7.2.Вопросы 2 мод

Контрольні питання для складання Модуля-ІІ з дисципліни
“Неорганічна та аналітична хімія”,
Для студентів Біотехнологічного факультету, 1 курс.
Термодинаміка
теоретичні питання
1
І наслідок з закону Гесса.

2
Нульовий закон термодинаміки.

3
Другий закон термодинаміки.

4
Сформулюйте закон Гесса.

5
Сформулюйте закон Лавуазьє-Лапласа.

6
Перший закон термодинаміки.

7
Внутрішня енергія системи..

8
Стандартна енергія Гіббса утворення сполук. Розрахунки енергії Гіббса хімічної реакції.

9
Стандартна ентропія утворення сполук. Розрахунки ентропії хімічної реакції.

10
Стандартна ентальпія утворення сполук. Розрахунки теплових ефектів.

11
Ізобарно-ізотермічний потенціал.

12
Об’єднаний перший та другий закон термодинаміки.

13
Другий закон термодинаміки.

14
Дайте визначення ентропії.

15
Термохімічні рівняння.

16
Тепловий ефект хімічної реакції. Типи хімічних реакцій.

17
Термохімія, що вона вивчає.

18
Ентальпія, дайте її визначення.

19
Внутрішня енергія системи. Робота розширення.

20
Термодинамічні параметри системи.

21
Типи хімічних процесів.

22
Назвіть термодинамічні системи, їх типи.

23
Предмет хімічної термодинаміки.

24
Поняття про навколишнє середовище, ізольовану, замкнуту та відкриту системи. Нульовий закон термодинаміки.

25
Інтенсивні та екстенсивні параметри системи. Перший закон термодинаміки.

26
ІІ та ІІІ наслідки з закону Гесса, пояснити на прикладах

27
ІV наслідок з закону Гесса? Пояснити на прикладі.

задачі
1
При сполученні 21 г заліза з сіркою виділилось 36,54 кДж теплоти. Складіть термохімічне рівняння цієї реакції.

2
Згорання 1 моль бензолу супроводжується виділенням 3301,2 кДж теплоти. Складіть термохімічне рівняння реакції і розрахуйте, яка кількість теплоти виділиться при згоранні 18 г бензолу.

3
Складіть термохімічне рівняння горіння метану, якщо відомо, що при згоранні метану об’ємом 105 л (н.у.) виділилось 4187 кДж теплоти.

4
Розрахуйте ентальпію утворення етану, виходячи із термодинамічного рівняння:
C2H6 + 13 EMBED Equation.3 1415O2 = 2CО2 + 3H2O, якщо (H13 EMBED Equation.3 1415=-393,8кДж/моль; (H13 EMBED Equation.3 1415=-285,8 кДж/моль, (Нх.р=- 1559,9 кДж

5
Яка маса заліза перетворилась у залізну окалину, якщо при цьому виділилось 112 кДж теплоти, а при утворенні 1 моль окалини виділяється 1118 кДж теплоти?

6
За термохімічним рівнянням: S+O2 = SO2 +297кДж, обчисліть масу сірки, яка згорає з виділенням 9,3 кДж теплоти.

7
Розрахуйте тепловий ефект реакції: 4NH3 +5O2 ( 4NO+6H2O з розрахунку на 1 моль якщо: (H13 EMBED Equation.3 1415 = - 462 кДж/моль; (H13 EMBED Equation.3 1415 = - 241,8 кДж/моль: (H13 EMBED Equation.3 1415 = - 90,4 кДж/моль

8
При взаємодії трьох молей N2O з аміаком утворюється N2 і H2O(п). (Hx.р=–877,8 кДж/моль. Напишіть термодинамічне рівняння реакції і визначить ентальпію утворення N2O. (H13 EMBED Equation.3 1415 = -46,1кДж/моль; (H13 EMBED Equation.3 1415 = - 241,8 кДж/моль

9
Розрахуйте ентальпію реакції: NH4NO3 ( N2O+2H2O, якщо (H13 EMBED Equation.3 1415 = 81,6 кДж/моль (Н13 EMBED Equation.3 1415 =-241,8 кДж/моль (Н13 EMBED Equation.3 1415 =365 кДж/моль

10
Обчисліть кількість теплоти та об'єм оксиду вуглецю (1V), які утворюють при спалюванні етанолу об'ємом 20 см3 (густина 0,8 г/см3) . Тепловий ефект реакції 1410 кДж.

11
Знаючи, що тепловий ефект горіння вуглецю дорівнює 393,5 кДж теплоти, обчисліть чи достатньо спалити 0,2 кг вуглецю, щоб одержати 7000 кДж теплоти.

12
При спалюванні глюкози масою 45 г виділилось 7300 кДж теплоти. Складіть термохімічне рівняння цієї реакції.

13
Знаючи, що тепловий ефект реакцій горіння етилену 1411,91 кДж, обчисліть кількість теплоти, що виділиться при горінні 0,2 моль етилену.

14
За термохімічним рівнянням реакції 13 EMBED Equation.3 1415 кДж, розрахуйте об’єм спаленого метану, якщо при цьому виділилось 1782 кДж теплоти.

15
При сполучені 21 г заліза з сіркою, виділилось 36,54 кДж теплоти. Складіть термохімічне рівняння цієї реакції.

16
При згоранні 1 моль етанолу виділяється 1410 кДж теплоти. Яка кількість теплоти виділиться при спалюванні 18 г етанолу.

17
При взаємодії алюмінію масою 9 г з киснем виділилось 274,44 кДж теплоти. Складіть термохімічне рівняння цієї реакції.

18
Яка маса заліза перетворилась у залізну окалину, якщо при цьому виділилось10 кДж теплоти, а при утворенні 1 моль окалини виділяється 1118 кДж теплоти.

19
Визначити стандартну ентальпію утворення 13 EMBED Equation.3 1415РН3, виходячи із рівнян-ня: 2 РН3(г) + 4О2(г) Р2О5(к) + 3Н2О(р); 13 EMBED Equation.3 1415= -2360 кДж

20
Знайти тепловий ефект 13 EMBED Equation.3 1415хімічної реакції:
SO2(г) + 2H2S(г) 3S(ромб) + 2H2O(р)

21
Знайти стандартну ентропію 13 EMBED Equation.3 1415 хімічної реакції:
С(графіт) + СО2(г) 2СО(г)

22
Знайти стандартну енергію Гіббса 13 EMBED Equation.3 1415 хімічної реакції:
FeO(к) + СО(г) Fe(к) + СО2(г)

23
Виходячи із теплового ефекту реакції 3CaO(к) + P2O5(к) Са3(РО4)2
13 EMBED Equation.3 1415=-739 кДж знайти стандартну ентальпію утворення 13 EMBED Equation.3 1415 Са3(РО4)2

24
Виходячи з рівняння реакції СН3ОН(р) + 3/2О2 СО2(г) + 2Н2О(р)
13 EMBED Equation.3 1415=-726,5 кДж знайти стандартну ентальпію утворення 13 EMBED Equation.3 1415 СН3ОН.

25
Знайти стандартну енергію Гіббса 13 EMBED Equation.3 1415 хімічної реакції:
FeO(к) + С(графіт) Fe(к) + СО(г)

26
Знайти стандартну ентропію 13 EMBED Equation.3 1415 хімічної реакції:
NiO(к) + Pb(к) Ni(к) + PbO(к)

27
Знайти тепловий ефект 13 EMBED Equation.3 1415хімічної реакції:
2СО(г) + 4Н2(г) С2Н5ОН(р) + Н2О(р)

Кінетика
теоретичні питання
1
Сформулюйте закон діючих мас.

2
Фактори, від яких залежить швидкість хімічної реакції.

3
Швидкість хімічної реакції. Як її вимірюють?

4
Хімічна кінетика. Гомогенні і гетерогенні реакції.

5
Залежність швидкості хімічної реакції від природи реагуючих речовин.

6
Константа швидкості хімічної реакції. Її фізичний зміст.

7
Вплив температури на швидкість хімічної реакції.

8
Сформулюйте правило Вант–Гоффа.

9
Оборотні та необоротні процеси.

10
Стан хімічної рівноваги.

11
Константа хімічної рівноваги.

12
Вплив зовнішніх факторів на хімічну рівновагу.

13
Сформулюйте принцип Ле Шатальє.

14
Рівновага в гетерогенних системах.

15
Ознаки істинної хімічної рівноваги.

16
Рівняння ізотерми хімічної реакції.

17
Закон розподілу.

18
Правило фаз.

19
Добуток розчинності.

20
Рівноважний стан, хімічна динамічна рівновага. Навести приклади хімічної та фізичної рівноваги.

21
Вплив температури на стан хімічної рівноваги. Пояснити на прикладі.

22
Вплив тиску на стан хімічної рівноваги. Пояснити на прикладі.

23
Вплив зміни концентрації на стан хімічної рівноваги. Пояснити на прикладі.

24
Каталітичні реакції.

25
Механізм гомогенного каталізу.

26
Гетерогенний каталіз.

27
Ферментативний каталіз.


задачі
1
Як зміниться швидкість реакцій 4NH3 + 5O2 ( 4NO + 6H2O якщо концентрацію кисню зменшити в 3 рази? Пояснити розрахунками.

2
Як зміниться швидкість реакції 2NO+O2 ( 2NO2 при збільшенні концентрації оксиду азоту (ІІ) у три рази? Пояснити розрахунками.

3
В якому випадку швидкість реакції буде залежати від концентрації обох взаємодіючих речовин: а) 2CО + O2 ( 2CO2; б) CO2 + C ( 2CO; в) C + O2 ( CO2. Написати вирази закону діючих мас.

4
Як зміниться швидкість хімічної реакції CH4 + 2O2 ( CO2 + 3H2O при збільшенні концентрації вихідних речовин у 4 рази? Пояснити розрахунками.

5
В якому випадку швидкість реакції буде залежати від концентрації обох взаємодіючих речовин? а) CuO + H2 ( Cu + H2O; б) N2 +O2 ( 2NO; в) FeO + CO ( Fe + CO2 Написати вирази закону діючих мас.

6
Як зміниться швидкість реакції 2NO+O2 ( 2NO2 якщо тиск у системі зменшити у 3 рази? Пояснити розрахунками.

7
Як зміниться швидкість реакції між азотом та воднем, якщо концентрацією вихідних речовин збільшити у 2 рази? Пояснити розрахунками.

8
У скільки разів збільшиться швидкість деякої хімічної реакції при збільшенні температури від 40 С до 90 (С? Температурний коефіцієнт хімічної реакції дорівнює 2.

9
На скільки градусів слід підвищити температуру, щоб швидкість хімічної реакції з температурним коефіцієнтом 2 збільшилась у 8 разів?

10
Пояснити як збільшення концентрація вуглекислого газу та зменшення тиску позначиться на змішенні рівноваги у системі 2СO 13 EMBED Equation.3 1415 CO2 +C

11
Пояснити як збільшення концентрації аміаку та підвищення температури позначиться на змішенні рівноваги у системі: N2 +3H2 13 EMBED Equation.3 1415 2NH3 +Q?

12
Пояснити як зменшення концентрації оксиду сірки (ІV) та збільшення тиску позначиться на змішенні хімічної рівноваги у системі 2SO2 +O2 13 EMBED Equation.3 1415 2SO3 ?

13
Пояснити як збільшення тиску та зменшення температури позначиться на змішенні хімічної рівноваги у системі. N2 +О2 13 EMBED Equation.3 1415 2NO - Q?

14
Пояснити як зміниться рівновага реакції 13 EMBED Equation.3 1415 при підвищенні температури та зменшенні концентрації оксиду вуглецю (ІІ).

15
Скласти рівняння для константи хімічної рівноваги процесів: а) Н2O + C ( CO + Н2; б) 4НCl + O2 ( 2Cl2 + 2H2O

16
У відповідності з принципом Ле Шательє пояснити, як необхідно змінити температуру та тиск, щоб змістити хімічну рівновагу в системі праворуч: Fe3O4 + 4CO ( 3Fe + 4CO2 13 EMBED Equation.3 1415= -43,7 кДж ?

17
Як змінюючи тиск та концентрацію кисню змістити хімічну рівновагу в системі
4HCl + O2 ( 2Cl2 + 2H2O в бік прямої реакції ?

18
Поясніть чи є сенс підвищувати температуру та зменшувати тиск для зміщення рівноваги в бік прямої реакції у системі H2O + C ( CO + H2 (H = -132 кДж ?

19
Які із перелічених нижче факторів будуть сприяти перебігу прямої реакції у системі 3А(к) + 2В(г) ( 2С(г) (H ( 0:
а) підвищення тиску;
б) збільшення концентрації речовини С;
в) підвищення температури;
г) зниження температури ?

20
У скільки разів зміниться швидкість хімічної реакції 2А+В(А2В, якщо концентрацію речовини А збільшити в 2 рази, а концентрацію речовини В зменшити в 2 рази.

21
У скільки разів необхідно збільшити концентрацію речовини В2 в системі 2А2(г)+В2(г)(2А2В(г), щоб при зменшенні концентрації речовини А в 4 рази швидкість реакції не змінилась.

22
Як зміниться швидкість реакції 13 EMBED Equation.3 1415, якщо концентрацію аміаку збільшити у два рази?

23
Як зміниться швидкість реакції 13 EMBED Equation.3 1415 при зменшенні концентрації оксиду азоту (ІІ) у 3 рази.

24
Чому дорівнює температурний коефіцієнт швидкості хімічної реакції, якщо при збільшенні температури на 30 градусів швидкість реакції зростає в 15,6 раз

25
При деякій температурі рівновага гомогенної системи 2NO + O2 13 EMBED CorelDraw.Graphic.7 1415 2NO2 встановилась при таких концентраціях реагуючих речовин: [NO] = 0,2 моль/л; [O2] = 0,1 моль/л; [NO2] = 0,1 моль/л. Знайти константу рівноваги і вихідні концентрації NO та O2.

26
У гомогенній системі CO + Cl2 13 EMBED CorelDraw.Graphic.7 1415 COCl2 рівноважні концентрації реагуючих речовин становлять: [CO] = 0,2 моль/л; [Cl2] = 0,3 моль/л; [COCl2] = 1,2 моль/л. Знайти константу рівноваги системи і вихідні концентрації Cl2 і СО.

27
У скільки разів зросте швидкість реакції при підвищенні температури від 10 до 100 (С, якщо при нагріванні на кожні 10 (С швидкість подвоюється?

Розчини
Розчини неелектролітів
1
Розкрийте зміст фізичної теорії розчинів

2
Що називається розчинністю та від чого вона залежить?

3
Які фактори свідчать про те, що розчини близькі до хімічних сполук?

4
Як можна виразити вміст розчиненні речовини в розчині?

5
Дайте визначення поняттю масова частка.

6
Дайте математичний вираз молярної концентрації.

7
Дайте математичний вираз моляльної концентрації.

8
Дайте математичний вираз нормальної концентрації.

9
Що показує ебуліоскопічна стала?

10
Що показує кріоскопічна стала?

11
Дайте математичний вираз 2-му закону Рауля.

12
Сформулюйте 2-й закон Рауля.

13
Дайте математичний вираз 1-го закону Рауля

14
Сформулюйте 1-й закон Рауля

15
Дайте математичний вираз закону Вант-Гоффа.

16
Сформулюйте закон Вант-Гоффа.

17
Розчинність газів; закон Генрі.

18
Дайте визначення поняттю титр і його математичний вираз.


Розчини неелектролітів та електролітів
1
При 315 К тиск насиченої пари над водою дорівнює 8.2 кПа. На скільки знизиться тиск пари при вказаній температурі, якщо в 540 г води розчинити 36 г глюкози (13 EMBED Equation.3 1415)

2
Скільки молей неелектроліту вміщує 1 л розчину, щоб його осмотичний тиск при 25
· дорівнював 2,47 кПа?

3
На скільки градусів підвищиться температура кипіння води, якщо в 100 г води розчинити 9 г глюкози (13 EMBED Equation.3 1415)?

4
Чому дорівнює осмотичний тиск 0,5 М розчину сахарози 13 EMBED Equation.3 1415 при 35
·С?

5
Обчислити осмотичний тиск 0,05 М розчину глюкози при 25єС

6
В 200 мл води розчинено: 1) 31г карбаміду 13 EMBED Equation.3 1415; 2) 90г глюкози (13 EMBED Equation.3 1415). Чи будуть температури кипіння цих розчинів однакові?

7
Тиск пари води при 80єС дорівнює 35,5 мм рт. ст. Визначити зниження тиску пари над розчином, який вміщує 0,5 моль розчинної речовини в 50 моль води.

8
Водно-спиртовий розчин, який вміщує 15% спирту 13 EMBED Equation.3 1415, замерзає при температурі -10,26єС. Знайдіть молекулярну масу спирту і осмотичний тиск при 293 к.

9
Чому дорівнює тиск насиченої пари над 10% розчином карбаміду 13 EMBED Equation.3 1415при 100єС?

10
Обчислити осмотичний тиск 0,03 М розчину сахарози при 15єС.

11
При розчиненні 3,24 г. сірки в 40 г бензолу температура кипіння розчину підвищилась на 0,81 К. Із скількох атомів складається молекула сірки в бензолі. Кеб = 5,12

12
Обчисліть осмотичний тиск розчину, який вміщує 16 г глюкози 13 EMBED Equation.3 1415 в 400 г розчину при 293 К. Щільність розчину прийняти за одиницю.

13
Скільки г. сахарози 13 EMBED Equation.3 1415 треба розчинити в 100 г. води, щоб змінити температуру замерзання на 10єС?

14
При 20єС змішали 1 л розчину неелектроліту, осмотичний тиск якого 243,4 кПа, з 3 л розчину неелектроліту, осмотичний тиск якого 486,8 кПа. Знайдіть осмотичний тиск суміші.

15
Температура кипіння оцтової кислоти 118,4єС. Ебуліоскопічна константа 3,1 град. Розчин антрацену в оцтової кислоті, який вміщує 10,0 г антрацену в 164 г розчину, кипить при температурі 119,53єС. Обчислити молекулярну масу антрацену.

16
Температура кипіння сірковуглецю 46,3єС. Ебуліоскопічна константа 2,29 град. Розчин, який вміщує 0,512 г сірки в 10,0 г сірковуглецю, кипить при температурі 46,76єС. розрахувати молярну масу сірки.

17
При 25єС осмотичний тиск розчину, який вміщує 2,80 г високомолекулярної сполуки в 200 мл розчину, дорівнює 0,7 кПа. Знайти молекулярну масу розчиненої речовини.

18
Скільки молей неелектроліту повинен вміщати 1 л розчину, щоб його осмотичний тиск при 25єС дорівнював 2,47 кПа?

19
Обчисліть температуру кипіння розчину, що вміщує 12,5 г 13 EMBED Equation.3 1415 в 250 г води.

20
Обчисліть температуру замерзання розчину, який вміщує 0,95 г 13 EMBED Equation.3 1415 в 420 г води.

21
Обчисліть осмотичний тиск 0,03 М розчину оцтової кислоти при 0
·С, якщо ступінь дисоціації оцтової кислоти дорівнює 0,013

22
Обчисліть підвищення температури кипіння розчину, який вміщує 30,27 г 13 EMBED Equation.3 1415 в 400 г води.

23
Ступінь дисоціації 13 EMBED Equation.3 1415 в 0,02 М розчині дорівнює 0,922. Обчисліть осмотичний тиск розчину при 0єС.

24
При 100єС тиск пари розчину, який вміщує 0,05 моль сульфату натрію в 450 г. води, дорівнює 100,8 кПа. Визначить ступінь дисоціації сульфату натрію. Тиск пари над поверхнею води (Ро) 101,7 кПа

25
Осмотичний тиск при 0єС розчину, що вміщує 0,05г 13 EMBED Equation.3 1415 в 100 мл розчину, дорівнює 22,2 кПа. Обчисліть ступінь дисоціації 13 EMBED Equation.3 1415 у розчині.

26
При якій концентрації розчину ступінь дисоціації азотистої кислоти 13 EMBED Equation.3 1415буде дорівнювати 0,2, якщо 13 EMBED Equation.3 1415

27
Ступінь дисоціації мурашиної кислоти 13 EMBED Equation.3 1415 в 0,2 н. розчині дорівнює 0,03. Визначить константу дисоціації кислоти і значення рК.

22
Обчисліть температуру замерзання розчину, який вміщує 0,666 г 13 EMBED Equation.3 1415 в 125 г води.

29
Знайдіть ступінь дисоціації хлорнуватистої кислоти 13 EMBED Equation.3 1415 в 0,2 н. розчині, якщо 13 EMBED Equation.3 1415

30
Обчисліть підвищення температури кипіння розчину, який вміщує 0,042 моль 13 EMBED Equation.3 1415 в 70,0 г води.

31
Ступінь дисоціації хлориду калію в 0,01 н. розчині дорівнює 0,80. Чому дорівнює осмотичний тиск цього розчину при 17єС?

32
Чому дорівнює концентрація іонів водню [13 EMBED Equation.3 1415] в 0,1 М водному розчині мурашиної кислоти, якщо 13 EMBED Equation.3 1415?

33
Обчисліть температуру замерзання розчину, який вміщує 0,01 моль 13 EMBED Equation.3 1415 в 200 г води.

34
Обчисліть температуру кипіння розчину, що вміщує 7,3 г 13 EMBED Equation.3 1415 в 200 г води.

35
Обчисліть температуру замерзання розчину, який вміщує 0,726г 13 EMBED Equation.3 1415 в 200 г води.

36
Обчислить осмотичний тиск 0,01 М розчину оцтової кислоти при 0єС, якщо ступінь дисоціації оцтової кислоти дорівнює 0,013.

37
Знайти підвищення температури кипіння розчину, який вміщує 22,07г 13 EMBED Equation.3 1415 в 200 г води.

38
Знайти температури замерзання та кипіння розчину, який вміщує 8,3 г 13 EMBED Equation.3 1415 в 350 мл води.

39
Визначити тиск пари розчину при 100єС, який вміщує 0,05 моль сульфату натрію в 450 г води. Тиск пари над поверхнею води 13 EMBED Equation.3 1415 101,7 кПа

40
Знайти температури замерзання та кипіння розчину, який вміщує 2,1 г 13 EMBED Equation.3 1415 в 250 г води.


Водні розчини електролітів (водневий показник, йонні рівняння)
1
Дайте визначення водневому і гідроксильному показнику.

2
Що означає іонний добуток води, чому він дорівнює?

3
Напишіть молекулярне, повне та скорочене іонні рівняння за схемою: 13 EMBED Equation.3 1415

4
Напишіть молекулярне повне та скорочене іонні рівняння: 13 EMBED Equation.3 1415

5
Складіть молекулярне рівняння реакції між речовинами, які у водних розчинах взаємодіють за такою схемою: 13 EMBED Equation.3 1415

6
Складіть молекулярне рівняння реакції між речовинами, які у водних розчинах взаємодіють за такою схемою: 13 EMBED Equation.3 1415

7
Яким чином можна обчислити концентрацію іонів в розчині електролітів? Дайте математичний вираз.

8
Складіть молекулярне рівняння реакції між речовинами, які у водних розчинах взаємодіють за такою схемою: 13 EMBED Equation.3 1415

9
Складіть молекулярне рівняння реакції між речовинами, які у водних розчинах взаємодіють за такою схемою: 13 EMBED Equation.3 1415

10
Складіть формули електролітів, скориставшись таким переліком іонів: 13 EMBED Equation.3 1415

11
Закінчить молекулярне рівняння реакції, складіть повне та скорочене іонні: 13 EMBED Equation.3 1415

12
Закінчить молекулярне рівняння реакції, складіть повне та скорочене іонні: 13 EMBED Equation.3 1415

13
Закінчить молекулярне рівняння реакції, складіть повні та скороченні іонні рівняння: 13 EMBED Equation.3 1415

14
Закінчить молекулярне рівняння реакції, складіть повне та скорочене іонні: 13 EMBED Equation.3 1415

15
Закінчить молекулярне рівняння реакції, складіть повне та скорочене іонні рівняння: 13 EMBED Equation.3 1415

16
Закінчить молекулярне рівняння реакції, складіть повне та скорочене іонне рівняння: 13 EMBED Equation.3 1415

17
Закінчить молекулярне рівняння реакції, складіть повне та скорочене іонні рівняння: 13 EMBED Equation.3 1415

18
Що показує константа електролітичної дисоціації? Яким відношенням пов’язана константа дисоціації із ступенем дисоціації і концентрацією розчину?

19
Що показує ізотонічний коефіцієнт, як він пов’язаний із ступенем дисоціації?

20
Дайте визначення ступеню електролітичної дисоціації і які фактори впливають на ступінь електролітичної дисоціації?


Гідроліз солей
1
Напишіть рівняння гідролізу солі 13 EMBED Equation.3 1415. Вкажіть характер реакційного середовища.

2
Складіть рівняння гідролізу солі 13 EMBED Equation.3 1415. Вкажіть характер середовища.

3
Складіть рівняння гідролізу солі 13 EMBED Equation.3 1415. Вкажіть характер реакційного середовища.

4
Складіть молекулярні іонні рівняння гідролізу солі 13 EMBED Equation.3 1415. Вкажіть характер реакційного середовища.

5
Складіть молекулярні та іонні рівняння гідролізу солі 13 EMBED Equation.3 1415. Вкажіть характер реакційного середовища.

6
Складіть рівняння гідролізу солі 13 EMBED Equation.3 1415. Вкажіть характер середовища.

7
Складіть рівняння гідролізу солі 13 EMBED Equation.3 1415. Вкажіть характер реакційного середовища

8
Складіть рівняння гідролізу солі 13 EMBED Equation.3 1415. Вкажіть характер реакційного середовища.

9
Складіть рівняння гідролізу солі 13 EMBED Equation.3 1415. Вкажіть характер реакційного середовища.

10
Складіть рівняння гідролізу солі 13 EMBED Equation.3 1415. Вкажіть характер реакційного середовища.

11
Складіть молекулярні й іонні рівняння гідролізу солі: 13 EMBED Equation.3 1415. Вкажіть характер реакційного середовища.

12
Складіть молекулярні й іонні рівняння гідролізу солі: 13 EMBED Equation.3 1415. Вкажіть характер реакційного середовища.

13
Складіть рівняння гідролізу солі 13 EMBED Equation.3 1415. Вкажіть характер реакційного середовища.

14
Складіть рівняння гідролізу солі 13 EMBED Equation.3 1415. Вкажіть характер реакційного середовища.

15
Напишіть рівняння гідролізу солі 13 EMBED Equation.3 1415. Вкажіть характер реакційного середовища.

16
Складіть молекулярні й іонні рівняння процесу гідролізу солей: 13 EMBED Equation.3 1415

17
Водний розчин, якої солі буде мати кислу реакцію середовища: 13 EMBED Equation.3 1415

18
Водний розчин, якої солі буде мати кислу реакцію середовища: 13 EMBED Equation.3 1415?

19
Напишіть рівняння гідролізу солі 13 EMBED Equation.3 1415 . Вкажіть характер середовища.

20
Складіть рівняння гідролізу солі 13 EMBED Equation.3 1415. Вкажіть характер реакційного середовища.


Комплексні сполуки
1
Назвати координаційні сполуки та вказати їх тип: [Cr(H2O)3F3], [Co(NH3)5Br]SO4, K2[PtBr4].

2
Скласти вираз для константи нестійкості координаційних сполук: K3[Fe(CN)6]; [Ag(NH3)2]NO3

3
Види ізомерії координаційних сполук. Навести приклади

4
Назвати координаційні сполуки та вказати їх тип: [Cu(NH3)4]Cl2, [Cr(H2O)6Cl3], K3[Cr(SCN)6].

5
Номенклатура координаційних сполук. Пояснити на конкретних прикладах.

6
За допомогою методу валентних зв’язків пояснити механізм утворення зв’язків в комплексному катіоні [Zn(NH3)4]2+

7
Скласти рівняння дисоціації координаційних сполук: [Co(NH3)5Br]SO4; K[Pt(NH)3Cl3].

8
Скласти вираз для константи нестійкості координаційних сполук: [Pt(NH3)2Cl2]; K2[Сu(CN)4].

9
Скласти рівняння дисоціації координаційних сполук: [Ag(NH3)2]Cl; K[Au(CN)4].

10
Скласти рівняння дисоціації координаційних сполук: [Cr(NH3)3PO4]; K4[Fe(CN)3].

11
Основні положення координаційної теорії Вернера.

12
Назвати сполуки та визначити ступінь окиснення та координаційне число комплексоутворювача в сполуках: К3[Fe(CN)6], К2[НgJ4], [Cu(NH3)4]Cl2.

13
Вказати комплексоутворювач, ліганди, величину і знак заряду комплексних іонів: [Fe2+(CN)6]x, [Ag(NH3)2]x, [Fe3+(CN)6]x, [Co3+(SCN)4]x.

14
Написати рівняння дисоціації та вирази константи нестійкості комплексного іона: [Fe(CN)6]3(.

15
Назвати сполуки та визначити ступінь окиснення та координаційне число комплексоутворювача в сполуках: а) [Ag(NH3)2]Cl; б) K4[TiCl8]; в) K[Ag(CN)2].

16
Що таке координаційне число комплексоутворювача і як воно визначається? Відповідь підтвердити конкретним прикладом.

17
Назвіть комплексні сполуки та вкажіть їх тип: [Со(NH3)6]Cl3; K3[Cr(SCN)6]; K4[Fe(CN)6].

18
Дисоціація комплексних сполук. Константа нестійкості.

19
Основні положення координаційної теорії Вернера. Класифікація комплексних сполук

20
Напишіть рівняння дисоціації комплексної сполуки та складіть вираз для константи нестійкості: [Ag(NH3)2]Cl.

21
Напишіть рівняння дисоціації комплексної сполуки та складіть вираз для константи нестійкості: К2[CuCl4].

22
Напишіть рівняння дисоціації комплексної сполуки та складіть вираз для константи нестійкості [Pt(NH3)3Cl]Cl.

23
Написати вирази константи нестійкості комплексного іона: [Ag(NH3)2]+

24
Назвати сполуки та визначити ступінь окиснення та координаційне число комплексоутворювача в сполуках: Fe3[Fe(CN)6]2, [Cr(H2O)6Br3], (NH4)2[Cо(SСN)4].

25
Які сполуки називаються координаційними? Пояснити будову координаційних сполук: що входить до складу внутрішньої координаційної сфери?

26
Напиcати рівняння дисоціації такої комплексної солі: (NH4)2[Cо(SСN)4]. Назвати речовину. Скласти вираз для константи нестійкості.

27
Дисоціація комплексних сполук на прикладі сполуки K3[Cr(SCN)6]. Назвати речовину. Скласти вираз для константи нестійкості.13PAGE 15


13PAGE 14915
Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 23960582
    Размер файла: 462 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий