План виховної роботи класного керівника 8-9 класів

Степовий НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Погоджено: Затверджено:
Заст.директора з НВР Директор НВК ______________ Явтушенко Т.Ю. _____________ Тимошенко Н.П.
«_____» ________________2014р. «_____» ________________2014р.
Погоджено: Затверджено:
Заст.директора з НВР Директор НВК ______________ Явтушенко Т.Ю. ____________ Тимошенко Н.П.
«_____» ________________2015р. «_____»______________2015р.
План
виховної роботи
класного керівника
8 - 9 класу
на 2014 – 2015 н.р.
Степового НВК
Фоменко О.Г

Розглянуто та схвалено на засіданні ШМО класних керівників
___________________. (Протокол № ___)
Проблема школи:
Розвиток та самореалізація особистості
в системі компетентнісно – орієнтованого підходу
до учнів у діяльності класного керівника
Проблема, над якою працює
класний керівник
Формування успішної особистості через
орієнтацію кожного учня на розвиток та
управління її розвитком
РОЗДІЛ І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З КЛАСОМ

Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник:
Класний журнал.
Особові справи учнів.
Табелі успішності учнів.
План виховної роботи.
Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів.
Розробки сценаріїв виховних заходів.
Тека індивідуальних карт учнів.
Протоколи батьківських зборів.
Матеріали щодо запобігання дитячому травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності.
Літопис або документи класних справ(фото).
Циклограма класного керівника
Щоденно:
Робота з тими хто запізнюється та виявлення причин відсутності учнів.
Організація харчування учнів.
Організація чергування учнів.
Індивідуальна робота з учнями.
Контроль за зовнішнім виглядом учнів.
Щотижня:
Перевірка щоденників.
Проведення заходів за планом.
Робота з батьками за планом.
Робота з вчителями предметниками.
Збір інформації про учнів: зустріч з медсестрою, психолого-педагогічні спостереження.
Щомісяця:
Відвідування уроків класу.
Робота з учнями з девіантною поведінкою.
Зустріч з батьками за планом.
Протягом семестру:
Оформлення класного журналу.
Засідання МО класних керівників (за планом).
Аналіз виконання плану, корекція.
Проведення батьківських зборів (за планом).
Один раз на навчальний рік:
Оформлення особових справ.
Аналіз роботи та складання плану виховної роботи.
Статистичні дані.
Проведення відкритого виховного заходу(за планом).
Основні функції класного керівника
Організаторські:
планування і координація всієї виховної роботи з класом;
надання допомоги активу в організації класу;
встановлення зв'язків із учнівським та педагогічним колективами, батьками, громадськістю;
забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів;
ведення документації в класі;
сприяння розвитку самоврядування в колективі.
Аналітико-узагальнюючі:
сприяння всебічному розвитку учнів на основі вивчення і врахування їхніх індивідуально-психологічних особливостей.
Координаційно-узгоджуючі:
забезпечення узгодженості роботи учнівського, вчительського, батьківського колективів.
Психологічні:
встановлення довірливих стосунків із вихованцями,
зняття-психологічного напруження в учнівському колективі.
Стимулюючо-гальмівні:
активізація чи гальмування учнівської діяльності залежно від її спрямованості.
Зміст роботи класного керівника
Вивчення учнів.
Об'єднання учнів у колектив.
Співпраця із дитячими та молодіжними організаціями.
Робота з батьками, громадськістю.
Співпраця із культурно-освітніми та позашкільними установами.
Співпраця із шкільним психологом.
Організація виховної діяльності: пізнавальної, трудової, художньо-естетичної, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої, організаторської, ціннісно-орієнтаційної.
Індивідуальна робота з учнями.
Зміст ВИХОВНОЇ роботи класного керівника
Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету на основі відродження національних традицій.
Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров'я.
Духовно-моральне виховання, домінантою якого є орієнтація на загальнолюдські цінності.
Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.
Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності.
Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.
Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі.
Врахування інтересів дітей.
Організація роботи з батьками.
"Золоті правила" класного керівника
Учитель має бути особистістю, привабливою для дітей.
Учитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та піклується про неї, у стосунках із нею чесний і відвертий.
Учитель має бути відвертим у стосунках з усіма учнями.
Учитель має бути веселим, жартівливим.
Учитель повинен раціонально використовувати свій час.
Учитель має бути доброзичливим.
Учитель має постійно самовдосконалюватися, розширювати свій кругозір.
Гасло вчителя: "Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням".
Учитель повинен реалізовувати індивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати, підтримати в ній вогник самоповаги.
Класний керівник має створити учнівський колектив, у якому панують доброзичливі стосунки, шанобливе ставлення один до одного.
Педагог повинен приймати тільки обдумані рішення.
Учителю слід любити й захищати дитину, поважати її почуття.
Учителю необхідно виховувати в дітей самодисципліну.
Учитель - це та людина, яка любить дітей, володіє педагогічною майстерністю, постійно пробуджує в юному серці бажання бути сьогодні кращим, ніж учора, почуття поваги до самого себе.
Очікувані результати
Створення виховного простору, який:
сприятиме створенню, розвитку і забезпеченню ефективного виховного процесу серед учнівського колективу;
формуватиме ціннісне ставлення особистості до себе, людей, природи, праці, мистецтва, держави, суспільства, історичних, культурних і духовних надбань рідного краю та забезпечуватиме гармонійний розвиток особистості;
сприятиме становленню громадянської і соціальну позиції, та розвитку громадянської і соціальної активності особистості;
зменшить кількість соціально-дезадаптованих учнів (ізольованих, відторгнутих), що знаходяться у “групі ризику”;
активізує позитивні зміни в динаміці розвитку в учнів ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів;
організує системний моніторинг динаміки розвитку змін в колективі й оцінці ефективності процесу виховання ;
покращить в цілому показники навчально-виховного процесу.
Результатом ефективної роботи з виховання стане активізація учнів та батьків в організації та проведенні загальношкільних та класних заходів, відсутність дітей-правопорушників на обліку у відділі кримінальної міліції та поліпшення морально-психологічного клімату в колективі.
Пам’ятка щодо проведення виховних годин
Мета проведення:
Вивчити індивідуальні особливості учнів під час неформального спілкування.
Пізнати інтереси учнів, зрозуміти їхні переживання та мотиви поведінки.
Обговорювати поточні події класу, селища, держави.
Форми проведення:
Вільне спілкування вчителя з учнями.
Бесіди на заплановані теми.
Обговорення актуальних статей з газет, книг, кінофільмів.
Зустріч із цікавими людьми.
Усні журнали.
Виступи учнівських груп.
Дискусії.
Години спілкування.
Тренінги.
Екскурсії.
Виховні години проводяться один раз на тиждень у певний день. Тематика спілкування з учнями заздалегідь планується, однак поточні події у класі, школі, місті, державі можуть підказати тему незаплановану раніше.
РОЗДІЛ ІІ.
АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА МИНУЛИЙ РІК
Аналіз виховної роботи 7 - 8 класів за 2013/2014 н.р.
У 2013-2014 навчальному році виховна діяльність здійснювалась відповідно до основних завдань школи, спрямованих на «розвиток і саморозвиток особистості, творчості дітей» та планувалась згідно з концептуальними засадами основних орієнтирів виховання.
На початку навчального року були визначені мета і завдання для дитячого колективу і для класного керівника. Проблема класного керівника: «Формування успішної особистості через орієнтацію кожного учня на розвиток та управління її розвитком». Була продовжена робота зі зміцнення класного колективу, формування в учнів позитивного відношення до членів колективу. Також продовжено роботу з виховання в школярів пізнавальних інтересів, активності, самостійності й творчого відношення до навчання й підвищення на цій основі успішності.
Виховна робота із класним колективом була побудована на тісній співпраці з шкільним психологом та вчителями-предметниками. Були проведені соціометричні дослідження, різного роду анкетування, оброблені результати яких лягли в основу визначення напрямків та форм виховної роботи у 2014-2015 навчального року. Класним керівником враховувались не тільки особливості поведінки вихованців, а й на ті зміни, які відбувалися в їхньому розвитку. Крім цього, передбачалася співпраця між учителями-предметниками, з одного боку, та батьками і учнями, з іншого, при посередництві класного керівника.
У більшості дітей у класі лише не сформоване відповідальне ставлення до навчання. Найліпші показники успішності мають Романова Ю., Добровольська К та Гайченя І. Ці ж учні були активними учасниками предметних олімпіад шкільного та районного етапів. У колективі є учениця, що має дві оцінки середнього рівня, з фізики та хімії. Це Лиходід А. Також є учні, які потребують постійного контролю, як з боку вчителя, так і з боку батьків: Кравченко А., Місюра М., Грицай Ю., Василенко Г. В цілому, аналізуючи рівень навчальних досягнень з основних предметів, варто зазначити, що більшість учнів не повністю використовують свій інтелектуальний потенціал, що, напевно, і є основною причиною середнього та достатнього показника успішності.
Розвиток особистості учнів не припиняється і в позаурочний час. Діти із задоволенням відвідують баскетбольний гурток, авіамоделювання, що значно впливає на формування їх інтересів, власного світогляду, визначає підбір оточення. Спостереження доводять, що в цілому оточення позитивно впливає на розвиток переважної частини учнів, хоча трапляються і деякі прикрі моменти. У спілкуванні з учителями учні дозволяють собі різкі висловлювання, агресивну реакцію на зауваження, порушення поведінки. Учні класу тільки роблять спроби створити колектив, але дружні стосунки короткотривалі. Учні відкрито критикують своїх однолітків, можуть ображати один одного. Пояснюється це тим, що діти є досить активними та емоційними, проте ця активність не завжди спрямована у позитивне русло. Тому при роботі з учнями класному керівнику і учителям-предметникам потрібно враховувати цей момент.
В становленні та розвитку учнів класний керівник взаємодіє з батьками. Важливим питанням є стан виховання у сім'ї. Варто відзначити ставлення батьків до проблем та потреб шкільного життя їх дітей. Батьки учнів налаштовані досить позитивно і прагнуть зробити все від них залежне для комфортного перебування їх дітей у школі. Досить толерантно батьки реагують на критику поведінки їх дітей, прагнуть збагнути та усунути причини, що викликають подібну ситуацію. Систематично у телефонному режимі відбувається спілкування батьків з класним керівником, наслідком якого є корегування поведінки учнів та їх ставлення до навчання.
Учні 7 і 8 брали активну участь в громадському житті школи і класу. Діти є досить активними та охоче стають учасниками різноманітних конкурсів, змагань загальношкільного типу, так і заходів, проведених в межах власного класу.
Для вирішення завдань та цілей, поставлених перед колективом, було організовано та проведено ряд заходів, що охоплюють всі напрямки виховної роботи:
Родинне виховання:
Класна година: «Повага – ниточка, що з'єднує покоління»;
Створення інформаційного листа «Шануймо старість»;
Правове виховання:
Виховна година: «Немає прав без обов'язків»;
Круглий стіл «Твої права та обов'язки»;
Національно-патріотичне виховання:
Єдиний урок патріотизму «Моя Батьківщина – незалежна Україна»;
Виховна година «Європейські програми – можливості для України»;
Класна година « Ми – козацького роду»;
Трудове виховання:
Акція «Зробимо квітучим наш клас »;
Майстерня «Живи, книго!»;
Конкурс умільців «Зимові сюжети»
Естетичне виховання:
Свято квітів «Твій рожевий квіт, Україно!»;
Виховний захід «Прекрасний світ музики»;
Морально-етичне виховання:
Круглий стіл «Пізнай себе!»;
Гра-ситуація «Жити за законами людського спілкування»;
Філософський стіл «Зроби крок назустріч»
Екологічне виховання:
Екологічний всеобуч «Екологічні проблеми Кіровоградщини»;
Вікторина «Без води нема життя»;
«Бути економним – вимога часу» - круглий стіл;
Формування здорового способу життя:
Усний журнал «За здоровий спосіб життя»
Інформаційна година «Наркоманія»
Розвиток пізнавальної активності:
Заняття-подорож : «Крокуємо в майбутнє»;
Бесіда: «Щоб хотів змінити усобі?»
Гра: «Хочу. Можу. Треба»
Результатом роботи співпраці класного керівника та активу учнівського самоврядування є демократичні стосунки у колективі, організація та проведення свят, виховних годин, конкурсів, екскурсій, створення дитячих проектів, акцій, а також участь у загальношкільних заходах за активною участю самих дітей.
Одним із завдань, що стояло перед учнівською спільнотою 7 і 8 класу, було формування навичок відповідальної поведінки. В цьому напрямку ще не все зроблено, тому на наступний рік заплановано продовжити формування навичок відповідальної поведінки різними засобами педагогічно-виховного впливу.
Головним проблемним завданням класного керівника на 2014 - 2015 навчальний рік – це створення моделі учнівського самоврядування класу, спрямованої на розвиток в учнівської молоді лідерського потенціалу, громадянської активності,співпраця класного керівника та активу учнівського самоврядування. Пріоритетом обраної виховної моделі є прагнення підготувати особистість підлітка до тих життєвих ситуацій, в яких йому доведеться діяти в майбутньому, доступними засобами, в контексті особистісно орієнтованого навчання, допомогти перейти йому на якісно новий рівень розвитку, трансформувавшись в суб’єкта власної життєтворчості та життєдіяльності, здатного самотужки зайняти притаманне лише йому місце в людському соціумі, долаючи всі можливі перепони, адаптуючись до умов, що змінюються.
Виходячи з мети та завдань, у класі продовжувати формувати виховне середовище для прояву і розвитку реальних і потенційних можливостей учнів, що задовольнятиме соціально цінні і особистісно значущі інтереси і потреби учнів. У процесі різноманітної діяльності відбуватиметься зміцнення і подальший розвиток учнівського самоврядування у класному колективі.

моральний кодекс класу
всі в класі рівні незалежно від матеріального стану, національності, раси, статі та переконань.
кожен має право на свободу думки і може вільно ii висловлювати (добираючи при цьому пристойні вирази).
будь-який учень має право на повагу власної гідності, тому моральна і фізична образа особи неприпустима.
всі повинні поважати право на особисту власність і пам’ятати, що привласнення чи заподіяння шкоди чужому майну тягне за собою кримінальну відповідальність.
учні не повинні залучатися до примусової праці, але праця в міру своїх можливостей на благо суспільства (школи) - почесний обов’язок кожного.
всі діти мають право на повноцінний відпочинок, але слід пам’ятати, що ваші розваги не повинні заважати іншим.
вмійте сказати "ні" чи відмовити, якщо пропозиція суперечить вашим інтересам, ображає вашу гідність або загрожує здоров’ю.
ставтесь до людей так, як хочете. щоб вони ставилися до вас.
діти мають право на батьківську любов та піклування. в свою чергу батьки мають право на шанобливе ставлення з боку дітей.
всі мають право на отримання інформації, але ставити питання необхідно в конкретній ввічливій формі.
захист інтересів дітей є першочерговим завданням працівників школи, проте кожен має сповна відповідати за свої вчинки.
слід пам’ятати, що запорукою успіху у стосунках з людьми є толерантне ставлення до думок інших, повага до старших, однолітків та молодших, чуйне ставлення до своїх батьків
РОЗДІЛ ІІІ.
ВІДОМОСТІ ПРО УЧНІВ
1.Анкетні дані

п/п Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження Домашня адреса, телефон
8 клас
Гайченя Ігор Романович
(0991968362) 20.08.2001 с. Степове.
вул. Першотравнева, 28
М: Вікторія Вікторівна
(0666984695)
Б: Роман Вікторович
Іщенко Євген Володимирович 08.08.2001 с. Степове,
вул. Садова, 27.
Мати: Олена Іванівна
Батько: Володимир Якович
Кравченко Андрій Андрійович 30.07.2001 с. Степове.
вул. Першотравнева, 21,
кв. 10. Тел.315881
М: Вікторія Володимирівна
(0952358039)
Б: Андрій Олександрович
9 клас
Василенко Ганна Артемівна
(0994496938) 15.01.1999 с. Степове,
вул. Центральна,
б.2, кв.4. тел.315905,
Тел.315905
М: Олена Володимирівна
(0958355378)
Б: Дмитро Андрійович
(0981278972)
Грицай Юлія Віталіївна 03.09.1998 с. Степове,
вул. Кільцева,
буд. 4, кв. 8.
М: Світлана Леонідівна
(0507286802)
Б: Віталій Леонідович
Добровольська Катерина Юріївна
(0661725715) 18.05.1999 с. Миколаївські Сади,
вул. Зелена, 14. Тел.315838
М. Олена Василівна
(0953440295)
Кулинич Олег Михайлович 09.03.2000 с. Степове,
вул. Калініна, б.19.
М: Наталія Леонідівна
(0963811574)
Лиходід Анна Миколаївна 07.12.1999 с. Степове,
вул. Першотравнева,
б.18. тел. 315811
М: Лілія Іванівна
(0993599091)
Б: Микола Миколайович
Марченко Олена Олександрівна
(0669845135) 17.03.2000 с. Степове.
вул. Зоряна, 7
М: Людмила Анатолівна
(0508159562)
Місюра Максим Юрійович
(0508503502) 17.10.1999 с. Степове.
вул. Кільцева, б.6, кв.7.
М: Оксана Петрівна
(0990006302)
Б: Юрій Аркадійович
Панічевська Анна Сергіївна
(0661666236) 01.05.2000 с. Степове.
вул.Калініна, б.14.
М: Тетяна Анатоліївна
(0958149276)
Б: Сергій Володимирович
Пасічник Софія Віталіївна 27.09.2000 с. Степове,
вул. Кільцева,
буд. 4, кв. 8.
М: Світлана Леонідівна
(0507286802)
Б: Віталій Леонідович
Романова Юлія Вікторівна
(0990557857) 21.08.2000 с. Степове,
вул. Центральна,
б.2, кв.3.
М: Ірина Павлівна
(0667700661)
Б: Віктор Володимирович
2. Соціально-педагогічний паспорт класу
Загальна кількість учнів –13
Дівчат – 8
Хлопців – 5
Обдаровані діти :
Читці – Пасічник С, Романова Ю., Панічевська А.
Малюють – Добровольська К., Пасічник С.
Спортсмени – Романова Ю., Місюра М., Панічевська А.
Співають - Панічевська А.

п/п Категорії Прізвище, ім’я по батькові учня Домашня адреса, телефон
1. Діти-сироти
- -
2. Напівсироти:
Без батька;
Без матері. - -
3. Діти-інваліди
Грицай Юлія Віталіївна с. Степове, вул. Кільцева, буд.4, кв. 8.
4. Неповні сім’ї:
Сім'ї без батька. Василенко Ганна Артемівна
(є вітчим) с. Степове,
вул. Центральна,
б.2, кв.4.
Добровольська Катерина Юріївна (є вітчим) с. Миколаївські Сади,
вул. Зелена, 14.
Кулинич Олег Михайлович с. Степове,
вул. Калініна, б.19.
Марченко Олена Олександрівна (є вітчим) с. Степове.
вул. Зоряна, 7
5. Багатодітні сім'ї Іщенко Євген Володимирович с. Степове,
вул. Садова, б.27.
6. Малозабезпечені сім'ї
- -
7. Неблагополучні сім'ї:
Батьки пиячать;
Не справляються з обов’язками;
Не приділяють належної уваги;
Батьки на обліку в міліції. - -
8. Схильні до правопорушень:
Порушують дисципліну;
- -
3. Учнівське самоврядування класу
Лідер класу (П.І.): Місюра Максим
Староста. Фізорг Місюра Максим
Зам. Старости. Член самоврядування школи Панічевська Анна,
Добровольська Катерина
Редактор Кулинич Олег
Господарник Добровольська Катерина
Організатор Василенко Ганна
Санпост Марченко Олена, Грицай Юлія
Літописець Лиходід Анна
Редактор Пасічник Софія
Романова Юлія
Зам. старости Гайченя Ігор
Фізорг Кравченко Андрій
Господарник Іщенко Євген
Гуртки
Прізвище, ім’я,
по батькові Клас І семестр ІІ семестр
Гайченя Ігор 8 Іщенко Євген 8 Кравченко Андрій 8 Василенко Ганна Артемівна 9 Грицай Юлія Віталіївна 9 Добровольська Катерина Юріївна 9 Кулинич Олег Михайлович 9 Лиходід Анна Михайлівна 9 Марченко Олена Олександрівна 9 Місюра Максим Юрійович 9 Панічевська Анна Сергіївна 9 Пасічник Софія Віталіївна 9 Романова Юлія Вікторівна 9 РОЗДІЛ ІV.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В РОБОТІ З КЛАСОМ
Науково-методична проблема школи:
Розвиток та самореалізація особистості в системі компетентнісно – орієнтованого підходу до учнів у діяльності
Проблема, над якою працює колектив класу:
Формування успішної особистості через орієнтацію кожного учня на розвиток та управління її розвитком
Завдання виховної роботи на 2013-2014н.р.
Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету на основі відродження національних традицій.
Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров'я.
Духовно-моральне виховання, домінантою якого є орієнтація на загальнолюдські цінності.
Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.
Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності.
Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.
Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі.
Врахування інтересів дітей.
Організація роботи з батьками.
РОЗДІЛ V.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ

Характеристика класного колективу
Склад класу
У 9 класі навчається 10 учнів. З них 8 дівчат і 2 хлопців.
Віковий склад класу:
дівчата: 16 років (1998 р. н.) – 1; 15 років (1999р. н.) – 3; 14 років (2000 р.н) - 4
хлопці: 15 років (1999 р. н.) – 1; 14 років (2000 р. н.) – 1.
У 8 класі навчається - 3 хлопців. Віком 13 років (2001 р.н.) - 3.
Класи вікової норми.
Показники успішності:
За підсумками минулого навчального року успішність складає:
8 клас – 42%, 7 клас – 45%
Учні з високим рівнем навченості – - ;
Учнів з достатнім рівнем навчальних досягнень – 3 учнів; (8 клас: Романова Юлія, Добровольська Катерина, 7 клас: Гайченя Ігор)
Учнів з середнім рівнем навчальних досягнень – 9 учнів; ( 8 клас: Василенко Ганна, Грицай Юлія, Кулинич Олег, Лиходід Анна, Марченко Олена, Місюра Максим, Панічевська Ганна, Пасічник Софія, 7 клас: Кравченко Андрій, Іщенко Євген)
Учнів з початковим рівнем навчальних досягнень- -.
Грицай Юлія, учениця 9 класу, навчається за індивідуальним планом в зв'язку з хворобою. Навчання учнів 7 класу відбувалося за індивідуальним планом.
Учні 9 і 7 класу об'єднані у один колектив. Виховна робота проходить за єдиним планом. Виховний процес планується та провадиться згідно характеру, темпераменту, індивідуальних рис кожної дитини, із врахуванням умов життя учнів у сім’ї.
Психологічний розвиток учнів, рівень їх пізнавальної активності відповідає їх віковим особливостям. Серед 13 осіб, троє – мають достатній рівень, інші 10 – середній. У класі є так званий „резерв” – це учні, що мають декілька оцінок середнього рівня знань, але працюють над їх виправленням (Панічевська А., Місюра М., Кулинич М, Марченко О., Кравченко А. )
Працездатність у деяких учнів досить висока, про це свідчить рівень їхньої розумової активності. В цілому, аналізуючи рівень навчальних досягнень з основних предметів, варто зазначити, що більшість учнів не повністю використовують свій інтелектуальний потенціал, що, напевно, і є основною причиною середнього та достатнього показника успішності.
За станом фізичного розвитку належать до основної групи з занять фізичної культури. Стан здоров я дітей у класі різний. Найчастіше пропускають заняття з причини хвороби. У 9 класі за індивідуальним планом навчається дівчинка - інвалід, Грицай Ю. Учні Кравченко А. та Василенко Г. мають порушення зору. Учні часто скаржаться на головні болі та болісні відчуття у животі.
Під час 2012-2013 навчального року учні Гайченя І., Панічевська А отримали травми: перелом верхньої кінцівки. Під час літніх канікул отримав багаточисленні травми учень 7 класу, Кулини О., під час дорожньо-транспортної пригоди.
Соціально-психологічні параметри сім'ї та особливості сімейного виховання:
Соціально-психологічний стан дітей задовільний.
У більшості дітей матеріальне становище сімей середнього рівня. Восьмеро учнів виховується в повних сім’ях, у чотирьох учнів - батько проживає окремо від родини, але на навчанні та поведінці дітей це не відображається. Батьки займаються вихованням дітей, забезпечують всім необхідним, співпрацюють з класним керівником, беруть участь у класних заходах.
Характер відносин між учнями та їхніми батьками нормальний. Більшість дітей виховується у сім'ях , де панує взаємо-порозуміння та злагода. Варто відзначити, що батьки всіляко сприяють розвитку творчого потенціалу дітей, намагаючись створити сприятливу атмосферу у класній кімнаті та в побуті.
Особливості внутрішньо-колективних взаємин учнів.
Між учнями триває формування згуртованості, взаємодопомоги; формуються ціннісно-орієнтаційні уподобання, почуття колективізму. Серед дітей проглядається бажання бути лідерами у класі, проте наявні угрупування, сформовані переважно за місцями проживання або ж ситуативні. Такі об'єднання тимчасові, учні швидко змінюють ставлення від дружнього до ворожого в зв'язку з обставинами, стійких дружніх стосунків немає. Учні можуть ображати одне одного, звинувачувати інших в своїх помилках. Прослідковується хвороблива конкуренція. Більшість дітей мають холеричний темперамент, проте є й флегматики. У спілкуванні з учителями учні дозволяють собі різкі висловлювання, агресивну реакцію на зауваження, порушення поведінки.
У класі наявні учні, що належать до групи ізольованих та зневажених. Зокрема, це Лиходід А., Марченко О. (остання у ряді випадків). Крім цього, як свідчать результати роботи шкільного психолога в класі, у колективі є учні з підвищеним рівнем тривожності (Кулинич О., Гайченя І.).
Помітним позитивним фактором є поліпшення психологічного клімату під час підготовки до заходів, учні здатні працювати разом на спільний результат.
В той же час існує ряд негативних аспектів, які потребують педагогічного вирішення. В ході спостереження за класом в урочний та позаурочний час було помітно відсутність сформованої культури поведінки, що часто призводить до конфліктів між дорослими та однолітками, погіршення міжособистісних взаємин, ігнорування правил внутрішнього розпорядку школи.
Учні не можуть організовувати самостійно такі справи як підготовка концертних програм, прибирання класної кімнати та ін. Власної ініціативи не проявляють. Потребують підтримки і контролю.
Організованість класу на початковому рівні.
Громадська думка у класі
Учні схвалюють в своїх однокласниках чесність, відповідальність, активну життєву позицію, а осуджують лінь, заздрість, грубість, бажання помститися.
Своє схвалення або осудження вони виказують при спілкуванні між собою та з старшими. Найчастіше – це розмова з класним керівником.
Спостерігається часткове розходження між тим, що учні говорять, і тим, що роблять.
Актив класу
Явним лідером колективу є Місюра Максим. До його думки прислухаються.
Учні знають, що відбувається в школі та інших класах. Загально шкільні доручення виконуються. Учні колективу беруть участь у шкільних заходах.
Творчий потенціал.
Клас відзначається творчо-обдарованими дітьми, які вміють виразно читати вірші, мають акторські здібності (Пасічник С., Панічевська А., Гайченя І., Василенко Г.), талановито співає Панічевська А., гарно малюють Добровольська К., Пасічник С. Більшість дітей цікавиться гуманітарними науками. З читанням є проблеми, мало читають художню літературу.
Деякі учні відвідують баскетбольній гурток ( Романова Ю, Панічевська А, Добровольська К, ), Гайченя І., Кравченко А., Марченко О., Пасічник С. – гурток авіамоделювання, Грицай Ю – відвідує музичний гурток.
Незадовільним залишається рівень навчальних досягнень ряду учнів (Марченко О., Василенко Г., Кравченко А.). Виявлення причин даної ситуації знаходиться під контролем класного керівника. Проте серед основних вже можна назвати недбалу підготовку учнів до уроків, прогалини у сприйнятті програмового матеріалу під час уроку. З метою запобігання погіршенню ситуації класним керівником проводиться індивідуальна робота з учнями та їх батьками, налагоджено взаємозв’язок з учителями, що викладають у 8 класі, здійснюється сприяння відвідування батьками уроків.
Загалом учні з батьками ставляться до навчання відповідально.
Заходи щодо подальшого згуртування класного колективу
Проведення тематичних виховних годин:
« Я – частина колективу»
« Мікроклімат у класі»
« Дружба між дівчатками та хлопчиками»
« Моє дозвілля» та інші.
І надалі приймати активну участь класу у загально шкільних заходах.
Батьківський комітет
Голова: Добровольська О.В.
Члени: Марченко Л.А.,
Романова І.П.,
Кулинич Н.Л.,
Гайченя В.В.
Додаток 1.
БЕСІДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ
№ п/п Тема бесіди Термін проведення
1 Правила безпечної поведінки під час навчально-виховного процесу Вересень
01-05
2 Безпечна поведінка в позаурочний час
Жовтень
29.09 - 03.10
3 Правила поведінки в побуті та на дорозі під час осінніх канікул Жовтень
20-24
4 Правила поведінки на замерзлих водоймах. Листопад
24-28
5 Обережно, ожеледиця! Правила поведінки на вулицях села в зимовий період. Грудень
01-05
6 Правила поведінки в побуті та на дорозі під час зимових канікул Грудень
22-26
7 Правила поведінки в приміщенні школи
Січень
12-16
8 Обережно, бурульки! Небезпека знаходження під дахами будинків. Лютий
02-06
9 Правила поведінки в побуті та на дорозі під час весняних канікул Березень
16-20
10 Бесіда про необхідність обережного поводження учнів у селищі після навчальних занять. Березень
30.03-03.04
11 Правила безпечної поведінки на воді Квітень
20-24
12 Правила поведінки в побуті та на дорозі під час навчальної практики та літніх канікул. Травень
25-29
Додаток 2.
БЕСІДИ З ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

п/п Тема бесіди Термін проведення
1. Безпека руху школярів. Уміння правильно обирати дорогу.
Вересень
08-12
2. Рух транспорту. Шлях до зупинки транспортних засобів. Жовтень
06-10
3. Дорожня розмітка. Її види, призначення. Групи дорожніх знаків. Листопад
03-07
4. Причини ДТП. Правила надання першої медичної допомоги Лютий
09-13
5. Правила вуличного руху. Відповідальність за порушення. Чи знаєш ти права та обов’язки пішохода? Березень
02-06
6. Правила поведінки в транспортних засобах під час руху Квітень
06-10
7. Основні правила руху велосипедистів. Безпека руху. Правила безпечної поведінки на дорозі Травень
27.04-01.05
Додаток 3.
БЕСІДИ З ПРАВИЛ
ПРОТИПОЖЕЖНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

п/п Тема бесіди Термін проведення
1 Правила пожежної безпеки при проведенні занять та позакласних заходів. Вересень
15-19
2 Протипожежна безпека у побуті. Жовтень
13-17
3 Правила безпеки під час користування газом.
Листопад
17-21
4 Дотримання правил пожежної безпеки під час новорічних свят та зимових канікул. Бесіда про заборону використання піротехнічних засобів. Грудень
15-19
5 Попередження трагічних наслідків пожеж. Правила поведінки та дії в разі пожежі. Січень
26-30
6 Правила електробезпеки Лютий
16-20
7 Аварії, катастрофи й стихійні лиха, характерні для Кіровоградської області. Засоби захисту та надання першої допомоги. Травень
04-08
Додаток 4.
БЕСІДИ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ
№ п/п Тема бесіди Термін проведення
1 Небезпека, яку несуть хворі тварини Вересень
22-26
2 Хвороби, їх попередження і запобігання
Листопад
10-14
3 Правила поведінки людей в умовах епідемії
Грудень
08-12
4 Переохолодження Січень
19-23
5 Заходи по запобіганню захворювання на грип
Лютий
23-27
6 Сильнодіючі отруйні речовини. Ознаки отруєнь. Засоби захисту та надання першої допомоги. Березень
09-13
7 Шкідливі звички. Що треба знати про туберкульоз
Квітень
13-17
8 Як зберегти здоров'я Травень
11-15
9 Правила поведінки при виникненні
екстремальних ситуацій вдома (побутові отруєння) Травень
18-22
Додаток 5
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ГРОМАДЯНИНА В ПОЛІТКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
№ п/п Тема бесіди Термін проведення
1 Права громадян України Вересень
2 Про об’єднання громадян. Виборчий процес в Україні Жовтень
3 Друковані засоби масової інформації Листопад
4 Освіта в Україні Грудень
5 Державна мова Січень
6 Національні меншини в Україні Лютий
7 Місцеве самоврядування Березень
8 Професійні спілки, їх права та гарантії діяльності Квітень
9 Доступ до публічної інформації Травень
ТЕМИ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ
8-й клас - 9-й клас
І збори. ОРГАНІЗАЦІЙНІ. Здібності учнів і роль сім'ї в їх розвитку.
Питання для обговорення:
Формування здорового способу життя. Повноцінне харчування.
Випускнику основної школи.
Як виховувати в учнів підліткового віку інтерес до набуття знань.
Домашні умови і середовище. Гігієна побуту. Особиста гігієна підлітка. Гігієна хлопця та дівчини.
Анкетування батьків.
ІІ збори. Роль родини в розвитку моральних якостей підлітка.
Питання для обговорення:
• Виступ представника правоохоронних органів за темою: "Закон і відповідальність".
• Аналіз класним керівником запитань про розвиток колективу класу за кілька років і планування роботи на подальше.
• Розбір моральних ситуацій.
ІІІ збори. Психологічні і вікові особливості підлітка. Від чого вони залежать?
Питання для обговорення:
• Виступ психолога за темою зборів.
• Класний керівник аналізує процес дорослішання дітей.
• Відповіді на запитання батьків.
ІV збори. АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ УЧНІВ 8 І 9 КЛАСІВ
Підсумки навчального року.
Модель випускника 8-9 класів
Випускник 8 та 9 класу повинен:
На рівні вимог державних освітніх стандартів засвоїти загальноосвітні програми з освітніх предметів шкільного навчального плану;
На підвищеному рівні складності (або поглиблено) засвоїти загальноосвітні програми з основних предметів;
Опанувати систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікація, визначення головного);
Оволодіти основами комп'ютерної грамотності;
Знати свої громадянські права і вміти їх реалізовувати;
Оцінювати свою діяльність з погляду моральних та етичних цінностей;
Дотримування правил культури поведінки і спілкування;
Вести здоровий спосіб життя;
Бути готовим до роботи з додатковою літературою, володіти вмінням працювати самостійно.
РОЗДІЛ VІ.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Правове виховання
Правове виховання спрямоване на формування правової культури – виховання поваги до прав і свобод людини, виховання поваги до батьків, старших, оволодіння знаннями і дотримання законів України.
Бесіди: «Правила поведінки учнів в школі та за її межами», «Правила вуличного руху», «Права та обов’язки учнів школи», «Декларація прав дитини», «Конвенція про права дитини», «Захист від недбалого ставлення, жорстокості, експлуатації», «Захист від фізичного та психологічного насильства», «Право на освіту», «Право на відпочинок і дозвілля», «Особливості та основні риси Конституції України»;
Виховні години: «Закон. Знання. Відповідальність», «Всі діти мають право на любов і піклування»;
Усний журнал: «Світова книга прав дитини» (на основі статей Конвенції ООН про права дитини), «День прав людини», «Правоохоронні органи та напрямки їх діяльності»;
Брейн-ринг: «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки»;
Години спілкування: «Правила та закони у твоєму житті», «Що таке правопорушення? Їх види. Відповідальність за них»; «Підліток і закон», «Права, свободи та обов’язки громадян України», «Особливості відповідальності неповнолітніх», «Як ви розумієте і співвідносите «свобода» і «відповідальність»?».
Родинне виховання
Родинне виховання – запорука доброго розвитку не лише окремої особистості, але й українського народу. Родинне виховання ґрунтується на тісній співпраці батьків з педагогічним колективом школи.
Презентація: «Традиції моєї родини»;
Складання «Дерева роду»;
Конкурс «З історії роду» (оповідання, малюнок, фото підбірки);
Гра-вікторина «Розкажи про рідний край»;
Бесіди: «Ними пишається рідний край», «Хто піклується про наше селище?»;
Аукціон народної мудрості: «З бабусиних вуст та дідусевих спогадів»;
Вернісаж спогадів - гра «Сімейні хроніки»;
Конкурс: «Пісні моєї бабусі», «Майстерня дідуся»;
Фотовиставка «У колі сім’ї», «Зустріч поколінь»;
Конкурс «Майстер на всі руки»;
Відзначення Дня матері – конкурс маминих уроків, пісень…;
Заочна мандрівка «Географічна карта моєї родини»;
Конкурс сімейних символів та реліквій;
Класна година «Дорогі мої батьки».
3. Національно-патріотичне виховання:
Національне виховання – є пріоритетним аспектом виховної роботи у школі, зорієнтованим на українську культуру, мову, національно-патріотичні традиції. В основу національного виховання покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи. Проводяться свято Різдва, свято Стрітення та свято матері; акція «Родина»; конкурс знавців рідної мови, конкурс читців, конкурс знавців народної казки.
Патріотичне виховання – основа, на якій ґрунтується суспільство держави. Стати громадянином, тобто свідомим членом суспільства, відданим сином Вітчизни, дуже непросто.
Громадянином не народжуються. Виховувати в дитині громадянина – це означає навчати її жити заради Батьківщини. Проводять заходи до Дня Збройних Сил України, Дня партизанської слави, річниць визволення селища і Кіровоградщини від фашизму; відзначення Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933 роки; проведення заходів до річниці утворення Кіровоградської області, до річниці Чорнобильської трагедії.
Психологічні практикуми: «Що таке «Я» ?», «Структура мого власного “Я”»; «Розвиток впевненості в собі», «Розвиток творчого потенціалу особистості», «Знайди себе», «Широкий світ захоплень»;
2.Уроки громадянськості: «Люби і знай свій рідний край», «Твоя країна – Україна», «Велика родина – рідна Батьківщина», «Історія української національної символіки»;
3.Години спілкування: «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати неможна тільки Батьківщину…», «Українці – європейська нація»,
«Світ уявлень та вірувань», «Старовинна обрядовість в житті українців»;
4.Круглі столи: «Я і Україна», «Моральні заповіді українців», «Звичаї і традиції в житті українців», «Народне дитинознавство»,
«Вивчення геральдики нашого краю»;
5.Розмова-зустріч: «Дружна сім'я – першоджерело людського духу, високо моральності народу»;
6.Конференції: «Українці – гілка слов’янського народу», «Майбутнє України в наших руках», «Походження держави і права», «Наш закон»; «Держава та людина»; «Право і мораль»; «Ми громадяни України»;
7.Класні години: «Національні герої України», «Живий подих історії», «Не розгубіть скарбів душі», «Україна – суверенна держава», «Походження українського народу»;
8.Інтелектуальні ігри, вечори, конкурси:
Години Пам’яті : визначні дати історії, виставки дитячих творчих робіт, виставки декоративно-прикладного мистецтва, конкурс народних традиційних страв.
4. Трудове виховання:
Трудове виховання – прищеплює працелюбність і шанобливе ставлення до праці, формувати творчий підхід до вибору майбутньої професії, цілеспрямованість, уміння планувати своє життя.
Прибирання класних приміщень;
Оформлення класних кімнат і кабінетів;
Ремонт підручників;
Чергування в класі, школі;
Ремонт господарського інвентарю і меблів;
Участь у ремонті школи;
Благоустрій шкільного подвір’я;
Насадження кущів та дерев;
Створення клумб;
Ведення дослідницької роботи.
5. Естетичне виховання.
Естетичне виховання прищеплює дітям естетичні почуття, формує вміння бачити прекрасне і красиве, комічне і трагічне, розвиває художньо-естетичне сприйняття, естетичний смак і оцінювання, виховує естетичні цінності.
1. Класні години: «Естетичні цінності», «Естетичні почуття і судження», «Естетичний смак і оцінювання», «Прекрасне, красиве, потворне, комічне, трагічне»;
2. Години спілкування: «Естетичне сприйняття дійсності», «Формування естетичної мети», «Розвиток художньо-естетичного сприймання»;
Уроки милування;
Подорожі за художніми творами;
Художні екскурсії;
Колекціонування.
6. Морально-етичне виховання.
Морально-етичне виховання – сприяє розвитку у дітях таких якостей, як доброта, людяність, щирість, повага одне до одного. Учні відкривають для себе незаперечну істину: кожна людина, що приходить у світ, є унікальною особистістю.
Класні години: «Я і мій ідеал», «Азбука однокласника: права і обов’язки»;
Години спілкування: «Формула спілкування», «Що таке духовність?», «Знайти заняття для душі», «Мистецтво розуміти себе і колектив», «Добрі справи красять людину», «Для чого бути чесним, порядним?», «Азбука ввічливості»;
Анкети: «Я і колектив мого класу», «Чому я такий?»;
Дискусії: «Що я зичу для однокласників, друзів, України?», «Без кого і без чого я не в змозі існувати?», «Контроль і самоконтроль. З чого вони розпочинаються?», «Що я думаю про себе?», «Що думає клас про мене?», «Що означає «бути оптимістом» у відносинах з однокласниками?»;
Відверта розмова: «Мої плани і плани мого класу», « Я в житті класу»;
Круглі столи: «Ідеал сучасної людини», «Художній смак і мода», «Делікатність і тактовність поруч зі мною».
7. Екологічне виховання
Екологічне виховання – передбачає забезпечити підростаюче покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства, сформувати розуміння, що природа – першооснова існування людини, а людина – частина природи.
Залучаючи учнів до екологічних трудових акцій: «Чиста планета», «Парад квітів біля школи», до конкурсу газет та плакатів «Екологічні проблеми ІІІ тисячоліття», до фотоконкурсу «Ти і природа» формується почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну і загальнолюдську цінність, виховується любов до природи. До Дня Землі традиційно проводиться конкурс малюнків: «Майбутнє Землі – в наших руках».
Години спілкування: «Я – частина природи», «Моє довкілля», «Я і довкілля», «Потреба спілкування з природою», «Я та моє місце в світі», «Людина особистість духовна», «Я і природа»;
Інтелектуальні ігри: «Ми в гостях у Природи», «Фольклор і природа», «Цікаве довкілля», «Місто майстрів», «Дзвони Чорнобиля», «Екологічний дивосвіт»;
Усний журнал: «Червона Книга України», «Екологічні проблеми Кіровоградщини», «Екологічні проблеми нашого селища»;
Диспути: «Чому так сталося?», «У світі екології», «Ноосфера – що це таке?», «Що таке людина?»;
Екологічні акції: «Зелена весна», «Чиста планета», «Парад квітів біля школи»;
Конкурс творців екологічних казок;
Конкурс умільців аранжування квітів «Фантазії осені», «Зимові сюжети»;
8. Формування здорового способу життя.
Формування здорового способу життя – має на меті навчити дітей цінувати власне здоров’я і дбати про нього, формувати такий світогляд учнів, що створить у них потребу ведення здорового способу життя.
Система роботи включає в себе організацію шкільного режиму: дотримання у школі гігієнічних норм щодо освітлення, температури повітря, шкільного обладнання, раціонального харчування, загартування; профілактичне медичне обстеження, пропаганду здорового способу життя і включення учнів у різні види спортивно-фізкультурної діяльності.
Класні години: «Життя і здоров’я людини», « Розвиток і збереження здоров'я», «Права і обов'язки підлітків щодо збереження і зміцнення здоров’я», «Спілкування і здоров’я»;
Усний журнал: «24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом», «7 квітня – Всесвітній день здоров’я»; «26 квітня – День Чорнобильської трагедії»; «8 травня – Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця», «31 травня – Всесвітній день без тютюну», «1 червня – Міжнародний день захисту дітей», «1 жовтня – Міжнародний день громадян похилого віку», «1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом»;
Години спілкування: «Видатні постаті про здоров’я», «Українські приказки і прислів’я про здоров’я», «Правила поведінки на льоду», «Правила поведінки на воді»;
Конференції: «Алкоголь та його вплив на здоров’я», «Особиста відповідальність про здоров’я», «Безпечне довкілля і служби захисту населення», «Спілкування і здоров’я»;
Круглі столи: «Рухова активність та її вплив на розвиток підлітків», «Організація життєвого ритму. Розпорядок дня підлітків», «Сон і здоров’я», «Активний відпочинок та його види», «Вправи і процедури для збереження і зміцнення здоров’я», «Загартування. Його значення для здоров’я»;
Уроки-тренінги: «Формула здорового способу життя», «Формула безпечної життєдіяльності», «Правила людських стосунків», «Що треба знати про ВІЛ/СНІД», «У небезпечних місцях»;
Відверті розмови: «Ти – талановитий», «Як стати відмінником», «Що сприяє порозумінню між людьми», «Спілкування з дорослими та однолітками», «Про почуття і співчуття»;
Пізнавальні бесіди: «Сам удома», «Сам надворі», «Правила дорожнього руху», «Поведінка при ДТП», «Планування часу», «Домашні завдання», «Ти – пішохід», «Ти – пасажир громадського транспорту», «Безпека і небезпека життя».
Розвиток пізнавальної активності
Розвиток пізнавальної активності спрямований на заохочення та підтримання школярів у прагненні здобуття нових знань, розвиток гармонійної, інтелектуально і духовно багатої особистості.
Встановлено, що формування інтересу, активізація діяльності учнів, тобто інтелектуальне виховання ефективно здійснюється шляхом проведення:
предметних олімпіад;
виставки дитячих робіт, виконаних у гуртках;
урочистих годин по відзначенню кращих учнів, знавців окремих предметів, переможців конкурсів.
Ділові ігри: «Як би я був вчителем…»;
Конкурс знавців певного предмета («Знавці змагаються»);
Похід у музей , бібліотеку – обговорення побаченого та почутого;
Захист фантастичних проектів: «Школа майбутнього»;
Брейн-ринг: «Машини нашого часу»;
Гра: «Пізнай себе», «Пізнай себе і ти пізнаєш світ»;
Вечір нерозгаданих таємниць;
Години спілкування: «Книга у нашому житті», «Ми – діти світу», «Розкажи про свою улюблену справу».
Індивідуальна робота з учнями
Робота з активом по питанню організації відзначення іменин;
Бесіди за результатами батьківських зборів;
Бесіди про успішність окремих учнів;
Бесіди про особисту гігієну та зовнішній вигляд;
Індивідуальні бесіди з учнями про культуру поведінки;
Індивідуальні бесіди з учнями про поведінку на канікулах;
З’ясування місцеперебування учнів під час канікул;
Індивідуальні бесіди про етичне ставлення до оточуючих, моральність поведінки;
Робота з активом класу по аналізу успішності;
Бесіда з учнями про їх готовність до уроків;
Анкетування.


Приложенные файлы

  • docx 23970466
    Размер файла: 192 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий