02 Steriliz, Antibiotics

У виробництві медичних препаратів (живих та вбитих вакцин, сироваток тощо) використовують ліофільне висушування бактерій та вірусів. Як проводять ліофільне висушування?
А. *У вакуумі за низької температури
B. За низької температури
C. У вакуумі за високої температури
D. За умов нормального атмосферного тиску і при кімнатній температурі
E. Усі відповіді вірні

Який із протигрибкових препаратів погано всмоктується у шлунково-кишковому тракті та ефективний при кандидозі кишечника?
А. *Ністатин
B. Флюконазол
C. Грізеофульвін
D. Кетоконазол
E. Тербінафін

Бактерiї з часом набувають стiйкостi до антибактерiальних засобiв. Що обумовлює резистентнiсть Грам-позитивних бактерiй до антибiотикiв пенiцилiнового ряду?
A. *Продукцiя бета-лактамаз
B. Проникливiсть клiтинної стiнки
C. Активний синтез пептидоглiкану
D. Активний транспорт антибiотика
E. Синтез бiлкiв

Пiсля приготування поживного середовища, що мiстить вуглеводи, лаборант провiв його стерилiзацiю. Який спосiб стерилiзацiї було застосовано?
A. *Текучою парою дробним способом
B. Парою пiд тиском
C. Кип’ятiння одноразове
D. Ультрафiолетове опромiнення
E. Сухим жаром

У хворого пiсля парентерального введення вiтамiну B6 розвинувся анафiлактичний шок з явищами бронхоспазму, зниженням артерiального тиску, цiанозом та судомами. Який медiатор анафiлаксiї спричинює падiння артерiального тиску?
A. *Гiстамiн
B. Гепарин
C. Катехоламiни
D. Глюкокортикоїди
E. Тромбоксан

У пацієнтки віком 42 роки дiагностовано тріхомонадну інфекцію сечовивідних шляхів. Який препарат можна рекомендувати для лікування?
A. *Тінiдазол
B. Амоксицилін
C. Олететрин
D. Нiстатин
E. Ципрофлоксацин

У медичнiй практицi застосовують антимiкробнi препарати з рiзним типом дiї на мiкроорганiзми. Як називається тип дiї препарату, що призводить до загибелi бактерiй?
A. *Бактерицидний
B. Бактерiостатичний
C. Фунгiцидний
D. Фунгiстатичний
E. Вiрулоцидний

До аптечної мережi надiйшли противiруснi препарати. Який з перерахованих препаратiв застосовують для лiкування герпетичної iнфекцiї?
A. *Ацикловiр
B. Ремантадин
C. Азидотимiдин
D. Метисазон
E. Iнтерлейкiн-2

Хворiй для лiкування пневмонiї призначено доксициклiцину гiдрохлорид. До якої групи антибiотикiв належить даний препарат?
A. *Тетрациклiни
B. Амiноглiкозиди
C. Макролiди
D. Цефалоспорини
E. Пенiцилiни

Який засiб краще призначити хворому з дiагнозом «амебна дизентерiя»?
A. *Метронiдазол
B. Пiрантел
C. Левамiзол
D. Бiцилiн-5
E. Бензилпенiцилiну натрiєву сiль

Вагiтна жiнка захворiла на пневмонiю, термiн вагiтностi 20 тижнiв. Який хiмiотерапевтичний препарат можна рекомендувати для призначення хворiй без загрози для розвитку плоду?
A. *Амоксацилiн
B. Гентамiцин
C. Сульфален
D. Левомiцетин
E. Офлоксацин

Дiагностовано тріхомонiаз. Який антимiкробний препарат необхiдно призначити?
A. *Метронiдазол
B. Ампiцилiн
C. Хлорохiн
D. Нiстатин
E. Гентамiцин

В аптеку звернулася жiнка, у якої на верхнiй губi з’явились герпетичнi висипання. Порекомендуйте противiрусний препарат для лiкування.
A. *Ацикловiр
B. Iзонiазид
C. Глiбенкламiд
D. Хiнгамiн
E. Метронiдазол

Сульфанiламiди широко використовуються як бактерiостатичнi засоби. Механiзм протимiкробної дiї сульфанiламiдних препаратiв ґрунтується на їх структурнiй подiбностi з:
A. *Параамiнобензойною кислотою
B. Глутамiновою кислотою
C. Фолiєвою кислотою
D. Нуклеїновою кислотою
E. Антибiотиками

Сольовi розчини для парентерального введення, виготовленi в аптечних умовах, стерилiзують методом:
A. *Автоклавування
B. Радiацiйним
C. УФ-опромiнення
D. Сухим жаром
E. Хiмiчним

Велика група антибiотикiв, що використовуються в медицинi, гальмують синтез нуклеїнових кислот i бiлкiв. Який процес пригнічує актиномiцин?
A. *Транскрипцiю
B. Репарацiю
C. Трансляцiю
D. Реплiкацiю
E. Рекогнiцiю

Стрептомiцин та iншi амiноглiкозиди, зв’язуючисьз 30S-субодиницею рибосом, попереджають приєднання формiлметiонiл-тРНК. Який процес порушується внаслiдок цього ефекту?
A. *Iнiцiацiя трансляцiї
B. Термiнацiя трансляцiї
C. Iнiцiацiя транскрипцiї
D. Термiнацiя транскрипцiї
E. Iнiцiацiя реплiкацiї

Фармацевтичне пiдприємство може запропонувати аптекам широкий перелiк антимiкробних препаратiв. Оберiть антибактерiальний препарат широкого спектру дiї:
A. *Тетрациклiн
B. Ремантадин
C. Нiстатин
D. Гризеофульвiн
E. Фталазол

До аптечної мережi надiйшли противiруснi препарати. Який з перерахованих препаратiв застосовують для лiкування герпетичної iнфекцiї?
A. Панцикловiр
B. Ремантадин
C. Азидотимiдин
D. Метисазон
E. Таміфлю

У медичнiй практицi використовуються сульфанiламiднi препарати, що є антиметаболiтами параамiнобензойної кислоти, яка синтезується мiкроорганiзмами. Синтез якого вiтамiну при цьому блокується?
A. *Фолiєвої кислоти
B. Пангамової кислоти
C. Оротової кислоти
D. Нiкотинової кислоти
E. Аскорбiнової кислоти

До аптеки надiйшла партiя препаратiв тривалої мiкробостатичної дiї для обробки шкiри, слизових оболонок i ран з метою попередження i лiкування iнфекцiйних уражень шкiри. До якої групи антимiкробних препаратiв вони належать?
A. *Антисептиків
B. Антибiотиків
C. Пробiотиків
D. Сульфанiламiдів
E. Дезинфектантів

При дослiдженнi антибiотикограми чистої культури сальмонел виявлено множинну резистентнiсть до антибiотикiв. Який фактор мiг спричинити це явище?
A. *R-плазмiди
B. Мутацiї в хромосомi
C. F-плазмiди
D. Помiрнi фаги
E. Транспозони

У фармацевтичнiй практицi при виготовленнi ряду препаратiв потрiбен стерильний iзотонiчний розчин. Оберiть оптимальний метод для його стерилiзацiї:
A. *Парою пiд тиском
B. Сухим жаром
C. Кип’ятiння
D. Текучою парою
E. Пастеризацiя

Для лiкування виразкового процесу рогiвки хворому призначили антибiотик тваринного походження. Як називається цей препарат?
A. *Лiзоцим
B. Хлорофiлiпт
C. Нiстатин
D. Iманiн
E. Сульфацил натрію

Щоб зберегти життєздатнiсть та стабiльнiсть еубiотикiв, мiкроорганiзми висушують iз замороженого стану пiд глибоким вакуумом. Яку назву має цей метод?
A. *Лiофiлiзацiя
B. Пастеризацiя
C. Тіндалiзацiя
D. Iнактивацiя
E. Гiбридизацiя

В аптецi виготовлено партiю флаконiв з розчином глюкози для iн’єкцiйного введення. Який спосiб слiд застосувати для їх стерилiзацiї?
A. *В автоклавi текучою парою дробним способом
B. В автоклавi пiд тиском 2 атмосфери
C. В сухожаровiй шафi
D. Рентгенiвським опромiненням
E. Ультрафiолетовим опромiненням

Класифiкацiя антибiотикiв здiйснюється за рiзними принципами. До якої з перерахованих груп за механiзмом дiї належать цефалоспорини?
A. *Iнгiбiтори синтезу клiтинної стiнки
B. Iнгiбiтори синтезу бiлкiв
C. Iнгiбiтори процесiв дихання
D. Iнгiбiтори окисного фосфорилювання
E. Iнгiбiтори синтезу цитоплазматичної мембрани

Пiсля тривалого лiкування антибiотиками у хворої в мазках iз вагiнального секрету виявлено клiтини овальної форми з чiтко диференцiйованим ядром, деякi з них брунькуються. Якi препарати слiд застосувати для лiкування?
A. *Протигрибковi
B. Антибактерiальнi
C. Антихламiдiйнi
D. Противiруснi
E. Антипротозойнi

Перманганат калiю KMnO4 використовують у медичнiй практицi як бактерицидний засiб. Вкажiть, якi хiмiчнi властивостi KMnO4 обумовлюють його бактерициднiсть.
A. Окиснi
B. Кислотнi
C. Основнi
D. Вiдновнi
E. Здатнiсть розкладатися при нагрiваннi

Який метод забезпечує надiйну стерилiзацiю бiологiчних рiдин (сироваток, розчинiв ферментiв, вiтамiнiв тощо), якi не витримують високих температур?
A. Тіндалiзацiя
B. Сухий жар
C. Текуча пара
D. Пара пiд тиском
E. Обпалювання в полум’ї (фламбування)

Антибiотики класифiкують за джерелами отримання. Вкажiть антибiотик бактерiального походження:
A. *Грамiцидин
B. Пенiцилiн
C. Тетрациклiн
D. Лiзоцим
E. Гентамiцин

Хворому призначили протипухлинний антибiотик, що пригнiчує синтез нуклеїнових кислот у клiтинах. Який з перелiчених антибiотикiв має такий механiзм дiї?
A. *Актиномiцин
B. Тетрациклiн
C. Нiстатин
D. Лiнкомiцин
E. Еритромiцин

Аптека фтизiопульмонологiчного центру отримала ряд антимiкробних препаратiв. Який з них використовується для лiкування туберкульозу?
A. *Ріфампiцин
B. Ампiцилiн
C. Еритромiцин
D. Тетрациклiн
E. Левомiцетин

В умовах аптеки виникла потреба стерилiзацiї рiдкої лiкарської форми механiчним методом. Який апарат використали для цього?
A. *Фiльтр Зейтца
B. Паровий стерилiзатор
C. Автоклав
D. Пiч Пастера
E. Апарат Коха

У дитини віком 7 років з підозрою на дифтерію в мазках з зіву було виявлено мікроорганізми, які при фарбуванні за методом Нейсера мали вигляд жовтих паличок з темно-синіми потовщеннями на кінцях, розташованих у вигляді розчепірених пальців руки. Який структурний компонент клітини коринебактерій дифтерії при цьому було виявлено?
A. * Зерна волютину
B. Капсулу
C. Спори
D. Джгутики
E. Ядра

Пацієнту призначено курс етіотропної терапії антибіотиком. Якими препаратами можна попередити виникнення дизбактеріозу при застосуванні антибіотиків?
A. * Еубіотиками.
B. Вітамінами.
C. Імуномодуляторами.
D. Гормональними препаратами.
E. Десенсибілізуючими препаратами.

У пацієнта з пієлонефритом із сечі виділено синьогнійну паличку, яка виявилась чутливою до гентаміцину при концентрації його в сечі 2 мкг/мл. Який спосіб дослідження дозволив встановити мінімальну пригнічуючу ріст мікроба концентрацію (МПК) антибіотика?
A. * Метод серійних розведень антибіотика.
B. Метод паперових дисків, змочених антибіотиками.
C. Метод паперових дисків, змочених сечею.
D. Метод серійних розведень сечі.
E. Метод серійних розведень поживного середовища.

Хіміотерапевтичний препарат діє бактерицидно на стрептококи, стафілококи, бацили і клостридії. До яких препаратів за спектром дії належить цей препарат?
A. *Антибактеріальний широкого спектру дії.
B. Антибактеріальний вузького спектру дії.
C. Протигрибковий широкого спектру дії.
D. Противірусний
E. Протитуберкульозний.

На підприємстві по випуску антибіотиків в якості продуцента використовуються актиноміцети. Який з перелічених препаратів може виробляти це підприємство?
A. *Тетрациклін
B. Пеніцилін
C. Цефазолін
D. Поліміксин
E. Граміцидин

У бактериологической лаборатории подготовили к стерилизации мясопептонный бульон.
Какой метод стерилизации целесообразно использовать?
A *Автоклавирование
B Прокаливание
C Кипячение
D Фильтрование
E Сухим жаром

Большое количество лечебных средств (вакцины, сыворотки и т.п.) не может быть
стерилизовано термическим способом. Какой современный метод стерилизации можно
применять?
A *Фильтрация
B Прокаливание
C Тиндализация
D Кипячение
E Автоклавирование

В борьбе с инфекционными заболеваниями и для их профилактики большое значение
имеет дезинфекция. Что следует понимать под этим термином?
A Уничтожение микроорганизмов на объектах внешней среды
B Уничтожение патогенных микроорганизмов во внутренней среде организма больного
C Уничтожение патогенных микроорганизмов на поверхности кожи и слизистых оболочек
D Уничтожение насекомых - переносчиков возбудителей инфекций
E Уничтожение грызунов – источников инфекций

В фармацевтической практике широко используются: асептика, антисептика,
дезинфекция, стерилизация. Дайте правильное определение понятию "асептика".
A Предупреждение попадания микробов на какой-либо объект
B Уничтожение в окружающей среде патогенных микробов
C Полное уничтожение всех форм микробов в объекте
D Использование веществ, убивающих микроорганизмы на коже и слизистых оболочках
E Использование веществ, убивающих патогенные микробы во внутренней среде
организма

Микроорганизмы в окружающей среде испытывают воздействие различных физических
факторов. Каков механизм действия высокой температуры на микробную клетку?
A необратимая деградация всех клеточных структур
B мутагенный эффект
C переход в состояние анабиоза
D гидролиз белков
E омыление жиров

При визначенні антимікробної активності препаратів встановлюють мінімальну
пригнічуючу ріст мікробів концентрацію (МПК). Що собою вона уявляє?
A * Найменша концентрація препарату, що інгібує ріст тест-культури бактерій.
B Найменша концентрація препарату, що викликає бактерицидний ефект.
C Найменша концентрація препарату, що призводить до появи селективних штамів тест-культур.
D Найменша концентрація препарату, що пригнічує біосинтез ферментів у макроорганізмі.
E -

У женщины после родов выделен патогенный стафилококк и определена его чувствительность к антибиотикам. Какой метод использован для этой цели?
A Метод "бумажных" дисков
B Бактериоскопический метод
C Серологический метод
D Биологический метод
E Серологический методПриложенные файлы

  • doc 24017364
    Размер файла: 76 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий