Nonlin All

13 MACROBUTTON MTEditEquationSection Equation Section 113 SEQ MTEqn \r \h \* MERGEFORMAT 1513 SEQ MTSec \r 1 \h \* MERGEFORMAT 1515

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНЗИСТОРНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ НИЗЬКОЇ ЧАСТОТИ

Короткі теоретичні відомості

Підсилювачем називається електронний пристрій, призначений для збільшення потужності електричних сигналів без зміни їх частоти і форми. Цей ефект досягається з допомогою підсилювальних елементів – транзисторів, які виконують керуючі функції. Енергетичним резервуаром служить джерело живлення.
Найбільш поширеною є схема із спільним емітером (рис. 1), яка забезпечує підсилення напруги, струму й потужності і внаслідок малої різниці між величинами вхідного і вихідного опорів дозволяє легко узгоджувати між собою окремі каскади в багатокаскадному підсилювачі.

Рис. 1. Підсилювач із спільним емітером.
Дільник на опорах R1 i R2 забезпечує подачу на базу транзистора потрібної напруги зміщення. Опір Rк паралельно з опором Rн утворюють опір навантаження колекторного кола для змінного струму. На цьому опорі відбувається падіння напруги підсиленого вхідного сигналу. Від’ємна півхвиля вхідного сигналу викликає зростання струмів бази і колектора, що приводить до збільшення падіння напруги на опорі навантаження колекторного кола і зменшення абсолютної величини потенціалу колектора. Отже, в схемі із спільним емітром відбувається поворот фази вхідного сигналу на 180(.
Опір Rе служить для температурної стабілізації робочої точки.
Роздільні конденсатори Ср1 і Ср2 запобігають протіканню постійних складових базового і колекторного струмів. Величини цих конденсаторів вибираються такими, щоб в робочій області частот дані опори були незначними. Конденсатор Се усуває від’ємний зворотний зв’язок по змінній напрузі , який приводить до зменшення коефіцієнта підсилення.
У тому випадку, коли потрібне підсилення сигналів в широкому діапазоні частот, використовується схема із спільною базою (рис. 2). Вона характеризується високою температурною стабільністю, і малими нелінійними спотвореннями.

Рис. 2. Підсилювач із спільною базою.
Конденсатор Сб служить для заземлення бази. Призначення інших елементів аналогічне схемі із спільним емітером.
Приріст додатного потенціалу емітера викликає зростання емітерного й колекторного струмів, що приводить до збільшення приросту додатного потенціалу колектора. Тому напруги вхідного й вихідного сигналів в схемі із спільною базою мають однакову фазу.
Схема із спільним колектором (рис. 3), яку частіше називають емітерним повторювачем, використовується для узгодження каскадів з високим вихідним і низьким вхідним опорами. Додатний приріст потенціалу бази викликає зменшення базового й емітерного струмів, що приводить до зростання додатного потенціалу емітера. Отже, в схемі із спільним колектором вхідний і вихідний сигнали синфазні.

Рис. 3. Підсилювач із спільним колектором.
Для розрахунку коефіцієнтів підсилення по струму, напрузі й потужності служать формули:
13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 13 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT 13 SEQ MTEqn \h \* MERGEFORMAT 15(13 SEQ MTSec \c \* Arabic \* MERGEFORMAT 14115.13 SEQ MTEqn \c \* Arabic \* MERGEFORMAT 14115)15

В 13 GOTOBUTTON ZEqnNum886851 \* MERGEFORMAT 13 REF ZEqnNum886851 \! \* MERGEFORMAT 14(1.1)1515 13 EMBED Equation.3 1415.
У схемі із спільним емітером Кі>>1 і Кu>>1; у схемі із спільною базою Ki<1 і Ku>>1; у схемі із спільним колектором Ki>>1 і Ku<1. При фіксованому Rн вхідний опір найбільший у схемі із спільним колектором, найменший – у схемі із спільною базою. При фіксованому опорі джерела сигналів вихідний опір найбільший у схемі із спільною базою, найменший – у схемі із спільним колектором і середній – у схемі із спільним емітером.
Коефіцієнт підсилення по потужності максимальний у схемі із спільним емітером і мінімальний – у схемі із спільним колектором.
Якість роботи транзисторних підсилювачів визначається їх амплітудною, амплітудно-частотною та фазово-частотною характеристиками.
Амплітудна характеристика виражає залежність амплітуди вихідної напруги підсилювача від амплітуди його вхідної напруги при фіксованій частоті. За її виглядом можна судити про величину нелінійних спотворень, які викликані нелінійністю транзисторних характеристик і проявляються в змінах форми підсилених сигналів. Цим спотворенням на амплітудній характеристиці відповідає нелінійна ділянка типу "насичення".
Амплітудно-частотна характеристика показує залежність модуля коефіцієнта передачі від частоти при фіксованій напрузі підсилювального сигналу. За її виглядом можна судити про величину частотних спотворень, які обумовлені наявністю реактивних елементів і проявляються в неоднаковості підсилення на різних частотах. Важливим параметром, який можна визначити за амплітудно-частотною характеристикою, є смуга пропускання. Вона визначається як різниця між верхньою і нижньою граничними частотами, на яких підсилення падає в 13 EMBED Equation.3 1415 рази порівняно з областю середніх частот.
Фазочастотна характеристика виражає залежність фазового зсуву між вихідним та вхідним сигналами від частоти. Фазові спотворення викликані тими ж причинами, що й частотні, і зникають при умові лінійної залежності зсуву фаз від частоти. Як частотні, так і фазові спотворення є спотвореннями лінійними.
Часто вживаються логарифмічні амплітудно-частотні та фазочастотні характеристики, в яких по осі частот відкладається логарифм частоти, але позначається частота, а не її логарифм.

Завдання
Зняти амплітудну характеристику підсилювача і визначити за нею допустиму амплітуду вхідних сигналів.
Зняти амплітудно-частотну характеристику підсилювача і визначити за нею смугу пропускання.
Визначити вхідний та вихідний опори каскаду.
Зняти фазову характеристику підсилювача.
Результати експериментів зобразити графічно.
Оформити звіт про виконання лабораторної роботи.
Пояснення до роботи
При знятті амплітудної характеристики підсилювача частота звукового генератора повинна бути фіксованою і відповідати ділянці середніх для даної схеми частот. Амплітуду вхідного сигналу слід збільшувати до тих пір, поки не стане явно вираженою ділянка амплітудної характеристики з не лінійністю типу "насичення".
Для визначення вхідного опору необхідно підключити послідовно з входом підсилювача магазин опорів і збільшувати його опір до тих пір, поки вихідна напруга не зменшиться вдвоє. В цьому випадку вхідний опір буде рівним опору магазину.
При визначенні вхідного опору опір джерела сигналів (звукового генератора) повинен бути мінімальним.
Для визначення вихідного опору підсилювача необхідно виміряти напруги U1 та U2 при двох різних опорах навантаження R1 та R2. Ці опори слід вибрати такими, щоб виміряні напруги відрізнялись не більш ніж на 10-20%. Вихідний опір обчислюється в першому наближенні за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415 (4)
При знятті амплітудно-частотної та фазо-частотної характеристик підсилювача вхідний сигнал слід зафіксувати на рівні, що відповідає середині лінійної ділянки амплітудної характеристики. Частоту слід змінювати так, щоб одержати чіткі передній і задній спади амплітудно-частотної характеристики до рівня 50% від ділянки середніх частот.
Фазо-частотну характеристику слід знімати з допомогою осцилографа методом фігур Ліссажу. При оформленні звіту амплітудно-частотну характеристику подати в повному логарифмічному, фазо-частотну характеристику – в напівлогарифмічному масштабах.
Контрольні запитання
Порівняти різні схеми транзисторних підсилювачів.
Дати визначення амплітудної, амплітудно-частотної та фазо-частотної характеристик підсилювача.
Як визначити вхідний та вихідний опори підсилювача ?
Які параметри підсилювача можна визначити за його амплітудною характеристикою ?
Як визначити смугу пропускання підсилювача ?


Дослідження операційних підсилювачів.

Короткі теоретичні відомості.
Операційним підсилювачем (ОП) називається підсилювач постійного струму з великим коефіцієнтом підсилення, який має два входи і один вихід. Умовне позначення ОП наведено на рис.1. Один із входів підсилювача ( Uвх.н, “+”) називають неінвертуючим, а другий (Uвх.і, “-”) – інвертуючим. При подачі сигналу на неінвертуючий вхід, приріст вихідного сигналу збігається за знаком із приростом вхідного сигналу. Якщо ж сигнал подати на інвертуючий вхід, то приріст вихідного сигналу має протилежний знак.
Важливою характеристикою ОП є його амплітудна характеристика (рис.2). Горизонтальні ділянки кривих відповідають режиму повністю відкритого (насиченого ) або закритого транзистора вихідного каскаду ОП.
13 EMBED Visio.Drawing.5 1415

Рис.1. Позначення ОП.
Похилі ( лінійні ) ділянки кривих відповідають пропорційній залежності вихідної напруги від вхідної. Кут нахилу ділянки визначається коефіцієнтом підсилення ОП 13 EMBED Equation.3 1415. Значення 13 EMBED Equation.3 1415 залежить від типу ОП і може бути порядку від 103 до 107.

13 EMBED Visio.Drawing.5 1415
Рис.2.Амплітудна характеристика ОП.

Великі значення 13 EMBED Equation.3 1415 дозволяють при охопленні таких підсилювачів глибоким від’ємним зворотнім зв’язком створювати схеми з властивостями, що залежать тільки від параметрів ланки зворотного зв’язку.
Стан, коли 13 EMBED Equation.3 1415 при 13 EMBED Equation.3 1415, називається балансом ОП. Для реальних ОП умова балансу не виконується. При 13 EMBED Equation.3 1415 вихідна напруга ОП може бути більшою або меншою від нуля. Балансування ОП здійснюється шляхом подачі на один з входів ОП деякої додаткової напруги.
Вхідний опір, вхідні струми зміщення, різниця і дрейф вхідних струмів зміщення, а також максимальна вхідна диференціальна напруга в основному залежать від схеми вхідного каскаду ОП.
Наявність вхідних струмів зміщення зумовлена обмеженими значеннями вхідного опору диференціального каскаду, а їх різниця – розбіжністю параметрів транзисторів.
Розрізняють два види вхідних опорів ОП: вхідний опір для сигналу який подається між входами, так званий диференційний вхідний опір Rвх, і вхідний опір синфазному сигналу Rвх.сф, який прикладається одночасно до обох входів ОП відносно спільної точки схеми.
Вхідний опір Rвх – відношення малої зміни диференціальної вхідної напруги до результуючої зміни струму при збереженні лінійності вихідної напруги 13 EMBED Equation.3 1415.
Вхідний опір синфазному сигналу звичайно більший Rвх і рівний відношенню зміни синфазної напруги до результуючої зміни вхідного струму.
Максимальна диференційна вхідна напруга лімітує величину напруги, яка прикладається між вхідними затискачами з метою уникнення пошкодження транзисторів вхідного каскаду.
Вихідними параметрами ОП є вихідний опір, а також максимальна вихідна напруга і струм.
Підсилення гармонічних сигналів характеризується частотними параметрами ОП, а підсилення імпульсних сигналів – його динамічними параметрами.
Частотні параметри визначаються за амплітудно-частотною характеристикою ОП (рис.3), яка має спадну ділянку в області високої частоти, починаючи від частоти зрізу 13 EMBED Equation.3 1415.

13 EMBED Visio.Drawing.5 1415
Рис.3. Амплітудно-частотна характеристика ОП.

Частота 13 EMBED Equation.3 1415 називається частотою одиничного підсилення, на цій частоті коефіцієнт підсилення ОП рівний одиниці. За частотою зрізу 13 EMBED Equation.3 1415, на якій коефіцієнт підсилення зменшується в 13 EMBED Equation.3 1415 раз у порівнянні з 13 EMBED Equation.3 1415 на частоті зрізу 13 EMBED Equation.3 1415, визначають смугу пропускання ОП.
Динамічними параметрами ОП є швидкість наростання вихідної напруги і час встановлення вихідної напруги. Вони визначаються по реакції ОП на дію стрибка напруги на вході (рис.4).

13 EMBED Visio.Drawing.5 1415

Рис.4. Реакція ОП на дію стрибка напруги на вході.

Швидкість наростання вихідної напруги знаходять з відношення приросту вихідної напруги
·U до часу
·t, протягом якого вихідна напруга змінюється. Час встановлення вихідної напруги 13 EMBED Equation.3 1415 оцінюють інтервалом часу, протягом якого вихідна напруга змінюється від рівня 0.1 до 0.9 встановленого значення.
Високі якості параметрів сучасних операційних підсилювачів ( в інтегральному виконанні ) дозволяють без внесення помітної похибки при розрахунку схем на ОП приймати 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 та 13 EMBED Equation.3 1415. Розглянемо схеми на ОП, які досліджуються в цій лабораторній роботі.
На рис.5 показана схема інвертуючого підсилювача.

13 EMBED Visio.Drawing.5 1415
Рис.5. Інвертуючий підсилювач.

У цій схемі змінюється знак вихідного сигналу відносно вхідного. Схема охоплена паралельним зворотнім зв’язком по напрузі, який реалізується з допомогою резистора 13 EMBED Equation.3 1415. Неінвертуючий вхід з’єднується з загальною точкою схеми (заземлюється). Вхідний сигнал подається через резистор 13 EMBED Equation.3 1415 на інвертуючий вхід ОП. Параметри схеми можна визначити, якщо скласти рівняння струмів для вузла 1 при умові, що 13 EMBED Equation.3 1415 і 13 EMBED Equation.3 1415. При цих умовах коефіцієнт підсилення по напрузі 13 EMBED Equation.3 1415 для інвертуючого підсилювача визначається тільки параметрами пасивної частини схеми 13 EMBED Equation.3 1415 (1). Вибір 13 EMBED Equation.3 1415 коли 13 EMBED Equation.3 1415, надає схемі властивості інвертуючого повторювача напруги (інвертора сигналу). Тому що 13 EMBED Equation.3 1415, вхідний опір схеми 13 EMBED Equation.3 1415. Вихідний опір підсилювача 13 EMBED Equation.3 1415 (2), при 13 EMBED Equation.3 1415 - близький до нуля.
Неінвертуючий підсилювач показаний на рис.6. Схема охоплена послідовним від’ємним зворотнім зв’язком по напрузі. При умовах, прийнятих для ОП вище, коефіцієнт підсилення неінвертуючого підсилювача 13 EMBED Equation.3 1415.

13 EMBED Visio.Drawing.5 1415
Рис.6. Схема неінвертуючого підсилювача.
При 13 EMBED Equation.3 1415 і 13 EMBED Equation.3 1415 приходимо до схеми повторювача з 13 EMBED Equation.3 1415. Вхідний опір неінвертуючого підсилювача є великим і визначається вхідним опором ОП по неінвертуючому входу. Вихідний опір згідно співвідношення (2) прямує до нуля.
Схема інтегратора (рис.7) реалізується заміною у схемі рис.5 резистора 13 EMBED Equation.3 1415 на конденсатор С.

13 EMBED Visio.Drawing.5 1415
Рис.7. Інтегратор на ОП.

Аналогічно до схеми рис.5 13 EMBED Equation.3 1415. Тоді 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 (3), де 13 EMBED Equation.3 1415 - вихідна напруга при t=0. Коли відлік часу вести з моменту подачі вхідного сигналу, допускаючи що при t=0,13 EMBED Equation.3 1415 і 13 EMBED Equation.3 1415, тоді вираз (3) набуває вигляду 13 EMBED Equation.3 1415 (4), де 13 EMBED Equation.3 1415- постійна часу, що визначає масштаб інтегрування. При 13 EMBED Equation.3 1415=1с-1 інтегрування відбувається в реальному масштабі часу. Масштаб інтегрування вибирають з врахуванням параметрів вхідних сигналів так, щоб до кінця проведення цієї операції вихідна напруга не досягала граничних значень 13 EMBED Equation.3 1415 або 13 EMBED Equation.3 1415.
Завдання:
Для інвертуючого та неінвертуючого підсилювачів перевірити коефіцієнти підсилення для різних значень опорів зворотного зв’язку. Зняти амплітудну характеристику підсилювача.
Дослідити схему інтегратора (рис.7). Для заданих параметрів вхідного сигналу вибрати постійну часу інтегрування і отримати осцилограми проінтегрованої напруги.

Дослідження RC-генератора гармонічних коливань

Теоретичний вступ.
Одним з варіантів генератора є підсилювач, охоплений додатнім зворотнім зв'язком (рис.1).

13 EMBED Visio.Drawing.5 1415
Рис.1.
Стрілки на схеми вказують для якого напряму передачі визначені коефіцієнти передачі 13 EMBED Equation.3 1415.
Для даної схеми можна записати:13 EMBED Equation.3 1415,звідки:13 EMBED Equation.3 1415.
Якщо 13 EMBED Equation.3 1415, то такий зворотній зв'язок називають додатнім.
Тоді 13 EMBED Equation.3 1415.
Якщо 13 EMBED Equation.3 1415, то тоді 13 EMBED Equation.3 1415 може бути відмінним від нуля при 13 EMBED Equation.3 1415, тобто ця схема буде генератором. При 13 EMBED Equation.3 1415 в такій схемі будуть наростаючі коливання.
Таким чином, для того щоб дана схема генерувала необхідно виконати дві умови: 13 EMBED Equation.3 1415- умова балансу фаз, 13 EMBED Equation.3 1415 - умова балансу амплітуд.
Для того, щоб спочатку в схемі виникли і наростали коливання необхідно забезпечити 13 EMBED Equation.3 1415. При наростанні коливань, як видно з рис.2, при 13 EMBED Equation.3 1415 забезпечиться умова 13 EMBED Equation.3 1415 і амплітуда коливань залишиться без змін.
13 EMBED Visio.Drawing.5 1415
Рис.2.
В даній роботі використовується підсилювач на польовому транзисторі (рис.3а) і RC-ланка зворотного зв'язку (рис.3б).

13 EMBED Visio.Drawing.5 1415

а) б)
Рис.3.
Даний підсилювач має 13 EMBED Equation.3 1415, тобто для генерації необхідно, щоб 13 EMBED Equation.3 1415.
Завдання до роботи.
Визначiть теоретично для заданих значень R і C частоту генерації. Ознайомтесь теоретично з роботою підсилювача на польовому транзисторі.
Експериментально визначіть характеристики і параметри підсилювача і ланки зворотного зв'язку, необхідні для перевірки виконання умов генерації. Експеримент проведіть при різних значеннях R і C.
Складіть схему генератора i перевірте правильність висновків, зроблених у пункті 2.


ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛАКСАЦІЙНИХ ГЕНЕРАТОРІВ

Короткі теоретичні відомості.
1. Мультивібратор – це генератор прямокутних імпульсів, який реалізований як двокаскадний підсилювач з 100% (
·=1) додатнім зворотнім зв'язком. В режимі автоколивань транзистори по черзі перемикаються із закритого стану у відкритий і навпаки. Час перемикання значно менший від періоду автоколивань, внаслідок чого мультивібратор генерує імпульси, близькі до прямокутних.
Розглянемо процеси, що відбуваються у симетричному мультивібраторі під час автоколивань (рис. 1).
13 EMBED Visio.Drawing.5 1415
Рис.1.
Нехай в момент включення живлення струм колектора транзистора VT1 дещо більший за струм колектора транзистора VT2. Внаслідок цього падіння напруги на опорі Rк1 більше, ніж на опорі Rк2, а потенціал колектора VT1 менший, ніж потенціал колектора транзистора VT2. Ці зміни передаються через конденсатори зв'язку C1 та C2 на бази транзисторів, що приводить до ще більшого зростання колекторного струму VT1 та зменшення колекторного струму VT2. Заряд конденсатора C2 відбувається порівняно швидко (з постійною часу C2Rк2 ) i приводить до насичення транзистора VT1 та закриття транзистора VT2. Конденсатор C1 в цей момент заряджений до напруги, близької до напруги живлення, з полярністю, вказаною на рис.1. Напруга на конденсаторі C2 близька до нуля.
Далі починається процес перезаряду конденсатора C1 від джерела живлення через відкритий транзистор VT1 та опір Rб1 з приблизною постійною часу C1Rб1. Оскільки Rб1 на порядок перевищує Rк1, то процес перезаряду іде порівняно повільно i завершується швидким відкриттям транзистора VT2 та закриванням транзистора VT1. Далі описані процеси повторюються з точністю до симетрії схеми.

Рис.2

Якісні осцилограми напруг на електродах транзисторів приведені на рис.2. Період автоколивань симетричного мультивібратора можна наближено оцінити по формулі 13 EMBED Equation.3 1415. Амплітуда автоколивань майже дорівнює напрузі живлення. Період коливань транзисторного мультивібратора помітно залежить від напруги живлення. Це пояснюється неідеальністю ключових властивостей транзистора.

Завдання до роботи.
За відомими величинами елементів мультивібратора підрахувати період автоколивань.
Одержати та зарисувати осцилограми напруг на колекторах та базах транзисторів та порівняти із теоретичним значенням періоду.
Визначити експериментально залежність періоду коливань від напруги живлення.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПРЯМЛЯЧІВ ЗМІННОГО СТРУМУ

Теоретичні відомості.
Випрямлячем називають пристрій, який перетворює змінний струм у постійній.
В даній лабораторній роботі досліджуються однофазні випрямлячі, які живляться від однофазної мережі змінної напруги. Структурна схема перетворення електричної енергії з однофазним випрямлячем наведена на рис.1.

13 EMBED Visio.Drawing.5 1415
Рис.1.
Трансформатор змінює діюче значення напруги, яка поступає від мережі змінного струму, до величини, необхідної для забезпечення нормальної роботи споживача. Діодна схема перетворює синусоїдальну напругу в пульсуючу однополярну напругу (рис.2,3). Згладжуючий фільтр використовується для зменшення пульсацій випрямленої напруги.
Основними параметрами, що характеризують випрямлячі, є: середнє значення вихідної напруги і струму Uср, Iср; зовнішня характеристика - залежність напруги на виході від струму навантаження Uср=f(Iср); коефіцієнт пульсації - відношення амплітуди основної гармоніки випрямленої напруги (струму) до середнього значення випрямленої напруги (струму) 13 EMBED Equation.3 1415. Розглянемо співвідношення між струмами та напругами у схемах випрямлячів, які досліджуються в даній лабораторній роботі.
Для спрощення виводів співвідношень вважаємо діоди i трансформатор ідеальними, тобто нехтуємо спадами напруг на діодах у прямому напрямку та обмотках трансформаторів.
Схема однопiвперiодного випрямляча наведена на рис.2а.
13 EMBED Visio.Drawing.5 141513 EMBED Visio.Drawing.5 1415

а) б)
Рис.2.
Це найпростішій випрямляч. Струм через діод Д проходить лише в додатній пiвперiод (рис.2,б). У другий пiвперiод, колі потенціал анода стає від'ємнім, струм в колі навантаження дорівнює нулеві.
При однопiвперiодному випрямленні струм i напруга на навантаженні півперіоду змінюються за гармонічним законом, а другу половину періоду дорівнюють нулеві. Відповідно частота пульсації випрямленої напруги дорівнює частоті мережі - 50 Гц.
Середнє значення випрямленої напруги дорівнює:13 EMBED Equation.3 1415.
Середнє значення випрямленої напруги Uср однопiвперiодної схеми у ( разів менше від максимального значення напруги на навантаженні Um. Аналогічний вираз одержується і для середнього значення струму. У від'ємний пiвперiод до діода прикладається напруга 13 EMBED Equation.3 1415, тобто в однопiвперiоднiй схемі випрямлення зворотна напруга на діоді Uзв в ( разів більша за середнє значення напруги на навантаженні Uср.
Зв'язок між діючим значенням напруги на вторинній обмотці трансформатора U2 і середнім значенням випрямленої напруги визначається формулою: 13 EMBED Equation.3 1415.
Діюче значення струму при однопівперіодному випрямлені 13 EMBED Equation.3 1415. Зв'язок між діючим I і середнім значенням Iср має вигляд 13 EMBED Equation.3 1415.
Якщо скористатися розкладом несинусоїдальної випрямленої напруги у ряді Фур'є, коефіцієнт пульсації для однопiвперiодного випрямлення по основній гармоніці дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415.
При двопiвперiодному випрямленні струм через навантаження проходить протягом двох пiвперiодiв. На рис.3 подані схеми двопiвперiодного випрямлення: з нульовим відводом і мостова.

13 EMBED Visio.Drawing.5 1415
а) б)
13 EMBED Visio.Drawing.5 141513 EMBED Visio.Drawing.5 1415
в) г)
Рис.3.

13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415

Частота пульсації випрямленої напруги у два рази більша за частоту мережі. Принцип дії схем зрозумілий з рис.3,в,г, а основні співвідношення наведені у табл.1.
Табл.1


Схема випрямляча
Основні параметри

Пульсації випрямленої напруги по основній гармоніці


13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


Однопівперіодна (рис.2)
2.22
1.57
3.14
1
3.14
1
1.57

Двопівперіодна (рис.3а)
1.11
0.785
3.14
0.5
1.57
2
0.667

Мостова (рис.3б)
1.11
1.11
1.57
0.5
1.57
2
0.667З метою зменшення пульсацій напруги на навантаженні паралельно до нього під'єднують конденсатор великої ємності (рис. 4а).

13 EMBED Visio.Drawing.5 1415


рис.4.
Підключення ємності на виході випрямляча суттєво впливає на характер процесів у ньому. У такій схемі струм через діод проходить не протягом всього додатного пiвперiоду, а окремими короткочасними імпульсами, коли напруга U2 на вторинній обмотці трансформатора більша за напругу на конденсаторі. Струм через навантаження проходить протягом всього періоду. Такий режим називається роботою з відсічкою струму.
Половина проміжку часу проходження струму через діод (у кутовому вимірюванні) називається кутом відсічки (. Величина кута відсічки є функцією параметрів схеми. При умові, що CRн>>T, можна вирахувати середнє значення випрямленої напруги: 13 EMBED Equation.3 1415. Експериментально кут відсічки знаходять з осцилограми струму через діод з співвідношення (див.рис.4б): 13 EMBED Equation.3 1415, звідки 13 EMBED Equation.3 1415.
Завдання до роботи.
Скласти схему однопiвперiодного випрямлення з активним опором у навантаженні.
Зарисувати з екрана осцилографа криві напруг на вторинній обмотці трансформатора, на діоді та навантаженні та струму через діод.
Експериментально визначити коефіцієнт пульсації, максимальну зворотну напругу на діоді, співвідношення між постійною напругою на виході випрямляча та вхідною напругою.
Пiд'єднати паралельно до опору навантаження конденсатор С. Повторити пункти 2,3.
Пiд'єднати паралельно до опору навантаження два паралельно з’єднані конденсатори С. Повторити пункти 2,3.
Скласти одну із схем двопiвперiодного випростувача i повторити завдання пунктів 2,3,4.


Дослідження компенсаційного стабілізатора напруги.
Короткі теоретичні відомості.
Вихідна напруга випростувачів має відносно великі пульсації і залежить від коливань напруги мережі і зміни опору навантаження. Для отримання напруг, які слабо залежать від змін мережевої напруги та опору навантаження використовують компенсаційні стабілізатори напруги. В компенсаційних стабілізаторах проводиться порівняння фактичної величини вихідної напруги з його заданою величиною і в залежності від величини і знаку розузгодження між ними автоматично здійснюється коректуюча дія на елементи стабілізатора з метою зменшення розузгодження.
Функціональна схема компенсаційного стабілізатора послідовного типу
показана на рис.1.
13 EMBED Visio.Drawing.5 1415
Регулюючий елемент РЕ включений послідовно з джерелом вхідної напруги Uвх і навантаження Rн. Якщо з будь-яких причин напруга на виході Uвих відхилилась від свого номінального значення, то різниця еталонної (Е - джерело еталонної напруги) і вихідної напруги подається на порівнюючий підсилювальний елемент (ППЕ), що виробляє керуючу дію, яка подається на регулюючий елемент РЕ. При цьому змінюється опір РЕ таким чином, щоб компенсувати зміни напруги на навантаженні.
На рис.2 приведена одна з найпростіших схем компенсаційного стабілізатора послідовного типу.
13 EMBED Visio.Drawing.5 1415
У цій схемі послідовно з навантаженням включено транзистор Т1, опір якого між колектором та емітером змінюється так, щоб вихідна напруга підтримувалась постійною. Еталонна напруга отримується на стабілітроні D і порівнюється з частиною вихідної напруги, що знімається з подільника R3,R4, при допомозі транзистора Т2. Транзистор Т2 виконує роль і підсилювального елемента, сигнал якого керує внутрішнім опором транзистора Т1.
Основними параметрами, що характеризують стабілізатор є: вихідна напруга Uвих., максимальний вихідний струм Iвих.max, вихідний опір стабілізатора Rст, коефіцієнт стабілізації Kст, коефіцієнт корисної дії (. Вихідний опір стабілізатора характеризує зміну вихідної напруги при зміні вихідного струму:
13 EMBED Equation.2 1415
Коефіцієнт стабілізіції є відношенням відносної зміни напруги на вході до відносної зміни напруги на виході:
13 EMBED Equation.2 1415
Коефіцієнт корисної дії стабілізатора визначається наступним чином:
13 EMBED Equation.2 1415
Необхідність стабілізіції напруги джерел живлення РЕА привела до випуску широкого спектру компенсаційних стабілізаторів напруги в інтегральному виконанні (у вигляді спеціалізованих інтегральних мікросхем). Прикладом можуть служити інтегральні стабілізатори напруги серії К142ЕН. На рис.3 показана принципова схема стабілізатора К142ЕН1 з регульованою вихідною напругою.

13 EMBED Visio.Drawing.5 1415
Рис.3.
Еталонне джерело живлення в даній мікросхемі реалізовано при допомозі стабілітрона D та емітерного повторювача на транзисторі Т1. Еталонна напруга подається на порівняльно-підсилювальний елемент у вигляді балансного підсилювача на транзисторах Т2, Т3. Підсилений сигнал керування подається на регулюючий елемент, виконаний на транзисторах Т6, Т7. Стабілізатор має захист від короткого замикання, виконаний на транзисторі Т5 та схему включення стабілізатора (Т4,D1). Схема включення стабілізатора вимагає підключення зовнішніх елементів (рис.4).
13 EMBED Visio.Drawing.5 1415
Рис.4.
Подільник R1,R2 вибирається так,щоб струм подільника був ( 1.5 мА, резистор R2 служить для регулювання значення вихідної стабілізованої напруги.
Схема захисту стабілізатора від короткого замикання містить подільник напруги R3,R4 (in=0.3мА) і опір R5 визначає вихідний струм спрацювання захисту і визначається:
13 EMBED Equation.2 1415
Величина Iзах не повинна перевищувати максимального струму навантаження Iн max (див.табл.1).
Табл. 1.
Максимальна вхідна напруга, Uвх.мак (В)
20

Мінімальна вхідна напруга, Uвх.мін (В)
9

Граничне значення вихідної напруги (В)
39

Максимальний струм навантаження, Інмак (А)
0.15

Споживаний мікросхемою струм (mA)
4

Максимальна потужність розсіяння (Вт)
0.8


При короткому замиканні на регулюючому транзисторі буде виділятись потужність P=Iзах(Uвх.max, яка не повинна перевищувати максимальну потужність розсіяння (див.табл.1). Конденсатор С1 служить для усунення можливого самозбудження підсилювача стабілізатора (C1(0.1(0.5 мкф). Конденсатор С2 необхідний для зменшення коефіцієнту пульсації вихідної напруги.
Завдання.
1.Визначити ділянку стабілізіції схеми. Для цього зняти залежність Uвих=f(Uвх) при холостому ході стабілізатора. Вхідну напругу змінювати в межах від 0 до Uвх.max.
2.Визначити коефіцієнт стабілізації схеми. Встановити номінальне значення вхідної напруги (за номінальне значення вхідної напруги взяти середнє значення напруги ділянки стабілізації) і зняти залежність Uвих=f(Uвх) змінюючи Uвх на (20( від номінального. Струм через навантаження повинен бути рівним номінальному Iн ном=10мА (для цього необхідно підключити на вихід 13 EMBED Equation.2 1415).
3.Зняти навантажувальну характеристику стабілізатора Uвих=f(Iн), змінюючи опір навантаження (у даному лабораторному макеті вибрано опір R5 таким чином, щоб Iзах(Iн max), підтримуючи вхідну напругу рівною номінальній. По знятій залежності визначити вихідний опір стабілізатора.
4.Для номінальних значень Uвих та Iвих визначити коефіцієнт корисної дії, вважаючи, що Iвх ( Iвих.

Параметричний стабілізатор напруги

Мета роботи: Розрахувати та дослідити роботу параметричного стабілізатора напруги.
Короткі теоретичні відомості.
Джерела напруги, які використовуються на практиці, не дають стабільної напруги. Зі зміною опору навантаження, температури, напруги у мережі й інших умов напруга джерела деякою мірою змінюється. Для зменшення цих змін використовують стабілізатор напруги. Головний параметр стабілізатора напруги – повний коефіцієнт стабілізації: відношення відносної зміни вхідної напруги до відносної зміни вихідної напруги при постійному навантаженні:
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415= 13 EMBED Equation.3 1415 - коефіцієнт стабілізації,
13 EMBED Equation.3 1415= 13 EMBED Equation.3 1415 - коефіцієнт трансформації постійної напруги.
Іншим важливим параметром є вихідний опір стабілізатора, який характеризує зміну вихідної напруги із зміною навантаження:
13 EMBED Equation.3 1415

Цей параметр визначається при сталій вхідній напрузі, а прирости напруги і струму беруться за модулем. Менш важливим параметром є коефіцієнт корисної дії стабілізатора 13 EMBED Equation.3 1415, де 13 EMBED Equation.3 1415 - потужність на опорі навантаження, 13 EMBED Equation.3 1415 - вхідна потужність.

Найпростішим стабілізатором є параметричний стабілізатор, схема якого зображена на рис.1


13 EMBED Visio.Drawing.5 1415

Рис.1 Схема параметричного стабілізатора напруги.

Параметричні стабілізатори використовуються коли потужність споживання 13 EMBED Equation.3 1415 невелика (13 EMBED Equation.3 1415<1 вт), це зумовлено малим коефіцієнтом корисної дії такого типу стабілізаторів (
·<0.1ч0.3). Найчастіше їх використовують як еталонні джерела напруги, наприклад, в цифро-аналогових перетворювачах та компренсаційних стабілізаторах.
При розрахунку стабілізатора напруги задаються наступні величини:
номінальне значення напруги на навантаженні 13 EMBED Equation.3 1415 (13 EMBED Equation.DSMT4 1415)
діапазон зміни величини опору навантаження: 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415, або номінальне значення опору навантаження 13 EMBED Equation.3 1415та максимальне відхилення від номінального значення 13 EMBED Equation.3 1415;
коефіцієнт стабілізації 13 EMBED Equation.3 1415
діапазон максимально можливої зміни вхідної напруги 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415.
Результатом розрахунку є значення номінальної вхідної напруги 13 EMBED Equation.3 1415, значення баластного опору 13 EMBED Equation.3 1415та вибраний стабілітрон D.
Розрахунок стабілізатора напруги можна розділити на дві частини:
розрахунок для змінних складових струмів стабілізатора;
розрахунок по постійному струму.
Основним елементом, що забезпечує постійність напруги на виході стабілізатора є стабілітрон D з вольтамперною характеристикою, що показана на рис.2

13 EMBED Visio.Drawing.5 1415

Рис.2 Вольтамперна характеристика стабілітрона.

Робочою ділянкою стабілітрона є ділянка АБ вольтамперної характеристики. Лише для цієї ділянки при зміні струму через стабілітрон в межах від 13 EMBED Equation.3 1415 до 13 EMBED Equation.3 1415 напруга на ньому практично незмінна і близька до 13 EMBED Equation.3 1415.
При розрахунку стабілізатора для змінних складових струмів в межах робочої ділянки АБ використовується схема заміщення, що показана на рис.3.

13 EMBED Visio.Drawing.5 1415

Рис.3 Схема заміщення стабілітрона для змінних складових.

Як відомо, для нелінійних резисторів (саме до цього типу елементів можна віднести стабілітрон) в околі вибраної робочої точки P значення постійних то змінних складових струмів та напруг описуються з використанням значення статичного опору 13 EMBED Equation.3 1415 та диференціального опору13 EMBED Equation.3 1415.
Для кожного стабілітрона в довіднику задано значення диференціального опору 13 EMBED Equation.3 1415 для вказаної робочої точки з ділянки АБ. Звичайно, значення робочої точки вибирають поблизу 13 EMBED Equation.3 1415 це значення є найбільшим в порівнянні із значенням диференціального опору для13 EMBED Equation.3 1415.
Опираючись на схему заміщення (рис.3), можна знайти значення баластного опору по заданому
13 EMBED Equation.3 1415 та 13 EMBED Equation.3 1415 :
13 EMBED Equation.3 1415,
13 EMBED Equation.3 1415,
13 EMBED Equation.3 1415 (1).
З (1) визначаємо значення баластного опору: 13 EMBED Equation.3 1415 (2).
Враховуючи, що 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 часто користуються наближеною формулою:
13 EMBED Equation.3 1415 (3).
Опираючись на схему заміщення стабілізатора по змінному струму можна знайти вихідний опір стабілізатора. Значення вихідного опору стабілізатора дає змогу представити його у вигляді схеми заміщення реального джерела напруги як показано на рис.4.

13 EMBED Visio.Drawing.6 1415
Рис.4. Схема заміщення стабілізатора у вигляді реального джерела напруги.


Для визначення параметрів реальних джерел напруги використовують значення напруги на виході джерела в режимі холостого ходу 13 EMBED Equation.3 1415 (13 EMBED Equation.3 1415) та значення вихідного струму в режимі короткого замикання (13 EMBED Equation.3 1415=0), тоді 13 EMBED Equation.3 1415;
Аналогічно це можна зробити на основі схеми заміщення стабілізатора по змінному струму. Враховуючи те, що 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415
Отримуємо 13 EMBED Equation.3 1415, враховуючи те, що 13 EMBED Equation.3 1415>>13 EMBED Equation.3 1415 можемо наближено записати: 13 EMBED Equation.3 1415 (4).
Розрахунок по постійному струму полягає у наданні таких параметрів схемі, що при найгірших умовах (максимальне відхилення вхідної наруги від номінальної та максимально можливих змінах опору навантаження) робоча точка на вольтамперній характеристиці стабілітрона знаходиться в межах лінійної ділянки стабілізації АБ. Так, як значення баластного опору було вибране на основі заданих 13 EMBED Equation.3 1415 та 13 EMBED Equation.3 1415 (для вибраного стабілітрона) нам залишається лише розрахувати номінальну вхідну напругу стабілітрона 13 EMBED Equation.3 1415.
Для спрощення викладу будемо вважати, що відхилення від номінального значення напруги на вході стабілізатора 13 EMBED Equation.3 1415 та відхилення від номінального значення опору навантаження 13 EMBED Equation.3 1415 є рівними і становлять 13 EMBED Equation.3 1415 та 13 EMBED Equation.3 1415 відповідно.
Допустимо, що робоча точка P вибрана на середині робочої ділянки АБ стабілітрона, як це показано на рис.2, а значення напруги на стабілітроні в межах ділянки наближено рівне13 EMBED Equation.3 1415.
Розглянемо, за рахунок чого відбувається стабілізація напруги на опорі навантаження при зміні, наприклад, опору навантаження при незмінному значенні вихідної напруги стабілізатора 13 EMBED Equation.3 1415.
Запишемо рівняння Кірхгофа для вузла 1 та контура, що складається з напруг: 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415(5, 6)

Нехай значення опору навантаження зміниться на деяке невелике значення13 EMBED Equation.3 1415. Зміна опору навантаження, очевидно, приведе до зміни як струму через навантаження 13 EMBED Equation.3 1415 так і струму через стабілітрон 13 EMBED Equation.3 1415. Так як робоча точка P знаходиться на ділянці АБ і зміна 13 EMBED Equation.3 1415 невелика, то вона не вийде за її межі, отже можна вважати, що напруга на стабілітроні і на опорі навантаження практично не зміниться. Тоді, згідно рівняння (6), значення струму 13 EMBED Equation.3 1415 залишиться незмінним (13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 - const). Отже, згідно рівняння (5) зміна струму навантаження пов’язана зі зміною опору навантаження 13 EMBED Equation.3 1415 дорівнює зміні струму через стабілітрон:
13 EMBED Equation.3 1415.
Аналогічно, при зміні вхідної напруги на величину 13 EMBED Equation.3 1415, при сталій напрузі на навантаження 13 EMBED Equation.3 1415, згідно рівняння (6) змінюється значення струму 13 EMBED Equation.3 1415 . З рівняння (5) можна твердити, що зміна струму 13 EMBED Equation.3 1415 приводить лише до зміни струму через стабілітрон. Тому можемо записати наступну рівність:
13 EMBED Equation.3 1415
Нехай нам задано максимальне відхилення вхідної напруги від номінального значення 13 EMBED Equation.3 1415 та максимальне відхилення опору навантаження від номінального 13 EMBED Equation.3 1415. Тоді значення 13 EMBED Equation.3 1415та 13 EMBED Equation.3 1415 будуть наступними:
13 EMBED Equation.3 1415,
13 EMBED Equation.3 1415.
Для того, щоб значення напруги на навантаженні залишалось постійним, сумарна зміна струму через стабілітрон повинна бути меншою ніж „довжина” ділянки стабілізації:
13 EMBED Equation.3 1415|13 EMBED Equation.3 1415|=|13 EMBED Equation.3 1415|+|13 EMBED Equation.3 1415| (7)
Нерівність (7) дає критерій вибору стабілітрона з необхідною „довжиною” ділянки стабілізації АБ. Порахувавши значення максимальної зміни стуму стабілітрона 13 EMBED Equation.3 1415 та границі ділянки стабілізації АБ можемо вирахувати положення робочої точки P при номінальних значеннях вхідної напруги та опору навантаження:
13 EMBED Equation.3 1415
При цьому значення струму через стабілітрон в робочій точці буде найменшим і, як буде показано нижче, ми матимемо більший коефіцієнт корисної дії (к.к.д.). Якщо взяти за робочу точку середину ділянки стабілізації АБ (очевидно, при виконанні нерівності (7)) то стабілізатор може забезпечити постійну напругу на виході при ще більших змінах вхідної напруги та опору навантаження, але к.к.д. буде меншим. Маючи значення струму в робочій точці на основі закону Кірхгофа для заданого контуру можемо обчислити номінальне значення вхідної напруги:
13 EMBED Equation.3 1415
Обчислимо к.к.д. стабілізатора при номінальних значеннях вхідної напруги та опору навантаження. Коефіцієнт корисної дії стабілізатора 13 EMBED Equation.3 1415 це відношення потужності на навантаженні до вхідної потужності:
13 EMBED Equation.3 1415 (8).
З (8) видно, що при збільшенні коефіцієнта стабілізації 13 EMBED Equation.3 1415 та значення струму стабілітрона в робочій точці 13 EMBED Equation.3 1415 к.к.д. зменшується. К.к.д. такого типу стабілізатора, зазвичай, становить 0.113 EMBED Equation.3 14150.3. Такий малий коефіцієнт корисної дії є основною причиною обмеження області використання параметричних стабілізаторів напруги.

Завдання.
Для заданих викладачем значень 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 розрахувати 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 та вибрати відповідний стабілітрон.
Знати залежність 13 EMBED Equation.3 1415 при 13 EMBED Equation.3 1415.
Знати залежність 13 EMBED Equation.3 1415 при 13 EMBED Equation.3 1415 .
Виходячи із залежності 13 EMBED Equation.3 1415 знайти експериментальне значення 13 EMBED Equation.3 1415.
Виходячи із залежності 13 EMBED Equation.3 1415 знайти 13 EMBED Equation.3 1415.

Методичні вказівки.
Для того, щоб знати залежність 13 EMBED Equation.3 1415 на вхід стабілізатора під’єднати кероване джерело напруги. Змінюючи значення вхідної напруги в межах від 0 до 13 EMBED Equation.3 1415 провести вимірювання вольтметром постійного струму напруги на навантаженні з опором, що рівний номінальному. Результати вимірювання занести в таблицю 1.
Із залежності 13 EMBED Equation.3 1415 визначити ділянку, на якій значення вихідної напруги є стабілізованим. Знайти експериментальне значення 13 EMBED Equation.3 1415 для точки з середини ділянки, на якій вихідна напруга є стабільною.
Для отримання залежності 13 EMBED Equation.3 1415 на вхід стабілізатора під’єднати кероване джерело напруги і виставити значення 13 EMBED Equation.3 1415. На вихід схеми під’єднати змінний резистор в якості опору навантаження. Змінюючи опір навантаження в межах від 0 до 13 EMBED Equation.3 1415 виміряти значення вихідної напруги стабілізатора 13 EMBED Equation.3 1415 . Результати вимірювань занести в таблицю 2.
Із залежності 13 EMBED Equation.3 1415 визначити ділянку, на якій значення вихідної напруги є практично незміним та знайти експериментальне значення 13 EMBED Equation.3 1415.

Таблиця 1. Залежність 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415= ;
№ п/п
13 EMBED Equation.3 1415, В
13 EMBED Equation.3 1415, В


Таблиця 2. Залежність 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, при Uвх ном
№ п/п
13 EMBED Equation.3 1415, Ом
13 EMBED Equation.3 1415, В


Контрольні запитання.
Для чого використовують стабілізатори напруги?
Який головний параметр стабілізатора напруги?
Що таке коефіцієнт стабілізатора напруги?
Якими параметрами характеризується стабілізатор напруги?
Намалюйте схему параметричного стабілізатора.
Де використовуються параметричні стабілізатори напруги?
Які величини задаються при розрахунку параметричного стабілізатора напруги?
Намалюйте воль амперну характеристику та вкажіть основні параметри стабілізатора.
В чому полягає розрахунок стабілізатора по змінному струму?
В чому полягає розрахунок стабілізатора по постійному струму?
Як вбрати робочу точку на ділянці стабілізації стабілітрона?
Як визначити експериментально значення 13 EMBED Equation.3 1415?
Як визначити експериментально значення 13 EMBED Equation.3 1415?
Як експериментально визначити к.к.д. стабілізатора ?

Форма звіту до лабораторної роботи.
Вихідні параметри до розрахунку стабілізатора напруги.
Формули та результати розрахунку стабілізатора напруги.
Схема вимірювань.
Результати вимірювань.
Графіки залежностей 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 .
Результати обчислень експериментальних значень 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415.
Експериментальні значення ділянок, на яких вихідна напруга практично незмінна при змінах 13 EMBED Equation.3 1415 та 13 EMBED Equation.3 1415 .
Висновки.


13 TOC \o "1-3" \h \z \u 1413 LINK \l "_Toc279484439" 14ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНЗИСТОРНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ НИЗЬКОЇ ЧАСТОТИ 13 PAGEREF _Toc279484439 \h 1411515
13 LINK \l "_Toc279484440" 14Дослідження операційних підсилювачів. 13 PAGEREF _Toc279484440 \h 1461515
13 LINK \l "_Toc279484441" 14Дослідження RC-генератора гармонічних коливань 13 PAGEREF _Toc279484441 \h 14101515
13 LINK \l "_Toc279484442" 14ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛАКСАЦІЙНИХ ГЕНЕРАТОРІВ 13 PAGEREF _Toc279484442 \h 14121515
13 LINK \l "_Toc279484443" 14ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПРЯМЛЯЧІВ ЗМІННОГО СТРУМУ 13 PAGEREF _Toc279484443 \h 14141515
13 LINK \l "_Toc279484444" 14Дослідження компенсаційного стабілізатора напруги. 13 PAGEREF _Toc279484444 \h 14201515
13 LINK \l "_Toc279484445" 14Параметричний стабілізатор напруги 13 PAGEREF _Toc279484445 \h 14241515
15


13PAGE 15


13PAGE 142115U

U2

Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native  
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
·Equation NativeEquation Native 
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
·Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New RomanTimes New RomanTimes New RomanTimes New RomanTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman Cyr 
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
·
·
·
·Ї
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman Cyr 
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
·
·
·
·Ї
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman Cyr 
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
·
·
·
·Ї
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native 
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
·Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native 
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
·Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native 
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
·
·
·
·Ї
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native 
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
· 
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
·Equation NativeEquation NativeTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman Cyr Times New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman Cyr14 Times New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman Cyr Times New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman Cyr Times New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman Cyr Times New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman Cyr Times New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes ЦNew Roman CyrTimes New Roman Cyr 
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
·
·
·
·Ї
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Equation Native 
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
· !
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·я
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Equation Native 
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
·
·
·
·Ї
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· 
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
·Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman Cyr Times New Roman CyrTimes New Roman CyrTimes New Roman Cyr  
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
·
·
·
·Ї
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· 
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
· 
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
·Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native 
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
· !
·
·
·
·
·
·

Приложенные файлы

  • doc 23997854
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий