part 8


ESP
Naipakikita ang pasasalamat sa mga talino at kakayahang bigay ng Panginoon.
II.1. Pagbabahagi sa iba ng taglay na talino at kakayahan.
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Panalangin
awit
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Simulan ang aralin sa pamamagitan ng pagpapakita ng larawan ng mga sikat na personalidad dito sa bansa na kilalang-kilala ng mga mag-aaral:
a. Lea Salonga
b. Manny Pacquiao
c. Lydia de Vega
d. Sarah Geronimo
e. Paeng Nepomuceno
f. Angeline Quinto
PAGLALAHAD
magpakita ng larawan ng mga batang may natatanging talino at kakayahan.Ikuwento ang gawain ng mga bata sa larawan.
PAGTALAKAY
Magkaroon ng talakayan sa kung paano naibahagi ng bawat bata sa larawan ang kanilang kakayahan sa iba. Ilahad kung ano ang magandang naidulot nito sa kanilang sarili at sa ibang tao.
PAGLALAHAT
Paano mo pasasalamatan ang Panginoon sa kakayahang ibinigay Niya sa iyo?.
PAGLALAPAT
Pasagutan ang “Subukin Natin” sa pahina 262 ng modyul.
IV. PAGTATAYA
Ipakita sa pamamagitan ng dula-dulaan ang pagpapasalamat mo sa talino at kakayahang ibinigay ng Panginoon.
V. KASUNDUAN
Mag-aral pang mabuti.
FILIPINO
I. LAYUNIN
Natutukoy kung paano nagsisimula at nagtatapos ang isang pangungusap
II.1.Pagtukoy kung paano nagsisimula at nagtatapos ang isang pangungusap
2.Larawan ng iba’t ibang pook sambahan
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Nasubukan na ba ninyong magsalita sa harap ng klase? Gaano kalakas ang boses ninyo sa pagsasalita sa maraming nakikinig? Bakit kailangan tamang galaw ng katawan sa pagsasalita? Paano nagsisimula at nagtatapos ang isang pangungusap?
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang arlin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Itanong: Ano-anong relihiyon ang alam ninyo sa binasa?Magbigay ng halimbawa.Itanong: Ano ba ang naidudulot sa isang tao kapag maykinikilalang Diyos? Ano ba ang nagagawa ng Diyos sa tao? Sino ang iyong kinikilalang Diyos? Bakit?
PAGLALAHAD
Pagbasa ng guro sa tula nang may tamang boses, ekspresiyon, bilis at galaw ng katawan habang matamang nakikinig ang mga bata.
PAGTALAKAY
Pagbasa ng mga mag-aaral sa tula. Gagayahin nila kung paano ito binasa ng guro.
Lilinawin ng guro ang mga pamantayan sa tamang bilis ng pagbasa tamanglakas ng boses at galaw ng katawan.
Muling babasahin ng guro ayon sa sinabing pamantayan.
Muling pagbasa ng mga mag-aaral batay sa ibinigay na pamantayan.
Pagsagot sa mga pamatnubay na tanong kaugnay sa binasa.Ipasagot ang Sagutin Natin.
Pag-uugnay ng sariling karanasan sa tekstong binasa.
Babalikan ng guro ang tekstong binasa at ipasusuri kung paano nagsisimula at nagtatapos ang isang pangungusap.
PAGPAPAHALAGA
Magbigay ng iba’t ibang paraan kung papaano mo pinasasalamatan ang kinikilalamong Diyos. Gaano mo ito kadalas na ginagawa? Tingnan ang bahaging Pahalagahan Natin, sa LM,pahina_____
PAGLALAHAT
Paano nagsisimula ang isang pangungusap? Paano ito nagtatapos? Ibigay ang mga paraan upang maipahayag nang maayos ang mensaheng nais iparating. Tingnan ang bahaging Tandaan Natin, sa LM,pahina_____ .
PAGLALAPAT
Ipagawa sa mga mag-aaral ang isahang pagsasanay sa bahaging Linangin Natin, sa LM,pahina_____.
IV. PAGTATAYA
Suriin ang isang talata mula sa diyaryo. Sabihin kung paano nagsimula at nagtapos ang mga pangungusap.
Sa mga biyayang tinatanggap, laging pasalamatan ang Dakilang Lumikha.
V. KASUNDUAN
Magpadala ng mga sumusunod na kagamitan
-colored paper,krayola,gunting
MATH
I. OBJECTIVE
Measure objects using appropriate measuring tools in centimeter (cm) or meter (m).
II.1. Measuring Length
2.Ruler,Meter stick,String,Objects to be measured (bamboo poles, school supplies, personal belongings, etc.)
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Show pictures of the following objects. Tell them to stand if they will measure the length of the object using m and shout hurray if they will use cm.
a. a road d. a pencil case
b. an eggplant e. a tree
c. a playground f. a boy’s pants
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Show a picture like this.

Questions:
What is the boy holding?
b. Do you have a toy? What is it?
c. If this is your toy and I will ask you how long it is, what unit of length will you use? Why?
PRESENTATION
Work in pairs
Let each pair cut 2 strings of different lengths (1 m and 20 cm) Ask them to measure the following:
 Length of a pencil
 Width of a notebook
 Length of a desk
 Width of a window
 Length of a skirt/pants
DISCUSSION
Give them time to report the results. Be sure to check the correctness of the answers.
GENERALIZATION
How do you measure the length of an object?
APPLICATION
Let the pupils answer Gawain 2. Refer to LM 101. The teacher will provide the materials needed.
IV. EVALUATION
The teacher will prepare five objects with different lengths. Put these objects together with measuring devices (tape measure or meter stick or centimetre ruler) at five stations. Each station should have enough space for the learners to do the measuring. Allow two pupils at a time in one station to measure the lengths of the objects.
Station 1 –a bamboo or wood pole
Station 2 –a wire
Station 3 –a book
Station 4 – a ribbon
Station 5 – an umbrella
Note: Never use objects which have been used in the discussion proper.
V. AGREEMENT
Refer to LM 101.Gawaing Bahay sa pah.___
MTB
I. LAYUNIN
Nakikinig at nakikilahok sa talakayan ng pangkat o klase tungkol sa napakinggang teksto
II.1.Pagbasa ng wasto at may kahusayan ng mga kwento,alamat atbp.
2.aklat sa MTB
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Ipaawit ang MTB
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Ano ang masasabi ninyo kapag nakarinig kayo ng sumisigaw ng “Bote- Garapa”?
PAGLALAHAD

Ipabasa ang sanaysay nang tuloy-tuloy sa LM.
PAGTALAKAY
Ano ang kahalagahan ng bote-garapa sa kabuhayan ng mga Pilipino? Pagsagot sa iba pang tanong:
Tungkol saan ang sanaysay?
Ano ang ipinahahatid ng sanaysay na inyong binasa.
Alin ang itinuturing na malaki nang industriya?
Sino ang mag-amang tinutukoy sa sanaysay?
Magkano ang kinikita ng mag- ama tuwing araw ng Sabado at Linggo.
Paano mo ilalarawan si Makoy na sa batang edad ay kasakasama ng kanyang tatay sa pamimili ng bote.
Kung ikaw si Makoy at ang hanapbuhay ng tatay mo ay magbobote , tutulong ka rin ba tuwing Sabado at Linggo?
PAGLALAHAT
Paano ninyo naunawaan ang sanaysay? Ipabasa ang Tandaan sa LM.
PAGLALAPAT
Basahin muli ang kwento ng pangkatan.
IV. PAGTATAYA
Basahin muli ang kwento at sagutin ang sumusunod na tanong:
Sino ang pangunahing tauhan sa sanaysay?
Ano ang pinagkakakitaan ng mag-ama?
Paano sila naghahanapbuhay?
Ipakikita ng pangkat I kung ano ang ginagawa ng magbobote.
Ano ang itinuturing nang malaking industriya o pinagkakakitaan ng mga Pilipino?
V. KASUNDUAN
PE
I. OBJECTIVE
Demonstrate throwing patterns such as underhand and overhand movement.
II.1.Throwing and Striking
2. Balls, pictures, rubrics/checklist
III. PROCEDURES:
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Warm-up exercise
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Showing the pictures or real objects.

Do you know the use of the following balls?
Identify the game which uses the 3 balls.
Can you show how we can use these balls?
PRESENTATION
Note: Use improvised ball (made of paper, socks or rubber ball)
a. Bring the pupils outdoor. (Give the precautionary measures in playing outside)
b. The teacher will show and demonstrate the following:
Throwing the ball
 Underhand
 Overhand
Striking the ball
 Hitting ( hit- left, right)
 Kicking ( kick- left, right)
 Spiking ( spike- up- left, right)
c. Have the pupils form a circle. The teacher is in the center and throws the ball underhand to every pupil.
d. Have the pupils form a line. The teacher will be in front of the pupils and throw the ball overhand to them.
e. Game relay: Group the pupils into three.
Directions: The leader will throw the ball to the first member up to the last using underhand and the member will catch the ball and return it to the leader in overhand throw. The next member will do the same. The first group to finish will be the winner.
DISCUSSION
What movement have you performed?
How did I throw the ball?
What are the ways in throwing the ball?
What do you do with your foot? How did you moved?
How did you perform the overhand and underhand throws? What movement requires short or longer distance?
What games were involved in the activity ?
In our game relay, when your team won, how did you feel? How about those who lost? What will you do to strengthen your weaknesses?
GENERALIZATION
Striking is hitting something with the hand or an object held by the hand. When you throw/strike a ball, arm strength, coordination and leg power are developed.
APPLICATION
Practice the throwing and catching skills with partner.
1. Underhand throw for three times or more.
2. Overhand throw for three times or more.
3. Kick the ball for three times or more.
4. Spike the ball for three times or more.
5. Hit the ball for three times or more.
IV. EVALUATION
Group the class into 6. Let the pupils demonstrate the different throwing patterns (overhand/underhand) and the different striking skills.
Use the rubric below:
Rubrics or checklist
Group
Very Good
Demonstrates all the correct ways of throwing and striking Good
Was able to demonstrate 2 out of 3 of the correct ways of throwing and striking Fair
Was able to demonstrate 1 out 3 of the correct ways of throwing and striking
Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6 V. AGREEMENT
Do the overhand and underhand movement at home to be used in the games for the next meeting. Practice the different skills that we had.
ENGLISH
I. OBJECTIVE
Sequence events
II.1.Sequencing Events
2. pictures, flashcards
III. PROCEDURES:
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Have them name each object and write its beginning sound.
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Show a picture of a crippled person or one who is physically handicapped.
Ask:Do you know someone who is like him/her who is talented or who became successful despite his /her disability?
What are the different ways of showing one’s concern to others at home or in school? (Let the children choose their answer from the pictures drawn on the pieces of broken heart and paste each part until the heart is completed.

PRESENTATION
Unlocking of difficult words (through pictures or action)
crippled limp

Motive question:
How did Wilma become an Olympic winner?
Wilma’s Fight To Win
From Pat Nelson’s Magic Minutes: Quick Read-Aloud for every Day Retold by Dali Soriano
Wilma Rudolph was an Olympic runner. When she was born, everyone did not think she would live. She was a very small baby of four and a half pounds.
When she was four years old, Wilma was crippled by polio. The doctor told her parents that she would never walk again. The whole family, all 19 of them, didn’t believe it. Sixteen brothers and sisters massaged and exercised her leg. Her parents gave her heat and water treatment. Everybody helped. At eight years old, Wilma had a leg brace. Even when she had a limp, she played basketball with her brothers and sometimes by herself. When she was 11 years old, she played basketball with her bare feet. Everyone was amazed. At 15 years old she became a basketball champion. Wilma was excellent in track and field. When she joined the Olympics in Melbourne, Australia, she got a bronze medal as a member of US Olympic relay team. In the Summer Olympics in Rome, she won three gold medals in track and field events. She was voted US female Athlete of the Year, “World’s Fastest Woman.” The little girl whom doctor said would never be able to walk got a bronze and three gold medals. Every athlete that participated admired and respected her. But more than that, a loving family transformed Wilma into a real winner.
DISCUSSION
How did Wilma become crippled? (She was crippled by polio.)
What did Wilma’s family do to make her walk? (All her family members helped in massaging her leg.)
What made Wilma a real winner? (the love and concern of her family and her determination to walk.)
How did Wilma’s family show their love and concern to her? ( They never gave up when the doctor told them that she would never walk again. They helped her walk again.)
If you were Wilma, how would you feel about yourself? (I would feel sad with my condition but I would be happy with the love of my family.)
Is there any member in your family like Wilma who need your love and concern? How do you show your love to him/her? (Answers may vary.)
In school, how do you show your love and concern to your classmates? To your teacher? ( I share my “baon” with them. I help in cleaning our room. Etc.
GENERALIZATION
How will you arrange events in the story?
APPLICATION
Have pupils retell the story by recalling the important events using the completed timeline.
IV. EVALUATION
Retell the story by sequencing the important events using the completed timeline.
V. AGREEMENT
Study more.
AP
Natutukoy ang mga alituntunin sa kinabibilangang komunidad
II.1.Mga Alituntunin sa Komunidad
2.mga larawan
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Ano kaya ang magiging epekto ng pagsunod at paglabag sa mga alituntunin sa komunidad?
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Narinig nyo na ba ang salitang alituntunin?Ano ang ibig sabihin nito?
Sa inyong komuniodad ba mayroon ding alituntunin?
PAGLALAHAD
Basahin:
Mga Alituntunin sa Komunidad
Pagsusuot ng helmet sa mga motorist.
Pagtawid sa tamang tawiran o sa pedestrian lane.
Pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan.
Hindi paninigarilyo sa loob ng mga mall, sasakyan at tanggapan.
Hindi pagtatayo ng mga computer shop malapit sa paaralan.
Pagsakay at pagbaba sa mga sasakyan sa tamang lugar lamang.
Pagbabawal sa pagsusulat at pag-ihi sa mga pader.
Pagkakaroon ng mga curfew sa mga kabataang nasa eded 18 pababa sa paglalakad sa kalye sa oras ng 10:00 ng gabi hanggang 4:00 ng umaga.
Ipabasa sa mga mag-aaral ang ilang halimbawa ng mga alituntunin sa komunidad.
PAGTALAKAY
Ano ang kahalagahan ng pagtupad sa mga alituntunin sa kinabibilangang komunidad?Bakit kailangan pa itong sundin?
Ano kaya ang maaaring mangyari sa komunidad kung walang mga alituntuning dapat sundin ang mga mamamayan?
PAGLALAHAT
Anu-ano ang mga alituntuning ipinapatupad sa mga komunidad?
PAGLALAPAT
Ano ang maaaring maging epekto ng pagsunod at paglabag sa alituntunin sa kinabibilangang komunidad?
IV. PAGTATAYA
Tukuyin at itala ang mga alituntuning ipinapatupad sa inyong komunidad.
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
V. KASUNDUAN
Magsanay pa.
ESP
I. LAYUNIN
Naipakikita ang pasasalamat sa mga talino at kakayahangbigay ng Panginoon.
II.1. Pagtulong sa kapwa
2. Tsart
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Panalangin
awit
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Ginagawa ba ninyo ang mga ganitong gawain sa inyong kapwa?
Ano ang naramdaman mo matapos mo silang tulungan?
PAGLALAHAD
Magpakita ng mga larawan. Larawan ng dalawang magkaibang bata, ang isa ay mahirap at ang isa ay mayaman.
PAGTALAKAY
Sino sa dalawa ang nangangailangan ng tulong?
Bakit mo nasabi na kailangan niya ng tulong?
Paano mo siya matutulungan?
PAGLALAHAT
Paano mo maipapakita ang pasasalamat sa talino at kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon?
PAGLALAPAT
Pasagutan ang Gawain 1 sa Alamin pahina 264 modyul.
IV. PAGTATAYA
Iguhit ang bituin sa kuwaderno o sagutang papel. Kulayan ng dilaw ito kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagtulong sa kapwa. Itim naman kung hindi.
1. Araw-araw tumutulong sa paglilinis ng silid-aralan si Marvin.
2. Tuwing may nangangailangan, pinapahiram ni Martin ang pantasa sa kanyang kaklase.
3. Hindi pinapansin ni Fernando ang mga pulubi na namamalimos sa kanya.
4. Tinuturuan ni Ardee ang kanyang mga kaklase na hindi agad nakaunawa sa mga aralin.
5. Ayaw akayin ni Jayson ang pilay niyang pinsan sa pagpasok sa paaralan.
V. KASUNDUAN
ISAPUSO:Ang pagtulong sa kapwa ay isang magandang kaugalian. Pagpapakita na rin ito ng pagmamahal sa ating Panginoon. Ugaliin ang pagtulong sa kapwa.
FILIPINO
I. LAYUNIN
Nagagamit nang wasto ang pang-ukol na para sa/para kay/kina
II.1.Paggamit nang wasto ng pang-ukol na para sa
2.Larawan ng pamilyang nagpapasalamat dahil sa kanilangmagandang kapaligiran
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Punan ng tamang parirala ang pangungusap: “Ang pagtuturo ng guro ay ________ sa mga kabatang pag-asa ng bayan”. Bakit ganito ang inyong sagot?
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Magpapakita ang guro ng larawan ng isang pamilya na maligayadahil sa kanilang magandang kapaligiran.
Itanong: Ano sa tingin ninyo ang kanilang ginagawa? Para kanino kaya ang kanilang ginagawa?
PAGLALAHAD
Basahin ang akdang “Eco-savers para sa Kalikasan”.
PAGTALAKAY
Pagsagot sa mga gabay na tanong at pagpapahalaga.
Gamitin ang akda bilang lunsaran sa pagtalakay ng pang-ukol na para sa. Lalagyan ng guro ng salungguhit ang para sa.
Ano ang napansin ninyo sa pariralang may salungguhit? Paano at kailan ito ginagamit?
Ang para sa ay ginagamit kapag ipinatutungkol o iniuukol ang isangkilos o bagay sa mga hindi tiyak na pangngalan.
Halimbawa:
Ang bulaklak na ito ay para sa anak ko.
Ang pasasalamat ay para sa Diyos.
Ang para sa ay nagiging para kay kapag binabanggit ang mga
tiyak na pangalan ng pinag-uukulan ng bagay o kilos.
PAGPAPAHALAGA
Itanong:Bakit kailangang sagipin ang mundo sa ginagawang mali ng tao?” Basahin ang Pahalagahan Natin,sa LM,pahina____.
PAGLALAHAT
Paano ginagamit ang pang-ukol na para sa?
PAGLALAPAT
Tingnan kung gaano na ang alam ng mag-aaral.Ipagagawa ang isahang pagsasanay sa bahaging Linangin Natin, sa LM,pahina___
IV. PAGTATAYA
Bumuo ng limang pangungusap na ginamitan ng pang-ukol na para sa.
V. KASUNDUAN
Magsanay pa.
MATH
I. OBJECTIVE
Compare lengths in meters (m) or centimeters (cm).
II.1. Measuring Length
2.Ruler,Meter stick,Show Me board
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Show pictures of the following objects. Tell them to stand if the unit of measure to be used in measuring the height or length is m and clap three times if cm.
a. a glass d. a slipper
b. an umbrella e. a basketball court
c. a crayon f. a girl’s skirt
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Using their Show Me boards, tell the pupils to write down their answers to the following questions. Ask them to show their answers after each question.
Which is longer?
a. 1 cm or 1 m
b. 1 m or 100 cm
c. 10 cm or 1 m
PRESENTATION
Instruct the pupils draw the poles on the board or in the paper.
DISCUSSION
Post/write on the board a list of lengths. 15 cm, 20 cm, 75 cm, 100 cm, 1 m, and 2 m (examples only)
Let the pupils pick pairs of lengths and let them compare.
Compare the lengths in each number by filling up the blank with the appropriate word or symbol.
 35 cm _____ 70 cm
 125 cm _____ 215 cm
 50 m _____ 60 m
 1 ½ m _____ 2 m
GENERALIZATION
In comparing lengths, the greater value has the longer length.
APPLICATION
Ask the class to answer Activity 2 in LM 102.
Additional situation
Nais ni Mang Pipito na mag jogging. Mas mahaba nang tatakbuhan ay mas mabuti. Ang haba ng public plaza ay 50 m at ang school playground ay 60 m. Saan ang dapat piliin ni Mang Pipito?
IV. EVALUATION
Paghambingin ang dalawang units.
Halimbawa: 25 cm at 13 cm
Posibleng mga sagot sagot:
Ang 25 cm ay mas mahaba kaysa 13 cm.
Ang 13 cm ay mas maikli kaysa 25 cm.
1. 30 cm at 50 cm
2. 2 m at 5 m
3. 50 m at 1 m
4. 210 cm at 120 cm
5. 100 cm at 10 cm
V. AGREEMENT
Answer Gawaing Bahay sa pah.___ Refer to LM 102
MTB
I. LAYUNIN
Nakababasa nang hindi bababa sa 200 - 300 salita na angkop sa ikalawang baitang
II.1.Pagbabasa ng hindi bababa sa 200-300
2.MTB aklat
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Pagbasa ng maikling kwento
BALIK-ARAL
Bakit kayo nakasusunod sa mga patalastas, utos ,at babala?
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Paano ba kayo magbasa? Paano ang wastong paraan ng pagbabasa?
PAGLALAHAD
Ipabasa ang kuwento sa LM.
PAGTALAKAY
Ilan ang paraan ng pagbasa? Paano sinagot ni Bb. Villasan ang tanong ni Ana?
Paano ang pagbasa ng tahimik? Paano ang pabigkas na pagbasa? Ano ang dalawang bahagi ng katawan na mahalaga sa pagbasa? Bakit?Ano- ano ang mga hakbang sa pagbasa nang pabigkas na dapat sundin?
Ano –ano ang mga hakbang sa pagbasa nang tahimik na dapat sundin?
PAGLALAHAT
Paano ninyo isasagawa ang wastong paraan ng pabigkas at tahimik na pagbasa? Ipabasa ang Tandaan sa LM.
PAGLALAPAT
Kumuha ng ibang aklat at magsanay sa pagbasa nang tahimik at pabigkas
IV. PAGTATAYA
Gawin ang wastong paraan ng pabigkas at ng tahimik na pagbasa sa harap ng isang kamag-aaral.Pag-usapan kung bakit ito kailangang gawin.
V. KASUNDUAN
Magsanay pa.
ART
I. OBJECTIVE
Creates a clay human figure like ( farmer, fisherman, athlete, doctor, tindera etc...) and different figures that is balanced and can stand on its own.
II.1.Creating a Clay Human Figure
2. clay, illustration board
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Start with a song
REVIEW
What are the materials used in creating a robot? Can the robot stand on its own?
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Aside from making kite,robot,etc. What other materials can used in making figure?
PRESENTATION
Show examples of things made in clay.What materials were used to create this animal clay? Why do you think these clay figures can stand alone?
Do you know how this was done?
DISCUSSION
Show the procedures on how to make human figure made of clay.
GENERALIZATION
Help the learners to come up with the idea that : To create a human figure made of clay they need to use a pattern and make sure that it is balanced so that it can stand alone.
APPLICATION
Instruct the learners to make their own figures and human figure made of clay that will be use to their next activity.
IV. EVALUATION
1. Instruct the learners to display their finished art works.
2. From the finished art work let the learners use it to create a diorama .
3. Let the learners arrange the figures according to the setting that they choose.
4. Appreciate their works through the rubrics that was prepared by the teacher
V. AGREEMENT
Study more.
ENGLISH
I. OBJECTIVE
Read aloud grade 2 level texts
II.1. “I am Proud of My Country” by Rose Ann B. Pamintuan
2. tsart
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Clap the number of syllables.
1. anahaw 3. sipa 5. bangus
2. cariñosa 4. Rizal
REVIEW
Let us retell the story of the Lampin using the bamboo sticks, aluminum pots and lampin. (The pupils will take turns retelling the story using the different objects.)
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Who have relatives and friends living in other countries?
If you will invite them to visit the Philippines, what beautiful things about our country will you tell them?
PRESENTATION
Read Along/Reciting of Short Poem (Refer to LM page _____.)
DISCUSSION
Discuss the poem
GENERALIZATION
How will you read text?
APPLICATION
Let us do the action. (Refer to LM page _____.)Practice by group.
IV. EVALUATION
Each group will present. The pupils will use the rubrics for evaluating their performance.
Questions
YES NO
1. Did all the members participate? 2. Did the members perform the actions well? 3. Did the members recite loud and clear? 4. Did the members show discipline during the practice? 5. Did the members show discipline before and after the presentation? V. AGREEMENT
study more
AP
I. LAYUNIN
Natutukoy ang mga alituntunin sa kinabibilangang komunidad.
II.1. Mga Alituntunin sa Komunidad
2. mga larawan,
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Ano kaya ang magiging epekto ng pagsunod at paglabag sa mga alituntunin sa komunidad?
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Pakantahin ang mga mag-aaral ng masiglang awit.
PAGLALAHAD
Tukuyin ang mga larawan na nagpapakita ng pagtupad at paglabag sa mga alituntunin sa komunidad.(Magpakita ng larawan)
PAGTALAKAY
Anu-ano ang ipinapakita sa larawan na nakabilang sa pagtupad sa alituntunin sa komunidad?
Anu-ano ang ipinapakita sa larawan na nakabilang sa di-pagtupad sa alituntunin sa komunidad?
Ano ang masamang dulot ng paglabag sa mga alituntunin sa komunidad?
Anu-ano ang maaaring mangyari kung babalewalain ang mga alituntunin ito?
PAGLALAHAT
Ano ang masamang dulot ng hindi pagtupad sa mga alituntunin sa komunidad?
Ano ang maaaring mangyari kung ito ay babalewalain lamang at di bibigyang pansin?
PAGLALAPAT
Gumuhit ng paghahambing ng pagtupad at paglabag sa alituntunin sa komunidad sa pamamagitan ng pagguhit.
IV. PAGTATAYA
Tukuyin ang mga alituntuning kinabibilangan sa komunidad.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
V. KASUNDUAN
Magsanay/mag-aral pa.
ESP
I. LAYUNIN
Nakakapagpasalamat sa mga bagay o biyayang natatanggap mula sa Poong Maykapal.
II.1. Pagpapasalamat sa Panginoon
2. tsart
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
panalangin
awit
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Nagpapasalamat ba kayo sa lahat ng biyayang natatanggap ninyo sa Poong Maykapal?
PAGLALAHAD
Ipakita ang sumusunod na larawan ng mga sumusunod: sapatos,damit,laruan
Anu-ano ang ipinapakita sa larawan?
Nakakatanggap ka ban g ganitong bagay tuwing iyong kaarawan?
Makinig sa kwentong babasahin ng guro kaugnay sa isang batang nagdiriwang ng kanyang kaarawan.
PAGTALAKAY
Ano ang pamagat ng kwento?
Sino ang may kaarawan?
Ano ang hiling ni Zoe sa araw ng kanyang kaarawan?
Bakit malungkot si Zoe sa araw ng kanyang kaarawan?
Saan sila tutungo ng kanyang pamilya?
Ano ang napansin ni Zoe ng papasok na sila sa simbahan?
Ilarawan ang batang nakita ni Zoe?
Bakit nasabi ni Zoe na siya ay masuwerte kahit wala siyang bagong manika sa araw ng kanyang kaarawan?
Paano binigyan halaga ni Zoe ang mga bagay at biyayang natatanggap niya mula sa Panginoon?
PAGLALAHAT
Paano mo pinasasalamata ang lahat ng bagay na nasa iyong paligid at sa mga biyayang natatanggap mula sa Panginoon?
PAGLALAPAT
Gumuhit ng larawan na nagpapakita ng pasasalamat sa Panginoon
IV. PAGTATAYA
Gumawa ng sulat pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay at biyayang natatanggap natin sa araw-araw.
V. KASUNDUAN
Isapuso na ang bawat makikita natin sa paligid ay mula sa ating Panginoon
FILIPINO
I. LAYUNIN
Nakasusunod sa mga tuntunin sa paggamit ng silid-aklatan
II.1. Pagsunod sa mga tuntunin sa tamang paggamit ng silid-aklatan
2. Larawan ng isang silid-aklatan
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Sino-sino na sa inyo ang nakagamit na ng ating aklatan? Ano-ano ang mga dapat tandaan kapag nasa loob tayo ng silid-aklatan?
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Sino-sino na sa inyo ang nakagamit na ng ating aklatan? Ano-ano ang mga dapat tandaan kapag nasa loob tayo ng silid-aklatan?
PAGLALAHAD
Ipakita sa mga bata ang larawan ng isang silid-aklatan at itanong kung ano ang masasabi nila sa larawan.
Itanong :Nais ba ninyong pumunta tayo sa silid-aklatan at doon tayo magklase.Sabihin:Sa ngayon pag-aralan muna natin ang mga tuntunn sa paggamit ng silid-aralan.
PAGTALAKAY
Ipabasa ang” Mga tuntunin sa paggamit ng Silid-Aklatan”sa Basahin Natin sa LM,pahina____.
Ipasagot ang Sagutin Natin sa LM,pahina_____.
Talakayin ang tuntunin sa paggamit ng silid-aklatan
Ipaliwanag ang pagbubuo ng payak na pangungusap tungkol sa pabalat ng aklat at pagsulat ng mga pangungusap.
Pagkatapos talakayin magkaroon ng munting takdang aralin ang guro at mga mag aaral sa pagpunta sa silid-aralan.
PAGPAPAHALAGA
Anong kahalagahan ng katahimikan sa silid-aklatan?
PAGLALAHAT
Ano ba ang silid-aklatan? Paano ito nakakatulong sa mga guro at mga mag-aaral? Ano-ano ang mga tundtunin na dapat sundin sa paggamit ng silid-aralan? Tingnan at pag-aralan ang bahaging Tandaan Natin, sa LM,pahina____.
PAGLALAPAT
Ilapat ang mga natutuhan ng mga mag-aaral. Ipagawa ang mga gawain sa bahaging Linangin Natin, sa LM,pahina____.
IV. PAGTATAYA
Itala ang mga aklat na nahiram at nabasa mula sa silid-aklatan.
V. KASUNDUAN
Magsanay pa.
MATH
I. OBJECTIVE
Estimate length using meter (m) or centimeter (cm).
II.1. Measuring Length
2.Real objects or pictures of objects which can be measured using cm or m
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
In comparing lengths, the greater value has the longer length. Show a pencil, a spoon and a 3-inch nail. Using these objects ask the following questions.
About how many pencils long is the table? About how many spoons long is the umbrella (the teacher will provide umbrella)? About how many nails long is the Mathematics book?
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Group the class into four. Give each group a set of materials (ruler, meter stick and at least three objects which can be measured by cm and m) to work on. Then, instruct to estimate in meter and centimeter (without using the ruler or the meter stick) the length of each object. Explain to the pupils that if the actual measure is one-half or more than one-half of the unit, add 1 to the approximated measure. Example, 2 and ½ cm is 3 cm and 5 and ¾ m is 6 m.
PRESENTATION
In your paper, draw any object you can see around. Under it, label with the estimated length of the real object.
DISCUSSION
Compare your estimated lengths/widths of the objects and the real lengths/widths of the objects (when measured using the measuring device).
 Are your answers exactly the same with the lengths/widths of the objects when measured using the measuring device?
 If the measures are different, how would you describe the difference between the measures? Is it far or close to the real measure?
 Is the closest measure the estimated measure of the object? Why?
 What specific word can you use in approximating measurements (about)? Why?
GENERALIZATION
To approximate measurements, it is important to consider the actual length of 1 meter and 1 centimeter.
APPLICATION
Ask the class to answer Gawain 2. Refer to LM 103.
IV. EVALUATION
Estimate/approximate the length of the following objects. Use cm or m.
The pair of scissors measures 12 cm. About how high is the chair?

About how thick is book “b” if the width of book “a” is 18 cm?
b.
The eraser measures 5 cm. About how many centimeters is the cellular phone?

V. AGREEMENT
Study more.
MTB
I. LAYUNIN
Nakasusunod sa halimbawa sa pagsulat ng isang liham pasasalamat
Nakasusulat ng liham pasasalamat na tama ang porma.
II.1.Liham Pasasalamat
2.aklat sa MTB
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Umpisahan ang aralain sa isang masiglang awit.
BALIK-ARAL
Sa binasa ninyong talata,sino ang batang hindi makalilimot sa kanyang guro? Bakit hindi niya malilimutan ang kanyang guro?
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Katulad din ba kayo ni Ana na hindi nakakalimut sa guro? Alamin natin kung paano ipinamalas ni Ana ang hindi paglimot sa kanyang guro.
PAGLALAHAD
Ilahad ang liham ni Ana para sa kanyang guro sa LM.
PAGTALAKAY
Ano ang nilalaman ng sulat ni Ana?
Kung ikaw si Ana, ganito rin ba ang nilalaman ng iyong sulat?
Sa inyong palagay, matututo kayang magbasa si Ana kung hindi siya nakikinig kay Bb. Villasan? Muling pagmasdan ang kanyang liham.
Bakit nagpadala ng sulat na pasasalamat si Ana sa kanyang guro?
Ano pa ang maaring dahilan ng pagbibigay o pagpapadala ng liham pasasalamat?
Ano- ano ang mga bahagi ng liham na nakapaloob sa kanyang liham pasasalamat?
PAGLALAHAT
Paano isinusulat ang isang liham pasasalamat? Ipabasa ang Tandaan sa LM.
PAGLALAPAT
Sumulat ng liham pasasalamat para sa isang kaibigan o kakilala na nagbigay sa iyo ng regalo noong huli mong kaarawan.
IV. PAGTATAYA
Sumulat ng isang liham pasasalamat para sa iyong guro.
Sundin ang pormat ng liham na ginawa ni Ana para sa
kanyang guro.
V. KASUNDUAN
Mag-aral pa.
ART
I. OBJECTIVE
Creates a clay human figure like ( farmer, fisherman, athlete, doctor, tindera etc...) and different figures that is balanced and can stand on its own.
II.1.Creating a Clay Human Figure
2. clay, illustration board
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Start with a song
REVIEW
What are the materials used in creating a robot? Can the robot stand on its own?
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Aside from making kite,robot,etc. What other materials can used in making figure?
PRESENTATION
Show examples of things made in clay.What materials were used to create this animal clay? Why do you think these clay figures can stand alone?
Do you know how this was done?
DISCUSSION
Show the procedures on how to make human figure made of clay.
GENERALIZATION
Help the learners to come up with the idea that : To create a human figure made of clay they need to use a pattern and make sure that it is balanced so that it can stand alone.
APPLICATION
Instruct the learners to make their own figures and human figure made of clay that will be use to their next activity.
IV. EVALUATION
1. Instruct the learners to display their finished art works.
2. From the finished art work let the learners use it to create a diorama .
3. Let the learners arrange the figures according to the setting that they choose.
4. Appreciate their works through the rubrics that was prepared by the teacher
V. AGREEMENT
Study more.
ENGLISH
I. OBJECTIVE
Read automatically 5 high frequency/sight words per day
II.1.ESL(English as a Second Language) Dialogue Drill and Different Means
of Transportation
2. Pictures of commercially made signs, pentel pen, bond paper, CD, CD player, and Manila paper
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Words for the day (Drill).
Five new words for the day! Let’s read, spell and learn!
1. For 4. this
2. To 5. have
3. the
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Close your eyes and imagine that we are now outside. What do you see on the streets? Answer the LM – Lesson 2: Get Set Activity
I see the__________________on the streets.
PRESENTATION
Activating Prior Knowledge Try to read and answer my riddle.
Riddle: You see me on the streets.
I make sure there’s no traffic.
I am kind to law-abiding drivers.
But I give tickets to irresponsible ones.
Who am I? Answer: Policeman or MMDA Aside from the policemen, who else do you see on the streets? Show and Tell –Favorite Community Helper. Today, we will try to recall the story you read yesterday by using the dialogue in the story. Can you remember the characters who were on the street?
Model the dialogue in the LM- Let’s Aim Activity. Do the ESL Dialogue Drill. Bring props. The setting may be posted on the board. Repeat the lines so that the children can remember the dialogue.
Fun ESL Dialogue Activity: Use repetition to help the children remember the lines of the characters and let them speak whatever lines they remember. Go near the pictures and ask the children what lines they can remember.
DISCUSSION
Comprehension Questions:
Who are the main characters of the story? Do the Autograph of the boy. Pretend that you are the boy and you are answering this autograph. Explain how to answer the autograph and then let the pupils complete the autograph by answering the LM. Do We Can Do and work by pairs.
GENERALIZATION
What mode of transportation was mentioned in the story? What other means of transportations do you know? Draw them.
APPLICATION
Explain the I Can Do It Activity in their LMs.
IV. EVALUATION
What other means of transportation do you know?Draw them.
Read 5 high frequency/sight words
Day
Wake
Make
Ball
like
V. AGREEMENT
Study and read more.
AP
I. LAYUNIN
nakapagbibigay ng halimbawa ng pagtupad at paglabag ng mga alituntunin sa komunidad.
II.1.Mga Alituntunin sa Komunidad
2.Graphic organizer
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Magbahaginan ng mga nalalaman o ideya tungkol sa maaaring mangyari sa isang taong lumabag sa alituntunin ng isang komunidad.
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Anu-anong mga halimbawa ng pagtupad at paglabag ang iyong naoobserbahan sa iyong kinabibilangang komunidad?
PAGLALAHAD
Magbigay ng halimbawa ng pagtupad at paglabag sa mga alituntunin sa komunidad.Ipaskil sa pisara.
PAGTALAKAY
Ano ang kahalagahan ng pagtupad sa mga alituntuning ipinapatupad sa komunidad?
Ano kaya ang maaaring mangyari sa pagwawalang bahala o di pagpansin sa mga alituntuning ito?
Paano dapat natin pahalagahan ang mga alituntuning ito sa komunidad?
Bilang isang mag-aaral paano mo maipapakita ang pagbibigay halaga sa mga alituntunin ng komunidad?
Paano mo mahihikayat ang iba sa pagtupad sa mga tuntunin sa iyong kinabibilangang komunidad?
PAGLALAHAT
Ano ang kahalagahan ng pagtupad sa mga alituntunin ng komunidad?
PAGLALAPAT
Gumuhit ng isa sa maaaring mangyari sa isang taong lumabag sa alituntunin ng komunidad.
IV. PAGTATAYA
Iguhit ang larawan na nagpapakita ng iyong sarili sa pagtupad ng alinmang alituntunin sa inyong komunidad.
Magbigay ng mga halimbawa ng maaaring mangyari kapag hindi tumupad sa alituntunin ng komunidad.
V. KASUNDUAN
Mag-aral pang mabuti.
ESP
I. LAYUNIN
Natutukoy ang mga paraan ng pagbibigay halaga sa bigay ng Panginoon.
II.1. Pagpapasalamat sa Panginoon
2. larawan, krayola,
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Panalangin
awit
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Itanong sa mga bata kung paano nila ipinagdiriwang ang kanilang kaarawan. (Maaaring magkaroon ng role playing na birthday party)
PAGLALAHAD
Basahin nang tahimik ang kuwentong “Ang Kaarawan ni Karlo” sa pahina 228 - 229 ng modyul.
PAGTALAKAY
Pasagutan ang sumusunod na tanong pagkatapos basahin ang kuwento:
a. Bakit malungkot si Karlo sa kanyang ikapitong kaarawan?
b. Ano ang nakita ni Karlo sa harap ng simbahan na biglang
nakapagpabago sa kanyang nararamdaman?
c. Dapat bang magpasalamat tayo sa Poong Maykapal? Bakit?
PAGLALAHAT
Sikaping maipaunawa sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagbibigay halaga sa bigay ng Panginoon.
PAGLALAPAT
Pasagutan ang Gawain 2 pahina 233 - 234. Ipabasa sa mga bata ang iba’t ibang sitwasyon.
IV. PAGTATAYA
Tukuyin ang mga paraan ng pagbibigay halaga sa bigay ng Panginoon.
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
V. KASUNDUAN
Sumulat ng isang maikling panalangin bilang pasasalamat sa mga
biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Maykapal.
FILIPINO
I. LAYUNIN
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwentong binasa batay sa simula, gitna, at wakas
II.1.Pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa kuwentong binasa batay sa simula, gitna, at wakas
2.Larawan ng isang batang babae na masayang nakadungaw sa bintana at larawan din ng batang babae na malungkot habang nakadungaw sa bintana
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Magkukuwento ang guro ng limang pangyayari na kaniyang ginawa simula sakaniyang paggising hanggang makapasok sa paaralan. Isusulat ng guro ang mga pangyayari sa pisara at ipaayos ito sa mga bata ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Bigyan ng angkop na pamagat ang pinagsunod-sunod na pangyayari.
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Ipakita ang larawan ng isang batang babae na masaya. Ipakita ang larawan ng batang babae na biglang nalungkot. Itanong : Bakit kaya siya malungkot?
PAGLALAHAD
Talakayin ang ibig sabihin ng pamagat ng akda (Gagabayan ng guro ang mga mag-aaral)
Babasahin ng guro nang malakas ang kuwento at pagkaraan ay itanong ang tanong bilang sampu (10) sa bahaging Sagutin Natin, sa LM, pahina __ .
PAGTALAKAY
Ipabasa nang tahimik sa mga bata ang kuwento at pagkaraan ay ipasagot ang mga gabay na tanong sa bahaging Sagutin Natin, sa LM, pahina__.
PAGPAPAHALAGA
“Iwasang mabagabag. Laging magtiwala at magpasalamat sa Diyos na dakila”. Pag-usapan ito sa klase. Tingnan ang bahaging Pahalagahan Natin, pahina __ ng LM at pag-usapan ito sa klase.
PAGLALAHAT
Ano ang ibig sabihin kapag napagsunod-sunod natin nang tama ang mga pangyayari sa kuwentong binasa?
PAGLALAPAT
Ipagawa sa mga mag-aaral ang bahaging Linangin Natin, sa LM pahina _.upang maiugnay sa sariling karanasan ang pinag-aralan.
IV. PAGTATAYA
Magbibigay ang guro ng sipi ng isang kuwento sa mga bata.
Basahin ang kuwento at ibuod ito sa paraang pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa akda.
V. KASUNDUAN
Magsanay pa.
MATH
I. OBJECTIVE
Solve simple word problems involving length.
II.1. Measuring Length
2.Activity cards
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Fill in the blanks with the correct symbol (> or <).
a. 1 m ___ 3 m
b. 200 cm ___ m
c. 120 cm ___ 210m
d. 500 cm ___ 800 cm
e. 1 and ½ m ___ 1 and ¾ m
REVIEW
Review past lesson.
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Show a picture of a girl like this one below.

Ask the following questions.
What does the picture represent? (happy family)
Where do you think the family is going?
Is your family like this?
Tell the pupils that they will be attending a family day. The teacher can tell a story what a family day is (the members of the family play, sing or dance together as one team). Then, give emphasis to playing. This will lead the teacher to site situations that involve games on lengths, distances, or heights using centimeter (cm) or meter (m).
PRESENTATION
Rica stands 95 cm and Nanette stands 105 cm. How many cm is Nanette taller than Rica?
DISCUSSION
Guide the learners to solve the problem.
 Underline the question
 Rewrite the question into an answer statement
(Nanette is _____ taller than Rica)
 Restate the problem focusing on important details that will solve the problem
(What is the difference between 105 and 95?)
 Decide what process/equation will be used to find the answer
GENERALIZATION
To solve problems on length,
1. Underline the question,
2. Rewrite the question into answer statement,
3. May restate the problem focusing on the important details for finding the answer,
4. Decide what process/equation shall be used in finding the answer, and
5. Solve the problem.
APPLICATION
Ask the class to answer Gawain 2. Refer to LM 104.
IV. EVALUATION
Basahin at sagutin ang bawat bilang.
Gaano kalayo ang bahay sa plaza kung ang bawat guhit ay katumbas ng 5 m?
Bahay - - tindahan - - - - paaralan - - - plaza
Ang vegetable garden ni Carlo ay may habang 2 m sa bawat gilid. Nais niya itong paikutan ng barbed wire ng 3 beses bilang bakod. Ilang metro ng barbed wire ang kakailanganin ni Carlo?
Para sa kanyang kaarawan, nilalagyan ni Christy ng silky raffles ang laylayan ng kaniyang damit. Kung ang bawat 50 cm ng laylayan ay mangangailangan ng 1 m na raffles, ilang meters ng raffles ang magagamit kung ang laylayan ay 1 at ½ m ang haba?
Key to correction: 1. 45 m 2. 24 m 3. 3m
V. AGREEMENT
Sagutan ang “Gawaing Bahay” sa pah.____
MTB
I. LAYUNIN
Nakagagamit ng magagalang na salita na angkop sa sariling kultura tulad sa pakikipag-usap sa telepono
II.1.Paggamit ng magagalang na pananalita
2.aklat ng MTB
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Ipaawit sa tono na “Sitsiritsit” ang awit sa LM.
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Itanong kung ano ang gagawin mo kung ikaw ay may nakitang tao na kahinahinala at di mo kilala .Katulad din kaya ng ginawa ni Brix at Troy sa kuwentong inyong babasahin? Alamin ang kanilang ginawa.
PAGLALAHAD
Ipabasa ang kuwento sa LM.
PAGTALAKAY
Sino ang naglalaro sa may likod ng bahay?
Ano ang napansin ng dalawang bata habang sila ay naglalaro?
Ano ang naalala ni Brix ng makita ang mga manganagahoy?
Ano kaagad ang kanyang ginawa?
Paano nakipag-usap si Brix sa kanyang tatay gamit ang telepono ?
Sa iyong palagay ,tama ba ang ginawang pakikipag-usap ni Brix?
Ano naman ang ginawa ni G. Florendo upang maipagbigay alam ang pangyayari sa may kapangyarihan?
Paano nakipag-usap si G. Florendo sa pulis o sa awtoridad?
PAGLALAHAT
Paano ang wastong pakikipag-usap sa telepono kung bata o matanda man ang kausap? Ipabasa ang Tandaan sa LM.
PAGLALAPAT
Bumuo ng usapan sa telepono gamit ang mga magagalang na salita.
IV. PAGTATAYA
Ipabigkas ang mga magagalang na salita na ginagamit
sa pakikipag-usap sa telepono.
V. KASUNDUAN
Magsanay pa.
HEALTH
I. OBJECTIVE
Identify home hazards such as household products that are harmful if touched, ingested or inhaled especially electrical appliances.
II.1. Home Hazards
2.pictures, story, real objects, empty bottles/boxes of harmful products at home
(zonrox, muriatic acid, Baygon etc.)
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Let the pupils sing Bahay Kubo.
REVIEW
Review past lesson.
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
How is Bahay Kubo described in the song?
What do you think is the health of the people living in Bahay Kubo? Why?
Do you want also to live in that kind of place? Why?
Aside from this kind of place, where do you prefer to live, a house free from dangers? or in a house exposed to many dangers?
PRESENTATION
Show picture of a boy whose hand was accidentally burned due to electric iron.
 Ask: What do you think happened to the boy in the picture? Why do you think his hand was burned?
 Unlock words through context clue and picture/s like harmful, electric iron
 Tell them they will read a story. Set a standard for oral reading. (Write the story in a manila paper.)
Isang umaga, ang nanay ni Aaron ay namalantsa ng mga damit. Tinawag siya ng kaniyang asawa. Nakalimutan niyang tanggalin ang plug ng plantsa mula sa outlet ng kuryente.
Habang wala ang nanay, kinuha ni Aaron ang plantsa. Sinimulan niyang plantsahin ang kaniyang mga damit. Biglang sumigaw si Aaron dahil napaso ang kaniyang kamay.
DISCUSSION
Bakit sumigaw nang malakas si Aaron?
Tama ba ang ginawa ni Aaron? Bakit?
Kung ikaw si Aaron, gagawin mo ba ang kaniyang ginawa? Bakit?
Ano ang dapat gawin upang hindi malagay sa panganib ang buhay sa paggamit o paghawak ng mga gamit na de-koryente?
Elicit from them other examples of household products that are harmful if touched, especially electrical appliances.
Present to the class empty bottles of muriatic acid, insecticide, paint, thinner, air freshener and any available materials/products at home which are dangerous when ingested and inhaled.
 Ask: Where do you usually see these products? What can you say about them? Are they useful? How? Are they harmful? How?
GENERALIZATION
May mga gamit sa tahanan na maaaring maging dahilan ng sakuna kapag nahawakan tulad ng matutulis at de-koryenteng kasangkapan. Ang mga gamit panlinis at pamatay kulisap ay mapanganib kapag nakain o nalanghap.
APPLICATION
Let them do Gawin LM p. 180.
IV. EVALUATION
Piliin ang mga gamit na nagbibigay ng panganib kapag hindi wasto ang paraan ng paggamit.
Larawan ng posporo
Kutsilyo
Plantsa
Blender
Plug na bakbak ang kable.
V. AGREEMENT
Study more.
ENGLISH
I. OBJECTIVE
Recognize and identify punctuation marks
II.1. Punctuation Marks
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Five new words for the day! Let’s read, spell and learn!
1. there 6. for 11. has 16. so
2. is 7. to 12. yes 17. how
3. are 8. he 13. no 18. what
4. was 9. this 14. you 19. where
5. were 10. have 15. Your 20. when
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
PRESENTATION
Recall the 3 kinds of punctuation Yesterday, I learned the three punctuation marks
The ________, _________, and __________.
Answer: period, question mark and exclamation point. Show the pictures on the board. What can you say about the picture? Pick a picture and then ask a question about the picture.
What is the lady holding?
She is holding lots of papers.
Oh no! She dropped the paper on the wet floor!
DISCUSSION
What punctuation mark do you see in the first sentence?
Why did I put a _________ at the end of the sentence?
How about the second and third sentences?
GENERALIZATION
Punctuation marks are used in books, magazines, comics and other reading materials. We can classify them as period, question marks and exclamation point. It is important to know and understand how to use punctuation marks because they will tell us when to stop and what kind of sentence we are using.
APPLICATION
Study the picture and write your own sentences using the three punctuation marks that you have learned today. (Please refer to LM, I Can Do It)
IV. EVALUATION
Take books, newspapers or magazines from home to school (or vice-versa) for independent/extra reading. Look for more punctuation marks and locate information from different sources.
V. AGREEMENT
Find as many punctuation marks as you can from a story in a book, newspapers or magazine
AP
I. LAYUNIN
Natatalakay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga alituntunin sa komunidad
II.1.Mga Alituntunin sa Komunidad
2.tsart
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Magtala ng mga kabutihang dulot ng pagkakaroon ng mga alituntunin sa komunidad.
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Kung ikaw ang bibigyan ng pagkakataon magpatupad ng alituntunin sa inyong komunidad,ano ito at bakit?
PAGLALAHAD
Magbahaginan ng kaalaman o ideya tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mga alituntunin sa komunidad.
PAGTALAKAY
Anu-ano ang mga paraan sa pagtupad sa mga tinalakay na alituntunin?Paano dapat ito maisakatuparan?
PAGLALAHAT
Anu-ano ang mga paraan ng pagtupad sa mga alituntunin? Bakit kailangan itong sundin?
PAGLALAPAT
Iguhit ang larawan ng isang komunidad na nagpapakita ng pagtupad ng mga tao sa alituntunin.
IV. PAGTATAYA
Pangkatin ang mga mag-aaral sa tatlong pangkat.Paghandain ang bawat pangkat ng isang alituntuning natupad na isasakilos sa klase.Bigyan ng puntos ang pangkat gamit ang rubrics.
V. KASUNDUAN
Magsanay na pa.
ESP
I. LAYUNIN
Naipakikita ang pasasalamat sa mga talino at kakayahang bigay ng Panginoon.
II. Pagbabahagi sa iba ng taglay na talino at kakayahan.
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Panalangin
awit
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Simulan ang aralin sa pamamagitan ng pagpapakita ng larawan ng mga sikat na personalidad dito sa bansa na kilalang-kilala ng mga mag-aaral:
a. Lea Salonga
b. Manny Pacquiao
c. Lydia de Vega
d. Sarah Geronimo
e. Paeng Nepomuceno
f. Angeline Quinto
PAGLALAHAD
magpakita ng larawan ng mga batang may natatanging talino at kakayahan.Ikuwento ang gawain ng mga bata sa larawan.
PAGTALAKAY
Magkaroon ng talakayan sa kung paano naibahagi ng bawat bata sa larawan ang kanilang kakayahan sa iba. Ilahad kung ano ang magandang naidulot nito sa kanilang sarili at sa ibang tao.
PAGLALAHAT
Paano mo pasasalamatan ang Panginoon sa kakayahang ibinigay Niya sa iyo?.
PAGLALAPAT
Pasagutan ang “Subukin Natin” sa pahina 262 ng modyul.
IV. PAGTATAYA
Ipakita sa pamamagitan ng dula-dulaan ang pagpapasalamat mo sa talino at kakayahang ibinigay ng Panginoon.
V. KASUNDUAN
Mag-aral pang mabuti
FILIPINO
I. LAYUNIN
Natutukoy kung paano nagsisimula at nagtatapos ang isang pangungusap
II.Pagtukoy kung paano nagsisimula at nagtatapos ang isang pangungusap
Larawan ng iba’t ibang pook sambahan
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Naranasan na ba ninyong magsalita sa harap ng klase? Gaano kalakas ang boses ninyo sa pagsasalita sa maraming nakikinig? Bakit kailangan tamang galaw ng katawan sa pagsasalita? Paano nagsisimula at nagtatapos ang isang pangungusap?
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang arlin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Itanong: Ano-anong relihiyon ang alam ninyo sa binasa?Magbigay ng halimbawa.Itanong: Ano ba ang naidudulot sa isang tao kapag maykinikilalang Diyos? Ano ba ang nagagawa ng Diyos sa tao? Sino ang iyong kinikilalang Diyos? Bakit?
PAGLALAHAD
Pagbasa ng guro sa tula nang may tamang boses, ekspresiyon, bilis at galaw ng katawan habang matamang nakikinig ang mga bata.
PAGTALAKAY
Pagbasa ng mga mag-aaral sa tula. Gagayahin nila kung paano ito binasa ng guro.
Lilinawin ng guro ang mga pamantayan sa tamang bilis ng pagbasa tamanglakas ng boses at galaw ng katawan.
Muling babasahin ng guro ayon sa sinabing pamantayan.
Muling pagbasa ng mga mag-aaral batay sa ibinigay na pamantayan.
Pagsagot sa mga pamatnubay na tanong kaugnay sa binasa.Ipasagot ang Sagutin Natin.
Pag-uugnay ng sariling karanasan sa tekstong binasa.
Babalikan ng guro ang tekstong binasa at ipasusuri kung paano nagsisimula at nagtatapos ang isang pangungusap.
PAGPAPAHALAGA
Magbigay ng iba’t ibang paraan kung papaano mo pinasasalamatan ang kinikilalamong Diyos. Gaano mo ito kadalas na ginagawa? Tingnan ang bahaging Pahalagahan Natin, sa LM,pahina_____
PAGLALAHAT
Paano nagsisimula ang isang pangungusap? Paano ito nagtatapos? Ibigay ang mga paraan upang maipahayag nang maayos ang mensaheng nais iparating. Tingnan ang bahaging Tandaan Natin, sa LM,pahina_____ .
PAGLALAPAT
Ipagawa sa mga mag-aaral ang isahang pagsasanay sa bahaging Linangin Natin, sa LM,pahina_____.
IV. PAGTATAYA
Suriin ang isang talata mula sa diyaryo. Sabihin kung paano nagsimula at nagtapos ang mga pangungusap.
Sa mga biyayang tinatanggap, laging pasalamatan ang Dakilang Lumikha.
V. KASUNDUAN
Magpadala ng mga sumusunod na kagamitan :
-colored paper,krayola,gunting
MATH
I. OBJECTIVE
Measure objects using appropriate measuring tools in centimeter (cm) or meter (m).
II.1.Measuring Length
2.Ruler,Meter stick,String,Objects to be measured (bamboo poles, school supplies, personal belongings, etc.)
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Show pictures of the following objects. Tell them to stand if they will measure the length of the object using m and shout hurray if they will use cm.
a. a road d. a pencil case
b. an eggplant e. a tree
c. a playground f. a boy’s pants
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Show a picture like this.

Questions:
What is the boy holding?
b. Do you have a toy? What is it?
c. If this is your toy and I will ask you how long it is, what unit of length will you use? Why?
PRESENTATION
Work in pairs
Let each pair cut 2 strings of different lengths (1 m and 20 cm) Ask them to measure the following:
 Length of a pencil
 Width of a notebook
 Length of a desk
 Width of a window
 Length of a skirt/pants
DISCUSSION
Give them time to report the results. Be sure to check the correctness of the answers.
GENERALIZATION
How do you measure the length of an object?
APPLICATION
Let the pupils answer Gawain 2. Refer to LM 101. The teacher will provide the materials needed.
IV. EVALUATION
The teacher will prepare five objects with different lengths. Put these objects together with measuring devices (tape measure or meter stick or centimetre ruler) at five stations. Each station should have enough space for the learners to do the measuring. Allow two pupils at a time in one station to measure the lengths of the objects.
Station 1 –a bamboo or wood pole
Station 2 –a wire
Station 3 –a book
Station 4 – a ribbon
Station 5 – an umbrella
Note: Never use objects which have been used in the discussion proper.
V. AGREEMENT
Refer to LM 101.Gawaing Bahay sa pah.___
MTB
I. LAYUNIN
Nakikinig at nakikilahok sa talakayan ng pangkat o klase tungkol sa napakinggang teksto
II.1.Pagbasa ng wasto at may kahusayan ng mga kwento,alamat atbp.
2.aklat sa MTB
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Ipaawit ang MTB
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Ano ang masasabi ninyo kapag nakarinig kayo ng sumisigaw ng “Bote- Garapa”?
PAGLALAHAD

Ipabasa ang sanaysay nang tuloy-tuloy sa LM.
PAGTALAKAY
Ano ang kahalagahan ng bote-garapa sa kabuhayan ng mga Pilipino? Pagsagot sa iba pang tanong:
Tungkol saan ang sanaysay?
Ano ang ipinahahatid ng sanaysay na inyong binasa.
Alin ang itinuturing na malaki nang industriya?
Sino ang mag-amang tinutukoy sa sanaysay?
Magkano ang kinikita ng mag- ama tuwing araw ng Sabado at Linggo.
Paano mo ilalarawan si Makoy na sa batang edad ay kasakasama ng kanyang tatay sa pamimili ng bote.
Kung ikaw si Makoy at ang hanapbuhay ng tatay mo ay magbobote , tutulong ka rin ba tuwing Sabado at Linggo?
PAGLALAHAT
Paano ninyo naunawaan ang sanaysay? Ipabasa ang Tandaan sa LM.
PAGLALAPAT
Basahin muli ang kwento ng pangkatan.
IV. PAGTATAYA
Basahin muli ang kwento at sagutin ang sumusunod na tanong:
Sino ang pangunahing tauhan sa sanaysay?
Ano ang pinagkakakitaan ng mag-ama?
Paano sila naghahanapbuhay?
Ipakikita ng pangkat I kung ano ang ginagawa ng magbobote.
Ano ang itinuturing nang malaking industriya o pinagkakakitaan ng mga Pilipino?
V. KASUNDUAN
Mag-aral pang mabuti.
PE
I. OBJECTIVE
Demonstrate throwing patterns such as underhand and overhand movement.
II.1.Throwing and Striking
2. Balls, pictures, rubrics/checklist
III. PROCEDURES:
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Warm-up exercise
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Showing the pictures or real objects.

Do you know the use of the following balls?
Identify the game which uses the 3 balls.
Can you show how we can use these balls?
PRESENTATION
Note: Use improvised ball (made of paper, socks or rubber ball)
a. Bring the pupils outdoor. (Give the precautionary measures in playing outside)
b. The teacher will show and demonstrate the following:
Throwing the ball
 Underhand
 Overhand
Striking the ball
 Hitting ( hit- left, right)
 Kicking ( kick- left, right)
 Spiking ( spike- up- left, right)
c. Have the pupils form a circle. The teacher is in the center and throws the ball underhand to every pupil.
d. Have the pupils form a line. The teacher will be in front of the pupils and throw the ball overhand to them.
e. Game relay: Group the pupils into three.
Directions: The leader will throw the ball to the first member up to the last using underhand and the member will catch the ball and return it to the leader in overhand throw. The next member will do the same. The first group to finish will be the winner.
DISCUSSION
What movement have you performed?
How did I throw the ball?
What are the ways in throwing the ball?
What do you do with your foot? How did you moved?
How did you perform the overhand and underhand throws? What movement requires short or longer distance?
What games were involved in the activity ?
In our game relay, when your team won, how did you feel? How about those who lost? What will you do to strengthen your weaknesses?
GENERALIZATION
Striking is hitting something with the hand or an object held by the hand. When you throw/strike a ball, arm strength, coordination and leg power are developed.
APPLICATION
Practice the throwing and catching skills with partner.
1. Underhand throw for three times or more.
2. Overhand throw for three times or more.
3. Kick the ball for three times or more.
4. Spike the ball for three times or more.
5. Hit the ball for three times or more.
IV. EVALUATION
Group the class into 6. Let the pupils demonstrate the different throwing patterns (overhand/underhand) and the different striking skills.
Use the rubric below:
Rubrics or checklist
Group
Very Good
Demonstrates all the correct ways of throwing and striking Good
Was able to demonstrate 2 out of 3 of the correct ways of throwing and striking Fair
Was able to demonstrate 1 out 3 of the correct ways of throwing and striking
Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6 V. AGREEMENT
Do the overhand and underhand movement at home to be used in the games for the next meeting. Practice the different skills that we had.
ENGLISH
I. OBJECTIVE
Sequence events
II.1.Sequencing Events
2.pictures, flashcards
III. PROCEDURES:
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Have them name each object and write its beginning sound.
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Show a picture of a crippled person or one who is physically handicapped.
Ask:Do you know someone who is like him/her who is talented or who became successful despite his /her disability?
What are the different ways of showing one’s concern to others at home or in school? (Let the children choose their answer from the pictures drawn on the pieces of broken heart and paste each part until the heart is completed.

PRESENTATION
Unlocking of difficult words (through pictures or action)
crippled limp

Motive question:
How did Wilma become an Olympic winner?
Wilma’s Fight To Win
From Pat Nelson’s Magic Minutes: Quick Read-Aloud for every Day Retold by Dali Soriano
Wilma Rudolph was an Olympic runner. When she was born, everyone did not think she would live. She was a very small baby of four and a half pounds.
When she was four years old, Wilma was crippled by polio. The doctor told her parents that she would never walk again. The whole family, all 19 of them, didn’t believe it. Sixteen brothers and sisters massaged and exercised her leg. Her parents gave her heat and water treatment. Everybody helped. At eight years old, Wilma had a leg brace. Even when she had a limp, she played basketball with her brothers and sometimes by herself. When she was 11 years old, she played basketball with her bare feet. Everyone was amazed. At 15 years old she became a basketball champion. Wilma was excellent in track and field. When she joined the Olympics in Melbourne, Australia, she got a bronze medal as a member of US Olympic relay team. In the Summer Olympics in Rome, she won three gold medals in track and field events. She was voted US female Athlete of the Year, “World’s Fastest Woman.” The little girl whom doctor said would never be able to walk got a bronze and three gold medals. Every athlete that participated admired and respected her. But more than that, a loving family transformed Wilma into a real winner.
DISCUSSION
How did Wilma become crippled? (She was crippled by polio.)
What did Wilma’s family do to make her walk? (All her family members helped in massaging her leg.)
What made Wilma a real winner? (the love and concern of her family and her determination to walk.)
How did Wilma’s family show their love and concern to her? ( They never gave up when the doctor told them that she would never walk again. They helped her walk again.)
If you were Wilma, how would you feel about yourself? (I would feel sad with my condition but I would be happy with the love of my family.)
Is there any member in your family like Wilma who need your love and concern? How do you show your love to him/her? (Answers may vary.)
In school, how do you show your love and concern to your classmates? To your teacher? ( I share my “baon” with them. I help in cleaning our room. Etc.
GENERALIZATION
How will you arrange events in the story?
APPLICATION
Have pupils retell the story by recalling the important events using the completed timeline.
IV. EVALUATION
Retell the story by sequencing the important events using the completed timeline.
V. AGREEMENT
Study more.
AP
I. LAYUNIN
Natutukoy ang mga alituntunin sa kinabibilangang komunidad
II.1.Mga Alituntunin sa Komunidad
2.mga larawan
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Ano kaya ang magiging epekto ng pagsunod at paglabag sa mga alituntunin sa komunidad?
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Narinig nyo na ba ang salitang alituntunin?Ano ang ibig sabihin nito?
Sa inyong komuniodad ba mayroon ding alituntunin?
PAGLALAHAD
Basahin:
Mga Alituntunin sa Komunidad
Pagsusuot ng helmet sa mga motorist.
Pagtawid sa tamang tawiran o sa pedestrian lane.
Pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan.
Hindi paninigarilyo sa loob ng mga mall, sasakyan at tanggapan.
Hindi pagtatayo ng mga computer shop malapit sa paaralan.
Pagsakay at pagbaba sa mga sasakyan sa tamang lugar lamang.
Pagbabawal sa pagsusulat at pag-ihi sa mga pader.
Pagkakaroon ng mga curfew sa mga kabataang nasa eded 18 pababa sa paglalakad sa kalye sa oras ng 10:00 ng gabi hanggang 4:00 ng umaga.
Ipabasa sa mga mag-aaral ang ilang halimbawa ng mga alituntunin sa komunidad.
PAGTALAKAY
Ano ang kahalagahan ng pagtupad sa mga alituntunin sa kinabibilangang komunidad?Bakit kailangan pa itong sundin?
Ano kaya ang maaaring mangyari sa komunidad kung walang mga alituntuning dapat sundin ang mga mamamayan?
PAGLALAHAT
Anu-ano ang mga alituntuning ipinapatupad sa mga komunidad?
PAGLALAPAT
Ano ang maaaring maging epekto ng pagsunod at paglabag sa alituntunin sa kinabibilangang komunidad?
IV. PAGTATAYA
Tukuyin at itala ang mga alituntuning ipinapatupad sa inyong komunidad.
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
V. KASUNDUAN
Magsanay pa.

Приложенные файлы

  • docx 23966858
    Размер файла: 629 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий