all

Дискретна математика
Завдання першого рівня
Яке число в двійковій системі найбільше?
0011
0101
0001
1010
Чому дорівнює сума двійкових чисел 011 та 001?
1001
1000
1101
1010
Чому дорівнює різниця двійкових чисел 100 та 001?
1001
1101
1010
0010
Який вигляд має число 8 у двійковій системі?
1001
1101
1010
1000
Завдання другого рівня
Скільки способів розставити X або Y об’єктів у чергу? (X, Y – натуральні числа)
В кімнаті № 1 в гуртожитку живе A1 студентів, в кімнаті № 2 – A2, , в кімнаті № N – AN. Скільки днів вони будуть чергувати групою по X студентів по черзі (без повторень складу групи) і по Y (за умови, що студенти в групі мають бути з різних кімнат)? (N, A1, A2, , AN, , X, Y – натуральні числа)

Математична логіка та теорія алгоритмів
Завдання першого рівня
Яка нормальна форма застосовується в аксіоматичній системі при побудові доведень за методом резолюцій?
кон’юнктивна;
диз’юнктивна;
випереджена;
узагальнена.
Що називають фаззіфікацією?
процедуру перетворення чітких даних у нечітку множину;
процедуру перетворення нечітких даних у чітку множину;
процедуру перетворення предикатів у висловлювання;
теорія силогізмів.
Як інтерпретується модальний оператор
· в моделі Кріпке?
істинне у всіх можливих досяжних світах;
не істинне хоча б в одному з можливих досяжних світів;
істинне хоча б в одному з можливих досяжних світів;
істинне в одному з можливих досяжних світів.
Властивість алгоритму «масовість» визначається як:
алгоритм може бути використаний для розв’язання цілого класу однотипових задач, для яких він створений;
алгоритм може бути виконаний ким завгодно;
алгоритм виконується хоча б на одному наборі елементів з області інтерпретації;
алгоритм не виконується хоча б на одному наборі елементів з області інтерпретації.
Властивість алгоритму «дискретність» визначається як
алгоритм виконується на будь-якому наборі елементів з області інтерпретації;
можливість розбиття алгоритму на скінченну кількість етапів, причому результати попереднього етапу є вихідними для наступного;
алгоритм виконується хоча б на одному наборі елементів з області інтерпретації;
алгоритм не виконується хоча б на одному наборі елементів з області інтерпретації.
Властивість алгоритму «визначеність» визначається як:
кожна команда алгоритму однозначно визначає дії виконавця і не припускає подвійного тлумачення;
алгоритм не виконується на жодному наборі елементів з області інтерпретації;
алгоритм виконується хоча б на одному наборі елементів з області інтерпретації;
алгоритм не виконується хоча б на одному наборі елементів з області інтерпретації.

Властивість алгоритму «зрозумілість» визначається як:
алгоритм повинен бути зрозумілим конкретному виконавцеві, який повинен виконати кожну команду алгоритму в строгій відповідності із призначенням;
алгоритм не виконується на жодному наборі елементів з області інтерпретації;
алгоритм виконується хоча б на одному наборі елементів з області інтерпретації;
алгоритм не виконується хоча б на одному наборі елементів з області інтерпретації.
Властивість алгоритму «результативність» визначається як:
алгоритм виконується на будь-якому наборі елементів з області інтерпретації;
виконання алгоритму повинне закінчуватися результатом або інформацією про те, що не може бути отриманим результат;
алгоритм виконується хоча б на одному наборі елементів з області інтерпретації;
алгоритм не виконується хоча б на одному наборі елементів з області інтерпретації.
В чому полягає теза Тюрінга в теорії алгоритмів?
будь-який алгоритм може бути реалізований у машині Тюрінга;
будь який алгоритм є виконуваним;
в побудові машини Тюрінга;
все що завгодно можна алгоритмізувати.
Задача, що має n вхідних даних називається поліноміальною (належить до класу P), якщо
існують константа k та алгоритм, що розв’язує задачу за O(nk);
існують константа k та алгоритм, що розв’язує задачу за O(kn).
існують константа k та алгоритм, що розв’язує задачу зa O(k*lg(n)).
існують константа k та алгоритм, що розв’язує задачу зa O(n*k).
Теорему про неповноту символічних логік довів
Тюрінг.
Пост.
Гьодель.
Кліні.
Яку метапропозицію називають клаузою?
в якій виконується відношення порядку, оформлене через символ метаімплікації;
в якій виконується відношення еквівалентності, оформлене через символ метаеквівалентність;
в якій виконується відношення антирефлексивності, оформлене через символ антирефлексивності;
в якій виконується відношення симетричності, оформлене через символ симетричності.
Міркування називається правильним, якщо воно виражається формулою
тотожно істинною
тотожно хибною
правильною
нейтральною
Формули алгебри висловлень називаються рівносильними, якщо
вони є рівними за силами
значення істинності формул збігається на всіх інтерпретаціях
значення істинності формул не збігається ні на яких інтерпретаціях
значення істинності формул збігається на деяких інтерпретаціях
Завдання другого рівня
Вказати які з наведених формул є законами де Моргана.
Вказати які з наведених рівносильностей справджуються в логіці предикатів.
Вказати вірні висловлювання щодо числення предикатів першого порядку.
Вказати які з наведених правил виведення застосовуються в численні предикатів першого порядку.
Вказати як читають позначення w [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]15 A.
Вказати які з наведених властивостей відносяться до основних властивостей поняття алгоритм.
Вказати складові нормальний алгоритм Маркова.
Вказати складові поняття «складність алгоритму».
Вказати як читають причинно - наслідкове відношення P1, P2, , Pn ( C.
Вказати які з наведених методів доведення клауз можна використати в логіці висловлювань

Методи оптимізації та дослідження операцій
Завдання першого рівня

В якій точці множини допустимих розв’язків задачі лінійного програмування досягається мінімум цільової функції 13 EMBED Equation.3 1415


в точці А
в точці В
в точці С
в точці D
Визначити, яка з задач лінійного програмування записана в канонічної формі?
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
Задача
13 EMBED Equation.3 1415
є задачею
безумовної оптимізації;
нелінійного програмування
лінійного програмування
цілочисельного програмування
Метод багатовимірної безумовної оптимізації – це
Метод золотого перерізу
Метод множників Лагранжа
Метод Хука-Дживса
Симплекс метод
Метод одновимірної безумовної оптимізації – це
Метод золотого перерізу
Метод множників Лагранжа
Метод Хука-Дживса
Симплекс метод
Скільки чисел Золотого перетину виникає на кожному кроці алгоритму в задачі одновимірної оптимізації:
одне
два
три
чотири
Додатньо визначена матриця Гессе відповідає
точці максимуму функції;
сідловій точці;
точці мінімуму функції.
точці розриву функції
Яку функцію в нелінійному програмуванні називають цільовою функцією?
Будь-яку нелінійну функцію, екстремум якої потрібно знайти
лінійну функцію
будь-яку функцію
тільки квадратичную функцію
Умови теореми Куна-Таккера визначають
множники Лагранжа
сідлові точки функції Лагранжа
взаємний вплив змінних
стаціонарні точки
Як називають розширену задачу лінійного програмування в методі штучного базису?
N – задачею
K - задачею
P - задачею
M – задачею
Завдання другого рівня
Вказати властивості задач лінійного програмування.
Вказати вірні твердження щодо основної теореми двоїстості
Вказати задачі, які відносяться до задач цілочисельного програмування
Вказати чисельні методи безумовної багатовимірної оптимізації, які використовують для визначення розв’язку лише значення функції

Програмування
Завдання першого рівня
Мова С#. Вибрати правильні варіанти введення із клавіатури змінної, яка описана
double z; z=Read();
double z; z=ReadLine();
double z; string s; s=Console.ReadLine(); z=Convert.ToDouble(s);
double z; string s; s=Console.ReadLine(); z=Convert.ToInt32(s);
Мова С#. Вибрати правильні варіанти виведення на екран змінної, яка описана.
double z; WriteLine(“ z=%lf ”,z);
double z; Console.WriteLine(“z={0}”,z);
double z; Convert.WriteLine(“z={0}”,z);
double z ; WriteLine(“z={0}”,z);
Мова С#. Вибрати правильні варіанти введення даних із клавіатури.
string brand; double speed; string s; s=Console.ReadLine(); speed=Convert.ToDouble(s); brand=Console.ReadLine();
int n; n=Console.ReadLine();
int n; Console.ReadLine(n);
string brand; double speed; string s; s=Console.ReadLine(); brand=Convert.ToDouble(s); speed=Console.ReadLine();
Мова С#. Приведено дві формули для обчислення функції y=f(x). Кожен із варіантів позначається кількома способами. Це може бути число, одна або кілька букв. Треба вибрати правильні варіанти обчислення функції. У всіх варіантах змінна variant типу string. 1) або а) або 13 EMBED Equation.3 1415) : y=sin(x); 2) або b) або 13 EMBED Equation.3 1415) : y=tg(x);
switch(variant)
{

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Мова С#. Вибрати правильні варіанти описання перераховуваних констант.
enum animal {cat,dog,rabbit,bull,horse,lion,tiger };
enum animal {cat=200,dog=105,rabbit=360,bull=430,horse=500 };
enum animal {cat=100,dog=205,rabbit=360,bull=360,horse=100 };
enum animal {cat=200,dog=105,rabbit=360,bull=430,horse=500 };
Мова С#. Вибрати правильні варіанти описання масиву об’єктів класу.
car [ ] x.new car[10];
car [10]=x=new car[10];
animal [] q= animal[4];
int n=3; boat [ ] x= new boat[n];
Мова С#. Вибрати правильні варіанти описання базових і похідних від них класів.
class car
{
class corito: car
{
};
};

class animal
{

}
class dog: animal
{
}


class weapon
{

};
class gun:: weapon
{
} ;

class artist
{

}
class painter:: artist
{
}
Мова С#. Вибрати правильні варіанти визначення класів.
class ship
{
string destination;
public ship(string s)
{
destination = s;
}
}
class ship
{
string destination;
ship(string s)
{
destinatio
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Мова С#. Вибрати правильні варіанти написання методів класів.
class boat
{
private string name;
void input() ;
{
Console.WriteLine("Enter name");
name = Console.ReadLine();
}
}
class suit
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· breed = Console.ReadLine();
}
}

Мова С#. Вибрати правильні варіанти визначення доступу до елементів класів.
class cat

{
int age;
cat(int v)
{
age = v;
}
}

class ship
{

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Вибрати правильні варіанти об’єднання символьних рядків.
string s1 = Good ;
string s2 = morning!;
string s3 = s1 + s2;
string s1 ;
string s2 = " YOUR MONEY !";
Console.WriteLine("Enter s1");
s1 = Console.ReadLine();
string s4 = String.Concat(s1,s2);
string s4 = Concat(s1,s2);
string s1 = "Good ";
string s2 = "morning!";
s3 = s1 + s2;
s4.Concat(s1,s2);
Вибрати правильні варіанти порівняння символьних рядків або їхніх фрагментів.
string s1 = "Array ";
string s2 = "Bonus";
int n=String.Compare(s1,s2);
string s1 = Array ;
string s2 = Caravella;
int n=String.Compare(s1,3,s2,1,10);
string s1 = "Array ";
string s2 = "Caravella";
int n=String.Compare(s1,3,s2,1);
string s1 = "Array ";
string s2 = "Bonus";
int n=s1.Compare(s1,s2);
Вибрати правильні варіанти порівняння символьних рядків.
string s1 = "Flower ";
string s2 = "Tree";
int n=s1.CompareTo("Flower ");
string s1 = Flower ;
string s2 = Tree;
int n=s1.CompareTo(s1);
string s1 = "Flower ";
string s2 = "Tree";
int n=Compare(s2);
string s1 = "Flower ";
string s2 = "Tree";
n=s1.Compare(s1,s2);

Вибрати правильні варіанти заміни символьних рядків.
string s1 = Ship;
string s2 = Boat;
string s4= s1.Replace(s1,s2);
string s1 = Car ;
string s2 = Horse;
string s4= s1.Replace(s1,Dog);
string s1 = "Flower ";
string s2 = "Tree";
s1 = s1.Replace(s1,s2);
string s1 = "Flower ";
string s2 = "Tree";
string s1= s1.Replace(s1,"Dog");
Вибрати правильні варіанти виділення частини символьного рядку.
string s1 = Equivalent;
string s2=s1.Substring(1,3);
string s1 = Builder;
int a = 2, b = 4;
string s2=s1.Substring(a,b);
string s1 = " Racing driver";
string s2=s1.Substring(1,3);
string s1 = "Flower ";
int a = 2, b = 4;
s2=s1.Substring(a,b);
Завдання другого рівня
Мова С#. Вибрати правильні варіанти визначення пера кольору X для написання ліній типу Y товщиною Z пікселів.
Мова С#. Вибрати правильні варіанти визначення пензлика для зафарбовування типу X кольором Y.
Мова С#. Вибрати правильні варіанти малювання геометричної фігури (прямокутник, еліпс або дуга).

Інформаційні мережі
Завдання першого рівня
На якому рівні моделі OSI працює маршрутизатор?
мережевий
фізичний
канальний
транспортний
До якого рівня моделі OSI належить FTP протокол?
прикладний
представлення
сеансовий
транспортний
Який пристрій краще всього використати для підключення локальної мережі до Internet?
маршрутизатор
концентратор
міст
комутатор
На якому рівні моделі OSI працює IP протокол?
мережевий
прикладний
транспортний
канальний
Що ідентифікує IP адреса?
мережу і хост
тільки мережу
тип комп’ютера
маску
Який клас IP адрес забезпечує найбільшу кількість хостів?
клас A
клас B
клас C
клас E
Інкапсуляція даних в моделі взаємодії відкритих систем OSI являє собою
процес додавання заголовків до даних більш високого рівня
поміщення даних в об'єкти об'єктно-орієнтованої мови програмування
поділ потоку даних на фрагменти
шифрування даних

Як називається комбінація IP-адреси і номера порту?
сокет
маршрут
MAC-адреса
контрольна сума
На використанні якого поля заголовка IP заснована дія утиліти traceroute?
Time-to-Live
Version
Type of Service
Identification
За допомогою якої утиліти легше всього визначити, який маршрутизатор вийшов з ладу?
traceroute
ipconfig
ping
netstat
Протокол ARP використовується для
вирішення IP-адрес
доставки електронної пошти з SMTP-сервера на локальний комп'ютер
обміну файлами в мережі між системами Windows і Unix
вирішення DNS-імен
Сокетом називається комбінація
IP-адреси і номера порту
IP-адреси і маски підмережі
MAC-адреси і IP-адреси
DNS-імені і IP-адреси
Що ідентифікує перше слово в повному DNS-імені?
хост
домен першого рівня
домен другого рівня
кореневий сервер
Яка з функцій виконується на мережному рівні моделі OSI?
маршрутизація пакетів
контроль черговості проходження компонент повідомлення
установка і завершення з'єднання
перетворення даних в фізичні сигнали і передача їх по лінії зв’язку
Протокол маршрутизації RIP використовує
дистанційно-векторний алгоритм (DVA)
алгоритм пошуку Бойєра-Мура
алгоритм архівації Хаффмена
алгоритм стану зв’язків (LSA)
Завдання другого рівня
Вказати які з адрес можуть бути використані в якості IP-адреси комп’ютера, безпосередньо підключеного до Інтернет.
Вказати які з перерахованих полів входять в заголовок пакета IP версії 4
Вказати які з протоколів належать до транспортного рівня моделі OSI

Захист інформації
Завдання першого рівня
З точки зору захисту інформації конфіденційність означає, що:
доступ до інформації мають тільки легальні користувачі.
інформація, яка захищається, може змінюватися будь-яким користувачем.
доступ до інформації мають усі користувачі.
інформація, яка захищається, доступна легальним користувачам лише для перегляду.
Яке поняття відповідає наведеному опису: пов'язано з потенційною можливістю несприятливого впливу, що призводить до порушення цілісності, конфіденційності або доступності інформації?
Загроза
Атака
Модифікація
Порушення
Гарантія того, що є безперешкодний доступ до інформації для легальних користувачів, визначається як
доступність
відкритість
незалежність
цінність
Оберіть правильне визначення. Захист інформації – це
сукупність заходів, спрямованих на запобігання порушенню конфіденційності, цілісності, доступності інформації.
засоби керування рівнями доступу до певного захищеного ресурсу та ресурсів системи залежно від ідентифікатора і пароля користувача.
заходи, які захищають інформаційну мережу від несанкціонованого доступу, випадкового або навмисного втручання в роботу мережі або спроб руйнування її компонентів.
система управління, призначена для розроблення, впровадження, моніторингу, перегляду, підтримки та вдосконалення інформаційної безпеки.
Оберіть правильне визначення. Криптографічні засоби захисту інформації – це:
засоби, призначені для захисту інформації шляхом криптографічного перетворення інформації, що реалізується за допомогою асиметричних або симетричних криптографічних систем.
нормативно-правові акти, які діють у певній державі і забезпечують юридичну підтримку для розв’язання завдань захисту інформації.
спеціальні програми, які функціонують у межах інформаційних систем для розв’язання завдань захисту інформації.
комплекс адміністративних та обмежувальних заходів, спрямованих на оперативне вирішення задач захисту шляхом регламентації діяльності персоналу і порядку функціонування засобів забезпечення інформаційної діяльності.
Процедура, яка перевіряє, чи має користувач з пред'явленим ідентифікатором право на доступ до ресурсу називається
ідентифікацію
верифікацією
аутентифікацією
стандартизацією
Процес аутентифікації на основі унікальності певних антропометричних характеристик людини відноситься до
біометричної аутентифікації
парольної аутентифікації
особистої аутентифікації
комплексної аутентифікації
Метод виявлення вірусів, заснований на порівнянні файлу з відомими зразками вірусів, називається
сигнатурним методом
евристичним методом
асиметричним методом
автоматизованим методом
У чому полягає особливість асиметричного шифрування:
для шифрування використовується відкритий ключ, а дешифрування – закритий ключ
для шифрування та дешифрування використовується закритий ключ
для шифрування використовується закритий ключ, а дешифрування – відкритий ключ
для дешифрування використовується відкритий ключ
Шифр Віженера є
шифром простої заміни
багатоалфавітним шифром заміни
поліграмним шифром заміни
шифром перестановки
Метою стеганографії є
приховування самого факту існування секретного повідомлення
блокування доступу до інформації шляхом шифрування змісту повідомлення
розкриття шифру із застосуванням математичних методів
стиснення одного або багатьох файлів для зменшення обсягу даних
Внаслідок якої атаки виникає відмова в обслуговуванні комп’ютерної мережі?
атака DoS
атака сніффер пакетів
атака перехоплення сеансу
атака IP-спуфінг


Завдання другого рівня
Вкажіть які з наведених умов забезпечують абсолютну надійність шифру Вернама
Оберіть вірні або неправильні твердження відносно таємних і відкритих ключів відправника повідомлення
Оберіть вірні або неправильні твердження відносно забезпечення цілісності та автентичності повідомлення
Оберіть вірні або неправильні твердження відносно параметрів, від яких залежить процедура визначення MAC-коду
Оберіть вірні або неправильні твердження відносно характеристик симетричного шифрування
Оберіть вірні або неправильні твердження відносно хеш-коду повідомлення.


Паралельні та розподілені обчислення
Завдання першого рівня
Під паралельними обчисленнями розуміють:
одночасне виконання декількох обчислювальних операцій;
конвеєрне виконання обчислювальних операцій;
декілька обчислювальних операцій виконуються одним процесором;
декілька обчислювальних операцій виконуються одним;
Для яких обчислень використовують декілька пристроїв значно віддалених один від одного?
розподілені обчисленням;
паралельні обчислення;
послідовні обчислення;
конвеєрні обчислення.
Група комп’ютерів, об’єднаних в локальну мережу і можуть працювати як один обчислювальний ресурс це-
кластер;
суперкомп’ютер;
мультипроцесор;
мультипроцесор.
Що покладено в основу класифікації Флінна?
взаємодія потоків команд і потоків даних;
взаємодія потоків команд;
взаємодія потоків даних;
розподіл пам’яті.
Мультикомп’ютери –
система з розподіленою пам’яттю;
системи з спільною пам’яттю;
група комп’ютерів, об’єднаних в локальну мережу;
система з декількома процесорами.
Назвіть основну проблему мультипроцесорів з використанням фізично розподіленої пам'яті:
час доступу до локальної та розподіленої пам’яті;
необхідність синхронізації доступу до пам’яті;
взаємне блокування потоків команд;
відсутність локальної пам’яті.
Як називається система яка має граничні характеристики обчислювальної потужності серед існуючих на даний момент часу –
суперкомп'ютер;
мультипроцесор;
кластер;
мультикомп’ютер.
Мультипроцесори –
системи з спільною пам’яттю;
система з розподіленою пам’яттю;
група комп’ютерів, об’єднаних в локальну мережу;
система з декількома процесорами.
Основним недоліком мультипроцесорів, з використанням єдиної спільної пам'яті є:
необхідність синхронізації доступу до пам’яті;
час доступу до пам’яті;
взаємне блокування потоків;
затирання актуальних даних.
Недоліком кластерних систем являться:
затрата часу на передачу даних між частинами кластеру;
використання стандартних систем;
неможливість швидкого нарощення потужності;
складність алгоритму розподілення задач.
Перевагою кластерних систем є:
використання стандартних систем, легке нарощування потужності;
порівняно малі затрати часу на передачу даних;
використання спільної пам’яті;
використання розподіленої пам’яті.
Набір процесорів, що можуть працювати спільно для вирішення обчислювальних задач:
паралельний комп’ютер;
мультипроцесор;
кластер;
мультикомп’ютер.
Концепція необмеженого паралелізму:
концепція необмеженості обчислювальних ресурсів;
основна концепція необмеженості паралельних обчислень;
концепція необмеженості процесу розпаралелювання обчислень;
концеція необмежених у часі паралельних процесів.
Головна мета паралельних обчислень:
розпаралелювання процесу обчислень;
створення паралельних та розподілених обчислювальних машин;
розробка паралельних та розподілених програмних засобів обчислень;
ефективне виконання обчислень в паралельних та розподілених обчислювальних машинах.
Інформаційні об’єкти розпаралелювання обчислень:
метод, модель, алгоритм, програма вирішення задачі;
паралельні обчислювальні машини;
паралельні та розподілені інформаційні центри;
паралельні та розподілені математичні функції.

Паралельна форма алгоритму:
подання алгоритму вирішення задачі у вигляді незалежних груп операцій;
графічна форма подання засобів розпаралелювання;
графік виконання паралельних обчислень;
паралельні та розподілені математичні форми алгоритмів.
Параметри паралельної форми алгоритму:
ярус, висота, ширина, число кроків;
висота, довжина, товщина, число рівнів;
ефективність, паралельність, розподіленість, інформаційність;
висота, довжина, число рівнів та функцій.
Характеристики паралельних алгоритмів:
прискорення, ефективність, висота, загруженість процесорів та ін.
висота, ширина, довжина, число кроків та ін.;
прискорення, висота, довжина, число рівнів та ін.;
надійність, паралельність, розподіленість, інформаційність та ін.
Завдання другого рівня
Вкажіть основні функціональні компоненти паралельних обчислювальних машин
Вкажіть основні характеристики паралельних обчислювальних машин
Вкажіть типи комунікаційних мереж паралельних обчислювальних машин

Розподілені інформаційно-аналітичні системи
Завдання першого рівня
Якою фігурою можна подати багатовимірну модель даних?
Гіперкуб
Гіперсфера
Сфера
Гіперпіраміда
Який недолік ROLAP архітектури в порівнянні з MOLAP?
Більш низька продуктивність.
Більш низький рівень захисту даних
Занадто велика денормалізація даних у сховищі даних
Чуттєвість до змін у багатовимірній моделі
Оберіть вірне твердження відносно задачі класифікації:
Така задача зводиться до визначення класу об’єкту за його характеристиками
Така задача дозволяє визначити за відомими характеристиками об’єкта значення певного параметра об’єкту.
Це задача знаходження часткових залежностей між об’єктами або подіями.
Це задача пошуку незалежних груп і їх характеристик на всій множині даних, що аналізуються.
Який тип баз даних є найбільш розповсюдженим на теперішній день?
Багатовимірні;
Мережеві БД
Реляційні
Ієрархічні
До якого типу даних найбільш добре пристосовані постреляційні моделі БД?
Даних, що подані в табличній формі
Такого типу інформації як музика, зображення
Конфіденціальної інформації через наявність засобів захисту і шифрування, що реалізовані в таких моделях
Семантичний вид інформації
В якій СКБД використовують спеціальні типи полів BLOB (Binary Large OBjects)?
Ієрархічні
Мережеві
Реляційні
Об’єктно-орієнтовані
Які з перелічених характеристик є властивостями сховища даних?
Предметна-орієнтованість
FAST (Швидкість).
Інформативність
Гнучкість
Напівадитивний тип даних – це
числові фактичні дані, для яких можна знайти суму за всіма вимірам;
фактичні дані, для яких не можна знайти суму за жодним виміром.
числові фактичні дані, для яких можна знайти суму тільки за певними вимірами;
числові фактичні дані, для яких можна знайти добуток за всіма вимірам;
Які операції можна застосувати для багатовимірних гіперкубів?
Виріз
Обріз
Зріз
Перетворення
Якій абревіатурі відповідає таке визначення: «Технологія, що використовує методи і засоби для накопичення, збереження і аналізу багатовимірних даних з метою підтримки процесів прийняття рішень»?
OLTP
OLAP
DataMining
FASMI

Завдання другого рівня
Вкажіть основні характеристики OLTP систем
Вкажіть складові правила Кодда для OLAP
Вкажіть основні етапи процесу інтелектуального аналізу даних
Вкажіть які з наведених моделей є прогностичними
Вкажіть які з наведених алгоритмів є алгоритмами класифікації
Вкажіть які з наведених алгоритмів є алгоритмами кластеризації
Вкажіть переваги віртуальних сховищ даних
Вкажіть основні етапи ETL процесу

Системний аналіз та теорія прийняття рішень
Завдання першого рівня
Вхідний математичний опис системи прийняття рішень – це
основні характеристики системи у визначений момент або інтервал часу її функціонування;
модель даних, що відбивають характеристики та властивості функціональних станів системи;
алгоритм оптимізації функціональних параметрів системи;
множина допустимих оптимальних рішень.
Залишкову невизначеність після прийняття рішень характеризує
безумовна ентропія
умовна ентропія
апостеріорна ентропія
байєсівська ентропія
Допишіть формулу критерію функціональної ефективності
13 QUOTE 1415
13 QUOTE 1415
13 QUOTE 1415
13 QUOTE 1415
13 QUOTE 1415
Метод функціонально-статистичних випробувань є
Параметричним
Непараметричним
Слабоформалізованим
Лінгвістичним
Блок первинної обробки інформації системи підтримки прийняття рішень (СППР)
функціонує виключно в режимі навчання СППР
функціонує виключно в режимі екзамену СППР
функціонує в режимі навчання та екзамену СППР
застосовується виключно на етапі проектування СППР
В чому відмінність біонічного та нейромережного підходів до аналізу та синтезу СППР?
Це різні назви одного підходу до проектування СППР
Біонічний подає вирішальні правила в геометричній формі, а нейромережний – в алгебраїчній
Біонічний подає вирішальні правила в алгебраїчній формі, а нейромережний –в геометричній
Біонічний підхід застосовується виключно на етапі аналізу СППР, а нейромережний – на етапі синтезу.

Навчальна матриця за методом функціонально-статистичних випробувань має
Різну кількість реалізацій для різних класів, але однакову кількість ознак
Різну кількість ознак для різних класів, але однакову кількість реалізацій
Однакову кількість ознак для різних класів, і однакову кількість реалізацій
Однакову кількість класів, ознак і реалізацій.
В чому відмінність структурного та лінгвістичного підходів до аналізу та синтезу СППР?
Лінгвістичний, на відміну від структурного підходу, здатен оперувати нечіткими даними
Структурний, на відміну від лінгвістичного підходу, здатен оперувати статистичними даними
Це різні назви одного підходу до проектування СППР
Структурний підхід застосовується виключно на етапі аналізу СППР, а лінгвістичний – на етапі синтезу.
Відбиття властивостей функціонального стану системи в рамках методу функціонально-статистичних випробувань називається
Реалізацією
Ознакою
Класом
Вирішальним правилом
Допишіть формулу критерію функціональної ефективності 13 QUOTE 1415
13 QUOTE 1415
13 QUOTE 1415
13 QUOTE 1415
13 QUOTE 1415
Множина класів, які здатна розпізнавати система прийняття рішень, називається
Словник класів
Простір класів
Алфавіт класів
Вектор класів
Максимально-дистанційний принцип методу функціонально-статистичних випробувань вимагає
максимального значення міжцентрової відстані між класами
максимального значення середньої відстані реалізацій класу від центру даного класу
максимального значення критерію функціональної ефективності в робочій області його визначення
мінімального значення критерію функціональної ефективності поза робочою областю його визначення

Використовуючи оптимальні параметри інтелектуальної системи, навчання якої проводилося за методом функціонально-статистичних випробувань, визначити приналежність вектору реалізації Х

Х=
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

d1 =
7

Клас
Центри контейнерів класів:

Радіуси:

перший
EV1=
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

d1 =
7

другий
EV2=
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

d2 =
3

третій
EV3=
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

d3 =
4


Система допусків на ознаки розпізнавання

VD=
30
30
30
30
70
70
30
30
70
70
70
70

ND=
0
0
0
0
40
40
0
0
40
40
40
40
реалізація Х належить до першого класу
реалізація Х належить до другого класу
реалізація Х належить до третього класу
реалізація Х не належить жодному з класів
Завдання другого рівня
Вкажіть які характеристики системи підтримки прийняття рішень здатен оцінити метод функціонально- статистичних випробувань
Вкажіть для яких задач використовується метод функціонально- статистичних випробувань
Виберіть вірні відношення зв’язку точнісних характеристик
Вкажіть які обмеження на точнісні характеристики двохальтернативного рішення не відповідають робочій області визначення критерію функціональної ефективності

Алгоритми і структури даних
Завдання першого рівня
Дайте визначення структури даних?
це спосіб зберігання даних, що забезпечує її ефективне використання;
це структурний елемент рекурсії;
це база даних;
це спосіб отримання даних з інформаційного поля;
Яка з наведених структур даних не є лінійною?
стек;
дерево;
черга;
список.
Масив яких змінних задається наступне - double b [3] = {2.2, 3.3, 4.4};?
дійсних;
цілочисельних;
подвійної точності дійсних;
текстових.
Що являє собою парадигма «розділяй і володарюй»?
рекурсивне розбиття розв'язуваної задачі на дві або більше підзадачі того ж типу і комбінування їх рішень для отримання відповіді до вихідної задачі;
рекурсивне розбиття розв'язуваної задачі на дві або більше підзадачі того ж типу і їх рішення жадібними алгоритмами;
рекурсивне розбиття розв'язуваної задачі на дві або більше підзадачі того ж типу і їх рішення динамічним програмуванням;
застосування оптимізаційних принципів;
Як називається поле, по якому проводиться сортування?
ключем;
індикатором;
навігатором;
маяком.
Від чого залежить швидкодія алгоритму сортування вставками?
від правильності вставки;
від ступеня компетентності виконавця;
від ступеня впорядкованості елементів, що подаються на сортування;
від ступеня числа 2.
Що теоретично дозволяє довести застосовність жадібних алгоритмів?
принцип оптимальності Беллмана;
парадигма «розділяй і володарюй»;
рекурсивні співвідношення;
теорія матроідов.

Яким чином можна задати відношення інцидентності в графах, якщо не застосовувати матричний спосіб?
векторно;
списком ребер графа;
списком вершин графа;
кодуванням структури даних;
Що розуміється під терміном «дерево» в теорії графів?
циклічний зв'язний граф;
ациклічний зв'язний граф;
зв'язковий граф з циклами Ейлера;
зв'язковий граф з циклами Гамільтона.
Основні операції на деревах пропорційні
числу вершин дерева;
висоті дерева;
числу ребер дерева;
числу листків дерева.
До класу яких алгоритмів належать алгоритми пошуку остового дерева графа?
жадібним алгоритмам;
динамічного програмування;
парадигми «розділяй і володарюй»;
алгоритмам сортування.
Що є найважливішим у алгоритмах побудови остових дерев графа?
коли завершити алгоритм;
як визначити асимптотику;
як обчислити розмір остова;
як знайти безпечне ребро.
У алгоритмі Крускала першою операцією служить ...
сортування ребер по зростанню їх ваг;
сортування ребер по спаданні їх ваг;
сортування вершин по зростанню;
сортування вершин по спаданню.
У алгоритмі Прима першою операцією служить ...
вибір вершини, з якої будують остов дерево;
вибір ребра, першого для остов дерева;
сортування ребер;
сортування вершин.
Що розуміється під словом рекурсія?
парадигма «розділяй і володарюй»;
метод динамічного програмування;
«жадібний алгоритм»;
визначення об'єкта через самого себе.
Завдання другого рівня
Вкажіть основні алгоритми пошуку остових дерев графа
Вкажіть операції на деревах, що призводять до зміни структури дерева
Вкажіть особливості задач, що вирішуються жадібними алгоритмами
Вкажіть які з наведених завдань вирішуються алгоритмами жадібної стратегії
Вкажіть процеси, які можна досліджувати методом динамічного програмування
Вкажіть які з наведених завдань вирішуються методом динамічного програмування
Вкажіть основні загальні процедури У алгоритмах Прима і Крускала

Методи обчислень
Завдання першого рівня
Формула 13 QUOTE 1415 дозволяє розв’язувати нелінійні рівняння за методом:
ітерацій;
ділення навпіл;
Ньютона;
хорд.
Формула 13 QUOTE 1415 відповідає формулі обчислення визначеного інтеграла за методом:
прямокутників;
трапецій;
Сімпсона.
Гаусса
Для наближеного обчислення інтеграла за методом Сімпсона крива підінтегральної функції замінюється на:
прямі лінії;
відрізки квадратичних парабол;
лінійний сплайн.
квадратичний сплайн
Для того щоби система лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) мала єдиний розв’язок, потрібне виконання умови:
вільні члени СЛАР дорівнюють 0;
діагональні коефіцієнти СЛАР не дорівнюють 0;
визначник СЛАР не дорівнює 0;
коефіцієнти СЛАР невід’ємні.
Розв’язати систему нелінійних рівнянь можна, використовуючи:
метод Лагранжа;
метод бісекції;
метод Рунге–Кутта;
метод Ньютона.
Однокроковий метод для чисельного розв’язання задачі Коші для звичайного диференціального рівняння першого порядку – це:
метод Адамса;
метод Ейлера;
метод прогнозу і корекції;
метод стрільби
До точних методів розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь належить:
метод прогонки;
метод Зейделя;
метод найменших квадратів;
метод Ньютона
Для побудови інтерполюючого кубічного сплайну на проміжку [a,b] необхідно задати додатково:
дві граничні умови;
середнє арифметичне значення аргументів апроксимованої функції;
середнє геометричне значення аргументів апроксимованої функції;
середнє гармонійне значення аргументів апроксимованої функції;
Визначте вигляд різницевої похідної y = (f(xi) - f(xi-h))/h:
права різницева похідна в точці xi
ліва різницева похідна в точці xi
центральна різницева похідна в точці xi
друга різницева похідна в точці xi
Стійкість розв’язків різницевої схеми для крайової задачі для звичайного диференціального рівняння встановлюється за допомогою:
власних значень різницевого оператора:
крайових умов:
порядку апроксимації диференціального оператора;
оцінки нев’язки різницевої схеми
Завдання другого рівня
Вказати які з наведених функцій квадратурна формула Сімпсона є точною.
Вказати апостеріорні оцінки точності Рунге-Ромберга наближеного розв’язку задачі Коші за різними схемами Рунге-Кутта з точністю
·
Вказати формули для виведення яких використовується інтерполяція функції
Вказати умови за яких нормальна система рівнянь для методу найменших квадратів має єдиний розв’язок


Бази даних та інформаційні системи
Завдання першого рівня
Виберіть термін, що НЕ належать до методології DFD:
атрибут
зовнішня (по відношенню до системи) сутність
процес
потік даних
Виберіть термін, який відноситься до моделі ERD:
сутність
зовнішня (по відношенню до системи) сутність
процес
потік даних
Який результат повертає команду SQL:
SELECT 12*sal+comm FROM emp;
Якщо таблиця EMP має один рядок, в якому в sal дорівнює 1000, а comm - NULL.
12000
NULL
помилку
порожній набір даних (no row selected)
Функція NVL:
Допомагає розподілити результат запиту на кілька стовпців.
Дозволяє вказати альтернативне значення для полів, що містять NULL.
Дозволяє вказати альтернативне значення для полів, значення яких відмінне від NULL.
Дозволяє перевести рядок символів з 8-бітної кодової сторінки у 16-бітну.
Який із запитів виведе данні про підрозділ, у городі розташування яких 5-та літера А.
SELECT * FROM dept WHERE INSTR(loc, 5, 1)='A'
SELECT * FROM dept WHERE SUBSTR(loc, 5, 1)='A'
SELECT * FROM dept WHERE SUBSTR(loc, INSTR(loc,'A', 1))='A';
SELECT * FROM dept WHERE SUBSTR(loc, LENGTH(loc,'A', 1))='A';
СУБД Oracle. Таблиця EMP має три стовпця:
ENAME VARCHAR2(35),
SALARY NUMBER(8,2),
HIRE_DATE DATE.
Який з запитів виведе інформацію про працівників, що працюють більше 5 років.
SELECT * FROM EMP WHERE SYSDATE-HIRE_DATE > 5;
SELECT * FROM EMP WHERE HIRE_DATE-SYSDATE > 5;
SELECT * FROM EMP WHERE (SYSDATE-HIRE_DATE)/365.25 > 5;
SELECT * FROM EMP WHERE (SYSDATE-HIRE_DATE)*365.25 > 5;

Яким буде результат запиту:
SELECT d.dname FROM emp e
RIGHT JOIN dept d ON e.deptno = d.deptno
WHERE e.empno = NULL;
запит поверне назви відділів, у яких є співробітники
запит поверне назви відділів, у яких немає співробітників
запит поверне, порожній набір даних (no row selected)
запит містить помилку і його не буде виконано
Яким буде результат запиту:
SELECT d.dname FROM emp e
RIGHT JOIN dept d ON e.deptno = d.deptno
WHERE e.empno is NULL;
запит поверне назви відділів, у яких є співробітники
запит поверне назви відділів, у яких немає співробітників
запит поверне, порожній набір даних (no row selected)
запит містить помилку і його не буде виконано.
Таблиця table1 містить 5 рядків, таблиця tablt2 - 7 рядків.
Скільки рядків поверне запит: Select * from table1, table2;
0 - у запиті помилка
5 рядків
12 рядків
35 рядків
СУБД Oracle. Проаналізуйте запит. Який оператор потрібно записати у пропуск, щоб отримати тільки відділи де є співробітники із зарплатою менш ніж 3000?
SELECT deptno FROM dept
[__________________]
SELECT deptno FROM emp WHERE sal<3000; ?
UNION
EXCEPT
INTERSECT
EXISTS
СУБД Oracle. Проаналізуйте запит. Який оператор потрібно записати у пропуск, щоб отримати всі відділи де немає співробітників із зарплатою менш ніж 3000?
SELECT deptno FROM dept
[__________________]
SELECT deptno FROM emp WHERE sal<3000; ?
UNION
MINUS
INTERSECT
EXISTS

Запит має повернути номер підрозділу та кількості працівників у ньому, які заробляють більше за 1000, якщо таких працівників більше 5.
SELECT COUNT(empno), deptno FROM emp
WHERE sal>1000 AND COUNT(empno)>5
GROUP BY deptno;
Яке твердження є вірним?
Запит поверне бажаний результат.
Для того, щоб запит повернув бажаний результат треба замінити AND на OR.
Запит не буде виконано, оскільки в реченні WHERE використовується агрегатна функція
Запит не буде виконано, оскільки deptno вказано після агрегатної функції у реченні SELECT.
СУБД Oracle. Який з запитів повертає числове значення?
SELECT ADD_MONTHS(MAX (hire_date), 6) FROM EMP;
SELECT ROUND(hire_date) FROM EMP;
SELECT sysdate-hire_date FROM EMP;
SELECT TO_NUMBER(hire_date + 7) FROM EMP;

База даних містить дві таблиці.

T1
key | value
--------------
1 | a
2 | b
4 | c

T2
key | value
--------------
2 | a
3 | b
5 | c
Який із запитів поверне найбільшу кількість рядків?
SELECT T1.*, T2.* FROM T1 LEFT JOIN T2 ON T1.key = T2.key
SELECT T1.*, T2.* FROM T1, T2
SELECT T1.*, T2.* FROM T1 JOIN T2 ON T1.key = T2.key
SELECT T1.*, T2.* FROM T1 RIGHT JOIN T2 ON T1.key = T2.key

База даних містить дві таблиці.

T1
key | value
--------------
1 | a
2 | b
4 | c

T2
key | value
--------------
2 | a
3 | b
5 | c
Який із запитів поверне найменшу кількість рядків?
SELECT T1.*, T2.* FROM T1 LEFT JOIN T2 ON T1.key = T2.key
SELECT T1.*, T2.* FROM T1, T2
SELECT T1.*, T2.* FROM T1 JOIN T2 ON T1.key = T2.key
SELECT T1.*, T2.* FROM T1 RIGHT JOIN T2 ON T1.key = T2.key
Завдання другого рівня
Вказати які з SQL-запитів дозволять вставити нові данні у задану таблицю
Вказати які з запитів повернуть рівно N записів із заданої таблиці (N – натуральне число)
Вказати властивості, які має зв’язок між полями таблиць поданих на діаграмі

Платформи корпоративних інформаційних систем
Завдання першого рівня
Система, що має жорсткі фіксовані межі, дії якої відносно незалежні від оточуючого середовища, називають
Закритою
Відкритою
Стохастичною
Детермінованою

Система, що характеризується взаємодією із зовнішнім середовищем, називають
Закритою
Відкритою
Стохастичною
Детермінованою
Системи, що роблять введення, систематизацію, зберігання, видачу інформації за запитом користувача без складних перетворень даних називають
інформаційно-пошукові
інформаційно-вирішальні
інформаційно-дослідницькі
інформаційно-керуючі
Системи, що здійснюють всі операції переробки інформації за певним алгоритмом називають
інформаційно-пошукові
інформаційно-вирішальні
інформаційно-дослідницькі
інформаційно-керуючі
Задача, де відомі всі її елементи і взаємозв'язки між ними називають
Формалізована
Неформалізована
Слабоформалізована
Частково формалізована
Організація, при якій на одному сервері знаходиться єдина копія бази даних називається
централізована
серверна
клієнт-серверна
розподілена

Організація даних яка полягає в тому, що користувач і додатки отримують можливість працювати із засобами, розташованими в розосереджених вузлах мережевої системи називається
централізована
серверна
клієнт-серверна
розподілена
Технологія при якій сервери надають ресурси, а клієнти користуються ними називають
централізована
серверна
клієнт-серверна
розподілена
Об'єкт, який надає послуги іншим об'єктам за їх запитами називають
Сервер
Клієнт
Користувач
Особа, яка приймає рішення
Режим при якому основні операції виконуються на клієнті називають
віддаленого вузла
дистанційного керування
локального керування
дистанційної обробки даних
Режим при якому основні операції виконуються на сервері називають
віддаленого вузла
дистанційного керування
локального керування
дистанційної обробки даних
Інформація отримана в результаті дослідження аналізу, ініційованого фірмою називається
Первинна
Вторинна
Внутрішня
Зовнішня
Інформація отримана з якихось уже наявних джерел
Первинна
Вторинна
Внутрішня
Зовнішня
Комплекс програм, багато з яких постачаються разом з комп'ютером та документацією до неї називають
Системне ПЗ
Прикладне ПЗ
Інструментальне ПЗ
Операційна система
Мережі, які використовуються невеликою групою співробітників в основному з метою поділу дорогих периферійних пристроїв, додатків і даних називають
Мережі відділів
Мережі кампусів
Корпоративні мережі
мережі підрозділів
Модель розробки програмного забезпечення, яка фіксує послідовність етапів розроблень та можливість повернення до попередніх етапів роботи називають
каскадна модель
спіральна модель
модель з проміжним контролем
ітераційна модель
Модель, яка дозволяє створювати ПЗ не відразу, а частково, з використанням методу прототипування називають
каскадна модель
спіральна модель
модель з проміжним контролем
ітераційна модель
Характеристикою експертної системи є
здатність системи пояснювати на вимогу хід своїх міркувань
моделюючи низькорівневу структуру мозку
Планування послідовності дій
програмування більш складних завдання
Сукупність взаємопов'язаних частин, об'єднаних за ознакою процесу, що описується називають
Система
Модель
Проект
КІС
Завдання другого рівня
Назвіть головні чинники, що обумовлюють економічну ефективність проектів впровадження КІС
Вкажіть системи , що відносяться до системного програмного забезпечення
Вкажіть характеристики мережевою політики
Вкажіть основні компоненти телекомунікаційної мережі
Вкажіть вимоги які повинно забезпечувати обчислювальне середовище
Вкажіть особливості забезпечення якості програмного забезпечення
Вкажіть особливості тестування програмного забезпечення
Вкажіть основні призначення концептуального рівня подання даних
Вкажіть явища, захищеність від яких включає безпека інформаційних систем
Вкажіть загрози інформації, що характеризуються впливом на об'єкт захисту фізичними процесами

Інтелектуальні інформаційні системи
Завдання першого рівня
Продукція це:
знання у вигляді логічного правила, яке визначає деякі ситуації і відповідні їм дії,
орієнтований граф, який подає структуру знань із явним виділенням понять і відношень між ними,
модель подання знань, яка при заповненні її елементів певними значеннями перетворюється в опис конкретного факту, події, процесу
можливість декомпозиції складних об’єктів на простіші
процес одержання нових знань на базі раніше відомих фактів
Мережна модель це:
знання у вигляді логічного правила, яке визначає деякі ситуації і відповідні їм дії,
орієнтований граф, який подає структуру знань із явним виділенням понять і відношень між ними,
модель подання знань, яка при заповненні її елементів певними значеннями перетворюється в опис конкретного факту, події, процесу
можливість декомпозиції складних об’єктів на простіші
Фрейм це:
знання у вигляді логічного правила, яке визначає деякі ситуації і відповідні їм дії,
орієнтований граф, який подає структуру знань із явним виділенням понять і відношень між ними,
модель подання знань, яка при заповненні її елементів певними значеннями перетворюється в опис конкретного факту, події, процесу
можливість декомпозиції складних об’єктів на простіші
Штучний інтелект це
це наука про те, як змусити машину робити те, що потребує додатку розуму, якби було зроблено людиною;
однорідна біологічна структура з єдиним поданням інформації
здатність до раціональної поведінки в постійно мінливому середовищі
зростаючі труднощі в галузі програмування
Знаннями найвищого рівня вважаються:
евристичні знання
безпосередні знання
метазнання
неточні знання
Знаннями найнижчого рівня вважаються:
евристичні знання
безпосередні знання
метазнання
неточні знання

Яких моделей подання знань НЕ існує?
логічних
евристичних
експертних
продукційних
Слот характеризує деяку властивість або зв’язок поняття, що подається у вигляді
продукції
фрейму
мережі
предикату
Який тип побудови умовиводів має стопроцентну достовірність знань?
виведення за аналогією
дедуктивне виведення
індуктивне виведення
концептуальні умовиводи
Скільки основних особливостей відрізняє базу знань від бази даних?
2
3
4
5
За станом фрейми поділяють на:
протофрейм та фрейм-екземпляр
фрейм-прототип та фрейм-опис
фрейм-демон та фрейм-інтенсіал
рольовий фрейм та фрейм-опис
За функцією фрейми поділяються на:
протофрейм та фрейм-екземпляр
фрейм-прототип та фрейм-опис
фрейм-демон та фрейм-інтенсіал
рольовий фрейм та фрейм-опис
На які дві категорії поділяють знання?
галузь та види знань
декларативні та безпосередні знання
знання про предметну галузь та про систему
евристичні та логічні знання
При аналізі знань експертні знання розглядаються як:
галузь знань
вид знань
модель подання знань
стратегію виведення знань

Інтелектуальна система забезпечує
проектування обчислювальних систем, які виявляють властивості, що асоціюються з розумною людською поведінкою;
розв’язування неформалізованих задач користувача в деякій предметній галузі
стабільність процесу автоматизації
здатність до раціональної поведінки в постійно мінливому середовищі
Вагові коефіцієнти в штучних нейронних мережах використовуються:
для модифікації вхідних сигналів
для модифікації вихідних сигналів
для нормалізації вихідних сигналів
для ускладнення функція сумування
Функція належності є одна зі складових:
Правильно побудованих формул
Нечітких множин
Активаційної функції
Передатної функції
Завдання другого рівня
Вказати які з наведених моделей відносять до логічних
Вказати які з наведених моделей відносять до евристичних
Вказати переваги/ недоліки подання знань у вигляді продукцій / мереж / фреймів
Вказати перші дієздатні моделі штучних нейромереж


Програмування та підтримка веб-застосувань
Завдання першого рівня
Необхідно перенаправити користувача засобами PHP на іншу сторінку, але при тестуванні даного коду при роботі програми виникає помилка.
print "Зараз користувач буде перенаправлений на іншу сторінку";
header ("Location: http://example.com");
?>
Функції header () не існує. Необхідно використовувати функцію headers_list ()
Функцію header () необхідно викликати до відправки будь-якого виведення
Функції header () має другий обов'язковий параметр, який необхідно вказати в даному фрагменті коду
Функції print () не існує. Необхідно використовувати іншу функцію

Яким буде результат в змінній $c після виконання php-коду?
$a = 2;
$b = 3;
$c = $b++ - ++$a;
2
1
0
4

Що виведеться в результаті виконання наступного php-коду?
define('myvalue', "10");
$myarray[10] = "Dog";
$myarray[] = "Human";
$myarray['myvalue'] = "Cat";
$myarray["Dog"] = "Cat";
print "The value is: ";
print $myarray[myvalue]."\n";?>
The value is: Human
The value is: Dog
The value is: Cat
The value is: 10


Яким буде результат виконання наступного php-коду?
$arr = array(
1=>'один',
'два',
'три',
'чотири'
);
echo $arr[3];?>

чотири
виникає помилка виконання
false
три

Який результат виведеться при виконанні наступного php-коду?
$greeting = array("Hello!", "Hello, students!",
"Hello, world!");
$new_greet = str_replace("Hello",
"Good morning", $greeting);
print_r($new_greet[1]);
?>
Good morning, students!
Hello!
Hello, students!
Hello, world!

Що виведеться у результаті виконання наступного php-коду?:
$var = 1;
function func($var) {
$var = 2;
}
func(3);
echo $var;
?>

1
2
3
Помилка інтерпретації

Який результат буде при виконанні наступного php-коду?
$a = 'user1:[email protected]:158.46.1.24';
$b = explode(":",$a);
echo $b[1];
[email protected]
user1:[email protected]:158.46.1.24
158.46.1.24'
user1

За допомогою якої функції php можна виконати запити до MySQL?
mysql_show_result
mysql_run_query
mysql_execute_sql
mysql_query

Що відобразить наступний php-код?
$var = 1;
$str = '1 + $var';
echo $str;
?>
1 + $var
1 + 1
2
$var

Який код правильно оголошує константу?
define "pi" 3.14
define ("pi", "3.14");
define ($pi, "3.14");
define ("pi" = "3.14");

Що відобразить наступний php-код?
echo(int)'1 лютого 2013 року';
false
2013
2013
1

Як правильно викликати функцію func з одним параметром?
call func(1);
invoke func(3);
func(param=4);
func(2);
Дана форма:
В якому масиві будуть зберігатися дані після відправки даних форми на сервер?
$_REQUEST_PARAMS[]
$_FTP_POST_VARS[]
$_FORMS[]
$_POST[]

Які значения приймуть a і b в результаті виконання наступного php-коду?::
$a = 1;
$b = 2;
list ($b, $a) = array($a, $b);
echo list();
a = 1, b = 2
Сценарий завершиться помилкою виконання
a = 2, b = 1
b = 2, a = 2

Що виведе наступний фрагмент коду:
$a = 2;
echo ++$a;
echo $a--;
echo --$a;
232
332
331
321

Яким буде результат виконання наступного php-коду?
$a = array(1=>"раз", 2=>"два", 3=>"три");
foreach ($a as $b=>$c) {
echo $c;
}
0
Виведеться пустий рядок
раздватри
1
123


Де зазвичай виконються php-скрипти?

В операційній системі
На клієнті
На сервері
У вікні браузера

Чому буде дорівнювати значення змінної $foo після виконання наступного php-коду?
$foo = 1 + "10 number of toys";
echo $foo;

number of toys
11
Операція недопустима
110 number of toys

Що буде відображено на сторінці з таким php-кодом?
$b = 2;
if ($a > $b) :
?>
a більше b

a не більше b

Нічого не буде виведено
a більше b
a не більше b
Сценарій завершиться помилкою виконання

Яка функція в PHP повертає ім’я сесії?
session_register()
session()
session_name()
session_id()
Завдання другого рівня
Вкажіть якими з перелічених функцій php можна вивести результат виконання SQL-запиту
Вкажіть які з перелічених php-констант являються передвизначеними
Яких значень набудуть елементи масиву $new_greet?
$greeting = array("Hello, students!","Hello, world!");
$new_greet = str_replace("Hello",
"Good morning", $greeting);
Рисунок 1Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 23998101
    Размер файла: 517 kB Загрузок: 6

Добавить комментарий