08507741.a4


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Ф.ЯЯАлек е. .
.л ое. кб р.н.


Ф..ЯАллееек . к лЯоб лр р нйрннплщо .аКм
ь147к БьшГзШ Г7ч*4А ()Т. ь147. /
60Зц жК-м--Кюм/-м

йнн.е пкб
Ф. ЯАл. еЯкА к е Ае ЯкЯ.о бкелЯ. рк нк н. Аелкнйлк ек пАщАЯАйа еАн п.КА
Амкнй кщкпкЯа ЯкАп Я екЯщААА АА щ. ьА . Ае А е ко кЯА
келкЯелА лЯ.щ .на . к е Ае ЯкЯ. рщАК .еАнА р л кЯ .рк.1 нй
.4Я.о к пАнй щ.7ккЯа н рнк .пА7 Б п.к7 л А ш . Анй екКА .7 
 АщАе 1 А А к ркпщкмке рк е кщ л.Кпк к .пе щ. Як к клщ .а л.Кпк к
щ.7к. е кна . нопк рщАпе .Я й еАмА пщАЯ11 Ак щ.Г1 екЯщААк7 бкелЯ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
>
.л ое. кб р.н.
* ((( )ТГ. коек Ф.4/
Ф.Я Алеке е Я о бебер не.йп щаЯбйлК Км кЯл. щйКм б Я КЯй йп
кК.АлК кЯЯ е к бебКм йК аК КлЯ беб  йК аК .лЯ.йке ь кба1нер
ле Я Я Я к .Яй 4 йЯл Яй к бКлАКлей к 7 .Яйр7ь ар не.й КК АБа н КК .АКап-
Кке р Я А .пЯ КК ле лЯшЯ р каеЯапГе екйКл.б 7 Алек
* 6рк лл 0 еА0 рлАмА .м к л р Я лА ЗАкце ж
юююШX()О:;ШО<
=

м м м

 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
У

йакнке ек н.-
еА ке. к Ян.А аАЯАнкА .л 


п
? е2А лА0 к Ак АА б ер н п АР0 «»п« мШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
3
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
Е

 АаАнкА

Ф. Я. Алек ее . оборной площа Кремл
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
\

.л л л А ь.Як

 к0 б ер 0 0ке0 р л2АЯ м . Я е Ялл ц ееАА, ьн.лл Я е Гл -
лАА ееА0л л . ек к 8л 8 ек кА ек 0ке0 . мАЯ ееАерАЯ м . ЯШ 1 А-
8Ал 5к Я . ол Ял м , л м л 0 АГ лАJ KАк л  Jл екА L б ер р р е АЯ
ГЯ Я, к р А ь Г KАГлА, Г л0кА0Я ьАк к, е ек л елА0 Г Якл кА8 -
ке0 к е ек ол ек лн, 0 00ео е ь ГлнЯ )м е. ек Я м е. ек /Ш ТГ еJ
к8ек ллнJ м . А2о 1к ь м АьАK ке0 е АЯ J рк АекАр Я р ееА-
ер ек АшШ
1 А 5к Я . ьл 0 еАк шА0 л еко 8Аек ееАер 0 лАШ 4 K е Я , еА л
ь о2 еклА, Я Kл ер Г ко кл еАкол . мАJ е ЯнJ Гл 8АколнJ м . ЯА Ш
4 р K р р б ер , . мА р л2А Ям Аен ЯА , к рА р р MоР-N р, З л. л,
1 АK, кА8 Рке0 к ек олнJ Я Ар лерАJ, лмАерАJ А з лшГерАJ м . Ш
(кА8А0 р л2АJ м . ЯА к ек олнJ л еллнJ лрк А.лн ьр-
ол р K. АГ ез KАГлА АJ ьАк кШ К лАJ е е . к 8А ке0 ь о2 0 8 еко -
Ян2лл м , зАл ле м , л 8л м , рок л м клшА к АА Ал ек лнШ ТЯлл
Ям Ае J к.ол Г0к м 8 р еко ь о2 2 ле 0 Ако е А . н А
Алн А8лн р 8ек , А, р р е.ек А 5к м , лА 0 0Рке0 шлк ЯА Ак0KлА0 Я еен
Р. ГА8лнJ л шА л ол ек, шоР р к нJ 0 0ке0 ек ЯлА е. ко р о л
к Я АА Ал Я  А7Ш Ке 5к А .Ак р к Я, 8к . K л шА л ол Я е ек р -
л2А Ям Аен ЯА Г Якл кА8 Рке0 к л елА0 ек лн, р к лА л J -
.0ке0Ш
 е K лАР, л ьJ .АЯ р лек кА ко, 8к е Ялл Аек А8ер л р 5к
 ьЯ к ор А2о л 8Ал к Г ь кн кое0Ш 6к J 2 А.л л АЯ Гл р Я-
ек е Ак к , е 07лл Аек АА . J р л2АJ Ям Ае ц ееАА, л елА
р к нJ 7 л 8 OO Ш  неА . JЯАА ллР кЯкр: б ер н А 1к ь м Ш
о ременнй план о ко коо Кремл
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
Z
КлАЯ лА Аее. к Аек АА . J ееАерАJ ек Аш р 7 ь 7л , м -
лнЯ ь Г Я, л АJ Аек АР р р е ьек лл м . Ш Зл 8Акол Яло2 АГ8л з -
ЯА лА 5кАJ м . р р е ееАерАJ Ян2ллнJ, к м нJ, зАл ле нJ, ро-
к лнJ А л 8лнJ шлк , АJ Г АЯ А0лА е е р м , ек л , Г ьKлнЯА
м е. ек ЯА, ек олнЯ ЯА ЯШ 1 АЯлАкол р б ер 5кА ьЯн ше ь Гл
ееЯ к ко е лер орАJ к 8р Г лА0 L 8к еKА А8Ал   7лА0 р -
л2А м . ц ееАА, р рА ьек 0коек е е ьек А 5к Я, 8Я . мА еерА
м . , е лА8 2А е б ер л ГлнJ 5к J Аек А8ер м Г АкА0 ж4 о
OIV Ш, 1к ь м OVIIILOIO Ш=, Ак м нлK.лн ьнА екАко  оЯ лек
А, л р лш, р рАЯ ь Г Я е Я б ер Г.ек л Г АкА е ек ол ек лнШ
паье ка леоп ь 1147 .
. Я лл ЯАл лА ь.7 ек Ашн ц ееАА е . KАке0 Т ко ер к -
АеАШ > 0 пп>Е мШ Г.ео, ль о2 Я м лА8л Я лрк л ьK ц ек -.Г. о-
ер м А Ч лАм ер м рл0Kек , е ек 0 ео ек 8 ЯK. еГ. оерАЯ рл0ГЯ Ю АЯ К -
.АЯА А8Я ? м рАЯ А л м .-е ерАЯ рл0ГЯ . 0к е Я (ом А8ЯШ )1 АА.
р Ял, ь к, б ер ъ/, L е к рАЯА е ЯА ь кАе0 Ю А ? м рА р е Я е РГ-
лАрШ
.рн ек рА к Аеш лА8м л м 0к к Я, 8к .ек 0 е ь 5к
Я0 б ер L ьн А л к м. K ль о2АЯ м .р Я АА K 0 0 ео екнЯ
еоерАЯ елАЯ? . .лл .  лл екА Я Kл  м ко, 8к р к Я -
ЯлА б ер .ек 0 е ь . ол Гл 8АколР е .оьШ (ь 5к Я е А.коек к
к , 8к Г.ео . Kлн ьнА . ек к 8л . м Я0 ек 0ко рл0KерА . KАлн, ) ь.
еАлъ/, ек ллн Ю АЯ ? м рАЯ е Я м екР, ьн ьн л ГЯ Kл ьГ л А8А0
Ял м 8АеллнJ J Г0ек ллнJ еKьШ
Бн А . лл 0 е .оь .лАЯ л е .ек лл е Я м рл0Г0 АА K р м -к АГ
м ь 0 ? ? ко к к л 5к к е Г 0к .л л ьР.лАШ К . -К ек 8л цеА
ьн лЯ м . , л Г ллнJ АЯл ЯА рл0Г жЯ е о, ?ЯАк , К .АЯА , Ю о А
кШ .Ш=Ш бK. кЯ л Г лА, . р к нЯ к АеА н зАреА ке0 ь.7 0 ееА-
ер 0 ек Аш , е . к е АЯлЯ рА, л р к л л J .А ео, л АГ 2 к р р м -
Аь рл0Kер м АЯлАШ (кеР. Я Kл . ек к 8л  лл м Ако к Я, 8к елА
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п»
л б ер - р л ьн ел л рЯ-Аь АГ рл0Г, АГл 8 ол 0 0 ео 8 еклнЯ -
.лАЯШ
(ь 5к Я K е А.коек Рк А . 2.2А . л е Г Ае0J OVII Ш екА л 8 
б ер н, еер Гн Р7А мл. л Я Я .ош ь 0 Ал .к л Т л А8
8р А Ал .K 2АJ Я )е J р елнJ/, K 2АJ к8лАР б ер н- рАШ 1 . -
лА еер Гн к к Я, 8к .л K.н рл0Го Ю А ? м рА к Ае0 АГ А К -
.АЯА р е Я енл Фл. РШ 1 . м л ек л Ае0 .лА0J ь 0 Ал , л к K-
ек ллн АЯ, р к н Я р Г 8р , А р 8 олнЯ е.ек А0ЯШ ?0 е м
ЯлА ь 0 Ал ьн 8ло ь м кнЯ 8 р Я, м .Ае0 е АЯ ь м кек Я А Гл кл екоР,
е8Ак 0 еь0 лнЯ  KлАР рл0ГР, ГЯ ь м кек . K  еJ .А 2АЯ
м Ш К Я0 А Г 2 Гм рл0Г0 е ь 0 Ал Я м е ек 0лААШ Mк, 8к ьн 8р А-
Яло2Ако р А8ек е АJ е р А7, л, л ь к, л 8 АЯА J ек ко, е лА 0 АJ Г-
Я н е кЯ, 8Я . Ю АШ 6к 0 л л л А ео рл0ГРШ р м Ак . лА, )к 
K 8р Гм . ое0 Г А л 8к Ар м рл0Г0 . ь Р7Р 8екАР, 0р K . к
АрАЯ рл0ГЯо, л А л еА Я р к Я Kо/Ш ц ее Kллн J оь ь 0 Ал , Ю А
? м рА еJ кАко 8р А ьАко м Ш (ек 2АJе0 е ь 0 Ал . J Я клАJ
енл рл0Го л ек  . ко еЯ кА, к е К .АЯА р е Я енл Фл. РШ
4 р А 5к ьн АА -Ал Я, е.Ако  2ек АА лер орАJ ек кА к .л Ш
Зк АеА лА8м л Гл Рк ь 0 Ал 8р, л м енл о0 )8р А8А/ L Аш Аек А8-
ерАШ (лА еKАА ь 0 ЯА енл Ю А0 ? м р м L Фл. 0 Б м Рьер м А ЯАл -
Рке0 л ек лАш J к АеА . ппЕ> мШ
ТЯ0 8рА ек ео л к ор мл., л А л Г лА0J Яекл екШ Е7 OIV ек -
кАА .Ал АГ л е Ялл ек Ашн, ЯK. лнл2лАЯА Зь0лер  7 .оР А
. клерАЯА к ЯА, АЯл е0 8р нЯ ЯШ M е ЯнЯ KлнЯ .0 л е .ек -
0ке0 к , 8к 7 к  Ал OII Ш б ер АЯ А к л Г лА L 8р Ш
(Аен 0 е ьнкА0 5к м ЯлА, к Аеш Г Ае : )Т. 2 е лАЯо . 8р р2
. б ер н/Ш Тлк ел кЯкАко, 8к 5к K л Г лА L 8р L ек 8 ке0 А .л 
АГ л м .ерАJ ь ек0лнJ м Я к, л .лл Я0 J мА8ерАJ ер р M -
м . пZZп мШ А кл е07е0 р к Я K OII ек кАРШ 4 рАЯ ь Г Я, )е р елн/
ь 0 Ал 8рА L 5к Аек А8ер 0 ол екоШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пп
е оло Большое Гнезо
M б ер , Г лАЯ 0 8 Г н8 л нм .л м м зА8ер  KлА, л. м ек -
 ео еоерАЯ елАЯШ ТЯлл 8 Г л 2 Kл2А ко АГ А К .АЯА ,
А 5к Я л.А Акол , 8к K 8 Г лер ор к е м ЯАл лА0 Г.ео Г-
лАр к р екоШ
Ф J мА8ерА АГнер лА0 . Рк лр к н .ек лА0 ГЯ J б ер н 5к м
 А . Ш 1 е . еер е0 е Б Ашр м J Я л лАГЯллн 1 . , м. к  K 8 -
кААео р лк н Ашн е м .ерАЯА . ЯАШ 6к Аш к0л ео р ек р АЯ л л
. к кА к Ак АА е Ялл м Ак -м . Ш е  K елА, А.АЯ , лЯл м
л . J .А . Яек , м. к о е Kл . ь л 0 7 .оШ 1 е е.ек е лАЯ е -
 м ео ль о2 0 р еко, 7 .оР р п мрк , Г Kлл 0 Ю АЯ ? м рАЯШ
. Я K елА 5к м ЯлА J кн к Ак АР АьАГАкол 3 Г ь о2РШ
M к0KлАА нJ .е0кАкА е м е7ек лА0 м . ек л Аке0 Kл 
 м лА8л р екоР л ьK J . -К ек 8л цеА А J .Ак е ек КАр м
К .АЯА ер м рл0KлА0Ш 1 е Ю А0 ? м р м б ер  е. кол .А м
енл о0 Фл. Ю о А8 Б м РьерА А Ке . Ю о А8 Б о2 [лГ. Ш
( .лл 0 ь е ьлл еко б ер н енм Аек АА м . . 0рР оШ .
.л ек лн, . лл еко б ер н к шлк рл0Kек А .А р к Я, 8к АЯлл
Г.ео е. ел л 0 Я ее елш АГ л РKл А ер цеА, Г.А Я 
рл0KерАЯА е ьАш ЯА А л ьм ЯА  ш Ш 1 Аьн Р7 л елА Я ее ЯА е. 
л екР7АJ ГЯ0J екнр Я ц ек -.Г. оер ГЯА е M м .ер еьАр ,
.Я лерАЯ, Ч лАм ерАЯ А ц0Г лерАЯ рл0Kек ЯАШ
. . м ек лн, ь е ьлл еко б ер н А .А р к Я, 8к л, р р Ян K
А.А, е лАкол л 0 0Рке0 ек 0ллн .ек АкА рл0Kер  екА Аш
рл0KерАJ кАл А л ЯеклАр Ш Ке 5кА шеен А А р к Я, 8к K 8 Г лер ор
.е0кАкА е е м м ЯАл лА0 к АеА б ер ек л Аке0 шлк Я
.ол м рл0Kек Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п«
1 е еЯ кА Ке . Б о2 [лГ. п«п« мШ м ЯлАр Я л .АЯА ер Я
ек ек л ек 2А енл лек лкАл, к енл Ю АШ 1 Г 7 лАР кш Яек е
К .АЯА Я Ю А 8А А б ер Ш 5к Я ЯлА м . ек K . ол Гл 8Ако-
лнЯ шлк Я . -К ек 8л цеАШ
ТЯлл 5к ьек 0коек енм е7ек ллР о к Я, 8к 8к кн енл Ке-
 . Б о2 [лГ. К .АЯА , л . Р р к м , е м ел е.л кш , ьн
н.л Ю о -1 оерА, п«пч мШ нк е0 Г J кАко б ер , е. шлк Я е -
м . Ш (.л р 5к нкр л . ео, К .АЯА еА. л Я ер ер Я ек ем
лер ор Яе0ш Ш б ер л ек к м. ек Аш е Я ек 0кол м рл0Kек , м .
Г кАе0 р Ар Я рл0ГР .АЯА ер Я Ю АР Ке . А8Ш
 е K лАР, л 2А е .лА0 б ер 5к м ЯлА р л ер.лн L л к0K-
лАА 8к кА р , е п«пч мШ, АГ екА0 л кекек Рк к АеАШ ..Р7А Г л
 ЯАл ке0 к АешЯ А2о ГАЯ п«ч\ мШ А Ае лАА л 2ек А0 Б кн0Ш 4 к н Г J -
кАА м ., ьАА . ]АА M0лр А Г J кАА л енл Ар м рл0Г0 Ю А0
Ке . А8 L К .АЯА Ш Mр к н Аек АрА ешлА Рк ЯАл лА е.лм
б ер р р р Г ко е7ек лА0 K 5к Я0 е Я ек 0кол м б ер ер м . Ш
1 . , А 5к Я к Аеш л Гн к К .АЯА л рл0ГЯ, рл0KА8ЯШ M ел лАА 5к м
. мА Аее. кА  м Рк, 8к б ер р 5к Я ЯлА 7 л н.А ео к.ол 
рл0Kек Ш Mе Яллл А2о .л L ьн лА К .АЯА ГАЯ п«ч\ мШ б ер ьн
 Р 8 .о е 0Г л е кЯ, 8к м кш нк е0 м лАГ ко ь л кА л 2-
ек А0 Ал ГЯш Ш (.л р 5к л . ео, А Г0кн л рл0KА8 мАь к р Г кШ
[Аьо е KлАА л р .Ако Ар м рл0Г0 .АЯА ер м Ю А0 Ке . А8
 А р к Я, 8к Ар рл0KерА ек  2 р м ь к Я е Ке . А8,
к коЯ енл Ке . Б о2 [лГ. , лр Ю А0 ? м р м Ш M м . Р н 
Г . 8 е ь ко ш 2АJ е Kер м л 2ек А0 KАк . -К ек 8л цеАШ
Шлем кнз Яро ла а е олоо ча
К л Я лм -к к ер м л 2ек А0 р л 8 >»-J мШ OIII Ш, р кА 2Аео е
К ек 8л Е , л . мА ек кА0 .А ео . ол2А J . Аек А8ер м Г-
АкА0 5к 8 екА р лкАллк Ш Я е Ке . А8, лАЯ 0 еР ел еко . ол2
р лз лк шАА е З к ( . , р к 0 Я м ьн А екА р зАГА8ер Я лА8к KлАР
еерАJ рл0Kек , нлK.л ьн екА ек KлР АкАр: л2л .8Ал00ео к к -
ерАЯ J л Я, л Ае . о АекА р еек л лАР АГ Ал цеер ГЯАШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пч
1 АкАр Я е р лАР еерАJ ГЯо . KАА А м енл о0Ш
ТЯлл 5к к А . б ер р л8 кол н.0ке0 е Я ек 0кол рл0Kек Ш 1 -
нЯ е ьек лл Я ер ерАЯ рл0ГЯ к Аеш л Гн к бАJ А Я е А8 ь Ак ,
.л м АГ енл Я е Ке . А8 Ш К 8Я, рл0KА л Г.ео л. м Ш б ер ,
 0кл , . ек ео Я еЯл Я Г. п«>Е мШ, K ГАЯ п«>\^>Z мШ к Аеш
е ь7 к м мАьА е KлАА е Ак ш ЯА л р 1 к Ш
1 е бАJ А ь Ак Аек 8лАрА л ЯАл Рк Я ер ерАJ рл0ГШ (8 А.л ,
м . - KлЯ J .А е ек Ар м рл0KлА0 К .АЯА ер м Ш ТГ екл , 8к
е .Ал OIII Ш б ер е 0K е0 ь к бАJ А ь Ак АрА рл0Го Фре л.
Я е А8 M ерАШ
Фре л. M ерА ер л8 е0 п«3ч мШ, А б ер . ек ео м Я .2Я енл ? лА-
А Фре л. А8Ш M . JклА ? лАА ж л .Ае0 п«3п мШ= ьн еА2р Я Я .0
е Я ек 0кол м рл0KлА0Ш ..0 .л Я АГ екАР 4 ер к АеА, л к0KлАА
еЯА к б ер  0А кАлн жл ЯеклАрА= Я е Я е А8 4 ер м , ек -
2м е еЯ кА е м ек 2м ь к Фре л. M ер м АрАЯ рл0ГЯ .АЯА -
ерАЯШ
К ко . м р л8Алн п«Е» мШ ? лАА ьн Я ер ерАЯ рл0ГЯ 8Аек з Я ол Ш Т
А2о к ор е л 8 Е»-J мШ OIII Ш л ек рл0KАко е Я ек 0кол Ш К е0р Я е8 , -
 к Аел  ЯАл лА ? лАА Фре л. А8 р р е Я ек 0кол м Я ер ер м
рл0Г0 кл еАке0 А2о р п«\« мШ ТЯлл е 5к м ЯлА Я Kл к . м Ако, 8к б ер
ек л Аке0 шлк Я е ь м рл0Kек , ? лАА Фре л. А8 L . л 8 олАр Я .Ал -
екАА Я ер ерАJ рл0Г, Г кЯ А ш , л н л А 2АJ м . Я л к0KлАА
к J ек кА, ко . е8лА0 .Ал екАА цР Ар А8 л АеJ . OVI ек кА0Ш
б ер Г неА ео OIV Ш 6к ек кА Г лАЯ к е ь Яек Аек ААШ ЕеА
м л 8 Ян . Г Я8 Я б ер е .А . мАJ ь еАолнJ е е., к K р
пч\» мШ Я ер ер Я Ар Я рл0ГР ?ЯАк АР ? лер Я . ке0 е ь ко . е А ек0мА
еАн ь о2Алек еерАJ рл0Kек А нкА е лАЯА л Ар Ш Кем Г лер ор
.е0кАкА АА, АлнЯА е ЯА, Г Я0 KАГлА . J р лА Я ер ерАЯ рл0Го0Я . -
 ео з ркА8ерА  кАко е м . АкА8ерР, рок лР, 5р л ЯА8ерР А ш -
р лР ек Аш цеАШ 4 р  ГАкол ьнек .0 е .л р нJ кЯ Г н2лА
б ер н ьн нГ л лер орАЯА А8Ал ЯА, м еJ ьн ье8л АJ е 8к лАЯШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п>
Алек анр Яро ла ч *е к й. Фре ка Ар(анель коо обора
К Kл Гл 8лА АЯ м м зА8ер  KлА б ер нШ ..ек АЯ Я л-
м -к к ер м л 2ек А0 А еАА 2м е0 л кАер ЗАк н ек к , 8к ел л 0 Я ее
еер м л елА0 р Г ео Г K к л . ол ль о2 к Ак АА К м -(рер м
ЯK. 8о0Ш ТЯлл шлк А е м ео б ер , . А K.ьлнJ м е. ек L
З к ( .н А ЗАк н, Г 7А7лл 0 к лАJ . мАЯА еерАЯА рл0Kек ЯАШ
Кнм .л  KлА б ер н шлк ек лн АГь 0 к Г лА, р к н
Аенкн А р Аллн рл0Kек е.ек А л ьм Алек ллнJ е е.Ш 1 7-
лА б ер н р лш OIII Ш АГ ль о2 р екА ек Аш рл0Kек е е ьек 
ьнек Я ек л елА0, А л еААео А. лн А Аек р кн, 0 ААео
Я л екн А, Ял м 8Аеллн ЯеллАрА А к м шн, ьеKА 2А Гл ь Глн
 к ьл екА рл0Kер м J Г0ек , А8А 2м е0 м лАГ л А . мАJ KАк м . Ш К
1 .Я ер о е0Аео р еко0л АГ . мАJ еерАJ рл0Kек Ш Ч еко АГ лАJ е. 
м . А м ьАK 2АJ Ам . JШ (лА Г лАЯ Аео Яе Я, к м А лр АзАшА-
ллнЯ к . ЯШ
Кк м м зА8ер  А8Ал , е е ьек 2 Г н2лАР б ер н А ек 
р р м . , ек   KлА л р екр к м нJ кШ
б ер - р , л р к ек Ак м ., . к (р, (р L К м, м лР . м, 
р к 2 к м н ко л К ек рШ б ер р Г ео е 0Г лл  0ЯнЯ кЯ е З -
к ( . , З р р ГоЯ, 1 еА А . .л ФГАШ 1 р Я б ер А (р Я Kл . кА
р ц0Г лА, к р к ьн 8кн .л0 кА е2 . рА ? лШ 1ко ? л ФГ -
ер Я , АГ лм L Ч л Я Ш 6к ьн 0Я 0 А . ьл 0 . м лек лкАл о
ж.к Яь=, е 0Гн 2А б ер е . .АГЯл Я оЯШ (к .Я ер л м ?ЯАк л 8А-
л е0 8л ко К м, р к 8 Г . мА рА Я Kл . нко . M м . л
е -Г . А . К м.н л е - ек рШ M м . кр н ко З .лР Е ,
К м. L л ь Kо . л м З. Ак м р л А 8 Г м . КАрА _екРм . -
рР .АьА оШ
4 рАЯ ь Г Я, б ер е KА ео л р екр Kл2АJ к м нJ к,
е 0Гн 2АJ е З .л Е , З р р ГоЯ, . .л ФГА, . Я А .АьА оРШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пУ
Т J к0 к р Я K нм .л Я м м зА8ер Я  KлАА л J .ААео А лр к н . -
мА еерА м . L шлк н . мАJ рл0Kек , л АЯ К .АЯА А 4 о, б ер . -
K  ь. е лА8ек е лАЯА е.ек А ь . 8л  АкАрА Я ер ерАJ рл0Г,
р к н еЯА А ь екА, . K ко А Ае оГ ко .. Kр З к ( .н, леЯ к 0
л к , 8к е.л00 ек ЯА ео ек рА ко еерАJ рл0Г ЯK. е ь А 5кАЯ е ь0ко
АJШ
Ке 5к е ЯнЯ л е .ек ллнЯ ь Г Я к ГА ео А л м .Ш цьK OIIILOIV Ш,
ек 2А ЯлЯ л 8 з ЯА лА0 б ер н р р ек Ашн е Я ек 0кол м рл0K-
ек , Г.л А цеер м м е. ек , Гл Ял е0 е2А лАЯ м .ер к Ак ААШ
M 0. е КАрАЯ е . Я, е м 2АЯе0 л к Ак АА З 0.о0 А лнл2лм Ак -
м . , ГлАр к А к  е . L Г MмАлл Ш К кА  Kл еко м л Я е .
 екл р екА, л елл Я ЯеллАр ЯА, л З лмАЯло0, ЯнеА ТШ ЕШ З ь-
Ал , ьн л ел 5к Я0 Jь 2ш ЯА А рл0KоАЯА Р.оЯАШ Чк K р е ке0 м .-
ерАJ р лА, лА ьнА Г Яллн л нЯА, ек Акоек р к нJ кл еАке0 р р лш
рл0KлА0 Т л Акн жпччZ=Ш
Б р Яллн Яо Ял ?ЯАк А0 ? лер м лер ор А8А р ллР
к Ак АР, е 0ГА е 8Я е . ьн к . Алк р ек рШ ..0 к Аел Я АГ екАР
р лш OIV Ш, А енл ?ЯАк А0 ? лер м L К еААА I .0 м Г 7Акн ьн ек л к
б ер н- рА . MмАлл ж л Зь0лрА=Ш 6к . к е ел лА0 е8Ак ко, 8к м лА-
ш Я ер ер м е . р лш OIV L л 8 OV Ш K з ркА8ерА ек  Г.л2 Бо-
л р ош Ш
)ан л о ко к й.
] ер Ф J лмоер м е ь
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п3
(ь кА 2Аео р р к м . OIV Ш, мр Г ЯкАко, 8к ркА8ерА е Я Ялк е -
м ел лА0 б ер р Г ео р Kлл  клнЯ р ош Я Ам .лнJ еШ ек р
к . лм Я ер ер м е . , кел АЯнр 0 р лЯ, е м ео е А2рА ж
 л е Ялл . 0лер  7 .А= L 0кл , .л АГ кJ )е р елнJ/ р м
б ер н, .лА р к нЯА . лА ААен к 7 мл. л Я ь 0 Ал 8рШ
M Рм к Ак АР м . . м Я0 екек ллнЯ ь Г Я м лА8А б ер - р Ш
З лР K А е ек ер ж л е ЯллнJ ек нJ р =, р м. -к
 Ал .K 2 ь 0 Ал OIV ек кА0 ФреР 1к А8 ек, А . 2 , Я0ко
р к Я е J лА ео . еАJ л Г лА0J . 2 ер л ь Kл А р Ш Г .
к Я0, л (ек KлрА, л J .А ео е .Я8Алер , .л АГ . л2АJ .Я е-
р лнJ е, ЯАл Я 7 Г 7 лАА Т л АкнШ 1 е е.ек е лАЯ, л
лнл2л ц ееАер м е. ек лл ьАьА крА, ек 0 е .к К м лор , Яек
р к м А е8 е мр .Ако ль о2 ш р А, ек 07 ьАьА к8л Я . ,
 Г .А Гл ЯлАк м ? Я 1 2р Ш 6кА к м зА8ерА р Г лА0 . ол к 8л 8 -
8А Рк .н Я ер ер м е . ьK OIVLOV Ш ? м Я0 м .ер 0 8 к л
 ер 5кАJ м лАшШ
 ан Т )ан ло ч Кал а
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пЕ
)м р й ано ч )он кой
б ер  л . ьА ео ем А2о . ек кА0, 8к ьн р л8 кол ьъ.АлАко
р м еь0 ркА8ерА е еерА рл0Kек Ш . Г. лА .Ал м ц ееАер м м е. ек
Гл 8 л Р Ял J рк б ер нШ
1 АьАГАкол е р лш OV Ш А Т л III б ер  к0л ео Гл ко АГ л е Я -
ек 0колнJ рл0Kек , А л 8Ал ке0 ь лн ек м .ер к Ак ААШ 1 А 5к Я л
Ял м Я АеJ .Ак Г е8к ьн 2АJ Ам .лнJ елАШ 1 р Г кЯ 5к м шее е-
KАк 0 лА л нJ АлА м .ерАJ р лАШ К п>\УLп>ZУ ммШ ек Акоек лнл2-
лм Я0 ж л Г л0 к Ак АР »,«3 р Ш рЯ= р л8 кол ез ЯА шлк м . Ш
К ч»- ммШ OVI Ш к Ак А0 ) Ар м е . / ьн ьлел р Ялл екл А 8А
л Г лА Ак -м . Ш 4Я е ЯнЯ р лл 0 7 .о Ак -м . Яек е ЯЯ
е ек А п,»Е р Ш рЯШ
ц е2А лА .ЯАлАек кА лнJ злршА б ер н, А8лА м лАГ л , ек А-
коек рл0Kер м ж к Я ш ер м = Г Яр L Я0 А . мАJ р лА, . Я Гл кА,
ь м кнJ рш е е ьек А Ак р л елА0 А А8лАР е е л .ркн Ак -
лА0, .K., ь о, к А , ек Аколн Я к А н, 8к р Г е ь Г АкА Я е-
р ер м Яе А к м А А 0 лА нJ Я лз рк Ш К б ер екр Аео р еко0л
АГ р еклнJ е, е0Аео м K л АГ . мАJ м . Ш
_K р OVI Ш б ер л Ял м  еJ .А е ек олн м . ек лн е АЯ
ГЯ Я А 8Аелл екА л елА0Ш 1 АьАГАкол шлр, л ьн р п»» кнеШ
8 рШ 1 екА 2А л 8 OVI Ш .Ал АГ Ал ек лш л 2, 8к л . ь о2,
8Я 1 м , лмАер Я к2ек ллАр цА8 . Чле е .Ал ек кА0 л р -
Г ео ь о2 З л. л е .Яеко0ЯАШ
..ек АЯ р л ьнек м ек л елА0 м . OVI Ш ек л е2А лА
м м лАшШ К пУ\3LпУZч ммШ ГлАр к к ко0 е8к р Ялл 0 екл б ер н, р ош Я
J кА 2 0 Яо А Ак -м . АлАА лнл2лАJ ьо Ш 6к 8 еко ек Ашн ек 
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п\
АЯл кое0 БнЯ м . ЯШ M А 5к екл л еЯ м 0е ко е м .ерА р к нШ _K
пУZ«LпУZч ммШ ек Аш АлАА лнл2лм . . м р ош р KАА . 0ллн еклн
.р . Я Ш 6кА р лА0, е KKллн п3пп мШ Я0 Ал ек лл Алк лшАА, ьнА
еек л лн р лш ч»-J ммШ OVII Ш А. ГЯ0л м е 8 ек р Я л лЯ, 0-
е лл 0 АЯ 8 еко м .ер к Ак АА 8А л АЯл лА ЗЯ0л м м . Ш Кем кЯ
е ЯнЯ 7 .о м . е ек А пZ,>3 р Ш рЯШ
1 . 8л Я н KлАР ТШ ЕШ З ьАл , OVII Ш АЯлл е ь .н 0 ААео ел л 
) екАкол рк 8р б ер н/Ш 1 н, 7 8ло л0елн, . ллн е7ек лАА
Я ер ерАJ е ь . кл е0ке0 р OIV Ш M к ор е к  Алн OVI Ш е .лА0 лАJ
 А ь к Рк ь еАекЯ кА8ерА J рк Ш Т А2о АГ . рЯлк OVII Ш Я Kл е ек -
Ако . ек к 8л 8кр  .ек лА Яек  KлАА к.олнJ Я ер ерАJ е ь ., АJ
8Ае А лк ллЯ ек ек Ш
ц е2А лАЯ м лАш м . OVILOVII Ш ьъ0ел0ке0 к , 8к е ь .н л J .ААео
 ркА8ерА е к Ак АА б ер н, Г АерР8лАЯ Я0 А Ак -м . Ш Яо
е е Я м л 8  .ек 0 е ь л к ор р еко, л А .ЯАлАек кА лн шлк р р
е Я б ер н, к р А ем м е. ек Ш . ь . Г.ео л ьн еШ Чк K р е ке0 Ак -
м . , к лЯ OVII Ш 8АеА ео ем .л е ь . к А 2АJ 8АJ, ьАГ лнл2лм
Кк 2л м р , л еА 2м OVII Ш л Г лА 1 8м , л з ркА8ерА OVII ек кАА
Г.ео 8А K л KАА, Г.2лА . Я А . н к. Аео л Ян . ер .н А рА,
е Я е ь . ьн  .л ьАK р м лАш м . Ш А8ек е ь . Г ек 
Я  АьАKлА0 р м лАш Я м . Ш К Б Я м . Гл 8А ео «п е ь . , л м л 0 АJ
Я ее л J .А ео ЗЯ0л Я м ., рР8 0 З Я ер 8о, к рK Г 8 к м .ер м
 Ш
. м ел . ллнЯ Аек Ар .Ш Ш Б м 0 лер м , ешА ол АГ8 2м Я ер ерА
е ь .н, ем ек Аш л е8Акн ео лер ор .е0кр е ь .Ш 1 е е л Я е ек 
KАк, J рк  зееА А Алл ек АJ Я Kл Г.Ако л 0ко ь о2АJ м Ш
1 Р е ек 0А . ш н А р Гллн е ь .н, ь7АЯ 8Ае Я Уп е ь .,
KАкА р к нJ ьеKА А ь2А л . ш J Г0ек Ш ТГ лАJ 0. е ь . л Гн-
е0 ЯеллнЯ ешА ол ек0Я: Б 2ер 0, Б еЯ лл 0, Б лл 0, [ л8 л 0, ?лK-
л 0, Тр лл 0, . 2 ер 0, 2ол 0, . ГлшрА, 18 кл 0, 1 клА8о0, .н Я0кл 0,
4 ьлА8о0, Я л 0 е ь .нШ лАЯ Я Kл . ь Ако к А е ь .н р Ял7Ар ж Ял-
л 0 е ь .  Г.л2 .Я лер  7 .А, Ялл 0 Г ЯГ , Ял7Ар , е -
 м 2 0е0 к Я K, м. лнл л J .0ке0 Ашн Б о2А А б н Ял7АрА=Ш .7ек -
А . ш н е ь .н, л еллн м .лАр ЯА А е . . ЯА ж(м .л 0 е ь . А
к А . . лА8ерА=, лер ор р лР2ллнJ е ь . ж лР2лл 0 Б о2 0, лР2лл 0
M 0, ЗKлАрА Б о2А А ЗKлАрА б н=, ( 8Алл 0 е ь . Ш К лАJ KА А ь 2А
жЯ ек АГм к лАР 2 к =, ь еЯ ллАрА, АГм к 0 2А р .н л Ар л J, ь л-
лАрА, м л8 н, .лKлАрА, Ар ллАрА, р . 2А жкр 8А=, р колАрА, р 2олАрА, м .лАрА,
8 клАрА, н Г 2А 8 кА, клАрА, е . лАрА, ер ллАрА, р K лАрА А кШ .Ш
(е ьн J рк АЯА 0ЯерА е ь .н ж? м ЯА ер 0,  Ялер 0, 1 0е -
ер 0, ц м Kер 0, 4 ер 0=, ьеKА 2А  ГрА . м Я, .7АЯ АГ б ер нШ
К 0. е ь . KАА Р.А, л е .ек лл ьеKА 2А ш ерА . Ш 1 Я0ко лАJ
е J лА ео J рк лнJ л Г лА0J р : .р к клн, ьлн, .к н, M K -
нШ
Кк Р м Я ер ерАJ е ь . .ек 0А ллн елА0, л е8Акн 2А
е Я е ек чч е ь .нШ . .лА0 нJ ек шрАJ е ь . J кл е0ке0 р е .Ал
OVI Ш .к ошн KАА е ь . ЯА л б J Аш L кА Б АшрАJ к Я0;
л 8 4 ер Ашн, л е Ялл б лKл  7 .А; л Зь0лер  -
7 .А А е Ялл Я Зь0лер Я ер  L АJ Г . 8 J .А J л Я0 А Ак -м . Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пZ
M Ял м ек шрАJ е ь . ьн е е . к 8л р к ЗЯ0л м м . , А8Я 
е ь KлА0Я ек кмА8ер м J рк ь о2 0 АJ 8 еко л J .А ео З Я ер 8оШ
б л екн ерА А .н8лн ж к А 2А А ЯАк А8оА= «3 е ь . ь Г н А
к коР м Ш б л екн ерА е ь .н е м Аео, р р А , р Я ер ерАJ
Я л екн Ш ТГ еклн е ь .н Фре ер м , 1к ер м , . Алер м , M . А8ом ,
M Алер м , .АЯ л Я л екн Ш ТерР8лА е ек 0А Ч. А К ГлелерА Я л -
екн А, р к н е м Аео Я А р к нJ л ьн ГЯ Kл екА АЯко е е.-
ек е е ь KАА7 ьеKА 2АJ АJ АшШ 4 р, .л АГ е ь . Ч. Я л екн 0 л J -
.А ео л ц K.ек лрА, . м 0 L л . р к ? А8ом 0Ш
.рам е( ( на К/л шка(.
] к OIO Ш
(ь2А л  к А 2 J Г0ек , ек 2 е АЯ ГЯ Я А2о . ш Я,
ьеKА А к А 2А е ь .н, K 2А ь о2 8 екА ЗЯ0л Я м . А Г м
 . ЯАШ К л 1 елА ьн ек л к А 2А лР2А . , 0. Я е р к нЯ
KАА р лРJА, к8м е0 Яекл еко л Гн ео лР2рАШ К Г лнл2лм А ер м р-
Г ек 0 к А 2 0 е ь . нь р L Б KрА, е7ек лАА р к . еАJ 
л ЯАл к л Г лА Б Kр ер л ь Kл Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
«»
з Ш Фе. ЯГКк
о ко к й Кремль пр )м р )он ком
. А е ь .н АЯА А р лн ш р лн А JАШ 1 кА Б Kр , л Я ь м
б ер н- рА, 7 е OV Ш л J .А ео . о ек ер м Аер , 0. Я е р к нЯ
K е ь . м ь клнJ Р.Ш 1 Я0ко л е J лА ео л Г лА0J е ЯллнJ
ц ек ер л ь Kл А р Ш ТЯ е Р е ь ., е м 2Ре0 Г . клерАЯА
к ЯА ЗЯ0л м м . , А р л2А АГ еерАJ Я л екн L 4 Аш-. мА Ш
 зм/но план о к . 1610 .
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
«п
К еЯо )Ал ГЯ8ерАJ/ е ь . е ек 0А е ьР 8к кР м Ш АJ 8Ае
кл еААео MЯшр 0, 1 лер 0, .к лер 0, 4 к ер 0 А б7 лер 0 е ь .нШ
ен Белоо Землноо ороа.
] мЯлк .АмАГЯл. л б ер нШ
1610 .
M р лш, р 0к м Я Kл клекА «У к0мнJ е ь ., л еА 2АJ ешА ол 
л АЯл лА )8 лнJ е ь ./, л еллнJ ЯеллАр ЯА, р к н, кьн 0 лр к н
А.н )м е. нJ еKь/, Яек е кЯ н л0А А 8 еклн Г р ГнШ
4 рАЯ ь Г Я, OVII Ш б ер ем л е8Акн ео . к е кл е ь .Ш
M ье Ркл к 8л м 8Ае Я ер ерАJ е ь . ек л Ако лоГ0 L АJ р А8ек л 0 0-
 ео ек 0лл А8Ал Ш 1 Я  А8лА0 л елА0 к АА Ал е ь .н Г 8 к
м . нл еААео ) нерА/, р. е0 ео 8 еко л елА0 АГ KлАJ е ь ., А Г-
лАр А е ь .н, р к н к Я 7 . м АЯл Аео )л нЯА/Ш 4 р , р АЯ , ьн
M 0 лР2лл 0 е ь . Ш ? мА е ь .н, л ь к, ГлнЯ А8Ал Я ) е ь А/
А J .АА е ек . мАJ е ь .Ш
Е7 .л е ьлл екоР б ер н, 0 А 2е0 K OVII Ш, 0 А ео к , 8к л
ек р л2АЯ м . Я ц ееААШ К к  Ал 5к м ек кА0 б ер ,  А-
ьАГАколнЯ .е8к Я, ьн р п»» кнеШ 8 р, кШ Ш 8кА ек ор K, ер ор
еJ 8АJ еерАJ м . JШ
. ьK OVIII Ш 0 0Рке0 кл еАкол . ек лн е .лА0 8Аелл екА А
е ек Я ер ер м л елА0Ш 1 л 8 ол Г.ео АГ .0ке0 . лн АеА
ж е ьлл шлл 0 Г пЕ»п мШ=Ш З кЯ АЯ л еЯл АJ .0к ш р лн Ае8АелА0 же ч»-J ммШ
OVIII Ш= А кр7А АшерА 8к ж р л8 кол м лАГ л к ор л 8 OIO Ш=Ш
Чк K р е ке0 АГер м 8к жпЕпZLп\У\=, к л мАек А к ор ААел  . к-
л л елА А 5к Я зАреА р А8ек м K л 8ло л л Ш (л Г 0к
8еко к ор м .ер  . кл л елА ж е .ерАJ, е Е»-J ммШ OVIII Ш L рш А
Я7 л=, р к е ек 0 Яло2Р 8 еко олнJ KАк м . ц ееАА, б ер 
р .л 0к  л елА0Ш
OVIII ек кА Гл Ял л н  Я Аек АА б ер нШ К пЕ»ч мШ 1к I л 8А-
л к ек р л ек Ашн L еко рА M н ГлАр к л н м . . лрк-1к -
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
««
ь мШ 4. л е0ке0 не2А .ЯАлАек кА лн 8 K.лА0, АьАKллн ш 0 ек 0к
к Я . Я Ш 4. K  .Аке0 м .А0Ш M ек р м . Я ьААГРке0 р еко0л А
ЯеллАрА е е ц ееАА, м лнЯ ь Г Я АГ е лнJ л Ш .Я кл еко ьн K -
е Р7, л м . еШ (.л Ялл е р екоР е K ке0 зоШ К л н м . л
 ек 0лл KАкоек  .0ке0 ршн А ЯеллАрА АГ . мАJ м . Ш Зл 8Ако-
л 0 8 еко АJ е0ке0 АГ б ер нШ
б к А н  8к кА OVIII Ш р Гн Рк . ек к 8л Г Якл Яло2лА
8Ае Я ер ер м л елА0Ш ЕеА р лш OVII Ш 1 ек ол ьн р Е кнеШ
еЯ е .ерАJ Р., к р пЕ»Z мШ АJ ек ео р «,Е кнеШ . р 7лА 8Аелл екА
KАк б ер н . K ео ко . пЕ«ч мШ, ркА8ерА . р лш к ер м ш -
ек лА0Ш
з Ш Фе. ЯГКк
релецка лобоа
б ер OVIII Ш . K ек кое0 р л2АЯ шлк Я Ян2лл м -
АГ .ек А к м АШ К е .Ал ек кА0 л ьн ь о2  Алн еJ Я лз рк
ек лШ б ер ерА крекАолн Я лз рк н л 8 А Г. ко ь к л . Я .Я ер -
лнЯ р еко0л Я, р Г , к рАЯ ь Г Я, А0лА л е2А лА л . Я 2лм кр 8-
ек Ш еко0л ек А . K Г ь ен ко еоер J Г0ек , к р р р Г лАЯ кое0 кр 8ек Я
ьн нм .лШ 4 р еклл з ЯА Аео ь.7А ь 8А Я лз рк А з ь АрШ
(е ьлл Г А ео е .лА8ер 0 к м 0: K  8к кА OVIII Ш б ер ек 
р лнЯ JьлнЯ нлр ЯШ К м ., л лнЯ . ллнЯ, ьн р У кнеШ р, л
Ял « кнеШ р еко0л к м А, л АЯ0 рШ 1 8 клАР е ЯллАр , АГ-Г к м ,
8к е р л8 лА0 еоер J Г0ек ллнJ ь к Ял м р еко0л АJ .А б ер , 
л елА Г ек л к ко АА . K . Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
«ч
/ж кой ко юм XТ .
Ко юм кнжн XТ .
 р лш OVIII Ш б ер е KА ео Гл 8Акол 0 8Аелл екА А р Ак Я м 
рш , 8кА ч»» рш е р Ак Я р ч Ял ьШ (.л р ь лр ерА р .Ак ьн
7 8ло е ь, нкрА 8 .Ако р8ерА ь лр р Г Аео л. 8лнЯА, еерА ршн
нлK.лн ьнА 8 ко . м е 8лн р .Акн Ал ек лш Ш M . ео к м. А ел -
ко ьА KШ
1 ек р Я - Kер м , Г 2А 2 0е0 пЕ>« мШ, л . м .А м -
лАшн м . Ш К кА8А к . мАJ р ш б ер н л ьн ек л л е ь лАколнЯА
ш0ЯА, е к Я KллнЯАШ M м п3 Г ек J ж Г.л р лАЯ . ь ААео 7 . = е ьА -
Аео ГА8л м . к Я Kллн еь н А кKАШ . пЕУ> мШ, р м. ьнА кЯллн лк-
ллА к Я Kллн кKА, л ек е8Ак кое0 л зАшА ол м лАш б ер нШ
1 А 5к Я А ек р Я - Kер м е ек б ер н 2 . ол
Ял м елА: ? лА ер , ел е , ЗKлАрА, 1 ь Kлер , цьш -1 р -
ер , .7 , Бкн рА, [ ГАлер 0 е ь . А 0. . Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
«>
цз Ян 1к I ь екА рок н АЯА ь о2 Гл 8лА .0 з ЯА лА0 . -
0лер м ь7ек Ш . ек Я Гл 8лА0 1к ь м р р л ек Ашн, е ьлл е р Г
ь е ь K.лАА . 0лек к ь0Г кол еKьн жпЕ3«=, б ер ек Яек ьн -
лАЯ ол Гл кАШ 6к ьек 0коек .А л 0 лА L р м б ер н ГлА-
р к ш K о . 0лерАJ е .ь, л Аь Гл ЯлАкнЯА АГ р к нJ ьнА Г.л
2.2А 8 к лнл2лм м . (ек лрАл , ер , ГоЯАлрАШ б ер к0л ео А
Ял м 8Аелл  АлшА ол . 0лек , е 0Г лл .ек ллнЯА Г ЯАШ .з ЯА -
 ео е ь 0 м з л.А 2м Я ер ер м . 0лек , р ЯллАР р к м А-
е2А ео Акоек Ш 1 Я7АрА р еклнJ мь лА ГАЯ еъГK Аео б ер ,
ь м 8А . K А ) кр нкн ек /, АлАЯ 0 РьнJ, к Я 8Ае А лГл р ЯнJ, . 0л,
ек А А ь н, л р к н н ГАА . 8 А KлАJ , л 8Ал 2АJ екА е керА
ь Г KАГлАШ 6к Jь е оек , .2А, ь7Акол еко кА ек 0Аео Г Ярлк -
екА к ь мер м не2м ь7ек , еJ екА не2 ьР р кААШ
Ко юм заж очноо по елн на XТТ .
Ко юм кнжн XТ . (по зан й кой р/коп )
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
«У
О(он ч й ко юм X: .
)е ч й ко юм XТТТ .
MеЯ к 0 л к к е м ек А8л м ек ке , б ер . K ек кое0 р -
л2АЯ шлк Я рок нШ К пЕУУ мШ АлАшА кА бШ КШ З Я л е л ьн ел л
 н еерА лА еАкк, А р к Я ГлАрА л 8лн ь7ек ж 1к ь м лА-
 еАкк 0 Ае0 А2о п\пZ мШ=Ш К к  Ал OVIII Ш б ер АГ. Аео п»
Ак к лнJ А У л 8лнJ K л , р к н нГн А 2А рА Алк е еер м ь Г -
лл м ь7ек . мАJ м . JШ ц Г А ео рлАKл 0 к м 0Ш
К пЕЕУ мШ Ер к Ал II ьн к K.л )1 KркА ллн л м . б ер /Ш
. м ел Я, л ьн Г.л 8 к Я - Kер м л е ьек лл м . ж
АлАА Бо л м р ош = А л к р л Гн Ян .Яеко0 жЯK. Бо лнЯ р ош Я
А Я - KерАЯ Я=Ш 1 ер ор 5к Я ек лек АЯ ео Ял м л е ллнJ
ГЯо, . ол2 е2А лА м .ер Г ек рА 2 АЯлл . J Я - -
Kер м Ш К п\»3 мШ л ьн АГл л зАшА ол  Ашер м лАш м . Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
«3
К 5к Я0 б ер кл еА ео р 8Ае р л2АJ м . Е нШ К л 8 OVIII Ш
л Я ек к рАЯ ек Аш Я, р р Кл А цАЯШ Т А2о 1 АK А З л. л л . л -
елА р Г ео м Г. ь о2АЯ ж 8кА 0ко Г=Ш З OVIII Ш З л. л А Кл, р р А
б ер , 8Ае KАк . А ео, к Я0 р р 1 АK А цАЯ л Г е л еА2-
р Я Гл 8Акол жч,« % А пZ,3 % е к кек лл =Ш ТГ ерАJ ек Аш .Ал ЯАр 8Ае-
лл екА OVIII Ш б ер ьм л0 А2о Б Ал, л елА р к м А8А ео 8кА
к А Г , ц ееАА L 1к ь м, р к н р р лш р K K 1 ек олР
 8Ае KАкШ
К   Ал OIO Ш ек л . л елА0 б ер н . KАе0 ркА8ерА
к рАЯА K кЯ ЯАШ ЕеА п\п» мШ б ер л е8Акн ео ««Z,\ кнеШ KАк, к р п\ч» мШ
жлеЯ к 0 л л п\п« мШ, Я0 р к б ер 8кА л екоР ем = АJ ьн
K «3п,> кнеШ 8 р, р п\>» мШ L чч>,» кнеШ 8 р, р п\>3 мШ L ч33,п кнеШ KАкШ 1 А
5к Я 8Ае Я ер ерАJ KАк А8А ео л Г е8к екек лл м А ек л е-
лА0, р к н е .Ал OIO Ш ьн . K к Аш колнЯ, е.ек А Я 7л м Ак р
р еко0л АГ р еклнJ мь лА л Г ь крАШ К п\п» мШ б ер ьн 8кл п>У кнеШ р -
еко0л ж3ч % еJ KАк=, п\>3 мШ L «»« кнеШ жУУ %=Ш
Бор к й ко юм X:Т;X:ТТ .
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
«Е
/ж кой ко юм X:ТТ .
 е .Ал OIO Ш б ер 0 0 ео ж е 1к ь м = к нЯ 8Аелл екА KАк-
 м . Я ц ееААШ Т J к0 б ер ек ео .лАЯ АГ р л2АJ м . ЯА ж
5к Я кл 2лАА л  еJ .А б . А. А цАЯ=, е K ек ЯАкол K Рк к рА
ьнек ек7А м . , р р Б Ал А е ьлл MоР-N рШ Ф .о 7 л 8 OIO Ш
 е.лЯ ьн 8кА . Г Яло2 KАк, 8Я б ер Ш
(кЯл р екл м п\3п мШ А е. 2А Г л з Ян кр нА Г-
Я Kл екА .0 2А р м Г АкА0 р Ак АекА8ер м АГ .ек : ьГГЯлл р -
еко0лек Jнл м . , . АлАЯ кА 8АА .2 н ь 8А рАШ M елА
б ер н е АЯ7ек лл Г е8к елш АГ . мАJ мь лАШ
Т J к0 б ер . K ек кое0 к нЯ 8Ае KАк м . Я ц ееАА,
 кек лА к . мАJ р л2АJ м . ЯА 7 ь  А8А еоШ ЕеА п\У»L
пZ»» ммШ л елА б ер н А8А ео ч,п Г , к Г к к K А . MоР-N р л
н е >,Z Г , Б Ал L >,Е Г , Кл L > Г , З л. л L ч,« Г , цАЯ
L ч,3 Г Ш 1 . , 5к Я р Г кР б ер е K ьм л0 к рА м . , р р 1 АK
ж«,У Г = А б . А. ж«,« Г =Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
«\
<ен к й ко юм X:ТТ .
Бор к й ко юм X:ТТ .
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
«Z
Ко юм царе н X:ТТ .
Кнже к й ко юм X:ТТ .
ЗА2о е Я Я л 8 OO Ш же пZ»п пZп» мШ= Аек АА б ер н л ьР. Рке0 е Ян
не рА кЯн А ек 8Аелл екА л елА0Ш З 5к к А . л Г е л >3,У % L е
п»ЕZ,> кнеШ 8 р . пУ\»,Z кнеШ KАкШ ..Р7 .е0кАкА L е пZп» пZ«» мШ, л
р к  А2 ео 1 0 ЯА 0 л , .  РшАА А [ K. лер 0 л , Гл Ял -
 ео ГрАЯ е р 7лАЯ Я ер ер м л елА0 жл ч\,3 % L е пУ\»,Z кнеШ 8 р пZп» мШ
. пп>п,» кнеШ 8 р пZ«» мШ=Ш . пZпУ мШ екек ллн А ек л елА0 б ер ек -
л Аке0 к Аш колнЯШ (.л р л л АЯ 2 Р7Р о е р 7лАА 8Ае KАкШ
[ лнЯ 0 Ае0 м ЯлнJ ГЯ к Аш колн ь ле ЯАм шАА жч\\,\ кнеШ 8 р=Ш
1 н2лА кк р л . Ак р Я ек е ьлл Г ЯклнЯ е пZпЕ мШ
К пZп\ мШ л . екАм пZУ,п кнеШ 8 р, пZпZ мШ L «ч\,\ кнеШ 8 рШ бАлАЯ олнЯ
л елА м . р Г ео пZ«п мШ L пп>п,» кнеШ 8 рШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
ч»
=лан о к .
[ Р (Ш АЯрАл Ш п\У3 мШ
К пZ«»- ммШ 8Аелл еко л елА0 б ер ел А8А ке0Ш З А . пZ«пL
пZч» ммШ л елА б ер н А8А ео л п>> % же пп>п,» кнеШ 8 р . «Е\>,» кнеШ
KАк=Ш 1 А 5к Я к р K, р р А .н.7А м .н, 5к А8лА 2 м лнЯ ь -
Г Я Г е8к ЯАм лк жекек ллн А ек е ек А «3» кнеШ 8 р, ЯJ лА8ерА L
пч\ч,> кнеШ 8 р=Ш 1 . ьл 0 K еАк шА0 ер .н ео А пZч»- ммШ же пZчп пZ>» мШ
л елА б ер н н е л УУ %: АГ лАJ екек ллн А ек е ек А «\3 кнеШ 8 -
р, ЯJ лА8ерА L п«3> кнеШ 8 р=Ш К ш Я K б ер пZ>п мШ KА 
>ччч,\ кнеШ KАкШ
.к о ьнек н А ек л елА0 ек Аш Ял м Я ьъ0ел0ке0 8Аек 5р л ЯА-
8ерАЯА А8Ал ЯА, Р 8 .о ь о2АЯ Ян2ллнЯ ек Акоек ЯШ Ем Г-
Я J ьн л ек ор Ар, 8к Гл 8Акол 0 8 еко л нJ АГ .ек ек л Я7 ео
. K л нJ е2А ллнJ м .ерАJ м лАш JШ б ер лK. ео Як , А .-
Я ер л Я M мАлер ьн ек л лер ор ек АолнJ Г . , е Г. ел 
5к м е Ялл м м . Ш 1 .  Ял ьн ек л Г ек Аколн Г .,
бнкА7 J L м л ек Аколн, ЗРь ш J ьн  ь . л Г . еоер J Г0ек л-
лнJ Я 2АлШ БнА е2А лн Ял мА крекАолн . А0кА0 р м б ер н, ек лн
Г .н Аереек лл м рл , JАЯА8ерА, шЯлклн, рА А8лн А . мАШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
чп
з озч к .
[ Р OVIII Ш
КАр 0 (к8ек лл 0 л А р Гр Я елАKлАР 8Аелл екА Я ер ер м
л елА0Ш (кк р KАк АГ м . е Ян к0Kн .0 лм ллн .лА  неА
«,п Ял 8 р А р л 8 пZ>« мШ Г.ео KА к ор «,« Ял 8 р L е Я 0 лАГр 0 е
пZ«\ мШ А8Ал жк м. к K ьн «,« Ял KАк=Ш К Аек АА б ер н е Я Ялк 0 лА0
Г.ео ек кАекАрА . АKлА0 л елА0 л ьн . м м м . , р м. ьн м . рАл , J к0
ьн А Ялл , ек ор Р.Ш M K . ек к 8л ьнек Г к Р. м . АлАЯ к
е ь ьнек н кЯн ж пZ>« мШ L чпп кнеШ, пZ>ч мШ L УЕ\ кнеШ 8 р=Ш К пZ>У мШ 8Ае
KАк б ер е ек А чч«У кнеШ 8 рШ _K р пZУп мШ л елА ек Ашн  неА
. ллн ло А е ек А Уч>Е кнеШ 8 рШ
1 е р л8 лА0 КАр (к8ек лл лн Г ьл А ео А е2А лА к А-
к АА м . Ш К е ек б ер н 2 ж ел л Я пZ>Z мШ= 0. л нJ елА: бл -
лАрА, (к .л , . ь 0лн Б , 1 р ер -.к 2л , 4 J , [ лА7 , -
2 , ЩрАл , ЮKл ТГЯ , Ян2 , К лш -4 Ашр Ш . пZ>п пZУ\ мШ
 7 .о б ер н А8А ео е ч«3,пЕ . чЕZ,> р Ш рЯШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
ч«
Коробейн к.
(кр нкр л 8 OO Ш
1 АЯлАкол р е лл Я А ., 8Аелл еко л елА0 м . J к0 А -
. K  А8А кое0, л р Г кА ь7м А ек еклл л 8Ал Рк елАK кое0Ш
К пZУпLпZ3» ммШ р А8ек Я ер А8 А8А ео л п3,Е %, пZ3пLпZЕ» ммШ L л п3,Z %,
пZЕпLпZ\» ммШ L л п>,п %, пZ\пLпZZ» ммШ L л \,п %Ш 1 А 5к Я кА8А к е ек лн
л елА б ер н - KлЯ . K екА ел л Я Г е8к ЯАм лк АГ . мАJ
ь ек А еьАр ...цШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
чч
альч к-но льщ к.
(кр нкр л 8 OO Ш
К еек л лА Ян2лл екА А ек Акоек KАо0 б ер , р к 0 8ло е-
2А А ео пZУ»-J ммШ, р Г е ь л н Ак р ь 8АJ, K. ем ек АкШ К
пZ>УLпZУ» ммШ б ер  еА ео р п,У Ял 8 р, пZУпLпZУ\ ммШ L р »,\ Ял
8 р, пZУZLпZ\Е ммШ L 7 р «,п Ял 8 рШ К пZУZLпZ3Z ммШ е .л00 Kм .л 0
8Аелл еко елш е ек 0 АьАГАкол 3« кнеШ 8 р, пZЕ»LпZЕZ ммШ L
Е> кнеШ А пZ\»LпZ\Е ммШ L \» кнеШ 8 рШ M е АГ лАJ, л ь о2Алек ек ео KАко
б ер Ш К пZ\»-J ммШ р А8ек елш .ЯАлАек кА лнЯА Я ЯА ьн м лА-
8л АьАГАкол п»» кнеШ 8 р м .Ш 4 рА ЯАм лкн 8АА л Г лА )АЯАк-
8Ар /Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
ч>
>оро л / ларька
Конка па аж рам .
] к пZ»»-J ммШ
К пZ3» мШ АеJ .Ак .л АГ е ЯнJ Гл 8АколнJ Аек АА б ер н А8лА 
 7 .А жь 8Я «,ч Г L е чЕZ,> . \\3,У р Ш рЯ=Ш . м ел р Г Я 1 ГА.АЯ К -
J л м . к ц.].ц к п\ мек пZ3» мШ А пп л 0ь 0 пZ3п мШ, м лАш м . ьн ек -
л л б ер ер р ош к Я ьАол . мШ К 8 к б ер н 2А шн
м . : 42Ал , Б ь2рАл, лш , ЗРьАл , 1 А Я ее ьАK 2АJ .Я ер лнJ
е А . лоШ Кем Г.ео KА УпУ кнеШ 8 рШ К пZ3У мШ 8 к б ер н ьн
рР8л Зл м ., н АГ лА 2АJе0 5к Я0 м . -еклАр ек Ашн
жр к н к р А ек е0 .Алек ллнЯ=Ш
M р лш, е.л ЯлА е2А лА б ер н А2 ео л пZ\У мШ, р м. 
8 к ьнА рР8лн к Ак АА Г р ош к . м : . лш , Бк , еАл ,
Mр е р , е р . лн, 8 екА к Ак АА АЯрАлер м л Ш 4Я е ЯнЯ к А-
к А0 б ер н А8А ео . ZZ\ р Ш рЯШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
чУ
КЯек е кЯ, м 0 е2А лАА к Ак АА м . OO Ш, е.к кЯкАко к р 
л 0 лА, р р ГлАрл лА б ер ер м .ер м Я шААШ 1 . 5кАЯ к ЯАл Я
м м зн лАЯ Рк р Я ркл е KллР м м .ерАJ А еоерАJ елА,
ьъ.АлллнJ е KлР еАекЯ, е 0Г ллР Гл ь ГлнЯА ек ьАолнЯА е 0Г0ЯА А.
Я 0клАр нJ ЯАм шА, кШ Ш K.л лнJ Г. р АГ .лАJ л еллнJ лрк . мАШ
)емон рац на Кра ной площа . 1?20-е .
К е ек б ер ер м Я шАА ЯАЯ б ер н J .0к 7 >» м . , АГ р к -
нJ п> АЯРк л елА е н2 п»» кнеШ KАк, к рK лер ор .е0кр ер
м .ер м кА Ш 6к е Я р л ц ееАА ер лА м .ерАJ А еоерАJ елАШ
Е м лАшн J .0к АьАГАкол Е» рЯ к б ер ер р ош к . мА, р л-
к АЯк Г Г. ь ГлР р лзАм шАР е нек ЯА, к0л 2АЯАе0 . о KГлнJ А
к Я ьАолнJ . м АьАГАкол АлАА е.Р7АJ .Я ер лнJ м . : 12-
рАл , ел Яер, Щр , M мАлер, ц Ялер , Б ллАшн, 1 . оер, Ф р , З -
лАм ., Тек , . л8л м ер, З ьл0Ш [ м зн шлА Рк 7 .о 5к м ер лА0 м -
. АьАГАкол пч,3 кнеШ р Ш рЯ, АГ р к нJ б ер Г лАЯ к р \ % к Ак ААШ
ЧАелл еко м Я шАА шлА ке0 п>LпУ Ял KАкШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
ч3
< ле ома *о ( К/зьм нка(. 1?60 .
1 А 5к Я J .07А е ек б ер ер м .ер м Я шАА м . Я Kл
е л ГьАко л . 0е Ш 1 н АГ лАJ ез ЯА е0 п»LпУ рЯ к м лАш б ер н
е А0J л Аь ркА л м Г АЯ .ек А0 ьАK 2АJ м . е ек АшШ ?е0ко
м . -еклАр жАЯрА, ? м .лн, бнкА7А,  , Б 2АJ , цк , ЗРь шн,
КА.л , (.Алш , ел м ер=, л е8Ак 0 Зл м . , .ЯАлАек кА л 0 0Р7м е0
8 екоР б ер н, ь Г KАГлА л елА0, е А0Я KА лА0, е АЯ злршА0Я, кА
Г ек рА, к ле кл . екл екА екА .ек 0Рк л2лА р Аллн лн
б ер нШ ТГ лАJ K.л л л ь к ек Аш нГK к ч» % Г л0к м л елА0,
ш Я р K.н АJ KАко Kм .л е 2 к ь У» Г. р ек АшШ к Я 0е
кл е0ке0 м . , ь . ллн к б ер н ж АЯ л .Ае У»LЕ» рЯ к м лАш=,
л кел е 0Г ллн е лШ ТГ кл е07АJе0 р лЯ ч» м . , р л2А АГ р к нJ:
1 . оер, 6рк ек о, M мАлер, Щр , Жр ерА, K.л л нГK к л ь к
ек Аш пУ % Г л0к м л елА0, р K.н KАко Г м . е .лЯ ьн к л р ч»
ГШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
чЕ
Ро ерр ор о к XТТ о конца XX .
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
ч\

1Ане Янр .л 4


Ф АЯ

о ко к й Кремль
б ер ерА Яо Я K ек Ашн ц ееАА ем А2о л . 0ко кШ 1 АГ -
екА лЯ е . KАке0 4 ер к АеА . ппУ3 мШ: )л0Го АрА Ю А К .АЯ-
А8 ж? м рА= Г KА м . б ер л еклАK MмАллн, н2 рА ФГн/Ш З.ео
е.к к 8лАко, 8к . лл Я АГ екАА . е Я )м ./ к Аеш ГЯ л м .
м лнл2лЯ Гл 8лАА, . лЯ, еЯне р екАШ ТЯлл к р L )м . Я/ АА )м -
. Я/ л АЯл е0 . ек к 8л .Акол Я0 еерАJ к Ае0JШ Чк р е ке0 е Я м
е )р Яо/, к л н ек 8 ке0 . пчпУ мШ 4 ер к АеА ж)Г м е0 м .ъ
4 о, р Яо/=, АЯлАкол р б ер  к ь0ке0 К ер елер к АеоР .
пччп мШ ( АеJ K.лАА е )р Яо/ А.к е нШ (.лА Аее. кА е8Ак Рк, 8к л
м 8ер м АеJ K.лА0 А е 0Г л е . лАЯ м 8ерАЯ р Я, кШ Ш е р ллнЯ
м . Я л J Я ж АГ .0 м к м 8ер м е )р АЯл е/, ь Гл 8 Р7м р кАГл,
р кР м =Ш ? мА  м Рк, 8к л АеJ .Ак к еер м е )р Яо/ ж е лнJ
ь ек0J ц ееАА к р АЯлРк р мн ек  е ь =Ш 4 коА н .0к м к Я лм о-
ер м е )р Я/, ь Гл 8 Р7м р екоШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
чZ
=лан «Кремлен-раа». Конец X:Т ; начало X:ТТ .
Чк K .ек 0 АГ еь0 ел ллн Ю АЯ ? м рАЯ н б ер ерА
 Яо? ?0 лм ьн нь л Б АшрА J Я л Я ь м б ер н- рАШ Mнл м
не к е ек 0к «У Я л . лЯ .н, л . л екА л ьн н2 А р 8Ш  еко
ьн ек л л Яне ЯK. б ер - р А . Р7 л MмАлл Ш 6кА рА
л .Kл Г 7А7 А .J .н р р лАР е Рм А Г . Ш . ь  мАJ е л А
ек 8л ек л р екА .0 ь лн ьнА ек лн А , ьл Kллн J -
м ЯА пZУZLпZ3» ммШ А ек Акоек  Я ер м . ш еъГ. Ш
Кн0елА ео, 8к р лА0 ек ААео л л ек Я, л . ек к 8л ьKАк Я Яек L
 . ел лАЯ ьнА ьл Kлн ек крА . 0лл р лР2лА, е Я ьн л ен-
 л л рок лн е ь ллм ЯлАШ 6к ьек 0коек Г ек А лр к нJ
Аек Ар . KАко, 8к K . Г .лА0 м АГ екл м л Я Я0 Г.ео, Г-
Я Kл , K е7ек р р -к р лА, А2о Г л ек лл АА е2А л-
л Ю АЯ ? м рАЯШ M е м еАкое0 е 5кАЯ 0. А ГЯ Kл Ш . .лл . 
 лл екА Я Kл  м ко, 8к р е .Ал OII Ш б ер .ек 0 е ь еоер 
 елА, к 8л, . ол ь о2Р е .оьШ 1 .к K.лАЯ 5к м 0 А ео л J .р
 . J . л2м .кАлш рА ер 8 кА р лш OI Ш, . кА Я п»ZчLп»Z3 ммШ
( ГЯ J Я0 Ял Ю А0 ? м р м Я Kл е.Ако е KлАР . -
л2, л 8 ол . 0лл , р Я ер ш р А ц K.ек Т лл 1 .к8А ж Г -
ь лл п\>Е мШ=Ш (л л J .А ео п«» 2 м J к Б АшрАJ кШ бK. кЯ е ь лн
ш р А ек ААео ьн8л АьАГАкол шлк р екАШ 1 5к Я Я Kл . -
м ко, 8к р лА0 р екА . мР ек л ш р А л J .ААео к л еек 0лАА
к рK п»»Lп«» 2 м Ш 6к . KлА .к K. ке0 ек кр ЯА А , р к н
ьнА л .лн А ек АколнJ ь к J OIO Ш 4 рАЯ ь Г Я, н Яо б ер н
Г лАЯ А2о р л8л еко Я ер м J Я , 7 .оР р п мрк , А л . J .А
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*

. е Ялл м Б о2 м Я ер м . ш Ш Ке р лА0 .ек 0А е ь 
е 8 ек р Я А еJ Ш лек ршА0 , .ек 0 2м Г Г к м олАр, ь -
7ллн рлАГ лер ор р млл  2Ал , ьн кАА8л .0 еерАJ р лА
5к м ЯлАШ
)ере ннй У пен к й обор. 1326 .
К п«3ч мШ б ер . ек ке0 . Я .2Я енл Фре л. M ер м L ? лААШ
К 0кл , А лЯ Е»- ммШ OIII Ш Яо л о ьн р лШ 1 м Рк, 8к АЯлл
 А ? лАА АГ 2 . ол2 е2А лА Я0Ш Ф J мА8ерА ер рА Г-
АА .Ако АЯ лР АлАР к м. 2лАJ р лА л Я ер Я J Я, АЯ -
2Р з Я, ьАГрР р к м олАрШ (к е ЯллнJ 4 АшрАJ к еклн 2А л Рм
. о MмАлл р екоР А . . о б ер н- рА АьАГАкол . п- БГнЯ0лл 
ь 2лА, Г кЯ 8 Г л лнл2л . ь л  7 .А L р 4 АшрАЯ к ЯШ (ь7 0
 к0Kлл еко . 0ллнJ р лА е ек 0 р \У» ЯШ (лА ек 0А л не -
к р Е Я А ьнА р Kлн Я мьАл У ЯШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
>п
 ан Кал а
л0KерА ЯK. е ьАшн л цеА л .р е K. Аео Я2 коек Я к к Ш
4 р АГ 2 А Я0 )?Р.л кА/, кШ Ш л ьм к к ер м ш А8 ?Р.л0
п«Zч мШ 4 к н . 2А р б ер , л , А. J 2 р ллР р еко, . 8А л
2к Я ко , .ек ко JАк екоРШ (лА )Я ер ер м йрл0Г0щ ? лА ь оекА2 , А
к р ъJ 2 б ер /Ш [ . ьн Г лШ
M . K 5к Г лА л Я2 еек л лАР Я0Ш (л л о Г K. е0
 . ьл ЯАзА8ер кАш злАреШ (е ьлл л м0.л 5к А.л л 8 OIV Ш, ек 2Я
 е оГлнJ Аенк лА .0 б ер ер м рл0Kек Ш
. Г е еЯ кА пч»> мШ Ар м рл0Г0 Фл. 0 Фре л. А8 л 8 ео Kек -
8лл 0 ь оь Г Ар рл0KерА ек ЯK. енл Я ? лАА Ю АЯ А бАJ А Я Я е -
А8Я 4 ерАЯШ 1 е.лА АЯ АЯ7ек . м ек 2Алек . е АЯ . -
Р .лнЯ Я0ллАр Я А з Я ол АЯ е Г л0ко .АЯА ерА ек Ш Т е K
Ю А ек м е лАр Я, А 0ео Р 8 .о л Г е2А еАн б ер нШ
Б оь ЯK. б ер А 4 оР . K ео л к0KлАА 8кА е 
к кА OIV ек кА0, е K. 0ео Ял м 8АеллнЯА ллнЯА J . ЯА А е KлА0ЯАШ
1 л 8 ол еJ ьн л ек л бАJ А 4 ер м L л 8А к J л 0 нр л
Ар рл0KлАШ MеЯ к 0 л к 8к к А8А . K.н е K. А б ер ж елоР пч»У А
мек пч»Е мШ=, Г0ко Яо АЯ к р А л . еоШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*

ч * заЯб.ЯЯк (шбКае)
>еремной орец обор па а на Бор/ конце X:ТТТ .
M 8А Ар м рл0KлА0, Ю А . K ек ЯАкое0 р Г кл шАШ [ -
лР ек р л е. л к к Ш 1 ьн ( . 8кА . м . , Ю А KлАе0 л л8 р,
еек J л З к ( .н _Гьр А кЯ е ЯнЯ еЯ А ь екА м е KлАШ К -
л 2Аео л цео е к к ерАЯ ер Я А 0 нр Я л Ар рл0KлА, Ю А л о ек к
ь оь е бАJ А Я 4 ерАЯ А ел к Ак KлАШ К Я0 е.Р7АJ е ьн-
кА к ер Я л мАь к л8 р , А ее Kллн J л нГн к ( . бАJ А , м.
 е.лА ьн р Глл л 0ь пчп\ мШ
M ь. Ю А0 л . е АЯ кА лАр Я р Г ео А Ш Ч Г лер ор к Я
к ЯекА енл мАь2м рл0Г0 ?ЯАк А бАJ А8 4 ер Ш Ееко АГ екА, 8к л . ле
J л к Я, 8к Ю А к. J л . р л еР е ь ллР м оГ . лоШ Ю А, 
J лер Я Ар Г АГ ллн ( ., ьн ьАк ?ЯАк АЯ «п л 0ь 0 пч«У мШ, р лл е.оЯ 
м . 7Алн мАьА бАJ А 4 ер м Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*

)м р й )он кой
[Аьо Ю А0 ( . А р к Я, 8к Яек Ю А0 л Я ер ер Я ек р Г е0
м Я .2А ь к Т л ? лА А8 Ак жм Г А7 Гл 8 к )р K лн Я2 р е .ло-
м ЯА/, )р 2р/=Ш (л ек е0 .Алек ллнЯ KА нJ АГ еJ енл ? лАА , ек олн
K р к Я ЯлА K Я А ьГ ЯKер м к Яек Ш ТЯлл м рл0KлА ек Я-
лЯ, р м. л 8Ал к Гр Г ек ко Гл 8лА б ер нШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
>>
ро ель о белокаменн( ен Кремл пр м ропол е Алек . 1366;
1367 .
бАлА кР ЗАш м к Аел м е . Ш
6к к А . Г лАЯ к е ь Яек А Аек АА Я0Ш Т л Ак . ео л -
.Ако келн е 0ГА е к м. 2лАЯ м цеер ш р А ЯАк Ак Я 1к ЯШ (л ьн . -
лАЯ м . м Я А ек о K л АЯА АЯнЯ м Я к ер м рл0Г0 бАJ А Я е А8 Ш
1 е.лА J к А.ко м ЯАк АА е м ек ллАр А . АлАЯ л .л -
р клн нкрА еЯекАко 1к Ш 4 к л 2 .. Kр Я ер ерАJ рл0ГШ м. е
ьАек пч«У мШ Ю А0 Ар рл0KерА кАк ел . ек е0 к ерАЯ рл0Го0Я, зА-
шА ол 0 ЯАк А8о0 ГА.лшА0 м . К .АЯА к рK 2 . АJ еко, ЯАк -
 Ак 1к р л8 кол еАе0 б ер Ш К Я, 0. Я е е ГА.лшА, л
л 8Ал к Г .лА _елер м е ь L  р Ялл ш р А б ер , р к 0 ьн
 АГ л ек ко м лнЯ J Я Я е . -К ек 8л цеАШ Т J к0 . ек Ако е ь л
л е жЯАк Ак 1к ер л8 е0 .р ь пч«3 мШ=, м . . KА Т л Ак Ш
_K р мек пч«Е мШ е ь АЯ ьн ек л А е 07лШ . Я K АлАшА к ек Акоек L
ЯАк Ак 1к ьн J лл лЯ K ешА ол е Г. лл м ьлАш лк А J Я Ш
1 ЯлАр 1к м р ] мл ек р л8 кол к .А ЯАк А8А ек б ер ,
р к 0 е 5к м ЯлА ек ш р л ек Аш цеАШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*

Кон ан но-Елен н ка башн
зан й ка кона )м р ол/н коо, XТ . ￿
1 Ал .K рл0ГР ?ЯАк АР
? лер Я
[ . еек0 Т л Ак . ео л лекА е оГлн . к ерАЯ рл0Го0ЯШ пУ
мек пч«Е мШ 4 А енJл еек лА кА к к , Г р л8А 2е0 ьАек Я к к -
ер м е Щр л , р к н АJ .Ае0 .А8Я J л _ГьрШ . Г е 5к м Ак
 е2А к Акое0 ( . ж .лАЯ АГ екА0Я L е ьек лл Я 8Ал, . мАЯ L
 к ь лАР J л =, 8к ьн лкое0 кк. е м Ял к к ер коР А л р Г ко л -
р л м е лАр Ш Чко ГK р лЯ Ае .АлАе0 рл0Го Фре л. К еАо А8 .Г-
. оерАШ )Т ьнеко к м. Ар 0 ко к к ер 0/, L Г.л Г А2к к АешШ 1 е
5к м Гм Я 4 ер рл0Kек K ь л Я м кл. ко л А. ек . -
К ек 8л цеА А е кJ АЯлл б ер ек л Аке0 шлк Я ьъ.АллА0 цеАШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
>3
Ш/рм Кремл >о(амшем 1382 .
1 8А лек Р7Р о е .А ек олнJ еерАJ рл0Kек , Я ер ерА рл0Го
Г А к е А к лкн 8Акол м J Г0Ал , ер А. Я А . Я Ак м ек Ак0 е -
м рл0Kек Ш 6 J Акн ек ЯлЯ ь о2 м ек Акоек ЯШ ТЯлл
 А лЯ Яо ек л Аке0 А л2л J KАЯ л Ар рл0KерР ГА.лшАРШ 1 ЯАЯ
_елер м е ь , Т л Ак Г .Ак пч«Z мШ Г.ео . к рK р Яллн ш р А: Т лл
Зек А8лАр А 1 р ллА0 К Ам Ф ек 1к ж е.л00 0 0 ео А. Я р _ел-
ер Я е ь =Ш Кел пчч» мШ Я л 8 Аео ь кн ек Акоек р Ялл м е ь
. е л Б Ш К пччч мШ Яек Kлм . 0лл м ек Аке0 р Яллн Ф J лмоерА
е ь , ек 2А ен олАш .0 .ек Ак Я ер ер .Ал екААШ
1 н р Яллн ек рА б ер ер м Я0 л кА8 Аео ь о2АЯА ГЯ-
ЯАШ 4 р, л АЯ , е ь . е л Б , е J л0 2Ае0 ко . ч»-J мШ OO Ш, л
 .ек 0 лГл 8АколнJ ГЯ 0Я м олАр жп> л п« 2Ал= ек Я0 нек ЯА
л ек р .0 к 0 А 8кн оЯ0 лнЯА ек ь ЯА лк АШ Кне к J Я ьн л
ь о2 п3 2АлШ (л л8А е0 .л м Ш Т J к0 5к ьн е лАкол ль о2 0
 ек р , л Гр н.0 ео л з л е 2о . 0лл р екА А .ек 0 ео
е ЯллАр Я, л А н8лнЯ р р Ялл Я ек Акоек , Ар лнЯ Г. лАЯШ б ер -
ерА рл0Го ГА АJ к рK льн нЯА .0 к м ЯлА кЯ ЯА ек рАШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*

 Кремл пр )м р )он ком XТ: .
цр лек ршА0
1 е е.ек е л о Г. АмлкнЯА J Я ЯА е м е0 . 0ллн Ар рл0K-
ерА . ш Т л АкнШ MАр рАJ . ьлнJ АГ екА лЯ л е J лА ео, л Я Kл
 м ко, 8к 5к ьн ь о2 0 ек р , е ек 0 2 0 АГ 0. J Я, е 0Г ллнJ ел0ЯА,
р нош ЯА, J . ЯА .Ал ш Ш
MГ . м . е р л8Алн Т л Ак ГАЯ пччZ^>» мШ Яек KлАJ м .ерАJ
р лА ж лА, 0кл , ек . А А K пччп мШ= Г .Ак л н .ь н еклнШ
ц ь кн Г .лАР р екА л 8 Аео «У л 0ь 0 пччZ мШ, K 8 Г 8кн Яе0ш L
р Я к е.Р7м м . лА ьнА Г 2лнШ 1 Г.л к Аеш, шлА 0 м . ек А-
колР .0кол еко рл0Г0, Г А2к: )1 ек А рл0Го Т л ? лА А8 м . . 0л б ер ,
к р K А е .н лЯ р еА А е ь .н, А еЯ к .А/Ш (м0.н 0ео л 5 J Акн,
л J рк АГ  р р )Г 8 рл0KлА0 б ер ер м /Ш
? Т л Акн . KА м енл .Ял [ .нШ 1 А лЯ пч>> мШ л 8 Аео
ь кн еАеА . J м лнJ р Я ерАJ J Я L _елер м А Ф J лмоер м е ь -
Ш К е.Р7Я м . АекАА р еАеА е ь . е л Б , пч>3 мШ ьн еА-
е л ш р о Т лл Зек А8лАр Ш 4 рАЯ ь Г Я, ьнА еАе лн е ек ллн А
Т л Ак р Яллн р Я ерА ш р АШ 4 м. K .0 лАJ ьнА кАкн к А ь о2АJ
А . Я нJ р р Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
>\
поклее Ар(анель коо обора на(о 35 робн ц р/ к ( цар ц кн-
 нь, перене енн( юа 1?2? . з озне ен коо мона р
(.лАЯ АГ е ЯнJ Г ЯклнJ 5к Аек АА Я0 ек рл0KлА ?ЯАк А0 ? л-
ер м Ш 1 8А Гок к ь оьн е еГ. оерАЯА рл0Го0ЯА Ар рл0KлА, ?ЯАк А,
 е Я к Аеш , л 8 ) еJ рл0Г А .Ако . е Р еко, р к н л Ал -
Аео м , л кJ л 8  е0м ко/Ш К ь оь Г ммЯ лАР . -К ек 8л цеА
?ЯАк А  . е кА лА 0Г лерАJ А к ерАJ рл0Г,  шн 0. Я -
 А0кА, л ллнJ л еАлА лл Я 7А б ер ер м рл0Kек Ш 1 нЯ 2 м Я
5к Я л лАА ек ек Акоек  р Ялл р екА . -К ек 8л 
цеА L ь р Ялл м б ер ер м Я0Ш MеЯ к 0 л к 8к .ь н Яо Т л
 Акн ек 0 лЯл мАЯ ь 8к кА р , л K л к 8 АГЯлА 2АЯе0 е А0Я
лл м Аереек L л ек 5 J кА АА, А л . Kл ьн екАко Яек л ,
л 5к к Г р Ялл р екАШ
=лан Блао ещен коо обора
M е .ек ллнЯ к 8р Я, еKА 2АЯ р ек Акоек , ек м л.А Глн K ,
 АГ 2.2А б ер к Я пч3У мШ, Я0 р к м м А Яо, З м .о жк -
Ак А0 Г.л2м Ак -м . = А З 8о ж5кАЯ е Я OIV Ш АЯл А З лмАЯ-
ло=Ш (л л 8 е0 Гм K н, р м. ек 0 Г еJ , ьн Я .н, л м . л KА. лл
л к 2р олн к Ш _ л к мл0 ьн еоЯ Гл 8АколнЯ, Аь е оГл ек . А
р Я ерА еклнШ 4Я е ЯнЯ м . р Гн е0 ркА8ерА лГ 7А7ллнЯ к л2л
м ГнШ Ф к Я, 8к л Я м е. ко, А Р 8 .о е ек лн ( .н, . р Гн-
А е ьнкА0 елА 5к м м . ц0Г лер ГЯШ (.Ал АГ к к ерАJ рл0Г )к л А ьГ-
екл / А2 0Г лерА .н, Г J кА ц0Г ло А еKм Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
>Z
ел к й кнзь о ко к й е Р/ ан ТТТ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
У»
 ропол =ер закла ае У пен к й обор.
Я KАкАл Ар лн
M АекАко е Г р Г .лАР л нJ р Я ерАJ р лА ьн ек л Г-
Я Kл L .. АА ГАЯн м K л ел 8 . Kлн ьнА еек л Ако лА8к Kллн
 K Я е А . Я Ш ЗА2о 8 Г м . е ) Ар м K /, л 8 пч33 мШ, 
Я ер А8 0 А ео ГЯ Kл еко л 8 ко ек Акоек л м Я0Ш ?0 ек Акоек
Я ер ерАJ р лА А р Аео е .ек А еАн л к ор Ар рл0Kер р Глн,
л А Я ер ер м ь 0 ек Ш (ь 5к Я ек л Аке0 АГ еклнЯ АГ л АГ АЯл е ЯллнJ
р Я ерАJ ь 2лШ Е7 OIO Ш 8лн ь кАА лАЯ лА, 8к 0. АГ лАJ л еАк . -
лн л Г лА0,  АГ р к нJ 0 0ке0 ь . лАЯ: БрЯА2 ер 0 жб ер шр 0=,
. Аь жК . Г .л 0=, . ь рАл ж_м 0 Ф ел ол 0=Ш ТГ . рЯлк OV Ш н0е-
л0ке0, 8к 7 лер ор р Я ерАJ ь 2л к рK АЯА . мА л Г лА0, лнл K
 8кА Г ьнкнШ 4 р, м л 0 ь 2л0 Я0 р м. -к АЯл ео ] ер , лек л-
кАл -ЕлАлер 0 л Гн ео 4АЯ з ер , 4 лАшр 0 L Ч2р Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
Уп
У пен к й обор о ко коо Кремл
 к0 ь р Ялл Я Я ?ЯАк А0 ? лер м АГ екл р л Я , к к з рк, 8к
к м. 2лА ь 2лА ркА8ерА е м Аео л кJ Яек J, 8к А е Яллн, Г 0к
шлАко к л 2ек , р к н ьнА АЯллн А ек Акоек б ер ер м Я0
OIV Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
У«
 Блао ещен коо обора.
[ Р п\ч»- ммШ
Jереж Блао ещен коо обора XТX
Ш
З к 0 ( . лАЯ кол е.А Г ек Я А0лА0 б ер н, ек ЯАкол еАА -
2м е0 е е KлА0 л ? лШ 1нк 0ео м лА8Ако м , л н J л 4 Jк Ян2 2Ае0
л р Г ко ?ЯАк А0 ? лер м Ш К р лш к пч\« мШ л . Але0 л цеоШ
. м ел к Аеш, 4 Jк Ян2 ) АА. ръ б ер Яе0ш мек ъ «ч .ло ъ л-
.лАръ ъ  ь. /Ш M к л 8 е0 2к ЯШ (.л р Г0ко р ел р ллР р -
 еко 4 Jк Ян2 л . еоШ 4 м. J л Аьм р JАк екАШ M 8к кн .ло е .н р
 ЯР .ъJ А к к н е . Я0 еГ. оерАЯА рл0Го0ЯА, 2 Ал ЯА ?ЯАк А0 ? лер м ,
р к н р0Аео, 8к J л л е. к е K.ллнЯ лА8м J м Ш [ K л )K Я2
АЯъ  А к А2 к м .лн0 А нА. 2 е р екн, А е рл0ГЯъ, А Г . н, А еъ к-
8АЯА Р.ЯА/Ш M к к н л 2АА р0к , Г кЯ м . л 8 ео Гл0: )л 8 к е0 ьГъ
ЯА екА е7А/Ш
MеЯ к 0 л к 8к л 2ек А 4 Jк Ян2 л ле е оГлн л ЯР, л л
еЯ м ек л Ако м . ол2м Г АкА0Ш (к ьK OIVLOV Ш . л е . 2А -
н е .лА0 к м зАА Я0Ш К лм ъГK А 8 Г лер ор к, ек ллнJ
л . клнJ ь 2л0J: ек рА к ьнА ьАкн KГ ЯШ екоР MмАлл нJ .АА
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
Уч
Б АшрА к , л б ер - р L Ч2р н АА, К .0лн ж е.ек АА 4 лАшрА=Ш
M ек р ьнА ь 7лн 4АЯ з ерА ж Г.л лек лкАл -ЕлАлерА=, ] ерА
ж Г.л . еерА= А MАр оерА к Ш . 5к , л Аь . екл .0 л А0к0 ек -
лн, Яо ьн . лАкол Г 7А7л ЯА А ЯАШ З .л 0 ек л Ар н ео
ь кАек . Ал MмАлл Ш 4 рАЯ ь Г Я, Яо л - KлЯ .ек 0
е ь к м олАрШ
Ро п Блао ещен коо обора. X:Т;X:ТТ .
Грано а палаа
[ лнЯ м р 2лАЯ е к р K 0 0Аео р Яллн е ь н, ек ллн А
Т л АкШ ц0. Я е Ф J лмоерАЯ А _елерАЯ е ь ЯА ек 0 )Г к JА к Я/
Ар м рл0Г0 е )екр о8 кнЯА р лш ЯА/ ж8к кЯ Ял Я ьн .р екоР=Ш . Я 
р еА 8 екоР . 0лл м . ш 0 0Аео нJ .А 2А л б ер - р M ь Kлн
елАШ .ер 2Ае0 к лАJ еклАшн е л.р ЯА А. А к Я KА Аелн А.Ш
1 е е.ек е Ар рл0KерАЯ . Я л J .ААео ЯАк А8А . , к рK . н
.олнJ рл0Г L е .ош б ер н: р K.н АГ лАJ .ек 0 е ь шн р Я-
ре J Г0ек ллнJ ек рШ 1 ек 0лл 0 м Г KерАJ л 2ек А Г ек 0 Аер ко
Г 7Акн лк А Я0 А еJ, к м. 7 лЯл м 8АеллнJ, Я ер ерАJ ь 0 Ш Б 0 ерА
. н 0 0Аео е .оь ЯА, шлк р к нJ ек 0А J Ян .ош , р Kллн J Г0-
ек ллнЯА еKь ЯАШ Тл м. 0. Я е J Я ЯА н.0 ео . Я 0 ш р оШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
У>
К/аKь башн
4 м. 2лА Яо к Ак АА ьн лер ор Яло2 лнл2лм , ер ор ео
м е - ек 8лн м 7 л J .А .н р екАШ _е л к Ак А0 Я0
.А ео л . 8 екА: л м лР, м. ек 0 Ар рл0KерА к Я, А лАГЯллР L 1 . Ш
1 м Рк, 8к ер к р Я ер м J Я , ь 7ллн р б ер - р, л 8 ол ьн
ь  мАЯ, 8Я к о, А лЯ е м Аео ь 0 ерА А рл0KерА . нШ 1 Г.л,
.0 р лА0 р 0 J Я к ь , л 8 ео м р лА е 0ЯА А ль о2АЯА е -
ь ЯА, А л ек ь р кнЯ: OVI Ш м ек А АЯл ко )Г ь Я/Ш
Клк А Я0 J .А лер ор АшШ 1 2Ал J Я к0л ео Б о2 0
Аш , е 0Гн 2 0 Б АшрА А ] ерА к Ш (к л кJ .А лер ор ь р нJ
 р А Аш, . АГ р к нJ А р ] ерАЯ А MАр оерАЯ к ЯШ 1 ГK 0
Аш АЯ ео А л 1 . : л нJ .А р 4АЯ з ерАЯ к Я, р к н е 0Гн А
 Яо е е . ЯШ
1 е л 2ек А0 4 Jк Ян2 Яо еклл кек А е0 л оШ Зк АеА
. леА . л е к.олн АГ екА0 ь 5к ЯШ 4 р, . пч\Z мШ н ЯАл ке0 . 0л-
л 0 ш р о . Ш Фз л еА0Ш К пчZч мШ . ?ЯАк А0 ? лер м Е . рА0 л Яек Kл
. 0лл ш р А К ер елА0 З Г 0 ек Ак р Яллн J Я ц K.ек Б м .АшнШ 1 А
5к Я р 8ек  А. р л Я J Я ьн е J лл ек АЯ0 К ер елА0 З Г 0Ш
(.л р Г.л, K OVII Ш, лАГ еклнЯ л Я А8Ал Я 5к к А. ьн Г ь 2л
А . ол2Я е 2лл Г ь 2лШ 1 Я0ко лЯ мJ J лА ео к ор к Ае0JШ
Т к ор п\чЕ мШ, р м. АГ .Ае0 Я лк 4 Ял м . ш , Г Я лл 0 ш р о
ьн е8 л кр нк А еек л л Ш Mнл л е8Ак ке0 . л2 е J лА 2е0
 ек р  Я0 А е б ер нШ
К п>»Е мШ лГ . м . е р л8Алн Е . рА0 Г р .н к р ЯллР ш р о К Гл-
елА0 К Глелер Я Я л екн , р к н Г.л ек Яек Я Г J ллА0 АрАJ Я е-
р ерАJ рл0мАло А рл0K лШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
УУ
=лан Ар(анель коо обора
К к K м .н е е.ек е Ар рл0KерАЯ . Я ьн ек л р Яллн Б м -
7лерА е ь , ек 2А . Я ш р оР Я ер ерАJ рл0ГШ Кел п>»У мШ м еА-
е А Ар л Аешн, е .А р к нJ н.0Аео ] з л [ р, 1 J АГ [ .ш А елАер -
2А ер е ь7 АГл лА е АЯ Я ек ек Я Фл. ць Ш
1 А К еААА I м . ьнек екк, А 8к ьн Г 7АкАко м е л Аь 0Г АЯнJ е -
л А ек 8л ек л, 2л ьн . ллА р р Я ерАЯ р лА0Я ек Ако
7 .л з кАзАр шА лл  0кек АШ К пчZ> мШ л 8 А р ко к 8р 0 ж
 л Зь0лер  7 .А= . б ер н- рАШ M 5к Я А0кА р Г ео ьГе2лнЯШ
1 лА ео, 8к  е Я кр Я .к . АГ MмАлл Ш (.л р 5к м л АГ -
2 , А е ь кн р Г Аео л елнЯАШ )Т Ял м ьнеко ьнкр Р.Я, L Ае к -
Аеш, L лK  р . ъ р 2 А Ял м J Я ГЯк 2 , л 8АлА2 лА8к
K/Ш (ек крА л лнл2лм К е л зо ер м р ьнА Г Яклн 7 . -
м Я0, А . K OVI Ш е Kллн е е.ек ц K.ек лерА Я л екн о АЯ
к 8ллА L )8к л /Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
У3
Фрамен ро п Ар(анель коо обора
К р лш OIV L л 8 OV Ш м лАш Я ер ер м е . з ркА8ерА ек  Г.л-
2 Бо л р ош Ш 1 А лГ л Я 0 лАА кА лАр л е м K л Г 8ло
м лА8лл Я0 Я мА еко р нкое0 ЯШ 1 5к Я Я ер ерА рл0Го0 . А-
лАЯ Рк шн 0. . мАJ ь лАколнJ Я Ш (.л АГ лАJ 0 А ео ек ек . -
нJ з ек , J л0 2АJ .екн р ЯРШ (р Kллн . 0ллнЯА екл ЯА, лА
 .ек 0А е ь р лА0, р к н л ль о2 е р Я мА Г . K ко лГ лн
л ьм кА лАр А кЯ е ЯнЯ . ко Я0 р нкое0 м K л Я ЯШ (е ьлл екоР АJ
е KлА0 ек к , 8к лА л J .ААео . J 0Я А.АЯ екА ЯK. е ь А
ь Г н А р ош р м м . Ш 6к АлА0 ь лн ер .н ео еклл л -
к0KлАА Ял мАJ к, л 8Ал 0 е рл0KлА0 ?ЯАк А0 ? лер м ко . р лш OVI Ш
Рекон р/кц церк -колокольн оанна Lе чн ка ремен ана Кал 
XТ: . колокольн Бона Фрз на, начало X:Т .
. Г. 2 0е0 к рАЯ ь Г Я л к0KлАА к ек кА еАекЯ . нJ
з ек J к0 А л м лкА  л Г 7Акн м . , е K . K. Я ер А8
лГ л Я л .лАА кА лАр Ш Е 5ззркА л еко ьн  л K л 8 OV Ш
Я0 л ьм J лер м л 8 олАр Е.Ам0 п>»\ мШ
Кк 0 8к ко OV Ш ек .0 б ер ер м Я0 ЯлЯ е оГлнJ Аенк -
лАШ 1 А8Ал 5к м 0 А ео з . ол 0 л , Г ГА 2 0е0 е еЯ кА Ар м рл0Г0
К еАА0 I «Е з 0 п>«У мШ К J .  Яо лер ор Г е K. е0Ш . оГлн л
л ле Я А м Ялн K п> АР0 п>>У мШ, р м. мл мАьА е . 0ллн ек -
лА0, ек . А . K р Яллн ш р А А еклнШ .м Ял Kек Р., ер А 2АJе0
 Я, ер ор е ЯАлкн л ЯАлк KА. А 0 лА0 к к Ш
(к е.ек А з . ол лн Яо ек  0кое0 А2о е л 8 3»-J ммШ
OV Ш, р м. л Ар рл0KерА ек екА енл К еАА0 4Ял м L Т л IIIШ Ем ь 
8Я е р кл рл0KлА ек 5 J Г Якл м ек Гл 8лА0 б ер н, А к 
 Ал OV Ш л  7 ке0 ек Аш .л м АГ р л2АJ ерАJ м е. ек Ш
6к л Я м л ер Г кое0 А л л2лЯ ьАр Я0Ш К лЯ л 8Ал ке0 ркА л ек А-
коек Ш К н м .н рл0KлА0 Т л III ь к ЯА Я р .А АГ еклн Я е-
р ерА Г .8А КШ ?Ш Е Я АлШ К п>3« мШ л ьл А р ЯлЯ р Я ерР екл к . Аь -
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
УЕ
 ь 2лА . Б АшрАJ кШ 4 м. K АЯ ] ерАJ к ьн нек л р Ялл 0
ш р о . Ш Фз л еА0 е А. Я . Ш 1 лкЯ л Ш 1 ек А ] ерА к , КШ
?Ш Е Я Ал п>3> мШ р еА АJ е л Kл ек лн ь о2АЯ ь р ЯллнЯ ь оз Я,
АГ ь K Р7АЯ [ мА0 1 ь. л еш , . м . еек0 е лк лл ек лн л к J
ьн ек л 7 .Ал ь о2 ь оз, АГ ь K Р7А е Ш ?ЯАк А0 ж Я0ко ?ЯАк-
АА ? лер Я=Ш К п>3Е мШ Г .8А АекА р Г ьл лАР р Ялл ш р А р Я ер м
К Глелер м Я л екн 0Ш З Kлл 0 7 п>»Е мШ, л ек 0 лГ р л8лл Я А.,
ьГ р . 3»-J мШ OV Ш б ко Т л III, б А0 Я е л , 2А л Яек ь к2 2м
J Я ек Ако л н, 8А ек Акоек КШ ?Ш Е Я АлШ 4 к екА -е Я:
ь.А 2Аео, 8к лк А Г. лА0 ) е ьн к . /, л ек ел еАко ш р о, к ор Г -
ь к ел 2А к K е .н А л о е АJШ (ьм 2А ел KА еклн л .
)л нЯ р ЯлЯ . рА А8 Я KАм лнЯ/Ш 1 . ьл . .0 Я ер А8 ьн л АлрШ
Опра лен е р/ к ( по ло Р м.
бАлА кР АГ ЗАш м к Аел м е .
Кер Т л III ь кА лАЯ лА л р з. олн _елерА е ь Ш 5к Я -
ЯлА л K ек . к 0ко кЯ к ь лА0Я, р к н ек А Я0Ш .к н J Я,
 ек ллн 7 А Т л Ак, р 5к Я ЯлА А2 кJ еко L еклн м -
K А .лАЯ, е .н А2 ео .А ко ь л ЯА, .Ал АГ А. е 8 .л м
р Я ер м K п>Е» мШ р Г е0 е еЯ Г 2ллнЯШ M н е ь . м ео
 ек Ако ь Гш _елер м е ь К .АЯА , л л . Kл ьн Гл 8Акол -
еJ .Ако м ГЯ ЯШ 1 ек р л 8 ео ел п>Е« мШ (л ьн 8л е к Я
K Е Я Ал А ь 0 Ал Т л К .АЯА А8 [ Ш (.л р ер ЯK. лАЯА Гм -
 ео ) 0/, А Г .8А нлK.л ьн кр Г кое0 к ь кн, еЯ ек Г . ко Т л
[ Яек е е АЯ кш ЯШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
У\
Mарь Бор Феоро ч Го/но .
1 ел
.к Акоек K .J .А р р лш, р м. 8 Я «» Я 0 п>Е> мШ е8А ео к м.А0
L еклн л н. K А к0KекА е . А JлА лАГШ 1 Г рР8лАР е 8л нГ ллнJ
б ер ер ерАJ Я ек , А8Ал ь 2лА0 ек л. ек к 8л 0 8л еко АГ ек-
р м ек , е .Ал0 2м ЯK. е ь р ЯлАШ M л . KлА Г0кое0 Г ь к
Я ек к кАА кр Г ЯШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
УZ
 на ано к/ю колокольню Ар(анель к й обор о орон о к -
рек
1 5к Я .0 . KлА0 ек Акоек 2л ьн Ам еАко б ер Ал ек л-
лнJ Г .8АJ, ь . 2АJ ь о2АЯ нк Я . ьл Я ек Акоек Ш Кнь  л Тк -
АРШ . 5к шоР Т л III к Я K п>Е> мШ к А к. е м е .Ял 4 ьГАл Ш
К КлшАА к к Гл р ЯАе0 е .лАЯ АГ е ЯнJ к лкА нJ JАкрк е м ЯлА
Ф Аек кЯ ]А лкА А еЯ м Ако м J ко . рР ц ееАРШ
з Т * Кк
=р каз о к е X:ТТ .
M н J Я е к кек Гл 8лАР б ер н р р шлк Я м7ек лл м м е. -
ек Ш 6к K шо е. А ек р Ар рл0Kер м . ш Ш .к н Ар -
рл0KерА . 0ллн к Я, е ек 0 2А АГ Ял Kек Аек ллнJ . м р . м KАнJ
А J Г0ек ллнJ ек р жм лАш, АГь, е кАш, 2, еллАр =, K л е к кек -
 к Я не р Я  KлАР, р к Г лАЯ )м е. о е0 цеА/ ж5к к кАк н
 0 0ке0 А Т л III=Ш (.л р ек Акоек л м р Ялл м . ш еА 0. А-
8Ал ек0л ео ь 8Я л . .е0кАкА0Ш
M 8 Я м ек рА е.к АГл ко е KлА р Ялл м Б м 7лер м
е ь , 0 0 2м е0 . Я ш р оР Я ер ер .Ал екААШ (л ьн Г Kл Я п>\> мШ,
р л8л п>\Z мШ К р Ялл Я .рк J Я ьн ек л J лАА7 .0 р Глн А-
р м рл0Г0, е е.ек п>\У мШ Г Kл ь о2 р Яллн м ь .0 еъеклнJ А . мАJ
 А е Ш .к Акоек р ЯллнJ .лнJ А KАнJ Я7лА . ш л 8 ео п>\Е мШ
К 5к Я м . Ак о0лерА Г .8А б р ] 0ГАл л 8 ек Ако ) к Ар/ л л ь K-
л ек л Я ер м J Я Ш К п>Zп мШ АекАА р ек р Б о2  кн, .-
л Гл 8лл .0 .лнJ АЯ , 7 .оР >ZУ р Ш ЯШ Mр м. 5к ьн е Ян ь о2 
Г л цеАШ .л KА Г. лА ьн ь ь к л м ллнЯА р Ял0ЯА, к р к нJ л А -
8А л Г лА )[ л Ак /Ш ..0 ЯАлА кР OVII Ш, л л 8 ол АЯ не -
рР 8кн Jер клР р н2 А лер ор Ал л2лА А.Ш К р лш OVII Ш рл ьнА
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*

 А8лн А 8АА л ь р Ялл ь ЯлА екА ь рр Ш бK. [ л А-
к  к А Б м 7лерАЯ е ь Я ьн ек л )р ел р нош /, л р к А
кр нкн еклАшн е . ь л  7 .АШ З.ео K ьн нек л 7 .л .л 0 З -
к 0  к Ш
Lобное ме о X:ТТТ .
 на ано к/ю площаь пер ой ре XТX . ценре ; обор * кола
Го /н коо. Конец X:ТТТ .
M н р Яллн . ш л .ек 0 е ь .л м шол м Г. лА0Ш . KА -
Аел ) ерАлк екоР/ 0. ек р, е .АлллнJ ЯK. е ь р нош ЯА, ел0ЯА,
еклАш ЯА А J . ЯА, л к 0 Аер ллн кА . 0ллнJ ек р ? л цеАШ
(к ем 5к м м л.А Гл м е KлА0 . л 2м ЯлА е J лААео к ор . Jъ0 е-
л 0 [ л Ак 0  к А 8 еко ь р Ялл м .рк Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
3п
З р л8А е АЯлнЯА, .лнЯА Я7лА0ЯА ь.7м . ш , п>Z« мШ Аек-
АА р ек р KА 8 екА . ш Ш БнА елелн ек н . 0ллн J Ян, .л р
е8А 2Ае0 е.Р7Я м . K , лА8к KА 2А 8кА е . 0ллн ек лА0
 Я0 А Гл 8АколР 8 еко Я ер ер м е . , Г . K ек Акоек л лер ор кШ
4 ор Я п>ZZ мШ л Г ьл А ео л оШ M Т л III к р А л А2 ео еАкое0
л н р Яллн . ш L л ьн Г р л8л K е м р л8АлнШ ЗА2о Е Я 0 пУ»\ мШ м
енл К еАА III к Kек лл 2 л н . ш л ек 0лл KАкоек Ш
M м лА8Акое0 А2о .лАЯ ек Акоек Я Ар рл0Kер ГА.лшАА ьн
л ГЯ Kл Ш .к Аш цеер м м е. ек л ьJ .АЯ ьн р 0ко, е. ко л. ек-
л .0 KерАJ л .лА, .0 5к м лKл ьн Г. Амлко л н еклн р м
 Я0Ш
.к н ь р Яллн Яо Ял ?ЯАк А0 ? лер м ьн ек л е Я Я
л 8 5 JА млек ол м KА0Ш 1 ек 0лл Г АкА кА АА .ъ0 0 л н
к ь лА0 р ек ек ь лАколнJ е KлАШ к Я K р еко, KА 2 0
лер ор к0K2АJ е . А ек 2АколнJ K , А2 лР кJ екоШ ц Г-
2 2Ае0 8 екрА р еклнJ екл л ер Г .н Аео . 0ллнЯА Г к ЯАШ ТJ
ьн л ек ор Ял м , 8к ьн 2Я б ер п>ЕУ мШ лшА лер Я е ФЯь ГА
 лк АлА ео Яо р Г е0 . 0ллнЯШ )[ . б ер , L Ае л, L е Kл
л ль о2 Я J Я, А е ек лА0 лЯ, л АерР8 0 А е Я р екА, L . 0ллн/Ш
ч * заЯб.ЯЯк
>еремной орец X:ТТТ .
. KлА л нJ р Я ерАJ екл л 8 ео е л Аь  ел лл Я кл 2-
лАА РKл ек лн, нJ .А 2 л б ер - рШ К АР п>\У мШ АJ 2А л еерР
еKь Ак о0лерА JАкрк Флк л ] 0ГАл л Яек ек нJ 12р нJ к Г KА
)ек олАш/ жь 2лР=, . л н )к лАр/, кШ Ш ер нкн . ГЯ J . р р, Г-
0Р7А ье 0кек лл ел ьK ко Г 7АклАр Я0 . е8 е .нШ (к 5к м
к лАр АГ 2 л Г лА 4 лАшр ь 2лАШ К п>\Е мШ ьн ек л м 0 Бр-
ЯА2 ер 0 ь 2л0, п>\\ мШ н2 к8лАР б ер н- рА л Яек ек . Аь 
Г KАА л Р, к рK е к лАр ЯШ К п>Z» мШ ек АА . ь 2лА L Б АшрР А л-
ек лкАл -ЕлАлерР; .л Ялл ьн Г .л екл к . Аь . Б Ашр 
ь 2лАШ ТJ ек Акоек Я р .А АГ еклн Я ек 1ок Флк лА . А, нJ .ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*

АГ Гл ЯлАк ЯА лер еЯоА JАкрк А ерок Ш К б ер л 8А кАк
мл ол м ) JАкрке /Ш
Lобное ме о X:ТТТ .
.Я ко . А п>Zч мШ А е8А 2Ае0 к Я K м . ь о2  K лер ор Г к -
Я ГАА ь кнШ 4Я л Ял лА . K АеоШ .к Акоек р Я ерАJ екл е J р-
к лнЯА . м ьнЯА Гьш ЯА ь7 .Ал ««Е» Я ьн Г р л8л р п>ZУ мШ 1 е АJ Г-
.лА0 Яо 8А з Я к м олАр ж л Г л0 к Ак АР »,«\ р Ш рЯ=, л р K. 
АГ ек л р к м ьн Г .л еЯо ь 2л же8Ак 0 м н .0 р K. ек лн=Ш
Кем K ьн ек л пZ ь 2л, лр к н АГ р к нJ 0 0Аео Г.лнЯА ж .л АГ
лАJ, л J .А 2 0е0 ЯK. MАр оер А .л кер ь 2л0ЯА, АГ ь Kлл 0 л лр к нJ
 л J OVII Ш А ЯАл Я 0 АеА п33Е мШ, е.ек АА ьн к 8л =Ш Е7 .л ь 2л0
L к зо0 0 0 ео к .л Ш К е к кек АА е оз Я Яекл екА не к екл р ь ео
к п» . «п ЯШ M Аь не рА еклн ьнА ек лн е ек 8л ек лн, л АЯ 2
екек лл .л  м .н, L к Я, м. лнл е м ке0 ел 0 7 .оШ M ь к,
м. .J . р ЯР Г к .л0е0 L . о MмАлл , L еклн Г Якл лАK АеоШ Чк
р е ке0 к 7Алн екл, л Г. ьн АЯ л .Ал р L к > . 3 ЯШ
1 Г.л2А ек рА АГЯлАА л 8 олн А. Я0, J к0 ел л 0 м
8 еко е J лА ео к 5 JА Т л IIIШ Б 2лА ел 8 л АЯА А н8лнJ л Я 2 к нJ
Г 2лА, Г р л8А Аео 7 .р е лАГр р ле ь Гл р , . 2 А-
р нкА Г 7АклАр Я к л м .нШ ? 0лл 0 р 0 2 к рK . о е еклнШ (л е-
KА .л Ялл А .0 ь лн к л ел м ь 0, А .0 . J ллА0 екл к Г 2А-
кол м .ек А0 . K.0 А елм Ш
..к к р K кЯкАко, 8к ек Акоек б ер ер м Я0 р лш OV Ш, JА-
крк м екл А ь 2л АГ еАол 8 клА л Ял мАJ еерАJ м . нJ
Я ек Ш (е ьлл 0 р 5к 0 А ео е.Р7Я Я л екн ер Я р екл Я ек -
Акоек , Гок к 8м е 0 JАкрк ь лАколнJ е KлА ? л
цеА А ь к к л н J. Kек ллн р 8ек А  . к к еркА8л еко, р к 0
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*

ьн е ек лл  .2ек Р7А А .Ш 4Я е ЯнЯ б ер ерА Яо Ял
Т л III, л 2А 2А ек н к .АшАА м . м ек Акоек , р Г е0 е KлАЯ,
кр н 2АЯ л Р ек лАш Аек АА еер м ь лл м Г .8ек Ш
1 е р л8Алн Т л III, е. 2 пУ»У мШ, АрАЯ рл0ГЯ ек м енл К еА-
А III, . KА 2А л 8 к м кш Я ек Акоек Я0,  кА 2 м л А-
еклР р екоШ К пУ»\ мШ Ф АГ Я ] 0ГАлнЯ ьнА .лн ь кн ек ек 
е . , 2.2м . о ек 8л р Я ер еклн А е .Ал0 2м MмАллР е б ер-
- р р БрЯА2 ер ь 2лАШ К . ек АГ . , ек ллнJ л MмАл-
л Ш ц л л0е0 . 8 Г .ГЯлн р л Ш К . . KА ео е .ек Я
2РГ Ш ц л ел  7 .А АЯ мьАл к Z . п« Я, 2А Ал J L к «\ .
ч> ЯШ (л ьн ьАш л р ЯлЯ А рА А8 Я, Г.л е ьАJ м ек л ьнА ек лн
л не рА Гь8 кн еклрАШ _ ] ерАJ ж. еерАJ= А MАр оерАJ к 8 Г лм ьнА
 ь 2лн . 0ллн .ъЯлн Я екнШ
. кА  Kл ек лн р екА 4 Ашр ь 2лА 8 Г MмАллР пУп3 мШ
ьн ек л р Яллн 8лн Я ек, Г р л8А Р7Ае0 к .л ек олАш жлнл к -
зо0 ь 2л0=Ш .АекЯ ь лн Я0 . л0 ео екоР .ГЯлнJ е KлА L к лА-
р А )еJ / ж.АллнJ .ГЯлнJ м =, .л Гл 8ллнJ .0 л ьР.лА0 Г е .-
лнЯА ь к ЯА кА лАр , к рK .0 к м , 8к ьн е K.ллн Я мА нь кое0 л KШ
(.Ал АГ к рАJ к лнJ J . ьн ьл Kл р лш OIO Ш (л л 8Ал е0 р 4 лАш-
р ь 2лА, к0ле0 8 Г ео Яо, Г м екл ЯА 2 . Я ек л MАр оер 
АшнШ . J лААео е .лА0, 8к . м  .ГЯлн J . 2 к кJ K 4 лАшрАJ к р
К р, J .0 . J Я Я К еАА0 Б Kлл м Ш
=анорама о к ере н XТX .
1 А К еААА III Я Г .0ке0 ш р А А . мА ек рАШ (.л АГ е ЯнJ
Г ЯклнJ Ял лк А Я0 ек ек Акоек л м Ф J лмоер м е ь , е-
KА 2м ен олАш Я ер ерАJ рл0ГШ Е7 Я пУ»У мШ, Г лер ор Яе0ш .
еЯ кА, Т л III Ар Г Г ь ко KлА J Я, нек ллн А Т л Ак, А л м
Яек Г KАко л нШ 1 ек р ьн 8л Г .8Я Ф АГ M Я А Г р л8л
пУ»\ мШ К к Я K м . ьн еАе л А Б м 7лерА е ь Ш 1 е е.ек л Яек нек -
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
3>
лл 7 А Т л Ак ш р А Т лл Зек А8лАр , еKА 2 р 8ек р -
р олА, Я ек Я Б л ] 0ГАлнЯ л 8 ео ек Акоек л м J Я -р р олА, -
е.ек АА 8А 2м л Г лА )Т л КАрА/Ш
(к ЯлА К еАА0 III АЯРке0 к рK е .лА0 Г Я 7лАА р Я ерАJ АшШ
б ек н ьнА . 0ллн, АГ . JL А к Jе KллнJ ь лШ 1 J лАJ . А л екА АГ
. е р, р к н Ар 8А Аео ь о2АЯА KГлнЯА м Г.0ЯАШ M . K к рА Я ек н
е7ек А л еЯ ЯР: )Я екрА/ А к ] ерАJ к ЯАЯ Б м 7л-
ер м е ь р . шШ
1 е ек рА Я0 л ьK OVLOVI Ш б ер АГ .А л2лЯ
ьАр 8 клА р р ьн . J м . L р Ялл м А . 0лл м , 8к к ГА ео -
8 клА0J Ал ек лш Ш
1 е . 07лл цАЯер АЯ АА .АмАГЯл. [ ь 2кл, ьн 2А л
 8к кА OVI Ш, Ае : ) еко K л ек ор Ар , 8к , р Я еоЯ ь2А -
лнJ А Ар л нек ллнJ АГ р Ял0 J Я м е. нJ, л л J .0ке0 J Ян ЯАк-
 Ак , к рK ь ко м е. нJ, оЯ K А . мАJ еоЯ Ял мАJ АшШ к Я K
р екА Ял м ш р , к р 8к е ь2А л екоР л 8кА р р ьн л ЯАл к А.
м . /Ш Чк K р е ке0 е . е е ь . ЯА, к л, к.ллн к Я0 . А лГ -
ек ллнЯ ек лек Я, Гр р лк екА е лАЯ, ь.8А е 2о . 0ллнЯШ
К OVI Ш Я ркА л м ек Акоек л ьн Ш К ел л Я л АЯ J р-
к . ллА р л е Г. лл ЯШ 4 р, пУч«LпУ>ч ммШ Г .8А 1к р б н Аек А
р еоЯАм лл ш р А-р р ол е .лРР 8 еко лнл е7ек Р7м Я ееА Т л
КАр м L Г ллАш, .л Гл 8 2Ре0 .0 кне08. м р р Ш К пУУ«LпУУУ ммШ
Я ер ерАЯА Я ек ЯА ьн е Kл р Ялл 0 еклАш Ш
па ка башн мо ом через Але зо ро . X:ТТ .
Б Гл 8АколнЯА ьнА ь кн Я лк А еек л лАР Г. лА е Ял -
м 8АеллнJ K к м ЯлАШ (е ьлл Гл 8Аколн 7 ь л ле ) АрА K /
«п АРл0 пУ>Е мШ, р м. Г м ео л К Г. АKлр Г MмАлл Ш (м ло е ек лАе0 
Ф ь к, 4 ер А ?ЯАк рШ Бн еАолн к , р к н мл  Я0 ек л Я0,
А K рАле0 8 Г р Яллн еклнШ З н  J _елер м е ь Ш (м ло J кА
. 0ллн ек рА . ш , Гллн . е ш ер р Гл , ЯАк А8А . , Б -
м 7лерА е ь , ( KлР А 1 еколР  кн, ш ерА р лР2лАШ 4 рK нм А
Ч. А К ГлелерА Я л екн АШ м. Г л0 ео р 0 л екл J Я0, к Г м ео
ь 2л0, р к J лАе0 J, А Г н Я Г 2А 8 еко еклнШ ?0 еек л лА0
 ек . 2АJ к 5к м K ш ерАJ  к, е ь А ш р б ер ьнА нГ лн
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*

Я ек , к Я 8Ае Ар л Аешн АГ 1ер А M м . Ш ц ь кн 2А . м Я0: р А-
Я , еек л лА Б м 7лер м е ь А е 0Г лл 0 е 5кАЯ м ек р Г 2А-
Аео А2о пУ3> мШ К Ял м Я 5к ьъ0ел0 ео кЯ, 8к л 0. е еек л лАЯ . Аео
А л н . ь лА0Ш ТГ екл , 8к пУУ»-J ммШ ш ер Я . ш ьнА ек лн рл е Г-
л ш клнЯА екр ЯА, е Я л ьн р 2л р ЯллнЯА ек к0ЯА ) ь Гш ]А.А нJ/
«
,
м р 0 Г 8л Ш
ч * заЯб.ЯЯк
У па коо мо а X:ТТТ .
( .ллн .ъЯ л м ек Акоек Я л ьР. ке0 л ьK OVIL
OVII Ш (л ьн е 0Г л е АЯлЯ Б Ае [ .л Ш К \»-J ммШ OVI Ш, А енл Т л IV
L ]. Т л А8, л Яек M м ол  кн .0 м Kлн L ш Ашн Т Алн жеек н
Б Ае [ .л = ьн ек л р 2лл 0 е е ьнЯ Ар АЯ р Ялл 0 АЯ-
л 0  к , е.ек АА 2.2 0 е Яллн Б о2  Я ерА . шШ M -
е .ек лл лА Б Ае [ .л жпУZ\Lп3»У= л кр е р Я ер м J Я ьн
 ек л З елн . ш .0 J Г0ек ллнJ л . ьл ек ш ер м . Ш (л .ек -
0 е ь м Ял . J5к Kл Г. лА е . ЯА, з е . 8кА л лнл2лЯ
Б о2 Я Я ер Я . ш, А . м Я0 ьн е ЯнЯ ь о2АЯ л цеАШ ?0 еь0
[ .л ек А Я ь о2 . Я L ) к р ЯллР л к J .рк J/, р.
п3»» мШ ьн ) .л . АГ б ер н- рА…  .ГЯоР Ар Р Я. екАР/Ш M м -
лнЯ е KлАЯ [ .л Я ек )е 2лА/ ш р А-р р олА, 8А 2
л . л Г лА )Т л КАрА/Ш (ьн8л еер Гн Рк, 8к 5к ек Акоек ьн .-
 Ал0к [ .л нЯ, 8к ьн . ко л . Г ь к р Я0 ек 2л м м . п3»пLп3»ч ммШ
M 5к л к 8 к .ек Акол екА, ер ор л Г р л8А ео п3»» мШ 1 м Рк к рK,
8к л 8 ол Т л КАрА ьн . ш клнЯ: р елн рА А8лн еклн А ь р Ял-
лн р 2лА0Ш 4 о л ео ьнШ ? ек р р р олА, 0 0 2е0 е Я не р 
к 8р б ер н ж не к , Яек е р ек Я, \п Я=, р л8 кол з ЯА л2лА ьАр
. ь л  7 .А L Яек н2лнJ ш р лнJ А А. лнJ ш Я лА, р. нJ .АА
Аш н з е .н .лнJ . ш нJ  к А р Я ерАJ е ь Ш
«
]А.А L Гл ЯлАкн . лм 8ерА ерок V Ш . лШ 5Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
33
оЯ кЯ.й м 7БК б ￿
=орре мперар ц Ел за е =еро н. 1740;1750-
е .
ч * заЯб.ЯЯк (шбКае)
 на Але зо ро * коль к/ю башню X:ТТТ .
..к ер Г ко А Ял J рк Я0 OVI Ш MеЯ к 0 л к 8к л -
. K ек кое0 Kл2 р екоР б ер н, ек л 0ке0 Г ЯклнЯА м л н .ЯА-
лАек кА лн А АкА8ерА злршАА, е 0Г ллн е ГЯ7лАЯ Г.ео Акоек Ш К
ш ер Я . ш АеJ .АА е 7 лА0 е ь 0 ЯА А к Kек ллн АЯн Ал ек ллнJ
 е : н м .н ш ек лА0 Т л IV L M ь Kл  к, . .л АГь,
Б е0л нJ .л , е пУ>ч мШ ко . м р л8Алн L ьн8л .к  Б е0л  кШ
1 е еЯ кА Т л [ Гл м лА ЯекААео, J .0 З к  .Аел  к А
АГ .р [ л Ак Ш К . ш K Аео . н м н е е ЯАШ . р лш OVI Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*

лА Аео ешА ол .л Гл 8лл .0 5к м (к кл  кШ 1 е8 Р м е. -
ек ллнJ Г.лек M ь Kл А [ л Ак  к J ек А Аео ь о2А А н,
к0л 2Ае0 . Г.л л 8А, р м. ео Яо 0 р е 7 е0 м 07АЯА 2р ЯАШ
Ф 4 .еЯ Кк
=роек Кремле коо орца 1767;1775 .
 балкона ароо Кремле коо орца конце X:ТТТ .
К екл J Я0 е е . к 8А Рке0 А л о е Г. Ян м лн шлк ол м -
лА0 ек л Ш 1 А Т л IV лЯ ек 0ке0 ешА олн Г. лА0 Ар Г Ш К пУ3У мШ л Т -
л ер  7 .А ьн ек л р Ялл 0 . J5к Kл 0 1 е оер 0  к Ш ? мА А-
р Гн ж1 Яеклн, ? ш н, Ч ьАклн, Б о2 1 АJ ., ц Г 0., Г лерА ? ш,
ц Гь л 0  к А . Ш= Я7 Аео . 0ллнJ ек р J л . рШ е ер Г ко,
л е АГ Ар Г е м Аео ЯШ К ш ек лА м енл ]. Т л А8 .0
 Ар Г ьн нек л л ь2А л р Ялл Г. лА е кр нк  7 .р лк-
ллм . Ш (л АЯнр р 1 е оер  к, ек0л 2Аео з е . Я Т л ер 
 7 .А л ч» е KлШ З.ео ем. к ААео Ял м 8Аеллн 8 ьАк8АрА, р АJ е-
м Я ьнА еА. 2А кк K 7 .лн .о08А, р к н м Яр . м А е А емА
 л Ае лАР 8 ьАклнJ А . мАJ . рЯлк Ш (ь 5к Я . еАJ л ЯАл к АГ екл 
н KлА )р А8 ко еР Т л ерР/Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
3\
 о Кремле коо орца начале XТX .
Зан е енаа. Гра юра XТX .
ц0. Я А .ААео Ае ллА А нлеллн е.ьлн 2лА0Ш 1 . рл ЯА А-
р Г Я ьАА ек 0 2АJ )л K/ . KлАр Ш (ь АлллнJ ь е оГлнJ л -
2лА0J е K А кР оЯШ К пУ>»-J ммШ л л J .А ео Г.ео K Я, ьАГ 4 Аш-
рАJ кШ Е еЯА кнер ко р лш OIO Ш . е ЯнЯ ъГ. Я 4 АшрА к , р м.
Я0 ер р л крлАео л .  .ГЯлн . Jъ0 елн р Яллн  кн, р к -
н р Ялл 0 еклАш Ш MАKлА  кн е .Ал0Аео е JлАЯ 0 е Я к ор е .-
ек Я Гр м Рр , ь Г0, к рАЯ ь Г Я, р Яллн Я2 рШ M , е.0 еЯ, р лш
OVI Ш 5к кР оЯ K л оГ Аео, Ае оГ0 к р л Гн ЯР )Б о2Р кР оЯ/
Ак -м ., К ерАJ кШ бек Я р Гл пУ>»-J ммШ ьн 7 .о . кР о-
Я  Я, е к  Алн OVI Ш р ГлА ьн8л е 2 Аео л ел  -
7 .АШ 4к K л J .А ео А Яек .0 зАшА ол м м 2лА0 Акоек ллнJ е ь-
7лАШ ц8о А.к ек лл Я пУZ\LпУZZ ммШ )З ьл Я Яек р Ялл Я/ L Я лор 
 7 .р, н Kлл р м Я р ЯлЯ А р Kлл KГл 2кр , р к ьн
е. л . оШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
3Z
ч * заЯб.ЯЯк (шбКае)
 Кра ной площа конце X:ТТТ .
оо з она башн
. оГлн Аенк лА0 н А л . Р б ер ер м Я0 Я0 .Якн л 8 
OVII Ш, р м. л ек л Аке0 5Ашлк Я ь оьн Г екоШ . Ян к0Kн А . ь оьн
еер м л . е Ал ек лл Алк лшА л екА к  Ал п3пп мШ К 5к
Я0 шлк Я . АKлА0 Г е ь K.лА ек Ашн ек MАKлА M м ., м. ез ЯА -
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
Е»
 ео л .л  8лА м е ГоЯ бАлАлнЯ А рл0ГЯ ?Ш бШ 1 K ерАЯШ К
Я к п3п« мШ л Г л0 Я е о, K «> АР0 р б ер  . 2 н к 0. 8-
лА0Ш К мек 8лшн е .АА б ер Ш 1 0рА м е мкЯ л Я .р А8Я 2АА
 ко е . M J . е KлА0 ««L«> мек . екл ЯА б ер н л ьн ГьАкШ 1 е
кJ . л А0к0 л 8 ео Аол 0 е . Я0 А Ак -м . Ш _ 128л м .
[ мА ер Я Я л екн , ЯK. ?ЯАк р А 4 ер , ш р А КеJ . 0кнJ л А2-
р J ьнА ек лн 2рА, р к н л н л ьАА екл Я, ен 0 АJ 0. ЯАШ З кЯ
 ек АА 2рА е ЯнJ р Я ерАJ екл е ек лн б ер н- рАШ ?Ш бШ 1 K ерА
АГьK лА л ел м р АкА0 . KА 0р Я е. кое0, л 8А л .Яллн
кр ГШ M . ьн . K ко е .Ш
1 оерА м лАГ л, л е8Акн 2А ч кнеШ 8 р, к ек 2лн м . А лK.Ш
Е7 елк0ь  0рА некАА АГ Я0 Kл, .к А .ек ллАр ь 0 А . мАJ
еА. 2АJ Яек е лАЯА е . еерАJ Р., . Акол к ь лАJ ек крА -
. оек А0 А шлл екАШ л 8 рк0ь 0 м . . екАм K е Р7АJ ГЯ Ш (е K.ллн
еъА 2 ., е ь р, р 2р, А Г ллР р K е ь А, 0е , е0рР . оШ ц е-
 ек лА ео Р. .ек , р кАлн р к м АеРк 8 А.шнШ Е.Алек лл 0 л .K. 
лАJ ьн л Я 7о оер м р 0 .АмАГЯл. IIIШ бK. кЯ еерА .ек А е
ь 2Акол Ш «« рк0ь 0, Г л Гл Ял , . Г рА ь нJ м , лА 2А л
 Аек Ак -м . А еклАш Я 8 Г екллн ь лАшн лАрА лк оШ 1 0рА
ьK А ЯоШ
З л0кА Ак -м . АЯ 2 Р7 Гл 8лАШ (е K.ллн л 8 А м н
е. 8, . ьА 0ео е елА0 KАГлАШ «3 рк0ь 0 ьн .Ае л . м р Ак0шАА 0р ,
 р к Я АЯ м лкА ео е J ллА KАГлАШ К к к K .ло АГ Я0 ьнА н-
7лн еА. 2А е . ь 0 : рл0Го0 ]Ш ТШ бекАе ерА А ТШ бШ К кнлерА, к рK ТШ
MШ ц Я л , Kл м ь к ]. L ек Аш б з Т л л ц Я л е енл Я бАJ А Я,
 Г.л ек 2АЯ ш ЯШ «Е рк0ь 0 0рА е KАА KАШ Яо ьн е ь K.лШ
ЗРь нкл , 8к АЯлл р ).Якл Я ЯлА/ кл еАке0 н АГ еклн Аел р
 Я0Ш 6к ьн м Р еь лАр [ее0 [ Аке , н7лл Я ФЯек . Я п3пч мШ
А АГ. лл Я п3п> мШ, АГ ь K Р7 0 р Я ерА еклн А ь 2лА е ек лн Ак -
м . Ш 1 . м Рк, 8к Аек 8лАр Я .0 5к м Р н, Я7лл р 8ек ГрА р
р к, еKА Аел р лА. л.ер м рш Те р б еен, р к н . м KА ц ееАА
А ле0 л .Ал АРл п3»Z мШ
. ьнкА0 ).Якл м ЯлА/ л леА е оГлн 7 ь ЯРШ . Г е е -
ь K.лА0 п3п« мШ л .ек 0 8 олР р кАл: е р Я ерА  кн А J Ян
ек 0А ьГ р о,  А р нш, ьГ р л8Ал А . , еJА7ллнJ Алк лк ЯА .0
к лА0 е АJ KАА7Ш )[ е. р Гл / ьн еJА7л Ш M еклл л еек л -
А ке0 л оШ  АГ. л м ш 0 бАJ А ц Я л ек Аео ГЯ Kл екА А-
екА Аек лн А. J к0 ьн ш ерА . ш, л АГ-Г лJ крА .лм е . ео )л
ер Р р/Ш M ер к Я лкА А А р Я ерА р лА0Ш ЗА2о е е .Алн «»-J
мШ OVII Ш Г ьл 0ке0 л ек Акоек Ш К п3«> мШ Б Kл Я (м ш нЯ р ек Т л
КАр м А 1к р ер Г ллАш е е ьн Аек л к р л Гн Я 0 ]А к -
ер 0 Аек р жАлАшА к Я Г .лА0 ьн к А J ]А к=, л8 лл 0 е ь-
ГлнЯ 2 к нЯ J ЯШ (л .л Гл 8 ео .0 8кн J е ЯнJ ь о2АJ жАГ к А.ш кА
к J= р р Т л КАр м Ш
К OVII Ш Яо K к 8А к ь лл Гл 8лАШ Клк ллА р лА0, Г 7А-
7 2А А2о ль о2Р шлк олР 8 еко, к р Я ь о2 Я м ., р р б ер , к-
0А еЯне, А Яо еклл  7 ке0 ь2А лн А А8ек ллн . ш н
р ЯреШ Я ерА еклн А н K л ееЯ к А Аео р 8ек лл - ь лА-
колнJ е KлАШ К л ьн .нШ БАГ . еер ь 2лА ьнА ек лн KАклАшнШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
Еп
Ч еко р MмАлл ьн  7л ль о2 Г Алш, м. е . K Аео Г А,
 Аен 2Ае0 р 8ек  . р ш 0Я к Ал ек ллнJ м е. Ш 1 ц еАел Я еАер
б ер н п3ч\ мШ Я л е8Акн ео >> . , АГ р к нJ ч» Ал .K . 0л Я,
.J лек L п>Ш
_к к ь лАкол м Гл 8лА0 Я0 л Г Я.А ер Г кое0 л м л2лЯ
ьАрШ 1 н м е. о АГ .Ал екАА ц Я л нJ  ек Ако .0 е м л е.лАр
ш А8 Фре0 ) е Я .  к, Г 8.лР/Ш ц8о А.к к J JлАJ 0 е J
лнл е7ек Р7м 0кА0 ел м 4 Ял м . ш Ш ? лАKлАJ 0 е ьнА Г. Амлкн
7 А Т л III, JлА е Kлн Г .8АЯА Б Kл Я (м ш нЯ, З А л Я _2 р -
нЯ А 4 зА Я Ш кАлнЯ А ь7Я р .ек ФлкА лек лкАл п3чУLп3ч3 ммШ
1 .л00 7 .р 4 Я м K.л АГЯАкол ь кн )З к 2кр /Ш
К >»- мШ OVII Ш л о еАен Рк _елерА е ь ж 8кА е ь ллА з ерА
ьнА еьАкн=Ш ( ГЯ J ь к е А.коек к з рк, 8к п3>«Lп3>ч ммШ Г.ео .л Ялл
ь к ь е клА Я ек Ш 1 Г.л, п3У«Lп333 ммШ, л Р еАео 8А А Ф J л-
моерА е ь Ш К 8Ае J. KлАр ЯАл Рке0 ]. Зь А Гл ЯлАкн .АЯ л _2 -
р Ш
Зан е арой Ор/жейной пала. ере на XТX .
ЗАк м зА0
К е .Ал OVII Ш ек А е Я лк р Я ерАJ еклШ (.л р ь кн Г к0-
лАео л . м Ш (р л8 лА Я лк А л .ек р м нJ ь 2л кл е0ке0, е -
0кл екА, р ЯлА е еЯ кА ш 0 ]. Фре А8 жп3\« мШ=Ш 1 А ш л . зо
ьнА р л8лн л .ек рА А. не рАJ 2 к л БрЯА2 ер А К . Г .л 
ь 2л0J, е J лА 2Ае0 . еАJ Ш К п3\У мШ ь Гш . еер ьн л .ек л А 4 -
Ашр 0 ь 2л0Ш MАр оер 0 ко . п\»3 мШ ек ео KлЯ А.Ш M Яек Kл
. 0лл н2рА п3\» мШ ьн ек л е е.л00 е . еер 2 к 0 ер 0 ь 2л0,
АЯР7 0 А. кр нк ье.рАШ . 5к м ЯлА ь7 8Ае еJ р Я ерАJ ь 2л,
рР8 0 А к .лР к зоР, . 2 . . .ш кАШ К п3\» мШ е 0KлАР Ако-
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
Е«
ек р Я ерА еклн ьнА р 2лн ьн ш к ж5к р ер е J л0 ео ко .
пZп\ мШ=Ш К 5к K Я0 ьнА нЯ 7лн А Ашн ЯШ
 Яо OVII Ш - KлЯ 0 0е0 е е . к 8АЯ J л  екАШ З.ео е -
 м е0 ш ерА . шШ ЖАГло лЯ ьн .8Алл ек м ек л лл Я 5кАркШ -
ерА АЯн, )ек н/ ж ь.н= А ) нJ .н/ е 2 Аео Г .лл Я 8Ал А ьек 0-
Аео е ь к Kек лл екоРШ
4к K . ш АА АЯнр 2АJ р лЯ Аек р J ГЯ7 Аео Ар Гн, . -
2А ье р лнЯ . ш нЯ J Г0ек ЯШ M .лЯ . , л кА е ь . е л
Б , Я7 е0 1 Ар Г Б о2 м . ш Ш К ГА8лнJ . ш нJ Я7лА0J е м -
Аео Я ек ерА, АГм к 0 2А ш ерА .K.н, З к 0, . ь 0л 0 А ( Kл 0  кнШ
M Г .лЯ . ек 0А лА Я м . , еKьлн ек рА ЖАкл м , .нкл м
А ьл м . Ш З лАЯА л J .Ае0 лР2ллн Ар ГШ К . ш Я7 Аео к рK
Фкр ерА Ар Г А 1 лАJА.лн Ар Г L е ь 0 р лш0 А0 .0 Г . лА0 ЯАлр ЯА
 Я 2АЯ 8л Я ш ер еЯоА, ш 0Я А АрАЯ Я ер ерАЯ рл0Го0ЯШ К . ш нJ
 Я7лА0J е м е0 А е Г. ллн п3У\ мШ А ш Фре бАJ А8 1 Ар Г к -
лнJ ., .ек 0 2А е ь А8лР р лш0 АР м е. 0Ш (е ьнЯА J . ЯА е .А-
л0е0 е . ш Я ГЯ7 2Ае0 ЯK. Б м 7лерАЯ А Ф J лмоерАЯ е ь ЯА Гл-
лн . L Яек J ллА0 ш ер р ГлнШ
1 е е.ек е м Аео . мА Ар ГнШ Кнек лл .0 лАJ р лш OVI Ш
р Ялл . J5к Kл Г. лА р к  Ал OVII Ш р Г ео келнЯ, А п3ЕУ мШ л
ьн Г ь л Ш M м Яек р п3\» мШ ьн ек л л , к рK . J5к Kл Г. лА,
2А Ал пч е Kл жкШ Ш . 2А ек м =, к0л 2е0 л 3Е е Kл к Ф J лмо-
ер м е ь р . еерАЯ к ЯШ .Р. ьнА  .лн еЯо Ар Г : 1 е оерА, ц Г-
0., Б о2  Глн, M м .ерА, 1 Яеклн, Г лер м . ш А .к шрАШ З.ео
лА л J .ААео . р лш е м е7ек лА0Ш 1 8А Ар Гн ьнА  .лн Г-
А8лн Я7лА0 Я, Ак -м . А Б Я м .Ш
[ е. . Г лАЯ  ек лек ЯK. лнл2лАЯА 4 Ашр , 4 лАшр А
Б Ашр ь 2л0ЯАШ (к ек ол к Ак АА Я0 м к Ак А0 к.0 ео к 
лк лл екл , р к 0 2 ол ел л  Я ер екл к 4 лАшр р
Б Ашр , Г кЯ р 4 Ашр ь 2лШ 1 к Я л J .А к 4 Ашр ь 2лА л -
лАА [ л Ак  кн А Б м 7лер м е ь А Г р л8А ео 4 лАшр ь 2лАШ
M 8 OVIII Ш ек KлнЯ 5к Я Аек АА Я0Ш ? K л2л л кА8 е0 к
ек ол м м . Ш ЕеА Г ек р ек Ашн ьн  АЯ7ек . 0лл , к Яо
м Г н2лл 8 екА, )л м /, ьн 8кА л екоР Г ек л р ЯллнЯА Г. лА0ЯАШ
 ЯллнЯА ьнА ш ерА . ш, к Я , [ л Ак 0  к , е ь н, ш р А, к Глн
А роА Ч. Я А К ер елер Я Я л екн 0J, Ар Гн А . мА Акоек ллн,
Я л екн ерА А ш р лн Г. лА0Ш 4 ор . J Гл кА А Я л екн ерАJ . о0J
ек 8л 8 екА Я0 р Яллн Г. лА0 7 ЯK Аео . 0ллнЯАШ 1 АеА
пЕ»п мШ, Я Гл 8А ео >ч . , кШ Ш 8кА ек ор K, ер ор А 2екоР .е0кАкА-
0ЯА л, л АГ лАJ K к ор 0ко Ал .K А . 0лек , ч\ 8АеА ео Г .J л-
ек ЯШ . м ел к K АеА, Я АЯ ео «Z Аш А р , м лнЯ ь Г Я
л ) . /, 8к м Ак мек Г ек р 5к 8 екА, м. ек 0А Я лорА . АрА ш -
р л м А8к Ш К. о еклн Я0 е ек лн ел  7 .А к0ле0 р екл 
2А Ал пЕ е Kл, 8 Г р к н к . еерАJ А MАр оерАJ к ьнА ь 2лн
р Яллн Я екнШ 1 е е.ек е лАЯА ГЯ7 Аео р Яллн ) ер кн/ е Я.лнЯА 2-
р ЯА л р н2Ш .клн Я0, к 0 2А е лл Гл 8лА, еклл . 0JА А
ен АеоШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
Еч
 Mарь-колокола ано кой площа 1860-е .
1 е.лА Г лл - ь лАкол А Я0 е ЯлАА Я0 . л 
лнШ (KА. 0 л .лА0 2 .ер м р 0  OII л б ер А л л .0ео л 8л еко
екл Я0 А Ак -м . , 1к I ешА олнЯ р Г Я к У 0л 0 пЕ»\ мШ Ар Г р -
Ако Яо А Ак -м . ГЯ0лнЯА ь екА л ЯА е Я . лАЯАШ К р м Я0 е
ек лн MмАлл ьнА Г .лн ь екА лн Б АшрА, MмАллн, 4 АшрА, MАр о-
ерА А К ер елерАШ К J . 5к м ек Акоек р MмАлл 0 ьн  .л ,
е Kллн АьАГАкол к Я, м. лнл 2кр Фре л. ер м е . , е
ьн Г ен л ГЯ, е 8м к Я А ьнА Г .лн ь екА лнШ . ек лн б ер н-
рА, ЯK. 4 лАшр А К . Г .л ь 2л0ЯА, ьн к рK е Kл лер ор р -
лА, л K ьГ Ш . ел  7 .А Яо . о OVI Ш ьн ь .л Я,
р к н 2 ол еклШ . еерА А MАр оерА к ьнА е ь р лн
нек ЯА Ш
о ко к й пожар 1812 .
?0 ь к е KлАР р лА ьн Ар Г л Я ьААГ ко . 8 р
е р K. м Я ер ер м . , к рK ь о2 8Ае KАк АГ р еклнJ м . Ш ?0
ь лн Я ер ерАJ р лА ьн е е . к 8л ч«>\ е . к, ZЕ зАш А «>У кА-
 Аек . р Я л. . J ь - зАш Ш Ф кА А0 е ек 0 АГ 3У\ Я.лнJ 2р,
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
Е>
чпп 8мллнJ, ЕУ Я кА А У« . мАJ .А ГлнJ р Аь Ш К рк0ь ь екА лн еЯ к-
А ш А8 Фре, . л еА 2А кш: )_ Б АшрАJ к Рк . зл. Ялк , м.
Г 8Ал Рк ь рШ 1 б ер - р ЯK. 4 лАшрАJ А б ер шрАJ к ек А Рк
ь л ЯА, А л ен Рк ГЯР, А . Рк ь ек Ш Ф к 4 лАшрАJ к . К . Г .л А
к б ер шрАJ к . К еАо ер м е . к р K. ь.к ек л ь л ЯАШ M р Я-
 ерАJ ь 2л0J ь лАшн ьАкн А 2рА ек 0к/Ш У .р ь 0 е Kллн р к Я ЯлА
р лА0 АГK еЯ к А ко е Я 1к Ш (.л р 5кА е оГлн ллн . ек K-
л екА р Г Аео АГА2лАЯАШ 1 J .  OII л б ер л е ек 0е0, е Я л ьн ГьАк
«Е АРл0 пЕ»Z мШ . 1 к Ш M ГЯ0лн ь екА лн р м Я0 А Ак -м . -
ек 0А ео OVIII Ш А л 8 OIO Ш А ьнА елелн А2о п\пZLп\«ч ммШ
1 л е ек Ашн пЕпч мШ 1к ь м ек .0 б ер н е оГлнЯ . ЯШ Z рк0ь 0
пЕп> мШ ьн АГ. л р Г, Г 7 2А р Ялл ек Акоек еЯ м е. ек , р Я
1к ь м , ) р Г.ео й 1к ь мщ . оек Рке0 ек лАЯ/Ш M 2Ак0Я р Г
м ГАА Г лА А еенр Ш ? Яе0ш еек0 л нЯ р Г Я к пУ .р ь 0 пЕп> мШ ьн
 .Ае л . K Я, Ак -м . А Б Я м . ек Ако к ор Г 2лл м
ь Гш Я Г лрА АГ мАлн, р нкн 8 Аш АА . л ЯШ Т J к0 кл 2лАА Я0 А
Ак -м . л ьн кЯлл «> 0л 0 пЕп\ мШ, . ьл 0 АкАр 0 л л е е ьек 
ек Акоек  Я, кЯ ь 8к .0 Г ек 7Ар ек л А е0 8 Г н8 л Kек-
рА е р 8кн м . Ш ЕеА л л е , к м . Я м ьнко ьЯлл РьнЯ K Р7АЯ
л . . м 8 екА м . Ш
Т А ЯлАр J 1к I Яо ркА8ерА л Г ек А е0Ш (лА ь 7 А лАЯ -
лА л лм к ор Я0 р л шА, р м. ек к .АшАА . Kлн ьнА АГK ко
1 ек олРШ 4 р, м к 0ео р р л шАА е Kлн Ер к Алн жь.7 АЯ -
к Ашн Ер к Алн I=, р к 0 е ек 0 ео Е Я 0 пЕ«> мШ, 1к I е 0.Ае0 к Я лкА ко
пЕ«ч мШ Я [ л АкР, .к Р А б ек ерА  кн )А 8А р к Я Ал .-
K 7А ек лА0/Ш [ л Ак 0 А .к 0  кн .л Гл 8 Аео ).0 ш Я лА/,
б ек ерАJ  к J . Kлн ьнА ) ьн ко/ АЯ к А АЯ к Аш Ш цЯ лк рР8 
еь0 ьл лА  , р ллнJ Я, ьА р екл ерл Я, ь J к Я, 8, еАеА АJ
р ер ЯА, Г кШ
К пЕч»-J ммШ Яо нм0. Г 7ллнЯ А ь к2 нЯШ 4 ор екА 2 0 л -
ек Гок к . ш м  к «У л 0ь 0 пЕ>п мШ . 8о 1к I АЯ к Аш ЕА-
Г к 1к л ь кА лАЯ лА л лм Ш (л АГK б ер 8кн K.н: пЕ>« мШ
л р л шАР ж«У 0=, пЕ>> мШ жГ.А АГ б ер н А А ь кл =, пЕ>Z А пЕУ> ммШ
 р А Флл , пЕ>« мШ АЯ к Аш ЕАГ к л 8 ек л А ео 1 к2л Я . ш
 ЯШ (л 0 0е0 к м. .Алек ллнЯ ь -Ял .J .07АЯ .0 KА лА0 м е. -
нлА р Я ерАЯ Г. лАЯШ M к р K, р р А  .2ек ллАш , ер ЕАГ к .-
 8 J ко )ЗАЯлА . Я/ л ЯГ жьн 2А Флллм з=Ш 4 K к А ео А пЕ>> мШ
_ АЯ к Ашн е K ГлАр K лА ек Ако л н . ш ЯШ К пЕ>Z мШ л
 Ар Г ]Ш БШ ц ек А нь ко Яек .0 м ек рАШ . к м Г ьн .-
л ) 7 .р /: )M Яек . .л З к , .к  А M ь Kл  к, . Б м -
7лер м е ь /Ш ?0 5к м л Г ллн  кн ьнА )ь Kл / Г ь лн А л )е . J
А екл J . лм .ркл м 5к K / пЕУ«LпЕУч ммШ ек АА л Г. лА, л Г лл 
 Я ерАЯ ЗАЯлАЯ . ш ЯШ 4 рАЯ ь Г Я, е  е.лА АГ. б ер пЕУ> мШ
АЯ к Аш ЕАГ к 1к л Я м ГЯекАкое0 л нJ р Я ерАJ к Ялк JШ
6к Г. лА е.ек АА л .л р кл .н ео, OIO Ш ьн елел Ш ?0 л е
Алк ел , 8к K. 8Я АекАко р е KлАР л м . ш , ц ек А е е АЯА
 Я 7лАр ЯА L JАкрк ЯА ?Ш КШ _Jк ЯерАЯ А ФШ 1Ш Е 2 нЯ .к ол еЯ к 
. лА . ш А е ь7 , 8к ) л Я Я ер Я . ш еJ р А е м ь ЯА
л J .Аке0 . кне08А л Я А лЯ  8Ае кр нкнJ 7 . р АА м /Ш ..-
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
ЕУ
ек АЯ лАЯ лА0 ЕАГ кн 1к лн р ЯР 0 А ео к рK еек л лА р пЕУ> мШ ?Ш
КШ _Jк ЯерАЯ ек . 2м к мл0 Г. лА0 Ф ел Ш
( .ллн  Я кл 2лАА J л  екА р ЯР ь Гл 8Ае0 А
Ер к Ал IIШ (л екА л ек Гок к  к «\ АРл0 пЕ3« мШ _K 8 Г
лер ор л.о л Аьн л р л шАР б ер же Я ш Я лА0 АеJ .А ««
елк0ь 0=Ш 1 А 5к Я л ек л А ео ЗАЯлЯ жАА ЕАГ кАлер Я= . ш, енл
А л е.лАр еоЯАклА ше А8 1 1к А8 е KАе0 1 к2л Я . шШ
 Яо АГ л Ер к Ал II л еА2р Я ь м А0кл 8 клА, А, ГK 0 1к -
ь м, АЯ к Аш е 0.А ео ек Ако ЕАГ кАлерА . ш А ь о2Алек м
 Я7лА к. ко . Аекек ллн Яек Ш
К пЕ3> мШ Ер к Ал II  ек Ако .0 л Я ) р … л Яек, м.
M ь Kлн е ./Ш 6к к ) р / .0 м е. нлА е . Я0 м 0ЯА ж? Яер А  -
ер = ьн )ек л Г . клер м е ь /Ш M е .лА лЯ ркА8ерА л е J -
лА ео, А 5к Я ТШ ЕШ З ьАл . м , 8к л ьн . л )АГ р р -Аь ек 
 кн, к Я 8к л ьн е е . ЯА/Ш
Ор/жейна палаа Большой Кремле к й орец ере не XТX .
К пЕ3Е мШ Ер к Ал II екА б ер л оШ ч» АР0 5к м м . л кр н Я
Г е. лА0 е ь 2е0 Г.ео р ЯАееАА е ек лАР л м _ KлА0Ш M л 5к к Г
л л ек ек л А кое0 ЯШ ..ек АЯ 5к  Г.рА 0 Ае0 л, р к н
Я м ьн е 2лл лА8к KАко А н8лн л Я ьАр Я0Ш ТЯ к Аш Г м ео
А. нек Ако Г.ео л Р, ь н2лР А м л.А ГлР ГА.лшАР, р к 0 ек ьн
.лАЯ АГ 8.е JАкрк нШ КШ ТШ Б Kл нЯ ьн е ек л рк Б о2 м Я -
ер м . ш , .еЯ к А 2А р ллР ек р Я0Ш К 5к е 0ГА АЯ пЕ3\L
пЕЕч ммШ ео .м к р р ек Акоек Ш ?0 е7ек лА0 ьн м лАГ л к р
л Гн Я 0 )6ре.АшА0 ек лАР Б о2 м Я ер м . ш /Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
Е3
 на =ар арш е пала ано кой колокольн ере не XТX .
(ел л 0 А.0 КШ ТШ Б Kл Г рР8 ео к Я, 8к л н . ш . Kл ьн -
кАко е ц ееАА, ек ко р р ьн еерАЯ Фр ЯШ . м ел . л еер к .АшАА, л
. Kл ьн е ек 0ко АГ Ял мАJ Г. лА: е ьек лл . ш , м J Я , к к , е ьнJ р -
е .0 р мА, еKьлнJ Я7лА, е 0Г ллнJ .Ал ш Ш Клк А 5к м А-
8ек лл м Г. лА0, е .А 7 . ГЯ7 Аео ьн . лА р Я ерА е ь нШ (р -
KА KлА ек рА Я0 л нЯА А Г ь лр к н р Я ерА ь 2лА А еклн,
Г .8А . м еАко ео р Я ерА ле Яьо е м . Я, ек А Г . 8 р лек р-
шАА ем шлк б ер нШ
[ лн 8кн J5к Kлн р е . ш , ь 7ллн р б ер - р, . екАм 
 рк 3»» Я .АлнШ Ем шлк ол 0 8 еко н. Ам ео .Ш К к . ш , . о
р Я ерАJ екл, ь 7ллнJ р MмАлл , . м ео ГЯекАко Г. лА р мАШ
(ь7 0 з Я м л е к кек к ер Я Ф ел , е Kлл Я . -
мР ек л 4 Ашр ь 2лАШ бK. Ф ел Я А Г. лАЯ р мА ь Г н ео Я-
ь ь Гл 0 7 .оШ . к шлк . ш , е ек лн б ер н- рА, . Kл ьн Г-
ЯекАкое0 м Ял 0 ол 0 7 .о е ь.лнЯА ьАер ЯА шлк Ш Е J кн л
Ял м л.А Гл Г .Я лл 0 р лл . , р р к А еклАШ M лАJ Я м ГЯекАкое0
л . .лА к Kек Ш ? ш е еЯА е ек 0Р7АЯА м р е ЯА, 7 .0ЯА, Г-
. ЯА А р лл . ьн Г .Я л р р мАм лкерА J Я е н еер м л . Ш Зе р лл,
ь Я0 2А Г .Я ллР КШ ТШ Б Kл нЯ олР 7 .о, ьн ьн . ьл лр
 ь. е к8ек Ш
К пЕЕч мШ ьн . K АГ .л Г р .р . ш , А8Я е Я А . лА ек рА
L З елн . ш, Г. лА 1 Ар Г А РKлР р Я ерР екл е ек лн б ер н- рА,
еле0 8кн ь 2лА: 4 лАшрР, . БГнЯ0ллнJ А 1к ерРШ (.л р л. ек к р .лм,
кJлА8ерА е Kл екА Г ек АА АЯ к Аш кр Г кое0 к Г .Я лл м рк , А ел-
еллн е KлА0 ьнА еек л лн л оШ
4Я л Ял Ер к Ал II . K лАЯ кол е.Ако Г ЯЯШ К пЕЕ3 мШ бШ
]Ш Г р Аек к р Г .лАР екА еер JАкрк л р ееАрА Г. лА0 .л к Ш
ц ь кн ьнА р л8лн пЕ\Z мШ .к Акол 0 7 .р АЯ 8ло л. ьлР з Я
к м олАр , л Я ек . ео е Г. ко е к кек Р7А 5к з Я е ь Глн л
Г. лА0 А. 0кАм ллАр , ГЯекА лк А м ь2А лн . А ек А .л АГ
 2Ал к м олАр м Ялн р мн ж к л. олн= Г жм к L «>,Е Я, не к
«Е Я=Ш (л 0 0е0 82АЯ А р еА 2АЯ Г Я б ер н кJ кШ З р 2л р лл ЯА,
ь оз ЯА А рее лА ллнЯ р Я жекр АГ р . клнJ мьлА=Ш  Я
 ек л еА .л кер ь 2лА, ь Г0 Яек е л р р ьн .Ал JАкрк л ш 
А Яек е кЯ .8 рА 0 шлк ел  7 .АШ ц еер Гн Рк, 8к р K7е0 ле к-
кек А м ЯлнJ ГЯ р е м мрАЯ А. Я нГ  е ЯллАр елА0,
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
ЕЕ
8к л Я Kк ь 2Акое0Ш 4 м. Я0 Гь рА ек АколнJ е бШ ]Ш Г р Г -
2 л р А кк. е 0K е0 J . Я ь кШ
К е.лА Г м е. нл0 екА . лРР ек Аш пЕ\Е мШ е Г.рА
 нЯШ M р 5к Я ЯлА Ер к Ал II K J . р ЯР А л . лАр рАJ л нJ
е 0KлА  . ек Акоек лЯШ
 кр ш ек лА 1 I л ек А е. Аек АА Я0, Г АерР8лАЯ
з рк м р л шАА У 0 пЕZЕ мШ 1 АГ. б ер л KА ел 8 1к ер Я
Г м .л Я . ш, Г кЯ J . ь .ер . ш, 0 0 2Ае0 л . Я Я м з
ФШ ФШ БГь .р Ш . Я K ш Я лА0 АЯ кА8А0 к .н.7АJ: р л е0 л к ор
е Я 1 I, л А м е м б А0 ]. л Ш
К л 8 OIO Ш Яо л о к ь ек шААШ . ЯллАрА кЯ8 А, 8к
л л J .Ае0 ) кJ Я А Г 7лл Я е ек 0лАА/Ш Клк А р Я ерАJ екл  р 
ьн н0 л )л8Аек к Ар 0… е ьлл Г. лА0J .л к , . е ь ЯА… А . K
. ш… ЯАЯ к р л Гн ЯнJ 4ЯлнJ к, е ек 0 2АJ лр м. Г. . . ш Я л
 елР 7 .о, р е ь Я, ек 2л ьн J .Ако/Ш Бн 2л . K ек Ако ешА-
олн р ЯK. 4 АшрАЯА А Б АшрАЯА к ЯА, ). ьн лАJ л Я мА р нкое0
Я 2ллАрА/Ш ?Аллн р е ьл м , Я м А .нкл м . .ек 0 е ь 
л 8к Ал , р р ) Г Алн/, А ЯАЯ лм Г 7л ьн . K Г.Ако, )8к ь к е к 0е-
лА0 Я ек А е Я Я . л ь Ако ем Г. лА0/Ш
К п\»УLп\»Е ммШ ь к2 2 0 А м ГА 2 0 Jлко К . Г .л 0 ь 2л0 ьн л -
екоР Г ь л А Г л еек л л Ш (к Kл ек рА ек е0 к ор ь р -
Яллн зл. ЯлкШ (.л Ялл п\»3 мШ ьн л .ек л )м кА8ер Я/ екА MАр о-
ер 0 ь 2л0, .Алек лл 0 л к к Я Ялк л АЯ 2 0 2 к м J Ш КЯек е кЯ АЯлл
5кА м .н Яо А2Ае0 ш м 0. . лАJ ек рШ . е м еА0 Фре л. I А 
 Ар Г к м. 2лм л 8 олАр . ш м . Яек 1Ш .Ш К п\»ч мШ ьнА елелн
[ ь н к , 8 еко 1 к2л м . ш , р е ьл м , Я м А .нкл м . -
Ш К п\»3 мШ 5к е.оь екАм . Я Б Ае [ .л , . ллн е ршА л л е ЯШ К
п\»Е мШ е Я А 4 Ашр  . оШ К п\»\ мШ ьнА лА8к Kлн е Г. лА0 З .лм м е. -
 . Ш
К 5к K Я0 б ер ерА Яо А ь к к 7 .л злршАР L ЯГлРШ К -
н Янео ек Ако лЯ ЯГ Ал .K 7 1к IШ п» 0л 0 пЕп\ мШ л, е K-
.лАА л 8 олАр 1 Ар Г Б о2  Глн ь 0 Ал 1Ш ТШ 1 Г ер м , екА б ек -
ерР А ГллР  кн ЯШ (еЯ к J лА 2Ае0 к Я ш ерА лшн, ко0 А
 8Р )е Р м е.  р Гл/, л е 0.Ае0 к Я лкА ко ь к2 2 Я7-
лА Глл  кнШ К л о к. ллнJ р Ял к J м е. о е. ко .ь н
2р зн, )А к ь е н2 Ае ллн ш ерА лшн А ко А е 7А ек Ако кJ 2р -
з J 0 ек лл Г екрн/Ш (.л р 5к А.0 л 2 е  7лА к ор еек0 ек кАШ
К п\»3Lп\п« ммШ л Яек е Я ллнJ . ш нJ р е JАкрк ТШ КШ Ем к ек А
екА р ееАрА OIO Ш Г. лА .0 ( Kл  кн, р к 0 е п\»3 мШ А ь к к J р-
к ЯГ0Ш 1 . , е.к м Акое0, 8к 5к л к Г. лА, м. л Я7 ке0 лнл,
. м ,  7лл п\Уп мШ р Г ЯШ 1 е е.ек е ( Kл  к ьнА нек -
лн к А  ерАJ р е .0 Я7лА0 е АкнШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
Е\
Ф ч / 
Коронац онне орже а на Кра ной площа . 1856 .
M ек 07 к м.А .0 Я0 ек (к8ек лл 0 л п\п« мШ К л.олАр
« елк0ь 0 з лшГн екАА б ер Ш К к к K .ло ГлнJ р лш J б ер н .л -
Ялл енJлА K нШ 42Ако АJ ьн лр Я L м Ял Я м . ек ео л ь 
.е0кА кне08 KАкШ Ч Г екрА е0 б ер ьн J 8л млЯШ M  л е е АЯ
2к ь Я ел 8  еАе0 Я, л K > елк0ь 0, е 0ео, 8к м ло Я Kк рА-
лкое0 А еР. , ь е0 1к ерА . ш л 1к ь мер Я 2 ееШ 4 ор \ елк0ь 0,
р м. Я0 ек екАJ ко, л ел ле0 ЯоШ
З J к б ер н л Гл 8 , р р л .0е0 з лшГерА АЯ к , р л8 лА0 лнШ п»
рк0ь 0, е чZ .л ьн лА0 . л ек Аш ц ееАА, л нлK.л ьн рАлко
, к. Ар Г Я 2 б ко Г ко ш 2А к ек 2л м елк0ь оер м K
 ЯоШ (к Г н еАол ек . А [ л Ак 0  к , Ф ел , 1 к2лн . ш,
 Аек р р Т л КАр Я же Я р р ол0 . к 7Ал, л е K ек 0 =; Jл
К . Г .л 0 ь 2л0, л  Ал ь 2А ео MАр оер 0; ьн K.л Г. лА .л к ,
р Я ерА еклн 8АА  Ян 0кА Яек JШ 1 л екоР Г 2Ако Яо з л-
шГ Я Я2 А м . L .ло кеклА0 е8Ае0 А л . K.о А л кАер -
2АJе0 б ер р Г р Ш Я ерА J Ян ьнА Гм ьлн L АГ лАJ з лшГн н ГА
ч«У . е ь А п\ . Г к Ш БнА ел0кн р ек е р р олА Т л КАр м , . -
м н е MАр оерАJ к, АГ ь KлА [ мА0 1 ь. л еш е Г. лА0 .л к Ш
Кер л 8 ео еек л лА Г 2лл м Ш Ф JАкрк (Ш ТШ Б ек А 
MАр оерР ь 2лР к Я K )м кА8ер Я/ екА, л е лр к нЯА кеклА0ЯА .к -
0J А Г л ек А К . Г .лРШ 1 Аек р р Т л КАр Я ьн еек л л
 KлЯ А. Г Ае р Я А 8 кK Я з е . , е. ллнЯ OVIII Ш; ьнА Ае лн
А . мА K.лА0Ш
К п\пч мШ АекАА р е Я рА А8л ьАш рА А Г енр Г 7лл м л
 ел  7 .АШ К п\пЕ мШ е MмАлл Г рР8АА к ь, п\«пLп\«ч ммШ ГьАА
л . л Фре л. ерА е .Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
ЕZ
M н Ялн Я А2Аео л ш ек лА MАр 0 IШ . 5к м ЯлА л
л 8Ал к .ек 0ко е ь е ь Глн ЯГ е JАкрк лнЯА Я0клАр ЯА, KА
л ЯАл 2АЯА е л Аек А8ер  2 Ш 6кА Ялн р ел к ГАА е -
ЯллАрАШ [ 0 Я, 5к Ш MШ Б кР2р кЯ8 : )З.ео е .н2Ак . л екАР,
е л ЯАл к ш 0J, к А J J, KлнJ Ае2ек А0J; Г.ео р K. Яек Гл Я-
л л 8 кАР р 2.2АJ/Ш
M 7 .А 1 ш- . ж ер =, Г р р олА Т л КАр м , е 0-
KлАР АЯ к п\ч3 мШ ек л АА л ек Ялк мАм лкерА о-р р Ш M . -
р л . м Я р Ялл Я ек Ялк ек АА л .р кА л Я зк о-2р, е Я
>» к лл, .Ал ь У Я, кАкР 7 OVI Ш ж .л Гл 8 А .0 ь лн Я0, л
к р А л Ае оГ А=Ш 4 о А о-р р А о-2р А ь А Гл 8лА еАЯ 
Я м7ек ц ееААШ
К п\ч\ мШ л 8 е0 ел е ек нJ . ш нJ Г. лА, р Я [ л Ак  кн, 4 Я
А З к  Ашнл  кнШ M АJ Яек ьн Г. Амлк Г. лА Б о2 м Я -
ер м . ш , Г р л8лл п\>Z мШ Ф к Я рк А ек АкЯ ьн JАкрк Ш ФШ
4 лШ (м Ялн 8кн Jм олАр . ш е Kл л е Я Я не р Я Яек Я ер м
J Я Ш З л0к 0 АЯ 7 .о . екАм к 8кА «» кнеШ р Ш Я, .Ал з е . е ек 0к пп> ЯШ
.л KА . ш р Kке0 к J5к KлнЯ, л л е Я Я . л . J5к Kлн; JлА 5к K
е ек Ак АГ 0. . Jе клнJ Г , м. рл е Kлн .л л . . мАЯШ З. лА Г рР-
8 к еь ь о2 лк ллА . А . Е»» к.олнJ Я7лА, р к нJ Я Kк
ГЯекАкое0 . «» кнеШ 8 рШ M . е .Ал м л м з е . , ь 7лл м л Рм, Г-
н2 ке0 8кн Jм ллн р -2 к Ш Кне к . ш е р Я L >> ЯШ (е ьлл екоР
5к м р 0 0Рке0 Я ееА лн Як А8ерА е 0ГА, р к нЯА л е .Алл е р Ш
6кА е 0ГА еK к к K Я0 м Я к . ЯАШ ТJ еАекЯ ьн Г ь к л р .ЯАр Я ?Ш
бШ 1 7Ар нЯШ M р лш, р Я ер 0 ГА.лшА0 АЯ к K лА8Я л ек 
АJ к ь мер ГА.лшААШ
1 7 .о ЯK. л нЯ . ш Я А е ь ЯА ьлеА 8млл м . е 8кн оЯ0
к ЯА, л8 ллнЯА АЯ к ерАЯА м ь ЯАШ 1 ъГ. к. 5рА K J АЯА
к ор 8лн 07 з ЯАААШ
К п\>ZLп\Уп ммШ кЯ K JАкрк Я Ш ФШ 4 л Я ьн ек л Б АшрАJ к,
л Яек . лм лР2лл м . OVII Ш, л Я лЯлк ол Г. лА екА К Г-
K.лА0, Г лАЯ Я е кJ А е .ло ( Kл  к , р к 0 е п\чп мШ р л8 -
кол ек ЯГЯШ К л, ЯАЯ . лм KА0, ллнJ Гл Ял А . еJ , к з
1 к ер ьАк н жл еАрА  OII А Ак н=, J лААео ш ерА м АА, к лн м е-
. OVILOVII Ш, . мА .ЯкнШ 1 . л А Ф ел Я ьнА е ь лн ек Аллн
ллн .А0 OVI Ш А \ЕУ 2р А м ьАш, Г0кнJ е KлА0J е ЯА M  л Ш
 р А .2ек Р7 ек кА, р л шАА ееАерАJ АЯ к к .АшАА
е 2 Аео ЯШ р А , м е. А е е м ЯА Аьн А б ер А ек -
л А Аео к Я 1к ер Я . шШ Ч Г к А-8кн .л0 АеJ .А АJ к K-
ек ллн ъГ. . лРР ек Аш А е7лА Я0Ш M р Я ерАJ к Ялк J
АЯ к А АЯ к Аш ьн8л л ек л А АеоШ ? р л шАА лА KА А .А-
ллАА, Аь . ь .ер Я . ш, Аь р р Фре л. II е б А Фре л. л  .-
Я ер л Я АЯлАА Ш Як нJ L (ек лрАлШ ТГ Рь нклнJ . ьл ек кЯкАЯ, 8к
лер ор .л АЯ к ер 0 8к Я А ео А )м /, кШ Ш .J л м к А еь0 р ш -
Я лАА р л шАА, Г .ло . л ГK  ЯоШ
M е .ек лл е ЯА .лА р л шА Фре л. I жпУ елк0ь 0 п\»п мШ=, MАр 0
I ж«« мек п\«3 мШ=, Фре л. II ж«3 мек п\У3 мШ=, Фре л. III жпУ Я 0 п\\ч мШ= А
MАр 0 II жп> Я 0 п\Z3 мШ= АеJ .А K J 2 к ь к лл 0 ш Я лА0: Г.лА8-
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*

лн 2ек А0 р _елер Я, Ф J лмоер Я А Б м 7лер Я е ь Я, ш р лн ь 0.
р л шАА, к Kек ллн ь. [ л Ак  кШ
К кА8А к OVIII Ш .0 8 екА0 р л шА0J А р ке0 м Г. ь о2 8 еклА-
р Ш 1 ЯАЯ А. лнJ, мл Акк , не2АJ 8Ал лАр , ек 2АJ зАш А . 0л
2ек АА АЯ к _елерА е ь 8 ек А Аш ГлнJ е е А: м .ерА
м н мь лерАJ м . , .к кн к К ер ? лер м , б ер ер м .ер .Ян,
б ер ер м лА еАкк , б ер ер м мь лер м лА0, мь лерА . .АкА
. 0лек , к рK .ек АкА Ал ек лл м р8ек Ш 1 5к Я ЯАЯ кр н -
2м А Г Янр 2м 2ек А Г . р м . 7 .Ал Г . к 5к м K р 2
е. Г Аш ЯА, ле2АЯА АЯ к ерА м АА, А, е к кек лл , . АЯ к Я А
АЯ к АшШ Я лАА е K. Аео р р олнЯ Г л Я А е Рк ЯШ
К .лА р л шА А . мАJ к Kек Яо ьн  л л . Ш M ь.лА Г.ео
ьн8л ьн Я Р.л Ш 1 Акоек ллнJ 8 K.лА кк ьн лЯл м L шлк Я е-
р ер .ЯАлАек шАА л J .Ае0 л 4 ер Аш, А ер ор -лАь.о Г Якл KА лА
ь.лА л еА А2о л J .А 2Ае0 Я, Г. лАА е.ьлнJ ек л лА, Я ер ерА
р Kл е., . А к к ор р м. Г.ео е2 Аео л 2Я 2А . Ш 1 ек 0лл л е-
лА Я0 ьн лА8к Kл Ш Я лер орАJ е к . ш нJ еKАк, ль о2 
Алер 8 екА А Я л JАло К Глелер м Я л екн 0, ек 0ллнJ KАк Г.ео л ьн Ш
Т J к0 р л 8 OO Ш Яо K . л к кА е лл Гл 8лА, кЯ л Ял
л - KлЯ 8АеАе0 р екоРШ 6к ьъ0ел0 ео кЯ, 8к , Г лАЯ 0 м е .ек Р7
 KлА л . шлк Я м . , л м лкА л .KлР ь лШ _. ьл Яек  -
KлА Г 0 к рK р лк А ко Гл 8Аколн 8 ек р м ь м б ер н- рА,
 р н 0 кА АГ З Я ер 8о0Ш 6кА АЯ7ек еАА Аео кЯ, 8к е е.ек 
л J .ААео Kл2А м K. лерА А ллн 8 K.лА0Ш Я к м , Я е -
м е0 Kлн е Я Гл 8лАР Ф ел , р к Я J лА ео Ял м KА0 А ь А-
 е Ш к Я K Яо л к кА Гл 8лА0 р л м АмА Гл м шлк ек лнШ З.ео
K л J .А ео м е. ек лл 0 е р А7лАш А Гл 8Акол 0 8 еко Г к м Г е ц ееААШ
(рк0ь о пZпЕ мШ р ллнЯ ь Г Я АГЯлА е.оь Я0Ш . Я к пZп\ мШ л ек 
ГА.лшА е кер м Акоек Ш M ьK пZ«»-J L пZч»-J ммШ Г.ео АГ 2А
Гл 8Аколн ЯлнШ БнА елелн р Ярен К Глелер м А Ч. Я л екн ,
. л2А J Я . е л Б , Г ь лн ль о2А ш р А ж лек лкАл А Елн,
Б м 7лА0 л ЖАкл Я . = лАKл 8 екА р Я ер м J Я Ш КЯек елеллнJ
Я л екн  0 А ео Г. лА К лл 2р н КТ ж JАкрк ТШ ТШ ц ь м=, р к -
Я Г.л ГЯекАе0 К J лн е к ...цШ К пZч»-J мШ ьнА . лн Алк о н
.л к , Ае е ьлл м . Г. лА . к ЯАлАек ...ц, Б о2 м Я ер м
. ш Ш
К пZУZLпZ3п ммШ 4 АшрАJ к, л Яек, м. е м Аео (зАш ерА, J л-
лн А [ л . ерА р е , .Ал АГ . J  ерАJ р е , ек Г. лА ( Kл 
 кн А ьн 2 .Ал . ол  лА, ьн Г .л  рк JАкрк бШ КШ
1 е JАл , ФШ бШ бл. 0лш , ЕШ MШ .к Я , 1Ш 1Ш Шк , MШ бШ ЩкАолАр , АлKл-
ФШ MШ л. ко , [Ш MШ Зо А ТШ ТШ 8к ? ш еъГ. Ш 4Я е ЯнЯ Яо
 А ь е Яллн А.Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
\п

7 . нклк

.рам  ел * кола .амо н ка(
. л Г лА 5к к Я ер ерА л 8А к . ш  Я л е ь .нШ З.ео
KАА кр 8А L J Я лАрАШ
К OVII Ш б ер 2А р е ек ллА 8 к АГ .ек ГА8лнJ кр -
л А кр лнJ АГ.А, р к н л J .АА АЯллА р р .K., к р А Алк о жер -
к кА,  клш , е зкрА А кШ .Ш=Ш 4р л 0 .ршА0 Гл 8Акол Я р А8ек к ь -
 ео л лK.н ш ер м . , лЯ  J .А А л нл рШ (ел лнЯА ек 7Ар ЯА
J Я л жкр шр = .ршАА б ер 0 0Аео . 2 ер 0 А Я л 0 е ь .нШ К
кА8А к ь Ял м 8АеллнJ р . 2, АГ .А 2АJ  кл , АГ р к м . ео
ьо .0 м е. еЯек , J Я лАрА Г лАЯ Аео кр лоЯ ек м ьо0 .0 . -
ш нJ лK., л Г лА АJ зееАА АеJ .Ак к ек Алл м е )J Яо0л/, ь Гл -
8 2м .Ал АГ е к л. м 2р кр лАШ
К ГлАрл лА Я л е ь .н кл еАке0 р р лш OVI Ш, р м. еР. , АГ8Ал
б ер н- рА, еАА кр 8 АГ . лА лек лкАл р ьАГ 4 А, А 5к Я 
Я0 АJ елА АЯл ео 4 ер  лек лкАл ер е ь . , е OVII Ш L Я -
л Ш 1 е АЯ ГЯ Я л ьн . ол ь о2 : п3ч\ мШ Г.ео е8Ак ео ч\ . ,
п3Уч мШ L K Z»Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*

.рам  ел * кола .амо н ка(, 167?;1682 .
4 ерА кр 8А 8 А 8 екрА ГЯА А е АА н ллА0 J Я л м . л
. ш: р K.н . ь0Г л ьн н ь к ко .лл р А8ек Я к А  -
шА л ол Г лАЯ Я Я 8 екрШ З л Я олн 8 ек р «>» р Ш е Kл  м ео -
л 0 л Я н ь крА, АА ш ). /, Г  Аллн 8 ек р L ) . / А кШ .Ш Кем
 Я лАр J л 8 OVII Ш е8Ак ео «Z )./, р лш OVII Ш L Уп,ЕУ ). /Ш К е .-
лЯ Г м . е ь . АГ .А ео . «ч» рер  кл Ш (к . мАJ Алл ек А еKь
KАкА е ь .н ьнА е ь K.лн, Г е к . 8 А .лKл А Jьл K ло
ж е .лЯ п ьШ А 3LЕ 8к к KА АА е Г .л ). /=Ш . Я е ь . л J .А ео
.лАА Ашнл Я ек ер Ш
лк Я Я л е ь .н ек ш р о MАр н, 8к Я лАр JШ К н л
 ЯАл ке0 р р . 0лл 0 п3«У мШ, п3УЕ мШ Гл 8Аке0 K р Ялл Ш .7ек Р7
лнл Г. лА J Я ьн ек л лер ор ГK L м Г KАА Я п3ЕZ мШ, е 0кАА
к Я п3\« мШ ЗРь нкл , 8к 3»-J мШ OVII Ш ьАГ Я лАр , л ? А8оЯ , нк Аео
ь Ако ер KАлн .0 . ьн8А е 0л м ее Ш
. Р АГ .ек ллР л лл еко е ь . е J л0 8кА ео OVIII Ш 1 А
1к I .0 лK. ЯАА Я лАр J ьн ел л р Гллн Я лн . жм 0-
.Аол к.лА ЯАл ке0 Г.ео е пЕ»Е мШ=Ш M ь к з ь Ар е ь о2АЯ ьнкр Я
.0 р Глн А 5к Я пЕп\ мШ ьн . л 8 еклн рА м Аш м е АГ ек-
лнЯ Я лз рк 7Ар Я к м ЯлА Т л Я 4 Яе Я, е кЯ 8к ьн л л АГ .ААео
) кл , А ер к кА, А е зкрА, А кАрА . ь к  кА Г Я ерАJ/Ш . .лА ь Т л
1 А8 4 Яе е J лА ео лЯл м Ш ..0 АЯР7АЯе0 . ллнЯ, л ьн енл Я .л м
АГ лмАерАJ Я ек , р к нJ 1к I Ам еА ц ееАР АГ З .л Е н Я0
) Ар м е оек / п3ZЕLп3Z\ ммШ 1 Г.л Я . ео н.Акое0 АГ АJ е .н ь м -
. 0 е АЯ к лк ЯШ . J лА ео J рк АекАр 4 Яе , ек лл 0 АГ еклнЯ Ае к-
Я OVIII Ш 1Ш ТШ цн8р нЯ, р к н .кек ьн к. л р лЯ .0 ь8лА0 0Гнр Я,
ьJм к АА А р ЯЯ шАА: ). м е .Ал 4 Яе ьн ЯK Ар м е .лА0 л к ор
р ЯЯ шАА, л А Ял мАJ . мАJ . J, А Г м ГЯ А Ял мА Глн ркн р Г -
.лАР А е ек ллАР ц ееАА ГлнJ Я лз рк л J .Ае0 е ьА ЯА екА 
м А8ек , не р е лн Я0кА м е. 0 АЯ к 1к КАр м /Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*

Колокольн (рама  ел * кола .амо н ка(
1 кл0л 0 з ь Ар 4 Яе . м Я0 е8Ак ео е Я р л б ер Ш К пЕ«» мШ
л л к .Ае0 \>п ь 8А А АЯ ео >>ч ек л , е м 2АJе0 ГлнJ Яек J 1 -
 ек ол Ш К Я лАр J K л J .А ео к ор  0.Аол к.лАШ 1 8А -
лА л . Я лз рк , Т л 1 А8 нЯ . Я Аек к р е2А лАР АГ-
.ек , м р лшлк шАА .л Я Яек, А .0 5кАJ ш л K пЕ«» мШ Ар к
 Я лАр J лер ор е е.лАJ 8 екр Ш пЕ«У мШ л ек л Аке0 .Ал А8лнЯ .о-
шЯ Я лз рк нШ
*о ое ч й мона рь XТX .
1 е е.ек е Я лАр ЯА е м ео . Алер 0 е ь . , Я0ко р к 
е J лА ео л Г лА0J Б о2 м А б м . АлерАJ р Ш . ь . ьн е 0Г л е
Аек А ль о2 м . Алер м Я л екн 0 L . м ь м Я о0 Я ер ерАJ ь 0 OV Ш
? ь нлерАJШ К н 5к ьАко ЯАл ке0 Г 7 лАА п>У> мШ 1к ? ь нлер м :
). Г… . еЯо . Я 8Аекн Б м .Ашн А е Я м е .Ал Т л ЯАк Ак
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
\>
рА ер Я А е цеА Я л екн о . 0к м . н, л б ер л е ., А е еЯ кЯ, 8к р
к Я Я л екн Р к0м /Ш . кJ ьАко ек  .лАЯ ЯАк Ак , Г кЯ к А-
J е0 цеА, р к н . ол 8 ек ьн А Г.ео А АЯА к А 2А J ЯнШ (ь АJ
е7ек лАА ек л Аке0 АГ екл АГ .л м . рЯлк п3чЕ мШ, р к Я е ь7 ео, 8к
)рА к е .Аеен ек л . Алер Я K Я л екн  . к А 2А J Ян ел0J/Ш
?0 ьеKА лА0 к А 2м J Г0ек ьАГА ьАкА ГлАр к ль о2 0 е -
ь . ,  ЯАл лА р к кл еАке0 р пУ3У мШ . J лА ео Ае лА OVII Ш:
)1 к А 2 0 к8Ал , . Алер 0 е ь . , л ь м б ер н- рА, [ к ек л, л
ч« . ь ьноерАJ, Р. лАJ 3\ 8 р, р Я0ке0 л б ер е0р Р ь к Р/Ш 1
. ллнЯ п3ч\ мШ, л е8Ак ео чУ . Ш
К е .Ал OVII Ш Я л екн о, ьн 2А . к м ЯKерАЯ,  ь Гке0 KлерА
 . л Г лАЯ )M -. АлерА А ерА, 8к . ? А8оАЯ Я л екн Я/Ш ( .лА
)А ерА/ ьн л е8 лнЯ: н Я л JАлА АьнА еР. АГ А Ш M Kлер 0
ьАко л еЯ м р лр А ко е е KллнЯ ьАГ екА M . А8оАЯ Я л екн Я
А е7ек Г.ео л. м Ш ТГ е ь7лА0 п3Z» мШ н0ел0ке0, 8к р 5к Я ЯлА
л р кА е е7ек лА А ьн ь 7л ьн8лР АJ .ерР ш р оШ Чко
л р кА е е7ек лА А Я л екн ер 0 е ь . , к0мшн р к е .Ал
OVII Ш ьнА е .лн ЯK. 8 лнЯА е кл0ЯА б ер нШ
 ель Алек й о ко к й
Б АГ екл ьн Аек А0 е KА 2е0 е е.ек е . Алер Я л -
екн ер M . А8о е ь .н, р к 0 е ЯнЯ келнЯ ь Г Я  ео е Аек А
M . А8ом Я л екн 0, ел лл м пУ«> мШ К кА8А к З 8 ко ер м )ек . А-
8ом / Я л екн 0 л (ек Kлр, л ек АЯл кое0 M . А8оАЯШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*

Кремле к й J/о мона рь XТX .
. е Я м л 8 5к ьАко еKА KлнЯ лрк Я ь л б ер н, Г 7А7 -
2АЯ .екн р ек Аш е Г . Ш б л екн ерА еклн 0 0Рке0 е KлнЯ з кАзАр шА-
ллнЯ е KлАЯ, е ГА8лнЯА А. ЯА ь , л .ек 0Рк е ь л Ао-
лн 8кн Jм олАр АЯк Я \>» Я, е м нЯА р мнЯА ь 2л0ЯА, ЯK. р к нЯА
 ек лн 7 еЯо 8кн Jм олнJШ .к кмА8ер Гл 8лА Я л екн 0 е ьлл
ьн шлл .Якл Я0, р м. А . е .н ек Ашн л J .А лер ор Г
АГ р рАШ Т е е ьнкА л 8 OVII Ш лЯ ек 0лл ГЯ7 Аео клн Р.А,
.0 р к нJ р м нJ ь 2л ешА ол ьнА нек лн ек шрА р олАШ Ч еко
ек ош KА Я л екн ер е ь ., р к , . ллнЯ п3ч\ мШ, л е8Акн ео
пч« . Ш п3Е\ мШ АJ 8Ае Яло2А ео . ZчШ лк Я е ь .н 0 0 ео ш р о _ер-
л лА0 м н Т лл 1 .к8А, н е .лА0 р к . 2А е п3«У мШ
поркомплек «L/жн к »
К OIV Ш ГЯА е е.ек е л, л е Ялл м Б .Алер м Я ек , ек -
л 0ке0 .лАЯ ек ерАJ .нр ж ГK ЯАк Ак =, А Г.ео ГлАр к ц ек ер 0
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
\3
е ь . Ш К п>п« мШ ек ерА Аер [ Ам А ек А Г.ео р ЯллР ш р о Б м -
7лА0 Б м .АшнШ К п>У3 мШ АрА рл0Го К еАА 4Ялн K . еР. 8. к -
лР .Я лерР Ар л Б Kо б к АШ ц ек ерА .нрА . K А .ко Г.2-
лАЯА ГЯ0ЯА А OVII Ш ? рЯлкн 5к м ЯлА зАреА Рк Г.ео ь2А л  . о
ек ерАJ .нр, р Kлл . ЯА АJ ) ь клнJ Р./Ш 1 Ае лАР п3>3 мШ, е -
ь . Гл 8ААео Е р еко0лерАJ . ж«» 8 р= А «У ь ьноерАJ жУп 8 р=Ш Ф )р -
Я0ке0 Я ер ер Р ь к Р/, L к 8л0к Аек 8лАрШ К п3Е\ мШ л . о ек 0А . ЯАк -
А8оАJ . , .л Я АГ р к нJ ек л А Аео АГK 2А АГ ц ек ЯАк А8оА
.кА ь 0 ерА, л . м Я L р еко0лШ
M 5кАЯА е ь . ЯА Я л екн ерА .лА0 5к Я л клР.о л м лА8А АеоШ
M . р к нЯер м ь . OVII Ш е7ек е ь .р Ч. Я л екн 0Ш (л
ьн 8ло ль о2  ГЯ Я: п3ч\ мШ л л е8Акн ео ем \ . Ш Е Г-
лАрл лА е ЯнЯ л е .ек ллнЯ ь Г Я е 0Г л е р Я ерАЯ Ч. нЯ Я л екн-
Я, р к н ьн ел л ЯАк Ак Я ) е0 цеА/ ФреАЯ пч3У мШ 1 . лАР, л
ГЯекАе0 л Яек J лер м р лР2лл м . , . лл м J л Я ?K лАьр Я ЯАк-
 Ак Я0ко 8.ел м АешлА0 е.лАЯ J л2А 4 .нШ . е Я м л 8 Ч.
Я л екн о, р р ек АмА олн, ем. л J .Ае0 .лАА ЯАк Ак , Г кЯ е-
ееАерАJ к А J , OVILOVII Ш м АЯл А Ал м. . K Ш
Б.8А А. л ьАкоР, Ч. Я л екн о 0 0е0 р лнЯ ГЯ .ошЯШ
? ек к 8л ер Г ко, 8к . ер0 АГ шА ш р лнJ АЯ7ек пЕ3> мШ Я Ал .-
K р п\ 3»» .2 р еклнJШ ?0 .лА0 J Г0ек ьАкА к ь ео ГЯ0 .0
 елА0 Я л екн ер ьемА, л н.Ако  Я, м. Я л екн о ьн ьр ол
Г K к ЯK. екл ЯА А . мАЯА Г. лА0ЯА, л .ек 0 ео ГЯ KлнЯШ 1 5к Я р 8-
ек нJ . Я ьн . Kл ГЯолн 8 ек р .0 . о0 ьАГ е Ялл  нЯ-
ер  7 .А е нJ . Я л б ер - р, р к Я Kл ьн е 0ко . А . -
мА м Я Г.рА А ен 8кА л е .ек лл . ьАкАШ ? 0 А м .л 0 ГЯА
ьнА к. лн Я л екн Р п3пч мШ M 5к Я 8 екр ер ьнА ек лн . р ЯллнJ А
лер ор . 0ллнJ ек лАШ
Mерко ь У пен Бооро ц на О оженке XТX .
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*

MеЯ к 0 л к 8к Я л екн ер 0 е ь .р Ае8Г Г.ео K OVIII Ш, ьАко -
. K  .ко 8 екр Я . K е ер0 АГ шАА ко . пZпЕ мШ
1 е е.ек е M . А8оАЯ Я л екн Я е м ео Ал .K 2 0 лР2л-
л Я . Яек е ь . ЗKлАрА L .л АГ к J, е ек р к нJ J .А 5к АЯ0Ш К ко
. л 8 OO Ш Гл 8АколР 8 еко Г.2л к Ак АА е ек 0А Г А лн м , к р к -
нJ е ь . А 8А л Г лАШ К е .Ал OVIII Ш 8 Г ЗKлАрА 2 Я - -
KерА А ьн ь Г л ЗKлшр 0 Г ек Ш MеЯ к 0 л к 8к ЗKлАрА 2А
е ек м . , OIO Ш ь о2 0 8 еко Г.2лАJ ГЯо Ал .K рш Я А е. ео
 . м .нШ 4 р  KлА . е J л0 ео 8кА . пZУ3 мШ, р м. кк ьн ек л
р л2А л к Я0 ек л е кр Яре )ЗKлАрА/Ш
(.лАЯ АГ . л2АJ Я ер ерАJ е, е KА 2АJе0 л к Ак АА е Ялл м
 л , 0 0 ео е .Я8Алер , л J .А 2е0 ЯK. лнл2лАЯА (ек Kлр А 1 8А-
еклр Ш К н л ЯАл ке0  .J л м Я к Т л Акн, е ек л л 
пччп мШ M к0KлАА . J ек кА л ь0Г кол ЯАл ео Г 7 лА0J Я ер -
ерАJ рл0ГШ К OV Ш .Я8Алер 0 0 ео .лАЯ АГ ьАK 2АJ р м . е А ЯАл ке0
Я ер ер мьл Г АеА е .Алн OV Ш, ь АГ екл р р )З Аео .2мьек /Ш
1 е е.ек е лАЯ л J .Ае0 . Яе л мШ 1 .J л м Я к рл0Г0 Ю А0 К еАо А8 ,
ь к Т л III, Я 2м п>Е« мШ, л к 2 р Ар Я рл0ГРШ
кона Бож ей аер «*еопал ма К/п на»
M Г лА е .Я8Алер м ек 8 ке0 А к Ае0JШ 1 А Ае лАА Я ер ер м
 K «п АРл0 пУ>Е мШ е ь7 ке0, 8к )ьнеко ь 0 Ар , А к8 мло, 0р K Я лА А
 K ъ еАлъ, Я8 ъ .Алъ 8 еъ З лмАЯлА мло А . Ке А MмАЯл Р, А Ч -
к А м . .Я8Алъер м еш /Ш 1 АьАГАкол е .Ал OVI Ш л еА ке0
е м . ЯШ . А.коек к Я л J .АЯ к Аеш , е м ел р к Я Т л IV е 0-
.Ае0 Г0ко м А8лАл, Яек е ьАГK 7АЯА м .ерАЯА . ЯА: )1 K А л
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
\\
 е . Ашн Г0кА ъ А2лАл къ б ер н- рА: Ч к ерР Аш А Г .Я8АлоерАЯъ
еош Яъ А . е о0/Ш
Mерко ь кон Бож ей аер «*еопал ма К/п на» *о ой Конюшенной
лобое XТX .
лк Я е 0 0 ео л J .А 2 0е0 л (ек Kлр ш р о _елА0 Б м .АшнШ
 Я . рЯлк ол АГ екл А2о е п3«У мШ, л , ле Яллл , е7ек Гл 8Акол
ло2Ш К п33\Lп3Е» ммШ л ьн ек л р ЯлШ M Г лА еош .Я8Алер м АГ ек-
лнJ л Я Аек 8лАр J ек 8 ке0 7 п3«У мШ, л е .Ал OVII Ш KлА ол екА
ео8 л ьнА лА8к Kлн, А е 5к м ЯлА Г.2л00 KАГло р л8 кол еА ке0 е е.о-
ь ек ол б ер нШ . 5к м ЯлА Г.ео ЯАл ке0 Ч к оер 0 8к ко е клА 
1 8АеклерАJ кШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
\Z
рельц на Кра ной площа .
ЗАк м зА0
Е7 .лАЯ е Я е е.ек е .Я8АлерАЯ 0 0 ео е А шнШ ( м е7ек -
лАА Гл Я АГ л Г лА0 ш р А MАр 0 Ч. к ш , )8к А ш J/, р к 0 р м. -к
е м ео л е Ялл 1 8Аеклер л ь Kл , л ь м б ер н- рАШ К
Ак к , е. Г MШ бШ ЯГАлнЯ, 5к е ьн8л е 0Гн Рк е еер Г Я . е -
ш АьнкАА б ер л еKь р Т л Ак ь 0 Ал ц .А л Mек А8 е еЯ
е АЯ . Я пЕ»» 8 рШ 1 ЯАЯ ь2А лнJ .лА ьАK 2Я 1 .Я ер о L
 л 8рА КеJ .лА, Я, 8 А.л , . ек ео А 5к .л АГ ьАK 2АJ р м . е, м.
АЯ ьн ек л ш р о MАр 0 Ч. к ш л е Я Я ь м б ер н- рАШ
(.л р 5к Я . KлАР кА 8 к 8 А.лн з ркнШ Я н ЯА-
л ке0 е J лА 2АJе0 Аек 8лАр J А2о е п3«У мШ 1 А 5к Я л л еА к м. к 8ллА
) Г .А З 8 кер м Я л екн 0, Г Ч к оерАЯА кн/Ш Т к ор е п3УЕ мШ лм 0 -
0ке0 .лА )8к А ш, б ер н- рА, л ь м/Ш ? лл ьек 0коек Г-
0к .Я ко, 8к 5к .лА е 0Г л е е ьнкА0ЯА OVII Ш К п3У> мШ KАкА А
 Ае0млА ш Р ФреР бАJ А8, е 8м Г ГА ео еер - оер 0 л Ш
ТЯлл е 5к м ЯлА б ер  0 0Рке0 нJ .шн е _р Алн, .0 елА0 р к нJ
ьн н.л ГЯ0 5к Я л, р к н ек АЯл кое0 А шЯШ
З.2л00 ш р о ьн . 0лл , п3Zп мШ  ек АА р ЯлШ M ь м ек -
0лл .Ян е0 . , А АГьK лА р л8 кол м Г 2лА0 J Я ьн Г ь л
пЕЕ« мШ
К ко . OVII Ш 5кА ГЯА, шллн е АЯА Г А лнЯА м ЯА, ек Аео Я Г -
ек ллнЯАШ (ь 5к Я е А.коек к K е Я л Г лА Г.2л Ашн (ек KлрА, ь -
Г лл к ек м ел , ерА.н 2АJе0 е оРШ 1 5к Я л.А Акол , 8к Г.ео
ГлАр Рк е ь .н, к р АА Ал 8 е 0Г ллн е KА кл .ек ЯШ
Mнл2лА  крАлерА  р л л Гн е0 .к .лнЯ, .к .л е ь .,
м. KАА рл0KерА екJАШ ( л K л ЯАл к А е Яллн б 8лн  рШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*

[ лнЯ J Я Я е ь .н 0 0 ео ш р о . 0к м К еА0, АГ. л е8Ак 2м е0 л цеА
 р АкЯ ер к Ш M лм ьнА лелн лА0, е 0Г ллн е 0Гн8ерАЯ ь м Я
Ке ЯШ ТЯлл 5к Я J Я 8А л Г лА е е.лА К ео ерА  рШ к0
 н ш р о . Ш К еА0, )8к л ГоЯ ь к/, н ЯАл ке0 п3«У мШ, лк
е ЯллА0, 8к л е7ек А лШ
Mерко ь У екно ен ла оанна =рееч «арой» л «Большой» Коню-
шенной лобое XТX .
(.л р м л Г.ео 0 0 ео . ш 0 лР2лл 0 е ь . , Г лАЯ 2 0 ь2А -
лР к Ак АР л Яек лнл2лАJ [ м Алер м А .к р лР2лл м р Ш . -
ь . . ш нJ р лРJ ь Г ео ьАГ .А ш К Kр л 8 ш ек лА0 Т л
IV, р м. ш ерА р лР2лА ьнА  .лн е А2р л Ч к оШ
. ь . ьн .л АГ е ЯнJ ь о2АJ б ер ж п3ч« мШ л Гл 8А ео пZZ . ,
п3Уч мШ L пZ» . =Ш Е м л к А ьн лнл2лА [ м АлерА  р, р к -
н ко . л 8 OIO Ш АЯл е0 .к  лР2лл АшШ лк Я е ь .н
0 0 ео ш р о _ерл лА0 м н Т лл 1 .к8А ).к / АА )Б о2 / лР-
2лл Ш . ьек лл м 0, 5к .лА J Я 8А е к м , р р р лш OVII Ш
 е .л м АГ 8 екнJ Я ер ерАJ K . ш Р е ь . р лРJ  А к 1 -
8АеклрА Г .н еклн ЗЯ0л м м . ьАГ ь о2 м 0, 8А 2м л Г лА
? А8ом , А м. л ек АГ екл . л Г лАЯ M  лР2лл е ь .нШ
лк Я л е ь .н ек  АJ .ер 0 ш р о M АЯ АлнШ . KлА
J Я ,  . лАР, ьн е 0Г л е Алк ел мл. , е м ел р к .л K.н . -
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
Zп
ш н р лРJ ?ЯАк А  2Ал ьн ь Алл еклАА А  е.ьлн . 0мА,
АГ р к нJ, р Г ео, л ьн нJ . Ш M Я м е8 Ш Бн 0 Я . Я, р лРJ
АЯ А н8р Я Акое0 Ар лн M АЯ Алн, е0 Б м .Аш Я 7А еJ
е АJ лK. JШ 4 л Г Я.А АкА Я л н 8р А 0 А ео ел ш Р ]. Фр-
е А8, ьъ0елА , 8к р лРJ лА 8Я л Ал кШ [ е. о АГ ?ЯАк А0 А ьъ0 А
е ЯА екА, к к Гл р ь м . л екА нек А е ь . J Я АЯ0 Ар лнШ M . лл 
 . лА 0 0ке0 л ь 8Я Г.л2 мл. Ш ТГ . рЯлк р лш OVII Ш н0ел0-
ке0, 8к .ек Акол екА J Я ьн е 07л п3\ч мШ ) 8 ьАкоР АJ .ерАJ Р.
 лР2лл е ь .н е0рАJ ГлнJ 8Ал /Ш 4 м. л Гл 8А ео Е\ . )р лР2л-
л м 8Ал/Ш Кер J Я ьн ек л р Ял А ек 0 . пZч» мШ . Я K е ь .
 е7ек . OVIII Ш, р м. к Ак А0 2 е ек м . , Я0ко е7-
ек лАА е J лА ео А2о л Г лАА M р лР2лл м р Ш
БАK р м .ерАЯ р лА0Я 5к Я л л J .ААео ек шрА е ь .н,
р к нJ л ЯАл к шн 0. л Г лАШ M АЯл лА0 Б о2 м А б м З 2Алер м
 р АеJ .0к к ек шр м р Фз л еА0 Т л А8 З 2Ал , ер кА л-
л м Г.ео OVII Ш лк Я ек шр е ь .н 0 0 ео АJ АJ .ер 0 ш р о 1 р
Б м .Ашн, р к 0 к р А АЯл ео: )8к З 2Ал/, Г. лА р к , нек лл 
п3ZЕ мШ, ек 0 Г.ео . л 8 пZч»-J ммШ
M Г лА0 Зь ер м ьо А 7 .А л ЯАл Рк 7 ь .л ек шр е -
ь .Ш лк Я 0 0 ео ш р о 4 Ашн лнл2лЯ 1 Я лш Я р, р к н
л л Гн е0 J Я 4 АшрАЯШ Я АГ екл е п3>« мШ, р м. Г.ео ек 0А ек ошн
 Ар Г Т л БмА8 Ш ( .лА )8к Зь / J Я А е0 р K Р7 0 Яекл еко
 8АА к ек лл п3У« мШ Яек Kл . 0лл ш р А к7 лАЯ )?ЯАк А
 Ар Г Зь 0кА.е0клАр А .е0клАр А еJ 0. нJ ек ош / л м K р Ял-
л м 4 Ашр м J Я Ш
Mерко ь * кола J/о орца *о ом аанько е, на >ре( ора(. Фоо 1882 .
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*

(.лАЯ АГ . л2АJ е.к АГл ко А е К м лор , Яек  KлА р к м
Я Kл .Ако ш р А Б м 7лА0 )л .к Я К м лор / . ц ееАер 
м е. ек лл ьАьА крА А .к м лор ер Я рШ К   Ал OV Ш
Г.ео л J .Ае0 Г м .лн . Ар рл0мАлА . зоА КАк к лн, е мА Ар м
рл0Г0 К еАА0 IШ Зк АешЯ л н ЯАл ке0 . п>>3 мШ: )1 А. рл0Го АрА л
б ер Яе0ш л 0ь 0 пЕ .ло А ек л . Я к е 0 Г м . Я л К м лр /Ш
(кл еАкол АеJ K.лА0 л Г лА0 )К м лор / Ак к нер Гн Аео
е Ян Гл ь Глн еААШ (.л АГ лАJ А ке0 л АГ еклн е о КШ ТШ ? 0,
м. ек 8 ке0 е ) м лАко/ же Як : м .ер =, Гл 8 Р7 )ь ко, 2 Ако,
Ам ко, 2кАко/Ш M ел 5к м ьн н. Алк мА кГ , 8к Г.ео 0р ьн л J .Ае0
)м е.  к2лн . /Ш К  .к K.лА еен Аео . K л е .л р нJ м л-
к Ш Б  АЯЯнЯ 0 0ке0 ьъ0еллА 5к м л Г лА0 .Ш Ш ц Я лРр Я L к л м
Г Г 2А лА к , р к н АЯл е0 ) м ллнЯ/ ж к е м L е, к0Kеко=Ш 4 р,
.л АГ K ллнJ м Я к OV Ш л ье 2Алл к м А 8Ак Я: )Ф р А е
8Я 2Рк, е р рАЯ к Я АА 8к р0к еь, Ал АЯ е к м к л л . ь Янк… лА
 Я л , лА ь Kл , лА м лл /Ш
? м Я0 5к Яек л J .А ео рл0Kер Я .лААШ К п>Е« мШ рл0Го Ю А К еА-
о А8 ?ЯАк ерА Г 7 е Я ек 2Я ь к Т л III: )Ф 8к Я Яек К м лр
. А . л К м лр Яек, 8Я Я0 ь м е А ь ь Я 0, Ар рл0мАл0, к Яек А
. м е .Ал Я Я, рл0ГР Ар Я/Ш
1 Ам 2ллн К еААЯ III Ак о0лерА Г .8А Ф АГ ек А пУпZ мШ л К м ло-
р ш р о Б м 7лА0Ш К к Ае0J К м лор ек 8 ке0 . пУп> А пУчп ммШ _ ЯА-
л ке0 л А еер Г е ьнкА0J пУ>Е мШ, р м. е Г е ек 2Акол м Я ер ер м
 K Я . ш о Т л IV е е е0 к Гъ0 лл к н л е Я . К м лор ,
кк. ьK  .Я ер л е К ьо Ш
ТЯлл К м лор е м е0 Гл ЯлАкн А8лн . Т л IV, АГ-Г ек -
ек р к м KА 2А кк . ш н еKАкА ьнА  .лн л р Ал к м. 2лм
м . , л 1 елА, м. лА ь Г А елА M К м лор Ш M KлЯ K
Яек, р к ек АЯл кое0 .к нЯ К м лор нЯ, Г.л ГЯекААео ек ошн,
р к н Г. АмА л кА Б АшрАJ к Я0 J Я MАр 0 Ч. к ш , Ал 8
АЯл 2Ае0 р р )MАр .к шрА/, ек 0 2А . пZч« мШ л м е ЯллнJ Зл -
ЯлрА А К J лрАШ Я Гл 8Аке0 Г.ео е п3«ч мШ, р п3УЕ мШ л ьн K р ЯллнЯШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*


й Б е

Ул ца Арба. Фоо XТX .
. л Г лА 5к к Я ер ерА л 8А .л АЯлл Аш, л АЯл лА
р к  АГ .0к к е ) ь /, кШ Ш км Ш 1 . KлАР Аек Ар , Г.ео ек -
л А Аео Я0 АГ. б ер к к нШ К е.л Я0 0 л Ак -
к е KАе0 еоЯ ек 8А н ЯАз, 8к Ф ь к 0 0ке0 . л2 Аш б ер нШ
1 . Я .0 лм ек 2А р кЯ8 2Ае0 пZZч мШ У»»-клА РьА м к -
Аел м ЯАл лА0 5к .л АГ е ЯнJ Гл ЯлАкнJ Я ер ерАJ АшШ ?ек Акол ,
К ер елер к АеА л J .АЯ е ь7лА K «\ АР0 п>Zч мШ, р м. ) нм … А
Б Ае [ь л ( ь к/Ш К . лл Я е8 8о А.к ш р А . Ш Б Ае А [ь , н
 ЯАл Я к АешЯ . п>Уч мШ А л J .А 2е0 ьАГ лнл2лАJ Ф ь керАJ кШ M
Гм0л л р к м . , мр Г ЯкАко, 8к р е Ялл Я Ф ь к л л АЯк лАр р м
кл 2лА0Ш К OVLOVII Ш Ф ь к Я АЯл ео е Ялл 0 К Г. АKлр Ш Mнл2лА K
Ф ь к е ек м . л J .А А А2о к ор е ек Акоек еклн ЗЯ0л м м .
р лш OVI Ш 8А е л Г лА р 8ек  . KлА0 лнл2л К Г. АKлрАШ К
е .Ал OVII Ш ш о Фре бАJ А8 Ар Г  АЯл ко 5к Аш .Я л-
ерРШ (.л р 5к л Г лА р Г ео л еА2р Я . 8лнЯ, А . J Б м м . л
 Г.л ек АЯл кое0 К Г. АKлр L ек 0 2Я л л ек Г. АKлер Я
Я л екн РШ Чк K р е ке0  . KлА0 8 к ЗЯ0л м м . L л е J лА е 
 Kл л Г лАШ
1 Г.л е Яллн Ф ь к ьн Яекл екоР, м. KАА ел л Я . ш н е-
K 7А, ЯеллАрА А ек ошнШ 1 Я0ко ь 5к Я е J лА ео л Г лА0J Ам Р7АJ
р лЯ р Ш
M J .07Ае0 ьАГ Ф ь кер  7 .А ]АА ерА  р K. АЯл е0
Тр ллнЯ, ек 0 2 Г.ео . е .Алн OVII Ш Тр лл е ь ., р к KАА ш ерА
Ар л АешнШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
Z>
лк Я е ь .н 0 0е0 J Я АЯ0 ек ]АА , р к Я  р А
 8А е лнл2л л Г лАШ К п3УЕ мШ ш р о р Г л 7 . 0лл , п3\\ мШ
ьн ек л K р ЯлШ
1 клАр  р л Г л ьн 1 клА8о е ь .Ш 1 . лАР, ш о бАJ А
]. А8, еек л А 0 б ер  е .Якл м ЯлА, е ь АГ ГлнJ Яек к-
лАр А еА АJ л Ф ь кШ Кем , . ллнЯ п3ч\ мШ, б ер л е8Акн ео п«> к-
лАр Ш
1 зееА0 клАр ьн .л АГ е ЯнJ ек ь ллнJ б ер Ш К Я0 ь о-
2АJ K е 2о . 0ллн м . л .р нм  л екоР, А м АJ .А ео е-
ек л А ко ж н ЯАл Ян к АеА K АГ 2 ч Я 0 пччп мШ, р м. нм -
 Яо=Ш
К п3ч« мШ 1 клА8о е ь . кЯ8л У\ . Ш Е шлк Я ьн J Я MАр 0
Ч. к ш , )8к 1 клАр J/, АГ еклн е п3«У мШ К р лш OVII Ш л ьн ек л
р Ял А ек 0 л м е Ф ь к Я ко . л 8 пZч»-J ммШ
?лKлн  р л ЯАл к ?лKл е ь ., р к KАА .лKлАрА,
8р лА 2А Я лкнШ К н 8р лр Я лк б ер л 8 ео р лш OIV Ш А ?ЯАк-
АА ? лер ЯШ Б  . ьлн е .лА0 .лKлнJ Я ек J . 2А к OVII Ш . .А
лАJ, р Я е ьек лл .лKлнJ Я ек , АЯАео 8р л7АрА, .Як8АрА, Г о7АрА,
к0ло7АрА, кKАм о7АрАШ 6кА Я ек АлАЯ Аео л ?лKлн . )АГ олнJ А
Ае к м нJ Р., рк J 8к/Ш 1 АлАЯ Ян Я ек ь0Г л ьн АлекА Ае0м
. ь е екл ь к А, р Я к м , .ек Ако 8Акоек ек ллАJ Аш, м л-
кА 2АJ, 8к Я ек л ь.к р еко е ь , АЯ2А ко е ь Я.о А , -
ко, ..н ко 8р лн А . ко з о2А н .ломАШ M А 5к м ьн л. ек к 8л Ш 1
е А.коек [ Ам А0 к 2АJАл , р м. Я ек ).0 .лKл м . J .0к л ? , АА
Г ? , А АJ еЯ к А Рк . л м , 8к ь лА л Ал еАА Я.А А А е Алш, АА Г
? 8м л елеА/Ш
1 р Ялл е ь .н е KАе0 л Яек Ялл е ь .н, м. KАА
р Ял7АрАШ
M 8 р Ялл м ек Акоек б ер кл еАке0 р OIV Ш, р м. > мек пч«3 мШ
ьн Г Kл ) 0 ш р о р Ял л б ер / L _елерА е ь ЯШ 6к ьн
е лАкол ль о2 0 ек р , л л н.0 ео л з л е 2о . 0лл к м.
б ер нШ . OV Ш л 0. е ьнЯ р ЯлЯ ек Аколн ьАJ . J .Ак А рА А8Ш M А
5к к Я к А л нJ J ек е0 е 7 . мАЯ, А 5к Я АГ лм ек ААео
ел л Я р еклн р лА0 А л Аь Kлн м е. ек ллн Г. лА0 А ш р А,
е е . к 8ллн м лнЯ ь Г Я ЯШ Ч еклн . Я , ек ллн АГ рА А8 , ьнА
АерР8лАЯШ ( .ллн Ялн АеJ .0к л ьK OVILOVII Ш, р м. .0 р -
.ек р ЯллнЯ ек Акоек Я ьн м лАГ л е ь 8 K.лА L Яллн А-
р ГШ К лЯ, е Я [ Ам А0 к 2АJАл , ) . Я ьн ем б ер ер м м е. ек
р Ялл . А Я ек … . л б ер АГ еклн ж АГ .А 2А АГ екоШ L ЗкШ= А рА -
А8лн . н А Г .н/Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*

Mерко ь * кола J/о орца, чо =лон ка( на Арбае
1 ек лек ЯK. лнл2лАЯА 1 ер А Б о2 MАрАкер Аш ЯА OVII Ш
ьн Г л0к )р Я / 1 ер е ь . Ш Е ьАк кА . А л Г лА0 1 ер Аш,
ьл Я, .р к кл Я, M K Я А .к Я р ЯШ 1 . ллнЯ пУЕч мШ, м лАГ -
шА . оек лл м ьеKА лА0 ш ер м . ш Г лАЯ ео >ЕЕ 8 р, е ек -
0 2АJ 2к к .нкл м . ш Ш . .А лАJ Аек 8лАр л Гн к енклАр , , Я0е ,
JьлАр , ер к клАр , .рР8лАр А .ек Ак . мАJ ешА ол екШ
 ан Грознй на окол ной о(ое.
ЗАк м зА0 КШ Ш ш Ш OIO Ш
M Яек е Ялл м M м Ф ь к е м е0 8клАр  р А л J .А-
 ео 8кл 0 е ь . , р к KАА р 8клАрА L J клАрА е е р ЯАШ
К OVII Ш Г.ео л J .Ае0 ш ерА 8клн . , р к Я е . K Аео .0 ш -
ер J кн р 8кн жр лн ьн е р н, н Гллн е 18 н А .АьА А=Ш Бн р -
8кн е8Ак Аео е ЯнЯА 82АЯА е .А е р А Ал .K А р 8АЯ кАш Я кШ лШ не -
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
Z3
р м к Ш (лА ьАА . ьн8 е J, . 0 ек Ям А ьА 0 еА .л м е м . Ш
1 АJ .ерАЯ J Я Я е ь .н ьн ш р о _ерл лА0 м н Т лл 1 .к8А 8к-
лАр JШ К п3УЕ мШ л Гл 8Аке0 K р Ялл Ш
Mерко ь * кол Я ленноо на Арбае XТX .
4 ьлАр ерА  р л ЯАл к 4 ьлА8о е ь .Ш К Ак к е7ек к
Гл м еАш кл еАкол ел л м Г л0кА0 к ьлАр Ш 1 ЯллАР 1Ш КШ .нкАл , 5к
ьнА 8лАрА А к ь 8Аекн, л Гм0. . мАJ Аее. к, к р л Гн Аео к ь 8А ш -
ер м . Ш К 8Я, ГЯ Kл А . м 0 еА0: к ьлАр ЯА Я мА л Гн кое0 Я ек ,
АГм к 0 2А ГА8л м . к ьн, АЯл0 2Ае0 ГлнJ АГ .ек JШ M , е.0
 еЯ, ь ь ел ллнЯ .ек 0ке0 8к к ьъ0еллА: Г.ео KАА ш ерА
J клАрАШ )4 ь ЯА/ 5к Я0 л Гн А ьАрА .0 АЯ лрА лр к нJ р лнJ к -
0.лнJ KА клнJ: е, л, Я А кШ Ш (лА . Аео Аь АГ . еАлн, Аь АГ
 нJ екь Г лкА8лнJ еклА А к ь0Аео J клАр ЯА А . к8рА KА клнJ
.0 .Я лА лА0 м е Я е Яш . мАJ е Яш , K 2АJ екАко е лАЯ ь Ш е лл
 оГ . лл м . KлА0 м 0к . ьек 0коек : 0. Я е к ьлАр ЯА KАА р -
8клАрА, кл еАкол J клА8о ешА АГ шАА р к нJ лк лАр рАJ е ЯллА, к рK
к , 8к 0 0 2 0е0 шлк Я 4 ьлА8о е ь .н ш р о цK ер Ар лн Б Kо б к А
АЯл ео е .лАЯ ) 4 ьлАр J/ 8ло лГл 8Акол Я0 ж р п3чУ мШ=Ш К
п3«У мШ л Гл 8л )Г Ф ь керАЯА кн/, п3УЕ мШ ) 1 ер Аш/Ш .к л Аке0
0елнЯ, 8к Г м л7АрА KАА Г.ео А2о к Р  Ал ш ек лА0 бАJ А ц Я -
л , е ш лАЯ м енл Фре0, . 8Ак 2м е р АлР J к, АJ ешА о-
л еко Ае8Г к, А K. е Я ек 0кол 0 е ь . еА ке0 е 1 ер Ш
. ь 0лн  р ьн л Г л, 8 А.л , . ь 0л е ь ., м. KАА е ь-
0лАрА, ь к 2А л м е. Я . ь 0л Я . Ш M е7ек л кк,
А.АЯ , л. м , ер ор шлк олн J Я MАр н Я лл м п3«У мШ ЯАл ке0 е
 .лАЯ )8к Г Ф ь керАЯА к ЯА ек шр е ь ./Ш Ке 5к е А.коек к
к Я, 8к Я ек Г.ео Г.л еЯлАА ек ошн, е ЯА лА еААео Г ЯГ, м.
к рK АГ екл е ь . е ь 0лАр Ш . Я K J Я,  . лАР, ьн ек л А Б Ае
[ .л А ек 0 . пZчп мШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*

Mерко ь * кол J/о орца на =е ка(. Фоо 1882 .
1 е е.ек л J .Аке0 б н р АлерА  р, л Г ллн к р ек шр 
е ь ., р к KАА .8Алллн р лАр .к л р Ал Ш ? м 0 ек шр 0
е ь . е м ео л . е ер ер м р Ш (л ьн л Г л к р ш р А
. е 1 ь KлА0 л 1ер J, АГ екл е п3>« мШ А ьн 2 .л АГ . J .е0кр ш р-
, нек ллнJ ек ош ЯА АJ е ь . J А ш бАJ А ]. А8Ш К п3>ч мШ л
Гл 8А ео )]АА  Ар Г (лА8р /, п3УЕ мШ Гл 8А ео )8к ек шр е -
ь . 4АЯ з  Ар Г 1 к /Ш б Kл  м ко, 8к 5к е ь . е7ек 7
.л ш р о L 4 Ашн л Ф ь к жл м ?лKл м р =, е Kлл 0 ек ош ЯА
е .Ал OVII Ш
ц0. Я л J .А ео 7 .л ек шр 0 е ь . , шлк Я р к 0 0 ео ш р о
MАр н Ч. к ш л 1ер J лнл2лЯ Б о2 Я MАр ер ер Я рШ К н
л ЯАл ке0 . п3чУ мШ, р м. Г.ео KАА ек ошн ) Ар Г [ Ан Б рАл /Ш
К п3УЕ мШ л Гл 8А ео K р Ялл Ш бек  KлА е ь .н Я Kл .Ако
 Б о2 Я, б Я А . .лЯ MАр ер ерАЯ р ЯШ
К м лАш J е Ялл м л , K Г . ЯА ЗЯ0л м м . , л Яек
лнл2лАJ п-м А «-м MАр 7р ерАJ р е м е0 . ш н . 0л 
. , А р к Я е7ек е ь . Щн, р к KАА ГА8лн . ш н е-
KАкАШ
ЕеА 8еко, 8к ек Ал 1 ек ол 0 к А ео АерР8Акол . ЯА,
ек л Аке0 л0клнЯ, л ер ор Ял м АJ к ь0 ео м .Ш ?0 ек Ашн .
ьн8л Г м к А Аео J о0J б ер н- рА А  Ак р Я, Г кЯ е 0Аео
ел  р А. ь л, р к н еАА Аео А ер н Аео л е .ек лл K
е Я Я м .Ш л л лАJ Г Ае к .Алн А 2А АлнШ (е ьлл шлААео б ер 
OVIIILOIO Ш р лн . , АЯл 2Ае0 )к ркА лнЯА/, ер ор м А Я.-
лл А . А еАолн K Ш 1 к Я, АГ р рАJ . . о . Г м к А Аео, лА
Г.0Аео л . ь клн L ь Г н А оJ н, е .лА L е ел н А н А J.н L
еАл нШ К 8Я, е.лА, р р . Р7А Ял м ЯлА, е ьлл шлААео р 0ЯАШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
Z\
лк Я е ь .н 0 0 ео ш р о MАр н Ч. к ш , )8к Щ J/, р Ялл Г. -
лА р к жп- .Я лерА , «»= ьн ек л п3\3 мШ ) 8 ьАкоР . ш нJ
 Я0е , А JьлАр , А ек K/Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
ZZ

ш АнАнлкр

Колокольн церк Большое озне ен е
M Г лА 5к Я л . ль о2 0 8р 1 ел0, лнл Г рР8лл 0 ь о2
8 екА к ь А 0 0Р7 0е0 нЯ Ак р Я б ер н- рАШ
К л ЯK. е ЯллнЯА К Г. АKлр А Б о2 MАрАкер , к Я, м. л J -
.0ке0 Б о2 , б н, . .лА А MАKлА Ае ерА рА, OVII Ш е м Аео
Ае ерА е ь .н, р к нJ KА А рАе 2лАрА, Ам к 0 2А .0 лK. . ш
р ек, ГА8л м . е ло0, р енШ .к м м 0, е ь . Г.ео л е8Акн ео . L
 к А 2 0 А . ш 0Ш К р лш OVII Ш кк ьн п«> . Ш ц0. Я е м ео  2-
л 0 е ь . , м. KАА р А L р 2лАрАШ 1 Я0ко л е J лА ео . еАJ л Г лАА
 2л м р Ш
. Яллн К ГлелерА  р ЯK. Б о2 MАрАкер А 4 ер Аш ЯА
. .л р о АЯ л е .Ал Г.0е0 м Я, м. кр 8Ш 4 м 8 еко,
8к л J .А ео ьАK р 4 ер Аш, АЯл ео M м .ерАЯ р Я, M м -
.ер е ь ., л елл нJ .ш ЯА АГ M м . Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п»»
Mерко ь алое озне ен е
_K ер  е Ае .АллА0 M м . Гл 8Акол 0 м л м .ерАJ р-
ш ьн ел шлк олн лн ек лнШ К п>\\ мШ )л м .ш к м нJ Р.
Ял м / ьн е Kл л KАко ) еЯ м . Я Я ер ерАЯ/Ш (е ьлл р л  е-
лА ьн АГ .л А Т л IV, ь 2Яе0 е л м .ерАЯ е кАГЯ Я: пУ3Z мШ
б ер  J п>У еЯ л м .ш , рк0ь пУЕп мШ АГ ГЯер  Алн M м -
. L )м екА .ллн >» еЯ/, АГ А8л L 3» 8 р е .коЯАШ
лк Я 5к м елА0 0 0 ео К Глелер 0 ш р о жк р л Гн Я м б м
К ГлелА0, л Г лл 0 к р е ек рА MАрАкерАJ к Гл 8Акол м ь о2м 
ГЯ Я J Я , к рK АЯ0 К ГлелА0=, р к 0 н ЯАл ке0 пУ>\ мШ К п3Уч мШ
е ь . Гл 8А ео ччч . Ш
Mерко ь Большое озне ен е.
. Яллн А.
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п»п
Mерко ь Большое озне ен е XТX .
нл ерА кАр, ЯK. лнл2лАЯА К ГлелерАЯ А З лко ерАЯ р ЯА,
л ЯАл к е7ек 2Я Г.ео е нл А ек 0 2 кк ш р А . Ш MАр 0, )8к
нл /Ш 1 нер Г лл Я Ак к ЯллАР, л Г лА 5к м J Я ь0Г л к Я,
8к ш р А лр к Я0 же пУУ« пУУ3 мШ= л J .Ае0 ь Г MАр н КАр шр м ,
 Алеллн АГ м . нл , р р л АЯл ео К0кр Ш (.л р Г.л Аек Ар Я
ек АГ екл к Аел АГ екА ь ел лАА 5к ш р А пУп> мШ: )л0Го АрА
К еА . мР ш р о р Ял Г KА Б м 7лА е 0к Б м .Ашн Г MмАЯл Р
л .к Я нл /Ш (л ьн Г р л8л ек Акоек Я А е 07л 8 Г . м . Ш _р -
Г лА к Аеш л ).к нл / е е 8 А.л екоР м Ак, 8к елА л
5к Я Яек е7ек м Г. ло2 л 8 OVI Ш ?ек Акол , Аек 8лАр J е
нл н ЯАл ке0 ь .л м Я к OV Ш ГЯо е Б о2 м . Ал Ш
1 е.лА Аее. лА0 Аек Ар р Г А, 8к ЯАЯ нл л К0кр OIVLOV Ш
е7ек . м м . нл L л р КкмШ К Я0 з . ол лн л ьн
Г л, А ел л 0 Я ее м KАк нлK.л ьн ь кое0 е л L л К0кр,
м. ел .л АЯллн м .Ш Ч еко KАк ьK б ер А 4 о, м. к рK ь -
Г ль о2А елА0 е 5кАЯА K л Г лА0ЯАШ
. пУч3 мШ ш р о нл Гл 8Аке0 р р MАр -К .лерА KлерА Я л екн оШ
(ьАко ек е7ек ко Г.ео .Якл Я0, м лн J Я ьн л о ь -
7л АJ .ерР ш р оШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п»«
Кольч/а шлем р/ коо о на XТ: .
? мА е ь .н е KААео ЯK. лнл2лАЯА Бо лнЯ А . . нЯ р ош ЯАШ
З.ео, ЯK. е ЯллнЯА б  MАрАкер А 4 ер Аш ЯА, е м е0 л
KлАр Ш [ л клн  р 8А е л Г лА к [ л кл м . Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п»ч
Mерко ь о кре ен ло /щео Бронной лобое
(.л АГ р л2АJ Г.ео ьн Б лл 0 е ь . , Я0ко р к е J лА ео
л Г лА0J Б о2 А б  Б ллнJ АшШ З.ео ьн елА Я ек - KлАр ,
АГм к 0 2АJ ь лРШ К п3ч« мШ л Гл 8А ео п»ч . Ш
К ек Ал ь ллАр Я АЯл е0 клАр, лшн лАр, . 2А ь лАШ . ьек лл
м 0, . 5кАЯ л Г лАЯ л цеА . ГЯ Аео р о8мА, р к н ьнА е ек -
ллн л цеА е . л2АJ ЯлШ К OLOV Ш р о8Kл 0 ь J 0 0 ео ел л ,
8 ек А .Алек лл ь л еерАJ Ал А Яек е 2Я Я А 7Ак Я е ек 0
ьн8л е АJ Г 7Акл KлАШ
Mерко ь Роже а .р о а, чо ар( =алаша(
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п»>
КеЯ Г.ео е 0K е0 Б ллн Ар Г, н ЯАл Ян Аек 8лАр J е
пУЕч мШ А, е 0кл екА, ел ллн Т л Я IVШ (л Г м к 0 ь лА, 2Ян, е ьА,
рА, ек н, е Я н А . мА .Якн Алер м ел 0KлА0Ш 1 . ллнЯ OVI Ш,
Б лл Я Ар Г е ек 0 пп» Я ек , Г лАЯ 2АJе0 н.р А Я лк Я KА0Ш
Тек 8лАр л Гн к е .А лАJ ь ллАр , РЯ2 ллАр , е ьолАр , Я ек е Я олнJ
А7 Ш б ер ерА ) лен А/ ьнА л ек ор J 2А, 8к пУ\Z мШ ьJ ерА ен
. Я м Аео Г 2лА0 рАко АJШ б ек Ар Г Г е Р ь к 8 А .лKлн А
 Яеклн р .н, 8к е ь н.0 АJ АГ ь7 Я еен Я ер ерАJ ЯеллАр Ш
еен ка церко ь *о н коо мона р, чо на Бережка(. ￿
ЗАк м зА0 OIO Ш
[ л е ь . ьн ш р о Т лл Б м е , АГ екл 0 . рЯлк Я е п3«У мШ
А ек лл 0 р Ял п3У« мШ, р к ьн л Г л Б м е ерА  рШ 1 ер ор
е ь . ьн ь о2 , Г.ео АЯе0 А к  АJ .ерА J Я L ш р о К ер елА0 . -
7м л б  Б лл , ек лл 0 р Ял АГ . 0лл п3\ZLп3Z» ммШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п»У
Mерко ь Роже а .р о а К/р не
ц е KА 2Ае0 е е.ек Б о2 А б н 1 2 ерА рА р Гн Рк
л е ь . 1 2АШ З.ео K . пZчУ мШ л J .А ео ш р о ц K.ек Аек , )8к
.к нJ 1 2 J/Ш К .л Я АГ . рЯлк OVII Ш л 2Аь 8л л Г л L ) .к нJ 1 -
8 J/, А 5к . ел лА 1Ш КШ .нкАл  м ко, 8к Г.ео KА А  8А, р ГлА 2А
 еклАр А А .А 2А Ае ллА ГА8л м . Ам нШ К .ек Акол -
екА K кк, 8 А.л , KАА Я ек - KлАрА, АГм к 0 2А  2А L 0Ян А 2А -
рА ь Р. ек н е ьА е Г р нкнЯ 5зе ЯШ M цеА  2А, 0 0 2Ае0 А. АГЯллАЯ
. лм Я8 , 0 ААео OVII Ш А ьнА Алелн е З . Ал ГЯлнЯА клАр ЯА,
 ек 2АЯА л еерР еKьШ 6к . KлА кЯ ь ь ел л , 8к 0. Я
л J .А ео Б лл 0 е ь . , м. к рK KАА KлАрАШ 1 АJ .ер 0 ц K.ек лер 0 ш -
р о Г.ео ЯАл ке0 е пУЕч мШ р . 0лл 0 л Гл 8Аке0 7 п3УЕ мШ, р р р Ялл 0
L е п3Z« мШ
M Г лА ш р А Б о2 м К ГлелА0 ) ек K J/ MАрАкерАJ к Б м м .
л ЯАл к е7ек лАА Г.ео К Глелер ек K е ь .нШ (ел л ь0Г л-
л екоР ьАк к ьн J л Г. лА Я ер ерАJ Ар Г Ш ЗРь нкл , 8к ек Ал
ГА8 А . А. J лн L р ол 0 А ек K 0Ш К кА8А к KллнJ р о-
лнJ ек K Г ек А л ек ьГ млек ол м KА0, ек Аео л ек к > . 3
8 е А еЯл0Аео е ЯА, ьГ Г .07м Ш ? 0лл 0 ш р о л 5к Я Яек зАреА ке0 е
п3пZ мШ ? н Ар ГлнJ ек K ЯАл Рке0 Г.ео 7 пЕпп мШ
ц0. Я е 5кАЯА е ь . ЯА е м Аео .лА0 к А J Ш _Аш .А А. л р А
.А А. ло ерА  р 8АА е А л Г лА0 .А А. ло ер  к А 2 е -
ь . )л ГоЯ ь к/Ш Е шлк Я 0 0е0 J Я АЯ0 .А А. л , АГ еклн р р . -
0ллн е п3«Е мШ А ек ллн р Ял п3ччLп3чZ ммШ 1 е 07лА ш р А АЯлл 5к Я
е 0к Я L р АкР екJ , 8 А.л , ьъ0ел0ке0 кЯ, 8к е ь ., А.АЯ , Г -
.АА ер кШ (  .о8ер  Ал .Kл екА л ЯАл Рк к рK Б о2 А б н 1 к-
А 2А рАШ . ь . ьн . ек к 8л ь о2 А АЯ к рK . м  АJ .ерА
J Я АЯ0 е 0к м Е Я 0Ш
M м лАш ЗЯ0л м м . л J .А ео е . Ал , Яек  KлАА р к м
. к .ек лА Я ер ер 0 к лАЯАр L е J лА 2Ае0 А лнл . АлерА -
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п»3
7 .о А  рШ 5к Я е.к . ь Ако, 8к лнл2л00 Б Ар .л 0 Аш . пZпZ мШ АЯ-
л ео . Алер Ш 1 н е .лА0 ь 5к Яекл екА еJ .0к р ьK OIVLOV Ш,
р м. Г.ео л J .ААео ь2А лн .лА0 рл0Г0 К .АЯА Фл. А8 . J ер м е
шлк Я е Кн 0Kр , р к е м ео еко 8о0 .к.лш А м .-
лАА б ер - р жк Я, м. Г.л АГ екл е .оь .к.лш=Ш К е.ек АА шлк 5к м
 .лА0 еЯекАе0 лЯл м ек 8л, . Ал , л ьK «»Lч»-J ммШ OV Ш . рл0Г0
К .АЯА Ел (ом . л . 5кА ГЯА ЯАк Ак ] кАР, р к н е Р
8 .о . АJ е ьек лл еко е е.лм M Алер м Я л екн 0Ш
лк Я е 0 0 ео ш р о ц K.ек Аек , н е .лА0 р к 
. 2А е п3>»-J ммШ 5к Я ЯлА . Ал , 2.2 е ек м . ,  кА ео
ек шрР е ь .Ш Я, л J .А 2Ае0 л 1 ер Аш, е п3Zч мШ 8АеАе0 р ЯллнЯ
А ек 0 ко . пZчп мШ
о 6 ТкЯлнбКк ￿
Mарь Алек ей (айло ч борам на окол ной о(ое бл з
о к 
. Я K M АлерА Я л екн о е м е0 л . р, ьАГ еко0 рА 1 елАШ (ьА-
ко ьн ел л ЯАк Ак Я ] кАЯ  к кА OV Ш А е е Я м л 8 0 0 ео
. Я нЯ ЯАк А8оАЯ, Г кЯ к А 2АЯ Я л екн ЯШ К лЯ АЯАео к А J Я : м -
лн Я л екн ерА е ь АЯ0 К .лА0 J Я Б м .Ашн, Г лер Ар лн Б Kо
б к А А Т лл 1 .к8АШ Кер Г.ео ГлАр к .Я л екн ер 0 M Алер 0 е ь . ,
р к , Ае лАР п3ч\ мШ, Гл 8А ео \3 . Ш К п3>3 мШ Г.ео Г зАреА л п«У . -
, АГ р к нJ Е« ьнА р еко0лерАЯАШ ..к, . , Г ЯкАко, 8к M АлерА Я л -
екн о лАр м. л Г лАЯ н. Р7м е0  KлА0 е .А 8АJ Я ер ерАJ ьАкШ (ь
5к Я е А.коек к J к0 ьн к к з рк, 8к пЕ>3 мШ м  кАА KлерА, пЕ3> мШ
А е Г.лААШ К .лерА е ь ьн  7л АJ .ерР ш р о, пZчч мШ л
ьн лА8к Kл Ш К 8 к б ер н 5к Яекл еко 2 >»- ммШ OVIII Ш
ц0. Я е M АлерАЯ Я л екн Я OVI Ш ГлАр к 7 .л елА, 8А 2
л Г лА M К м лор , р к Я лнл л ЯАл к л Г лА M м лор ер м -
р Ш (л ь Г ео е к м , р р еР. АГ .к м К м лор жл кА Я0, 
 е8лА0 б J А Зл ЯлрА=  А м е. )е лн . / А ьеKА 2АJ
м . ш нJ еKАкШ
К OVII Ш л л J .Ае0 .лАА З 8м Ар Г , е 0KлАА р к м л J -
.А ео .лАJ е , р ллнJ А 2АJ, . ч»» 8 рШ К АJ ь0Г лл екА J .А Г ь к
) е0рАJ е ь р J, к2лнJ, ь ГнJ А м л8АJ, А Я.0лерАJ, А р . J/Ш м. м е-
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п»Е
. о нГK л J к, лА . K А л е J )J к/ жь ГнJ=Ш . п3чп мШ 1е лн .
лер ор Г Я7 е0 е Яек л Яек , р п3ZУ мШ л ьн р л8 кол ГЯ7л
 л 8А7 )4 А м н/Ш К к Я K м . Г.ео ьн ек л . 0лл 0 MАр оер 0
ш р о, р к Р пЕ\У мШ Г ЯлАА л р ЯллРШ
К е Гл лАА е ЯллнJ Я ер А8 л Г лА )К м лор / ь о2 8 екА ее шА-
А ке0 е АЯлЯ К м лор ер м р .ьА7 , р к е м ео АьАГАкол п рЯ р
е -Г . к M м К м лор Ш (л ГлАр е Гл ЯлАк 5А.ЯАА 8Ян пЕЕп мШ
8Ае 8АJ м лнJ Я ер ерАJ р .ьА7Ш Е7 л 8 OO Ш 5к к Ак А0 л J .А-
 ео Г . ЯА м .ер 8 кн А ьн Я Г ек л Ш
ц0. Я е . АлнЯ, А .лАА б ер - р 8о0 .к.лш, . л екА л J .А-
 ео е Кн 0Kр , н ЯАл Я л 8 OV Ш Г 7 лАА рл0Г0 К .АЯА
Фл. А8 . J ер м Ш К м .н з . ол лн к 8к кА OV Ш е ьн
Г л , А . ол2Я шлк 5к м ь2А л м АЯлА0 ЯекАе0 е е.л . Ал ,
Кн 0Kр ек .л АГ Ял м 8АеллнJ . ло р. Алер к8Алн, р к 0 ек 
 Ал .K ко M Алер Я Я л екн РШ
(ьАко . 5кАЯА ГЯ0ЯА ко . л 8 OVIII Ш, р м. лА ьнА K лн
рл0ГР б к Р 1к А8 [ м Ал, .л Я АГ Г ЯклнJ .0к 1к ер 5 JАШ 1 -
л 8 ол л оГ е0 . АЯ м е. 0, 8 ек 8Ае Гл кл2АJ Р. е.
л . ш А8Я ФреЯ, ГK ьн л Гл 8л еАьА ерАЯ мь л к ЯШ M .АьА А л
) е Ае0/ е АЯ Г0к 8лА8ек ЯШ ц ГЯ J м Г к ьлА ьн л ек ор Ар,
8к н.0е0 л з л е 5 JА, АГ екл . ол Аь олнЯА Гм0. ЯА л Г0-
к 8лАр Ш ц еер Гн А, 8к б к 1к А8 Я. Ае0 . K к Ако . м шлл екА, А-
ь кллн .0 Ер к Алн IШ ТГ ьА8ллн ь -зАер Я Mек нЯ, л ьн А8-
л Я Ар Г 1к I к. л . е. А л ГА. лА . мАЯ ьА8л 2л 1к ь м
АР пЕ«п мШ Ке АЯ7ек рл0Г0, рР8 0 А ьАKлРР .Я ер лР е .оь, л Г ллР
 8оР .к.лш, ьн р лзАер л Ш
(.л р е .оь А Флл Т лл л Г кЯ е K Г кАА м енл ФреРШ [ м -
Алн . K А .ко .к.лш Я . р лш OVIII Ш, р м. е .оь 2 р 8ек 
 А. л м р рл0Kл Флл [ м Ал , н2.2 Г ЯK Г к л м е клАр м з ?Ш бШ
б кР2рАл Ш К е.ек АА Р . АJ . 8о . зо0, н2.2 0 Г ЯK Г м з Ю А0
бАJ А8 КАом ер м Ш К п\п3 мШ АJ енл м з б к Ю о А8 .  рш MШ ТШ
1 р зо , к р к м л 2 р м з ]. 4 ек Я, е Р 8 .о к. 2Я
.к.лш р 8ек  А. л м . 8 А Фм зл, ек 2 п\п\ мШ Kл мл ФШ ФШ
З р ер м , е.ек АА Я ер ер м мл -мь л к Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п»\
о ко к й енерал-/бернаор раK А. А. Закре к й
1 А лЯ л ек к еш к е .оьн: м лн е .ьлн . Я ек А ке0, р
 0 0Рке0 Я лЯлкн Я0ко лн п\п« мШ, . Я А. ке0 ек м м0 л 0 з Я Ш
1 А 5к Я е .оь АЯл н ке0 4 Jм л Ш Е7 е .Ал OVIII Ш Г K. ке0
к .АшА0 л .лнJ м0лА ьАГА е .оьнШ 1 ьАГ екА M Алер м Я л екн 0 лА АЯ-
л Аео е .А Я ер А8 )1 .л АлерАЯА/Ш
К п\чп мШ е.лА . к е .оь 1 MАр  А8 ?ЯА. Ш 4 к . Р
8ло л. м А л 8 п\ч> мШ . А м е. ек .0 м лАГ шАА 2р н е . .ек
ж л е7ек  ко . РшАА=, АГ р к  е.ек АА н2 лЯ е-
шА Аек Ш . 5к м ЯлА 5кА Яек А ь к Рк е 2лл Ал J рк Ш 4 .АшАА
Г.2лАJ м0лА еклл J .0к 2 , Я7 0ео . мА Яек L б оАл
ц 7 А К м лор , Г.ео ГлАр Рк Ян2ллн . А0кА0 А р Аллн р к н
1 ек ол Ш
1 е е.ек е . АлнЯ, ьАГ рА 1 елА, е.л 8к кА OVII Ш ГлАр к
е К ер елер Ш M 8 Я ьн  Kл п3\п мШ, р м. ш о ]. Фре А8
нь 5к Яек .0 ек Акоек е м Г м .л м . ш е . Я р Ялл К е-
р елер ш р оРШ БАГ лм ГлАр к елА, р к Я KА ш ер 0 Аем , А
. рЯлк J л 8 \»-J ммШ л АЯлке0 )м е. нЯ л нЯ еош Я К ер елерАЯ/Ш
ц8р 1 ел0 ьн м Kл лер орАЯА кАл ЯА, А р  . е KАе0
ь2А лн е . 7 .оР 3ч мрк : ) к Я е . е . м ек лА0 «>»» 0ь ло Яек Я
л м 0. J; У3» А А , ч> м 0.н 8р, «У» рек А2л0м, пп« м 0. еЯ .Алн р ел Ш
_ к м е . е . лАр пч 8 р/Ш К е л J .Ае0 А 1 к2лн . , р к Я е . -
K Аео ГА8лн Г АШ 4 р, АГ .л м J Г0ек лл м . рЯлк Гл Я, 8к п3\У мШ кк
АЯе0 . K ьн Я. .оШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п»Z
M К ер елер л ек к р  0 л ш ер ГА.лшА, р р  Ялер 
АА ТГЯ , L 5к Я Я2 еЯ ко ш 0 ]. Ш ТГ-Г АкА8ер ь оьн ЯK.
ГА8лнЯА м А р ЯА А . м л е.лАрА .0А 5к Я .лАР еА2р Я
Я лАЯ лА0Ш
К р лш  к кА OVIII Ш 5кА ГЯА . ек Рке0 нJ .ш Я АГ [ ГАА, 8Я . лнл
л ЯАл Рк Б о2 0 А б 0 [ ГАлерА АшнШ ТJ елА [ ГАлн ь Г ео
 е к м , р р пЕ«Z мШ к Ак А0 е е.ек е К ер елерАЯ ьн K л ш Р
К Jк лм VI А АJ 2 е лАЯ ь о2 е АкШ 1 А м . ьн нек л . 0лл 0
ш р о, ем 2 0 А пЕ>Z мШ Г ьл лл 0 л о м енл Я [ мАЯ К Jк лм А8ЯШ
. ЯнЯ Г .лнЯ елАЯ 5к м л 0 0 ео ШАJ Ш Mнл 5кАЯ л Г лАЯ
АЯлРк Яекл еко, е KллР л Я ь м б ер н- рА, А м. лнл АГ еклн
ШАJАлерА л ь Kл 0, Аш , 2 ее А Я екШ 1 л 8 ол Г.ео л J .А ео ль о-
2 0 . 2р Фз л е , J .А 2 0 р лш OIV Ш е ек .лА рл0Г0 К .АЯА
Фл. А8 . J ер м , . Р .л м ь к ?ЯАк А0 ? лер м Ш К )З АеА Аек АА
е Б о2 . Ал / е J лАе0 8ло )к0л 2АJ/ р лЯ п> елА, е .А р к нJ
ек 8 ке0 А Фз л е Ш 1 е еЯ кА К .АЯА Фл. А8 п>п» мШ 5кА ГЯА J -
.0к р м енл .Ял, Г кЯ р лш п>«»-J ммШ . К .АЯА Фл. А8 Ел (о-
м . л к. к е е . л0ЯА ЯАк Ак ] кАРШ 4 к е Р 8 .о . 5к -
.лА M Алер Я К .лер Я Я л екн Р, ел лл Я л 8 OV Ш
б л екн ерА екА е А Рк 5к к Ак АР: е. Рк л., Г е0Рк р еко0-
л ЯА, ек 0к J Г0ек ллн ек рАШ M .Якл Я0 J .А 2А АЯлл 5к Я
 л ь н .ек А0 А А р Г еклАР Г.2лАJ ЯекШ
1Аеш 0 рлАм п3«ч мШ .лАА M Алер м Я л екн 0 ЯАл к А2о .л
. лР Фл лоАл, е ек олн  кААео ек 2АШ К Аек 8лАр н ЯА-
л ке0 А )ек 2о ША2р , 8к ьн . л0 Фз л е ер 0, л р б ер Ш Ф л
 2лА  м Я J.н ГЯА \ 8кА , .  к ЯK, е л 2лл м У .е0кАл,
ел р б ер «» р л/Ш
M Г лА ек 2А, 8 А.л , 2 к кр 2 Г.ео 8рА ШАJАШ
 р лш OVII Ш Г.ео е м Аео Ял м 8Аеллн Я л екн ерА ек рА А
. н .о08АJ, р лРJ , , ек K, е . лАр , м .лАр , ьеKА 2АJ
Я л екн оШ пЕ>»-Я ммШ Яек8р еклл Г ек А ке0 А Г е0ке0Ш 1 2лАР
.Ал . ол м 5р л ЯА8ер м лА0, р к Я ек А .8Ал0кое0 к А 2А .-
лА0, еР. ьнА  .лн еАл . олн р еко0л АГ б ер ер м , ?ЯАк ер м , Ю о -
1 оер м , ц ек ер м А ЗРьАЯер м Г. Ш 1 . ллнЯ АГАА пЕ>Е мШ, АJ 8АеА ео «3
.2Ш 1 0 0Рке0 А е Я олн ек рА . ш нJ А Я7А8оАJ р еко0л, кек лнJ
е . к А рш Ш 1 л 8 ол Яек8р АЯл ео 8А7Я, е р лш пЕ>»-J ммШ зА-
шА ол . рЯлк шАА АЯлке0 р р . л0 ШАJ Ш 1 . ллнЯ Ае .л . Я -
екА пЕУ« мШ, . л л е8Акн ео K пЕ . , р к нJ KА 3п 8 р, к Я
8Ае ч> ЯK8Алн А «Е Kл7АлШ р лш OVIII Ш . л0 еклл А ь к к Яне-
 Р л лл екоШ К пЕZ3LпЕZЕ ммШ Г.ео л 8Ал к .ек ко .л АГ нJ  к-
л0лнJ Я лз рк Ш MеЯ к 0 л к 8к п\п« мШ е0 . л0 ьн е KKл з лшГ ЯА, 
Г АкА . K ке0Ш е .Ал OIO Ш р екл ек0J ШАJА ьнА Г зАреА лн
. JАЯА8ерАJ Г . 1Ш ]Ш [ .ААл А бШ ]Ш Ж ьш А кр шр 0 Я лз рк КШ 1Ш
Алк , л р к нJ ь к п»Е 8 рШ
Зл 8Аколн ГЯ J А ь к к Ян2лл ек Акоек е кЯлн р -
 екл м Ш 1 0 0Рке0 л н . А0кА0, 8 Г к Ак АР . лА р .н -
ке0 KГл 0 . м Ш M 0. е ек нЯА . А0кА0ЯА ГлАр Рк ьЯ м 0.Аол 
Г .лА ЕШ 1Ш Щ ь 8 , е к ллн Г . рш бШ цШ ц .А л , е J зАл .лн
Г . ? лА нJ, 0лА8л  АГ .ек КШ КШ ФкАJ , .Ал АГ JАЯА8ерАJ Г .
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пп»
ьн  ь . л ер лл - к. 8лР з ь Ар Ш ТШ 1Ар емААШ ЧАе ол л Я-
лнJ ь 8АJ л лАJ . J .А . \»» А ь 8 рШ
К л 8 OO Ш KА Г ек р л 8Ал Рк . м кое0 8 екрА ГЯА, е Kл-
лн ьАГ 1 еллер А 1 р ер Г ек Ш 1 еклл Ял0ке0 А рок лн ьАр е-
лА0: 0 0ке0 л 8 ол ГЯер 8АА7, ь  Алн KАк ьнА м Я клнЯАШ
(р л8 кол ШАJ 2 е ек б ер н пZ«Е мШ . е .Алн пZУ»-J ммШ Г.ео л 8 -
 ео А р Ярел 0 KАА7л 0 Г ек р Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
ппп

Г А л.р

Mерко ь Ко ьм )ам ана Ш/б не XТX .
. л Г лА 5к к л 8А 4 ер Аш L м л Я мАек А м . ,
е 0Гн Р7 м е 4 оРШ Mер ор е ь . л к Ак АА лнл2лм л е м -
 ео . J Б м м . Ш
Б о2 А б н [лГ.лАр ерА рА, е KА 2Ае0 ЯK. лнл2лАЯА
Б о2 MАрАкер А 4 ер Аш ЯА, л ЯАл Рк Я ер ер Яекл екА [лГ.лАрАШ
1 АеJ K.лА 5к м л Г лА0 . м Я0 ек ео Г м .р Ш Ем АГ .АА к кА-
8оАJ млГ., Аь кк 0р ьн л J .А ео 7 , АГ ьА 2 0 АЯАШ Ш м . Аек р лАА
5к м е е. 1Ш КШ .нкАл, . KА 2А, 8к млГ.лАр ЯА л Гн Аео Я ек ,
АГм к 0 2А кА А . м Як А8ерА Аь р рл Я А . 0ЯШ К п3>\ мШ Г.ео АГ -
екл . )Т 2рА млГ.лАр /Ш Mр к н Аее. кА  м А, 8к млГ.лАрА Г лА-
Я Аео АклнЯ . ЯШ M . лл к K.лА нГн к е ЯллА, Аь АГ .ек ,
е 0Г ллн е млЯ, АГьK лА K , ек о л .рАJ . 0лл б ер , ьн8л
е м Аео . А к мек KА Г ек рА А ьАK р .Ш Б  лнЯ .ек 0-
ке0 ЯллА .Ш Ш ц Я лРр , е8Ак Р7м , 8к млГ.лАрА . А ек н, .е8к р к нJ
к Ял е0 )млГ. ЯА/Ш 4 р, п3\\ мШ 1к I р Гн е. ко ). млГ. ек ,
е. к ек н, А Гко р лЯ, Ар Я м е. Р, J . е 1 ь Kлер /Ш
лк Я е ь .н 0 0 ео АJ .ер 0 ш р о MАр 0 Ч. к ш , )8к [лГ.лАр J/,
АГ екл 0 е п3«У мШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пп«
M , K , . л2АЯ елАЯ 5к Яекл екА 0 0 ео е ШьАл Ш ? пZ«« мШ
8 еко лнл2лм .к 2лАр р ж к 4 ер  7 .А . Б о2 ?ЯАк рА=
АЯл ео еЯ . ЯА лерАЯ р Я, л Г ллнЯ к р ш р А . 0кнJ еЯн А ? ЯА-
л , )8к ШьАл/,  . рЯлк ол е А.коек р к ек 8 ке0 п3«У мШ
M Г лА 5к м е еJ .Ак р KА 2Я е .Ал OIV Ш . рл0Г0 К .АЯА Фл. -
 А8 . J ер м ФрАлз ]. А8 ШьШ К пч3\ мШ л ьн е л е ек K нЯ
 р Я кА (ом . Ш «п л 0ь 0 к м K м . л р 4 екл л ьн ек 8л (ом . Я
А Ам лл Я е KлАА мАь еЯ коР J ь нJШ ЗАк ерА рл0Го . 2 р б ер , л
е J . Г0ко л еЯ мШ 1 ек 0 к А .л0 А м ьА р екл екА, л нлK.л ьн кек-
АкоШ
1 е е.ек е ШьАлнЯ е м ео ль о2 0 е ь . .р Я 2рА, е7ек -
лАА р к ек л Аке0 АГ екл АГ л Г лА0 К ер елер ш р А, )8к .р Я 2-
р J/, р м. -к ек 0 2 л м е ЯллнJ Б о2 ?ЯАк рА А .к 2лАр -
р Ш
=ер онаж «Ш/о кой аьб».
Зь р OVIII Ш
.р Я J ЯА л Гн А ь .08АJ кАек ? л цеА, .7АJ е  АеJ K-
.лА к АГ лкАерАJ ер ЯЯ J , АЯ 2АJ Гл ь Глн к2лн к Ш К . -
л екА л0кА )ер Я JА/ ьн . ол 2А рАЯ А рР8 еь0 л к ор кАек ,
л А ЯГнр лк , 2к , 0ел , ш , р ь к , р Я.А лк , .. 8лАр , нл7А-
р , ме0 А кШ Ш ? K к . Я кА8ерАJ А е кА А8ерАJ ешл р АЯл А ер Я -
J ЯАШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
ппч
Mерко ь Ко м )ам ана, чо Ш/б не.
. Яллн А.
1 А нJ ц Я л нJ л 8Ал Рке0 м ллА0 л ер Я J Ш Т J к0 ш 0 бАJ А
]. А8 )м е. н л р 8А/ жкШ Ш ььл7АрА А Ак 7АрА= зАшА ол е ек 0А
л еKь, л м кш L к А J ]А к, з ркА8ерА м м е. ек , ь 2Ае0 л
ер Я J е еА ш р л Я 7АШ ТГ. Аео р Гн кА лАJ, кьА Аео А лА-
8к K Аео ЯГнр олн Алек ЯлкнШ _ ек Р7АJ е2лАр . Г ерА ь к м ЯА,
л к кА Г еен А к. ллн Яек Ш
1 к А J Т л 2 7 . о2Ш К п3УЕ мШ л Ам ГА )л р Г лАЯ ьГ 7 .н/
А к8лАЯ к ш р А л к ор ер Я J Я, л А е2 2АЯ АJ ЯА 0л ЯШ 4Я л Ял
л к0KлАА ем . .л р о0 ер Я JА . K А к2 ко е АЯА Г ь ЯА Я е-
р ерР ьАрШ ЗА2о р р лш OVII Ш лА еклл Ае8Г Рк, ер ор Я . А
. А . Я J Гл клнJ Я ер А8 л 8Ал к J .Ако л  8лА L к к Ш M . K
OVIIILOIO Ш ер Я 2о Аереек . K е7ек ко, J к0 А А. АГЯллл 
з Я ь м л Ш
M Г лА .к 2лАр р л ЯАл к ек 0 2 р м. -к Г.ео е ь . .к -
2лАрА, м. KАА кр 8А, . 2А ек 2лАрА L ер к кАШ [ л л 0 0 ео ш р о
ц K.ек Б м .Ашн, ЯАл Я 0 е п3«» мШ, л 8 п3У»-J ммШ нек лл 0 р Ял,
л Яек р к лнл ек Ак ль о2 0 8 е лр л м .к 2лАр р е 1к-
р Ш
M Г лА л J .А 2м е0 л . р о ер м р л ЯАл к о ер 
е ь ., м. KАА р 7АрА L Я ек , АГм к 0 2А р о0Ш ТJ АJ .ерАЯ J Я Я ьн
ш р о . е , елелл 0 7 п\пЕ мШ
M Г лА ?ЯАк ер м р л ЯАл к е7ек лАА Г.ео ?ЯАк ер 
е ь .н, м. KАА нJ .шн АГ .Я ер л м ?ЯАк Ш ..0 еЯ, л ь Г ео
р лш OV Ш, р м. ?ЯАк 2 е ек б ер ер м рл0Kек Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пп>
Mерко ь Роже а Бооро ц олешн ка(
. Яллн А лерА  р жЯK. 1к р А 1к ерАЯ ьо Я=
л ЯАл к е ь . А лАрАШ ц л л л Гн е0 . мА ерАЯ, J Я 8еко . -
мА0 ц . лKер м , АГ екл Я р р . 0ллн п3«У мШ А ек лл Я р Ял п3Е\ мШ
А АЯл 2Яе0 к ) А лАр J/, к ) .к нJ . ь лАр J/, к ) M нJ ек -
K J/Ш ..0 л Г лАР, Г.ео KАА Я ек е ь 0л м Ако0, р к нJ ГK еЯлАА
. ш н ек K Ш
M 8Я K Г лАЯ Аео KА 2А кк л 8 ол р А лАрА? К ек Ал Яр АГ-
ьлл 0 А еЯ2 лл 0 е Яр р А к ь0 ео Ал м. .0 р Я 2 . А .0
кр Я е АлШ Чк р е ке0 Я . р А н, к . еАJ ел АГ л . Рк Г-
лн 7АШ Тлк ел , 8к ? л цеА 5к Я р 8ек р А Ае оГ А А ГАЯ Ш ?0
5к м . Г Я Гр ЯА кJ Яек J, м. л АГ ек , елАЯ А к лрА екн ГЯА,
л . ьА . л , А J лАА АJ е Ш ЗАЯ 5кА екн л еАА рJлР А, . АЯ кк 0ко,
 А А . L ер 0 0 ео Я . 0 р А , р к Р е Г А .0 7Ш
? мА е ь .н е KААео ЯK. лнл2лАЯА Бо лнЯ А . . нЯ р ош ЯАШ
M .л АГ лАJ, ?мк0 лР е ь ., р Гн к лнл2лА ?мк0 лн  рШ К 5кАJ
Яек J л . р к е ь .н 0Я7Ар л J .Ае0 ?мк0 лн . , ем 2А Я пЕп« мШ
6к е е.ек ьн ле8 лнЯШ ? елн .м ко АГ. л Ае оГ е0 л цеА .0
 Акн лА0 р K жРзкА, еь А А кШ Ш=, 8к ьн А. ко АЯ Я0мр еко, к рK .0 еЯ ГрА
р еШ 1 ЯАЯ 5к м .м ко Ае оГ е0 А Я.АшАлШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
ппУ
К клАр ерА  р жЯK. 4 ер А б  ?ЯАк р = ек е0 е А.кЯ
е7ек лА0 Г.ео К клАр , е ь .н ек K р еклнJ кШ
Jа о н на ме е церк Роже а =ре ой Бооро ц олешн ка(
б ер р л 8 OVII Ш ь . 8кн оЯ0 АлА0ЯА р лА L ЯЯ, Ак -
м . Я, БнЯ м . Я А ЗЯ0лнЯ м . ЯШ К АJ екл J л J .А ео р к J .е0кр
 Г.лнJ клнJ ь 2л, р к нЯ к ь ео J л Ш 6кА ек KА л Гн Аео клА-
р ЯАШ К 8Я, Ак к ьн н. Алк А . м ьъ0еллА ел л м Г л0кА0 к-
лАр : ) к Я/ л Гн е0 7Ак .0 Г 7Акн .Ал  АемА, ) клАр ЯА/ L к,
рк м .лАЯ  . нек ЯШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пп3
Mерко ь = мена ел коо ар( орон ка( XТX .
Кл о ек 2А л 5к еKь А .ААео )р / А е лАJ елАЯ ео е ь 0
 8л 0 Г Аео: )лАр р р Глн л р еко А JАк екА л 8АлАко А л Ако А л ь K-
лА8 ко А е ерАЯА Р.оЯА л Гл кое0 А Ар Я м е. Р л АГЯлАко/Ш 1 л0кл , 8к
еААео лА .0 . ьек еKьн .л Я ЯекШ 1 АJ .ер .0 лАJ ьн ш р о . 0-
к м 1АЯл ) .к нJ К клАр J/, . 0лл Г. лА р к АГ екл е р лш OVI Ш,
р Ялл L е п3\« мШ ц.р .0 Я ер ерАJ J Я е 07лА АJ .ер ш р А к-
лАр е 0к Я 1АЯл лр к н Аее. кА ьъ0ел0А кЯ, 8к .ло Я0кА 5к м
е 0к м «Е мек пч\« мШ б ер ) к АА к м .ерА/ 4 Jк Ян2, А л еKм м .Ш
 р ьн л ЯАл лА 5к м е ьнкА0 м лн J Я 5к е ь .н л еА . лл  е 07лАШ
M . лл  . KлА, л л 2 Гм0., л ь 8Я . ЯнеШ 1 Г.л е ь . клА-
р ьн  .л кеР. 7 . о2, р м лАш Я к м. 2лм м . L к Я, м. ГK
ГлАр к е ь . M н К клАрАШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
ппЕ
Mерко ь = мена ел коо *о ( орон ка(.
. Яллн А.
бK. лнл2лАЯА б  ?ЯАк р А клнЯ ьо Я, РKл клнJ -
р , 1к ерАJ к еклн Б м м . OVII Ш л J .А ео р л 0 ек шр 0
е ь . , р к л е8Акн ео . п»»» . Ш К Я0ко к Я, 8к Г.ео OVII Ш е-
 м е0 ек шрА р р лАр MАрАз  ь , пZ«« мШ ьнА л Г лн п, « А
ч-  ь ерА рАШ 1 АJ .ер ш р оР Г.2лАJ ек ош ьн Зл Ялер 0 ш -
р о, ЯАл Я 0 Аек 8лАр J р р . 0лл 0 е п3чУ мШ К р Ял л ьн ек л
п3Е3Lп3\п ммШ Е7 .л ш р оР Г.ео ьн J Я . е 1 ь KлА0 )л 1ер J, ек -
шр е ь . Г 1к ерАЯА к ЯА/, л J .А 2Ае0 лнл2лЯ Б о2 Я кл Я
 рШ К н . рЯлк J л ЯАл ке0 е п3«п мШ, J к0, 0кл , е7ек K
OVI Ш К п3УЕ мШ л Гл 8Аке0 . 0ллнЯ, J к0 е е.ек Г .Ае0 K р ЯллнШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пп\
з озн чь б ржа.
ЗАк м зА0 ФШ (Ш ( ер м Ш M 8 OIO Ш
З . ЯА ЗЯ0л м м . OVII Ш к0лАео Ам .лн е ь .нШ (.л АГ
лАJ ьн 4 ер 0 0Яер 0 е ь . Ш Е ГлАрл лА кл еАке0 р к  Ал OVI Ш,
р м. Г . ЯА ? 0лл м м . , м 4 ерАJ к, ьн ел ш 0 е ь .
0Я7Ар , м л  Алл екоР р к нJ ьн ьеKА лА . мА, е .Ал0Р7 б ер 
е 4 оР А M м . ЯШ . к8лАЯ ЯлА е ь . е ь А ь  А8А ео
е АJ ГЯ J: еА п3ч\ мШ л л е8Акн ео 3У . , к п3У« мШ L Z3, п3\3 мШ L
K п»ЕШ 1 елА Г.ео з ЯА ео . о м л . мА .АллнЯА олнЯА
 0.р ЯА . Я Ш 6кА Ашн 8АА л Г лА0 4 ерАJ-ЯЯерАJ . ГлнЯА л Я ЯАШ
Т J к0 е ЯлЯ м . е ь А ь л . Ам е0 л е ь ., Г J кн 0 . Г ек р
е л н А л н 8 екрА, е ь .ер J рк KАГлА Г.ео е J л0е0 8ло . м L
. K е к м , р р Я - KерА 8 кА л н м лАшн б ер нШ Т А2о к ор
 е K п\п« мШ, р м. 5к к л ем  л екоР, 5кА Яек  кААео ьн8-
лР 8 еко м . Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
ппZ
.рам па а =реображен на =е ка( Кареном р/
1 АеJ K.лА л Г лА0 Яекл екА, е Kлл ЯK. еЯек Я 4 -
ерАJ-ЯЯерАJ А M е ь .ер Аш L бАен, АЯк Ял м к р лА, л е лА л. -
ек к 8л . ек лнШ Е.Алек лл , 8к л Я к 8л АГ екл , L н 5к л Г лА 0 -
0ке0 А2о OVIII Ш 1 е р .рА Я - Kер м 5кА Яек р Г Аео
8 к б ер н, л . м Я0 л Г ек А Аео А еKАА .0 н е ер к А 2лАШ
З ек р л 8 ео Г.ео А2о к  Ал OIO Ш . ЯлЯ кк ь Г ео
ь о2 0 7 .о е р ЯА, к мР7АЯА елнЯА ек АколнЯА Я к А ЯАШ . .Ал
 Г лАЯ м Ял 0 мь р 0 K , . ек ко Гл ЯлАк ЯА м .ер , е лл 
MШ КШ [ м Я, р к к рK Г ек А 5рА KАШ К р лш OIO Ш м .ер 0 2А
к. ко 8 еко Г.2л к Ак АА . ек ек бАеер м р р лл -KГлнJ . мШ
6к ьек 0коек Г 0к л Я еер Г ко ь Аек АА ь7ек лл м к ле к ек -
АшШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п«»
Зан е б шео / коо парка конно-железн( оро
ц е2А лА к Ак АА б ер н е е ек к  ек А . м .ерАЯА -
ек0ЯА ьЯ л ьJ .АЯ екА е Г. лА0 ь7ек лл м к ле к Ш 1 нЯ м А. Я
ек А к р л Гн Ян )АлрА/, 8 K.ллн елк0ь п\>Е мШ 6к л Г лА АГ -
2 к к м , 8к лА .ек 0А е ь клА А ГАЯлА 5рА KА .0 3Lп» ее KА
е еА.ло0ЯА ь р ЯШ 1 ее KА н еА.А лАJ Аш Я р к к , ГЯ7 0ео р р ьн )
Алр/Ш (зАшА ол K ГАЯлА 5рА KА л Гн Аео ) ь7ек ллнЯА е л0ЯА/Ш 6рА KА
ьнА р нкнЯА, А р K.н АГ лАJ Г 0м Аео «Lч 2 .АШ )ЗАлрА/ р еА А к шл-
к м . . Г ек , к Я АJ Я 2 кн . Аео . (ек лрАл , . р олАр , 1к-
ер м р А . мАJ Яек Г м .лнJ м р Я ер А8Ш 1 0 ек 0лр )Алр/
л J .А ео л ел  7 .А, Г кЯ ьн лел р ТоАлерАЯ к ЯШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п«п
Конка / Рзан коо окзала. 1?02 .
M K е лАкол ер ГлАр е Г Ял )Алр/ л нЯ, ь . ьлнЯ
А. Я ь7ек лл м к ле к Ш ТЯ ек р лр , АА р лл -KГл 0 м .ер 0 . м Ш Т
J к0 . KлА ек Акоек АлАА р лрА ьеK. ео л Г е. лАА [ .ер .Ян
7 п\3ч мШ, з ркА8ерА р лр 0 А ео б ер п\Е« мШ р кр нкАР 1 АкJлА8ер 
нек рАШ 1 0 АлА0 ьн  Kл к Б екер м рГ . К ер елерАJ к л
 ел  7 .АШ 4 м. K л 8 ео А ек Акоек бАеер м р , р к н кр не0
мек п\Е> мШ
аон конно-железной оро
_еJ л м л 8Ал лА0 е .А Я ер А8 ьн 8 А.лШ К п\ЕУ мШ е Г. ке0 )1 
ь7ек р лл -KГлнJ . м б ер /, п\\У мШ м лАГ л ьомАер 0 р Я лА0
)[ л ь7ек р лл -KГлнJ . м/Ш 6кА м лАГ шАА ек АА АлАА р лрА 
Бо л Я А . . Я р ош,  KАА Я 2 кн к шлк ол 8 екА м . р м
р Ал Я L л К ьо н м н, ? м ЯА , р Бкн р ЯШ К п\\»-J мШ л ек ел -
лнЯ А. Я м .ер м к ле к б ер Ш К е .Ал Z»-J ммШ OIO Ш р лр  ГА
м . . «У Ял ее KА Ш пZ»» мШ еко р лл -KГлнJ . м м . е ек А Z» рЯ,
л АлА0J р еА А «>п« м л Ш M K р лш OIO Ш р лр еЯл0к к Я Ш К
е 0ГА е 5кАЯ л 8 OO Ш Ял0ке0 А зАо бАеер м р лл м р Ш 1 ек р к Я-
0  8 .А л 8 ео пZ»ч мШ А . K ео 0ко кШ M K 8 Г м . ьн
кр нк . АKлА л лр к нJ 8 екр J, р к н ьеKА бАеерА рШ «« елк0ь 0
пZ»> мШ р е ек 0 ео кр нкА м .ер к Я л АлАА L б оАлер ж к .J -
 ь 2лА . б оАл ц 7А=Ш Ч Г лер ор .л 2 ек К рГ ол 0 АлА0 ж к
4 ер Г ек н . .J рА=, 7 8 Г Яе0ш L 1к ер 0 АлА0 м .ер м к Я 0
ж к .к екл  7 .А . 1к ер м . ш =Ш . Ялл 0 ? м р ер 0 Аш , А.-
7 0 к . . м р ош л е р ?ЯАк ер Я 2 ее, ек Ал л Гн ео M е ь .-
ер , ьн 2 Г.ео р м. -к M ?ЯАк ер е ь ., ь Г 2е0 л . р
к ек ?ЯАк ер е ь .н ж е.л00 л J .А ео . J ЗЯ0л м м . =Ш (л
ьн нер Я АГ л А ьАJ .л 8А 8 ек АЯл ео ек M е ь . Ш M
е м л Аш е ь K л нек АА ш р о MАр н Ч. к ш ,  ЯАл -
лА р к кл еАке0 7 р OVI Ш, р м. л ьн . 0лл Ш 6к ьек 0коек Г ек -
0к . KАко, 8к Г.ео ьнА елн KАкА .ол м ?ЯАк , р Г 2Ае0
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п««
б ер Гок к ) ь / . .ЯАк ерАJ .олнJ рл0ГШ . ь . е7ек -
 Г.ео ко .   Алн OVIII Ш, р м. р 5к Я ЯлА р Г ео . J
 Я - Kер м , .А 2м л Р м лАш б ер нШ 5к Я ЯлА MАр о-
ерА J Я ьн ек л р ЯлШ Ем ек Акоек Г к0л ео л Ял м к L м л 8 А
п3Е« мШ, Г р л8АА А2о р пЕп« мШ р о АЯ8 кол кЯ, 8к АЯлл АГ ь ГА л
е р кАл )Б 0 нл0 б Г / КШ ТШ . Ар , KА 2А л . р к лШ ( л Г лАА
е ь .н лнл л ЯАл Рк А2о M е ь .ер 0 Аш L 8 еко Я - Kер м , А
.л АЯлл 0 ек лшА0 Як Ш
1 е е.ек е KААео .7 ерА Аш , А  р, л ЯАл Р7А
е7ек лАА Г.ео е .7 , р к  н ЯАл ке0 п>чч мШ .J л м -
Я к рл0Г0 Ю А0 ?ЯАк А А8 [ Ашр м : )Ф АГ Я ер ерАJ е . Р енл е Я ?ЯАк-
Р… еш, 8к м . , .7 оер …/
Фрамен кар н «Борн орозо а» . . /р ко а
M ?ЯАк А Ю о А8 ШЯ0р л. м . 5кАЯ е ЯШ 1 е м KлА0
з . ол л к 8к кА OV Ш е м .лА0 ьнА р лзАер лн АрАЯ рл0-
ГЯ, А е.Р7А Г .7 ЯАл ке0 Г 7 лАА п>3п мШ К еАА0 4Ял м , к. -
2м м е Я енл Фл. РШ лк Я е 0 0 ео . 0лл 0 ш р о Г лер Ар лн
Б Kо Я к А, . рЯлк ол АГ екл 0 е п3«У мШ 1 лр к нЯ . ллнЯ, OVI Ш л
Г.ео ек 0 J Я Т лл 1 .к8А, ем 2А .Якл Я0Ш M Р ш р о нек АА
Е» е Kл0J к ек м Яек , K АЯ0 MАр н Ч. к ш Ш К п3\«Lп3\У ммШ )к7 лАЯ
 АJ .ерАJ Р./ л ьн ек л р Ял А 8А е 07лА АЯ0 Г лер 
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п«ч
Ар лн Б Kо Я к АШ Я ьн нек л е к ьлАЯ 8 екА Я мАолнJ Ак е м -
ек . л ш р АШ К пZч»- ммШ л ьн лА8к KлШ
MеЯ к 0 л к 8к .лА0 е екА Аео л . ол Гл 8Акол еек 0лА
ЯK. ?ЯАк ер А 4 Ашр . м ЯА, л елА .7 ьн 8ло л Ар : . л-
лнЯ п3ч« мШ, Г.ео л е8Акн е0 ем «п . Ш К 5к к А . ек е з ркА8ерА K
2 е ек м . А  кА ео .7 ерР е ь .Ш 6к ьек 0коек А р
. ол ьнек Я А8лАР елА0, А АГ .7 ер е ь .н р лш OVII Ш н.-
0ке0 M 0 .7 ер 0 е ь . Ш Е АJ .ерАЯ J Я Я ьн ш р о 4АJ Алер Ар лн
Б Kо б к А, нек лл 0 рш Я Т л Я ]. А8Я КАрк нЯ п3Z> мШ 6к Г-
0к . ол к 8л р АГ ко Яек е ЯллнЯ 4АJ Алер Аш А рШ
M клАр ерА  р л ЯАл к M нJ К клАр J L е ь . клА-
р , J л0 2АJ Ял м 8Аеллн Я ер ерА к Ш
M ГЯ0J е .7 клАрА 0 0Рке0 п3У\ мШ К 5к к А . еJА еер м
KА0 л е 1 о2 еЯл0Рке0 л. 8 ЯА, А Я ер ер  Акоек нлK.л
ьн Г .Я кое0 р лАЯ ь лн ек АшнШ (8 А.л , АЯлл е 5к шоР А ьн
 .л елА 8 екА клАр ьАK р р лА0Я ЗЯ0л м м . Ш M л Я
Яек лА р п3Е« мШ ь Г А е ь . А нек АА 4 АшрР ш р о е А. Я . 0к м
1АЯл Ш 4 к з рк, 8к Г.ео . еАJ АГ екл 1АЯл ерА кАр, . пZ«Z мШ ел -
 к ер 0 Аш АЯл ео 1АЯл ер , Г 0к . ол к 8л 8 кАко м лАшн
5к м елА0Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п«>

Аз нлкр

Mерко ь * кол З онар(
. л Г лА 5к к Я ер ерА л 8А б7 лер е ь ., е м -
2е0 л 8 лнл2лм ерк бА , А Аш [А0 ер м ж л лА АЯл Аео
п- А «- б7 лерАЯА=Ш Е Аек А0 еJ .Ак р к  Ал OVII Ш, р м. Гок к
еер - оер лн б ер  0 А ео Ял м ллнJ А л еАоек лл еллнJ
е Г J 8ллнJ к Ак А ц ееАР Р.Ш 1 е Г рР8лА0 Фл. е ер м ЯА А0
п3ЕЕ мШ Ял мА АГ лАJ Г кААео ь кл , л лр к н K А ек кое0Ш К б ер АJ
ек А ее0ко е ь е ь ., л Г лл б7 лер , к оер м е m(:;zczaj(j,
кШ Ш м K лАлШ ?0 е ь .н к А нм ллР м .ерР ГЯР Г . клерАЯА к ЯА
ЗЯ0л м м . , к рK к Г А 8 еко м .А е е.лАJ M .л А 4 Ашр е -
ь .Ш ? 5к м Г.ео е м ео ек оьА7 .0 28л ек оьнШ ЗЯ0 . ео
Я7 л Я ьГ ГЯГ.л , Г ек рА, р к н р Г Аео л к .лл ГЯ, лА . Kлн
ьнА кАко KлАЯ .ош ЯШ M .лА ГЯ к р Глн Г е ь м лА8лА
 е 0KлА0 ГЯолнЯ 8 екр Я: Я7 лАл Я м . ко, Г KАко, ьЯл0ко к ор
. ек лА, ГЯР Я м екАко к ор ьАк кР б7 лер е ь .нШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п«У
Mерко ь * кола J/о орца, чо )рача(
.рам  ел * кола J/о орца З онар( XТX .
(зАшА ол е ь . ьн 8 K.л р лш п3Е» мШ АА л 8 п3Еп мШ К н
м .н е м е7ек лА0 л ел 8  .8Ал0 ео б ееАер Я Ар Г, Г кЯ L
1 Ар Г К .АЯА ер 8к кА, А ел б ееАер Я Ар ГШ . п3Е3 мШ еЯА 
. ЯА Г . 1 е оерА Ар Г, м р к м ек 0 А.лн ь 0 Ал к м ЯлА
Ф к Я л б к Ш К п3\> мШ б7 лер е ь . Гл 8А ео «»3 . Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п«3
. Г е ел лА0 е ь .н Я7 л п3Е« мШ нек АА л . 0ллР ш р о
. 0кнJ б8лАр Ф. А л А M к оАШ (л ьн .л АГ е ЯнJ ь м кнJ б ер , 8Я
е А.коек к к к з рк, 8к р м. п3Е> мШ л лАрА н, АЯ . ео лекА кк.
АЯ7ек л Гл 8АколР кЯ Ял Я еЯЯ п3» ьШ 1 . , л 5к Я Г рР8лА0
J Я л Г р л8ААео L ер л ем А ьн Г ьл л р Ял п3\\ мШ
З л ерА  р ьАГ е Ялл Ашн ц K.ек лрА л ЯАл к З л -
л е ь ., е7ек 2 Г.ео OVILOVII Ш, р к KАА р Я ерА Г л АШ
лк Я е ь .н 0 0е0 J Я MАр н, )8к З л 0J/, ЯАл Ян р р . 0ллн е
п3пZ мШ, е п3УЕ мШ р ЯллнШ .7ек Р7 лнл м Г. лА ьн нек л пЕ\п мШ
ц е Kллн е е.ек Б о2 , б н А MАKлА Аеолн рА J л0к
 Я0ко Аеол е ь ., м. KАА рАеолАрА, м к А 2А ГА8лн рАеА А . мА
 . ьлн л АкрАШ
M Г лА Б о2 А б  Зь0лрА л ЯАл к е ь . ер А8, еллнJ
Г.ео е Ае .АллА0 1ер К еААЯ IIIШ К б ер ер А8А ь Г А е ьн
р к Ш 1 Г Я8 лАР к Аеш , К еАА III ) . АЯ . н _ек клер Аш,
еР Аш . Г _ек лоЯ, л Я2 е лАЯА лА .л м Я ер АкАл /Ш Ем лр Т л
IV е б ер пУ3Z мШ 7 У»» 8 р АГ 1ер Ш
? мА е ь .н е KААео . J ЗЯ0л м м . , ЯK. лнл2лАЯА
Бо лнЯ А . . нЯ р ош ЯАШ
ц е м 2 0е0 л 4 ьл Аш ш р о MАр 0 Ч. к ш л еА .лА
) ? 8 J/Ш (8 А.л , Г.ео л J .А ео Я л екн ер 0 е ь . Я л екн 0 MАр н ? -
8 J, р к н ем пУZЕ мШ А ь л еек л А е0Ш
=лан земл за Землнм ороом конца X:ТТ .
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п«Е
M J .07Ае0 ЯK. клнЯ ьо Я А . клр 18 клАр  р л ЯА-
л к . ш 18 кл е ь ., м. KАА еK 7А 18 кл м . L  Я ер -
ер кА м зАА Ак -м .Ш 1 к8 к лл б ер рлАм е8Ак ке0 )Ф -
ек /, АГ. ллн 8 клАр Я Т л Я ]. нЯ пУ3> мШ M K . 5к м Г.ео
ьн л 8 к л лер ор ь м еKьлнJ рлАм, ААен ЯнJ к р л Гн Я Я ер -
ер ) л лАЯл / кА м зААШ .р Г ко нJ Я ер ерАJ АГ. к0J . ол к .л ,
Аь лА л кЯ8 А лА м . АГ. лА0, лА АЯлА кА м з Ш M А Т л IV рлАм 8 к -
лА б ер ьнек р кА ео L к8 к лн ьнА ем 8кн рлАмА жр Я )Ф -
ек / 5к ьнА )Ч е лАр/ А . 1е кА А=Ш M н л б ер ш р лн рлАмА ек А
8 к кое0 А2о е 8 K.лАЯ к А 2ек пУ\Z мШ _8лАр Т л ]. Фл. лАр
M K еЯ некАко . е еЯ кА п3»« мШ п> ГА8лнJ АГ. лАШ К А . .Як-
л м ЯлА л 8 OVII Ш 8 кл . б ер л о Г ЯА к А ел Г ьл 0ке0
р п3«» мШ
Mерко ь ер Раонеж коо, чо =/шкар(
К п3чп мШ 18 кл е ь . Гл 8А ео >Z . Ш 1 АJ .ер ш р оР Я ер ерАJ
8 клАр ьн J Я _елА0 Б м .Ашн, )8к 18 клАр J/, е J лА 2Ае0 А лнлШ
? 0лл 0 ш р о Гл 8Аке0 Г.ео е п3чУ мШ, р Ялл  ЯАл ке0 е п3ZУ мШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п«\
«оборное /ложен е». о ко к й печанй ор. 164? .
1 е е.ек е е Я M .лнЯ OVII Ш е м ео 4 Ашр 0 е ь . , Ал .-
K 2 0 4 Аш-. мА Я л екн Р, р л2Я АГ еерАJ ьАкШ Mнл л л -
ЯАл Рк л Г лА0 4 АшрАJ Ашн А . J р Ш . ь . ГЯекА ео Г.ео ле-
8 л L АЯлл кк р б ер  .J .А 4 Ашр 0 . м , р к 0 8А е л Г лА
к 4 Аш-. мА Я л екн 0 А АГ  ек ол р 5к ьАкАШ
К е ь . АЯ ео АJ .ер 0 4 Ашр 0 ш р о ж«- 4 АшрА Ш, п»=, р к 0 ьн
 ек л р п3ч« мШ К п3\Z мШ . 0лл Г. лА ем А ьн ек л р Ял
л ьK OVIILOVIII Ш
Mерко ь < оначальной >ро ц >ро цкой лобое XТX .
. ь . ьн .л АГ е ЯнJ ь о2АJ б ер : п3чп мШ Г.ео, е M к -
Ашр Я, р р к м. АЯл ео е ь . , Гл 8А ео п»3 . Ш ТГ Ае лА0 п3>3 мШ ек л -
Аке0 АГ еклнЯ, 8к )ЖА л 8 олн0 4 Ашн . мА Я л екн 0 к8Алл 0 4 Ашр 0
е ь . , . б ер Р, Г ЗЯ0лнЯ м . Я/ е м ео ь ек лн рА MмАл-
л Ш 1 ЯАЯ 0кА . А8к Г.ео кЯ8лн )п«Z . ьГ 2ллнJ ь ьн, р -
Я0ке0 л б ер ь к Р/Ш К л 8 OVIII Ш е ь . 2 м .ерР 8 к, А . о-
л2Я Аек А0 0 0ке0 е ек л 8 екоР Я ер ер Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п«Z
1 е е.ек е е ь . 8 клАр , л Яек е Ялл м 12р  р ,
л J .А ео ь2А л 0 12р ер 0 е ь . , р к KАА 2р А ж кА Аекн=Ш 1 0 -
лА млек олнJ .А л цеА кл еАке0 р р лш OIV Ш Зк Аеш н Г зАр-
еА  АЯллА 2р А е . б ер н J л Я 4 Jк Ян2Я пч\« мШ .Kь 2р -
 ьн KАГллл А, р р А , J .А к кш р енлШ К л ек А, е ьлл
л 8 , олн Р.А АГ еJ е е АШ З е Р еKь 2р А 8 А Jьл K -
ло, АЯА е А . Я Ш К п3ч\ мШ е ь . Гл 8А ео чЕ> . , шлк Я ьн ек 0 -
2 0 Г.ео . пZчУ мШ ш р о АЯ0 . мА0 ц . лKер м , )8к 12р 0J/Ш К п3«У мШ л
Гл 8Аке0 . 0лл , е п3Уч мШ Г.ео ео ек Акоек р Ялл м J Я , Г 2А 2-
е0 А2о р п3\Z мШ З.ео ьн АГ екл к рK А . м J Я L АЯ0 . е 1 ь KлА0,
 ек ллн р Ял р п3\ч мШ . ллн J рк . лл 0 Яекл еко е J л0 7
8ло . м Ш
 р о 4 Ашн, )8к ЗАек J/, е м 2 0е0 л . клр, л ЯАл к ек -
шр е ь .Ш 1 А ш Фре бАJ А8 Г.ео ьнА ек лн . н ек шр м
 р , л J .А 2м е0 Ар Г К еАА0 128лАр Ш ? Г.ео ьн р У»»Ш К
р лш OVII Ш Г.2лАЯА ек ош ЯА р Я л. ЗШ 1Ш .J Ш 4 АшрА J Я, АГ еклн
 . рЯлк Я е п3чУ мШ, е п33п мШ ек р ЯллнЯШ
Mерко ь >ро ц L а( XТX .
? л2АЯ елАЯ лнл2лм л Г . ЯА ЗЯ0л м м . 0 0 ео
е M .л , е м 2е0 л ь м J 8рА M .л , р к 0 ь е л 8 
 л лнл2лм цАKер м рГ А Г кЯ . MмАлрШ К е J лА 2АJе0 Аек 8-
лАр J 5к е н ЯАл ке0 .J л м Я к Т л Акн пччп мШ, Г 7 -
2м е Я ек 2Я енл .Ял )е M .ер  м . /Ш M к0KлАА лер о-
рАJ ек кА е , J .0 к .л м Я ер ер м рл0Г0 р . м Я, л J .А ео . ш Я
. Яек Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пч»
Mерко ь >ро ц L а( ,
е Яллн А.
К ГЯ Kл , шлк Я е АГ. л 0 0 ео ш р о АЯ0 е 0к м 4 Аз л Ш 1 н
. ек лн е .лА0 л е . K ке0 . рЯлк J 1 к А 2м Ар Г Г п3«У мШ,
Ае лАА п3>3 мШ л Гл 8Аке0 р Ялл : )? ш M .л е , Г . клерАЯА
кн, 1 е оер . м, . б ер н, е ш р о б8лАр 4 Аз л
р Ялл 0, ш р А .  К з Я, е пZ . р еко0лерАJ, Р. лАJ
чУ 8 р/Ш M , е.0 еЯ, р Яллн J Я е7ек Г.ео Гл 8Акол ло2: 
л к лнЯ ье. лА0Я е7ек Р7 Г. лА ш р А ьн е Kл АГ ке л м р Ял0
  Ал OVI Ш 1 Г.л м . . 2 л е .ек лл р е, А л  ь Г-
ке0 M .лР е ь ., р к 0 л 8 OVIII Ш 2 е ек б ер нШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пчп

Ф н.АЯлкр

Mерко ь * кола J/о орца на н цкой (о X:ТТТ .)
 б ер АГ. л Ам А Ял м 8Аеллн е , . лА А е ь .н, еклл
J .А 2А 8 к ек АшнШ (.лАЯ АГ лАJ ьн ел е , Я0ко р к Я Г 8 кл
л Г лА0J к J Аш жК Jл, MАKл А б  ел еоер = ек 8л Яе Я о-
ер  7 .А, пL3-м ел еоерАJ Г. , ек лшАА Як А л АЯл лАА Я ер -
ер м л Ш К н лЯ Гл Я АГ Г 7 лА0 п>«ч мШ Ар м рл0Г0 К еАА0 I, к. -
2м .лА енл К еААР )еш м . б ер н л . КАрАЯ . Я/Ш
1 .J л м Я к п>3« мШ, К еАА 4Ялн к. )е ел л . КАрАЯ
 . Я/ е Я ек 2Я енл Т л, А е кJ л к0KлАА лер орАJ ек кА л
л J .А ео . ш Я . Яек Ш Т л III АЯ Г.ео Г м .лн . Ш
К А . .Якл м ЯлА ел ьн з ркА8ерАЯ рР8 Я р б ер Ш 6к J 2
 лАЯ ш о К еАА ШерА, р к н, ь 0ео е )к2АлерАЯ Я/, п3»Z мШ Ар Г 
)ьнкА ел Я е .0 ь м лА0 к АГЯллАр . MАрАк бАJ  енл
12рАл . MРь К еАо енл (м /Ш . лАЯА ьн ь 3»» ек ош , р ч»»
клАр А п» А7 Ш (е Гл ек кмА8ер  KлА е А е Я Г лшШ К п3»Z мШ
 ел е ьн е KKл р Г 8оАЯ к Я л Я [ J нЯ, р к н Якле0 АГ ек л
Шер м м о )к2Алер м /Ш К Ак м р лш ш 0 ьн . .лШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пч«
оЯ кЯ.й м 7БК б
>ро цн ень Кра ном еле. 1840-е .
1 е .Якн е Я.лл еек л А еоШ п3ч\ мШ лЯ е8Ак А пп\,
п3>3 мШ L п«» . Ш К OVII Ш ьн Г ел ьАK 2А 8 ек р . мА р елАР, м.
ем .л0 м к MАKл00 ел еоер 0 Аш Ш . «»-J ммШ OVII Ш ЯАл ке0 ек 0 2 0
л л . 0лл 0 1 р ер 0 ш р о, А р к р лш к м K ек кА0 0 Ае0 А-
. MАр 0 Ч. к ш Ш 1 ьАГ екА 8о0 (оJ ш Г л ер Г р А ео л АЯ-
л лА )л (оJ ш/Ш К пЕч» мШ ьн л 8 к л р Г ек Акоек р Ялл м J Я :
 . м ео Аь Ако л н А. Т лл 1 .к8АШ р о л .л р кл -
ек А ео е.ек АА, р р ееА8ерА ьАр л ьн Г р л п\ч\ мШ Я ек -
ек Я (Ш ТШ Б Ш 1 р ер 0 ш р о 0 0 ео м л . ЯАл лк РKл  Алн е ,
м. м А ео ь о2 0 8 еко елА0Ш
К е л 8 екА м л ьн ек Г. АKлер 0 ш р оШ К п3Z« мШ л Яек K-
л . 0лл ьн ек л р Ялл 0, р к Р 8 7 АЯл А  А. 4АJ Алер 
Ар лн Б KА б к АШ
 ел еоерА . ш OVII Ш л ьн Гл 8АколнЯ JАкрк лнЯ 0 лАЯ, р р
 ЯлерА АА 1 ь KлерАШ (л рР8 еь0 . 0ллн KАн р А, А. -
лР ш р о . е А еKьнШ Ян е м Аео л е л Я ь м . А з е . Я
нJ .АА л . ЯШ К пЕ>Е мШ . ш Я лкА е0 . л 8 Я АГ екл м JАкрк
Т л бА8 Ал Ш К пЕЕ3 мШ ш р о . е ьн Г.лл )Г кJ екоР/ А Г ь л ,
к о . А J Я . ш м Аер [ о0л Ш К пЕZ» мШ е Я А е.лА
ек крА . 0лл м . ш , м Яек ек А е. ко л кр 8 еклнЯ Аш ЯШ
К р лш OVII Ш ел Я е8Ак А ««» . Ш Я . ш нJ р еко0л Г.ео KАА
 .о08А, е р олАрА, шн, ршн, ек олАр А .Ялн .о0рШ К е .Ал А р лш OVIII Ш
р Рм к ел м . , ь м Я 8рА Ч8 н, J .АА л .лн м0ло0Ш З.ео ек -
0 Ял м р 8 А . мАJ елАШ К пЕУZ мШ ЖШ-БШ З р кА ьн ек л . 0ллн
к к Ш К пЕУZ мШ р Я л.А ллн АГ 1к ь м б ер .0 ек ек к к рк н ]Ш
[Ш К р А ЯШ ?Ш ШЯерА ек АА )З р кА Я . Я/ еерА ерк рАШ
1 р .р пЕ>«LпЕ>Е ммШ Я - Kер м з ркА8ерА 8 кА л Р м -
лАш б ер н, р к Р рР8 ео А ел е Ш . 5к м ЯлА л р л8 кол
ек к 0ко еоерА р .Ш К р лш OVIII Ш Г.ео е8Ак А \» . Я .ош , кШ Ш л
 к0KлАА 8кА ек кА0 л елА . K ео л .л Я лШ (р  Алн .
 Ал .K 8Ал лАр Я А ллнЯ, р 8к кА L рш ЯШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пчч
К ЗЯ0л Я м ., ЯK. лнл2лАЯА . клр А б0елАшр , е KАе0 1 л-
р ко ерА  р, л Г ллн к р л J .А 2е0 Г.ео OVII Ш 8 л 1 лр ко -
ер е ь .Ш (л ьн л Г л к р, 8 А.л , ш р А . 0к м 1 лр кА0, АГ екл 
е J лА 2АJе0 . рЯлк J е п3«» мШ К л KАА  АЯ7ек ер л0рАШ (лА ь к А
л . Я А АЯА е А рА .р л0Kл Я 0., м. к м А м к нЯА АГ.А0ЯАШ
. ь . е м ео ь ек лн . клрА, ьАГ е Ялл м . . м р ош Ш
К ГлАр л л ьK «»Lч»-J ммШ OVII Ш А п3Уч мШ л е8Акн п3\ . Ш 1 Г.л,
 А ш Фре бАJ А8, ЯK. . ЯА 1 лр ко ер е ь .н ьнА ек лн
. н ек ош елл м Г.ео р ж Ар Г К еАА0 128лАр =, р к нЯ р лш
р р Я л. ЗШ 1Ш .J Ш (ь 5к Я л ЯАл к ек0лерА  р, ко . пZ«« мШ
л Гн 2Ае0 .к шрАЯШ
б0елАшр 0 Аш Г зАреА л Г лА б0елАшр е ь .н, р к KАА ш -
ерА Я0елАрАШ лк Я е ь .н ьн J Я MАр 0 Ч. к ш , . рЯлк ол АГ еклн
е п3«» мШ, J к0 ле Яллл , 8к л е7ек K OVI Ш р о ьн елел пZ«\ мШ,
А лнл л Яек е KА ео Г. лА [ ер Яек к жШ б0елАшр 0, чZ=Ш
Б о2 0 . еер 0 Аш А . еерА кАр л ЯАл Рк ек 0 2 Г . клерАЯА
к ЯА ЗЯ0л м м . р Глл . еер е ь .Ш К л KАА ГА8лн . ш н
еKАкАШ (л ь Г ео е .Ал OVII Ш, шлк Я ек . еер 0 ш р о,
 ек лл 0 п3>« мШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пч>

Ш ннр

Mерко ь Апо оло =ера =а ла на *о ой Ба манной. Фоо XТX .
. АЯ л Г лАЯ 5к к Я ер ерА л ь0Г л . ш Б еЯ лл е ь ., Я0ко
р к е J лА ео АЯл J .к А M Б еЯ ллнJ Аш, р А кАр Ш
Б еЯ лл 0 е ь . ьн .л АГ р лнJ . ш нJ е ь . б ер н, 8Ае . -
ек 2 0 А2о . . , Б 2ер А (м .л L п3ч\ мШ Г.ео е8Ак ео 3> . ,
р п3ЕZ мШ АJ Я лнJ е л. Ар J А р ллнJ р лАГ JШ Ф к ек ек рА ьн8л
 ААен Рк АГ екл Я JАкрк ?Ш КШ _Jк Яер ЯШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пчУ
Mерко ь ел ком/чен ка * к на арой Ба манной
 р лш OVII Ш Б еЯ лл 0 е ь . е2А А ео л е Ш 1 0 А ео л 0 Аш , л
р к л Г.л п3ZУ мШ ек )л ек лл 0/ . 0лл 0 ш р о 1к А 1 ,
льелнJ р Ак ш 0 1к IШ Е АJ . е ек 0 АГ >> . L к0мш Б еЯ л-
л е ь .н А )Г м .лнJ/, KА 2АJ Г 8 к м . Ш (.л р 5к к Ак А0, л J .А 2 -
0е0 е е.ек е Б еЯ ллАр ЯА, л Гн ке0 Ал 8 L M е . кер , АА Ак лер ,
Гл 8А ео K ппчШ Е шлк Я 0 0 ео . клер 0 ш р о е А. Я КАр Я8лАр
MАрАкн, АГ екл 0 е п3«У мШ К пЕ«« мШ ш р о Гл 8Аке0 K р Ялл , 8 Г еЯо к L
ь к2 2АЯ р ЯллнЯ ек лАЯШ M к ор еек0 8к ко р , пЕУп мШ, ьн ек -
л е7ек Р7 ь 8л Г. лА ж.к 0 Б еЯ лл 0 Ш, п3=Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пч3
Mерко ь Апо оло =ера =а ла на *о ой Ба манной по ле ре а рац
.8Ак Рк, 8к л рР8А еь0 ек крА Kл р Ялл ш р АШ (.л р 0.
А ек н е ь .ер J Я ьн к рАЯ ь о2АЯШ 1 р елн з Ян )АГ кАлер м /
ь рр А.лн Я лнJ р н2 А м р, ь ЯлА0J р л, е ь . ; K L M Б е-
Я лл Ш З.ео р Г Я ш 0 ьнА елн ллн, е пЕп> мШ ьАJ Б еЯ ллнJ е ь . J
. Г л ек Ако . н рш ЯШ _K р пЕ»« мШ л елА л А8А ео ь 8Я
. L АJ . ек пп> . Ш
1 е Я Ал ек ллнJ к2ек ллАр , Г.ео, е е.ек е MЯшр е ь . ,
KАА к Ал ГЯшн, рк 2 л еерР еKь А Ал0 е АШ
Mер ор е ь . л е м ео . J Б м м . Ш
З8лАр  р, е KА 2Ае0 ЯK. лнл2лАЯА б0елАшр А 1 р р ,
л ЯАл к З8лАр е ь .Ш 1 .л АГ еА, Г.ео к м А р Я, . м 
L KАА ЯеллАрА, АГм к 0 2А Як кол KА L рАШ лк Я е ь .н 0 0-
 ео [ мА ер 0 ш р о, )8к .к нJ З8лАр J/, ЯАл Я 0 р р . 0лл 0 е п3«У мШ
А ек лл 0 р Ял п3Zч мШ
Е7 ь .л е ь . L БАллАр J л ЯАл к ш р о MАр 0 Ч. к ш , )8к
БАллАр J/ жАл м. л ЯАл ке0 )8к ллАр J/=, е м 2 0е0 л 8 б -
ерАШ 1 .2ек ллАр Я 5к м J Я 0 0 ео . 0лл 0 ш р о .АЯ л ?А л м ш ,
 ек лл 0 п>3\ мШ Т л Я IIIШ К OVII Ш м еЯлА . 0ллн J Я MАр 0 Ч. -
к ш , ек ллн р Ял р п3УЕ мШ . ь . л е0А ьАллАрА L Я ек , АГм к 0 -
2А ьАлнШ
К ? л цеА ьАлн рАео, р р А , . J е8 0J L Я0 б елАшн
А ЯАл р, 0 00ео л ЯллнЯ АJ к Аьк ЯШ (ьн8 е 0ко б елАш L л.Р,
 .2ек Р7Р КАр Я ек, ьн лел л цео 8 Г КАГ лкАР АГ ? лм
цАЯ , м. ек 8 Я к ерАJ р л. .2ек А .лА ЯАл лА0 е 2АJШ M цеА
ек Ал н Я елА8лн ьАл ем. к. е0 лА7АЯ л ЯАл .2 р лнJШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пчЕ
Mерко ь оо Геор =обеоно ца ар( L/чн ка( XТX .
. Яллн Ф J лмоерА  р ЯK. б0елАшр А 1 р р ьн л Г л 
е м 2е0 Г.ео ш р А Ф J лм [ АА Ш К р екл ек0J л J .А ео к А -
2 0 [ А ер 0 е ь . Ш 1 ер ор 5к к  р ек Ал АЯл е0 7 А колА-
р нЯ, Я Kл  м ко, 8к е ь . ьн Яелл Ш К п3ч« мШ л Гл 8А ео 3« . Ш
 Я л 5к Я Яек н Я0лк пУУп мШ А АЯл е0 к м. ш р оР [ АА
Ф J лм ) б0елАр J/Ш К п3«» мШ л АЯлке0 р р )[ АА КАр м , 8к л 1 м л Я
 ./ А K к м. 0 0ке0 шлк Я [ АА ер  к А 2 е ь .нШ . п3УЕ мШ ш р о
Гл 8Аке0 K р Ялл Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пч\
Mерко ь Ар(анела Га р ла (енш ко а башн)
. п3ZZ мШ .лА0 р е  к J Я л 8Ал к ер ко РьАЯш 1к I Фре л.
? лА А8 бл2Ар , р пЕ»У мШ л Яек е Ялл м 8к Як ез ЯА ео м
ь2А л 0 е .оь Ш К пЕ»> мШ ек 0 2А е лР J Я Г ь А А K р пЕ»Е мШ Г А л Р
 ек р, л А. ллР б ер  не к ж\п Я=, 2.2Р Аек АР . л Г лАЯ
бл2Ар ь 2лАШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пчZ
Mерко ь Ар(анела Га р ла (енш ко а башн)
M 0 ш р о нГ  е.н Я ер А8, Аь р Г ео л к н е KлА н2
р р олА Т л КАр м Ш M ек 0 л л. м L п> АРл0 пЕ«ч мШ л Г м ео
к . Я лАА: Г л0е0 . 0ллн 2Ао, м ло рАле0 лАK, А е У» р р 
 А,  ЯА е .нШ 4 р Г р л8А ео 5к . А0кА ееАол м оЯ KАШ ЗА2о
пЕЕ»-J ммШ J Я ьн А .л 0. рШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п>»
Mерко ь * кола J/о орца Бл нн ка( XТX .
M , K , . л2АЯ елАЯ 0 0 ео е А2рА, е м 2е0
 л ЯK. б ер , 1 р р А . 0лр , Я0ко р к Я . м Я0 е J -
л0 ео л Г лА0J ш р 1к А 1 , 4 J . 0кАк, ц K.ек Б м .Ашн, КеJ
. 0кнJ, А А Т лл , АЯ 2АJ .Ал р н .лА0: )8к л А2р J/Ш . л Г -
лА А2рА 8АА к е )рАм / L Я р , к р Яек Ш 1 . лАР, АЯлл
Г.ео е м ео .л АГ е ь 0 Ал .кз л Т л А8 8рА, л 8 ол м -
.ош б ер н к к А ., р м. л 0 0 ео 7 еоерАЯ елАЯШ
Е7 .лАЯ . лАЯ е Я Г.ео 0 0 ео 1 .р  , Я0ко р к Я е J лА ео
л Г лАА 1 .р  ер м р А ш р А MАр н, )8к 1 .р  /Ш К н л
 ЯАл ке0 к АешЯ . п>Zч мШ, р м. е ь о2 м Я ер ер м K ем . -
ш Я, Т л III нлK.л ьн еАкое0 ) MАр н 1 .р  . р лР2лР
р еко0лерАJ . J/Ш [ лнЯ Г.ео 0 0е0 J Я MАр н Ч. к ш Ш З. лА ш р А
ьн р ЯллнЯ K п3«Z мШ
. е мАлА7 ерА  р ьн л Г л к р ш р А . е , )8к [АлА7 J/Ш
К н е J лА 2АJе0 Аек 8лАр J [АлА7А ЯАл Рке0 .J л Ф. А л Я нр
L ек ш .АЯ л Я л екн 0, е ек лл п>3» мШ M Г лА 5к м елА0 . ек к 8л
 Г 8л Ш З.ео KАА мАллАрА, Я ек , АГм к 0 2А мАл0лн 8АШ
 8лн  р, р р  м Рк, ьн л Г л  8л е ь ., м. KАА Яе-
ллАрА, . 2А р рАШ Mнл . 5кАЯ е Я, АЯР7АЯ к к ер  АеJ K.лА,
 лАЯ Рк м л ь Ш M . л екА л 8 ол к р АЯл А не рР еKА -
Р7Ре0 р J 2 р е ГрАЯ ЯJ нЯ к к Я А е .л АА . Я0 J ЯА, р р к -
 Ар 0Аео м Ашн А Г лнШ ? Аео р рА АГ . мАJ Я к А, АЯ7-
ек лл ь J к )8 8 к м /, А р 2 Аео KЯ8м ЯА А . мАЯА . м шллнЯА р Ял0ЯАШ
M еАА АJ Я ер ерА рл0Го0Ш  р Я к рK л Гн А Алер л м о, е ек 0 2
АГ лш АА р н2р А л ко0 АА не р ек р л8л коАШ Тл м. .0 Г 7Акн
7р, Г кнр А 8 р 5к Я л м оР Ар 0 ео р о8Kл 0 екр , Г екмА 2 0е0
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п>п
 2А АА л м .А Г л ЯАШ 1 Г.л 5кАЯ е Я ек А ь Гл 8 ко м лн ь н -
ек л .о0Ш
1 е е.ек АГ еклн J ерА  р А 7 .о, л ЯАл Р7А е7ек -
лАА Г.ео J рА, елА0 р Алш Ш З.ео лА еААео е л 8 OVII Ш, 7 .
ее .АллА0 _р Алн е ц ееАШ р о АГ екл е п3«У мШ А ьн ек л р Ял
р п3УЕ мШ ( .лА K )л J р/ н зАреА ке0 е п3Уч мШ
Mерко ь Роже а Бооро ц на К/л шка(, чо на релке, XТX .
 р о _елА0 Б м .Ашн ) колАр J/ л м лнл2лАJ 1 р рА А 1 к -
 ер м р е А.коек к л А8АА Г.ео е ь .н р колАр Ш р о АГ екл
е пУпп мШ, п3У« мШ ьн ек л р ЯлШ цЯе р колАр к ь Ае оГ -
лА0 кр нк м мл0, А 5к Я л.А Акол , 8к АJ елА е м ео л р Ал
м . Ш (.л р е е2А лАЯ м .ер к Ак АА е ь . р Г ео лк А KАнJ р -
к , А р колАрА, 8 А.л , нлK.лн ьнА ь кое0 Г ЯГ, м. лнл АГ еклн
 колА8ерА рА А л ь Kл 0Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п>«
Mерко ь * кола J/о орца =окопае е XТX .
? мА е ь .н е KААео ЯK. е ЯллнЯА Бо лнЯ А . . нЯ р о-
ш ЯАШ бK. лнл2лАЯА б0елАшр А 1 р р е м ео . ш 0 (м .л 0 е -
ь . , ьАк кА р к  ек 0А ГА8лн 7АШ ТГ лАJ л Аь о2А е е АЯА
р ек А м шнШ ТГ . мАJ 7 л Аь е ек лллнЯА рок ЯА 0 0Аео
Я р о, р, 8ел р, .ор , е р Ш ТГ з рк л Аь  0 лнЯА ьнА 0ь рАШ
MеЯ к 0 л е еко Я ер ер м рАЯ к , .0 лK. . Г.2лА м .лАрА Я. 0-
Аео н 7А ко )е .А J/ ж лАр J= . K ьГн А .нлАШ
Mерко ь * кола J/о орца =окопае е,
е Яллн А.
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п>ч
1 Я0ко е ь . е J лА ео л Г лАА р (м .л 0 е ь . Ш (л ьн
.л АГ е ЯнJ ь о2АJ б ер Ш К п3ч\ мШ л Гл 8ААео пЕ> . , р п3ЕZ мШ АJ 8Ае
Г е . чЕчШ [ л Г.ео 0 0 ео ЯАл Я 0 Аек 8лАр J е п3«У мШ ш р о . 0к м
 Ак л Те .лАр , р к  8АА л Г лА0 Б о2 А б н Ак ло ерА
 рАШ Я 5к м , е ь . е7ек А . м 0 ш р о L 4 J . 0кАк, )8к
.к нJ (м .лАр J/, . рЯлк ол АГ екл 0 е п3чУ мШ А ек лл 0 р Ял р п3\» мШ
Mерко ь У пен Бооро ц на =окро ке Коельн ка(. XТX .
ЗАк м зА0
Mер ор ь о2АJ . ш нJ е ь . л J .ААео РKл 1 р рАШ Б 2 ер 0 е -
ь . . л Г лА Б 2 ер Я рШ ( Г л0кА0J л е0 2АJ ь 2 Ак -
к . м Я0 2А е н, р л ек 0ел , 8к ь 2 ЯА л Гн Аео рл0KерА,
Г кЯ ш ерА емА, ГА 2А Г м е. Я J . J 2 к н А ерА.н 2А АJ 
.0 ш ер м к.нJ Ш ? рЯлкн кЯ8 Рк Б 2 ер е ь . .  АJ .ерА ш р А:
К ер елерР А К .лерРШ 1 0 АГ лАJ ЯАл ке0 е п3«» мШ, к 0 2 Аек -
АР б ер н кЯ, 8к А л п33»-J ммШ .ек .л АГ нJ АГ еклнJ л Я Я е-
р ерАJ 2р , р к Р л е А е .ек ек А Яеклн е 07ллАр ТШ ] рАлШ 1 лр к -
нЯ е .лА0Я, . елА0 ь 2 Г.ео е7ек ль о2 0 ТоАлер 0 е ь .р Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п>>
Mерко ь еен Бараша(
? ГллнJ р жБ о2 А б н= е J л0Рк Я0ко Глл е ь .,
е м 2е0 е  ек лн 1 р рАШ К ? л цеА р Гл л Гн А Г ен е0-
рАJ 7, . м шллнJ р Ял, .лм А кШ Ш (кеР. н KлА0: р Гл . Я 0, р Гл
 екол 0, р Гл Г к 0, р Гл е ь 0л 0 А 8Ш M 8 7 ем 5к е к ь0 ео
 кл 2лАР р Ар рл0Kер , Г кЯ ш ер р ГлШ ЕР Г . р Гл 8 ж5к . K-
л еко л 8Ал к ек 8 кое0 Аек 8лАр J е р лш OV Ш=, Г кЯ Гллн Ар Г, н
 ЯАл Р7Ае0 пУЕ\ мШ . Я р Гл Я7 ео Я, А Б м 7лер Я е ь Ш Е
ь2А лн А р ел ек ллн р . н . е ь Я е J л0Аео 8ло .Акол 
Я0, ко . л 8 OO Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п>У
Mерко ь >ро ц ромн ка(.
] к п\\п мШ
1 ер ор Гл 8Акол 8 екоР р Глн 0 0Аео ЯJ , ГА8лн л 0.н А кШ Ш шллн
7А, ек л Аке0 л0клнЯ, 8к е 0KлАА Ар Г л J .ААео ер л0рА, клн А
. мА Я ек Ш (ел л л елА е ь .н е ек 0А . ш н еKАкА, J лА 2А
ГА8л м . . ш АЯ7ек Ш К р лш Ашн ек 0 ш р о _ерл лА0 м н
Т лл 1 .к8АШ .7ек Г.ео А к  АJ .ерА J Я L ш р о Ф ек Яр ,
 еKА Я 0 . рЯлк Я е п3«У мШ А ек лл 0 р Ял п3Е3 мШ 1 е.л00 Ал м.
АЯл ео )8к ьлАр J Глл е ь ./Ш
4-0 ТйКл 
 *емецкой лобо на реке Я/зе
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п>3
M J .07Ае0 л . р к лАJ Г Яллн  р р м. -к АЯл е0 ?мк0 -
лнЯ L .мк0 л Я . , к рK б н . . лАрА L ль о2 ж п3ч\ мШ л Гл -
8А ео «У . = е ь . е . лАр м  ек лШ
Е7 лер ор е ь . л J .А ео K Г . ЯА ЗЯ0л м м . Ш M Г лА0 К J-
л А MАKл .н Я0клА8ерАJ Аш, .л АЯллнJ р , Г. А л ь Kл 
л ЯАл Рк е7ек лАА Г.ео .н Я0клАр L е ь .н р K лАр Ш К б ер р K -
лАрА ее0Аео лер орАJ Яек JШ 4 р, З Я ер 8о, л Я ь м б ер н-
рА, еААео 8АллАрА, л Я ь м ЯГн ен Я0клАрА ж2 лАрА=, . 2А
л Г лА 5к Яекл екАШ К п3ч\ мШ е ь . АЯ ео ч\ . , п3Уч мШ Г зАреА л
Уч . Ш лк Я е8Ак ео АJ .ер 0 4 Ашр 0 ш р о, ек 0 2 0 л м К Jл
.н Я0клА8ер Ашн А .н Я0клА8ер м р Ш З.ео л ек 0 . к пZчч мШ,
р м. ьн елел Ш
1 K , е Я АГ екл АГ Я ер ерАJ е ь . 5к Я л ьн MЯшр 0 е -
ь . Ш
. м ел ш ер Я р Г к > рк0ь 0 п3У« мШ, Ал ГЯшн, л Ал0 2А е А0,
. Kлн ьнА рАлко екАKлн лн б ер н А ь Г ко Ал 8ер  елА
л Яек, . лл Я к шлк м . , )м. ьнА… л . ем лЯшрА . н… . Я е-
р ер м Г лА0 жкШ Ш . п3пп мШ L ￿
зкй
=/Ш 1 . 5кА шА Акоек н.А ек-
Р7А 8 ек р ь Kо0 ЯГн, Г .л Б еЯ ллнJ е ь . А РKл . ш м е
1 р ер м Ш . л м лАш к Ак АА ьн 1 р ер 0 . м , ек 8л А РKл 
L ЯГ , Г .л L 8р Ч8 Ш бек 5к K OVI Ш ьн ьРь л ь ел 2АЯАе0
б ер )лЯш ЯА/ L ш ЯА ГлнJ л шА л ол ек,  . 2АЯА еР. ллА-
р ЯА, к рK р 8ек л ЯлнJ ешА Аек Ш З.ео, е А.коек  л .к лАе
MЯ ер м , )Аз0л.ерА АГЯллАрА/ ек АА р  к ек . Я )Я ер ерАЯ
е е ь Я, е 8 лнЯА АГь ЯА, л . р Р ЯГ Р; л л, . Г ь Я, м .ерА ЯолАшн,
р к н лА J к0 А к ь0Рк, л ьнрл лл р K. Я . Я АЯ0 А K л /Ш [ -
 л.ерА рш Те р б ее е Я е 8АллАА б ер АА А2к, 8к 5кА ллн Аз-
0л.шн 8АА Г.ео е ь . е Г 7лАЯ нГ. АГ б ер нШ Б м А 2А АЯ ш о
Б Ае [ .л . лЯшрАЯ р8ерАЯ Р.0Я ) лР е ь . А м K. лек
б ер л л е еЯА Я ер ерАЯА рш ЯА/Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п>Е
Е анел че ко-люеран ка церко ь . (а ла на Горо(о ом поле. ￿
] к
п\\ч мШ
нерьер церк . (а ла
цеерА Г А Я ер ерА Ал ГЯлн Ам . рЯ, АЯлА кр 2м
5кАJ Яек J 8о0, Ак р рА Ч8 нШ К OVI Ш 5к ьн А2о .л АГ елА Ал -
ек лш м .Ш ФлмА8 лАл ?K Я [ е кЯкА л еллн 2 к л.ш ЯА л л
Б л рШ
*емецка лобоа.
[ Р [л АJ . КАкк Ш M 8 OVIII Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п>\
К е .Ал OVII Ш 5к к 8 ек р л ь м ЯГн .ек Акол ек , А Ал -
ек лшн, л J кл рА. 0 л еАKллн Яек м ., Г ек А А м . 0ллнЯА
. Я ЯАШ К Г АеАЯ екА к . ек кр Ал ГЯш лА J .АА Аь л Ял м 0 елн J Ян,
Аь л KАА7 е .лАJ ГЯ Ш ? 0ллн . Я Ал ГЯш шлк м . Ар Гн-
А ГьА ко А л еАко л л Яек Ш _8 екрА .0 ек р к .ААео р K. Я 
м А8л Я е ек 0лАР, . Kл екА АА ЯнеШ
Рекон р/кц пала X:ТТ . *емецкой лобое
КА. M лЯшр е ь .н п33»-J ммШ ьн р 7 кАА8л р кАл , J рк л 
.0 . мАJ Я ер ерАJ е ь .Ш К. о рА 2 Б о2 0 Аш , ек 2 0 шлк Я елА0
же Ш Б Я лер 0 Ш=Ш ? м 0 Аш )8к . ЯГн/ жлнл «-0 Б Я лер 0 Ш= 0 А ео
 Г.л, ьАK р р лш OVII Ш L р л Я , Аел р ТШ-цШ .к л , АГ ь K Р7А
е ь . п33пLп33« ммШ, л р Гн кШ MЯ 7л 0 . м 2 р ЯГ РKл 8 екА Ал -
ГЯл м елА0, к Я, м. Г.л 0 А ео К Глелер 0 Аш жлнл Ш ц .А =Ш
=ар к Горон
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п>Z
.к 2 лмА8ер ш р оР M лЯшр е ь . е8Ак ео рА J . Ш
бАJ А , е7ек 2 0 K пУЕ3 мШ, . Г лА0 А8лАр ЯА .к MЯшр е -
ь .нШ (л ьн Г ьл л А Б Ае [ .л Ш
. к м ЯлА л .л . 0лл 0 ш р о еЯлА . мРШ (.л р е лА ьнА
.л кАлн, лА8Я л кА8 0ео к ьнрл лл м е ьл м . Я Ш 1 А Г ьл лАА е -
ь .н ш р лн 8 ек р ж3Уk«У е Kл= ьн н.л РKл 8 екА елА0, л . р
к Б о2 Ашн А Ашн, .2 р ЯГ жлнл Ш ц .А =Ш К п3«3 мШ Я ер ер 0 Рк л-
ер 0 ь7Ал Г.А ео л р8ерР А зАш ерР L )ек 0/ ш р о бАJ А ек -
 ео Г рш ЯАШ ТJ . ек к р, 2А рА ГЯ Kл екА А ь2А лн е 0ГА Г АА K
п3\>Lп3\У ммШ нек Ако р ЯллР рА JШ
А J . Ш бАJ А ьн  р Ялл ш р оР л к Ак АА M лЯшр 
е ь .нШ (л Гл Ял е ь А л кл 2лА Я ер ерАJ ек р кек лк Я, А
ле ЯлллР Г KАк 8л еко ьАк к-Ал ГЯш Ш
(.л р е ьлл еко рер м .Яеко0 ьн к Я, 8к ь о2Р 8 еко л е-
лА0 лЯ е ек 0А ллнШ (ь Г 2 0е0 п3«3 мШ зАш ер 0 Рк лер 0 ь7Ал
 ек А к.олР Рк лерР ш р о, Г ьл ллР п33п мШ л е .ек мл 
MАр 0 Б Я л , .л м АГ л Аь А0колнJ Р. M лЯшр е ь .нШ 1 е.-
лА 8А лек ш р л Я е к А кАк )ек 2м АГ Ак0/Ш 1 кK Б -
Я л ьн ек Т м лл-[ ккз А. [ м А, ел ко б ер  к к ол 2р н
А .А рк )р Я.Ал J ЯАлн/ L А. л м к к , е7ек 2м . п3Е3 мШ
 лш OVII Ш ек еш к Я е ь .н, Ял мА ьАк кА р к л 2А е K-
лА Я . м ш 0 1к Ш К п3Z> мШ зАш ер 0 ь7Ал Яек Kл . 0лл л 8 
Г .лА р Ялл рА JА . Ш 1к Ш (.л Ялл ео ек р м л.ер з -
Я кер ш р А л м е ЯллнJ ?лАе ер м р А MЯшр АшнШ M 5к Я
Яек А K. ек 0 . 0лл 0 ш р о; п3Z> мШ А2о Г ЯлАА л р ЯллРШ
К кА8А к кек лк , р к АрА б ер . м Я0 ьнА екеллн J
е ь .л м к лА0 рок Ш к А8ерА еKьн J .АА 5АГ .А8ерА, л .р е
 АГ. Я е Ш Ф мекАл б ь м, екА 2А б ер п33п мШ, е е K лАЯ Г ЯкА,
8к )лр к н АГ л 2АJ .Ал ш к р к нрА к л 2АJ ь м еKьлнJ ь 0. , 8к ,
J к0 е 07ллАр еKА л е K.л л , лА, р е K лАР, ьнА Г еKь ем Г . ,
к А L А к р -р р/Ш К е ь . р к АрА Я ААео 8 ек Яек е кек лк ЯА L .р 
 АЯА лА, е7ек 0 2е0 А2о . А к .АлнШ ц л еклн р к Ар 1 к Ар [ . л,
 р лАр Бкн ер м р А е . АKлАр Я . м 1к I, л8 е0 А р екА .к 
з Я кер м ек Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пУ»
Nезне ороа орца Ф. Я. LеKора
(ь ел 2Аео б ер , [ . л А KА лЯ еАА .0 ек рА р ек Ш
У Я 0 п3\Е мШ, .ло К ГлелА0 [ е .л0, ьн е 07л р к А8ер 0 ш р л 0  кр ,
р к  2 еKь Ш к А8ерА е 07ллАрА, рел.Гн, е п3Z« мШ KАА MЯшр 
е ь . л . ] лш [ ер лАШ 6к к . А ьн ьРь л [ . л Я .0 ек Акоек
р Ялл м J Я Ш (елоР п3Z> мШ . Kек лл ье. е 1к Я I л н еА ш 0
Г 2лА л ек Акоек Ш
КА0колнJ р к Ар , еKА 2АJ А е ь ш 0, ьн Ял м Яло2, 8Я к-
ек лк Ш 1 лАЯ 0 5к , р лАр 1 к Ар [ . л Г0 л еь0 ел лн Г ь кн ек Ако-
ек Ш M еJ А.7Я ек Акоек J Я K . екАм .  еерАJ Ар Г Ш БАГ . Я
ь-Я.Ар З J А0 л . [оек ьн е Kл р Ялл Г. лА е . Я; 0. Я
л J .ААео . 0ллн .к А к р Ш 1 . 0.8Ар Я ь к р Г е0 еерА, MАрАк Го-
ЯАл .. , р еко0лАл рл0Г0 Б 0кАлер м Ш [ ер лА, J Г0Ал 5к м ГЯол м 8 екр , ьн
нГ л 1 е оерА Ар Г .0 ьъ0еллА L р р Я  л м . е K ке0
р екШ Тл ГЯш к 8 , 8к 5к А2о р Ялл 0  кр .0 м ьлА0 8л з ЯААА
[ . л Ш цеерА ьнек АА ьЯ л L е лл 0 л еЯ к е KлА0 р ЯАееА0 ьл -
KА ек 07Яе0 Г. лАА к лР м .Ш .к Акоек ьн А ек л л ,
Г кЯ Г р нк Ш ? K [ . л е м А0лАЯ л ш 0 л Я м е 0кек ко 5к ЯШ
ЗА2о е Я Я р лш OVII Ш ж р п3Z\ мШ= р к АрА нек АА . 0ллР ш р оШ
1 Г Ае0Я ек Аер м е [ Алк , J Я ьн 8ло келнЯШ К п3Z\ мШ 8 еклАрА
ек Аер м е оек , 8Ае р к нJ ьн ТШ-[Ш ь, . АА ш р А АГ ь KлА
8. к л Ар лн 1кшлер ? н б ААШ )4 Kек лл еко .л0, Гл 8Акол еАл-
л 0 Гл ь Гл А м Я лА8л ЯГнр л 2м рек , А р еР. Ял мАJ АГ -
кек лк /, L Г рР8 к ТШ-[Ш ьШ
ЖА 7А б ер р к АрА, кА8А к кек лк , е 0А Г.лАрА 
ек Я РА лер Я р л. Р ).0 ь о2м е м еА0 е еерАЯА/Ш Зк Я пЕ»3 мШ лА
нек АА Г Ял . 0лл м р Яллн J Я, л Г ллн 8еко е Ш ек 1к А
1 , льелнJ р Ак ш 0Ш Ем Г .лА ек ГЯ KлнЯ А2о к Я0,
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пУп
р м. 1к I А .Ал екл , А0лА еер  е л ш р А Г Якл е ь Ш
 ек ек 8к к А е.л Ал ГЯл р Ялл ш р оР MЯшр е ь .Ш
.лк0ь оерА K п\п« мШ л ле ек 2лн . MЯшр е ь .Ш Кнм 2АЯ
р Г е0 ркА8ерА ео л, рР8 0 р к А8ерР ш р о А рА J . Ш 1к Ш .ек0
лер ор .л е K л 2Ае0 ш р о . Ш 1к АJ K л л ьл KАА
л лА8м , р Я ем 2 к А, м .н , . J ль о2АJ е ь 0лнJ Kр
А к 0лл рЯ-к 0кАр 8л Я лкнШ Зл 8Акол 0 8 еко ш р л м JА ем -
 Ш (к ем р Яре . рЯлк е J лААео А2о к р ол 0 рлАм пЕ\\Lп\п« ммШ
А к.олн ш р лн рлАмА е п3Z> мШ п\п« мШ
Mерко ь =ера =а ла ола кой лобое LеKоро е
1 е п\п« мШ л к Ак АА MЯшр е ь .н . K е7ек ко А2о ш-
 2 0 к K рА J . Ш бАJ А А лр к Я0 L Г ьл лл 0 J .л 0 р к А-
8ер 0 ш р оШ . J лА ео АГ екА, 8к  ек лА0 з лшГ ЯА б ер н рА J
. Ш бАJ А ГЯ7 ео ь «» еЯ м ош , л 2.2АJ Г.ео Яллн р Ш
(ек олн ь7Алн ек А р ко 8 екрА . мАJ 8 ек0J б ер н, ь  АьАKллнJ
р шлк м . Ш 4 р, п\пЕ мШ ь7Ал рА JА . Ш 1к , 8 7 АЯл 2 0е0 1к  -
ер , рА .0 Г ьл лА0 J Я ГЯолн 8 ек р е .оьн З JАл л. р к
1 р рА, еЯ . ЯА лер Я рШ Кер А р к АрА Г ьл АА кР ш р о
б0елАшр 8 екА м . Ш
А J . Ш бАJ А ек 0 MЯшр е ь . ко . е кер м ЯлАШ
(р еклР к Ак АР Ш ц .А Г лА А . ек Акоек 5 мА. .Ал ЯА-
8ер м АлекАкк , ь АГ екл м . ьь А к Ф[ТШ К пZ«\ мШ рА J Г р нА,
ер ш р л ек лА елеАШ Бн лА8к Kл ек 2 0 б ер  лмА8ер 0
ш р о, KА 2 0 А .Як, А K п\п« мШ MЯшр 0 е ь . р Г ео р р ьн ьГм -
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пУ«
лл Ш Е АЯ0 л ЯАл к ем .л0 . л Аек АА А Г 2ллнJ к .АшА0J лАр о-
л м Я ер ер м л Ш
 MЯшр е ь . е е -Г . АЯнр е Е J Ш бек  KлА е
мр .Ако АГ екл Я Б м 0 лер Я е ь жЕ J ер ш р А=Ш
. Е J АГ екл е п3Z> мШ, к 8л, р р л АЯлке0 пЕп« мШ, )Е J е -
ь . /Ш Кек 8 ке0 л АЯл лА 5кАJ Яек р р )Б м 0 лер 0 е ь . , 8к Е J / L
к м. л Ал .K е е.лЯ . ш Я е 1 р ер Я-цьш , Б м 0 лер 0
ш р о 0 0 ео .лАЯ АГ 8кн J J Я 5к м е е.лм е Ш 4 р  KлА е J л0-
 ео ко . \»-J ммШ OVIII Ш
Mерко ь Боо лен Ело(о е (=ар арш й Боо лен к й обор)
(8 А.л , 8к Е J ер 0 е ь . ГлАр р лш OVII Ш Гок к е2А лА0
е е.лм 1 р ер м е Ш [ . к м . ш ер е А8А еоШ )M Аьн 2А/ АГ
ГлнJ Яек цеер м м е. ек Г е0А ек лн м л еоер . мАШ
 Я ек шлк Я л м елА0, м АJ . р лш ш ек лА0 1к I
ьн Г Ае л пп3 . Ш К пЕпЕ мШ ш р о Гл 8Аке0 р Ялл , е А. Я Б м 7лА0Ш
(л , ер ем , ьн Г Kл . пЕп> мШ L . АГ екл м р Г Г к б ер А
ц ееАА жр Я 1к ь м = р Ялл м ек Акоек Ш К пЕ«»-J ммШ . ек А А л .ломА,
е ь ллн ш л 1 ер о Т л л А р лАр Я К лшрАЯШ (е 07лА J Я
е ек 0 ео пЕчп мШ, А 7 е .Ал OVIII Ш ш р о ек ео .Алек ллнЯ рА А8лнЯ
Г. лАЯ е ь .нШ Е р Ак ол 0 ек р ео пЕZ»LпЕZ« ммШ (к ек лА0 кJ к
лнл е J лААео н 0 е р р олА А к Гл 0Ш .7ек Р7Р ш р о ек АА
 Г.л, п\чЕLп\Уч ммШ,  рк JАкрк ЕШ ?Ш 4Р Ал ж. к р ер 0 Ш,пУ=Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пУч
 р е Я ек 0кол елА Е J е7ек еоЯ л. м L е -
р .рА Я - Kер м л рР8 ке0 8 к 1 ек ол А ек л Аке0
.л АГ р Ал м . Ш Mнл лЯ л ЯАл Рк А2о Е J ерА 7 .о А Г., .
.Ал АГ АГ екл2АJ J Я б ер нШ
З целекеб
мперар ца Ел за еа =еро на
. ЯнЯ ек 8лнЯ елАЯ л к Ак АА 5к м л 0 0 ео е 1 р -
ер -цьш Ш _K ь . J ек кА 1 р ер J .Ак 8 к б ер н, е J л00 е
 АГл рА ек м л L р Яллн ш р А, Я7 лерА . Я А р8ерА з ь АрАШ .
е м ео ь ек лн . мА, л 8Ал 2е0 к ш р А Б м 0 лА0 Е J А
р л8 2е0 1 р ерАЯ Я ек Я 8 Г ЯГШ (ел л 0 Я мАек о е L Б рлАлер 0
Аш еАол АГЯлл е Ялл Ял м 5к Kл Г ек р Ш К 2 Я л ьн 8 екоР
1 р ер . мА, 2.2 р е к Я0 8 Г е Яллн Ашн ТоАлр , б -
ер , 1 р р , .к 0 Б еЯ лл 0 А . к р ер 0Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пУ>
Mерко ь =окро а Бооро ц =окро ком-Р/бцо е конце XТX .
 к0 е J лА 2АJе0 . рЯлк J е н ЯАл ке0 А2о OVI Ш, Я Kл
 . KАко, 8к л е7ек р р ЯАлАЯЯ . Я0 ек кА0ЯА лШ _ А.л м
ь 0 Ал Ял ?ЯАк А0 ? лер м Т л ц .А л А8 2лА АЯе0 лр К еАА
ТоА8, л еА 2А Г А7 цьшШ б .2А енл е.лм , Фре л. , Ае е0 K ць-
ш нЯ А еKА л м .ер Я JААер б р АРШ К 0кл , к .ек Ак 5к м
. е А 8А е к л Г лАШ
1 н . ек лн е .лА0 е кл е0ке0 р пУЕч мШ К 5к Я0 цьш , л J .А -
2е0 К еАош ек л, Гл 8А ео к8Ал ек олАр 1 к еА0 К еАо А8 Ю о Ш
Ем кш, ь 0 Ал К еАА бАJ А8 Ю о , ЯллАР Аек Ар , ьн .лАЯ АГ АлА-
шА к А8лАлнШ 1 АJ .0ео . Р .лнЯ ь к Я  Kл Т л IV Фл ек еАА, л
Г л0 А.л  KлА А . Ш К А8лАл еKА А 1 к еАШ M м р о Г р л-
8А ео 8 ол : рк0ь пУЕУ мШ л ьн р Глл, ь Алллн АГЯлШ MеЯ к 0 л 5к ,
цьш ек ео . Ю о нJШ . м ел 0 8л Я еАер пУ\> мШ, л Ал .K 
. Р .л Я .0. р Гллл м MАрАк ц Я л А8 Ю о , .ош е е.лм ТГЯ -
 Ш MАрАк ц Я л А8 АJ .Ае0 .. Я ш Р бАJ А ц Я л , А Г.л е -
2 е ьек лл еко ш ер еЯоАШ
1 е .Якл м ЯлА цьш ьнек Г н2 ке0 А еккШ К п3пУ мШ Аек-
ек АА м е. 0 бАJ А ]. А8 е е 0кАА . 0ллн J Я АЯ0 MАр 0
Ч. к ш Ш Ф п3пZ мШ, ьк м е. 0 Я0ко АГь лА0 б ер н к ер оер м
р А8 К .Ае , Г KАА р Яллн 1 р ерА J ЯШ .к Акоек , . K -
2е0 лер ор к, ьн Г 2л р п3«3 мШ, м . е .оьн ш 0 е Е . рА .к 2л Ш
К кА8А к MАр оер ш р А, ек 2 АJ .ер , 1 р ерА J Я 2 ш -
ерР е .оьШ К OVII Ш л 8А ек ке е ь , м А8к е . K е0 л м е. 
мШ К п3УЕ мШ Г.ео еKь к А J MАр л, )е ьАллн . м/ ш 0 Фре0 бАJ -
А8 Ш 1 J Я е ек АЯл кое0 1 р ерАЯ-цьш нЯ, Г кЯ ек 1 р ерАЯШ
 ер 0 е .оь ьек А ео А ш бАJ А ]. А8Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пУУ
[ е. о АГK е Р .Я ер лР е .оь ел л Я ел А к Я, 8 ек
Я0 J клА8ом еГ л Ш ерА ) кJА/ ЯK Аео е Я. KоАЯА ь 0ЯА А р Г Я
.Ар АллнJ е л Ш M е п33У мШ . ш н Г 0.н 8кА л кЯ8 Рк ) нJ . / м е. 0
1 р ер L Фре бАJ А8 Г лАЯ ке0 ьек ек Я ТГЯ , 8 ек е7 к
.Ял ер А 1 ь Kлер Ш 1 р ер . ек ке0 м еек ш л Т АлШ (л Г-
.Ак л р Р е . 0ллР ш р о АЯ0 Т Алн Ар Я8лАшнШ
M н еш к е .оьн е 0Г л е АЯ к Аш ЕАГ к 1к л , р к 0, . -
лл 0 к . Флл Т лл л , Я . екА KА Г.ео е е АЯА .ек ллАр ЯА
.р лерАЯА А [л. Ар нЯАШ Е7 ь.8А Алшее , л пЕчч мШ ек А к . ш
. Ш
.к АЯ к Аш, ЕАГ к Ам 2 к р ь к Я РьАЯ  .Я ер л 
е .оь р л м еер м Г .8м бШ [Ш ЗЯш Ш 1 е.лА пЕ>«LпЕ>ч ммШ Г .л -
5к Kлн р Яллн . ш е . Jе клнЯ Г Я, к А KлРР р Я ГАшАРШ M -
кА . ш , л Я ь м цньАлер м . , JАкрк ек А ер 2лР . 0л-
лР ш р о К ер елА0 жпЕ>«=Ш
.ек0 .е0ко к, пЕУ« мШ, АЯ к Аш Г р Гн к л Р ек р е .оьн Гл -
ЯлАк Я ]Ш БШ ц ек А, к ЗАЯлм . ш 1к ь мШ З .8А е ек 0к рк
л .ек рА А з е . Ш .8Ак ке0, 8к ек р л ьн е7ек л Ш (.л р ц ек А
 ААен Рк ГьА р е .ьл м м0 л м е . жпЕУ«=, е Я Г .8А кл еА . ш р
8Ае е АJ ек рШ
К Я0 Ер к Алн II ек  А . Я .р 1 р ер е .оьнШ ТЯ к Аш е-
7 1 р ер ем лер ор ГШ  АГ. пЕ3ч мШ . ш е .АА р к олР м 
ж JАкрк К еАА M =, л 8 кР м . Я ло2Ш . р лш OVIII Ш е .ьлн ГЯА
ек А е. кое0 л. 8 еклнЯ Аш ЯШ
 лн . А0кА0 ек А 0 0кое0 Г.ео K 5 J 1к IШ К пЕпZ мШ м лАГ-
ке0 р Гллн 0.Аолн . АГм к лАР к лр  0KАШ
OIO Ш  кА 1 р ер Г 0.лР Я ер ерР р АлШ К ь о2 8 екоР
. 0ллнJ . Я J KА А ЯрА 8Ал лАрА, ЯеллАрА А к м шнШ _ к л 
ек лшАА ц0Г лер KГл . мА л J .Ае0 ь м кн нл рШ 1 Я0ко е . м Я0
е J л0 м л 0 Аш , р пZп\ мШ л АЯл А Б рлАлерРШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пУ3

Г нлкр

Mерко ь Ко ьм )ам ана >аанке XТX .
6к к е Яллн Я ер ерА л 8А е л Г лА 4 м лл е ь .,
.л АГ Ял мАJ е KА 2АJе0 ЗЯ0л Я м ., ЯK. лнл2лАЯА Бо лнЯ А
е . нЯ р ош ЯА ЯеллнJ е ь .Ш З.ео KАА к м ллАрАШ 4 м л Я л Гн ео KГ-
л 0 .ек р ж ь 8 л л Kр J= .0 р к АА . м  е.н, АЯл0Р7 0е0 А р
А7А л кр нк Я млШ К п3ч« мШ е ь . кЯ8л Zч . Ш Е шлк Я 0 0 ео ш р о
 еЯн А ? ЯА л ) 4 м лл е ь ./, АГ екл 0 е п3«У мШ, J к0, е.0 еЯ, л е7-
ек ло2Ш К п3УЕ мШ л р Г л . 0лл , п3УZLп33« ммШ ьн ек л
р ЯлШ
1 . лАР, л Г.ео л J .А ео 8А7 Б л р Ш Ем Яек Я Kл .-
Ако ш р А MАр 0 Ч. к ш л Б л р, АГ екл е п3ч« мШ А ек лл 
р Ял л ьK OVIILOVIII Ш жК Jл00 ц .А7 ер 0 Ш, «»=Ш 1 ЯллАР 1Ш КШ .нкАл ,
OVII Ш Г.ео л J .А ео Яелл 0 Б л ер 0 е ь . , KАкА р к . А АГ
. ь лрА .0 2А ЯKерАJ м лнJ ь Ш ? м ьъ0еллА е 0Гн к 5к
л Г лА е кЯ, 8к л 5кАJ Яек J . А ГллнЯА АГ ( .н 8лнЯА АГ ь KлА-
0ЯА J л L )ь л ЯА/ L Я ер ерА рл0Го0 . А АЯ Ае0м . к к ерАЯА е ЯАШ
Т J к0 к ьъ0еллА ьАK р АекАл, л е K л е к кек к .ек Акол екАШ
К 5кАJ Яек J Г р л8А ео . м , 2.2 0 б ер АГ ц0Г лА А ( .н, А АЯлл Г.ео
 . ъГ. Я ек Аш ек л А Аео ек 8лн ршн, н 8А 2А кк л ьJ .А-
Ян к Я Kллн А . мА 2АлнШ 1 .к K.лАЯ 5к м 0 0ке0 к , 8к к АеоР 7
 . пч\» мШ ЯАл ке0 J .А 2 0 Г.ео Б л ер 0 . м Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пУЕ
Mерко ь * кола J/о орца на Бол ано ке, >аанке XТX .
Чк K р е ке0 к Ак АА Б м м . , к 5к м 8 екА ьн АГ екл А2о
.л ль о2 0 1 8ер 0 е ь . к А 2АJ 8АJ, р к лнл л ЯАл к А2о
1 8ерА  р, е KА 2Ае0 ЯK. б ер , 1 р р А . 0лр Ш
Mерко ь * кола J/о орца на Бол ано ке, >аанке,
е Яллн А.
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пУ\
1 е л 0 ш р о ем. АЯ .0 Ае ллА0 ь м еKьл м лА0 е ьнJ
 ш А р K. Я J ЯШ 1 ЯАЯ 5к м АьАГАкол е OV Ш е7ек А е ьн ЯАк-
 А8оА жГ кЯ к А 2А= 8А L кШ лШ к А 2А 8А .о0рА А ..о0рАШ 1 А к-
А J ]А к ж . ллнЯ п3«3 мШ= АJ е8Ак ео «Z 8 р, р р лш OVII Ш АJ ек 
K У»Ш 1 8А .о0рА жАJ ем. ьн п» 8 р= Г.0Аео л . ек коА, АА ек лАшн,
 0кА 8 р р K. Ш 1 8А ..о0рА ь Г н А 2еко ек лАш, ь о2 8 екоР
к рK 0ко 8 рШ ? ол 8 ек р лАЯ Ае .Ал0 ео 7 е.оЯ 0 ек лАш , е ек -
0 2 0 АГ л А8р Ш Ке 8А .о0рА А ..о0рА .ААео Г ек л ь о2АJ жАА
Г еклнJ= А Я нJ жАА л. екр =Ш К Г еклнЯ 8АЯ . Г 0 ео ек ко ь рШ
(ь0Г лл екоР к А 2АJ 8АJ 0 0 ео Ае ллА ш р л м лА0 А к А 2Я
еKлААШ M .р лА А ш ер Я . ш АА . Я к А J , к рK л еKь J,
Г р Гн ЯнJ к.олнЯА Аш ЯАШ
Mерко ь ль =ророка на оронцо ом поле XТX .
1 K , . л2АЯ елАЯ 5к м л 0 0 ео е К лш , е -
м 2е0 л Я ь м ЯГн, л . р к еко0Ш Mнл лЯ л ЯАл к А2о
л Г лА Я ер ер Ашн К лш Ш
1 еоЯ ь ел лл Я . KлАР ТШ ЕШ З ьАл , л ь0Г л е АЯ Ае-
J K.лАЯ . Я ер ерАJ ь 0 К лш нJ, р к нЯ А Ал .K л ьK OIVL
OV Ш 1 Г.л л р Г ео Фл. лАр Я л екн 0Ш К к  Ал OV Ш 5кА
ГЯА ьАкА нЯл0 АрА рл0Го Т л III, АекА 2А р е Г. лАР Г.ео .л АГ
е АJ Ам .лнJ Ар рл0KерАJ ГА.лшАШ К пУ»> мШ л Г 7 е Я енл К еА-
АР е .А 8АJ А )еш К лш ер л ЯГ, м. Я . /Ш 6к к Г м .лн .
 ЯАл ке0 А Г.л, р м. пУпУ мШ К еАА III, ) АJ б ер , к К лш 
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
пУZ
л е Я . /Ш (л K Ар Г  АГKЯ JАкрк Ф АГ ] 0ГАл Г екА е
.л АГ нJ р ЯллнJ б ер Б м 7лерР ш р о, Г. лА р к , J к0 А е Ял -
мАЯА .р ЯА, ш . еАJ Ш К е.ек АА л ьн ь АГ екл е Я
 А. АЯ0 р ТоАШ
Mерко ь >ро ц L а( XТX .
1 е е.ек е К лш Я K OIV Ш е м е0 ль о2 Зн7Ар Я л -
екн о, р к Я,  . лАР, 8Я, л .к K.лл Я . рЯлк ол , Ал0
 ек Ам ь к Гл ЯлАк м . мА0 ц . лKер м .кз лШ (л ЯАл ке0 Г 7 лА0J
Т л III А м лр Т л IV, м Яек  KлАА Я Kл е.Ако е Ялл Я
Зн7Ар  рШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п3»
Колокольн церк < оначальной >ро ц еребрн ка(
ЕеА OIVLOV Ш ГЯА ьАГА ЯГн .ек 0А е ь ь2А л рл0Kер  -
.лА, к OVI Ш еАк шА0 Г.ео Ял0ке0Ш К лш  7 ке0 .л АГ Ял м 8Ае-
ллнJ Я ер ерАJ е ь ., р к KАА ек ошнШ К р лш OVII Ш 5к к л е8Ак е0
ГЯ ек шр м р Ар Г .к л .к р Ш К OVII Ш л л е8Акн пчУ . -
Ш 1 ЯАЯ ек ош р .к р Г.ео АГ екл А . м 0 ек шр 0 е ь . ,
е7ек лАА р к л ЯАл к MАр ьАлерА  р, 8А 2А е л Г -
лА к з ЯААА ек шр м р лАр ? лАн К ьАл , 8 р ьн ел Г.ео,
А АJ .ер ш р А MАр 0 Ч. к ш м ек ош Ш ? 0ллн J Я . рЯлк ол
АГ екл е п3«У мШ К п3\\ мШ л ем , л еек0 . м . л 8 ек Акое0 л о, K р Ял,
)л K ллн АГ м е.  р Глн .0 K.лА0 ш А8 Фре0 1к А8 А Г
Ял мА еKьн/ ек ош Я УУ» ьШ (е 07л J Я ьн АРл п3Zч мШ А ек 0 л 5к Я
Яек ко . пZч« мШ M. м Я0 OVII Ш Г.ео к рK е7ек ль о2 0 Ал -
ГЯл 0 е ь . , р к Р л е0А, . ллнЯ п3ч\ мШ, 0рА А Ак шнШ 4 м. Г.ео ьн
У« . Ш 1 Г.л, к  Ал OVII Ш, Г.ео 0 ААео м ГАлн, р к н Г А
ш р о [ ГАлер Ар лн Б Kо б к А л К лш Я  жлнл2лА  р (ьJ
р м. -к АЯл е0 л А м ГАлерАЯ р Я=Ш M еклл ек ошн нке-
лАА кеР. ек нJ KАк Г ЯГ, м. ь Г ео M 0 К лш ер 0 е ь . ж -
л лнл2л .л АЯлл Ашн=Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п3п
Mерко ь * кола J/о орца Кошел(, / Я/з к ( оро XТX .
(ел лнЯ Г.ео 0 0 ео Яелл л елАШ ЯГ ьн л .Kл  м . .0
 K , А кк е0Рке0 ЯеллАрА, .0кол еко р к нJ к р АА Ал 8 ьн е 0Г л
е л ьJ .АЯ екоР АЯллА0 мл0Ш
/ра ленй зразец X:ТТ .
. ь 0лА8ерА  р А л ь Kл 0 е J лАА Я0ко е ь . е ь 0лАр ,
р к KАА Я ек .лKл м . ь 0л м . , АЯл 2м е0 к рK А 4 АшрАЯ,
 .л АЯлл ш р АШ р о 4 Ашн 7 . м л Гн ео )8к .к нJ . ь 0лА-
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п3«
р J/ АА )8к .лKлнJ Я ек J/Ш (л ЯАл ке0 п3«» мШ р р . 0лл 0, п3УЕ мШ
 р Г л K р Ялл Ш
Mерко ь о кре ен .р о а Гончара(, >аанке, XТX .
. ь 0л Ако, р к нЯ е А ео б ер , л 8Ал к Г А кое0 л е OIV Ш
(ь 5к Я е А.коек к е7ек лА ешА ол  2Алн л е ь 0л Ако, -
ЯАл Р7е0 .J л м Я к рл0Г0 К .АЯА Фл. А8 . J ер м л 8 OV Ш
ТГ.А0 Я ер ерАJ е ь 0лАр шлААео не р Ш нЯерА J л блмА-[А р лш
OV Ш ешА ол еА Т л III Ае ко Я е ь 0лн 8 н ). ь м . /, ЯекА-
Я екоР . . , А е ь 0лн рьрА, е к кек Р7А АJ ГЯ Ш )_ л е к р е. кА
Я ек . ь л . ьнкА, кь0, ь к Я м , к рА еко/, L Ае J лШ 1 А 5к Я е .А
е ь 0лАр ьнА л к ор еерА, л А Ал ек лшнШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п3ч
Mерко ь меона олпн ка за Я/зой.
. Яллн А.
Mерко ь меона олпн ка за Я/зой XТX .
К л 8 лнл2л ЯГер Ашн р м. -к ек 0 ш р о MАр 0 Ч. к ш )
 20J/Ш 6к л Г лА р Гн к л е7ек лА Г.ео 2ол е ь .нШ К п3ч« мШ
л Гл 8А ео «> . Ш К Ак к ьн нер Г л ЯллА, 8к кк KАА Я ек , н.-
н 2А р 2А .0 ГА8лнJ А е Ш _к K. ео к рK, 8к е ь . ьн Г ел
ЯолАр ЯА, АГм к 0 2АЯА р 8 кР )р 2олР/ Яр, 2.2Р 8 Г )р 2А/ L
ЯолА8лн р Ш (.л р .ек Акол екА р 2олАр ЯА л Гн Аео ньлн шн,
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п3>
к 8л, Р.А, . ек 0 2А АГ ьАK 2АJ .Я ер лнJ . ш нJ е е KР нь .0
лK. . ш Ш Е лА  ГАА е ьнJ )р 20J/, кр. ь Г ео А АJ л Г лАШ
З.2л00 ш р о н л Г л к АеоР е 0ГА е Я ер ерАЯ K Я пУ>Е мШ К п3УЕ мШ
л ЯАл ке0 р р . 0лл 0Ш Яллн J Я л 5к Я Яек ьн Г Kл п3Z« мШ, л
е 07л А2о пЕ»3 мШ
>ор о к е X:ТТ .
Mерко ь Алек м ропол а о ко коо Роож кой лобое XТX .
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п3У
10ко колА8ерАJ р А л ь Kл 0 л ЯАл Рк колА8ер е ь .,
м. KАА р колАрА, АГм к 0 2А Як А8ерР е.Ш К кА8А к рГлш , н -
ь кн 2АJ KГлн АГ.А0, р колАрА ь к А е Я.оР А ЯШ ТГ АJ Я ек ерАJ
нJ .АА .Якн . Я 2лм ьАJ . : р кн )Я.лн ллн/, ьР. 0ллн,
к рK е ГЯ Kл 0 ш р л 0 к о L р .А , лАр .А А кШ Ш 1 ер ор Яек K-
.лА е Я.А е .л р цеА л ьн , ен оЯ .0 р колАр ьн8л еKА
Я.лн ЯШ . ь . ьн ль о2 L п3ч« мШ л Гл 8А ео ем Е . Ш M п3У> мШ
е .А .ош Г.2лАJ . K л ьн лА .л м р колАр Ш ТJ АJ .ерАЯ J -
Я Я ьн ш р о MАр 0 Ч. к ш , )8к колАр J/, АГ екл 0 е п3«У мШ К п3УЕ мШ
л Гл 8Аке0 K р Ялл Ш
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
п33

Ф.нАп .чн л.кеАЯн.. * Ане 

4рек . ек л ((( )ЗАкце/Ш
1 8Ак к 5к рлАм шАр Я,
рА лР м олР еАР
л ЗАкцеШ
БГ ел кАко рлАм Я Kл ь лр ер р к V(;a, аa;):ОlaОm, аa:;)Оn, е е8к
Я ьАол м кз л , е кKл м к ЯАл , е л б4. АА . 0Гл , 8 Г oayoaX,
W:bаnj:y, Ял.реШ?ломА, QIWI 2р, ь лелнЯА р к ЯА АА . мАЯ . ьлнЯ К Я
е е ь ЯШ
 зкннАл Я .Я кщкЯ ШбкелЯ. че кщо щ.7ккЯ*
ч
щ.аА К нкА
Ф.ЯАлАек кА л -к Ак А ол .лА б ер нйпщ
У
К .лА
Е
б ер р р Ям Ае
\
лк олн р м
ч\
 Яо
ч\
 Я лАрА
\п
Ф ь к

1 еллерА
ZZ
4 ер 
ппп
б7 лерА
п«>
 ел еоерА
пчп
Б еЯ ллн
пч>
4 м лерА
пУ3
 лш Гл р ЯАкол м з мЯлк Ш
п33

Приложенные файлы

 • pdf 23963692
  Размер файла: 6 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий