Plan seminariv AP 12-13


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС
В.І.Лебідь
“” 2013 року
ПЛАНИ
проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Аграрне право”
Київ – 2013

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
В.І.Лебідь
«___» _________ 2013 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема №1. Предмет, метод, принципи і система аграрного права. Джерела аграрного права.
Тема №2. Аграрні правовідносини. Суб’єкти аграрного права
З дисципліни: «Аграрне право».
Категорія слухачів: студенти 4 курсу денної форми навчання
Навчальна мета: сприяти набуттю студентами знань щодо загальних положень про предмет, метод, принципи і систему аграрного права, а також щодо джерел аграрного права.
Виховна мета: сформувати розуміння у студентів наукового світогляду та моральних якостей юриста професіонала.
Розвивальна мета: усвідомити сутність аграрного права, аграрних правовідносин та їх суб’єктів; сприяти підвищенню рівня світоглядної культури студентів.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, ноутбук.
Наочні засоби: схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Теорія держави і права, Господарське право, Цивільне право, Земельне право.
Навчальні питання:
Поняття аграрного права та його особливості як галузі права. Предмет аграрного права.
Принципи аграрного права та методи правового регулювання аграрних відносин.
Завдання і система науки аграрного права. Система аграрного права як навчальної дисципліни.
Особливості джерел аграрного права.
Поняття та особливості аграрних правовідносин. Диференціація аграрних правовідносин.
Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та припинення аграрних внутрішніх і зовнішніх правовідносин.
Поняття і класифікація суб'єктів аграрного права. Визначення аграрного підприємства.
Правосуб'єктність приватних юридичних осіб (юридичних осіб приватного права) — аграрних підприємців кооперативного і корпоративного типів, їх державна реєстрація. Правосуб'єктність аграрних підприємств державного сектору.
Правове становище спільних підприємств аграрного сектору.
Література:
Аверьянов В.Б., Пилипенко А.Я. Управление производственным объединением. - К.: Вища школа, 1978. - 53 с.
Наукова думка, 1985. - 146 с.
Аверянов В.Б. Забезпечення прав людини в сфері виконавчої влади // Правова держава. - К., 1998. - Вип. дев’ятий. - С. 16-22.
Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Урожай, 1992. - 192 с.
Алексійчук В.М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК // Економіка АПК. - 1998. - № 1. - С. 40-44.
Амбросов В.Я. Економічна основа концепції розвитку АПК регіону // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 34-39.
Амбросов В.Я., Баланюк І.Ф., Гладій М.В. Регіональні особливості аграрної реформи // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. - К., 1996. - С. 386-434.
Андрєйцев В.І. Екологічне право і проблеми екологічної безпеки. // Право України. - 1990. - № 4. - С. 32-36.
Андрєйцев В.І. Концепція правового забезпечення екологічної політики людини // Право України. - 1994. - № 3-4. - С. 27-29.
Андрєйцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій. - К.: Вентурі, 1996. - 208 с.
Андресюк Б. Державне регулювання: не панацея, а жорстока необхідність // Віче. - 1995. - № 2. - С. 22-27.
Бичкова Ц.В. Правове регулювання в умовах різноманітності форм господарювання в АПК // Радянське право. - 1989. - № 6. - С. 28-31.
Бичкова Ц.В. Деякі питання правового забезпечення продовольчої проблеми // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 14-20.
Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства // Право України. - 1996. - № 7. - С. 38-43.
Бичкова Ц.В. Основні засади організації державних закупівель сільськогосподарської продукції // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. - К.: Наукова думка, 1998. - С. 131-140.
Бідзюра І.П. Реформування аграрних підприємств на основі приватної власності // Економіка АПК. - 1998. - № 2. - С. 3-5.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 25. - ст.354.
Жушман В.П. Аграрне право України (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник. – Х. : Одіссей, 2011. – 200 с.
Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання       (2 хв.)
2. Перевірка наявності студентів на занятті       (3 хв.)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд       (5 хв.)
4. Розгляд основних питань      (40 хв.)
Поняття аграрного права та його особливості як галузі права. Предмет аграрного права.
Принципи аграрного права та методи правового регулювання аграрних відносин.
Завдання і система науки аграрного права. Система аграрного права як навчальної дисципліни.
Особливості джерел аграрного права.
Поняття та особливості аграрних правовідносин. Диференціація аграрних правовідносин.
Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та припинення аграрних внутрішніх і зовнішніх правовідносин.
Поняття і класифікація суб'єктів аграрного права. Визначення аграрного підприємства.
Правосуб'єктність приватних юридичних осіб (юридичних осіб приватного права) — аграрних підприємців кооперативного і корпоративного типів, їх державна реєстрація. Правосуб'єктність аграрних підприємств державного сектору.
Правове становище спільних підприємств аграрного сектору.
5. Опрацювання додаткових питань теми     (10 хв.)
Що таке предмет аграрного права?
Які методи притаманні аграрному праву?
Які основні принципи аграрного права?
Що являє собою система аграрного права?
Які основні напрямки розвитку земельної і аграрної реформ в України?
Основні джерела аграрного права.
Класифікація джерел аграрного права .
Яке значення Конституції України і законів України як джерел аграрного права?
Яке значення і місце указів Президента України в системі джерел аграрного права?
Яка класифікація і юридична сила локальних нормативно-правових актів як джерел аграрного права?
Що являє собою виробничо-господарська діяльність суб’єктів аграрного права?
Яке правове регулювання виробничої господарської діяльності?
Що слід розуміти під аграрними правовідносинами?
З яких елементів складаються аграрні правовідносини?
Який зміст аграрних правовідносин?
На яких підставах виникають, змінюються та припиняються внутрішні і зовнішні аграрні правовідносини?
Що слід розуміти під організацією та дисципліною праці на сільськогосподарському підприємстві?
Як класифікуються аграрні товаровиробники за правовим статусом?
6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей)   (10 хв.):
Аграрна політика та аграрна реформа України, їх завдання та зміст в умовах ринкових економічних відносин.
Роль і значення узагальнень судової практики у забезпеченні належного правозастосування і зміцнення законності в аграрному секторі економіки України.
7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу      (7 хв.)
8. Оголошення отриманих оцінок      (3 хв.)
9. Оголошення про закінчення заняття.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
В.І.Лебідь
«___» _________ 2013 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема №2. Аграрні правовідносини. Суб’єкти аграрного права
З дисципліни: «Аграрне право».
Категорія слухачів: студенти 4 курсу денної форми навчання
Навчальна мета: сприяти набуттю студентами знань щодо загальних положень про аграрні правовідносини та суб’єкти аграрного права.
Виховна мета: сформувати розуміння у студентів наукового світогляду та моральних якостей юриста професіонала.
Розвивальна мета: усвідомити сутність аграрних правовідносин та їх суб’єктів; сприяти підвищенню рівня світоглядної культури студентів.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, ноутбук.
Наочні засоби: схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Теорія держави і права, Господарське право, Цивільне право, Земельне право.
Навчальні питання:
1. Підготуйте наукові доповіді на тему:
1. Поняття та особливості аграрних правовідносин, їх елементи.
2.Класифікація аграрних правовідносин, їх співвідношення з правовідносинами суміжних галузей права.
3. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин.
2. Вирішіть ситуаційні задачі:
Сільськогосподарський виробничий кооператив “Східний” уклав договори на:
будівництво ремонтної майстерні та відгодівельного майданчика з будівельно-ремонтним управлінням “Промбуд”;
реалізацію зерна, молока та м’яса з заготівельною організацією;
проведення скирдування соломи у кількості 450 ц з чотирма колишніми членами КСГП;
будівництво і експлуатацію молочного цеху з фермерським господарством “Петровське”;
співпрацю з виконавчим директором кооперативу.
Який характер правовідносин, що виникають з даних договорів?
Фермерське господарство “Польове” з переробним підприємством уклало договори контрактації насіння соняшнику та цукрових буряків. Фермерське господарство своєчасно і в повному обсязі виконало свої зобов’язання за договором. Переробне підприємство прострочило виконання обов’ язку щодо оплати поставленої продукції, внаслідок чого фермерське господарство не змогло своєчасно виконати податкові зобов’ язання перед бюджетом, і до нього були застосовані фінансові санкції.
Дайте аналіз правової природи правовідносин, що виникли. Якими галузями права регулюються ці правовідносини?
Визначте характер правовідносин на вказаних нижче прикладах:
гр. Савченко отримує земельну ділянку для заняття садівництвом та будівництва садового будиночку;
голова фермерського господарства укладає трудовий договір з громадянином Лісовим;
члену сільськогосподарського кооперативу Павленку повертається його пай у зв’язку з припиненням членства в кооперативі;
відносини з приводу відшкодування шкоди, заподіяної сільськогосподарському кооперативу колишнім членом кооперативу Петренком, виключеним за систематичне порушення Статуту та Правил внутрішнього розпорядку.
Чи є вказані правовідносини предметом правового регулювання аграрного права?
Пенсіонер, інвалід ІІ групи, член СГВК “Ланок” Козуб звернувся до суду з позовом до кооперативу, оскільки норми мінімальної трудової участі для нього були встановлені як для особи з повною працездатністю. Суд відмовив у прийнятті позовної заяви, мотивуючи відмову тим, що трудові відносини членів сільськогосподарських кооперативів відповідно до положень КЗпП України регулюються локальними актами (Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку тощо).
Дайте аналіз правової природи відносин, що виникли. Нормами якої галузі права регулюються вказані відносини? Чи правомірна відмова суду?
Гр. Нестеренко, отримавши у спадок майновий пай свого батька - колишнього члена КСП та земельну ділянку сільськогосподарського призначення розміром 5 га, вирішив вступити у члени СГВК або стати учасником ТОВ, що розташоване поблизу. Для роз’яснення йому правил членських відносин у сільськогосподарських кооперативах та його участі у ТОВ Нестеренко звернувся до юридичної консультації.
Надайте письмову консультацію. Зробіть порівняльний аналіз правового регулювання вказаних у завданні відносин.
Член фермерського господарства Нестеренко та залучений на період жнив сезонний працівник Томанський, перебуваючи у нетверезому стані, через необережне поводження з вогнем підпалили сіносховище, внаслідок чого фермерському господарству було завдано шкоди на суму 5 тис. грн.
Голова фермерського господарства звернувся до суду з позовом про відшкодування завданих збитків з Нестеренка і Томанського в повному обсязі солідарно. Нестеренко запере - чував проти позову через те, що він є членом господарства, а не найманим працівником, а тому від відшкодування шкоди його має бути звільнено.
Дайте аналіз правової природи правовідносин, що виникли. Нормами якої галузі права регулюються вказані правовідносини? Яке рішення має прийняти суд?
Гр. Онищенко, вступаючи у члени СГВК “Дари ланів”, відповідно до Статуту надав вступний внесок у сумі 1000 грн та пайовий внесок у вигляді земельної ділянки розміром 2 га і сільськогосподарської техніки (сіялки). Ще одну земельну ділянку розміром 4 га і трактор, що належать йому на праві власності, він передав кооперативу в оренду строком на 5 років.
Який характер правовідносин, що виникли? Чи є дані правовідносини аграрними?
Література:
Аверьянов В.Б., Пилипенко А.Я. Управление производственным объединением. - К.: Вища школа, 1978. - 53 с.
Наукова думка, 1985. - 146 с.
Аверянов В.Б. Забезпечення прав людини в сфері виконавчої влади // Правова держава. - К., 1998. - Вип. дев’ятий. - С. 16-22.
Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Урожай, 1992. - 192 с.
Алексійчук В.М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК // Економіка АПК. - 1998. - № 1. - С. 40-44.
Амбросов В.Я. Економічна основа концепції розвитку АПК регіону // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 34-39.
Амбросов В.Я., Баланюк І.Ф., Гладій М.В. Регіональні особливості аграрної реформи // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. - К., 1996. - С. 386-434.
Андрєйцев В.І. Екологічне право і проблеми екологічної безпеки. // Право України. - 1990. - № 4. - С. 32-36.
Андрєйцев В.І. Концепція правового забезпечення екологічної політики людини // Право України. - 1994. - № 3-4. - С. 27-29.
Андрєйцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій. - К.: Вентурі, 1996. - 208 с.
Андресюк Б. Державне регулювання: не панацея, а жорстока необхідність // Віче. - 1995. - № 2. - С. 22-27.
Бичкова Ц.В. Правове регулювання в умовах різноманітності форм господарювання в АПК // Радянське право. - 1989. - № 6. - С. 28-31.
Бичкова Ц.В. Деякі питання правового забезпечення продовольчої проблеми // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 14-20.
Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства // Право України. - 1996. - № 7. - С. 38-43.
Бичкова Ц.В. Основні засади організації державних закупівель сільськогосподарської продукції // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. - К.: Наукова думка, 1998. - С. 131-140.
Бідзюра І.П. Реформування аграрних підприємств на основі приватної власності // Економіка АПК. - 1998. - № 2. - С. 3-5.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 25. - ст.354.
Жушман В.П. Аграрне право України (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник. – Х. : Одіссей, 2011. – 200 с.
Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання       (2 хв.)
2. Перевірка наявності студентів на занятті       (3 хв.)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд       (5 хв.)
4. Розгляд основних питань      (40 хв.)
1. Поняття та особливості аграрних правовідносин, їх елементи.
2.Класифікація аграрних правовідносин, їх співвідношення з правовідносинами суміжних галузей права.
3. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин.
4. Вирішення ситуаційних задач.
6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей)      (10 хв.):
Аграрна політика та аграрна реформа України, їх завдання та зміст в умовах ринкових економічних відносин.
Роль і значення узагальнень судової практики у забезпеченні належного правозастосування і зміцнення законності в аграрному секторі економіки України.
7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу      (7 хв.)
8. Оголошення отриманих оцінок      (3 хв.)
9. Оголошення про закінчення заняття.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
В.І.Лебідь
«___» _________ 2013 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема №3. Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК. Державне регулювання сільського господарства
З дисципліни: «Аграрне право».
Категорія слухачів: студенти 4 курсу денної форми навчання
Навчальна мета: сприяти набуттю студентами знань щодо правового регулювання переходу до ринкових відносин в АПК та державного регулювання сільського господарства..
Виховна мета: сформувати розуміння у студентів наукового світогляду та моральних якостей юриста професіонала.
Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, активність і раціональні способи пізнавальної діяльності студентів стосовно правового регулювання переходу до ринкових відносин в АПК; усвідомити сутність державного регулювання сільського господарства; сприяти підвищенню рівня світоглядної культури студентів.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, ноутбук.
Наочні засоби: схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Господарське право, Цивільне право, Земельне право.
Навчальні питання:
Ринкові відносини в АПК: поняття, сутність та правові форми забезпечення.
Правове регулювання приватизації в АПК.
Правове регулювання паювання. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі.
Правове регулювання ринку зерна.
Правове регулювання ринку цукру.
Правове регулювання ринку алкоголю і тютюну.
Правові засади державної регулятивної діяльності у сільському господарстві.
Поняття, суть і принципи державного регулювання сільського господарства.
Характеристика системи органів державного управління сільським господарством, їх компетенція.
Форми державного регулювання сільського господарства.
Методи державного регулювання сільського господарства.
Література:
Аверьянов В.Б., Пилипенко А.Я. Управление производственным объединением. - К.: Вища школа, 1978. - 53 с.
Наукова думка, 1985. - 146 с.
Аверянов В.Б. Забезпечення прав людини в сфері виконавчої влади // Правова держава. - К., 1998. - Вип. дев’ятий. - С. 16-22.
Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Урожай, 1992. - 192 с.
Алексійчук В.М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК // Економіка АПК. - 1998. - № 1. - С. 40-44.
Амбросов В.Я. Економічна основа концепції розвитку АПК регіону // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 34-39.
Амбросов В.Я., Баланюк І.Ф., Гладій М.В. Регіональні особливості аграрної реформи // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. - К., 1996. - С. 386-434.
Андрєйцев В.І. Екологічне право і проблеми екологічної безпеки. // Право України. - 1990. - № 4. - С. 32-36.
Андрєйцев В.І. Концепція правового забезпечення екологічної політики людини // Право України. - 1994. - № 3-4. - С. 27-29.
Андрєйцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій. - К.: Вентурі, 1996. - 208 с.
Андресюк Б. Державне регулювання: не панацея, а жорстока необхідність // Віче. - 1995. - № 2. - С. 22-27.
Бичкова Ц.В. Правове регулювання в умовах різноманітності форм господарювання в АПК // Радянське право. - 1989. - № 6. - С. 28-31.
Бичкова Ц.В. Деякі питання правового забезпечення продовольчої проблеми // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 14-20.
Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства // Право України. - 1996. - № 7. - С. 38-43.
Бичкова Ц.В. Основні засади організації державних закупівель сільськогосподарської продукції // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. - К.: Наукова думка, 1998. - С. 131-140.
Бідзюра І.П. Реформування аграрних підприємств на основі приватної власності // Економіка АПК. - 1998. - № 2. - С. 3-5.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 25. - ст.354.
Жушман В.П. Аграрне право України (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник. – Х. : Одіссей, 2011. – 200 с.
Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання       (2 хв.)
2. Перевірка наявності студентів на занятті       (3 хв.)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд       (5 хв.)
4. Розгляд основних питань      (40 хв.)
Ринкові відносини в АПК: поняття, сутність та правові форми забезпечення.
Правове регулювання приватизації в АПК.
Правове регулювання паювання. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі.
Правове регулювання ринку зерна.
Правове регулювання ринку цукру.
Правове регулювання ринку алкоголю і тютюну.
Правові засади державної регулятивної діяльності у сільському господарстві.
Поняття, суть і принципи державного регулювання сільського господарства.
Характеристика системи органів державного управління сільським господарством, їх компетенція.
Форми державного регулювання сільського господарства.
Методи державного регулювання сільського господарства.
5. Опрацювання додаткових питань теми     (10 хв.)
Поняття і сутність ринкових відносин в АПК.
На яких принципах ґрунтується державна регуляторна політика у сфері сільського господарства?
Які методи державного регулювання застосовуються у сільському господарстві?
Які органи здійснюють державне регулювання та управління сільським господарством?
Які функції виконує Мінагрополітики?
Які основні напрямки державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників?
6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей)    (10 хв.):
Державний прокціонізм національного аграрного підприємництва: форми, види та процедурний порядок реалізації.
Правові підстави і межі державного втручання в діяльність аграрних підприємств як суб'єктів підприємницької діяльності.
Правове забезпечення формування ринку сільськогосподарської техніки.
7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу      (7 хв.)
8. Оголошення отриманих оцінок      (3 хв.)
9. Оголошення про закінчення заняття.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
В.І.Лебідь
«___» _________ 2013 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема №3. Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК. Державне регулювання сільського господарства
З дисципліни: «Аграрне право».
Категорія слухачів: студенти 4 курсу денної форми навчання
Навчальна мета: сприяти набуттю студентами знань щодо правового регулювання переходу до ринкових відносин в АПК та державного регулювання сільського господарства..
Виховна мета: сформувати розуміння у студентів наукового світогляду та моральних якостей юриста професіонала.
Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, активність і раціональні способи пізнавальної діяльності студентів стосовно правового регулювання переходу до ринкових відносин в АПК; усвідомити сутність державного регулювання сільського господарства; сприяти підвищенню рівня світоглядної культури студентів.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, ноутбук.
Наочні засоби: схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Господарське право, Цивільне право, Земельне право.
Навчальні питання:
Завдання:
Голова фермерського господарства “Польове” звернувся до юридичної консультації за роз’ясненням, який податок він має сплатити за землю, що перебуває у його власності і користуванні на праві оренди.
Підготуйте відповідь. Якими нормативними актами слід керуватися у даному випадку?
При перевірці стану продуктивності тваринництва у сільськогосподарському кооперативі “Корівка” управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації виявило грубі порушення ветеринарно-санітарних правил щодо профілактики та ліквідації інфекційних хвороб тварин. У зв’язку з цим були прийняті рішення: 1) правлінню кооперативу звільнити з посади головного зоотехніка Сидоренка; 2) рекомендувати загальним зборам членів кооперативу розглянути питання про звільнення з посади голови кооперативу Ларіна до закінчення строку його повноважень; 3) стягнути штраф у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з кооперативу у дохід держави.
Дайте письмовий висновок щодо прийнятих рішень.
Районна державна адміністрація своїм рішенням зобов’язала всі сільськогосподарські підприємства району обов’язково застрахувати багаторічні насадження і врожай цукрових буряків у страховій компанії “Добробут”. Юрисконсульт сільськогосподарського АТ “Садове”, вважаючи дане рішення незаконним, оскільки порушується принцип свободи договірних відносин, оскаржив його в суді.
Чи правомірне рішення райдержадміністрації? Яким має бути рішення суду?
Місцева рада відмовила в реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв) на таких підставах: 1) договір був укладений не безпосередньо з кожним власником сертифіката на право користування земельною часткою: декілька орендодавців - власників сертифікатів особисто не з’явилися до реєструючого органу і надіслали документи поштою; 2) за реєстрацію договору не було сплачено реєстраційний збір; 3) у договорі оренди земельної частки зазначається пункт “сума договору (у гривнях)”, який не передбачений Типовим договором.
Чи правомірна відмова місцевої ради? Прокоментуйте ситуацію.
Голова ВАТ “Лебединська рибоводно-меліоративна станція” Сумської обл. звернувся до Головного управління агропромислового розвитку з проханням надати часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки (колісний трактор Т-150 К вартістю 220 тис. грн) за рахунок Державного бюджету.
Начальник Головного управління агропромислового розвитку Кузьмін відмовив у наданні компенсації, мотивуючи тим, що господарство має заборгованість по сплаті фіксованого сільськогосподарського податку за І квартал податкового року.
Чи обґрунтована відмова Кузьміна? Який порядок використання коштів Держбюджету на компенсацію вартості сільськогосподарської техніки ?
Голова фермерського господарства “Квіткар” вирішив укласти кредитний договір, погасити заборгованість по орендній платі за земельні ділянки, орендовані у фізичних осіб. Через відсутність у господарстві юриста, він звернувся до юридичного відділу районного управління агропромислового розвитку з проханням надати консультацію щодо отримання ним державної позики чи кредиту під заставу цукрових буряків і насіння соняшнику.
Надайте консультацію. На які види державної підтримки може розраховувати фермерське господарство?
Література:
Аверянов В.Б. Забезпечення прав людини в сфері виконавчої влади // Правова держава. - К., 1998. - Вип. дев’ятий. - С. 16-22.
Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Урожай, 1992. - 192 с.
Амбросов В.Я. Економічна основа концепції розвитку АПК регіону // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 34-39.
Амбросов В.Я., Баланюк І.Ф., Гладій М.В. Регіональні особливості аграрної реформи // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. - К., 1996. - С. 386-434.
Андрєйцев В.І. Концепція правового забезпечення екологічної політики людини // Право України. - 1994. - № 3-4. - С. 27-29.
Андресюк Б. Державне регулювання: не панацея, а жорстока необхідність // Віче. - 1995. - № 2. - С. 22-27.
Бичкова Ц.В. Правове регулювання в умовах різноманітності форм господарювання в АПК // Радянське право. - 1989. - № 6. - С. 28-31.
Бичкова Ц.В. Деякі питання правового забезпечення продовольчої проблеми // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 14-20.
Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства // Право України. - 1996. - № 7. - С. 38-43.
Бичкова Ц.В. Основні засади організації державних закупівель сільськогосподарської продукції // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. - К.: Наукова думка, 1998. - С. 131-140.
Бідзюра І.П. Реформування аграрних підприємств на основі приватної власності // Економіка АПК. - 1998. - № 2. - С. 3-5.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 25. - ст.354.
Жушман В.П. Аграрне право України (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник. – Х. : Одіссей, 2011. – 200 с.
Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання       (2 хв.)
2. Перевірка наявності студентів на занятті       (3 хв.)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд       (5 хв.)
4. Розгляд основних питань      (50 хв.)
1. Вирішення ситуаційних задач.
5. Опрацювання додаткових питань теми     (10 хв.)
Поняття і сутність ринкових відносин в АПК.
На яких принципах ґрунтується державна регуляторна політика у сфері сільського господарства?
Які методи державного регулювання застосовуються у сільському господарстві?
Які органи здійснюють державне регулювання та управління сільським господарством?
Які функції виконує Мінагрополітики?
Які основні напрямки державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників?
6. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу      (7 хв.)
7. Оголошення отриманих оцінок      (3 хв.)
8. Оголошення про закінчення заняття.
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
В.І.Лебідь
«___» _________ 2013 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема №4. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності суб'єктів аграрного підприємництва.
З дисципліни: «Аграрне право».
Категорія слухачів: студенти 4 курсу денної форми навчання
Навчальна мета: сприяти набуттю студентами знань щодо загальних положень про правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності суб'єктів аграрного підприємництва.
Виховна мета: сформувати розуміння у студентів наукового світогляду та моральних якостей юриста професіонала.
Розвивальна мета: усвідомити сутність правового регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності суб'єктів аграрного підприємництва; сприяти підвищенню рівня світоглядної культури студентів.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, ноутбук.
Наочні засоби: схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Фінансове право, Господарське право, Цивільне право, Земельне право.
Навчальні питання:
1. Характеристика правового регулювання цієї діяльності суб'єктів аграрного підприємництва.
2. Галузеві акти законодавства як правова основа виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва.
3. Правове регулювання спеціалізації сільськогосподарського виробництва та організації його основних галузей.
4. Правове забезпечення функціонування основних та допоміжних галузей виробництва.
5. Поняття і суть фінансової діяльності суб'єктів аграрного підприємництва зі статусом юридичної особи.
6. Поняття фінансової дисципліни та забезпечення її дотримання в аграрних підприємствах.
7. Правове регулювання розрахунково-касових операцій суб'єктів аграрного підприємництва.
Література:
Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Урожай, 1992. - 192 с.
Алексійчук В.М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК // Економіка АПК. - 1998. - № 1. - С. 40-44.
Амбросов В.Я. Економічна основа концепції розвитку АПК регіону // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 34-39.
Амбросов В.Я., Баланюк І.Ф., Гладій М.В. Регіональні особливості аграрної реформи // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. - К., 1996. - С. 386-434.
Андрєйцев В.І. Концепція правового забезпечення екологічної політики людини // Право України. - 1994. - № 3-4. - С. 27-29.
Андресюк Б. Державне регулювання: не панацея, а жорстока необхідність // Віче. - 1995. - № 2. - С. 22-27.
Бичкова Ц.В. Правове регулювання в умовах різноманітності форм господарювання в АПК // Радянське право. - 1989. - № 6. - С. 28-31.
Бичкова Ц.В. Деякі питання правового забезпечення продовольчої проблеми // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 14-20.
Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства // Право України. - 1996. - № 7. - С. 38-43.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 25. - ст.354.
Жушман В.П. Аграрне право України (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник. – Х. : Одіссей, 2011. – 200 с.
Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання       (2 хв.)
2. Перевірка наявності студентів на занятті       (3 хв.)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд       (5 хв.)
4. Розгляд основних питань      (40 хв.)
1. Характеристика правового регулювання цієї діяльності суб'єктів аграрного підприємництва.
2. Галузеві акти законодавства як правова основа виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва.
3. Правове регулювання спеціалізації сільськогосподарського виробництва та організації його основних галузей.
4. Правове забезпечення функціонування основних та допоміжних галузей виробництва.
5. Поняття і суть фінансової діяльності суб'єктів аграрного підприємництва зі статусом юридичної особи.
6. Поняття фінансової дисципліни та забезпечення її дотримання в аграрних підприємствах.
7. Правове регулювання розрахунково-касових операцій суб'єктів аграрного підприємництва.
5. Опрацювання додаткових питань теми     (10 хв.)
Які галузеві законодавчі акти є правовою основою виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва?
Що розуміють під спеціалізацією в теорії аграрного права?
Як поділяються фінансові правовідносини сільськогосподарських підприємств?
Що таке фінансова діяльність сільськогосподарських підприємств?
Що таке бізнес-план сільськогосподарського підприємства?
Від чого залежить ефективна діяльність сільськогосподарських підприємств?
Складові бізнес-плану сільськогосподарського підприємства?
Що таке розрахунково-касові операції суб'єктів аграрного підприємництва?
6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей)     (10 хв.):
1. Гарантії і охорона господарських і фінансових прав суб'єктів аграрного підприємництва всіх форм власності.
2. Організаційно-правове забезпечення фінансової дисципліни суб'єктів аграрного підприємництва.
7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу      (7 хв.)
8. Оголошення отриманих оцінок      (3 хв.)
9. Оголошення про закінчення заняття.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
В.І.Лебідь
«___» _________ 2013 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема №4. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності суб'єктів аграрного підприємництва
З дисципліни: «Аграрне право».
Категорія слухачів: студенти 4 курсу денної форми навчання
Навчальна мета: сприяти набуттю студентами знань щодо загальних положень про правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності суб'єктів аграрного підприємництва.
Виховна мета: сформувати розуміння у студентів наукового світогляду та моральних якостей юриста професіонала.
Розвивальна мета: усвідомити сутність правового регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності суб'єктів аграрного підприємництва; сприяти підвищенню рівня світоглядної культури студентів.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, ноутбук.
Наочні засоби: схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Фінансове право, Господарське право, Цивільне право, Земельне право.
Навчальні питання:
1) Вирішення ситуаційних задач.
Завдання:
1.Голова фермерського господарства “Польове” звернувся до юридичної консультації за роз’ясненням, який податок він має сплатити за землю, що перебуває у його власності і користуванні на праві оренди.
Підготуйте відповідь. Якими нормативними актами слід керуватися у даному випадку?
Голова ВАТ “Лебединська рибоводно-меліоративна станція” Сумської обл. звернувся до Головного управління агропромислового розвитку з проханням надати часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки (колісний трактор Т-150 К вартістю 220 тис. грн) за рахунок Державного бюджету.
Начальник Головного управління агропромислового розвитку Кузьмін відмовив у наданні компенсації, мотивуючи тим, що господарство має заборгованість по сплаті фіксованого сільськогосподарського податку за І квартал податкового року.
Чи обґрунтована відмова Кузьміна? Який порядок використання коштів Держбюджету на компенсацію вартості сільськогосподарської техніки ?
АТ “Золочівське” одержало високий врожай пшениці, частину якого реалізувало державній закупівельній організації, іншу частину на умовах давальницької сировини передало спиртозаводу. Після одержання від останнього спирту АТ у власному консервному цеху розлило його у пляшки і реалізувало через торгову мережу. Керівництво АТ прийняло рішення: за виручені кошти реконструювати консервний цех для виробництва спирту.
Голова ревізійної комісії АТ, не погодившись із діями керівництва, звернувся зі скаргою до прокурора.
Чи правомірні дії АТ? Яке рішення має прийняти прокурор? Сформулюйте його письмово.
Гр. Мишкін, його дружина та син після ліквідації КСП одержали земельні паї в натурі на праві приватної власності загальною площею 6 га і вирішили створити фермерське господарство, яке було зареєстровано в установленому законом порядку.
Голова цього господарства Мишкін закупив бурих лисиць і вирішив побудувати звіроферму. Половину земельних угідь голова господарства засіяв конюшиною для подальшого обмінюванна її на м’ясо для годівлі лисиць.
Залишки земельної площі було засіяно насінням лікарських трав і рослин.
На реалізацію своєї продукції Мишкін укладав угоди із різними замовниками.
Чи правомірні дії голови фермерського господарства? Дайте письмову консультацію.
Сільськогосподарський виробничий кооператив “Васюківський” спеціалізується на тваринництві. На загальних зборах кооперативу було прийняте рішення передбачити в установчих документах такий напрям господарської діяльності як племінна справа.
Голова правління звернувся до юридичного відділу управління агропромислового розвитку з проханням надати консультацію з таких питань: 1) чи може недержавне підприємство займатися даним видом діяльності? 2) які обов’язки суб’єктів племінної справи у тваринництві з організації та здійснення цього виду діяльності?
Надайте юридичну консультацію.
2) В останні 30 хвилин заняття проводиться модульний контроль.
Література:
Аверянов В.Б. Забезпечення прав людини в сфері виконавчої влади // Правова держава. - К., 1998. - Вип. дев’ятий. - С. 16-22.
Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Урожай, 1992. - 192 с.
Алексійчук В.М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК // Економіка АПК. - 1998. - № 1. - С. 40-44.
Амбросов В.Я. Економічна основа концепції розвитку АПК регіону // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 34-39.
Амбросов В.Я., Баланюк І.Ф., Гладій М.В. Регіональні особливості аграрної реформи // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. - К., 1996. - С. 386-434.
Андресюк Б. Державне регулювання: не панацея, а жорстока необхідність // Віче. - 1995. - № 2. - С. 22-27.
Бичкова Ц.В. Правове регулювання в умовах різноманітності форм господарювання в АПК // Радянське право. - 1989. - № 6. - С. 28-31.
Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства // Право України. - 1996. - № 7. - С. 38-43.
Бичкова Ц.В. Основні засади організації державних закупівель сільськогосподарської продукції // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. - К.: Наукова думка, 1998. - С. 131-140.
Бідзюра І.П. Реформування аграрних підприємств на основі приватної власності // Економіка АПК. - 1998. - № 2. - С. 3-5.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 25. - ст.354.
Жушман В.П. Аграрне право України (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник. – Х. : Одіссей, 2011. – 200 с.
Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання       (2 хв.)
2. Перевірка наявності студентів на занятті       (3 хв.)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд       (5 хв.)
4. Розгляд основних питань      (30 хв.)
1. Вирішення ситуаційних задач.
5. Написання модульного контролю № 1     (30 хв.)
6. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу      (7 хв.)
7. Оголошення отриманих оцінок      (3 хв.)
8. Оголошення про закінчення заняття.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
В.І.Лебідь
«___» _________ 2013 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема №5. Правове забезпечення соціального розвитку села.
З дисципліни: «Аграрне право».
Категорія слухачів: студенти 4 курсу денної форми навчання
Навчальна мета: сприяти набуттю студентами знань щодо загальних положень про правове забезпечення соціального розвитку села.
Виховна мета: сформувати розуміння у студентів наукового світогляду та моральних якостей юриста професіонала.
Розвивальна мета: усвідомити сутність правового забезпечення соціального розвитку села; сприяти підвищенню рівня світоглядної культури студентів.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, ноутбук.
Наочні засоби: схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Господарське право, Цивільне право, Земельне право.
Навчальні питання:
Поняття соціального розвитку села.
Правовий режим об’єктів соціальної сфери села.
Правове забезпечення підготовки кадрів для села та зайнятості сільського населення.
Правове регулювання розвитку житлово-комунального та дорожнього господарства на селі.
Поняття охорони здоров'я працівників сільського господарства.
Нормативно-правові акти щодо правил техніки безпеки і виробничої санітарії.
Юридична відповідальність за порушення правил техніки безпеки і виробничої санітарії в сільському господарстві.
Література:
Аверьянов В.Б., Пилипенко А.Я. Управление производственным объединением. - К.: Вища школа, 1978. - 53 с.
Наукова думка, 1985. - 146 с.
Аверянов В.Б. Забезпечення прав людини в сфері виконавчої влади // Правова держава. - К., 1998. - Вип. дев’ятий. - С. 16-22.
Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Урожай, 1992. - 192 с.
Алексійчук В.М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК // Економіка АПК. - 1998. - № 1. - С. 40-44.
Амбросов В.Я. Економічна основа концепції розвитку АПК регіону // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 34-39.
Амбросов В.Я., Баланюк І.Ф., Гладій М.В. Регіональні особливості аграрної реформи // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. - К., 1996. - С. 386-434.
Андрєйцев В.І. Екологічне право і проблеми екологічної безпеки. // Право України. - 1990. - № 4. - С. 32-36.
Андрєйцев В.І. Концепція правового забезпечення екологічної політики людини // Право України. - 1994. - № 3-4. - С. 27-29.
Андрєйцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій. - К.: Вентурі, 1996. - 208 с.
Андресюк Б. Державне регулювання: не панацея, а жорстока необхідність // Віче. - 1995. - № 2. - С. 22-27.
Бичкова Ц.В. Правове регулювання в умовах різноманітності форм господарювання в АПК // Радянське право. - 1989. - № 6. - С. 28-31.
Бичкова Ц.В. Деякі питання правового забезпечення продовольчої проблеми // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 14-20.
Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства // Право України. - 1996. - № 7. - С. 38-43.
Бичкова Ц.В. Основні засади організації державних закупівель сільськогосподарської продукції // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. - К.: Наукова думка, 1998. - С. 131-140.
Бідзюра І.П. Реформування аграрних підприємств на основі приватної власності // Економіка АПК. - 1998. - № 2. - С. 3-5.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 25. - ст.354.
Жушман В.П. Аграрне право України (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник. – Х. : Одіссей, 2011. – 200 с.
Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання       (2 хв.)
2. Перевірка наявності студентів на занятті       (3 хв.)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд       (5 хв.)
4. Розгляд основних питань      (40 хв.)
Поняття соціального розвитку села.
Правовий режим об’єктів соціальної сфери села.
Правове забезпечення підготовки кадрів для села та зайнятості сільського населення.
Правове регулювання розвитку житлово-комунального та дорожнього господарства на селі.
Поняття охорони здоров'я працівників сільського господарства.
Нормативно-правові акти щодо правил техніки безпеки і виробничої санітарії.
Юридична відповідальність за порушення правил техніки безпеки і виробничої санітарії в сільському господарстві.
5. Опрацювання додаткових питань теми     (10 хв.)
Які права і обов’язки сільськогосподарських підприємств щодо будівництва об’єктів культурно-побутового призначення?
Які права і обов’язки сільськогосподарських підприємств щодо будівництва об’єктів спортивно-оздоровчого призначення?
Які на сучасному етапі існують проблеми соціального розвитку села?
Який правовий режим об’єктів соціальної сфери села?
У чому полягає правова регламентація будівництва на селі?
Які нормативно-правові акти регулюють правила техніки безпеки і виробничої санітарії?
6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей)    (10 хв.):
Проблеми соціального розвитку села на сучасному етапі.
Проблеми у забезпеченні кадрами для села та зайнятості сільського населення.
7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу      (7 хв.)
8. Оголошення отриманих оцінок      (3 хв.)
9. Оголошення про закінчення заняття.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
В.І.Лебідь
«___» _________ 2013 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема №6. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення та організаційно-правове забезпечення їх раціонального використання.
З дисципліни: «Аграрне право».
Категорія слухачів: студенти 4 курсу денної форми навчання
Навчальна мета: сприяти набуттю студентами знань щодо загальних положень про правовий режим земель сільськогосподарського призначення та організаційно-правове забезпечення їх раціонального використання.
Виховна мета: сформувати розуміння у студентів наукового світогляду та моральних якостей юриста професіонала.
Розвивальна мета: усвідомити сутність правового режиму земель сільськогосподарського призначення та організаційно-правового забезпечення їх раціонального використання; сприяти підвищенню рівня світоглядної культури студентів.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, ноутбук.
Наочні засоби: схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Адміністративне право, Господарське право, Цивільне право, Земельне право.
Навчальні питання:
Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення.
Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.
Права та обов'язки сільськогосподарських землекористувачів.
Характеристика організаційно-правового забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва.
Права та обов'язки суб'єктів аграрного підприємництва стосовно використання земель сільськогосподарського призначення, їх збереження та підвищення родючості.
Охорона земель як об'єкта природного середовища.
Порядок та умови відшкодування збитків, заподіяних власникам землі і землекористувачам (в тому чисті й орендарям).
Юридична відповідальність землевласників і землекористувачів за шкоду, заподіяну землям сільськогосподарського призначення.
Література:
Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Урожай, 1992. - 192 с.
Алексійчук В.М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК // Економіка АПК. - 1998. - № 1. - С. 40-44.
Амбросов В.Я. Економічна основа концепції розвитку АПК регіону // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 34-39.
Амбросов В.Я., Баланюк І.Ф., Гладій М.В. Регіональні особливості аграрної реформи // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. - К., 1996. - С. 386-434.
Андресюк Б. Державне регулювання: не панацея, а жорстока необхідність // Віче. - 1995. - № 2. - С. 22-27.
Бичкова Ц.В. Правове регулювання в умовах різноманітності форм господарювання в АПК // Радянське право. - 1989. - № 6. - С. 28-31.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 25. - ст.354.
Жушман В.П. Аграрне право України (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник. – Х. : Одіссей, 2011. – 200 с.
Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання       (2 хв.)
2. Перевірка наявності студентів на занятті       (3 хв.)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд       (5 хв.)
4. Розгляд основних питань      (40 хв.)
Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення.
Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.
Права та обов'язки сільськогосподарських землекористувачів.
Характеристика організаційно-правового забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва.
Права та обов'язки суб'єктів аграрного підприємництва стосовно використання земель сільськогосподарського призначення, їх збереження та підвищення родючості.
Охорона земель як об'єкта природного середовища.
Порядок та умови відшкодування збитків, заподіяних власникам землі і землекористувачам (в тому чисті й орендарям).
Юридична відповідальність землевласників і землекористувачів за шкоду, заподіяну землям сільськогосподарського призначення.
5. Опрацювання додаткових питань теми     (10 хв.)
Який існує порядок відшкодування збитків, заподіяних власникам землі і землекористувачам (в тому чисті й орендарям)?
Як визначається розмір земельного податку?
Як визначити поняття та склад земель сільськогосподарського призначення?
Що входить до прав і обов’язків сільськогосподарських землекористувачів?
Який суб’єктний склад правовідносин з володіння, користування та розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення?
Які підстави і порядок виникнення та припинення прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення сільськогосподарських підприємств?
6. Вирішення тестових завдань    (10 хв.):
7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу      (7 хв.)
8. Оголошення отриманих оцінок      (3 хв.)
9. Оголошення про закінчення заняття.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
В.І.Лебідь
«___» _________ 2013 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема №7. Правове становище сільськогосподарського кооперативу.
З дисципліни: «Аграрне право».
Категорія слухачів: студенти 4 курсу денної форми навчання
Навчальна мета: сприяти набуттю студентами знань щодо загальних положень про правове становище сільськогосподарського кооперативу.
Виховна мета: сформувати розуміння у студентів наукового світогляду та моральних якостей юриста професіонала.
Розвивальна мета: усвідомити сутність правового становища сільськогосподарського кооперативу; сприяти підвищенню рівня світоглядної культури студентів.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, ноутбук.
Наочні засоби: схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Господарське право, Цивільне право, Земельне право.
Навчальні питання:
Поняття та види сільськогосподарських кооперативів.
Правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів.
Поняття права членства в сільськогосподарському підприємстві кооперативного типу.
Порядок і умови виникнення членських правовідносин.
Дійсне та асоційоване членство. Права та обов'язки членів сільськогосподарського підприємства кооперативного типу.
Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу.
Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу.
Підстави, порядок, умови та правові наслідки припинення права членства в аграрних підприємствах кооперативного типу.
Правові засади реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів.
Література:
Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Урожай, 1992. - 192 с.
Алексійчук В.М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК // Економіка АПК. - 1998. - № 1. - С. 40-44.
Амбросов В.Я. Економічна основа концепції розвитку АПК регіону // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 34-39.
Амбросов В.Я., Баланюк І.Ф., Гладій М.В. Регіональні особливості аграрної реформи // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. - К., 1996. - С. 386-434.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 25. - ст.354.
Жушман В.П. Аграрне право України (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник. – Х. : Одіссей, 2011. – 200 с.
Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання       (2 хв.)
2. Перевірка наявності студентів на занятті       (3 хв.)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд       (5 хв.)
4. Розгляд основних питань      (40 хв.)
Поняття та види сільськогосподарських кооперативів.
Правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів.
Поняття права членства в сільськогосподарському підприємстві кооперативного типу.
Порядок і умови виникнення членських правовідносин.
Дійсне та асоційоване членство. Права та обов'язки членів сільськогосподарського підприємства кооперативного типу.
Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу.
Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу.
Підстави, порядок, умови та правові наслідки припинення права членства в аграрних підприємствах кооперативного типу.
Правові засади реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів.
5. Опрацювання додаткових питань теми     (10 хв.)
Які є види сільськогосподарських кооперативів?
Які існують правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів?
Який порядок і умови виникнення членства в сільськогосподарських кооперативах?
Які підстави, порядок і правові наслідки припинення права участі в аграрних підприємствах кооперативного типу?
Які підстави, порядок та умови припинення права членства в сільськогосподарських кооперативах?
Які повноваження вищого органу управління в сільськогосподарського кооперативу?
Яка система органів управління в сільськогосподарському підприємстві кооперативного типу?
6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей)      (10 хв.):
Поняття та основні ознаки сільськогосподарських кооперативів та їх види. Принципи діяльності.
Порядок створення сільськогосподарських кооперативів.
Право власності сільськогосподарських кооперативів. Майнові фонди.
Правове регулювання трудових відносин у сільськогосподарських кооперативах.
Господарська діяльність сільськогосподарських кооперативів.
7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу      (7 хв.)
8. Оголошення отриманих оцінок      (3 хв.)
9. Оголошення про закінчення заняття.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
В.І.Лебідь
«___» _________ 2013 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема №7. Правове становище сільськогосподарського кооперативу.
З дисципліни: «Аграрне право».
Категорія слухачів: студенти 4 курсу денної форми навчання
Навчальна мета: сприяти набуттю студентами знань щодо загальних положень правового становища сільськогосподарського кооперативу.
Виховна мета: сформувати розуміння у студентів наукового світогляду та моральних якостей юриста професіонала.
Розвивальна мета: усвідомити сутність правового становища сільськогосподарського кооперативу; сприяти підвищенню рівня світоглядної культури студентів.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, ноутбук.
Наочні засоби: схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Господарське право, Цивільне право, Земельне право.
Навчальні питання:
1) Вирішення ситуаційних задач.
ЗавданняВ юридичну консультацію звернувся гр. Григоров із проханням надати йому консультацію з таких питань: який порядок та умови створення сільськогосподарського кооперативу? Хто може бути засновником та членом такого кооперативу? Які сільськогосподарські кооперативи за їх цілями і характером діяльності можна створювати?
Дайте аргументовану письмову консультацію з наведених питань.
Після ліквідації КСП його члени, а також російське акціонерне товариство “Прогрес”, що розташоване в сусідньому селі, прийняли рішення про створення сільськогосподарського кооперативу “Прикордонний”.
Засновниками було розроблено і прийнято на установчих зборах Статут кооперативу, з яким вони звернулися до райдержадміністрації для державної реєстрації створеного кооперативу.
У реєстрації кооперативу “Прикордонний” було відмовлено з таких причин:
до Статуту не додані список членів кооперативу та документ, що засвідчує сплату реєстраційного збору;
засновником кооперативу не може бути іноземна юридична особа;
у районі зареєстрована достатня кількість сільськогосподарських кооперативів, отже, немає необхідності у створенні товаровиробників такої організаційно-правової форми.
Засновники вважали відмову неправомірною і оскаржили її.
Чи підлягає скарга задоволенню? Чи правомірні вимоги органу державної реєстрації? Який порядок оскарження відмови у державній реєстрації сільськогосподарського кооперативу?
Відповідно до Указу Президента України від 03.12.1999 року у результаті реформування КСП у Чугуївському районі були створені підприємства товаровиробників сільськогосподарської продукції різних організаційно-правових форм, в їх числі й декілька таких кооперативів:
Кооператив “Жовтень”, предметом і метою діяльності якого є виробництво сільськогосподарської продукції і сировини, зокрема маку для потреб кондитерського виробництва м. Харкова і області.
Кооператив “Комінтерн”, який у своєму Статуті передбачив виконання таких робіт: будівництво і ремонт різних сільськогосподарських споруд і будівель; проведення меліоративних та екологовідновлювальних робіт; виробництво сигналізаційного й електрообладнання та його монтаж. Для надання громадянам юридичних та аудиторських послуг в кооперативі створено юридичний відділ.
Кооператив “Смушок” побудував олійницю, крупорушку для переробки гречки і проса на крупу, майстерню для вичинки шкір, невеликий консервний завод для переробки овочів і фруктів, а також виробництва вина з давальницької сировини.
Кооператив “Благодійник” спрямував свою діяльність на надання платних послуг юридичним і фізичним особам для зберігання у своїх сховищах овочів і фруктів та реалізації у торговій мережі на комісійних умовах, рекламуванні продукції. Статутом цього кооперативу були передбачені також маркетингова діяльність і надання позик іншим товаровиробникам на пільгових умовах.
До яких видів належать ці кооперативи? Чи відповідає вимогам чинного законодавства статутна діяльність цих кооперативів? Дайте аргументовану відповідь.
Голови кооперативів “Жовтень”, “Комінтерн”, “Смушок” та “Благодійник” домовилися створити об’єднання для виробництва хлібобулочних виробів, про що склали угоду, де передбачили основні умови з’єднання коштів і майна для функціонування об’єднання, а також порядок виходу із нього.
Зокрема, в угоді було передбачено, що кооператив, який побажав вийти з об’єднання, може реалізувати це право тільки за згодою інших його членів. При цьому він не має права вимагати повернення майна, яке добровільно було передано об’єднанню.
Нотаріус, до якого звернулися голови кооперативів, відмовив у посвідченні даної угоди.
Дати письмову консультацію з таких питань. Чи правильно вчинив нотаріус? Який порядок створення кооперативних об’єднань? Право вступу та виходу із об’єднання і майнові права його членів.
Правління сільськогосподарського виробничого кооперативу “Світязь” виключило гр. Сахна з членів кооперативу за систематичне порушення трудової дисципліни і відмову від трудової участі у діяльності кооперативу.
У зв’язку з цим Сахно подав заяву голові кооперативу, де вимагав повернення йому вступного і пайового внесків, у тому числі й земельної ділянки, яку він передав у користування кооперативу при вступі до нього.
Голова кооперативу відмовив у задоволенні цих вимог, пояснивши, що земельна ділянка та інше майно відповідно до вимог Статуту кооперативу включені до його фонду, який поділу не підлягає, бо є власністю кооперативу.
Не погодившись із діями правління та голови кооперативу, Сахно звернувся за юридичною допомогою з таких запитань:
Який порядок виключення членів із сільськогосподарського кооперативу? Чи має Сахно право одержати вступний і пайовий внески, в тому числі й земельну ділянку? Який порядок вирішення спору? Дайте письмову консультацію.
При вступі до членів сільськогосподарського виробничого кооперативу “Нива” гр. Ярошенко передав у якості пайового внеску земельну ділянку, яка належала йому на праві приватної власності та була отримана ним після розпаювання земель колишнього колективного сільськогосподарського підприємства.
При розгляді питання щодо передачі такої земельної ділянки на загальних зборах сільськогосподарського кооперативу виникло питання про визначення її вартості. При цьому Ярошенко запропонував оцінити її за домовленістю між ним та кооперативом у 100 тис. грн, а голова правління кооперативу наполягав на тому, щоб Ярошенко провів незалежну експертну оцінку згідно з приписами Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.
Яке майно може передаватися як пайовий внесок членами сільськогосподарських кооперативів? Яким чином визначається вартість пайових внесків членів кооперативів? Підготуйте письмову консультацію.
Гр. Волков, Зайцев та Федорів вирішили вступити до сільськогосподарського виробничого кооперативу “Авангард”. При цьому як пайовий внесок Волков передав кооперативу власну земельну ділянку, на якій розташований його житловий будинок; Зайцев - право користування його земельною ділянкою сільськогосподарського призначення; а Федорів - грошові кошти, а земельну ділянку, що перебуває у його приватній власності, передав СГВК “Авангард” у користування.
Як слід оформити перехід прав на зазначені вище пайові внески до СГВК “Авангард”? Які документи, що засвідчують перехід прав на земельні ділянки, мають бути укладені (видані) у цьому разі? Назвіть нормативно-правові акти, якими регламентуються зазначені відносини.
Членами сільськогосподарського кооперативу “Перемога” як пайові внески були передані земельні ділянки. Зважаючи на скрутне матеріальне становище, загальні збори кооперативу прийняли рішення про відчуження належних кооперативу земельних ділянок. Проте нотаріус, до якого звернулися сторони з проханням посвідчити договір купівлі-продажу земельних ділянок, відмовив у цьому, посилаючись на існування заборони на укладення таких угод у земельному законодавстві України, а також на те, що після проведення такого відчуження, сільськогосподарський кооператив не зможе виконати приписи ст. 25 Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію” в частині повернення в натурі (на місцевості) земельних ділянок при припиненні членства осіб в кооперативі. Не погоджуючись з рішенням нотаріуса, голова сільськогосподарського кооперативу оскаржив його дії в суді.
Чи обґрунтована відмова нотаріуса? Чи змінилося б рішення, якщо б сільськогосподарський кооператив звернувся до нотаріуса із проханням посвідчити договір міни земельних ділянок?
При вступі до сільськогосподарського виробничого кооперативу “Першотравневий” гр. Воронов через скрутне матеріальне становище клопотав перед головою правління кооперативу про розстрочення пайового внеску загальним розміром 10 тис. грн на п’ять місяців. При розгляді рішення голови правління кооперативу про прийом до кооперативу Воронова, загальні збори членів кооперативу ухвалили, що Воронов повинен внести пайовий внесок єдиномоментно без розстрочення. У противному випадку Воронов не буде прийнятий до сільськогосподарського кооперативу.
Прокоментуйте ситуацію. Який порядок прийому до сільськогосподарського кооперативу? Чи є правомірними рішення голови правління та загальних зборів членів кооперативу? З якого моменту особа набуває статусу члена сільськогосподарського кооперативу?
10.Косенко був виключений із сільськогосподарського виробничого кооперативу за систематичне невідвідування загальних зборів. При припиненні членства Косенка загальні збори вирішили виділити в рахунок його паю, який він вносив при вступі до кооперативу у вигляді земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 2 га, земельну ділянку для обслуговування житлового будинку площею 0,1 га, а різницю між площами земель відшкодувати сільськогосподарською продукцією. Косенко не погодився з таким рішенням загальних зборів і звернувся зі скаргою до районної прокуратури.
Чи правомірне рішення загальних зборів членів сільськогосподарського кооперативу? Який порядок розрахунків при припиненні членства в сільськогосподарському кооперативі? Яким чином оформлюється виплата вартості паю колишнім членам кооперативу? Яке рішення має прийняти прокурор за скаргою Косенка?
Література:
Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Урожай, 1992. - 192 с.
Алексійчук В.М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК // Економіка АПК. - 1998. - № 1. - С. 40-44.
Амбросов В.Я. Економічна основа концепції розвитку АПК регіону // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 34-39.
Амбросов В.Я., Баланюк І.Ф., Гладій М.В. Регіональні особливості аграрної реформи // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. - К., 1996. - С. 386-434.
Бичкова Ц.В. Правове регулювання в умовах різноманітності форм господарювання в АПК // Радянське право. - 1989. - № 6. - С. 28-31.
Бичкова Ц.В. Деякі питання правового забезпечення продовольчої проблеми // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 14-20.
Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства // Право України. - 1996. - № 7. - С. 38-43.
Бичкова Ц.В. Основні засади організації державних закупівель сільськогосподарської продукції // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. - К.: Наукова думка, 1998. - С. 131-140.
Бідзюра І.П. Реформування аграрних підприємств на основі приватної власності // Економіка АПК. - 1998. - № 2. - С. 3-5.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 25. - ст.354.
Жушман В.П. Аграрне право України (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник. – Х. : Одіссей, 2011. – 200 с.
Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання       (2 хв.)
2. Перевірка наявності студентів на занятті       (3 хв.)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд       (5 хв.)
4. Розгляд основних питань      (50 хв.)
1. Вирішення ситуаційних задач.
5. Опрацювання додаткових питань теми     (10 хв.)
Які є види сільськогосподарських кооперативів?
Які існують правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів?
Який порядок і умови виникнення членства в сільськогосподарських кооперативах?
Які підстави, порядок і правові наслідки припинення права участі в аграрних підприємствах кооперативного типу?
6. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу      (7 хв.)
7. Оголошення отриманих оцінок      (3 хв.)
8. Оголошення про закінчення заняття.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
В.І.Лебідь
«___» _________ 2013 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема №8.Правове становище господарських товариств в АПК.
Тема №9.Правове становище фермерського господарства. Правове регулювання ведення особистих селянських господарств.
З дисципліни: «Аграрне право».
Категорія слухачів: студенти 4 курсу денної форми навчання
Навчальна мета: сприяти набуттю студентами знань щодо загальних положень про правове становище господарських товариств в АПК.
Виховна мета: сформувати розуміння у студентів наукового світогляду та моральних якостей юриста професіонала.
Розвивальна мета: розвинути уміння розрізняти правове становище фермерського господарства та правове регулювання ведення особистих селянських господарств; усвідомити сутність правового становища господарських товариств в АПК; сприяти підвищенню рівня світоглядної культури студентів.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, ноутбук.
Наочні засоби: схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Теорія держави і права, Господарське право, Цивільне право, Земельне право.
Навчальні питання:
Поняття і загальна характеристика правового становища господарських товариств в АПК.
Поняття й особливості права засновництва та права участі працівників аграрного сектору в аграрних (сільськогосподарських) підприємствах корпоративного типів.
Права й обов'язки працівників як засновників і як учасників суб'єктів аграрного підприємництва корпоративного типу.
Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств.
Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю.
Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу.
Реорганізація та ліквідація аграрних підприємств корпоративного типу.
Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств.
Умови і порядок створення фермерського господарства та припинення його діяльності.
Законодавчі основи створення і діяльності фермерських господарств.
Права і обов'язки громадян щодо ведення фермерських господарств.
Фермерське господарство як суб'єкт права власності. Право власності фермерських господарств на землю, майно, кошти, вироблену продукцію, одержані прибутки (доходи).
Особливості державного регулювання господарської діяльності фермерських господарств.
Соціально-економічна значимість особистих селянських господарств для сфери обслуговування сільського населення.
Характеристика нормативно-правових актів з питань розвитку особистих селянських господарств.
Право приватної власності на особисте господарство та сільськогосподарську продукцію, що ним виробляється.
Право на присадибну земельну ділянку, умови і порядок її надання.
Література:
Аверьянов В.Б., Пилипенко А.Я. Управление производственным объединением. - К.: Вища школа, 1978. - 53 с.
Аверянов В.Б. Забезпечення прав людини в сфері виконавчої влади // Правова держава. - К., 1998. - Вип. дев’ятий. - С. 16-22.
Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Урожай, 1992. - 192 с.
Алексійчук В.М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК // Економіка АПК. - 1998. - № 1. - С. 40-44.
Амбросов В.Я. Економічна основа концепції розвитку АПК регіону // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 34-39.
Амбросов В.Я., Баланюк І.Ф., Гладій М.В. Регіональні особливості аграрної реформи // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. - К., 1996. - С. 386-434.
Андресюк Б. Державне регулювання: не панацея, а жорстока необхідність // Віче. - 1995. - № 2. - С. 22-27.
Бичкова Ц.В. Правове регулювання в умовах різноманітності форм господарювання в АПК // Радянське право. - 1989. - № 6. - С. 28-31.
Бичкова Ц.В. Деякі питання правового забезпечення продовольчої проблеми // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 14-20.
Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства // Право України. - 1996. - № 7. - С. 38-43.
Бичкова Ц.В. Основні засади організації державних закупівель сільськогосподарської продукції // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. - К.: Наукова думка, 1998. - С. 131-140.
Бідзюра І.П. Реформування аграрних підприємств на основі приватної власності // Економіка АПК. - 1998. - № 2. - С. 3-5.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 25. - ст.354.
Жушман В.П. Аграрне право України (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник. – Х. : Одіссей, 2011. – 200 с.
Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання       (2 хв.)
2. Перевірка наявності студентів на занятті       (3 хв.)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд       (5 хв.)
4. Розгляд основних питань      (40 хв.)
Поняття і загальна характеристика правового становища господарських товариств в АПК.
Поняття й особливості права засновництва та права участі працівників аграрного сектору в аграрних (сільськогосподарських) підприємствах корпоративного типів.
Права й обов'язки працівників як засновників і як учасників суб'єктів аграрного підприємництва корпоративного типу.
Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств.
Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю.
Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу.
Реорганізація та ліквідація аграрних підприємств корпоративного типу.
Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств.
Умови і порядок створення фермерського господарства та припинення його діяльності.
Законодавчі основи створення і діяльності фермерських господарств.
Права і обов'язки громадян щодо ведення фермерських господарств.
Фермерське господарство як суб'єкт права власності. Право власності фермерських господарств на землю, майно, кошти, вироблену продукцію, одержані прибутки (доходи).
Особливості державного регулювання господарської діяльності фермерських господарств.
Соціально-економічна значимість особистих селянських господарств для сфери обслуговування сільського населення.
Характеристика нормативно-правових актів з питань розвитку особистих селянських господарств.
Право приватної власності на особисте господарство та сільськогосподарську продукцію, що ним виробляється.
Право на присадибну земельну ділянку, умови і порядок її надання.
5. Опрацювання додаткових питань теми     (10 хв.)
Які особливості права засновництва та права участі працівників аграрного сектору в аграрних (сільськогосподарських) підприємствах корпоративного типів?
Класифікація господарських товариств за способами їх формування, функціонування статутного капіталу і обсягами відповідальності учасників за зобов’язаннями товариства.
Що таке сільськогосподарське акціонерне товариство?
Хто може бути засновником акціонерного товариства?
Яку інформацію повинен містити статут аграрного акціонерного товариства?
Що таке сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю?
Хто може бути засновником сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю?
Які особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу?
6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей)      (10 хв.):
Припинення діяльності сільськогосподарських товариств.
Характеристика системи органів управління сільськогосподарських товариств, їх компетенція.
Соціально-економічна значимість особистих селянських господарств для сфери обслуговування сільського населення.
Повноваження сільських (селищних Рад) щодо організації особистих селянських господарств. Майнові спори між учасниками (членами сім'ї) особистих селянських господарств.
Особливості державного регулювання господарської діяльності фермерських господарств.
Податкові зобов'язання фермерських господарств, їх види, зміст.
Умови і порядок надання кредитів фермерським господарствам.
7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу      (7 хв.)
8. Оголошення отриманих оцінок      (3 хв.)
9. Оголошення про закінчення заняття.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
В.І.Лебідь
«___» _________ 2013 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема №9.Правове становище фермерського господарства. Правове регулювання ведення особистих селянських господарств.
З дисципліни: «Аграрне право».
Категорія слухачів: студенти 4 курсу денної форми навчання
Навчальна мета: сприяти набуттю студентами знань щодо загальних положень про правове становище господарських товариств в АПК.
Виховна мета: сформувати розуміння у студентів наукового світогляду та моральних якостей юриста професіонала.
Розвивальна мета: розвинути уміння розрізняти правове становище фермерського господарства та правове регулювання ведення особистих селянських господарств; усвідомити сутність правового становища господарських товариств в АПК; сприяти підвищенню рівня світоглядної культури студентів.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, ноутбук.
Наочні засоби: схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Господарське право, Цивільне право, Земельне право.
Навчальні питання:
1) Вирішення ситуаційних задач:
Завдання
Гр. Василенко одержав листа з Макарівської районної державної податкової інспекції, з якого видно, що оскільки Василенко та його дружина ведуть особисте селянське господарство, їм необхідно зареєструватися як підприємці і сплачувати податки згідно з чинним законодавством. Водночас Василенко повинен вести селянське господарство індивідуально, маючи на меті тільки виробництво сільськогосподарської продукції для задоволення власних потреб, а також йому заборонялося надавати послуги з використання майна господарства, організовувати відпочинок для інших осіб у рамках чинного законодавства України щодо сільського зеленого туризму з метою отримання доходу від такої діяльності.
Василенко за роз’ясненням щодо правомірності вимог податкової інспекції звернувся до юридичного відділу управління агропромислового розвитку Макарівської районної державної адміністрації.
Дайте письмову відповідь.
Секретар Семенівської сільської ради зобов’язав громадян, що ведуть особисте селянське господарство на території ради, стати на облік в районній раді, а також зареєструвати права на земельні ділянки, які надані фізичним особам у власність чи оренду для ведення особистого селянського господарства, у сільській раді.
Які порушення законодавства мають місце? Підготуйте письмову відповідь.
Для реалізації надлишків вирощеної овочевої продукції (перцю, цибулі, капусти) сімнадцятирічний гр. Сидоренко як член особистого селянського господарства без дозволу його батьків уклав договір купівлі-продажу зазначеної продукції з приватним підприємцем Завадським. Водночас з дозволу батьків реалізував на одному із ринків м. Харкова молоко і молочну продукцію, які є власністю особистого селянського господарства, без необхідних документів.
Дайте відповідь на такі запитання:
а)чи можуть неповнолітні члени особистого селянського господарства укладати договір щодо реалізації сільськогосподарської продукції?
б)в яких формах здійснюється реалізація надлишків сільськогосподарської продукції, вирощеної в особистих селянських господарствах?
в)за наявності яких документів можлива реалізація на ринках сільськогосподарської продукції, вирощеної в особистих селянських господарствах?
Гр. Бровко переїхав на постійне місце проживання до своєї сестри гр. Кушнір, яка вела особисте селянське господарство. Бровко став членом даного господарства, виконував усі необхідні роботи. Невдовзі Кушнір померла від тривалої хвороби. її син, що мешкав у сусідньому селі, звернувся до юридичної консультації з проханням пояснити, чи має він право на спадкування майна та земельної ділянки розміром 4,9 га, які використовувалися його матір’ю під час ведення особистого селянського господарства.
Підготуйте письмову відповідь.
Сільськогосподарський виробничий кооператив “Прогрес” уклав договір із Лапіною, яка вела особисте селянське господарство, на відгодівлю молодняку птиці, яке належало кооперативу. У договорі встановлений обов’язок кооперативу забезпечувати особисте селянське господарство Лапіної кормами, транспортом для підвозу кормів, зооветеринарним обслуговуванням, технічним обладнанням. Лапіна передала кооперативу 60% від загальної кількості гусей, отриманих нею за договором, за що їй виплатили 4 тис.700 грн. Правління кооперативу подало позов у суд до Лапіної про відшкодування вартості гусей, посилаючись на те, що з переданих їй на відгодівлю 1000 голів молодняку вона повинна була зберегти і передати господарству 900 голів. Лапіна вважала необґрунтованими вимоги кооперативу, який не забезпечив належного зооветеринарного обслуговування птиці і не додав, як передбачалося договором, необхідної кількості кормів, через що загинуло 150 голів птиці, а ще 150 голів загинуло під час пожежі, яка виникла від удару блискавки.
Чи підлягають задоволенню позовні вимоги кооперативу? Яке рішення має винести суд, якщо взята на відгодівлю птиця утримувалася Лапіною з порушенням зоотехнічних і ветеринарних вимог?
При виході із членів СГВК гр. Васильченко подав заяву про виділення йому із земель кооперативу земельної ділянки розміром 4,9 га в натурі як земельний пай для ведення особистого селянського господарства.
Правління відмовило у проханні Васильченку, посилаючись на те, що раніше сільська рада виділяла йому земельну ділянку для цих цілей.
Які порушення законодавства мали місце?
2) В кінці пари останні 30 хв. написання модульного контролю.
Література:
Аверянов В.Б. Забезпечення прав людини в сфері виконавчої влади // Правова держава. - К., 1998. - Вип. дев’ятий. - С. 16-22.
Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Урожай, 1992. - 192 с.
Алексійчук В.М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК // Економіка АПК. - 1998. - № 1. - С. 40-44.
Амбросов В.Я. Економічна основа концепції розвитку АПК регіону // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 34-39.
Амбросов В.Я., Баланюк І.Ф., Гладій М.В. Регіональні особливості аграрної реформи // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. - К., 1996. - С. 386-434.
Андрєйцев В.І. Екологічне право і проблеми екологічної безпеки. // Право України. - 1990. - № 4. - С. 32-36.
Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства // Право України. - 1996. - № 7. - С. 38-43.
Бичкова Ц.В. Основні засади організації державних закупівель сільськогосподарської продукції // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. - К.: Наукова думка, 1998. - С. 131-140.
Бідзюра І.П. Реформування аграрних підприємств на основі приватної власності // Економіка АПК. - 1998. - № 2. - С. 3-5.
Жушман В.П. Аграрне право України (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник. – Х. : Одіссей, 2011. – 200 с.
Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання       (2 хв.)
2. Перевірка наявності студентів на занятті       (3 хв.)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд       (5 хв.)
4. Розгляд основних питань      (30 хв.)
1) Вирішення ситуаційних задач
5. Написання модульного контролю № 2     (30 хв.)
6. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу      (7 хв.)
7. Оголошення отриманих оцінок      (3 хв.)
8. Оголошення про закінчення заняття.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
В.І.Лебідь
«___» _________ 2013 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема №10. Правове становище державних і комунальних сільськогосподарських підприємств.
З дисципліни: «Аграрне право».
Категорія слухачів: студенти 4 курсу денної форми навчання
Навчальна мета: сприяти набуттю студентами знань щодо загальних положень про правове становище державних і комунальних сільськогосподарських підприємств.
Виховна мета: сформувати розуміння у студентів наукового світогляду та моральних якостей юриста професіонала.
Розвивальна мета: розвинути уміння розрізняти правове становище державних і комунальних сільськогосподарських підприємств; сприяти підвищенню рівня світоглядної культури студентів.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, ноутбук.
Наочні засоби: схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Господарське право, Цивільне право, Земельне право.
Навчальні питання:
1) Вирішення ситуаційних задач:
Завдання
У процесі приватизації державного підприємства дослідного господарства “Елітне” прийнято рішення про передачу 30 % акцій акціонерному товариству “Добробут”, 25 % акцій - працівникам підприємства, що приватизується, а решту залишити у державній власності.
Прокоментуйте законність прийнятого рішення. Який порядок приватизації такого виду державних сільськогосподарських підприємств встановлено законом?
Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації зобов’ язало всі державні сільськогосподарські підприємства області розробити бізнес-плани і представити начальнику цього управління на затвердження. Юрисконсульт державного сільськогосподарського підприємства “Племресурс” оскаржив дане рішення у суді.
Яке рішення має прийняти суд? Підготуйте проект даного судового рішення.
Директор державної агрофірми “Слобожанка” звернувся до управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації за дозволом продати сільськогосподарському кооперативу “Колос”, розташованому поблизу, два вантажних автомобілі та токарний верстат. Начальник управління відмовив у проханні, мотивуючи тим, що агрофірма не має права розпоряджатися закріпленим за нею майном.
Дайте письмовий висновок з цього питання.
Цегельний завод, який декілька років не працював, перебував на балансі державного відгодівельного підприємства. Районна державна адміністрація прийняла рішення про безкоштовну передачу цього заводу як недіючого комунальному підприємству “Промбуд”.
Чи правомірне рішення райдержадміністрації?
Згідно з наказом директора державного сільськогосподарського підприємства “Шовкопряд” фермерському господарству “Садове” був переданий за договором оренди з наступним викупом непрацюючий консервний цех. Трудовий колектив підприємства розцінив дії директора як неправомірні і звернувся за роз’ясненням до юридичного управління районної державної адміністрації.
Прокоментуйте ситуацію і дайте обґрунтовану відповідь.
Директор ДСП “Ялтушки” продав фермерському господарству “Березень” приміщення ферми, трактор Т-150 та 10 т елітного насіння соняшнику. Кошти, які надійшли від продажу ферми, трактора та насіння, були направлені у фонд заробітної плати і у подальшому витрачені на виплату заробітної плати робітникам господарства.
Чи правомірні дії директора ДСП? Який порядок відчуження майна державного підприємства?
Державне дослідне господарство “Правдинське” внаслідок приватизації було реорганізовано в акціонерне товариство “Україна”. На зборах уповноважених було прийнято рішення про безоплатну передачу частки державного майна працівникам господарства відповідно до їх трудової участі у виробництві. Із заявами про безоплатне отримання частки майна звернулися 8 пенсіонерів-колишніх працівників цього господарства: 3 робітника звільнилися за власним бажанням незадовго до реорганізації і працюють в інших підприємствах, 5 осіб були звільнені з роботи у зв’язку зі скороченням штатів. У задоволенні поданих заяв усім заявникам було відмовлено.
Проаналізуйте ситуацію і надайте письмову відповідь.
У державному сільськогосподарському підприємстві “Жовтень” у 2007 р. введена в експлуатацію нова ферма. За розпорядженням директора підприємства вартість старого корівника, непридатного до експлуатації, була списана з балансу.
Районне управління агропромислового розвитку заперечувало проти такого рішення, вважаючи, що старий корівник, вартість якого згідно із балансом складає 5 тис. грн, необхідно відновити для подальшого використання за прямим призначенням або в якості складського приміщення.
Виконуючи вказівку районного управління, державне підприємство здійснило відновлювальні роботи з ремонту корівника і використало 7 тис. грн. Однак для утримання худоби або зберігання насіннєвого фонду приміщення не було пристосовано, і підприємство здало його в оренду сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу. Кошти, отримані за оренду корівника, були використані на додаткові виплати пенсіонерам.
Який порядок списання з балансу державного сільськогосподарського підприємства вартості виробничих приміщень? Чи правомірні дії директора підприємства?
Директор державного сільськогосподарського підприємства “Маяк” затвердив акт про списання з основних фондів трактора Т-150 1993 р. випуску. У акті вказано, що задній міст трактора деформований, радіатор відсутній. У 2001 р. трактор перебував на капітальному ремонті. Причини деформації та відсутності на тракторі деталей директором не з’ясовані.
Який порядок списання з балансу сільськогосподарських підприємств будівель, споруд, сільськогосподарської техніки? Чи були допущені порушення норм чинного законодавства директором підприємства “Маяк”?
Література:
Аверянов В.Б. Забезпечення прав людини в сфері виконавчої влади // Правова держава. - К., 1998. - Вип. дев’ятий. - С. 16-22.
Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Урожай, 1992. - 192 с.
Алексійчук В.М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК // Економіка АПК. - 1998. - № 1. - С. 40-44.
Амбросов В.Я. Економічна основа концепції розвитку АПК регіону // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 34-39.
Амбросов В.Я., Баланюк І.Ф., Гладій М.В. Регіональні особливості аграрної реформи // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. - К., 1996. - С. 386-434.
Андрєйцев В.І. Екологічне право і проблеми екологічної безпеки. // Право України. - 1990. - № 4. - С. 32-36.
Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства // Право України. - 1996. - № 7. - С. 38-43.
Бичкова Ц.В. Основні засади організації державних закупівель сільськогосподарської продукції // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. - К.: Наукова думка, 1998. - С. 131-140.
Бідзюра І.П. Реформування аграрних підприємств на основі приватної власності // Економіка АПК. - 1998. - № 2. - С. 3-5.
Жушман В.П. Аграрне право України (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник. – Х. : Одіссей, 2011. – 200 с.
Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання       (2 хв.)
2. Перевірка наявності студентів на занятті       (3 хв.)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд       (5 хв.)
4. Розгляд основних питань      (50 хв.)
1) Вирішення ситуаційних задач
5. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей)    (10 хв.):
1. Поняття та загальна характеристика правового становища державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.
2. Державні та комунальні аграрні підприємства як суб'єкти майнових прав.
3. Поняття правового режиму майна та особливості здійснення господарської діяльності державними і комунальними сільськогосподарськими підприємствами.
4. Характеристика правового режиму майна: об'єкти і зміст майнових прав, сутність, особливості і відмінності права повного господарського відання і права оперативного управління майном.
5. Право власності державних та комунальних сільськогосподарських підприємств. Об'єкти права власності. Суб'єкти права власності.
6. Правовий режим основних, оборотних, пайових та інших фондів державного аграрного (сільськогосподарського) підприємства.
6. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу      (7 хв.)
7. Оголошення отриманих оцінок      (3 хв.)
8. Оголошення про закінчення заняття.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
В.І.Лебідь
«___» _________ 2013 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема №11. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності.
З дисципліни: «Аграрне право».
Категорія слухачів: студенти 4 курсу денної форми навчання
Навчальна мета: сприяти набуттю студентами знань щодо загальних положень про правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності.
Виховна мета: сформувати розуміння у студентів наукового світогляду та моральних якостей юриста професіонала.
Розвивальна мета: усвідомити сутність правового регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності; сприяти підвищенню рівня світоглядної культури студентів.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, ноутбук.
Наочні засоби: схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Господарське право, Цивільне право, Земельне право, Адміністративне право.
Навчальні питання:
Загальна характеристика законодавства про окремі види сільськогосподарської діяльності.
Правове регулювання племінної справи у тваринництві.
Присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві.
Правове регулювання бджільництва.
Правове регулювання виробництва рибної продукції.
Правове регулювання ветеринарної медицини.
Правова охорона прав на штами мікроорганізмів.
Правове регулювання рослинництва.
Правова охорона прав на сорти рослин.
Правове регулювання насінництва.
Правове регулювання захисту рослин.
Правове регулювання вирощування наркотичних рослин.
Література:
Аверьянов В.Б., Пилипенко А.Я. Управление производственным объединением. - К.: Вища школа, 1978. - 53 с.
Наукова думка, 1985. - 146 с.
Аверянов В.Б. Забезпечення прав людини в сфері виконавчої влади // Правова держава. - К., 1998. - Вип. дев’ятий. - С. 16-22.
Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Урожай, 1992. - 192 с.
Алексійчук В.М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК // Економіка АПК. - 1998. - № 1. - С. 40-44.
Амбросов В.Я. Економічна основа концепції розвитку АПК регіону // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 34-39.
Амбросов В.Я., Баланюк І.Ф., Гладій М.В. Регіональні особливості аграрної реформи // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. - К., 1996. - С. 386-434.
Андрєйцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій. - К.: Вентурі, 1996. - 208 с.
Андресюк Б. Державне регулювання: не панацея, а жорстока необхідність // Віче. - 1995. - № 2. - С. 22-27.
Бичкова Ц.В. Правове регулювання в умовах різноманітності форм господарювання в АПК // Радянське право. - 1989. - № 6. - С. 28-31.
Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства // Право України. - 1996. - № 7. - С. 38-43.
Бідзюра І.П. Реформування аграрних підприємств на основі приватної власності // Економіка АПК. - 1998. - № 2. - С. 3-5.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 25. - ст.354.
Жушман В.П. Аграрне право України (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник. – Х. : Одіссей, 2011. – 200 с.
Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання       (2 хв.)
2. Перевірка наявності студентів на занятті       (3 хв.)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд       (5 хв.)
4. Розгляд основних питань      (50 хв.)
Загальна характеристика законодавства про окремі види сільськогосподарської діяльності.
Правове регулювання племінної справи у тваринництві.
Присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві.
Правове регулювання бджільництва.
Правове регулювання виробництва рибної продукції.
Правове регулювання ветеринарної медицини.
Правова охорона прав на штами мікроорганізмів.
Правове регулювання рослинництва.
Правова охорона прав на сорти рослин.
Правове регулювання насінництва.
Правове регулювання захисту рослин.
Правове регулювання вирощування наркотичних рослин.
5. Опрацювання додаткових питань теми     (10 хв.)
Особливості правового регулювання племінної справи у галузі тваринництва.
Хто є суб’єктами племінної справи у тваринництві?
За наявності яких документів можлива реалізація продукції рибництва?
Які функції покладено на Державний департамент ветеринарної медицини?
Який існує порядок та правові підстави впровадження правового режиму карантину тварин?
Які існують правові підстави та процедурний порядок державного випробування сортів рослин та визначення їх придатності для поширення в Україні?
Правове регулювання насінництва в аграрному секторі.
Які функції покладено на Українську державну насіннєву інспекцію при Мінагрополітики України?
Особливості правового регулювання лісового насінництва в аграрному секторі?
Система та повноваження Державної служби з карантину рослин України.
Які правові підстави та процедурні правила впровадження особливого режиму захисту рослин?
Які правові підстави вирощування наркотичних рослин в аграрному секторі.
6. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу      (7 хв.)
7. Оголошення отриманих оцінок      (3 хв.)
8. Оголошення про закінчення заняття.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
В.І.Лебідь
«___» _________ 2013 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема №11. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності.
З дисципліни: «Аграрне право».
Категорія слухачів: студенти 4 курсу денної форми навчання
Навчальна мета: сприяти набуттю студентами знань щодо загальних положень про правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності.
Виховна мета: сформувати розуміння у студентів наукового світогляду та моральних якостей юриста професіонала.
Розвивальна мета: усвідомити сутність правового регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності; сприяти підвищенню рівня світоглядної культури студентів.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, ноутбук.
Наочні засоби: схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Адміністративне право, Господарське право, Цивільне право, Земельне право.
Навчальні питання:
Вирішення ситуаційних задач:
Завдання
Колишні члени рибрадгоспу Іваніна, Щедренко та Ковальов вирішили створити фермерське господарство, щоб займатися розведенням і виловом риби у ставку господарства. Проте у реєстрації їм було відмовлено у зв’язку з тим, що діяльність, пов’язана з промисловим виловом риби, підлягає ліцензуванню, а ліцензії у даних осіб не було.
Чи правомірна відмова державного реєстратора? Які види сільськогосподарської діяльності підлягають ліцензуванню?
При перевірці господарської діяльності СТОВ “Корнішон” було складено акт, згідно з яким управління агропромислового розвитку райдержадміністрації зобов’язало товариство підготувати бізнес-план на наступний господарський рік, збільшити посівні площі та вирощувати нові сорти огірків, розроблені Академією аграрних наук. Також було запропоновано впровадити технологію вирощування овочів, розроблену за кордоном і закуплену Міністерством аграрної політики.
Директор товариства, вважаючи розпорядження неправомірним, оскаржив його у господарському суді і міністерстві.
Чи правомірні дії управління агропромислового розвитку і яка його компетенція? Який порядок розгляду цієї скарги?
У Статуті сільськогосподарський виробничий кооператив “Довіра” основним напрямком своєї діяльності визначив виробництво зернових культур, цукрового буряку, соняшнику, а також їх реалізацію. У зв’язку з плануванням діяльності кооперативу на наступний виробничий рік його голова доповів, що за минулий рік господарство не одержало запланованих результатів від виробництва і реалізації зернових культур, цукрового буряку і соняшнику, а тому запропонував побудувати олійницю, культивувати овочі і побудувати завод з їх переробки; вирощувати сорго, а також укласти договори по його закупівлі у інших виробників; налагодити виробництво віників, кошиків та інших виробів побутового призначення; реалізовувати всю цю продукцію для одержання прибутків. Загальні збори ці пропозиції прийняли.
Чи законне рішення загальних зборів? Якщо ні, то як повинен був вирішити це питання кооператив? Які правові наслідки зміни напряму діяльності сільськогосподарського товаровиробника?
У ході перевірки діяльності ФГ “Медобори” обласне управління агропромислового розвитку виявило такі порушення:
ФГ займається бджільництвом без відповідної ліцензії;
ветеринарно-санітарний паспорт, який вказує на облік пасік, господарством не отриманий;
пасіки господарства розташовані не лише на землях, що належать ФГ на праві власності, а й на землях лісового фонду, при цьому за таке землекористування господарство платежі не здійснювало.
У зв’язку з цим управління вимагало усунення вказаних порушень і притягнення голови ФГ до адміністративної відповідальності.
Чи законні вимоги управління? Які порушення допустило ФГ при здійсненні виробничо-господарської діяльності?
Література:
Аверьянов В.Б., Пилипенко А.Я. Управление производственным объединением. - К.: Вища школа, 1978. - 53 с.
Наукова думка, 1985. - 146 с.
Аверянов В.Б. Забезпечення прав людини в сфері виконавчої влади // Правова держава. - К., 1998. - Вип. дев’ятий. - С. 16-22.
Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Урожай, 1992. - 192 с.
Алексійчук В.М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК // Економіка АПК. - 1998. - № 1. - С. 40-44.
Амбросов В.Я. Економічна основа концепції розвитку АПК регіону // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 34-39.
Амбросов В.Я., Баланюк І.Ф., Гладій М.В. Регіональні особливості аграрної реформи // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. - К., 1996. - С. 386-434.
Андрєйцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій. - К.: Вентурі, 1996. - 208 с.
Андресюк Б. Державне регулювання: не панацея, а жорстока необхідність // Віче. - 1995. - № 2. - С. 22-27.
Бичкова Ц.В. Правове регулювання в умовах різноманітності форм господарювання в АПК // Радянське право. - 1989. - № 6. - С. 28-31.
Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства // Право України. - 1996. - № 7. - С. 38-43.
Бідзюра І.П. Реформування аграрних підприємств на основі приватної власності // Економіка АПК. - 1998. - № 2. - С. 3-5.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 25. - ст.354.
Жушман В.П. Аграрне право України (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник. – Х. : Одіссей, 2011. – 200 с.
Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання       (2 хв.)
2. Перевірка наявності студентів на занятті       (3 хв.)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд       (5 хв.)
4. Розгляд основних питань      (50 хв.)
1) Вирішення ситуаційних задач.
5. Вирішення тестових завдань      (10 хв.)
6. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу      (7 хв.)
7. Оголошення отриманих оцінок      (3 хв.)
8. Оголошення про закінчення заняття.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
В.І.Лебідь
«___» _________ 2013 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема №12. Договірні відносини у сільському господарстві.
З дисципліни: «Аграрне право».
Категорія слухачів: студенти 4 курсу денної форми навчання
Навчальна мета: сприяти набуттю студентами знань щодо загальних положень про договірні відносини у сільському господарстві.
Виховна мета: сформувати розуміння у студентів наукового світогляду та моральних якостей юриста професіонала.
Розвивальна мета: усвідомити сутність договірних відносин у сільському господарстві; сприяти підвищенню рівня світоглядної культури студентів.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, ноутбук.
Наочні засоби: схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Адміністративне право, Господарське право, Цивільне право, Земельне право.
Навчальні питання:
1. Договір — головна форма регулювання товарно-грошових відносин сільськогосподарських підприємств.
2. Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств.
3. Договірні відносини щодо виробничо-технічного, ремонтного і транспортного обслуговування аграрних товаровиробників.
4. Договірні відносини щодо меліоративного та (чи) агрохімічного обслуговування.
5. Договірні відносини щодо впровадження досягнень науково-технічного прогресу та передового досвіду в аграрне виробництво.
6. Договірні відносини аграрних товаровиробників щодо реалізації продовольства, продукції, сировини.
7. Держконтракт (держзамовлення) на закупівлю продукції, продовольства і сировини суб'єктами аграрного підприємництва.
8. Порядок розгляду спорів, які виникають з договірних відносин, однією із сторін в яких є суб'єкти аграрного підприємництва.
Література:
Наукова думка, 1985. - 146 с.
Аверянов В.Б. Забезпечення прав людини в сфері виконавчої влади // Правова держава. - К., 1998. - Вип. дев’ятий. - С. 16-22.
Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Урожай, 1992. - 192 с.
Алексійчук В.М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК // Економіка АПК. - 1998. - № 1. - С. 40-44.
Амбросов В.Я. Економічна основа концепції розвитку АПК регіону // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 34-39.
Амбросов В.Я., Баланюк І.Ф., Гладій М.В. Регіональні особливості аграрної реформи // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. - К., 1996. - С. 386-434.
Бичкова Ц.В. Правове регулювання в умовах різноманітності форм господарювання в АПК // Радянське право. - 1989. - № 6. - С. 28-31.
Бичкова Ц.В. Деякі питання правового забезпечення продовольчої проблеми // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 14-20.
Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства // Право України. - 1996. - № 7. - С. 38-43.
Бичкова Ц.В. Основні засади організації державних закупівель сільськогосподарської продукції // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. - К.: Наукова думка, 1998. - С. 131-140.
Бідзюра І.П. Реформування аграрних підприємств на основі приватної власності // Економіка АПК. - 1998. - № 2. - С. 3-5.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 25. - ст.354.
Жушман В.П. Аграрне право України (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник. – Х. : Одіссей, 2011. – 200 с.
Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання       (2 хв.)
2. Перевірка наявності студентів на занятті       (3 хв.)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд       (5 хв.)
4. Розгляд основних питань      (50 хв.)
1. Договір — головна форма регулювання товарно-грошових відносин сільськогосподарських підприємств.
2. Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств.
3. Договірні відносини щодо виробничо-технічного, ремонтного і транспортного обслуговування аграрних товаровиробників.
4. Договірні відносини щодо меліоративного та (чи) агрохімічного обслуговування.
5. Договірні відносини щодо впровадження досягнень науково-технічного прогресу та передового досвіду в аграрне виробництво.
6. Договірні відносини аграрних товаровиробників щодо реалізації продовольства, продукції, сировини.
7. Держконтракт (держзамовлення) на закупівлю продукції, продовольства і сировини суб'єктами аграрного підприємництва.
8. Порядок розгляду спорів, які виникають з договірних відносин, однією із сторін в яких є суб'єкти аграрного підприємництва.
5. Опрацювання додаткових питань теми     (10 хв.)
Як класифікуються договірні зобов'язання у сільському господарстві?
Н а які основні групи поділяються аграрно-правові договори?
Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції.
Що є предметом договору контрактації?
Чи існують відмінності між категоріями "міна" та "бартер"?
Які контракти посідають особливе місце в системі реалізації сільськогосподарської продукції?
Що таке форвард та ф'ючерс?
Які основні засади правового регулювання обігу науково-технічної продукції?
6. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу      (7 хв.)
7. Оголошення отриманих оцінок      (3 хв.)
8. Оголошення про закінчення заняття.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
В.І.Лебідь
«___» _________ 2013 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема №12. Договірні відносини у сільському господарстві.
З дисципліни: «Аграрне право».
Категорія слухачів: студенти 4 курсу денної форми навчання
Навчальна мета: сприяти набуттю студентами знань щодо загальних положень про договірні відносини у сільському господарстві.
Виховна мета: сформувати розуміння у студентів наукового світогляду та моральних якостей юриста професіонала.
Розвивальна мета: усвідомити сутність договірних відносин у сільському господарстві; сприяти підвищенню рівня світоглядної культури студентів.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, ноутбук.
Наочні засоби: схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Адміністративне право, Господарське право, Цивільне право, Земельне право.
Навчальні питання:
1) Вирішення ситуаційних задач:
Завдання
1. Проектом договору між ВСГК "Мрія" і райагрохімслужбою на виконання робіт з агрохімічного обслуговуванні (грунтів, наземних вод (водоймищ), артезіанських колодязів і т. ін.) було зазначено:
1) основна кількість робіт виконується під час весняно- та осінньопольового сезонів;
2) робоча сила надається замовником в кількості і в строки (навіть дні), названі виконавцем;
3) засоби пересування, житлове приміщення для робітників виконавця, виробниче приміщення, харчування надаються виконавцю безкоштовно, тобто за рахунок замовника;
4) після відбору зразків замовник переводить на розрахунковий рахунок виконавця аванс в розмірі 75% від договірної вартості робіт;
5) приймально-здавальний акт складається один — після виконання всього обсягу робіт — для проведення кінцевого розрахунку.
6) у разі неявки представника замовника акт складається без його участі з повідомленням райдержадміністрації;
7) у разі ненадання робітників, транспорту, матеріалів, приміщення для робіт, житла працівникам в зазначені строки визваний цим простій технічного персоналу виконавця оформляється актом в односторонньому порядку, в разі неявки замовника оплачується замовником в розмірі затвердженої вартості техніко-дня за кожний день простою.
Правління ВСГК "Мрія" не погодилося з умовами договору і звернулось за захистом до голови райдержадміністрації.
В яких правових відносинах перебували сторони за договором?
2. Договором-заявкою на сільськогосподарську техніку між Вилківським міжрайагропостачальником та КСГП "Таборівка" зазначено:
1. Предметом договору є послуги виконавця з розміщення заявки замовника на промислових підприємствах Російської Федерації — виготовлювачах сільськогосподарської техніки.
2. Вартість товару — за цінами на момент укладання договору-заявки.
3. Виконавець представляє і захищає інтереси замовника в державних організаціях і підприємствах.
4. За виконання робіт і послуг замовник перераховує на рахунок виконавця гроші у гривнях в розмірі 90% від суми загальної вартості замовленої на 1998 р. техніки згідно із заявкою.
5. У випадку невиконання вимог п. 1 Договору виконавець сплачує до 1 грудня поточного року виконання договору замовнику на його вимогу 100% всіх платежів і штраф в розмірі 0,05% від суми загальної вартості замовлення.
6. За одностороннє розірвання договору винна сторона сплачує штраф в розмірі 0,5% від загальної вартості замовленої техніки.
У зв'язку з економічною кризою російські підприємства відмовились укладати договори на виготовлення сільськогосподарської техніки, пославшись на те, що українська сторона прострочила строки укладання договорів, про що міжрайагро-постачальник не повідомив замовника.
Чи є правомірними умови договору?
3. Згідно з проектом договору про надання послуг сільськогосподарською технікою Миколаївською сільськогосподарською машинно-технологічною станцією (далі — Виконавець) та ВСГК "Новогригорівський" (далі — Замовник), Виконавець зобов'язується виконати на його полях всі види технологічних робіт, які обумовлені в замовленні і узгоджені з Виконавцем а також повідомити Замовника про вартість (ціни) виконаних сільськогосподарських робіт та ціни за переміщення техніки понад 10 км від пункту базування; забезпечити персонал Виконавця харчуванням, житлом за рахунок Замовника в населеному пункті, куди доставляти їх на своєму транспорті (послуги надаються з передоплатою — 80% від вартості в майбутньому виконаних робіт).
При невиконанні робіт, обумовлених графіком з вини Виконавця, останній сплачує штраф в розмірі 5% від вартості обсягу невиконаних робіт.
При невиконанні зобов'язань по розрахунках за надані послуги в обумовлені строки Замовник сплачує Виконавцю штраф в розмірі 5% від вартості несплаченої (недоплачено) суми і, крім того, пеню в розмірі 0,1% за кожний день прострочення і по 100 г зерна пшениці на кожну зароблену гривну. За форс-мажорних умов, якщо в подальшому це не вигідно Виконавцю, договір може бути розірваний в односторонньому порядку.
Керівництво ВСГК "Новогригорівський" не погодилось на такі умови і склало протокол розбіжностей, надіславши його Миколаївській державній сільськогосподарській машинно-технологічній станції — стороні в договорі.
1. Якими нормативно-правовими актами визначено правовий статус сільськогосподарської машинно-технологічної станції?
2. В яких договірних відносинах знаходяться-Миколаївська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція і ВСГК "Новогригорівський"?
3. Якими повинні бути дії сторони, яка не погоджується з умовами договору? Яким законодавчим актом це передбачено?
4. Складіть протокол розбіжностей ВСГК "Новогригорівський".
4. Згідно з договором про обмін продукцією за № 7 від 29.07.1994 р. концерн "Украгросервіс" поставив агрофірмі "Полянка" Миколаївської області кормозбиральний комбайн р-281 вартістю 65885,41 доларів США. В обмін на поставлену сільськогосподарську техніку відповідач зобов'язувався передати концерну в строк до 01.09.1994 р. 412 т зерна пшениці третього класу за ціною 80 доларів США на суму 32942,7 доларів США, та в термін до 01.10.1994 р. 183 т насіння соняшника за ціною 180 доларів США на суму 32942,7 доларів США. Свої зобов'язання щодо поставки зерна і насіння в указаній кількості та передбачені строки відповідач не виконав, чим змінив умови контракту в односторонньому порядку всупереч ст. 162 ЦК України. Хоча на заявлену претензію від 17.01.1997 р. відповідач і не дав відповіді, проте у переписці не заперечував отримання комбайна і пропонував перенести на пізніше строки виконання з його боку умов договору. На цю пропозицію позивач не погодився, оскільки мав непогашений борг перед іноземною фірмою-виробником "Ландтехнік АГ" Шенебех (Німеччина), в якої згаданий комбайн було придбано ним за контрактом.
Таким чином, агрофірма "Полянка" Миколаївської області, не виконавши свої зобов'язання, повинна відповідно до статей 161, 208 ЦК України передати концерну "Украгротехсер-віс" 412 т зерна пшениці третього класу та 183 т насіння соняшника, обумовлених умовами договору.
Крім того, у відповідності з п. 5.1 договору за прострочення поставки сільськогосподарської продукції відповідач зобов'язаний сплатити пеню у розмірі 1,0% від вартості недопоставленої сільськогосподарської продукції за кожний день прострочення виконання зобов'язання в сумі 85911 грн згідно з розрахунком.
З урахуванням викладеного, керуючись статтями 161, 208 ч. 2 ЦК України, статями 2, 29 Арбітражного процесуального кодексу України та статтями 20, 35 Закону України "Про прокуратуру", Генеральний прокурор у позовній заяві просив зобов'язати агрофірму "Полянка" Миколаївської області Арбу-зинського району (с. Полянка) передати Українському державному концерну з матеріально-технічного і сервісного забезпечення АПК "Агротехсервіс" 412 т пшениці і 183 т насіння соняшника та стягнути 85911 грн пені за прострочення виконання зобов'язання.
Вищий арбітражний суд України своїм рішенням за № 33/7 від 05.06.1997 р., керуючись статтями 161, 162, 179, 208 ЦК України, статтями 49, 82—84 Арбітражного процесульного кодексу України вирішив позов задовольнити:
Зобов'язати агрофірму "Полянка" передати концерну "Украгротехсервіс" 412 т пшениці третього класу вартістю 60333 грн та 183 т соняшника вартістю 60347 грн. Видати наказ.
Стягнути з агрофірми "Полянка" на користь концерну "Украгротехсервіс" 85911 грн пені. Видати наказ.
Стягнути з розрахункового рахунку агрофірми "Полянка' (Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Полянка) в дохід державного бюджету 10332 грн держмита по справі.
Наказ видати державній податковій адміністрації Миколаївської області.
Судовий виконавець Арбузинського районного народного суду Миколаївської області надіслав Вищому арбітражному суду України акт про неможливість стягнення з агрофірми "Полянка" у зв'язку з відсутністю в останньої майна. Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про банкрутство" від 30.06.1999 р. накладено мораторій на порушення справ про банкрутство підприємств — сільськогосподарських товаровиробників до 1.01.2004 р.
Чи поширюється цей закон на відносини, викладені в цій ситуації?
Література:
Аверянов В.Б. Забезпечення прав людини в сфері виконавчої влади // Правова держава. - К., 1998. - Вип. дев’ятий. - С. 16-22.
Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Урожай, 1992. - 192 с.
Алексійчук В.М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК // Економіка АПК. - 1998. - № 1. - С. 40-44.
Амбросов В.Я. Економічна основа концепції розвитку АПК регіону // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 34-39.
Амбросов В.Я., Баланюк І.Ф., Гладій М.В. Регіональні особливості аграрної реформи // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. - К., 1996. - С. 386-434.
Бичкова Ц.В. Правове регулювання в умовах різноманітності форм господарювання в АПК // Радянське право. - 1989. - № 6. - С. 28-31.
Бичкова Ц.В. Деякі питання правового забезпечення продовольчої проблеми // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 14-20.
Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства // Право України. - 1996. - № 7. - С. 38-43.
Бичкова Ц.В. Основні засади організації державних закупівель сільськогосподарської продукції // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. - К.: Наукова думка, 1998. - С. 131-140.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 25. - ст.354.
Жушман В.П. Аграрне право України (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник. – Х. : Одіссей, 2011. – 200 с.
Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання       (2 хв.)
2. Перевірка наявності студентів на занятті       (3 хв.)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд       (5 хв.)
4. Розгляд основних питань      (60 хв.)
1. Вирішення ситуаційних задач.
5. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу      (7 хв.)
6. Оголошення отриманих оцінок      (3 хв.)
7. Оголошення про закінчення заняття.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
В.І.Лебідь
«___» _________ 2013 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема №13. Правове регулювання охорони довкілля в сільському господарстві.
З дисципліни: «Аграрне право».
Категорія слухачів: студенти 4 курсу денної форми навчання
Навчальна мета: сприяти набуттю студентами знань щодо загальних положень про правове регулювання охорони довкілля в сільському господарстві.
Виховна мета: сформувати розуміння у студентів наукового світогляду та моральних якостей юриста професіонала.
Розвивальна мета: усвідомити сутність правового регулювання охорони довкілля в сільському господарстві; сприяти підвищенню рівня світоглядної культури студентів.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, ноутбук.
Наочні засоби: схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Адміністративне право, Господарське право, Цивільне право, Земельне право.
Навчальні питання:
1) Вирішення ситуаційних задач:
Завдання
1. Володарська райрада Донецької області виділила громадянину Яйленку 30 га земель для ведення фермерського господарства, з яких 16 га пасовиськ і 13 га ріллі віднесені до зони посиленого охоронного режиму Старокримського водосховища, з якого постачається питною водою м. Маріуполь. Рай-санепідемстанція заборонила застосовувати на цьому полі отрутохімікати та мінеральні добрива, а також висаджувати культури, які треба поливати тощо.
Громадянину Яйленку не було завчасно повідомлено про такі умови використання земель. Він просить надати іншу земельну ділянку, в чому йому відмовляють.
Дайте всебічний правовий аналіз зазначених дій та їх наслідків.
2. На землях ВСГК "Зоря" території Голопристанського району Херсонської області проводилися заходи з боротьби з гризунами методом розкидання по полю зерна, обробленого фосфідом цинку. У зв'язку з раннім потеплінням над територією області перелітали дикі гуси, які сідали на поля цього господарства для відпочинку і годівлі. В результаті поїдання зерна, обробленого фосфідом цинку, сталася масова загибель гусей.
1. Чи визначається чинним законодавством порядок застосування хімікатів для боротьби з гризунами?
2. На який державний орган покладається обов'язок контролювати додержання цього законодавства.
3. Чи сталося в даному випадку порушення?
4. Визначте коло осіб та міру їхньої відповідальності за те, що сталося.
2) На останніх 30 хв. заняття написання модульного контролю.
Література:
Аверянов В.Б. Забезпечення прав людини в сфері виконавчої влади // Правова держава. - К., 1998. - Вип. дев’ятий. - С. 16-22.
Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Урожай, 1992. - 192 с.
Алексійчук В.М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК // Економіка АПК. - 1998. - № 1. - С. 40-44.
Амбросов В.Я. Економічна основа концепції розвитку АПК регіону // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 34-39.
Амбросов В.Я., Баланюк І.Ф., Гладій М.В. Регіональні особливості аграрної реформи // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. - К., 1996. - С. 386-434.
Бичкова Ц.В. Правове регулювання в умовах різноманітності форм господарювання в АПК // Радянське право. - 1989. - № 6. - С. 28-31.
Бичкова Ц.В. Деякі питання правового забезпечення продовольчої проблеми // Економіка АПК. - 1995. - № 5. - С. 14-20.
Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства // Право України. - 1996. - № 7. - С. 38-43.
Бичкова Ц.В. Основні засади організації державних закупівель сільськогосподарської продукції // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. - К.: Наукова думка, 1998. - С. 131-140.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 25. - ст.354.
Жушман В.П. Аграрне право України (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник. – Х. : Одіссей, 2011. – 200 с.
Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання       (2 хв.)
2. Перевірка наявності студентів на занятті       (3 хв.)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд       (5 хв.)
4. Розгляд основних питань      (30 хв.)
1. Вирішення ситуаційних задач.
5.Написання модульного контролю № 3     (30 хв.)
6. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу      (7 хв.)
7. Оголошення отриманих оцінок      (3 хв.)
8. Оголошення про закінчення заняття.

Приложенные файлы

  • docx 24019010
    Размер файла: 153 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий