6510 AUDARMA


1. С тілінде бағдарламаудың мысалы:
A) #include main() {int x;printf(«Сан енгізініз«);}
B) Option Base IConst Pi as Double=3.14159 x=2disc = Pi*x^2
C) class Def {public static void main (String[] args) { short k=100;System.out.println(«k=» };}
D) class hello {public static void main (String[] args) {System.out.println(«Hello, world»);}}
E) #include main() {int x=10; x++;printf(«x=%d «, x); return 0;}
F) #include main(){ printf(«Hello, world \ n»);
G) #include main(){ printf(«Hello, world \ n»); return 0;}
Жауабы: A, E, G
2. Оналтылық тұрақтылықтың С тілінде:
A) 123Fcd
B) 0x100
C) 16ABCD
D) 0x1D2A
E) 0xABCD
Жауабы: B, D, E3.
3.Разряд бойынша (битовыми) операция тілі С:
A) ?^
B) ==
C) %
D) ^XOR
E) ++ F) –
G) & AND
Жауабы: D, G
4. С тілін де p [6] массивтің элементі :
A) p[0]
B) p[7]
C) p[20]
D) p[3]
E) p[2]
F) p[9]
G) p[6]
Жауабы: A, D, E
5. С тілін де нұсқағыштың мысалы:
A) char р;
B) struct р;
C) int toy;
D) int *toy;
E) float poisk;
F) int year;
Жауабы: D
6. Тілдің функциясы жолдарымен жұмыс үшін:
A) strcatQ
B) getcharQ
C) char() D) mainQ
E) strlen()
F) strcpy()
Жауабы: A, E, F
7 Файлдармен жұмыс жасау үшін тілдің функциясы:
A) fclose()
B) strlen()
C) strcpy()
D) fopen()
E) fgets()
Жауабы: A, D, E
8. Файлдармен жұмыс үшін С тілдің функциясы :
A) fclose()
B) strupr()
C) fread()
D) setcolor()
E) rand()
F) arc()
Жауабы: A, C
9.С тілдің графикалық мүмкіндіктері:
A) Графикалық режимде жұмыс жасау үшін conio.h файлы қосулы болу керек
B) График түрінде тәртіпте қалқамен басқару функциялардан жиындан көмекпен өндіріп алып жатыр, түп тұлғалар graphics.h файлда қайсы болады
C) График түрінде тәртіпте жұмыс үшін stdio.h подключен файл болуға тиісті
D) График түрінде функциялар автоматты түрде қосып жатыр
E) График түрінде тәртіпте жұмыс үшін signal.h қосулы болуға тиісті
F) График түрінде функциялар қолдану керек, график түрінде тәртіпке видеоадаптер қажетті орнату керек
Жауабы: B, F
10.Тілдегі оператор С,файлдарды мөлдір етіп сақтайды:
A) >=
B) <
C) >
D) <<
E) <=
F) ~
Жауабы: D, F

11. Формуланың жазылуыy=sin2x2прогламаланған С тілінде:
A) y=sin(x)*sin(x);
B) y=2*sin(2*x);
C) y=pow(sin(pow(2,x)),2);
D) у=pow(sin(роw(х,2)),2);
E) y=sqr(sin(x*x));
F) y=pow(2,sin(x*x));
G) y=sin(x*x)*sin(x*x);
Жауабы: D, G
12. Процессердің дириктиві, мүмкіндік беретін бағдарламалар ішінара (шартты) компиляцияны өткізу :
A) #else
B) #elif
C) #pragma
D) #define
E) #include
Жауабы: A, B
13. Асып кету бағыт бойынша вектор - жол қаралудан өтіп жатыр :
A) Екі жақ шетінен ортасына дейінB) Справа налево
C) Солдан онға
D) Басты диагоналмен
E) Диаганаль арқылы аүстіен астына
F)Астынан үстіне
G) диаганаль арқылы үстінен астына
Жауабы: A, B, C
14 С тілінде функциялар туралы сенімді бекітуден.:
A) Функция кез келген түрге массивке нәтижеге сапада қайтара алады
B) Функциялар үстірт параметрлері функциялар нақты параметрлерге сәйкес келмей алады
C) Функция тілден негізгі құрылыс элементпен келіп жатыр
D) Бір функция анықтау өзіне басқа функциялар анықтау бола алады
E) Бір функция анықтау өзіне басқа функциялар анықтау бола алады
F) Функцияда нақтылы айнымалы, глобалді келіп жатыр
G функциялар Түп тұлғасы функциялар, түр аты оның дәлелдердің мәндер, сан және түрлер қайтархатын болатын мәліметті хабарлап жатыр
Жауабы: C, E, G
15. Тілде функциядан анықтаудан бастан мысалдан:
A) int gov(int х, int у);
B) double Square;
C) double fun[5];
D) int gov;
E) double mask;
Жауабы: A
16.Кодтың бір бөлігіне түсіндірме: char *ch; int *temp, i, k, *j; float *pif, mas; float arr;:
A) temp – аргументсіз функцияның аты B) Объявлены указатели mas, arr и к типа float
C) Құбылмалы жарнама mas, arr типа float
D) символ * коментарийді анықтайды
E) Жарнамалар құбылмалыi, к типа int
Жауабы: C, E
17. Тілде құрылымдар хабарлаулары мысалы С:
A) struct DPoint {int х; double у; double z;}
B) double str(double a); int x; double y; double z
C) int arr(int x, int y); double x; double y; double z
D) struct DataB { char fam[15]; char NameS[12]; long Tel;)
E) double Summa[20]; char NameS[12]; double xF) struct R3Vector { double x; double y; double z;}
Жауабы: A, D, F
18. Динамикалық құрылымдар осы:
A) Стекті
B) Ұяшықтардың мекен-жайлары
C) спецификаторы формата
D) мағлұматтар буфері
E) сызықтық тізімдер
F) кезектер
Жауабы: A, E, F
19. Тілде құрылымнан хабарлаудан мысалдан :
A) double str(double a); int х; double у
B) struct arr { double х; double у;}
C) double arr (double x, double y)
D) struct dateV {int day; int month ; double z;)
E) double Sum(double x, int day)
F) double str; double y; double person
G) int book[100]; char autor[15]; char title
Жауабы: B, D
20.Бағдарлама кодының С болғандағы сипаттамасы:
int main () { int t=3, a=5, k=8 ; if (t> { if (Жалғанды мән aa қабылдайды, сондықтан фигуралы жақшаларда операторлар орындалмайды:
A) бағдарлама Нәтижесінде K 5-ке тең болып шығады
B) айнымалы t, а, k Int мәлімделген және инициализацияланған (проинициализирована)
C) Бағдарлама нәтижесінде К 3-ке тең болып шығалды
D) айнымалы t, а, k-өзгермелі нүктелі сандар
E) жақша операторлары орындалмайды, себебі өрнек t>a , жалған
Жауабы: B, E
21. бағдарламаның С тіліндегі кодттың сипаттамасы:
int main() { int i=3, sum; sum=0; while (i<=5) { sum = sum + i; i = i + 1; }
A) Сандардың квадраты саналады 1 ден 5 дейін
B) Ауыспалы цикл 4 келгенде ,цикл аяқталады
C) Ауыспалы цикл 6 келгенде ,цикл аяқталады
D) Ауыспалы sum мағынасы 9 тең
E) Сандардың 3тен 5 дейін соммасы саналады
F) Сандардың 1ден 5 дейін соммасы саналады
G) for операторының циклі қолданылады
Жауабы: C, E 22.
22. бағдарламаның С тіліндегі сипаттамасы: int main() { int i; for (i=l; i<=3; i++) { у = x * x; x += 2;)
A) Сандардың квадраты саналады 2 ден 6 дейін
B) Ауыспалы цикл 4 келгенде ,цикл аяқталады
C) Ауыспалы цикл 2 келгенде ,цикл аяқталады
D) while операторының циклі қолданылады
E) Сандардың 1ден 5 дейін саналады
F) Циклдің соңында ауыспалы х 12 тең болады
Жауабы: B
23. Си тіліндегі кодтын сипаттамасы:
int main() {int х=1; int у; int i;
for (i=l; i<=3; i++) {
у = x * x;
x += 2;)A) 2 ден 6 дейінгі төрт саннын квадратын есептейді
B) і айнымалысы 4-ті қабылдаған кезде, цикл тоқтатылады
C) і айнымалысы 2-ті қабылдаған кезде, цикл тоқтатылады
D) while цикл операторы қолданылады
E) 1 ден 5-ке дейінгісандардын қосындысын есептейді
F) аяғында х айнымалысы 12-ге тең бллады
Жауабы: B
24. Бағдармалаудың С тіліндегі сипаттамасы :#include #include int MySum(int M, int N); int main(void) { int i, N, Sum ; i=12; N=800; Sum=MySum(i, N); Sum=MySum(5,100); printf(«Sum= %d «, Sum); return 0; } /* функцияны анықтау MySum */ int MySum(int M, int N) { int i, Sum; i=M; Sum=0; while (i <= N) { Sum= Sum +i; i ++; }return Sum;}
A) ауыспалы i фукциясы MySum(),main() функциясына өз мағынасын жібереді
B) Сызық Sum=MySum(i, N); - MySum фукциясын шақурыдң мысалы
C) MySum() функциясының жолақ басында,дөңгелек жақшаларда орналасады,демалыс(фактілі) өлшемдер
D) Ауыспалы Sum функциясы MySum() ,ауспалы баланысты Sum в main()
E) Ауыспалы, MySum()фукциясы ішіндегіберіоген, жаһандық болып табылады.
Жауабы: B
25. scanf () функциясы С тілінде в:
A) Консолмен енгізудің негзгі функциясы
B) басқа функцияны шақырады
C) Форматталған мағлұматтарды шығару мен айналысады
D)Жолақ үшін орын дайындайды
E) экрандағы мағлұматтарды файлға көшіреді
F) Бағдарламаға арнайы кітапханаы қосады
Жауабы: A
26. С тілінің бастапқы файылы
A) time.h
B) const.h
C) windows.h
D) mac.h
E) doc.h
Жауабы: A
27.С тіліндегі дұрыс бекіме :
A) С тіліндегі процессірдің нұсқауы мынандай белгімен басталады \ \
B) С тіліндегі процессірдің нұсқауы мынандай белгімен басталады /*
C) С тілінің процессері не мынандай нұсқау кіреді #include
D) С тілінің процессері мынандай анықтауыш мағлұматты сақтайды
E) С тілінің процессерінің нұсқаулары мынандай белгіден басталады #
F) С тілінің процессоры мынандай бағдарламауды оырндайды
G) С тілінің процессоры компьтер жадының дұрыс бөлектенуін қамтамасыз етеді
Жауабы: C, E
28. С тілінің массивтік дұрыс тұжырымдамасы :
A) ссивтің әрбір элемент массивтің атымен анықталып жатыр және элементтің (индекспен) реттік нөмірмен
B) Элементтен біріншісіден индекстен тілде бірліктен әрдайым бастап жатыр
C) Көп өлшемді массивтерден тілде мүмкін емес аты-жөнін көрсету керек
D) Тілде көп өлшемді массивтерден қолдануыдан рұқсат етілмейді
E) Массивтің әрбір элемент массивтің тек қана атымен анықталып жатыр алады
F) Жеткілікті көрсету массив хабарлау үшін тек қана оның аты
Жауабы: A
29. С тіліндегі дұрыс тұжырымдама:
A) Атылар жазу үшін кириллицалар әріптері қолдануға айнымалы болады
B) Тілде бағдарламадан орындаудан main () функциядан шақырудан бастап жатыр
C) Тілде бағдарламадан орындаудан get () функциядан бастап жатыр
D) Файлда printf () қорытынды үйреншікті функция туралы мәлімет stdio.h болады
E) Тілде әрбір бағдарламадан main () функциядан болуға тиісті
Жауабы: B, D, E

30. С тіліндегі сілтеменің мысалы:
A) int year;
B) char *m;
C) struct m;
D) struct stud;
E) int *year;
Жауабы: B, E
31. С тіліндегі сілтеменің дұрыс тұжырымдамасы:
A) Нұсқағыштар алдын ала нақтылы объекттерге сілтемені қамтамасыз ете алмайды
B) Мүмкін емес беру нұсқағышқа мекен-жай кейбір айнымалы
C) Нұсқағыш бірнешесі айнымалы әртүрлі түрге жадта орналастыру үшін арналған
D) Нұсқағыш бірнешесі айнымалы әртүрлі түрге жадта орналастыру үшін арналған
E) Нұсқағыш кейбір объекттің мекен-жайын болады
F) Нұсқағыш - бұл мекен-жай басқа айнымалы болатын айнымалы
Жауабы: E, F
32.С тілінде тізбектік тұрақтылардыжазудан мысалдар:
A) ’А’
B) "Java"
C) ’1’
D) 12345
E) ’+’
Жауабы: B
33. С тіліндегі файлдардың ашылу режимі:
A) а (а+)
B) с (+) C) k (k--)
D) s (++)
E) l (l+)
F) v(v+)
Жауабы: A
34.С тілінің графикалық мүмкіндіктері:
A) графиалық экран өзімен векторлы жық болады
B) Үшін график түрінде тәртіптен шығу керек және мәтіндік тәртіпке қайтып келу біріктіруге нұсқағыш қолдануға болады
C) Үшін график түрінде тәртіптен шығу керек және мәтіндік тәртіпке қайтып келу біріктіруге нұсқағыш қолдануға болады
D) Графикалық экран масиввті пикселдерді құрайды
E) Орнықтыру үшін (инициализации) fopen() функциясының видеоадаптарын қолданады
F) Графический экран представляет собой массив векторов
G) Графикалық режимнен шығып,мәтіндік режимге оралу үшін close пәрменін басу керек
Жауабы: C, D
35. Тілде қатысушы операндтар сан бойынша операциядан танып біліп
жатыр:
A) унарлық
B) негізгі
C) екіөлшемді
D) бірөлшемді
E) тернарлық
F) унифицировалық
Жауабы: A, E

36. printf () функциясы С тілінде :
A) Басқа функцияларды дене шақырады және жеке мәндер алып береді
B) Арнайы кітапханаға бағдарламаға қосып жатыр
C) Жолдар өңдеу үшін орын сақтап жатыр
D) Осы форматтаған қорытынды жүзеге асырып жатыр
E) Қалыптың спецификаторы жүзитін үтірден сандарға мөрге көрсетіп жатыр
F) Форматтаған осы үйреншікті ағынға шығарып жатыр
Жауабы: D, E, F37.
37.Массивті іріктеуден қарапайым әдіс:
A) Бөлу арқылы реттеу (таңдау бойынша)
B)Көрме арқылы тізімдеу (қосу арқылы)
C) Алмастыру мен тізімдеу
D) Ауыстырып алу арқылы іріктеу
E) Алып тастау мен іріктеу
Жауабы: A, B, D
38. Массивтің элементі b[2][2] С тілінде:
A) b[1][2]
B) b[0][2]
C) b[2][1]
D) b[0][1]
E) b[1][0]
F) b[2][2]
G) b[0][0]
Жауабы: D, E, G
39. Rand функция туралы тілде бекіту:
A) Кемулерге ретте массивтің элементтері іріктеп жатыр
B) Нақты кездейсоқ сандар шығарып жатыр
C) Функциялардың түп тұлғасы файлда орналасқан
D) Жалған-кездейсоқ сандар шығарып жатыр
E) Массивтің ең төмен элементін анықтап жатыр
Жауабы:C, D
40. С тілдің функциядан анықтаудан бастайды
A) double summa;
B) double Sq [5] [3];
C) int Myfun;
D) int Myfun(int x, int y, double h);
E) double Sq (double x, double y, int k);
F) double Sq;
G) double summa(double xl, double x2, double x3);
Жауабы: D, E, G
41. С тілінің құрылымнан хабарлаудан мысалдан :
A) struct person { char fam[20]; char N [15];}
B) double Sum(double x, int day)
C) struct dateV {int day; int month ; double z;}
D) double str(double a); int x; double у
E) int book[100]; char autor[15]; char title
Жауабы: A, C
42.С тілнен құрылымнан хабарлаудан мысалдан:
A) struct DataB { char fam[15]; char NameS[12]; long Tel;}
B) double sum( double x, double y); long Tel
C) struct DPoint {int x; double y; double z;}
D) struct R3Vector { double x; double y; double z;)
E) double str(double a); int x; double y; double z
F) int arr(int x, int y); double x; double y; double z
G) int Dpoint[100]; char fam[15]; long Tel
Жауабы: A, C, D
43. Тілде бағдарламадан бөліктен сипаттамадан:#include void main() { FILE *pf;pf = fopen(«FileName», «rb»); }
A) Файл fopen () функциядан көмекпен әрдайым табысты ашылып жатыр
B) Функция жазу үшін мәтіндік файл fopen ашып жатыр
C) Функция оқу үшін мәтіндік файл fopen ашып жатыр
D) Pf - файл туралы қызметтік мәліметті болған файлға нұсқағыш
E) Функция оқу үшін екілік файл fopen ашып жатыр
F) Жол файлдың атысын "FileName" тапсырма береді және жол
Жауабы: D, E, F
44. Тілде файлдармен жұмыста сенімді бекітуден :
A) Файлдармен жұмыс үшін барлық қажетті әсерлер бағдарламашымен жасаған функциялардан көмекпен тек қана орындалып жатыр
B) Файлдық жүйемен жұмыста осы ағын ұғым қолданып жатыр
C) Файлдармен жұмыс үшін барлық функциялар үйреншікті string.h кітапханаға қосған
D) Файлдармен жұмыс үшін барлық қажетті әсерлер үйреншікті stdio.h кітапханаға қосған функциялардан көмекпен орындалып жатыр
E) Файлдық жүйе файлдың ашулары табыстылығы Windows әрдайым кепілдік беріп жатыр
F) Жеткілікті көрсету оқу/жазу қолданушы операцияларын орындау үшін файлдармен жұмыста файлдың атысы
G) Файлдық жүйемен жұмыста басқалық ұғым қолданып жатыр
Жауабы: C, D
45. С тілінің графикалық пакетіне кіреді:
A) locale.h файылының басы
B) graphics.h файылының басы
C) графикалық құрылғылардың драйверлері (*.BGI)
D) Заголовочный файл time.h
E) float.h фацылының басы
F) Принтрлердің драйверлері
G) stdio.h файылының басы
Жауабы: B, C
46. тілдің бағдарламасының кодын сипаттағанда С: int main () { int t=7, a=2, k=5 ; if (t> { if (aaшындық мәнді алады,сондықтан пішінді жақшалар орын алады
А) t,a,k айнымалылары int түрінде хабарланған және инициализацияланған
В) нәтижесінде k 5-ке тең болады
С) t,a,k айнымалылары жылжымалы нүктемен
D) нәтижесінде k 5-ке тең болады
E) t>a болады сондықтан жай жақшада орындалады
F) Бағдарламаны аяқтағанда k 2 мен тең болады
Жауабы: A, E, F
47.с тілінің бағдарламасының кодының сипаттамасы : int main() {int i=3, sum; sum=3; while (i<=5) { sum = sum + i; i = i + 1ден 5 дейін сандардан сомадан есептеп жатыр
1; }
A) Мән айнымалы sum 15 тең
B) 1ден 5 дейін сандардан сомадан есептеп жатыр
C) 1ден 5 дейін сандардан сомадан есептеп жатыр
D) 3тен 5 дейін сандардан сомадан есептеп жатырE) For циклінің операторы қолданылады
F) Мән 3, аяқталатын айналым i ырымдардың айнымалы айналымдың кезде
G) Мән 6, аяқталатын айналым i ырымдардың айнымалы айналымдың кезде
Жауабы: A, D, G
48. С тілінде бағдарламадан кодтың сипаттамасы: int main() {int i;for (i=l; i<=50; i ++) { if (i%3) continue; printf(«%8d «, i); } }
A) Айналымға параметрге айналымға әрбір қадамда бірлікке кішірейген i болады
B) Айналымдың басында әрбір қадамдың = 50 i шарт тексеріп жатыр
C) Айналымдың бастапқыда параметрі 1 тең i бекітіліп жатыр
D) Бағдарлама 1 ден 50 дейін барлық саннан қалқадан шығарып жатыр
E) Бағдарлама табиғи сандарға қалқаға шығарып жатыр еселі ысқылап жатырмыз
Жауабы: B, C, E
49. С тілінен динамикалық жадпен жұмыс үшін кітапханалық функциядан:
A) void *free(*int)
B) void*calloc(unsigned n)
C) void*malloc(unsigned n, unsigned m)
D) void*malloc(s) E) void*realloc(void *p,unsigned s)
F) void*calloc(unsigned n, unsigned m)
Жауабы: E, F

50. С тілінен енгізу/енгізу нышаннан ағынды функциядан:
A) putc()
B) printf()
C) getchar()
D) gets()
E) fopen
Жауабы: A, C, D
51. С++ тіліндегі дұрыс тұжырымдама:
A) Функциянын денесіндегі айнымалысы локалды болып табылады
B) Функциянын денесіндегі айнымалысы ауқымды болып табылады
C) main функциясынын алдына #include <stdio.h> шарты керегі жоқ
D) Кез келген бағдарламаны орындау main функциясынан басталады.
E) Кез келген бағдарлама жұмысты орындайтын бір немесе оданда көп функциядан тұрады.
Жауабы: A, D, E
52. С++ алфавиті туралы дұрыс аңықтама:
A) Бас әріптерден тұрады
B) Тек жазба әріптерден түрады
C) Орыс әріптерін қосады
D) Идентификатор 32 әріпке дейін түрып, әріптер мен сандардан мүмкін, бірақ міндетті түрде әріптен басталу керек.
E) Латын әріпінін кіші және үлкен сандары мен арнайы белгілерді қосады.
Жауабы: D, E
53. Мәліметтер типі келесі кілт сөзбен анықталады:
A) doubleB) floatsC) floatrD) unsignedE) shortsF) intЖауабы: A, D, F
54. С тіліндегі мәліметтерді енгізу және шығару:
А)Кез келген өзгеру $ белгісімен басталып, өзгеруді беретін бірнеше белгілермен аяқталады
В) Басқару жол екі типті объектіден тұрады: дисплей экранына жай символдардан оңай енгізілетін белгілер; өзгеру ерекшелігі әр элемент экранға келесі тізімнің аргументінің мағынасын шақыру
F) printf("", аргумент1, аргумент2, ... );
Жауабы: D, E, F
55. С тіліндегі қайта өзгеру символы:
A) g – аргументтің мәні нұсқау(адрес);
B) u - аргументтің мәні елеусіз бүтін сан;
C) f - аргументтің мәні бүтін сан;
D) f – аргументтің мәні өзгермелі нүктесі бар нақты ондық сан;
E) d - аргументтің мәні бүтін сан;
F) d - аргументтің мәні ондық жүйелі сан;
Жауабы: B, D, F
56. С тіліндегі өзгеру (жаңғырту) белгісі;
A) g – аргументтің мәні нұсқау(адрес);
B) u - аргументтің мәні елеусіз бүтін сан;
C) с - аргументтің мәні бүтін сан;
D) f – аргументтің мәні экспонентті сан;
E) d - аргументтің мәні бүтін сан;
F) о - аргументтің мәні сегіздік жүйелі сан;
Жауабы: B,F
57. С тіліндегі енгізу шығару операциясынын дұрыс жазылғаны:
A) printf(“%”, S);
B) printf(“%-6d”);
C) printf(“i=% j=%”,i,j);
D) printf(“%2d”, S);
E) printf(“i=%d j=%d”,i,j);
Жауабы: D, E
58. С тіліндегі тұрақты басқару белгісінін дұрыс жазылуы:
A) \ v –көлденен табуляциялау үшін.
B) \ r –меңзерді ағымды жолдын соңына өткізу үшін;
C) \ t – тік табуляция үшін;
D) \ b – меңзерді оңға бір адымға жылжыту үшін;
E) \ n – жаңа жолға өту үшін;
F) \ a – қысқа мерзімді дыбыстық сигналға арналған;
Жауабы: E, F
59. С тіліндегі тұрақты басқару белгісінін дұрыс жазылуы:
A) \ y –көлденен табуляциялау үшін.
B) \ t – тік табуляция үшін;
C) \ h – тік табуляция үшін;
D) \ b – меңзерді жолдың cоңына көшіру үшін;
E) \ a – қысқа мерзімді дыбыстық сигналға арналған;
F) \ b– меңзерді солға бір адымға көшіру үшін;
Жауабы: E, F
60. С тілінде мәліметтерді енгізу:
A) scanf(«басқарушы қатар»; аргумент1, аргумент2,...);
B) scanf(«басқарушы қатар», аргумент1, аргумент2,...);
C) scanf(функция параметрі, аргумент1, аргумент2,...);
D) scanf(«басқарушы қатар»);
E) scanf(аргумент1, аргумент2,...);
F) scanf(«басқарушы қатар», аргумент1, аргумент2,...);
Жауабы: F
61. С тіліндегі қатарды енгізу және шығару функциясы:
A) onsB) getC) offD) putsE) putF) getsЖауабы: D, F
62. С тіліндегі дұрыс тұжырымдама:
A) Модуль бойынша бөліндінің нәтижесі бүтін сан
B) Жеке қолданылатын const модификаторы, const int функциясында эквиваленттелмеген.
C) Си тілінде үлкейтуге немесе кішірейтуге рұқсат бермейтін const модификаторы болуы мүмкін емес
D) Есептеу кезінде орын тәртібі оның приоритетімен анықталады және жай жақша арқылы тұрақталады
E) Өрнек операндалардан (айнымалылар, тұрақтылар және т.б.), операциянын құрама белгілерінен (қосу, азайту, көбейту және т.б.).
F) Өрнек Си тілінде кеңінен қолданылады және айнымалыларды есептеу формулаларын шығарады
Жауабы: D, E, F
63. Си тілінде бағдарламалауда қолданылатын фунциялар
A) double log2(double X)
B) double log(double X)
C) double log10(double X)
D) double log16(double X)
E) double acos(double X)
F) double acos(double (X))
Жауабы: B, C, E
64. Қай есептеуде бинарлы арифметикалық операциясы орындалады
A) --хх
B) sizeof(хх)
C) deleteD) newE) c % d + 2
F) xx * Y
G) xx++
H) X + Y
Жауабы: E, F, H
65. Си тіліндегі кілт сөздеріне жатпайды?
A) else;
B) float;
C) asm;
D) program;
E) made;
F) using;
G) main;
H) const;
Жауабы: D, E, G
66.Төмендегі кілт сөздердін қайсысы мәліметтердін негізгі типіне жатпайды:
A) double;
B) wchar_t;
C) int;
D) char;
E) short;
F) bool;
G) long;
H) signedЖауабы: E, G, H
67.Қандай тұрақты басқару символы дұрыс емес?
A) көлденен табуляция ’ \ r’
B) күймешені қайтару ‘ \ f’
C) күймешені қайтару’ \ r’
D) Тігінен табуляция ’ \ v’
E) Нольдік символ ’ \ t’
F) Жаңа жол’ \ n’
G) күймешені қайтару ’ \ 0’
H) форматы аудару ’ \ f’
Верный ответ: A, B, E
68. Құрама оператор қай кезде қолданылады?
A) бірнеше логиқалық байланысқан операторды жою үшін;
B) пікір білдіру үшін;
C) scanf( ) және printf( ) функциясын бірге қолданған кезде;
D) программаның белгілі бөлігінін көрінуін шектеу үшін;
E) функция денесі ретінде;
F) тұрақтылар тобын анықтау үшін;
G) бірнеше логикалық операторларды бір операторға топтау үшін;
H) бірнеше функцияны бір функцияға топтау үшін;
Жауабы: D, E, G
69. Кез-келген қиындықтағы есептерді шығаруға мүмкіндік беретін бағдарлама құруға мүмкіндік беретін құрылымдарды көрсетіңіз:
A)одақ(объединение);
B) цикл;
C) аралық (разбиение);
D) үзіліс (прерывание);
E) бақылауды (аудару передача управления);
F) бұғаттау (блокирование);
G) тармақталу (ветвление);
H) орындау (следование);
Жауабы: B, G, H
70. Нақты мәндерін сақтау үшін пайдаланылады деректер түрлерін көрсетіңіз:
A) integer;
B) bool;
C) float;
D) int;
E) double;
F) long int;
G) long double;
H) char ;Жауабы: C, E
71. Төмендегі тілдердің қайсысы төменгі деңгейлі тілдер болып табылады?
A) Java ;B) Ассемблер;
C) CIL;
D) Fortran;
E) Forth;
F) C# ;G) Си ;H) C++ ;Жауабы: C, E
72. Айқын емес түрде мүмкін болмайтын арифметикалық типтердің түрленулерін көрсетіңіз:
A) float типіндегі операнд long double типіне түрленеді;
B) егер бір операнд - unsigned int болса, онда екінші unsigned short типіне түрленеді;
C) float типіндегі операнд unsigned char типіне түрленеді;
D) кез-келген unsigned char және unsigned short типіндегі операндтар unsigned int типіне түрленеді;
E) кез-келген char және short типіндегі операндтар int типіне түрленеді;
F) кез-келген float және double типіндегі операндтар int типіне түрленеді;
G) егер бір операнд - long double , онда екіншісі де осы типке түрленеді;
H) float типіндегі операнд double типіне түрленеді;
Жауабы: B, C, F
73. Мына айтылған программалау тілдерінің қайсысы процедуралық болып табылады?
A) Delphii;
B) Паскаль;
C) Кобол;
D) PHP;
E) Си;
F) Java;
G) C#;
H) С++;
Жауабы: B, C, E
74. Директивалар препроцессорына байланысты қандай шешуші сөздер оған қатысты?
A) #define
B) #begin
C) #string
D) #include
E) #array
F) #end
G) #undef
H) #unsigned
Жауабы: A, D, G
75. Бастапқы коды деп аталатын С немесе C ++ бағдарламасының мәтіні қандай кеңейтімі бар файлға жазылған:
A) .asm ;B) .bmp;
C) .xml;
D) .java;
E) .doc;
F) .сpp;
G) .с;
H) .сс;
Жауабы: F, G, H
76. C бағдарламалау тілінде операциялар бөлінеді:
A) дұрыс жауап жоқ;
B) мультиарлық;C) мультарлы;D) полиадтық;E) төрттік;F) үштік;G) екілік(бинарлы);H) унарлы;
Жауабы: E, F, G, H
77. Логикалық емес операциялар болып табылады:
A) %;
B) !=;
C) !;D) =;
E) &;
F) &&;
G) ==;
H) ||;
Жауабы: A, D, E
78. Қандай өрнекте унарлы арифметикалық операциялар пайдаланылады?
A) c-d+2;
B) !c;
C) c!=0;
D) --b;
E) d++;
F) c+++b;
G) c1 + d2;
H) s2 % d % 2;
Жауабы: D, E, F
79. Өрнектер деп атауға болатын кодты белгіле:
A) x = 3;
B) int x = 0;
C) 3 = 5;
D) double c;
E) cond = x < 2;
F) f + r*12 - 14;
G) int z;
H) x = y = 13;
Жауабы: E, F, H
80. Биттық операциялар болып табылады:
A) &&
B) ~
C) ^
D) &
E) +
F) ||
G) !=H) =
Жауабы: B, C, D
81. Қай өрнек логикалық мағына береді?
A) (c~3);
B) (c=1);
C) (c&b);
D) (c^b);
E) (!c);
F) (c == b);
G) (i > 3);
H) int x = 2, y = 3, z; z = x + y;
Жауабы: E, F, G
82. temp 1,32,16 мәнін қабылдау үшін V2al айнымалысын оңға немесе солға қаншалықты жылжыту қажет?
(int val = 4;
int temp = val << ? или int temp = val >>? )A) 7
B) 2
C) 1
D) 5
E) 4
F) 3
G) 6
H) 8
Жауабы: B, C, F
83. Функциялар. Қате пікірді көрсетіңіз:
A) Функция аяғына жеткенде,шешімін шығарып, басқару басталған орнына қайта келеді ;
B) Функция атауын кездестіргенде бағдарлама басқаруды бастапқы орнына қайтарып, операторлар орындалуы басталады ;C) Си++ тіліндегі бағдарлама ешқандай функциясыз құрала береді;
D) void түрінде белгілене алмайды;
E) Керекті операцияларды орындап, нәтижесін қайтарады;
F) Функцияға қарағанда нақты белгілер ресми белгілерменен ауыстырылады;
G) Ресми және нақты параметрлер типтері арасындағы қатаң келісім модульдегі бірінші көңіл бөлуге дейінгі функцияға оның сипаттамасы немесе анықтамасы орналасуын талап етеді;
H) Си++ типтерге қатаң бақылау орнатады;
Жауабы: C, D, F
84. Return операторы туралы тұжырымдардың қайсысы дұрыс?
A) Ол тағы бір функцияға дереу өту үшін қажет;
B) функцияның кез келген жерінде пайдаланылуы мүмкін емес ;
C) шақырушы функцияны келесі функцияны орындау үшін басқаруды шақырады;
D) return операторы функцияның орындалуын тоқтатады;
E)Функция денесінде тек бір ғана return операторы болуы тиіс;
F) return операторы функция денесінде соңғы болуы тиіс;
G) return операторы көмегімен бағдарлама жұмысын тоқтатуға болады;
H) цикл операторларының кез-келгенінде пайдалануға болады;
Жауабы:C, D, F
85. Си тілінде бүтін сандарды білдіру үшін қолданылатын бірнеше типтерді көрсетіңіз:
A) long;
B) double;
C) short;
D) wchar_t;
E) bool;
F) float;
G) char;
H) long double;
Жауабы:A, C, G
86. Бүтін айнымалылар қай көріністерде дұрыс анықталғанын көрсетіңіз?
A) short x = 23;
B) bool m;
C) double pi_d = 3.1415;
D) long double pi_l = 3.1415L;
E) const float pi_f = 3.14f;
F) const char c;
G) unsigned short g = 0x2;
H) unsigned int a = 2, b = 3;
Жауабы:A, F, H
87. Алгоритм қасиеттерін белгілеңіз:
A) Ендірілетіндігі;
B) дұрыстығы;
C) тиімділігі;
D) ұсынушылығы;
E) орындалушылығы;
F) нұсқалылығы;
G) бірегейлігі;
H) жүзеге асырушылығы;
Жауабы: A, C, G
88. Алгоритмдер типтері:
A) циклдік;B) пакеттік;C) кешені;D) тармақталған;E) периодты;F) сызықтық;G) қадамдық;H) тура;
Жауабы:A, B, F
89. Компьютерде мәселені шешу кезеңдері:
A) мәселені алгоритмдеу;
В) Кіріс деректерді түзету;
C) нәтижелерді жоспарлау;
D) Деректерді ұсыну үлгілерін таңдау;
E) өзгерту;
F) Түрлер мен айнымалыларды декларация;
G) мәселені тұжырымдау;
H) тапсырыс берушінің талаптарынша құрастыру;
Жауабы:A, E, G
90. Алгоритмдерді жазу әдістері:
A) графикалық слайдтар;
B) компьютерлік тілде;
C)Бағдарламалау тілінде ;D) Кадрлық анимация;
E)Табиғи тілде ;F)Диаграммалар (графикалық схемалар) түрінде ;
G) диаграммалар тілінде;
H)Реляциялық кестелерде;
Жауабы:C, E, F
91. Бағдарламаның бақылау құрылымы:
А) жылжымалы;B) келісімді;C) арқылы(сквозной);D) үзіксіз;E) ашық;F) абсолютті;G) іргелес(смежный);H) статикалық;
Жауабы:C, G, H
92. Математикалық модель - бұл:
A) адамға түсінікті нысанда алгоритм идеясы;
B) Бағдарламалау тілдерінің бірін пайдаланып тапсырма алгоритмін жазу;
C) тапсырманы компьютерге түсінікті тілдердің бірінде ұсыну;
D) жүйенің әрекетін басқару үшін пайдаланылатын операторлардың жиынтығы;
E) математикалық ұғымдарды пайдалана отырып, оңайлатылған сипаттама беру;
F) іс-әрекеттердің белгілі бір тәртіппен нақты орналасуы;
G) шындықты математикалық тұрғыда ұсыну;
H) Объектінің әрекетін сипаттау үшін қолданылатын концепция және теңдеулер жүйесі;
Жауабы:E, G, H
93. Бағдарламалар және бағдарламалық деректер құрылымдардың құрылымын анықтайтын құжаттама:
A) Жүйелік талдауды жоспарлау;
B) Модульдік жүйенің, әр қосылған модульдің сыртқы спецефикациясын сипаттау;
C) Тұрақты эксплуатацияны енгізетін бағдарламаны сипаттау;
D) Сыртқы спецификацияны қосатын бағдарлама сәулетін сипаттау.
E) Бағдарламаны қолдану нұсқаулығы;
F) Берілген есеппен танысу;
G) Сыртқы сипаттама
H) Эксплуатациялық мінездемелердің өнімділігін арттыратын бөлімдерін сипаттау;
Жауабы:C, D, G
94. Бағдарламалық модуль мінездемесі:
A) қолданыстағы жеңілдігі;
B) жаңалылығы;
C) жылдамдығы;
D)қол жетімділігі;
E) басқа модульдермен байланысы;
F) модуль қатаңдығы;
G) модуль өлшемі;
H) қатаңдығы;
Жауабы: E, F, G
95. C++ тіліндегі “a” классына “A” атрибутына дұрыс мән бөлуі:
class A
{
public:
int a;
};
...
A* obj;
int* obj2;
A) obj.aB) obj2=&obj->a
C) obj[a]
D) obj2=&obj->a
E) obj::aF) (*obj).a
G) obj->a
H) (*obj)->a
Жауабы: D, F, G
96. C++ тіліндегі идентификаторлар атындағы пайдалануға болатын варианттар:
A) "$", "@", "#" белгілері және латын әріптері;
B) "$", "@" белгілері және латын әріптері;
C) "$" белгісі және латын әріптері;
D) арифметикалық және логикалық операцияларда қолданылатын символдардан кез-келген басқа символдар;
E) ascii-коды 128 ден үлкен кез-келген символдар;
F) "@" белгісі және сандар;
G) "_" белгісі және сандар;
H) үлкен және кіші латын әріптері;
Жауабы: C, G, H
97. C++ тіліндегі дұрыс тармақталған шарт:
A) if(a%b)
B) if(a++b)
C) if(a~b)
D) if(a<b && c>d)
E) if(a<b And c>d)
F) if(!!a)
G) if(a&b)
H) if(a<b or c>d)
Жауабы: A, D, G
98. C++ тіліндегі for циклы үшін дұрыс шарт:
A) for(int lo = 0, hi = max, mid = max/2; ...)
B) for(i==true; ...)
C) for(1..2; ...)
D) for(int i = 0; ... )
E) for(i==0; ...)
F) for(i=i; ...)
G) for(1; ...)
H) for( /* бос инициирушы(инициирующий) оператор */; ... )
Жауабы: A, D, H
99. С++ тілінде дұрыс әзірленген for цикл операторы:
A) for(...; index < arraysize; ...)
B) for(...;1; ...)
C) for(...;i<>0; ...)
D) for(...; ; ...)
E) for(...; ch = fun(); ...)
F) for(...;i=true; ...)
G) for(...;i=i; ...)
H) for(...;1..2; ...)
Жауабы: A, D, E
100. С++ тілінде for цикл операторынын дұрыс әзірленген бөлік(-тер):
A) for(...; ...;i==i)
B) for(...; ...;i==true)
C) for(...; ...; ++i)
D) for(...; ...; )
E) for(...; ...; 1..2)
F) for(...; ...; i /= 2 )
G) for(...; ...;i<>0)
H) for(...;...; 1)
Жауабы: C, D, F
101. С++ тіліндегі көшу операторы:
A) breakB) abortC) leaveD) cancelE) returnF) continueG) gotoH) jmpЖауабы: A, F, G
102. С++ тілінде логикалых операциялары:
A) ||
B) |
C) &&
D) =
E) !F) <>
G) ~
H) &
Жауабы: A, C, E
103. С++ тілінде нәтижесінде 5 санын аламыз:
A) 12 ^ 9
B) 1 & 9
C) 15 | 3
D) 1 | 4
E) 11 >> 1
F) 10 << 1
G) 11 >> 2
H) ~11
Жауабы: A, D, E
104. С++ тіліндегі операциялар:
A) <<
B) &&
C) <<
D) ==
E) ()
F) +
G) *
H) =
Жауабы: A, B, E
105. С++ тіліндегі хабарламалармен мүмкіндік берілетін типтер:
A) long bool
B) long float
C) unsigned long
D) unsigned float
E) unsigned int
F) long char
G) unsigned char
H) unsigned bool
Жауабы: C, E, G
106. С++ екі байт оперативті жадыда орын алады:
A) double char
B) short int
C) booleanD) small int
E) short float
F) intG) wordH) unsigned int
Жауабы: B, F, H
107. С++ бүтін емес типтер хабарланады:
A) real
B) setC) extendedD) doubleE) singleF) long double
G) enumH) floatЖауабы: D, F, H
108. С++ тіліндегі қолдануға болатын айнымалылар аты:
A) asmB) Asm
C) [email protected]__
D) $m312
E) _V2ar
F) %Asm
G) 1str
H) _asm
Жауабы: B, D, E
109. С++ тіліндегі дұрыс иеленген өрнек:
A) int a=’123’;
B) char a="123";
C) int a="123";
D) char a[]="123";
E) int a[]="123";
F) int a[4]=’123’;
G) char a[4]=’123’;
H) char a=’123’;
Жауабы: A, D, H
110. С++ тіліндегі қолдануға болатын операторлар:
A) <<=
B) .=C) $=
D) +=
E) ++=
F) &=
G) <=>
H) ===
Жауабы: A, D, F
111. C++ тіліндегі кілт сөздер:
A) notB) sizeofC) endD) constructorE) ofF) newG) orH) thisЖауабы: B, F, H
112. Нәтижесінде шығарылмайтын символдарды алу үшін С++ тіліндегі escape-реттілік:
A) \ n
B) \ &
C) \ "
D) \ /
E) \ +
F) \ !G) \ с
H) \ t
Жауабы: A, C, H
113. С++ тілінде консольда жана жолдан енгізу үшін орындалады:
A) cout<<newline;
B) cout<<" \ r"<<"a";
C) cout<<" \ 010";
D) cout<<" \ 012";
E) cout<<" \ x0D";
F) cout<<" \ 013";
G) cout<<" \ n";
H) cout<<endl;
Жауабы: D, G, H
114. С++ тілінде "hello" сөзінін алдында табуляциялық шегінуге қолданылады:
A) cout<< 009<< "hello";
B) cout<< 9<< "hello";
C) cout<< " \ x9"<< "hello";
D) cout<< " \ t"<< "hello";
E) cout<< " \ 9"<< "hello";
F) cout<< " \ tab"<< "hello";
G) cout<< " \ 11"<< "hello";
H) cout<< " \ oct9"<< "hello";
Жауабы: C, D, G
115. С++ тіліндегі консольге үтірден кейін 2 белгіні ғана өндеу үшін бүтін емес сан:
A) write(r:6:2);
B) printf("%>>6.2f",r);
C) printf("%+6.2f",r);
D) printf("%:6.2f",r);
E) printf("% 6.2f",r);
F) write("%s6.2f",r);
G) printf("%-6.2f",r);
H) write(r:"%6:2");
Жауабы: C, E, G
116. ObjectPascal тіліндегі дұрыс әзірленген өрнек: var fs: file; i,j:byte; c: char; s:string;
A) rewrite(fs
B) blockread(fs
C) assignfile(fs
D) readln(fs
E) read(fs
F) write(fs
G) blockwrite(fs
H) blockwrite(fs
Жауабы: A, C, H
117. С++ тіліндегі файлдарға жазба көшіретін функциялар:
A) Tofile
B) fprintC) fwriteD) writefileE) fprintfF) Fputs
G) sendfileH) Puts
Жауабы: C, E, F
118. С++ тіліндегі файлдармен жұмыс жасайтын функциялар:
A) fstateB) fcopyC) fgetlineD) fflushE) Feof
F) Flock
G) fsetposH) fputlineЖауабы: D, E, G
119. Pascal тіліндегі компонентті файлдар келесі компонентті түрлерімен жұмыс жасауға болады:
A) Жазбалар
B) Тізімдер
C) қолданушы компоненттері
D) объектілер
E) Файлдар
F) массивтер
G) Жолдар
H) Класстар
Жауабы: A, F, G
120. Pascal тіліндегі файлдық жүйемен жұмыс жасайтын функция:
A) FileList
B) FindLast
C) FileExpand
D) FindNext
E) FindFirst
F) FilledFile
G) Ffruct
H) EraseFile
Жауабы: C, D, E
121. C++ тіліндегі: int a[2][8]; char i,j; double k; элементтеріне дұрыс хабарласу:
A) a[i/j][7]
B) a[i/k][7]
C) a[k/i][7]
D) a[i%j][1]
E) a[i%k][1]
F) a[k*i][7]
G) a[i*j][7]
H) a[2][8]
Жауабы: A, D, G
122. С++ тіліндегі массивтердің дұрыс көрсетілген нұсқалары:
A) int a[2][3]={ {1,2,3}, {21,22,23} };
B) int a[2][3]={1,2,3{}};
C) int a[2][3]={ ,,, {21,22,23} };
D) int a[2][3]={1,2,3, 21};
E) int a[2][3]={ {,,}, {21,22,23} };
F) int a[2][3]={ {0,0,0} {21,22,23} };
G) int a[2][3]={{1,2,3, 21,22,23 }};
H) int a[2][3]={1,2,3, 21,22,23 };
Жауабы: A, D, H
123. С++ тіліндегі қатарлармен жұмыс істейтін функция:
A) strcmpB) strcpyC) strlnD) strlodE) strsubF) straddG) strcmpsH) strncmpЖауабы: A, B, H
124. С++ тіліндегі инициализациялауға рұқсат етілген жолдар:
A) char a(5)="123";
B) char a[5]="123";
C) char(5) a="123";
D) char[5] a="123";
E) char* a="123";
F) char a="123";
G) char:5 a="123";
H) char a[]="123";
Жауабы: B, E, H
125. С++ тіліндегі дұрыс әзірленген функция:
A) int main() {return true;}
B) int main() {return ;}
C) void main() {}
D) void main() {return 1;}
E) int = //{return 1}
F) int main (){Return 1}
G) int main() {return true}
H) int main() {return 1;}
Жауабы: A, C, H
126. Функция прототипі сипаттайды:
A) Өткен параметрлер санын.
B) Трансмиссиялық параметрлер түрі.
C) Өткен параметрлер тәртібін.
D) Ықтимал функцияларын қайтару параметрлерін сақтау.
E) Қайтару параметрлер түрі.
F) Ықтимал функциясының берілетін параметрлері.
G) Қайтару параметрлерін жүру тәртібі.
H) Қайтару параметрлерін саны.
Жауабы: А,В,С.
127. C ++ тілінде айнымалылардың көлемі:
A) Глобадьді, модуль шеңберінде көрінетін.
B) Жергілікті функциясы шеңберінде көрінетін.
C) Жобаның жаһандық конфессияаралық модуль-көрінетін бөлігі.
D) Глобаль – аралық, белгілі бір артықшылықтар бар көрінетін классаралық.
E) Жергілікті, блоктың жақша ішінде көрінетін.
F) Жасырын-жергілікті, ағымдағы операторды білдіру шеңберінде көрінетін.
G) Әсіресе-глобальді, 64 ТОС қашықтықта коды шегінде көрінетін
H) Глобаль – аралық барлық еншілес сыныптары үшін көрінетін.
Жауабы: А, В, Е
128. Функциялардың қасиеттері:
A) Функцияның денесі жергілікті айнымалылар және орындалатын есептілігін сипаттамасы болып табылады.
B) Жақсы kriptoprigodnost.
C) Жеңіл жөндеуге.
D) Функциялар параметрлері болуы мүмкін бар.
E) Статикалық және динамикалық тиеу функцияларын мүмкіндігі.
F) Код параллель орындау мүмкіндігі.
G) Функцияны анықтау бұрын табылған жағдайда, бағдарламаның басында функциясының сипаттамасы болуға тиіс.
H) Жад ресурстарды үнемдеу.
Жауабы: А, D, G
129. Айнымалылардың түрлері үшін рұқсат етілген құн арқылы функцияға өту параметрлері:
A) Жол.
B) Жазу (құрылымы).
C) Логикалық.
D) Мінез.
E) Тізім.
F) Сандық.
G) Массив.
H) Объект.
Жауабы: C, D, F
130. Сілтеме арқылы функцияға тапсыру параметрлері айнымалылардың түрлері үшін қажет:
A) Қарапайым.
B) Integer.
C) Мінез.
D) Жазу (құрылымы).
E) Массив.
F) Нақты.
G) Логикалық.
H) Жолы.
Жауабы: D, E, H
131. С ++ тілінде функцияның жұмысы келесі жағдайларда аяқталатын болады:
A) Орган функциясының дөңгелек жақша болса.
B) «RETURNS» оператор.
C) «return» операторында.
D) «exit (0)» операторында.
E) Организм функцияларының жабу жақшаларында.
F) «exit () » операторында.
G) «Ret» операторында .
H) «Return» операторымен кездескенде.
Жауабы: C, D, E
132. Объектілі программалау стилін негізгі қағидаттары болып табылады:
A) Рәсімдеу.
B) Виртуалды әдістер.
C) Өзгерту.
D) Полиморфизм.
E) Инкапсуляция.
F) Визуалды компоненттер.
G) Мұрагерлік.
H) Конструктор инициализациясы.
Жауабы: D, E, G
133. Тағайындалған класс мүшелеріне қатынау:
A) interface;
B) set..of;
C) implementation;
D) wit;
E) private;
F) public;
G) do;
H) class;
Жауабы: E, F, G
134. C ++ тілінде жарамды цикл операторлары:
A) whileB) switcC) foreachD) forE) repeat...until
F) label...continue
G) label...loop
H) do...while
Жауабы: A, D, H

Приложенные файлы

  • docx 24028954
    Размер файла: 67 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий