ктп Вашуленко Навч грам 8 год

НАВЧАННЯ ГРАМОТИ:
Читання, письмо, розвиток мовлення
(За підручником: Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Буквар: Підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. За зошитами: Зошит для письма № 1, № 2: Навч. посіб. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Вашуленко, О.Ю.Прищепа. К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.)
34 тижні х 8 год на тиждень = 272 год
(136 год читання, 136 год письма)


Дата прове- дення
Тема уроку

ДОБУКВАРНИЙ ПЕРІОД (16 год +16 год)

1

«Із буквариком щодня здобуватимем знання». Знайомство з букварем. Опрацювання правил поведінки на уроці, правила сидіння за партою, користування шкільним приладдям. с. 3-5

2

Ознайомлення з письмовим приладдям, з умовними позначками зошита, правилами сидіння за партою під час письма. Вправляння у правильному триманні олівця, ручки під час письма, в умінні орієнтуватися на стрілку, яка вказує напрям письма. Обведення кисті руки дитини з називанням пальчиків. Розфарбовування малюнків. с. 1-3

3

«Літо краснеє минуло...». Дитячі спогади про відпочинок улітку. Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Спосіб умовного позначення речень. Заучування вірша зі слів учителя. с. 6-7

4

Проведення ліній у певному напрямку. Формування вміння орієнтуватися на обмеженій площині (сторінці зошита: вгорі, внизу, ліворуч, праворуч). Розміщення малюнків (на вільну тему) посередині, вгорі, внизу, ліворуч, праворуч від малюнка, зображеного посередині. Закріплення правил користування письмовим приладдям. Наведення, домальовування, розфарбовування предметів. с. 4-5

5

«Ми школярі». Закріплення знань про речення. Складання речень за заданою графічною моделлю. Складання розповіді за серією малюнків. с.8

6

Наведення, домальовування, розфарбовування малюнків. Відтворення колових і прямих рухів пальців. Чітке промовляння назв зображених предметів. Бесіда за малюнком. Виділення з мовлення слів, речень. Складання речень. с.6

7

«У світі казки чарівної». Формування умінь задавати запитання і відповідати на них. Уявлення про діалог (без терміна). Інтонація і міміка, їх значення у спілкуванні. Слухання і розповідь казки. с.9

8

Ознайомлення з основним рядком сітки зошита (верхньою, нижньою рядковими лініями). Зображення предметів у рядку. Дати уявлення про поле сторінки. Складання речень за малюнками. Розфарбовування малюнків. с.7

9

(«Працьовита в нас сім'я». Розширення уявлень дітей про слова та речення. Логічні вправи за питаннями хто це, що це? Розподіл предметів за семантичними групами (люди, тварини, овочі, фрукти, одяг, посуд, меблі тощо). с. 10-11

10

Закріплення вміння писати у рядку. Написання прямих і похилих (ламаних) ліній у рядку. Розташування предметів ліво-правого спрямування. Розфарбовування малюнків. Складання речень за малюнками. с.8

11

«У кожного свій талант». Закріплення знань про слова та їх роль у реченні. Ознайомлення зі словами ознаками предметів та словами, що означають дії. Слова протилежні за значенням. с.12-13

12

Ознайомлення з міжрядковою (допоміжною) лінією сітки зошита. Виділення та наведення складових частин предметів, розміщених у рядку та поза ним. Розфарбовування малюнків штрихами відповідної форми (прямими, півовальними, овальними). Складання речень за малюнками. Класифікація предметів за семантичними групами. с.9

13

«Домашні і дикі тварини». Ознайомлення учнів зі складовою будовою слів. Поділ слів на склади. Поняття про наголос як сильніше вимовлюваний склад. с.14-15

14

Похила лінія сітки зошита. Ознайомлення з похилим положенням зошита під час письма у рядках. Зображення прямих похилих ліній. Наведення контурів пташок. Поділ слів на склади. Розфарбовування малюнків. Виявлення пташок з однаковим узором на пір'ї. с.9

15

«У світі звуків». Практичне уявлення про немовні звуки та звуки мовлення. Ознайомлення з основними мовленнєвими органами. Поділ слів на склади. Закріплення поняття про наголос. с.16
Робота з дитячою книгою.
___________________________________________________________

16

Зображення прямих похилих ліній, прямих із заокругленням вгорі і внизу. Поділ слів на склади. Наведення предметів, розфарбовування малюнків. Розташування предметів ліво-правого спрямування. Знаходження однакових предметів. с.11
Розвиток зв ’язного мовлення.
___________________________________________________________

17

«У зоопарку». Уявлення про голосні і приголосні звуки. Позначення цих звуків умовними знаками (фішками). Звуковий аналіз найпростіших за будовою слів. с.17

18

Закріплення вміння письма похилих ліній, заокруглених унизу і вгорі. Наведення, домальовування, розфарбовування малюнків. Робота за схемами. с.12

19

«Дружити треба вміти». Уявлення про тверді і м'які приголосні, їх умовне позначення. с.18

20

Письмо півовалів і овалів у повній сітці зошита. Послідовність письма елементів. Звуковий аналіз слів. Наведення контурів іграшок. с.13

21

«Що вміють твої пальчики?» Повний звуковий аналіз мовлених слів. Аналітична робота з графічними звуковими моделями слів. Складання речень за заданою графічною моделлю. с.19

22

Повторення правил письма. Вправляння у письмі овалів окремо і в поєднанні у повній сітці зошита. Чергування графічних елементів. Розфарбовування малюнків. с.14

23

«3 друзями граємо себе розважаємо». Розучування лічилок, мирилок, потішок, українських народних ігор.

24

Зображення петель з похилими лініями. Наведення окремих елементів малюнка. Зіставлення предметів з різними лініями. Складання речень за малюнком. с.15

25

«Слово чемне, кожному приємне». Культура мовлення і культура спілкування. с.20

26

Письмо елементів плавним рухом знизу вгору. Порівняння елементів у рядку і на малюнку. Знаходження спільного. Розфарбовування малюнка. Знаходження однакових предметів. с.16

27

Складання розповіді за серією малюнків. Узагальнювальний урок добукварного періоду.с.21

28

Порівняння елементів у рядку і на малюнку. Знаходження спільного. Закріплення письма основних елементів букв.

29

Підсумкові, узагальнюючі уроки добукварного періоду. Закріплення набутих знань і вмінь.

30

Повторення правил письма у зошиті. Письмо великого овала, петель. Поєднання овала з півовалом, прямою.

31

Підсумкові, узагальнюючі уроки добукварного періоду. Закріплення набутих знань і вмінь.
Робота з дитячою книгою.
___________________________________________________________

32

Закріплення письма у рядку інших елементів. Домальовування своїх предметів у малюнки. Розфарбовування різними рухами пальців.
Розвиток зв ’язного мовлення.
___________________________________________________________

БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (104 год + 104 год)

33

Звук [а]. Позначення його буквою Аа. Складання речень за схемами.с.22-23

34

Письмо малої букви а. Звуковий аналіз слів з виучуваною буквою.с.18

35

Звук [у]. Буква Уу. Вправляння у звуковому аналізі слів.с.24-25

36

Письмо рядкової букви у. Складання речень за схемами.с.19

37

Звук [о]. Буква Оо. Складання розповіді за малюнком.с.26-27.

38

Написання великої та рядкової букви Оо. порівняння групи букв.с.20

39

Звук [и]. Буква и. Один предмет – багато предметів. Складання речень за схемами.

40

Письмо букви и. Ознайомлення з безвідривним письмом складових елементів літер.

41

Звук [м]. Буква Мм. Читання прямих складів з вивченими літерами.с.30-31.

42

Письмо малої букви м. Письмо прямих, обернених складів з буквою м, слова мама.с.22

43

Звук [м]. Буква Мм. Читання складів, слів і речень з вивченими буквами. Перехід до читання прямих складів типу злиття пг. Вправи на доповнення незавершених речень.

44

Звуковий аналіз слова «метелик». Поелементний аналіз малої букви м. Письмо малої букви м. Встановлення відповідності між вивченими друкованими і рукописними буквами.

45

Закріплення звукового значення вивчених букв.

46

Закріплення письма вивчених букв. Складання речень за малюнком у зошиті і поданими схемами.с.23

47

Звук [і], буква Іі. Звук [і] в ролі окремого слова.с.32-33
Робота з дитячою книгою.
___________________________________________________________

48

Письмо літери і. Безвідривне і відривне поєднання літер у складах.с.24
Розвиток зв ’язного мовлення.
___________________________________________________________

49

Звук [і]. Звуковий аналіз слова «олівці». Вправи на доповнення незавершених речень.

50

Письмо малої і великої букв Іі. Письмо прямих, обернених складів з малою буквою і.

51

Звуки [н], [н']. Буква Нн. Вправи на доповнення незавершених речень.с.34-35

52

Письмо малої літери н. Аналіз складових елементів літери.с.25

53

Закріплення звукових значень вивчених букв, умінь читати з ними склади, слова і речення.

54

Закріплення письма вивчених букв. Списування з друкованих складів, слів.с.26-27

55

Звуки [л], [л'], буква Лл. Читання складів, слів і речень.с.36-37

56

Письмо малої букви л. Зіставлення форми букв м і л. Письмо складів і слів з буквою л.с.28

57

Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Лл. Інтонаційне читання речень. Вправи на доповнення незавершених речень.с.38-39

58

Письмо великої букви Л. Зіставлення форми великої і малої букви Лл. Письмо слів і речення з великою та малою буквою Лл. Списування з друкованих слів.с.29

59

Звук [в], буква Вв. Уявлення про особові займенники він, вона, воно, вони (без уживання терміна).с.40-41

60

Письмо рядкової букви в. Письмо закритої і відкритої букви в, складів, слів з нею.с.30

61

Закріплення вміння читати букву Вв у складах, словах і текстах.с.42-43

62

Закріплення письма малої букви в у складах і словах. Складання речень за малюнком у зошиті і поданими схемами.с.31

63

Закріплення вміння читати тексти з вивченими літерами.
Робота з дитячою книгою.
___________________________________________________________

64

Письмо складів і слів з вивченими літерами. Диктант вивчених букв. Списування з друкованих складів.
Розвиток зв ’язного мовлення.
___________________________________________________________

65

Звуки [с], [с']. Літера Сс. Читання складів і слів. с.44-45

66

Письмо малої букви с, складів і слів з нею. с.32-33

67

Звук [с]. Буква Сс. Слова, однакові за звучанням, але різні за значенням. Робота з анаграмами.

68

Письмо великої літери С, складів і слів з нею.

69

Закріплення літери Сс на букварних текстах «Мама і сини», «У лісі»».с.46-47

70

Письмо великої літери А. письмо складів і слів з великою буквою А. диктант вивчених букв.с.34-35

71

Звук [к], буква Кк. с.48-49

72

Написання рядкової букви к, складів і слів із нею. Верхнє, середнє, нижнє поєднання літери к з іншими.с.36

73

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Кк.с.50-51

74

Закріплення вміння писати малу букву к.с.37

75

Підсумковий урок. Розповіді дітей за змістом опрацьованих текстів.

76

Закріплення вміння писати вивчені букви. Письмо великої букви М.с.38

77

Звуки [р], [р']. Літера Рр. Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів. Виконання словниково-логічних вправ.с.52-53

78

Написання рядкової букви р, складів і слів із нею.с.39

79

Читання слів зі звуком [р]. Виділення спільної частини слів. Робота з анаграмами.
Робота з дитячою книгою.
___________________________________________________________

80

Письмо складів, слів з буквою Рр. Списування друкованих слів.
Розвиток зв ’язного мовлення.
___________________________________________________________

81

Закріплення букви р. Текст «Ранок коло ріки».с.54-55

82

Закріплення уміння писати вивчені букви. Складання слів зі складів. Записування цих слів.с.40-41

83

Звук [п], буква Пп. Бесіда про народне свято Івана Купала.с.56-57

84

Рядкова буква п. Списування з друкованого тексту.с.42

85

Закріплення букви Пп на букварних текстах.с.58-59

86

Написання великої букви П, складів і слів із нею.с.43

87

Аналітико-синтетичні вправи з вивченими буквами і звуками.

88

Письмо великої букви Н. Закріплення вмінь письма великих літер. Диктант коротких слів.с.44-45

89

Звуки [т], [т']. Літера Тт. Практичне ознайомлення зі словами-омонімами.с.60-61

90

Написання рядкової букви т, складів і слів із нею.с.46

91

Закріплення букви т у словах, реченнях букварних текстах.с.62-63

92

Написання великої букви Т. ознайомлення з письмом знака оклику.с.47

93

Розвиток артикуляційно – вимовних умінь. Слова, однакові за написанням, але різні за значенням.

94

Закріплення вивчених букв. Диктант коротких слів.

95

Підсумковий урок на закріплення вивчених літер.
Робота з дитячою книгою.
___________________________________________________________

96

Закріплення уміння писати вивчені букви. Складання слів зі складів. Записування цих слів.
Розвиток зв ’язного мовлення.
___________________________________________________________

97

Звук [е], буква Ее.с.64-65

98

Написання рядкової букви е, складів та слів із нею.с.48

99

Закріплення знань і вмінь, пов'язаних з голосними звуками та вивченими відповідними буквами. Розповіді дітей про рідне село та села, у яких їм доводилося бувати.с.66-67

100

Велика буква Е. Закріплення правопису великих букв.с.49

101

Узагальнюючий урок читання за текстами букваря та супутника букваря.

102

Повторення письма великої та малої букви Ее. Списування з друкованого тексту.

103

Звуки [д], [д']. Літера Дд. Робота над літературною вимовою слів із дзвінкими приголосними [д], [д'] у зіставленні з [т], [т'].с.68-69

104

Письмо малої букви д. с.50

105

Закріплення звуків [д], [д'], літери Дд. Розповіді дітей про свої спостереження та участь у садінні дерев.с.70-71

106

Написання великої букви У, складів, слів із нею. Закріплення навиків письма вивчених букв.с.51

107

Звуки [з], [з'], буква Зз. Відпрацювання літературної ( дзвінкої ) вимови слів з виучуваними звуками. Робота з омографами і фразеологізмами. Заучування скоромовок.с.72-73

108

Написання рядкової букви з, складів, слів із нею.с.52

109

Закріплення звуків [з], [з'], літери Зз. Текст «Ранок на озері».с.74-75

110

Написання великої букви З. складання слова із букв, запис його.с.53

111

Підсумковий урок на опрацювання букви Зз.
Робота з дитячою книгою.
___________________________________________________________

112

Письмо слів і речень з буквою Зз. Диктант складів, слів.
Розвиток зв ’язного мовлення.
___________________________________________________________

113

Буква ь ( м'який знак ). Позначення ним м'якості приголосних звуків.с.76

114

Письмо букви ь окремо та у поєднанні з іншими літерами. Письмо речення зі словами, в яких є ь.с.54

115

Закріплення букви ь. Вправляння у порівняльному звуко-буквеному аналізі слів з м'якими приголосними в кінці слова і складу.с.77

116

Закріплення вміння писати вивчені букви. Порівняння друкованих і відповідних рукописних букв. Складання слів з літер.с.55

117

Звук [б], буква Бб. Відпрацювання літературної вимови слів зі звуком [б] ( дуб, рибка ).с.78-79

118

Письмо малої букви б, складів і слів із нею.с.56

119

Закріплення літери Бб. Робота над інтонацією питальних речень.с.80-81

120

Письмо великої букви Б. Письмо слів, речень з нею. Повторення вивчених букв.с.57

121

Підсумковий урок на опрацювання звука [б], літери Бб. Вправи на зіставлення вимови і написання слів з буквами ( звуками ) [б] – [п].

122

Закріплення вміння писати літери. Самодиктант.с.58

123

°Звук [г], буква Гг. Засвоєння дзвінкої вимови звука [г] в кінці слів і складів. Логічні вправи «Де живе?», «Де росте?».с.82-83

124

Письмо малої букви г.с.59

125

Вправи на читання та орфоепічні тренування за опрацьованими текстами Букваря.

126

Письмо великої букви Г.с.60

127

Звук [ґ], буква Ґґ. с.84-85
Робота з дитячою книгою.
___________________________________________________________

128

Написання рядкової букви ґ ,складів і слів із нею.
Розвиток зв ’язного мовлення.
___________________________________________________________

129

Закріплення звука [ґ], буква «ґе». Відпрацювання техніки читання текстів діалогічної форми. Побудова усних діалогів.с.86-87

130

Написання великої букви Ґґ, складів і слів із нею.с.62

131

Вправи на читання та орфоепічні тренування ( скоромовки, потішки ).

132

Написання рядкових та великих букв Г, г, Ґ, ґ, складів та слів із ними. Списування з друкованого тексту.с.63

133

Звук [ч], буква Чч. Робота над орфоепічно правильним ( твердим ) вимовлянням звука [ч] перед усіма голосними, крім [і].с.88-89

134

Письмо малої букви ч. Письмо слів, речення з буквою ч.с.4-5

135

Закріплення букви ч. Бесіда про Українські Карпати, життя і працю людей у гірських умовах. Вивчення вірша «Карпати». с.90-91

136

Письмо великої букви Ч. Зіставлення букв Ч, У. Закріплення вміння писати вивчені букви.с.6-7

137

Узагальнюючий урок за вивченими буквами.

138

Закріплення вміння писати вивчені букви.с.8-9

139

Звук [й], буква Йй, й («ій», «йот»). Ознайомлення з буквосполученням «йо». Вправи з розвитку фонематичного слуху.с.92-93

140

Письмо малої букви й. Обведення і письмо слів, речень.с.10

141

Закріплення звука [й], букви Йй. Відпрацювання техніки читання текстів діалогічної форми. Читання в особах.с.94-95

142

Письмо великої букви Й. Письмо слів, речень з великою буквою Й. Складання розповіді за малюнком.с.11

143

Звук [х], буква Хх. Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів.с.96-97
Робота з дитячою книгою.
___________________________________________________________

144

Письмо малої букви х, складів і слів з нею. Списування з друкованого тексту.с.12
Розвиток зв ’язного мовлення.
___________________________________________________________

145

Закріплення звука [х], букви Хх. Інтонаційне читання тексту «Пісенька про козлика».с.98-99

146

Письмо великої букви Х.с.13

147

Закріплення знань про звук [х]. Практичне зіставлення звуків [х] - [г] у складах і словах.

148

Закріплення умінь писати букву Хх у сполученні з іншими буквами. Письмо великої букви Р. Самодиктант.с.14-15

149

Буква Яя. Позначення буквою Яя звука [а] та м’якості попереднього приголосного.с.100-101

150

Письмо малої букви я, складів і слів з нею.с.16

151

Читання слів, речень та текстів з буквою я в різних позиціях.с.102-103

152

Аналіз складових елементів малої букви я. порівняння малої букви я з малими буквами л,м,ґ. письмо складів з малою буквою я. Списування друкованих букв.

153

Читання слів, речень і текстів з буквою Яя в різних позиціях. Розвиток вмінь чути словосполучення [й], м’яких приголосних з наступним [а].

154

Письмо великої букви Я. Порівняння з великими буквами Л, М, Ґ. с.17-18

155

Підсумковий урок на вивчення букви Яя. Вправляння у звуко-буквеному аналізі букварних слів.

156

Письмо великої букви В. Списування друкованих букв.с.19-20

157

Звук [ж], буква Жж. Вправляння у чіткій вимові звука [ж] у складах і словах. Заучування скоромовок. Робота з анаграмою.с.104-105

158

Письмо малої букви ж. Письмо складів, слів і речень з буквою Жж.с.21

159

Закріплення звука [ж]. Опрацювання української народної казки «Лисичка і Журавель».с.106-107
Робота з дитячою книгою.
___________________________________________________________

160

Письмо великої букви Ж. Порівняння великої букви Ж з великою буквою Х. с.22-23
Розвиток зв ’язного мовлення.
___________________________________________________________

161

Узагальнюючий урок на вивчені літери.

162

Списування з друкованого тексту. Звуко–буквений аналіз слів.с.24-25.

163

Звук [ш], буква Шш. Зіставлення звуків [ш] - [ж] у складах і словах. Бесіда про дитячі ігри – спортивні та інтелектуальні.с.108-109

164

Письмо малої букви ш.с.26

165

Підсумковий урок на вивчення букви Шш. Робота над виразністю читання речень, різних за метою висловлювання. Заучування вірша «Кожушок» напам’ять.с.110-111

166

Письмо великої букви Ш. Списування друкованого речення.с.27

167

Звуки [ц], [ц'], буква Цц. Заучування скоромовки.с.112-113

168

Письмо малої букви ц. Письмо складів, слів і речень з малою буквою ц.с.28

169

Закріплення букви Цц. Опрацювання казки «Родичі» та вірша В.Лучука «Уставати рано треба». Виразне читання в особах.с.114

170

Письмо великої букви Ц. с.29

171

Закріплення букви Цц. Опрацювання вірша В.Лучука «Уставати рано треба». с.115

172

Закріплення уміння писати велику букву Ш.с.30

173

Буква Її, позначення нею звукосполучення [йі]. Бесіда про Київ – столицю України.с.116-117

174

Письмо малої букви ї. Списування друкованого речення.с.31

175

Закріплення літери Її. Опрацювання тексту «Гроші України».с.118
Робота з дитячою книгою.
___________________________________________________________

176

Письмо великої букви Ї.. Списування друкованого речення.с.32
Розвиток зв ’язного мовлення.
___________________________________________________________

177

Закріплення літери Її. Опрацювання тексту «Міста України».с.119

178

Письмо великої букви К, складів, слів і речень.с.33-34

179

Буква Юю. Позначення нею звукосполучення [йу]. Читання та заучування напам’ять вірша Л.Українки «Пісенька весняної води».с.120-121

180

Письмо малої букви ю. с.35 Списування друкованих речень.

181

Буква ю на початку слова і складу.с.122

182

Письмо великої букви Ю. Елементи букви порівнюються з елементами уже вивчених букв. Письмо складів, слів з великою буквою Ю. с.36

183

Закріплення букви Юю. с.123 Опрацювання української народної казки «Івасик – Телесик».

184

Закріплення умінь писати вивчені букви. Диктант односкладових слів.

185

Буква Є, є на позначення звукосполучення [йе], звука [е] та м’якості приголосного.с.124-125

186

Письмо малої букви є. Письмо складів, слів з буквою є. Письмо знака питання.с.37

187

Закріплення букви Єє. Опрацювання тексту «Київське метро».с.126

188

Письмо великої букви Є. Порівняння з подібними великими буквами, їх елементами – О, С, Х, Ж.с.38

189

Закріплення букви Єє. Опрацювання тексту «Київське метро».с.127

190

Закріплення умінь писати вивчені букви. Диктант односкладових слів.

191

Буква Щщ. Позначення нею звукосполучення [шч]. Бесіда на тему «Наша Батьківщина».с.128-129
Робота з дитячою книгою.
___________________________________________________________

192

Письмо малої букви щ.с.39
Розвиток зв ’язного мовлення.
___________________________________________________________

193

Закріплення букви Щщ. Вправи на звуко-буквений аналіз слів.с.130

194

Письмо великої букви Щ. Списування друкованих речень. Диктант.с.40-41.

195

Підсумковий урок на вивчення літери. Опрацювання тексту І.Прокопенко «Про що шепотіли берізки».с.131

196

Письмо великої букви Д. Списування друкованого речення.с.42-43

197

Звук [ф], буква Фф. Робота над правильним артикулюванням і вимовою звука [ф].с.132-133

198

Письмо малої букви ф.с.44

199

Закріплення звука [ф]. Вправи на звуко-буквений аналіз слів.с.134

200

Письмо великої букви Ф. Безвідривне поєднання першого елемента з другим. Письмо буквосполучень Фе, Фр, Фа.с.45

201

Підсумковий урок на вивчення літери. Вправи на звуко-буквений аналіз слів.с.135

202

Закріплення умінь писати вивчені букви. Списування друкованих речень.

203

Звуки [дз], [дз'], буквосполучення дз. Відпрацювання правильної вимови африкат [дз], [дз'].с.136-137

204

Письмо буквосполучення дз. Безвідривне поєднання малих букв д і з. Письмо буквосполучень дзь, дзв.с.46-47

205

Закріплення звуків [дз], [дз'], зіставлення їх зі звуками [ц], [ц'] у складах і словах. Читання тексту Ю. Старостенка «Лісовий майстер».

206

Закріплення навичок написання складів, слів зі словосполученням [дз], [дз'].

207

Звук [дж], позначення його буквосполученням дж.с.138
Робота з дитячою книгою.
____________________________________________________________

208

Письмо буквосполучення дж. Порівняння з буквосполученням дз.с.48-49
Розвиток зв ’язного мовлення.
____________________________________________________________

209

Підсумковий урок на вивчення буквосполучень дж, дз. с.139

210

Закріплення вмінь писати слова з буквосполученнями дз, дж. Звуко-буквений аналіз слів.

211

Апостроф. Спостереження за звуками, позначуваними літерами, між якими ставиться апостроф. Вимова слів з апострофом.с.140

212

Письмо слів з апострофом. Письмо апострофа на верхній рядковій лінії (початок з крапки).с.50.

213

Закріплення вміння читати слова з апострофом. с.141

214

Закріплення вмінь писати слова з апострофом. с.51

215

Закріплення вимови слів з апострофом. Робота над прислів’ям.

216

Письмо слів з апострофом. Коментоване письмо. Списування з друкованого тексту.

217

Алфавіт. Читання (за бажанням – заучування напам’ять) українського алфавіту. Підготовка до «Свята Букваря».

218

Списування рукописного алфавіту. Читання алфавіту.с.52-53

219

Тарас Григорович Шевченко – великий український поет. Читання уривків віршів поета.с.142-143

220

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами.с.54

221

Читання уривків віршів Т.Г.Шевченка. Робота за букварем К.С.Прищепи (с.158 – 159).

222

Виконання творчих письмових завдань.с.55

223

Іван Якович Франко. Опрацювання казки «Лисичка і Рак».с.144-145
Робота з дитячою книгою.
___________________________________________________________

224

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами.с.56
Розвиток зв ’язного мовлення.
___________________________________________________________

225

Робота над фрагментами казок І. Франка «Ріпка», «Фарбований Лис». Робота за букварем К.С.Прищепи (с.164 – 165).

226

Списування з букваря. Напівголосний самодиктант.с.57

227

Леся Українка – велика українська поетеса.с.146-147

228

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами.с.58

229

Заучування напам’ять вірша «Вишеньки». Робота за букварем К.С.Прищепи (с.160 – 161).

230

Виконання творчих письмових завдань.с.59

231

М.Коцюбинський «Казка про двох цапків».с.148

232

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами.с.59-60

233

Опрацювання тексту «Хороші звичаї». Вправи на звуко-буквений аналіз слів.с.149

234

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами.с.61

235

Робота над текстом «Мрія збулася».с.150

236

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Диктант односкладових слів.с.62

237

Робота над виразним читанням вірша А.Костецького «Буде день веселий».с.151
Робота з дитячою книгою.
___________________________________________________________

238

Виконання творчих письмових завдань.с.63-64
Розвиток зв ’язного мовлення.
___________________________________________________________

239

Підготовка до проведення Свята Букваря

240

Проведення Свята Букваря «Буквар – перша книга школяра».

ПІСЛЯБУКВАРНИЙ ПЕРІОД (16 год +16 год)

241

Щоб розумниками стати, треба більше книг читати! Л.Кир’яненко. «Розмова на книжковій полиці». Прислів’я і приказки. с.4-5

242

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Виконання творчих письмових завдань. Письмо в зошиті без друкованої основи. Списування з дошки рукописних складів з першого прочитання кожного: -ней, шай-, ков-, -ник, пер-, тре-, напі-, ство- с.58

243

Сміх і гам дзвенить довкола, відчиняє двері школа. Лідія Компанієць «Отак у нас щодня».

244

Вчимося відповідати на запитання. Спостереження за інтонацією питальних, розповідних, спонукальних речень (без уживання термінів), виконання з ними завдань, що потребують читання і письма.

245

Рідна мова - барвінкова. Юлія Косинська «Рідна мова»

246

Складаємо речення. Побудова і запис речень з окремих слів. Уживання великої літери на початку речення.

247

Україна - край мій рідний. Леонід Полтава «Наша Батьківщина», Олекса Кобець «Я люблю».

248

Складаємо розповідь. Побудова зв’язного висловлювання за запитаннями та опорними словами.

249

Усміхнися всім навколо. Людмила Савчук «Здрастуйте», Б.Бірюкова «Добрі слова».
Чарівні слова нашої мови. За добро добром платять. Петро Влодек «Як гукнеш, так і відгукнеться»

250

Урок чемності. Вивчення найпростіших українських формул мовленнєвого етикету вітання, прощання, прохання.
Звуки мовлення. Мовні та немовні звуки. Ознайомлення зі смислорозрізнювальною роллю звуків. Позначення звуків буквами.

251

Надійшла весна прекрасна. Людмила Савчук «Принесли весну лелеки», Анатолій Костецький «Починається весна».
Великдень. Леонід Полтава «Великодні писанки», Яна Яковенко «Про писанки».

252

Голосні звуки. Ознайомлення зі смислорозрізнювальною роллю звуків. Склад. Поділ слів на склади. Наголос у словах. Визначення наголошеного складу.

253

Кольорові віршики. Анатолій Костецький «Квіткові сни», Євгенія Горева «Кольоровий віршик»

254

Приголосні звуки. Практичне ознайомлення зі смислорозрізнювальною роллю звуків.

255

Моя родина. Дмитро Чередниченко «Родовідне дерево», за Валентиною Осєєвою «Сім’я у нас одна».
Робота з дитячою книгою.
___________________________________________________________

256

Звуковий аналіз слів. Встановлення послідовного ряду звуків у слові.
Розвиток зв ’язного мовлення.
___________________________________________________________

257

Небилиці. Наталка Поклад «Небилиці».

258

Буква є. Буква Єє на позначення звукосполучення [йе], звука [е] та м'якості приголосного.

259

Сором бути неохайним і брудним. Леся Мовчун «Як очепурили їжачка».

260

Буква ї. Буква Її на позначення звукосполучення [йі].

261

Квітами барвистими луг цвіте. Анатолій Григорук «Чарівний ліхтарик».

262

Поділ слів на склади. Перенос слів з рядка на рядок.

263

Руки малі, та до роботи вдалі. За Євгеном Пермяком «Для чого потрібні руки?», Петро Ребро «Немає ледарів у нас».

264

Буква «знак м’якшення», перенос слів з буквою «ь».

265

Добре вірних друзів мати. Степан Жупанин «Бджілка і світлячок», за Валентиною Осєєвою «До першого дощу».

266

Вимова і позначення звуків [дж], [дз], [дз']. Вправи на звуко-буквений аналіз слів.

267

Твори без кінця. Микола Василенко «Не вірите?», Леся Вознюк «Лічилка - безконечка».

268

Апостроф. Спостереження за звуками, позначуваними буквами, між якими ставиться апостроф. Вимова і написання слів з апострофом.

269

Що на городі росте? Віра Паронова «Сперечались овочі». Описуємо предмет. Костянтин Ушинський «Лисичка - сестричка».
Робота з дитячою книгою.
___________________________________________________________

270

Ознайомлення зі словами - ознаками предметів. Описування предмета.
Розвиток зв ’язного мовлення.
___________________________________________________________

271

Сонечко. Андрій М’ястківський «Кому світить сонечко?». Літо радості пора. Борис Возк «Любе літечко»

272

Підсумковий урок за рік


15

Приложенные файлы

  • doc 23970223
    Размер файла: 355 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий