранулярна ендоплазматична сітка, ко м плекс Гольджі * B. Гранулярна ендоплазматична сітка, ко м плекс Гольджі C. Пластинчастий комплекс D. Лізосоми E. Мітохондрії, комплекс Гольджі. 158. На гістологічному препараті представлено орган, стінка якого складається з слизової, пі д слизової, фіброзно-хрящової та адвентиційної оболонок. Епітелій - багаторядний війчастий. У підслизовій основі знаходяться слизово-білкові залози. Гіаліновий хрящ утворює великі пласт и ни. Який орган має дані морфологічні ознаки? * A. Великий бронх B. Трахея C. Стравохід D. Дрібний бронх E. Гортань. 159. На гістологічному препараті представлено зріз стінки органа травної трубки, рельєф слиз о вої якого представлений ямками. Поверхня ямок вкрита епітелієм, в якому всі клітини лежать на базальній мембрані, мають призматичну форму, апікальна частина клітин заповнена краплями мукоїдного секрету. Визначте, який орган має даний епітелій. * A. Шлунок B. Голодна кишка C. Червоподібний відросток D. Стравохід E. Товста кишка. 160. На гістологічному препараті представлено орган, у власній пластинці слизової оболонки якого знаходяться прості трубчасті залози, що складаються в основному з головних та парієт а льних, а також слизових, шийкових ендокри н них клітин. Визначте вид залоз. A. Кардіальні залози стравоходу B. Кардіальні залози шлунка C. Пілоричні залози шлунка * D. Власні залози шлунка E. Власні залози стравоходу. 161. На гістологічному препараті голодної ки ш ки визначаються ворсинки, вкриті тканиною, яка складається тільки з клітин, що утворюють пласт, який розташований на базальній мембр а ні. Тканина не містить кровоносних судин. Яка тканина вкриває поверхню ворсинки? A. Щільна неоформлена сполучна тканина B. Пухка волокниста сполучна тканина C. Гладка м`язова тканина * D. Епітеліальна тканина E. Ретикулярна тканина. 162. На гістологічному препараті представлено слизову оболонку органу. На поверхні ворсинок в епітеліальному пласті визначаються призм а тичні облямовані та келихоподібні клітини. До складу якого органу входять дані клітини? A. Товстої кишки * B. Голодної кишки C. Сечівника D. Шлунка E. Бронха. 163. Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті визначаються кінцеві відділи залоз, які утворені клітинами конічної форми з центрально розташованим ядром кру г лої форми і базофільною цитоплазмою. Визна ч те вид кінцевих відділів за характером секрету, що виділяється. A. Слизові B. Сальні C. Змішані * D. Серозні (білкові) E. Серомукозні. 164. На гістологічному препараті представлено залозу. У часточках визначаються ацинуси, се к реторні клітини яких мають дві зони: базальну - гомогенну базофільну та апікальну - зимогенну оксифільну. Який орган має дані ключові мо р фологічні ознаки? * A. Підшлункова залоза B. Підщелепна слинна залоза C. Привушна слинна залоза D. Печінка E. Під`язикова слинна залоза. 165. На гістологічному препараті представлено орган травного тракту, стінка якого складається з 4 оболонок: слизової, підслизової, м`язової та серозної. Слизова оболонка має складки і ямки. Визначте, який орган має даний рельєф. A. Дванадцятипала кишка * B. Шлунок C. Червоподібнийй відросток D. Тонка кишка E. Стравохід. 166. На гістологічному препараті визначається паренхіматозний орган, структурно-функціональною одиницею якого є часточки. Останні мають нечітку межу, усередені знах о диться центральна вена, балки,розташовані у радіальному напрямку, внутрішньочасточкові синусоїдні капіляри. Часточка обмежена міжч а сточковими артеріями, венами і жовчними пр о токами (тріадами). Вкажіть, якому органу нал е жать дані морфологічні ознаки. A. Нирці B. Привушній слинній залозі C. Підшлунковій залозі D. Щитовидній залозі * E. Печінці. Зуби 1. Протягом життя у людини змінюється дві г е нерації зубів. Яку кількість налічує перша ген е рація (молочні зуби)? A. 10 B. 16 * C. 20 D. 22 E. 32. 2. Протягом життя у людини змінюється дві г е нерації зубів. Яку кількість налічує друга ген е рація (постійні зуби)? A. 10 B. 16 C. 20 D. 22 * E. 32. 3. На гістологічному препараті визначаються структури, які мають радіальний напрям колаг е нових волокон (волокна Корфа). Яку локаліз а цію вони мають? A. В емалі * B. У плащовому дентіні C. У центральному шарі пульпи D. У припульпарному дентіні E. У періодонті. 4. У процесі розвитку тканин зуба і формування його як органа розрізняють три послідовні ст а дії: утворення зубної пластинки і зубних бр у ньок, утворення зубних епітеліальних органів, гістогенез тканин зуба. В який період ембріон а льного розвитку з’ являються зубні зачатки? A. Другий - четвертий тиждень B. Четвертий - шостий тиждень * C. Шостий - восьмий тиждень D. Восьмий - десятий тиждень E. Десятий - дванадцятий тиждень. 5. У процесі розвитку тканин зуба і формування його як органа розрізняють три послідовні ст а дії: утворення зубної пластинки і зубних бр у ньок, утворення зубних епітеліальних органів, гістогенез тканин зуба. В який період ембріон а льного розвитку сформований зубний епітелі а льний орган? A. Перший місяць B. Другий місяць * C. Третій місяць D. Четвертий місяць E. Шостий місяць. 6. У процесі розвитку тканин зуба і формування його як органа розрізняють три послідовні ст а дії: утворення зубної пластинки і зубних бр у ньок, утворення зубних епітеліальних органів, гістогенез тканин зуба. В який період ембріон а льного розвитку починають утворюватися тк а нини зуба? A. Перший місяць B. Другий місяць C. Третій місяць * D. Четвертий місяць E. Шостий місяць. 7. Перед дослідниками поставлена задача діа г ностувати шари пульпи зуба. Які з означених шарів розрізнюють в пульпі зуба? А. З тангенціальним напрямом колагенових в о локон *В. Проміжний (шар предентинобластів ) C. З радіальним напрямом колагенових волокон D. Клітинний Е. Безклітинний. 8. Перед дослідниками поставлена задача діа г ностувати шари пульпи зуба. Які з означених шарів розрізнюють у пульпі зуба? А. З тангенціальним напрямом колагенових в о локон *В. Периферичний ( предентинний ) C. З радіальним напрямом колагенових волокон D. Клітинний Е. Безклітинний. 9. Перед дослідниками поставлена задача діа г ностувати шари пульпи зуба. Які з перелічених ознак властиві центральному шару пульпи ? А. Наявність дентинобластів В. Наявність предентинобластів *C. Відсутність еластичних волокон D. Наявність еластичних волокон Е. Відсутність клітин. 10. На шлифі емалі зуба діагностуються емалеві призми. Які головні особливості структурної о р ганізації емалевих призм? А. Є клітинні елементи В. Побудовані з колагеновых волокон C. Побудовані з еластичних волокон *D. Складаються з глікопротеїдів та кристалів мінеральних речовин Е. Побудовані з ретикулярних волокон. 11. Перед дослідниками поставлена задача діа г ностувати шари дентина . Які особливості ро з ташування колагенових волокон у плащовому шарі дентина ? А. Розташовані тангенціально *В. Розташовані радіально C. Розташовані циркулярно D. Не мають впорядкованої орієнтації Е. Розташовані тангенціально і радіально. 12. Було проведене вивчення хімічного складу тканин зуба. Який вміст неорганічних сполук виявлений в дентині ? А. 96% *В. 72% C. 60% D. 80% Е. 98%. 13. Було проведене дослідження з метою в и вчення джерел трофіки тканин зуба. Який стр у ктурний компонент зуба забезпечує трофіку д е нтина ? А. Емаль В. Цемент C. Періодонт *D. Пульпа Е. Надкістя альвеолярного відростка. 14. Було проведене дослідження з метою визн а чення тканинної приналежності структур зуба. До якого типу тканин належить періодонт ? А. Рихла волокниста сполучна тканина *В. Щільна волокниста сполучна тканина C. Кісткова тканина D. Ретикулярна тканина Е. Жирова тканина. 15. На шлифі емалі зуба діагностуються лінії Ретциуса. Які фактори обумовлюють виникне н ня паралельних ліній емалі (ліній Ретциуса)? А. Розширення емалевих призм *В. Періодичність зростання і вапнування пр и зм C. Збільшення довжини емалевих призм D. Періодичність виникнення міжпризматичної речовини Е. Періодичність утворення емалевих пластин і пучків. 16. На гістологічному препараті вивчали кл і тинний склад пульпи зуба. Які з названих кл і тин відсутні в пульпі ? А. Фібробласти В. Макрофаги C. Дентинобласти *D. Цементоцити Е. Адвентиційні клітини. 17. На шлифі коронки зуба вивчали особливості організації емалі. Які структури емалі обумо в люють провідні особливості її організації? А. Емалеві пучок *В. Емалеві призми C. Емалеві веретена D. Емалеві пластини Е. Кутикула емалі. 18. На шлифі коронки зуба в емалі діагност у ються лінії Шрегера. Які причини появи світлих і темних ліній емалі (ліній Шрегера) на шлифі ? А. Періодичність кальцифікації емалевих призм В. Періодичність розташування міжпризмати ч ної речовини *C. S-образна форма емалевих призм D. Особливості поділу емалевих пучків Е. Особливості поділу емалевих пластин. 19. Було проведене вивчення хімічного складу тканин зуба. Який вміст неорганічних сполук в емалі? *А. 96% В. 70% C. 60% D. 80% Е. 99%. 20. На шлифі зуба діагностуються структури, які називаються емалеві веретена. До якого типу структур належать емалеві веретена? *А. Поширені терміналі відростків дентинобл а стів В. Потовщення емалевих призм C. Скупчення міжпризматичної речовини D. Переплетення емалевих призм Е. Вырости кутикули емалі. 21. На препараті вивчали особливості будови шарів дентина . Які особливості розташування колагенових волокон в припульпарному шарі дентина ? *А. Розташовані тангенціально В. Розташовані радіально C. Розташовані циркулярно D. Не мають впорядкованої орієнтації Е. Розташовані тангенціально і радіально. 22. Було проведене дослідження з метою в и вчення особливостей організації тканин зуба. У якій тканині зуба утворюються дентиклі ? А. В емалі В. У дентині C. У безклітинному цементі *D. У пульпі Е. У клітинному цементі. 23. Було проведене вивчення хімічного складу тканин зуба. Який вміст неорганічних сполук в цементі? А. 96% *В. 70% C. 60% D. 80% Е. 98%. 24. Було проведене дослідження з метою в и вчення особливостей організації структур зуба. Які з названих компонентів зуба мають кров о носні судини? А. Кутикула емалі В. Безклітинний цемент C. Дентинні канальці *D. Пульпа зуба Е. Клітинний цемент. 25. Перед дослідниками поставлена задача діа г ностувати шари пульпи зуба. Які з названих шарів входять до складу пульпи зуба? А. Шар е намелобластів В. Шар еластичних волокон *C. Шар предентинобластів D. Безклітинний шар Е. Шар цементоцитів . 26. На препараті вивчали особливості будови шарів дентина . Як розташовані колагенові в о локна в препульпарному дентині ? А. Сітковидно *В. Тангенціально C. Радіально D. Циркулярно Е. Переплетені пучки. 27. На шлифі зуба діагностували структури, які називаються і нтерглобулярний дентин . Чим з у мовлене виникнення цих структур? А. Особливостями розташування волокон в д е нтині *В. Особливостями кальцифікації дентина C. Особливостями розташування дентинних к а нальців D. Розташуванням відростків дентинобластів Е. Елементами емалево- дентинної межі. 28. На шлифі коронки зуба діагностували стру к тури, які називаються емалеві пучки. Чим утв о рені емалеві пучки? А. Емалевими призмами *В. Фібрилами з низьким в містом неорганічних речовин на межі з дентином C. Міжпризматичною речовиною D. Органічними фібрилами , які йдуть крізь всю товщину емалі Е. Виростами кутикули емалі. 29. Перед дослідниками поставлена задача діа г ностувати шари дентина . Який з названих шарів входить до складу дентина ? *А. Періпульпарний В. Волокнистий C. Проміжний D. Безклітинний Е. Шар дентинобластів . 30. На гістологичному препараті в складі де н тина діагностуються канальці . Які структури розташовуються в дентинних канальцях ? А. Відростки фібробластів В. Кровоносні судини *C. Відростки дентинобластів D. Відростки цементоцитів Е. Відростки е намелобластів . 31. На гістологічному препараті вивчали кл і тинний склад цементу. Які клітини входять до складу цементу сформованого зуба? А. Цементобласти В. Одонтобласти *C. Цементоцити D. Енамелобласти Е. Остеокласти. 32. На гістологічному препараті вивчали стру к тури, які мають тангенціально розташовані к о лагенові волокна (волокна Ебнера). Де знах о дяться волокна Ебнера? А. В емалі В. У плащовому дентині C. У центральному шарі пульпи D. У періодонті *Е. У препульпарному дентині . 33. На шлифі зуба вивчали структури, які наз и ваються зернистий шар Томса. Чим представл е ний зернистий шар Томса? *А. І нтерглобулярними просторами В. Цементоцитами C. Емалевими колбами D. Тілами дентинобластів Е. Відростками дентинобластів . 34. При обстеженні ротової порожнини у паці є нта виявлена аномалія розвитку емалі зуба. З пошкодженням якого ембріонального джерела це пов'язано? *А. Епітелію ротової бухти В. Мезодерми С. Ентодерми D. Мезенхіми Е. Ектомезенхіми. 35. При обстеженні дитини діагностована ан о малія розвитку дентина . З пошкодженням якого ембріонального джерела це пов'язано? А. Епітелію ротової порожнини В. Дорсальної мезодерми *С. Мезенхіми D. Ектодерми Е. Плакод. 36. При обстеженні хворого виявлена аномалія розвитку цементу зуба. Пошкодженням якого ембріонального джерела зумовлена ця аном а лія? А. Епітелію ротової порожнини В. Дорсальної мезодерми *C. Мезенхіми D. Ектодерми Е. Плакод. 37. При обстеженні хворого виявлена аномалія розвитку пульпи зуба. Пошкодженням якого ембріонального джерела зумовлена ця аном а лія? А. Епітелію ротової порожнини В. Дорсальної мезодерми C. Ектодерми *D. Мезенхіми Е. Плакод. 38. Однією з причин аномалій розвитку емалі є порушення формування емалевих органів. З яких структурних компонентів побудовані ем а леві органи? А. Пульпи і зубного мішечка емалевого органу В. Е намелобластів і міжклітинної аморфної р е човини C. Внутрішнього і зовнішнього емалевого епіт е лію D. Зубного сосочка і е намелобластів *Е. Пульпи , внутрішнього і зовнішнього епіт е лію емалевого органу. 39. При експериментальному дослідженні ем б ріонального розвитку була пошкоджена мезе н хіма зубного сосочка в зубному е пітеліальному органі. Формування яких структур зуба буде п о рушено? *А. Дентина і пульпи В. Кутікули C. Цементу D. Емалі Е. Періодонта. 40. При експериментальному дослідженні ем б ріонального розвитку зубів був пошкоджений зубний сосочок. Формування яких структур зуба буде порушене? *А. Пульпи В. Кутікули C. Цементу D. Емалі Е. Періодонта. 41. При експериментальному дослідженні ем б ріонального розвитку зубів були пошкоджені внутрішні е пітеліальні клітини в зубному е піт е ліальному органі. Формування яких структур зуба буде порушене? А. Пульпи В. Кутікули C. Цементу *D. Емалі Е. Періодонта. 42. Аномалії розвитку емалі передусім пов'язані з пошкодженням клітин, що утворюють емаль. Які клітини беруть участь у формуванні емалі? А. Клітини зовнішнього епітелію емалевого о р гану В. Клітини пульпи емалевого органу *C. Клітини внутрішнього епітелію емалевого органу D. Одонтобласти Е. Мезенхімоцити. 43. Внаслідок запального процесу м'яких тканин зуба у хворого виявлено формування повторн о го (замісного) дентина ( дентиклей ). Функція яких клітин активізується при цьому? А. Енамелобластів *В. Одонтобластів C. Фібробластів D. Клітин мезенхіми Е. Клітин зовнішнього емалевого епітелію. 44. В експерименті мікроманіпулятором були зруйновані внутрішні клітини зубного мішечка. Формування яких структур зуба буде при цьому порушене? А. Дентіна *В. Цементу C. Періодонта D. Емалі Е. Кутікули. 45. Внаслідок каріозного процесу була поруш е на структура емалі зуба. Чим представлена структурно-функціональна одиниця емалі? А. Енамелобластами В. Колагеновими волокнами і мінеральними р е човинами *C. Емалевими призмами D. Емалевими пластинами Е. Емалевими пучками. 46. У дитини внаслідок карієсу зруйнований д е нтин зуба. Які клітини утворюють дентин? А. Енамелобласти В. Цементобласти *C. Одонтобласти D. Фібробласти Е. Фіброцити. 47. Після перенесеного гострого пульпіту (зап а лення пульпи ) в пульпарній камері утворився вторинний дентин. До якого тканинного типу належить вторинний дентин? *А. До грубоволокнистої кісткової тканини В. До хрящовий тканини C. До щільної оформленої сполучної тканини D. До щільної неоформленої сполучної тканини Е. До пластинчастої кісткової тканини. 48. Внаслідок механічної травми була зруйнов а на ділянка дентина коронки зуба. Які структури дентина були пошкоджені? *А. Колагенові волокна і мінеральні солі В. Еластичні волокна і мінеральні солі C. Аморфна речовина і дентинобласти D. Мінеральні солі і дентинобласти Е. Дентинобласти і еластичні волокна. 49. При хронічному пародонтиті (запалення тканин пародонта ) спостерігається пошкодже н ня цементу зуба. До якого тканинного типу н а лежить цемент кореня зуба? *А. До грубоволокнистої кісткової тканини В. До хрящовий тканини C. До щільної оформленої сполучної тканини D. До щільної неоформленої сполучної тканини Е. До пластинчастої кісткової тканини. 50. При обстеженні хворого з гострим болем було встановлено діагноз - гострий пульпіт (з а палення пульпи зуба). Яка тканина пошкодж е на? А. Ретикулярна В. Хрящова C. Щільна оформлена сполучна D. Щільна неоформлена сполучна *Е. Пухка волокниста сполучна. 51. У процесі розвитку молочних зубів (в період гістогенеза ) насамперед з'являється дентин. Які клітини беруть участь в його утворенні? А. Енамелобласти В. Проміжні клітини емалевого органу *C. Одонтобласти D. Зовнішні клітини емалевого органу Е. Цементоцити. 52. На другому місяці внутрішньоутробного розвитку в ротовій порожнині відбувається утворення зубних зачатків - зубних бруньок . В утворенні якої структури зуба вони будуть брати участь? *А. Емалі В. Дентина C. Пульпи зуба D. Цементу Е. Періодонта. 53. Процес розвитку молочних зубів триває і в постембріональному періоді. Яка частина зуба утворюється в цей час? А. Пульпа В. Припульпарний дентин C. Емаль D. Плащовий дентин *Е. Цемент. 54. Перед дослідниками поставлена задача діа г ностувати шари дентина . Які з названих шарів виділяють у складі дентина ? А. Проміжний *В. Плащовий C. Периферичний D. Центральний Е. Предентин. 55. Перед дослідниками поставлена задача діа г ностувати шари дентина . Які з названих шарів виділяють у складі дентина ? А. Проміжний В. Периферичний *C. Припульпарний D. Центральний Е. Предентин. 56. Перед дослідниками поставлена задача діа г ностувати шари дентина . Які ознаки врахов у ються при виділенні шарів дентина ? А. Напрям дентинних канальців *В. Напрям колагенових волокон у дентині C. Відсутність або наявність клітин D. Розташування кровоносних судин Е. Ступінь мінералізації органічного матриксу . 57. На мікропрепараті зуба в складі дентина д і агностуються і нтерглобулярні простори. До якого типу структур належать і нтерглобулярні простори дентина ? А. Анастомози дентинных канальцев *В. Слабозвапновані ділянки периферичного шара дентина С. Слабозвапновані ділянки припульпарного шара дентина D. Порожнини в предентині Е. Мікроскопічні простори між кристалами м а триксу . 58. Перед дослідниками поставлена задача діа г ностувати на препараті зуба зернистий шар де н тина . Яка переважно локалізація зернистого шара дентина (шара Томса)? А. У внутрішньому шарі дентина кореня *В. У периферичному шарі дентина кореня C. У дентині коронки зуба D. У дентині шийки зуба Е. У замісному дентині . 59. При мікроскопічному дослідженні коронки зуба діагностується пелікула емалі. Які структ у рні компоненти входять до складу пелікулы емалі? А. Сіть колагенових волокон *В. Тонкий шар глікопротеїнів C. Скупчення солей кальцію D. Залишки клітин емалевого органу Е. Клітини епітелію ясен. ДИХАЛЬНА СИСТЕМА 1. Відомо, що повітроносні шляхи поряд з ре с піраторними функціями виконують також низку нереспіраторних. Які з перелічених функцій не відносяться до останніх? A. Терморегуляція B. Депонування крові та участь у зсіданні крові C. Ендокринна * D. Детоксикація організму E. Участь у водно-сольовому та ліпідному обм і ні. 2. На мікропрепараті представлено тканину н о сової порожнини. Слизова оболонка складається з високих призматичних клітин, які мають світлі ядра, нерівномірно звужену базальну частину клітини . У цитоплазмі міститься жовто- кори ч невий пігмент. Які клітини мають означену б у дову? * A. Підтримуючі B. Нюхові рецепторні C. Базальні D. Камбіальні E. Мікроворсинчаті. 3. Відомо, що при ковтанні їжі гортань підтяг у ється вверх і допереду так, що верхній кінець її притискається до задньої поверхні надгорта н ника нижче кореня язика. Який морфологічний тип епітелію покриває слизову оболонку надг о ртанника? A. Багатошаровий призматичний B. Багатошаровий плоский зроговілий * C. Багатошаровий плоский незроговілий D. Одношаровий кубічний E. Одношаровий призматичний. 4. Відомо, що у разі попадання у повітроносні шляхи будь-яких сторонніх тіл чи речовин як захисна реакція викликається кашльовий ре ф лекс. Який відділ повітроносних шляхів наз и вають ”сторожовим псом” легень? A. Носову порожнину * B. Гортань C. Трахею D. Головні бронхи E. Малі бронхи. 5. На препараті представлено порожнистий о р ган. Слизова оболонка не утворює складок. Сл и зову від підслизової основи відмежовує тонка м язова пластинка з двох шарів гладких міоц и тів, фіброзно-хрящова оболонка побудована із суцільних кілець гіалінового хряща. Який відділ повітроносних шляхів представлено на препар а ті? A. Носову порожнину B. Гортань C. Трахею * D. Головні бронхи E. Малі бронхи. 6. У хворого 45 років діагностовано ексудати в ний плеврит (запалення вісцеральної плеври). Який морфологічний тип епітелію зазнав ушк о дження в результаті скупчення рідини (ексуд а ту) у плевральній порожнині? A. Перехідний B. Миготливий * C. Одношаровий плоский D. Одношаровий призматичний E. Одношаровий кубічний. 7. Структура середніх бронхів має ряд особл и востей: товщіна слизової оболонки та висота епітеліального шару зменшується, порівняно з великими бронхами; м язова пластинка слизової та її складки добре розвинені. Які клітини не входять до складу слизової оболонки цього ві д ділу бронхіального дерева? A. Війчасті B. Келихоподібні C. Базальні D. Ендокринні * E. Клітини Клара. 8. До складу фіброзно-хрящової оболонки пов і троносних шляхів входять гіалінові та еластичні хрящові елементи. Які з перелічених бронхів є останніми, до складу яких входить фіброзно-хрящова обололонка? A. Головні B. Великі * C. Середні D. Малі E. Термінальні бронхіоли. 9. Жінка зі строком вагітності 22 тижні неодн о разово перебувала під дією шкідливих чинників, які негативно впливають на нормальний ембр і ональний розвиток органів дихальної системи. Гістогенез якого відділу повітроносних шляхів постраждав внаслідок цього? A. Гортань B. Трахея C. Бронхи * D. Альвеоли E. Плевра. 10. Відомо, що гортань, трахея та легені розв и ваються з так званого ларинго-трахео-пульмонального зачатка, який з являється у в и гляді виросту вентральної стінки передньої к и шки. В який час ембріогенезу він виникає? A. На першому-другому тижні B. На другому-третьому тижні * C. На третьому-четвертому тижні D. На четвертому-п ятому тижні E. На п ятому-шостому тижні. 11. При розтинi померлого чоловiка 65 рокiв, який страждав захворюванням легень, пат о логiчний процес переважно був локалiзований у бронхах, де при гiстологiчному дослiдженнi чiтко виявлялись залози, хрящовi острiвцi та б а гаторядний цилiндричний миготливий епiтелiй. В яких бронхах локалізовані ці змiни? A. У термiнальних бронхiолах * B. У середнiх бронхах C. У малих бронхах D. У великих бронхах E. У головних бронхах. 12. У чоловiка 56 рокiв дiагностована добр о якiсна епiтелiальна пухлина трахеї. Який епiтелiй є джерелом розвитку пухлини? A. Одношаровий призматичний B. Одношаровий багаторядний перехiдний C. Багатошаровий зроговiлий D. Багатошаровий незроговiлий * E. Одношаровий багаторядний вiйчастий. 13. У чоловiка 48 рокiв дiагностована добр о якiсна епiтелiальна пухлина парiєтальної плеври верхньої частки правої легенi. Який епiтелiй є джерелом розвитку пухлини? A. Багатошаровий незроговiлий B. Одношаровий багаторядний вiйчастий C. Перехiдний * D. Одношаровий плоский E. Багатошаровий зроговiлий. 14. У чоловiка 66 рокiв дiагностована злоякiсна епiтелiальна пухлина, що походить з бронху с е реднього калiбру. Який епiтелiй є джерелом розвитку цiєї пухлини? * A. Одношаровий багаторядний вiйчастий B. Багатошаровий незроговiлий C. Багатошаровий зроговiлий D. Одношаровий призматичний E. Одношаровий багаторядний перехiдний. 15. В пологовому відділенні клініки у новонар о дженого не змогли викликати перший подих. При аналізі причини смерті встановлено, що п о вітроносні шляхи вільні, але легені не розправ и лись. Що є найбільш вірогідною причиною н е розправлення легень у цьому випадку? A. Звуження бронхів B. Розрив бронхів * C. Відсутність сурфактанта D. Потовщення плеври E. Збільшення розмірів альвеол. 16. При підозрі на пухлину з області гортані б у ло взято біопсію. На мікропрепаратах біоптату видно тканину, в якій клітини лежать поодинці, а також утворюють групи з 2-4 клітин, що л е жать в одній порожнині. Гістологічно визнач а ють наявність колагенових та велику кількість еластичних волокон. З якої структури могла розвинутися ця пухлина? A. З гладкої м`язової тканини B. З гіалінового хряща C. З кісткової тканини * D. З еластичного хряща E. З волокнистого хряща. 17. На мiкропрепаратi трахеї в епiтелiальному покривi зустрiчаються клiтини, якi мають пiрамiдну форму, базально розташованi гран у ли, якi добре забарвлюються срiблом, мають д о бре розвинену ендоплазматичну сiтку. Ці клiтини на мiсцевому рiвнi регулюють скор о чення гладкої мускулатури дихальних шляхiв i належать до: A. Вiйчастих клiтин * B. Ендокриноцитiв C. Вставних клiтин D. Базальних клiтин E. Епiтелiоцитiв. 18. Герпетичні висипання у переддвер'ї носа с у проводжуються утворенням пухирців, які через 5-6 днів зникають без сліда завдяки високій р е генеративній здатністі епітелію. Який епітелій вистиляє переддвір`я носової порожнини? * А. Багатошаровий зроговілий плоский В. Одношаровий плоский С. Одношаровий призматичний D. Багатошаровий незроговілий плоский Е. Перехідний. 19. Відомо, що сурфактант продукують великі секреторні альвеолоцити (альвеолоцити 2-го т и пу). Визначте, які клітини синтезують ферме н ти, що руйнують сурфактант. A. Келихоподібні B. Облямовані C. Безвійчасті * D. Секреторні клітини Клара E. Альвеолоцити 1-го типу. 20. Якщо у повітрі під час вдоху трапляються подразнюючі токсичні речовини, може вини к нути спазм бронхіол, що являє собою захисну реакцію організму. Які клітини епітелію бронхів ймовірно виконують функцію хеморецепторів? A. Келихоподібні * B. Облямовані C. Безвійчасті D. Секреторні клітини Клара E. Базальні. 21. При вивченні гістологічних препаратів сл и зової оболонки органів дихальної системи нео б хідно їх відрізняти один від одного. Визначте, в яких відділах повітроносних шляхів міститься м`язова пластинка слизової оболонки. A. Носовій порожнині B. Гортані C. Трахеї * D. Бронхах E. Носоглотці. 22. Порівняльний аналіз гістологічних препар а тів різних відділів повітроносних шляхів пок а зав, що існують такі відділи, в яких відсутні з а лози. Визначте ці відділи. A. Носова порожнина B. Трахея C. Бронх великого калібру D. Бронх середнього калібру * E. Бронх малого калібру. 23. При порівнянні гістологічних препаратів р і зних відділів повітроносних шляхів виявлена присутність тканини, яка запобігає спадінню стінок і діє як каркас у стінках великих бронхів. Яка тканина виконує роль каркаса та опори у складі оболонки великих бронхів? A. Пухка волокниста сполучна * B. Гіалінова хрящова C Еластична хрящова D. Гладка м'язова E. Волокниста хрящова. 24. При вивченні гістологічних препаратів пов і троносних шляхів встановили, що у стінці вел и ких та середніх бронхів опорні структури нео д накові за своїм тканинним складом. Яка тканина з'являється замість гіалінового хрящу у складі фіброзно-хрящової оболонки середніх бронхів (порівняно з великими бронхами)? A. Пухка волокниста сполучна B. Гіалінова хрящова * C. Еластична хрящова D. Гладка м'зова E. Волокниста хрящова. 25. Відомо, що при бронхіальній астмі відбув а ється спазм стінок малих бронхів. Яка тканина зникає із складу середньої оболонки малих бр о нхів порівняно з середніми? * A. Хрящова B. Пухка сполучна C. Гладка м'язова D. Епітеліальна Е. Поперечно-смугаста м'язова. 26. При порівнянні особливостей епітеліальної вистилки бронхіального дерева встановлено і с нування істотних відмінностей епітелія повітр о носних шляхів та респіраторного відділу дих а льної системи. Яким епітелієм вистелені респ і раторні бронхіоли? A. Одношаровим плоским * B. Одношаровим кубічним C. Багаторядним призматичним війчастим D. Багатошаровим плоским E. Однорядним призматичним. 27. Відомо, що обмін газів відбувається через стінку альвеоли легень. Які клітини входять до складу аерогематичного бар`єру? A. Альвеолоцити 2-го типу B. Секреторні клітини Клара C. Облямовані епітеліоцити D. Безвійчасті епітеліоцити * E. Респіраторні епітеліоцити. 28. До аерогематичного бар`єру входить сурф а ктант, який відіграє захисну роль та зменшує поверхневий натяг.Визначте, які клітини утв о рюють сурфактант. * A. Альвеолоцити 2-го типу B. Секреторні клітини Клара C. Облямовані епітеліоцити D. Макрофаги E. Альвеолоцити 1-го типу. 29. Відомо, що повітря швидко зігрівається у носовій порожнині завдяки особливостям кр о вопостачання цього органу. Визначте, де розт а шована сітка гемокапілярів у носовій порожн и ні. А. В епітелії * В. Під епітелієм у слизовій оболонці С. У фіброзно-хрящовій оболонці D. В адвентиції Е. У нюховій ділянці носової порожнини. 30. Відомо, що система синтезу та своєчасного розпаду сурфактанта дозріває на 35-36-му тижні пренатального онтогенезу. Якщо дитина нар о дилася раніше, виникає можливість спадання альвеол легень. Які клітини повинні дозріти для адекватного синтезу сурфактанту? А. Війчасті В. Базальні С. Келихоподібні D. Альвеолоцити 1-го типу * Е. Альвеолоцити 2-го типу. 31. Відомо, що слиз завжди вкриває епітелій н о сової порожнини. Визначте, які клітини епіт е лію слизової оболонки носової порожнини си н тезують слиз? A. Війчасті B. Базальні * C. Келихоподібні D. Мікроворсинчасті E. Секреторні клітини Клара. 32. При риніті (запаленні слизової оболонки н о са) страждає епітелій власне носової порожн и ни. Визначте, який епітелій при цьому ушк о джується. A. Одношаровий кубічний B. Багатошаровий плоский незроговілий C. Багатошаровий плоской зроговілий D. Одношаровий плоский * E. Багаторядний призматичний війчастий. 33. Переддвер`я носової порожнини вкрите в о лоссям, яке виконує захисну функцію. Яким еп і телієм, що набуває такої ж функції, вистелена слизова оболонка переддвер`я носа? A. Одношаровим кубічним B. Багатошаровим плоским незроговілім * C. Багатошаровим плоским зроговілим D. Одношаровим плоским E. Багаторядним призматичним війчастим. 34. У людини, що багато палила табак, постр а ждав респіраторний відділ дихальної системи внаслідок пошкодження респіраторних епітел і оцитів. Визначте, які структури належать до р е спіраторного відділу дихальної системи. А. Носова порожнина В. Трахея С. Бронхіальне дерево D. Термінальни бронхіоли * Е. Альвеоли легень 35. При лікуванні піднебінних мигдаликів з приводу хронічного тонзіліту за допомогою в а куума виникло ускладнення, яке привело до з а палення адвентиційної оболонки глотки та го р тані (заглоточний абсцес). Якою тканиною утворена адвентиційна оболонка гортані? А. Волокнистою хрящовою В. Еластичною хрящовою С. Гіаліновою хрящовою D. Гладкою м'язовою * Е. Пухкою волокнистою сполучною. 36. У пацієнта діагностовано ларингіт (запал ь ний процес у гортані). При обстеженні спостер і гається набряк підслизової основи гортані. В и значте, якою тканиною утворена ця основа? А. Волокнистою хрящовою * В. Пухкою сполучною С. Щільною сполучною D. Гладкою м'язовою Е. Епітеліальною. 37. У недоношених дітей часто виникають зап а лення легень тому, що альвеолоцити 2-го типу (секреторні) не виконують свою функцію. Яку функцію повинні виконувати секреторні альве о лоцити? А. Фагоцитоз * В. Синтез мембран сурфактанта С. Синтез ферментів, що руйнують сурфактант D. Синтез гормонів Е. Респіраторну. 38. При мікроскопічному вивченні препарату виявлений бронх, у стінці якого розвинуті всі оболонки, а фіброзно-хрящова оболонка містить 2-3 значні пластини з гіалінової хрящової тк а нини. Визначте, який це бронх. А. Головний * В. Великий С. Середній D. Мілкий Е. Термінальний. 39. При ларингиті (запаленні гортані) слизова оболонка набрякає та вкривається слизом. В и значте морфологічний тип епітелію, що вист е ляє слизову оболонку гортані. A. Одношаровий кубічний B. Багатошаровий плоский зроговілий C. Одношаровий плоский * D. Багаторядний призматичний війчастий Е. Перехідний. 40. При ларингиті (запаленні гортані) людина інколи не може говорити, втрачає голос, наст у пає так звана афонія. Яким епітелієм вистелена слизова оболонка голосових зв`язок? * A. Багатошаровим плоским незроговілим B. Багатошаровим плоским зроговілим C. Багаторядним призматичним війчастим D. Одношаровим плоским E. Одношаровим кубічним. 41. Відомо, що у складі епітелію повітроносних шляхів зустрічаються різноманітні за своєю б у довою та функцією клітини. При цьому прису т ність тих чи інших клітин у різних частинах трахеобронхіального дерева неоднакова. Визн а чте, які клітини не містяться у складі епітелію слизової оболонки трахеї? A. Війчасті B. Келихоподібні C. Ендокринні D. Базальні * E. Облямовані. 42. У зародка птаха в процесі розвитку дихал ь ної системи під впливом екзогенних чинників заблоковано синтетичну активність хондробла с тів в скелетогенних острівцях. До яких наслідків це призведе? * А. До порушення формування фіброзно-хрящових оболонок В. До порушення формування підслизової осн о ви бронхів С. До порушення утворення альвеол D. До порушення продукції сурфактанта С. До порушення формування альвеолоцитів 1-го типу. 43. Відомо, що у складі епітелію повітроносних шляхів зустрічаються різноманітні за своєю б у довою та функцією клітини. При цьому прису т ність тих чи інших клітин у різних частинах бронхіального дерева неоднакова. Які клітини виконують функцію видалення сторонніх ча с тинок з порожнини трахеї? A. Келихоподібні * B. Війчасті C. Ендокринні D. Гладкі міоцити E. Базальні. 44. Після перенесеного катару верхніх дихал ь них шляхів може наступити десквамація (відт о ргнення зруйнованого епітелію). Які клітини виконують камбіальну функцію в епітелії слиз о вої оболонки трахеї? A. Келихоподібні B. Війчасті C. Ендокринні * D. Базальні Е. Відновлення епітелію неможливе. 45. При катарі верхніх дихальних шляхів поч и нають інтенсивно діяти білково-слизові залози. У якому шарі стінки бронхів розташовані їх с е креторні відділи? A. В епітеліальній пластинці слизової B. У власній пластинці слизової * C. У підслизовій основі D. У фіброзно-хрящовій оболонці Е. В адвентиційній оболонці. 46. Відомо, що фіброзно-хрящова оболонка тр а хеї складається з напівкілець гіалінового хряща. Яка тканина з`єднує вільні кінці хрящових н а півкілець трахеї? A. Пухка волокниста сполучна * B. Гладка м'язова C. Щільна волокниста сполучна D. Ретикулярна сполучна E. Посмугована м'язова. 47. Припадки ядухи при бронхіальній астмі пов`язані з порушенням нормального функці о нування (спазм) ряду елементів повітроносних шляхів.Вкажіть ці елементи. А. Альвеолоцити I типу * В. Гладкі міоцити С. Альвеолярні макрофаги D. Клітини Клара Е. Альвеолоцити II типу. 48. Вiдомо, що важливим компонентом аерог е матичних бар'єрiв є сурфактантний альвеоля р ний комплекс, який попереджує спадiння альв е ол пiд час видоху. Якими клiтинами альвеол с и нтезуються фосфолiпiди, що йдуть на побудову мембран сурфактанта? * A. Епiтелiоцитами II типу B. Облямованими епiтелiоцитами C. Альвеолярними макрофагами D. Ендотелiєм капiлярiв E. Респiраторними клiтинами. 49. Визначте, що виступає в ролі стабiлiзатора форми i об'єму альвеол, забезпечує газообмiн, механiчно захищає альвеоли, має протимiкробнi властивостi? * A. Шар сурфактантiв B. Гладка мускулатура бронхiв C. Кровоноснi судини альвеол D. Шар води в альвеолах E. Еластичнi волокна легенiв. 50. На препараті представлено порожнистий о р ган. Слизова оболонка вкрита дворядним війч а стим епітелієм, який переходить в однорядний. М`язова пластинка слизової добре розвинута по відношенню до товщини всієї стінки. Хряща і залоз немає. Який орган представлено на преп а раті? * A. Дрібний бронх B. Середній бронх C. Гортань D. Сечовий міхур E. Трахея. 51. На електронній мікрофотографії біопсійного матеріалу представлені структури, до складу яких входить сурфактант, альвеолоцити I типу, базальна мембрана і фенестрований ендотелій капілярів. Якому гісто-гематичному бар`єру в організмі людини належать дані структури? * A. Аерогематичному B. Гематотимусному C. Гематоенцефалічному D. Гематолікворному E. Гематотестикулярному. 52. Під час мікроскопічного дослідження на г і стологічному препараті повітроносних шляхів у складі покривного епітелію знаходяться війчасті та келихоподібні клітини, які формують муко-циліарний комплекс. Вкажіть, яка функція н а лежить даному комплексу. A. Респіраторна * B. Очищення повітря від пилових частинок C. Зволоження повітря D. Зігрівання повітря E. Секреція гормонів. 53. На гістологічному препараті представлено орган, стінка якого складається зі слизової, пі д слизової, фіброзно-хрящової і адвентиційної оболонок. Епітелій багаторядний війчастий, м`язова пластинка слизової відсутня, у підсл и зовій - білково-слизові залози, гіаліновий хрящ утворює незамкнуті кільця. Який орган має дані морфологічні ознаки? A. Малий бронх * B. Трахея C. Термінальна бронхіола D. Середній бронх E. Гортань. 54. У недоношеної дитини виявлено спадіння стінки альвеол із-за відсутності сурфактанту. Вкажіть, порушення функції яких клітин стінки альвеоли обумовлює дану картину. A. Фібробластів * B. Альвеолоцитів II типу C. Альвеолоцитів I типу D. Альвеолярних макрофагів E. Секреторних клітин. 55. Хворий надійшов до відділення з нападом ядухи, який зумовлено спазмом гладкої муск у латури дихальних шляхів. Назвіть відділи пов і троносних шляхів, з якими в основному пов`язаний даний напад. A. Бронхи середнього калібру B. Бронхи великого калібру C. Альвеолярні бронхіоли * D. Бронхи малого калібру E. Респіраторний відділ. 56. В альвеолах легень є спецiальнi клiтини, крізь якi здiйснюється газообмiн, вони входять до складу аерогематичного бар'єру. Що це за клiтини? A. Клiтини Клара B. Мiкроворсинчастi епiтелiоцити * C. Респiраторнi епiтелiоцити альвеол D. Секреторнi епiтелiоцити альвеол E. Альвеолярнi макрофаги. 57. Дiйсний дифтеритичний круп виникає в р е зультатi вiдкладання на справжнiх голосових зв'язках фiбринових плiвок, мiцно зв'язаних з епiтелiєм. Яким з означених нижче типiв епiтелiю вистелена слизова оболонка цих гол о сових зв'язок? * A. Багатошаровим плоским незроговiлим B. Одношаровим кубiчним C. Одношаровим плоским D. Багатошаровим плоским зроговiлим E. Багаторядним призматичним вiйчастим. ШКІРА ТА ЇЇ ПОХІДНІ 1. Відомо, що пігментні клітини (меланоцити) виділяють речовину меланін, який зумовлює к о лір шкіри. На гістологічних препаратах ці кл і тини виявляються при імпрегнації сріблом. В якому шарі шкіри їх можна побачити у полі мі к роскопу? A. Підшкірна жирова клітковина B. Дерма C. Роговий шар епідермісу * D. Базальний шар епідермісу E. Зернистий шар епідермісу. 2. На гістологічному препараті, імпрегнованому сріблом, добре виявляються меланоцити. В и значте, який фермент є для них маркерним. A. Дофамін B. Гістаміназа * C. ДОФА-оксидаза D. Пероксидаза E. АТФ-аза. 3. Відомо, що епідерміс має велику здатність до регенерації. В якому шарі розташована гермін а тивна (росткова) зона епідермісу? A. Базальний B. Зернистий C. Остистий * D. Базальний та нижні ряди зернистого E. Блискучий. 4. На мікропрепараті шкіри видно розмежування шарів епідермісу. Між якими з них розташов а ний ліпідний бар’ єр з ламелярних тілець? A. Базальний шар епідермісу та сосочковий шар дерми B. Базальний та остистий шари C. Остистий та зернистий шари D. Зернистий та блискучий шари * E. Блискучий та роговий шари. 5. Відомо, що епідермісу притаманні багато вл а стивостей і функцій. Яку властивість забезпечує шар ламелярних тілець? A. Місцеві захисні реакції B. Захист від ультрафіолетових променів C. Еластичність * D. Непроникливість E. Висока здатність до регенерації. 6. Під час вивчення розвитку шкіри визначено, що епідерміс під час ембріогенезу має один шар клітин, а через певний час набуває багатошар о вої будови. В який період ембріонального ро з витку епідерміс стає багатошаровим і почин а ється процес зроговіння? A. Третій тиждень пренатального онтогенезу B. Шостий тиждень пренатального онтогенезу C. Другий місяць пренатального онтогенезу * D. Третій місяць пренатального онтогенезу E. П’ ятий місяць пренатального онтогенезу 7. Відомо, що шляхом випарювання людина втрачає майже 80% тепла. Велику роль у цьому грають потові залози, приймаючи участь у пр о цесах терморегуляції організму. Якими вони є за структурою? A. Прості альвеолярні B. Прості трубчасті розгалужені * C. Прості трубчасті нерозгалужені D. Складні трубчасті E. Складні альвеолярно-трубчасті. 8. Відомо, що молочні залози є різновидом п о тових залоз. Якими вони є за структурою? A. Прості трубчасті B. Прості альвеолярні C. Складні альвеолярні нерозгалужені * D. Складні альвеолярні розгалужені E. Складні альвеолярно-трубчасті. 9. Відомо, що ніготь - це рогова пластинка, яка є похідною епідермісу. З якої зони утворюється епітеліальна частина нігтьового ложа? * A. Росткова зона епідермісу B. Сосочковий шар дерми C. Зернистий шар епідермісу D. Блискучий шар епідермісу E. Роговий шар епідермісу. 10. В який період ембріогенезу починається ф о рмування нігтя? A. Третій тиждень B. Перший місяць C. Другий місяць * D. Третій місяць E. Шостий місяць. 11. В судово-медичнiй практицi перiодично в и никає необхiднiсть iдентифiкувати особу. Для цiєї мети використовують метод дактiлоскопiї. Пояснiть, особливостями будови якого шару в и значається iндивiдуальний малюнок шкiри пальцiв. A. Сiтчатого шару дерми B. Епiдермiсу, дерми i гiподерми C. Епiдермiсу D. Епiдермiсу i дерми * E. Сосочкового шару дерми. 12. З вiком шкiра людини набуває зморшок та складок. Змiни у яких структурах головним ч и ном викликають цей стан? A. У епiдермісі B. У колагенових волокнах * C. У еластичних волокнах D. У пiдшкiрній жировій клітковині E. У аморфній речовині. 13. Внаслiдок контакту на виробництвi зi спол у ками хрому у жiнки 34 рокiв виник алергічний дерматит обох рук. Якi клiтини шкiри перева ж но взяли участь у реалiзацiї цього захворюва н ня? * A. Tканиннi базофiли B. Лiмфоцити C. Плазматичнi клiтини D. Макрофаги E. Нейтрофiли. 14. У хлопчика 7 років вiдбулася травма шкiри з пошкодженням сiтчастого шару. За рахунок дiяльностi яких диферонiв клiтин вiдбудеться регенерацiя даного шару? * A. Фiбробластичного B. Лiмфобластичного C. Макрофагічного D. Нейробластичного E. Немає правильної відповіді. 15. При бiопсiї молочної залози виявленi клiтини зiрчастої форми, розташованi помiж б а зальною мембраною та лактоцитами. Назвiть джерело розвитку цих клiтин? A. Дерматом B. Нефрогонотом C. Склеротом * D. Шкiрна ектодерма E. Мiотом. 16. При хворобі Адісона спостерігається гіпе р пігментація шкіри. Це пов`язують з загальним джерелом для розвитку меланоцитів шкіри та мозкової речовини надниркових залоз. Визначте це джерело. A. Мезенхіма B. Ектодерма C. Мезодерма * D. Нервовий гребінь E. Ентодерма. 17. У хворого 30-ти рокiв виявлена злоякiсна пухлина шкiри. Якi клiтини епiдермiсу беруть участь в iмуннiй вiдповiдi? A. Клiтини остистого шару B. Кератиноцити i клiтини Меркеля C. Кератиноцити D. Клiтини Меркеля * E. Т-лiмфоцити. 18. Зроблено зрiз шкiри пальця i забарвлено г е матоксилiном i еозином. Виявлено широкi мiжклiтиннi щiлини в роговому шарi епiдермiса i посилене злущення поверхневих лусочок. Це явище можна пояснити пiдвищеною кiлькiстю в них: A. Ламелярних тiлець B. Фiлагрину C. Інволукрину D. Пухирцiв газу * E. Кератиносом. 19. Відомо, що сітчастий шар шкіри складається з щільної неоформленої сполучної тканини. З якого джерела розвивається цей шар шкіри? А. Ектодерми В. Ентодерми С. Міотому D. Склеротому * Е. Дерматому. 20. Потові залози виділяють піт - секрет, який містить 98% води, таким чином виконуючи ф у нкцію терморегуляції організму. У яких прош а рках шкіри знаходяться секреторні відділи цих залоз? А. У базальному прошарку епідермісу В. В остистому прошарку епідермісу С. У сосочковому прошарку дерми * D. У сітчастому прошарку дерми Е. У жировій клітковині. 21. Відомо, що сальні залози мають голокрин о вий тип секреції. За рахунок яких структурних компонентів поновлюються клітини цієї залози? А. Клітин-себоцитів * В. Клітин гермінативного шару С. Міоепітеліальних клітин D. Багатошарового плоского епітелію вивідної протоки Е. Одношарового кубічного епітелію вивідної протоки. 22. Під дією ультрафіолетового випромінюва н ня через деякий час шкіра темніє. Синтез якої речовини активізується ультрафіолетовим в и промінюванням у пігментних клітинах? А. Ліпідів В. Елеїдину С. Кератину D. Кератогіаліну * Е. Меланіну. 23. На препараті шкіри в епідермісі спостеріг а ються великі клітини з розгалуженими відрос т ками - дендритні клітини (Лангерганса). Яку функцію забезпечують ці клітини? А. Регенеративну функцію * В. Місцеві захисні реакції епідермісу С. Синтез кератину D. Синтез меланіну Е. Синтез елеїдину. 24. На препараті шкіри, який забарвлено гем а токсиліном-еозіном, у зернистому шарі епіде р міса спостерігаються великі клітини з базофіл ь ними гранулами. Які процеси відбуваються в цих клітинах? * А. Синтез філагрину і нагромадження гранул кератогіалину В. Синтез меланіну С. Синтез елеїдину D. Синтез кератину Е. Формування мікрофіламентів. 25. При мікроскопічному дослідженні на преп а раті шкіри спостерігається блискучий шар еп і дерміса, що інтенсивно забарвлюється еозіном. Чим утворений цей шар епідерміса? * А. 3-4 рядами плоских клітин, що накопич у ють у цитоплазмі елеїдин В. Декількома десятками рядів зроговілих кл і тин С. Клітинами, що мають зірчасту форму та ро з винуті відростки D. Клітинами, що мають значну кількість гранул меланіну Е. Малодифференційованими клітинами. 26. Відомо, що поверхнева трихофітія (грибкове захворювання шкіри) виникає під впливом мі к роорганізму, який вражає роговий шар епіде р міса. Якими клітинами утворений цей шар еп і дерміса? А. Клітинами циліндричної та овальної форми В. Клітинами, що мають значну кількість гранул меланіну С. 3-4 рядами плоских клітин, що накопичують у цитоплазмі елеїдин * D. Десятками рядів зроговілих клітин Е. Малодифференційованими клітинами. 27. Роговий шар епідерміса побудований з дек і лькох десятків рядів зроговілих клітин, у складі яких накопичується білок, стійкий до хімічних чинників. Яку функцію шкіри забезпечує озн а чений шар? * А. Бар`єрну та захисну функції В. Регенерації епідермісу С. Синтез елеїдину D. Синтез кератогіаліну Е. Синтез меланіну. 28. На препараті шкіри у складі дерми чітко розрізняються два шари- поверхневий сосочк о вий і глибокий сітчастий. Визначте, якою тк а ниною утворений сосочковий шар епідерміса? А. Епітеліальною тканиною В. Гладкою м'язовою тканиною * С. Пухкою волокнистою сполучною тканиною D. Щільною волокнистою оформленою сполу ч ною тканиною Е. Щільною волокнистою неоформленою сп о лучною тканиною. 29. На препараті шкіри при мікроскопічному дослідженні досить чітко видно, що на межі з підшкірною жировою клітковиною знаходиться сітчастий шар дерми. Визначте, якою тканиною утворено сітчастий шар дерми? А. Пухкою волокнистою сполучною тканиною В. Щільною волокнистою оформленою сполу ч ною тканиною * С. Щільною волокнистою неоформленою сп о лучною тканиною D. Епітеліальною та жировою тканиною Е. Гладкою м'язовою тканиною. 30. Меланоцити - це клітини, які під впливом ультрафіолетового випромінювання здатні утворювати меланін. З якого джерела розвив а ються меланоцити? А. Кожної ектодерми * В. Клітин нервового гребеня С. Вісцеральної мезодерми D. Ентодерми Е. Мезодерми нефротомів. 31. Клітини Лангерганса, або дендритні клітини, в епідермісі шкіри забезпечують місцеві захисні реакції, а також беруть участь у протипухли н них реакціях організму. З яких клітин-попередників вони утворюються? * А. Промоноцитів В. Промегакаріоцитів С. Промієлоцитів D. Проеритроцитів Е. Пролімфоцитів. 32. Відомо, що молочні залози є трансформов а ними потовими залозами. З якого ембріональн о го джерела виникають залози шкіри? * А. Ектодерми В. Нейроектодерми С. Вісцеральної мезодерми D. Ентодерми Е. Сегментних ніжок мезодерми. 33. При заміні волоса епітеліальна піхва спад а ється і перетворюється в клітинний тяж. На кі н ці цього тяжа через деякий час формується в о лосяний сосочок і з'являється нова волосяна ц и булина. Визначте, якою тканиною утворений волосяний сосочок. А. Епітеліальною тканиною В. Щільною волокнистою неоформленою сп о лучною тканиною С. Щільною волокнистою оформленою сполу ч ною тканиною * D. Пухкою сполучною тканиною Е. Гладкою м'язовою тканиною. 34. Відомо, що корінь волоса оточує волосяна сумка (дермальна піхва). Якою тканиною утв о рена дермальна піхва? А. Епітеліальною тканиною В. Пухкою сполучною тканиною С. Гладкою м'язовою тканиною * D. Щільною сполучною тканиною Е. Ретикулярною тканиною. 35. Зачатки волосся в шкірі людини з'являються в проміжку з другого по п'ятий місяць ембріон а льного розвитку. Визначте ембріональне джер е ло волосся. * А. Ектодерма В. Частина вісцеральної мезодерми С. Склеротом D. Міотом Е. Парієтальна мезодерма. 36. Внаслідок побутовоі травми (різаної рани) ушкоджена шкіра. За рахунок яких клітинних шарів буде відновлюватись эпідерміс шкіри? А. Базального та блискучого В. Зернистого та блискучого * C. Базального та остистого D. Базального та зернистого Е. Блискучого та рогового. 37. На електронограмі видно клітину епідермісу ,в якій відсутні мітохондрії, ендоплазматичний ретикулум, видно велику кількість кератиносом. До якого шару епідермісу відноситься ця кліт и на? * А До рогового шару В. До блискучого шару С. До остистого шару D. До зернистого шару Е. До базального шару. 38. У хворого порушена видільна функція н и рок. Як це може відобразитись на функціях шк і ри? А. Збільшиться кількість меланоцитів В. Збільшиться кількість клітин Лангерганса * С. Активізується діяльність потових залоз D. Активізується діяльність сальних залоз Е. Проліферація епідермісу. 39. На препараті шкіри на межі сітчастого шару та підшкірної жирової клітковини видно кінцеві відділи залоз, які мають трубчасту форму. Які це залози? А. Молочні і сальні В. Молочні С. Препуціальні * D. Потові Е. Сальні. 40. Захисні властивості епідермісу шкіри зна ч ною мірою зумовлені істотним вмістом білка, який робить його непроникливим для води, стійким до дії хімічних, електричних та термі ч них чинників. Визначте, які білки переважають в роговому шарі епідерміса шкіри. А. Меланін В. Кератогіалін С. Елеїдин * D. Кератин Е. Фібронектин. 41. Для судової медичної експертизи необхідно проаналізувати два гістологічних препарати товстої та тонкої шкіри. По наявності або відс у тності якого шару епідермісу їх можна дифер е нціювати? A. Рогового B. Базального C. Остистого * D. Блискучого E. Зернистого. 42. При дослідженні впливу різних компонентів миючих засобів на епідерміс спостерігаються зміни в спеціальних органелах епідермоцитів. Які органели є типовими для означених клітин? A. Мікроворсинки B. Війки C. Міофібрили D. Нейрофібрили * E. Тонофібрили. 43. При ендокринопатіях, які супроводжуються авітамінозами, виникає ксероз (сухість) шкіри. Шкіра потовщується, швидко відбуваються процеси зроговіння. Які з перелічених речовин, що відображають означені процеси, містяться в гранулах кератиноцитів зернистого шару? А. Меланін В. Елеїдін * С. Кератогіалін D. Кристалін Е. Вітреїн. 44. При авітамінозі виникає ксероз (сухість) шкіри. Шкіра потовщується, вкривається лусо ч ками, з'являються тріщини. Які з перелічених речовин, що відображають процес зроговіння, містяться у блискучому шарі шкіри? А. Меланін * В. Елеїдін С. Кератогіалін D. Кристалін Е. Філагрин. 45. При ендокринопатіях, які супроводжуються авітамінозами виникає ксероз (сухість) шкіри. Шкіра потовщується, швидко відбуваються процеси зроговіння. Які з перелічених речовин, що відображають означені процеси, містяться у лусочках рогового шару шкіри? А. Меланін В. Елеїдін * С. Кератин D. Кристалін Е. Вітреїн. 46. Відомо, що під впливом ультрафіолетового випромінювання шкіра засмагає. Які клітини зумовлюють цей процес у першу чергу? A. Епідермоцити * B. Епідермальні меланоцити C. Фібробласти D. Епідермальні макрофаги E. Кератиноцити. 47. Дактилоскопія - це ідентифікація особисто с ті по неповторному малюнку шкіри пальців рук, що сформований сосочковим шаром дерми. Якою тканиною утворений цей шар? A. Епітеліальною B. Ретикулярною сполучною * C. Пухкою волокнистою сполучною D. Щільною неоформленою сполучною E. Щільною оформленою сполучною. 48. Відомо, що шкіра дуже стійка до різноман і тних механічних навантажень за рахунок сітча с того шару дерми. Якою тканиною утворений с і тчастий шар дерми? A. Епітеліальною B. Ретикулярною сполучною C. Пухкою волокнистою сполучною * D. Щільною неоформленою сполучною E. Щільною оформленою сполучною. 49. Відомо, що малюнок шкіри пальців рук к о жної людини неповторний, що використовуєт ь ся у випадках встановлення особистості. Яка структура зумовлює особливості малюнка пов е рхні шкіри? A. Сітчастий шар дерми * B. Сосочковий шар дерми C. Підшкірна жирова клітковина D. Базальний шар епідермісу E. Роговий шар епідермісу. 50. Відомо, що шкіра людини дуже міцна, ела с тична та стійка до різноманітних механічних чинників. Який шар шкіри переважно забезп е чує міцність шкіри? * A. Сітчастий шар дерми B. Сосочковий шар дерми C. Підшкірна жирова клітковина D. Базальний шар епідермісу E. Роговий шар епідермісу. 51. Відомо, що різні шари шкіри мають різні джерела розвитку. З якого ембріонального дж е рела розвивається саме епідерміс? A. Ентодерми * B. Ектодерми C. Дорзальної мезодерми D. Вентральної мезодерми E. Парієтальної мезодерми. 52. Відомо, що різні шари шкіри мають різні джерела розвитку. З якого ембріонального дж е рела розвивається дерма шкіри? A. Ентодерми B. Ектодерми * C. Дорзальної мезодерми D. Вентральної мезодерми E. Парієтальної мезодерми. 53. При підвищенні температури навколишнь о го середовища або при інтенсивній фізичній р о боті потовиділення зростає завдяки активізації потових залоз. До якого типу належать ці зал о зи? A. Складних альвеолярних B. Складних трубчастих * C. Простих трубчастих D. Простих альвеолярних E. Складних альвеолярно-трубчастих. 54. На гістологічному препараті шкіри у дермі виявляються потові залози з кінцевими відділ а ми у формі трубочок, вивідні протоки яких в и ходять на поверхню шкіри. В якій частині шкіри розташовані кінцеві відділи цих залоз? A. В епідермісі B. У сосочковому шарі дерми C. У поверхневих відділах сітчастого шару де р ми * D. У глибоких відділах сітчастого шару дерми E. У підшкірній жировій клітковині. 55. У жінки після використання токсичного м и ючого засобу спостерігається сухість шкіри, яка пов'язана з недостатньою секреторною активн і стю сальних залоз. До якого типу належать ці залози? A. Простих трубчастих нерозгалужених * B. Простих альвеолярних розгалужених C. Складних альвеолярних D. Складних трубчастих E. Складних альвеолярно-трубчастих. 56. Для судової медичної експертизи досить ч а сто буває необхідним обстеження волосся л ю дини. Визначте, чим утворений стрижень вол о сини? A. Кірковою та мозковою речовиною B. Мозковою речовиною та кутикулою * C. Кірковою речовиною та кутикулою D. Кірковою речовиною та волосяним фолік у лом E. Кірковою речовиною та волосяною сумкою. 57. Відомо, що волосся росте певний час, а п о тім замінюється. За рахунок якої з наведених структур поновлюється волос? А. Волосяного сосочка Б. Волосяної сумки С. Внутрішньої епітеліальної піхви * D. Волосяної цибулини Е. М'яза-підіймача волоса. 58. У пацієнта з діагнозом фолікуліт (запалення фолікулів) волосся легко випадає разом з вол о сяною сумкою. Які тканини, що утворюють в о лосяну сумку, при цьому ушкоджуються? А. Кубічний одношаровий епітелій В. Багатошаровий незроговілий епітелій С. Одношаровий плоский епітелій D. Гладка м'язова тканина * Е. Сполучна тканина. 59. Вивчення вiдбиткiв виступiв епiдермiсу пальцiв рук (дактилоскопiя) використовується кримiналiстами для iдентифiкацiї особи, а також для дiагностики генетичних аномалiй, зокрема хвороби Дауна. Який шар шкiри визначає iндивiдуальнiсть вiдбиткiв? * A. Сосочковий B. Роговий C. Сiтчастий D. Блискучий E. Базальний. 60. Кухар в результаті необережності обшпарив руку парою. Підвищення концентрації якої р е човини викликало почервоніння, набряк та бол і сність ушкодженої ділянки шкіри? A. Лізіну B. Тіаміну * C. Гістаміну D. Глутаміну E. Галактозаміну. 61. Під час мікроскопічного дослідження на г і стологічному препараті шкіри в складі епідерм і су визначаються наступні шари: базальний, остистий, зернистий, блискучий і товстий рог о вий. Якій ділянці тіла людини може належати даний епітелій? A. Шкіра волосяної частини голови * B. Шкіра долоні C. Шкіра плеча D. Шкіра стегна E. Шкіра обличчя 62. На гістологічному препараті представлено орган шарового типу будови, який вкритий б а гатошаровим плоским зроговілим епітелієм. Під базальною мембраною епітелія знаходиться п у хка сполучна тканина, яка вип`ячується у вигл я ді сосочків. Нижче розташована щільна неоф о рмлена сполучна тканина, яка формує сітчастий шар. Який орган має дані морфологічні ознаки? A. Шийка матки B. Мигдалик C. Язик D. Стравохід * E. Шкіра. 63. Пiсля короткочасової дiї високої температ у ри на шкiрi утворилися дiлянки гiперемiї, п у хирi. Клiтини якої тканини пошкодженi у найбiльшому ступенi? A. Бiлої жирової тканини B. Щiльної неоформленої сполучної тканини * C. Пухкої сполучної тканини, епідермісу D. Скелетної м'язової тканини E. Епiдермiсу. 64. У педіатричну клініку надійшла дитина 5 м і сяців зі змінами кісткової системи: деяким розм`якшенням плоских кісток черепа, збіл ь шенням розмірів джерелець, характерними здуттями ребер. Харчування дитини було но р мальним, але з нею дуже рідко гуляли. Дитині був поставлений діагноз - рахіт. Яка функція шкіри в даному випадку була порушена? A. Захист від зовнішніх впливів B. Депонування резервної крові C. Тепловий обмін та терморегуляція * D. Синтез вітамину D E. Водно-сольовий обмін. 65. В епiдермiсi містяться клiтини, що викон у ють захисну функцiю; вони подiбнi за морф о логiєю до дендритних клiтин лiмфовузлiв, с е лезiнки, тимусу, мають моноцитарний генез. Визначте, якi це клiтини? A. Кератиноцити базального шару B. Кератиноцити зернистого шару C. Меланоцити * D. Клiтини Лангерганса E. Кератиноцити остистого шару. 66. У травматологiчний пункт звернувся пацiєнт з вiдкритим переломом вказiвного пальця. Н а дана перша медична допомога. Яка з травмов а них тканин регенерує найшвидше? A. Кiсткова тканина * B. Епiдермiс шкiри C. Сполучна тканина D. Посмугована м'язова тканина E. Нервова тканина. 67. У хворого 12 рокiв на шкiрi бiлi плями, що не містять пiгменту. Плями з'явилися пiсля 10 рокiв, постiйно збiльшуються в розмiрах. Вiдсутнiсть яких клiтин шкiри призвела до п о яви таких плям? * A. Меланоцитiв B. Плазмоцитiв C. Адипоцитiв D. Фiброцитiв E. Лаброцитiв. 68. Одним iз правил хiрургiї є виконання розрiзiв уздовж так званих лiнiй Лангера (лiнiї натягу шкiри). Яка з означених нижче тканин утворює сiтчастий - наймiцнiший шар дерми? A. Щiльна оформлена сполучна B. Ретикулярна сполучна C. Пухка волокниста сполучна D. Епiтелiальна * E. Щiльна неоформлена сполучна. СЕЧОВІ ОРГАНИ 1. Відомо, що за добу у нирці утворюється біля 200 літрів первинної сечі. У проксимальному відділі канальців нирки здійснюється реабсор б ція із первинної сечі білків, глюкози, електрол и тів та води. Яка речовина сприяє зворотньому всмоктуванню глюкози? A. Кисла фосфатаза * B. Лужна фосфатаза C. Каталаза D. Гістаміназа E. Інсулін. 2. Відомо, що нирка поряд із своєю основною функцією детоксикації організму виконує також інші функції, однією з яких є ендокринна. Які з перелічених клітин не входять до складу юкст а гломерулярного апарату? A. Юкстагломерулярні клітини B. Клітини щільної плями * C. Подоцити D. Юкставаскулярні клітини E. Мезангіальні клітини судинних клубочків. 3. На мікропрепараті представлено тканину н и рки, на якому видно клітини овальної та непр а вильної форми, розташовані у трикутнику між приносною та виносною артеріолами і щільною плямою, мають довгі відростки, якими конта к тують з клітинами мезангія; в цитоплазмі мі с тяться фібрилярні структури. Які клітини мають вищеозначену будову та локалізацію? A. Юкстагломерулярні клітини B. Інтерстиційні клітини C. Подоцити * D. Юкставаскулярні клітини E. Ендотеліальні клітини. 4. Юкстагломерулярний апарат продукує ренін, який приймає участь у регуляції кров'яного ти с ку, та еритропоетин, який стимулює кровотв о рення. Який показник є вирішальним у механі з мі активації синтезу реніна? А. Високий артеріальний тиск Б. Низький вміст калію у крові * С. Низький вміст натрію у крові Д. Пересичення крові токсичними речовинами Е. Високий рівень глюкози у первинній сечі 5. Відомо, що паренхима нирки складається з нефронів, які за місцем локалізації канальців та ниркового тільця поділяють на кіркові, промі ж ні та юкстамедулярні. Яку кількість нефронів складають останні? A. 5% B. 10% C. 15% * D. 20% E. 25%. 6. Відомо, що сечовивідні шляхи складаються із слизової оболонки, підслизової основи, м'язової та зовнішньої оболонок. Який з органів сечов и відних шляхів має особливості будови, що відр і зняються від будови останніх органів цієї си с теми? А. Ниркові чашечки В. Ниркові миски С. Сечоводи Д. Сечовий міхур * Е. Сечовипускний канал 7. У людини 58 років виникли скарги на затри м ку сечовиведення. При обстеженні діагностов а но доброякісну пухлину у ділянці трикутника сечового міхура. З якої тканини, ймовірно, вона походить? A. З багатошарового незроговілого епітелію B. З багаторядного циліндричного епітелію C. З багатошарового плоского епітелію D. Із залозистого епітелію * E. З гладкої м язової тканини. 7. У людини 62 років виникли скарги на пор у шення сечовиведення. При обстеженні діагно с товано пухлину сечовипускного каналу у діля н ці зовнішнього отвору сечівника. Яка вона за походженням? A. З перехідного епітелію B. З багаторядного циліндричного епітелію C. З багатошарового плоского епітелію* D. Із залозистого епітелію E. З гладкої м язової тканини. 8. У людини 72 років виникли скарги на пор у шення сечовиведення. При обстеженні діагно с товано пухлину сечовипускного каналу у діля н ці біля сечового міхура. Яка вона за походже н ням? * A. З перехідного епітелію B. З багаторядного циліндричного епітелію C. З багатошарового плоского епітелію D. Із залозистого епітелію E. З гладкої м язової тканини. 9. У людини 65 років виникли скарги на пор у шення сечовиведення. При обстеженні діагно с товано пухлину сечовипускного каналу у пр о міжній частині. Яка вона за походженням? A. З перехідного епітелію * B. З багаторядного циліндричного епітелію C. З багатошарового плоского епітелію D. Із залозистого епітелію E. З гладкої м язової тканини. 10. У дитини 7 років хворої на гломерулонефрит діагностовано анемію (зменшення кількості ч е воних клітин крові). Порушення якої функції нирок призвело до розвитку цього патологічн о го стану? A. Детоксикаційної B. Регуляції осмотичного тиску крові C. Підтриманні кислотно-лужної рівноваги * D. Ендокринної E. Всі відповіді вірні. 11. Вiдомо, що захворювання нирок кл а сифiкуються в залежностi вiд ураження того чи iншого вiддiлу нефрону. Яка iз означених нижче структур не входить до складу нефрона? * A. Збiрна трубка B. Тонкий каналець C. Капсула клубочка D. Проксимальний звивистий каналець E. Дистальний звивистий каналець. 12. Ураження нирок при кардiогенному шоцi супроводжується зниженням ниркового кров о обiгу, олiгурiєю завдяки активнiй реабсорбцiї натрiю та води. Якi гормональнi змiни призв о дять до затримки натрiю та води у органiзмi? A. Пiдвищена секрецiя гiдрокортизону B. Пiдвищена секрецiя окситоцину C. Знижена секрецiя окситоцину * D. Пiдвищена секрецiя альдостерону та ваз о пресину E. Знижена секрецiя альдостерону та вазопрес и ну. 13. За нормальних умов сечоутворення в клуб о чковому фiльтратi знаходиться дуже мала кiлькiсть бiлка, тому що: A. Всi бiлки плазми кровi є дуже великими, щоб пройти скрiзь ниркову мембрану В. Бiлок фiльтрату реабсорбується гломеруля р ними епiтеліальними клiтинами * С. Розмiри пор ниркової мембрани та нег а тивнi заряди пор D. Позитивнi заряди пор вiдштовхують бiлки плазми кровi сприяють цьому. Е. Вiрної вiдповiдi немає 14. У чоловiка 34 рокiв, що хворiє протягом ш е сти рокiв на хронiчне запалення нефронiв з в и соким рівнем артерiального тиску, виявлено пiдвищений вмiст ренiна в кровi. Якi структури нирки виробляють цю речовину? A. Дистальнi канальцi * B. Юкстагломерулярнi клiтини C. Збиральнi трубки D. Проксимальнi канальцi E. Петля Генле. 15. У дитини 6 рокІв в сечІ виявлено форменнІ елементи кров та бІлок. Про порушення якого процесу формування сечІ це свІдчить? *А. Фільтрації В. Реабсорбції в проксимальному канальці С. Реабсорбції в тонкому канальці нефрона D. Реабсорбції в дистальному канальці нефрона Е. Реабсорбції в збірних трубочках. 16. У жінки 30 рокІв в сечІ виявлено форменнІ елементи кров та бІлок. В якому відділі нефрона найбільшою мірою порушено процес форм у вання сечі? *А. В нирковому тільці В. В проксимальному канальці нефрона С. В тонкому канальці нефрона D. В дистальному канальці нефрона Е. В збірних трубочках. 17. Під впливом шкідливих екологічних чинн и ків пошкоджено судинні клубочки нирки. Яка з функцій нирки постраждає в першу чергу? А. Підкислення сечі В. Реабсорбція води С. Секреція простагландинів *D. Фільтрація крові Е. Реабсорбція електролитів. 18. При гломерулонефриті (запальний процес в судинних клубочках) у хворих виділяється з с е чою велика кількість білків, формуються набр я ки. Який процес сечоутворення при цьому п о рушується перш за все? *А. Ультрафільтрація В. Реабсорбція води С. Реабсорюція білків D. Реабсорбція вуглеводів Е. Реабсорбція амінокислот. 19. При злоякісній гіпертонії, яка характериз у ється стійким підвищенням артеріального тиску, розвивається некроз стінки дрібних судин ни р ки. Який відділ нефрона страждає першим? *А. Ниркове тільце В. Проксимальний відділ нефрона С. Дистальний відділ нефрона D. Петля Генле Е. Збірні трубочки. 20. Під впливом шкідливих екологічних чинн и ків пошкоджено епітелій проксимального відд і лу нефрона. Яка з функцій нирки постраждає в першу чергу? А. Фільтрація крові В. Підкислення сечі *С. Реабсорбція D. Секреція реніну Е. Секреція простагландинів. 21. На електронограмі показані клітини епітелію проксимального відділу нефрона з облямівкою, яка створена мікроворсинками, із посмуговані с тю в базальній частині, створеною інвагінаціями плазмолеми та мітохондріями між ними, видно численні лізосоми, щіточкова облямівка має в и соку активність лужної фосфатази. Якому пр о цесу сприяють мікроворсинки облямівки в пе р шу чергу? А. Ребсорбції білків *В. Реабсорбції вуглеводів С. Реабсорбції солей D. Зворотньому всмоктуванню води Е. Секреції. 22. На гістологічному препараті нирки в кірк о вій речовині видно канальці. Просвіт канальців вистелений призматичним епітелієм, який має щіточкову облямівку. Діагностуйте ці канальці. А. Збірні трубки *В. Проксимальні канальці нефрона С. Дистальні канальці нефрона D. Петля Генле Е. Капсула ниркового тільця. 23. На електронограмі показані клітини епітелія проксимального відділу нефрона з облямівкою, яка створена мікроворсинками, із посмуговані с тю в базальній частині, створеною інвагінаціями плазмолеми та мітохондріями між ними, видно численні лізосоми. Утилізації яких речовин сприяють лізосоми? *А. Білків В. Вуглеводів С. Електролитів D. Води Е. Солей. 24. При лабораторному дослідженні з сечі хв о рого виділений цукор (при нормальному його вмісті в крові). Які структурно-функціональні механізми нирки порушені? А. Порушені структури ЮГА *В. Реабсорбція в проксимальному відділі С. Реабсорбція в дистальному прямому канальці D. Фільтрація Е. Реабсорбція в дистальному звивистому кан а льці. 25. На експериментальній моделі сформовано стан глюкозурії (присутність цукру у вторинній сечі) на фоні фізіологічної концентрації цукру в крові. Які процеси сечоутворення в найбільшій мірі порушуються? А. Фільтрація в нирковому тільці *В. Реабсорбція в проксимальному канальці н е фрона С. Реабсорбція в тонкому канальці нефрона D. Ребсорбція в дистальному канальці нефрона Е. Реабсорбція в збірних трубочках. 26. На електронограмі показані клітини епітелія проксимального відділу нефрона з облямівкою, яка утворена мікроворсинками, із посмуговані с тю в базальній частині, створеною інвагінаціями плазмолеми та мітохондріями між ними, видно численні лізосоми. Реабсорбцію яких компоне н тів сечі зумовлюють численні інвагінації пла з молеми у базальній частині цих клітин? А. Білків В. Вуглеводів С. Солей *D. Води Е. Амінокислот. 27. У хворого спостерігається глюкозурія (ная в ність цукру в сечі). Який відділ нефрону, що з а безпечує реабсорбцію глюкози, був при цьому пошкоджений? А. Низхідний відділ петлі Генле В. Висхідний відділ петлі Генле *С. Проксимальний каналець нефрона D. Капсула нефрона Е. Збірні трубки. 28. На електронограмі показані клітини епітелію проксимального відділу нефрона з облямівкою, яка створена мікроворсинками, із посмуговані с тю в базальній частині, створеною інвагінаціями плазмолеми та мітохондріями між ними, видно численні лізосоми. Реабсорбції яких компоне н тів сечі в першу чергу необхідна АТФ, яка пр о дукується численними мітохондріями? А. Білків В. Вуглеводів *С. Электролитів D. Води Е. Липідів. 29. У чоловіка 48 років диагностована патологія нирки, при якій відбувається відторгнення мі к роворсинок епітелію, який вистиляє проксим а льний каналець нефрона. Який процес сечоу т ворення буде порушений в першу чергу? *А. Реабсорбція В. Фільтрація С. Гормональна регуляція D. Сечовиділення Е. Підкислення сечі. 30. На гістологічному препараті видно вузьки канальці діаметром близько 15 мкм. Стінка к а нальців вистелена плоским епітелієм. До якого відділу нефрона належать ці канальці? А. Проксимальний прямий каналець *В. Низхідний відділ петлі нефрона С. Дистальний звивистий каналець D. Дистальний прямий каналець Е. Проксимальний звивистий каналець. 31. У хворого спостерігається поліурія (вид і лення більш 3 л добової сечі). При лаборато р ному аналізі питома вага сечі нижче норми, що свідчить про порушення концентраційної фун к ції нирок. Який відділ нефрона, котрий конце н трує солі та сечовину усередені канальців, було при цьому пошкоджено? А. Ниркове тільце В. Капсула нефрона С. Проксимальний відділ нефрона *D. Петля Генле Е. Дистальний відділ нефрона. 32. На гістологічному зрізі мозкової речовини нирки виявляються канальці, стінка яких вист е лена кубічним епітелієм, цитоплазма клітин св і тла. Під електроним мікроскопом виявля ється глибока складчатість мембран базально повер х ні. Щіточкова облямівка відсутня. Що це за к а нальці? А. Проксимальні прямі *В. Дистальні звивисті С. Проксимальні звивисті D. Петлі Генле Е. Збиральні трубки. 33. У хворого спостерігається постійна спрага та виделення сильно разведеної сечі, що може бути пов`язано не тільки з патологією сечовидільної системи, але і з порушеннями гормо нальної р е гуляції. З порушенням секреції якого гормона гіпоталамуса найбільш імовірно пов`язана ця патологія? А. Окситоцина *В. Вазопресина С. Гонадоліберина D. Соматостатина Е. Кортиколіберина. 34. У ділянці стінки дистального канальця сп о стерігається скупчення ядер, відсутня базальна мембрана. Каналець знаходиться між прино с ною та виносною артеріолами клубочка. В сті н ках артеріол на цій ділянці діагностується гладкі м`язові клітини. Яку назву має це структурне утворення? А. Юкстагломерулярні клітини ЮГА В. Мезангіальні клітини ЮГА *С. Щільна пляма ЮГА D. Клітини Гурмагтига Е. Інтерстиціальні клітини. 35. Хворий на протязі доби виділяє 8-10 л сечі (поліурія). Чим може бути визване подібне п о рушення сечовиделення? А. Недостатньою секрецією альдостерона *В. Недостатньою секрецією вазопресина С. Недостатньою секрецією АКТГ D. Недостатньою секрецією окситоцина Е. Недостатньою секрецією кортиколіберина. 36. Відомо, що одним з факторів, які приводять до розвитку гіпертонії, є порушення функції с и стеми "ренін - ангіотензин - альдостерон". Де знаходяться клітини, які продукують ренін? А. У складі внутрішнього листка капсули не ф рона В. У складі зовнішнього листка капсули нефр о на С. У складі епітелію проксимальних канальців D. У складі судинного клубочка *Е. У складі стінок приносної та виносної арт е ріол. 37. Юкстагломерулярні клітини нирок виро б ляють ренін, який приймає участь в підтримці артериріального тиску. Які клітини, крім юкст а гломерулярних, мають здатність продукувати ренін? А. Подоцити В. Ендотеліоцити капілярів судинного клубочка *С. Юкставаскулярні клітини Гурмагтіга D. Клітини щільної плями Е. Інтерстиційні клітини. 38. У пацієнта з порушенням сечоутворення м і кроскопічно виявлено пошкодження клітин, які контролюють кількість іонів натрія в сечі. В и значте, які клітини юкстагломерулярного апар а ту виконують цю функцію? А. Подоцити В. Юкстагломерулярні С. Юкставаскулярні *D. Клітини щільної плями Е. Мезангіоцити. 39. Відомо, що юкстагломерулярний апарат н и рки має клітини-"рецептори", якІ уловлюють концентрацію натрія в сечі. Де знаходяться ці клітини в нирці? А. В складі ниркового клубочка В. В складі стінки приносної артеріоли *С. В складі стінки дистального відділу нефрона D. В складі простагландинового апарату Е. В складі стінки збірної трубки. 40. Відомо, що в нирках крім клітин, які спри я ють звуженню судин, є клітини, які чинять а н тигіпертензивну дію (знижують тиск). Де знах о дяься ці клітини? А. В складі стінки приносної артерії В. В складі клітин ниркового клубочка С. В складі капсули нефрона D. В стінці дистального канальця *Е. В інтерстиційній тканині та стінці збірних трубок. 41. В основі природженого нефрогенного сеч о виснаження полягає резистентність (стійкість) деяких структур нефрона до дії вазопресина (а н тидіуретичного гормона). Які частини нефрона мають рецептори до дії вазопресина? А. Проксимальні звивисті та прямі канальці В. Низхідні та висхідні відділи петлі Генле С. Проксимальні звивисті канальці та збірні трубки *D. Дистальні звивисті канальці та збірні трубки Е. Капсула та клубочок нефрона. 42. Відомо, що простагландини нирки виклик а ють зниження тиску в судинах. Де в нирці зн а ходяться клітини, які виробляють вказані біол о гічно активні речовини? А. У складі стінки приносної артеріоли В. У складі стінки виносної артеріоли *С. В інтерстиційній тканині та в стінці збир а льних трубок D. В стінці дистального канальця Е. В стінці проксимального канальця. 43. При фізичному навантеженні збільшується циркуляція крові через нирки. Відомо, що в процесі сечоутворення приймають участь не всі нефрони одночасно. Частина структур приймає участь в регуляції кровообігу. Які структури з а безпечують швидкий відток крові з нирки, тобто відіграють роль шунтів? А. Короткі кіркові нефрони В. Проміжні кіркові нефрони *С. Юкстамедулярні нефрони D. Ниркові колонки Е. Мозкові промені. 44. У чоловіка 48 років відмічаються високі ц и фри артеріального тиску. При дослідженні крові встановлено підвищений вміст ангіотензина. Які клітини нирки в першу чергу обумовлюють пі д вищення концентрації ангіотензина в крові? А. Подоцити В. Мезангіоцити *С. Юкстагломерулярні клітини D. Клітини зовнішнього листка капсули клубо ч ка Е. Юкставаскулярні клітини. 45. У чоловіка 52 років відмічаються високі ц и фри артеріального тиску. При дослідженні вст а новлено підвищений вміст натрія в плазмі крові. Які клітини нирки найбІльшою мІрою прийм а ють участь в підтримці концентрації натрія в крові? А. Подоцити В. Мезангіоцити *С. Клітини дистального відділу нефрона D. Клітини зовнішнього листка капсули клубо ч ка Е. Клітини капсули нирки. 46. При обстеженні юнака з порушенням проц е су сечоутворення виявлено знижений вміст р е ніна в крові. На якому етапі сечоутворення це відобразиться в першу чергу? А. Реабсорбції в проксимальному канальці не ф рона В. Реабсорбції в дистальному канальці нефрона С. Реабсорбції в збірних трубочках *D. Фільтрації в нирковому тільуі Е. Реабсорбції в тонкому канальці нефрона. 47. У жінки 50 років взяли катетером на досл і дження сечу з ниркових мисок. Який епітелій, що вистиляє ниркові миски, буде виявлено при мікроскопії осаду сечі? А. Багатошаровий плоский незроговілий епіт е лій В. Одношаровий призматичний С. Одношаровий многорядний війчастий *D. Перехідний Е. Багатошаровий зроговілий. 48. В сечі у хворого виявлено свіжі еритроцити. Який відділ видільної системи має патологію? А. Дистальний відділ нефрона В. Ниркове тільце нефрона *С. Сечовод, сечовий міхур D. Проксимальний відділ нефрона Е. Петля Генле. 49. На гістологічному препараті - стінка трубч а того органу. Слизова оболонка утворює скла д ки, вистелена перехідним епітелієм. В м`язовій оболоці визначаються 2 шари: внутрішній - п о вздовжній, зовнішній - циркулярний. Що це за орган? А. Стравохід В. Трахея *С. Сечовод D. Маткова труба Е. Голодна кишка. 50. У чоловіка діагностовано сечокам`яну хв о робу. Під час сечовиділення сечовим каменем було травмовано епітелій сечовода. Яким чином буде відбуватися регенерація пошкодженої еп і теліальної вистилки сечовода? А. За рахунок внутрішньоклітинної регенерації В. За рахунок покровних клітин епітелію С. За рахунок проміжних клітин епітелію *D. За рахунок базальних клітин епітелію Е. Регенерація неможлива. 51. У жінки 30 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина правого сечовода. Який епітелій є джерелом розвитку новоутворення? А. Багатошаровий незроговілий В. Багатошаровий зроговілий С. Одношаровий призматичний D. Одношаровий багаторядний війчастий *Е. Перехідний. 52. У юнака 17 років взяли катетером для досл і дження сечу з сечового міхура. Який епітелій, що вистеляє сечовий міхур, може бути виявлено при мікроскопії осаду сечі? А. Багатошаровий незроговілий В. Одношаровий призматичний С. Одношаровий кубічний *D. Перехідний Е. Багатошаровий зроговілий. 53. Під впливом шкідливих екологічних чинн и ків пошкоджено епітеліальну вистилку сечового міхура. Яким чином буде відбуватись регенер а ція пошкодженого епітелію? А. Регенерація неможлива В. Завдяки внутрішньоклітинній формі реген е рації С. Завдяки проміжним клітинам епітелію D. Завдяки покровним клітинам епітелію *Е. Завдяки базальним клітинам епітелію. 54. У хворого з запаленням січового міхура при мікроскопічному дослідженні осаду сечі вия в лено епітелій, який вистеляє сечовивідні шляхи. До якого морфологічного типу епітелію він ві д носиться? А. До багатошарового плоского незроговілого В. До одношарового багаторядного війчастого *С. До перехідного D. До одношарового кубічного Е. До одношарового призматичного. 55. На гістологічному препараті - стінка поро ж нистого органу. Слизова оболонка утворює складки, вистелена перехідним епітелієм. В м`язовій оболонці визначаються три шари, зо в нішня оболонка серозна. Визначте, що це за о р ган? А. Шлунок В. Матка *С. Сечовий міхур D. Серце Е. Піхва. 56. У зародка людини на продольному зрізі в и явлені канальці, які видчиняються одним кінцем у вторинну порожнину тіла, а другим - з`єднуються між собою, утворюючи мезонефр а льну протоку. Яку назву має ця стадія розвитку нирки? А. Стадія мезонефроса В. Стадія вторинної нирки С. Стадія метанефроса D. Стадія тулубової нирки *Е. Стадія пронефроса. 57. У зародка людини на продольному зрізі в и явлені канальці, які мають на одному кінці ни р кові тільця, а на другому з`єднуються між с о бою, створюючи мезонефральну протоку. Яку назву має ця стадія розвитку нирки? *А. Стадія мезонефроса В. Стадія вторинної нирки С. Стадія метанефроса D. Стадія тулубової нирки Е. Стадія пронефроса. 58. В експерименті у зародка миші видалено нефрогенну зону. Які порушення відбудуться при подальшому розвитку нирки? А. Порушиться розвиток протонефрідій В. Порушиться розвиток мезонефрідій *С. Порушиться розвиток нефронів метанефр о са D. Порушиться розвиток сечовика Е. Порушиться розвиток мезонефральної прот о ки. 59. В умовному експерименті у зародка хребе т них після утворення переднирки та первинної нирки видалено мезонефральну протоку. Які порушення відбудуться при подальшому розв и тку сечових органів? А. Порушиться розвиток нефронів мезонефроса В. Порушиться розвиток мезонефрідій С. Порушиться розвиток протонефрідій *D. Порушиться розвиток сечового міхура Е. Порушиться розвиток нефрогонотомів. 60. У зародка не виникло утворення дивертик у ла мезонефральної протоки. Яке порушення розвитку сечовидільної системи буде виявлено? А. Порушиться розвиток сечовипускного каналу В. Порушиться розвиток метанефрідій мезоне ф роса С. Порушиться розвиток протонефрідій *D. Порушиться розвиток сечовода Е. Порушиться розвиток нефрогонотомів. 61. У хлопчика 5 років під час оперативного втручання було виявлено природжену патологію сечовода. Розвиток якого ембріонального дж е рела було порушено? А. Парамезонефральної протоки В. Нефрогенної тканини С. Хорди *D. Мезонефральної протоки Е. Вентральної спланхноплеври. 62. У мертвонародженої дитини діагностовано порушення розвитку нефронів вторинної нирки. Розвиток якого ембріонального джерела було порушено? А. Парамезонефральної протоки В. Хорди *С. Нефрогенної тканини D. Мезонефральної протоки Е. Вентральної спланхноплеври. 63. Під час впливу екологічних чинників ушк о джена нефрогенна тканина ембріона людини. Розвиток яких структур нирки буде порушено? А. Збірних трубочок В. Сосочкових каналів С. Ниркових чашечок D. Ниркових мисок *Е. Ниркових канальців. 64. На ультратонкому зрізі ниркового тільця під електронним мікроскопом видно клітини, які мають великі відростки, від яких відходять чи с ленні дрібні відростки. Яку назву мають ці кл і тини? А. Пітуїцити *В. Подоцити С. Ендокриноцити D. Келихоподібні Е. Парієтальні. 65. У хворого внаслідок запального процесу в правій нирці ушкоджені капсули ниркових т і лець. Які функції нефрона при цьому поруш у ються? *А. Фільтрація В. Реабсорбція води С. Реабсорбція глюкози D. Реабсорбція білків Е. Реабсорбція солей. 66. В сечі у хворого виявлено злужені еритроц и ти. Який відділ нефрона пошкоджено? А. Дистальний відділ нефрона *В. Ниркове тільце С. Зовнішній листок капсули нефрона D. Проксимальний відділ нефрона Е. Петля Генле. 67. При деяких інфекційних захворюваннях внаслідок дії токсинів збільшується проникл и вість базальних мембран ендотелія капілярів с у динного клубочка. Які процеси, пов`язані з утворенням сечі, порушуються при цьому в п е ршу чергу? *А. Ультрафільтрація В. Реабсорбція води С. Реабсорбція білка D. Реабсорбція вуглеводів Е. Секреція. 68. В експерименті тварині внутривенно введ е но колоїдний розчин барвника, розмір молекул якого не дозволяє подолати нирковий фільтр. Який процес сечоутворення при цьому пору ш у ється? А. Процес облІгатної реабсорбції В. Процес факультативної реабсорбції *С. Процес фільтрації D. Процес пІноцитозу Е. Процес секреції. 69. На експериментальній моделі сформована підвищена проникливість базальної мембрани ниркового фільтра. Які порушення внаслідок цього виникають? А. Порушення реабсорбції води В. Порушення реабсорбції глюкози *С. Порушення фільтрації білків D. Порушення реабсорбції білків Е. Порушення фільтрації солей. 70. У хворого в сечi виявленi вилуженi ерiтроцити, що свідчить про пошкодження пе в них механізмів утворення сечі. Визначте, який саме вiддiл нефрона при цьому ушкоджений? A. Проксимальний каналець B. Збiрнi нирковi трубки C. Петля Генле D. Дистальний каналець * E. Мембрана ниркового тільця. 71. Характер та механізми процесу реабсорбції у різних відділах нефрону неоднаковий. Визначте, в якому саме вiддiлi канальцiв нирки вiдбувається повна (вичерпна) реабсорбцiя амiнокислот i бiлкiв? A. Дистальному сегментi i збиральнiй трубцi B. Дистальному сегментi C. Проксимальному i дистальному сегментах D. Збиральнiй трубцi * E. Проксимальному сегментi. 72. При електронній мікроскопії у кірковій р е човині нирки визначаються структури, що в и стелені призматичним епітелієм, для якого х а рактерна щіточкова облямівка та глибокі скла д ки плазмолеми у базальній частині. Між скла д ками розташована велика кількість мітохондрій. До якого відділу нефрона належать описані структури? A. Звивистого дистального канальця * B. Проксимального канальця C. Петлі Генле D. Ниркового тільця E. Прямого дистального канальця. 73. Біопсийний матеріал нирки досліджується методом електронної мікроскопії. На відібраних електронних мікрофотографіях видно: фенес т рований ендотелій з базальною мембраною, з зовнішньої сторони до якої прилежать епітелі а льні клітини з відростками. Вкажіть, яке утв о рення нирки представлено на електронній мі к рофотографії. A. Петля нефрона * B. Фільтраційний бар`єр C. Юкстагломерулярний апарат D. Проксимальний відділ нефрона E. Дистальний відділ нефрона. 74. На електронній мікрофотографії ділянки н и рки у стінці приносної та виносної артеріол в и значаються клітини з великими секреторними гранулами у цитоплазмі. Визначте структурні утворення нирки, до складу яких входять ці кл і тини. A. Дистальний відділ нефрона B. Ниркове тільце C. Петля нефрона D. Проксимальний відділ нефрона * E. Юкстагломерулярний апарат. 75. В аналiзi сечi хворого виявили вилуженi еритроцити. Де можлива локалiзацiя пат о логiчного процесу? А. У дистальному вiддiлі нефрона B. У збiрних трубочках C. У тонкому вiддiлі нефрона D. У проксимальному вiддiлі нефрона * E. У фiльтрацiйному бар'єрі. 76. Перша фаза сечоутворення вiдбувається в нирковому тiльцi. Це фiльтрацiя через стiнку капiляра клубочка, в якому тиск становить 50 мм рт.ст. Якими структурними компонентами клубочка забезпечується високий тиск в капiлярах? A. Тонкою стiнкою капiляра B. Великою кiлькiстю капiлярiв * C. Малим дiаметром виносної артерiоли D. Потовщенням середньої оболонки артерiол E. Розгалуженням приносної артерiоли. 77. У пацiєнта 18 рокiв при лабораторному о б стеженнi виявлено наявнiсть глюкози в сечi при нормальнiй концентрацiї її в плазмi кровi. Найвiрогiднiшою причиною цього є порушення: A. Клубочкової фiльтрацiї * B. Канальцевої реабсорбцiї C. Секрецiї простагландинів D. Секрецiї реніну E. Канальцевої секрецiї. 78. У хворого на гострий гломерулонефрит в и явлено високий рівень бiлкiв у сечi. З поруше н ням функцiї яких структур нефрону це може б у ти пов'язано? A. Епiтелiю дистальних канальцiв B. Епiтелiю парiєтального листка капсули кл у бочка C. Епiтелiю петлi Генле * D. Базальної мембрани капiлярiв клубочка E. Епiтелiю тонких канальцiв. 79. Реабсорбція води у різних відділах нефрона буває облігатною та факультативною. Визначте, який основний гормон контролює iнтенсивнiсть факультативної реабсорбцiї води? * А. Вазопресин B. Тиреокальцiтонiн C. Паратгормон D. Натрiйуретичний гормон E. Альдостерон ЧОЛОВІЧА СТАТЕВА СИСТЕМА 1. У чоловіка 57 років діагностовано пухлину простатичного відділу сечівника. Який морф о логічний тип епітелію вкриває цей відділ сечі в ника? A. Одношаровий призматичний B. Одношаровий кубічний * C. Перехідний D. Багатошаровий незроговілий E. Багатошаровий зроговілий. 2. У чоловіка 63 років діагностовано пухлину перетинчастого відділу сечівника. Який морф о логічний тип епітелію може бути субстратом для виникнення новоутворення? A. Перехідний B. Одношаровий кубічний C. Одношаровий призматичний * D. Багатошаровий призматичний E. Багатошаровий незроговілий. 3. У чоловіка 68 років діагностовано пухлину печеристої частини сечівника. Який морфолог і чний тип епітелію вкриває цей відділ сечівника? A. Одношаровий призматичний B. Перехідний C. Багатошаровий призматичний D. Багатошаровий незроговілий. * E. Багатошаровий плоский з елементами зр о говіння. 4. На препараті представлено поперечний зріз сім явиносної протоки людини. Які епітеліальні клітини вистилають його слизову оболонку? A. Плоскі епітеліоцити B. Високі призматичні та келихоподібні епітел і оцити * C. Високі призматичні облямовані та низькі базальні епітеліоцити D. Високі призматичні облямовані епітеліоцити E. Циліндричні епітеліоцити. 5. Відомо, що процес утвореня чоловічих стат е вих клітин здійснюється у звивистих сім яних канальцях. Визначте найменш зрілі клітинні форми: А. Сперматида B. Сперматоцит першого порядку * C. Сперматогонія D. Сперматоцит другого порядку E. Сперматозоїд. 6. Відомо, що прямі сім явиносні канальці сп о лучають звивисті канальці з сіткою сім яника, і мають три оболонки (слизову, м язову, адвент и ційну). Який епітелій вкриває слизову оболонку прямих канальців? A. Багатошаровий незроговілий B. Перехідний C. Одношаровий плоский D. Одношаровий призматичний * E. Одношаровий кубічний. 7. Сім явипорскувальна протока утворюється в результаті злиття двох сім явиносних протоків. Скільки шарів гладких міоцитів утворюють м язову оболонку сім явиносної протоки? A. Поодинокі м язові волокна B. Один циркулярний шар C. Поздовжній та циркулярний шари * D. Два поздовжніх та циркулярний шари E. Два циркулярних та поздовжній шари. 8. Внаслідок асептичного запалення калитки п і сля механічної травми виникло порушення всіх компонентів гематотестикулярного бар'єру. Які структури, що входять до його складу, зазнали ушкодження? А. Капсула сім'яника та магістральні артерії В. Міжчасточкова сполучна тканина сім'яника та стінка перитубулярних кровоносних капіл я рів С. Сустентоцити з базальною мембраною та і н терстиційні клітини D. Власна оболонка звивистого сім'яного кан а льця та сустентоцити з базальною мембраною * E. Стінка перитубулярних гемокапілярів, су с тентоцити з базальною мембраною та власна оболонка звивистого сім'яного канальця. 9. У хворого на олігоспермію (низьку кількість сперматозоїдів у складі сім'яної рідини) виявл е но порушення структури сперматозоїдів внасл і док недостатнього синтезу андрогензв'язуючого білка. Які клітини звивистих сім'яних канальців не забезпечують адекватного рівня цього прот е їну? А. Сперматогонії В. Інтерстиційні клітини (гландулоцити) С. Міоїдні клітини D. Фібробластоподібні клітини * E. Підтримуючі клітини (сустентоцити). 10. У чоловіка з аномаліями розвитку статевої системи виявлено пригнічення фолікулостим у люючої функції гіпофізу внаслідок порушення синтезу інгібіну. Які клітини звивистих сім'яних канальців не забезпечують адекватного рівня цієї біологічно активної речовини? А. Гландулоцити * В. Сустентоцити С. Сперматогонії D. Міоїдні клітини E. Сперматиди. 11. У чоловіка з аномаліями розвитку статевої системи виявлено порушення синтезу інгібінів. Визначіть функцію інгібіну, що утворюється на стадії індифирентної гонади в процесі розвитку організма чоловічої статі? * А. Редукція парамезонефральної протоки В. Пригнічення проліферації гоноцитів С. Пригнічення секреції фолітропіну D. Пригнічення секреції лютропіну E. Пригнічення секреції тестостерону. 12. Під час клінічного обстеження хворого з п о рушенням гермінативної функції сім'яника у крові виявлено недостатній рівень гормона, що стимулює цю функцію. Визначте цей гормон. * А. Фолітропін В. Окситоцин С. Пролактин D. Вазопресин E. Соматотропін. 13. У хлопчика 15 років порушено формування вторинних статевих ознак внаслідок недоста т нього синтезу тестостерону. Які гормони пер е важно регулюють утворення цього гормону в сім'яниках? А. Фолітропін * В. Лютропін С. Окситоцин D. Вазопресин E. Пролактин. 14. В експерименті на самцях щура виявлено і н тенсивний синтез в гіпофізі лютеїнізуючого г о рмону. Які клітини чоловічої гонади будуть стимулюватися вказаним гормоном у першу чергу? А. Клітини Сертолі (сустентоцити) * В. Клітини Лейдига (ендокриноцити) С. Сперматогонії D. Сперматиди Е. Сперматоцити. 15. В експерименті на самцях щура виявлено зниження секреції в гіпофізі лютеїнізуючого г о рмону. Активність яких клітин чоловічої гонади буде знижена у першу чергу? А. Клітин Сертолі (сустентоцитів) * В. Клітин Лейдіга (ендокриноцитів) С. Сперматогоній D. Сперматид Е. Сперматоцитів. 16. При мікроскопічному дослідженні гістолог і чного зрізу одного з органів чоловічої статевої системи виявлені потужні пучки гладкої м'яз о вої тканини, між якими розташовані альвеолярні залозки. Вивідні протоки залозок впадають в порожнину, що вистелена перехідним епітелієм. Визначте, який це орган. А. Яєчко * В. Передміхурова залоза С. Придаток яєчка D. Сім`яні міхурці Е. Сім`явиносна протока. 17. Внаслідок механічної травми калитки у хв о рого виявлено крововилив у білочну оболонку яєчка. Визначте, чим саме утворена ця оболо н ка? А. Епітеліальною тканиною * В. Щільною сполучною тканиною С. Пухкою сполучною тканиною D. Поперечно-смугастою м'язовою тканиною Е. Гладкою м'язовою тканиною. 18. При пошкодженні гематотестикулярного б а р'єру внаслідок травми яєчка спостерігається порушення синтезу одного з видів інгібіна. Які клітини, що його синтезують, були при цьому ушкоджені? А. Клітини Лейдига В. Сперматоцити 1-го порядку С. Сперматоцити 2-го порядку D. Сперматиди * Е. Сустентоцити. 19. Внаслідок пригнічення синтезу тестостерону у хворого спостерігається недостатній розвиток вторинних статевих ознак. Визначте локаліз а цію клітин, що синтезують означений гормон. А. У складі внутрішньої вистилки звитого сім' я ного канальця * В. У прошарках сполучної тканини, що супр о воджують гемокапіляри яєчка С. У протоках придатка D. У сітці яєчка Е. У прямих сім'яних канальцях. 20. Однією з причин втрати фертильності сім' я ною рідиною є порушення рухливої функції сперматозоїдів. З яких органел сперматид фо р мується хвіст? А. З ендоплазматичної сітки * В. З мікротрубочок і центріолей С. З комплексу Гольджи D. З рибосом Е. З мітохондрій. 21. При мікроскопічному вивченні біоптату хв о рого на олігоспермію (недостатню кількість сперматозоїдів у сім`яній рідині) виявлено п о рушення мітотичного поділу сперматогоній. Недостатня кількість якого гормону гіпофізу може викликати такий стан? А. Кортикотропіну * В. Фолітропіну С. Соматотропіну D. Лютеотропіну E. Пролактину. 22. У хворого з патологією статевої системи в и явлено порушення процесів сперматогенезу у фазі росту. З недостатньою кількістю якого го р мона може бути пов'язана ця патологія? А. Лютеотропіну В. Пролактину С. Соматостатину * D. Тестостерону Е. Кортикостерону. 23. При пошкодженні яєчка внаслідок травми спостерігається порушення синтезу трансфер и ну. Які клітини, що його синтезують, були при цьому пошкоджені? * А. Сустеноцити В. Сперматоцити 1-го порядку С. Сперматоцити 2-го порядку D. Сперматиди Е. Клітини Лейдіга. 24. При обстеженні хворого 30 років з поруше н ням формування вторинних статевих ознак в и явлено низький рівень тестостерону в крові. Які клітини, що синтезують тестостерон, виявляють недостатню секреторну активність? А. Клітини Сертолі * В. Клітини Лейдіга С. Епітеліоцити прямих канальців яєчка D. Епітеліоцити протоків придатка Е. Епітеліоцити сітки яєчка. 25. При обстеженні чоловіка з порушенням фе р тильних властивостей сперми виявлено ушк о дження акросоми сперматозоїдів. Які елементи сперматид, що трансформуються в акросому, були ушкоджені на етапах сперматогенезу? А. Елементи гранулярної ендоплазматичної сі т ки В. Елементи агранулярної ендоплазматичної с і тки * С. Елементи комплексу Гольджі D. Елементи лізосом Е. Елементи мітохондрій. 26. У хворого з дисплазією (недостатнім розв и тком) лівого яєчка спостерігається відсутність похідних статевих шнурів. Визначте, які саме структури будуть при цьому відсутні. А. Передміхурова залоза В. Виносні канальці сім'яника С. Сім`явиносна протока * D. Звивисті сім'яні канальці Е. Протока придатка яєчка. 27. Під час експерименту зруйновано ендокр и ноцити сім`яників. Які зміни можна виявити в крові, яка відтікає від сім`яників? А. Зменшиться вміст естрогенів В. Зменшиться вміст лютеїнізуючого гормону * С. Зменшиться вміст тестостерону D. Зменшиться вміст фолікулостимулюючого гормону Е. Зменшиться вміст простагландинів. 28. На препараті представлено численні зрізи звивистого сім`яного канальця. Між канальцями розташована пухка сполучна тканина, в якій в и дно великі скупчення клітин полігональної ф о рми, багатих ліпідними включеннями. Які це клітини? А. Сустентоцити * В. Клітини Лейдіга С. Сперматогонії D. Сперматоцити Е. Сперматиди. 29. При дослідженні біоптату яєчка чоловіка, який зазнав дії іонізуючого випромінювання, було виявлено порушення структури спермат о генних клітин, що локалізовані у базальній зоні звивистих сім'яних канальців. Які з вказаних клітин були при цьому ушкоджені? А. Сперматоцити 1-го порядку В. Сперматоцити 2-го порядку С. Сперматиди * D. Сперматогонії Е. Сперматозоїди. 30. Внаслідок аномалії ембріонального розвитку у хворого виникла дисплазія (порушення розв и тку) яєчка. Визначте, яка ембріональна структ у ра, що є джерелом для розвитку гонад, зазнала ушкодження на етапах ембріогенезу. А. Мезенхіма та целомічний епителій первинної нирки * В. Гонобласт, мезенхіма та епітелій статевих валиків С. Протока первинної нирки D. Протока остаточної нирки E. Парамезонефральна протока. 31. При клінічному обстеженні хворого з пор у шенням фертильних властивостей сперми вия в лено аномалію розвитку сперматогоній. Визна ч те, яка ембріональна структура, що є джерелом розвитку сперматогоній, зазнала ушкодження на етапах ембріогенезу. * А. Гонобласт В. Целомічний епителій індиферентної статевої залози С. Мезенхіма індиферентної статевої залози D. Епітелій протоки первинної нирки E. Епітелій протоки остаточної нирки. 32. У хворого з аплазією (відсутністю розвитку) сім'яників порушено формування статевих кл і тин на стадії гонобластів. Визначте, яка ембрі о нальна структура, що є джерелом розвитку сп е рматогоній, зазнала ушкодження на етапах ем б ріогенезу. А. Епітелій індиферентної статевої залози В. Мезенхіма стінки жовточного мішка С. Ентодерма стінки жовточного мішка D. Мезенхіма індиферентної статевої залози * E. Первинна смужка. 33. При дисплазії (порушенні розвитку) яєчка спостерігається формування недостатньої кіл ь кості сустентоцитів у складі звивистих сім'яних канальців. Яке ембріональне джерело для цих клітин зазнало ушкодження? А. Мезенхіма індиферентної статевої залози В. Гонобласт * С. Гермінативний епітелій зачатка статевої з а лози D. Епітелій протоки первинної нирки E. Епітелій протоки вторинної нирки. 34. При гіпоплазії (недостатньому розвитку) я є чка порушується формування прямих канальців та сітки сім'яника. З якого джерела розвивают ь ся ці структури? * А. З статевих шнурів (Валентин-Пфлюгеровскі шнури) В. З канальців вторинної нирки С. З мезонефральної протоки D. З канальців первинної нирки E. З парамезонефральної протоки. 35. У хворого на поліорхизм (перевищення к і лькості гонад) виявлено порушення структури придатка сім'яника. Визначте, яка ембріональна структура, що є джерелом для розвитку протоки придатка сім'яника, зазнала пошкодження на етапах ембріогенезу. А. Статеві шнури (Валентин-Пфлюгеровскі шнури) В. Дивертикул метанефроса * С. Мезонефральна протока D. Канальці первинної нирки E. Парамезонефральна протока. 36. У хворого на аплазію (відсутність розвитку) яєчка порушується розвиток сім'явиносної та сім'явипорскувальної проток. Визначте, яка е м бріональна структура, що є джерелом для розв и тку означених проток, зазнала пошкодження на етапах ембріогенезу. А. Статеві шнури (Валентин-Пфлюгеровскі шнури) В. Канальці вторинної нирки * С. Мезонефральна протока D. Канальці первинної нирки E. Парамезонефральна протока. 37. Під час клінічного обстеження у хворого в и явлено ектопію (нехарактерну локалізацію) п е редміхурової залози. Визначте, яка ембріонал ь на структура, що є джерелом для розвитку озн а ченого органу, зазнала пошкодження на етапах ембріогенезу. А. Статеві шнури (Валентин-Пфлюгеровські шнури) В. Мезонефральна протока С. Канальці первинної нирки * D. Сечівник E. Парамезонефральна протока. 38. При обстеженні хворого на аплазію (пор у шення розвитку) яєчка виявлено вроджену ан о малію виносних канальців сім'яника. Які ембр і ональні структури, що є джерелом розвитку в и носних канальців, зазнали ушкодження? * А. Канальці первинної нирки В. Нижня частина мезонефрального протоку С. Нижня частина парамезонефрального прот о ку D. Верхня частина мезонефрального протоку Е. Верхня частина парамезонефрального прот о ку. 39. При обстеженні хворого на аплазію (пор у шення розвитку) яєчка виявлено вроджену ан о малію сім'явиносної протоки. Які ембріональні структури, що є джерелом розвитку сім'явино с ної протоки, зазнали ушкодження? А. Статеві шнури В. Вирости сечостатевого синуса * С. Мезонефральна протока D. Парамезонефральна протока Е. Канальці первинної нирки. 40. При обстеженні новонародженого виявлена аномалія розвитку передміхурової залози. Яке ембріональне джерело було ушкоджено прот я гом пренатального онтогенезу? А. Парамезонефральна протока В. Канальці первинної нирки С. Статеві шнури * D. Вирости сечостатевого синуса Е. Мезонефральна протока. 41. У хлопчика під час клінічного обстеження виявлено гіперплазію (надмірний розвиток) с і м'яних пухирців. Порушення яких ембріонал ь них структур спричинило цю аномалію? А. Статевих шнурів * В. Виростів сечостатевого синуса С. Вростань епітелію статевих валиків D. Парамезонефральної протоки Е. Канальців первинної нирки. 42. При обстеженні хворого з патологією стат е вої системи виявлено порушення течії фази д о зрівання в сперматогенезі. Які наступні клітини сперматогенного ряду не зможуть утворюватись при блокуванні першого поділу дозрівання? А. Сперматогонії В. Сперматоцити I порядку * С. Сперматоцити II порядку D. Сперматиди E. Сперматозоїди. 43. При обстеженні хворого з патологією стат е вої системи виявлено порушення течії фази д о зрівання в сперматогенезі. Які наступні клітини сперматогенного ряду не зможуть утворюватись при блокуванні другого поділу дозрівання? А. Сперматогонії В. Сперматоцити I порядку С. Сперматоцити II порядку * D. Сперматиди E. Сперматозоїди. 44. У хворого, що переніс дію випромінювання, виявлено порушення кросинговеру фази росту в сперматогенезі. В якій стадії профази першого поділу мейозу відбулося зазначене порушення? А. У лептотені * В. У зіготені С. У пахітені D. У діплотені E. У діакінезі. 45. У хворого, що переніс дію іонізуючого в и промінювання, виявлено відсутність синапт о немних комплексів в сперматоцитах 1 порядку. В якій стадії профази першого поділу мейозу у вказаних клітинах відбулося це порушення? А. У лептотені В. У зіготені * С. У пахітені D. У діплотені E. У діакінезі. 46. У хворого, що переніс дію іонізуючого в и промінювання, виявлено недостатню спіраліз а цію хромосом у фазі росту в сперматогенезі. В якій стадії профази першого поділу мейозу в сперматоцитах першого порядку повинна відб у ватися максимальна спіралізація хромосом? А. У лептотені В. У зіготені С. У пахітені D. У діплотені * E. У діакінезі. 47. При мікроскопічному аналізі зрізу яєчка в звивистих сім'яних канальцях виявлено клітини, що займають найбільш периферичне (базальне) положення в сперматогенному епітелії. Біл ь шість з них діляться. Які клітини було виявл е но? А. Сперматоцити 1-го порядку В. Сперматоцити 2-го порядку * С. Сперматогонії D. Сперматиди Е. Сперматозоїди. 48. У однієї з клітин сперматогенного епітелію в процесі диференціювання спостерігається сплощення ядра, формування акросоми і джг у тику. Визначте, яка це клітина. А. Сперматоцит 1-го порядку В. Сперматоцит 2-го порядку С. Сперматогонія D. Сперматида * Е. Сперматозоїд. 49. При мікроскопічному аналізі стінки звиви с того сім'яного канальця спостерігається перев а жний вміст сперматид у складі сперматогенного епітелію, поява в просвіті канальця зрілих спе р матозоїдів. Для якої фази сперматогенезу хара к терна ця картина? А. Розмноження В. Росту С. Першого поділу дозрівання D. Другого поділу дозрівання * Е. Формування. 50. При мікроскопічному аналізі ділянки звив и стого сім'яного канальця спостерігається ная в ність великої кількості сперматогоній, що д і ляться, сперматоцити і відсутність сперматид. Для якого періоду сперматогенезу характерна ця картина? * А. Розмноження В. Росту С. Першого поділу дозрівання D. Другого поділу дозрівання Е. Формування. 51. Найбільш чутливими до дії токсичних фа к торів є клітини сперматогенного епітелію, які знаходяться у фазі розмноження Визначте ці клітини. А. Сперматиди В. Сперматоцити 1-го порядку С. Сперматоцити 2-го порядку * D. Сперматогонії Е. Сперматозоїди. 52. У хворого з патологією статевої системи в и явлено порушення фази росту в сперматогенезі. Утворення яких сперматогенних клітин затр и мується при цьому в першу чергу? * А. Сперматоцитів 1-го порядку В. Сперматоцитів 2-го порядку С. Сперматид D. Сперматогоній Е. Сперматозоїдів. 53. У хворого на хронічний орхіт (запальний процес у яєчку) виявлено порушення спермат о генезу на стадії дозрівання. Утворення яких сперматогенних клітин затримується при цьому в першу чергу? А. Сперматоцитів 1-го порядку * В. Сперматоцитів 2-го порядку С. Сперматид D. Сперматогоній Е. Сперматозоїдів. 54. У хворого внаслідок хронічного орхіту (з а пальний процес у яєчку) спостерігається пор у шення першого поділу дозрівання сперматог е незу. Яку назву має цей поділ? А. Лептотена В. Прелептотена С. Екваційний * D. Редукційний Е. Діакінез. 55. У хворого на хронічний орхіт (запальний процес у яєчку) виявлено порушення спермат о генезу на стадії дозрівання. Утворення яких кл і тин другого поділу дозрівання затримується у цьому випадку? А. Сперматоцитів 1-го порядку В. Сперматоцитів 2-го порядку С. Сперматогоній * D. Сперматид Е. Сперматозоїдів. 56. У експерименті пошкоджено клітини гіпоф і за, що виробляють фолікулостимулюючий го р мон. На якому етапі сперматогенезу виникнуть порушення в першу чергу? * А. У фазі розмноження В. У фазі формування С. У фазі росту D. У першому поділі дозрівання Е. У другому поділі дозрівання. 57. Відомо, що при агенезії (відсутності розви т ку) сім'яника спостерігається порушення фо р мування похідних гоноцитобластів. Які клітини статевої системи є прямими похідними цих е м бріональних клітин? А. Клітини Лейдіга В. Сустентоцити С. Епітеліоцити канальців придатка D. Епітеліоцити протоку придатка * Е. Гоноцити і сперматогенні клітини. 58. У хворого з порушенням фертильних вла с тивостей сім'яної рідини виявлено виникнення неповноцінних статевих клітин та їх фрагментів. Які клітини беруть участь у їх фагоцитозі? * А. Клітини Сертолі В. Клітини Лейдіга С. Епітеліоцити прямих канальців яєчка D. Епітеліоцити протоків придатка Е. Епітеліоцити сім`явиносної протоки. 59. У пацієнта внаслідок порушення формува н ня похідних мезенхіми первинної нирки спост е рігається дисплазія (порушення розвитку) сім' я ника. Формування яких похідних мезенхіми п е рвинної нирки порушено у цих умовах? А. Епітелію прямих канальців В. Епітелію канальців сітки сім'яника * С. Клітин Лейдіга D. Сустентоцитів Е. Гоноцитів і сперматогенних клітин. 60. При мікроскопії еякулята ліквідатора аварії на атомній електростанції виявлено олігоспе р мію - недостатню кількість сперматозоїдів. Які структури статевої системи, в котрих відбув а ється сперматогенез, зазнали ушкодження? * А. Звивисті сім'яні канальці В. Прямі канальці С. Сітка сім'яника D. Виносні канальці E. Протока придатку. 61. При травмі калитки внаслідок автомобільної аварії у чоловіка виявлено порушення епітелі а льного вистелення прямих сім'яних канальців. Який епітелій зазнав ушкодження? * А. Одношаровий призматичний В. Одношаровий плоский С. Одношаровий кубічний D. Дворядний E. Перехідний. 62. При механічній травмі калитки у хворого виявлено порушення епітеліального вистелення сітки сім'яника. Який епітелій зазнав ушк о дження? А. Одношаровий призматичний В. Миготливий * С. Одношаровий кубічний D. Дворядний E. Перехідний. 63. На гістологічному препараті представлено орган з великою кількістю канальців, стінка яких утворена власною оболонкою, що склад а ється з базального, міоїдного і волокнистого шарів. На базальній мембрані розташовані пі д тримуючі клітини (сустентоцити) та спермат о генний епітелій. Вкажіть, який орган предста в лено на препараті. A. Сім`яні міхурці B. Передміхурова залоза C. Придаток сім`яника D. Сім`явиносна протока * E. Сім`яник. 64. При дослiдженнi сім'яної рiдини у пацiєнта вiком 25 рокiв виявлена недостатня кiлькiсть статевих клiтин. Якi з клiтин чоловiчих статевих залоз, подiляючись, звичайно забезпечують д о статню для заплiднення кiлькiсть сперматоз о їдiв? * A. Сперматогонiї B. Сустентоцити C. Клiтини Сертолi D. Пiдтримуючі клiтини E. Клiтини Лейдiга. 65. Внаслiдок травми яєчка крововиливом в п а ренхiмi пошкодженi звивисті сiм'янi канальцi. Яка функцiя яєчка при цьому ушкоджується? * A. Утворення статевих клiтин B. Ерекцiя статевого члена C. Проведення сперми D. Утворення рiдкої частини сперми E. Усi названi функцiї. 66. Після побутової травми калитки у хворого виявлено порушення епітеліального вистелення виносних канальців сім'яника. Який епітелій з а знав ушкодження? * А. Одношаровий призматичний В. Одношаровий плоский С. Одношаровий кубічний D. Дворядний E. Перехідний. 67. У хворого з хронічним запаленням органів калитки виявлено надмірне накопичення спе р матозоїдів в протоці придатка. Який епітелій, що вистиляє проток придатка, ушкоджений? А. Одношаровий призматичний В. Одношаровий плоский С. Одношаровий кубічний * D. Дворядний призматичний E. Перехідний. 68. У хворого при обстеженні виявлено запальні зміни передміхурової залози, що супроводж у ються порушенням епітеліального вистелення сім'явиносної протоки. Визначте морфологічний тип ушкодженого епітелію. А. Одношаровий призматичний В. Одношаровий плоский С. Одношаровий кубічний * D. Дворядний призматичний E. Перехідний. 69. У хворого внаслідок дії іонізуючого випр о мінювання виявлено втрату фертильних власт и востей сім'яної рідини у зв'язку з порушенням течії фази розмноження. Які наступні клітини сперматогенного ряду не зможуть утворюватись у цьому випадку? А. Сперматогонії * В. Сперматоцити I порядку С. Сперматоцити II порядку D. Сперматиди E. Сперматозоїди. ЖІНОЧА СТАТЕВА СИСТЕМА 1. У жінки після пологів діагностовано ускла д нення: розрив зв язок лонного зчленування вн а слідок його малого розм якшення. Недоста т ність якого гормону, що продукується яєчник а ми, зумовила розвиток цього ускладнення? A. Гонадокринін B. Прогестерон C. Естрадіол * D. Релаксин E. Естріол. 2. При мікроскопічному дослідженні препарату яєчника спостерігається майже повна відсу т ність атретичних фолікулів. Які зміни гормон а льного фону можна очікувати? A. Високий рівень прогестерону B. Низький рівень прогестерону C. Високий рівень естрогенів * D. Низький рівень естрогенів E. Низький рівень гонадокриліну. 3. При дозріванні овоцитів в процесі овогенезу під час мейотичного поділу утворюються пол о цити, які містять гаплоїдний набір хромосом. Яка кількість полярних тілець утворюється у процесі дозрівання однієї жіночої статевої кл і тини? A. Одне * B. Два C. Три D. Чотири E. П ять. 4. Після овуляції на місці залишків зрілого ф о лікула утворюється тимчасова ендокринна зал о за. Якщо не відбулось запліднення, вона має н а зву циклічного жовтого тіла. Який термін його розвитку? A. 5-7 діб B. 10-12 діб * C. 12-14 діб D. 8-11 тижнів E. 11-12 тижнів. 5. Після овуляції на місці залишків зрілого ф о лікула утворюється тимчасова ендокринна зал о за. Якщо відбулось запліднення, вона має назву жовтого тіла вагітності. Який термін його ро з витку? A. 5-7 діб B. 10-12 діб C. 12-14 діб D. 8-11 тижнів * E. 11-12 тижнів. 6. Відомо, що атретичні фолікули та атретичні тіла виникають внаслідок того, що не всі фол і кули, які почали рост, досягають стадії зрілого фолікула. Який гормон зумовлює процес атрезії фолікулів? A. Естрадіол B. Естрон C. Прогестерон * D. Гонадокрилін E. Релаксин. 7. Відомо, що циклічні зміни стану слизової оболонки матки зумовлені змінами гормонал ь ного фону. Які гормональні зміни викликають відторгнення функціонального шару ендоме т рію? A. Підвищення рівня прогестерону * B. Зниження рівня прогестерону C. Підвищення рівня лютропіну D. Зниження рівня естріолу E. Зниження рівня естрадіолу. 8. При ендоскопічному обстеженні у функціон а льному шарі ендометрію визначаються дві зони: компактна та губчата. Якій фазі менструального циклу відповідає такий стан ендометрію? A. Менструальній фазі B. Постменструальній фазі C. Фазі відносного покою * D. Пременструальній фазі E. Всім фазам циклу. 9. Відомо, що статева система осіб обох статей розвивається спочатку за єдиною схемою і в т і сному контакті з розвитком видільної системи. В який час ебріогенезу відбувається закладка гонад? A. На третьому тижні * B. На четвертому тижні C. На п ятому тижні D. На шостому тижні E. На восьмому тижні. 10. При аналiзi кровi у невагiтної жiнки вiком 26 рокiв виявлено низьку концентрацiю естрогенiв i високий рівень прогестерона. В якiй стадiї оварiально-менструального циклу було зробл е но аналiз? A. У фазі пролiферацiї ендометрiю * B. У передменструальній фазі C. У фазі десквамацiї D. У пiсляменструальній фазі E. У менструальній фазі. 11. Жiнка 25 рокiв через мiсяць пiсля пологiв звернулась до лiкаря зi скаргою на зниження утворення молока. Недолiк якого гормону пр и звiв до такого стану? A. Соматостатiну B. Адренокортикотропного гормону * C. Пролактину D. Інсулiну E. Глюкагону. 12. У новонародженої дівчинки виявлено ан о малію розвитку яєчників, пов`язану з поруше н ням періоду розмноження овогоній. В який п е ріод індивідуального розвитку організм дівчи н ки зазнав ушкодження? А. Після настання статевої зрілості В. Після народження і до настання статевої зр і лості С. На протязі всього життя *D. Під час 2-5 місяців пренатального розвитку Е. На протязі 6-9 місяців пренатального розви т ку. 13. У хворої з аденомою гіпофіза (новоутворе н ня в передній частці гіпофіза) спостерігається порушення оваріально-менструального циклу в зв`язку зі збільшенням тривалості фази великого росту фолікулів. Яка тривалість періоду велик о го росту овогенезу в нормі? А. З 3 місяця пренатального розвитку і до нар о дження В. Декілька десятків років (від 10-13 до 40-50) після народження С. Після народження і до наступу статевої зр і лості *D. 12-14 днів Е. 28 днів. 14. У зв`язку з аномалією розвитку статевої си с теми порушено здатність овоцитів 1 порядку примордіальних фолікулів дівчинки залишатися в стадії діктіотени. Яка тривалість вка- заної стадії діктіотени в нормі? А. З 3 місяця пренатального розвитку і до нар о дження *В. Від ембріогенеза до менопаузи С. Від народження до настання статевої зрілості D. 12-14 днів Е. 28 днів. 15. В експерименті за допомогою метода авт о радіографії (використання радіоактивних ізот о пів) була помічена овогонія, яка вступила в п е ріод малого росту. Скільки яйцеклітин буде вміщувати радіоізотопну мітку після дозрівання цієї овогонії? * А. Одна В. Дві С. Три D. Чотири Е. Вісім. 16. Внаслідок аномалії розвитку яєчника сп о стерігається порушення процесу утворення ф о лікулів. Яка стадія овогенезу зазнала ушк о дження? А. Стадія розмноження * В. Стадія малого росту С. Стадія великого росту D. Стадія дозрівання Е. Стадія формування. 17. У новонародженої дівчинки виявлено ан о малію розвитку яєчників, пов`язану з пошк о дженням фолікулярних клітин. Яке ембріонал ь не джерело яєчника зазнало ушкодження? А. Гонобласти * В. Епітелій статевих шнурів С. Мезенхіма D. Епітелій сечових канальців мезонефроса Е. Мезонефральний проток. 18. У новонародженої дівчинки виявлено ан о малію розвитку яєчників, пов`язану з пошк о дженням овогоній. Яке ембріональне джерело яєчника зазнало ушкодження? * А. Гонобласти В. Епітелій статевих шнурів С. Мезенхіма D. Епітелій сечових канальців мезонефроса Е. Вісцеральний листок спланхнотома. 19. У новонародженої дівчинки виявлено ан о малію розвитку яєчників, пов`язану з пошк о дженням поверхневого епітелію яєчника. Яке ембріональне джерело яєчника зазнало ушк о дження? А. Гонобласти В. Епітелій статевих шнурів С. Мезенхіма D. Епітелій сечових канальців мезонефроса * Е. Вісцеральний листок спланхнотома. 20. У новонародженої дівчинки виявлено ан о малію розвитку яєчників, пов`язану з пошк о дженням сполучнотканинної строми яєчника. Яке ембріональне джерело яєчника зазнало ушкодження? А. Гонобласти В. Епітелій статевих шнурів * С. Мезенхіма D. Епітелій сечових канальців мезонефроса Е. Вісцеральний листок спланхнотома. 21. При обстеженні жінки з безпліддям виявл е но порушення овуляції. Які механізми при ць о му постраждали? А. Перебудова фолікула, яка супроводжується загибеллю овоцита *В. Розрив фолікула та вихід овоцита в черевну порожнину С. Розмноження клітин зернистого шару D. Накопичення лютеїна фолікулярними кліт и нами Е. Формування зрілого фолікула. 22. При кліничному обстеженні новонародженої дівчинки виявлено аномалію розвитку яйцев о дів. Яке ембріональне джерело зазнало ушк о дження? А. Мезонефральна протока * В. Парамезонефральна протока С. Метанефрогенна тканина D. Канальці первинної нирки Е. Дивертикул метанефрогенної протоки. 23. При кліничному обстеженні новонародженої дівчинки виявлено аномалію розвитку матки. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодже н ня? А. Мезонефральна протока * В. Парамезонефральна протока С. Метанефрогенна тканина D. Канальці первинної нирки Е. Дивертикул метанефрогенної протоки. 24. При кліничному обстеженні новонародженої дівчинки виявлено аномалію розвитку піхви. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодже н ня? А. Мезонефральна протока * В. Парамезонефральна протока С. Метанефрогенна тканина D. Канальці первинної нирки Е. Дивертикул метанефрогенної протоки. 25. В ембріональному періоді було пошкоджено канальці первинної нирки. Утворення яких структур яєчника, що є залишками цих канал ь ців, буде порушено? А. Овоцитів В. Фолікулярних клітин С. Кровоносних судин * D. Сітки яєчника Е. Сполучної тканини. 26. При кліничному обстеженні новонародженої дівчинки виявлено аномалію розвитку молочних залоз. Які ембріональні джерела зазнали ушк о дження? А. Ектодерма В. Мезодерма та ентодерма * С. Ектодерма та мезенхіма D. Мезодерма та мезенхіма Е. Ентодерма. 27. В експерименті в зрілому фолікулі під час овуляції було зруйновано жіночу статеву кліт и ну. На якій стадії розвитку було пошкоджено цю клітину? *А. Овоцит 1 порядку в діплотені першого под і лу дозрівання В. Овоцит 1 порядку в стадії діктіотени С. Овоцит в метафазі другого поділу дозрівання D. Зріла яйцеклітина Е. Овоцит в анафазі другого поділу дозрівання. 28. В експерименті виникла задача блокувати формування жовтого тіла. Яку структуру яєчн и ка потрібно пошкодити, щоб порушити утв о рення жовтого тіла? А. Атретичне тіло В. Яйценосний горбок зрілого фолікула * С. Зернистий шар зрілого фолікула D. Біле тіло Е. Базальну мембрану фолікула. 29. При дослідженні гістологічного препарату яєчника спостерігається велика кількість атр е тичних фолікулів в кірковій речовині. Яка мо р фологічна ознака дає можливість відрізнити а т ретичний фолікул від інших структур коркової речовини? А. Овоцит 1 порядку В. Сполучнотканинний рубець *С. Гіалінізована прозора оболонка D. Інтерстиційні клітини Е. Кровоносні судини. 30. В експерименті за допомогою цитостатиків (лікувальні препарати, які блокують розмн о ження клітин) було порушено розмноження кл і тин зернистого шару. Яка стадія розвитку жо в того тіла постраждала? *А. Стадія проліферації та васкуляризації В. Стадія залозистого метаморфозу С. Стадія розквіту D. Стадія зворотнього розвитку Е. Розвиток жовтого тіла не постраждає. 31. В експерименті за допомогою антиметабол і тів було порушено процес накопичення лютеїну в клітинах зернистого шару. Яка стадія розвитку жовтого тіла постраждала? А. Стадія проліферації і васкуляризації * В. Стадія залозистого метаморфозу С. Стадія розквіту D. Стадія зворотнього розвитку Е. Розвиток жовтого тіла не постраждав. 32. В експерименті за допомогою антиметабол і тів було порушено синтез прогестерону. Яка стадія розвитку жовтого тіла безпосередньо п о страждала? А. Стадія проліферації і васкуляризації В. Стадія залозистого метаморфозу * С. Стадія розквіту D. Стадія зворотнього розвитку Е. Розвиток жовтого тіла не постраждав. 33. У хворої з порушенням оваріально-менструального циклу не відбувається утворе н ня жовтих тіл. Пошкодженням яких структур зрілого фолікула можливо пояснити це явище? А. Овоциту I порядку В. Фолікулярних клітин променистого вінця * С. Фолікулярних клітин зернистого шару D. Базальної мембрани фолікула Е. Клітинних елементів зовнішньої теки. 34. При обстеженні жінки з порушенням оварі а льно-менструального циклу виявлено недоста т ній розвиток тека-лютеоцитів жовтого тіла. П о шкодженням яких клітин зрілого фолікула міг бути обумовлений цей стан? А. Овоциту I порядку В. Фолікулярних клітин променистого вінця С. Фолікулярних клітин зернистого шару * D. інтерстиційних клітин внутрішньої теки Е. Клітинних елементів зовнішньої теки. 35. Після перенесеної інфекції у жінки в прем е нструальний період оваріально-менструального циклу порушено вростання кровоносних судин в зернистий шар фолікула після овуляції. Яка ст а дія формування жовтого тіла пошкоджена? * А. Стадія проліферації і васкуляризації В. Стадія залозистого метаморфозу С. Стадія розквіту D. Стадія зворотнього розвитку Е. Формування жовтого тіла не постраждає. 36. У зв`язку з порушенням ендокринної функції менструального жовтого тіла жінці з метою з а місної терапії треба вводити гормон прогест е рон. Протягом якого терміну треба вводити цей гормон? А. Кілька годин * В. 12-14 днів С. 28 днів D. 8 тижнів Е. 9 місяців. 37. У жінки після перенесеного запалення яє ч ників спостерігається порушення овуляції і ф о рмування жовтих тіл. Утворення яких структур яєчників припиняється внаслідок цих змін? А. Атретичного тіла * В. Білуватого тіла С. Первинних фолікулів D. Граафових пухирців Е. Вторинних фолікулів. 38. В експерименті під час овуляції було прип и нено кровопостачання тека-оболонки зрілого фолікула, внаслідок чого не утворився кров'яний згусток у пошкодженому фолікулі. Формування якої структури жовтого тіла буде порушено? А. Овоциту 1 порядку * В. Сполучнотканинного рубця С. Гіалінізованої прозорої оболонки D. Інтерстиційних клітин Е. Кровоносних судин. 39.Після перенесеного інфекційного захвор ю вання у жінки спостерігається порушення мех а нізмів атрезії та формування атретичних тіл. Яка функція яєчника, пов`язана з наявністю атрет и чних тіл, постраждає? А. Секреція прогестерона В. Секреція естрогенів С. Початок дозрівання чергового фолікула D. Формування жовтого тіла * Е. Запобігання гіперовуляції. 40. У жінки внаслідок дії іонизуючого випром і нювання порушена ендокринна функція фолік у лярних клітин дозріваючих фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів яєчника буде пригніч е ний? А. Прогестерону * В. Естрогенів С. Окситоцину D. Пролактину Е. Лютропіну. 41. При кліничному обстеженні жінки з пор у шенням оваріально-менструального циклу вия в лено, що причиною цього є порушення енд о кринної функції жовтого тіла. Відсутністю якого гормону зумовлено порушення оваріально-менструального циклу? * А. Прогестерону В. Естрогенів С. Окситоцину D. Пролактину Е. Гонадокриніну. 42. При обстеженні жінки виявлено порушення процесу атрезії фолікулів в яєчнику.З недоста т нім синтезом якого гормону це може бути пов`язано? А. Прогестерону В. Естрогенів С. Окситоцину D. Пролактину * Е. Гонадокриніну. 43. У жінки з порушенням оваріально-менструального циклу по типу ановуляторного виявлено патологічні зміни ендокринної рег у ляції овуляції. Недостатньою кількістю якого гормону (відсутністю овуляторної квоти) можна пояснити ановуляторний цикл? А. Фолітропіну * В. Лютропіну С. Прогестерону D. Естрогенів Е. Фоліліберину. 44. У новонародженої дівчинки з аномалією розвитку яєчника порушений процес малого р о сту фолікулів. Якими факторами можна поясн и ти порушення цього етапу овогенезу? А. Відсутністю синтезу фолітропіну В. Відсутністю синтезу лютропіну С. Відсутністю синтезу пролактіну D. Відсутністю синтезу гонадокриніну. * Е. Генетичними мутаціями, бо малий рост - гормон-незалежний процес. 45. При обстеженні жінки з порушенням оварі а льно-менструального циклу виявлено пригн і чення секреторної активності інтерстиційних клітин теки фолікула. Синтез яких гормонів б у де при цьому пригнічено? А. Фолітропіну В. Лютропіну С. Пролактину * D. Естрогенів Е. Гонадокриніну. 46. У жінки з порушенням оваріально-менструального циклу виявлено недостатній с и нтез прогестерону жовтим тілом. За допомогою якого гормона можливо стимулювати енд о кринну функцію жовтого тіла? А. Фолітропіну В. Соматотропіну * С. Пролактину D. Естрогенів Е. Гонадокриніну. 47. При обстеженні жінки, яка страждає безпл і дністю виявлено, що причиною цього є перен е сений запалювальний процес слизової оболонки яйцеводів. Який епітелій зазнав ушкодження? А. Одношаровий плоский *В. Одношаровий призматичний С. Перехідний D. Багатошаровий плоский незроговілий Е. Багатошаровий плоский зроговілий. 48. При обстеженні жінки, яка страждає безпл і дністю, виявлено, що причиною цього стану є перенсений ендометрит (запалення слизової оболонки матки). Який епітелій зазнав ушк о дження? А. Одношаровий плоский * В. Одношаровий призматичний С. Перехідний D. Багатошаровий плоский незроговілий Е. Багатошаровий плоский зроговілий. 49. При обстеженні жінки, яка перенесла мех а нічну родову травму піхви, виявлено ерозію (пошкодження епітелію) слизової оболонки пі х ви. Який епітелій зазнав ушкодження? А. Одношаровий плоский В. Одношаровий призматичний С. Багаторядний призматичний війчастий * D. Багатошаровий плоский незроговілий Е. Багатошаровий плоский зроговілий. 50. При обстеженні жінки, яка перенесла мех а нічну родову травму, виявлено ерозію (пошк о дження епітелію) слизової оболонки піхвової частини шийки матки. Який епітелій зазнав ушкодження? А. Одношаровий плоский В. Одношаровий призматичний С. Багаторядний призматичний війчастий * D. Багатошаровий плоский незроговілий Е. Багатошаровий плоский зроговілий. 51. При обстеженні жінки, яка перенесла мех а нічну травму шийки матки, виявлено ерозію (пошкодження) слизової оболонки каналу ши й ки матки. Який епітелій зазнав ушкодження? А. Одношаровий плоский * В. Одношаровий призматичний С. Багаторядний призматичний війчастий D. Багатошаровий плоский незроговілий Е. Багатошаровий плоский зроговілий. 52. При обстеженні жінки з інфекційним вул ь вовагінітом (запалення піхви та її переддвер`я) виявлено пошкодження слизової оболонки п е реддвер`я піхви. Який епітелій зазнав ушк о дження? А. Одношаровий плоский В. Одношаровий призматичний С. Багаторядний призматичний війчастий * D. Багатошаровий плоский незроговілий Е. Багатошаровий плоский зроговілий. 53. При обстеженні жінки, яка перенесла опер а цію з приводу позаматкової вагітності, виявлено гіпотонію (зменшення тонусу) м`язової оболо н ки яйцеводів у матковому відділі. Які шари гл а дких міоцитів розрізняють у м'язовій оболонці яйцеводів маткового відділу? А. Один циркулярний шар міоцитів В. Один повздовжній шар міоцитів * С. Два шари: внутрішній циркулярний, зовн і шній повздовжній D. Два шари: внутрішній повздовжній, зовні ш ній циркулярний Е. Три шари: внутрішній та зовнішній косопов з довжні, середній циркулярний. 54. Під час профілактичного обстеження жінки в другій половині вагітності виявлено гіпотонію (зменшення тонусу) м`язової оболонки матки. Які шари гладких міоцитів розрізняють у пат о логічно зміненому міометрії? А. Один циркулярний шар міоцитів В. Один повздовжній шар міоцитів С. Два шари: внутрішній циркулярний, зовні ш ній повздовжній D. Два шари: внутрішній повздовжній, зовні ш ній циркулярний * Е. Три шари: внутрішній та зовнішній косоп о вздовжні, середній циркулярний. 55. При обстеженні жінки з родовою травмою проміжності виявлено розрив м`язової оболонки шийки матки. Які шари гладких міоцитів розр і зняють у пошкодженній м'язовій оболонці? * А. Один циркулярний шар міоцитів В. Один повздовжній шар міоцитів С. Два шари: внутрішній циркулярний, зовні ш ній повздовжній D. Два шари: внутрішній повздовжній, зовні ш ній циркулярний Е. Три шари: внутрішній та зовнішній косопов з довжні, середній циркулярний. 56. Внаслідок перенесеного ендометриту (зап а лення слизової оболонки матки) у жінки пошк о джено слизову оболонку матки та її похідні, що стало причиною розвитку безплідності. Пошк о дження якого типу залоз (за будовою) стало о д нією з причин безпліддя? * А. Прості трубчасті нерозгалужені В. Прості трубчасті розгалужені С. Прості альвеолярні нерозгалужені D. Складні альвеолярні нерозгалужені Е. Складні альвеолярно-трубчасті розгалужені. 57. Під час профілактичного огляду у жінки в и явлено аденому (залозиста пухлина) молочної залози. Які залози (за будовою) стали джерелом утворення аденоми? А. Прості трубчасті нерозгалужені В. Прості трубчасті розгалужені С. Прості альвеолярні нерозгалужені * D. Складні альвеолярні розгалужені Е. Складні альвеолярно-трубчасті розгалужені. 58. У жінки з порушенням оваріально-менструального циклу виявлено гіпофункцію маткових залоз. Яка фаза циклу найбільш стр а ждає? А. Менструальна фаза В. Постменструальна фаза С. Фаза відносного спокою * D. Пременструальна фаза Е. Всі фази циклу. 59. У жінки з порушенням оваріально-менструального циклу виявлено порушення утворення та функціонування менструального жовтого тіла.Яка фаза циклу найбільш стра ж дає? А. Менструальна фаза В. Постменструальна фаза С. Фаза відносного спокою * D. Пременструальна фаза Е. Всі фази циклу. 60. У жінки з порушенням оваріально-менструального циклу виявлено порушення утворення пухирчастого фолікула в яєчнику. Які фази циклу найбільш за все страждають? А. Менструальна й постменструальна фази * В. Постменструальна фаза та фаза відносного спокою С. Фаза відносного спокою та пременструальна фаза D. Пременструальна та менструальна фази Е. Всі фази циклу. 61. При кліничному обстеженні в крові жінки виявлено низький рівень естрогенів та проге с терона. Які зміни в ендометрії матки можливо при цьому спостерігати? * А. Відторгнення функціонального шару В. Відторгнення базального шару С. Регенерація функціонального шару D. Розростання та гіпертрофія залоз Е. Збільшення секреції слизу матковими залоз а ми. 62. Під час кліничного обстеження в крові жі н ки виявлено підвищення рівня естрогенів та н и зький рівень прогестерону. Які зміни в ендоме т рії матки можливо спостерігати при цьому? А. Відторгнення функціонального шару В. Відторгнення базального шару * С. Регенерація функціонального шару D. Розростання та гіпертрофія залоз Е. Збільшення секреції слизу матковими залоз а ми. 63. Під час кліничного обстеження в крові жі н ки виявлено низький рівень естрогенів та пі д вищений рівень прогестерону. Які зміни в енд о метрії матки можливо спостерігати при цьому? А. Відторгнення функціонального шару В. Відторгнення базального шару С. Регенерація функціонального шару * D. Розростання та гіпертрофія залоз Е. Руйнування децидуальних клітин в сполучній тканині. 64. При обстеженні у жінки спостерігається ві д торгнення функціонального шару ендометрію. Які зміни можливо спостерігати в цей час в яє ч нику? А. Дозрівання чергового фолікула В. Розвиток та функціонування жовтого тіла * С. Регресію жовтого тіла D. Овуляцію Е. Атрезію. 65. При кліничному обстеженні жінки виявлено, що в ендометрії відбувається регенерація фун к ціонального шару. Які зміни в цей час можливо спостерігати в яєчнику? * А. Дозрівання чергового фолікула В. Розвиток та функціонування жовтого тіла С. Регресія жовтого тіла D. Овуляція Е. Відсутність росту фолікулів. 66. При кліничному обстеженні жінки виявлено, що ендометрій перебуває у фазі відносного сп о кою. Які зміни в цей час можливо спостерігати в яєчнику? А. Формування атретичних фолікулів В. Розвиток жовтого тіла С. Регресію жовтого тіла D. Жовте тіло у стадії розквіту * Е. Відсутність росту фолікулів. 67. При кліничному обстеженні жінки в ендом е трії виявлено розростання та гіпертрофію залоз, збільшення залозами секреції слизу, поява в сполучній тканині децидуальних клітин. Які зміни в цей час можливо спостерігати в яєчн и ку? А. Дозрівання чергового фолікула * В. Розвиток та функціонування жовтого тіла С. Регресію жовтого тіла D. Овуляцію Е. Атрезію фолікулів. 68. При дослідженні біоптату ендометрія вия в лено велику кількість децидуальних клітин в сполучнотканинній основі ендометрія. Якій фазі оваріально-менструального циклу це відпов і дає? А. Менструальній фазі В. Фазі регенерації С. Фазі проліферації D. Фазі відносного спокою * Е. Фазі секреції. 69. При обстеженні жінки під час овуляції з п о верхні епітелія піхви було зроблено мазок. Які клітини в мазку є маркером овуляції? А. Еритроцити В. Нейтрофіли * С. Епітеліоцити з пікнотичними ядрами D. Епітеліоцити базального шару Е. Ацидофільні епітеліоцити. 70. У жінки з перерваною вагітністю виявлено недостатню продукцію гормона яєчника. Завд я ки введенню якого гормона можливо запобігти відторгнення ендометрія на початку вагітності? А. Естрогенів * В. Прогестерону С. Гонадокриніну D. Релаксину Е. Окситоцину. 71. У жінки після пологів порушений синтез молока молочними залозами. Недостатнім утв о ренням якого гормона це може бути обумовл е но? А. Естрогенів В. Прогестерону С. Гонадокриніну D. Релаксину * Е. Оксітоцину. 72. У жінки після пологів внаслідок недоста т нього росту альвеолярних ходів та формування альвеол порушено утворення молока. В якому періоді розвитку молочні залози зазнали ушк о дження? А. Після народження В. З набуттям статевої зрілості * С. З моменту імплантації зародку D. В другій половині вагітності Е. Після пологів. 73. У жінки після пологів внаслідок недоста т ньої секреторної активності альвеолоцитів м о лочних залоз порушено утворення молока. В якому періоді розвитку функція молочних залоз зазнала ушкодження? А. Після народження дівчинки В. З набуттям статевої зрілості С. З моменту імплантації зародку D. В другій половині вагітності *Е. Після пологів. 74. При мікроскопічному дослідженні біоптату молочних залоз спостерігається повний розв и ток усіх органних структур. Якому періоду ро з витка молочних залоз відповідає ця картина? А. Після народження дівчинки В. З набуттям статевої зрілості С. З моменту імплантації зародку D. В другій половині вагітності * Е. Після пологів. 75. При профілактичнму обстеженні у жінки в и явлено порушення ендокринної функції статевої системи. Які органи жіночої статевої системи необхідно дослідити з метою виявлення прич и ни ендокринної дисфункції? А. Піхву В. Матку С. Яйцеводи * D. Яєчники Е. Бартоліниєві залози. 76. При кліничному обстеженні жінки з зап а ленням яєчників виявлено пошкодження білк о вої оболонки. Ушкодження якої тканини при цьоиу спостерігається? А. Епітеліальної тканини * В. Мезотелію і щільної сполучної тканини С. Пухкої сполучної тканини D. Гладкої м'язової тканини Е. Ендотелію і поперечносмугастої м'язової тк а нини. 77. При кліничному обстеженні жінки з зап а ленням правого яєчника виявлено пошкодження строми кіркової речовини. Яка тканина зазнала ушкодження? * А. Пухка сполучна тканина В. М`язова тканина С. Ретикулярна сполучна тканина D. Слизова тканина Е. Епітеліальна тканина. 78. При кліничному обстеженні жінки з зап а ленням лівого яєчника виявлено пошкодження мозкової речовини яєчників. Яка тканина зазн а ла ушкодження? А. Ретикулярна сполучна тканина В. Пігментна тканина С. Щільна сполучна тканина D. Слизова тканина * Е. Пухка сполучна тканина. 79. Під час пологів у жінки спостерігається сл а бка пологова діяльність, обумовлена пригніче н ням скоротливої здатністі міометрію. Як їй м о жна допомогти гормональним втручанням? A. Ввести вазопресин * В. Ввести окситоцин C. Ввести лютеїнізуючий гормон D. Ввести фолікулостимулюючий гормон E. Ввести прогестерон. 80. При аналізі крові у жінки виявлено, що вміст прогестерона та эстрогенів наближається до нижньої межі норми. В яку стадію цикла було взято аналіз? A. В пременструальній стадії B. В фазі регенерації C. В фазі відносного спокою * D. В менструальній стадії E. В фазі проліферації. 81. У жінки під час лапароскопії в яєчнику в и явлено великий пухирчастий фолікул, що різко виступає над його поверхнею. На який день м е нстуального циклу спостерігається така карт и на? A. 3-5 день циклу B. 7-9 день циклу * C. 11-14 день циклу D. 18-20 день циклу E. 28 день циклу. 82. В крові жінки встановлено підвищений вміст естрогенів. Які структури яєчників відповідальні за секрецію цих гормонів? A. Атретичні тіла * B. Фолікулоцити та текоцити зростаючих та пухирчастих фолікулів C. Примордіальні фолікули D. Жовте тіло E. Біле тіло. 83. На зрізах у кірковій речовині яєчника видно структури, які зовні схожі на жовті тіла. В центрі одних знаходиться зморщена прозора оболонка, в центрі інших - сполучнотканинний рубець. Які структури видно на зрізі? * A. Атретичні фолікули та білі тіла B. Зростаючі фолікули C. Жовте тіло D. Примордіальні фолікули E. Пухирчастий фолікул. 84. В матці виявлено залишки функціонального шару эндометрію. Про яку фазу менструального циклу йде мова? A. Про фазу проліферації B. Про пременструальну фазу C. Про фазу регенерації D. Про фазу відносного спокою * Е. Про менструальну фазу. 85. В стромі матки виявлено багато малодиф е ренційованих клітин. В якій стадії менструал ь ного циклу спостерігається така картина? A. В фазі відносного спокою * В. В фазі регенерації C. В менструальній фазі D. В пременструальній фазі E. В фазі проліферації. 86. На гістологічному препараті яєчника спост е рігаються тільки примордіальні та зростаючі фолікули. З послабленням функціональної акт и вності якої залози це може бути пов`язано? A. Наднирників B. Епіфізу * C. Гіпофізу D. Щитовидної залози E. Гіпоталамуса. 87. На гістологічному препараті яєчника спост е рігаються тільки примордіальні та зростаючі фолікули. З недостатньою секрецією яких го р монів це може бути пов`язано? А. Глюкокортикоїдів В. Серотоніну * С. Фолітропіну D. Пролактину Е. Окситоцину. 88. При мікроскопічному дослідженні препарату яєчника в клітинах жовтого тіла з`являються ознаки дегенерації: формування аутофагічних вакуолей, пікноз ядер, накопичення ліпідів. Якій стадії розвитку відповідає ця картина? А. Стадії васкулярізації та проліферації В. Стадії залозистого метаморфозу С. Стадії утворення менструального жовтого т і ла D. Стадії утворення жовтого тіла вагітності * Е. Стадії зворотнього розвитку. 89. У піхвовому мазку в передбачувану менс т руальну фазу циклу дуже мало рогових лусочок, реєструються клітини базальних шарів. Нед о статністю яких гормонів зумовлені подібні яв и ща? А. Естрогенів В. Фолікулостимулюючого * С. Прогестерона D. Лютеїнізуючого гормону Е. Мелатоніна. 90. В крові жінки виявлено підвищений вміст андрогенів. Клітини яких структур активно се к ретують ці гормони? А. Пучкової зони наднирників В. Жовтого тіла яєчника * С. Сітчастої зони наднирників D. Клубочкової зони наднирників Е. Зернистого шару фолікулів. 91. Встановлено, що на стадії розмноження ов о гоній на організм жінки вплинув неблагоприє м ний чинник. На які структури яєчника та в який період життя организму подіяв цей чинник? А. На зростаючі фолікули * В. На примордіальні фолікули в ембріонал ь ний період розвитку С. На атретичні тіла D. На зрілий фолікул під час овуляції Е. На жовте тіло в період розквіту. 92. Відомо, що в період росту та дозрівання овоцитів є клітини, які забезпечують трофіку яйцевої клітини. Як називають ці клітини? * А. Фолікулоцити В. Клітини Купфера С. Ендокриноцити D. Інтерстиційні клітини Е. Пітуїцити. 93. При аналізі крові у невагітної жінки виявл е но,що вміст прогестерона становить верхню межу норми, а вміст естрогенів наближається до нижньої межі норми. У яку стадію циклу було взято аналіз? А. У фазу проліферації * В. У пременструальну фазу С. У фазу відносного спокою D. У менструальну фазу Е. У фазу регенерації. 94. При аналізі крові у жінки виявлено,що вміст прогестерона наближається до нижньої межі норми, а вміст естрогенів досягає верхньої межі норми. На якій стадії циклу взято аналіз крові? А. У менструальній фазі В. У пременструальній фазі * С. У фазі відносного спокою D. У фазі регенерації Е. У фазі проліферації. 95. При різкому пригніченні функції гіпофізу тварині було введено фолікулостимулюючий гормон. Як це відобразиться на структурі яєчн и ка? А. Відбудеться утворення жовтого тіла * В. Почнеться ріст фолікулів до утворення п у хирчастих фолікулів С. Утворяться білі тіла D. Утворяться атретичні тіла Е. Утворяться примордіальні фолікули. 96. При аналізі гістологічного препарату яєчн и ка в ньому виявлено жовте тіло в стадії розквіту. В яких випадках це може спостерігатися? А. У менструальну фазу В. У фазі відносного спокою * С. При вагітності чи в кінці пременструальної фази циклу D. У фазі регенерації Е. У фазі проліферації. 97. При гістологічному аналізі біопсії ендоме т рія здорової жінки в складі строми виявлено в е ликі, компактно розташовані клітини полігон а льної форми,збагачені ліпідами та глікогеном. Про які клітини йде мова? А. Фібробласти В. Макрофаги * С. Децидуальні клітини D. Фіброцити Е. Тучні клітини. 98. При гістологичному аналізі біопсії ендоме т рія, отриманої на 8-й день менструального ци к лу, виявлено, що покривні епітеліоцити мають кубічну форму, зрідка зустрічаються миготливі клітини та фігури мітозів. Недостача якого го р мону обумовила виявлений стан ендометрія в даний період? А. Прогестерона * В. Естрогенів С. Фолікулостимулюючого гормону D. Соматотропного гормону Е. Окситоцина. 99. В експерименті у людиноподібної мавпи в яєчнику зруйнували жовте тіло. Які порушення відбудуться в матці? А. Не відбудеться фаза регенерації в матці *В. Не відбудуться предменструальні зміни в матці С. Не розвинеться фаза проліферації D. Не відбудеться фаза десквамації в матці Е. Не наступить фаза відносного спокою в ма т ці. 100. При дослідженні біоптата яєчника виявлено пухлину мозкової речовини. Які структури яє ч ника могли стати джерелом цієї пухлини? А. Фолікули різного ступеня зрілості В. Жовті тіла С. Білі тіла D. Атретичні фолікули * Е. Пухка волокниста сполучна тканина, кр о воносні судини та нерви. 101. Після аднексіту (запалення яєчників) у хв о рої спостерігається зменшення кількості в яє ч нику структур, що складаються з овоциту 1 п о рядку, оточеного одним шаром плоских фолік у лярних клітин. Яка структура яєчника зазнала ушкодження? * А. Примордіальний фолікул В. Первинний фолікул С. Вторинний фолікул D. Зрілий фолікул Е. Атретичний фолікул. 102. У хворої, яка страждає безплідністю, при обстеженні в постменструальній фазі оваріал ь но-менструального циклу в яєчнику не виявили структур, що складаються з овоциту 1 порядку, оточеного прозорою зоною і кількома шарами фолікулярних клітин. Відсутністю формування яких структур яєчника можливо пояснити пр и чину безплідності? А. Примордіального фолікула * В. Первинного фолікула С. Вторинного фолікула D. Зрілого фолікула Е. Атретичного фолікула. 103. При обстеженні хворої, яка страждає бе з плідністю, в фазі регенерації оваріально-менструального циклу в яєчнику не виявлено структур, що складаються з овоциту 1 порядку, прозорої оболонки, багатошарового фолікуля р ного епітелію, що обмежує порожнину фолікула і сполучнотканинної теки. Відсутністю утворе н ня якої структури яєчника можливо пояснити причину безплідності? А. Примордіального фолікула В. Первинного фолікула С. Вторинного фолікула * D. Зрілого фолікула Е. Атретичного фолікула. 104. В експерименті було зруйновано приморд і альний фолікул кіркової речовини яєчника. Які з перелічених компонентів були пошкоджені? А. Овогонія * В. Овоцит 1 порядку С. Овоцит 2 порядку D. Яйцеклітина Е. Полоцит. 105. В експерименті було зруйновано перви н ний фолікул кіркової речовини яєчника. Які з перелічених компонентів були пошкоджені? А. Овогонія * В. Овоцит 1 порядку С. Овоцит 2 порядку D. Яйцеклітина Е. Полоцит. 106. В експерименті мікроманіпулятором було зруйновано яйценосний горбок зрілого фолікула яєчника. Які з перелічених структур були п о шкоджені? А. Овогонія * В. Овоцит 1 порядку С. Овоцит 2 порядку D. Яйцеклітина Е. Полоцит. 107. В експерименті в примордіальному фолік у лі було зруйновано жіночу статеву клітину. На якій стадії розвитку було пошкоджено цю кл і тину? *А. Овоцит 1 порядку в діплотені профази пе р шого поділу дозрівання В. Овоцит 1 порядку в стадії діктіотени С. Овоцит в метафазі другого поділу дозрівання D. Зріла яйцеклітина Е. Овоцит в анафазі другого поділу дозрівання. 108. У хворої на полікістоз яєчників спостеріг а ється порушення формування атретичних фол і кулів. Що лежить в основі атрезії? * А. Перебудова фолікула, що супроводжується загибеллю овоцита В. Розрив фолікула і вихід овоцита в черевну порожнину С. Розмноження клітин зернистого шару D. Накопичення лютеїну фолікулярними кліт и нами Е. Зменшення об'єму зрілого фолікула. 109. В експерименті на ембріонах ссавців з ці л лю вивчення процесів овогенезу було введено антиметаболіти, які блокують період розмн о ження статевих клітин. Який процес овогенезу постраждає в першу чергу? * А. Поділ овогоній В. Збільшення розмірів овоциту, накопичення в ньому жовтка С. Подвоєння хромосом D. Профаза першого поділу мейозу Е. Профаза другого поділу дозрівання. 110. За допомогою антиметаболітів було пор у шено період росту овогенезу. Які процеси ов о генезу постраждають в першу чергу? А. Поділ овогоній *В. Збільшення розмірів овоциту, накопичення в ньому жовтка, подвоєння хромосом С. Метафаза 1 поділу мейозу D. Ана- та телофаза 1 поділу мейозу Е. 2 поділ дозрівання. 111. У препаратi яєчника поряд з фолiкулами рiзного порядку виявляються атретичнi тiла i розвинуте жовте тiло. Якiй стадiї оварiально-менструального циклу вiдповiдає така ситуація у яєчнику? A. Менструальній фазі B. Фазі регенерації C. Фазі проліферації * D. Передменструальній E. Фазі відносного спокою. 112. На гістологічному препараті яєчника жінки визначаються структури, які мають велику п о рожнину. Овоцит I порядку в них оточений пр о зорою оболонкою, променистим вінцем і розт а шований у яйценосному горбку, стінка утворена шаром фолікулярних клітин та текою. Вкажіть, якій структурі яєчника належать дані морфол о гічні ознаки. * A. Зрілому (третинному) фолікулу B. Жовтому тілу C. Примордіальному фолікулу D. Первинному фолікулу E. Атретичному тілу. 113. Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті яєчника жінки виявл я ється округлої форми утворення, яке складаєт ь ся з великих залозистих клітин, які містять пі г мент лютеїн. У центрі даної структури знах о диться невеликих розмірів сполучнотканинний рубець. Вкажіть структуру яєчника. A. Атретичне тіло B. Зрілий фолікул C. Вторинний фолікул D. Біле тіло * E. Жовте тіло. 114. У кровi жiнки виявили збiльшену кiлькiсть естрогенiв. Якi клiтини синтезують основну кiлькiсть естрогенiв? A. Фолiкулярнi клiтини первинних фолiкулiв B. Фолiкулярнi клiтини та овоцити C. Фолiкулярнi клiтини примордiальних фолiкулiв D. Овоцити * E. Інтерстiцiйнi та фолiкулярнi клiтини вт о ринних фолiкулiв. 115. На судово-медичну експертизу було дост а влено труп невідомої жінки. На секції в яєчнику виявлено круглий утвір діаметром близько 5 см, який містить пігмент жовтого кольору. Патол о гіних змін в яєчнику не виявлено. З яких клітин складається це утворення? A. Інтерстиційних B. Міоїдних C. Фолікулярних * D. Лютеїнових E. Фібробластів. 116. Гiстологiчна картина ендометрiю має такі характернi ознаки: потовщення, набряк, н а явнiсть звивистих залоз iз розширеним пр о свiтом, якi секретують велику кiлькiсть в'язкого слизу, у стромi наявнi децідуальнi клiтини. Яка стадiя менструального циклу вiдповiдає оп и санiй картинi? A. Пролiферативна * B. Секреторна (пременструальна) C. Вiдносного спокою D. Регенераторна E. Менструальна. 117. У хворої виявлено ановуляторний менстр у альний цикл. Який процес iз перелічених нижче не зможе вiдбуватися у цій ситуації? A. Розмноження клiтин зернистого шару B. Перебудова фолiкула пiсля загибелi овоцита C. Зменшення об'єму зрiлого фолiкула * D. Розрив фолiкула i вихiд овоцита в черевну порожнину E. Накопичення лютеїну фолiкулярними клiтинами. 118. Пацiєнтка 38 рокiв звернулася до полiклiнiки зi скаргами на порушення оварiально-менструального циклу. Для уто ч нення дiагнозу було взято мазок з пiхви, в якому переважають епiтелiоцити з пiкнотичними я д рами. В який перiод оварiально-менструального циклу виконувалось обстеження? A. В серединi фази секрецiї * B. Пiд час овуляцiї C. В кiнцi фази секрецiї D. На початку фази пролiферацiї E. В фазi десквамацiї. 119. Припинення кровотечi пiсля пологiв пов' я зано з дiєю гормонiв на структури матки. Який шар органу бере у цьому найбiльш активну участь? * A. Серединний шар мiометрiю B. Внутрiшнiй шар мiометрiю C. Периметрiй D. Поверхневий шар мiометрiю E. Ендометрiй. ЭМБРІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 1. У жінки народились двояйцеві близнюки. Які статеві клітини були джерелами розвитку ембр і онів? A. Один овоцит I та один сперматозоїд B. Одна яйцеклітина та один сперматозоїд C. Одна яйцеклітина та два сперматозоїда * D. Дві яйцеклітини та два сперматозоїда E. Дві яйцеклітини та один сперматозоїд. 2. При ультразвуковому дослідженні вагітної жінки була діагностована багатоплідна вагі т ність двійними виродками (“сіамські близн ю ки”). На якому строку вагітності жінка могла перебувати під впливом пошкоджуючих чинн и ків? A. В період прогенезу B. В період запліднення C. В період дроблення D. Під час імплантації * E. В період гаструляції. 3. Інвазія бластоцисти у слизову оболонку матки здійснюється за участю ферментних систем трофобласта. До того часу, поки трофобласт не вступив в контакт з материнською кров ю, тр и ває гістіотрофний період. Який час він охо п лює? A. Перші два тижні B. Перші три тижні * C. Перші чотири тижні D. Перші п ять тижнів E. Перші шість тижнів. 4. З моменту контакту зародка з материнською кров ю починається гематотрофний період. В цьому періоді постачання зародка і плода пож и вними речовинами і газообмін здійснюється за рахунок крові матері. Який час охоплює цей п е рід? A. З третього тижня до дев ятого місяця * B. З другого до дев ятого місяця C. З третього до дев ятого місяця D. З четвертого до дев ятого місяця E. З п ятого до дев ятого місяця. 5. На 20 добу ембріогенезу відбувається від о кремлення власне зародка від позазародкових органів. Яка структура забезпечує це відокре м лення? A. Амніотична складка * B. Тулубова складка C. Хоріон D. Сероза E. Алантоїс. 6. Плацента як орган має форму диска і ворси н ки хоріона занурені в лакуни з материнською кров ю. До якого морфологічного типу відн о сять плаценту людини? A. Дифузна епітеліохоріальна B. Десмохоріальні плацентоми C. Поясна ендотеліальна * D. Дисковидна гемохоріальна ворсинчаста E. Жовткова. 7. При ультразвуковому дослідженні діагност о вано повне обвиття пуповиною шиї плода. Кл і нічним проявом даної патології є ознаки гіпоксії (кисневе голодування). Які судини входять до складу пуповини? A. Одна артерія і одна вена B. Одна артерія і дві вени * C. Дві артерії і одна вена D. Дві артерії і дві вени E. Дві артерії і чотири вени. 8. У новонародженої дитини спостерігаються множинні вади розвитку: розщілина твердого піднебіння, кіста спинного мозку, неправильне розташування серця. Мати дитини, працюючи в радіаційній лабораторії та не дотримуючись правил техніки безпеки, підлягала корпускуля р ному іонізуючому випромінюванню (мутагенна дія). З яким видом пренатального порушення розвитку пов`язані зміни, що виникли у нар о дженої жінкою дитини? A. Гаметопатії - порушення на стадії зиготи B. Бластопатії - порушення на стадії бластули * C. Ембріопатії - порушення раннього ембрі о генезу D. Фетопатії - порушення після 10 тижнів ро з витку E. Переношування вагітності. 9. На генетичній основі клітини визначають свій подальший шлях розвитку в результаті блок у вання окремих компонентів геному. Яку назву має цей процес? A. Диференціювання B. Капацитація C. Кортикальна реакція * D. Детермінація E. Адгезія. 10. В результаті блокування окремих компоне н тів геному клітини набувають характерних для них морфологічних, біохімічних та функціон а льних особливостей. Яку назву має цей процес? * A. Диференціювання B. Капацитація C. Комітування D. Детермінація E. Адгезія. 11. У процесі придбання клітинами специфі ч них для них морфологічних, біохімічних та ф у нкціональних особливостей клітини обмеж у ються у виборі можливостей шляхів розвитку. Яку назву має таке набуте обмеження? A. Диференціювання B. Капацитація * C. Комітування D. Детермінація E. Адгезія. 12. При розвитку зародка послідовно утвор ю ються різні тканини і органи. Утворення одного ембріонального зачатка обумовлює наступний розвиток іншого. Яку назву має таке явище? A. Диференціювання * B. Індукція C. Адгезія D. Комітування E. Капацитація. 13. На ранніх етапах розвитку зародка людини виникає пальцеподібний виріст вентральної ст і нки каудальної частини первинної кишки, який вростає в амніотичну ніжку. Яку назву має цей провізорний орган? * A. Алантоїс B. Жовтковий мішок C. Амніон D. Плацента E. Пуповина. 14. На гістологічному препараті представлено поперечний зріз органу, основу якого утворює слизова сполучна тканина, дві артерії і вена. Що це за орган? A. Алантоїс B. Жовтковий мішок C. Амніон D. Плацента * E. Пуповина. 15. На поперечному зрізі зародка людини видно зв'язаний з кишковою трубкою пухирець, стінка якого усередині вистелена епітелієм, а зовні утворена сполучною тканиною. Визначте, який це провізорний орган? A. Плацента B. Пуповина C. Амніон * D. Жовтковий мішок E. Алантоїс. 16. На ранніх етапах розвитку людини виникає три зародкових листка - ектодерма, мезодерма, ентодерма, з яких потім розвиваються принай м ні 14 зачатків. Який з перелічених зачатків ро з вивається з мезодерми? A. Прехордальна пластинка B. Нервовий гребінь C. Плакоди D. Нервова трубка * E. Нефрогонотом. 17. На ранніх етапах розвитку людини виникає три зародкові листка - ектодерма, мезодерма, ентодерма, з яких згодом розвиваються прина й мні 14 зачатків. Який з перелічених зачатків розвивається із ектодерми? A. Нефрогонотом B. Вісцеральний листок спланхнотома C. Дерматом D. Соміти * E. Плакоди. 18. В результаті 2-го поділу дроблення зиготи у людини утворюється 3 різних по величині бла с томери. Визначте тип дроблення зиготи. A. Повне рівномірне * B. Повне нерівномірне C. Дискоїдальне D. Спіралевидне E. Радіальне. 19. При дробленні зиготи утворились темні та світлі бластомери. Світлі бластомери дроблят ь ся і обростають одним шаром темні. Яка плод о ва оболонка утворюється зі світлих бластом е рів? A. Амніон B. Серозна оболонка * C. Трофобласт D. Жовтковий мішок E. Алантоїс. 20. При дробленні зиготи утворились темні та світлі бластомери. Світлі бластомери дроблят ь ся і обростають одним шаром темні. До якого класу тварин належить ця зигота? A. До амфібій B. До риб C. До плазунів D. До птахів * E. До ссавців. 21. Для ембріогенезу людини характерно утв о рення трофобласту, клітини якого на другому тижні розвитку діляться і утворюють ще один шар. Яку назву має цей шар? * A. Синцитіотрофобласний B. Мезенхімний C. Фолікулярний D. Слизовий E. Цитотрофобластний. 22. Ін'єкція сечі вагітної жінки нестатевозрілим мишам викликає у останніх дозрівання фолік у лів в яєчнику. Який гормон, що міститься в сечі, обумовлює цей ефект? A. Тироксин B. Соматостатин * C. Гонадотропін D. Вазопресин E. Окситоцин. 23. В сомітний період розвитку зародка людини утворюються соміти, нефротом і спланхнотом. З якого ембріонального джерела формуються вк а зані структури? A. Ектодерми * B. Мезодерми C. Ентодерми D. Нервових гребенів E. Прехордальної пластинки. 24. На ранніх стадіях ембріонального розвитку людини утворюється амніон. Яку функцію в и конує цей провізорний орган? A. Трофічну B. Кровотворну * C. Захисну D. Дихальну E. Газообміну. 25. У процесі гаструляції клітинний матеріал ембріобласту зародка людини стає двошаровим. Визначте спосіб утворення двох шарів. A. Епіболія B. Іміграція * C. Делямінація D. Інвагінація E. Епіболія і інвагінація. 26. На початкових стадіях ембріогенезу у зовн і шньому листку зародкового щитка починається переміщення клітинних мас у каудальному н а прямку. Які з перелічених структур утворюют ь ся в результаті цього міграційного процесу? A. Хорда, соміти B. Нефротом, спланхнотом * C. Гензеновський вузлик D. Нервова трубка, гангліозна пластинка E. Спланхноплевра. 27. В ембріогенезі людини відбувається від о кремлення тіла зародка від провізорних органів. Які структури забезпечують цей процес? * A. Тулубова складка B. Амніотична складка C. Целом D. Жовтковий стебелець E. Нефротом. 28. В результаті дії токсичних чинників під час гаструляції пошкоджено хорду. До порушення утворення якої структури це призведе? A. Сомітів B. Нефротома C. Ентодерми D. Ектодерми * E. Нервової трубки. 29. У жінки народилось двоє однояйцевих бли з нюків. Які статеві клітини були джерелами ро з витку ембріонів? A. Один овоцит I порядку і два сперматозоїда B. Дві яйцеклітини і два сперматозоїда C. Дві яйцеклітини і один сперматозоїд * D. Одна яйцеклітина і один сперматозоїд E. Одна яйцеклітина і два сперматозоїда. 30. На 7-8-ій добі ембріогенезу відбувається процес імплантації. Бластоциста занурюється в імплантаційну ямку та обростає сполучною тк а ниною. Дефект епітелію, що з'являється при цьому, заростає в результаті проліферації епіт е ліоцитів. Визначте, де відбувається процес і м плантації. A. У маткових трубах B. У кірковій речовині яєчника * C. У слизовій оболонці матки D. У мозковій речовині яєчника E. У м'язовій оболонці матки. 31. Імплантація - це процес вростання зародка у слизову оболонку матки, що складається з двох фаз - адгезії та інвазії. Фаза інвазії супроводж у ється: A. Руйнуванням епітеліоцитів ендометрію г і столітичними ферментами трофобласта B. Тільки прилипанням бластоцисти до ендом е трію за допомогою лектинів C. Тільки активізацією секреторної дії маткових залоз D. Руйнуванням сполучної тканини ендометрію * E. Руйнуванням епітеліоцитів, сполучної тк а нини та стінок судин ендометрію. 32. Імплантація - це процес вростання зародка у слизову оболонку матки, що складається з двох фаз - адгезії та інвазії. Фаза адгезії супроводж у ється: A. Руйнуванням сполучної тканини ендометрію * B. Прикріпленням бластоцисти до поверхні ендометрію за до помогою лектинів C. Руйнуванням епітеліоцитів, сполучної ткан и ни та стінок судин ендометрію D. Тільки активізацією секреторної дії маткових залоз E. Пригніченням секреторної дії маткових залоз. 33. Значний внесок у розробку положень теорії критичних періодів зробив вітчизняний ембрі о лог П.С.Свєтлов, який описав 8 таких періодів. Перший критичний період розвитку зародка відбувається на: A. На першу-четверту добу розвитку * B. На сьому добу розвитку C. На третій-шостий тиждень ембріогенезу D. На п'яту-сьому добу розвитку E. На другий-третій тиждень розвитку. 34. Вітчизняний ембріолог П.С.Свєтлов, який описав 8 критичних періодів розвитку ембріона, визначив, що другим критичним періодом є плацентація (інтенсивне формування плаценти). Коли саме відбувається цей процес? A. На перший-другий тиждень розвитку B. На сьому-восьму добу розвитку * C. На третій-шостий тиждень ембріогенезу D. На п'яту-сьому добу розвитку E. На десятий-дванадцятий тиждень розвитку. 35. Доки трофобласт не розчинив стінку судин ендометрію і не вступив у контакт з материнс ь кою кров'ю, триває гістіотрофний період ембр і огенезу. Визначте, протягом якого часу відбув а ється цей період. * A. У перші чотири тижні розвитку ембріона B. В останні чотири тижні розвитку ембріона C. Протягом першого тижня розвитку ембріона D. Протягом другого тижня розвитку ембріона E. Протягом п'ятої-сьомої доби розвитку ембр і она. 36. Трофобласт, що розвивається зі світлих бл а стомерів, в майбутньому стає одним із джерел формування хоріону та плаценти взагалі, що м і стять у своєму складі розвинуті ворсинки. Пе р винні ворсинки трофобласту побудовані: * A. З цитотрофобласта та синцитіотрофобласта B. З цитотрофобласта, синцитіотрофобласта та позазародкової мезодерми C. З цитотрофобласта, мезенхіми, судин D. З цитотрофобласта та мезенхіми E. З синцитіотрофобласта та мезенхіми. 37. У той час, коли зародок починає контактув а ти з материнською кров'ю, і до народження д и тини, забезпечення зародка і плода киснем та поживними речовинами здійснюється за рах у нок крові материнського організму. Гематотр о фний період ембріогенезу зародка людини п о чинається з: А. Моменту імплантації зародка в ендометрій у фазі адгезії * B. Моменту утворення вторинних ворсинок хоріона C. Моменту утворення третинних ворсинок х о ріона D. Моменту утворення фібріноїда Рора E. Моменту утворення первинних ворсинок х о ріона. 38. В плаценті існує бар'єр, що відмежовує кров матері від крові плода і забезпечує захист орг а нізму зародка від багатьох шкідливих чинників зовнішнього середовища. Якими структурами утворений гемоплацентарний бар'єр? * A. Цитотрофобластом, синцитіотрофобластом, фібриноїдом Лангханса , стромою ворсинки, е н дотеліоцитами гемокапілярів та їх базальною мембраною B. Цитотрофобластом, фібріноїдом Рора, пу х кою волокнистою тканиною основної дециду а льної оболонки C. Фібріноїдом Лангханса, синцитіотрофобла с том, пристінковою відпадаючою оболонкою D. Цитотрофобластом та синцитіотрофобластом E. Синцитіотрофобластом та базальною ме м браною хоріальних ворсин. 39. Плацента складається з двох частин - плод о вої та материнської - кожна з яких має по два джерела розвитку. Джерелом розвитку сполу ч ної тканини плодової частини плаценти (хорі о на) є: A. Позазародкова ектодерма B. Нефрогонотом C. Позазародкова ентодерма D. Зародкова мезенхіма * E. Позазародкова мезодерма. 40. На гістологічному препараті плодової част и ни плаценти видно строму ворсинок хоріону, з клітинних елементів якої слід відзначити фібр о бласти, що продукують колагенові та еластичні волокна, та клітини Кащенко-Гофбауера. Яку функцію виконують клітини Кащенко-Гофбауера, що входять до складу ворсинок х о ріона? A. Трофічну * B. Захисну C. Бар'єрну D. Ендокринну E. Опорну. 41. Материнська кров омиває територію розг а лудження однієї стовбурової ворсини - з таких структур побудована плацента. Визначте назву структурно-функціональної одиниці плаценти. A. Часточка B. Трабекула * C. Котиледон D. Ацинус E. Фолікул. 42. Під час пологів, щоб полегшити їх протіка н ня, жінці введено додаткову дозу релаксину. Р е лаксин, що виробляється плацентою, сприяє: A. Скороченню гладких міоцитів матки під час пологів B. Сприяє розм'якшенню лонного зчленування під час пологів C. Розкриттю каналу шийки матки під час пол о гів D. Відторгненню материнської та плодової ча с тини плаценти під час пологів * E. Розкриттю канала шийки матки та розм'я к шенню лонного зчленування під час пологів. 43. Плацента - це орган, що забезпечує пості й ний зв'язок між організмом матері і плода, в и конуючи захисну та ендокринну функції. Які з перелічених нижче біологічно активних речовин виробляються плацентою? A. Інгібін B. Возопресин * C. Релаксин D. Соматотропін E. Фолітропін. 44. Плацента - орган, що забезпечує постійний зв'язок між організмом матері і плода й виконує декілька важливих функцій. Завдяки якій з п е релічених нижче функцій плаценти кров плода збагачується гормонами, електролітами, глюк о зою, ліпідами? A. Ендокринній B. Видільній * C. Трофічній D. Бар'єрній E. Дихальній. 45. На 2-3-му тижні ембріогенезу зародок л ю дини знаходиться в порожнині провізорного о р гану, який представлено трофобластом і позаз а родковою мезодермою. Яку назву має цей о р ган? A. Амніон B. Сероза * C. Хоріон D. Жовтковий мішок E. Алантоїс. 46. На 2-3-му тижні ембріогенезу людини фо р муються вторинні ворсини хоріона. Якою тк а ниною утворена строма ворсин? А. Пухкою сполучною В. Щільною сполучною С. Слизовою D. Епітеліальною * Е. Мезенхімою. 47. Студенту запропоновано 2 препарати - пл о дової та материнської частин плаценти. За яким діагностичним критерієм він зможе визначити материнську частину плаценти? A. Хоріоном B. Амніотичною оболонкою C. Ворсинками D. Трофобластом * E. Децидуальною пластинкою. 48. При мікроскопічному дослідженні відпадної оболонки материнської частини плаценти вия в ляються великі оксифільні клітини, які збагачені глікогеном. Яку назву мають ці клітини? * A. Децидуальні клітини B. Плазматичні клітини C. Тучні клітини D. Жирові клітини E. Пігментні клітини. 49. При мікроскопічному дослідженні відпадної оболонки материнської частини плаценти вия в ляються великі оксифільні клітини, які збагачені глікогеном. Яку функцію вони виконують? A. Захисну B. Кровотворну * C. Трофічну D. Опорну E. Дихальну. 50. При дослідженні гістологічного препарату плаценти спостерігається контакт ворсинок х о ріона з лакунами, які заповнені кров'ю матері. До якого типу відноситься цей вид плаценти? А. Епітеліохоріального В. Десмохоріального С. Ендотеліохоріального * D. Гемохоріального Е. Немає правильної відповіді. 51. При дослідженні гістологічного препарату плаценти спостерігається проникнення ворс и нок хоріона в просвіт маточних залоз. До якого типу відноситься цей вид плаценти? * А. Епітеліохоріального В. Десмохоріального С. Ендотеліохоріального D. Гемохоріального Е. Немає правильної відповіді. 52. При дослідженні гістологічного препарату плаценти спостерігається часткове руйнування епітелію маткових залоз і проникнення ворс и нок хоріона в сполучну тканину матки. До якого типу відноситься цей вид плаценти? А. Епітеліохоріального * В. Десмохоріального С. Ендотеліохоріального D. Гемохоріального Е. Немає правильної відповіді. 53. При гістологічному дослідженні плоду, отриманого після спонтанного аборту, виявлено, що причиною відторгнення плоду стало пор у шення формування материнської частини пл а центи. Які джерела утворення материнської ча с тини плаценти були пошкоджені? А. Гладкий хоріон В. Ворсинчастий хоріон * С. Основна відпадна оболонка ендометрію D. Пристінкова відпадна оболонка ендометрію Е. Сумчата відпадна оболонка эндометрію. 54. При гістологічному дослідженні плоду, отриманого після спонтанного аборту, виявлено, що причиною відторгнення плоду стало пор у шення формування плодової частини плаценти. Які джерела утворення плодової частини плац е нти були пошкоджені? А. Гладкий хоріион * В. Ворсинчатий хоріон С. Основна відпадна оболонка ендометрію D. Пристінкова відпадна оболонка ендометрію Е. Сумчаста відпадна оболонка ендометрію. 55. При гістологічному дослідженні плоду, отриманого після спонтанного аборту, виявлено, що причиною відторгнення плоду стало пор у шення його трофіки внаслідок руйнування стр у ктур плодової частини плаценти. Які структури плаценти були пошкоджені? * А. Хоріальна пластинка з ворсинками В. Децидуальна пластинка С. Пристінкова відпадна оболонка D. Септи децидуальної пластинки Е. Амніон. 56. При гістологічному дослідженні плоду, отриманого після спонтанного аборту, виявлено, що причиною відторгнення плоду стало пор у шення його трофіки внаслідок руйнування стр у ктур материнської частини плаценти. Які стру к тури плаценти були пошкоджені? А. Хоріальна пластинка В. Хоріальні ворсинки * С. Децидуальна пластинка D. Алантоїс Е. Амніон. 57. При ультразвуковому обстеженні жінки в другій половині вагітності виявлена загроза спонтанного відторгнення плоду (аборт) внасл і док пошкодження котиледона. З чого складаєт ь ся котиледон? А. Ворсини, утвореної трофобластичним епіт е лієм В. Ворсини, утвореної мезенхімою і трофобла с тичним епітелієм С. Оксифільної маси (фібриноїд Лангханса) * D. Стовбурової ворсини з її кінцевими розг а луженнями Е. Оксифільної маси (фібриноїд Рора). 58. Під час профілактичного обстеження вагі т ної жінки виявлено пошкодження плаценти, яке пов'язане з ураженням первинних ворсин тр о фобласту. Чим утворені первинні ворсини? * А. Трофобластичним епітелієм В. Мезенхімою і трофобластичним епітелієм С. Сполучною тканиною, епітелієм і судинами D. Кінцевими розгалуженнями стовбурової во р сини Е. Оксифільною масою, яка покриває хоріальні ворсинки. 59. Під час профілактичного огляду вагітної ж і нки виявлено пошкодження плаценти, яке пов' я зане з ураженням вторинних ворсин трофобла с ту. Чим утворена вторинна ворсина? А. Трофобластичним епітелієм * В. Мезенхімою і трофобластичним епітелієм С. Оксифільною масою ( фібриноїд Лангханса) D. Кінцевими розгалуженнями стовбурової во р сини Е. Оксифільної маси (фібриноїд Рора). 60. Під час профілактичного обстеження вагі т ної жінки виявлено пошкодження плаценти, п о в'язане з ураженням третичних ворсин трофо б ласту. Чим утворена третична ворсина? А. Трофобластичним епітелієм В. Мезенхімою і трофобластичним епітелієм * С. Сполучною тканиною, епітелієм і судинами D. Оксифільною масою (фібриноїд Лангханса) Е. Оксифільною масою (фібриноїд Рора). 61. Під час профілактичного обстеження вагі т ної жінки виявлено пошкодження плаценти, яке пов'язане з ураженням фібриноїду Лангханса. Утворення якої структури було порушено? А. Ворсини, утвореної трофобластичним епіт е лієм В. Ворсини, утвореної мезенхімою і трофобла с тичним епітелієм С. Ворсини, утвореної сполучною тканиною, епітелієм і судинами D. Стовбурової ворсини з її кінцевими розгал у женнями * Е. Оксифільної маси, яка покриває хоріальні ворсинки. 62. Після народження дитини здійснюється го р мональна регуляція діяльності молочної залози матері. Який гормон викликає дозрівання ла к тоцитів та стимулює вироблення компонентів молока? A. Соматостатин * B. Пролактин C. Інсуліно-подібний фактор росту D. Кальцитонін E. Серотонін. 63. По жіночих статевих шляхах сперматозоїди рухаються за градієнтом концентрації хімічних речовин, які виділяє яйцеклітина. Визначте, яку назву має цей направлений рух. A. Термотаксис B. Реотаксис C. Акросомальна реакція * D. Хемотаксис E. Капацитація. 64. У піхві жінки під впливом її кислого серед о вища сперматозоїди звільняються від глікокал і ксу і починають рух. Яку назву має цей процес? A. Термотаксис B. Реотаксис C. Акросомальна реакція D. Хемотаксис * E. Капацитація. 65. В контактній фазі запліднення відбувається акросомальна реакція, в результаті якої руйн у ється променевий вінець овоцита. Яку назву має цей процес? A. Адгезія B. Інвазія * C. Денудація D. Реотаксис E. Кортикальна реакція. 66. На 7-8-у добу ембріогенезу відбувається прикріплення бластоцисти до поверхні ендом е трію матки. Яку назву має цей процес? * A. Адгезія B. Капацитація C. Кортикальна реакція D. Інвазія E. Реотаксис. 67. На 7-8-у добу ембріогенезу бластоциста прилипає до поверхні ендометрію матки, поч и нає занурюватися в нього, розчиняє прилеглі тканини. Яку назву має цей процес? A. Адгезія B. Капацитація C. Кортикальна реакція * D. Інвазія E. Реотаксис. 68. На гістологічному препараті представлена яйцеклітина людини, в цитоплазмі якої виявл я ється невелика кількість жовткових включень, які розподіляються рівномірно. Визначте тип яйцеклітини. A. Ізолецитальна B. Телолецитальна C. Алецитальна * D. Вторинно ізолецитальна E. Центролецитальна. 69. По жіночим статевим шляхам сперматозоїди рухаються в сторону яйцеклітини проти току рідини. Яку назву має цей направлений рух? A. Термотаксис * B. Реотаксис C. Акросомальна реакція D. Хемотаксис E. Капацитація. 70. Проникнення одного сперматозоїда в яйц е клітину людини запобігає можливості прони к нення решти сперматозоїдів. Що перешкоджує проникненню в яйцеклітину більшої кількості сперматозоїдів? A. Фолікулярні клітини B. Блискуча оболонка * C. Оболонка запліднення D. Речовини, які виділяються сперматозоїдами E. Секрет епітеліоцитів яйцеводів. 71. Нормальна iмплантацiя зародка людини м о же бути тiльки при вiдповiднiй змiнi енд о метрiю матки. Якi клiтини ендометрiю при ць о му кiлькiсно збiльшуються? * A. Децидуальнi клiтини B. Макрофаги C. Мiоцити D. Фiбробласти E. Нейрони. 72. На мiкропрепаратi зародка людини, взятого iз мимовiльного викидня, виявлено зародковий щиток, в якому розпiзнаються два шари клiтин: енто- i ектодерма. На якому етапi ембрiонального розвитку знаходився ембрiон? A. Прогенезу B. Гістогенезу C. Органогенезу * D. Гаструляцiї E. Бластуляцiї. 73. У жiнки, хворої на алкоголiзм, народилась дитина, яка страждає глибокою недоумк у ватiстю, косоока, з розщелиною пiднебiння, п о роком серця (алкогольний синдром плода). У якому перiодi онтогенезу могли виникнути означені порушення? A. Плiдному, постнатальному B. Морфогенезі, постнатальному C. Гаметогенезі, ембрiогенезі D. Гаметогенезі, постнатальному * E. Гiстогенезі, органогенезі. 74. Під час проведення обстеження вагітної ж і нки за допомогою ультразвука лікар виявив п о рушення розвитку головного мозку плода. В анамнезі - хронічний алкоголізм. Якому крити ч ному періоду ембріогенезу людини відповідає ця патологія? A. Періоду новонародженності B. 15-20 тижню розвитку * C. 3-8 тижню розвитку D. 20-24 тижню розвитку E. 7-8 добі ембріогенезу. 75. Знайдено ембрiон людини, побудований з двох бластомерiв. Назвіть мiсце його локалiзацiї за умов його нормального розвитку. A. Черевна порожнина B. Порожнина матки * C. Маткова труба, близько ампульної її част и ни D. Яєчник E. Маткова труба, близько маткового її кiнця. 76. На третьому тижнi ембрiогенезу людини центральна частина клiтин епiбласту (ектоде р ми) прогинається i починається процес нейр у ляцiї. В якому напрямку диференцiюється решта клiтин ектодерми? A. Кишки B. Сомiтiв C. Жовточного мiхура * D. Шкiри E. Хорди. 77. При обстеженнi вагiтної жiнки лiкар звернув увагу на данi анамнезу, якi свiдчили, що на 3-4 тижнi вагiтностi жiнка перенесла гостре iнфекцiйне захворювання. Який етап ембрiогенезу плоду може бути при цьому пор у шеним? A. Формування статевої системи * B. Формування кишкової трубки C. Розвиток головного мозку D. Імплантацiя E. Плацентацiя.

Приложенные файлы

  • rtf 24043543
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий