Programa DEK bakalavr 2015

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»Напрям підготовки 6.140103 "Туризм"Обговорено і схвалено
на засіданні кафедри
міжнародного туризму
Протокол № 5 від 14 січня 2015р.
Київ-2015

Укладачі: Антоненко В.С. доктор геогр. наук, професор
Устименко Л.М. канд. пед. наук, професор
Козловський Є.В. канд. наук з держ. упр., доцентРецензент: Любіцева О.О. доктор геогр. наук, професор
ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТА

Державна атестація підготовки бакалаврів напряму 6.140103 "Туризм" щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавру напряму 6.140103 "Туризм" здійснюється Державною екзаменаційною комісією Київського національного університету культури і мистецтв, затвердженою Міністерством культури України, після виконання студентами напряму підготовки 6.140103 "Туризм" навчального плану в повному обсязі.
Державна атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних компетенцій та навичок студентів, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра напряму підготовки 6.140103 "Туризм" із застосуванням загальнодержавних методів комплексної діагностики у формі Державного іспиту.
До складання комплексного державного кваліфікаційного іспиту, що проводиться на відкритому засіданні державної комісії допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.
Комплексний державний кваліфікаційний іспит проводиться як комплексна перевірка:
Географія туризму (Туристичне країнознавство);
Організація туризму (Організація анімаційної діяльності, Організація екскурсійної діяльності, Туроперейтинг);
Організація готельного господарства;
Організація ресторанного господарства;
Маркетинг індустрії гостинності (Маркетинг в туризмі, Реклама та РR-технології в туризмі);
Економіка підприємства;
Менеджмент індустрії гостинності (Менеджмент туризму);
Інформаційні системи та технології в туризмі;
Право (Правове регулювання туристичної діяльності).
Комплексний державний кваліфікаційний іспит освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» складається з трьох етапів.
На першому етапі здійснюється теоретична перевірка знань, що формують уміння, зазначені у освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра зі спеціальності “Туризм”;
На другому етапі студенту видають комплексне ситуаційне завдання, що складається з:
характеристики ситуації (вихідні умови);
інформаційного забезпечення;
безпосередньо завдання.
На третьому етапі здійснюють письмове тестування. Студенти отримують індивідуальні стандартизовані бланки для оцінювання відповідей і бланки з тестовими завданнями (10 тестів). Викладач пояснює порядок заповнення бланку оцінювання, на якому студенти зазначають групу, прізвище, ініціали, варіант, дату проведення тестування.
Надалі студенти працюють над розв’язанням тестів, проставляючи номер обраної відповіді на кожне з тестових завдань до відповідної клітини поруч з номером запитання.
Тестові завдання складаються з двох компонентів:
запитальної (змістовної) частини;
3-4 відповідей (тільки одна з яких є правильною).
Присвоєння кваліфікації "Бакалавр з туризму" здійснює Державна екзаменаційна комісія.
Програма Комплексного державного кваліфікаційного іспиту відображає специфіку напряму підготовки бакалаврів 6.140103 "Туризм", містить питання з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, які формують необхідний освітньо-кваліфікаційний рівень майбутніх фахівців. Вона включає питання, вивчення яких демонструє спроможність випускників вирішувати практичні завдання професійної діяльності підприємств туристичного бізнесу та здійснювати в них організаційні, виробничі, економічні та управлінські процеси.
Під час підготовки до Комплексного державного кваліфікаційного іспиту і в процесі його проведення рекомендується користуватися даною програмою та законодавчими актами, нормативно-технічними документами, що регламентують діяльність підприємств туристичного бізнесу.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Підсумкова оцінка
За результатами складеного державного іспиту випускник отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума балів за:
теоретична перевірка знань;
виконання комплексного ситуаційного завдання;
вирішення тестового завдання.

Шкала оцінювання:

Іспит (КІ)
Тести
( Т )
Комплексне кваліфікаційне завдання
Разом (підсумкова оцінка-ПО)Ситуа-ційне завдання
( СЗ )
Завдання 1
( ТП1 )
Завдання 2
( ТП2 )
Завдання 3
( ТП3 )


Максимальна оцінка в балах
20
(10 тестів * 2 бали)
20
20
20
20
100


Максимальна оцінка в балах – 100 балів.
Розрахунок підсумкової оцінки:
ПО = Т + (СЗ + З1 + З2+ З3)
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Підсумковий рейтинговий бал
Підсумкова оцінка за шкалою ECTS
Традиційна екзамен. оцінка
Традиційна залікова оцінка

90 - 100
A – Відмінно
Відмінно
Зараховано

84 - 89
B – Дуже добре
Добре


74 - 83
C – Добре66 - 73
D – Задовільно
Задовільно


61 - 65
E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)21 - 60
FХ – Незадовільно
Незадовільно
Не зараховано

0 - 20
F – Незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)
Не допущено
Не допущеноОцінки „А – Відмінно” заслуговує студент, який повністю виконав всі завдання комплексного державного кваліфікаційного іспиту, а саме: дав вичерпну, обгрунтовану відповідь на три теоретичні питання, безпомилково виконав ситуаційне та тестові завдання.

Оцінки „В – Дуже добре” заслуговує студент, який виконав всі завдання комплексного державного кваліфікаційного іспиту, а саме: дав достатньо чітку відповідь на три теоретичні питання, безпомилково виконав ситуаційне та тестові завдання, але є незначні зауваження.

Оцінки „С - Добре” заслуговує студент, який виконав всі завдання комплексного державного кваліфікаційного іспиту, а саме: дав переважно правильні відповіді на три теоретичні питання (припускається наявність незначних помилок), безпомилково виконав ситуаційне та тестові завдання.

Оцінки „D - Задовільно” заслуговує студент, який у теоретичних відповідях демонструє знання лише незначної частини основного матеріалу, припустився неточностей при виконанні ситуаційного завдання і відповіді на тестові запитання.

Оцінки „Е - Достатньо” заслуговує студент, який у теоретичних відповідях демонструє знання вкрай малої частини основного матеріалу, припустився значних неточностей при виконанні ситуаційного завдання і відповіді на тестові запитання.

Оцінки „FХ - Незадовільно” заслуговує студент, який не відповів на теоретичні питання, не виконав ситуаційного завдання і не відповів на тестові запитання.
Зміст програми

Географія туризму
(Туристичне країнознавство)

Туристичні ресурси. Поняття туристичних ресурсів. Туристичні ресурси, їх класифікація. Природно-кліматичні туристичні ресурси. Культурно-історичні, туристичні ресурси. Туристична інфраструктура. Основні властивості туристичних ресурсів: атрактивність, кліматичні умови, доступність, рівень вивченості, соціально-демографічні і екологічні характеристики, спосіб використання. Особливості використання туристичних ресурсів.
Географія спеціалізованих видів туризму. Географія лікувального туризму. Географія релігійного туризму та паломництва. Географія активних видів туризму. Екстремальний туризм. Альпінізм. Спелеотуризм.
Туристичне районування
Туристичне районування, його структура. Основні критерії туристичного районування: соціальні; економічні; політичні; географічні. Принципи туристичного районування: геополітичний, соціокультурний, економічний. Основні структурні одиниці туристичного районування за ВТО. Значення районування світового туристичного простору.
Європейський туристичний макрорегіон. Структура та загальна характеристика європейського туристичного регіону. Провідні туристичні країни регіону (Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, , їх туристичні центри, розвинені види туризму.
Близькосхідний туристичний макрорегіон. Структура та загальна характеристика Близькосхідного туристичного регіону. Провідні туристичні країни регіону (Ізраїль, Єгипет, ОАЄ) їх туристичні центри, розвинені види туризму.
Південно-Азійський та Азійсько-Тихоокеанський туристичні макрорегіони. Структура та загальна характеристика Південно-Азійського та Азійсько-Тихоокеанського туристичних макрорегіонів. Провідні туристичні країни макрорегіонів (Австралія, Індія, Індонезія, Китай, Таїланд, Японія, ) їх туристичні центри, розвинені види туризму.
Африканський туристичний макрорегіон. Структура та загальна характеристика Африканського туристичного регіону. Провідні туристичні країни макрорегіону (Мароко, Туніс, ПАР, Кенія, Танзанія) їх туристичні центри, розвинені види туризму.
Американський туристичний макрорегіон. Структура та загальна характеристика Африканського туристичного регіону. Провідні туристичні країни макрорегіону (США, Канада, Мексика, Бразилія, Аргентина, Перу, Країни Карибського басейну) їх туристичні центри, розвинені види туризму.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ
(Організація анімаційної діяльності)

Теоретичні засади анімаційної діяльності.
Предмет і основні поняття курсу. Функції анімаційної діяльності. Стан наукових досліджень дозвіллєвої сфери. Передумови розвитку туристської анімації. Ретроспектива розвитку дозвіллєвої сфери. Сучасна туристська анімація.
Диференціація анімаційних послуг.
Диференціація аудиторії в туристичних закладах. Особливості роботи з туристами різних категорій. Форми розважального дозвілля. Комплексні форми анімації та їх характеристика. Національні свята як засіб аквізиції туристів.
Сценарна розробка анімаційних програм.
Види сценаріїв. Композиція сценарію. Етапи роботи над сценарієм. Літературно-режисерська розробка масових заходів. Робота сценарно-режисерської групи.
Методика підготовки і проведення ігрових форм.
Гра як елемент духовної культури народу. Класифікація ігор. Методика підготовки і проведення ігрових програм. Ігрові програми як складова частина масових розважальних заходів.
Анімаційна діяльність в готелях і туристичних комплексах.
Анімаційні послуги і програми в готелях і туристичних комплексах. Характеристика персоналу готельних анімаційних служб. Матеріальна база для забезпечення роботи анімаційних служб. Технологія створення і реалізації анімаційних програм.
Анімаційна діяльність в підприємствах індустрії розваг.
Парки світу як об’єкти туризму. Розвиток садово-паркової культури. Сучасні дозвіллєві паркові програми. Анімаційна діяльність в музеях і музейних комплексах. Інтеграція музеїв у дозвіллєву сферу. Гральний бізнес і туризм. Анімаційна діяльність в готелях-казино. Організація анімаційної діяльності в круїзах. Специфіка дозвіллєвої діяльності в клубах. Ретроспектива розвитку клубної культури. Системний аналіз типології клубів та дозвіллєво-розважальної діяльності.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ
(Організація екскурсійної діяльності)

Екскурсійне обслуговування. Класифікація екскурсій: за змістом (оглядові, тематичні); за складом учасників (діти, дорослі); за місцем проведення (міські, заміські, виробничі, музейні); за способом пересування (пішохідні, транспортні). Тематика екскурсій.
Методика підготовки екскурсії. Головні етапи підготовки екскурсії. Визначення теми, цілей, головних задач екскурсії. Вибір об’єктів, їх кількості, вивчення і накопичення матеріалу, складання “паспортів”. Визначення маршруту. Складання текстів екскурсії (індивідуального, контрольного). Підбір прийомів. Складання методичної розробки, її структура. Складання бібліографії по темі. Вивчення літератури: помічної, педагогічної, історичної, географічної, краєзнавчої, допоміжної, мемуарної, довідкової, спеціальної та ін. Вивчення архівних матеріалів, експозицій музеїв та виставок. Відбір матеріалів та складання конспектів. Відвідування наукових установ, архітектурних та художніх майстерень, промислових підприємств. Консультації спеціалістів. Зустрічі з учасниками і свідками подій. Хронометраж часу екскурсії. Уточнення екскурсійних об’єктів, зупинок. Вибір місць екскурсійного показу. Підготовка ілюстративного матеріалу по темі екскурсії. Заключення про текст та методичну розробку. Прийняття та затвердження екскурсії.
Методика проведення екскурсії. Методичні прийоми проведення екскурсії (показ об’єктів та розповідь про них), цілі та завдання проведення екскурсії. Екскурсія як синтез показу та розповіді.
Екскурсійний показ об’єктів. Розташування екскурсійної групи. Цілеспрямованість показу об’єктів. Методичні прийоми показу – попередній огляд, екскурсійний аналіз, зорова реконструкція, локалізація подій, порівняння. Прийоми показу допоміжних матеріалів (ілюстрації, схеми, карти та ін.) Жести екскурсовода в показі екскурсійних об’єктів.
Розповідь на екскурсіях. Головні вимоги до розповіді – науковість, достовірність, конкретність, лаконічність, доступність, яскравість викладення матеріалу. Логічні переходи, їх роль у викладенні екскурсійного матеріалу. Методичні прийоми розповіді : роз’яснення, опис, коментування, екскурсійна довідка, літературний монтаж, цитування, локалізація подій. Вступ (організаційна та інформаційна частини) і заключення (висновки) в екскурсії. Узагальнення та висновки. Мова екскурсовода. Її темп і характер. Методичні прийоми активізації пізнавальної діяльності екскурсантів. Культура поведінки і зовнішній вигляд екскурсовода.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ
(Туроперейтинг)

Технологія туроперейтингу. Основи туроперейтингу. Поняття «туроперейтингу». Роль туристичних підприємств із точки зору розвитку туризму та споживача (туриста). Туроператорська та турагентська діяльність підприємств сфери туризму. Структура туристичного ринку. Види діяльності туристичних фірм.
Класифікація та види туроператорів. Туроператори масового ринку та спеціалізовані. Класифікація туроператорів за місцем діяльності. Ініціативні та рецептивні туроператори.
Класифікація ініціативних туроператорів залежно від активності їх співпраці з авіакомпаніями. Класифікація ініціативних туроператорів залежно від форм їх співпраці із зарубіжними курортами. Основні функції|задачі| туроператора.
Види туроперейтингу. Сутність ініціативного, рецептивного та внутрішнього туроперейтингу. Складність роботи ініціативного туроператора. Фактори, що враховують при визначенні ініціативного туроперейтингу. Оцінка туристичного ринку країни-партнера. Економічна ефективність ініціативного туроперейтингу. Ідеальна та егоїстична моделі розвитку виїзного туризму.
Поняття та зміст рецептивного туроперейтингу. Ресурси рецептивного туроперейтингу. Туристичні ресурси рецептивного туроперейтингу на Україні. Туристичні центри та дестинації рецептивного туроперейтингу. Види туризму рецептивного українського туроперейтингу.
Формування взаємовідносин із продуцентами (підприємства-виробники) туристичних послуг. Форми співпраці рецептивних туроператорів із продуцентами туристичних послуг. Особливості формування програм прийому та організації відпочинку іноземних туристів.
Організаційна структура туроператора та турагента
Типова організаційна структура туроператора: взаємозв’язок роботи підрозділів. Горизонтальний поділ праці за спеціалізованими лініями. Найпоширеніші організаційні схеми горизонтального поділу праці в туроперейтингу. Значення принципу вертикального поділу праці.
Причини виникнення турагентів, основні їх функції. Класифікація турагентів за ступенем залежності від туроператора та за обсягом виконаної роботи й формами співпраці з туроператором.
Прикладний туроперейтинг. Туроперейтинг та агентський бізнес у туризмі. Стратегії створення мережі турагенств. Формування мережі збуту туроператорів. Канали просування і реалізації турпродукту. Форми організації збуту туристичного продукту. Роль турагентів у турбізнесі. Система комісійних як основа взаємин між турагентом і туроператором. Різновиди агентських мереж.
Зовнішні фактори| туроперейтингу. Фактори мікро- та макросередовища. Основні риси факторів зовнішнього середовища. Динамічні та статичні фактори. Ступінь впливу факторів зовнішнього середовища на туроперейтинг. Внутрішні фактори туроперейтингу. Оцінка їх впливу.
Планування діяльності та стратегія розвитку туристичного підприємства. Планування діяльності турпідприємства. Методи та способи планування діяльності туристичного підприємства.
Основні риси стратегічного планування в туроперейтингу. Стадії розробки стратегії туроперейтинга. Класифікація стратегій, що приймаються туроператором. Генеральні стратегії та стратегії конкурентної боротьби.
Програмний туроперейтинг. Технологія створення туристичного продукту та формування його асортименту. Структура туристичного продукту. Основні споживчі властивості туристичного продукту.
Діяльність туристичного оператора як закономірне поєднання робочих циклів туроператора відносно конкретних турів|або програм. Основні етапи туроперейтинга.
Програмний туризм як основа сучасного туроперейтингу. Сутність програмного туризму. Базова основа для розробки туристичних програм. Складові підходу до туристичного програмування: якість, оптимальність, психологічна підготовка до сприйняття програм. Класифікація програм туристичного відпочинку.
Цільові програми обслуговування туристів. Організація програмного обслуговування туристів. Пізнавальний (екскурсійний) туризм. Програмне обслуговування туристів. Програма туру. Опис програми. Калькуляція туру
Договірні відносини в туроперейтингу. Тур-планування. Основні етапи тур-планування. Вибір схеми роботи туроператора при організації запланованого туру. Переваги й недоліки прямої та опосередкованої організації турів.
Особливості організації турів через meet-компанію. Схеми співпраці туроператору з іноземним партнером.
Маркетингова діяльність туристичних підприємств.
Сутність та зміст маркетингу в туризмі. Головні функції маркетингу в туризмі. Рівні маркетингу в туризмі. Горизонтальна координація та кооперація маркетингових заходів у туризмі. Принципи маркетингу в туризмі. Технологія реалізації концепції маркетингу на туристичному підприємстві. Маркетингові стратегії на туристичному ринку.
Основні схеми роботи туроператора з постачальниками туристичних послуг. Схеми співробітництва туроператора з підприємствами готельної індустрії. Схеми співробітництва туроператора та постачальником туристичних послуг, назви, інтерпретації, аналіз.
Схеми співробітництва туроператора із залізницями та автоперевізниками. Схеми співробітництва туроператора із судновласниками.
Договірні відносини в туроперейтингу. Загальна характеристика договірної роботи. Вимоги до укладання договорів. Договірні відносини між туристськими підприємствами.
Договірні відносини між туристськими підприємствами і підприємствами зовнішнього середовища.
Договірні відносини між туристськими підприємствами і споживачами туристських послуг. Характеристика договірних документів у галузі туризму.
Автоматизація туроперейтинга. Сутність та види інформаційних технологій у туризмі. Автоматизація туроперейтинга. Програмне забезпечення для внутріофісної автоматизації діяльності туристичної фірми.
Застосування Інтернет-технологій у туроперейтингу. Глобальні системи бронювання. Права та обов’язки туроператора – власника системи бронювання та користувача Інтернет-системи бронювання.
Ціноутворення турів. Політика цін на туристичні послуги. Довідкові, базисні (конфіденційні), контрактні ціни.
Ціноутворення тур-продукту. Постійні та змінні витрати туроперейтинга. Собівартість тура, норма прибутку туроператора. Знижки й надбавки. Стратегії ціноутворення на туристичних підприємствах.
Методи ціноутворення. Види цін в туризмі. Формування асортименту туроператора. Ціновий додаток туроператора.
Організація обслуговування клієнтів турфірми. Професійно-кваліфікаційна характеристика працівників туристичної фірми. Професійні стандарти працівників туристичної фірми. Загальна структура стандартів з туризму на Україні: «Туристичні послуги. Загальні вимоги».
Класифікація груп клієнтів турфірми. Шкала потреб клієнтів та формування психологічного портрету потенційних туристів.
Форми та стилі обслуговування клієнтів. Формування комунікаційні навичок персоналу фірми. Спеціальні прийоми ефективної комунікації в офісі турфірми. Нівелювання комунікативних бар’єрів.

ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Сутність послуг гостинності. Готельна послуга, її особливості. Типи підприємств, що надають послуги розміщення, їх характеристика. Готельне господарство як галузь економіки, її місце в господарській структурі. Місце та роль готельного господарства в соціальній інфраструктурі. Готельне господарство в соціальній сфері міста. Готельне господарство і туризм: співвідношення і взаємодія. Готельне господарство в індустрії туризму: функціонально-господарський блок, зв’язки з іншими складовими індустрії туризму. Основні та додаткові послуги готелів. Основні послуги гостинності: розміщення, харчування, транспортне та екскурсійне забезпечення. Додаткові послуги: побутові, торговельні, медичні, спортивно-оздоровчі, інформаційні, комунікативні, фінансово-кредитні та банківські, культурно-просвітницькі, організація дозвілля тощо.
Характеристика підприємств готельної справи. Готель – базове підприємства розміщення туристів. Готельна споруда, її архітектурно-планувальні особливості. Організація прилеглої території. Інженерно-технічне забезпечення функціонування готелю. Організація внутрішнього простору. Інтер’єр та принципи його розробки: функціональність, естетичність, сучасність. Особливості розміщення готельних підприємств в просторі міста в залежності від призначення. Послуги розміщення в сільській місцевості. Типова організаційно-управлінська структура готельних підприємств різного типу. Основні служби (відділи) готелю та їх функції. Відділ прийому і обслуговування (СПО), його функції і структура. Форми організації СПО, їх удосконалення. Організація роботи готельного підприємства. Система бронювання місць. Особливості колективного та індивідуального бронювання місць. Підтвердження бронювання. Гарантоване бронювання. Депозитна (авансна) оплата як форма гарантованого бронювання. Канали бронювання.
Організація обслуговування в готелях. Асортимент послуг готелю та фактори, що впливають на організацію їх надання: призначення готелю, місткість, місце розташування, сезонність, класність. Нормування та стандартизація обслуговування в готелях. Сертифікація готелів. Сертифікація готельних послуг. Основні вимоги до рівня комфортності готельних підприємств (класифікація за системою “зірок”). Уніфікація обслуговування. Профілактика безпеки. Технологія обслуговування в готелях: організація прийому, поселення, обслуговування та розрахунків. Документація. Рух номерного фонду. Внутрішня статистика. Балансовий звіт готелю. Правила користування й внутрішнього розпорядку. Специфіка обслуговування туристичних груп. Обслуговування туристів-індивідуалів. Обслуговування іноземних туристів. Специфіка обслуговування туристів за певним класом: “V.I.P.”, люск-апартамент, люкс, перший, туристичний, шкільний, кемпінг. Організація медичної допомоги. Автотранспортне обслуговування. Екскурсійне обслуговування. Організація додаткових послуг. Функціональні обов’язки персоналу. Вимоги до обслуговуючого персоналу в індустрії гостинності: кваліфікація, поведінка, медичні вимоги, уніформа. Культура обслуговування та службова етика. Основні вимоги до утримання готельного підприємства. Підготовка кадрів для готельної справи (світовий досвід).
Основи економіки готельної справи. Доходи і прибутки готелю, їх види і механізм формування. Ціноутворення на готельні послуги. Тарифи та їх структура. Фактори, що визначають рівень тарифів. Система націнок та знижок. Прейскурант. Прибутки від бронювання місць в готельних підприємствах, фактори їх коливань. Фінансовий кошторис готелю. Витрати готелю, їх види. Нормування витрат. Коефіцент витрат, його різновиди. Контроль руху витрат готельного підприємства і його підрозділів. Середньодобова вартість номеру, її розрахунок. Оцінка рентабельності готелю. Обчислення прибутків та рівня рентабельності, коефіцієнта завантаженості та коефіцієнта інтенсивності використання номерного фонду.
Готельне господарство України. Місце в господарському комплексі країни. Ретроспективний аналіз розвитку. Загальна характеристика сучасного стану. Мережа готельних підприємств. Рівень забезпеченості та регіональні відміни. Класифікація готелів: за величиною, за типом, за класом обслуговування. Оцінка економічної ефективності діяльності готельних підприємств. Напрямки та перспективи розвитку готельної справи. Готельне господарство країни і туризм: аспекти взаємодії. Правове забезпечення та нормативна база взаємодії туризму та готельного господарства. Вітчизняна система підготовки кадрів для готельного господарства і туризму.
Маркетинг готельних послуг. Особливості туристичного маркетингу готелів. Готельні підприємства на ринку споживачів і на ринку виробників. Спрямованість маркетингу готелів на ринок виробників туристичного продукту. Аналіз ринку готельних послуг. Ринок споживачів туристичних послуг, його сегментація. Вибір цільових сегментів ринку. Ринок виробника готельних послуг. Оцінка зовнішнього та внутрішнього ринкового середовища готелю. Економічні, соціальні, психологічні, політичні, технологічні та інші фактори впливу на готельний бізнес. Конкурентне середовище готельного підприємства, елементи його аналізу. Побудова конкурентної карти ринку. Показники змін конкурентної позиції готельного підприємства. Цінова та якісна конкуренція готельних послуг. Аналіз збутової мережі. Позиціювання туристичного продукту з метою досягнення конкурентних переваг. Формування ефективного іміджу готелю і напрямки його створення. Комунікаційна політика готельного підприємства. Реклама в комплексі маркетингової комунікації.

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Основи організації роботи закладів ресторанної справи. Місце послуг харчування в індустрії туризму. Напрями взаємодії галузей господарства. Специфіка організації харчування в туризмі. Види та форми послуг харчування: обов’язкове харчування, харчування як вид дозвілля. Світовий досвід з організації харчування в туризмі. Послуги харчування на ринку послуг та на ринку туристичних послуг. “Ресторанні ланцюги”: принципи організації та діяльності.
Організація обслуговування індивідуальних туристів в ресторані. Діяльність туристичної фірми з організації послуг харчування. Порядок взаєморозрахунків. Форми звітності та звітні документи. Обслуговування іноземних туристів. Організація харчування як форми дозвілля. Принципи підбору закладу громадського харчування. Організація прийомів, банкетів, урочистостей.
Організація харчування в готелях. Основні вимоги до підприємств громадського харчування в Україні, що обслуговують туристів. Основні вимоги до підприємств категорії “люкс”, вища, перша, перша понижена, друга.
Обслуговування в номерах готелів. Обслуговування по типу “шведський стіл”, інші прогресивні форми обслуговування. Організація харчування на транспорті. Загальні положення. Особливості організації харчування на залізниці; під час автомобільної подорожі; в круїзах.
Організація постачання підприємств ресторанної справи. Сучасні вимоги до організації постачання продуктами та матеріально – технічними засобами. Джерела і організація постачання товарів. Організація постачання. Вибір постачальника.
Технологічний процес руху товару на підприємствах ресторанного господарства. Організація транспортування і приймання . Форми і способи руху товару. Транспорт для постачання товару і вимоги до нього.
Організація складського і тарної справи. Призначення, компонування складських приміщень в закладах ресторанного господарства. Організація, режим і способи зберігання товару. Послідовність складських операцій. Режим і способи зберігання.
МАРКЕТИНГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
(Маркетинг в туризмі)

Сутність, зміст та основні поняття маркетингу в туризмі. Соціально-економічна сутність маркетингу. Специфіка маркетингу послуг. Сутність і основні функції маркетингу в туризмі.
Концепція маркетингу в туризмі. Туристичне підприємство – головна ланка реалізації концепції маркетингу. Основні умови застосування і принципи маркетингу в туризмі. Сутність концепції реалізації підприємницької діяльності в туризмі. Основні передумови поширення і принципи маркетингу в туризмі. Процес реалізації маркетингу на туристичному підприємстві.
Маркетингові дослідження у сфері туризму. Сутність, зміст та завдання маркетингових досліджень. Правила і процедури маркетингових досліджень. Форми організації маркетингових досліджень. Напрями маркетингових досліджень.
Дослідження середовища маркетингу туристичного підприємства. Порівняльна характеристика якісних та кількісних методів маркетингових досліджень. Аналіз внутрішнього середовища. Вивчення зовнішнього середовища.
Маркетингові дослідження туристичного ринку. Структура туристичного ринку. Оцінка кон’юнктури ринку. Визначення місткості ринку. Правила складання листа опитування. Методики проведення маркетингових досліджень.
Маркетингові дослідження туристичного продукту. Структура туристичного продукту. Позиціювання продукту. Життєвий цикл туристичного продукту. Основні методи маркетингових досліджень.
Маркетингові дослідження конкурентів. Конкурентне середовище туристичного підприємства. Елементи аналізу конкурентів. Побудова конкурентної карти ринку.
Маркетингові дослідження споживачів туристичних послуг. Модель поведінки споживачів на туристичному ринку. Орієнтація споживача. Основний принцип маркетингу. Чинники, які впливають на споживачів туристичних послуг. Мотиви поведінки споживачів. Характеристика процесу прийняття рішення про придбання туристичних послуг.
Сегментація ринку. Сегментація як засіб вибору найбільш перспективного цільового ринку. Основні принципи сегментації туристичного ринку. Ознаки сегментації. Основні сегменти туристичного ринку. Вибір цільового ринку.
Маркетингова продуктова стратегія туристичного підприємства. Формування продуктової стратегії. Нові продукти в маркетинговій діяльності. Основні етапи розробки продукту-новинки. Впровадження нового туристичного продукту на ринок.
Маркетингова цінова стратегія туристичного підприємства. Ціна в комплексі маркетингу туристичного підприємства. Зовнішні фактори процесу ціноутворення. Визначення цілей ціноутворення. Вибір методу ціноутворення. Визначення та реалізація цінової стратегії. Маркетингові цінові стратегії туристичного підприємства.
Маркетингова стратегія збуту туристичного підприємства. Формування стратегії збуту. Канали збуту туристичного продукту. Вибір посередників та форми роботи з ним.
Маркетингова комунікаційна стратегія туристичного підприємства. Сутність маркетингових комунікацій. Розробка комунікаційної стратегії. Визначення адресата і цілей комунікацій. Вибір структури комплексу комунікацій. Розробка бюджету та аналіз результатів комунікаційної стратегії.
Виставки та ярмарки в туристичному маркетингу. Характеристика виставкових заходів. Процес участі туристичної фірми в роботі виставки. Оформлення виставкового стенду. Робота персоналу туристичної фірми під час виставки.

МАРКЕТИНГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
(Реклама та PR-технології в туризмі)

Реклама та PR-технології в системі маркетингових комунікацій. Історичні віхи розвитку реклами. Реклама – основний засіб комплексу маркетингових комунікацій. Функції, класифікація реклами. Коротко з історії PR. Місце і роль реклами та PR-технологій у комплексі інтегрованих маркетингових комунікацій.

Суть і характеристика туристичної реклами в сучасних умовах. Складові реклами: рекламні дослідження, стратегія й тактика реклами. Особливості сучасного рекламного процесу в туризмі. Учасники рекламного процесу (рекламодавці, виробники реклами, розповсюджувачі, споживачі) та їх функції. Специфіка застосування моделі рекламної комунікації у туризмі.
Засоби поширення реклами та розробка рекламного звернення. Засоби поширення реклами та основні вимоги до них. Сутність рекламного звернення, особливості розробки у туризмі. Проблеми рекламної творчості: задум рекламного звернення (графіка, стиль, форма, дизайн, колір). Особливості використання різних рекламних засобів у туризмі (переваги і недоліки). Професійна компетентність менеджера з реклами туристичного підприємства.
Вплив туристичної реклами на туристичний імідж регіону. Поняття «туристичний імідж». Фактори впливу туристичної реклами на туристичний імідж регіону. Діяльність структур, що формують туристичний імідж регіону. Подієвий маркетинг в туризмі. Соціальна реклама у туризмі.
Брендинг у туризмі. Брендинг у туризмі та його комунікативні характеристики. Туристичний бренд та туристичний брендинг: особливості, спільне та відмінне. Розвиток вітчизняного туристичного брендингу. Туристичний бренд України. Туристичний брендинг українських міст та територій (дестинацій).
Рекламний менеджмент у туризмі. Розробка рекламного бюджету та планування рекламної кампанії. Рекламний менеджмент у туризмі: суть, засоби, основні складові, цілі та завдання. Медіапланування: суть, етапи здійснення. Процес сприйняття реклами. Особливості проведення рекламних кампаній: класифікація, цілі, етапи проведення. Контроль рекламної та PR-діяльності. Розробка рекламного бюджету.
Оцінка ефективності реклами. Попереднє тестування і посттестування реклами. Методи оцінки економічної ефективності реклами. Методи оцінки комунікативної ефективності реклами. Методи оцінки психологічної ефективності реклами.
PR – технології в туризмі: суть, місія, можливості. Суть, характеристика, основні цілі PR. Напрями практичної реалізації можливостей PR на рівні функціонування конкретного туристичного підприємства. Особливості організації PR-кампанії в туризмі.
Підготовка персоналу туристичного підприємства до реалізації PR – заходів. Планування PR-заходів туристичним підприємством. Розробка PR – документації. Кваліфікаційні вимоги до персоналу PR-служб туристичних підприємств.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Підприємство в соціально-орієнтованій ринковій економіці. Поняття підприємства як організаційно виокремленої та економічно самостійної первинної ланки виробничої сфери. Місія і множинні цілі підприємства. Головні напрями діяльності підприємства (маркетингова, інноваційна, виробнича, економічна та соціальна діяльність; після продажний сервіс). Теорії та моделі підприємств.
Юридичні акти, що слугують законодавчою базою функціонування підприємства (організація). Закон України «Про підприємства в Україні», його основні розділи та їхній зміст. Статут підприємства. Генеральна тарифна угода. Колективний договір. Інші правові документи, що регулюють окремі напрями діяльності підприємства.
Практичне значення класифікації підприємств. Виокремлення підприємств за такими ознаками: мета і характер діяльності; форма власності майна; належність капіталу; правовий статус і форма господарювання; галузево-функціональний вид діяльності; технологічна (територіальна) цілісність і ступінь підпорядкування; розміри за чисельністю працівників. Виробнича структура підприємства, її види за певними ознаками (цехова, безцехова, корпусна, комбінатська, технологічна, предметна, змішана) чинники формування. Загальна структура підприємств та організацій.
Об'єктивна обумовленість та економічно-соціальна доцільність різних за принципами і цілями об'єднання підприємств організацій виробничої і невиробничої сфер діяльності. Сучасні форми добровільного та інституційного об'єднання підприємств та організацій (асоціації, консорціум, концерни, корпорації, фінансові промислові групи, холдинги). Мета їх створення, особливості ефективність діяльності.
Виробнича програма та матеріально-технічне забезпечення підприємства. Вироблена продукція (виконана робота, надана послуга) як конкретний продукт праці, результат діяльності виробничих та інших господарських систем. Класифікація продукції за економічним призначенням. Показники обсягу продукції (послуг): натуральні та вартісні. Номенклатура та асортимент продукції (послуг). Товарна, валова і чиста продукція. Обсяг реалізованої продукції (продажу).
Поняття, функції і принципи маркетингової діяльності. Виробнича, продуктова та комерційна концепція маркетингу. Стратегія і тактика маркетингу підприємства. Оцінка маркетингового потенціалу фірми. Особливості визначення ринкового попиту на окремі види продукції (послуг).
Схема формування виробничої програми підприємства. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства на поточний і перспективний період діяльності. Контроль виконання виробничої програми підприємства та її оптимізація.
Характеристика матеріально-технічного забезпечення виробництва. Форми і системи матеріально-технічного забезпечення. Децентралізована (пасивна) і централізована (активна) системи живлення матеріалами внутрішньовиробничих підрозділів. Обчислення потреби підприємства в матеріалах.
Збутова діяльність підприємства. Суть та завдання збутової діяльності підприємства. План збуту продукції підприємства. Форми та види збутової діяльності підприємства.
Фактори впливу на збут продукції. Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на обсяги, структуру збуту продукції підприємства. Збалансування розміру потреби в ресурсах, джерел її забезпечення.
Трудові ресурси підприємства. Тлумач
·ення економічних термінів: трудові ресурси, кадри, персонал, трудовий потенціал. Категорії персоналу підприємств (керівники, спеціалісти, службовці, робітники). Поділ персоналу за професіями, спеціальностями і кваліфікацією. Виокремлення і характеристика робітників за рівнем кваліфікації.
Чинники, які мають враховуватися у процесі розрахунків необхідної чисельності персоналу фірми. Визначення чисельності працівників управління, спеціалістів і службовців для підприємств різних розмірів, форм власності та сфер діяльності. Розрахунки чисельності окремих категорій робітників виробничих підприємств.
Поняття та особливості системи управління персоналом підприємств та інших суб'єктів господарювання. Сучасні вимоги до ділових якостей різних категорій персоналу. Методи оцінки і відбору працівників для підприємств та інших суб'єктів господарювання. Оцінка ділових якостей керівників і менеджерів. Форми та ефективність підготовки, перенавчання і підвищення кваліфікації кадрів.
Продуктивність праці як економічна категорія. Різноманітність підходів до визначення та можливі методи розрахунку продуктивності праці на підприємствах виробничої сфери. Показники рівня продуктивності праці. Зовнішні а внутрішні чинники зростання продуктивності праці.
Поняття системи мотивації праці. Концептуальні характеристики багатофакторних моделей мотивації трудової діяльності, що грунтуються на теоріях справедливості, очікування та потреб. Вимоги щодо формування системи мотивації праці на рівні підприємства. Класифікація методів мотивації.
Поняття оплати праці. Основна заробітна плата і додаткова оплата праці. Основні функції заробітної плати (відтворювальна, стимулювальна, регулювальна, соціальна) та їх реалізація. Тарифно-посадова система (тарифно-кваліфікаційні довідники; кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів і службовців; тарифні сітки; схеми посадових окладів або єдина тарифна сітка).
Дві форми заробітної плати, що базуються на тарифній системі, почасової форми заробітної плати. Основні системи оплати праці. Сучасні тенденції у застосуванні форм заробітної плати. Колективні форми організації та оплати праці.
Майнові ресурси (активи) підприємства. Сутність основного капіталу. Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна підприємства. Виробничі фонди як вартісна категорія. Поділ виробничих фондів на основні та оборотні. Відмітні ознаки і сутнісна характеристика основних та оборотних фондів. Практичне значення основних та оборотних фондів для здійснення процесу виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг). Майно підприємства соціального призначення.
Характеристика процесу відтворення основних фондів. Фізичне (матеріальне) та економічне спрацювання основних фондів. Види фізичного спрацювання та техніко-економічного старіння засобів праці та застосовувані форми їх усунення. Амортизація основних фондів. Норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів. Методи рівномірної, подвійно-залишкової і прискореної амортизації засобів праці. Розширене відтворення основних фондів.
Економічне і соціальне значення підвищення ефективності відтворення та використання основних фондів та оборотних коштів підприємства.
Сутність оборотного капіталу. Елементний склад оборотних фондів, характеристика виробничих запасів, напівфабрикатів власного виготовлення, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів.
Сутнісна характеристика оборотних коштів. Обслуговування оборотними коштами сфер виробництва та обігу. Функціональна та елементна структура оборотних коштів. Основні показники рівня ефективності використання оборотних коштів: коефіцієнти оборотності (кількість оборотів) і завантаження, тривалість одного обороту в дня рентабельність; методика їх обчислення. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів.
Поняття і види нематеріальних ресурсів і активів підприємства, їхній вплив на конкурентоспроможність його продукції на ринку. Характеристика об'єктів промислової власності: винаходів, промислових зразків, корисних моделей, товарних знаків і знаків обслуговування. Інформація як особливий суспільний ресурс.
Фінансові ресурси підприємства. Сутнісна характеристика інвестицій. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. Внутрішні та зовнішні джерела інвестування. Різні види та структура капітальних вкладень, тенденції її зміни у часі.
Роль фінансових інвестицій у становленні та розвитку ринкових відносин. Умови залучення і використання фінансових інвестицій за діючої системи господарювання. Види цінних паперів, порядок їх випуску, обігу і використання. Визначення суми фінансових ресурсів, одержаних від продажу акцій. Обчислення величини дивідендів. Обґрунтування економічної доцільності придбання акцій інвестором. Державне регулювання та масштаби обігу цінних паперів.
Об'єктивна необхідність залучення іноземних інвестицій. Основні типи прямих іноземних інвестицій. Ознаки привабливості інвестування вітчизняних суб'єктів господарювання. Можливі види і форми іноземних інвестицій. Методичні підходи до оцінки ефективності виробничих інвестицій
Державне регулювання іноземних інвестицій в економіку України. Чинне законодавство України щодо іноземних інвестицій. Ефективність іноземних інвестицій для зарубіжного інвестора і вітчизняних підприємств та інших суб'єктів господарювання.
Доходи і цінова політика підприємства. Сутність доходів і товарного виробництва. Види доходів. Особливості товарної політики підприємств різних форм власності та господарювання.
Поняття, роль і функції ціни у ринковій економіці. Види цін (тарифів) і сфери їх застосування. Методи встановлення ціни: собівартість плюс прибуток; забезпечення фіксованої величини прибутку; за рівнем поточних і (конкуренції); за рівнем попиту тощо. Визначення ціни на і зворотної калькуляції. Система знижок і доплат до базової Граничні ціни на окремі види продукції. Можливі напрями вдосконалення ціноутворення на продукцію (послуги) в Україні.
Фінансові результати діяльності підприємства. Напрями діяльності підприємства (організації) з формування та раціонального використання фінансових коштів. Складання фінансового плану підприємства (організації). Обчислення необхідних обсягів власного капіталу і позикових кошів (кредитних ресурсів). Розрахунки зароблених коштів виробничими підприємствами, посередницькими фірмами та іншими господарюючими суб'єктами.
Прибуток дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. Прибутковість і дохідність: їхня сутність, відмінній між ними. Джерела формування прибутку і доходу підприємства. Валовий, чистий та реінвестований прибуток. Маржинальний доход. Загальноприйнята практика використання прибутку (доходу) підприємства. Визначення суми прибутку до оподаткування. Зростання прибутковості фірми під впливом дії окремих чинників. Рівень прибутковості підприємств різних галузей економіки України.
Рентабельність - відносний показник ефективності роботи підприємства. Методи обчислення рентабельності: виробничих фондів (виробництва); сукупних активів; власного (акціонерного) капіталу. Рентабельність обсягу товарної продукції (продажу) та окремих виробів. Динаміка та шляхи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України.
Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки. Сутність фінансово-економічного стану підприємства. Тлумачення і важливість оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства. Основні напрями діяльності, що забезпечую певний фінансово-економічний стан підприємства.
Методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства. Групи показників для оцінки прибутковості, ліквідності, оборотності, стабільності та ділової активності, методи їх обчислення. економічний ефект, диференціал (фінансовий ліверидж) і коефіцієнт плеча фінансового важеля. Накопичення обліково-звітної інформації для оцінки фінансово-економічного стану підприємства.

МЕНЕДЖМЕНТ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
(Менеджмент туризму)

Ринкова економіка та менеджмент. Поняття та сутність менеджменту. Види та функції менеджменту. Характеристика загальних функцій менеджменту. Поняття та класифікація методів менеджменту. Регламентуючі методи управління: організаційні та адміністративні. Стимулюючі методи управління: економічні та соціально-психологічні. Організація управління туристичним комплексом за кордоном, можливість його використання в Україні. Організації управління індустрією туризму в Україні. Класифікація туристичних підприємств.
Специфіка суб’єктів та об’єктів менеджменту туризму. Поняття, види та форми туризму. Ринкова модель соціально-економічної системи туризму. Типи туристів. Туристичний регіон. Туристична пропозиція, її складові. Особливості туризму як об'єкта управління.
Цілі та завдання управління туристичним підприємством. Поняття мети та завдань туристичного підприємства. Класифікація цілей. Система цілей туристичної організації: загальні та специфічні цілі, місія туристичного підприємства. Дерево цілей туристичної організації.
Організація роботи з управління туристичним підприємством. Поняття структури управління туристичного підприємства. Елементи структури управління: ланки, рівні, горизонтальні та вертикальні зв'язки. Фактори, що впливають на конкретну структуру управління. Види організаційних структур: їхня характеристика, переваги та недоліки. Основні етапи проектування організаційної структури туристичного підприємства. Ефективність організаційної структури. Формальна та неформальна організації.
Стратегічне та поточне планування діяльності на туристичному підприємстві. Сутність та види планування діяльності на туристичному підприємстві. Поняття плану і його види. Технологія планування діяльності туристичного підприємства. Рівні планування туристичним підприємством. Структура планування. Принципи планування. Способи та методи планування. Взаємозв'язок стратегічного та поточного планування. Сутність стратегічного планування і його елементи. Модель стратегічного планування. Поняття поточного планування.
Внутрішнє та зовнішнє середовище бізнесу в сфері туризму. Безпосереднє зовнішнє середовище менеджменту туристичного підприємства. Фактори макросередовища менеджменту підприємств сфери туризму. Економічні функції туризму. Внутрішнє середовище туристичного бізнесу.
Якість роботи менеджера, стиль керівництва. Сутність поняття менеджер. Ефективне керівництво та функції менеджера. Модель сучасного менеджера: критерії-вимоги до сучасного менеджера. Поняття влади та її основи. Баланс влади. Форми впливу керівників на підлеглих. Специфіка впливу: емоційний і розумовий вплив. Способи позитивного впливу. Лідерство та авторитет менеджера. Основні види керівництва. Поняття стилю керівництва та фактори що впливають на нього. Класифікація стилів керівництва. Порівняльна характеристика авторитарного, демократичного та ліберального стилів керівництва. Ефективність різних стилів роботи керівника.
Мотивація праці на туристичних підприємствах. Сутність поняття «мотивація». Теорії мотивації. Використання в управлінні методів психології. Поняття потреби, винагороди та їхні види. Змістовні теорії мотивації: ієрархія потреб за А. Маслоу, модель мотивації Ф. Герцберга, теорія мотивації Д. Макклелланда. Процесуальні теорії мотивації: теорія очікувань, теорія справедливості та модель Портера-Лоулера. Елементи системи мотивації праці. Дії кадрової служби для мотивації праці на туристичних підприємствах. Сутність стимулювання, його види. Вимоги до організації стимулювання праці.
Організація контролю за діяльністю персоналу на туристичних підприємствах. Поняття персоналу туристичного підприємства. Специфіка управління людськими ресурсами в сфері туризму. Концепція управління персоналом. Функції кадрової служби. Кадрове планування на туристичному підприємстві. Етапи проектування кадрової політики. Планування потреби в персоналі та методи визначення потреби в персоналі. Суть процесу відбору персоналу. Внутрішній і зовнішній ринки робочої сили: переваги й недоліки. Джерела відбору персоналу. Специфіка оцінки персоналу та її основні цілі. Методи оцінки персоналу. Експертна оцінка властивостей і ділових якостей особистості.
Управління конфліктами та стресами в сфері туризму. Природа та функції конфлікту. Конфлікти з туристами та причини їх виникнення. Методи запобігання конфліктів з туристами. Правила поведінки в конфліктних ситуаціях. Стадії розв'язання конфлікту. Конфлікти між туроператором та його діловими партнерами (постачальниками) і агентами. Причини внутрішніх конфліктів на підприємстві. Основні структури внутрішнього світу особистості, що вступають у конфлікт. Види внутрішніх особистісних конфліктів. Міжособистісний конфлікт і способи його розв'язання. Поняття групового конфлікту та його види. Модель конфлікту. Управління конфліктами. Поняття стресу. Модель стресової ситуації. Фактори, що викликають стрес. Симптоми стресу. Методи запобігання стресу.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ

Система інформаційних технологій. Поняття інформаційних технологій. Класифікація інформаційних технологій. Вплив інформаційних технологій на розвиток туризму.
Системи бронювання та резервування. Характеристики комп’ютерних систем бронювання та резервування. Система бронювання Amadeus. Система бронювання TravelPort (Galileo, Worldspan). Система бронювання Sabre. Інші іноземні системи бронювання. Вибір системи бронювання.
Глобальні комп'ютерні мережі. Напрямки використання Інтернету. Характеристика туристичних серверів. Електронна комерція в туризмі.
Мультимедійні технології. Основні відомості про мультимедіа. Електронні каталоги.
Інформаційні системи менеджменту. Класифікація інформаційних систем менеджменту. Пакети управління туристичними фірмами. Програма «Само-Тур». Програмний комплекс «Мастер-Тур». Інші програмні продукти.
Інформаційні технології в системах управління готельним комплексом. Загальна характеристика готельного комплексу. Система Fidelio. Інші програмні продукти. Порівняльна характеристика систем управління готельним комплексом.
Засоби комунікації та зв'язку. Класифікація засобів оргтехніки. Способи передачі інформації. Класифікація каналів зв’язку. Телефонний зв’язок. Комп’ютерна телефонія. Радіотелефонний зв’язок. Системи стільникового радіотелефонного зв’язку. Транкингові радіотелефонні системи. Персональний супутниковий радіозв’язок. Пейджингові системи зв’язку. Відеозв’язок. Факс.
Засоби оргтехніки, що використовуються в туризмі. Копіювально-множні засоби. Сканери. Засоби відображення інформації. Слайдпроектори. Рідкокристалева проекційна панель. Апарати для знищення документів.

ПРАВО
(Правове регулювання туристичної діяльності)

Теоретичні аспекти функціонування галузі туризму як об’єкта правового регулювання. Історія розвитку міжнародного туризму. Вивчення міжнародного туризму в зарубіжній та вітчизняній науці. Сучасна термінологія та понятійний апарат міжнародного туризму.
Правові основи міжнародного туризму. Міжнародно-правове регулювання туристичної діяльності: класифікація нормативних правових актів. Поняття, зміст і особливості туристичних формальностей. Правовий статус міжнародних організацій у сфері туризму.
Всесвітня туристична організація як основний регулятор міжнародного туризму. Історія утворення, особливості статуту та система постійних діючих органів ЮНВТО. Дослідження основних напрямів діяльності ЮНВТО. ЮНВТО як основний регулятор міжнародного туризму. Співробітництво України та ЮНВТО.
Система державного регулювання та правового забезпечення туристичної діяльності. Суть та моделі державного регулювання туристичної діяльності. Нормативно-правова база державного регулювання туристичної діяльності. Функції та методи державного регулювання в галузі туризму. Шляхи удосконалення державного регулювання туристичної діяльності в Україні.
Правові аспекти заснування та функціонування туристичних підприємств. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в сфері туризму. Державна реєстрація туристичної організації та індивідуального підприємця. Правове регулювання кадрового забезпечення діяльності туристичних підприємств.
Цивільно-правове регулювання туристичної діяльності. Правове регулювання договірних відносин туроператора з турагентом і страховою компанією. Правові аспекти взаємодії клієнта та туристичного підприємства. Конфлікти між туристичною фірмою і споживачем туристичних послуг. Юридична відповідальність сторін. Правоохоронні органи як суб'єкт захисту прав туриста і туристичного підприємства.
Література

Географія туризму
(Туристичне країнознавство)
Безуглий В. В., Козинець С. В. Регіональна економічна і соціальна географія світу: Посібник / В. В. Безуглий. – К., 2003.- 280 с.
Бейдик О.О.Рекреаційні ресурси України: Навч.пос./ О. О. Бейдик -К., 2010.- 404 с.
Дубович І. А. Країнознавчий словник-довідник / І. А. Дубович. – Л., 2002.
Из всемирного наследия ЮНЕСКО. 70 чудес света. - М., 2006. - 392 с.
Истомин В. И., Лагутенко Б. Т. Страны мира: справочник туроператора и туриста/ В. И. Лагутенко. – М.,2000.- 410 с.
Любіцева О.О., Романчук . Паломництво і релігійний туризм: Навч.пос. / О. О. Любіцева. - К., 2011.- 416 с.
Стафійчук В. І., Малиновська О. Ю. Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу: Навч.пос./ В. І. Стафійчук.- К., 2009.- 427 с.
Устименко Л.М. Основи туризмознавства: Навч.пос./ Л. М. Устименко – К., 2013.- 380 с.
Яценко Б.П., Бабарицька В.К. Країнознаквство: основи теорії. Навч.пос./ Б.П. Яценко - К.: Либідь, 2009. – 312 с.
Яценко Б.П., Стафійчук В.І.Політична географія. Навч. пос./ Б.П. Яценко - К,.2007.- 255 с.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ
(Організація анімаційної діяльності)
Байлик С.И. Вступление в анимацию : Учеб. Пособие / С. И. Байлик. – Х. : Прапор, 2006. – 160 с.
Байлик С.І. Організація анімаційних послуг в туризмі : Навч. посіб. / С.І. Байлик, О.М. Кравець. – Х. : ХНАМГ, 2008. – 197 с.
Гальперина Т.И. Режисура курортно-досуговых программ в работе менеджера туристской анимации : Уч. Пособие / Т.И. Гальперина. – М. : Сов. Спорт, 2006. – 168 с.
Гаранин Н.И. Менеджмент гостиничной и туристской анимации : Уч. Пособие / Н.И. Гаранин, И.И. Булыгина. – М. : Сов. Спорт, 2003. – 128 с.
Даринский А.В. Культурно-массовая работа в здравницах / А.В. Даринский. – М. : РМАТ, 2007. – 154 с.
Кукліна Т.С. Організація анімаційних послуг: Навч. Посіб. / Т.С. Кукліна, І.В. Пущина, В.О. Осадча. – Запоріжжя : ЛІПС, 2009. – 212 с.
Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах : Підручник / І.В. Петрова. – К. : Кондор, 2005. – 408 с.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ
(Організація екскурсійної діяльності)
Гецевич Н.А. Основы экскурсоведения: Учеб. пособие. - Минск, Изд-во Университетское, 2002. - 160 с.
Емельянов Б.В. Экскурсоведение. Учебник. - 5-е изд. - М.: Советский спорт, 2004. 216с.
Квартальнов В.А., Федорченко В.К. Туризм социальный: история и современность. - К.: Вища школа, 1989. - 342 с.
Логинов Л.М., Рухлов Ю.В. История развития туристско-экскурсионного дела. - М.: ЦРИБ «Турист», 1989. - 77с.
Національна система туристично-екскурсійних маршрутів «Намисто Славутича» / Г.П. Науменко, С.В. Грибанова, О. П.Дорошкотаін. - К., 1998. - 401с.
Основні тематичні напрями туристично-екскурсійних маршрутів України / Інститут туризму Федерації профспілок України / Г.П. Науменко (авт.-упоряд.), С.І. Попович (авт.-упоряд.). - К., 2006. - 192с.
Туристично-краєзнавчі дослідження. - К.: ФПУ, Інститут туризму, 1998. -Вип. 1,ч.2.- 360 с.
Федорченко В.К., Костюкова О.М., Дьорова Т.А., Олексійко М.М. Історія екскурсійної діяльності в Україні: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2004. – 166 с.
Чагайда І.М., Грибанова С.В. Екскурсознавство: Навч. посібник / Федерація профспілок України; Інститут туризму. - К., 2004. – 240 с.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ
(Туроперейтинг)
Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навч. посібник / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Альтерпрес, 2008. – 286 с.
Дехтярь Г. М. Лицензирование и сертификация в туризме: учеб. пособие / Г. М. Дехтярь. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 256 с.
Ильина Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник / Е. Н. Ильина. – Российская международная академия туризма. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 251 с.
Организация туризма: учеб. пособие / Под общ. ред. Н. И. Кабушкина и др. – Мн.: Новое знание, 2003. – 632 с.
Папирян Г. А. Международные экономические отношения: Маркетинг в туризме / Г. А. Папирян. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 157 с.
Смирнов І. Г. Логістика туризму: навч. посібник / І. Г.Смирнов. – К.: Знання, 2009. – 444 с.
Гаранин Н. И., Булыгина И. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации. Учебное пособие / Н. И. Гаранин, И. И. Булыгина. – М.: Советский спорт, 2003. – 126 с.
Папирян Г.А. Международные экономические отношения. Экономика туризма / Г. А. Папирян. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 208с.

ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київський ун-т туризму, економіки і права. К. : Знання України, 2002. 352с.
Бойко М.Г., Гопкало Л.М. Організація готельного господарства: підручник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. К. : Київ. нац.торг.-екон. університет, 2006. 448с.
Лук'янова Л.Г., Дорошенко Т.Т. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київський ін-т туризму, економіки і права / Володимир Кирилович Федорченко (ред.). К. : Вища школа, 2001. 236с.
Мунін Г.Б., Тимошенко З.І., Палеха Ю.І., Стамболов М.Д. Організація обслуговування у малих готелях: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Шербенко (ред.). К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2007. 181с.
Мунін Г.Б., Карягін Ю.О., Роглєв Х.Й., Руденко С.І. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України; Київський національний ун-т культури і мистецтв / Михайло Михайлович Поплавський (заг.ред.), О.О. Гац (заг.ред.). К. : Кондор, 2008. 460c.
Мармуль Л. О., Сарапіна О. А. Організаційно-економічний механізм функціонування туристично-рекреаційних підприємств. / Л. О. Мамуль. – К. : ННЦ «Ін-т аграрної економіки», 2006. –182 с.
Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Центр навчальної літератури; Київський національний ун-т культури і мистецтв. К. : Центр Навчальної Літератури, 2003. 346с.
Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Київський ун-т туризму, економіки і права. К. : Кондор, 2005. 408с.
Скибінський С.В., Іванова Л.О., Моргун О.Ф. Маркетинг готельних послуг. Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2000. 246с.
Ткаченко Т.І., Гаврилюк С.П. Економіка готельного господарства і туризму: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. К. : КНТЕУ, 2005. 180с.
Ткаченко Т.І., Мельниченко С.В., Новак М.В. Управління якістю готельних послуг / Київський національний торговельно- економічний ун-т. К. : КНТЕУ, 2006. 234с.

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція,державне регулювання: навч.посібник / Л. Г. Агафонова, О. Є. Агафонова. – К:.Знання України, 2006. – 351 с.
Бары и рестораны: Техники обслуживания / сост. Х. Ридель. – Ростов –на –Дону: Феникс, 2002. – 351с.
Биржаков М. Б. Индустрия туризма: перевозки: уч.пособие / М. Б. Биржаков, В. И. Никифоров. – М.: Герда, 2001. – 400с.
Богушева В. И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров: уч.пос. / В. И. Богушева. – Ростов – на –Дону: Феникс, 2004. – 410с.
Волков Ю. Ф. Интерэр и оборудование гостиниц и ресторанов: Учебн.пособие / Ю. Ф. Волков. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2003. 351с.
Гостиничный и туристический бизнес: Учебник / Под ред. А. Д. Чудновского. – М.: ЭКМОС, 2000. – 351с.
Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности: Учебник / В. Г. Гуляев. – М.: НОЛИДЖ, 1996. – 307с.
Денисов Д. И. Фаст–фуд: рестораны быстрого обслуживания / Д. И. Денисов. – М.: ресторанные ведомости, 2003. – 235с.
Джон Р. Уокер. Введение в гостеприимство: Учебник / Джон Р. Уокер. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 463с.
Тимошенко З.І., Мунін Г.Б., Дишлевий В.П. Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Європейський ун-т. К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2007. 245с.

МАРКЕТИНГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
(Маркетинг в туризмі)
Александрова А.Ю. Международный туризм. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Восколович Н.А. Маркетинг туристских услуг. – М.: ТЕИС, 2001.
Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства. – М.: Академия, 2003.
Дурович А.А. Маркетинг в туризме. – Минск: Новое знание, 2004.
Забалдіна Ю.Б. Маркетинг туристичного підприємства. Навч. пос. – К.: Музична Україна, 2002.
Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг. – К.: Знання України, 2004.
Зорин А.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма. – М.: Финансы и статистика, 2004.
Квартальнов В.А. Стратегия менеджмента в туризме: современный опыт управления. – М.: Финансы и статистика, 2000.
Квартальнов В.А. Туризм. – М.: Финансы и статистика, 2001.

МАРКЕТИНГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
(Реклама та PR-технології в туризмі)
Ведмідь Н.І.Основи рекламної діяльності в туризмі : навч. посіб. / Н.І.Ведмідь, С.В.Мельниченко, В.В.Білик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2007. – 103 с.
Гупаловська В. А. Психологія реклами : навч. посіб. / В. А. Гупаловська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 383 с.
Дурович А. П. Реклама в туризме : учеб. пособие / А. П. Дурович. – 4-е изд., стереотип. – Мн. : Новое знание, 2006. – 254 с.
Коваленко О. В. Реклама : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Коваленко, І. Ю. Кутліна, М. В. Потабенко; за ред. І. Ю. Кутліної ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К. : Персонал, 2010. – 95 с.
Костина А. В. Эстетика рекламы : учеб. пособие для студентов обучающихся по спец. 350700 / А. В. Костина. – М. : Вершина, 2003. – 295с.
Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент : навч. посібник / Т. І. Лук’янець. – К. : КНЕУ, 2003. – 440 с.
Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз / Г. Г. Почепцов. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 506 с.
Про рекламу : закон України, прийн. 03 липня 1996 р. № 270/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] .
Рекламна стратегія підприємства / О.Є.Кузьмін, С.Б.Романишин, Н.І.Горбаль; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка» – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. – 167 с.
Туризм і місто: аналіз проблем, тенденцій та моделювання розвитку / В.В. Абрамов та ін.; за ред. І.М. Писаревського; Мін-во освіти і науки. Молоді та спорту України, Харк. Нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 208 с.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Величко В.В. Економіка підприємства: навчальний посібник / В.В. Величко –
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 169 с.
Гетьман О.О. Економіка підприємства: навчальний посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – 2-ге вид.. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 488 с.
Горбонос Ф.В. Економіка підприємств: підручник /Ф.В. Горбонос, Г.В Черевко, Н.Ф. Павленчик. – К.: Знання, 2010. - 463с.
Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навчальний посібник / В.І.Гринчуцький, Е.Т.Карапетян, Б.В.Погріщук – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 304 с. 
Захарченко В. І. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: авчальний посібник. / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, О. В. Балахонова – Львів: «Магнолія 2006», 2011. – 324 с.
Захарченко В. І. Економіка підприємства: практикум : (збірник задач і виробничих ситуацій): навч. посібник / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, Л. В. Ширяєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова [та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 146 с.
Іванілов О. С. Економіка підприємства. Підручник. 2-ге вид. –– К. : Центр учбової літератури, 2011. –– 728 с.
Крупельницька І.Г. Звітність підприємств : навчальний посібник – К. : ЦУЛ, 2012. – 232 с.
Маслак О.І. Економіка промислового підприємства : навчальний посібник / О.І.Маслак, Л.Д. Воробйов. – К. : ЦУЛ, 2011. – 172 с. 
Мацибора В. І. Економіка підприємства : навч. посібник / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Каравела, 2012. – 319 с.
Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. д.е.н.,проф. Л. Г. Мельника. - Суми : Університетська книга, 2012. - 864 с., 2013. 784 с.
Економіка підприємства: підручник / За заг. ред. Г. О. Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2009. – 816 с. 13tc " 1. Економіка підприємства\: підручник / За заг. ред. Г. О. Швиданенко. – К.\: КНЕУ, 2009. – 816 с. "15
Економіка підприємства: збірник практичних задач і конкретних ситуацій: навч. посібник / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2005. – 323 с.13tc " 2. Економіка підприємства\: збірник практичних задач і конкретних ситуацій\: навч. посібник / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.\: КНЕУ, 2005. – 323 с."15
Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.К.Загарій – Умань: РВЦ «Софія», 2009. – 184 с.
Фролова Л. В. Тренінг з економіки підприємства : навч.-метод. посібник / Л. В. Фролова, О. С. Кравченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – К. : Кондор, 2013. – 152 с.
Шваб Л.І. Економіка підприємства : підручник / Л. І. Шваб. – К.: Каравелла, 2011. – 415 с. 13tc ""15
МЕНЕДЖМЕНТ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
(Менеджмент туризму)
Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи. Сервісне забезпечення турпродукту: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. К. Бабарицька. – К. : Альтерпрес, 2008. – 286 с.
Жукова М. А. Индустрия туризма: менеджмент организации. / М. А. Жукова. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 199 с.
Зайцева Н. А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Учебник для вузов. / Н. А. Зайцева. – М.: Издательский центр «Академія», 2003. – 224 с.
Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма: Учебник для студ. спец. «Экономика и управление социально-культурной сферой» вузов. – 3. изд., испр. / Н. И. Кабушкин. – Минск : ООО «Новое знание», 2002. – 409с.
Король О. Д., Крачило М. П. Менеджмент туризму: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2008. – 240 c.
Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти): навч. посібник. – 3-тє вид., переробл. та доп. – К. : Альтерпрес, 2006. – 436с.
Мальська М. П., Антонюк Н. В. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин. Географічний факультет. / М. П. Сальська. – К. : Знання, 2008. – 661с.
Мельниченко С. В., Ведмідь Н. І. Менеджмент підприємства туристичної індустрії: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний торговельно-економічний ун-т / С. В. Мельниченко. – К. : КНТЕУ, 2005. – 217 с.
Моисеева Н. К. Стратегическое управление туристской фирмой: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. «Менеджмент» / Российская междунар. академия туризма. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 204 с.
Саак А. Э., Пшеничных Ю. А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Для студ. вузов, обуч. по спец. 100103 «Социально-культурный сервис и туризм». – СПб. ; М. ; Нижний Новгород ; Воронеж ; Ростов н/Д : Питер, 2007. – 512с.
Чудновский А. Д. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. / А. Д. Чудновський. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 286 с.
Школа І. М., Ореховська Т. М., Козьменко І. Д. Менеджмент туристичної індустрії: навч. посіб. / І. М. Школа. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. – 596 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ
Бочарников В.Н. Информационные технологии в туризме: учебное пособие. М. : Флинта: Московский психолого-социальный ин-т, 2008. 356с.
Ворошилова Т.В. Новые информационные технологии в туризме: учеб. пособие. М. : Изд-во науч. лит. : Ноосфера, 2006. 270с.
Гаранин Н.И. Информационные технологии в туризме: Справ.-метод. пособие для студентов IV курса направления "Менеджмент". М. : РМАТ, 1996. 115с.
Гизатуллина В.Р. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме: учебное пособие. Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та экономики и финансов, 2007. 122с.
Гулиев Н.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника: учеб. пособие для студентов вузов по специальности "Социал.-культ. сервис и туризм". Омск : ОГИС, 2004. 214с.
Гуляев В.Г. Новые информационные технологии в туризме: Учеб. пособие. М. : Приор, 1999. 143с.
Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: монографія / Київський національний торговельно-економічний ун-т. К. : Київський національний торговельно-економічний ун-т, 2008. 493c.
Морозов М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 100103 "Социально-культурный сервис и туризм". М. : Академия, 2008. 238с.
Родигин Л.А. Интернет-технологии в туризме: учебник для студентов, обучающихся по специальностям 061100 - "Менеджмент организации", 351400 - "Прикладная информатика" / Л. А. Родигин. М. : Советский спорт, 2006. 386с.
Целебровская М.Ю. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме: учебное пособие. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2008. 59с.
Чудновский А.Д. Информационные технологии управления в туризме : учеб. пособие по дисциплине специализации "Гостинич. и турист. бизнес" специальности "Менеджмент орг." М. : КноРус, 2006. 101с.
Шаховалов Н.Н. Интернет-технологии в туризме: учебное пособие для студентов специальности 071401 "Социально-культурная деятельность" квалификации "Менеджер социально-культурной деятельности" специализации "Организация и управление в сфере туризма". Барнаул : Изд-во АлтГАКИ, 2007. 247с.
ПРАВО
(Правове регулювання туристичної діяльності)
Бурдейна А. В. Поїздки за кордон: працевлаштування, туризм, візові документи / Центр правових досліджень. / А. В. Бурдейна. – К. : Видавець Фурса С. Я., 2006. – 72 с.
Вавилова Е. В. Основы международного туризма: Учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 060600 «Мировая экономика». / Е. В. Вавилова. –М. : Гардарики, 2005. – 159 с.
Вахмистров В. П., Вахмистрова С. И. Правовое обеспечение туризма: Учеб. пособие по дисциплине специализации спец. «Менеджмент организации» / Балтийский международный ин-т туризма. / В. П. Вахмистров. – СПб. : Издательство Михайлова В. А., 2005. – 286 с.
Воскресенский В. Ю. Международный туризм: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 230500 «Социально-культурный сервис и туризм», 012500 «География», 061100 «Менеджмент организации», 060800 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)». / В. Ю. Воскресенський. – М. : Юнити-Дана, 2006. 255 с.
Державне регулювання та управління регіональним розвитком туризму: навч. посіб. / Н. Д. Свірідова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ, 2009. – 120 с.
Мальська М. П., Антонюк Н. В., Ганич Н. М. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин. Географічний факультет. – К. : Знання, 2008. – 661 с.
Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: підручник / Т. Г. Сокол. – К.: Альтерпрес, 2009. – 447 с.
Розвиток туристичного підприємства: теорія та практика: монографія / Р. І. Балашова; Донец. ін-т турист. бізнесу. – Донецьк: Вебер, 2009. – 343 с.
Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т. І. Ткаченко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2-ге вид., виправл. та доповн. – К., 2009. –462 с.
Туризм як фактор регіонального розвитку. Методологічний аспект та практичний досвід: монографія / С. Г. Нездоймінов. –О.: Астропринт, 2009. – 304 с.
Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії: навч. посібник. – К. : Атіка, 2006. – 264 с.
Чудновский А. Д., Жукова М. А., Сенин В. С. Управление индустрией туризма: Учеб. пособие для студ. вузов / Государственный ун-т управления. Институт туризма и развития рынка. – 2. изд. – М. : КНОРУС, 2005. –438 с.13PAGE 14115


13PAGE 14215

Приложенные файлы

  • doc 24036359
    Размер файла: 264 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий