testy DEK bakalavr 2013

Тестові питання
для державної атестації студентів
з напряму підготовки 6.050200 Менеджмент
освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр

Комплексний державний екзамен складається з двох етапів:
І етап - тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені у освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра з напряму підготовки “Менеджмент” з навчальних дисциплін:
Економічна теорія
Економіка підприємства
Фінанси підприємства
Маркетинг
Основи менеджменту
Операційний менеджмент
Управління персоналом
Організація праці менеджера
Основи зовнішньоекономічної діяльності
Підприємницьке право
Основи охорони праці
Управління регіональним розвитком
Менеджмент в ЖКГ

ІІ етап - письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок з навчальних дисциплін:
Економіка підприємства
Фінанси підприємства
Маркетинг
Управління персоналом
Операційний менеджмент
Основи зовнішньоекономічної діяльності1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
1.1. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Яке визначення найбільш точно передає суть, предмета економічної теорії?
Економічні категорії - це:
Економічні закони відображають:
Економічні закони мають об'єктивний характер тому, що:
Економічні закони відрізняються від законів природи внаслідок того, що вони:
Яку з названих функцій не можна безпосередньо вважати функцією економічної теорії?
Економічна політика - це:
Що не належить до методів наукового пізнання економічних процесів?
Що найбільш точно характеризує сутність економічних потреб?
Що є умовою виникнення і відтворення потреб?
Що таке економічна система суспільства?
Економічна система вирішує три основні питання. Яке зайве?
Що найбільш повно визначає власність як економічну категорію?
Що є причиною різноманітності форм власності?
Що не може бути змінено при оренді підприємства?
Яке визначення найповніше характеризує поняття "змішана економіка"?
Фундаментальні економічні питання "що, як і для кого виробляти " мають відношення:
У чому полягає соціально-економічний зміст перехідної економіки?
Що не належить до основних рис командно-адміністративної економіки?
Що не належить до закономірностей перехідної економіки?
Що найбільш повно характеризує суспільний характер виробництва?
Здібності до підприємництва це:
Змінні витрати виробництва - це фактори:
Постійними витратами виробництва називаються фактори:
Що не можна віднести до показників економічної ефективності суспільного виробництва?
Що не можна віднести до показників соціальної ефективності суспільного виробництва?
Які умови необхідні для виникнення і функціонування товарного виробництва?
Що перш за все зумовило набуття товарним виробництвом всезагального характеру?
Чим економічне благо принципово відрізняється від неекономічного?
Що не можна безпосередньо віднести до функцій закону вартості?
До природних ресурсів виробництва не належать:
Яка з перелічених властивостей не характерна для ресурсів?
Що є об’єктивною причиною виникнення грошей?
Яке з визначень найточніше характеризує генетичну сутність грошей?
Що безпосередньо не впливає на кількість грошей в обігу?
Що є узагальненою причиною інфляції?
Хто з перелічених осіб зазнає найбільших втрат від інфляції?
Що має найменшу цінність при високих темпах інфляції?
Що є найважливішою умовою стабільності національної грошової одиниці?
Конвертованістю валюти є:
Валютний курс у сучасних умовах встановлюється на основі:
Яка країна вважається батьківщиною паперових грошей?
Яке з наведених понять характеризує збільшення купівельної спроможності грошей?
Від яких факторів прямо не залежить купівельна спроможність грошей?
Що найбільш повно визначає сутність ринкового господарства?
Що не є елементом механізму ринку?
Яку з функцій ринку слід вважати комплексною, агрегованою?
Що характеризує ринковий попит?
Що найбільш повно характеризує сутність товарної пропозиції?
Що являє собою ринок капіталу?
Метою функціонування капіталу є:
Що найбільш повно характеризує витрати виробництва?
Оборот капіталу - це:
За якою ознакою поділяють капітал на основний і оборотний?
Що належить до основного капіталу?
Що належить до оборотного капіталу?
Що характеризує моральне зношування основного капіталу?
Що не належить до ринкової інфраструктури?
Що більш точно розкриває природу торговельного капіталу?
Яка з характеристик кредиту є найбільш узагальненою?
Що більш повно характеризує цінні папери?
Яке визначення характеризує природу акціонерного капіталу?
Який банк України виконує функцію емісійного центру:
Надаючи кредит, власник обумовлює:
Що безпосередньо не є причиною виникнення монополізму?
Що найбільш повно характеризує сутність економічної монополії?
Досконала конкуренція в економіці:
Недосконала конкуренція - це:
Що є суттєвою ознакою монополістичної конкуренції?
Цінова дискримінація - це:
Важливою рисою олігополістичної конкуренції є:
У чому полягає основна специфіка аграрних відносин?
Що не входить до структури аграрних відносин?
Земельний рентний дохід - це дохід, який:
Що не входить в орендну плату за землю?
Ціна землі - це:
Яка основна причина обумовила необхідність переходу України до ринкової економіки?
Що не притаманне процесу переходу України до ринкової економіки?
Що не є роздержавленням?
Що таке приватизація власності?
Що слід вважати цілісною системою державного регулювання економіки?
Що не є безпосередньо об'єктом державного регулювання в економіці?
Що є однією з економічних функцій держави?
Що є головною метою державного регулювання ринкової економіки?
Грошово-кредитна політика проводиться:
У функції держави в ринковій економіці не входить:
Що більш повно характеризує процес розширеного суспільного відтворення?
Яке з соціально-економічних явищ характерне для процесу відтворення продуктивних сил?
Яке з соціально-економічних явищ є процесом відтворення виробничих відносин?
Чим зумовлюється циклічність економічного розвитку?
Що більш повно характеризує циклічність коливання в економіці?
Які циклічні коливання ретельно досліджуються економічною теорією?
Що характеризує номінальну заробітну плату?
Що є реальною заробітною платою?
Диференціація доходів - це:
"Споживчий кошик" - це:
Система соціальних гарантій - це:
Рівень безробіття - це:
Яке безробіття існує завжди?
Закон А. Оукена визначає:
Які основні умови перетворення робочої сили на товар?
У чому суть заробітної плати в умовах товарно-ринкового господарювання?
Яка мета соціального партнерства?
Що є вирішальним фактором інтернаціоналізації господарського життя?
Що є об'єктивною основою становлення і розвитку світового господарства?
Що не є характерним для сучасних тенденцій розвитку світової торгівлі?
Який з факторів може погіршити для іноземних інвесторів інвестиційний клімат у країні?
Який з мотивів міграції робочої сили є економічним?
Знайдіть правильне визначення категорії "світове господарство":
Що належить до глобальних проблем людства?
Яка з нижче зазначених екологічних проблем є локальною?
Що не є глобальною проблемою соціально-економічного характеру?
Що не входить у сферу співробітництва щодо вирішення глобальних проблем людства?

1.2. МАКРОЕКОНОМІКА

До чистих інвестицій належать:
Попередньо створена вартість не повинна враховуватися при визначенні сукупної виготовленої вартості у національній економіці для того, щоб:
Сукупний обсяг товарів та послуг, виготовлених в країні протягом року - це:
Як від'ємний чистий експорт впливає на товари споживання в межах країни? Споживання:
Яке з наступних рівнянь характеризує формування доходу?
До трансфертних платежів належать:
Чистий експорт є позитивним, коли:
Підприємницькі заощадження - це:
Прямий податок - це:
Дохід від власності містить надходження від:
Чисті інвестиції - це:
Номінальний ВНП визначається цінами:
У народному господарстві ВНП у ринкових цінах збільшився на 9% порівняно з попереднім роком. За цей час рівень цін зріс на 4%. Яким буде реальне зростання?
Дохід кінцевого використання - це:
Якщо обсяг реального ВНП знизився на 7%, а чисельність населення на 5%, то:
Які із запропонованих варіантів, на Вашу думку, найбільш повно розкривають суть поняття "гранична схильність до споживання"?
Використовуючи наведені приклади, дайте визначення індивідуальних заощаджень:
Яка із наведених відповідей розкриває особливості точки "порогового рівня " індивідуального споживання?
За теорією Дж. Кейнса величина споживчих витрат у країні залежить, перш за все, від:
Яке із перерахованих відношень, на Вашу думку, характеризує пряму залежність?
Яке твердження є правильним: "При зменшенні доходу кінцевого використання ... ":
Виходячи із теоретичних розробок кейнсіанської теорії, дайте відповідь на запитання: Що відбувається в економіці, копи обсяг доходу кінцевого використання збільшується?
Дефляційний розрив знаходить своє відображення у:
Кейнсіанська теорія споживчих витрат стверджує:
У моделі "сукупний попит - сукупна пропозиція" зростання рівня цін, обумовлює:
Розширення виробництва відбувається, коли:
Якщо реальний ЧИП зменшиться на 50 у.г.о., то споживчі витрати:
Якщо припустити, що гранична схильність до споживання становить 0.5, то якого значення, на Вашу думку, досягне мультиплікатор?
Рівновага на ринку грошей зберігається, якщо:
На фінансовому ринку відбувається:
На ринках товарів та послуг, грошей та цінних паперів не досягається рівновага, якщо:
З моделі IS-LM випливає, що ставка процента визначається в результаті взаємодії:
Кейнсіанська модель макрорівноваги має за основу таке припущення:
Саморегульована ринкова система гарантує:
Попит на працю:
Якщо люди стають менш бережливими, то при інших незмінних умовах:
Згідно з кейнсіанською теорією споживчих витрат:
Державний борг - це сума попередніх:
Ефект витіснення, пов'язаний з державним боргом, який виник внаслідок зростання державних витрат:
Якщо уряд щорічно буде прагнути до збалансованого бюджету, то цей бюджет:
Відносні витрати з обслуговування державного боргу вимірюються:
Ефект витіснення передбачає, що:
Дефіцит державного бюджету утворюється, коли:
Однією з реальних проблем державного боргу є:
Урядова політика в галузі витрат і оподаткування називається:
Якщо уряд передбачає підвищити рівень реального ВНП, він може:
Норма обов'язкових резервів:
Сукупність усіх комерційних банків надає гроші у позику, створюючи поточні рахунки. В результаті грошова маса:
Загальна грошова маса зростає кожного разу, коли комерційні банки:
У банку X - одному з багатьох банків, є депозит величиною 10000 доларів. Норма обов'язкових резервів - 25%. Цей депозит здатний збільшити суму наданих позик мінімум на:
Надлишкові резерви комерційного байку складаються з :
При збільшенні норми обов'язкових резервів з 20% до 30% з'ясувалося, що система комерційних банків відчуває нестачу резервів у розмірі 60 млн. доларів. Якщо суму резервів збільшити неможливо, то грошову масу слід скоротити на:
Матеріальною основою періодичності середніх циклів є:
Значення якого з наступних показників знижується після настання фази підйому і зростає після настання фази падіння?
У період депресії найбільше скорочується:
Економічний цикл, за кейнсіанською моделлю, пов'язаний з:
Теорія, згідно з якою розвиток економічного циклу викликаний дією політичних факторів, виходить з того, що:
На хід економічних циклів найбільше впливає динаміка:
Індуційовані інвестиційні витрати відповідно до принципу акселератора мають місце у випадку, якщо:
Інфляція попиту виникає в умовах:
Інфляція витрат обумовлена:
Інфляційний розрив обумовлюється:
Інфляційний податок - це:
Більша крутизна кривої Філіпса у довгостроковому періоді порівняно з короткостроковим свідчить про те, що:
Інфляцію, зумовлену надлишковим попитом, можна про ілюструвати:
Інфляцію на боці пропозиції можна проілюструвати:
Зростання сукупних витрат призводить до інфляції, якщо:
Той, хто втратив роботу внаслідок спаду в економіці, потрапляє до категорії безробітних, які охоплені:
Робітник, який звільнився за власним бажанням і входить до складу робочої сили, але поки що не знайшов роботу, потрапляє до категорії безробітних, які охоплені:
Якщо людина хвора і не може працювати, то вона:
Дж. Кейнс вважав, що:
Недостатній сукупний попит призводить:
Згідно з законом Оукена двопроцентне підвищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем означає, що відставання фактичного обсягу ВНП від реального складає:
Якщо номінальний дохід кінцевого використання підвищився на 8%, а рівень цін зріс на 10%, то реальний дохід кінцевого використання:
Якщо реальна зарплата збільшується швидше, ціна номінальна, то:
Крива Філіпса фіксує зв'язок між безробіттям та:
Країна А може виробляти 1 т пшениці чи 4 т вугілля, використовуючи одну одиницю ресурсів. Країна Б може виробляти 2 т пшениці чи 5 т вугілля, використовуючи також одну одиницю ресурсів.
Різниця між імпортним митом та квотою у тому, що лише мито:
Принцип порівняльної переваги вперше сформулював:
Складова частина платіжного балансу країни рахунок поточних платежів - не включає:
Найбільш суттєва причина економічного зростання у розвинених країнах - це:
Основним інструментом неокласичного аналізу економічного зростання є:
За основу зростання в моделі Р. Солоу береться:
Економічне зростання може бути проілюстроване:


1.3 МІКРОЕКОНОМІКА

Теорія поведінки споживача передбачає, що споживач намагається максимізувати:
Продукт має корисність, якщо він:
Гранична корисність визначається як:
Ціна товару одиниці X складає 1.5 грн., а товару Y - 1 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Y у 30 ютилей граничній корисності товару X, він максимізує корисність набору з цих двох товарів:
Загальна корисність зросте, коли гранична корисність:
Положення та нахил кривої байдужості для окремого споживача пояснюється:
Збільшення доходу споживачів графічно відповідає:
Споживач вибирає споживчий набір, представлений точкою, що лежить всередині площини, обмеженої бюджетною лінією. Отже, він:
Рівновага споживача на карті кривих байдужості - це:
Крива "дохід - споживання" показує:
Крива Енгеля є прямою лінією з додатним нахилом, якщо:
Якщо ціна нормального товару А знижується, то:
Які з наведених характеристик належать до благ нижчої споживчої цінності?
Ефект доходу має місце в наступному випадку:
Якщо ціна товару зростає, ефект заміщення спонукає споживача придбати менше товару, оскільки:
Для товару Гіффена:
Закон попиту передбачає, що:
За законом пропозиції зростання цін (за решти незмінних умов) супроводжується:
Зміна якого фактора не викликає зрушення кривої попиту?
Чим можна пояснити зміщення кривої пропозиції на товар А?
Що може призвести до збільшення рівноважної ціни товару?
Коли ринкова ціна нижча за ціну рівноваги, то:
У міру того, як ціна знижується, а обсяг попиту зростає (припускаючи, що функція попиту лінійна):
У випадку, коли незважаючи на зміну ціни товару, загальний виторг не змінюється, коефіцієнт цінової еластичності:
Коли будь-яка кількість товару продається по однаковій ціні, то попит на цей товар є:
Якщо попит на сільськогосподарські продукти не еластичний, то при гарному врожаї доходи фермерів:
Припустимо, що пропозиція товару X абсолютно нееластична. Якщо попит на цей товар виросте, то ціна рівноваги:
Скорочення пропозиції товару приводить до збільшення:
Яке із нижче вказаних значень коефіцієнта еластичності за доходами належить до товарів першої необхідності?
Взаємозв'язок між можливими варіантами сполучень факторів виробництва та заданим обсягом продукції відображається за допомогою:
Ізокванта ілюструє:
Гранична норма технологічного заміщення працею капіталу має вигляд:
Середній продукт змінного фактора - це:
Досягнення максимального обсягу випуску при певній технології означає, що:
У міру руху вниз по ізокванті гранична норма технологічного заміщення (MRTS):
Під постійними витратами розуміються:
У довгостроковому періоді для фірми:
Середні сукупні витрати досягають мінімальної величини за обсягу виробництва, який характеризується:
Якщо AVC скорочується із зростанням обсягу виробництва, то:
Будь-яка точка, що знаходиться на ізокванті чи ізокості, означає:
Яке з наступних тверджень означає, що умови досконалої конкуренції не виконуються?
У короткостроковому періоді фірма, що діє на ринку досконалої конкуренції, припинить виробництво, коли виявиться, що:
Крива пропозиції конкурентної фірми у короткостроковому періоді - це:
Які з наступних видів витрат беруться до уваги при прийнятті рішень щодо оптимального обсягу виробництва фірми?
Яке з наступних визначень найбільш точно відповідає поняттю "нормальний прибуток"?
Економічний прибуток:
На відміну від конкурентної фірми монополіст:
Монополіст, який максимізує прибуток, буде зменшувати цілу на свій продукт, якщо:
Цінова дискримінація - це:
Весь споживчий надлишок присвоює фірма, яка:
Монополія є неефективною, тобто виробляє продукцію в неефективних обсягах, тому що:
Якщо уряд регулює природну монополію і виходить лише з вимоги ефективності, тоді ціна має бути встановлена на рівні:
Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають загальну рису:
Монополістична конкуренція характеризується тим, що:
Довгострокова рівновага на ринках монополістичної конкуренції означає, що:
Якщо при певному обсязі виробництва граничні витрати монопольно конкурентної фірми менші за її середні витрати і дорівнюють граничному доходу, то це означає, що:
Фірма у стані рівноваги отримує на ринку монополістичної конкуренції прибуток у разі, якщо її:
Фірма у стані рівноваги на ринку монополістичної конкуренції несе збитки, якщо її:
Станції для заправки пальним є прикладом фірми, що працює на ринку монопольної конкуренції. Що з нижчезазначеного Ви вважаєте нетиповим для неї?
Прихильники точки зору на монополістичну конкуренцію як достатньо ефективну та вигідну споживачам стверджують, що:
Олігополін - це ринкова структура, де оперує:
Ви припускаєте, що коли Ваша фірма знизить свою ціну, конкуренти відповідно знизять свої ціни, але якщо Ви підвищите її, жодна фірма не візьме з Вас приклад. Це означає, що Ваша фірма:
"Ламана" крива попиту для олігополіста обов'язково передбачає:
Найвірогідніше, що учасник картелю збільшив би свій прибуток:
У довгостроковому періоді:
Олігополістичний ринок має таку спільну рису з ринком монополістичної конкуренції, як:
Граничний дохід є не нижчим, ніж ринкова ціна для фірми, що функціонує в умовах:
Конкурентна фірма, намагаючись максимізувати прибуток, повинна наймати додаткових робітників тільки у тому випадку, коли:
Зміни рівня реальної заробітної мати можна визначити, порівнюючи зміни рівня номінальної заробітної плати зі змінами у:
При збільшенні ставок заробітної плати:
При падінні заробітної плати індивід, який прагне максимізувати свою корисність:
При прийняті рішень про інвестиції фірми беруть до уваги:
Якщо номінальна процентна ставка становить 10%, а темп інфляції визначений 4% за рік, то реальна ставка становить, %:
Ставка процента по облігаціях буде тим нижчою, чим:
Коли процентні ставки знижуються, споживач, який прагне у будь-якій ситуації максимізувати свою корисність, буде:
Позитивне рішення стосовно будівництва мосту, який приноситиме десятивідсотковий прибуток протягом 200 років експлуатації, буде прийнято за умови, що банківська процентна ставка складає:
Фірма планує взяти банківську позику на будівництво нового підприємства. Процентна ставка становить 18% річних. Очікувана норма прибутку 20%. За цих умов фірма:
За даного попиту на інвестиції їх величина:
Пропозиція землі:
Земельна рента за інших рівних умов буде зростати, якщо:
Аналіз часткової рівноваги відрізняється від аналізу загальної рівноваги тим, що він:
Яке з наступних явищ є несумісним з досягненням загальноекономічної рівноваги?
З точки зору загальної рівноваги, монополіст, який максимізує власний прибуток, досягає:
Якщо у двох індивідів криві байдужості між двома товарами мають вигляд прямих ліній та в обох однакова гранична норма заміщення між ними, то контрактна крива у діаграмі Еджворта є:
Якщо два види товарів виробляються за умов постійного ефекту від масштабу і підприємство використовує всі ресурси в однакових пропорціях, крива виробничих можливостей для цих товарів:
Негативні зовнішні ефекти призводять до того, що товар:
Теорема Коуза дає змогу ефективно вирішити проблеми зовнішніх ефектів за наявності таких умов:
Чистий суспільний товар:
Крива ринкового попиту на суспільне благо:


2. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Ознака, за якою підприємство відносять до групи малих підприємств:
До прямого державного регулювання діяльності підприємств належить:
Найбільш централізованим управлінням характеризується таке об'єднання підприємств:
З метою постійної координації господарської діяльності та без права втручання у виробничу і комерційну діяльність створюється об'єднання підприємств:
Підприємство, що засноване на власності відповідної територіальної громади - це:
Не може бути об'єктом продажу:
Підприємства можуть об'єднуватися в:
Які фактори впливають на формування стратегічних цілей функціонування підприємства?
За яких умов досягається обсяг діяльності підприємства за якого сума отриманого доходу підприємства дорівнює загальному обсягу витрат?
Залежно від напрямів діяльності підприємства виділяють такі типи стратегій:
Система стратегічних цілей підприємства здебільшого пов'язана з:
Сутність стратегічного планування полягає у:
Виробнича потужність підприємства характеризує:
Які фактори, що впливають на ефективність використання виробничих потужностей, можна віднести до регульованих підприємством:
Які з наведених факторів не сприяють підвищенню ефективності використання виробничих потужностей підприємства?
Середньорічна потужність підприємства на плановий період розраховується:
Вхідна виробнича потужність підприємства характеризує:
Виробнича програма підприємства визначає:
Валова продукція підприємства характеризує:
Валовий оборот підприємства характеризує:
Збільшення залишків готової продукції на складах підприємства у кінці місяця порівняно з початком місяця свідчить про:
Основним критерієм оптимізації виробничої програми підприємства у сучасних умовах є:
Який показник вираховується за формулою: валова продукція мінус матеріальні витрати та амортизаційні відрахування:
Обсяг виробленої та відвантаженої споживачеві продукції характеризує:
Товарна та чиста продукція є показниками:
Що характеризує чиста продукція підприємства?
Індикативний план має:
Як розуміють поняття "оптимальна партія постачання"?
Незавершене виробництво - це:
Як розраховується страховий запас промислового підприємства?
Потреби в матеріально-технічних ресурсах з можливостями їх забезпечення пов'язуються за допомогою:
Оборотні фонди підприємства - це:
До складу виробничих фондів входять:
Як визначається поточний запас сировини (матеріалів) на підприємстві?
Коефіцієнт оборотності (кількості оборотів) оборотних активів визначається діленням:
Залишкова вартість основних фондів відображає:
Що означає моральне зношення основних фондів?
Який з показників характеризує ефективність використання основних фондів?
Яка ознака характерна для поділу основних фондів підприємства на активну і пасивну частину?
Інтенсивність зносу основних фондів залежить від:
Внаслідок переоцінки первісна вартість основних фондів заміщується на вартість:
Чи розрізняються поняття "основні фонди підприємства" та "матеріально-технічна база підприємства"?
Коефіцієнт фондовіддачі основних фондів за обсягом реалізованої продукції характеризує:
Основні фонди під час зарахування їх на баланс підприємства в результаті придбання будівництва оцінюються за:
Рівень прогресивності основних фондів залежить від:
Показник фондовіддачі основних фондів характеризує:
Характерною особливістю основних виробничих фондів є:
Коефіцієнт змінності роботи обладнання обчислюється:
Залишкова вартість основних фондів визначається як:
Фондоозброєність праці визначається як співвідношення:
До показників загальної ефективності основних фондів відносять:
Нематеріальні ресурси підприємства - це:
Нематеріальні активи - це:
Систему оплати праці можна назвати ефективною, за інших рівних умов, якщо:
Ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві можна оцінити за допомогою показника:
До показників руху трудових ресурсів належать:
Яка з наведених позицій входить до сфери державного регулювання оплати праці згідно з чинним законодавством?
Трудові ресурси - це:
Ким визначається розмір доплат і надбавок, що компенсують роботу в несприятливих умовах?
Яку систему оплати праці доцільно використовувати на підприємстві, якщо праця робітників на ньому не піддається нормуванню, а керівництво підприємства прагне створити робітникам мотиви для якісного виконання ними своїх обов'язків?
Яку систему оплати праці доцільно використовувати в структурному підрозділі підприємства, де добре організовано нормування праці і можливий облік виробітку понад встановленої норми?
За якої системи оплати праці розцінка встановлюється не на кожну операцію окремо, а на весь обсяг роботи?
Систему оплати праці можна назвати ефективною, за інших рівних умов, якщо:
За якої системи оплати праці виробіток робітника в межах норми оплачується за звичайними відрядними розцінками, а весь додатковий виробіток - за підвищеними відрядними розцінками?
За якої системи оплати праці заробіток робітника визначається тарифною ставкою встановленого розряду і кількістю відпрацьованого часу?
Продуктивність праці робітників промислового підприємства вимірюється:
Нормативи витрат праці на виробництво продукції розробляються:
Основою для нарахування фактичної заробітної плати є:
Плинність персоналу визначається:
Як обчислюється середньооблікова чисельність працівників спискового складу підприємства за місяць?
З якою метою обраховується показник середньооблікової чисельності всього персоналу підприємства в еквіваленті повної зайнятості?
Продуктивність праці визначається у:
До показників продуктивності праці відносяться:
Виробіток на одного працівника розраховується:
Середньоденний виробіток на одного працівника визначається:
На розмір виробітку впливають такі чинники:
Трудомісткість продукції виражає:
Яке співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати?
Як змінюються постійні витрати на одиницю продукції при збільшенні обсягів виробництва в короткостроковому періоді?
Виробнича собівартість включає:
За якою ознакою розподіляються витрати промислового підприємства на прямі та непрямі?
Що із нижченаведеного включається до витрат на збут?
За якою ознакою витрати виробництва та оборотність підприємства поділяють на умовно-постійні та змінні?
Витрати, що змінюються у відносно меншій пропорції до обсягів виробництва чи реалізації, називаються:
За якою ознакою відрізняється традиційна система обліку собівартості від системи "директ-костінг"?
Грошове відображення витрат виробничих факторів, необхідних для здійснення підприємством своєї виробничої діяльності, являють собою:
Накладні витрати відображають:
Приріст витрат у розрахунку на гривню виробленої продукції характеризують:
Характеристику витрат ресурсів залежно від напряму і місця використання, виду виробу надають:
За обсягами реагування на виробництво продукції витрати поділяють на:
Для формування звітів державним органам про результати господарської діяльності підприємства використовують:
Собівартість валової продукції відрізняється від виробничої собівартості товарної продукції на величину:
Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є:
Як розуміють необхідний розмір прибутку:
Рентабельність виробництва продукції визначається як відношення:
Валовий прибуток характеризує:
Прибуток від операційної діяльності визначається як:
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування характеризує:
Рентабельність діяльності підприємства - це:
Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як відношення:
Рентабельність оборотних коштів підприємства - це:


3. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА

Яке з визначень "фінанси підприємств" відображає їх сутність?
Організаційна структура підприємства, інформаційне забезпечення фінансової діяльності, системи та методи фінансового аналізу, планування і внутрішнього контролю є підсистемами:
Сутність контрольної функції фінансів підприємств полягає у:
Основними функціями фінансів підприємств є:
Фінансова система країни поділяться на:
Чи можна фінанси підприємств змінювати кількісно?
Система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення діяльності підприємства і досягнення поставлених цілей - це характеристика сутності:
Що з наведеного нижче відноситься до складу непрямих податків підприємства?
Джерелом сплати податку на землю є:
До якої групи податків можна віднести акцизний збір?
Мобілізація коштів у розпорядження держави, формування централізованих фондів фінансових ресурсів для виконання державних функцій є змістом:
Які з перерахованих платежів повинні відноситись на собівартість продукції?
Який з податків сплачується по високорентабельних та монопольних товарах?
Сутність регулювальної функції системи оподаткування полягає в:
Для яких видів податків та платежів джерелом їх сплати є прибуток?
Яким чином визначається об'єкт оподаткування при розрахунку податку на прибуток?
Що з наведеного не відноситься до складу загальнодержавних податків?
Які обмеження існують для суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування з використанням єдиного податку?
Що з наведеного нижче відноситься до складу місцевих податків і відноситься на собівартість продукції?
Що є об'єктом оподаткування збору до фонду соціального страхування на випадок безробіття?
Виберіть найбільш повну та коректну характеристику ПДВ:
Що з наведеного нижче відноситься до складу немонетарних нематеріальних активів?
Що з перерахованого нижче не відноситься до складу фінансових активів?
До якої групи активів Можна віднести такий їх вид як незавершене будівництво?
Що з наведеного входить до складу необоротних активів підприємства ?
До якої групи активів відноситься поточна дебіторська заборгованість?
Активи, що можуть бути конвертовані в грошову форму без значної втрати їх ринкової вартості в термін до 1 місяця, є:
З економічної точки зору активи - це:
Нематеріальні активи - це:
Ліквідність активу характеризує:
Вартість активу підприємства по завершенню його життєвого циклу - це:
Оцінка активу, пов'язаного з інфляційними процесами, з урахуванням рівня купівельної спроможності грошей за період його використання, являє собою:
Гудвіл являє собою:
Що з наведеного нижче не входить до складу оборотних активів підприємства?
Що з наведеного не відноситься до нормованих оборотних активів?
Планова потреба в якому з оборотних активів розраховується на основі норм?
Залежно від джерел формування оборотні активи поділяються на:
Яким чином зміниться період обороту оборотних активів при зростанні виручки від реалізації продукції (за інших рівних умов)?
Інтенсивність використання оборотних активів підприємства характеризують:
Період повного обороту грошових коштів, інвестованих в оборотні активи з моменту погашення кредиторської заборгованості за отриману сировину, матеріали, напівфабрикати до інкасації дебіторської заборгованості за поставлену готову продукцію характеризує:
Які матиме наслідки зростання середнього розміру оборотних активів підприємства у звітному періоді (за інших рівних умов)?
Які наслідки матиме зменшення середнього розміру оборотних активів підприємства у звітному періоді?
При зростанні (за інших рівних умов) періоду погашення дебіторської заборгованості на підприємстві буде:
Які наслідки матиме зростання коефіцієнта оборотності оборотних активів підприємства (за інших рівних умов)?
Дебіторська заборгованість, яка виникає в ході нормативного операційного циклу та буде погашена протягом 12-ти місяців з дати балансу - це:
Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості - це:
Які методи можуть бути використані для розрахунку потреби в нормативних видах оборотних активів?
До якої групи активів відноситься вартість персонального комп'ютера, придбаного підприємством для подальшого продажу?
Який вид активів підприємство відповідає наступній характеристиці; важколіквідні, слабкотрансформовані, але практично не зазнають інфляційного знецінення?
Який вид активів підприємства відповідає наступній характеристиці: високоліквідні, дозволяють здійснювати диверсифікацію діяльності підприємства, але дуже ризиковані та інфляційно незахищені?
До якої групи активів підприємства належить нерухомість, яку придбано для перепродажу?
Який з перелічених факторів (за інших рівних умов господарювання) збільшить потребу підприємства в обігових коштах?
Капітал підприємства це:
За метою використання капітал підприємства поділяють на:
Джерелом формування резервного капіталу є:
Джерелом утворення власних фінансових ресурсів є:
Які із перелічених факторів впливають на розмір прибутку, що є джерелом поповнення власних фінансових ресурсів підприємства?
Потреба в фінансових коштах, необхідних для формування майна створюваного підприємства, визначається, виходячи із:
Що з нижче перерахованого є складовою позикового капіталу підприємства?
Які переваги надає підприємству отримання незабезпеченого кредиту?
Основними принципами кредитування є:
Які висновки слід зробити фінансовому менеджеру при прискоренні швидкості обертання позикового капіталу?
Як зміниться потреба в позиковому капіталі під обігові кошти при скороченні довжини операційного циклу підприємства (за інших рівних умов) ?
За ставкою, яка застосовується, виділяють такі види кредиту:
Бланковий кредит це:
Для якого виду банківського кредиту не передбачається встановлення строку кредитування ?
По якому виду кредиту передбачається періодичний перегляд розміру процентної ставки?
Використання якого з методів нарахування амортизації створює передумови для більш точного калькулювання собівартості продукції?
Такий метод амортизації, як метод зменшення залишку передбачає:
Просте відтворення основних засобів передбачає фінансування їх оновлення:
Яка форма капітальних інвестицій характеризується як інвестиційна операція, пов'язана з суттєвою перебудовою всього виробничого процесу на основі сучасних науково-технічних досягнень?
Фізичний знос основних фондів - це:
Яке з наведених визначень найбільш повно відображає економічний зміст поняття "грошовий потік"?
Видатки грошових коштів, спрямовані на погашення відсотків за кредит являють собою:
Яка з форм безготівкових розрахунків є найбільш надійною та розповсюдженою у системі зовнішньоекономічних розрахунків?
Синхронність грошових потоків характеризує:
До якого виду виплат відноситься сплата дивідендів?
Якщо покупець (платник) заздалегідь депонує кошти для розрахунку з постачальником, тоді такий акредитив слід вважати...
Акредитив відзивний - це такий акредитив, який...
Акредитив безвідзивний - це такий акредитив, що...
Платіжні вимоги-доручення - це:
Технічне банкрутство підприємства пов’язане з:
Яка з наведених форм санації спрямована на реструктуризацію підприємства?
3 економічної точки зору сутність поняття "банкрутство" - це:
Що не є зовнішнім проявом кризи платоспроможності?
Які з перелічених факторів відносяться до зовнішніх факторів, що сприяють розвитку фінансової кризи на підприємстві?
Реальне банкрутство - це:
До неформалізованих методів фінансового аналізу належать:
До формалізованих методів фінансового аналізу належать:
До якої групи показників належить показник маневреності власного капіталу?
Які показники характеризують майновий стан підприємства?
Санація підприємства - це:
Основною метою санаційного аудиту є...
Фінансовий стан підприємства - це:
Зростання коефіцієнта загального покриття при зменшенні періоду погашення кредиторської заборгованості свідчить про:
Елементами, що визначають фінансовий стан підприємства, є:
Для оцінки результатів оптимізації співвідношення оборотних та необоротних активів використовується показник:
Зростання коефіцієнта загального покриття при одночасному зменшенні коефіцієнта абсолютної ліквідності свідчить про:
До зовнішніх факторів, що сприяють покращенню фінансового стану підприємства, можна віднести такі:
Внутрішніми факторами, що сприяють покращанню фінансового стану підприємства, є:
Інфляційна премія являє собою:
Яким чином зміниться вартість товарного кредиту підприємства при зростанні цінової знижки для підприємства (за інших рівних умов) при достроковій оплаті продукції, робіт, послуг?
Внутрішній фінансовий аналіз:
Особливістю зовнішнього фінансового аналізу є:
Горизонтальний (трендовий) аналіз:
Вертикальний (структурний) аналіз:
Коефіцієнт фінансової автономії характеризує:
Порівняльний аналіз (просторовий):
Показниками, що формують інформаційну базу фінансового аналізу за рахунок внутрішніх джерел, є:
Які, на вашу думку, засоби виробництва належать до оборотних фондів?
Як поділяють оборотні кошти за методами планування?
Норма оборотних активів – це:
Норматив оборотних активів – це:
Назвіть відомі вам методи визначення потреби в оборотних коштах:
Як називається кредит, що видається під заставу нерухомого майна?
Комерційним кредитом називається:
Що таке кредитоспроможність?
Здатність позичальника в повному обсязі та у визначений строк розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями свідчить про його:
Як ви вважаєте, від яких показників залежить сума амортизаційних відрахувань?
Як визначаються суми амортизаційних відрахувань звітного періоду?
Який показник характеризує ступінь забезпеченості підприємства основними фондами?
Стан основних засобів характеризують за допомогою:
Який показник характеризує ефективність використання основних засобів?
Основні фонди поділяються на:
Що характеризує рівень фінансової стійкості підприємства?
До якої групи показників належить показник маневреності власного капіталу?
Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення:
За доступністю інформацію, необхідну для аналізу фінансового стану підприємств, поділяють на:
Що з наведеного не можна віднести до складу загальнодержавних зборів?

4. МАРКЕТИНГ

Спеціалісти великого торговельного підприємства намагаються сформулювати місію підприємства з метою розробки стратегії маркетингу. Молодий спеціаліст пропонує спочатку опитати споживачів. Думка молодого спеціаліста не є правильною тому, що:
Торговельне підприємство доручило власному відділу маркетингу визначити маркетингові ключові фактори успіху. У низці маркетингових чинників мають бути наведені:
На думку керівника відділу маркетингу бюджет маркетингу передбачає розподіл коштів за:
У процесі розробки бізнес-плану на підприємстві виникла дискусія щодо місця складових частин в його структурі. Правильною, на думку маркетолога, є відповідь:
Запропоновані Майклом Портером базові конкурентні стратегії:
Фірма "Оранта" вирішила розробити бюджет маркетингу. Маркетологи запевняють керівництво фірми, що це:
Концепція соціально-етичного маркетингу вимагає від суб'єктів ринку узгодженості таких факторів:
Місткість ринку будь-якого товару може вимірюватися:
Маркетинг слід розглядати як:
Макромаркетинг - це:
Маркетингова концепція ґрунтується на таких засадах:
Переваги маркетингової концепції:
Передумови запровадження соціальної концепції маркетингу:
Концепцію маркетингу не можуть застосовувати:
Маркетинг починається з:
На ринку безалкогольних напоїв, насиченому останнім часом напоями виробництва зарубіжних компаній (Оранжес, Ківі, Кока-Кола, Пепсі та ін.), спостерігається скорочення попиту на напої виробництва вітчизняних фірм. Завданнями фірми щодо пожвавлення попиту повинні стати:
Попит на морозиво "Пломбір у шоколаді" повільно знижується. Фірма запізнюється з пропозицією щодо нових видів морозива. Необхідно підтримати попит. Інструментарій якого типу маркетингу слід застосувати?
Для якої із таких ситуацій на ринку товарів та послуг можна запропонувати синхромаркетинг?
Які із зазначених чинників можуть спонукати або навіть остаточно переконати керівництво запровадити маркетинг на підприємстві?
Ефективне законодавство щодо захисту прав споживача розглядається як умова застосування маркетингу, тому що:
Фірма "Технологія XXI" бажає впровадити методи сучасного маркетингу. Який девіз найбільш відповідатиме новому стилю діяльності?
Макросередовище маркетингу фірми не визначають:
До основних елементів комплексу маркетингу належать:
Звіт про ринкове середовище підприємства має містити інформацію про:
Мікромаркетинг слід розглядати як:
Маркетингова діяльність фірми полягає у:
Для ринку покупця характерні:
Суб'єктами конкуренції є:
Предметом конкуренції є :
Які з нецінових методів конкурентної боротьби можуть бути застосовані в торговельній сфері?
Першочерговою метою дослідження конкуренції вважається:
Один із службовців виставки-продажу автомобілів спостерігав за тими, хто заходив до залу. Він записував інформацію про зовнішній вигляд та поведінку відвідувачів. Яка інформація накопичувалась?
Маркетингова інформаційна система - це:
Прийняття оптимального маркетингового рішення у сфері бізнесу можливе, насамперед, за умови:
Гарантією високоякісного, результативного дослідження є сукупність таких трьох елементів:
Маркетолог, який проводить дослідження, повинен:
Фірма "Ортек" бажає здійснювати постійно маркетингову діяльність. Фірма вважає, що цій меті сприяють маркетингові дослідження, що визначаються як:
Маркетолог доповідає керівнику фірми "Івкор", що необхідну для досліджень вторинну інформацію неможливо отримати від:
Керівник служби маркетингу парфумерно-косметичної фабрики "Аромат" має на меті вивчити ставлення жінок до нових парфумів. Він має досить часу та фінансових коштів для проведення маркетингових досліджень. Який вид дослідження Ви порадите керівнику служби маркетингу?
Яке з маркетингових досліджень можна назвати безперервним:
Відзначте способи одержання первинної інформації:
До якого з наведених типів досліджень доцільніше застосувати поняття "спостереження"?
До якого з наведених тут досліджень варто застосувати експеримент?
Об'єктом маркетингового дослідження на ринку товарів та послуг не може бути:
У яких випадках при складанні анкети слід користуватися непрямими запитаннями?
Поняття "кон’юнктура товарного ринку":
Дослідження кон'юнктури товарного ринку як правило завершується розробкою:
За "графіком споживання" дослідник може визначити:
Мотиваційний аналіз на ринку товарів та послуг дає досліднику відповідь на запитання:
На якому з етапів життєвого циклу перебуває сім'я, якщо доходи людини скорочуються, з'являється потреба в медичному обслуговуванні?
Сегментація ринку - це насамперед:
Дії фірми на ринку, зазначені в дужках, повинні відбуватися в такій послідовності: 1 - позиціювання товару на ринку; 2 - вибір цільових ринків; 3 - сегментація ринку:
Які з критеріїв сегментації ринку належать до групи "географічні"?
Певні категорії споживачів з часом сприйняття ними новинок "ранніх послідовників" (або "новаторів") характеризують, як такі:
Фірма "Укртелеком" сегментувала цільовий ринок за ознакою готовності споживачів до купівлі товару, застосувавши таким чином один з таких принципів сегментації:
Сегментація ринку здійснена на основі вивчення схильності споживачів до збереження традицій, а також ступеня їх готовності до придбання товару Це означає, що був застосований:
Який індекс штрих-коди мають товари та послуги, які виробляються та реалізуються в Україні?
Який варіант сервісу доцільно організовувати для складно-технічних товарів, які вперше вводяться на ринок?
Фірма аналізує можливості підтримання рівня конкурентоспроможності товару за рахунок зниження витрат на його ремонт. Який показник змінюється?
З метою визначення конкурентоспроможності товару фірма провела опитування потенційних покупців за допомогою використання оціночної шкали ставлення споживачів до товару підприємства та товару-конкурента. Який метод оцінки конкурентоспроможності товару використано?
Виробничою фірмою удосконалено зручність і комфорт користування меблями. Яка споживча властивість товару змінилася?
Фірма розробляє послідовність етапів формування асортименту. З якого етапу необхідно починати:
Ефективність виробництва, життєвого циклу товару характеризується невеликим збутом, незначним прибутком, максимальними затратами на маркетинг та невеликою кількістю конкурентів. Це етап:
Модифікація комплексу маркетингу, зокрема, за рахунок зниження ціни найбільш характерна для етапу життєвого циклу товару:
Товарний асортимент характеризують за допомогою ознак:
Товар "з підкріпленням " передбачає:
Товар фірми "О" знаходиться на етапі зростання. Який із перерахованих нижче заходів найдоцільніше застосувати?
Визначте, які з названих нижче товарів взаємозамінні за попитом?
Поняття "товар" може охоплювати:
Маркетингова стратегія продукту базується на тому, що покупці здійснюють вибір товару за:
За значущістю та розповсюдженням у світовій практиці серед складових маркетингової стратегії продукту на перше місце варто поставити:
На якій із стадій життєвого циклу товару витрати на маркетинг найвищі?
Яке місце серед складових маркетингової стратегії продукту посідає якість виробу?
З точки зору маркетингу "товар" визначають як:
Для прогнозування обсягу продажу товарів фірмі слід застосувати прогноз:
Який із названих видів прогнозів за ступенем формалізації належить до інтуїтивних, на відміну від інших?
Товари-замінники, що задовольняють певну потребу конкурують на такому рівні товару:
Нормативний метод прогнозування продажу товарів базується на припущенні того, що:
Сутність методу експертних оцінок щодо прогнозування продажу товару?
В умовах якої ринкової ситуації підприємство йде услід за лідером при встановленні ціни на свій товар?
Підприємство виходить на ринок з новими товарами. Якісні характеристики цих товарів точно вищі за аналогічні товари конкурентів. Ціни на ці товари значно перевищують собівартість. Застосовується стратегія встановлення ціни на нові товари:
Відомий модельєр встановлює високі ціни на ексклюзивні моделі одягу. Товари мають високу якість, пропонується невелика партія товару. Це встановлення:
Ціни квитків у літаках на міжнародних рейсах у бізнес та економ-класі відрізняються. Ціноутворення базується:
Товари з марками Panasonic, Sony давно відомі своєю якістю та надійністю. Надбавка, яку покупці готові заплатити, це:
Якому типу ринку при встановленні цін притаманні: суперництво та цінові війни, зговори та домовленість, існування лідерства у цінах, інертність щодо зміни цін?
Швейна фабрика "Україна" пропонує роздрібним торговцям менші ціни у тих випадках, коли вони купують більш, ніж 100 одиниць пальто. Який тип знижки використовує підприємство?
Кондитерська фабрика "Рошен", яка займає 20% ринку, при встановленні нової ціни на цукерки сподівається, що кожна четверта шоколадна цукерка, яку споживають в Україні, буде цієї фабрики. Мета ціноутворення:
Фірма "Кодак" встановлює порівняно низькі ціни на фотоапарати. Фотоапарати інших виробників мають більш високі ціни. Крім фотоапаратів, фірма реалізує та проявляє фотоплівку, друкує фотокартки. Порівняно низькі ціни на фотоапарати встановлюють через:
У Японії розробили фотоапарат, в якому зображення записується на магнітний диск подібний до персонального комп’ютера. Ця новинка запатентована. Яку стратегію при встановленні цін Ви запропонували б:
Зоологічний музей продає студентам, дітям та дорослим квитки за різними цінами. Цей метод цінової дискримінації має назву:
Якщо підприємство при встановленні цін бере до уваги тільки витрати на виробництво та збут своїх товарів, не враховуючи попит споживачів, то воно застосовує:
Фірма, яка реалізує шоколадні цукерки, крупи, печиво, для збільшення попиту, почала фасувати товар по 350, 450 грамів. Який фактор, що визначає чутливість покупців до рівня цін, вона використала:
Керівництво виробничої фірми "Росток" вимагає, щоб маркетологи сформулювали визначення, яке найбільш точно відповідає змісту маркетингової політики розповсюдження. Ви вважаєте, що це:
Фірма "О" виходить на ринок з новим електрочайником. Виробничі потужності дозволяють вже на першому етапі забезпечите цим товаром весь платоспроможний попит споживачів. Фірма не має досвіду в організації торгівлі, не має власної роздрібної мережі. Найбільш оптимальним каналом розподілу товарів є:
До складу яких збутових маркетингових систем входять франчайзингові системи?
Представництво "Цептер" має у своєму штаті працівника, який здійснює збут посуду вдома у покупців. Як називається такий працівник?
Торгово-виробнича фірма "Вимпел" час від часу розміщує відрізні купони в газеті "РІО". Це дає можливість кожному, хто має цей купон (вирізку з газети рекламних оголошень), отримати знижку при купівлі будь-якої речі в розмірі 10% від вартості товару. Ці заходи здійснюються з метою:
Фірма надає знижку для клієнтів, які сплачують за товар раніше встановленого терміну або готівкою. Про який вид знижки йдеться?
Упаковка за пільговим цінами передбачає:
Підприємство "X" використовує для збуту своєї продукції канал: "Виробник - оптовий посередник - споживач". Підприємство найбільш ймовірно випускає:
Спортивний одяг можна придбати у будь-якому спеціалізованому магазині або замовити його за каталогом виробника. Який це тип конкуренції?
Компанія є виробником дорогого модельного взуття, яке розповсюджується через визначені спеціалізовані магазини. Яку тактику охоплення ринку вона обрала?
Прямим каналом називається той, за допомогою якого товар продається:
Компанія "Стіморол" виробляє широкий асортимент жувальних гумок. Яку тактику охоплення ринку їй доцільно обрати?
Кількість незалежних учасників розповсюдження, що перебувають на одному i тому ж етапі ланцюга з просування товарів від виробників до споживачів, становить:
Виробник розповсюджує товар, використовуючи послуги посередників різних типів одночасно. Система розповсюдження у даному випадку називається:
Виробник планує великі витрати на рекламування товарів і стимулювання кінцевих споживачів з метою формування попиту з їхнього боку. Передбачається застосувати:
Найменше охоплення нецільової аудиторії відбувається під час:
Керівник служби маркетингу має обрати друковані видання для розміщення реклами канцелярських товарів. Аналіз рекламної привабливості ЗМІ краще всього зробити на основі порівняння:
Торговельна мережа "ДЦ", яка займається роздрібним продажем товарів побутової хімії провела інтенсивну рекламну кампанію з метою збільшення обсягів продажу. Для оцінки економічної ефективності рекламної компанії не може бути застосований показник:
Редакція газети "Підприємець" взяла участь у виставці "REX - 2003": експозиція, розміщення у каталозі виставки та на радіо оголошення про виставку. Для оцінки комунікативної ефективності участі газети у виставці не слід використовувати такий показник:
Фірма "Валді", рекламуючи свою продукцію - чоловічий одяг та аксесуари, повинна орієнтуватись на таку цільову аудиторію:
Креативна рекламна агенція "Sky Linea" розробила оригінал-макет реклами косметики фірми "Краса" для розміщення в журналі "Наталі". Перш ніж прийняти розробку рекламної агенції, маркетологи фірми "Краса" повинні провести тестування на:
Під час розробки комунікаційної програми підприємства маркетологи застосовують модель АІДА. Ця модель допомагає маркетологам в:
В одному із районів м. Києва відкривається філія АКБ "Правекс-банку". Для інформування юридичних осіб про цю подію маркетологам банку краще всього застосовувати:
Маркетинговий відділ універмагу "Україна" розробляє комунікаційну програму, останнім станом у опануванні якої є:
Згідно з законом України "Про рекламу" час мовлення, відведений на рекламу для телерадіоорганізацій будь-якої форми власності, не може перевищувати на кожну годину мовлення:
Особистий продаж, як елемент маркетингових комунікацій, не є першочерговим щодо планування комунікаційної програми для стимулювання збуту:
У місцях продажу спортивних товарів проводилися конкурси: покупцям, які вже придбали ці товари, надавалися певні премії. Ці заходи належать до такого елементу комплексу маркетингових комунікацій, як:
Фірма, що займається виготовленням та реалізацією медичних препаратів, зробила внесок у благодійний фонд. У засобах масової інформації з'явилися повідомлення про цю подію, що створила позитивний образ даної фірми і відповідно сприяли підвищенню обсягів реалізації. Який елемент маркетингових комунікацій застосовано?
Однією з найбільш бажаних для споживачів характеристик елементів комплексу маркетингових комунікацій є їх достовірність, яка перш за все властива:
Розробляючи комплекс маркетингових комунікацій, підприємство запланувало проведення конкурсу і використання купонів, які застосовуються під час:
Розрахунок рекламного бюджету здійснювали за методом, при якому затрати на рекламу визначали залежно від динаміки продажу товарів. Це:
При плануванні витрат на просування товарів використовували метод, в основі якого було визначення необхідної кількості рекламних контактів та врахування при цьому вартості кожного рекламного звернення. Мова йде про метод розрахунку бюджету:
Який із названих мотивів, що спонукає до запровадження маркетингу на підприємстві, є основним, а решта - похідним від нього?
У якій послідовності Ви б запропонували запровадження маркетингу на підприємстві: 1 - вивчення реакції покупців та громади на маркетингову діяльність підприємства; 2 - вибір системи управління маркетингом; 3 - виявлення мотивів застосування маркетингу підприємства?
Запровадження концепції маркетингу на підприємстві може бути реальним і ефективним:
Фірми малого бізнесу можуть реалізувати концепцію маркетингу шляхом:
Якщо фірма невелика за обсягом капіталів, регіоном обслуговування, контактує з однотипною клієнтурою, то який із варіантів побудови відділу маркетингу міг би бути найефективнішим?
Для якої з фірм слід запропонувати відділ маркетингу, організований на основі типів або груп покупців?
Велике підприємство "К" виробляє та продає широкий асортимент меблів для дому, офісу, лікарень та здійснює низку послуг. Найкращим типом організаційної структури служби маркетингу є:
Керівник підприємства "Дана" повинен визначити, які заходи заважають ефективній роботі співробітників служби маркетингу:
Найбільш прийнятним типом організаційної структури маркетингу для підприємства, що реалізує вузький асортимент косметичних товарів і діє на одному ринку, буде:
Яка основна особливість функціональної організаційної структури служби маркетингу відрізняє її від організаційних структур інших типів?
Яка основна особливість регіональної організаційної структури служби маркетингу відрізняє її від організаційних структур інших типів?


5. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Система менеджменту ( це:
2. Менеджер ( це:
3. З функціональної точки зору менеджмент ( це:
4. Виробничий менеджмент ( це:
5. Фінансовий менеджмент ( це:
6. Визначте, що таке об’єкт управління?
7. Яке із понять ширше: «управління» чи «менеджмент» і чому?
8. Парадигма менеджменту це:
9. Підприємець – це:
10. Яка школа вирішувала управлінські задачі за допомогою економіко-математичних методів?
11. Емпіричний етап формування науки управління заснований на:
12. Теоретичний етап формування науки управління заснований на:
13. Основоположником школи наукового управління є:
14. Основним положенням бюрократичної школи було:
15. Початком визнання управління наукою і самостійною сферою досліджень є:
16. На початку формування менеджменту як науки було створено 5 наукових шкіл. Якої з перелічених нижче не існувало?
17. Ситуаційний підхід до управління ґрунтується на припущенні, що придатність та ефективність різних методів управління визначається:
18. Системний підхід до управління ґрунтується на уявленні про організацію як:
19. Школа управління, що прагне використовувати у науці управління методи й інструментарій точних наук, – це:
20. Основоположником процесуального підходу в управлінні вважають:
21. Гомеостатичність ситеми – це:
22. Синергізм системи – це:
23. Розподіл праці в організації здійснюється за такими рівнями:
24. До основних характеристик організації не відносять:
25. До факторів внутрішнього середовища організації належать:
26. До факторів зовнішнього середовища непрямої дії відносять:
27. До внутрішнього середовища підприємства не належать:
28. Поділ технологій на багатоланкові, посередницькі та інтенсивні здійснено:
29. Вкажіть неправильне визначення:
30. Які з вищеназваних факторів зовнішнього середовища не відносять до факторів непрямої дії?
31. До економічних факторів зовнішнього середовища, що опосередковано впливають на діяльність підприємств, не належать:
32. Які основні загальні риси має організація?
33. Найбільш повну класифікацію принципів управління навів:
34. На чому базуються принципи менеджменту?
35. Що слід розуміти під принципами менеджменту?
36. Принцип ефективності менеджменту полягає:
37. Науковий підхід до виконання кожного елементу роботи; науковий підхід до підбору, навчання і тренінг робітника; кооперація з робітниками; розподіл відповідальності за результати роботи між менеджерами і робітниками – як принципи управління визначав.
38. Працівник отримує розпорядження і звітує тільки перед одним безпосереднім керівником – це принцип:
39. Природний порядок в організації, що має керуючий центр, – це принцип:
40. Функції організації ( це:
41. На думку А. Файоля, організація здійснює такі функції:
42. Загальна функція менеджменту ( це:
43. Конкретна функція менеджменту ( це:
44. До загальних функцій менеджменту відносять:
45 Конкретні функції менеджменту класифікують за ознакою об'єкту поділяють на:
46. Процес менеджменту ( це:
47. Цикл менеджменту ( це:
48. Механізм менеджменту ( це:
49. Аналіз внутрішнього потенціалу підприємства не включає:
50. До слабких сторін підприємс
·тва не можна віднести:
51. А. Файоль виділив наступні принципи планування:
52. Р. Акофф виділив наступні принципи планування:
53. Тактичне планування розраховане на:
54. Наступальні плани передбачають:
55. Місія підприємства формулюється з огляду на:
56. Принцип планування «єдність» передбачає:
57. Принцип планування «безперервність» передбачає:
58. Принцип планування «точність» передбачає:
59. Принцип планування «гнучкість» передбачає:
60. Стратегічне планування ( це:
61. Тактичне планування ( це:
62. Оперативне планування ( це:
63. Ієрархічні організаційні структури поділяються на:
64. Органічні організаційні структури поділяються на:
65. Організовування – це:
66. Принцип єдиноначалля порушеній у наступні організаційній структурі:
67. Основними типами дивізіональної структури управління є:
68. Адаптивні організаційні структури поділяються на:
69. Рівень управління – це:
70. Повноваження ( це:
71. Відповідальність ( це:
72. Делегування повноважень ( це:
73. З точки зору змістового підходу мотивація – це:
74. Стимули – це:
75. Теорія надбаних потреб – це теорія:
76. До змістових теорій не відносять:
77. До процесуальних теорій не відносять:
78. Мотиви – це:
79. До мотивуючих чинників теорії Ф. Герцберга не належать:
80. Мотивування ( це:
81. К. Альдерфер виділив такі групи потреб:
82. Який контроль здійснюється для оцінювання правильності виконання роботи підлеглими і узгодження розміру винагороди з результатами роботи?
83. Який контроль визначає ступінь придатності вхідних ресурсів організації для виготовлення продукту такої якості, яка б відповідала запитам споживачів і забезпечувала збут продукту на вибраному сегменті ринку?
84. Система контролю – це:

85. Економічність системи контролю означає:
86. Об’єктивність системи контролю означає:
87. Регулювання як функція менеджменту – це:
88. Мета координації і регулювання полягає в наступному:
89. Головна задача координації:
90. Який термін відповідає визначенню: «способи впливу на окремих працівників та робочі колективи в цілому, необхідні для досягнення цілей підприємства»?
91. До адміністративних методів управління не належать:
92. До соціально-психологічних методів не відносять:
93. Нормування витрат часу, виробітку, продуктивності праці – це:
94. Методи, націлені на деталізацію планів, регулювання виробничого процесу і господарської діяльності, забезпечення чітких дій апарату управління і злагодженої роботи всіх підрозділів підприємства – це:
95. За напрямком впливу на керований об'єкт методи менеджменту поділяють на :
96. До кількісних методів менеджменту не відносять:
97. Резолюція – це:
98. Розпорядження – це:
99. Наказ – це:
100. Юридична відповідальність – це:
101. Соціальна відповідальність – це:
102. Адміністративна відповідальність – це відповідальність, яка:
103. Етика відносин зі споживачами включає:
104. Етика відносин із співробітниками включає:
105. Етика відносин із партнерами включає:
106. Чиста теперішня вартість являє собою:
107. Управлінське рішення – це:
108. Прийняття управлінських рішень – це:
109. За функціональним призначенням виділяють такі управлінські рішення:
110. Оптимальні управлінські рішення – це:
111. Раціональні управлінські рішення – це:
112. Репродуктивні управлінські рішення – це:
113. Елементами комунікаційного процесу є:
114. Письмові комунікації – це:
115. Невербальні комунікації – це:
116. Усні комунікації – це:
117. Обмін інформацією поза каналами, передбаченими організаційною структурою:
118. Інформація – це:
119. Влада, що передбачає використання людиною як основного інструмента впливу на інших свої знання – це:
120. Влада, що передбачає використання людиною як основного інструмента впливу на інших свої особисті риси – це:
121. Який стиль керівництва характеризується високим рівнем єдиновладдя керівника?
122. «У виконавців відсутнє або нерозвинуте честолюбство, і вони прагнуть уникати відповідальності, бажають, щоб ними керували» – це одна із тез Д. Мак-Грегора:
123. Авторами управлінської решітки, яка розглядала різні варіанти співвідношення поведінки керівників залежно від того, про що вони дбають в першу чергу – про виконання виробничих завдань чи про збереження нормальних стосунків у керованій ними групі, є:
124. Автократично-ліберальний континуум стилів керування запропонований:
125. Теорія, яка головним інструментом впливу на поведінку людей вважає встановлення цілей і визначення шляхів їх досягнення – це:
126. Яка з моделей лідерства виділяє такі фактори впливу на поведінку менеджера, як: відносини між менеджером і колективом, структуру завдання, посадові повноваження?
127. Підхід, що оцінює організаційну ефективність за критеріями, що здатні забезпечити внутрішню єдність і гарантувати виживання організації у мінливому середовищі – це:
128. Ефективність, яка відображає економічність способів перетворення ресурсів у процесі виробничої діяльності підприємства, – це:
129. Ефективність, яка показує, наскільки повно організація задовольняє потреби споживачів порівняно з альтернативними способами їхнього задоволення – це:
130. До узагальнюючих критеріїв організаційної ефективності з перелічених нижче не належать:
131. Ефективність рекламної кампанії оцінюється за:
132. До якісних показників ефективності роботи організації не слід відносити:
133. До кількісних критеріїв ефективності системи менеджменту організації не належить:

6. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Об'єктивна закономірність управління виробництвом породжена:
У чому полягає сутність операційної функції?
Яке з наведених визначень найкраще відображає сутність поняття "операційний менеджмент"?
Чим визначається роль операційного менеджменту як різновиду функціонального менеджменту?
У чому полягає відмінність між поняттями "виробництво" та "операції"?
У чому полягає відмінність між поняттями операційного та виробничого менеджменту?
Який із варіантів відображає правильну послідовність етапів історичного розвитку поняття "операційний менеджмент"?
Операційна стратегія - це:
Яка категорія операційного менеджменту відповідає визначенню: "система конкретних заходів щодо реалізації операційної стратегії"?
Який перелік посад є прикладом операційних менеджерів на торговельному підприємстві?
У якому із переліків посад зазначені операційні менеджери на виробничому підприємстві?
Що таке операційна система організації?
Яка відповідь відображає перепік операцій операційного процесу торговельного підприємства?
Що відображає даний перелік: проектування операційної системи, функціонування операційної системи, ефективність операційного менеджменту, задоволення попиту споживачів?(що це є в операційному процесі)
Яке з перелічених завдань не має відношення до завдань операційного менеджменту?
Функціональна характеристика операційного менеджменту визначається:
Яке з перелічених стратегічних рішень вирішується в межах операційного менеджменту?
У якій послідовності розробляється операційна стратегія?
Основною метою стратегії товару вважається:
У чому проявляється вплив життєвого циклу товару на операційну стратегію?
За якого типу процесу використовується операційна стратегія виробництва у невеликих обсягах або партіях різних товарів?
За якого типу процесу використовується операційна стратегія великих обсягів виробництва подібних товарів?
За якого типу процесу використовується операційна стратегія класичних конвеєрів?
Що відображає даний перелік: нематеріальна природа "продукту", його одночасне виробництво та споживання, низький ступінь стандартизації "продуктів", високий ступінь взаємодії зі споживачем та трудомісткість операцій?
Завдяки чому можна посилити адекватність операційної стратегії специфічним рисам сфери послуг?
Яка з підсистем забезпечує створення додаткової вартості "входів", внаслідок чого з'являються "виходи" операційної системи?
Яка група посад "входить" у трансформуючу підсистему операційної системи?
Представниками якої підсистеми операційної системи є комерційний директор, працівники торгового відділу та відділу організації торгівлі?
Яка група посад "входить" у підсистему забезпечення операційної системи?
До "входів" операційної системи торговельного підприємства не належать:
Яка з відповідей стосується "виходів" операційної системи?
До "виходів" операційної системи виробничого підприємства належать:
Якому типу операційної системи відповідає ця характеристика: "виготовлення великої номенклатури виробів (послуг) різного призначення"?
Повторення випуску виробів (послуг) упродовж деякого проміжку часу, що робить економічно доцільним розробку технологічних процесів. Йдеться про:
Якому типу операційної системи відповідає така характеристика: "виготовлення однотипної продукції (послуг) обмеженої номенклатури у великих обсягах упродовж тривалого періоду часу"?
Яка з характеристик стосується операційної системи з безперервним процесом?
За якої операційної системи забезпечується найповніше використання обладнання і матеріалів, найвищий рівень продуктивності праці, найнижча собівартість продукції?
За якої операційної системи використовується праця висококваліфікованих працівників?
За якої операційної системи економічно доцільний випуск продукції (послуг) за графіком циклічного повторення?
За якої операційної системи економічно доцільне застосування гнучких автоматизованих ліній?
Який вид операційної системи характеризується надходженням виробу на наступну ділянку обробки, незалежно від її готовності прийняти виріб?
В операційному менеджменті операційний процес слугує:
Які з принципів належать до принципів організації операційних процесів?
За якими напрямами спеціалізації відбувається формування операційного процесу у просторі?
Яке з положень відповідає характеристиці операційного циклу?
Який тип операційного процесу передбачає застосування універсального устаткування і пристроїв та групування робочих місць за принципом технологічно однорідних операцій?
За якого типу операційного процесу доцільне застосування спеціалізованого устаткування, пристроїв та інструментів?
Який тип операційного процесу характеризується групуванням робочих місць за технологічним і предметним принципами, закріпленням за робочими місцями обмеженої кількості операцій та середньою кваліфікацією працівників?
За якого типу операційного процесу недоцільна детальна розробка технологічного процесу виробництва товару (надання послуги)?
За якого операційного процесу робочі місця розміщують за ходом технологічного процесу (предметний принцип), а робочі місця спеціалізуються на виконанні однієї операції?
Для якої сфери людської діяльності характерний одиничний тип операційного процесу?
Для якої сфери людської діяльності характерний серійний тип операційного процесу?
Для якої сфери людської діяльності характерний масовий операційний процес?
Який тип операційного процесу відображають, наприклад: вугільна шахта, нафтопереробка, телебачення, радіостанція?
Який тип операційного процесу відображають, наприклад: твори поетів, роботи будівельних підрядників, функціонування науково-дослідних інститутів?
Які види операцій розрізняють за ознакою рівня механізації?
Які види операцій виконуються працівником із застосуванням засобів механізації?
Які види операцій виконуються на машинах та станках при обмеженій участі оператора?
Що є метою проектування операційної системи?
Сутність процесу проектування операційної системи полягає в тому, що:
Які критерії беруться до уваги при проектуванні виробів?
Що означає перелік: виробнича потужність, економічна ефективність, гнучкість, надійність, стандартизація, безпечність та промислова санітарія й гігієна?
Що означає перелік: тип трансформуючої підсистеми; власне виробництво або придбання деяких комплектуючих; виконання деяких завдань з використанням власних коштів або передача їх субпідрядникам; методи розробки; рівень механізації та автоматизації; ступінь спеціалізації праці працівників?
У чому полягає сутність соціотехнічного підходу до проектування операцій?
Що дозволяє підвищити продуктивність процесу проектування операційної системи та дає можливість маніпулювати проектом за сучасних умов?
Які характерні риси сфери послуг впливають на специфіку проектування операційних систем?
До якої сфери людської діяльності стосується характеристика: "місцеположення підприємств здебільшого визначається місцеположенням вихідних матеріалів, а не споживачів"?
До якої сфери людської діяльності стосується таке положення: "великі підприємства в даній сфері не типові"?
Який фактор передусім свідчить на користь великих централізованих підприємств?
Який фактор підтверджує доцільність невеликих децентралізованих підприємств?
Які фактори враховуються при виборі місцеположення підприємства на макрорівні?
Які фактори враховуються при виборі місцезнаходження підприємства на мікрорівні?
Що не відноситься до критеріїв проектування виробів?
За якого типу планування ресурси розміщують за ланцюгом робочих місць відповідно до необхідних для випуску виробу (послуги) операціями?
За якого типу планування вироби або споживачі нерухомі, а ресурси подаються до місць роботи у разі необхідності?
За якої операційної системи доцільне застосування післяопераційного функціонального планування?
Першою системою, орієнтованою на виробництво товарів була?
Перевагою автоматизованої сервісної операційної системи виступає?
Який фактор свідчить на користь великих централізованих підприємств?
З яких етапів складається процес проектування операційних систем?
У чому полягає призначення нормування праці в контексті проектування операційної системи?
Що передбачає поняття сукупного попиту?
За ознакою часового горизонту планування розрізняють такі види планів:
Що є метою агрегованого планування виробництва?
Що таке оперативне управління в контексті операційного менеджменту?
Які із зазначених видів робіт не мають відношення до диспетчеризації?
Які "точки перевірки" в операційному циклі організації найтиповіші?
Яка відповідь дає адекватне уявлення про алгоритм процесу контролю.
Які принципи покладені в основу функціонування системи управління матеріальними ресурсами?
Яку роль в операційному процесі відіграють запаси?
Що передбачає залежний попит?
Що передбачає незалежний попит?
Для яких запасів найбільш прийнятні системи з фіксованою кількістю?
Для яких запасів найбільш прийнятні системи з фіксованою періодичністю?
Для яких товарів доцільне застосування системи з фіксованою кількістю запасів?
Для яких товарів доцільне застосування системи з фіксованою періодичністю завезення?
Яка система управління поставками визнана найефективнішою для предметів залежного попиту?
Яка система диспетчеризації передбачає завезення ресурсів невеликими партіями на момент потреби у них?
Що з переліченого не відноситься до переваг системи "точно у термін"?
За умов якої системи диспетчеризації отримав розповсюдження інформаційний механізм "КАНБАН"?
Яке поняття передбачає звуження масштабу робіт, який необхідно знати працівникові з метою підвищення результативності праці?
Що з переліченого не є перевагою застосування вузькоспеціалізованої праці?
Зміст якого поняття відображає така дефініція: "визначення нормативного часу на основі послідовних спостережень за діяльністю одного працівника упродовж кількох циклів"?
У чому полягає сутність проектного підходу до управління організацією?
Якому поняттю відповідає таке визначення: "комплекс операцій, зорієнтований на певний кінцевий результат за умов обмеження часу та бюджету на його реалізацію"?
Які етапи життєвого циклу передбачають проекти?
Що таке післяопераційний перелік робіт ?
Недоліком якого методу планування та координації великомасштабних проектів є неадекватність відображення взаємозв'язків між роботами?
Що з переліченого не належить до переваг застосування методів сітьового планування?
На сітьовому графіку дії (роботи), в ході яких споживаються ресурси та використовується час, позначаються:
На сітьовому графіку початок і закінчення дій, в ході яких не споживаються ані ресурси, ані час, позначаються:
Яка з відповідей стосується резерву часу роботи на сітьовому графіку?
На сітьовому графіку роботи, що проходять найдовший шлях, називаються:
На сітьовому графіку роботи з великим резервом часу називаються:
Який резерв часу мають критичні роботи?
У чому полягає сутність активного підходу до менеджменту якості?
Яке визначення відповідає поняттю якості?
Під впливом яких факторів формується якість продукції за сучасних умов?
До якої групи показників якості належать безвідмовність та ремонтопридатність?
До методів оцінки якості належать:
Який пункт не стосується положень У.Е. Демінга?
Яка теза вважається основоположною за вченням Д.Джурана?
Хто з "вчителів" менеджменту якості запровадив концепцію нульових дефектів?
Хто з "вчителів" менеджменту якості розробив причинно-наслідкові діаграми та сформував групи якості?
У якій послідовності застосовується підхід до загального менеджменту якості?
Яке поняття загального менеджменту якості відповідає визначенню: "процес залучення споживача на стадії розробки нового товару або перепроектування старого"?
Що таке групи якості?
Що є основним призначенням причинно-наслідкових діаграм К. Ішикави?
Матриця "будинок якості" розробляється з метою:
Яке з положень відображає математичний зміст продуктивності7
До якого типу розрахунку продуктивності належить продуктивність праці?
Який тип розрахунку продуктивності відображає відношення продуктів до використаного часу роботи працівників та обладнання?
Який тип розрахунку продуктивності відображає відношення усіх вироблених товарів або послуг до загальної величини витрат на операційну діяльність?
Назвіть основні фактори, що впливають на динаміку продуктивності організації:
Що дозволяє підвищити загальну продуктивність операційної системи у разі виникнення "затору в операційному процесі"?


7. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Яке з наведених визначень характеризує поняття "персонал"?
Здатність людини до праці, сукупність її фізичних, інтелектуальних здібностей, набутих знань і досвіду, які використовуються в процесі виробництва товарів та послуг, характеризує категорію:
На які групи за участю в процесі виробництва поділяється персонал?
Персонал підприємства - це:
До основних категорій персоналу підприємства належать:
Поняття "кадри" означає:
Що характеризує визначення: "Сукупність та єдність методів, процедур, прийомів впливу на працівників з метою використання їх потенціалу у досягненні цілей організації"?
Сукупність прав і обов'язків працівника, що визначається його трудовими функціями і межами компетентності, - це:
Здатність до кваліфікованої праці певної професії - це:
Вкажіть, які Ви знаєте види безробіття:
Управління кадрами - це:
Кваліфіковані працівники, які пройшли попередню підготовку, мають спеціальну освіту, трудові навички і (або) досвід роботи, - це:
Комплекс спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, набутих людиною в результаті спеціальної підготовки і досвіду у певній галузі, - це:
Про яку категорію йдеться: "Постійний склад штатних кваліфікованих працівників, які пройшли попередню професійну підготовку, володіють спеціальними знаннями, трудовими навичками або досвідом роботи у вибраній сфері діяльності"?
Виберіть правильний варіант відповіді: "Що розуміється під частиною населення, що має необхідний фізичний розвиток, здоров'я, освіту, культуру, здібності, кваліфікацію, професійні знання для роботи у сфері суспільно-корисної діяльності?
Що характеризує соціальна структура персоналу?
Оберіть правильне визначення кваліфікації працівника.
Який перелік визначає штатну структуру персоналу?
Що визначає рольова структура персоналу?
Якими є повноваження менеджера з персоналу в організації щодо надання консультації лінійним керівникам?
Суміжна професія - це:
Ступінь професійної підготовки, необхідної для виконання певних трудових функцій, - це:
Сукупність прав і обов'язків працівника, що визначається його трудовими функціями і межами компетентності, - це:
Трудовий стаж - це:
Що передбачає необхідний кількісний і якісний склад працівників.
Яким показником визначається сума спискового складу персоналу за всі дні місяця, включаючи вихідні і святкові, поділена на кількість календарних днів у місяці?
До якої категорії належать працівники, прийняті на роботу без визначення конкретного терміну роботи?
Частина населення, яка має необхідний фізичний розвиток, здоров'я, освіту, культуру, здібності, кваліфікацію, професійні знання для роботи у сфері суспільно-корисної діяльності - це:
Яку категорію характеризує визначення: "Соціальна спільність людей, об'єднаних спільною трудовою діяльністю в рамках певної організації для досягнення спільної мети та пов'язані між собою відносинами співробітництва"?
Що таке соціальна група?
Сукупність людей, об'єднаних спільною метою і діяльністю, єдністю інтересів, взаємною відповідальністю кожного, відносинами співробітництва та взаємодопомоги, - це:
Первинною функцією трудового колективу є:
Трудовий колектив може бути:
Колектив - динамічна система. Від яких умов залежить його розвиток:
Всередині трудового колективу може існувати:
За наслідками впливу на діяльність організації конфлікти поділяються на:
Якій категорії відповідає наведений перелік: особистісні якості співробітників, стиль керівництва?
На психологічну сумісність випиває:
Узагальнюючою характеристикою колективу, що свідчить про рівень його розвитку, є:
Згуртованість - єдність поведінки членів колективу, побудована на:
Розвиток персоналу може бути:
Кадрова політика організації - це:
У випадку проведення якої кадрової політики керівництво організації здійснює постійний кадровий моніторинг?
При якій кадровій політиці не проводиться середньострокове прогнозування кадрової роботи?
Кадрова робота зводиться до єдності таких підсистем:
Етапами розробки кадрової політики є:
Про який об'єкт кадрової політики організації йдеться: "Весь особовий склад установи або частина цього складу, що являє собою групу за професійними або іншими ознаками ".
Про яку категорію кадрової політики організації йдеться: "Постійний склад штатних кваліфікованих працівників, які пройшли попередню професійну підготовку, володіють спеціальними знаннями, трудовими навичками або досвідом роботи у вибраній сфері діяльності"?
Що слід розуміти під функціональними повноваженнями менеджера з персоналу?
Основним завданням визначення потреби в персоналі с:
Основним завданням забезпечення процесу управління персоналом є:
За оцінкою фахівців, загальна чисельність співробітників служби управління персоналом складає:
Влаштовуючись на роботу вперше, працівник має податну відділ персоналу такі документи:
Проекти наказів щодо персоналу в організації зазвичай готує:
Яку основну функцію виконує відділ персоналу?
Як називається документ, який являє собою затверджений у встановленому порядку систематизований перелік справ, що використовуються в діловиробництві відділу, і в якому обов'язково вказуються терміни зберігання документів?
Як називається обліковий документ, що обов'язково заповнюється відділом кадрів на всіх працівників, прийнятих на постійну, тимчасову або сезонну роботу, і в якому записи ведуть згідно з паспортом, дипломом, трудовою книжкою тощо?
Який документ комплектується із додатку до особового листка з обліку кадрів, автобіографії, копії документів про освіту тощо?
Яку документацію ведуть для визначення частоти зміни кадрів на тій чи іншій посаді і більш детального вивчення причин небажання працівників заміщувати конкретну посаду?
Угода між членами трудового колективу та адміністрацією, що укладається в організації не частіше одного разу на рік, - це:
Який документ належить до категорії актів централізованого регулювання і являє собою документ, в якому закріплені правові норми, принципи і законодавчі аспекти регулювання праці?
Організаційно-регламентуючий документ, в якому характеризуються основні принципи створення і функціонування структурного підрозділу, - це:
Документ, що регламентує діяльність у межах кожної управлінської посади і містить вимоги до працівника, який займає цю посаду, - це.
Документ, що регламентує порядок прийому і звільнення, основні обов'язки робочих, службовців і адміністрації, робочий час, його використання і та ін. - це:
Моніторинг персоналу передбачає;
Джерела залучення персоналу поділяються на:
Принцип масовості кадрового планування передбачає:
Основними напрямками персонал-маркетингу є:
Кваліфікаційні вимоги до працівника визначаються:
До внутрішніх джерел залучення кандидатів на посаду не належать:
До зовнішніх джерел залучення кандидатів на посаду не належать:
Відбір - це всебічне вивчення індивідуальних якостей кожного претендента на посаду і визначення кращих із них, що здійснюється:
Інформація про умови конкурсу на вакантні посади розміщується в засобах масової інформації не пізніше як за:
Вибори - це засіб конкурсного відбору претендентів на посаду, що здійснюється з урахуванням думки:
За підготовку і проведення конкурсу з відбору кращих кандидатів на посаду відповідає:
Набір працівників в організацію є початковою стадією:
Вимоги, що висуваються до виконавця, та перелік його найбільш важливих якостей містить:
Тимчасове наймання працівників оформляється:
В якій послідовності здійснюється відбір працівників в організацію:
Професіограма - це:
Трудова адаптація працівників - це:
Про який вид адаптації йдеться: "Пристосування до відносно нового соціуму, норм поведінки і взаємостосунків у новому колективі"?
За допомогою якого засобу проводять роз'яснення і демонстрацію прийомів роботи безпосередньо на робочому місці?
Відповідний рівень освіти та професійної підготовки, досвід практичної роботи, організаторські здібності, особистісні якості, вік, стан здоров'я - це:
Поточна оцінка якостей та навичок персоналу - це:
Атестація працівників буває:
Підсумкові висновки атестаційної комісії оформлюються у вигляді формулювань:
Засідання атестаційної комісії проводиться:
За допомогою якого методу визначається і реєструється потреба у професійному навчанні?
Чи має право атестаційна комісія давати рекомендації про пониження або підвищення на посаді, встановлення персональної надбавки до посадового окладу?
Керівник авторитарного типу...
Ротація та суміщення професій належать до:
Розвиток персоналу - це:
Професійний розвиток співробітників - це:
За допомогою якого методу самостійного навчання співробітник переміщується на іншу посаду з метою отримання нових навичок?
Який метод навчання дозволяє найбільш точно відтворити реальну професійну діяльність?
При якому методі професійного навчання проводиться аналіз і групове обговорення конкретної ситуації?
Як розраховується коефіцієнт плинності кадрів?
Незадоволеність роботою, умовами праці, заробітною платою, звільнення за порушення трудової дисципліни, розтрати, зловживання, невідповідність посаді, погані стосунки з керівником або колегами, зміна місця проживання - це:
Мобільність персоналу - це:
Під плинністю кадрів в організації розуміють:
Соціальний захист працівника - це:
Кадровий консалтинг - це:
Організаційно-нормативним закріпленням соціального партнерства в організації є:


8. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА

На які блоки поділяються управлінські ролі за Мінцбергом?
Яка загальна характеристика менеджерських ролей за Мінцбергом?
Менеджерів нижчого рівня управління офіційно ще називають:
Менеджерів середнього рівня управління офіційно ще називають:
Менеджерів вищого рівня управління офіційно ще називають:
Наукова організація праці спрямовується на вирішення:
До принципів наукової організації праці належить:
Одним з напрямків наукової організації праці є:
До вимог щодо організації робочого місця менеджера належить:
До видів розподілу управлінської праці належить:
Внутрішніми формами розподілу управлінської праці є:
Однією з основних причин незадовільної організації праці багатьох керівників є:
Ознакою організованого керівника є:
Проблема ефективного використання робочого часу актуальна для керівників:
Планування особистої праці менеджера покликане забезпечити:
Суть планування особистої праці менеджера означає:
Складовою практичного значення планування особистої праці менеджера не є:
Складовою планування особистої праці менеджера не є:
Процес планування особистої праці керівника повинен починатися:
Особисті цілі менеджера не повинні :
Процес встановлення особистих цілей менеджера передбачає:
Процес розробки плану особистої праці менеджера здійснюється:
Вибір пріоритетних справ менеджера може здійснюватися за допомогою:
Вибір пріоритетних справ менеджера може здійснюватися за допомогою:
Принцип Паретто полягає у тому, що у межах певної множини окремі малі частини:
Принцип Паретто націлює керівників на першочергове виконання:
Відповідно до принципу Паретто:
Процесуально організація ділової наради здійснюється:
Однією із складових етапу підведення підсумків ділової наради є:


9. ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Хто із згаданих економістів є автором теорії міжнародної вартості?
Скорочення офіційних валютних резервів свідчить про:
Операції по приватному переказу валюти за кордон відбиваються у:
Який із перелічених показників відноситься до показників результативності зовнішньоекономічних зв'язків?
Платіжний баланс - це:
Який з перелічених показників відбиває обсяги зовнішньоекономічних відносин?
Яку роль на сучасному етапі виконує держава щодо впровадження експортної політики?
На якому з припущень базується теорія порівняльних переваг?
Визначення "кількісне обмеження обсягів іноземної продукції" характеризується поняттям:
Що входить до поняття "глобальні квоти"?
Яка з наведених форм належить як до квот, так і до ліцензії?
Дозвіл на експорт (імпорт) товару впродовж певного часу з визначенням його загального обсягу - це:
Який державний орган видає ліцензії на здійснення експортно-імпортних операцій?
До технічних бар'єрів відноситься:
Що із переліченого може бути як складовою частиною процесу нетарифного регулювання, так і інструментом державного регулювання?
Який засіб є більш ефективним при кількісному регулюванні імпорту з точки зору адміністрування?
Прямі субсидії держави - це:
У чому полягає міжнародний поділ праці?
Що таке транскордонне співробітництво?
Що таке єврорегіон?
Що таке товарна біржа?
Що таке фондова біржа?
Що таке аукціон?
Що входить до обов'язків принципала?
Операції, що передбачають довгострокову оренду, мають назву:
Назвіть операції, за яких орендар протягом дії угоди виплачує суми, що покривають повну вартість амортизації майна або більшу її частину:
Яка форма лізингу передбачає довгострокову оренду наукоємного обладнання з використанням державного стимулювання?
Хто за умовами фінансового лізингу здійснює за свій рахунок технічне обслуговування та ремонт обладнання?
На підставі якого документа лізингова фірма сплачує вартість об'єкта оренди фірмі-виробнику при фінансовому лізингу:
Які з наведених міжнародних орендних операцій належать до експортних?
Які з наведених характеристик товару насамперед враховуються в аналізі експортних можливостей?
Найбільш значним недоліком використання торговельних посередників у зовнішній торгівлі є:
Які посередницькі операції здійснюються від імені торговельного посередника та за його рахунок?
Які посередницькі операції здійснюються від імені торговельного посередника, але за рахунок експортера?
Які посередницькі операції здійснюються від імені експортера та за його рахунок?
Які посередницькі операції здійснюються зі складу торговельного посередника?
Хто з торговельних посередників здійснює операції за угодою купівлі-продажу?
Хто з торговельних посередників має право реалізувати продукцію на будь-якому ринку та за будь-яку ціну?
Які з угод відповідають формі договору між посередником та експортером, у якому посередник виступає виключно з метою зведення сторін?
Які посередницькі угоди передбачають діяльність торговельного посередника на обумовленій території?
Що відрізняє агентські фірми від брокерських?
В угоді про надання права на продаж, діючими сторонами є:
Характер взаємодії між сторонами в агентському договорі - це:
Умови по неконкуренції передбачають, що торговельний посередник:
Що входить до головних обов'язків консигнанта?
Який вид зустрічної торгівлі передбачає безвалютний, але оцінений обмін товарами?
Хто виступає ініціатором зустрічної торгівлі?
Яка форма зовнішньої торгівлі передбачає повний або частково збалансований обмін товарами?
Які обов'язкові умови повинна мати оферта?
Рахунок-фактура виписується:
Маркування, що наноситься на упаковку товару, вибирається залежно від:
Як називаються претензії, що висуваються одним контрагентом іншому у зв'язку з невиконанням умов контракту?
Оферта - це:
Оферент - це:
Що таке тверда оферта?
Акцепт - це:
В якому випадку тверда оферта є підтвердженою?
Що має бути відбито у розділі "Предмет контракту"?
Чи є перелік форс-мажорних обставин єдиним для всіх видів контрактів?
Що з наведеного належить до "інших умов контрактів"?
Головна відмінність договору купівлі-продажу від інших видів договорів полягає в:
У преамбулі зовнішньоторгового контракту зазначається:
Які обов'язкові умови (conditions) має містити міжнародний контракт "купівлі-продажу"?
Яка умова с додатковою (warranty) в укладанні міжнародного контракту "купівлі-продажу"?
Яка умова міжнародного контракту "купівлі-продажу" є індивідуальною?
Яка з наведених умов міжнародного контракту "купівлі-продажу" є універсальною?
Чому необхідно встановлювати систему мір та ваг у визначенні кількості в міжнародних контрактах "купівлі-продажу"?
Під терміном "постачання товару" розуміють:
В який спосіб визначають якість у контракті купівлі-продажу під час продажу товарів на аукціонах та зі складів?
В який спосіб визначають якість у контракті "купівлі-продажу" під час продажу товарів на виставках та ярмарках?
Який засіб визначення якості в контракті "купівлі-продажу" є найбільш поширеним у міжнародній торгівлі?
Якщо текст контракту становить понад одну сторінку, то яку з них підписують сторони?
Якщо в контракті не визначено правового режиму, то право якої країни згідно із законодавством України застосовується?
Право якої країни застосовується до зовнішньоекономічного контракту, укладеного на біржі:
Що входить до специфікацій, які є додатками до контракту?
На який строк дасться відстрочення на сплату митних платежів та податків у здійсненні імпортних операцій з давальницькою сировиною підприємствами України?
Яка з наведених форм розрахунків найчастіше використовується у купівлі-продажу машин і обладнання?
Якими є складові собівартості експорту для фірми?
За якими показниками оцінюється рівень і якість виконання обов'язків щодо контрактів з іноземним партнером?
Усі платежі по митниці нараховуються відповідно до:
Які бувають ставки мита?
Як розподіляється мито за способом нарахування?
Який вид мита нараховується у процентах до митної вартості товарів?
Який вид мита застосовується в Україні при ввезенні товарів, у виробництві яких використовувалися субсидії?
На який строк встановлюється сезонне ввізне і вивізне мито?
Чи входить вартість митних зборів до розрахунку суми податку на додану вартість при імпорті товарів?
На які з перерахованих товарів існує пільга 50% від суми імпортного мита?
Який орган видає сертифікат про походження товару в Україні?
Чи включається мито та митні збори до митної вартості товару при стягненні ПДВ?
За напрямом руху мито класифікується так:
Адвалорне мито, як правило, використовується при оподаткуванні товарів:
Чи може ставка компенсаційного мита перевищувати розмір субсидій?
Як розподіляється мито за метою і функціональністю?
Угоди, які не передбачають юридичного оформлення ("джентльменські" угоди) - це:
Угоди з передаванням фінансових зобов'язань - це:
До якої групи Інкотермс відноситься умова, коли продавець забезпечує покупцю лише доступ до товару на власних площах продавця?
Інкотермс охоплює:
Базис ціни встановлює:
Хеджування - це:
Трампове судноплавство - це:
Свідоцтво про укладання контракту на перевезення між судноплавною компанією і замовником, що визначає право власності на товар і є товаророзпорядчим документом - це:
Лінійне судноплавство - це:
Термін пред 'явления рекламацій, що визначається в контракті, залежить від:
Які з перелічених форс-мажорних обставин належать до тривалих?
Які з перелічених форс-мажорних обставин належать до короткочасних?
Умови "Інкотермс, 2000 р." розподіляють між продавцем і покупцем:
Умови групи Е (EXW) "Інкотермс, 2000 р." означають, що;
Хто і за чий рахунок отримує експортну та імпортну ліцензію, якщо контракт виконується згідно з умовами EXW "Інкотермс, 2000р."?
Хто виконує всі митні формальності щодо вивезення і ввезення товарів, а також при необхідності - для транзитних перевезень, якщо контракт виконується на умовах EXW "Інкотермс, 2000 р."?
Коли обов'язки продавця щодо поставки товару вважаються виконаними згідно з умовою FCA "Інкотермс, 2000 р." ?
Який вид транспорту може бути використаним при здійсненні контракту на умові FCA "Інкотермс, 2000 р."?
З якого моменту всі витрати і ризики загибелі товару або його пошкодження несе покупець, якщо контракт виконується на умові FAS "Інкотермс, 2000 р. "?
Який вид транспорту використовується при здійсненні контрактів на умовах FOB "Інкотермс, 2000р. "?
Згідно з умовою FOB "Інкотермс, 2000 р." очищення товару відмита на експорт здійснює:
Хто і за який рахунок отримує імпортну ліцензію або інший дозвіл державних органів при здійсненні контракту за умовою FOB "Інкотермс, 2000р."?
Умова CFR "Інкотермс, 2000 р." потребує від продавця:
Для якого виду транспорту використовується умова СРТ "Інкотермс, 2000p."?
Обов'язки покупця щодо постачання товару згідно з умовою СРТ "Інкотермс, 2000р. " означають?
Які обов'язки несе продавець згідно з умовою ДДР "Інкотермс, 2000 р."?
Структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності - це:
Яким є термін дії концесійних договорів за участю іноземних інвесторів?
Яка з перерахованих форм с найбільш поширеною для здійснення іноземних інвестицій на території України?
Які правові форми застосовуються до діяльності іноземних інвесторів у випадках суперечності внутрішнього законодавства із міжнародним?
Чи може встановлюватися пільговий режим інвестиційної діяльності для окремих підприємств?
Підприємство набирає статусу підприємства з іноземним капіталом із моменту:
Основною ознакою прямих інвестицій с виникнення:
Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями:
Що є основою для розподілу виручки між засновниками СП?
Яке із перерахованих визначень відповідає поняттю "підприємство з іноземними інвестиціями"?
Який із органів здійснює оцінку іноземних інвестицій?
Які основні гарантії надано іноземним інвесторам законодавством України?
Який з інвестиційних режимів діє на території України?
Чи сплачується мито з майна, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду?
Чи мають право державні органи реквізувати іноземні інвестиції?
За рахунок чого іноземний інвестор погашає додатковий ризик при інвестуванні?
Які гарантії мають підприємства з іноземним капіталом уразі зміни законодавства?


10. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО

Предметом підприємницького права є:
Підприємницьке право є:
Які нормативні акти, що регулюють підприємницьку діяльність, приймає Верховна Рада України:
Об’єктами господарського права є:
Які суб'єкти не мають права займатися підприємницькою діяльністю відповідно до Закону України "Про підприємництво".
Не є підприємницькою діяльністю:
З якого моменту виникає правоздатність суб'єкта підприємництва?
Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється:
Місцем знаходження юридичної особи - суб'єкта підприємництва є місце:
На якій підставі діє керівник філії юридичної особи?
До чиєї компетенції належить створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв акціонерного товариства, затвердження їх статутів і положень ?
Вкладами учасників та засновників товариства не можуть бути:
Яким чином оцінюється розмір вкладу учасника господарського товариства до статутного фонду господарського товариства, зроблений засновником у вигляді певного майна?
Який порядок виходу учасника із складу товариства з обмеженою відповідальністю?
У який строк здійснюється державна реєстрація юридичних осіб?
В яких випадках здійснюється перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності?
Дозвіл на здійснення діяльності з виготовлення печаток і штампів суб'єкта підприємницької діяльності надасться:
За загальним правилом строк дії ліцензії:
З якого моменту підприємство вважається ліквідованим?
Коли не може здійснюватися підприємницька діяльність?
У яких формах здійснюється реорганізація підприємства?
Який строк визначений законодавством для заявлення претензій кредиторів під час ліквідації підприємства за рішенням власника?
Право власності відповідно до чинного законодавства - це:
Яким чином засновник приватного підприємства відповідає за зобов’язаннями підприємства?
З якого моменту виникає право власності у набувача майна за договором?
З якого моменту господарський договір вважається укладеним?
Чи можлива одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна умов договору?
Які види забезпечення виконання зобов'язань застосовуються у підприємницькій діяльності?
Яку відповідальність за загальним правилом несуть поручитель і боржник перед кредитором:
Договір купівлі-продажу є:
Протягом якого часу споживач має право пред'явити претензію щодо неналежної якості рухомого майна, якщо на цей товар не встановлений гарантійний строк?
Метою діяльності біржі є:
Яка тривалість строків позовної давності за позовами, що випливають з поставки продукції неналежної якості:
Договір оренди вважається укладеним:
Форма лізингу, при якій лізингодавець набуває майно у власника і передає його йому у користування це:
Який вид лізингу передбачає передачу після закінчення строку договору лізингу об'єкта лізингу у власність лізингоотримувача:
Не можуть бути об'єктами оренди:
Хто несе відповідальність за ризик випадкової загибелі або псування вантажу за договором перевезення?
Коли, за загальним правилом, договір страхування набирає чинності?
Споживчий кредит надасться:
Який строк позовної давності встановлено для подання позову до перевізника за договором перевезення вантажів?
Сторонами договору про спільну діяльність можуть бути:
Метою укладення договору про спільну діяльність є:
При покладенні обов'язку ведення спільних справ на одного з учасників договору про спільну діяльність його повноваження зазначаються:
Договір про спільну діяльність є:
Патентом охороняються:
Умовами патентоспроможності корисної моделі є:
Охоронні документи на об'єкти промислової власності видаються:
Визначте, що з наведеного переліку є об'єктом права промислової власності:
До повноважень Антимонопольного комітету України не належать:
Термін повноважень державних уповноважених Антимонопольного комітету України складає:
Антимонопольний комітет України - це:
Голова Антимонопольного комітету України:
Яким документом визначаються правовідносини між перевізником і одержувачем вантажу за договором морського перевезення?
Який строк позовної давності встановлено Конвенцією про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів (Нью-Йорк, 1974 р.)?
Який правовий режим застосовується до підприємства з іноземними інвестиціями в Україні?
З якого моменту договір міжнародної купівлі-продажу вважається укладеним відповідно до Віденської Конвенції?
Що таке арбітражна угода за чинним законодавством України?
Господарському суду підвідомчі:
Спори, що виникають при виконанні господарських договорів, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:
Трудовий спір підвідомчий:11. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. Охорона праці - це...
2. Згідно із Законом України «Про охорону праці», роботодавець - це...
3. Згідно із Законом України «Про охорону праці», працівник - це...
4. На яких ще з наведених принципів базується державна політика в галузі охорони праці?
5. Про що роботодавець повинен проінформувати під розписку працівника під час укладання трудового договору?
6. За якої умови особи, з якими укладається трудовий договір, повинні допускатися до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору?
7. Чи має право працівник відмовитися від дорученої роботи?
8. В який термін роботодавець повинен письмово інформувати працівника про зміни виробничих умов та розмірів пільг і компенсацій?
9. Хто здійснює відшкодування шкоди, заподіяної працівнику внаслідок ушкодження його здоров'я або у разі його смерті?
10. Який розмір витрат на охорону праці визначено законодавством для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю?
11. Який розмір витрат на охорону праці визначено законодавством для підприємств, що утримуються за рахунок бюджету?
12. Яким може бути розмір штрафу за порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці?
13. Яка пеня нараховується в разі несплати юридичними чи фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, штрафу за порушення законодавства про охорону праці?
14. Хто є суб'єктами страхування від нещасного випадку на виробництві?
15. Хто є страхувальником згідно Закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві?
16. Хто є страховиком згідно Закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві?
17. До якого віку вважається застрахованою дитина, яка народилась інвалідом унаслідок травми на виробництві чи професійного захворювання вагітної відповідно до медичного висновку?
18. У який строк після одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності проводиться реєстрація роботодавців-юридичних осіб у робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків?
19. Що є підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат?
20. Сума щомісячної страхової виплати не повинна перевищувати:
21. У якому вигляді здійснюється відшкодування Фондом моральної шкоди, заподіяної умовами виробництва, яка не спричинила втрати потерпілим професійної працездатності?
22. Як визначається сума страхової виплати за моральну(немайнову) шкоду?
23. Сума страхової виплати за моральну шкоду не може перевищувати:
24. При якій кількості працюючих створюється служба охорони праці на підприємствах?
25. Кому підпорядковується служба охорони праці?
26. Хто проводе вступний інструктаж з працівниками?
27. Чи мають право спеціалісти служби охорони праці видавати приписи керівникам структурних підрозділів?
28. Чи має право роботодавець залучати працівників служби охорони праці до виконання функцій не передбачених Законом України про охорону праці?
29. З якого часу повинні проводитись страхові виплати потерпілому?
30. Хто має право на одержання від Фонду соціального страхування від нещасних випадків страхових виплат у разі смерті потерпілого?
31. Від чого залежить розмір страхового внеску підприємства?
32. Які нещасні випадки з працівником (з наведених) повинні розслідуватися згідно з Порядком розслідування нещасних випадків на виробництві?
33. Яким повинен бути мінімальний склад комісії з розслідування нещасного випадку на виробництві?
34. Хто повинен бути призначеним головою комісії з розслідування нещасного випадку (крім випадків спеціального розслідування)?
35. В яких випадках до складу комісії з розслідування нещасного випадку обов'язково включається представник робочого органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцезнаходженням підприємства?
36. В яких випадках до складу комісії з розслідування нещасного випадку повинен включатися керівник робіт, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці на тому робочому місці, де стався нещасний випадок?
37. Чи повинен включатися до складу комісії з розслідування нещасного випадку потерпілий або особа, яка представляє його інтереси?
38. У скількох примірниках повинен бути складений акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5?
39. У скількох примірниках повинен бути складений акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом за формою Н-1 (або акт про нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом, за формою НПВ)?
40. Чи має право потерпiлий або особа, яка представляє його iнтереси ознайомитися з документами, що мiстяться в матерiалах розслiдування нещасного випадку?
41. Спецiальне розслiдування нещасного випадку на виробництвi повинно бути проведене протягом...
42. Хто здійснює нагляд за дотриманням вимог Типового положення «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП»?
43. Яке визначення терміну «стажування»?
44. Яке визначення терміну «дублювання»?
45. З якою періодичністю повинні проходити перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою?
46. За якими нормативно-правовими актами з охорони праці має проводитися перевірка знань працівників з питань охорони праці?
47. Який термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці?
48. Чи має бути проведений позаплановий інструктаж з учнями, студентами, курсантами, слухачами під час проведення трудового і професійного навчання?
49. Як слід діяти при незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів?
50. Якою має бути тривалість стажування?
51. Якою має бути тривалість дублювання?
52. З якою періодичністю потрібно очищати віконне скло і світильники для забезпечення нормативних-значень освітлення в приміщенні з відеотерміналами ЕОМ загального і персонального користування?
52. Яка оптимальна відносна вологість повітря в приміщеннях з ВДТ і ПЕОМ?
53. Яка оптимальна температура повітря в холодну пору року в приміщеннях з ВДТ і ПЕОМ для категорії робіт - легка 1б?
54. Яка оптимальна температура повітря в теплу пору року в приміщеннях з ВДТ і ПЕОМ для категорії робіт - легка 1б?
55. Для чого рекомендується після роботи з комп’ютером ретельно вимити руки та обличчя теплою водою з милом:
56. На яку відстань до місця замикання електрод орту на землю забороняється наближатися?
57. Надзвичайно небезпечними речовинами є:
58. Якими нормативними документами встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин:
59. До високо небезпечних речовин відносять ті, в яких ГДК (мг/м3):
60. Як повинні розміщуватися робочі місця з відеотерміналами відносно світлових прорізів?
61. На якій відстані від стін зі світловими прорізами повинні розміщуватися робочі місця з відеотерміналами та ПЕОМ?
62. Яким повинна бути відстань між бічними поверхнями відеотерміналів?
63. Яким повинна бути відстань між тильною поверхнею одного відеотермінала і екраном іншого відеотермінала?
64. Яким повинен бути прохід між рядами робочих місць з відеотерміналами?
65. Який режим праці та відпочинку протягом робочої зміни встановлюється для операторів по застосуванню ЕОМ?
66. Який режим праці і відпочинку протягом робочої зміни встановлюється для операторів комп'ютерного набору ЕОМ?
67. Якою повинна бути тривалість безперервної роботи з відеотерміналом у всіх випадках, коли виробничі обставини не дозволяють застосувати перерви, що регламентуються?
68. Потерпілого витягли з води через 8 хвилин після утоплення. Відсутні пульс на загальній сонній артерії та самостійне дихання. Ваші першочергові дії?
69. Вкажіть співвідношення ШВЛ і непрямого масажу серця під час проведення реанімаційних заходів одним реаніматором:
70. Вкажіть співвідношення ШВЛ і непрямого масажу серця під час проведення реанімаційних заходів двома реаніматорами:
71. Умови праці за котрих має місце найвища працездатність і хороше самопочуття називаються:
72. Тривалість клінічної смерті в середньому становить:
73. Кровоспинний джгут послабляють на 5-10 хвилин кожні:
74. Яке положення надати потерпілому під час зупинки носової кровотечі?
75. Ви надаєте першу допомогу людині, яку покусала собака 10 хвилин назад. При огляді: в ділянці правої гомілки укушена рана з нерівними краями, незначна кровотеча. Які Ваші першочергові дії?
76. В якому положенні потрібно транспортувати потерпілого з ушкодженням кісток тазу?
77. В якому положенні потрібно транспортувати потерпілого з ушкодженням хребта?
78. В якому положенні потрібно транспортувати потерпілого з ушкодженням грудної клітки?
79. Забороняється обробляти раневу поверхню 3% розчином перекису водню при пошкодженні м’яких тканин?
80. Під час надання першої допомоги при замерзанні початкова температура води у ванні повинна бути:
81. Чому дорівнює оптимальна вологість повітря для людини, %?
82. Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки керівних, педагогічних працівників і спеціалістів проводиться:
83. Хто зобов’язаний забезпечити установи і заклади освіти первинними засобами пожежогасіння відповідно до норм?
84. Чи можуть шляхи евакуації на схемах евакуації перетинатися?
85. В які терміни повинні переглядатися план евакуації та порядок евакуації?
86. На ведення вогневих та зварювальних робіт повинен видаватися дозвіл:
87. Чим обробляються дерев’яні конструкції та інші горючі матеріали?
88. Яка допустима доза зовнішнього професійного опромінення людини в рік, бер?
89. Ручні вогнегасники повинні розміщуватися шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше, як:
90. Забороняється навіть короткочасне перебування людей у зонах з октавним рівнем звукового тиску, що перевищує:
91. Яка основна причина зупинки дихання в людей, які перебувають у несвідомому стані?
92. Який найпростіший спосіб усунення перешкод для дихання в людей, які перебувають без свідомості?
93. Який найефективніший метод припинення кровотечі?
94. Як запобігати шоку?
95. Як діяти, коли в потерпілого випадають у рану органи черевної порожнини?
96. Як правильно обробити обпалену поверхню?
97. У якому положенні доцільно транспортувати обпаленого?
98. На яку ділянку грудної клітки кладуть руки при проведенні непрямого масажу серця?
99. За якими ознаками визначається стан клінічної смерті?
100. Перша допомога при харчовому отруєнні:
101. Чому пораненого в живіт не можна напувати, годувати, давати ліки через рот?
102. Як обробляти місця опіку концентрованою кислотою?
103. Ознаки променевої хвороби легкого ступеня:12. УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

1. Предметом вивчення дисципліни «Управління регіональним розвитком» є:
2. Об’єктом вивчення дисципліни «Управління регіональним розвитком» є:
3. Регіоналізм - це:
4. Геостратегічний регіон утворюють:
5. Європейський(західний) регіоналізм заснований на:
6. Американський регіоналізм заснований на:
7. Східний регіоналізм заснований на:
8. Територія декількох держав з ліквідованими тарифними й іншими бар’єрами - це:
9. Єдиний економічний простір декількох держав з вільним без обмежень переміщенням між країнами-учасниками об’єднання - це:
10. Угода країн-учасниць про введення поряд з ліквідованими бар’єрами у внутрішньорегіональній торгівлі єдиних митних правил і тарифів для торгівлі з третіми державами - це:
11. Регіональна політика - це:
12. Регіональне управління - це:
13. Система управління в Україні включає:
14. Континентальна модель місцевого самоврядування передбачає:
15. Радянська модель місцевого самоврядування передбачає:
16. Англосаксонська модель місцевого самоврядування передбачає:
17. Місцеве самоврядування в Україні засновано на принципах, що лежать в основі:
18. Які з названих функцій не виконують обласні та районні ради:
19. Виконавчу владу в районах здійснюють:
20. Адміністративно-територіальна одиниця - це:
21. Територіальна структура регіону відображає:
22. Що не відноситься до складових інфраструктури регіонального ринку:
23. Економічною сутністю регіонального ринку є:
24. До конкретних показників визначення пріоритетів не відносяться:
25. Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень:
26. Програма регіонального розвитку - це:
27. Управлінська стратегія регіонального розвитку - це:
28. В чому полягає сутність стратегії регіонального управління?
29. Дослідницька робота з оцінювання соціально-економічного розвитку регіону найчастіше ведеться за напрямами:
30. Регіональна економічна діагностика - це:
31. Соціально-економічний регіон - це:
32. Зміст концепції не повинен відображати:
33. Підприємницька діяльність в Україні регулюється:
34. Підприємницька діяльність в регіоні - це:
35. Стратегії розвитку регіону поділяються на:
36. Територіальна громада як об’єкт місцевого самоврядування є:
37. Склад місцевих державних адміністрацій формують:
38. За яким критерієм класифікації не поділяються цілі регіонального управління:
39. Комунальне державне підприємство - це:
40. Місцевий бюджет - це:
41. Зведений фінансовий баланс регіону містить інформацію про:
42. Зазначте, які органи є органами самоорганізації населення:
43. Чиї інтереси представляють районні та обласні ради:
44. Повноваження сільських, селищних, міських рад поділяють на:
45. Вкажіть, яке з визначень відображає зміст поняття «районні та обласні ради»:
46. Який із факторів не відноситься до регіоноутворювальних:
47. В чому зміст місцевого самоврядування?
48. В Україні виділяють наступні великі економічні райони:
49. Спеціальна(вільна) економічна зона за законодавством України - це:
50. Спеціальна економічна зона - це:
13. МЕНЕДЖМЕНТ В ЖКГ

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 24036385
    Размер файла: 621 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий