AIZhK shpor


1-сатыдағы сотының шешіміне апелляциялық шағымды 15 күн ішінде бере алады:Жауапкер.Талапкер;Үшінші тұлға
Азаматтардың азаматтық процессуалдық құқық қабілеттілігі пайда болады:туған кезінен бастап;туған сәттен бастап;өмірге келгеннен бастап
Азаматты әрекет қабiлеттiлігі жоқ деп танитын тек қана:сот;судья;сот шешімі
Азаматты әрекет құқық қабілетсіз деп тануға байланысты іс қаралады:Аудандық (қалалық) сотпен;Аудандық және оларға теңестірілген соттар;Қалалық соттар
Азаматтық процесстегі тараптардың мiндеттері:сот шығындарының төлеу;мемлекеттік шығындарды төлеу;өздерінің іс жүргізу міндеттерін атқарады
Азаматтық іс жұргізудің нысанына тән белгілер:Істің аяқталуына мүдделі тұлғалар сот мәжілісіне іс қарауына қатысу құқығы бар және өз құқықтары мен мүдделерін қорғауға;Сот шешімі іс бойынша сот отырысында дәлелдемелер арқылы анықталған деректерге сүйенуі қажет және заңға сәйкес болуы керек;Сот істерін қарау және шешу тәртібі алдын ала азаматтық іс жэүргізу құқығының нормаларымен белгіленген болу керек
Азаматтық істегі талаптардың бұзылуы айқындалады:Іс бойынша маңызы бар жағдайлардың дәлелденбеуі;Жаңа дәлелдемелердің ашылуы;Дәлелдердің жеткіліксіздігі
Азаматтық iс бойынша дәлелдемелер болып табылады:iстiң мәнін растайтын нақты деректер;істі дұрыс шешу үшін маңызды мән жайлар;дәленденген айғақтар
Азаматтық iс бойынша дәлелдемелер мынадай көзқараста бағаланады:тек қана соған жататындығы;рұқсат етiлушiлiктігі;нақтылылығы және жеткiлiктілігі
Азаматтық iс бойынша дәлелдемелерді жүзеге асырылады:сотпен және іске қатысушы барлық тұлғалармен;сотпен;іске қатысушы барлық тұлғалармен
Азаматтық iс бойынша өндiрiстiң тоқтатылуының зардаптары:осы талппен екінші рет сотқа жолдануға болмайды;екінщі рет сотқа жүгінуге болмайды;іс шешілмей қалады
Азаматтық iс бойынша сот мәжiлiсiн ашады:судья;Жоғары сот;сот
Азаматтық iс бойынша сот отырысының хаттамасына қол қойылады:Сот мәжілісінің төрағасы және хатшысымен;Сот мәжілісінің хатшысымен;Сот мәжілісінің төрағасы
Азаматтық iс жүргiзу әрекет қабiлеттілігі мына жастан бастап пайда болады:18 жас;Кәмелет жасқа толғаннан бастап;Толық әрекет қабілеттілік жасынан бастап
Азаматтық iс жүргiзу кезінде айқындалатын қағидалар:ауызшалық қағидалары;Тiкелейлік қағидалары;үздіксіздік қағидалары
Азаматтық iс жүргiзу құқығының әдiсi болып табылады:императивті – диспозитивті;мәні бойынша рұқсат етуші және мәжбүрлеуші;рұқсат етуші және міндеттеуші
Азаматтық iс жүргiзу құқығының реттеу пәні – бұл:сот пен тараптар арасындағы қатынас;сот пен талап беруші арасындағы қатынас;сот пен жауапкер арасындағы қатынас
Азаматтық iс жүргiзуге прокурордың қатысуының нысаны:талап беру;басталған процесске қатысу;қорытынды беру арқылы
Азаматтық iс жүргiзуде тарап болып табылады:талапкер;талап қоюшы;жауапкер
Азаматтық iс жүргiзудегi прокурордың қатысу нысанын атаңыз:азаматтық iс бойынша іс қозғау;сот бастамасымен;өз бастамасымен
Азаматтық iс жүргiзудегі талаптың түрлерi:мойындау туралы;беру туралы;қайта құру туралы
Азаматтық iс жүргiзудің тараптары болып табылады:талапкер;талапкер және жауапкер;жауапкер
Азаматтық iске қатысушы прокурордың мынаған құқығы жоқ:бітімгершілік келісім жасасуға;медиация тәртібімен реттеутуралы келісімді жасауға;қарсы талап қояға
Азаматтық iстегi тараптарды сипаттайтын белгi:өзі атынан процесстерге қатысу;өз атынан өкілдің қатысуы;Іске мүдделі болу
Азаматтық iстерді қараудың жалпы мерзімі:екi айға дейiн;алпыс күнге дейін;алпыс тәулікке дейін
Азаматтық процеске қатысушы ретінде сарапшының құқығы жоқ:сараптама жүргізу үшін материалдар жинауға;өз бетімен іс жүргізуге;жалған өорытынды беруге
Азаматтық процессте дәлелдеу міндеттілігі кімге біріледі:тараптарға;іске қатысушы басқа да тұлғалар;соттың талап еткен дәлелдемесі бар тұлға
Азаматтық процессте қадағалау кіммен жүзеге асырылады:ҚР Бас прокурорымен;Облыс прокурормен және оған теңестірілген прокурормен;Аудандақ (қалалық) және оған теңестірілген прокурормен
Азаматтық процессте тараптардың мынадай құқығы болмайды:істің мәні бойынша қорытынды беру;қадағалау қызметін атқару;сотқа төрағалық етуге
Азаматтық процесстегі үшінші тұлғалардың белгілері:тараптар арасындағы басталып кеткен процесске қатысу;бірінші сатыдағы сот шешімі шыққанға дейін қатысу;тараптардың барлық құқықтары мен міндеттерін пайдаланады
Азаматтық процесте сот қандай мәжбүрлеу шараларын қолдануға құқылы:Еріксіз келтіру және сот залынан шығару;Еріксіз келтіру;Сот залынан шығарып жіберу
Азаматтық процесте судьяға қарсылық білдірудің негізі болып табылмайды:прокурормен таныс болуы;прокурормен жақын қатынаста болса;прокурормен туыстық қатынаста болса
Азаматтық сот өндірісі бөлінеді:талап қоюмен іс жүргізу істері.ерекше талап қоюмен іс жүргізу істері.бұйрық бойынша іс жүргізу істері.
Азаматтық сот өндірісі мына тілде жүргізіледі:қазақша және орыс тiлдерiнде;басқа тілдер бірдей қолданылады;мемлекеттік және ресми тілде
Азаматтық сот өндірісінде мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдары өздеріне жүктелген міндеттерді жүзеге асыру және азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін, қоғамдық және мемлекеттік мүдделерді қорғау мақсатында іс бойынша қорытынды беру үшін қандай шарттар қажет?үшінші тұлғаның бастамашылығы бойынша процеске қатыса алады;Тараптардың бастамашылығы бойынша процеске қатыса алады;Өз бастамашылығы бойынша процеске қатыса алады
Азаматтық сот өндірісіндегі заңдылық қағидасы:Материалдық- процессуалдық құқықтық нормаларды сақтау;Істерді шешу кезінде соттың заңды бұзуына болмайды;нормативтік құқықтық актілердің талаптарын дәлме-дәл сақтауға міндетті
Азаматтық сот ісін жүргізу түрі:Талап қою бойынша іс жүргізу.Ерекше іс жүргізу.Ерекше талап қоюмен іс жүргізу.
Азаматтық сот ісін жүргізуде қадағалау кіммен жүзеге асырылады:Аудандық (қалалық) және оған теңестірілген прокурормен;Қазақстан Республикасының Бас Прокурорымен;Облыс прокурорымен және оған теңестірілген прокурормен
Азаматтық сот ісін жүргізудег прокурордың процессуалдық орны:Прокурор азаматтық іс жүргізу процессінің субьектісі;Егер ол басқа тұлғалардың құқтары мен заңменг қорғалатын мүдделерін қорғауға арыз бере отырып сотқа жүгінсе,онда ол талапкердің іс жүргізу құқықтарына ішінара пайдаланады;Прокурор- іске қатысушы тұлға
Азаматтық сот ісін жүргізудің принциптеріне жатады:Заңдылық.Сот ісін жүргізу тілі.Сотта істі қараудың жариялығы.
Азаматтық сот ісін жүргізудің сатысы:бірінші сатыдағы сотта іс жүргізу.қадағалау тәртібімен заңды күшіне енген сот шешімдерін, ұйғарымдарын және қаулыларын қайта қарау.аппеляциялық сатыдағы соттарда іс жүргізу.
Азаматтық сот ісін жүргізудің функционалдық принциптеріне жатқызуға болады:тараптардың айтысуы.тараптардың тең құқықтылығы.диспозитивтік.
Азаматтық іс бойынша айғақтармен қамтамасыз ету жүргізіледі:сотпен және нотариалды органдармен;нотариалды органмен;сотпен
Азаматтық іс бойынша дереу орындалуға жататынын шешімдер:Алимент өндіріп алу туралы;Алимент өндіріп алу туралы,бұрынғы жұмысына қайтадан орналастыру және жұмысшыға жалақысын өндіріп беру туралы, бірақ үш айдан аспайтын уақытқа,мертігуден немесе денсаулықты өзгедей зақымдау арқылы, сондай ақ асыраушысынан айырылуына байланысты келген зиянды үш айдан аспайтын уақытқа өтеу туралы;Бұрынғы жұмысына қайтадан орналастыру және жұмысшыға жалақысын өндіріп беру туралы, бірақ үш айдан аспайтын уақытқа
Азаматтық іс бойынша өндірістің тоқтатылуының салдары:Сот ерекше талапқа екінші айналымда жібермейді;Талап арызды қайтып алу;Іс қаралмайды
Азаматтық іс бойынша сот тапсырмасы орындалады:сотпен айғақтардың орналасқан жері бойынша;соттың орналасқан жері бойынша;айғақтар орналасқан жері бойынша
Азаматтық іс бойынша сырттай іс жүргізу тәртібі:Сот сырттай іс жүргізу тәртібімен істі қарау кезінде іске қатысушы адамдардың дәлелдерін ескереді;Сот сырттай іс жүргізу тәртібімен істі қарау кезінде іске қатысушы адамдар берген дәлелдемелерді зерттейді, олардың дәлелдерін ескереді және сырттай шешім деп аталатын шешім шығарады;Сот сырттай іс жүргізу тәртібімен сырттай шешім деп аталатын шешім шығарады
Азаматтық іс бойынша түсініктеме беретін тұлға:Талап қоюшы;жауапкер;куә
Азаматтық іс бойынша шешімдерге қойылатын негізгі талаптар,бұл:Заңдылық және дәлелділік;Заңдылық;Дәлелділік
Азаматтық іс жүргізу әдісі:Императивті әдіс;Императивті-диспозитиыті әдіс;Диспозитвті әдіс
Азаматтық іс жүргізу кодексіне сәйкес қай тұлғаға қарсылық білдіру үшін негіздері қолданылуы мүмкін:судьяға, прокурорға, сарапшыға.аудармашыға, сот отырысының хатшысына.сот орындаушысына, сот приставына.
Азаматтық іс жүргізу құқығы,бұл:Сот қызметін реттейтін нормалардың жиынтығы;Құқықтың нормалардың жүйесі;Сот пен тараптар арасындағы құқықтық норманы реттеу
Азаматтық іс жүргізу құқығының қайнар көздері:Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексі;Қазақстан Республикасының Конституциясы;Атқарушылык іс жүргізу және сот орындаушысының мәртебесі туралы заң
Азаматтық іс жүргізу құқық қатынастарының басталуы негіздері:Азаматтық іс жүргізу нормасы;Заңды деректер;Азаматтық іс жүргізу құқық субьектілік; Іс жүргізу міндеттері мен құқықтары
Азаматтық іс жүргізу құқық қатынастарының ерекшелігі сол,олар:Құқықтық нысанда құрылады;Арыз қабылдағаннан шешім шыққанға дейінгі аралықтаға қатынастар;Құқықты қалпына келтіру
Азаматтық іс жүргізу құқық қатынастарының мазмұнын құрайды:Іс жүргізу құқығынан және сот пен басқа да қатысушылардың міндеттерінен;сот пен басқа да қатысушылардың міндеттерінен;Сот және іс жүргізу тараптарынің міндеттерінен
Азаматтық іс жүргізу құқық қатынастарының туындауының алғышарттары – бұл:Заңдық айғақтар;Азаматтық іс жүргізу құқық субъектілік;Құқық нормасы
Азаматтық іс жүргізу нысанының негізгі белгілеріне:әмбебаптылық,нормативтілік;қолсұқпаушылық,жүйелілік
Азаматтық іс жүргізу процесінің териясында іс жүргізу қатынастарының мазмұны:Іс жүргізуге қатысушылардың құқықтары;Іс жүргізуге қатысушылардың міндеттері;Іске қатысушылардың әрекеттері
Азаматтық іс жүргізу сатылары:Азаматтық іс қозғау сатысы;Сотта азаматтық істі қарау;Азаматтық істі сотта қарауға әзірлеу
Азаматтық іс жүргізу түсінігі:Азаматтық істерді шешу бойынша сот қызметі;Азаматтық істерді қарауға сот жіне басқа процеске қатысушылар әрекеттері;Азаматтық құқықтық дауларды аралық соттармен қарастыру және шешу тәртібі
Азаматтық іс жүргізудің түсінігі:азаматтық істерді шешу бойынша сот қызметі.азаматтық істерді қарауда сот және басқа процеске қатысушылар әрекеттері.азаматтық іс жүргізу құқығының нормаларымен реттелген соттың іс-әрекеті.
Азаматтық іс жүргізуге мемлекеттік органдар мен жергілікті озін-өзі басқару органдарының және басқа да тұлғалардың қатысу негіздерін атаңыз:Субьектілердің оздерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау мүмкінсіздігі;Осы мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құқықтары менмүдделерін қорғау;Заңның арнайы уәкілеті, яғны олар заңда көрсетілген жағдайлардағана іс жүргізуге қатысады
Азаматтық іс жүргізуде сот қолданатын мәжбүрлеу шаралары:еріксіз келтіру.сот отырысы залынан шығарып жіберу.азаматтық іс жүргізу кодексі бойынша екі мәжбүрлеу шарасы қолданылады.
Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдеу процесінің сатылары:Бағалау сатысы;Зерттеу сатысы;Жинау және сотқа ұсыну сатысы
Азаматтық іс жүргізудегі сот тапсырмасының түсінігі:басқа аудандағы сотқа белгілі бір іс жүргізу әрекетін жасауға істі қараушы сот тапсырма береді.басқа мемлекетттегі сотқа белгілі бір іс жүргізу әрекетін жасауға істі қараушы сот тапсырма береді.басқа қалада дәлелдемелер жинау қажеттігі туралы өтінішті қанағаттандырған жағдайда тиісті сотқа белгілі бір іс жүргізу әрекетін жасауға істі қараушы сот тапсырма береді.
Азаматтық іс жүргізудегі тараптар:дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар.талап қоюшы мен жауапкер.даулы материалдық құқықтық қатынастың субъектілері.
Азаматтық іс жүргізудегі тараптарға түсінік беріңіздер:Талап қоюшы мен жауапкер;Дербес талаптардың мәлімдемейтін үшінші тұлғалар;Дербес талаптардың мәлімдейтін үшінші тұлғалар
Азаматтық іс жүргізудің қандай сатыларында өкілдікке жол берілуі мүмкін:Кез-келген сатыда;Қадағалау сатыдағы сотта іс қайта қаралғанда;Аппеляциялық сатыдағы соттарда
Азаматтық іс жүргізудің нысанына тән белгілері:тараптардың тең құқықтылығы.азаматтық істерді сотта жеке-дара және алқа сот құрамымен қарау.сот шешімі іс бойынша сот отырысында дәлелдемелер арқылы анықталған деректерге
Азаматтық іс негізінде қаралады:бiрiншi инстанцияның сотында;Алғашқы инстанциядағы сотпен;соттың бірінші инстанциясы
Азаматтық іске қатысушы тұлғалардың құрамына кіретін сот ісіне қатысушы:Талап қоюшы;Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлға;Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін ұшінші тұлға
Азаматтық істер бойынша сот талқылауына дайындауға болмайды:істі талқылаудан бас тарту;іс талқыланбайды;істі қозғаудан бас тарту
Азаматтық істер бойынша сот төрелегін жүзеге асыруды ұйымдастыру принциптеріне жатқызамыз:сотта іс қараудың тікелей жүргізілуі.тараптардың айтысуы.тараптардың тең құқықтылығы.
Азаматтық істер бойынша сот төрелегін жүзеге асыруды ұйымдастыру принциптері:адамның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғау.жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу.сот төрелігін тек қана сотгың жүзеге асыруы.
Азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыруды ұйымдастыру принциптеріне жатқызамыз:Жеке адамның ар-намысы мен қадір қасиетін құрметтеу;Адамның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мұдделерін сотта қорғау;Сот төрелігін тек қана соттың жүзеге асыруы;
Азаматтық істер бойынша істің мәні бойынша қарау неден басталатынын атаңыз:Төрағалық етуші талапкерден өз талаптарын қолдайтын-қолдамайтынын, жауапкер талапкердің талаптарын мойындайтын – мойындамайтыны, тараптардың істі бітімгершілік келісімімен аяқтауды немесе істі аралық сотқа қарауға беруді қалайтын – қаламайтыны туралы сұрауынан;Істі мәні бойынша қарауды төрағалық етуші талапкерден өз талаптарын қолдайтын – қолдамайтыны, жауапкер талапкердің талаптарын мойындайтын – мойындамайтыны, тараптардың істі бітімгершілік келісімімен аяқтауды немесе істі аралық сотқа қарауға беруді қалайтын – қаламайтыны туралы сұрауынан басталады;Істі мәні бойынша қарау үшін белгіленген уақытта төрағалық етуші сот отырысын ашады және талапкерден өз талаптарын қолдайтын – қолдамайтыны, жауапкер талапкердің талаптарын мойындайтын – мойындамайтыны, тараптардың істі бітімгершілік келісімімен аяқтауды немесе істі аралық сотқа қарауға беруді қалайтын – қаламайтыны туралы сұрауынан бастайды
Азаматтық істерді қарап шешуде азаматтық іс жүргізу құқық қатынастарының мынандай түрлерін байқауға болады:қосымша;негізгі;Қызметтік-көмек көрсетушілік
Азаматтық істерді қарау кезінде жабық сот отырысында:Азаматтық сот ісін жүргізудегі барлық ережелер сақталады;кейбір маңызды фактілер байласыны болған адамдардың келісімімен ғана жария етіледі;қажет болған жағдайда куәлар, сарапшылар, аудармашылар қатыса алады
Азаматтық істерді қараудың жалпы мерзімі:Жұмысын қалпына келтіру, алимент өндіріп алу туралы даулау істер бір айға дейінгі мерзімде шешіледі;Сот талқылауына әзірлеу аяқталған күннен бастап екі айға дейінгі мерзімде қаралады, шешіледі;АІЖК-174, бапта көзделген
Азаматтық істердің соттылығы бойынша мамандандырылған экономикалық соттарға бағынысты азаматтық істер:Тараптары заңды тұлғалар болып табылатын мүліктік және мүліктік емес даулар жөніндегі істер;Корпоративтік даулар;Тараптары заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын азаматтармүліктік және мүліктік емес даулар жөніндегі істер
Азаматтық істі сотта қарауға жалпы мерзімі:арызды қабылданғаннан кейін жетi күн;арызды қабылданғаннан кейін бір апта;жеті жұмыс күні
Азаматтық істі шешім шығаруынсыз аяқтаудың нысаны:Іс бойынша өндірісті тоқтату және өтінішті қараусыз қалдыру;өтінішті қараусыз қалдыру;Іс бойынша өндірісті тоқтату
Апелляциялық тәртiппен сот шешiмiнiң күшiн жоюдың не оны өзгертудiң негiздемелерiн көрсетіңіз:талап қоюшы өз талабынан бас тартса және бас тартуды сот қабылдаса;бiрiншi сатыдағы сот белгiленген iс үшiн маңызы бар мән-жайлардың дәлелденбеуi;iс азаматтық сот iсiн жүргiзу тәртiбiмен қарауға жатпаса
Апелляциялық шағым немесе наразылық судьяның қаулысымен оларды берген (келтірген) тұлғаға мына жағдайларда қайтарылады:егер шағымдану немесе наразылық келтіру мерзімі өтіп кетсе және шағымда немесе наразылықта оны қалпына келтіру туралы өтініш болмаса немесе оны қалпына келтіруден бас тартылған жағдай;шағымды немесе наразылықты берген (келтірген) тұлғаның өтініші бойынша;шағымды, наразылықты қозғалыссыз қалдыру туралы судьяның қаулыдағы нұсқаулары белгіленген мерзімде орындалмағанда
Арнайы ауданаралық экономикалық соттың қарауына жатады:Тараптар заңды тұлғалар болып табылатын мүліктік дау-дамайларға қатысты істер;Жалған банкроттыққа байланысты істер;Мүлікпен байланысты дау дамайлар
Арызды қабылдаудан бас тарту туралы ұйғарым шағарудың негіздері:Бітімгершілік келісімін бекіткені туралы заң күшіне енген сот ұйғарымы бар болуы;Бітімгершілік келісімін бекіткені туралы заң күшіне енген сот ұйғарымы бар болуы,арызды қабылдаудан бас тарту туралы ұйғарым шығаруға негіз болып табылады;Арызды қабылдаудан бас тарту туралы ұйғарым шығаруға негізі болып, бітімгершілік келісімін бекіткені туралы заң күшіне енген сот анықтамасының бар болуы табылады
Арызды қарастырмай тоқтату:сот талқылауында азаматтық істерді дайындау жүргізіледі:
Арызды қараусыз қалдырудың негіздемелері: Арыз қол қойылған және оны берген адамның арызға қол қоюға және оны беруге өкілеттігі жоқ болса;Талап қоюшы осы санаттағы істер үшін заңда белгіленген дауды алдын ала сотқа дейін шешудің міндетті тәртібін сақтамаса және осы тәртіпте қолданудың мүмкіндігі жоғалмаса;Арызды әрекетке қабілетсіз адам берсе
Атқару өндіріснің тараптары:Өндіруші,борышкер;Өндіруші;Борышкер
Атқару өндірісінде борышкердің....құқығы жоқ:Төлеуден бас тартуға;Сот шығындарын төлеуден бас тартуға;Баж төлеуден бас тарту
Атқару өндірісінің органдары:Соттың орындаушысы
Аудармашыға тиісті төлемақы өндіріледі:Республткалық бюджет тарапынан;Мемлекеттік бюджеттен;Мемлекет тарапынан
АІЖК – і бойынша өкілдің өкілеттіктері:Талап қою талаптары мен талап қоюды танудан толық немесе ішінара бас тартуды;Талап арызға қол қоюды;Талап қоюдың нысанасын немесе негіздемесін өзгертуді
Бiрiншi инстанция сотының шығаратын актісі:шешiм,ұйғарым;бұйрық;шешім
Бала асырап алу өтінішіндегі өндіріс мынадай ретте қарастырылады:Ерекше іс жүргізу
Баламалы соттылық анықталады:талапкердiң таңдауы бойынша;талап қоюшы таңдауымен;талапкер қалауы бойынша
Басқа тұлғалардың құқықтарын қорғаушы мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының,ұйымдар және жекелеген азакматтардың іс жүргізуге қатысу нысандары:Олар басқа тұлғалардың,құқықтарын қорғау үшін сотқа арыз беруге құқылы;Олар іс жүргізуге екі нысанда қатысады;Олар жүктелген міндеттерді жүзеге асыру мақсатында және азаматтардың құқықтарын және мемлекеттің қорғау үшін іс бойынша оған кіре алады
Бастамада талапты қамсыздандыру болады:заңды өкілі;заңды өкіл;өкіл
Борышкерге сот бұйрығының кешірмесін жіберу:Борышкер бұйырықтың көшірмесін алған күннен бастап он күн мерзімде талапқа келіспеген қарсылығын бұйрық шығарған сотқа жіберуге құқылы.Борышкер қарсылық жасаса сот бұйрығы күші жойылады.Сот бұйрығын шығарғанан кейін судья тапсыру туралы хабарлай отырып,борышкерге жібереді.
Бұзылған немесе даулы азаматтық құқықтарды қорғаудың нысаны:соттық;сот тәртібімен;соттық негізінде
Бұйрық беру өндірісінің белгілері:Қаралатын талаптардың даусыздығы;Тараптардың келуі міндетті емес;Сотта іс қарамай ақ жүргізіледі
Бұйрық өндірісі мына жағдайларда қозғалады:Өтініш;Өтініш;Өтініш түскенде
Бұйрықтық іс жүргізу:Бұйрықтық іс жүргізу – бұл қысқартылған сот ісін жүргізуде арызданушының талаптары негізделген және құжат түрінде құпталған жағдайда, сот бұйрығы негізінде, қарызды өндіріп алуға жол беріледі;Бұйрықтық іс жүргізу – бұл міндеттерді орындамаған тарапқа қарсы даусыз құжаттарға арқа сүйейтін тұлға ретінде несие берушінің құқықтары мен мүдделерін қорғаудың ерекше нысаны;Бұйрықтық іс жүргізу – бұл материалды-құқықтық қатынастардфң құқықтық табиғатымен шартталған сот бұйрығын беру бойынша қысқартылған құқықтық процедура
Бір өндірісте бірнеше талап арзыдың бірігуі:Талаптың объективті қосылуы;Талаптың объективтік бірігуі
Бір талапкердің талабы бойынша бірнеше жауапкердің іске қатыстырылуы:енжар ортақ қатысушылық;бәсең ортақ қатысушылық;бәсең бірігіп қатысушылық
Бірінші инстанциядағы соттың анықтамасы шығарылмайды:Жауапкердің материалдық құқықтары мен міндеттері;Талапкердің материалдық құқықтары мен міндеттері;Талап иесінің материалдық міндеттері мен құқықтары
Бірінші сот инстанциясының сот шешіміне:Тікелей АІЖК-де көзделген жағдайларда шағымданады;Заңмен көзделген жағдайларда шағымданады;ҚР заңдарында көзделген
Бітімгершілік жасау құқығын кім пайдаланады:Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін тұлға;жауапкер;Талап қоюшы
Бітімгершілік келісімді тек қана мыналар жасаса алады:талапкер және жауапкер;талап қоюшы мен жауапкер;іске мүдделі тұлғалар
Бітімгершілік келісімін жасау құқығын пайдаланады:даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлға.жауапкер.талап қоюшы.
Ведомстволық бағыныстылық:Заң ұғымы, мемлекеттің юрисдикциялық органдары, сондай-ақ қоғамдық, кооперативтік және басқа да ұйымдар арасында құқық туралы дауларды және басқа да құқықтық мәселелерді қарау және шешу бойынша өкілеттәктерді бөлуді білдіреді;Бұл заң істерінің қасиеті, оған байланысты ол істер белгілі бір юрисдикцияық органдармен шешілуге жатады;Бұл мемлекеттік өктемді шешуді қажет ететін құқық туралы даулардың және басқа да заңи істердің сол немесе басқа мемлекеттік, қоғамдық, аралас органның немесе аралық соттың жүргізуніне қатыстылығы
Ведомстволық бағыныстылықтың түрлері:балама ведомстволық бағыныстылық.ерекше ведомстволық бағыныстылық.талаптардың байланысы бойынша анықталатын істердің ведомстволық бағыныстылығы.
Видеожазбалар:жазбаша айғақтарға жатады;айғақтарға жатады;жазбаша айғақтарға жатады
Даудың нысанасына дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлғаның құқығы болып табылмайды:бітімгершілік келісімін жасау құқығы.талап қоюдың негіздемесі мен нысанасын езгерту құқығы.талап қоюдан бас тарту құқығы.
Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар қандай құқықтарға ие?Талап қою талабының мөлшерін ұлғайтуға немесе азайтуға құқылы;Талап қоюды мойындау не бітімгершілік келісімге келуге құқылы;Тараптардың талап қоюдың негіздемесі мен нысанасын өзгертуге құқылы
Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар сипаттамасы:іске қатысу ықылас көбінесе үшінші тұлғалардың өздерінен болады;үшінші тұлғалардың талап қою пәні талап қоюышының талап қою пәнімен толық көлемде немесе жарым-жартылай толық сәйкес келу керек, сондықтан талап қоюшының талабын қанағаттандырса әлбетте, үшінші тұлғаның арызын қабылдаудан бас тартады (толық немесс жарым жартылай;процеске талап қою арқылы қатысады, талап қоюшының барлық құқықтарын пайдаланады және оның барлық міндеттерін атқарады
Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғалар кірісе алады:Өз бастамасы бойынша;Тараптардың өтініші бойынша;Соттың бастамасы бойынша
Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғалар қай тұлғаның бастамасымен іске қатысуға тартылуы мүмкін?Соттың бастамасымен іске қатысуға тартылуы мүмкін;Тараптардың бастамасымен іске қатысуға тартылуы мүмкін;Іске қатысушы басқа адамдардың өтінішімен іске қатысуға тартылуы мүмкін
Даудың обьектісі болып:Дау жүріп жатқан зат,пән;материалдық игіліктер;дауланып отырған игіліктер
Дәлелдемеден босатылмайды:айғақ фактілер;айғақтар;айғақ фактілер
Дәлелдемелер құрылу сипатына байланысты мынадай түрлерге бөлінеді:бастапқы,туынды;туынды,бастапқы;бастапқы,туынды
Дәлелдемелер ретінде жол беруге болмайтын нақты дсрсктер:дәлелдеу барысында қазіргі ғылыми білімге қайшы келетін әдістерді қолдана отырып алынған болса, олар нақты деректердің растығына әсер етсе немесе әсер етуі мүмкін болса;күш қолдану, қорқыту, алдау, сол секілді өзге де заңсыз іс-әрекеттерді қолдана отырып алынған деректер;іс жүргізу іс-әрекетінің тәртібін айтарлықтай бұза отырып алынған деректер
Дәлелдемелерге баға беріледі:тараптармен;Жауапкер;Талапкермен
Дәлелдемелердiң өзара байланыстары бойынша мынадай түрлерге бөлінеді:тікелей,жанама;жанама,тікелей;жанама,тікелей
Дәлелдемелерді бағалайды:Сот;Судья;Сот
Дәлелдемелердің алынатын қайнар көзі бойынша мынадай түрлерге бөлінеді:жеке,заттық,аралас;жеке,аралас,заттық;аралас,жеке,заттық
Дәлелдеу процессінің кезеңдерi:жинау,зерттеу және бағалау;жинау,бағалау,зерттеу;Бағалау,жинау,зерттеу
Дәлелдеуге жатпайтындар:преюдициалды анықталған айғақтар;төтенше жағдайларға байланысты;преюдициалды айғақтар
Дәлелдеуден босатудың негіздері:Соттың бұрын қаралған азамттық іс бойынша заңды күшіне енген шешімімен белгіленген мән-жайлар сот үшін міндетті және сол адамдар қатысқан басқа азаматтық істерді талқылау кезінде қайтадан дәлелденбейді;Заңға сәйкес анықталады деп ұйғарылған фактілер азаматтық істі талқылау кезінде дәлелденбейді;Сот жалпыға белгілі деп таныған мән-жайлар дәлелдеуді қажет етпейді
Дәлелді шешімнің қысқаша шешімнен айырмашылығы:Сипаттау бөлігінің болмауы;Шешім жариялануына байланысты;Дәлелді шешім 5 күнге қалдырылуы мүмкін, қысқаша отырыста жарияланады
Дербес талап қоймайтын үшінші жақтың мынаған құқығы жоқ:сот шешiмiн ықтиярсыз орындалуын талап ету;бітімгершілік келісіміне келу;талаптан бас тарту
Дербес талап қоймайтын үшінші тұлғаның іске қатысу негізі:регресстік құқығының болуы;талапкер немесе жауапкер жағында іске қатыса алады;тараптардың және іске қатысушы басқа адамдардың өтінішімен
Дербес талап қойылатын үшінші тұлғаның іске қатысуы:сот шешімі қабылданға дейін;бірінші сатыдағы сот шешімі шығарғанға дейін;олардың құқықтары мен міндеттері тараптардың біреуіне әсер ететін болса
Дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғаладың құқығы жоқ:Сот шешімінің мәжбүрлі орындалуын талап етуге;Бітімгершілік келісімін жасасуға;Істі медиация тәртібімен реттеуге
Егер дәлел шындыққа сәйкес келсе,онда ол...танылады:Сенімді;Дұрыс
Егер сот жаңа мән жайларды анықтау қажет деп тапса,онда ол:істі мәні бойынша қарауды қайта жаңғырту туралы ұйғарым шағарады;қайта қарау туралы ұйғарым;Қайта жаңғырту туралы ұйғарым шығарады
Ерекше өндірістің ұғымын беріңіз:Ерекше өндірісте мәлімдеушілер және мүдделі адамдар қатысады және талап қою өндірісінің
кейбір институттары қолданылмайды;Ерекше өндірісте құқық туралы дау жоқ және қарама-қарсы мүдделі тараптар жоқ;Ерекше өндіріс – құқық туралы дауды шешумен байланысты емес заң деректерді сот анықтайтын, және азаматтың құқықтық мәртебесі анықталатын және нотариат немесе АХАЖ органдары әрекеттерінің құқықтылығына бақылау жасау жөніндегі азаматтық іс жүргізудің түрі
Ерекше талап қою бойынша іс жүргізудің талап қою бойынша іс жүргізуден айырмашылығын атаңыз:Азаматтардың құқықтарын бұзатын немесе шектейтін нормативтік құқықтық актілердің заңдылығына сот бақылауының жүзеге асырылуында;Істерді туындататын құқықтық қатынастардың сипатында, яғни сот зерттеуінің обьектісі бойынша;Іске биліктік өкілеттіктер берілген тұлғалардың ( лауазымды тұлғаның, мемлекеттік билік және өзін-өзі басқару органдарының, мемлекеттік қызметшілердің және т.б.) қатысуында
Ерекше талап қоюмен iс жүргiзу бойынша қаралатын істер:азаматты хабар-ошарсыз кеттi деп тану туралы және азаматты қайтыс болды деп жариялау туралы;жергiлiктi атқарушы органдардың азаматтардың алқаби ретiнде қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысу құқықтарын;заңдық маңызы бар фактiлердi анықтау туралы
Ерекше талап қоюмен іс жүргізу бойынша қаралатын істер:сайлауға, референдумдарға қатысушы азаматтар мен қоғамдық бірлестіктердің сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздар бойынша іс жүргізу;әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті органдардың (лауазымды адамдардың) қаулыларына дау айту туралы істер бойынша іс жүргізу.жергілікті атқарушы органдардың азаматтардың алқаби ретінде қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысу құқықтарын бұзатын шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) дау айту жөніндегі арыздар бойынша іс жүргізу
Ерекше талап өндірісінен талап өндірісінің айырмашылығы:Азаматтардың құқықтарын бұзатын немесе шектейтін нормативтік құқықтық актілердің заңдылығына сот бақылауының жүзеге асырылуында;Істерді туындататын құқықтық қатынастардың сипатында, яғни сот зерттеуінің обьектісі бойынша;Іске биліктік өкілеттіктер берілген тұлғалардың ( лауазымды тұлғаның, мемлекеттік билік және өзін-өзі басқару органдарының, мемлекеттік қызметшілердің және т.б.) қатысуында
Ерекше талаптық іс жүргізудің талаптық іс жүргізуден айырмашылығы неде деп ойлайсыз:Азаматтардың құқықтарын бұзатын немесе шектейтін нормативтік құқықтық актілердің заңдылығына сот бақылауының жүзеге асырылуында;Істерді туындататын құқықтық қатынастардың сипатында, яғни сот зерттеуінің обьектісі бойынша;Іске биліктік өкілеттіктер берілген тұлғалардың ( лауазымды тұлғаның, мемлекеттік билік және өзін-өзі басқару органдарының, мемлекеттік қызметшілердің және т.б.) қатысуында
Ерекше іс жүргізу өндірісін сипаттамайтын белгі:Талапкердің талаптан бас тарту мүмкіндігі;Талап иесінің арызынан бас тарту құқығы;Арыз беруші мен мүдделі адамдар қатысуынсыз қарайды
Ерекше іс жүргізу тәртібімен қарайтын істер:Жылжымалы затты иесіз деп тану және жылжымайтын мүлікке коммуналдық меншік құқығын тану туралы;Нотариаттық әрекеттерге немесе оларды жасаудан бас тартуға шағымдар бойынша;Бала асырап алу туралы
Ерекше іс жүргізу тәртібімен қарайтын істер:Сайлауға, референдумдарға қатысушы азаматтар мен қоғамдық бiрлестiктердiң сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздар бойынша iс жүргiзу;Жергiлiктi атқарушы органдардың азаматтардың алқаби ретiнде қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысу құқықтарын бұзатын шешiмдерiне,әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) дау айту жөнiндегi арыздар бойынша iс жүргiзу;Бала асырап алу туралы
Ерекше іс жүргізу ісі бойынша қаралады:Мемлекеттік басқару органдарының заңсыз әрекеттеріне наразылық білдіру істері;Бала асырап алу бойынша істер;Заңдық маңызы бар фактілерді анықтау егерде ұл,қыз асырағанда;сот ұйғарымы бойынша
Жабық сот мәжiлiсi соттың ұйғарымы бойынша мынадай жағдайда жүргізіледі:бала асырап алу туралы мәлiметтердiң жарияланбауы мақсатында;ұл,қыз асырау туралы мәлiметтердiң жарияланбауы мақсатында;бала асырап алу туралы мәліметтер құпия болуы тиіс
Жабық сот мәжілісі мiндеттi түрде мына жағдайларда өтеді:бала асырап алуда
Жабық сот отырысында істі қарауға жатпайтын негіз ретінде:Жалақының құпиялылығы;Істі ашық қарауға кедергі келтірмейтін істер;Белгілі мән-жайға байланысты істер
Жазбаша дәлелдемелер мазмұны бойынша мынадай түрлерге бөлінеді:басқарушы және мәлiмдеуші;мәлімдеушы және басқарушы;басқарушы, мәлiмдеуші
Жазбаша дәлелдемелер құрылу сипатына байланысты мынадай түрлерге бөлінеді:шынайы және көшiрмелер;көшiрмелер шынайы;шынайы және көшiрмелер
Жазбаша дәлелдемелер Субъектілер бойынша мынадай түрлерге бөлінеді:ресми,ресми емес;ресми емес,ресми;ресми,ресми емес
Жазбаша дәлелдемелердің нысаны боойынша мынадай түрлерге бөлінеді:жай және сараланған;жай,сараланған;жай және сараланған
Жалпы ереже бойынша аудан сотының шешімі заңи күшіне енеді:Аппеляциялық шағымның мерзімі біткенге дейін,егер шағымданбаса,наразылық;Іс қарастырылған соң 15 күн ішінде;Шағым берілмесе аппеляциялық мерзім біткен соң
Жалпы ережелер бойынша бірінші саты ретінде азаматтық істерді қарайтын соттар:Аудандық(қалалық) соттарға теңестірілген соттар;Аудандық соттар;Қалалық соттар
Жаңадан ашылған мән жйлар бойынша iс қайта қаралады:осы шешімді қабылдаған сотпен;осы істі қараған сотпен;іс қозғаған сотпен
Жауапкер деп...танылады:Талапкердің талап арызында жауапкер ретінде көрсетілген тұлға;Іс бойынша жауап беруші тұлға;Өзіне қарсы талап қойылған адам
Жауапкердің тұрғылықты жері бойынша соттылықты анықтау:жалпы аумақтық;аймақтық;Тіркелген жері бойынша
Жауапкердің қорғау құралдары:талапқа қарсылық білдіру;қарсы талап қою;сотқа шағымдану
Жауапкердің талапкерге талабы аталады:Қарсылық;қарсы талап қою;Наразылық
Жергілікті газеталарда міндетті түрде жарияланады мына жағдайларда:Азаматты хабар ошарсыз кетті деп мойындағанда;Азаматты өлді деп жариялағанда;Азаматты хабар ошарсыз кетті немесе өлді деп жариялағанда
Жинау және сотқа ұсыну сатысы
Заң күшіне енбеген сот шешімдері мен ұйғарымдарын қайта қарау институтының негізгі ерекшелігін атаңыз:Апелляциялық тәртіпте іс қаралған кезде сот бірінші сатыдағы соттың шешімінің заңдылығы мен негізділігін толық көлемде тексереді апелляциялық сатыдағы сот жаңа мән-жайларды анықтай және дәлелдемелерді зерттей алады;Апелляциялық шағым келтірудің, наразылық келтірудің пәні болып заңды күшіне енбеген сот шешімдері мен ұйғарымдары табылады;Іс апелляциялық тәртіпте шешім немесе ұйғарым шығарған сотқа қатысты бір саты жоғары тұрған сотпен қаралады
Заң күшіне енбеген соттың шешімдері мен ұйғарымына наразылық келтіру құқығы кімге берілген:Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры және оның орынбасарлары, облыс прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар және олардың орынбасарлары өздерінің құзіреті шегінде істі қарауға қатысуна қарамастан сот шешімдеріне наразылық келтіруге құқылы;Наразылық келтіру құқығы істі қарауға қатысқан прокурорға тиесілі;Наразылық келтіру құқығы істі қарауға қатысқан прокурорға тиесілі.ҚР Бас Прокуроры және оның орынбасарлары, облыс прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар және олардың орынбасарлары өздерінің құзіреті шегінде істі қарауға қатысуна қарамастан сот шешімдеріне наразылық келтіруге құқылы
Заңда судьялардың тәуелсіздігі төмендегідей белгіленеді:Судья тәуелсіз және ҚР-ның Конституциясы мен заңға ғана бағынады;Судья тәуелсіз және ата заңға бағынады;Судья заңға ғана бағынады
Заңды күшіне енбеген сот шешімдері мен ұйғарымдарына наразылық келтіру құқығы кімге берілгенін көрсетіңіз:Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры және оның орынбасарлары, облыс прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар және олардың орынбасарлары өздерінің құзіреті шегінде істі қарауға қатысуна қарамастан сот шешімдеріне наразылық келтіруге құқылы;Наразылық келтіру құқығы істі қарауға қатысқан прокурорға тиесілі;Наразылық келтіру құқығы істі қарауға қатысқан прокурорға тиесілі.ҚР Бас Прокуроры және оның орынбасарлары, облыс прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар және олардың орынбасарлары өздерінің құзіреті шегінде істі қарауға қатысуна қарамастан сот шешімдеріне наразылық келтіруге құқылы
Заңды күшіне енген шешімдерді, ұйғарымдар мен қаулылар жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қараудың негіздері:заңды күшіне енген сот үкімімен белгіленген, заңсыз не негізсіз шешім шығаруға әкеп соққан, куәнің көрінеу жалған жауаптары, сарапшының көрінеу жалған қорытындысы, көрінеу дұрыс аудармау, құжаттардың заттай дәлелдемелердің жалғандығы;арыз берушіге белгілі болмаған және белгілі бола алмаған іс үшін елеулі мән-жайлар;заңды күшіне енген сот үкімімен белгіленген, тараптардың, іске қатысушылар басқа адамдардың, не олардың өкілдерінің қылмысты әрекеттері немесе судьялардың сол істі қарау кезінде жасаған қылмысты әрекеттері
Заңды өкiлдері болып табылады:қамқоршылар;қорғаушылар;ата-анасы
Заңды өкіл болып табылады:Сарапшылар;Мамандар;Сарапшылар
Заңды тұлғаларда процессуалдық құқықсубъектілік пайда болады:мемлекеттiк тiркеуден өткен кезден бастап;құрылған кезден бастап;лицензия алған кезден бастап
Заңмен белгіленген азаматтық іс бойынша соттылықты тараптар келісімінсіз:Өзгертуге болмайды;Ауыстыруға болмайды;Алмастыруға болмайды
Заңмен немесе сотпен белгіленген іс жүргізу мерзімдер түрлерінің бір-бірінен айырмашылығы:Заңмен белгіленген іс жүргізу мерзімі сотқа және басқа да азаматтық іске қатысушыларға міндетті;Сотпен белгіленген іс жүргізу мерзімі азаматтық іске қатысушыларға байланысты тек сотпен бекітіледі;Заңмен белгіленген іс жүргізу мерзімін сот және тарптар, іске қатысушылар өзара келсімдері бойынша өзгерте алмайды
Заңмен немесе сотпен белгіленген іс жүргізу мерзімдерінің бір-бірінен айырмашылығы:заңмен белгіленген іс жүргізу мезімін сот және тараптар, іске
зерттейді
Кассациялық сатыда істі қарау мерзімі:1 ай мерзімде қаралады;АІЖК - нің 383-14 бапта көзделген тәртіппен;Түскен күннен бастап бір ай ішінде үш судья қарауға тиіс
Кассациялық сатыда істі қараудың шектері:Сот істе бар материалдар бойынша шағымның, наразылықтың дәлелдері шегінде сот актілерінің заңдылығы мен негізділігін тексереді;Істе бар материалдар бойынша ғана шағымның, наразылықтың шегінде бірінші және аппеляциялық сатының сот актілерін тексереді;Сот кассациялық тәртіпте істі қарау кезінде бірінші және аппеляциялық сатының сот актілерінің заңдылығы мен негізділігін тексереді
Кассациялық сатының қаулысында көрсетіледі:Апелляциялық сатыдағы соттың тұжырымдары және оның шешімдері;Қаулының шығарылған күні мен орны;Кассациялық шағым немесе наразылық берілген тұлға
Кассациялық тәртіпте шағымданудың, наразылық келтірудің объектісі:Кассациялық тәртіпте шағымданудың , наразылық келтірудің объектісі ретінде тек қана апелляциялық соттың актілері танылады;Апелляциялық сатыдағы соттың қаулыфлары;Апеляциялық сатыдағы соттың ұйғарымдары
Кассациялық шағымға кім қол қоя алады:Шағым бепіп отырған адам;Шағым беріп отырған адамның өкілі;Шағым беріп отырған адамның өкілі, егер де өкілеттілігі болса
Кешендi сараптама мынадай жағдайда жүргiзiледi:әр түрлі білім саласындағы екі немесе одан да көп сарапшылармен;білікті мамандармен;бірнеше сарапшымен
Конституциялық қағидасы:Судьялардың тәуелсіздігі;Меншікке қол сұғылмаушылық;Тараптардың айтысуы мен тең құқықтылығы
Куә бола алмайды:өкіл;Жұбайы;әрекет қабілеттігі жоқ азамат
Куә ретiнде кiм жауап алуға жатпайтындар:дiни қызметкерлер;Заңи өкіл;Сот
Куәгер немесе сарапшының сот мәжiлiсiне келмеуінің зардаптары:сот iстi қарастыруды кейінге қалдырады;Іс кейінге қалдырылады;Сот кейінге қалдырылады
Куәгерлiк мәлiметтерді беруден бас тартуға мыналар құқылы:ерлі-зайыптылар;жақын туысы болса;туған баласы
Куәнің құқығы жоқ:жауап беруден бас тарту;жалған жауап беруге;сот отырысына кешігуге
Куәнің құқығы:өз-өзiне қарсы мәлімет беруден бас тартыға;зайыбына қарсы куәлік бермеуге;ақшалай өтемақы алуға
Күштеп әкелуге болмайды:Талапкерді;Прокурорды;Сотты
Қадағалау инстанциясы сотының актісі болып:Қаулы;Шығарылған қаулы;Қаулы
Қадағалау тәртібінің шешімін қайта қарау негіздері:Процессуалдық және материалдық құқықтық нормалардың бұзылуы;Материалдық және процессуалдық құқықтық нормалардың бұзылуы
Қазақстан Республиксының азаматтық іс жүргізу құқығы бойынша іс жүргізу құқығы бойынша іс жүргізу құжаттары ретінде бірнеше сатыдағы сот қабылджайтын актілердің түрлерін:Хаттама;Сот шешімі;Сот ұйғарымы
Қазақстан республикасындағы азаматтық іс жүргізудің қайнар көздері:ҚР Жоғарғы сотының нормативтік қаулылары;Қазақстан Республикасының Конституциясы;ҚР азаматтық іс жүргізу кодексі
Қайта қадағалау тәртібіне жатпайтын сот актілері:ҚР-дың Жоғарғы Сотының қадағалау алқаларының қаулылары;ҚР жоғарғы сотының қаулылары;Жоғарғы сот қаулылары
Қалпына келтiрулерге жататындар:заңмен белгiленген процессуалдық мерзімдер;заңмен белгіленген қысқартылған мерзімдер;сотпен тағайындалған мерзім
Қандай жағдайдың болуы сотқа талап арызбен екінші рет келуіне кедергі жасайтынын атаңыз:Талап қоюшының талапты қоюдан бас тартуына байланысты істі қысқарту туралы заң күшіне енген сот ұйғарымы бар болуы;Талап арызбен екінші рет келуіне кедергі жасайтын талап болып талап қоюшының талапты қабылдаудан бас тартқаны туралы заң күшіне енген сот ұйғарымы бар болуы табылады;Талап қоюшының талапты қабылдаудан бас тартқаны туралы заң күшіне енген сот ұйғарымы бар болуы сотқа талап арызбен екінші рет келуіне кедергі жасайды
Қандай шешімдер дереу орындалуға жататынын көрсетіңіз:Алимент өндіріп алу туралы;Алимент өндіріп алу туралы; бұрынғы жұмысына қайтадан орналастыру және жұмысшыға жалақысын өндіріп беру туралы, бірақ үш айдан аспайтын уақытқа, мертігуден немесе денсаулықты өзгедей зақымдау арқылы, сондай ақ асыраушысынан айырылуына байланысты келген зиянды үш айдан аспайтын уақытқа өтеу туралы;Бұрынғы жұмысына қайтадан орналастыру және жұмысшыға жалақысын өндіріп беру туралы, бірақ үш айдан аспайтын уақытқа
Қарсы болып табылмайтын талапты атаңыз:Әр түрлі қатынасынан шығатын талаптар қарсы болып табылмайтын талап болып табылады;Әр түрлі қатынасынан шығатын талаптар;Қарсы болып табылмайтын талап деп әр түрді қатынасынан шығатынан талаптарды айтады
Қарсы талап беріледі:бастапқы талаптың қаралған жері бойынша;алғашқы талапты есепке алуға бағытталса;алғашқы талап қоюдың толық немесе қанағаттандыру бөлігінде болдырмаса
Қарсы талап көрсетілуі мүмкін:Соттың азаматтық істер бойынша шешіміне қаулы шығарғанға дейін;азаматтық істер бойынша шешіміне қаулы шығарғанға дейін;соттың қаулы шығарғанға дейін
Қарсы талап қойылады:азаматтық iс бойынша сот шешiмі шығарылғанға дейiн;істі сотта қарауға әзірлеу сатысында;жауапкер талап арызбен танысқан сәттен бастап
Қарсы талап қою:АІЖК-ның 156-бабаында көзделген;Жауапкер бірінші сатыдағы сот шешім дейін қарсы талап қоя алады;Қарсы талап іс қарап жатқан сотқа беріледі; Қарсы жалпы талап қою ережелерін сақтап қоюға болады.
Қарсылық бiлдiру мәлiмделе алады:судьяға,прокурорға,сарапшыға,аудармашыға,сот мәжiлiсiнің хатшысына;прокурорға,сарапшыға,аудармашыға;судьяға,сот мәжiлiсiнің хатшысына
Қарсылық білдіріледі:Аудармашыға, сот приставына;Судьяға, сот мәжілісінің хатшысына;Прокурорға, сарапшыға, маманға
қатысушылар өзара келсімдері бойынша өзгерте алмайды;сотпен белгіленген іс жүргізу мерзімі азаматтык іске қатысушыларға байланысты тек сотпен ұзартыла алады;заңмен белгіленген іс жүргізу мерзімі, егер сот дәлелді деп тапса, сотпен қалпына келтірілуі мүмкін
Қосымша дәлелдемелерді талап еткен кезде сот мынаған мiндеттi:істі қарауды кейінге қалдыруға;кейінге қалдыруға;қарауды кейінгі қалдыруға
Қосымша сараптама қандай жағдайларда тағайындалады:айғақ нақты жеткiлiксiз жағдайда;нақты айғақтар болмаған жағдайларда;айғақ жеткіліксіз болса
ҚР АІЖК – мен көзделген жағдайларда мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдары өздеріне жүктелген міндеттерді жүзеге асыру және азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін, қоғамдық және мемлекеттік мүдделерді қорғау мақсатында іс бойынша қорытынды беру үшін мынандай шарттар белгіленеді:үшінші тұлғаның бастамашылығы бойынша процеске қатыса алады;Тараптардың бастамашылығы бойынша процеске қатыса алады;Өз бастамашылығы бойынша процеске қатыса алады
ҚР АІЖК кодексі бойыншасот шешімі ұғымы:ҚР АІЖ кодексі бойынша сот шешімі- бұл істі мәні бойынша шешетін бірінші сатыдағы сот қаулысы;Сот шешімі дегеніміз істі мәні бойынша шешетін бірінші сатыдағы сот қаулысы болып табылады;Шешім- бұл істі мәні бойынша шешетін бірінші сатыдағы сот қаулысы
ҚР жоғарғы сотының шешiмi заңды күшіне енеді:жарияланған күннен бастап;шешім жарияланған күннен;жария болғаннан
ҚР-да сот билігі жүзеге асырылады:Сотпен;Жоғары сотпен;Судьямен
Құжаттың түпнұсқалары сотпен қайтарылады:сот шешiмiнiң заңды күшіне енгеннен кейiн;шешім заңды күшіне енген соң;шешім шыққаннан соң
Құқық дауының ерікті келісімі,бұл:Бітімгершілік келісімі;Келісімге келу;Медиация қылмыстық іс болса;әрекет қабілетсіз азамат арыз берсе
Қызметті – көмек көрсетушілік іс жүргізу құқық қатынастары қандай тұлғалардың қатысуымен туындайды:Аудармашының қатысуымен туындайды;Сарапшының қатысуымен туындайды;Куәлардың қатысуымен туындайды
Қысқаша сот шешiмi мынадай бөліктерден тұрады:кіріспе, баяндаушы, қарар бөлімі;кіріспе, дәлелдеу, қарар;дәлелдеу, кәрәспе, қарар
Лайықсыз жауапкерді ауыстырудың шарттары:Іс бойынша жауапкер тұлға дүрыс болмаса;Жауапкердің бірінші инстанциядағы сотпен ауысуы;Жауапкерді тек бірінші сот инстанциясының ауыстыруымен
Мамандандырылған экономикалық соттарға бағынысты азаматтық істер:тараптары заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын азаматтар мүліктік және мүліктік емес даулар жөніндегі істер.корпоративтік даулар.тараптары заңды тұлғалар болып табылатын мүліктік және мүліктік емес даулар жөніндегі істер.
Мәжбүрлі алып келуге душар етуге болмайды:Талапкерді;Талап қоюшыны;Арыз беруші
Мемлекет тарапынан төленген баж қайтарылуға жатады,егер:Іс аралық сотқа берілсе;Нотариаттық іс әрекеттен бас тартылса;Арыз қайтарлса, қабылдаудан бас тартса
Мемлекеттік баж азаматтық іс қозғалғанға дейін төленеді:талапкермен.арызда қатар (бірге) көрсетілген екі талапкермен.ерекше өндіріске қатысатын арыз берушімен.
Мемлекеттік баж азаматтық іс қозғалғанға дейінтөленеді:Тараптармен;Талапкермен;Ерекше өндіріске қатысатын арыз берушімен
Мемлекеттік баж келесі жағдайларда қайтарылмайды:Іс тараптардың бітімгершілік келісімімен аяқталған жағдайларда;Талап қоюшы талап қоюдан бас тартқан жағдайларда;Талап қоюшы өз талаптарын азайтқан жағдайларда
Мемлекеттік баж қайтарылмайтын жағдай:Талап қоюшы талап қоюдан бас тартқан жағдайда;Іс тараптардың бітімгершілік келісімімен аяқталған жағдайда;Талап қоюшы өз талаптарын азайтқан жағдайда
Мемлекеттік баж қайтарылмайтын жағдайлар:сол жерде қарау жүргізілуге байланысты шығындар;іс тараптардың бітімгершілік келісімімен аяқталған жағдайларда;талап қоюшы өз талаптарын азайтқан жағдайларда
Мемлекеттік баж төлеуден босатылады:Алименттерді өндіріп алу туралы талаптар бойынша қоюшылар;Еңбек ақысан төлеу және еңбек әрекеттерімен байланысты өзге тараптарды өндіру туралы талаптары бойынша талап етушілер;Ұлы отан соғысына қатысқан және оларға тен тұлғалар бірінші және екінші топтағы мүгедек талап етушілер – барлық істер мен құжаттар бойынша
Мемлекеттік баж түсінігі:Мемлекет кірісіне төленетік міндетті төлем;Лауазымды тұлғалар қызметі үшін төленетін төлем;Мемлекеттік органдар берген құжаттар үшін
Мемлекеттік бажды қосымша төлеу:Талап қою кезінде оның бағасын анықтау қиын болған жағдайда мемлекеттік баж мөлшерін, кейіннен қосымша өндіріп алу арқылы судья алдын ала белгілейді;АІЖК-нің 103-бапта көзделген тәртіппен жасалады;Істі қарау кезінде талап қою мөлшері ұлғайған жағдайда баждың жетіспейтін сомасын талап қоюшы талаптың көбейген бағасына сәйкес қосымша төлейді
Мемлекеттік бажды талап қоюшы төлемейді:Алимент өндіріп алу туралы талап бойынша;Еңбек қатынастарынан туындаған дау бойынша;Денсаулыққа келтірілген зиянды өтеу туралы арыз бойынша
Мемлекеттік орган азаматтық іс бойынша қорытынды береді:бірақ ол қорытынды сот үшін міндетті емес.заңда көрсетілген жағдайда.жазбаша нысанында.
Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және басқа да тұлғалардың:субъектілердің өздерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау мүмкінсіздігі.заңның арнайы уәкілеті, яғни олар заңда көрсетілген жағдайларда ғана іс жүргізуге қатысады.бұзылған құқықтар мен мүдделердің айрықша әлеуметтік маңыздылығы.
Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және басқа да тұлғалардың азаматтық іс жүргізуге қатысу негіздері:Субьектілердің өздерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау мүмкінсіздігі;Бұзылған құқықтар мен мүдделердің айрықша әлеуметтік маңыздылығы;Осы мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құқықтары мен мүдделерін қорғау
Нақты іс бойынша азаматтық өндірісті қарауға болады:Азаматтық iс жүргiзулердi реттеген нормалардың жиынтығы;Азаматтық іс жүргізудегі нормалдар жиынтығы;Азаматтық іс жүргізудегі заңнамалар жиынтығы
Негiздi шешiмнiң құрастырылуы үшiн Азаматтық Іс жүргізу Кодексінде ескерiлген мерзiм:Істі қарастырғаннан кейін кем дегенде 5 күн;Іс біткен соң 5 күн;5 жұмыс күні
Ортақ ереже бойынша аймақтық сотқа беріледі:Соттың тұрғылықты жері бойынша;Сот ораналсқан жері бойынша;Іс жүргізуші сот тұрған жері бойынша
Ортақ қатысушылықтың түрлерi:міндетті және факультативтi;белсенді және бәсең;бәсең және аралас
Өкілдік бола алады:кез- келген азаматтық сот iсiн жүргiзу кезінде;Шарт бойынша;Кез- келген азаматтық сот iсiн жүргiзу кезінде, жаңа мән- жайлар ашылуы
Өкілдік бола алады:кез- келген азаматтық сот iсiн жүргiзу кезінде;Барлық азаматтық іс жүргізуде;азаматтық сот iсiн жүргiзу кезінде
Өкілдің өкілеттіктері:талап қою талаптары мен талап қоюды танудан толық немесе ішінара бас тартуды;талап қоюдың нысанасын немесе негіздемесін өзгертуді;талап арызға қол қоюды
Өткiзiлген iс жүргiзу мерзiмi қалпына келедi:сотпен;судья;Сот
Өткізіліп алынған іс жүргізу мерзімін кім қалпына келтіреді:ол мерзім дәлелді себептермен өткізіліп алынса, судья қалпына келтіре алады.сот.істі өндірісіне қабылдаған сот.
Прокурор жатады:Іске қатысушы тұлғаларға;Іске қатысушылар құрамына;Іске қатысушылар тараптар
Прокурордың азаматтық іске қатысуы негізделген:Заңмен;Конституция және Конституциялық заңдармен;Сот бастамасымен
Прокурордың қандай міндеті жоқ:Іс бойынша мемлекеттік баж төлеуге.Іс бойынша сот шығындарын өтеуге.Бітімгершілік келсім жасау.
Прокурордың талап қоюдағы міндеттерінің негізгі мақсаты:азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін,ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін, қоғамдық және мемлекеттік мүдделерді қорғау;заң бұзушылықты жоюға сот тәртібімен уақытылы және тиімді шара қолдану;құқық бұзушылықты алдын алу
Процессуалды әрекеттерге наразылық білдіру еркі төмендегі қағидаға сүйенеді:Азаматтық сот өндірісінің диспозитивтілігі;Білікті заң көмегін алуға құқықтығы;Сотқа шағымдану бостандығы
Процессуалдық құқықтық қатынастың міндетті субъектісі болып табылады:Сот;Судья;сот төрағасы
Сараптаманы жүргізу қорытындысының нәтижелерi мынадай түрде рәсімделеді:қорытынды;зерттеу нәтижесі;қорытынды
Сарапшы немесе маман не аудармашы істі қарауға мына жағдайда қатыса алады:Ол іске қатысушы адамдарға немесе олардың өкілдеріне қызмет жағынан немесе өзгедей тәуелді болса немесе тәуелділікте болып келсе;Ол тексеру жүргізіп,оның материялдық сотқа жүгінуге негіз болса не осы азаматтық істі қарағанда пайдаланылсы;Олардың білікті емес екені байқалса
Сарапшы немесе маман не аудармашы істі қарауға мына жағдайларда қатыса алмайды:Олардың білікті емес екені байқалса;Ол іске қатысушы адамдарға немесе олардың өкілдеріне қызмет жағынан немесе өзгедей тәуелді болса немесе тәлелділікте болып келсе;Ол тексеріп жүргізіп,оның метериалдары сотқа жүгінуге негіз болса не осы азаматтық істі қарағанда пайдаланылса
Сарапшыға қорытынды сұрақтар кіммен қойылады:сотпен;жоғары сот;судья
Сарапшының құқықтары:Соттың рұқсатымен сот отырысына қатысуға және оған қатысушыларға сараптама нысанына қатысты сұрақтар қоюға;Істің сараптама нысанына қатысты материалдармен танысуға;Қорытынды беру үшін қажетті қосымша материалдарды өзіне беру туралы өтінім жасауға
Сарапшының міндеттері:аудармашының тегiн көмегiн пайдалануға;өзi қатысқан iс жүргiзу әрекетiнiң хаттамасымен, сондай-ақ тиiстi бөлiгiнде сот отырысының хаттамасымен танысуға;соттың шақыруы бойынша келуге
Сарапшының міндеттері:Жүргізілген зерттеулер мен берілген қорытындыға байланысты мәселелер бойынша айғақтар беруге;Өзінің алдына қойылған мәселелер бойынша негізделген және объективті қорытынды беруге;Соттың шақыруы бойынша келуге
Соңғы реплика айту құқығы кімге беріледі:жауапкерге;жауап беруші тұлғаға;жауапкер өкіліне
Сот әділдігін жүзеге асыруға ықпал ететін процеске қатысушылар:аудармашы;куә;сарапшы маман
Сот дәлелдеуінің пәні анықталады:сотпен;Судьямен;Сотпен
Сот .....кейін сот жарыссөзін бастайды:Негіз бойынша істі аяқтау;Істі аяқтау;Іспен танысқан соң
Сот iстi басқа соттың қарауына мына жағдайларда бередi: iстi аталған сотта қарау кезiнде оның iстiң соттылық ережелерiн бұза отырып қабылданғаны анықталса;бiр немесе бiрнеше судьяға қарсылық бiлдiрiлгеннен кейiн, сондай-ақ назар аударуға тұратын басқа мән-жайлар бойынша судьяларды ауыстыру немесе аталған сотта iстi қарау мүмкiн болмаса;сотта істі басқа соттың қарауына тек сот приставының таңдауы бойынша беріледі
Сот айғақтарды талап етуде тұжырым жасайды:сұрау салу;дәлелдемелер жинауға
Сот актілері бұл:Шешім,анықтама,қаулы және сот бұйрығы;Шешім,қаулы,анықтама және сот бұйрығы;Шешім,анықтама,сот бұйрығы және қаулы
Сот актілеріне тән белгілерін өрсетініз:Құқық нормалары негізнде және оларға сәйкес қолданумен жасалады;Нақты бір жағдайда қолдынылады;Ресми акт болып танылатын-құжат
Сот актілерінің міндеттілігі қамтиды:Бірін қалдырмай барлығын;Мүлтіксіз орындалуын;Жалпыға бірдей міндеттілігі; Императивті режимді
Сот актілерінің міндеттілігі нені қамтиды?Жалпыға бірдей міндеттілік;Мүлтіксіз орындалуын;Императивті режимді
Сот әділдігін тiкелей жүзеге асыратын субъект:судья;сот;Жоғары сот
Сот әділдігін жүзеге асыруда судьялар неге бағынады:тек қана заңға;ҚР Конституциясына;ҚР Конституциялық заңдарына
Сот белгілеріне тән белгілер:нақты бір жағдайда қолданылады;Ресми акт болып танылатын құжат;Құқық нормалары негізінде және оларға сәйкес құолданумен жасалады
Сот бұйрығы сотпен ... ішінде шығарылады:3 күн;3 жұмыс күні;3
Сот бұйрығы:Талап бойынша 3 күн ішінде шығарылады.Арыз негізінде сот бұйрығы беріледі.Судья даусыз болғандықтан арыз бойынша бұйрық шығарады.
Сот бұйрығын өзгертуге құқылы:Шешімді шығарған сот;Жоғарғы сот;Сол істі қараған судья
Сот бұйрығына қарсылық білдіру ... мерзім ішінде беріледі:10;10 жұмыс күні;10 күн
Сот дәлелдеуiнің мақсаты болып:іс бойынша маңызы бар анықталған айғақтар;істі дұрыс шешу;істің нақты шешілуі
Сот дәлелдеудің пәні болып табылады:Істің дұрыс шешілуіне маңызы бар тараптардың қарсылықтары;Талаптарды негіздейтін мән-жайлар;Сот мәжілісінде зерттелген
Сот жарыссөздерінде сөз айту тәртібі іс жүргізу заңымен реттеледі:Алдымен талап қоюшы және оның өкілі, ал содан соң жауапкер мен оының өкілі сөз сөйлейді;Даудың нысанасы бойынша талап қойған үшінші тұлға мен оның өкілі тараптар менг олардың өкілдерінен кейін сөз сөйлейді;Даудың нысанасы бойынша өз бетінше талаптар қоймаған үшінші тұлға мен оның өкілі талап қоюшыдан немесе үшінші тұлға іске өзі қатысатын жақтағы жауапкерден кейін сөз сөйлейді
Сот жарыссөзіне мынадан кейін кiрiседi:істі мәні бойынша қарап, аяқтағаннан кейін;іс ашық деп жариялданғаннан кейін;азаматтық іс қаралуға тиіс екенін жарияланған соң
Сот жүйесінің әртүрлі буынына қатысты сот ісі бойынша соттылық:Қатардағы соттылық
Сот келесідей дәлелдемелерді қабылдайды:тараптармен ұсынылған;талапкер ұсынған;жауапкер ұсынған
Сот кеңесу бөлмесінде іс бойынша соңғы қортындысын белгілеу үшін айқындайды:Сот дәлелдемелерге баға береді (дәлелдемелрдің қатыстылығы,растығы,жол берілуі,жеткілікті айқындайды);Іс үшін маңызы бар қандай мән-жайларды анықталған және қандай мән-жайлардың анықталмағанын; тараптар мен үшінші тұлғалар сілтеме жасаған мән-жайлар орын алды ма; қандай дәлелдемелер бұл мән-жайларды растайтын не растамайтындығы айқындайды;Тараптардың құқықтық қатынастарын және осы іс бойынша қолдануға жататын материалдық және процессуалдық құқық нормаларын белгілейді
Сот қадағалау органының алдын ала шағым беруінде шығарады:Қаулы
Сот мәжбүрлеу мен жауаптылық шараларын аталған тұлғаларға мына жағдайларда қолданылады:Сотқа құрметпен қарамағанда қолданады;Сот актілерін орындамағанда қолданылат;Сот отырыснда тәртіп бұзғаны үшін қолданылат
Сот мәжбүрлеу мен жауаптылық шараларын аталаған тұлғалараға қолданатын жағдайлар:сотқа құрметпен қарамағанда қолданады;сот актілерін орындамағанда қолданады;сот отырысында тәртіп брғаны үшін қолданады
Сот мәжілісінінің хаттамасына ескерту беру құқығы кімде:iске қатысушы тұлғалар;қатысушы үшінші тұлғалар;прокурор
Сот мәжілісінің хаттамасына келіп түскен ескертулердi кім қарайды:төрағалық етуші судья;сот;судья
Сот орындаушылары қарасты болады:аудандық сотқа;Аудан аралық сотқа
Сот орындаушысы атқару өндірісі бойынша іс қозғалғанда....шығарады:Қаулы;Шығарылған қаулы;Қаулы
Сот орындаушысының қаулысын санкциялау:Сот орындаушысының қаулысын сотқа материал түскен күні қаралуға тиіс.Соттың ұйғарымына АІЖК белгіленген тәртіппен шағымдануға немесе наразылық білдіруге болады.Сот атқарушылық әрекеттерде санкция береді немесе санкция беруден бас тартады, бас тарту туралы дәлел келтірілген ұйғарым шығарады.
Сот отырысы қандай бөлімдерден тұрады:ҚР АІЖ бойынша сот отырысы дайындау бөлімінен, істі мәні бойынша қараудан, сот жарыссөздерінен, шешімді шығарудан және жариялаудан тұрады;Дайындау бөлімінен, істі мәні бойынша қараудан, сот жарыссөздерінен, шешімді шығарудан және жариялаудан;Сот отырысы дайындау, істі мәні бойынша қарау, сот жарыссөздері, шешімді шығару және жариялау бөлімінен тұрады
Сот отырысы неден тұрады?дайындық сатысынан және іс бойынша шешім шығарудан;іс бойынша шешім шығарудан және дайындық сатысынан
Сот отырысына прокурор келмей қалғанда сот:прокурордың себепсіз келмеуі туралы жоғарғы тұрған прокуратураға хабарладанады.азаматтық істі қарау кейінге қалдырылады.келесі сот отырысының уақыты мен орны белгіленеді
Сот өкiлiне рұқсат етiледi:процесстің кез келген сатысында;процесстің жеті сатысындада;кез келген өндірісте
Сот өкіліне істі жүргізуді жүктеуге құқылы:Үшінші тұлға;Дербес талапты мәлімдейтін үшінші тұлға;Дербес талапты мәлімдемейтін үшінші тұлға
Сот өндіріске қатысқаны үшін шығындар кімге төленеді:куәларға,сарапшыларға;аудармашыға;сарапшыға
Сот таклап- арызды қарастырмайды:арыз мемлекеттік баждан төленбесе;мемлекеттің баж төленбесе;азаматтық іске жатпаса
Сот талқылауына азаматтық істерді дайындаудың жалпы уақыты:арызды қабылдағаннан кейінгі 7 күн;арызды қабылдағаннан кейінгі бір апта;арызды қабылдағаннан кейінгі жеті жұмыс күні
Сот тапсырмасы туралыб сот ұйғарымы мына кезеңде орындалуы тиіс:10 күннiң iшiнде;10 жұмыс күні ішінде;10 күн
Сот төрелігін жүзеге асыруға көмектесуші тұлға болып табылмайды:Үшінші тұлға;Талапкер;Жауапкер
Сот төрелігін жүзеге асыруда судьялардың тәуелсіздігі қағидасын білдіреді:судья тәуелсіз.судья ҚР Конституциясына бағынады.судья ҚР заңдарына бағынады.
Сот төрелігінің тек қана сотпен жүзеге асыру принципі,дегеніміз:Ешкімде соттың қызметін және функцияларын жүзеге асыруға құқығы жоқ;Сот төрелігін тек қана соттың жүзеге асыруы;Сот тәуелсіздігі принципі
Сот шешiмiнің баяндау бөлімі мынадай бөлікетерден тұрады:кіріспе, сипаттау, баяндау, қарар;кіріспе, сипаттау, дәлелдеу, қарар;кіріспе, қарар, сипаттау, дәлелдеу
Сот шешім шығарып, оның хабарламасынан кейін:Қосымша шешім шығару арқылы шешімді өзгертуге құқылы;Шешімдегі қате жазулар мен айқын арифметикалық қателерді түзетуге құқылы;Шешім түсініксіз болса түсіндіруге
Сот шешімі неге негізделуі керек:Сотпен зерттелген дәлелдемелерге;Дәлелденген айғақтарға;Заңды айғақтар
Сот шешіміне қарсылық білдіре алады:Борышкер;Жауапкер;Жауап беруші
Сот шешімінің бөліктері:Дәлелдеу.Сипаттау.Қарар.
Сот шешімінің мазмұны келесідей бөліктерден тұрады:Енгiзу,сипаттама,дәлелдеу,қарар;Енгiзу,дәлелдеу,қарар,сипаттама;Енгiзу,қарар,дәлелдеу,сипаттама
Сот шығындарына мыналар жатады:мемлекеттiк баж ұсталымдар;жауапкерді іздестіру жөніндегі шығындар;заттай дәлелдемелерді сақтауға байланысты шығындар
Сот шығындарының құрамы:Мемлекеттік баж және іс жүргізуге байланысты шығындардан.Мемлекеттік баж.Іс жүргізуге байланысты шығындар.
Сот іске асыруға құқылы:Сот залынан шығару,алып келу;Еріксіз келтіруге;Сотқа құрметтемеушілік білдіргені үшін мәжбірлеу шарасын қолдануға
Сот істі басқа соттың қарауына мына жағдайларда береді:Бір немесе бірнеше судьяға қарсылық білдірілгеннен кейін, сондай-ақ, назар аударуға тұратын басқұа мән-жайлар бойынша судьяларды ауыстыру немесе аталған сотта іс қарау мүмкін болмаса;Тұрғылықты жері бұрын белгісіз болған жауапкер істі өзінің тұрғылықты жері бойынша сотқа беру туралы өтініш жасаса;Істі аталған сотта қарау кезінде оның істің соттылық ережелерін бұза отырып қабылданғаны анықталса
Сот ісін жүргізудің қандай сатыларында өкілдікке жол берілуі мүмкін:Апелляциялық сатыдағы соттарда;Кез келген сатыда;Қадағалау сатыдағы сотта іс қайта қаралғанда
Сот, талап арызды қабылдаудан бас тартады егер:арыз бұл сотта қарауға жатпаса;осы дау бойынша соттың заңды күшіне енген шешімі болса;медиация тәртәбәмен реттеу туралы сот шешімі болса
Сотқа қатысушы тұлғалардың міндеттері болып табылатындар:сот мәжiлiсiнде судьяның талаптарына бағыну;тең қатысу;өздерінің іс жүргізу міндеттерін атқару
Сотқа талап арыз ұсынылады:жауапкерлердің саны бойынша көшiрмелермен;бәсең бірігіп қатысушылар саны бойынша;талап арызға жауап беруші тұлғалар саны бойынша
Сотқа талап арыз:жауапкердің тұрғылықты жері бойынша беріледі;жауапкердің тіркеуде тұрған жері бойынша
Сотқа шағымдану құқығынан бас тарта алады:сотқа шағымдану құқығынан бас тартуы мүмкін емес;сот актілеріне шағымдануға құқылы;сот шешіміне шағымдануға құқылы
Сотпен белгіленген іс жүргізу уақыты негізінде, бұл уақыттар:Ұзартылады;Қосып беріледі;Уақыт қосылады
Сот-психиатриалық экспертизасы міндетті түрде тағайындалады:Азаматты іс әрекетке қабілетсіз деп танығанда;Адамда психатриялық ауытқа бар деген күмән болса;Әрекетке қабілетсіз деп танығанда
Сотта iс қарауға iстi әзiрлеудiң әрбiр iс бойынша мiндеттi мiндеттерi: iстi дұрыс шешу үшiн маңызы бар мән-жайларды айқындау;iске қатысатын адамдардың құрамы мен процестiң басқа да қатысушылары туралы мәселенi шешу;талап қоюшыдан ол мәлiмдеген талаптардың мәнi бойынша жауап алады
Сотта азаматтар істі жүргізуге құқылы:өзi немесе өкілдері арқылы;өкілдері арқылы;өзі
Сотта қарауға істі әзірлеу кезінде судьямен қандай процессуалдық іс әрекеттер жасалынатынын көрсетіңіз:Судья қандай әрекеттерді жасау керектігін ҚР АІЖК-нің 170-бабында процессуалдық әрекеттердің тізімі бойынша істің сипатына байланысты шешеді;Істің мән жайларын ескере отырып, ісі сотта қарауға әзірлеу тәртібімен судья ҚР АІЖК-нің 170-бабында процессуалдық әрекеттердің тізімі көрсетілген және істің сипатына байланысты қандай әрекеттерді жасау керектігін шешеді;ҚР АІЖК-нің 170-бабында процессуалдық әрекеттердің тізімі көрсетілген және істің сипатына байланысты судья қандай әрекеттерді жасау керектігін шешеді
Сотта қарауға істі дайындау кезінде судьямен қандай процессуалдық іс әрекеттер жасалынатынын көрсетіңіз:Судья қандай әрекеттерді жасау керектігін ҚР АІЖК-нің 170-бабында процессуалдық әрекеттердің тізімі бойынша істің сипатына байланысты шешеді;Істің мән жайларын ескере отырып, ісі сотта қарауға әзірлеу тәртібімен судья ҚР АІЖК-нің 170-бабында процессуалдық әрекеттердің тізімі көрсетілген және істің сипатына байланысты қандай әрекеттерді жасау керектігін шешеді;ҚР АІЖК-нің 170-бабында процессуалдық әрекеттердің тізімі көрсетілген және істің сипатына байланысты судья қандай әрекеттерді жасау керектігін шешеді
Сотта өкілдер бола алмайтын тұлғалар:Тергеушілер;Судьлар;Поркурорлар мен өкілді органдардың депутаттары
Соттарда мемлекеттік баж төлеуден босатылады:Талап қоюшылар – авторлық құқықтан, сондай-ақ, жаңалық ашу өнертабыс, рационациаторлық ұсынысы және өнеркәсіптік үлгілер құқығынан туындайтын қатынастар;Таплап қоюшылар – еңбеккке ақы төлеу сомасын өндіріп алу туралы талаптар және еңбек қызметіне байланысты басқа талаптар;Талап қоюшылар – асыраушысының мертігуіне немесе денсаулықтың өзгеде зақымдануына байланысты зиянның орнын толтыру туралы талаптар бойынша
Соттардағы мемлекеттік баж ставкалары мөлшерде алынады:Жеке тұлғаның мүліктік сипаттағы талап талап арыздан талап құнының 1пайызы;Заңды тұлғалар берген талап құнының 4 пайызы мүліктік сипаттағы талап арыздардан;Мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды адамдарының заңды тұлғалардың құқықтарына нұқсан келтіретін заңсыз іс әрекеттеріне берілген шағымдардан
Соттық дәлелдеу сатылары:Дәлелдемелер зерттеу және бағалау.Дәлелдемелер жинау.Дәлелдемелер ұсыну.
Соттық реттеу кезінде тараптар даулары бойынша бір біріне қоя алады:Наразылық;Жеке шағым;Қарсылық білдіреді
Соттық тергеуге iстi әзiрлеудің мақсат болып табылады:заңмен белгiленген мерзiмде iстi қарастыруы;заңмен белгіленген мерзімді қарастыру;Белгіленген мерзімдегі істі қарастыру
Соттық тергеуге iстiң әзiрленуi,бұл:азаматтық сот iсiн жүргiзудiң дербес кезеңі
Соттық тергеуге iсті әзiрлеу жүргiзiледi:Сотпен;Судьямен;іс жүргізуші сотпен
Соттық шешiмнiң заңды күшi таралады:Талапкерге;Талап қоюшыға;Талап иесіне
Соттың бірінші сатысындағы сот отырысы бөлімдерден тұрады:істі мәні бойынша қарау бөлімі;хаттама толтыру бөлімі;ұйғарым шығару бөлімі
Соттың мәжбүрлеу шарасын қолдану ұйғарымына шағым жасауға бола ма:Наразылық келтіруі мүмкін;Жеке шағым берілуі мүмкін;Шағым беру немесе наразылық келтіру іске қатысушы тұлғаның құқығы
Соттың шешімі дәлелдеусіз мынадай жағдайда баяндалуы мүмкін:жалпыға мәлiм айғақтар;жалпыға белгілі мән- жайлар;заңды күшіне енген шешім мен белгіленген мән- жайлар
Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру міндеті:Егер даулы құқық қатынасы құқық мирасқорлығына жол беретін болса, істе тарап болып табылатын азамат қайтыс болғанда немесе заңды тұлға қайта құрылған,таратылған болса;Құқықтық көмек көрсету жөніндегі тапсырмамен шет мемлекеттің сотына өтініш жасаған болса;Тарап әрекет қабілеттілігінен айырылған болса
Соттың іс-жүргізуді тоқтата тұру құқығы:Тарап емдеу мекемесінде болған немесе оның сотқа келуіне кедергі жасайтын сырқаты болған және ол медициналық мекеменің құжатымен расталған болса;Қорғаншылық және қамқоршылық орган бала алу ісі жөнінде асырап алушылардың тұрмыс жағдайын зерттеуді белгіленген жағдайларда іске қатысушы адамдардың өтініші бойынша немесе өз бастамашылығымен іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұра алады;Тарап істі қарау мерзімінен асатын мерзімде қызметтік іс сапарда болған болса
Судья некені бұзу туралы талап арызды қабылдаудан бас тартуға құқылы ма:Егер жұбайы кемінде бір жыл мерзімге бас бостандығынан айыруға сотталса, құқылы;Егер араларында кәмелет жасқа толмаған балалары болса, құқылы;Егер жұбайлар некені бұзуға келіспесе, құқылы; егер соттың шешімімен жұбайы хабар-ошарсыз кеткен деп танылса,құқылы.егер бірлесе отырып жинаған мүлікті бөлу және балалар туралы дау болмаса, құқылы.
Судья талап- арызды қабылдаудан бас тартады,егер:Арыз азаматтық сот өндірісінде қаралатын тәртіпке жатпайды;Даудың медиация тәртібін реттеу туралы ұйғарымы болса;Соттың дәлелді ұйғарымы шығарылса
Судьяға қарсылық бiлдiру құқығына ие:іске қатысушы кез келген тұлға;іске қатысушы субъектілер;адвокаттар
Судьяға істі қайта қарауға жол берілмейді:Егер алғашқы сот отырысында адвокат ретінде қатысқан болса және талап қоюшының мүддесін қорғаса.Аппеляциялық сатыдағы сотта істі қарауға қатысқан судья сатыдағы істі қарауға қатыса алмайды.Қадағалау сатысындағы сотта істі қарауға қатысқан судья, бірінші, аппелляция, кассациялық сатылардағы соттарда жаңадан қарауға қатыса алмайды.
Сұрақтар сарапшы қорытындысы керек болған жағдайда қойылады:талапкермен,егер оның өтiнiшi бойынша сараптама белгiленсе;Талапкермен;талап иесінің өтініші бойынша
сұрау салу, дәлелдемелер жинау
Сырттай шешiмнiң жойылуы туралы өтiнiшті қарастыруы..мерзiм анықталады:10 күн ішінде;10 жұмыс күні;10 күнде
Сырттай шешімге шағым жасау:Күшін жою туралы арыз беру мерзімі өткен соң, 1-сатыдағы сот арызды қанағаттандырудан бас тарту туралы ұйғарым шығарған кезден бастап он бес - күн ішінде аппелациялық тәртіппен шағым беру.Жауапкер күшін жою туралы арызда сырттай шешіммен келіспейтінін негіздейді.Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған кезден бастап бес күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы.
Сырттай шешімді жою туралы өтініш беріледі:Шешімнің көшірмесі алынғаннан кейін 5 күн ішінде;Көшірме алынғаннан кейін 5 күн ішінде;Шешімнің көшірмесі алынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде
Сырттай шешімнің күшін жою үшін негіздерді атаңыз:Егер сот жауапкердің сот отырысына келмей қалуына дәлелді себептердің болғандығын анықтаса, сырттай шешімнің күші жойылуға жатады;Соттың құзіретіне кірмейтін шетелдік соттардың тапсырмасы бойынша;Егер жауапкер істі өзі жоқта қарамауды сұраса және талапқа қарсы жазбаша қарсылық берсе және жауапкер шешімнің мазмұнына әсерін тигізуі мүмкін дәлелдемелер ұсынса
Сырттай іс жүргізу тәртібі бойынша іс қарау үшін қажет негіздемелер:жауапкер тиісті түрде сот отырысының өтетін орны мен уақыты туралы хабарланса;іс бойынша талап қоюшы қарсы болмау;жауапкер келмеген жағдайда
Сырттай іс жүргізу тәртібімен істі қарау мақсаттары:Азаматтық істі тез қарап шешу;Жауапкер тарапынан қиянат жасаудан алдын алу;Жауапкерді тәртіпке салу
Талап арыз беріледі:жауапкердің тұрақты тұратын мекен-жайымен
Талап арыз әрекет қабілеттігі жоқ адаммен берілсе, мынадай ұйғарым шығарылады:талап арызды қайтару туралы;сот арызы қайтару туралы ұйғарым шығарады;қайтарып беру
Талап арыз қозғалыссыз қалады:егер арыз әрекет қабілеттігі жоқ тұлғамен берілсе
Талап арыз сотқа ұсынылады:бір дана
Талап арызға қол қояды:талапкер;талап қоюшы;талап иесі
Талап арызға қоса тіркелетін құжаттар:Мемлекеттік баж төлеуді растайтын құжат;Жауапкер мен үшінші тұлғалардың санына қарай талап арыздың көшірмесі;Талапкер өз талабын негіздейтін мән –жайларды растайтын құжаттар, егер көшірмелер оларда болмаса жауапкерлер мен үшінші тұлғалар үшін бұл құжаттардың көшірмелері
Талап арызды қабылдаудан бас тартудың негіздері:арыз азаматтық сот iсiн жүргiзу тәртiбiмен қарауға және шешуге жатпаса;iс осы соттың соттауына жатпаса;медиация тәртiбiмен реттеу туралы келiсiмдi бекiту туралы сот ұйғарымы болса
Талап арызды қайтару:Арызды әрекетке қабілетсіз адам берсе.Іс осы соттың соттауына жатпаса.Осы немесе басқа бір соттың іс жүргізуінде сол тараптар арасында, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша дау жөнінде іс бар болса.
Талап арызды қайтарудың негіздері:Талап қоюшы істердің осы санаты үшін дауды сотқа дейін алдын ала шешу заңдармен белгіленген тәртібімен сақтамаса және осы тәртіпті қолдану мүмкіндігі жойылмаса;Арызды әрекетке қабілетсіз адам берсе;Іс осы соттың соттауына жатпаса
Талап арызды мойындау бөлінеді:Теріс және оңтайлы;Оңтайлы жіне теріс
Талап арыздың қайтарылуы заңмен көзделмейді:соттың шешімінің заңды күшіне ерекше талаптың болуы;Іс осы соттың соттауына жатпаса;Арызды әрекет қабілетсіз адам берсе
Талап арыздың өзгеруі:Талаптың негізі немесе пәнінің өзгеруі;Талап негізінің өзгеруі;Талап пәнінің өзгеруі
Талап арыздың өндіріске қабылдану мерзімі:5 күн;Алғашқы 5 жұмыс күні
Талап қойған мемлекеттк органның мынаған құқығы жоқ:бітімгершілік келісімін жасауға;медиация тәртібімен шешуге;сарапшыны іске қатыстыруға
Талап қою бағасы айқындалады:Ақша қаржатын өндіріп алу туралы талап қоюда – өндірлетін сомамен;Мүлікті талап ету туралы талап қоюларда –талап ету кезінде мүліктің мүліктің тұрған жерінде нарық бағасы бойынша анықталатын,табылған мүліктің құнымен;Алименттер өндіріп алу туралы талап қоюларға – бір жыл ішінде төлемдердің жиынтығымен
Талап қою өндірісінің белгілері:Құқықтық даудың болуы, тараптардың болуы, талап арызының берілуi;Талап арызының берілуi;Құқықтық даудың болуы
Талап қоюды қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар:басқа адамдардың мүлiктi жауапкерге беруiне немесе оған қатысты өзге де мiндеттемелердi орындауына тыйым салу;жауапкерге белгiлi бiр әрекеттердi жасауға тыйым салу;судьяның шеккен шығындарын төлету
Талап қоюдың пәні болып табылады:сот арқылы талапкердің жауапкерге қоятын материалды- құқықтық талаптары;соттан қозғауын сұрайтын материалдық дау;Тануды,тағайындауды,өзгертуді сұрайтын дау
Талап қоюшы прокурордың процессуалдық жағдайы:Талапкер;Талап қоюшы;Талап иесі
Талап қоюшының арнайы құқығы:Жауапкермен бітімгершілік келісім жасауға;Талап қоюға;Талаптың нысанасы немесе негіздемесін өзгертуге
Талап қоюшының таңдауы бойынша соттың соттауына жатқызылатын азаматтық істер:тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы талаптар.жалақыны өндіріп алу туралы талаптар.некені бұзу туралы талаптар, талап қоюшының денсаулық жағдайы бойынша талап қоюшының жауапкер тұратын жерге баруы ол үшін қиындық келтіретін жағдайда.
Талап өндiрiсінің белгiлерi:құқық туралы даудың болуы;тараптардың болуы;құқық туралы даудың болуы, тараптардың болуы
Талапкерге қойылған жауапкердің талабы:қарсы талап қою;талапкерге қарсы талап қою;талапқа қарсылық білдіру
Талапкерге талап арыз қайтарылады егер де:iс осы соттың қарауына жатпаса;сот қарауына жатпаса;іс қарауға жатпаса
Талапкердің арнайы құқықтары:Талаптың негізін, мәнін өзгертуге, талап мөлшерін өзгертуге, талаптан бастартуға, талапты қайтаруын сұрауға және бітім келісімге келуге;Талапты қайтаруын сұрауға және бітім келісімге келуге;Талаптың негізін, пәнін өзгертуге, талап мөлшерін өзгертуге, талаптан бас тартуға
Талапкердің арызын өзгертуіне негіз болып:Талаптың объективті қосылуы;Талаптың объективті бірігуі;Талаптың объективті қосылғаны
Талапкердің құқығын және заңды мүддесін қорғау туралы талап арызынан бас тартуы,бұл:Талап-арыздан бас тарту;Арыздан бас тарту;Талап беруден бас тарту
Талапкердің талаптан бас тарту кезіндегі сот шығындары:өтелмейді;қайтарылып берілмейді;өндіріп алынбайды
Талапта көрсетілетін құқықтың алғышарты:шығарылған шешімнің заңдық күшінің жоқтығы;шешімнің заңды күші болмайды;шешім заңды күшсіз болады
Талаптан бас тартуға рұқсат етiледi:процесстiң кез келген сатысында;азаматтық іс жүргізудің барлық сатыларында;процесстің жеті сатысында да
Талапты көрсету құқығының тиiстi жүзеге асуының шартты бұзылуы:Осыған тиісті құзыреті бар тұлғаның талап арызы;құзыреті бар тұлғаның талап арызы;Талап көрсетуге құқығы бар құзыреті бар тұлғаның талап арызы
Талапты қайтару жүргізіледі:Процестің кез- келген сатысында;кез-келген сатыда;Барлық сатыда
Талапты қамтамасыз етуге байланысты ұйғарым:жеке тәртіпте шағымдалуы мүмкін;наразылық келтірілуі мүмкін;жеке шағым, наразылық берілу мүмкін
Талапты қамтамасыз етудің сұрақтарын анықтау:жеке тәртіпте шағымдануы және наразылық келтіруі мүмкін;наразылық келтіруі мүмкін;жеке тәртіпте шағымдануы
Талапты қанағаттандыруды орындауды жүргізеді:сот орындаушысы;орындаушы;сот орындаушысы
Талапты өзгертуден бас тарту құқығына ие:талапкер;талап қоюшы;талап иесі
Талаптың көрсетілуi заттық - құқықтық зардаптарға әкелiп соғады:сотта іс қозғалады;іс қозғалады
Талаптың құнын қай тарап белгілейді:талапкер;белсенді талапкерлер;талап қоюшы
Талаптың мөлшерін ұлғайту үшін мемлкеттік баж:талаптың ұлғайтылған құнына сәйкес қайта төленеді;талыптың көбейген бағасына сәйкес қосымша төлейді;баждың жетіспейтінм сомасын қосымша төлейді
Талаптың негiзi болып табылады:талапкердiң талабына негізделген заңды айғақтар;бұзылған құқық;даулы мүдделер
Талаптың негiзі мен пәнін өзгертуге құқылы:Талапкер;Талап қоюшы;Арыз беруші
Талаптың негізі болып:Тараптардың қарсылығы;Талапкердің негізін негіздейтін мән жайларТалаптарға негізделген заңдың факті
Талаптың өзгеруі білдіреді:талаптың негізінің немесе пәнінің өзгеруі;талаптың пәнінің өзгеруі;талаптың негізінің өзгеруі
Талаптың пәні болып:Талапкердің жауапкерге сот арқылы бағыттаған талабы;Материалдық дау;Тануды, тағайындау және өзгертуді сұрайтын дау
Талаптың түрі ( азаматтық іс жүргізу құқығындағы теори бойынша):Мойындау талабы;Тағайындау талабы;Қайта қарау талабы
Талаптың элементтерi болып табылады:талаптың негiзі;талаптың пәні;талыптың мазмүны; талаптың заты
Талқылау ісінде заттай деректер жүргізіледі:қарау жолымен;зерттеу жолымен;құрал жабдықтар қолдану арқылы
Тапсырма бойынша өкiл болатындар:адвокаттар;заңды тұлғалар қызметкерлерінің өкілі;кәсіподақ органдарының өкілдерінің өкілі
Тапсырма бойынша өкілдік ету:Заңды тұлғалардың қызметкерлері - осы заңды тұлғалардың істері бойынша.Адвокаттар.Өзге тұлғалар сенімхат бойынша.
Тараптар мойындаған фактілер былай аталады:даусыз фактілер;дауланбайтын фактілер;даусыз фактілер
Тараптардың арнайы құқықтары:талаптың мөлшерін ұлғайту;негіздемесін өзгерту;бас тарту
Тараптардың бітімгершілік келісімін жасасуы мынадай жағдайда жүргізіледі:процесстiң кез келгенi сатысында;келісімге қол қойғанда;келісімді сот бекіткен жағдайда
Тараптардың мойындаған айғақтары бұл:даусыз айғақтар;Дәлелденген айғақтар;дауланбайтын айғақтар
Тиісті емес жауапкерді ауыстыру кімнің келісімен жүргізіледі:Талапкердің;талап қоюшының;талап иесінің
Тиісті емес тарапты ауыстырғаннан кейін істі қарау:басынан бастап қайта басталады;қайта шағымданады;істі қайта қозғайды
Төмендегі іске қатысты ерекше соттылық көзделген:жер участкесіне құқық туралы талап қою;үйлерге ғимараттарға қатысты істер;мүлік орналасқан жері бойынша құрылады
Төрағалық етуші сот отырысында қамтамасыз етеді:Процеске қатысушылардың өздерінің іс жүргізу құқықтарын жүзеге асыруын және олардың міндеттерін орындауын;Істің барлық мән-жайының толық,жан-жақты және объективті анықталуын;Іс-жүргізу әрекеттерінде дәйектіліктің және тәртіптің сақталуын
Тұтқындаудан мүлікті босату туралы талап көрсетіледі:меншік иесімен;меншік иесі
Ұл (қыз) асырап алу туралы іс сотта кімнің қатысуымен қаралады?:Баланы асырап алушылардың өздерінің қатысуымен;Баланы асырап алушылардың өздерінің, қамқоршы және қорғаншы органдар өкілдерінің, прокурордың;Асырап алу туралы іс сотта баланы асырп алушылардың өздерінің, қамқоршы және қорғаншы органдар өкілдерінің, прокурордың қатысуымен қаралады
Ұл (қыз) асырап алу туралы іс сотта:асырап алу туралы іс сотта баланы асырап алушылардың өздерінің,қамқоршы және қорғаншы органдар өкілдерінің, прокурордың қатысуымен қаралады;баланы асырап алушылардың өздерінің, қамқоршы және қорғаншы органдар өкілдерінің, прокурордың қатысуымен қаралады;баланы асырап алушылардың өздерінің қатысуымен қаралады
Ұл (қыз) асырап алу туралы іс сотта:ешкімнің қатысуынсыз қаралады;кәмелетке толмағандардың істер бойынша комисиссия өкілінің қатысуымен қаралады;баланы асырап алушылардың өздерінің қатысуымен қаралады
Функционалдық қағидаға жататындар:сот жүргізу тілі;диспозитивтiлiк;айтысу және тең құқықтылығы
Шетелдiк азаматтардың азаматтық iс жүргiзу қабiлеттiлiгi анықталады:Жеке заңдары бойынша;Шетелдіктердің жеке заңы бойынша;Шетел заңы бойынша
Шешім шығарудың және жариялаудың мақсаты:Бiрiншi cот инстанцисының барлық қызметiн қорытындындылап жинақтау;қорытындындылап жинақтау;Істің аяқталуы
Шешімді шығарған сот оны жариялағаннан кейін:қателерді жөндеу жолымен шешімді өзгертуге құқылы;шешімді өзгертуге құқылы;қателерді тұзетуге
Шешімнің орындалуының өзгеруіне байланысты,сот шығарады:Анықтама;Анықтамалар
Шешімнің орындалуын бұру-бұл:борышқордың құқық қорғау формасы;шешім шықпауына әкеледі
Іс бойынша өндірісті тоқтату мынаған негіщделеді:бітімгершілік келісім жасасу және оны соттың бекітуі;медиация;бітімгершілік келісім жасасу
Iс бойынша дәлелдеме болып табылмайтындар:Болжамдар;Тұжырымдар;жалған мәліметтер
Iс бойынша қорытынды беру құзыреттілігі:прокурордың;қадағалаушы орган өкілі;сот бастамасымен прокурор
Iс бойынша мемлекеттiк органның қорытынды беруі мүмкін:заң көрсетілген жағдайларда;азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін;мемлекет мүддесін қорғау
Iс бойынша өндiрiске байланысты ұсталымдарға жатпайтындар:Аудармашыға төленетін сомалар;куәгерлерге төленетін сомалар;мамандарға төленетін сомалар
Iс бойынша шешiмге қойылатын негізгі талаптар:заңдылық және негізделген;зерттелген дәлелдемелерге ғана негізделген;негізделген және заңдылық
Iс жүргiзу мерзiмi-бұл уақыт:іске қатысушы тұлғалармен іс жүргізу кезінде іске асатын әрекеттер ағымы;іске қатысушы тұлғалармен іске асатын әрекеттер ағымы;іске асатын әрекеттер ағымы
Iстi шешу бойынша заңды айғақтардың жиынтығы:дәлелдеудің пәні;дәлелдеу дұрыстығы;дәлелдеудің пәні
Іс бойынша өндірістің тоқтатылуы:Бітімгершілік туралы келісімді жасау және оны сотпен бекіту;Бітімгершілік туралы келісімді;Медиация
Іс бойынша тиісті талапкер деп.....атайды:Арыз бойынша іс қозғалған тұлға;Істі қозғаған тұлға;Арызбен іс қозғалған тұлға
Іс бойынша іс жүргізуге байланысты шығындар қатарына жатады:Сол жерде қарау жүргізілуге байланысты шығындар;Куәгерге, сарапшыларға және мамандарға төленуге тиісті сомалар;Заттай дәлелдемелерді сақтауға байланысты шығындар
Іс бойынша іс жүргізуді қысқартудың негіздемелері:Сол тараптардың арасындағы сол мәселе туралы дау бойынша және сол негіздер бойынша шығарылған,заңды күшіне енген сот шешімі немесе талап қоюшының өз талабынан бас тартуына немесе тараптардың бітімгершілік келісімін, тарптардың дауды медиация тәртібімен реттеу туралы келісімен орындауына байланысты іс бойынша іс жүргізуді қысқарту туралы соттың ұйғарымы болса;Іс азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен қарауға жатпаса;Талап қоюшы өз талабынан бас тартпаса және бас тартуды сот қабылдаса
Іс бірнеше органдармен қаралған жағдайда бір мекемеге жатушылық:Императивтік бір мекемеге қарасты;Міндетті түрде сотқа қарасты;Даусыз сотта қаралуы тиіс
Іс жүргізу құқық мирасқорлығына жол беріледі:Кез келген іс жүргізу сатысында;Тараптардың біреуі шығып қалған жағдайда;Заңды тұлға қайта ұйымдасқан кезде
Іс жүргізу мерзімдері келесідей түрлерге бөлінеді:заңмен белгіленген;Қысқартылған;Ұзартылған
Іс жүргізу мерзімдерін есептеу жүргізіледі:Айлармен немесе күндермен;АІЖК 124-бабы 1 тармағында көзделген тәртіппен;Дәлме-дәл күнтезбелік күнмен немесе жылдармен
Іс жүргізу мерзімдерінің аяқталуы:Айлармен есептелетін мерзім сол мерзімнің соңғы айының тиісті айы мен күнінде бітеді;Жылдармен есептелетін мерзім сол мерзімнің соңғы жылдың тиісті айында және күнінде бітеді;Егер айлармен есептелетін мерзімнің соңы тиісті күні жоқ айға сәйкес келсе мерзім осы айдың соңғы күнінде бітеді
Іс жүргізудің құқықтық мирасқорлығына рұқсат етіледі:соттық тергеуге iстердi әзiрлеу кезінде;Істі әзірлеу кезінде;Істерді соттық тергеуге әзірлеу
Іс жүргізудің өтпеген уақыт аралығының барлығында тоқтатыла тұрады:Азаматтық іс бойынша тоқтата тұрумен;Тоқтата тұрумен
Іс-жүргізуге қатысу-бұл:дербес талаптарын арызданушы, үшiншi тараптың iске араласуы;үшiншi тараптың iске араласуы;дербес талаптарын арызданушы іске асыруы
Іске катысушы тұлғалардың құрамына кіреді:мемлекеттік органдар, жергілікті өзін өзі басқару органдары.тараптар.прокурор.
Іске қатысушы тұлға:прокурор;мемлекеттік органдар;жергілікті өзін өзі басқару органдары
Іске қатысушы тұлғалар тобына кірмейді:Судья;Маман;Аудармашы
Іске қатысушы тұлғаларды сипаттайтын белгі:заңды мүдденің болуы;істің шешілуіне заңды мүддесінің болуы;істің шешілуіне қатысу
Іске қатысушы тұлғалардың құқықтары:Қарсылықтарын мәлімдеуге;Іс материалдарымен танысуға;Дәлелдеме табыс етуге және оларды зерттеп қатысуға
Іске қатысушы тұлғалардың құқықтары:өтiнiштер және дәлелдемелер келтіру;негіздемесі мен нысанын өзгертуге;талаптың мөлшерін ұлғайтуға және азайтуға
Іске қатысушы тұлғалардың құрамына кірмейді?куә;сарапшы;аудармашы
Іске қатысушы тұлғалардың іс жүргізушілік міндеті:талап арыздың көшірмелерін сотқа тапсыру.өздеріне берілген барлық іс жүргізу кұқықтарын адал пайдалану.заңда көзделген жағдайларда мемлекеттік баж төлеу.
Істi қарау кейінге қалдырады,егер:прокурор келмеген жағдайда;процеске қатысушылардың біреуінің келмеуі;қарсы талап қою
Істiң қозғағанға дейін мемлекеттiк баж төленеді:талапкермен;талап қоюшы;талап арыз беруші
Істе қатысушы тұлға болып табылады:прокурор;мемлекеттік органдар;жергілікті өзін-өзі басқаратын органдар
Істерді қандай сатысындағы сотта қарауды соттың алқалы құрамы жүзеге асырады:Қадағалау сатысындағы;Кассациялық сатысында;Кассациялық немесе қадағалау сатысында
Істі дайындау кезінде судьяның алдында тұратын міндеттер:істі дайындау кезінде судьяның алдында дәлелдеу пәнін, іске қатысушы тұлғалар құрамын анықтау және іске барлық қажетті дәлелдемелік материалдарды жинау және тараптардың құқықтық қатынастары мен басшылыққа алынатын заңды анықтау міндеттері тұрады.іске барлық қажетті дәлелдемелік материалдарды жинау және тараптардың құқықтық қатынастары мен басшылыққа алынатын заңды анықтау.істі дайындау кезінде судьяның алдында дәлелдеу пәнін, іске қатысушы тұлғалар құрамын анықтау міндеттері тұрады.
Істі қайта қарауға негіз болған жаңа мән жайлар болып:Арыз берушіге мәлім болмаған және болуы мүмкін емес мән жайлар;Арыз берушіге мәлім болмаған мән жайлар;Арыз берушіге мәлім болуы мүмкін емес мән жайлар
Істі қарау кезінде заттық дәлелдемелер зерттеледі:қарау жолымен;сарапшылармен
Істі қарауға дайындау жүзеге асырылады:барлық іс бойынша;сот қабылдаған талап арыз бойынша;заңда көрсетілген талаптарға сай клеген
Істі нақты мән-жайлары бойынша қарастыру басталады:судья көмекшісінің істі баяндауынан;сот ашық деп жарияланғаннан;Іс дайын болғаннан
Істі сотта қарауға әзірлеудін мақсаты:Істің дұрыс шешуін қамтамасыз ету.Істі уақыттылы шешуді қамтамасыз ету.Істің уақытылы және дұрыс шешуінің қамтамасыз ету.
Істі сотта қарауға дайындау кіммен жүргізілетін атаңыз:Істі сотта қарауға дайындау судьямен жұргізіледі;ҚР АІЖК-нің нормаларына сәйкес істі сотта қарауға дайындау судьямен жүргізіледі;Судьямен
Істің аталған соттың қарауына жатпаған кездегі судьяның әрекеті:арызды қайтарады;талап арызын қайтарады;талап қайтарылады
Істің мән-жайларын ескере отырып, істі сотта қарауға әзірлеу тәртібін судья мынадай әрекеттерді жүргізеді:Қажет болған жағдайда жауапкерді шақыртып алады, одан істің мән-жайлары бойынша жауап алады, талап қорюға қандай қарсылықтар бар екенін және бұл қарсылықтардың қандай дәлелдемелермен расталатынын анықтайды,айрықша күрделі істер бойынша жауапкерге іс бойынша жазбаша түсінік беруді ұсынады,Жауапкерге оның іс жүргізу құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді;Талап қоюшыдан ол мәлімдеген талаптардың мәні бойынша жауап алдады, одан жауапкердің тарапынан мүмкін болатын қарсылықтарды анықтап алады, егер бұл қажет болса қосымша дәлелдемелер беруді ұсынады,Талап қоюшыға оның іс жүргізу құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді;Іске тең талап қоюшылардың, тең жауапкерлердің дербес талаптарсыз үшінші тұлғалардың кіруі туралы мәселені шешеді, сондай-ақ тиісті емес жауапкерді ауыстыру туралы мәселені шешеді.
Істің мәні бойынша қарау неден басталатынын атаңыз:Төрағалық етуші талапкерден өз талаптарын қолдайтын-қолдамайтынын, жауапкер талапкердің талаптарын мойындайтын – мойындамайтыны, тараптардың істі бітімгершілік келісімімен аяқтауды немесе істі аралық сотқа қарауға беруді қалайтын – қаламайтыны туралы сұрауынан;Істі мәні бойынша қарауды төрағалық етуші талапкерден өз талаптарын қолдайтын – қолдамайтыны, жауапкер талапкердің талаптарын мойындайтын – мойындамайтыны, тараптардың істі бітімгершілік келісімімен аяқтауды немесе істі аралық сотқа қарауға беруді қалайтын – қаламайтыны туралы сұрауынан басталады;Істі мәні бойынша қарау үшін белгіленген уақытта төрағалық етуші сот отырысын ашады және талапкерден өз талаптарын қолдайтын – қолдамайтыны, жауапкер талапкердің талаптарын мойындайтын – мойындамайтыны, тараптардың істі бітімгершілік келісімімен аяқтауды немесе істі аралық сотқа қарауға беруді қалайтын – қаламайтыны туралы сұрауынан бастайды

Приложенные файлы

  • docx 23993348
    Размер файла: 71 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий