all ep special

Спеціальна частина

Тема 13. Позов у господарському процесі (частина 1).
Пред’явлення позову та порушення справи у господарському процесі (частина 2)
(4 години)

Заняття 1.
1. Позов в господарському процесі, умови та підстави його пред’явлення.
2. Право на позов у матеріальному та процесуальному значенні.
3. Поняття і елементи позову.
4. Форма і зміст позовної заяви. Способи захисту порушеного права, що можуть бути покладені в основу позовних вимог.
5. Розрахунок ціни позову. Додатки до позову.
6. Співвідношення позовної заяви із іншими заявами (клопотаннями), що можуть бути подані до господарського суду.

Заняття 2.
6. Порядок подання позовної заяви. Відзив на позовну заяву.
7. Відмова у прийнятті і повернення позовної заяви.
8. Об'єднання позовних вимог.
9. Відмова від позову. Визнання позову. Відмежування від мирової угоди.
10. Зустрічний позов: поняття, зміст та порядок подання.
11. Порядок порушення провадження у справі у господарському суді.
12. Процесуальні дії суду щодо підготовки справи до розгляду.

Задача 1.
Приватне підприємство «Комуна» звернулося з позовом до ТОВ «Зірка» та фізичної особи підприємця з позовом про стягнення збитків солідарно. Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що в результаті авіаційно-хімічної обробки полів ТОВ «Зірки» та порушення санітарних правил було завдано шкоду майну ПП «Комуна» у вигляді втрати врожаю фруктів в результаті хімічною обробки. Вимоги про солідарне відшкодування шкоди мотивовані тим, що між сторонами був укладений договір на організацію авіаційно-хімічної робіт і відповідно до умов договору замовник несе відповідальність наслідки застосування хімічних препаратів. В розрахунок ціни позову були взяті дані бухгалтерії та документи складені ПП «Комуна» за цінами на момент продажу фруктів. Суд відмовив у прийнятті позовної заяви мотивуючи тим, що позивачем неправильно здійснений розрахунок ціни позову.
Чи має право в даному разі господарський суд відмовити в прийнятті позову? Як розраховується ціна позову?

Задача 2.
Складіть позовну заяву з моделюванням обставин справи з приводу звернення до господарського суду Одеської області підприємства „Н” до приватного підприємця „К” з приводу порушення умов договору поставки, а саме прибуття вантажу від ПП «К» до підприємства „Н” у вагоні, в якому не були пошкоджені пломби, та з нестачею продукції у кількості 10 одиниць двигунів загальною вартістю 100000 гривень.

Завдання 1. Наведіть приклади неналежних способів захисту порушених прав та законних інтересів на основі аналізу матеріалів судової практики.
Завдання 2. Порівняйте зміст позовної заяви за ГПК України та проектами ГПК та КГС.

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.
2. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.
3.Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України от від 26.12.2011 р. № 18 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
4. Про деякі питання судової практики застосування Статуту залізниць України, інших норм транспортного законодавства: Оглядовий лист ВГСУ від 29.11.2007 р. N 01-8/917// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
5. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезення вантажів залізницею: Роз’яснення Президії ВГСУ N 04-5/601 від 29.05.2002 р.(в редакції від 29.09.2008р.)// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
6. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.
7. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

Додаткова література:

1. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993
2. Гурвич М. А. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] / ред. Клейман А. Ф.  М: Изд-во Академии наук СССР, 1949. 215 с.
2. Кожухарь А.Н. Право на судебную защиту в исковом производстве / Под ред. Е.Г. Мартынчика. – Кишинев, 1989. – 128 с.
3. Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров: Науч.-практ. пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 356 с.
4. Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності: Постанова ВВР від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9.- Ст. 66.
5. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). – М.: Городец, 2000. – 192 с.
6. Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов'язання / За ред. І.І. Баклицького. – К.: Юрисконсульт, 2007. – 144 с.

Тема 14. Вирішення господарських спорів у суді першої інстанції
(2 години)

1. Сутність та значення розгляду судового спору по суті.
2. Порядок ведення судового засідання.
3. Відкладення судового розгляду, перерва у судовому засіданні.
4. Зупинення провадження у справі та його поновлення.
5. Припинення провадження та залишення позову без розгляду.
6. Порядок прийняття, форма та зміст судового рішення.
7. Ухвала суду та її зміст. Додаткове рішення, окрема ухвала.

Задача 1.
ТОВ «ДЮК» пред’явлений позов до ПП «РЕМ» третя особа ПАТ «Погляди» про стягнення шкоди. Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що в результаті проведення ПП «РЕМ» робіт з прокладення кабелю, замовником яких є ПАТ «Погляди» , була пошкодження будівля ТОВ «ДЮК». Суд залишив позовну заяву без розгляду з підстав пред’явлення позову не до тієї особи.
Чи має право в даному разі господарський суд залишити позов без розгляду? Визначіть, за яких умов є можливим притягнення ПАТ «Погляди» до участі у справі у якості співвідповідача?

Задача 2.
ПАТ «Зоря» звернулося до господарського суду з позовом до ТОВ «Афіна» про стягнення заборгованості за договором поставки продукції. У судове засідання 12.03.2011 р. з’явились представники обох сторін. Розгляд справи відкладався двічі, засідання були призначені на 24.03. 2011 р. та 18.04.2011 р. відповідно, про що були винесені ухвали, на першому примірникові яких містилась відмітка про відправлення копій ухвал сторонам. Господарський суд, не дивлячись на відсутність представника ТОВ «Афіна» на останніх засіданнях, виніс рішення, яким задовольнив вимоги позивача в повному обсязі.
ТОВ «Афіна», не погоджуючись із прийнятим рішенням, подало апеляційну скаргу про його скасування, мотивуючи її тим, що його як відповідача не було належним чином повідомлено про час і місце судового засідання.
Надайте правову оцінку діям відповідача та суду. Чи вважається відмітка про відправку копій ухвали, зроблена у встановленому порядку на першому примірникові цього документа, належним підтвердженням повідомлення учасників судового процесу про час і місце судового засідання?

Завдання 1: Складіть зразки заяв про зупинення провадження у справі та його поновлення.

Основна література:
1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.
2. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу судами першої інстанції: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
3. Про деякі питання практики застосування статей 80 та 81 Господарського процесуального Кодексу України: Роз'яснення Вищого арбітражного суду від 23.08.1994 р. № 02-5/612// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
4. Про судове рішення: Роз'яснення Вищого арбітражного суду від 10.12.1996 р. № 02-5/422 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
5.  Про деякі питання, порушені у доповідних записках господарських судів України у першому півріччі 2009 року щодо застосування норм Господарського процесуального кодексу України: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 29.09.2009 № 01-08/530// http://arbitr.gov.ua/news/767/
6. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.
7. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

Додаткова література:

1. Хозяйственные споры и порядок их разрешения / [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]ритыка..– Киев: Урожай, 1988.– 171 с..
2. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб’єктів господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с.
3. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.
4. Васильев С.В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учебное пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 368 с.
5. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.
6. Тітов М. До реформи господарського судочинства // Право України. – 2001. - № 2. – С. 120-125.
7. Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України. Укл.В. Е. Беляневич. / За заг. Ред. Д. М. Притики – К.: Юстініан, 2002. – 640с.

Тема 15. Особливості провадження у справах про банкрутство
(4 години)
Заняття 1.
1. Підстави порушення справи про банкрутство.
2. Учасники провадження у справах про банкрутство та їх повноваження.
3. Строки провадження у справах про банкрутство.
4. Заява про порушення справи про банкрутство, її зміст та порядок подання.
5. Порядок порушення провадження у справах про банкрутство.

Заняття 2.
7. Судові процедури, які застосовуються до боржника у провадженні про банкрутство.
8. Розпорядча процедура у провадженні про банкрутство.
9. Санація боржника та мирова угода у провадженні про банкрутство
10. Поняття та порядок проведення ліквідаційної процедури.
11. Особливості банкрутства окремих видів суб’єктів господарювання.
12. Судові акти, що приймаються під час розгляду справи про банкрутство, та порядок їх оскарження.

Задача 1.
У березні 2009 року державне підприємство «Будівельник» на підставі договору виконало роботи для ТОВ «Апельсин», що було зафіксовано у акті виконаних робіт. Вартість цих робіт становила 55 тис. грн. Роботи мали бути оплачені замовником у строк до 01 січня 2009 року.
17 лютого 2010 року державне підприємство «Будівельник» звернулося до господарського суду з позовом про стягнення з ТОВ «Апельсин» 55 тис. грн. У процесі судового розгляду було з’ясовано, що 20 серпня 2009 року господарським судом було порушено провадження у справі про банкрутство, про що було 10 грудня 2009 року розміщено оголошення в друкованих засобах масової інформації.
Які правові наслідки порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство?
Як задовольняться вимоги кредиторів під час процедури банкрутства?
До яких кредиторів (конкурсних чи поточних) належить державне підприємство «Будівельник»?
Які дії мало вчинити державне підприємство «Будівельник»?
Якими мають бути дії господарського суду, який відкрив провадження за позовною заявою?

Завдання 1. Складіть зразок заяви про порушення справи про банкрутство.
Завдання 2. Складіть зразок мирової угоди у справі про банкрутство на підставі самостійно змодельованих обставин.

Основна література:
1. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. в редакції Закону від 11 березня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.
2. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.
3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.
4. Про практику Верховного Суду України у справах про банкрутство. Інформаційний Лист вищого господарського суду України від 16.05 2003 р. // Бізнес: законодавство та практика. – 2003. - № 12.
5. Про судову практику в справах про банкрутство: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 р. № 15 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
6. Про порядок порушення справ про банкрутство за заявами органів державної податкової служби: Роз'яснення Вищого господарського суду від 21.08.2001 р. № 02-5/926 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
7. Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство: Лист Вищого господарського суду України від 25.03.2002 р. № 01-8/339 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
8. Поляков Б.М. Право неспроможності (банкрутства) в Україні: підруч. для студ. вищ. навчальних закладів./ Б.М. Поляков. – К.: Ін Юре, 2011. – 569с. 

Додаткова література:

Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: Монографія. – Видання друге, виправлене і доповнене. – К.: Юридическая практика, 2006. – 384 с.
Науково-практичний коментар до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» / За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2008. – 336 с.
Поляков Б.М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. – К.: Видавничій дім «Ін Юре», 2003. – 440 с.
Поляков Б.М. Коментар судової практики Верховного суду України у справах про банкрутство. – К: Логос, 2008. – 488 с.
Степанов А.А. Предупреждение банкротства в рамках производства по делу о банкротстве: теория и практика : монография. – К.: КНТ, 2008 –312 с.
Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти. – Х.: Консул, 1997. – 192 с.

Тема 16. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку
(2 години)

1. Сутність та значення апеляційного оскарження. Право на апеляційне оскарження.
2. Подання апеляційної скарги та її зміст.
3. Порушення апеляційного провадження.
4. Порядок розгляду апеляційної скарги.
5. Повноваження суду апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни рішення суду першої інстанції.
6. Апеляційне оскарження ухвал суду першої інстанції.
7. Зміст постанови суду апеляційної інстанції.

Задача 1.
ТОВ «Агроліс» звернулося до господарського суду з позовом до АТ «Міленіум» про стягнення неустойки за договором поруки. До участі у справі на боці відповідача було залучено третю особу АТ «Мрії дитинства». Рішенням в задоволенні позовних вимог відмовлено.
Постановою господарського суду апеляційної інстанції рішення скасовано, і припинено провадження у справі в зв’язку із затвердженням мирової угоди, укладеної між сторонами за участю третьої особи. Мировою угодою покладено обов’язок на третю особу АТ «Мрії дитинства» сплатити позивачу суму неустойки, при цьому розбивши її на частини (з розстрочкою на два роки).
Оцініть постанову господарського суду апеляційної інстанції. Які процесуальні питання виникають в даному випадку ?

Задача 2.
ПП «Лагуна» звернулося до господарського суду з позовом до АТ «Лімпопо» про відшкодування збитків. Місцевий господарський суд повернув позовну заяву, посилаючись на п. 4 ст. 63 ГПК України (не подано доказів сплати судового збору у встановлених порядку та розмірі).
ПП «Лагуна» оскаржило ухвалу про повернення позовної заяви в апеляційному порядку.
Постановою апеляційного господарського суду оскаржувана ухвала скасована, позовні вимоги розглянуті по суті і задоволені.
Оцініть дії господарського суду апеляційної інстанції? Складіть зразок апеляційної скарги на ухвалу суду за умовами задачі.

Завдання 1.
Якими є наслідки порушення порядку подання апеляційної скарги, якщо:
а) до апеляційної скарги, поданої представником, не додана копія довіреності;
б) апеляційна скарга на рішення місцевого господарського суду від 20 вересня подана 30 вересня;
в) до апеляційної скарги не додано документів, що підтверджують надсилання її копії іншим особам, що беруть участь у справі;
г) апеляційна скарга не оплачена судовим збором;
д) до апеляційної скарги не додано копії рішення, що оскаржується;
е) до апеляційної скарги, поданої з порушенням встановленого закон строку на апеляційне оскарження, не додано заяву про поновлення такого строку.

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.
2. Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 7 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
3. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.
4. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.
5. Плевако В.І. Суб’єкти права апеляційного оскарження рішень господарського суду // Вісник господарського судочинства. – 2003. - № №. – С. 201-205.

Додаткова література:

1. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.
2. Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. – М.: Городец, 2000. – 288 с.
3. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.
4. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.
5. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.
6. Згама А. О. Деякі аспекти порядку здійснення права на апеляційне оскарження в господарському процесі// Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – 2007. – Вип. 38. – С. 437-442.
7. Ломакіна О.А. Сутність апеляційного оскарження і право на апеляцію / Т.В. Степанова, О.А. Ломакіна // Підприємництво, господарство і право. 2008. № 2. – С. 39-41.

Тема 17,18 Перегляд рішень господарських судів у касаційному порядку. Перегляд рішень господарських судів Верховним судом України
(2 години)

Право на касаційне оскарження.
Подання касаційної скарги та її зміст.
Порядок розгляду касаційної скарги.
Повноваження суду касаційної інстанції. Постанова суду касаційної інстанції.
Підстави та порядок подання заяви про перегляд рішень господарських судів Верховним судом України.
Порядок перевірки та допуску до провадження заяви про перегляд рішень господарських судів Верховним судом України.
7.Порядок та повноваження ВСУ з перегляду рішень господарських судів України.

Завдання 1. Підготуйте заяву про перегляд рішення господарського суду у Верховному Суді України на підставі самостійно змодельованих обставин.
Завдання 2. Чи може бути поновлено строк для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів ВСУ, встановлений ч. 1 та 2 ст. 111-17 ГПК України? Чи може бути поновлений річний строк з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява (ч. 2 ст. 111-17 ГПК України)?

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.
2. Про деякі питання практики застосування розділу XII-1 Господарського процесуального кодексу України: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011р. № 11// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
3. Про деякі питання практики застосування розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України: Постанова Вищого господарського суду України від 11.10.2010р. № 2// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Про внесення змін і доповнень до Постанови Пленуму ВГСУ «Про деякі питання практики застосування розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України»: Постанова Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. № 13// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] /files/pages/ppVGSU_26122011_13.pdf
5. Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів": Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 24.11.2011 № 01-06/1642/2011// http://arbitr.gov.ua/news/934/
6. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.
7. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

Додаткова література:

1.Біда K.M. Суб'єкти права на касаційне оскарження в господарському судочинстві (сучасність та перспективи) // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 4. С. 180-187.
2. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб’єктів господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с.
3. Нагорная Э.Н. Производство в кассационной инстанции арбитражного суда. – М.: Юстицинформ, 2000. – 144 с.
4. Осетинський А.Й Організація та функціональні засади діяльності суду касаційної інстанції господарської юрисдикції. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.
5. Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 328 с.
6. Демченко С.Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності господарського судочинства: монографія / С.Ф. Демченко. – К.: Преса України, 2009. – 240 с.
7. Осетинський А.Й Організація та функціональні засади діяльності суду касаційної інстанції господарської юрисдикції. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.
8. Осетинський А.Й. Касаційна інстанція в господарському судочинстві як чинник зміцнення законності в економічній сфері // Вісник господарського судочинства. – 2005. - №3. – С.164-174.

Теми 19, 20. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами. Провадження у справах за участю іноземних суб’єктів господарювання
(2 години)

Поняття нововиявлених обставин та підстави перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.
Порядок і строк подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.
Особливості процедури перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.
Умови і порядок пред'явлення позовів іноземними суб’єктами господарювання до господарських судів України.
Процесуальні права іноземних суб’єктів господарювання в господарському процесі України.
Поняття та види доручень господарських судів.
Порядок виконання доручень господарських судів в Україні та за кордоном.
Договірні застереження щодо суду контракту.

Завдання 1. Складіть зразок заяви про перегляд рішення, ухвали чи постанови господарського суду за винятковими обставинами.
Завдання 1: Поясніть різницю між новими доказами та нововиявленими обставинами.

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.
2. Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами: Роз'яснення Вищого господарського суду України від 21.05.2002 р. № 04-5/563 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
3. Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від26.12.2011 р. № 17// http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_26122011_17.pdf
4. Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій: Роз'яснення Президії Вищого господарського суду України N 04-5/608 від 31.05.2002 р. (в ред. від 09.11.2009 р.) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
5. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.
6. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

Додаткова література:

1. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.
2. Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 328 с.
3. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.
4.Скуратовский М.Л. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу / Под ред. В.В. Яркова // Арбитражный процесс. – М., 1998. – С. 351–352.
5. Филиппов П.М., Алиев Т.Т., Громов Н.А. Сущность, задачи и значение пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу // Российский судья. – 2004. – № 2.
6. Шерстюк В.М. Пересмотр актов арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам / Под ред. М.К. Треушникова // Арбитражный процесс. – М., 1998. – С. 213–214.
Тема 19, 20.

Тема 21. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду
( 2 години)
1. Поняття, значення та правова природа інституту примусового виконання судових рішень.
2. Види виконавчого провадження щодо рішень господарського суду.
3. Способи виконання судових рішень та порядок їх зміни.
4. Розстрочка та відстрочка виконання рішень господарського суду.
5. Наказ господарського суду і порядок його виконання.
6. Поворот виконання рішення господарського суду.

Задача 1.
Приватне підприємство «Світ» звернулося до ТОВ «Астра» та ФОП Іванова П.П. з позовом про стягнення заборгованості солідарно. Господарським судом позовні вимоги було задоволено в повному обсязі та видано два накази на кожного з відповідачів про стягнення всієї суми боргу, проте без визначення частини боргу, що стягується з кожного з відповідачів.
Чи є правомірною видача декількох наказів про стягнення заборгованості з декількох відповідачів солідарно без визначення частини боргу, що стягується з кожного з них? Чи може бути видано господарським судом лише один наказ у вказаному випадку?

Завдання 1: Складіть порівняльну характеристику виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду за ГПК та проектами ГПК та КГС.
Завдання 2: Складіть зразок заяви про розстрочку виконання рішення господарського суду на підставі самостійно змодельованих обставин.

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.
2. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.
3. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 14 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
4. Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України: Роз'яснення Вищого господарського суду України від 28.03.2002 р. № 04-5/365 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.
6.Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

Додаткова література:

1. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.
2. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.
3. Фурса С.Я., Щербак С.В. Законодавство України про виконавче провадження: Наук.-практ. коментар. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. – 976 с.
Заголовок 1 Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 23998098
    Размер файла: 119 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий