Практична 8


Тема 8. Облік доходів і витрат банку
Запитання для обговорення:
1. Визначення доходів та витрат банку.
2. Вимоги МСФЗ та національних П(С)БО до відображення доходів та витрат у фінансовій звітності.
3. Структура і характеристика 6-го і 7-го класів плану рахунків.
4. Особливості ведення податкового обліку.
Ключові поняття:
Адміністративні витрати — це витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності банківської установи.
Актив - будь-який об'єкт бухгалтерського обліку, право якого закріплене за банком і який відповідає одній з вимог: дає доход банківській установі або може бути обмінений на інший об'єкт, який буде давати доход банківській установі.
Активні операції банків - фінансові операції з розміщенням коштів з метою отримання доходу.
Балансовий звіт — складова пакета фінансової звітності, що характеризує фінансовий стан банку та відображає активи, зобов'язання і капітал банківської установи у грошовій формі станом на певну дату.
Валові витрати — сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, що здійснюєтьсяяк компенсація вартості робіт, послуг, які виконуються платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.
Валові доходи - загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами. Валовий доход включає дивіденди і доходи банку.
Відсоткові доходи і витрати — доходи (витрати), які обчислюються пропорційно часу і сумі та є компенсацією банку за взятий на себе кредитний ризик.
Витрати банку — зменшення економічної вигоди за сукупністю господарських операцій банку, крім операцій з розподілу капіталу, які призводять до одного з двох наслідків: скорочення суми активів банківської установи без відповідного скорочення суми її зобов'язань; збільшення суми зобов'язань без відповідного збільшення суми її активів.
Дивіденди - частка прибутку банку, що розподіляється у вигляді доходу відповідно до кількості та виду акцій, що йому належать.
Доходи банку - збільшення економічної вигоди за сукупністю господарських операцій, крім операцій з реалізації додаткової кількості акцій, які призводять до одного з двох наслідків: збільшення суми активів банківської установи без відповідного збільшення суми її зобов'язань; зменшення суми зобов'язань банку без відповідного зменшення суми його активів.
Інші небанківські операційні доходи (витрати) - виникають у процесі здійснення небанківських операцій, які є складовою діяльності банку.
Касовий метод — метод, згідно з яким облік доходів і витрат здійснюється у момент їх надходження (сплати), а не в момент їх виникнення.
Комісійні доходи (витрати) - це доходи (витрати) за усіма послугами, наданими (отриманими) контрагентами.
Маржа банківська — різниця між середньозваженою ставкою доходу, що її банківська установа отримує від відсоткових активів, та середньозваженою ставкою витрат, виплачуваною за власним відсотковим зобов'язанням.
Непередбачені доходи (витрати) — вважаються такими, якщо вони відповідають наступним ознакам:
1) виникають у разі надзвичайних подій і мають одноразовий характер - прибуток (збиток) буде визначений тільки за фактом подій;
2) не повторюються по суті (наприклад, виникли у зв'язку із змінами у правилах бухгалтерського обліку активів і пасивів).
Прибуток банку — перевищення доходів над витратами.
Створення резервів - це визнання витрат для відображення реального результату діяльності банку із урахуванням погіршення якості його активів або підвищення ризикованості його операцій.
Торговельні прибутки (збитки) — це чисті прибутки (збитки) від операцій купівлі-продажу різних фінансових інструментів.
Завдання для самоперевірки:
1. У банку здійснено такі операції (грн.):
Поясніть, до яких груп належать вказані витрати. Складіть бухгалтерські проведення.
№ п/п Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн. Група витрат
1 Нараховані і сплачені відсотки з поточних рахунків юридичних осіб 7020 2600 5500 702 Процентні витрати за операціями із суб’єктами господарювання
2 Нараховані і сплачені відсотки з депозитів фізичних осіб 7040 2628 9000 704 Рахунки для обліку процент про витрат
3 Нараховані і сплачені відсотки з депозитів юридичних осіб 7020 2608 10000 702 Процентні витрати за операціями із суб’єктами господарювання
4 Оплачені витрати щодо заміни деталей транспортних засобів банку 7420 4310 15000 742 Витрати на утримання ОЗ і нематеріальних активів
5 Нараховані і сплачені відсотки з поточних рахунків фізичних осіб 7040 2620 1500 704 Рахунки для обліку процент про витрат
2. Станом на 01.11. 200_р. банк одержав (грн.). Охарактеризуйте принципи розподілу доходу банку за групами і визначте, до яких груп доходів належать вищезгадані доходи. Складіть бухгалтерські проведення.
№ п/п Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн.. Група доходів
1 по кредитах овернайт, виданих іншим банкам
1518 6014 5000
601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в ін. банках
2 по короткострокових депозитах, відкритих в інших банках
1512 6012 18000
601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в ін. банках
3 по короткострокових кредитах, що видані юридичним особам
2068 6026 25000
602 Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарювання
4 по короткострокових кредитах, що видані фізичним особам
2208 6042 7000
604 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам
5 по довгострокових депозитах, відкритих в інших банках
1515 6013 1200
601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в ін. банках
3. Банк «Надія» протягом звітного періоду здійснив операції. Необхідно класифікувати доходи і витрати згідно з їх структурою в плані рахунків, скласти бухгалтерські проведення.
№ п/п Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн. Класифікація доходів і витрат
1 Нараховано заробітну плату працівникам банку 7400 3652 20000 740 Витрати на утримання персоналу
2 Виплачено заробітну плату працівникам банку 3652 1001 18000 740 Витрати на утримання персоналу
3 Нараховано аванс на витрати, пов'язані з відрядженням 7452 3550 650 745 Інші адміністративні витрати
4 Нараховано відсотки за кредитами юридичним особам 2062 6026 850 602 Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарювання
5 Нараховано відсотки за короткостроковими депозитами фізичних осіб 7040 2628 12550 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами
6 Отримано відсотки за короткостроковими кредитами фізичних осіб 2068 6026 1730 602 Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарювання
7 Юридичні особи сплатили банку за розрахунково-касове обслуговування 1001 6111 12300 611 Комісійні доходи за операціями з клієнтами
8 Нараховано амортизацію будівель, що належать банку 7423
4409 4409
4400 4500 742 Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів
9 Передплачено газети і журнали на наступний рік 3500 6499 15000 350 Витрати майбутніх періодів
4. Протягом першого кварталу банк «Надія» здійснив операції:
№ п/п Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн..
1 Нараховані відсотки за наданим міжбанківським кредитом 1528 6017 2050
2 Нараховано витрати за отриманим міжбанківським кредитом 7016 1623 1700
3 Нараховано відсотки за короткостроковим кредитом юридичній особі 2068 6026 2300
4 Нараховані відсоткові доходи за кредитами фізичних осіб 2208 6042 1600
5 Прострочено нараховані доходи за кредитами юридичній особі в інвестиційну діяльність 2079 2078 750
6 Перераховані кошти на придбання канцелярського приладдя 3610 2600 560
7 Канцелярське приладдя оприбутковано на склад 3400 3610 560
8 Канцелярське приладдя передано працівникам банку (списано на витрати) 7431 3400 560
9 Надійшли відсоткові доходи (операція 3) 2068 2300
10 Надійшли прострочені доходи (операція 5) 2078 750
11 Створено резерви під заборгованість інших банків та клієнтів 7701 1590 800
12 Нараховано комісійні доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів 3578 6100 2500
13 Надійшли комісійні доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів 2625 3578 2500
14 Нараховано і перераховано НБУ витрати на обслуговування СЕП та розрахунково-касове обслуговування 1250
15 Нараховано авансові платежі податку на прибуток 7900 3620 200
16 Здійснено авансові платежі податку на прибуток 3620 1001 200

Приложенные файлы

  • docx 23971087
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий