TS Fizika 7kl kaz


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Мазмұны
Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
3. Күтілетін нәтижелер
Ойлау дағдыларының деңгейі
Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу
6. Жиынтық бағалауды өткізу ережелері
7. Модерация және балл қою
ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БА
ҒАЛАУ
СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БА
ҒАЛАУ
СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БА
ҒАЛАУ
СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БА
ҒАЛАУ
СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
Тоқсан
дық
жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан
дық
жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында
меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Жиынтық бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу
мақсаттарына жеткендігін тексереді.
Тоқсан
дық
жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
Негізгі орта білім беру деңгейінің 7
сыныптарына арналған «Физика» пәнінен
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы.
3. Күтілетін нәтижелер
Білу:
бастапқы физикалық ұғымдарды;
практикалық және эксперименттік жұмыстарды орындау барысында қауіпсіздік
техникасының ережелерін;
физикалық шамалардың өлшем бірліктерін;
механика (кинематика, динамика, сақталу заңдары), астрономия бөлімдеріндегі ұғымдарды,
формулаларды, заңдарды және физикалық тұрақты шамаларды;
физикалық құбылыстарды;
Түсіну:
шамалардың физикалық мағынасын, механика,
астрономияның негізгі терминдер
і мен
заңдарын;
физикалық құбылыстардың маңыздылығын;
Қолдану:
процестер мен құбылыстарды сипаттау үшін негізгі физикалық ұғымдар мен терминдерді;
тәжірибелік
эксперименттік және зерттеу жұмыстарын қауiпсiз жүргізу әдістерін;
қолданбалы
және оқу тапсырмаларын шешу, практикалық және зертханалық жұмыстарды
орындау барысында физика заңдары мен формулаларын;
нәтижелерді ұсынуда графикалық тәсілдерді;
өлшем бірліктердің Халықаралық жүйесін;
алынған білімдерін физикалық
құбылыстардың
жүру жағдайларын және процестерді
түсіндіруге;
Талдау:
эксперимент
нәтижесінде алынған деректерді;
графиктік және кест
елік нысанда берілген ақпаратты;
заттардың қасиетінің сапалық және сандық құрамына және оның құрылымына тәуелділігін;
Жинақтау:
кесте, сызбанұсқа, хабарлама, баяндама, таныстырылым түрінде көрсету үшін жинақталған
және өңд
елген деректерді, ақпараттарды;
гипотеза, дәлел және түсініктем
е жасауға арналған ғылыми моделдерді және
дәлелдемелерді;
эксперимент және зерттеу
лер жүргізу жоспарын
Бағалау:
жасалған эксперименттің нәтижелерін бағалайды.
Ойлау дағдыларының деңгейі
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
KbiZllZfZ
kugueZlug�
lZikujfZeZj�
lje_j
Білу және түсіну
Білу:
материялық нүкте, жол, жылдамдық,
тығыздық, күш,
қысым, жұмыс, қуат,
потенциалдық және кинетикалық энергия,
күш моменті, геоцентрлік және гелиоцентрлік
жүйе
ұғымдары
физикалық шамалардың өлшем бірліктерін;
жылдамдықты, тығыздықты, күшті,
қысымды, жұмыс пен қуатты анықтау
формулалар
Гук, Архимед заңдарын,
«Механиканың алтын ережесін»
және
физикалық тұрақты шама
Түсіну
физикалық құбылыстарды;
жылдамдықтың, тығыздықтың, күштің,
қысымның, жұмыс пен қуаттың
физикалық
мағынасын, механика заңдарын;
физикалық құбылыстардың маңы
здылығын;
Деңгейді тексеру үшін
Көп
таңдауы бар
тапсырмалар
(КТ
және
немесе
Қысқа
жауапты (ҚЖ)
қажет
ететін
тапсырмалар
ды
пайдалану
ұсынылады
Қолдану
Қолдану
процестер мен құбылыстарды сипаттау үшін
негізгі физикалық ұғымдар мен терминдерді;
қолданбалы және оқу тапсырмаларын
шешу, практикалық және зертханалық
жұмыстарды орындау барысында
Гук,
Архимед заңдарын, «Механиканың алтын
ережесін» және «Механика» бөлімінің
формулаларын;
нәтижелерді ұсынуда графикалық
тәсілдерді;
өлшем бірліктер
дің Халықаралық жүйесін;
алынған білімдерін физикалық
құбылыстардың жүру жағдайларын және
процестерді түсіндіруге;
�_]_c^�l_dk_jm�rg�
ukZ
жауапты (ҚЖ)
қажет
ететін
тапсырмалар
және
немесе толық
жауапты (ТЖ) қажет
ететін тапсырмалар
ды
пайдалану
ұсынылады
Жоғары деңгей
дағдылары (талдау,
жинақтау, бағалау)
Талдау
эксперимент нәтижесінде алынған
деректерді,
графиктік және кестелік нысанда берілген
ақпаратты,
заттардың қасиетінің сапалық және сандық
құрамына және оның құрылымына
тәуелділігін;
Жинақтау
кесте, сызбанұсқа, хабарлама, баяндама,
таныстырылым түрінде көрсету үшін
жинақталған және өңделген деректерді,
ақпараттарды,
гипотеза, дәлел және түсініктеме жасауға
Деңгейді тексеру үшін
Қысқа
жауапты (ҚЖ)
қажет
ететін
тапсырмалар
және
немесе
Толық
жауапты (ТЖ)
қажет
ететін тапсырмалар
ды
пайдалану
ұсынылады


арналған ғылыми модельдерді және
дәлелдемелерді,
эксперим
ент және зерттеулер жүргізу
жоспарын;
Бағалау
жасалған эксперименттің нәтижелерін
. Тоқсандарға ойлау
дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды
бөлу
Тоқсан
Білу және түсіну
Қолдану
Жоғары деңгей
дағдылары
Барлығы
иынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға
мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер,
плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұр
ын нұсқаулық оқылып, білім
алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс
барысында бір
бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен
таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау
баст
алғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау
барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар
(спецификацияда рұқсат
берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына
мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір
біріне
көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты
өшіргішпен
өшірудің орнына, қарындашпен
сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім
алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім
алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақ
паратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға
немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын хабарлап
отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын
тоқтатып, қалам/қа
рындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация
үдерісінде
бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін
балл қою
кестесіне сәйкес тексеру қажет.
ТОҚСАН
НЫҢ
ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦ
ИФИКАЦИЯ
тоқсан
ның
жиынтық бағалау
ына
шолу
Ұзақтығы
40 минут
Балл саны
Тапсырма түрлері:
КТБ
көп таңдауы бар тапсырмалар;
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа
көп т
аңдауы бар тапсырмалар
, қысқа және толық жауапты
сұрақтарды қамтитын
тапсырмадан тұрады.
Көп
таңдауы бар
тапсырмалар
оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан
дұрыс
жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа
жауапты қажет ететін сұрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе
қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін
тапсырманың шешімін
табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының
математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма
бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
тоқсан
бойынша
жиынтық бағалау
тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдыларын
ың деңгейі
Тапсы
рма
саны*
тапсыр
Тапсырма түрі*
Орында
уақыты,
мин*
;Zee�\r
Бөлім
бойынша
балл
Физика
табиғат
туралы ғылым
Физикалық
шамалар мен
өлшеулер
7.1.1.1 Физикалық құбылыстарға мысалдар келтіру
Білу және
түсіну
9

7.1.2.1
изикалық шамаларды олардың
жүйесіндегі өлшем бірліктерімен сәйкестендіру
Білу және
түсіну

㜮ㄮ㈮㈠
каляр және векторлық физикалық шамалар
ажырату және мысалдар келтіру
Білу және
түсіну

1

1

7.1.2.3
лкен және кіші сандарды жазған кезде
еселік және үлестік қосымшаларды білу және
қолдану: микро (μ), милли (m), санти (c), деци
(d),
кило (k) және мега (M);
Қолдану
7.1.3.1
ененің ұзындығын, көлемін,
температурасын және уақытты өлшеу, өлшеу
нәтижелерін аспаптардың қателіктерін есепке ала
отырып жазу;
7.1.3.2
ішкентай денелердің өлшемін қатарлау әдісі
арқылы
анықтау;
he^Zgm�
ТЖ
Механикалық
озғалыс
7.2.1.1
елесі терминдердің физикалық мағынасын
түсіндіру
материялық нүкте, санақ жүйесі,
қозғалыстың салыстырмалылығы, траектория, жол,
орын ауыстыру
;em�`%g_�
lkgm
7.2.1.3
үзу
сызықты бірқалыпты қозғалыс пен
бірқалыпсыз қозғалысты ажырата білу
Білу және
түсіну

1

1

7.2.1.4
озғалыстағы дененің жылдамдығы мен
орташа жылдамдығын есептеу
Қолдану
7.2.1.6
ененің орын ауыстыруының уақытқа
тәуелділік графигінен
келесі жағдайларды анықтау:
(1) дененің тыныштық күйін,
(2) тұрақты
жылдамдықпен қозғалысын
7.2.1.7
ірқалыпты қозғалған дененің орын
ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен
жылдамдығын анықтау
@hZju�
^_]_c�
^Z^ueZju
Барлығы:
Ескерту:
өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер

Тапсырма
үлгілері және балл қою кестесі
«Физика» пәні
нен
тоқсан
арналған
жиынтық бағалау
дың
тапсырмалары
Скаляр мен векторлық шамалар туралы төменде көрсетілген тұжырымдардың
қайсысы
дұрыс?
Скаляр шаманың тек бағыты ғана бар
Скаляр шаманың сандық мәні және бағыты бар
Векторлық шама тек арақашықтыққа ғана тәуелді
Векторлық шаманың сандық мәні және бағыты бар
[1]
Төменде көрсетілген суреттердің қайсысы жылу құбылысына жатады?
[1]
Жылдамдықтың өлшем бірлігін көрсетіңіз.
м/с
м/с
[1]
Ұзындықтың
0,00025 м және 75000 м шамалары
жазылған нұсқан
таңдаңыз.
м, 75·
м, 75·
м, 75
м, 75·
[1]
5. Төменде көрсетілген суреттер арасынан
бірқалыпты түзу сызықты қозғалысты
анықтаңыз.

[1]
Суретте автобустың ABCD жүрген жолы көрсетілген.
раектория дегеніміз
[1]
втобустың
A пунктінен D пунктіне
орын ауыстыруын суретке салып көрсет
іңіз.
[1]
Оқушыға жіптің ұзындығын анықтауға тапсырма беріл
. Берілген тапсырманы
орындау барысы
нда оқушы суретте көрсетілгендей сызғыштың екі нүктесі аралығына
жіпті орналастыр
ады
Сызғыштың бөлік құнын анықта
ңыз
бөлік құны
[1]

) Жіптің ұзындығын өлшеу қателігін ескере отырып жаз
ыңыз
ұзындық
_______________
[2]
Оқушыға берілген келесі тапсырма жіптің
диаметрін
анықтау болды
. Бұл тапсырманы
орындау үшін оқушы өз қарындашына жіпті ора
) орам санын анықтаңыз
орам саны=
_____________________________
[1]
) жіп диаметрін
өлшем
бірлікті ескере отырып анықтаңыз
жіптің диаметрі=
[1]
8. Велосипедші А пунктінен В пунктіне қарай жүрген суреті көрсетілген.
а)
Велосипедші бастапқы 120 секундты 5 м/с жылдамдықпен жүр
іп өтті
. Осы уақытта
жүр
ген
жол
анықта
ңыз
____________________________________
[1]
) Велосипедші соңғы 40 секундты 8 м/с жылдамдықпен жүр
. Жүрген
жол
аралығын
анықта
ңыз
____________________________________
[1]
) Велосипедшінің орташа жылдамдығын
есептеңіз.
орташа жылдамдық=
___________________
м/с

[1]
9. Суретте жаяу адамның жүрген
координатасының уақытқа тәуелді графигі берілген.
а)
соңғы 20
25 секунд интервалындағы қозғалыстың түрін анықта
[1]
5 секунд интервалындағы жаяу адамның жылдамдығын анықтаңыз
[1]
5 секунд интервалындағы
қозғалыс
теңдеуін жаз
ыңыз
[2]
) адамның демалуға кеткен уақытын анықта
ңыз
[1]
Балл қою
кестесі
Жауап
Балл
Қосымша
ақпарат
Жауап дұрыс берілсе ғана 1
балл
қойылады
6
Траектория
материялық нүктенің өз
қозғалысы кезінде сызатын
біртұтас
сызығы.
Келесі жауаптарды да ескеруге
болады:
Берілген санақ
жүйесінде
қозғалыстағы дененің немесе
материялық
нүктенің басып өткен
нүктелерінің
иыны
Дене қ
озғалысы кезінде артында
алдырған үздіксіз ізі
ене қозғалып бара жатқан сызық
а)
⤀‱㌬㈠넀 
Жіп
ұзындығын дәл өлшесе 1
балл;
Сызғыштың қателігін дәл анықтап
жазса 1
балл қойылады

см немесе
1 см
) 320 м
) 5.75 м/с немесе 6 м/с
а) бірқалыпты түзусызықты кемімелі
қозғалыс
戀⤠
2 м/с
бастапқы координатаның 0
ге тең
екендігін ескерсе
x=2t
d)
Жауапты дұрыс деп қабылдауға
болады егер 5
15 сек интервалы деп
жазса
Жалпы баллТОҚСАН
НЫҢ
ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦ
ИФИКАЦИЯ
тоқсан
ның
жиынтық бағалау
ына
шолу
Ұзақтығы
40 минут
Балл саны
Тапсырма түрлері:
КТБ
көп таңдауы бар тапсырмалар;
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа
көп т
аңдауы бар
тапсырмалар
, қысқа және толық жауапты
сұрақтарды қамтитын
тапсырмадан тұрады.
Көп
таңдауы бар
тапсырмалар
оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс
жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа
жауапты қажет ететін сұрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе
қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін
тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіл
еді. Оқушының
математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма
бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
тоқсан
бойынша
жиынтық бағалау
тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдыларыны
ң деңгейі
Тапсыр
ма
саны*
тапсырм
Тапсы
рма
түрі*
Орындау
уақыты,
мин*
Балл*
Бөлім
бойын
ша
балл
Тығыздық
ығыздықтың
физикалық
мағынасын түсіндіру
Білу және
түсіну
ртүрлі пішіндегі қатты дененің
немесе
сұйықтың көлемін өлшеу үшін
өлшеуіш цилиндрді (мензурка) қолдану
ығыздықтың форм
уласын
есептер шығаруда қолдану
he^Zgm
@hZju�^_]_c�
^Z^ueZju�
Денелердің
өзара
әрекеттесуі
нерция құбылысын түсіндіру
және мысалдар келтіру
Білу және
түсіну
Масса,
салмақ және
ауырлық
күші ұғымдарын ажырату
Білу және
түсіну
7.2.2.4 С
ерпімділік күшінің серіппенің
ұзаруына тәуелділік графигінен
қатаңдық коэффициентін анықтау
Қолдану
7.2.2.5 Гук заңын
ың формуласы
бойынша
серпімділік күшін есептеу
Қолдану
ыныштық, домалау және
сырғанау үйкелістерін сипаттау
Білу және
түсіну
Барлығы
Ескерту: *
өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер

Тапсырма
үлгілері
және балл қою кестесі
«Физика» пәні
нен
тоқсанғ
а арналған
жиынтық бағалау
дың
тапсырмалары
Қай
суретте
уырлық
күші
нің векторы дұрыс
кескінделген?
[1]
. С
уретте әр түрлі заттардан жасалған үш дене көрсетілген.
Олардың тығыздықтары
бетон
гранит
кварц
. Ең кіші массаға ие денені
табыңыз.
А)
1 дене
В)
2 дене
В)
3 дене
С)
Денелердің массалары бірдей
[1]
Жүріп келе жатқан адам жолдың ернеуіне сүрінген кезде ...
A)
Артқа қарай қозғалады
B)
Тыныштықта қалады
C)
Алға қарай қозғалады
D)
Оңға қарай қозғалады
[1]
Күнделікті
өмірден инерция құбылысына екі мысал келтіріңіз
[2]
ліктен
жолға мұз қатқан кезде автокөліктің тежелу жолы өте үлкен болады? Жол
апатынан қалай құтылуға болады
[2]

Суретте бос мензурка, сұйық құйылған мензурка және мензуркадағы сұйыққа бірдей
шарлар салынған сурет көрсетілген.
а) Суретте берілген
мәліметтер бойынша сұйықтың тығыздығын анықтаңыз.
[2]
b)
Бір шардың көлемін, массасын және ш
жасалған материал
дың
тығыздығын
табыңыз.
7. Суретте серіппенің қатаңдығын анықтау жолы
көрсетілген.
a) Серіппенің ұзаруын анықтаңыз.
[1]
b) Жүк салмағын анықтаңыз.
[2]
c) Серіппе қатаңдығын анықтаңыз.
[2]


Графикте серпімділік күшінің серіппенің ұзаруына тәуелділігі көрсетілген.
Серіппенің
қатаңдық
коэффициентін
анықтаңыз
[2]
Балл қою кестесі
Ответ
Балл
Дополнительная
информация
Көліктің жедел тежелуі кезінде
жолаушылардың алға қарай ұмтылуы және т.б.
мысалдар
мысал үшін 1
балл қойылады
(максимал балл саны
cd_ek
Za�[heZg^ulZg
cd_ekl
көбейту керек
Басқа да дұрыс
жауаптарды
қабылдауға болады
� ���kf
� ���]
� ��]�kf
=30 см
=234 г
=6 см
=46,8 г
=7,8 г/см
2 см
洀㴲
㵭最㴲 
k=F/Δ
20/0,02=1000
Н/м
Графиктен күш пен серіппенің ұзаруының
мәндерін алады
k=F/Δ
Н/м
Жалпы балл

ТОҚСАН
НЫҢ
ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦ
ИФИКАЦИЯ
тоқсан
ның
жиынтық бағалау
ына
шолу
Ұзақтығы
40 минут
Балл саны
Тапсырма түрлері:
КТБ
көп таңдауы бар тапсырмалар;
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа
көп т
аңдауы бар тапсырмалар
, қысқа және толық жауапты
сұрақтарды қамтитын
тапсырмадан тұрады.
Көп
таңдауы бар
тапсырмалар
оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан
дұрыс
жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа
жауапты қажет ететін сұрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе
қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін
тапсырманың шешімін
табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының
математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма
бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
тоқсан
бойынша
жиынтық бағалау
тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдыларын
ың деңгейі
LZikuj
fZ�
kZgu�\r
lZikujfZ
LZikujfZ�
lj�\r
Орындау
уақыты,
мин*
;Zee�\r
Бөлім
бойынш
а балл
ысым
ысымның
физикалық
мағынасын
түсіндіру
және
өзгерту
әдістерін
сипаттау
Білу және
түсіну
септер
шығаруда
қатты
дененің
қысымының
формуласын
қолдану
Қолдану
8 (а)
аз қысымын молекулалық
құрылым негізінде түсіндіру
Білу және
түсіну

5
2
ұйықтардағы
гидростатикалық
қысымның формуласын шығару және
оны есептер шығаруда қолдану
he^Zgm
идравликалық машиналарды
қолдану кезіндегі күштен ұтысты
есептеу
he^Zgm
септер шығаруда Архимед
заңын қолдану
Қолдану
ененің сұйықта жүзу
шарттарын зерттеу
Жоғары
деңгей
дағдылары

4
4
Жұмыс
және қуат
еханикалық жұмыс ұғымының
физикалық мағынасын түсіндіру
Білу және
түсіну

2
1
4
уат ұғымының физикалық
мағынасын
түсіндіру
Білу және
түсіну

1
1
еханикалық жұмыс пен
қуаттың формулаларын есептер
шығаруда қолдану
he^Zgm
Барлығы:
Ескерту: *
өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер

Тапсырма
үлгілері және балл қою кестесі
«Физика» пәні
нен
тоқсанғ
а арналған
жиынтық бағалау
дың
тапсырмалары
кірпішті үстел бетіне суретте көрсетілгендей әр түрлі тәсілдермен
орналастырады. Әр түрлі жағдайлардағы кірпіштің үстел бетіне түсіретін қысымдары
туралы не айтуға болады?
1 жағдайда көп қысым түсіріледі
2, 3 жағдайларда көп қысым түсіріледі
1, 2 жағдайда көп қысым түсіріледі
Барлық жағдайда бірдей
қысым
түсіріледі
[1]
Көрсетілген мысалдардың қайсысында механикалық жұмыс атқарылмайды?
қыз
бала баспалдақпен төмен қарай түседі
су ыдыс қабырғаларына қысым түсіреді
адам иығында ауыр қапты тасиды
жаңбыр тамшысы төмен құлайды
[1]
Қуаттың
өлшем бірлігі
[1]
Дененің ауадағы салмағы
6 Н,
судағы салмағы
5,5 Н.
Кері итеруші күшті
анықтаңыз
11,5 Н
6 Н
5,5 Н
[1]
күш әсерінен денені 5
0 см
ге қозғады
Жасалған жұмысты есептеңіз

Цилиндрде поршень үйкеліссіз төмен қарай жылжиды.
Цилиндр
ішіндегі
газ
қысымы
қалай
өзгереді
1] &#x/MCI; 20;&#x 000;&#x/MCI; 20;&#x 000;b) &#x/MCI; 21;&#x 000;&#x/MCI; 21;&#x 000;Газ молекулалары цилиндрдің ішкі бетіне қалай әсер етеді?
1] &#x/MCI; 25;&#x 000;&#x/MCI; 25;&#x 000; &#x/MCI; 26;&#x 000;&#x/MCI; 26;&#x 000;7. &#x/MCI; 27;&#x 000;&#x/MCI; 27;&#x 000;Суы бар ыдысқа сұйықтықтар құйылған үш бірдей түтікше салынған. Бірінші
түтікше жоғары қарай қозғалады, екінші түтікше су ішінде қалқып тұр, ал үшінші
түтікше төмен қарай қозғалады.
(Судың тығыздығы барлық тереңдікте бірдей деп
есептеңіз).
а)
Бірінші тү
тікшеге әсер ететін күштерді белгілеңіз
2] &#x/MCI; 33;&#x 000;&#x/MCI; 33;&#x 000; &#x/MCI; 34;&#x 000;&#x/MCI; 34;&#x 000;b&#x/MCI; 35;&#x 000;&#x/MCI; 35;&#x 000;) &#x/MCI; 37;&#x 000;&#x/MCI; 37;&#x 000;Түтікшелердің қайсысына ең аз кері итеруші күш әсер етеді?
Жауабыңызды түсіндіріңіз
2] &#x/MCI; 45;&#x 000;&#x/MCI; 45;&#x 000; &#x/MCI; 46;&#x 000;&#x/MCI; 46;&#x 000;8. Егер кіші поршеннің ауданы 1,2 м
, үлкен поршеннің ауданы
1440 м
, кіші
поршеньге әсер ететін күш 1000 Н
а)
Гидравликалық көтергіштің көмегімен көтеруге болатын дене массасын есептеңіз.
2] &#x/MCI; 50;&#x 000;&#x/MCI; 50;&#x 000;b&#x/MCI; 51;&#x 000;&#x/MCI; 51;&#x 000;) Гидравликалық
көтергіштің
күштен
беретін
ұтысын
анықтаңыз

1] &#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ;9. &#x/MCI; 3 ;&#x/MCI; 3 ;Суретте тереңдік артқан сайын қысымның да артатыны көрсетілген
тәжірибе
берілген
гидростатикалық қысымның тереңдікке тәуелділік формуласын жазыңыз
1] &#x/MCI; 8 ;&#x/MCI; 8 ; &#x/MCI; 9 ;&#x/MCI; 9 ;b&#x/MCI; 10;&#x 000;&#x/MCI; 10;&#x 000;) &#x/MCI; 11;&#x 000;&#x/MCI; 11;&#x 000;Кестені толтырыңыз.
= 10 Н/кг.
h, м
, кПа
嬀ㅝ
Судың астындағы
өлшенген
қысымның
тереңдікке тәуелділік графигін
атмосфералық қысымды ескермей
құрыңыз
[3]

Балл қою кестесі
Тапсыр
Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
A=FS
100 Дж

Газды қысқан кезде оның көлемі азаяды,
тығыздығы және газдағы қысым артады
戀⤠
Қысым
газ
молекулаларының ыдыс
қабырғаларына соқтығысудың нәтижесі
болып табылады/ молекулалар бей
берекетсіз қозғалады, сығылу нәтижесінде
соқтығысулар саны артып, қысым да артады


a)
Ауырлық күші
н дұрыс белгілейді
Архимед күшін дұрыс белгілейді
戀⤠
Ең
аз кері итеруші күш 1
түтікшесіне
әсер етеді
Екінші және үшінші түтікшеге шамасы
ығыстырылған судың салмағына тең
болатын ығыстырушы күш әсер етеді.
Бірінші түтікшеге әсер ететін ығыстырушы
күш азырақ, себебі оның ығыстырған
суының салмағы екінші және
үшінші
түтікшелердің ығыстырған суының
салмағынан аз.
1

a)
=p·S
Күшті дұрыс анықтады
戀⤠

p=ρgh
h, м
воды
dIZ�

c)
Координат өстерін және оның өлшем
бірліктерін дұрыс
белгілейді
Координат жазықтығында нүктелерді
белгілейді және масштабты дұрыс таңдайды
Графикті дұрыс тұрғызады
Жалпы балл


ТОҚСАН
НЫҢ
ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦ
ИФИКАЦИЯ
тоқсан
ның
жиынтық бағалау
ына
шолу
Ұзақтығы
40 минут
Балл саны
Тапсырма түрлері:
КТБ
көп таңдауы бар тапсырмалар;
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа
көп т
аңдауы бар тапсырмалар
, қысқа және толық жауапты
сұрақтарды қамтитын
тапсырмадан тұрады.
Көп
таңдауы бар
тапсырмалар
оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс
жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа
жауапты қажет ететін сұрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе
қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін
тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіл
еді. Оқушының
математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма
бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
тоқсан
бойынша
жиынтық бағалау
тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін
мақсат
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Тапс
ырма
саны*
тапсырма*
Тапсырма
түрі*
Орындау
уақыты,
мин*
Балл*
Бөлім
бойынша
балл
Энергия
еханикалық энергияның екі түрін
ажырату
Білу және түсіну
инетикалық энергия формуласын
есептер шығаруда қолдану
Қолдану
оғары көтерілген дене үшін
потенциалдық энергияның формуласын
қолдану
he^Zgm
еханикалық
энергияның
сақталу
заңын
есептер
шығаруда
қолдану
Білу және
түсіну
Қолдану
Күш
моменті
7.2.4.1 «Механиканың алтын ережесін»
тұжырымдау және қарапайым
механизмдердің қолданылуына мысалдар
келтіру
;em�`%g_�lkgm
епе
теңдікте тұрған денелер үшін
күш моменттер ережесін тұжырымдау және
есептер шығаруда қолдану
he^Zgm
өлбеу жазықтықтың пайдалы
әрекет коэффициентін тәжірибеде анықтау
Жоғары деңгей
дағдылары

13
4
Жер және
Ғарыш
еоцентрлік және гелиоцентрлік
жүйелерді салыстыру
Білу және түсіну

1
1
4
ыл
мезгілдерінің ендіктерге
байланысты ауысуы және күн мен түннің
ұзақтығын түсіндіру
;em�`%g_�lkgm

1
1
Қолдану
Барлығы:
Ескерту: *
өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер

Тапсырма
үлгілері және балл қою кестесі
«Физика» пәні
нен
тоқсанғ
а арналған
жиынтық бағалау
дың
тапсырмалары
. Көлбеу жазықтық күштен 3 есе ұтыс береді. Осы көлбеу жазықтық қашықтықта
A) 3 есе ұтылыс береді
B) 3 есе ұтыс береді
ұтыс
та, ұтылыс да бермейді
ұтыс
пен ұтылыс қозғалыс жылдамдығына тәуелді
[1]
2. Әлемнің геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелерінің центрінде қандай денелер
орналасқан?
Жер
Жер
Жер
Күн
Күн
Жер
Күн
Күн
[1]
Төмендегі диаграммада көлбеу жазықтықтағы Жердің орналасуы және Күннің орны
келтірілген.
Диаграммада С нүктесінде қандай
маусым көрсетілген?
жаз
күз
қыс
көктем
[1]
4. Суретте желбіршектің (бадминтонға арналған қауырсынды не жиекшелі кішкене
шар) потенциалдық энергиясы макси
малды және минималды болатын нүктелерді
белгілеңіз.
[2]

5. Қатты қағазды қайшымен кеседі
Қайшының осінен қағазға дейінгі қашықтық 2 см,
ал күш түсіру нүктесіне дейін 16 см. Қайшыны 200 Н күшпен қысса, қайшы қағазға
қандай күшпен әсер етеді?
[3]
6. Жыл мезгілдерінің ауысуының екі себебін жазыңыз.
[2]
7. Массасы 0,4 кг допты вертикаль жоғары қарай 20 м/с жылдамдықпен лақтырады.
Ауаның кедергісі ескерілмейді.
=10 Н/кг.
Лақтыру уақытындағы доптың кинетикалық энергиясын анықтаңыз.
[2]
Механикалық энергияның сақталу заңының формуласын жазыңыз.
[1]
Доптың ұшу траекторияның жоғарғы нүктесіндегі потенциалдық энергиясын анықтаңыз.
[1]
Доптың көтерілу биіктігін анықтаңыз.
[2]
Тәжірибе нәтижесінде оқушы кестеде көрсетілген мәліметтерді алды.
ауырлық
тарту
пайдалы
`ZkZeZg
, %

Механикалық жұмыстың формуласын жазыңыз
[1]
b)
Тәжірибе нәтижесінде алыңған мәліметтерді пайдаланып
енені h биіктікке көтеруге
жұмсалған пайдалы жұмысты.
1] &#x/MCI; 88;&#x 000;&#x/MCI; 88;&#x 000; &#x/MCI; 89;&#x 000;&#x/MCI; 89;&#x 000;c)
Көлбеу жазықтықпен қозғалған кездегі жасалған жұмысты
есептеңіз
[1]
d)
Көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін
анықтаңыз
[1]
Балл қою кестесі
Тапсырма
Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
потенциалдық энергиясы максималды
болатын нүктені дұрыс белгіледі (ең
жоғары нүктеде)
ihl_gpbZe^u�wg_j]byku�fbgbfZe^u�
[heZlug�gdl_g��^juk�[_e]e_^�� _�l'f_g��
gdl_^_�\f
Bg^dl�l_i_
l_^d�rZjlug�`ZaZ^u
1=
1=
� �����G�
g_f_k_
1,6
@_j^�Dg^�ZcgZeZ�haZemu�
@_j�hkg�d'e[_me]
����`
d�
j�
� �?
d�
j�
d�
� �?
j�
� ����`
mgh
� ���f
@fuklu�nhjfmeZkug�
he^ZgZ^u
Zc^
ly`
� �����`
`ZkZe
Zjlm
� ���`
��� ���\b
Жалпы балл


«Физика»
пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау
дың
пецификациясы
сынып
тоқсан
бойынша
жиынтық бағалау
тапсырмаларының сипаттамасы
өлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдыларын
ың деңгейі
LZikuj
fZ�
kZgu�\r
lZikujfZ
LZikujfZ�
lj�\r
Орындау
уақыты,
мин*
;Zee�\r
Бөлім
бойынш
а балл
ысым
ысымның
физикалық
мағынасын
түсіндіру
және
өзгерту
әдістерін
сипаттау
Білу және
түсіну

септер
шығаруда
қатты
дененің
қысымының
формуласын
қолдану
Қолдану
8 (а)
аз қысымын молекулалық
құрылым негізінде түсіндіру
Білу және
түсіну

5
2
ұйықтардағы
гидростатикалық
қысымның формуласын шығару және
оны есептер шығаруда қолдану
he^Zgm
идравликалық машиналарды
қолдану кезіндегі күштен ұтысты
есептеу
he^Zgm
8 (

5

1
септер шығаруда Архимед
заңын қолдану
Қолдану
ененің сұйықта жүзу
шарттарын зерттеу
Жоғары
деңгей
дағдылары

4
4
Жұмыс
және қуат
еханикалық жұмыс ұғымының
физикалық мағынасын түсіндіру
Білу және
түсіну

2
1
4
уат ұғымының физикалық
мағынасын
түсіндіру
Білу және
түсіну

1
1
еханикалық жұмыс пен
қуаттың формулаларын есептер
шығаруда қолдану
he^Zgm
Барлығы:
Ескерту: *
өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
1
ТОҚСАННЫҢ
ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦ
ИФИКАЦИЯ
тоқсан
ның
жиынтық бағалау
ына
шолу
қтығы
-
40 минут
Балл саны
20
апсырма түрлері:
КТБ
көп таңдауы бар тапсырмалар;
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
иынтық бағалаудың құрылымы
ілген нұсқа
көп т
аңдауы бар тапсырмалар
, қысқа және толық жауапты
сұрақтарды қамтитын
9
тапсырмадан тұрады.
Көп
таңдауы бар тапсырмалар
оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан
дұрыс
жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа
жауапты қажет ететін сұрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе
қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.

Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін
тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының
математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма
бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
1
Графикте серпімділік күшінің серіппенің ұзаруына тәуелділігі көрсетілген.
еріппенің
қатаңдық
коэффициентін
анықтаңыз
2]

алл қою кестесі
Ответ
Балл
Дополнительная
информация
Көліктің жедел тежелуі кезінде
жолаушылардың алға қарай ұмтылуы және т.б.
мысалдар
мысал үшін 1
балл қойылады
(максимал балл саны
cd_ek
Za�[heZg^ulZg
cd_ekl
көбейту керек
Басқа да дұрыс
жауаптарды
қабылдауға болады
� ���kf
� ���]
� ��]�kf
=30 см
=234 г
=6 см
=46,8 г
=7,8 г/см
2 см
洀㴲
㵭最㴲 
k=F/Δ
20/0,02=1000
Н/м
Графиктен күш пен серіппенің ұзаруының
мәндерін алады
k=F/Δ
Н/м
Жалпы балл
Суретте бос мензурка, сұйық құйылған мензурка және мензуркадағы сұйыққа бірдей
шарлар салынған сурет көрсетілген.
а)
Суретте берілген
мәліметтер бойынша сұйықтың тығыздығын анықтаңыз.
[2]
b)
Бір шардың көлемін, массасын және ш
жасалған материал
дың тығыздығын
табыңыз.
&#x/MCI; 6 ;&#x/MCI; 6 ;4&#x/MCI; 7 ;&#x/MCI; 7 ;]
7.Суретте серіппенің қатаңдығын анықтау жолы
көрсетілген.
a)Серіппенің ұзаруын анықтаңыз.
[1]
b)Жүк
салмағын анықтаңыз.
[2]
c)С
еріппе қатаңдығын анықтаңыз.
[2]
Тапсырма
үлгілері
және балл қою кестесі
изика» пәні
нен
тоқсанға арналған
жиынтық бағалау
дың
тапсырмалары
суретте
уырлық
күші
нің векторы дұрыс
кескінделген?
1]

уретте әр түрлі заттардан жасалған үш дене көрсетілген.
Олардың тығыздықтары
бетон
,
гранит
кварц
. Ең кіші массаға ие денені
табыңыз.
1 дене
В)
2 дене
В)
3 дене
С)
Денелердің массалары бірдей
[1]
Жүріп келе жатқан адам жолдың ернеуіне сүрінген кезде ...
A)
Артқа қарай қозғалады
Тыныштықта қалады
C)
Алға қарай қозғалады
D)
Оңға қарай қозғалады
[1]
Күнделікті
өмірден инерция құбылысына екі мысал келтіріңіз
[2]
ліктен
жолға мұз қатқан кезде автокөліктің тежелу жолы өте үлкен болады? Жол
апатынан қалай құтылуға болады
[2]
Тапсырма
үлгілері және балл қою кестесі
изика» пәні
нен
тоқсан
арналған
жиынтық бағалау
дың
тапсырмалары
каляр мен векторлық шамалар туралы төменде көрсетілген тұжырымдардың
қайсысы
дұрыс?
Скаляр шаманың тек бағыты ғана бар
Скаляр шаманың сандық мәні және бағыты бар
Векторлық шама тек арақашықтыққа ғана тәуелді
Векторлық шаманың сандық мәні және бағыты бар
[1]
Төменде көрсетілген суреттердің қайсысы жылу құбылысына жатады?
[1]
Жылдамдықтың өлшем бірлігін көрсетіңіз.
м/с
м/с
1]
зындықтың
0,00025 м және 75000 м шамалары жазылған нұсқаны
таңдаңыз.

25
м, 75

0,25
1]
.Төменде көрсетілген суреттер арасынан
бірқалыпты түзу сызықты қозғалысты
анықтаңыз.

«Физика» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау
дың
пецификациясы
7-
ынып

Приложенные файлы

  • pdf 23964044
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий