2KARTOGRAFIA TEST BATYR


1 Жер бедер беті картасының тізімінен дұрыс емес жауапты алып таста?
 океанографикалық
мұздықтар
2Горизонталь деп бірдей нүктелерді қосатын сызық:
 биіктікпен
қоңыр
3Горизонталь деп бірдей нүктелерді қосатын сызық:
 биіктікпен
қоңыр
4Физикалық картада жасыл түспен не бейнеленеді:
 жазықтар
ойпаттар
5Физикалық картада жасыл түспен не бейнеленеді:
 жазықтар
ойпаттар
6 Нүктелерді қосатын сызықтар температура мен жауын шашынды бірдей абсолюттік мәнінің кө рсеткіші:
 изотермалар
изогиета
7 Нүктелерді қосатын сызықтар қысымының және температураның  бірдей абсолюттік мәнінің көрсеткіші:
изотермалар
 изобаралар
 8Сапалық бейне әдісі арқылы не көрсетіледі:
  топырақ жамылғысы
  өсімдік   жамылғысы
 9Сандық бейне әдісінің көмегімен не көрсетіледі:
  тұрғындардың  қоныстану  тығыздығы
мал шаруашылық  карталарын
10Гидрологиялық карталар тобына кіретін карта түрлері:
су режимі
судың ластану
11 Жел бағыты немен белгіленеді?
 қозғалыс белгісімен
сызықтық бағыт белгісімен
  Жер беті және мұхит түбі бедерінің карталар тобына кіретін карта түрлері
батиметриялық
гипсометриялық
 Төменгі берілгендерден саяси картаны таңдаңыз:
 дамушы мемлекеттердің
дүние жүзінің саяси картасы
    Төменгі берілген тізімдерінен климаттық картаға жатпайтынын алып таста?
   табиғи зоналар картасы
    геология
Топографиялық картада горизонталь сызықтарының бейнеленуі:
 
горизонталь қоңыр бояумен сызылады.
кейбір жағдайда оныншы горизонталь жуан сызықпен көрсетеді
Синтетикалық  картаны алып таста:
  ауылшаруашылығын аудандастыру
  геоморфологиялық аудандастыру
 Аналитикалық  картаны алып таста:
  жауын- шашын
 жел  режимі
 Атластардың форматы мен қолданылуы
ірі форматты (үстелдік)
орта форматты (кітапты)
1:25 000 масштабтағы карталардың номенклатуралық үлгісі мен беттің бойлық пен ендік өлшемі:
К-43-60-Б-б
λ- 7 /30//, φ-5/
1:10 000 масштабтағы карталардың номенклатуралық үлгісі мен беттің бөлінуі:
Н-31-112-А-б-3
1,2,3,4
 Сызықтық белгілермен не белгіленеді?
  каналдар
  жол тораптары
Курвиметр құралымен нені өлшеуге болады?
картадағы ирек сызықтарды
картадағы өзендердің ұзындығын
 Р-шартты белгісі нені білдіреді:
 фосфор кен орнын.
 Табиғи құбылыстар картасы тізімінен геологиялық картаны анықта?
 төрттік шөгінділер
тектоника
Азимуттық проекция ол:
параллельдері толық концентрлік шеңберлермен
меридиандары центрде бір нүктеден таралған  бұрыштары бойлықтар
   Төменгі берілген карталардың қайсысы ауыл шаруашылық картасына жатады?
 шабындық жерлер картасы
мал шаруашылығы
Физикалық -географиялық атластар құрамына кірмейтін атластар:
 табиғи зоналар
ландшафтықтық аудандастыру
 Геологиялық картаның легендасына жатпайды?
 магниттік аномалиялар
табиғи зоналар
Бұрмалану сипаты бойынша қай проекцияны жіктеуге болады
тең шамалас проекцияны
Тең аралық
Бедерді топографиялық карталарда бейнелеуде құлама бағытын немесе тіктігін немен көрсетіледі?
бергштрих
 
горизонталдармен
Бұрмаланудың түрлері:
 
аудандық бұрмалану
ұзындықтардың бұрмалану
Топографиялық картаға жататын карталар
 
1:100 000 масштаб және ірілері
 
1:50 000 масштаб және ірілері
 
 Генерализация түрілерінің қайсысы кездеспейді?
 геометриялық
картографиялық топонимика
Ауылшаруашылығындағы жерді пайдалану жоспарында не көрсетілмейді?
 топырақтың генетикалық типтері
тектоникалық құрылысы
 Төмендегі қай карталар  климаттық картаға жатпайды?
 артезиан бассейндерінің картасы
Жер асты сулары
 Мемлекеттік метеостанциясының мәліметтері қандай картаны құру үшін қолданылады?
 бір қалыпты қар қабатының пайда болу картасы
ауа райын болжау
 Кен орны картасына жатады?
төрттің дәуірдің шөгінділер картасы
пайдалы қазбалар картасы
 Ұсақ масштабты геоморфологиялық карталарда сорлар қандай әдіспен көрсетіледі?
 ареал әдісімен
 
Жер эллипсоиды бетінің жазықтығымен экватор жазықтығына параллель қима сызығы не деп аталады
параллель
 
меридиан
 
ендік
 
Жер бедер картасына кіретін:
Физико-географиялық
Гипсометриялық
Рельеф
Дүние жүзі картасының  жіктелуі:
Аймақтық қамтуы бойынша
Аумақтық дәрежесі бойынша үлкеннен ұсаққа қарай жіктеу бойынша
Жалпыдан жекеге қарай жіктеу бойынша
Түзу азимуттық проекция жер бетінің аумақтарында қолданылады
Полярлық аудандар маңында
Антарктида бейнесі
Арктика бейнесі
Проекцияда экватор маңында орналасқан территориялар ды бейнелейді:
Меридиандар мен параллельдері   бір - біріне перпендикуляр
Цилиндрдің бүйір беті болатын көмекші бетті
Меридиандар мен параллельдері  түзу
Меркатор проекциясы .... білдіреді
Тура теңбұрышты цилиндрлік Тура цилиндрлік Теңбұрышты цилиндрлікКартамен жұмыс істегенде қолданылатын  тәсіледер
көзбен шолу
графикалық
картометриялық
Картада меридиандар мен параллельдер торын атайды:
географиялық координаталар торы
координаталық тор
тік бұрышты координаталық тор
Тең бұрышты көлденең цилиндрлік проекцияларда нелер бұрмаланады?
бұрыштар мен алаңдар
 
алаң дар мен үзындықтар
 
ұзындықтар мен бұрыштар
 
Стереоскопикалық карталар ненің көмегімен қаралады:
 
стереоскоп
анаглифтік көзілдіріктер мен стереоскопикалық құрылғылар
стереоскопикалық құрылғылар
Сызықты белгілер тәсілінің негізгі тағайындалуы
тек сызықтық нысандардың көрсетілуі
өзен торларының  көрсетілуі
байланыс пен шекара сызықтарының көрсетілуі
  Экономикалық карталарға жатпайтын карта
 
гипсометриялық карталары
 
геологиялық карталар
 
климат карталар
 
Гипсометриялық карталар
гипсометриялық
 
физикалық географиялық
 
бедер картасы
 
Изогиета бұл:
 
Картадағы жауын- шашын мөлшері бірдей мәнін көрсететін қисық сызық
Жауын-шашыны бірдей нүктелерді  қосатын сызық
Жыл, ай, маусым ішіндегі жауын- шашын мөлшерін көрсететін сызық
Басқа тілдердегі атауларды беру формалары:
 
орфографиялық
фонетикалық
транслитерациялық
Географиялық  карталар территорияларына  қарай  жіктеледі.
 
материктік,  мұхиттық  жеке  мемлекет
Қайсысы ауыл шаруашылық  карталары:
 
шабындық жерлер картасы
әр түрлі маусымдық жайылымдардың орналасуы
жерді пайдалану
Геологиялық карталарға қосымша:
 
стратиграфиялық кесте
геохронологиялық  кесте
стратиграфиялық шкала
Планның картадан айырмашылығы:
   ірі масштабты
шағын аймаққа құрастырылады
градустық торсыз
Географиялық картадағы шрифтерді сипаты бойынша ажырату:
  көлемі (кегель)
түсі
әріптердің жазылуы бойынша (тік және еңістігі)
Қоғамдық құбылыстар қарталарына кірмейтін карта?
 
фенологиялық
 
зоогеографиялық
тектоникалық
1:500 000 масштабтағы номеклатураның картасы қандай мағынаны білдіреді:
  орыстың бас әріптерімен
А.Б В Г
А.Б.В. және Г. әріптерімен
1:100 000 масштабтағы номеклатураның картасы қандай мағынаны білдіреді:
  1 ден 144 ке дейінгі арап сандарымен
араб сандарымен
1 ден 144 ке дейінгі сандарымен
Картадағы жазықтықтың мағанасы: 
жасыл бояумен
тегіс, кең алқап
көрсеткіші 200 м дейін
Топографиялық карталардағы шартты белгілердің түрлері:
 
масштабтық (аудандық) белгілер
масштабтан тыс белгілер
сызықтық белгілер
Кеңестік топографиялық карталардың  құрастырылған  проекциялары:
теңбұрышты көлденең-цилиндрлік
Гаусс-Крюгердің теңбұрышты көлденең-цилиндрлік
Гаусс-Крюгердің проекциясы
Карта масштабы дегеніміз:
  жер элипсоидының сызықтық өлшемінің карта бетіне неше рет кішірейтілгенін көрсететін қатынасы
картадағы сызық ұзындығының  осы сызықтың жергілікті жердегі ұзындығына қатынасы
жер бетіндегі қашықтықтың картада бірнеше есе кішірейтілген өлшем
Палетка дегеніміз:
Картадағы ауданды анықтауға арналған мөлдір қағаздағы квадратты тор
Мөлдір пластик не калькаға сызылған ұсақ квадратты тор
Калькаға сызылған ұсақ квадратты тор
Карталарда ауданды анықтауға қолданылатын палеткалар түрі:
 
нүктелік
квадратты
сызықтық
Картадағы ирек сызықтарды өлшейтін  құралдар:
Курвиметр
өлшеуіш-циркульмен
ЖіпМасштабы бойынша жалпы географиялық карталар қалай бөлінеді:
шолу карталары (1:1000 000-нан ұсақ)
топографиялық шолу карталары (1:200 000 - 1:500 000)
топографиялық карталар (1:10 000 - 1:100 000)
Карта тақырыбына байланысты, сол тақырыптағы картаға қатысты құбылыстар ерекше бейнеленеді,  жеке бір элементке ерекше назар аударып,  мазмұнын тереңдей ашып көрсететін карта.
 Тақырыптық карта
Арнайы карта
Климаттық карта
Тектоникалық карталар тобына карталардың қандай түрлері кіреді?
Тектоникалық, төрттік шөгінділер
 Төрттік шөгінділер, тектоникалық
Неотектоника лық, төрттік шөгінділер
 Қызмет көрсету карталар тобына карталардың қандай түрлері кіреді?
 Туристік, рекреациялық, 
 Рекреациялық,  ғылым және білім
 Денсаулық, туристік Навигациялық карталар тобына карталардың қандай түрлері кіреді?
 Теңіздік, әуе
 Автомобил, темір жол
 Транспорт
Жаңа картаны құрастыру қандай кезеңдерге бөлінеді:
редакциялық-дайындық
карта құрастыру  және безендіру
карта шығару
Географиялық карталар қандай типтерге бөлінеді:
кешендік
аналитикалық
синтетикалық
Карта құрастыруда қолданатын мәліметтер көздері:
астрономиялық-геодезиялық және далалық маршруттық
экономикалық - статистикалық мәліметтер
әуе - ғарыштық мәліметтер, әдебиеттер
Халық шаруашылығы және басқаруға арналған карталар:
инвентаризация және табиғат жағдайлары мен ресурстарын бағалау
инвентаризация және еңбекті бағалау және экономикалық ресурстар
навигациялық және жол
    Латын тілінен алғанда «Генерализация» сөзінің мағанасы
Жалпы
Ортақ
Басты
Картаның безендірілу сапасын бағалау:
картаның жеңіл оқылукерек
көрнекілік белгілерінде айырмашылықтары болуы керек
белгілері   анық
Алғашқы ГАЖ туралы деректердің пайда болуы:
ХХ ғ. ортасында
ХХ ғ. 50-60 жылдары
1950-1960жылдары
Глобус дегеніміз
жер шарының  кішірейтіліп берілген бейнесі
жер шарының  тік тұғырға орнатылған, өз осінде айналатын үлгісі
жер шарының кішкене моделі
Топонимиканың түрлері:
Ойконимдер,  Астионимдер
Гидронимдер, Оронимдер
Урбанонимдер, Годонимдер
Топографиялық карталардағы елді мекендердің  белгілерге байланысты бөлінуі
тұрғындарының саны (шрифттің биіктігі)  
елді мекен түрі (жалқы атауларды жазуға қолданылатын шрифт түрі) 
саяси-әкімшілік маңызы 
Топографиялық  картада ағаштардың сипатталуы:
қалыңдығы
өсімдік түрлері
ара қашықтығы
Топографиялық  картада көпірлердің  сипатталуы:
жүк көтерімділігі 
ұзындығы мен ендігі
сипаты бойынша
 Қандай  картада  горизонталь сызықтармен   көрсетеді?
Жер бедер
Гипсометриялық
Топографиялық
Топографиялық  картада өзендердің  сипатталуы:
шөгінді жыныстарға сипаттама
ағыс жылдамдығы
ендігі мен тереңдігі
Топографиялық  картадағы алаңдық шартты белгілер:
құмдар
батпақтар
шалғын
Топографиялық  картадағы алаңдық шартты белгілер:
құмдар
батпақтар
шалғын
Псевдоцилиндрлік проекцияның картографиялық торлары:
параллелдері тік
меридиандары қисық
орта меридианы түзу
Картография нені зерттейді:
табиғат пен қоғам құбылысының үйлесуімен өзара байланысын
географиялық карталарды құрастыру
мазмұндық мәселелерін
Карта  дегеніміз
белгілі бір математикалық заңдылықтарға сүйене отырып
жердің қисықтығын ескере отырып
әр түрлі шартты белгілермен белгіленіп жазық бетке түсірілуі
Картометрия .... зерттейді
географиялық нысандардың  ауданын
географиялық нысандардың  ұзындығын
құбылыстардың сандық сипаттамаларын
Картаны пайдалану дегеніміз:
картаны зерттеу және оқу
географиялық карталарды талдау
атластарды қолдану
Орографиялық схемада көрсетеді
рельефтің негізгі пішіндерін орналасуы
рельефтің негізгі пішінінің сызық түрінде жотаның орналасуы
рельефтің негізгі пішінінің сызық түрінде орналасуы
Жалпы географиялық карталар ... құру үшін негізгі бастау болып табылатын
Түрлі тақырыптағы карталар
Табиғи  және әлеуметтік-экономикалық  карта
Тақырыптық карталар
Орта масштабты топографиялық карталарға мына масштабтар жатады
1 : 3 00 000 – 1 :1 000 000
1:1000 000-тан ірі 1:300 000 масштабына дейін
1:300 000-ден ұсақ 1:1000 000 масштабына дейін
Картографияның тарихы зерттейді:
Ежелгі картографиялық құнды шығармаларды
Ескі картографиялық шығармаларды
Картографиялық өндірістің дамуын және тарихи әдістерді
Картографиялық семиотика зерттейді:   
Карта тілін
Картографиялық белгілердің жүйелі орналасуын
Картографиялық белгілер системасының теориясын және тәсілінің құрылымын
Карта безендіруі зерттейді:   
Картографиялық туындының теориясы мен әдістерінің көркемдік жобаларын
Картографиялық туындының штрих және бояумен безендірілуі
Компьютерлік графика көмегімен безендірілуі
Картосхема бұл:
картографиялық торы жоқ қарапайым карта
масштабсыз, жалпы схематикалық түрде жасалынған карта
градустық  торсыз, масштабсыз жасалынған карта
Оқу атласының түрі:
мектепке арналған
ғылыми
қалыңдығы дәптер көлеміндей
Картодиаграмма көрсетеді:
территориялық бөліктің белгілі бір статистикалық көрсеткішінің жалпы мөлшерін фигуралардың көмегімен көрсетеді
облыс, аудан бойынша халықтың саны және оның құрамын белгілі бір мерзім ішінде өсуін дөңгелек  диаграмма түрінде көрсету
белгілі бір әкімшілік – территориялық бірліктер бойынша статистикалық көрсеткіштері кескінделген  бағана (столба) түрінде көрсетілген карта
  Картограмма көрсетеді:
белгілі бір аумаққа қатысты статистикалық  деректерді   штрих  түрінде бейнелеу 
картада әдетте статистикалық көрсеткіштерді бейнелегенде шртрихтау немесе бояу түрінде  бейнелейді
белгілі бір экономикалық, әлеуметтік құбылыстардың қарқындылығын түсті бояулармен көрсетеді
Клавдии Птоломейдің еңбектері:
космография
алмагест
география нұсқаулығы
Ұлттық  атластар бұл:
 табиғат және  оның ресурстарына халқына тарихына  мәдениетіне жан-жақты сипаттама  беретін  бір мемлекеттің  атласы
атлас  мемлекеттік картографиялық мекемелермен  жасалатын  ресми  және нормативтік сипатқа  иеленеді
атлас  мемлекеттің табиғатын және  экономикалық  даму  деңгейінің  ғылыми  таным  дәрежесін  көрсететін құжат
 Топографиялық карталардағы контурлық шартты:
орман
батпақ
бау- бақша
Пунсонмен бейнеленетін нысандар
елді мекен пункті
қалалар
кенттер
Топографиялық  карталарда нүктелік тәсілмен көрсететін нысандар:
ормандардың  контуры
қысқы жол
құмдар
Әлеуметтік-экономикалық географиялық карталар тобына кіретін карта түрлері:
халықтар карталар
туристік шаруашылық карталары
Конустық проекция ол:
параллельдері концентрлік шеңбер доғалармен
ТМД аймағына құрастырылады
меридиандары бір нүктеде түйіседі
Картографиялық проекциялардың бұрмалану сипатына қарай  бөлінуі
шартты
тең шамалы
тең бұрышты
1:500 000 масштабтағы карталардың номенклатуралық үлгісі мен беттің бойлық пен ендік өлшемі:
20
К-43-12-Б
К-43-Г
1:10 000 масштабтағы карталардың номенклатуралық үлгісі мен беттің бойлық пен ендік өлшемі:
К-43-60-Б-б-2
2 /30 //
3 /45//
Саяси-әкімшілік карталардағы негізгі элементтер:
елді мекен және шекара
қала және шекара
шекара және өзен
Изосызық әдісі мынадай жағдайда қолданылады:
құбылыстың таралуын сипаттайтын сандық көрсеткішін көрсетеді
үздіксіз таралатын құбылысты көрсетеді
сандық көрсеткіштерінің таралуын көрсетеді
Физикалық карталардың мазмұнына кіретін негізгі элементтер:
рельеф және гидрография
Өзен, көл және теңіздер
Ойпаттар, қыраттар, таулар және гидрография
Гипсометриялық бояу:
Ойпаттар мен қыраттарды көрсететін әр  түрлі түстің шкаласы
Жер бедерінің кедір-бұдырлығын көрсететін әр  түрлі түстің шкаласы
Құрлық беті мен теңіз түбінің тілімденген пішіндерін көрсететін әр  түрлі түстің шкаласы
Қозғалыстың сапалық айырмашылықтарын бейнелеу үшін қандай техникалық амалдар қолданылады:
 
стрелкалар мен эпюрлардың әртүрлі түстерімен
стрелкалардың әртүрлі сүйенуімен
стрелкалардың әртүрлі суретімен
Эпюрлер қандай тәсілге жатады:
сызықтық белгілер
изосызықтар
қозғалыс белгілері
Изобата бұл:
Теңіз тереңдігін көрсететін сызық
Су асты тереңдігі бірдей нүктелерді  қосатын сызық
Жер бедері деп:
Құрлық беті мен теңіз түбінің тілімденген пішіндері
Таулар мен ойпаттардың жиынтығы
Жер бедерінің кедір-бұдырлығы
Картадағы  картодиаграммалық пішіндердің  түрлері
сызықтық
аудандық
көлемдік
Сапалық жағдайын көрсету үшін....... изосызықтар қолданылады
Температураны көрсету үшін
Бір құбылыстың әртүрлі сандық көрсеткіштерін көрсету үшін
Теңіз тереңдігін көрсету үшін
Тарихи карталарда қолданылатын картографилық  бейнелеу әдістері:
қозғалыс белгісі
сызықтық белгі
қозғалыс сызықтары         
Кеңестік кезеңдегі қабылданған топографиялық карталардың масштабтары
1: 5 000, 1:10 000
1: 25 000, 1:50 000
1: 100  000, 1:200 000
Теңіз навигациялық карталардағы бейнеленетін элементтер
изобаттар,  жағалау сызықтары
су деңгей  мен тереңдік белгісі
судағы қауіп-қатерлер мен навигациялық құралдар
Қозғалыстың сапалық айырмашылықтарын бейнелеу үшін қандай техникалық амалдар қолданылады
стрелкалар мен эпюрлардың әртүрлі түстерімен
стрелкалардың әртүрлі сүйенуімен
стрелкалардың әртүрлі суретімен
Тақырыптық атластардағы карталардың  күрделілігіне  қарай сипатталуы:
синтетикалық
ғылыми-анықтамалық
кешендік
Топографиялық карталардың ұсақ масштабты географиялық карталардан өзгешелігі:
далада жүргізілген түсірулердің негізінде жасалынған карта 
ірі масштабты
масштабтан тыс және түсіндірмелі шартты белгілері
Карта бойынша құбылыстарды талдау әдістері:
графикалық
картометриялық зерттеу
математикалық үлгілеу
Қандай құбылыстар математикалық- статистикалық  әдістермен талданады:
температура
егістік алқаптар
биіктікАқпаратты ГАЖ ол-
географиялық  ақпараттың барлық   түрін енгізіп сақтайды, жаңартады
географиялық  ақпараттың барлық   түрін енгізіп сақтайды, өңдейді
географиялық  ақпараттың барлық   түрін енгізіп сақтайды, өңдейді  және жаңартатын бағдарламалық ақпараттық кешен
  Карта сөзінен латын және грек тілдерінен  аударғанда ...... мағына береді
папирус орамы
бет
парақ
Карта легендасы:
картаданың мазмұнын түсіндіретін  шартты белгілер
картадағы шартты белгілердің жүйелі  жиынтығы
картаға арналған түсіндірмелер
Топографиялық карта рамкасының төменгі жағынан орналасады:
магнит тілінің орташа бұрылуы
жер бедері қимасының биіктіктері туралы мәлімет
түсірілген және жаңартылған жылы
  Карта құрастырудың соңғы  кезеңінде атқарылатын жұмыстар:          
картаны шығаруға дайындау
картаны басып  шығару
дайын картаны  басып шығару
  Топографиялық карталардағы масштабтан тыс шартты белгілер
геодезиялық пункттер
су диірмені
құдық  
Топографиялық карталардағы өнеркәсіптік, ауылшаруашылық,  әлеуметтік – мәдени нысандар
зауттар, шахталар
ашық кендер мұнаймен газ белгілері
ескерткіштер, омарталар
 

Приложенные файлы

  • docx 24043173
    Размер файла: 514 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий